Βιογραφικϐ ςημεύωμα ΕΛΕΝΗ ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ. Ελϋνη Γελαςτοποϑλου. Επύκουρη καθηγότρια Τγιεινόσ Εργαςτόριο Τγιεινόσ Ιατρικό χολό Πανεπιςτόμιο Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικϐ ςημεύωμα ΕΛΕΝΗ ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ. Ελϋνη Γελαςτοποϑλου. Επύκουρη καθηγότρια Τγιεινόσ Εργαςτόριο Τγιεινόσ Ιατρικό χολό Πανεπιςτόμιο Πατρών"

Transcript

1 Βιογραφικϐ ςημεύωμα Ελϋνη Γελαςτοποϑλου Επύκουρη καθηγότρια Τγιεινόσ Εργαςτόριο Τγιεινόσ Ιατρικό χολό Πανεπιςτόμιο Πατρών ΕΛΕΝΗ ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ [Type your address] [Type your phone number] [Type your address] Νοϋμβριοσ 2010

2 Περιεχϐμενα 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕ ΘΕΕΙ ΠΑΡΟΤΑ ΘΕΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ ΙΔΙΑΙΣΕΡΕ ΓΝΩΕΙ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΆΔΕΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΈΡΓΟ το εξωτερικϐ την παροϑςα θϋςη (ςε ετόςια βϊςη) ΤΜΒΟΛΗ Ε ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΕ ΔΙΑΣΡΙΒΕ, ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΕ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ, ΠΣΤΦΙΑΚΕ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ Διδακτορικϋσ Διατριβϋσ Πτυχιακϋσ και Διπλωματικϋσ Εργαςύεσ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ Πλόρεισ Διεθνεύσ Δημοςιεϑςεισ μετϊ απϐ κρύςη Πλόρεισ Ελληνικϋσ Δημοςιεϑςεισ μετϊ απϐ κρύςη Βιβλύα - Μονογραφύεσ ςε επιςτημονικϋσ εκδϐςεισ Άρθρα Κεφϊλαια βιβλύων ςε επιςτημονικϋσ εκδϐςεισ Άλλο ςυγγραφικϐ ϋργο Επιδημιολογικϋσ και ϊλλεσ ερευνητικϋσ μελϋτεσ Άλλο ςυγγραφικϐ ϋργο Εκπαιδευτικϐ υλικϐ Δημοςιευμϋνεσ Περιλόψεισ Απϐ διεθνό υνϋδρια Απϐ ελληνικϊ υνϋδρια ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΈΠΑΙΝΟΙ ΆΛΛΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ, ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΕ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

3 Dr. Ελϋνη Γελαςτοποϑλου Ιατρικό χολό Πανεπιςτόμιο Πατρών GR Ρύο Πϊτρασ Σηλ (997889) Fax Cell URL Οικογενειακό κατϊςταςη: Παντρεμϋνη, δυο παιδιϊ Τπηκοϐτητα: Ελληνικό Φρϐνοσ γϋννηςησ: 23 Ιουνύου 1961 Σϐποσ γϋννηςησ: Μπρνο, Σςεχύα Βαςικό Εκπαύδευςη Μπρνο (Brno), Σςεχοςλοβακύα Μϋςη Εκπαύδευςη Johannes-Kepler-Gymnasium Stuttgart, Bad Cannstatt, Γερμανύα Abitur Johannes-Kepler-Gymnasium Stuttgart, Bad Cannstatt, Γερμανύα Ανωτϊτη Εκπαύδευςη Φημεύα Πανεπιςτόμιο του Karl Ruprecht, Heidelberg, Γερμανύα Ιατρικό Πανεπιςτόμιο του Eberhard Karl, Tübingen, Γερμανύα Πτυχύο Ιατρικόσ (Ärztliche Prüfung) Αναγνώριςη ΔΙΚΑΣΑ Άδεια ϊςκηςησ του Ιατρικοϑ Επαγγϋλματοσ (Approbation) Πτυχύο Διδϊκτοροσ Ιατρικόσ (Doktor der Medizin, απϐ την Ιατρικό χολό, Πανεπιςτόμιο του Eberhard Karl, Tübingen, Γερμανύα), Αναγνώριςη ΔΙΚΑΣΑ

4 Γερμανικϐσ Ερυθρϐσ ταυρϐσ (Deutsches Rotes Kreuz) Baden Württemberg, Γερμανύα Τπεϑθυνη Ιατρϐσ ςε Κινητϋσ Μονϊδεσ Αιμοδοςύασ ςτο Land Baden Württemberg Ινςτιτοϑτο Έρευνασ υςτημϊτων Τγεύασ (Institut für Gesundheitssystemforschung) Πανεπιςτόμιο του Eberhard Karl, Tübingen, Γερμανύα Διδακτορικό και Μετϊ-διδακτορικό Επιςτημονικό υνεργϊτησ 5/1997 9/1997 Ινςτιτοϑτο Κοινωνικόσ Ιατρικόσ και Ιατρικόσ τησ Εργαςύασ (Institut für Gesundheitssystemforschung) Πανεπιςτόμιο του Eberhard Karl, Tübingen, Γερμανύα Επιςτημονικό υνεργϊτησ 10/1997 9/1998 Ιατρικό Τπηρεςύα των Αςφαλιςτικών Σαμεύων (MDK, Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Baden-Württemberg Lahr/Schwarzwald, Ahornweg 2, Γερμανύα Ανώτατη βοηθϐσ του Διευθυντό Ιατροϑ και Επιςτημονικό υνεργϊτησ ςτο Σομϋα τησ Κοινωνικόσ Ιατρικόσ (Assistentin des Leitenden Arztes, Ärztliche Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich der Dispositiven Sozialmedizin 10/1998-3/2004 Πανεπιςτόμιο Πατρών, Σμόμα Ιατρικόσ, Εργαςτόριο Τγιεινόσ Λϋκτορασ Τγιεινόσ (Διοριςμϐσ: Πρυτανικό Πρϊξη 1981/ , ΥΕΚ 164/9-9-98) 4/2004 5/2008 Επύκουρη καθηγότρια Τγιεινόσ (Διοριςμϐσ: Πρυτανικό Πρϊξη 58961/ , ΥΕΚ 203/ ) Απϐ Πανεπιςτόμιο Πατρών, Σμόμα Ιατρικόσ, Εργαςτόριο Τγιεινόσ Μϐνιμη Επύκουρη καθηγότρια Τγιεινόσ (Διοριςμϐσ: Πρυτανικό Πρϊξη 5714/ , ΥΕΚ440/ ) υςτόματα Τγεύασ, Γενικό και Ειδικό Επιδημιολογύα, Ιατρικό Δημογραφύα Άριςτεσ γνώςεισ και χειριςμϐσ λογιςμικών, ςτατιςτικών και γραφικών πακϋτων, κειμενογρϊφων και τρϊπεζασ πληροφοριών για ηλεκτρονικοϑσ υπολογιςτϋσ (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, SPSS etc.) Γερμανικϊ, Σςϋχικα, Αγγλικϊ, Γαλλικϊ, Ιςπανικϊ, Ρώςικα, Σοϑρκικα 4

5 1. 1 Ιουνύου ϋωσ 30 Αυγοϑςτου 2008 (3 μόνεσ): Health Technology Assessment Center, Πανεπιςτόμιο Βρϋμησ, Γερμανύα. Ερευνητικϐ ϋργο: «Υραγμού ςτην επιςτημονικό ςυνεργαςύα ςτο χώρο τησ Αξιολϐγηςησ τησ Σεχνολογύασ Τγεύασ (Health Technology Assessment, HTA) ςτην Ευρώπη». Τπϐ την επύβλεψη του Καθηγητό N. Schmacke, Προϋδρου του Bremen Health Technology Assessment Center Ιουλύου ϋωσ 30 Αυγοϑςτου 2009 (1 μόνασ): Health Technology Assessment Center, Πανεπιςτόμιο Βρϋμησ, Γερμανύα. υνϋχεια Ερευνητικοϑ ϋργου: «Υραγμού ςτην επιςτημονικό ςυνεργαςύα ςτο χώρο τησ Αξιολϐγηςησ τησ Σεχνολογύασ Τγεύασ (Health Technology Assessment, HTA) ςτην Ευρώπη». Τπϐ την επύβλεψη του Καθηγητό N. Schmacke, Προϋδρου του Bremen Health Technology Assessment Center Μαρτύου "Key issues in medical education, Centre for Medical Education of the University of Dunde, UK in collaboration with the Fourth Department of Surgery, University General Hospital Attikon and The National and Kapodistrian University of Athens, ΓΠΝ Αττικϐν, Αθόνα Ιαν Training Strategic Programming in Strengthening of Public Health and Health Promotion ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ Προγρϊμματοσ Capacity Building in Public Health and Health Promotion across Europe. Ministry of Health, Bratislava, Slovak Republic επτ Training Introduction to the EU competency for health, key institutions, actors, decision-making processes, policies and resources ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ Προγρϊμματοσ Capacity Building in Public Health and Health Promotion across Europe. Social Platform Office, Brussels, Belgium ΜαϏου Health Inequalities Training (1-3) ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ Προγρϊμματοσ Capacity Building in Public Health and Health Promotion across Europe. Institute of Public Health, Ljubljana, Slovenia Οκτ Benchmarking Training for Project Teams, University of Brighton, Brighton, Ηνωμϋνο Βαςύλειο επτ Geographical Information System in Health Studies (GIS), Sheraton Porto Hotel, Porto, Πορτογαλύα Ιουνύου th International Epidemiology Summer School, University of Münster, Institute of Epidemiology and Social Medicine, Münster, Γερμανύα Ιουλύου th International Course of Epidemiology, University of Ulm and School of Public Health of the University of North Carolina at Chapel Hill/USA, Ulm, Γερμανύα ΜαϏου Ειςαγωγό ςτην εφαρμοςμϋνη ςτατιςτικό με τη χρόςη του προγρϊμματοσ SPSS, υνεδριακϐ και Πολιτιςτικϐ Κϋντρο του Παν/μιου Πατρών, Πϊτρα Ιουνύου th International Course of Epidemiology, University of Ulm and School of Public Health of the University of North Carolina at Chapel Hill/USA, Ulm, Γερμανύα Ιουνύου th International Course of Epidemiology, University of Ulm and School of Public Health of the University of North Carolina at Chapel Hill/USA, Ulm, Γερμανύα Νοε Quality Management in the Cardiology, Arbeitskreis Kardiologie, Stuttgart, Γερμανύα Ιουνύου th International Course of Epidemiology, University of Ulm and School of Public Health of the University of North Carolina at Chapel Hill/USA, Ulm, Γερμανύα Νοε. 23. Δεκ Δύπλωμα ηλεκτρονικών υπολογιςτών (320 διδακτικϋσ ώρεσ) απϐ Control Data Institut, Tübingen, Γερμανύα 5

6 10.1 το εξωτερικϐ 1. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ «Δομό και Οργϊνωςη των υςτημϊτων Τγεύασ» τα ακαδ. ϋτη 1995/96 και 1996/97 ςτην Ανωτϊτη χολό Albstadt-Sigmaringen/Kolping Akademie, Γερμανύα 2. Διδαςκαλύα των μαθημϊτων «Οικονομύα τησ Τγεύασ» και «Management τησ Τγεύασ» την ακαδ. χρονιϊ 1995/96 και 1996/97 ςτο MIBEG - Ινςτιτοϑτο Επαγγελματικόσ Επιμϐρφωςησ, Tübingen, Γερμανύα 10.2 την παροϑςα θϋςη (ςε ετόςια βϊςη) ε Προπτυχιακϐ Επύπεδο 1. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Προαγωγό Τγεύασ, Πρϐληψη Νϐςου, Ιατρικό τησ Κοινϐτητασ (Πρωτοβϊθμια Υροντύδα Τγεύασ, υςτόματα Τγεύασ, Πολιτικϋσ τησ Τγεύασ, Δευτεροβϊθμια πρϐληψη) ςε Δ ετεύσ φοιτητϋσ τησ Ιατρικόσ ςτο πλαύςιο τησ Απαρτιομϋνησ Διδαςκαλύασ: 4ο ϋτοσ, Ζ εξϊμηνο, 6 ώρεσ διδαςκαλύασ (απϐ 2007-ςόμερα) 2. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Τγιεινό 1 (Ιατρικό Δημογραφύα και Γενικϋσ Αρχϋσ Επιδημιολογύασ) ςε Β ετεύσ φοιτητϋσ τησ Ιατρικόσ: Β ϋτοσ, Β εξϊμηνο, 18 ώρεσ διδαςκαλύασ, 8 ώρεσ εργαςτηρύων (απϐ ), 4 ώρεσ διδαςκαλύασ, 8 ώρεσ εργαςτηρύων (απϐ 2007-ςόμερα) 3. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Τγιεινό 2 (Ειδικό Επιδημιολογύα νεοπλαςιών και ϊλλων χρονύων νοςημϊτων, Προληπτικό Ιατρικό, Διαλογό) ςε Γ ετεύσ φοιτητϋσ τησ Ιατρικόσ: Γ ϋτοσ, Α εξϊμηνο, 20 ώρεσ διδαςκαλύασ, 4 ώρεσ εργαςτηρύων (απϐ ) 4. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Επιδημιολογύα και πρϐληψη λευχαιμιών, Δ ϋτοσ, Ζ εξϊμηνο, 2 ώρεσ διδαςκαλύασ ςτο πλαύςιο τησ Απαρτιομϋνησ Διδαςκαλύασ 5. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Επιδημιολογύα και πρϐληψη νεοπλαςιών, Δ ϋτοσ, Ζ εξϊμηνο, 2 ώρεσ διδαςκαλύασ ςτο πλαύςιο τησ Απαρτιομϋνησ Διδαςκαλύασ 6. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Επιδημιολογύα ςτο Σμόμα Υυςικοθεραπεύασ του Α.Σ.Ε.Ι. Πϊτρασ, παρϊρτημα Αύγιο (48 ώρεσ διδαςκαλύασ) (απϐ το ) 7. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Επιδημιολογύα ςτο Σμόμα Νοςηλευτικόσ του Α.Σ.Ε.Ι. Πϊτρασ (48 ώρεσ διδαςκαλύασ) ( ) 8. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Τγιεινό και Επιδημιολογύα ςτο Σμόμα Νοςηλευτικόσ του Α.Σ.Ε.Ι. Πϊτρασ (60 ώρεσ θεωρύασ, 48 ώρεσ εργαςτηρύων) ( ) ε Μεταπτυχιακϐ Επύπεδο 11 Τπεϑθυνη και διδϊςκουςα του «εμιναρύου Επιδημιολογύασ και Βιοςτατιςτικόσ για Γενικοϑσ Ιατροϑσ» ςτο πλαύςιο τησ Εκπαύδευςησ για την ειδικϐτητα ςτη Γενικό Ιατρικό διϊρκειασ ενϐσ μόνα, για τουσ ειδικευϐμενουσ του Πανεπιςτημιακοϑ Νοςοκομεύου Ρύο, του Γενικοϑ Νοςοκομεύου Αγ. Ανδρϋασ και ϊλλων νοςοκομεύων τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ. (40 ώρεσ ςυνδιδαςκαλύασ) (απϐ το 2000-ςόμερα). 12 Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Βιοςτατιςτικό και Επιδημιολογύα ςτο πλαύςιο του Μεταπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ πουδών «Κλινικϋσ Κλινικοεργαςτηριακϋσ Ιατρικϋσ Ειδικϐτητεσ» : Α ϋτοσ, Α εξϊμηνο, (26 ώρεσ ςυνδιδαςκαλύασ) (απϐ το 2004-ςόμερα) 13 Διδαςκαλύα του μαθόματοσ «Ειςαγωγό ςτην Επιδημιολογύα» ςτο πλαύςιο του Μεταπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ πουδών «Health Management» ςτο Frederick University Cyprus, Λευκωςύα, Κϑπροσ (Α ϋτοσ, Α εξϊμηνο, (13 ώρεσ) (απϐ το 2010) 14 Διδαςκαλύα του μαθόματοσ «Μεθοδολογύα τησ Έρευνασ» ςτο πλαύςιο του Μεταπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ πουδών «Health Management» ςτο Frederick University Cyprus, Λευκωςύα, Κϑπροσ (Α ϋτοσ, Β εξϊμηνο, (13 ώρεσ) (απϐ το 2010) 6

7 11.1 Διδακτορικϋσ Διατριβϋσ 1. Μϋλοσ Σριμελοϑσ και Επταμελοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Φ. Μπύκα με θϋμα «Επιδημιολογικό μελϋτη τησ Βρουκϋλλωςησ ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ ΑχαϏασ». Η παρουςύαςη τησ διατριβόσ ϋγινε ςτισ 10 Απριλύου Επιβλϋπον Καθ. ο κ. Ξ. Κονδϊκησ. χολό Επιςτημών Τγεύασ, Σμόμα Ιατρικόσ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 2. Μϋλοσ Επταμελοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Παναγιώτασ Γραμμϋνου με θϋμα «Εντερϐκοκκοι υδϊτινου περιβϊλλοντοσ: ταυτοπούηςη, κλωνικό ανϊλυςη και ανθεκτικϐτητα ςτα αντιβιοτικϊ». Η παρουςύαςη τησ διατριβόσ ϋγινε ςτισ 25 ΜαϏου Επιβλϋπουςα Καθ. η κ. Μ. Παπαπετροποϑλου. χολό Επιςτημών Τγεύασ, Σμόμα Ιατρικόσ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 3. Μϋλοσ Επταμελοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Ελϋνησ Υϋγγου με θϋμα «Λοιμώξεισ απϐ Mycobacterium spp. Σαυτοπούηςη ειδών με βιοχημικϋσ μεθϐδουσ και με μεθϐδουσ μοριακόσ βιολογύασ. Έλεγχοσ αντοχόσ ςτα αντιφυματικϊ φϊρμακα». Η παρουςύαςη τησ διατριβόσ ϋγινε ςτισ 22 Ιουνύου Επιβλϋπουςα Καθ. η κ. Ι. πηλιοποϑλου. χολό Επιςτημών Τγεύασ, Σμόμα Ιατρικόσ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 4. Μϋλοσ Σριμελοϑσ και Επταμελοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Γεωργύασ Κομνηνοϑ με θϋμα «Μοριακό τυποπούηςη εντεροιών, αδενοιών και ροτα ιών ςε λϑματα». Η παρουςύαςη τησ διατριβόσ ϋγινε ςτισ Επιβλϋπουςα Καθ. η κ. Μ. Παπαπετροποϑλου. χολό Επιςτημών Τγεύασ, Σμόμα Ιατρικόσ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 5. Μϋλοσ Επταμελοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Ανδρομϊχη Σςιμπουξό με θϋμα «Βακτηριακό και ιογενόσ ρϑπανςη των οςτρακοειδών». Η παρουςύαςη τησ διατριβόσ ϋγινε ςτισ Επιβλϋπουςα Καθ. η κ. Μ. Παπαπετροποϑλου. χολό Επιςτημών Τγεύασ, Σμόμα Ιατρικόσ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 6. Μϋλοσ Σριμελοϑσ και Επταμελοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Γεωργύασ Μότςη με θϋμα «Φρόςη και κατϊχρηςη αντιβιοτικών ςτην κοινϐτητα: ςτϊςεισ ενηλύκου και παιδιατρικοϑ πληθυςμοϑ αςθενών, ιατρών και φαρμακοποιών». Η παρουςύαςη τησ διατριβόσ ϋγινε ςτισ Επιβλϋπον Καθ. ο κ. Φ. Γώγοσ. χολό Επιςτημών Τγεύασ, Σμόμα Ιατρικόσ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 7. Μϋλοσ Σριμελοϑσ και Επταμελοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Γ. Σςύρου με θϋμα «Νϋα μοντϋλα διαχεύριςησ τησ φυματύωςησ ςτη πρωτοβϊθμια περύθαλψη ςε αγροτικϐ πληθυςμϐ. Αξιολϐγηςη και εφαρμογό ςε επύπεδο Νομοϑ και Τγειονομικόσ Περιφϋρειασ». Η παρουςύαςη τησ διατριβόσ ϋγινε ςτισ Επιβλϋπον Καθ. ο κ. Κ. Φρυςανθϐπουλοσ. χολό Επιςτημών Τγεύασ, Σμόμα Ιατρικόσ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 8. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Γ. Μαντςουρϊνη με θϋμα «Η μϋτρηςη τησ ικανοπούηςησ των χρηςτών απϐ την ποιϐτητα των παρεχομϋνων υπηρεςιών υγεύασ ςτα Κϋντρα Τγεύασ Δυτικόσ Ελλϊδασ» υποψόφιου διδϊκτοροσ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 9. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Μ. Ρουμελιώτη με θϋμα «Η παιδικό παχυςαρκύα ςε ϋνα αντιπροςωπευτικϐ δεύγμα μαθητών δημοτικών ςχολεύων τησ Δυτικόσ Ελλϊδασ: Επιδημιολογύα, παρϊγοντεσ κινδϑνου και μϋτρα πρϐληψησ» υποψόφιασ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 10. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Κ. Ντϋμου με θϋμα «Επύδραςη επύ τησ υγεύα σ απϐ τη μακρϐχρονη χρόςη φυτοφαρμϊκων ςε αγροτικϐ πληθυςμϐ ςτο νομϐ Αιτωλοακαρνανύασ» υποψόφιου διδϊκτοροσ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 11. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Δημότριο Σςιμποϑκη με θϋμα «Διερεϑνηςη των επιπϋδων κτηνιατρικών αντιβιοτικών ουςιών 7

8 ςτο γϊλα και εκτύμηςη τησ πρϐςληψησ απο τον ϊνθρωπο» υποψόφιου διδϊκτοροσ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 12. Επιβλϋπουςα για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Α. Οικονομοποϑλου με θϋμα «Η Αποφευκτϋα θνηςιμϐτητα ςτην Ελλϊδα: Ένα Εργαλεύο Αξιολϐγηςησ του υςτόματοσ Τγεύασ», υποψόφιασ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 13. Επιβλϋπουςα για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Ε. Καριώρη με θϋμα «Ανϊπτυξη μοντϋλου δρϊςεων για την δημϐςια υγεύα και την προαγωγό τησ υγεύασ», υποψόφιασ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 14. Επιβλϋπουςα για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Σςουβαλτζύδου Θωμαϋλλασ με θϋμα «Νοςηρϐτητα και δεύκτεσ υγεύασ εργαζομϋνων ςτη βαριϊ βιομηχανύα», υποψόφιασ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 15. Επιβλϋπουςα για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Μερεκοϑλια Γεώργιο με θϋμα «Αιτιογνωςτικό και προγνωςτικό ανϊλυςη απουςιών ςε κοορτό εργαζομϋνων ςτη βιομηχανύα», υποψόφιοσ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 16. Επιβλϋπουςα για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Μπατζό Ελευθερύασ με θϋμα «Εργατικϊ ατυχόματα ςτη βιομηχανύα: αιτιολογικό ςυςχϋτιςη με οξεύεσ και χρϐνιεσ νοςογϐνεσ καταςτϊςεισ και ςυνϋπειεσ για τον εργϊτη και τη βιομηχανύα», υποψόφιασ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 17. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Αντώνη Μϊλλη με θϋμα «Επιδημιολογικϊ και κλινικϊ χαρακτηριςτικϊ του καρκύνου του λϊρυγγα ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ Δυτικόσ Ελλϊδασ» υποψόφιου διδϊκτοροσ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 18. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Μ. Καλαφατϋλη με θϋμα «Ο ρϐλοσ του λιπώδουσ ιςτοϑ ςτην χρϐνια ηπατοπϊθεια» υποψόφιασ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 19. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Π. Κουτςογύαννου με θϋμα «Μϋτρηςη του Εκπαιδευτικοϑ Περιβϊλλοντοσ των Ειδικευομϋνων Ιατρών με το εργαλεύο PHEEM» υποψόφιασ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 20. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Κωνςταντύνου Αργυρϐπουλου, υποψόφιου διδϊκτοροσ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 21. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Ηλύα Παπαχρηςτϐπουλου, υποψόφιου διδϊκτοροσ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ Πτυχιακϋσ και Διπλωματικϋσ Εργαςύεσ 1. Επιβλϋπουςα και Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ και Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διπλωματικόσ εργαςύασ τησ κ. Γεωργύασ Διαμαντό με θϋμα «Ανύχνευςη αδενοώών ςε λϑματα με τη χρόςη μοριακών τεχνικών». Η παρουςύαςη τησ διπλωματικόσ εργαςύασ ϋγινε το 2009, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 2. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ και Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διπλωματικόσ εργαςύασ τησ κ. Κατερύνασ Νϋλλη με θϋμα «Ανύχνευςη εντεροώών ςε λϑματα βιολογικοϑ καθαριςμοϑ με μοριακϋσ τεχνικϋσ». Η παρουςύαςη τησ διπλωματικόσ εργαςύασ ϋγινε το 2009, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 3. Μϋλοσ Ειςηγητικόσ Επιτροπόσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ των Μαρύα-Υωτεινό μυρνό και Ηλιοςταλλακτό κουλϊκη-μανιϊτη, με θϋμα «Διερεϑνηςη και αξιολϐγηςη τησ κατανϊλωςησ αλκοϐλ ςτουσ ςπουδαςτϋσ ΑΣΕΙ Πϊτρασ». Η παρουςύαςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ϋγινε ςτισ , Σμόμα Νοςηλευτικόσ, ΑΣΕΙ Πατρών. 4. Μϋλοσ Ειςηγητικόσ Επιτροπόσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ τησ Αφροδύτησ Νικολετϊκη, με θϋμα «Ενδονοςοκομειακϋσ λοιμώξεισ ςτη βρεφικό ηλικύα». Η παρουςύαςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ϋγινε ςτισ , Σμόμα Νοςηλευτικόσ, ΑΣΕΙ Πατρών. 8

9 5. Μϋλοσ Ειςηγητικόσ Επιτροπόσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ τησ ταυροϑλα Κοϑςτα, με θϋμα «AIDS μην αφόνεισ την ϊγνοια να ςε ςκοτώςει». Η παρουςύαςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ϋγινε ςτισ , Σμόμα Νοςηλευτικόσ, ΑΣΕΙ Πατρών. 6. Μϋλοσ Ειςηγητικόσ Επιτροπόσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ των Βαςιλικό Αγγελοποϑλου, Ελϋνη Μπαλωμϋνου και Αναςταςύα Μποϑκα, με θϋμα «Καρκύνοσ μαςτοϑ». Η παρουςύαςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ϋγινε ςτισ , Σμόμα Νοςηλευτικόσ, ΑΣΕΙ Πατρών. 7. Μϋλοσ Ειςηγητικόσ Επιτροπόσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ τησ οφύα Ανδρώνη, με θϋμα «εξουαλικώσ μεταδιδϐμενα νοςόματα, επικινδυνϐτητα και μϋτρα προφϑλαξησ». Η παρουςύαςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ϋγινε ςτισ , Σμόμα Νοςηλευτικόσ, ΑΣΕΙ Πατρών. 9

10 12.1 Πλόρεισ Διεθνεύσ Δημοςιεϑςεισ μετϊ απϐ κρύςη (peer-reviewed publications) [IF 2010, Δεύκτησ απόχηςησ] 1. EC Alexopoulos, D. Tanagra, I. Detorakis, P. Gatsi, A. Goroyia, M. Michalopoulou E. Jelastopulu, Knee and low back complaints in professional hospital nurses: occurrence, chronicity, care seeking and absenteeism, WORK: A Journal of Prevention, Assessment, & Rehabilitation, 2011 (accepted) [IF: n.a.] 2. E. C. Alexopoulos, E. Batzi, F. Messolora, E. Jelastopulu, Point Prevalence of nosocomial infections in West Greece, Epidemiology and Infection 2010 (accepted) [IF: 2.365] 3. Evangelos C Alexopoulos, Persefoni Koutsogiannou, Eleftherios Moratis, Angeliki Mestousi, Eleni Jelastopulu, Pain in cancer patients: the Greek experience", European Journal of Oncology Nursing 2010 (accepted) [IF: 1.126] 4. Mallis A, Jelastopulu E, Mastronikolis NS, Naxakis SS, Kourousis C, Papadas TA. Laryngeal cancer and passive smoking. The neglected factor?, Eur Arch Otorhinolaryngol Oct 6. [Epub ahead of print]. [IF: 1.167] 5. Jelastopulu E, Merekoulias G, Alexopoulos EC. Underreporting of communicable diseases in the prefecture of Achaia, western Greece, missed opportunities for early intervention. Euro Surveill. 2010;15(21):pii= Available online: [IF: n.a.] 6. Merekoulias, George; Alexopoulos, Evangelos C; Belezos, Theodore; Panagiotopoulou, Eugenia; Jelastopulu, Eleni. Lymphocyte to monocyte ratio as a screening tool for influenza. PLoS Curr Influenza, 2010 Mar 29: RRN1154. [IF: n.a.] 7. P. Schröder-Bäck, H. Brand, I. Escamilla, J.K. Davies, C. Hall, K. Hickey, E. Jelastopulu, R. Mechtler, J. Volf, Ethical Evaluation of Compulsory Measles Immunisation as a Benchmark for Good Health Management in the European Union, Central European Journal of Public Health, vol.17, no. 4, 2009, pp [IF: n.a.] 8. Papadas TA, Alexopoulos EC, Mallis A, Jelastopulu E, Mastronikolis NS, Goumas P. Survival after laryngectomy: a review of 133 patients with laryngeal carcinoma, Eur Arch Otorhinolaryngol Nov 18. [Epub ahead of print]. [IF: 1.167] 9. Alexopoulos EC, Jelastopulu E, Aronis K, Dougenis D, Cigarette smoking among university students in Greece: a comparison between medical and other students, Environ Health Prev Med Oct 3. [Epub ahead of print] [IF: n.a.] 10. Jelastopulu E; Alexopoulos EC; Venieri D; Tsiros G; Komninou G; Constantinidis T C; Chrysanthopoulos K. Substantial underreporting of tuberculosis in West Greece: implications for local and national surveillance, Eurosurveillance 2009;14(11) [IF: n.a.] 11. Eleni Jelastopulu, Christos Bikas, Chrysanthos Petropoulos and Michalis Leotsinidis, Incidence of human brucellosis in a rural area in Western Greece after the implementation of a vaccination programme against animal brucellosis, BMC Public Health 2008, 8:241 (17 July 2008) [IF: 2.223] 12. Myrto Christofidou, Eleni Jelastopulu, George Economides, Iris Spiliopoulou, Dimitris Siagris, Chryssoula Labropoulou-Karatza, Evangelos D Anastassiou, George Dimitracopoulos, Epidemiology of Chronic Hepatitis C Virus Infection in High Risk Groups, Hep Mon 2008; 8 (1), pp [IF: 0.716] 13. Jelastopulu E, Venieri D, Komninou G, Kolokotronis T, Constantinidis TC, Bantias C, Outbreak of acute gastroenteritis in an air force base in Western Greece, BMC Public Health 2006, 6:245, (17 October 2006) [IF: 2.223] 14. Alexopoulou K, Foka A, Petinaki E, Jelastopulu E, Dimitracopoulos G, Spiliopoulou I, Comparison of two commercial methods with PCR Restriction Fragment Length Polymorphism of the tuf gene in the identification of coagulase-negative staphylococci, Letters in Applied Microbiology, vol. 43 No. 4, 2006, pp [IF: 1.640] 10

11 15. Fegou E, Jelastopulu E, Nicolaou S, Sevdali M, Anagnostou S, Kanavaki S, Dimitracopoulos G, Spiliopoulou Comparison of the manual Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) and the Etest with the method of proportion for susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis Chemotherapy, vol. 52 no.4, 2006, pp [IF: n.a.] 16. D. Giannopoulos, Th. Panagiotakopoulos, St. Voulioti, E. Papadopoulou, I. Gkiozos, E. Tsaroucha, G. Kokoris and E. Jelastopulu Effectiveness of smoking cessation on COPD outpatients in three different settings in Greece, Primary Care Respiratory Journal, vol 15, no 3, June 2006, p 213. [IF: n.a.] 17. H Brand, P Schröder, J Davies, I Escamilla, C Hall, K Hickey, E Jelastopulu, R Mechtler, W Tse Yared, J Volf, B Weihrauch, Reference Frameworks for the Health Management of Measles, Breast Cancer and Diabetes (type II), Central European Journal of Public Health, vol.14, no. 1, 2006, pp [IF: n.a.] 18. M. Kardara, A. Papazafiropoulou, P. Katsakiori, C. Petropoulos, E. Jelastopulu, Protective effect of doxycycline use on coronary artery disease? Journal of Infection, vol. 52 no.4, 2006, pp [IF: 3.060] 19. Fegou E, Jelastopulu E, Sevdali M, Anastassiou E, Dimitracopoulos G, Spiliopoulou I, Sensitivity of Cobas Amplicor System for detection of Mycobacterium tuberculosis in respiratory and extrapulmonary specimens, Clinical Microbiology and Infection, vol. 11, no.7, July 2005, pp [IF: 4.014] 20. Mitsi G, Jelastopulu E, Basiaris H, Skoutelis A, Gogos Ch, Patterns of antibiotic use among adults and parents in the community: A questionnaire-based survey in a Greek urban population, International Journal Of Antimicrobial Agents vol 25, no. 5, May 2005, pp [IF: 3.032] 21. Bikas Ch, Jelastopulu E, Leotsinidis M, Kondakis X, Epidemiology of human brucellosis in a rural area of North-Western Peloponnese in Greece, European Journal of Epidemiology, vol. 18 no.3, 2003, pp [IF: 3.718] 22. Jelastopulu E, Gaertner T, Ausgangslage in der Bundesrepublik Deutschland, (Situation in Germany), Medizinische Dienste der Krankenversicherung (Ed.) Managed Care eine Perspektive für die GKV?: Positionen der MDK-Gemeinschaft, Beiträge zur Sozialmedizin, Thieme Stuttgart, 2001, p. 4. [IF: n.a.] 23. Gaertner T, Jelastopulu E, Niehoff J-U, Managed Care in den USA, (Managed care in the USA), Medizinische Dienste der Krankenversicherung (Ed.) Managed Care eine Perspektive für die GKV?: Positionen der MDK-Gemeinschaft, Beiträge zur Sozialmedizin, Thieme Stuttgart, 2001, pp [IF: n.a.] 24. Jelastopulu E, Managed Care Ansätze in europäischen Ländern, (Managed care in other European countries), Medizinische Dienste der Krankenversicherung (Ed.) Managed Care eine Perspektive für die GKV?: Positionen der MDK-Gemeinschaft, Beiträge zur Sozialmedizin, Thieme Stuttgart, 2001, pp [IF: n.a.] 25. Jelastopulu E, Erfahrungen mit Ansätzen und Elementen des Managed Care in Deutschland. Managed Care im ambulanten Bereich, (Experiences with approaches and elements of managed care in the ambulatory sector), Medizinische Dienste der Krankenversicherung (Ed.) Managed Care eine Perspektive für die GKV?: Positionen der MDK-Gemeinschaft, Beiträge zur Sozialmedizin, Thieme Stuttgart, 2001, pp [IF: n.a.] 26. Jelastopulu E, Schwoerer P, Möglichkeiten der Versorgungssteuerung, (Possibilities of Care Management), Medizinische Dienste der Krankenversicherung (Ed.) Managed Care eine Perspektive für die GKV?: Positionen der MDK-Gemeinschaft, Beiträge zur Sozialmedizin, Thieme Stuttgart, 2001, pp [IF: n.a.] 27. Gaertner T, von Mittelstaedt G, Jelastopulu E, Schwoerer P, Niehoff J-U, Voltz G, Krell H, Finger C, Knigge W, Sambale M, Strippel H, Managed Care eine Perspektive für die GKV?, (Managed care a perspective for the German Statutory Health Insurance?) Das Gesundheitswesen, vol 61, no. 8/9, 1999, pp [IF: n.a.] 28. Schwoerer P, Jelastopulu E, Mehr Vertragshoheit für Netze? KV-Notariat statt KV-Monopol, (More contract sovereignty for networks? Notaryship of the Organization of the office-based physicians instead of monopoly), Praxisnetz, no. 4, 1998, pp [IF: n.a.] 11

12 29. Arnold A, Jelastopulu E, Koenig H-H and Seitz R, Managed Care Teil 2: Übertragbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland, (Managed care, part 2: Transferability to Germany), Recht und Politik im Gesundheitswesen, vol. 4, 1998, pp [IF: n.a.] 30. Arnold A, Jelastopulu E, Koenig H-H and Seitz R, Managed Care Teil 1: Status Quo in den USA, (Managed care, part 1: status quo in the USA), Recht und Politik im Gesundheitswesen, vol. 4, 1997, pp [IF: n.a.] 31. Jelastopulu E, König H-H, Managed Care - Mit Phantasie gegen steigende Kosten, (With fantasy against increasing costs) Versicherungskaufmann, no. 11, 1996, pp [IF: n.a.] 32. Arnold M, Jelastopulu E, Managed Care. Die Ursprünge, Instrumente, Wirkungen und Problemlösungspotentiale, (Managed care. Principles, Instruments, Effects and solution possibilities of the problems), Die Versicherungsrundschau, no. 5, 1996, pp [IF: n.a.] 33. Jelastopulu E, Die stationäre Versorgung in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, (Inpatient management in Germany in comparison with other countries) Geburtshilfe und Frauenheilkunde, vol. 56, no. 4, 1996, pp. M [IF: n.a.] 12.2 Πλόρεισ Ελληνικϋσ Δημοςιεϑςεισ μετϊ απϐ κρύςη 1. Παναγιώτησ Καλλιανϋζοσ, Ευϊγγελοσ Αλεξϐπουλοσ, Γεώργιοσ Μερεκοϑλιασ, Δϋςποινα απουντζό- Κρϋπια, Ελϋνη Γελαςτοποϑλου, «Διατροφικϋσ ςυνόθειεσ και παχυςαρκύα ςε παιδιϊ τησ Πϋμπτησ και Έκτησ Δημοτικοϑ ςτην Πϊτρα», Αχαώκό Ιατρικό, vol 29, no 2, Οκτώβριοσ 2010, pp Μαρύα Σςουμϊνη, Ελϋνη Γελαςτοποϑλου, Ελεονώρα Ντιϊζ, Βαςιλικό ταμοϑλη, Φριςτύνα Μπαρτζϊβαλη, οφύα Βαμβακοποϑλου, Γεώργιοσ Δημητρακϐπουλοσ, Ευϊγγελοσ Δ. Αναςταςύου, Μυρτώ Φριςτοφύδου, «Μεταβολό τησ ςυχνϐτητασ των δερματοφυτώςεων ςτη Νοτιοδυτικό Ελλϊδα», Εφαρμοςμϋνη Κλινικό Μικροβιολογύα και Εργαςτηριακό Διαγνωςτικό, vol 15, no 1, Ιανουϊριοσ-Μϊρτιοσ 2010, pp Γ. Μαντζουρϊνησ, Ι. Λϋντζασ, Α. Μαριϐλησ, Ε. Κοντογιωργου, Κ. Μαρακαςώνη, Φ. Αυγερινοϑ, Θ. Βαλςϊμησ, Φ. αμπαζιωτη, Ν. Ραζόσ, Ε. Γελαςτοποϑλου, «Απϐψεισ και ςυντομογραφικϋσ ςυνόθειεσ των ελλόνων γιατρών για τα γενϐςημα φϊρμακα», Πρωτοβϊθμια φροντύδα υγεύασ (Primary Health Care), vol 21, no 2, April-June 2009, pp Γ. Σςύροσ, Π. ΒοϏλα, Γ. Καρδϊτοσ, Φ. Βϐςςου, Α. Σςύρου, Ε. Γελαςτοποϑλου, Κ. Φρυςανθϐπουλοσ, «Αξιολϐγηςη πηγών ιατρικόσ ενημϋρωςησ», Αχαώκό Ιατρικό, vol 27, no 2, επτϋμβριοσ 2008, pp Φριςτϐπουλοσ Φ, Σςώνη Ε, Βαςιλεύου Β, Σαμβϊκη Υ, Βϐμβασ Δ, Πομώνη Μ, Πουλύζι Μ, Κατςαροϑ Φ, Γελαςτοποϑλου Ε, Καρδαμϊκησ Δ, «Δημογραφικϊ και επιδημιολογικϊ ςτοιχεύα αςθενών που υποβλόθηκαν ςε ακτινοθεραπεύα ςτη Δ.Τ.ΠΕ. Δυτικόσ Ελλϊδασ τη διετύα Πρακτικϊ υμπερϊςματα», Αχαώκό Ιατρικό, vol 26, no 1, Απρύλιοσ 2007, pp Π. ΒοϏλα, Γ. Σςύροσ, Ε. Γελαςτοποϑλου, Α. Σςύρου, Κ. Φρυςανθϐπουλοσ, «Αξιολϐγηςη τησ διακύνηςησ αςθενών ςτα τακτικϊ εξωτερικϊ ιατρεύα παθολογικόσ κλινικόσ ενϐσ τριτοβϊθμιου νοςοκομεύου», Αχαώκό Ιατρικό, vol 25, no 1, 2006, pp Γ. Σςύροσ, Π. ΒοϏλα, Ε. Γελαςτοποϑλου, Κ. Πλανητϋρου, Γ. Μουζϊκησ, Α. Σςύρου, Κ. Φρυςανθϐπουλοσ, «Σόρηςη Ιατρικόσ Ηθικόσ & Δεοντολογύασ: «Εκοϑςιοσ εβαςμϐσ» ό «Άτυποσ υμβιβαςμϐσ», Πρωτοβϊθμια φροντύδα υγεύασ (Primary Health Care), vol 18, no 4, October-December 2006, pp Γ. Σςύροσ, Π. ΒοϏλα, Ε. Γελαςτοποϑλου, Α. Σςύρου, Π. Αθαναςϐπουλοσ, Γ. Μουζϊκησ, «Ολυμπιακού Αγώνεσ και Ιατρικό» Πρωτοβϊθμια φροντύδα υγεύασ (Primary Health Care) vol 17, no 2, April- June 2005, pp [Η ΕΡΓΑΙΑ ΕΛΑΒΑΙ ΕΠΑΙΝΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ] 9. Π. ΒοϏλα, Γ. Σςύροσ, Ε. Γελαςτοποϑλου, Γ. Μουζϊκησ, Α. Σςύρου, Κ. Φρυςανθϐπουλοσ, «Μουςικού όχοι και θεραπευτικό: απϐ τισ αναφορϋσ του παρελθϐντοσ ςτισ εφαρμογϋσ του ςόμερα», Αχαώκό Ιατρικό, vol 24, no 1, 2004, pp

13 10. Π. ΒοϏλα, Γ. Σςύροσ, Ε. Γελαςτοποϑλου, Γ. Μουζϊκησ, Κ. Πλανητϋρου, Α. Σςύρου, Κ. Φρυςανθϐπουλοσ. «τϊςη και υμπεριφορϊ των Ιατρών ςτον Εθελοντιςμϐ», Πρωτοβϊθμια φροντύδα υγεύασ (Primary Health Care), vol 16, no 3, September 2004, pp [Η ΕΡΓΑΙΑ ΕΛΑΒΑΙ ΕΠΑΙΝΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΟ 16 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ, ΚΩ, 2004] 11. Γ. Σςύροσ, Π. Ε. ΒοϏλα, Δ.Κ. Καλογερϐπουλοσ, Ε. Γελαςτοποϑλου, Κ.Ι. Φρυςανθϐπουλοσ, «Αξιολϐγηςη τησ χρόςησ του διαδικτϑου απϐ το ιατρικϐ προςωπικϐ ενϐσ πανεπιςτημιακοϑ νοςοκομεύου», Πρωτοβϊθμια φροντύδα υγεύασ (Primary Health Care), vol 16, no 1, January March 2004, Βιβλύα - Μονογραφύεσ ςε επιςτημονικϋσ εκδϐςεισ 1. Seitz R, Koenig H-H and Jelastopulu E, Managed Care - an option for the German health care system?, Office of Health Economics, London, April, 1998, pp [Η ΕΡΓΑΙΑ ΒΡΑΒΕΤΣΗΚΕ ΜΕ ΣΟ ΕΠΑΘΛΟ IMS-HEALTH PRICE 1999] 2. Arnold M, Jelastopulu E, Rodilla Sala E, La reforma sanitaria en Alemania. Eficiencia productiva y selección de prioridades, (The Health Care Reform in Germany. Efficiency and priorities setting), MCQ Ediciones, Valencia, Spain, 1995, pp Jelastopulu E, Armann W, Die medizinische Versorgung in Griechenland. Auf dem Weg zum nationalen Gesundheitssystem, (The medical care in Greece. On the way to a National Health System), Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, 1994, pp Jelastopulu E, Das Gesundheitswesen in Griechenland, (Health Care System in Greece), Medical Dissertation, Tübingen, Άρθρα Κεφϊλαια βιβλύων ςε επιςτημονικϋσ εκδϐςεισ 1. Eleni Jelastopulu and Antonis Mallis, Demography of Ageing and Cancer, Spiliotis et al. (Ed.) Cancer Surgery in Elderly, Nova Publishers New York, 2010 (in press) 2. Eleni Jelastopulu, Pania Karnaki and Aris Sissouras, Developing Public Health Policies at Local Level: the Example of the City of Patras in Western Greece, Hristov J, Kyriopoulos J. ((Ed.) Aspects of Public Health and Health Care Policies in Greece and Bulgaria, Papazisis Publishers Athens, 2009, pp Ε. Γελαςτοποϑλου, Βαςικϋσ αρχϋσ τησ ςϑγχρονησ επιδημιολογύασ, Boehringer Ingelheim Ellas & Εργαςτόριο Τγιεινόσ και Προςταςύασ Περιβϊλλοντοσ, Σμόμα Ιατρικόσ, Δημοκρύτειο Πανεπιςτόμιο Θρϊκησ (Ed.) εμινϊρια Βιοςτατιςτικόσ. Βιοςτατιςτικό και Επιδημιολογύα με Απλϊ Λϐγια, Αθόνα 2007, pp Schwegler F, Jelastopulu E, Fiene R, von Mittelstaedt G, Begutachtung im Europäischen Wirtschaftsraum EWR, Gaertner T, von Mittelstaedt G, (Ed.) Die soziale Pflegeversicherung Erfahrungen der MDK-Gemeinschaft in der Begutachtung, Qualitätsprüfung und Beratung, Daedalus Münster, 2005, pp Θ.Κ. Κωνςταντινύδησ και Ε. Γελαςτοποϑλου, Επιπτώςεισ των δημογραφικών μεταβολών και των μετακινόςεων πληθυςμών ςτο πεδύο τησ Τγιεινόσ και αςφϊλειασ ςτο χώρο, Γραμματεύα Τγιεινό και Αςφϊλεια ΓΕΕ, Ινςτιτοϑτο Εργαςύασ ΙΝΕ-ΓΕΕ/ΑΔΕΔΤ, με την ςυνεργαςύα τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Απαςχϐληςησ και Κοινωνικών Τποθϋςεων τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (Ed.) Τγιεινό και Αςφϊλεια ςτουσ χώρουσ εργαςύασ, Αθόνα, 2004, pp Schwoerer P, Jelastopulu E, Mit vernetzten Praxen und weiteren innovativen Versorgungsstrukturen zu mehr Effizienz im Versorgungssystem?, (With networking offices and further innovative health care structures to more efficiency in the care system), Eichhorn S, Schmidt-Rettig B, (Ed.) Chancen und Risiken von Managed Care, Kohlhammer, 1998, pp Stillfried D, Jelastopulu E, Zu den Hintergründen des Themas "Verzahnung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung". Bestimmungsursachen der Schnittstellenproblematik, (The backgrounds of the topic Connection between outpatient and inpatient care. Identification reasons for the cut-point problems), Arnold M, Paffrath D, (Ed.) Krankenhaus-Report '97, Fischer Stuttgart et al, 1997, pp

14 8. Seitz R, Jelastopulu E and Koenig H-H, Managed Care in der gesundheitspolitischen Diskussion, (Managed care in the health policy discussion), Arnold M, Lauterbach K, Preuß K-J; (Ed.) Manged Care. Ursachen, Prinzipien, Formen und Effekte, Schattauer Stuttgart, 1997, pp Arnold M, Jelastopulu E, Managed Care. Die Ursprünge, Instrumente, Wirkungen und Problemlösungspotentiale, (Managed care. Principles, Instruments, Effects and problem solving possibilities), Helmich P et al, (Ed.) Primärärztliche Patientenbetreuung. Lehre, Forschung, Praxis, Schattauer Stuttgart, 1997, pp Arnold M, Jelastopulu E, Die medizinische Versorgung zwischen Anspruch und Finanzierbarkeit, (The medical care among claims and financiability) Kaiser G et al, (Ed.) Die Zukunft der Medizin. Neue Wege zur Gesundheit? Campus Frankfurt/New York, 1996, pp Jelastopulu E., Kaiser R, Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsvergleich der Krankenhausversorgung, (Comparison of the Performance and Efficiency in the hospital care), Arnold M, Paffrath D, (Ed.) Krankenhaus-Report '96, Fischer Stuttgart et al, 1996, pp Arnold M, Jelastopulu E, Health Care European Trends and Scenarios Focus on International Pharmaceutical Distribution IMS International, Frankfurt 1994, pp Jelastopulu E, Arnold M, Stationäre Versorgung im internationalen Vergleich, (International comparison of the hospital care), Arnold M, Paffrath D, (Ed.) Krankenhaus-Report '94. Fischer Stuttgart et al, 1994, pp Άλλο ςυγγραφικϐ ϋργο Επιδημιολογικϋσ και ϊλλεσ ερευνητικϋσ μελϋτεσ 1. Γελαςτοποϑλου Ε, Καλλιανϋζοσ Π. «Καταγραφό Επιδημιολογικών Φαρακτηριςτικών Αςθενών Με Κατϊθλιψη την Ελλϊδα» Σελικό ϋκθεςη ςτο πλαύςιο του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ «Επιδημιολογικό μελϋτη τησ Κατϊθλιψησ ςτην Ελλϊδα», Νοεμβριοσ 2009, pp Jelastopulu E, Alexopoulos EC. Evaluation of the PSP and PANSS scale correlation in schizophrenic patients in Greece. Final report. Μετϊφραςη τησ τελικόσ ϋκθεςησ ςτο πλαύςιο του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ Αξιολϐγηςη τησ ςυςχϋτιςησ τησ κλύμακασ PSP με την κλύμακα PANSS υπϐ πραγματικϋσ ςυνθόκεσ ςε αςθενεύσ με ςχιζοφρϋνεια ςτην Ελλϊδα, Οκτώβριοσ 2009, pp Γελαςτοποϑλου Ε, Αλεξϐπουλοσ. Αξιολϐγηςη τησ ςυςχϋτιςησ τησ κλύμακασ PSP με την κλύμακα PANSS ςε αςθενεύσ με ςχιζοφρϋνεια ςτην Ελλϊδα. Σελικό ϋκθεςη ςτο πλαύςιο του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ Αξιολϐγηςη τησ ςυςχϋτιςησ τησ κλύμακασ PSP με την κλύμακα PANSS υπϐ πραγματικϋσ ςυνθόκεσ ςε αςθενεύσ με ςχιζοφρϋνεια ςτην Ελλϊδα, επτϋμβριοσ 2009, pp Γελαςτοποϑλου Ε, Καριώρη Ε, Σανϊγρα Δ, Αλεξϐπουλοσ Ε. Καταγραφό χαρακτηριςτικών του πϐνου ςε αςθενεύσ με καρκύνο ςτην Ελλϊδα. Σελικό ϋκθεςη ςτο πλαύςιο του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ Καταγραφό χαρακτηριςτικών του πϐνου ςε αςθενεύσ με καρκύνο ςτην Ελλϊδα, Ιοϑλιοσ 2008, pp Γελαςτοποϑλου Ε, Αλεξϐπουλοσ Ε, Καριώρη Ε, Ρϊπτησ Γ, Κυριϐπουλοσ Γ. Καταγραφό ςυμπεριφορών και ςτϊςεων αςθενών και ιατρών ςτισ θεραπευτικϋσ προςεγγύςεισ ςτην Ελλϊδα. Σελικό ϋκθεςη ςτο πλαύςιο του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ Επιδημιολογικό αναδρομικό μελϋτη που ϋχει ωσ ςτϐχο τη καταγραφό ςυμπεριφορών και ςτϊςεων αςθενών και ιατρών ςτισ θεραπευτικϋσ προςεγγύςεισ ςτην Ελλϊδα, Μϊιοσ 2008, pp Ministry for Health, Social Affairs, Women and Family North Rhine-Westphalia (MGSFF): EU- Project: Benchmarking Regional Health Management II (Ben RHM II). Final Report to the European Commission, September 2007, 7. Jelastopulu E. Building the capacity for health promotion in Central and Eastern Europe - Situation in Greece. Report as part of the project Capacity Building for Public Health and Health Promotion in Central and Eastern European Member States and Candidate Countries of the European Union ( ), June 2007, pp

15 8. EuroHealthNet and the former Health Promotion State Agency in Latvia: EU-Project: Capacity Building for Public Health and Health Promotion in Central and Eastern European Member States. Final Report to the European Commission, September Γελαςτοποϑλου Ε, Καριώρη Ε, Ρϊπτησ Γ, Κυριϐπουλοσ Γ. Καταγραφό επιδημιολογικών χαρακτηριςτικών αςθενών με ϊνοια που προςτρϋχουν ςτην πρωτοβϊθμια φροντύδα ςτην Ελλϊδα. Σελικό ϋκθεςη ςτο πλαύςιο του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ Επιδημιολογικό αναδρομικό μελϋτη που ϋχει ωσ ςτϐχο τη ςυλλογό και αξιολϐγηςη δημογραφικών ςτοιχεύων αςθενών με ϊνοια ςτην Ελλϊδα, Ιανουϊριοσ 2007, pp Sissouras A, Jelastopulu E, Karnaki P, Kallinteri V, The Health Profile of the City of Patras. Σελικό ϋκθεςη τησ Μονϊδασ χεδιαςμοϑ και Πολιτικόσ Τγεύασ Παν/ιου Πατρών ςε ςυνεργαςύα με το Εργαςτόριο Τγιεινόσ Παν/ιου Πατρών, ςτο πλαύςιο του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ Αποτϑπωςη τησ «ταυτϐτητασ υγεύασ» τησ πϐλησ τησ Πϊτρασ, Ιοϑνιοσ 2006, pp Ministry for Health, Social Affairs, Women and Family North Rhine-Westphalia (MGSFF): EU- Project: Benchmarking Regional Health Management (Ben RHM). Final Report to the European Commission, August 2003, _en.htm# Άλλο ςυγγραφικϐ ϋργο Εκπαιδευτικϐ υλικϐ 12. Θ.Κ. Κωνςταντινύδησ και Ε. Γελαςτοποϑλου, Ροπϋσ προτϑπου δημονοςολογύασ απϐτοκεσ δημογραφικών αλλαγών. Θϋματα Ειδικόσ Επιδημιολογύασ και Κοινωνικόσ Ιατρικόσ. Εκπαιδευτικϐ υλικϐ γιϊ το μϊθημα τησ Κοινωνικόσ Ιατρικόσ. Σεϑχοσ 3. Εκδ. Εργαςτόριο Τγιεινόσ και Προςταςύασ Περιβϊλλοντοσ. ςς. 36. Αλεξανδροϑπολη, Δ. Ζϊβρασ, Γ. Νικολαώδησ, Μ. Ολλανδϋζοσ, Γ. Κυριϐπουλοσ, Θ.Κ. Κωνςταντινύδησ, Φ. Λιονόσ και Ε. Γελαςτοποϑλου, Μελϋτη αποτρεπτόσ θνηςιμϐτητασ. Θϋματα Ειδικόσ Επιδημιολογύασ και Κοινωνικόσ Ιατρικόσ. Εκπαιδευτικϐ υλικϐ γιϊ το μϊθημα τησ Κοινωνικόσ Ιατρικόσ. Σεϑχοσ 1. Εκδ. Εργαςτόριο Τγιεινόσ και Προςταςύασ Περιβϊλλοντοσ. ςς Αλεξανδροϑπολη, Γελαςτοποϑλου Ε, ημειώςεισ για το μϊθημα τησ Τγιεινόσ Ι (Ιατρικό Δημογραφύα και Επιδημιολογύα) 15. Γελαςτοποϑλου Ε, ημειώςεισ για το μϊθημα τησ Τγιεινόσ ΙΙ (Επιδημιολογύα νεοπλαςιών και ϊλλων χρϐνιων νοςημϊτων, Screening) 12.7 Δημοςιευμϋνεσ Περιλόψεισ (κατϐπιν πλόρουσ κρύςησ ςε πρακτικϊ διεθνών και εθνικών ςυνεδρύων) Απϐ διεθνό υνϋδρια 1. E. Jelastopulu, G. Tsiros, N. Charokopos, I. Spiliopoulou, K. Chrysanthopoulos. Implementation and efficacy of a modified DOTS programme in patients with tuberculosis and their household contacts in a region of Western Greece. Abstract Book, p., European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE), Lisbon, Portugal, (11/2010) 2. K. Karaivazoglou, C. Triantos, M. Lagadinou, C. Bikas, M. Michailidou, K. Thomopoulos, V. Nikolopoulou, C. Gogos, E. Jelastopulu. Evaluation of knowledge and acceptance of hepatitis B vaccine among healthcare workers in Western Greece. Abstract Book, p.?, European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE), Lisbon, Portugal, (11/2010) 3. G. Tsiros, N. Charokopos, A. Foka, I. Spiliopoulou, K. Chrysanthopoulos, E. Jelastopulu. Tuberculosis management based on Directly Observed Treatment Short Course: Efficacy of a pilot project implemented in a region of Western Greece. Book of Abstracts, p., EUROEPI 2010 Epidemiology and Public Health in an Evolving Europe, Florence, Italy (11/2010) 4. G. Tsiros, N. Charokopos, Panagiota Voila, Anastasia Tsirou, I. Spiliopoulou, K. Chrysanthopoulos, E. Jelastopulu. Living conditions of patients with tuberculosis and their household 15

16 members. Book of Abstracts, p., EUROEPI 2010 Epidemiology and Public Health in an Evolving Europe, Florence, Italy (11/2010) 5. G. Tsiros, N. Charokopos, P. Voila, A. Tsirou, I. Lentzas, I. Spiliopoulou, K. Chrysanthopoulos, E. Jelastopulu. Implementation of directly observed treatment short course strategy in household contacts of patients with tuberculosis. Book of Abstracts, p., EUROEPI 2010 Epidemiology and Public Health in an Evolving Europe, Florence, Italy (11/2010) 6. E. Giourou, P. Kallianezos, G. Tsiros, G. Mantsouranis, E. Jelastopulu. Epidemiology of depression in Greece: Frequency; Risk factors; Clinical Profile and Treatments. Book of Abstracts, p., EUROEPI 2010 Epidemiology and Public Health in an Evolving Europe, Florence, Italy (11/2010) 7. E. Jelastopulu, E. Giourou, E. Moratis, A. Mestousi, G. Tsiros, E. Alexopoulos. Schizophrenia in Greece: Epidemiology, Clinical Evaluation and Assessment of Performance. Book of Abstracts, p., EUROEPI 2010 Epidemiology and Public Health in an Evolving Europe, Florence, Italy (11/2010) 8. G. Mantsouranis, I. Lentzas, Z. Tsantoula, D. Lianas, C. Sambazioti, P. Koutsogiannou, G. Tsiros, E. Jelastopulu. Women s knowledge and attitudes regarding breast cancer in Western Greece. Book of Abstracts, p., EUROEPI 2010 Epidemiology and Public Health in an Evolving Europe, Florence, Italy (11/2010) 9. E. Jelastopulu, P. Kallianezos, G. Merekoulias, G. Tsiros, E. Alexopoulos. Prevalence and risk factors for overweight and obesity in primary schoolchildren in an urban area in Western Greece. Book of Abstracts, p., EUROEPI 2010 Epidemiology and Public Health in an Evolving Europe, Florence, Italy (11/2010) 10. Eleni Jelastopulu, G. Tsiros, N. Charokopos, I. Spiliopoulou, K. Chrysanthopoulos. Implementation of Directly Observed Treatment Short Course (DOTS) in patients with tuberculosis in Western Greece. Book of Abstracts, p. 30, CD-ROM (Fulltext), Second Bulgarian Greek Scientific Conference Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration (10/2010) 11. Ioanna Fotopoulou, Eleftheria Kariori, Artemis Nikolopoulou, Sotiris Paratiras, Eleni Jelastopulu. "Clinical and laboratory characteristics of patients with diabetes mellitus type 2 and evaluation of coagulation parameters and metabolic compensation indices. Book of Abstracts, p.43α, 3rd World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy), Prague, Czech Republic (5/2010) 12. Th. Papadas, E. Jelastopulu, D. Vynios, I Triantaphyllidou, P. Goumas. Besteht ein Zusammenhang zwischen der Anhäufung strukturell modifizierten Versikans und Dekorins und der Progression des Larynxkarzinoms? (Relation between increased accumulation of structurally modified versican and decorin and the progression of laryngeal cancer). Book of Abstracts 2010, p.79, 81. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals- Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Wiesbaden, Germany (5/2010) 13. C. Triantos, M. Marzigie, G. Fede, M. Michalaki, D. Giannakopoulou, K. Zisimopoulos, K. Thomopoulos, M. Makri, V. Kyriazopoulou, E. Jelastopulu, V. Nikolopoulou, J. O'Beirne, A.K. Burroughs. Adrenal insufficiency in patients with cirrhosis and variceal bleeding. Book of Abstracts, p.? (No 429), International Liver Congress 2010, the 45th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL), Vienna, Austria (04/2010) 14. Jelastopulu E., Merekoulias G., Alexopoulos" E. Retrospective analysis of notified cases of infectious diseases in Western Greece. Abstract Book, p. 113, European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE), Stockholm, Sweden, (10/2009) 15. Alexopoulos E., Tsouvaltsidou Th., Sapountzi-Krepia D., Kallianezos P., Jelastopulu E. Sources of occupational stress in nurses in the region of Western Greece. Abstract Book, p. 37 (P030), 1st International Congress in Nursing Research, Education and Practice, Thessaloniki, Greece, (10/2009) 16. Kallianezos P., Sapountzi-Krepia D., Constantinidis Th., Jelastopulu E. Epidemiology of Breast Cancer in the European Region. Abstract Book, p. 37 (P030), 1st International Congress in Nursing Research, Education and Practice, Thessaloniki, Greece, (10/2009) 16

17 17. Giannopoulos D., Voulioti S., Sereti D., Skarpelos A., Theou A., Jelastopulu E., Lionis C. Differences in smoking initiation between adolescents in urban, semi-urban and rural regions of western Greece. Swiss Med Wkly 2009;139(33-34), Supplement 175, August 22, 2009 (Abstracts of 15th Wonca Europe Conference 2009), Basel, Switzerland, P-065 [IF: 1.436] 18. Giannopoulos D., Lionis C., Voulioti S., Skarpelos A., Sereti D., Kakoliris N., Jelastopulu E. Experience of a smoking cessation program in rural primary care in Greece in urban, semi-urban and rural regions of western Greece. Swiss Med Wkly 2009;139(33-34), Supplement 175, August 22, 2009 (Abstracts of 15th Wonca Europe Conference 2009), Basel, Switzerland, P-141 [IF: 1.436] 19. Mantzouranis G, Lentzas J, Kontogeorgou H, Augerinou X, Karakasoni K, Balsamis T, Tsantoula Z, Sampazioti X, Jelastopulu E. Greek doctors knowledge of generic drugs: an opinion study. Swiss Med Wkly 2009;139(33-34), Supplement 175, August 22, 2009 (Abstracts of 15th Wonca Europe Conference 2009), Basel, Switzerland, P-478 [IF: 1.436] 20. Eleni Jelastopulu, John Kyriopoulos, Maria Tsoli, Eleftheria Kariori, Dimitrios Lambropoulos, Evangelos Alexopoulos. Health care inequalities in patients with dementia in Greece, Abstract Book, p. 89, 9 th WONCA Rural Health World Conference, Heraklion, Crete (06/2009) 21. Dimitrios Giannopoulos, Stephania Voulioti, Andreas Skarpelos, Dimitra Sereti, Doukas Doukas, Nikolaos Kakoliris, Eleni Jelastopulu, Christos Lionis. Effectiveness of a smoking cessation programme amongst a rural population of female smokers in Greece, Abstract Book, p. 74, 9 th WONCA Rural Health World Conference, Heraklion, Crete, (06/2009) 22. George Mantzouranis 1, Zoi Kontou 1, Kostas Posonidis 2, Areti Premeti 3, John Lentzas 4, Zafeiro Tsantoula 1, Eliza Samartzidou 1, Eleni Jelastopulu. Knowledge on diabetes mellitus in patients with diabetes: a survey from Western Greece, Abstract Book, p. 34, 9 th WONCA Rural Health World ConferenceHeraklion, Crete, (06/2009) 23. Eleni Jelastopulu, Giorgos Merekoulias, Evangelos Alexopoulos. Underreporting of communicable diseases in the Greek national notification system - missed opportunities for early intervention Book of Abstracts, p. 52, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) [Η ΕΡΓΑΙΑ ΒΡΑΒΕΤΣΗΚΕ ΜΕ ΣΟ ΕΠΑΙΝΟ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΝΑΡΣΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ] 24. Panagiotis Kallianezos, T.C. Constantinidis, Eleni Jelastopulu. Breast Cancer Incidence, Mortality and Survival in the European Region Book of Abstracts, p. 53, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) 25. Thomaella Tsouvaltsidou, Evangelos Alexopoulos, Evangelia Vangeli, Eleni Jelastopulu. "Occupational stress in nurses in public hospitals in the region of Western Greece Book of Abstracts, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) 26. T.C. Constantinidis, Μ. Αgathokleous, Eleni Jelastopulu. "Mortality trends in Greece, Bulgaria and Cyprus: Suicide and self-inflicted injuries Book of Abstracts, p. 65, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) 27. T.C. Constantinidis, Μ. Αgathokleous, D. Theocharidou, Eleni Jelastopulu. "Mortality trends in Greece, Bulgaria and Cyprus: Tuberculosis Book of Abstracts, p. 67, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) 28. T.C. Constantinidis, Μ. Αgathokleous, D. Theocharidou, Eleni Jelastopulu. "Mortality trends in Greece, Bulgaria and Cyprus: Communicable Diseases Book of Abstracts, p. 68, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) 29. T.C. Constantinidis, Μ. Αgathokleous, Eleni Jelastopulu. "Mortality trends in Greece, Bulgaria and Cyprus: Malignant Neoplasm Book of Abstracts, p. 70, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) 30. T.C. Constantinidis, Μ. Αgathokleous, Eleni Jelastopulu. "Mortality trends in Greece, Bulgaria and Cyprus: Cancer of Trachea, Bronchus And Lung Book of Abstracts, p. 71, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) 17

18 31. Eleni Jelastopulu, Monika Lelgemann, Martin Gerken, Norbert Schmacke. «HTA-Berichte - Barrieren oder Brücken zwischen den Gesundheitssystemen?». Programme of the EBM (Evidence based Medicine) Kongress 2009, p. 65 (4.7), Berlin, Germany (03/2009) 32. V. Chini, A. Foka, E. Drougka, E. Jelastopulu, E. Petinaki, S. Vamvakopoulou, E.D. Anastassiou, I. Spiliopoulou. Clonal Evolution and Antibiotic Resistance Profile of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Greece during a Five-Year Period. Book of Abstracts 2008, p. 156, 48 th Annual ICAAC /IDSA 46 th Annual Meeting, Washington, DC, USA, (10/2008) 33. M. Leotsinidis, E. Jelastopulu, Z. Tsaraklis, D. Tanagra, S. Papadopoulos, E.C. Alexopoulos. Job title and absenteeism related injuries in heavy industry employees. Book of Abstracts 2008, p.? (OP 098/212), 4 th International Conference Working on Safety, Hersonissos, Crete, (10/2008) 34. D. Tanagra, E. Konstantinou, M. Leotsinidis, E. Jelastopulu, E.C. Alexopoulos. Jobs with high incidence of ocular injuries in industry. Book of Abstracts 2008, p.? (OP 018/213), 4 th International Conference Working on Safety, Hersonissos, Crete, (10/2008) 35. Eleni Jelastopulu, John Kyriopoulos, Eleftheria Kariori, Dimitra Tanagra, Evangelos Alexopoulos. Sources of information for patients and doctors in a national sample. Abstract Book, p. 486 (PP-577), 14 th Regional Conference WONCA Europe 2008, Istanbul, Turkey (10/2008) [Η ΕΡΓΑΙΑ ΒΡΑΒΕΤΣΗΚΕ ΜΕ ΣΟ ΕΠΑΙΝΟ ΔΕΤΣΕΡΗ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΝΑΡΣΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ] 36. Eleni Jelastopulu, Konstantinos Demos, Ioannis Elloul, Theodoros Zografos, Sotiris Karalis, Michalis Leotsinidis. Use of pesticides and protective measures by farmers in the Prefecture of Aitoloakarnania, Greece. Abstract Book, p. 489(PP-582), 14 th Regional Conference WONCA Europe 2008, Oct. 2008, Istanbul, Turkey (10/2008) 37. K. Demos, N. Charokopos, E. Jelastopulu, I. Elloul, E. Sazakli and M. Leotsinidis Effects of long term exposure to pesticides on depression and cognitive defects in agricultural workers in S.W. Greece (full text). Transilvania University Bulletin, July 2008, Brasov, Romania 38. Th. Papadas, K. Kourelis, E. Jelastopulu, P. Goumas. Expression des Retinoid-X-Rezeptors während der Entstehung und Progression laryngealer Tumoren (Assessment of RXRα expression during laryngeal carcinogenesis and tumor progression). Book of Abstracts 2008, 79. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopfund Hals-Chirurgie, May 2008, p.191, Bonn, Germany 39. Georgia Komninou, Danae Venieri, Georgia Diamandi, E. Jelastopulu. Significant presence of adenoviruses in raw and treated sewage derived from biological treatment plants in Greece. Clinical Microbiology and Infection, vol 14, Supplement 7, May 2008, abstract number P1643, Barcelona 2008, 18 th ECCMID [IF: 4.014] 40. Danae Venieri, Georgia Komninou, Katerina Nelly, E. Jelastopulu. Detection of enteroviruses in raw and treated sewage in Greece. Clinical Microbiology and Infection, vol 14, Supplement 7, May 2008, abstract number P1644, Barcelona 2008, 18 th ECCMID [IF: 4.014] 41. G. Raptis, K. Barkas, I. Zika, L. Baglatzi, L. Augusti, E. Jelastopulu. Estimation of tuberculin status among school children in a Greek island. Clinical Microbiology and Infection, vol 14, Supplement 7, May 2008, abstract number P1557, Barcelona 2008, 18 th ECCMID [IF: 4.014] 42. E. Jelastopulu, E. Kariori, G. Raptis, J. Kyriopoulos. «Dementia ιn Greece: Frequency, Risk Factors, Clinical Profile αnd Treatment Results». Book of Abstracts of the 4th International Symposium on Alzheimer's Disease and Related Disorders in the Middle East, October 2007, p. 39, Athens Raptis G, Farri-Kostopoulou E, Chatzantoni K, Leotsinidis M, Jelastopulu E, Letsios A, Mouzaki A. Abnormally high levels of leptin and ΙΝF-γ in the sera of a small percentage of AGA newborns. First glimpses of future autoimmune conditions?. Pediatric Blood and Cancer, vol 49, no. 3, September 2007, Included Abstracts for the ESPHI Biannual Meeting, Advances in Paediatric Haematology and Immunology: From Bench to Bedside, September , p 390, abstract number PP45, Athens 2007 [IF: 2.391] 44. G Raptis, K Barkas, I De Maggio, I Zika, E Jelastopulu. Incidence of Croupy Cough in Children and Association with Living. Book of Abstracts of the 25 th International Congress of Pediatrics, August 2007, Athens

19 45. E. Jelastopulu, M. Mesolora, C. Petropoulos, M. Kardara, T.C. Constantinidis, J. Detorakis. Point prevalence of nosocomial infections in Western Greece. International Symposium of ELINYAE & ISSA Health Services Section. June 2007, pp , Athens, Greece 46. Papadas Th, Jelastopulu E, Christopoulos T, Papageorgakopoulou N. «Ausdruck von Gelatinasen und ihren Gewebeinhibitoren im Plattenepithel-Larynx-Karzinom». Book of Abstracts 2007, 78. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals- Chirurgie, May 2007, p.179, München, Germany 47. G Raptis, K Barkas, I De Maggio, L Augusti, I Zika, E Jelastopulu. Assessing the immunization status of schoolchildren in a Greek island. Book of Abstracts of the 25 th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), May 2007, abstract number 601, Porto, Πορτογαλύα D. Giannopoulos, Th. Panagiotakopoulos, St. Voulioti, E. Papadopoulou, I. Gkiozos, E. Tsaroucha, G. Kokoris and E. Jelastopulu. Effectiveness of smoking cessation on COPD outpatients in three different settings in Greece. Primary Care Respiratory Journal, vol. 15, no. 3, June 2006, p Alexopoulos ΕC, Tanagra D, Konstantinou E, Jelastopulu E. Absenteeism due to low back pain in industry employees. Book of Abstracts of the 28 th International Congress on Occupational Health (ICOH), p. 176, Milan, Italy T. Papadas, E. Jelastopulu, K. Kourelis, P. Goumas. Epidemiologische und klinische Charakteristika des Nasopharyngeal-Karzinoms in Beziehung zu EBV-Immunstatus. Book of Abstracts 2006, 77. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, May 2006, p.158, Mannheim, Germany 51. E. Jelastopulu, M. Mesolora, C. Petropoulos, M. Kardara, J. Detorakis. Point prevalence of nosocomial infections in Western Greece. Clinical Microbiology and Infection, vol 12, Supplement 4, April 2006, abstract number P673, Nice th ECCMID [IF: 4.014] 52. E. Jelastopulu, Th Constantinidis, Th Kolokotronis, D Venieri, G Komninou Ch Bantias. Outbreak of gastroenteritis in an air force base in Western Greece. Clinical Microbiology and Infection, vol 12, Supplement 4, April 2006, abstract number P1844, Nice th ECCMID [IF: 4.014] 53. E. Jelastopulu, G. Tsiros, P. Voila, A. Tsirou,. K. Chrysanthopoulos. Evaluation of tuberculin status among school children in Western Greece. Book of Abstracts of the 11 th Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine, Sept 2005, p , abstract number 557, Kos, WONCA Europe G. Tsiros, E. Jelastopulu, P. Voila, A. Tsirou, P. Lathouris. Most frequent diseases in relation to BMI in a rural area of Greece. Book of Abstracts of the 11 th Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine, Sept 2005, p 78-79, abstract number 602, Kos, WONCA Europe Roumelioti M, Leotsinidis M, Jelastopulu E. Nutritional Habits and Lifestyle Factors in School Children in Western Greece. Abstract Book of Nutrition 2005 / EFAD 6th Forum, p.?, Geneva, Switzerland, June E. Jelastopulu, G. Tsiros, P. Voila, A. Tsirou, P. Lathouris. Body Mass Index and Association with Cardiovascular Diseases And Hyperglycaemia In Elderly. Obesity reviews, vol 6, Supplement 1, Abstracts of the 14 th European Congress on Obesity (ECO), June 2005, p 80, abstract number P248, Athens, June 2005 [IF: 5.086] 57. C. Petropoulos, Jelastopulu E, M. Kardara, S. Spiropoulos. Helicobacter pylori and association with histological findings in endoscopic biopsies in western Greece. Clinical Microbiology and Infection, vol 11, Supplement 2, April 2005, pp 259, abstract number P861, Copenhagen th ECCMID [IF: 4.014] 58. Chorianopoulos D, Papadas Th, Jelastopulu E, Mastronikolis N, Naxakis S, Goumas P. «Epidemiological and Clinical Features of Laryngeal and Pharyngeal Cancer in the University Hospital of Patras, Greece, from ». Abstract Book of 5 th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology head and Neck Surgery, p. 202, Rhodos- Kos,Greece, September

20 59. Jelastopulu E, Constantinidis T. Health Situation in Greece and Comparison with other European Countries. J Epidemiol Community Health 2004; vol 58 Supplement 1, p. A86, 1 st European Congress of Epidemiology, Porto, Portugal, September 2004 [IF: 3.043] 60. Jelastopulu E, Tsiros G, Constantinidis T C. Epidemiological Investigation of Tuberculosis in Western Greece and the Examination of the Completeness of Notifications. Clinical Microbiology and Infection, vol 10, Supplement 3, May 2004, pp , abstract number P1402, Praha th ECCMID [IF: 4.014] 61. Tsiros G, Jelastopulu E, Voila P, Chrisanthopoulos K. Behavioural attitudes on the topic of prevention and treatment approach of hospital-based physicians in Greece. Clinical Microbiology and Infection, vol 10, Supplement 3, May 2004, pp 546, abstract number R1900, Praha th ECCMID [IF: 4.014] 62. Jelastopulu E, Constantinidis T C, Tsiros G. Tuberculosis in a more mobile Europe and the importance of a common control strategy a priority public health issue in Greece. Abstract Book of 5 th European Congress of Chemotherapy and Infection, p , Rhodes, September Jelastopulu E, Alexopoulos A. Epidemiology of AIDS in a changing Europe appeal to global health mechanisms lessons for Greece. Abstract Book of 5 th European Congress of Chemotherapy and Infection, p. 94, Rhodes, September Jelastopulu E, Bikas Ch, Petropoulos Ch. Epidemiology of human brucellosis in western Greece and the importance of the ongoing control of animal brucellosis. Abstract Book of 5 th European Congress of Chemotherapy and Infection, p. 69, Rhodes, September Ε. Γελαςτοποϑλου, Α. Αλεξϐπουλοσ, Α. Θεοδωρακοποϑλου. AIDS και η αναγκαιϐτητα ςυνεχόσ επαγρϑπνηςησ ςε μια Ευρώπη υπϐ διεϑρυνςη. Βιβλύο Πρακτικών, ςελ. 53, 15 0 Πανελλόνιο υνϋδριο AIDS (με Διεθνό υμμετοχό), Ρϐδοσ, επτϋμβριοσ Bikas Ch, Petropoulos Ch, Jelastopulu E. Implementation of a vaccination programme against animal brucellosis and the effect on the incidence of human brucellosis in Western Greece. Proceedings of Brucellosis 2003 International Research Conference, p. 92, Pamplona, Ιςπανύα, September Leotsinidis M, Kostopoulou-Farri E, Schinas V, Alexopoulos A, Jelastopulu E. Metals in Human Colostrum and Mature Milk, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, vol 11, suppl 1, June Jelastopulu E. Neue Konzepte für Gesundheitssysteme - ein internationaler Überblick (πλόρησ δημοςύευςη). (New concepts in the Health Care Systems an international overview), Tagungsband der VDO E Jahrestagung, Hannover, Γερμανύα, Απϐ ελληνικϊ υνϋδρια 1. Μϊλλησ Αντώνιοσ, Γελαςτοποϑλου Ελϋνη, Μαςτρονικολόσ Νικϐλαοσ, Ναξϊκησ τϋφανοσ, ταθϊσ Θεϐδωροσ, Γκοϑμασ Πϊνοσ, Παπαδϊσ Θεϐδωροσ. «Παθητικϐ κϊπνιςμα και καρκύνοσ λϊρυγγα ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ Πϊτρασ». Σϐμοσ Περιλόψεων, ςελ. 87 (ΑΑ45), 9 ο Παμπελοποννηςιακϐ Ιατρικϐ υνϋδριο, Πϊτρα (10/2010) 2. Μϊλλησ Αντώνιοσ, Γελαςτοποϑλου Ελϋνη, Μαςτρονικολόσ Νικϐλαοσ, Ναξϊκησ τϋφανοσ, ταθϊσ Θεϐδωροσ, Γκοϑμασ Πϊνοσ, Παπαδϊσ Θεϐδωροσ. «Επιδημιολογικϐ προφύλ των αςθενών με καρκύνο λϊρυγγα ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ Πϊτρασ». Σϐμοσ Περιλόψεων, ςελ. 86 (ΑΑ44), 9 ο Παμπελοποννηςιακϐ Ιατρικϐ υνϋδριο, Πϊτρα (10/2010) 3. Γελαςτοποϑλου Ελϋνη, Ντϋμοσ Κωνςταντύνοσ, Λεοτςινύδησ Μιχϊλησ, Ελλοϑλ Ιωϊννησ. «Επιπτώςεισ τησ χρϐνιασ χρόςησ φυτοφαρμϊκων επύ του γαςτρεντερικοϑ ςυςτόματοσ ςε αγροτικϐ πληθυςμϐ του νομοϑ Αιτωλοακαρνανύασ». Σϐμοσ Περιλόψεων, ςελ. 9 (EΑ05), 9 ο Παμπελοποννηςιακϐ Ιατρικϐ υνϋδριο, Πϊτρα (10/2010) 4. Ι. Φριςτοποϑλου, Ε. Γελαςτοποϑλου, Δ. Καραθανϊςη. «Αιχμϋσ υπϋρταςησ και υπερταςικϋσ κρύςεισ ςε αςθενεύσ ηλικύασ >60 ετών υπϐ αντιυπερταςικό αγωγό». Σϐμοσ Περιλόψεων, ςελ. 117 (ΑΑ75), 9 ο Παμπελοποννηςιακϐ Ιατρικϐ υνϋδριο, Πϊτρα (10/2010) 20

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου»

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. www.neahygeia.gr/info@ispm.gr «Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» Αικατερίνη Καστανιώτη Επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 Δομό τησ παρουςύαςησ Ανακοινώςεισ Όψη Υπηρεςιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθόνασ Προγρϊμματα ΔΒΕ Εθνικϋσ και Διεθνεύσ Συνϋργειεσ Υπηρεςύεσ Πιςτοπούηςησ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Δρ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΒIΟΓΡΑΥIΚΟ ΗΜΕIΩΜΑ

Δρ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΒIΟΓΡΑΥIΚΟ ΗΜΕIΩΜΑ Δρ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΒIΟΓΡΑΥIΚΟ ΗΜΕIΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2012 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος «Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος Λέκτορας Μάρκετινγκ Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 3ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Intercontinental, 17-18 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

e-bug: ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

e-bug: ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Operated by Public Health England e-bug: ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Δήμητρα Γεννηματά, Pharm.D., Ph.D. www.e-bug.eu NO CONFLICT OF INTEREST ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ! ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ; 2006 Θέματα : Υγιεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Dr. Γιώργος ΜΙΧΑΗΛ BSCCP/RCOG DT Diploma in Colposcopy Ο Ο τραχηλικός καρκίνος αποτελεί μια πολύ σπάνια συνέπεια μιας ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ KLAB Knowledge & Learning Among Businesses Φραγκίσκος Μαγκαφάς, Συντονιστής Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Δημότριοσ Γ. Γουλόσ Επύκουροσ καθηγητόσ Ενδοκρινολογύασ Αναπαραγωγόσ ΑΠΘ

Δημότριοσ Γ. Γουλόσ Επύκουροσ καθηγητόσ Ενδοκρινολογύασ Αναπαραγωγόσ ΑΠΘ Μονϊδα Ενδοκρινολογύασ Αναπαραγωγόσ Α Μαιευτικό - Γυναικολογικό Κλινικό ΑΠΘ Ιατρικό Σχολό Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ Θεραπεύα του υπογοναδιςμού κατϊ τη διϊρκεια τησ αναπαραγωγικόσ ηλικύασ Δημότριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION. Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER

ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION. Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/GENERAL INFORMATION ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER RAINERSTRASSE 6-8, SALZBURG, 5020 AUSTRIA Hotel Front Desk: 43-662-88978 X0 Hotel Fax: 43-662-878893

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS

INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS Spiros Kostopoulos 1, George Xenogiannopoulos 1, Dimitris Glotsos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Επικοινωνία: Βασίλης, Ζουμπουλίδης e-mail: vzoumpou@ba.duth.gr Μόρφωση, σπουδές: Γυμνάσιο, Λύκειο, Ινστιτούτο γερμανικής γλώσσας: Πανεπιστημιακές σπουδές: Γυμνάσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς.

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς. Διεύθυνση: Δράκου 26 Πειραιάς, 185 33 Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ Ηλεκτρονική διεύθυνση: helgaki@hotmail.com Τηλέφώνα: 210-4110111 210-4222064 (& φαξ) 6977209035 Ημερομηνία και τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

1ο st 1-2. Hospital Infection Control. Πρόγραμμα Program. στη Μικροβιολογία & τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων on Microbiology &

1ο st 1-2. Hospital Infection Control. Πρόγραμμα Program. στη Μικροβιολογία & τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων on Microbiology & Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕIΑ H E L L E N I C MICROBIOLOGY SOCIETY 1ο st Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Postgraduate Course στη Μικροβιολογία & τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων on Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ιστοσελίδα GENDER: 2 Female Mean of TV mother's educational background 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

ιστοσελίδα GENDER: 2 Female Mean of TV mother's educational background 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 ιστοσελίδα GENDER: 2 Female 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Mean of TV 3,0 2,5 2,0 elementary graduate high school graduate university or colleg mother's educational background Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Participating

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα;

Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα; Πανελλήνιο Συνέδριο για την Πανδημία της Νέας Γρίπης Α (H1N1) και τις Πολιτικές Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα; Γ. Σαρόγλου Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών v.avdikos@gmail.com v.avdikos@panteion.gr Σπουδές PhD, Department of Town

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (Κ.Μ. 286) Ακαδημαϊκό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

AstraZeneca AstraZeneca

AstraZeneca AstraZeneca AstraZeneca AstraZeneca Ν. Τζανϊκησ Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ Ιατρικό Σχολό, Πανεπιςτόμιο Κρότησ Η περύπτωςη ενόσ αςθενό Αςθενόσ 77 χρ. ΧΑΠ & ΑΑΙΙ, υπό LTOTβαρύσ πρώην καπνιςτόσ, ανηςυχεύ για τον καπνιςτό

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν.Σ.Επ «ΓΑΛΗΝΟΣ» Health Care Assossation GALINOS. Αρχικό Σχέδιο Δράσης Unofficial Business Plan

Κοιν.Σ.Επ «ΓΑΛΗΝΟΣ» Health Care Assossation GALINOS. Αρχικό Σχέδιο Δράσης Unofficial Business Plan Κοιν.Σ.Επ «ΓΑΛΗΝΟΣ» Health Care Assossation GALINOS Αρχικό Σχέδιο Δράσης Unofficial Business Plan ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ DESCRIPTION OF THE GENERAL HOSPITAL of KAVALA ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ (2010),5 ΟΡΟΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Οόρος«μεταφραστική επιστήμη» νωρίς δεκαετία 1990 αφορούσε προσπάθειες για την ανεύρεση νέων αντικαρκινικών γονιδίων Karp

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία»

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» Μουςική και θόρυβοσ Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη Υπεύθυνη καθηγήηρια: Κα Κικεμένη Ξυδέα Μουςική Μουςικό θεωρεύται

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βασικά µηνύµατα: Το σηµερινό «καλάθι» χωρών αντανακλά το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της Κύπρου Η οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas picture placeholder Πρόοδος της Ιατρικής βασίζεται στην βιοϊατρική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες. Ημερίδα με θέμα «Έξυπνα ενεργειακά συστήματα για Αειφόρα Νοσοκομεία: Η εμπειρία του προγράμματοςgreen@hospital» θα πραγματοποιηθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στις 10.00 15.00 την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Δρ. Γ.Μ. Σταυρακάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συντονιστής εταίρος Κίνητρα και Στόχοι [1/2] Ισόγειο και

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Νοέµβριος 1-5, 1992, Αθήνα 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Ιανουάριος 28-29, 1995, Αθήνα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα