Βιογραφικϐ ςημεύωμα ΕΛΕΝΗ ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ. Ελϋνη Γελαςτοποϑλου. Επύκουρη καθηγότρια Τγιεινόσ Εργαςτόριο Τγιεινόσ Ιατρικό χολό Πανεπιςτόμιο Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικϐ ςημεύωμα ΕΛΕΝΗ ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ. Ελϋνη Γελαςτοποϑλου. Επύκουρη καθηγότρια Τγιεινόσ Εργαςτόριο Τγιεινόσ Ιατρικό χολό Πανεπιςτόμιο Πατρών"

Transcript

1 Βιογραφικϐ ςημεύωμα Ελϋνη Γελαςτοποϑλου Επύκουρη καθηγότρια Τγιεινόσ Εργαςτόριο Τγιεινόσ Ιατρικό χολό Πανεπιςτόμιο Πατρών ΕΛΕΝΗ ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ [Type your address] [Type your phone number] [Type your address] Νοϋμβριοσ 2010

2 Περιεχϐμενα 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕ ΘΕΕΙ ΠΑΡΟΤΑ ΘΕΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ ΙΔΙΑΙΣΕΡΕ ΓΝΩΕΙ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΆΔΕΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΈΡΓΟ το εξωτερικϐ την παροϑςα θϋςη (ςε ετόςια βϊςη) ΤΜΒΟΛΗ Ε ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΕ ΔΙΑΣΡΙΒΕ, ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΕ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ, ΠΣΤΦΙΑΚΕ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ Διδακτορικϋσ Διατριβϋσ Πτυχιακϋσ και Διπλωματικϋσ Εργαςύεσ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ Πλόρεισ Διεθνεύσ Δημοςιεϑςεισ μετϊ απϐ κρύςη Πλόρεισ Ελληνικϋσ Δημοςιεϑςεισ μετϊ απϐ κρύςη Βιβλύα - Μονογραφύεσ ςε επιςτημονικϋσ εκδϐςεισ Άρθρα Κεφϊλαια βιβλύων ςε επιςτημονικϋσ εκδϐςεισ Άλλο ςυγγραφικϐ ϋργο Επιδημιολογικϋσ και ϊλλεσ ερευνητικϋσ μελϋτεσ Άλλο ςυγγραφικϐ ϋργο Εκπαιδευτικϐ υλικϐ Δημοςιευμϋνεσ Περιλόψεισ Απϐ διεθνό υνϋδρια Απϐ ελληνικϊ υνϋδρια ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΈΠΑΙΝΟΙ ΆΛΛΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ, ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΕ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

3 Dr. Ελϋνη Γελαςτοποϑλου Ιατρικό χολό Πανεπιςτόμιο Πατρών GR Ρύο Πϊτρασ Σηλ (997889) Fax Cell URL Οικογενειακό κατϊςταςη: Παντρεμϋνη, δυο παιδιϊ Τπηκοϐτητα: Ελληνικό Φρϐνοσ γϋννηςησ: 23 Ιουνύου 1961 Σϐποσ γϋννηςησ: Μπρνο, Σςεχύα Βαςικό Εκπαύδευςη Μπρνο (Brno), Σςεχοςλοβακύα Μϋςη Εκπαύδευςη Johannes-Kepler-Gymnasium Stuttgart, Bad Cannstatt, Γερμανύα Abitur Johannes-Kepler-Gymnasium Stuttgart, Bad Cannstatt, Γερμανύα Ανωτϊτη Εκπαύδευςη Φημεύα Πανεπιςτόμιο του Karl Ruprecht, Heidelberg, Γερμανύα Ιατρικό Πανεπιςτόμιο του Eberhard Karl, Tübingen, Γερμανύα Πτυχύο Ιατρικόσ (Ärztliche Prüfung) Αναγνώριςη ΔΙΚΑΣΑ Άδεια ϊςκηςησ του Ιατρικοϑ Επαγγϋλματοσ (Approbation) Πτυχύο Διδϊκτοροσ Ιατρικόσ (Doktor der Medizin, απϐ την Ιατρικό χολό, Πανεπιςτόμιο του Eberhard Karl, Tübingen, Γερμανύα), Αναγνώριςη ΔΙΚΑΣΑ

4 Γερμανικϐσ Ερυθρϐσ ταυρϐσ (Deutsches Rotes Kreuz) Baden Württemberg, Γερμανύα Τπεϑθυνη Ιατρϐσ ςε Κινητϋσ Μονϊδεσ Αιμοδοςύασ ςτο Land Baden Württemberg Ινςτιτοϑτο Έρευνασ υςτημϊτων Τγεύασ (Institut für Gesundheitssystemforschung) Πανεπιςτόμιο του Eberhard Karl, Tübingen, Γερμανύα Διδακτορικό και Μετϊ-διδακτορικό Επιςτημονικό υνεργϊτησ 5/1997 9/1997 Ινςτιτοϑτο Κοινωνικόσ Ιατρικόσ και Ιατρικόσ τησ Εργαςύασ (Institut für Gesundheitssystemforschung) Πανεπιςτόμιο του Eberhard Karl, Tübingen, Γερμανύα Επιςτημονικό υνεργϊτησ 10/1997 9/1998 Ιατρικό Τπηρεςύα των Αςφαλιςτικών Σαμεύων (MDK, Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Baden-Württemberg Lahr/Schwarzwald, Ahornweg 2, Γερμανύα Ανώτατη βοηθϐσ του Διευθυντό Ιατροϑ και Επιςτημονικό υνεργϊτησ ςτο Σομϋα τησ Κοινωνικόσ Ιατρικόσ (Assistentin des Leitenden Arztes, Ärztliche Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich der Dispositiven Sozialmedizin 10/1998-3/2004 Πανεπιςτόμιο Πατρών, Σμόμα Ιατρικόσ, Εργαςτόριο Τγιεινόσ Λϋκτορασ Τγιεινόσ (Διοριςμϐσ: Πρυτανικό Πρϊξη 1981/ , ΥΕΚ 164/9-9-98) 4/2004 5/2008 Επύκουρη καθηγότρια Τγιεινόσ (Διοριςμϐσ: Πρυτανικό Πρϊξη 58961/ , ΥΕΚ 203/ ) Απϐ Πανεπιςτόμιο Πατρών, Σμόμα Ιατρικόσ, Εργαςτόριο Τγιεινόσ Μϐνιμη Επύκουρη καθηγότρια Τγιεινόσ (Διοριςμϐσ: Πρυτανικό Πρϊξη 5714/ , ΥΕΚ440/ ) υςτόματα Τγεύασ, Γενικό και Ειδικό Επιδημιολογύα, Ιατρικό Δημογραφύα Άριςτεσ γνώςεισ και χειριςμϐσ λογιςμικών, ςτατιςτικών και γραφικών πακϋτων, κειμενογρϊφων και τρϊπεζασ πληροφοριών για ηλεκτρονικοϑσ υπολογιςτϋσ (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, SPSS etc.) Γερμανικϊ, Σςϋχικα, Αγγλικϊ, Γαλλικϊ, Ιςπανικϊ, Ρώςικα, Σοϑρκικα 4

5 1. 1 Ιουνύου ϋωσ 30 Αυγοϑςτου 2008 (3 μόνεσ): Health Technology Assessment Center, Πανεπιςτόμιο Βρϋμησ, Γερμανύα. Ερευνητικϐ ϋργο: «Υραγμού ςτην επιςτημονικό ςυνεργαςύα ςτο χώρο τησ Αξιολϐγηςησ τησ Σεχνολογύασ Τγεύασ (Health Technology Assessment, HTA) ςτην Ευρώπη». Τπϐ την επύβλεψη του Καθηγητό N. Schmacke, Προϋδρου του Bremen Health Technology Assessment Center Ιουλύου ϋωσ 30 Αυγοϑςτου 2009 (1 μόνασ): Health Technology Assessment Center, Πανεπιςτόμιο Βρϋμησ, Γερμανύα. υνϋχεια Ερευνητικοϑ ϋργου: «Υραγμού ςτην επιςτημονικό ςυνεργαςύα ςτο χώρο τησ Αξιολϐγηςησ τησ Σεχνολογύασ Τγεύασ (Health Technology Assessment, HTA) ςτην Ευρώπη». Τπϐ την επύβλεψη του Καθηγητό N. Schmacke, Προϋδρου του Bremen Health Technology Assessment Center Μαρτύου "Key issues in medical education, Centre for Medical Education of the University of Dunde, UK in collaboration with the Fourth Department of Surgery, University General Hospital Attikon and The National and Kapodistrian University of Athens, ΓΠΝ Αττικϐν, Αθόνα Ιαν Training Strategic Programming in Strengthening of Public Health and Health Promotion ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ Προγρϊμματοσ Capacity Building in Public Health and Health Promotion across Europe. Ministry of Health, Bratislava, Slovak Republic επτ Training Introduction to the EU competency for health, key institutions, actors, decision-making processes, policies and resources ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ Προγρϊμματοσ Capacity Building in Public Health and Health Promotion across Europe. Social Platform Office, Brussels, Belgium ΜαϏου Health Inequalities Training (1-3) ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ Προγρϊμματοσ Capacity Building in Public Health and Health Promotion across Europe. Institute of Public Health, Ljubljana, Slovenia Οκτ Benchmarking Training for Project Teams, University of Brighton, Brighton, Ηνωμϋνο Βαςύλειο επτ Geographical Information System in Health Studies (GIS), Sheraton Porto Hotel, Porto, Πορτογαλύα Ιουνύου th International Epidemiology Summer School, University of Münster, Institute of Epidemiology and Social Medicine, Münster, Γερμανύα Ιουλύου th International Course of Epidemiology, University of Ulm and School of Public Health of the University of North Carolina at Chapel Hill/USA, Ulm, Γερμανύα ΜαϏου Ειςαγωγό ςτην εφαρμοςμϋνη ςτατιςτικό με τη χρόςη του προγρϊμματοσ SPSS, υνεδριακϐ και Πολιτιςτικϐ Κϋντρο του Παν/μιου Πατρών, Πϊτρα Ιουνύου th International Course of Epidemiology, University of Ulm and School of Public Health of the University of North Carolina at Chapel Hill/USA, Ulm, Γερμανύα Ιουνύου th International Course of Epidemiology, University of Ulm and School of Public Health of the University of North Carolina at Chapel Hill/USA, Ulm, Γερμανύα Νοε Quality Management in the Cardiology, Arbeitskreis Kardiologie, Stuttgart, Γερμανύα Ιουνύου th International Course of Epidemiology, University of Ulm and School of Public Health of the University of North Carolina at Chapel Hill/USA, Ulm, Γερμανύα Νοε. 23. Δεκ Δύπλωμα ηλεκτρονικών υπολογιςτών (320 διδακτικϋσ ώρεσ) απϐ Control Data Institut, Tübingen, Γερμανύα 5

6 10.1 το εξωτερικϐ 1. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ «Δομό και Οργϊνωςη των υςτημϊτων Τγεύασ» τα ακαδ. ϋτη 1995/96 και 1996/97 ςτην Ανωτϊτη χολό Albstadt-Sigmaringen/Kolping Akademie, Γερμανύα 2. Διδαςκαλύα των μαθημϊτων «Οικονομύα τησ Τγεύασ» και «Management τησ Τγεύασ» την ακαδ. χρονιϊ 1995/96 και 1996/97 ςτο MIBEG - Ινςτιτοϑτο Επαγγελματικόσ Επιμϐρφωςησ, Tübingen, Γερμανύα 10.2 την παροϑςα θϋςη (ςε ετόςια βϊςη) ε Προπτυχιακϐ Επύπεδο 1. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Προαγωγό Τγεύασ, Πρϐληψη Νϐςου, Ιατρικό τησ Κοινϐτητασ (Πρωτοβϊθμια Υροντύδα Τγεύασ, υςτόματα Τγεύασ, Πολιτικϋσ τησ Τγεύασ, Δευτεροβϊθμια πρϐληψη) ςε Δ ετεύσ φοιτητϋσ τησ Ιατρικόσ ςτο πλαύςιο τησ Απαρτιομϋνησ Διδαςκαλύασ: 4ο ϋτοσ, Ζ εξϊμηνο, 6 ώρεσ διδαςκαλύασ (απϐ 2007-ςόμερα) 2. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Τγιεινό 1 (Ιατρικό Δημογραφύα και Γενικϋσ Αρχϋσ Επιδημιολογύασ) ςε Β ετεύσ φοιτητϋσ τησ Ιατρικόσ: Β ϋτοσ, Β εξϊμηνο, 18 ώρεσ διδαςκαλύασ, 8 ώρεσ εργαςτηρύων (απϐ ), 4 ώρεσ διδαςκαλύασ, 8 ώρεσ εργαςτηρύων (απϐ 2007-ςόμερα) 3. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Τγιεινό 2 (Ειδικό Επιδημιολογύα νεοπλαςιών και ϊλλων χρονύων νοςημϊτων, Προληπτικό Ιατρικό, Διαλογό) ςε Γ ετεύσ φοιτητϋσ τησ Ιατρικόσ: Γ ϋτοσ, Α εξϊμηνο, 20 ώρεσ διδαςκαλύασ, 4 ώρεσ εργαςτηρύων (απϐ ) 4. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Επιδημιολογύα και πρϐληψη λευχαιμιών, Δ ϋτοσ, Ζ εξϊμηνο, 2 ώρεσ διδαςκαλύασ ςτο πλαύςιο τησ Απαρτιομϋνησ Διδαςκαλύασ 5. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Επιδημιολογύα και πρϐληψη νεοπλαςιών, Δ ϋτοσ, Ζ εξϊμηνο, 2 ώρεσ διδαςκαλύασ ςτο πλαύςιο τησ Απαρτιομϋνησ Διδαςκαλύασ 6. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Επιδημιολογύα ςτο Σμόμα Υυςικοθεραπεύασ του Α.Σ.Ε.Ι. Πϊτρασ, παρϊρτημα Αύγιο (48 ώρεσ διδαςκαλύασ) (απϐ το ) 7. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Επιδημιολογύα ςτο Σμόμα Νοςηλευτικόσ του Α.Σ.Ε.Ι. Πϊτρασ (48 ώρεσ διδαςκαλύασ) ( ) 8. Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Τγιεινό και Επιδημιολογύα ςτο Σμόμα Νοςηλευτικόσ του Α.Σ.Ε.Ι. Πϊτρασ (60 ώρεσ θεωρύασ, 48 ώρεσ εργαςτηρύων) ( ) ε Μεταπτυχιακϐ Επύπεδο 11 Τπεϑθυνη και διδϊςκουςα του «εμιναρύου Επιδημιολογύασ και Βιοςτατιςτικόσ για Γενικοϑσ Ιατροϑσ» ςτο πλαύςιο τησ Εκπαύδευςησ για την ειδικϐτητα ςτη Γενικό Ιατρικό διϊρκειασ ενϐσ μόνα, για τουσ ειδικευϐμενουσ του Πανεπιςτημιακοϑ Νοςοκομεύου Ρύο, του Γενικοϑ Νοςοκομεύου Αγ. Ανδρϋασ και ϊλλων νοςοκομεύων τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ. (40 ώρεσ ςυνδιδαςκαλύασ) (απϐ το 2000-ςόμερα). 12 Διδαςκαλύα του μαθόματοσ Βιοςτατιςτικό και Επιδημιολογύα ςτο πλαύςιο του Μεταπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ πουδών «Κλινικϋσ Κλινικοεργαςτηριακϋσ Ιατρικϋσ Ειδικϐτητεσ» : Α ϋτοσ, Α εξϊμηνο, (26 ώρεσ ςυνδιδαςκαλύασ) (απϐ το 2004-ςόμερα) 13 Διδαςκαλύα του μαθόματοσ «Ειςαγωγό ςτην Επιδημιολογύα» ςτο πλαύςιο του Μεταπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ πουδών «Health Management» ςτο Frederick University Cyprus, Λευκωςύα, Κϑπροσ (Α ϋτοσ, Α εξϊμηνο, (13 ώρεσ) (απϐ το 2010) 14 Διδαςκαλύα του μαθόματοσ «Μεθοδολογύα τησ Έρευνασ» ςτο πλαύςιο του Μεταπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ πουδών «Health Management» ςτο Frederick University Cyprus, Λευκωςύα, Κϑπροσ (Α ϋτοσ, Β εξϊμηνο, (13 ώρεσ) (απϐ το 2010) 6

7 11.1 Διδακτορικϋσ Διατριβϋσ 1. Μϋλοσ Σριμελοϑσ και Επταμελοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Φ. Μπύκα με θϋμα «Επιδημιολογικό μελϋτη τησ Βρουκϋλλωςησ ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ ΑχαϏασ». Η παρουςύαςη τησ διατριβόσ ϋγινε ςτισ 10 Απριλύου Επιβλϋπον Καθ. ο κ. Ξ. Κονδϊκησ. χολό Επιςτημών Τγεύασ, Σμόμα Ιατρικόσ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 2. Μϋλοσ Επταμελοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Παναγιώτασ Γραμμϋνου με θϋμα «Εντερϐκοκκοι υδϊτινου περιβϊλλοντοσ: ταυτοπούηςη, κλωνικό ανϊλυςη και ανθεκτικϐτητα ςτα αντιβιοτικϊ». Η παρουςύαςη τησ διατριβόσ ϋγινε ςτισ 25 ΜαϏου Επιβλϋπουςα Καθ. η κ. Μ. Παπαπετροποϑλου. χολό Επιςτημών Τγεύασ, Σμόμα Ιατρικόσ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 3. Μϋλοσ Επταμελοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Ελϋνησ Υϋγγου με θϋμα «Λοιμώξεισ απϐ Mycobacterium spp. Σαυτοπούηςη ειδών με βιοχημικϋσ μεθϐδουσ και με μεθϐδουσ μοριακόσ βιολογύασ. Έλεγχοσ αντοχόσ ςτα αντιφυματικϊ φϊρμακα». Η παρουςύαςη τησ διατριβόσ ϋγινε ςτισ 22 Ιουνύου Επιβλϋπουςα Καθ. η κ. Ι. πηλιοποϑλου. χολό Επιςτημών Τγεύασ, Σμόμα Ιατρικόσ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 4. Μϋλοσ Σριμελοϑσ και Επταμελοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Γεωργύασ Κομνηνοϑ με θϋμα «Μοριακό τυποπούηςη εντεροιών, αδενοιών και ροτα ιών ςε λϑματα». Η παρουςύαςη τησ διατριβόσ ϋγινε ςτισ Επιβλϋπουςα Καθ. η κ. Μ. Παπαπετροποϑλου. χολό Επιςτημών Τγεύασ, Σμόμα Ιατρικόσ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 5. Μϋλοσ Επταμελοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Ανδρομϊχη Σςιμπουξό με θϋμα «Βακτηριακό και ιογενόσ ρϑπανςη των οςτρακοειδών». Η παρουςύαςη τησ διατριβόσ ϋγινε ςτισ Επιβλϋπουςα Καθ. η κ. Μ. Παπαπετροποϑλου. χολό Επιςτημών Τγεύασ, Σμόμα Ιατρικόσ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 6. Μϋλοσ Σριμελοϑσ και Επταμελοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Γεωργύασ Μότςη με θϋμα «Φρόςη και κατϊχρηςη αντιβιοτικών ςτην κοινϐτητα: ςτϊςεισ ενηλύκου και παιδιατρικοϑ πληθυςμοϑ αςθενών, ιατρών και φαρμακοποιών». Η παρουςύαςη τησ διατριβόσ ϋγινε ςτισ Επιβλϋπον Καθ. ο κ. Φ. Γώγοσ. χολό Επιςτημών Τγεύασ, Σμόμα Ιατρικόσ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 7. Μϋλοσ Σριμελοϑσ και Επταμελοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Γ. Σςύρου με θϋμα «Νϋα μοντϋλα διαχεύριςησ τησ φυματύωςησ ςτη πρωτοβϊθμια περύθαλψη ςε αγροτικϐ πληθυςμϐ. Αξιολϐγηςη και εφαρμογό ςε επύπεδο Νομοϑ και Τγειονομικόσ Περιφϋρειασ». Η παρουςύαςη τησ διατριβόσ ϋγινε ςτισ Επιβλϋπον Καθ. ο κ. Κ. Φρυςανθϐπουλοσ. χολό Επιςτημών Τγεύασ, Σμόμα Ιατρικόσ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 8. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Γ. Μαντςουρϊνη με θϋμα «Η μϋτρηςη τησ ικανοπούηςησ των χρηςτών απϐ την ποιϐτητα των παρεχομϋνων υπηρεςιών υγεύασ ςτα Κϋντρα Τγεύασ Δυτικόσ Ελλϊδασ» υποψόφιου διδϊκτοροσ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 9. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Μ. Ρουμελιώτη με θϋμα «Η παιδικό παχυςαρκύα ςε ϋνα αντιπροςωπευτικϐ δεύγμα μαθητών δημοτικών ςχολεύων τησ Δυτικόσ Ελλϊδασ: Επιδημιολογύα, παρϊγοντεσ κινδϑνου και μϋτρα πρϐληψησ» υποψόφιασ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 10. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Κ. Ντϋμου με θϋμα «Επύδραςη επύ τησ υγεύα σ απϐ τη μακρϐχρονη χρόςη φυτοφαρμϊκων ςε αγροτικϐ πληθυςμϐ ςτο νομϐ Αιτωλοακαρνανύασ» υποψόφιου διδϊκτοροσ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 11. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Δημότριο Σςιμποϑκη με θϋμα «Διερεϑνηςη των επιπϋδων κτηνιατρικών αντιβιοτικών ουςιών 7

8 ςτο γϊλα και εκτύμηςη τησ πρϐςληψησ απο τον ϊνθρωπο» υποψόφιου διδϊκτοροσ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 12. Επιβλϋπουςα για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Α. Οικονομοποϑλου με θϋμα «Η Αποφευκτϋα θνηςιμϐτητα ςτην Ελλϊδα: Ένα Εργαλεύο Αξιολϐγηςησ του υςτόματοσ Τγεύασ», υποψόφιασ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 13. Επιβλϋπουςα για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Ε. Καριώρη με θϋμα «Ανϊπτυξη μοντϋλου δρϊςεων για την δημϐςια υγεύα και την προαγωγό τησ υγεύασ», υποψόφιασ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 14. Επιβλϋπουςα για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Σςουβαλτζύδου Θωμαϋλλασ με θϋμα «Νοςηρϐτητα και δεύκτεσ υγεύασ εργαζομϋνων ςτη βαριϊ βιομηχανύα», υποψόφιασ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 15. Επιβλϋπουςα για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Μερεκοϑλια Γεώργιο με θϋμα «Αιτιογνωςτικό και προγνωςτικό ανϊλυςη απουςιών ςε κοορτό εργαζομϋνων ςτη βιομηχανύα», υποψόφιοσ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 16. Επιβλϋπουςα για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Μπατζό Ελευθερύασ με θϋμα «Εργατικϊ ατυχόματα ςτη βιομηχανύα: αιτιολογικό ςυςχϋτιςη με οξεύεσ και χρϐνιεσ νοςογϐνεσ καταςτϊςεισ και ςυνϋπειεσ για τον εργϊτη και τη βιομηχανύα», υποψόφιασ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 17. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Αντώνη Μϊλλη με θϋμα «Επιδημιολογικϊ και κλινικϊ χαρακτηριςτικϊ του καρκύνου του λϊρυγγα ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ Δυτικόσ Ελλϊδασ» υποψόφιου διδϊκτοροσ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 18. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Μ. Καλαφατϋλη με θϋμα «Ο ρϐλοσ του λιπώδουσ ιςτοϑ ςτην χρϐνια ηπατοπϊθεια» υποψόφιασ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 19. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ τησ κ. Π. Κουτςογύαννου με θϋμα «Μϋτρηςη του Εκπαιδευτικοϑ Περιβϊλλοντοσ των Ειδικευομϋνων Ιατρών με το εργαλεύο PHEEM» υποψόφιασ διδϊκτορασ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 20. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Κωνςταντύνου Αργυρϐπουλου, υποψόφιου διδϊκτοροσ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ. 21. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ του κ. Ηλύα Παπαχρηςτϐπουλου, υποψόφιου διδϊκτοροσ του Σμόματοσ Ιατρικόσ, Πανεπιςτημύου Πϊτρασ Πτυχιακϋσ και Διπλωματικϋσ Εργαςύεσ 1. Επιβλϋπουςα και Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ και Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διπλωματικόσ εργαςύασ τησ κ. Γεωργύασ Διαμαντό με θϋμα «Ανύχνευςη αδενοώών ςε λϑματα με τη χρόςη μοριακών τεχνικών». Η παρουςύαςη τησ διπλωματικόσ εργαςύασ ϋγινε το 2009, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 2. Μϋλοσ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ και Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ τησ διπλωματικόσ εργαςύασ τησ κ. Κατερύνασ Νϋλλη με θϋμα «Ανύχνευςη εντεροώών ςε λϑματα βιολογικοϑ καθαριςμοϑ με μοριακϋσ τεχνικϋσ». Η παρουςύαςη τησ διπλωματικόσ εργαςύασ ϋγινε το 2009, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ. 3. Μϋλοσ Ειςηγητικόσ Επιτροπόσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ των Μαρύα-Υωτεινό μυρνό και Ηλιοςταλλακτό κουλϊκη-μανιϊτη, με θϋμα «Διερεϑνηςη και αξιολϐγηςη τησ κατανϊλωςησ αλκοϐλ ςτουσ ςπουδαςτϋσ ΑΣΕΙ Πϊτρασ». Η παρουςύαςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ϋγινε ςτισ , Σμόμα Νοςηλευτικόσ, ΑΣΕΙ Πατρών. 4. Μϋλοσ Ειςηγητικόσ Επιτροπόσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ τησ Αφροδύτησ Νικολετϊκη, με θϋμα «Ενδονοςοκομειακϋσ λοιμώξεισ ςτη βρεφικό ηλικύα». Η παρουςύαςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ϋγινε ςτισ , Σμόμα Νοςηλευτικόσ, ΑΣΕΙ Πατρών. 8

9 5. Μϋλοσ Ειςηγητικόσ Επιτροπόσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ τησ ταυροϑλα Κοϑςτα, με θϋμα «AIDS μην αφόνεισ την ϊγνοια να ςε ςκοτώςει». Η παρουςύαςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ϋγινε ςτισ , Σμόμα Νοςηλευτικόσ, ΑΣΕΙ Πατρών. 6. Μϋλοσ Ειςηγητικόσ Επιτροπόσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ των Βαςιλικό Αγγελοποϑλου, Ελϋνη Μπαλωμϋνου και Αναςταςύα Μποϑκα, με θϋμα «Καρκύνοσ μαςτοϑ». Η παρουςύαςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ϋγινε ςτισ , Σμόμα Νοςηλευτικόσ, ΑΣΕΙ Πατρών. 7. Μϋλοσ Ειςηγητικόσ Επιτροπόσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ τησ οφύα Ανδρώνη, με θϋμα «εξουαλικώσ μεταδιδϐμενα νοςόματα, επικινδυνϐτητα και μϋτρα προφϑλαξησ». Η παρουςύαςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ϋγινε ςτισ , Σμόμα Νοςηλευτικόσ, ΑΣΕΙ Πατρών. 9

10 12.1 Πλόρεισ Διεθνεύσ Δημοςιεϑςεισ μετϊ απϐ κρύςη (peer-reviewed publications) [IF 2010, Δεύκτησ απόχηςησ] 1. EC Alexopoulos, D. Tanagra, I. Detorakis, P. Gatsi, A. Goroyia, M. Michalopoulou E. Jelastopulu, Knee and low back complaints in professional hospital nurses: occurrence, chronicity, care seeking and absenteeism, WORK: A Journal of Prevention, Assessment, & Rehabilitation, 2011 (accepted) [IF: n.a.] 2. E. C. Alexopoulos, E. Batzi, F. Messolora, E. Jelastopulu, Point Prevalence of nosocomial infections in West Greece, Epidemiology and Infection 2010 (accepted) [IF: 2.365] 3. Evangelos C Alexopoulos, Persefoni Koutsogiannou, Eleftherios Moratis, Angeliki Mestousi, Eleni Jelastopulu, Pain in cancer patients: the Greek experience", European Journal of Oncology Nursing 2010 (accepted) [IF: 1.126] 4. Mallis A, Jelastopulu E, Mastronikolis NS, Naxakis SS, Kourousis C, Papadas TA. Laryngeal cancer and passive smoking. The neglected factor?, Eur Arch Otorhinolaryngol Oct 6. [Epub ahead of print]. [IF: 1.167] 5. Jelastopulu E, Merekoulias G, Alexopoulos EC. Underreporting of communicable diseases in the prefecture of Achaia, western Greece, missed opportunities for early intervention. Euro Surveill. 2010;15(21):pii= Available online: [IF: n.a.] 6. Merekoulias, George; Alexopoulos, Evangelos C; Belezos, Theodore; Panagiotopoulou, Eugenia; Jelastopulu, Eleni. Lymphocyte to monocyte ratio as a screening tool for influenza. PLoS Curr Influenza, 2010 Mar 29: RRN1154. [IF: n.a.] 7. P. Schröder-Bäck, H. Brand, I. Escamilla, J.K. Davies, C. Hall, K. Hickey, E. Jelastopulu, R. Mechtler, J. Volf, Ethical Evaluation of Compulsory Measles Immunisation as a Benchmark for Good Health Management in the European Union, Central European Journal of Public Health, vol.17, no. 4, 2009, pp [IF: n.a.] 8. Papadas TA, Alexopoulos EC, Mallis A, Jelastopulu E, Mastronikolis NS, Goumas P. Survival after laryngectomy: a review of 133 patients with laryngeal carcinoma, Eur Arch Otorhinolaryngol Nov 18. [Epub ahead of print]. [IF: 1.167] 9. Alexopoulos EC, Jelastopulu E, Aronis K, Dougenis D, Cigarette smoking among university students in Greece: a comparison between medical and other students, Environ Health Prev Med Oct 3. [Epub ahead of print] [IF: n.a.] 10. Jelastopulu E; Alexopoulos EC; Venieri D; Tsiros G; Komninou G; Constantinidis T C; Chrysanthopoulos K. Substantial underreporting of tuberculosis in West Greece: implications for local and national surveillance, Eurosurveillance 2009;14(11) [IF: n.a.] 11. Eleni Jelastopulu, Christos Bikas, Chrysanthos Petropoulos and Michalis Leotsinidis, Incidence of human brucellosis in a rural area in Western Greece after the implementation of a vaccination programme against animal brucellosis, BMC Public Health 2008, 8:241 (17 July 2008) [IF: 2.223] 12. Myrto Christofidou, Eleni Jelastopulu, George Economides, Iris Spiliopoulou, Dimitris Siagris, Chryssoula Labropoulou-Karatza, Evangelos D Anastassiou, George Dimitracopoulos, Epidemiology of Chronic Hepatitis C Virus Infection in High Risk Groups, Hep Mon 2008; 8 (1), pp [IF: 0.716] 13. Jelastopulu E, Venieri D, Komninou G, Kolokotronis T, Constantinidis TC, Bantias C, Outbreak of acute gastroenteritis in an air force base in Western Greece, BMC Public Health 2006, 6:245, (17 October 2006) [IF: 2.223] 14. Alexopoulou K, Foka A, Petinaki E, Jelastopulu E, Dimitracopoulos G, Spiliopoulou I, Comparison of two commercial methods with PCR Restriction Fragment Length Polymorphism of the tuf gene in the identification of coagulase-negative staphylococci, Letters in Applied Microbiology, vol. 43 No. 4, 2006, pp [IF: 1.640] 10

11 15. Fegou E, Jelastopulu E, Nicolaou S, Sevdali M, Anagnostou S, Kanavaki S, Dimitracopoulos G, Spiliopoulou Comparison of the manual Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) and the Etest with the method of proportion for susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis Chemotherapy, vol. 52 no.4, 2006, pp [IF: n.a.] 16. D. Giannopoulos, Th. Panagiotakopoulos, St. Voulioti, E. Papadopoulou, I. Gkiozos, E. Tsaroucha, G. Kokoris and E. Jelastopulu Effectiveness of smoking cessation on COPD outpatients in three different settings in Greece, Primary Care Respiratory Journal, vol 15, no 3, June 2006, p 213. [IF: n.a.] 17. H Brand, P Schröder, J Davies, I Escamilla, C Hall, K Hickey, E Jelastopulu, R Mechtler, W Tse Yared, J Volf, B Weihrauch, Reference Frameworks for the Health Management of Measles, Breast Cancer and Diabetes (type II), Central European Journal of Public Health, vol.14, no. 1, 2006, pp [IF: n.a.] 18. M. Kardara, A. Papazafiropoulou, P. Katsakiori, C. Petropoulos, E. Jelastopulu, Protective effect of doxycycline use on coronary artery disease? Journal of Infection, vol. 52 no.4, 2006, pp [IF: 3.060] 19. Fegou E, Jelastopulu E, Sevdali M, Anastassiou E, Dimitracopoulos G, Spiliopoulou I, Sensitivity of Cobas Amplicor System for detection of Mycobacterium tuberculosis in respiratory and extrapulmonary specimens, Clinical Microbiology and Infection, vol. 11, no.7, July 2005, pp [IF: 4.014] 20. Mitsi G, Jelastopulu E, Basiaris H, Skoutelis A, Gogos Ch, Patterns of antibiotic use among adults and parents in the community: A questionnaire-based survey in a Greek urban population, International Journal Of Antimicrobial Agents vol 25, no. 5, May 2005, pp [IF: 3.032] 21. Bikas Ch, Jelastopulu E, Leotsinidis M, Kondakis X, Epidemiology of human brucellosis in a rural area of North-Western Peloponnese in Greece, European Journal of Epidemiology, vol. 18 no.3, 2003, pp [IF: 3.718] 22. Jelastopulu E, Gaertner T, Ausgangslage in der Bundesrepublik Deutschland, (Situation in Germany), Medizinische Dienste der Krankenversicherung (Ed.) Managed Care eine Perspektive für die GKV?: Positionen der MDK-Gemeinschaft, Beiträge zur Sozialmedizin, Thieme Stuttgart, 2001, p. 4. [IF: n.a.] 23. Gaertner T, Jelastopulu E, Niehoff J-U, Managed Care in den USA, (Managed care in the USA), Medizinische Dienste der Krankenversicherung (Ed.) Managed Care eine Perspektive für die GKV?: Positionen der MDK-Gemeinschaft, Beiträge zur Sozialmedizin, Thieme Stuttgart, 2001, pp [IF: n.a.] 24. Jelastopulu E, Managed Care Ansätze in europäischen Ländern, (Managed care in other European countries), Medizinische Dienste der Krankenversicherung (Ed.) Managed Care eine Perspektive für die GKV?: Positionen der MDK-Gemeinschaft, Beiträge zur Sozialmedizin, Thieme Stuttgart, 2001, pp [IF: n.a.] 25. Jelastopulu E, Erfahrungen mit Ansätzen und Elementen des Managed Care in Deutschland. Managed Care im ambulanten Bereich, (Experiences with approaches and elements of managed care in the ambulatory sector), Medizinische Dienste der Krankenversicherung (Ed.) Managed Care eine Perspektive für die GKV?: Positionen der MDK-Gemeinschaft, Beiträge zur Sozialmedizin, Thieme Stuttgart, 2001, pp [IF: n.a.] 26. Jelastopulu E, Schwoerer P, Möglichkeiten der Versorgungssteuerung, (Possibilities of Care Management), Medizinische Dienste der Krankenversicherung (Ed.) Managed Care eine Perspektive für die GKV?: Positionen der MDK-Gemeinschaft, Beiträge zur Sozialmedizin, Thieme Stuttgart, 2001, pp [IF: n.a.] 27. Gaertner T, von Mittelstaedt G, Jelastopulu E, Schwoerer P, Niehoff J-U, Voltz G, Krell H, Finger C, Knigge W, Sambale M, Strippel H, Managed Care eine Perspektive für die GKV?, (Managed care a perspective for the German Statutory Health Insurance?) Das Gesundheitswesen, vol 61, no. 8/9, 1999, pp [IF: n.a.] 28. Schwoerer P, Jelastopulu E, Mehr Vertragshoheit für Netze? KV-Notariat statt KV-Monopol, (More contract sovereignty for networks? Notaryship of the Organization of the office-based physicians instead of monopoly), Praxisnetz, no. 4, 1998, pp [IF: n.a.] 11

12 29. Arnold A, Jelastopulu E, Koenig H-H and Seitz R, Managed Care Teil 2: Übertragbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland, (Managed care, part 2: Transferability to Germany), Recht und Politik im Gesundheitswesen, vol. 4, 1998, pp [IF: n.a.] 30. Arnold A, Jelastopulu E, Koenig H-H and Seitz R, Managed Care Teil 1: Status Quo in den USA, (Managed care, part 1: status quo in the USA), Recht und Politik im Gesundheitswesen, vol. 4, 1997, pp [IF: n.a.] 31. Jelastopulu E, König H-H, Managed Care - Mit Phantasie gegen steigende Kosten, (With fantasy against increasing costs) Versicherungskaufmann, no. 11, 1996, pp [IF: n.a.] 32. Arnold M, Jelastopulu E, Managed Care. Die Ursprünge, Instrumente, Wirkungen und Problemlösungspotentiale, (Managed care. Principles, Instruments, Effects and solution possibilities of the problems), Die Versicherungsrundschau, no. 5, 1996, pp [IF: n.a.] 33. Jelastopulu E, Die stationäre Versorgung in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, (Inpatient management in Germany in comparison with other countries) Geburtshilfe und Frauenheilkunde, vol. 56, no. 4, 1996, pp. M [IF: n.a.] 12.2 Πλόρεισ Ελληνικϋσ Δημοςιεϑςεισ μετϊ απϐ κρύςη 1. Παναγιώτησ Καλλιανϋζοσ, Ευϊγγελοσ Αλεξϐπουλοσ, Γεώργιοσ Μερεκοϑλιασ, Δϋςποινα απουντζό- Κρϋπια, Ελϋνη Γελαςτοποϑλου, «Διατροφικϋσ ςυνόθειεσ και παχυςαρκύα ςε παιδιϊ τησ Πϋμπτησ και Έκτησ Δημοτικοϑ ςτην Πϊτρα», Αχαώκό Ιατρικό, vol 29, no 2, Οκτώβριοσ 2010, pp Μαρύα Σςουμϊνη, Ελϋνη Γελαςτοποϑλου, Ελεονώρα Ντιϊζ, Βαςιλικό ταμοϑλη, Φριςτύνα Μπαρτζϊβαλη, οφύα Βαμβακοποϑλου, Γεώργιοσ Δημητρακϐπουλοσ, Ευϊγγελοσ Δ. Αναςταςύου, Μυρτώ Φριςτοφύδου, «Μεταβολό τησ ςυχνϐτητασ των δερματοφυτώςεων ςτη Νοτιοδυτικό Ελλϊδα», Εφαρμοςμϋνη Κλινικό Μικροβιολογύα και Εργαςτηριακό Διαγνωςτικό, vol 15, no 1, Ιανουϊριοσ-Μϊρτιοσ 2010, pp Γ. Μαντζουρϊνησ, Ι. Λϋντζασ, Α. Μαριϐλησ, Ε. Κοντογιωργου, Κ. Μαρακαςώνη, Φ. Αυγερινοϑ, Θ. Βαλςϊμησ, Φ. αμπαζιωτη, Ν. Ραζόσ, Ε. Γελαςτοποϑλου, «Απϐψεισ και ςυντομογραφικϋσ ςυνόθειεσ των ελλόνων γιατρών για τα γενϐςημα φϊρμακα», Πρωτοβϊθμια φροντύδα υγεύασ (Primary Health Care), vol 21, no 2, April-June 2009, pp Γ. Σςύροσ, Π. ΒοϏλα, Γ. Καρδϊτοσ, Φ. Βϐςςου, Α. Σςύρου, Ε. Γελαςτοποϑλου, Κ. Φρυςανθϐπουλοσ, «Αξιολϐγηςη πηγών ιατρικόσ ενημϋρωςησ», Αχαώκό Ιατρικό, vol 27, no 2, επτϋμβριοσ 2008, pp Φριςτϐπουλοσ Φ, Σςώνη Ε, Βαςιλεύου Β, Σαμβϊκη Υ, Βϐμβασ Δ, Πομώνη Μ, Πουλύζι Μ, Κατςαροϑ Φ, Γελαςτοποϑλου Ε, Καρδαμϊκησ Δ, «Δημογραφικϊ και επιδημιολογικϊ ςτοιχεύα αςθενών που υποβλόθηκαν ςε ακτινοθεραπεύα ςτη Δ.Τ.ΠΕ. Δυτικόσ Ελλϊδασ τη διετύα Πρακτικϊ υμπερϊςματα», Αχαώκό Ιατρικό, vol 26, no 1, Απρύλιοσ 2007, pp Π. ΒοϏλα, Γ. Σςύροσ, Ε. Γελαςτοποϑλου, Α. Σςύρου, Κ. Φρυςανθϐπουλοσ, «Αξιολϐγηςη τησ διακύνηςησ αςθενών ςτα τακτικϊ εξωτερικϊ ιατρεύα παθολογικόσ κλινικόσ ενϐσ τριτοβϊθμιου νοςοκομεύου», Αχαώκό Ιατρικό, vol 25, no 1, 2006, pp Γ. Σςύροσ, Π. ΒοϏλα, Ε. Γελαςτοποϑλου, Κ. Πλανητϋρου, Γ. Μουζϊκησ, Α. Σςύρου, Κ. Φρυςανθϐπουλοσ, «Σόρηςη Ιατρικόσ Ηθικόσ & Δεοντολογύασ: «Εκοϑςιοσ εβαςμϐσ» ό «Άτυποσ υμβιβαςμϐσ», Πρωτοβϊθμια φροντύδα υγεύασ (Primary Health Care), vol 18, no 4, October-December 2006, pp Γ. Σςύροσ, Π. ΒοϏλα, Ε. Γελαςτοποϑλου, Α. Σςύρου, Π. Αθαναςϐπουλοσ, Γ. Μουζϊκησ, «Ολυμπιακού Αγώνεσ και Ιατρικό» Πρωτοβϊθμια φροντύδα υγεύασ (Primary Health Care) vol 17, no 2, April- June 2005, pp [Η ΕΡΓΑΙΑ ΕΛΑΒΑΙ ΕΠΑΙΝΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ] 9. Π. ΒοϏλα, Γ. Σςύροσ, Ε. Γελαςτοποϑλου, Γ. Μουζϊκησ, Α. Σςύρου, Κ. Φρυςανθϐπουλοσ, «Μουςικού όχοι και θεραπευτικό: απϐ τισ αναφορϋσ του παρελθϐντοσ ςτισ εφαρμογϋσ του ςόμερα», Αχαώκό Ιατρικό, vol 24, no 1, 2004, pp

13 10. Π. ΒοϏλα, Γ. Σςύροσ, Ε. Γελαςτοποϑλου, Γ. Μουζϊκησ, Κ. Πλανητϋρου, Α. Σςύρου, Κ. Φρυςανθϐπουλοσ. «τϊςη και υμπεριφορϊ των Ιατρών ςτον Εθελοντιςμϐ», Πρωτοβϊθμια φροντύδα υγεύασ (Primary Health Care), vol 16, no 3, September 2004, pp [Η ΕΡΓΑΙΑ ΕΛΑΒΑΙ ΕΠΑΙΝΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΟ 16 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ, ΚΩ, 2004] 11. Γ. Σςύροσ, Π. Ε. ΒοϏλα, Δ.Κ. Καλογερϐπουλοσ, Ε. Γελαςτοποϑλου, Κ.Ι. Φρυςανθϐπουλοσ, «Αξιολϐγηςη τησ χρόςησ του διαδικτϑου απϐ το ιατρικϐ προςωπικϐ ενϐσ πανεπιςτημιακοϑ νοςοκομεύου», Πρωτοβϊθμια φροντύδα υγεύασ (Primary Health Care), vol 16, no 1, January March 2004, Βιβλύα - Μονογραφύεσ ςε επιςτημονικϋσ εκδϐςεισ 1. Seitz R, Koenig H-H and Jelastopulu E, Managed Care - an option for the German health care system?, Office of Health Economics, London, April, 1998, pp [Η ΕΡΓΑΙΑ ΒΡΑΒΕΤΣΗΚΕ ΜΕ ΣΟ ΕΠΑΘΛΟ IMS-HEALTH PRICE 1999] 2. Arnold M, Jelastopulu E, Rodilla Sala E, La reforma sanitaria en Alemania. Eficiencia productiva y selección de prioridades, (The Health Care Reform in Germany. Efficiency and priorities setting), MCQ Ediciones, Valencia, Spain, 1995, pp Jelastopulu E, Armann W, Die medizinische Versorgung in Griechenland. Auf dem Weg zum nationalen Gesundheitssystem, (The medical care in Greece. On the way to a National Health System), Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, 1994, pp Jelastopulu E, Das Gesundheitswesen in Griechenland, (Health Care System in Greece), Medical Dissertation, Tübingen, Άρθρα Κεφϊλαια βιβλύων ςε επιςτημονικϋσ εκδϐςεισ 1. Eleni Jelastopulu and Antonis Mallis, Demography of Ageing and Cancer, Spiliotis et al. (Ed.) Cancer Surgery in Elderly, Nova Publishers New York, 2010 (in press) 2. Eleni Jelastopulu, Pania Karnaki and Aris Sissouras, Developing Public Health Policies at Local Level: the Example of the City of Patras in Western Greece, Hristov J, Kyriopoulos J. ((Ed.) Aspects of Public Health and Health Care Policies in Greece and Bulgaria, Papazisis Publishers Athens, 2009, pp Ε. Γελαςτοποϑλου, Βαςικϋσ αρχϋσ τησ ςϑγχρονησ επιδημιολογύασ, Boehringer Ingelheim Ellas & Εργαςτόριο Τγιεινόσ και Προςταςύασ Περιβϊλλοντοσ, Σμόμα Ιατρικόσ, Δημοκρύτειο Πανεπιςτόμιο Θρϊκησ (Ed.) εμινϊρια Βιοςτατιςτικόσ. Βιοςτατιςτικό και Επιδημιολογύα με Απλϊ Λϐγια, Αθόνα 2007, pp Schwegler F, Jelastopulu E, Fiene R, von Mittelstaedt G, Begutachtung im Europäischen Wirtschaftsraum EWR, Gaertner T, von Mittelstaedt G, (Ed.) Die soziale Pflegeversicherung Erfahrungen der MDK-Gemeinschaft in der Begutachtung, Qualitätsprüfung und Beratung, Daedalus Münster, 2005, pp Θ.Κ. Κωνςταντινύδησ και Ε. Γελαςτοποϑλου, Επιπτώςεισ των δημογραφικών μεταβολών και των μετακινόςεων πληθυςμών ςτο πεδύο τησ Τγιεινόσ και αςφϊλειασ ςτο χώρο, Γραμματεύα Τγιεινό και Αςφϊλεια ΓΕΕ, Ινςτιτοϑτο Εργαςύασ ΙΝΕ-ΓΕΕ/ΑΔΕΔΤ, με την ςυνεργαςύα τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Απαςχϐληςησ και Κοινωνικών Τποθϋςεων τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (Ed.) Τγιεινό και Αςφϊλεια ςτουσ χώρουσ εργαςύασ, Αθόνα, 2004, pp Schwoerer P, Jelastopulu E, Mit vernetzten Praxen und weiteren innovativen Versorgungsstrukturen zu mehr Effizienz im Versorgungssystem?, (With networking offices and further innovative health care structures to more efficiency in the care system), Eichhorn S, Schmidt-Rettig B, (Ed.) Chancen und Risiken von Managed Care, Kohlhammer, 1998, pp Stillfried D, Jelastopulu E, Zu den Hintergründen des Themas "Verzahnung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung". Bestimmungsursachen der Schnittstellenproblematik, (The backgrounds of the topic Connection between outpatient and inpatient care. Identification reasons for the cut-point problems), Arnold M, Paffrath D, (Ed.) Krankenhaus-Report '97, Fischer Stuttgart et al, 1997, pp

14 8. Seitz R, Jelastopulu E and Koenig H-H, Managed Care in der gesundheitspolitischen Diskussion, (Managed care in the health policy discussion), Arnold M, Lauterbach K, Preuß K-J; (Ed.) Manged Care. Ursachen, Prinzipien, Formen und Effekte, Schattauer Stuttgart, 1997, pp Arnold M, Jelastopulu E, Managed Care. Die Ursprünge, Instrumente, Wirkungen und Problemlösungspotentiale, (Managed care. Principles, Instruments, Effects and problem solving possibilities), Helmich P et al, (Ed.) Primärärztliche Patientenbetreuung. Lehre, Forschung, Praxis, Schattauer Stuttgart, 1997, pp Arnold M, Jelastopulu E, Die medizinische Versorgung zwischen Anspruch und Finanzierbarkeit, (The medical care among claims and financiability) Kaiser G et al, (Ed.) Die Zukunft der Medizin. Neue Wege zur Gesundheit? Campus Frankfurt/New York, 1996, pp Jelastopulu E., Kaiser R, Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsvergleich der Krankenhausversorgung, (Comparison of the Performance and Efficiency in the hospital care), Arnold M, Paffrath D, (Ed.) Krankenhaus-Report '96, Fischer Stuttgart et al, 1996, pp Arnold M, Jelastopulu E, Health Care European Trends and Scenarios Focus on International Pharmaceutical Distribution IMS International, Frankfurt 1994, pp Jelastopulu E, Arnold M, Stationäre Versorgung im internationalen Vergleich, (International comparison of the hospital care), Arnold M, Paffrath D, (Ed.) Krankenhaus-Report '94. Fischer Stuttgart et al, 1994, pp Άλλο ςυγγραφικϐ ϋργο Επιδημιολογικϋσ και ϊλλεσ ερευνητικϋσ μελϋτεσ 1. Γελαςτοποϑλου Ε, Καλλιανϋζοσ Π. «Καταγραφό Επιδημιολογικών Φαρακτηριςτικών Αςθενών Με Κατϊθλιψη την Ελλϊδα» Σελικό ϋκθεςη ςτο πλαύςιο του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ «Επιδημιολογικό μελϋτη τησ Κατϊθλιψησ ςτην Ελλϊδα», Νοεμβριοσ 2009, pp Jelastopulu E, Alexopoulos EC. Evaluation of the PSP and PANSS scale correlation in schizophrenic patients in Greece. Final report. Μετϊφραςη τησ τελικόσ ϋκθεςησ ςτο πλαύςιο του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ Αξιολϐγηςη τησ ςυςχϋτιςησ τησ κλύμακασ PSP με την κλύμακα PANSS υπϐ πραγματικϋσ ςυνθόκεσ ςε αςθενεύσ με ςχιζοφρϋνεια ςτην Ελλϊδα, Οκτώβριοσ 2009, pp Γελαςτοποϑλου Ε, Αλεξϐπουλοσ. Αξιολϐγηςη τησ ςυςχϋτιςησ τησ κλύμακασ PSP με την κλύμακα PANSS ςε αςθενεύσ με ςχιζοφρϋνεια ςτην Ελλϊδα. Σελικό ϋκθεςη ςτο πλαύςιο του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ Αξιολϐγηςη τησ ςυςχϋτιςησ τησ κλύμακασ PSP με την κλύμακα PANSS υπϐ πραγματικϋσ ςυνθόκεσ ςε αςθενεύσ με ςχιζοφρϋνεια ςτην Ελλϊδα, επτϋμβριοσ 2009, pp Γελαςτοποϑλου Ε, Καριώρη Ε, Σανϊγρα Δ, Αλεξϐπουλοσ Ε. Καταγραφό χαρακτηριςτικών του πϐνου ςε αςθενεύσ με καρκύνο ςτην Ελλϊδα. Σελικό ϋκθεςη ςτο πλαύςιο του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ Καταγραφό χαρακτηριςτικών του πϐνου ςε αςθενεύσ με καρκύνο ςτην Ελλϊδα, Ιοϑλιοσ 2008, pp Γελαςτοποϑλου Ε, Αλεξϐπουλοσ Ε, Καριώρη Ε, Ρϊπτησ Γ, Κυριϐπουλοσ Γ. Καταγραφό ςυμπεριφορών και ςτϊςεων αςθενών και ιατρών ςτισ θεραπευτικϋσ προςεγγύςεισ ςτην Ελλϊδα. Σελικό ϋκθεςη ςτο πλαύςιο του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ Επιδημιολογικό αναδρομικό μελϋτη που ϋχει ωσ ςτϐχο τη καταγραφό ςυμπεριφορών και ςτϊςεων αςθενών και ιατρών ςτισ θεραπευτικϋσ προςεγγύςεισ ςτην Ελλϊδα, Μϊιοσ 2008, pp Ministry for Health, Social Affairs, Women and Family North Rhine-Westphalia (MGSFF): EU- Project: Benchmarking Regional Health Management II (Ben RHM II). Final Report to the European Commission, September 2007, 7. Jelastopulu E. Building the capacity for health promotion in Central and Eastern Europe - Situation in Greece. Report as part of the project Capacity Building for Public Health and Health Promotion in Central and Eastern European Member States and Candidate Countries of the European Union ( ), June 2007, pp

15 8. EuroHealthNet and the former Health Promotion State Agency in Latvia: EU-Project: Capacity Building for Public Health and Health Promotion in Central and Eastern European Member States. Final Report to the European Commission, September Γελαςτοποϑλου Ε, Καριώρη Ε, Ρϊπτησ Γ, Κυριϐπουλοσ Γ. Καταγραφό επιδημιολογικών χαρακτηριςτικών αςθενών με ϊνοια που προςτρϋχουν ςτην πρωτοβϊθμια φροντύδα ςτην Ελλϊδα. Σελικό ϋκθεςη ςτο πλαύςιο του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ Επιδημιολογικό αναδρομικό μελϋτη που ϋχει ωσ ςτϐχο τη ςυλλογό και αξιολϐγηςη δημογραφικών ςτοιχεύων αςθενών με ϊνοια ςτην Ελλϊδα, Ιανουϊριοσ 2007, pp Sissouras A, Jelastopulu E, Karnaki P, Kallinteri V, The Health Profile of the City of Patras. Σελικό ϋκθεςη τησ Μονϊδασ χεδιαςμοϑ και Πολιτικόσ Τγεύασ Παν/ιου Πατρών ςε ςυνεργαςύα με το Εργαςτόριο Τγιεινόσ Παν/ιου Πατρών, ςτο πλαύςιο του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ Αποτϑπωςη τησ «ταυτϐτητασ υγεύασ» τησ πϐλησ τησ Πϊτρασ, Ιοϑνιοσ 2006, pp Ministry for Health, Social Affairs, Women and Family North Rhine-Westphalia (MGSFF): EU- Project: Benchmarking Regional Health Management (Ben RHM). Final Report to the European Commission, August 2003, _en.htm# Άλλο ςυγγραφικϐ ϋργο Εκπαιδευτικϐ υλικϐ 12. Θ.Κ. Κωνςταντινύδησ και Ε. Γελαςτοποϑλου, Ροπϋσ προτϑπου δημονοςολογύασ απϐτοκεσ δημογραφικών αλλαγών. Θϋματα Ειδικόσ Επιδημιολογύασ και Κοινωνικόσ Ιατρικόσ. Εκπαιδευτικϐ υλικϐ γιϊ το μϊθημα τησ Κοινωνικόσ Ιατρικόσ. Σεϑχοσ 3. Εκδ. Εργαςτόριο Τγιεινόσ και Προςταςύασ Περιβϊλλοντοσ. ςς. 36. Αλεξανδροϑπολη, Δ. Ζϊβρασ, Γ. Νικολαώδησ, Μ. Ολλανδϋζοσ, Γ. Κυριϐπουλοσ, Θ.Κ. Κωνςταντινύδησ, Φ. Λιονόσ και Ε. Γελαςτοποϑλου, Μελϋτη αποτρεπτόσ θνηςιμϐτητασ. Θϋματα Ειδικόσ Επιδημιολογύασ και Κοινωνικόσ Ιατρικόσ. Εκπαιδευτικϐ υλικϐ γιϊ το μϊθημα τησ Κοινωνικόσ Ιατρικόσ. Σεϑχοσ 1. Εκδ. Εργαςτόριο Τγιεινόσ και Προςταςύασ Περιβϊλλοντοσ. ςς Αλεξανδροϑπολη, Γελαςτοποϑλου Ε, ημειώςεισ για το μϊθημα τησ Τγιεινόσ Ι (Ιατρικό Δημογραφύα και Επιδημιολογύα) 15. Γελαςτοποϑλου Ε, ημειώςεισ για το μϊθημα τησ Τγιεινόσ ΙΙ (Επιδημιολογύα νεοπλαςιών και ϊλλων χρϐνιων νοςημϊτων, Screening) 12.7 Δημοςιευμϋνεσ Περιλόψεισ (κατϐπιν πλόρουσ κρύςησ ςε πρακτικϊ διεθνών και εθνικών ςυνεδρύων) Απϐ διεθνό υνϋδρια 1. E. Jelastopulu, G. Tsiros, N. Charokopos, I. Spiliopoulou, K. Chrysanthopoulos. Implementation and efficacy of a modified DOTS programme in patients with tuberculosis and their household contacts in a region of Western Greece. Abstract Book, p., European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE), Lisbon, Portugal, (11/2010) 2. K. Karaivazoglou, C. Triantos, M. Lagadinou, C. Bikas, M. Michailidou, K. Thomopoulos, V. Nikolopoulou, C. Gogos, E. Jelastopulu. Evaluation of knowledge and acceptance of hepatitis B vaccine among healthcare workers in Western Greece. Abstract Book, p.?, European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE), Lisbon, Portugal, (11/2010) 3. G. Tsiros, N. Charokopos, A. Foka, I. Spiliopoulou, K. Chrysanthopoulos, E. Jelastopulu. Tuberculosis management based on Directly Observed Treatment Short Course: Efficacy of a pilot project implemented in a region of Western Greece. Book of Abstracts, p., EUROEPI 2010 Epidemiology and Public Health in an Evolving Europe, Florence, Italy (11/2010) 4. G. Tsiros, N. Charokopos, Panagiota Voila, Anastasia Tsirou, I. Spiliopoulou, K. Chrysanthopoulos, E. Jelastopulu. Living conditions of patients with tuberculosis and their household 15

16 members. Book of Abstracts, p., EUROEPI 2010 Epidemiology and Public Health in an Evolving Europe, Florence, Italy (11/2010) 5. G. Tsiros, N. Charokopos, P. Voila, A. Tsirou, I. Lentzas, I. Spiliopoulou, K. Chrysanthopoulos, E. Jelastopulu. Implementation of directly observed treatment short course strategy in household contacts of patients with tuberculosis. Book of Abstracts, p., EUROEPI 2010 Epidemiology and Public Health in an Evolving Europe, Florence, Italy (11/2010) 6. E. Giourou, P. Kallianezos, G. Tsiros, G. Mantsouranis, E. Jelastopulu. Epidemiology of depression in Greece: Frequency; Risk factors; Clinical Profile and Treatments. Book of Abstracts, p., EUROEPI 2010 Epidemiology and Public Health in an Evolving Europe, Florence, Italy (11/2010) 7. E. Jelastopulu, E. Giourou, E. Moratis, A. Mestousi, G. Tsiros, E. Alexopoulos. Schizophrenia in Greece: Epidemiology, Clinical Evaluation and Assessment of Performance. Book of Abstracts, p., EUROEPI 2010 Epidemiology and Public Health in an Evolving Europe, Florence, Italy (11/2010) 8. G. Mantsouranis, I. Lentzas, Z. Tsantoula, D. Lianas, C. Sambazioti, P. Koutsogiannou, G. Tsiros, E. Jelastopulu. Women s knowledge and attitudes regarding breast cancer in Western Greece. Book of Abstracts, p., EUROEPI 2010 Epidemiology and Public Health in an Evolving Europe, Florence, Italy (11/2010) 9. E. Jelastopulu, P. Kallianezos, G. Merekoulias, G. Tsiros, E. Alexopoulos. Prevalence and risk factors for overweight and obesity in primary schoolchildren in an urban area in Western Greece. Book of Abstracts, p., EUROEPI 2010 Epidemiology and Public Health in an Evolving Europe, Florence, Italy (11/2010) 10. Eleni Jelastopulu, G. Tsiros, N. Charokopos, I. Spiliopoulou, K. Chrysanthopoulos. Implementation of Directly Observed Treatment Short Course (DOTS) in patients with tuberculosis in Western Greece. Book of Abstracts, p. 30, CD-ROM (Fulltext), Second Bulgarian Greek Scientific Conference Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration (10/2010) 11. Ioanna Fotopoulou, Eleftheria Kariori, Artemis Nikolopoulou, Sotiris Paratiras, Eleni Jelastopulu. "Clinical and laboratory characteristics of patients with diabetes mellitus type 2 and evaluation of coagulation parameters and metabolic compensation indices. Book of Abstracts, p.43α, 3rd World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy), Prague, Czech Republic (5/2010) 12. Th. Papadas, E. Jelastopulu, D. Vynios, I Triantaphyllidou, P. Goumas. Besteht ein Zusammenhang zwischen der Anhäufung strukturell modifizierten Versikans und Dekorins und der Progression des Larynxkarzinoms? (Relation between increased accumulation of structurally modified versican and decorin and the progression of laryngeal cancer). Book of Abstracts 2010, p.79, 81. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals- Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Wiesbaden, Germany (5/2010) 13. C. Triantos, M. Marzigie, G. Fede, M. Michalaki, D. Giannakopoulou, K. Zisimopoulos, K. Thomopoulos, M. Makri, V. Kyriazopoulou, E. Jelastopulu, V. Nikolopoulou, J. O'Beirne, A.K. Burroughs. Adrenal insufficiency in patients with cirrhosis and variceal bleeding. Book of Abstracts, p.? (No 429), International Liver Congress 2010, the 45th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL), Vienna, Austria (04/2010) 14. Jelastopulu E., Merekoulias G., Alexopoulos" E. Retrospective analysis of notified cases of infectious diseases in Western Greece. Abstract Book, p. 113, European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE), Stockholm, Sweden, (10/2009) 15. Alexopoulos E., Tsouvaltsidou Th., Sapountzi-Krepia D., Kallianezos P., Jelastopulu E. Sources of occupational stress in nurses in the region of Western Greece. Abstract Book, p. 37 (P030), 1st International Congress in Nursing Research, Education and Practice, Thessaloniki, Greece, (10/2009) 16. Kallianezos P., Sapountzi-Krepia D., Constantinidis Th., Jelastopulu E. Epidemiology of Breast Cancer in the European Region. Abstract Book, p. 37 (P030), 1st International Congress in Nursing Research, Education and Practice, Thessaloniki, Greece, (10/2009) 16

17 17. Giannopoulos D., Voulioti S., Sereti D., Skarpelos A., Theou A., Jelastopulu E., Lionis C. Differences in smoking initiation between adolescents in urban, semi-urban and rural regions of western Greece. Swiss Med Wkly 2009;139(33-34), Supplement 175, August 22, 2009 (Abstracts of 15th Wonca Europe Conference 2009), Basel, Switzerland, P-065 [IF: 1.436] 18. Giannopoulos D., Lionis C., Voulioti S., Skarpelos A., Sereti D., Kakoliris N., Jelastopulu E. Experience of a smoking cessation program in rural primary care in Greece in urban, semi-urban and rural regions of western Greece. Swiss Med Wkly 2009;139(33-34), Supplement 175, August 22, 2009 (Abstracts of 15th Wonca Europe Conference 2009), Basel, Switzerland, P-141 [IF: 1.436] 19. Mantzouranis G, Lentzas J, Kontogeorgou H, Augerinou X, Karakasoni K, Balsamis T, Tsantoula Z, Sampazioti X, Jelastopulu E. Greek doctors knowledge of generic drugs: an opinion study. Swiss Med Wkly 2009;139(33-34), Supplement 175, August 22, 2009 (Abstracts of 15th Wonca Europe Conference 2009), Basel, Switzerland, P-478 [IF: 1.436] 20. Eleni Jelastopulu, John Kyriopoulos, Maria Tsoli, Eleftheria Kariori, Dimitrios Lambropoulos, Evangelos Alexopoulos. Health care inequalities in patients with dementia in Greece, Abstract Book, p. 89, 9 th WONCA Rural Health World Conference, Heraklion, Crete (06/2009) 21. Dimitrios Giannopoulos, Stephania Voulioti, Andreas Skarpelos, Dimitra Sereti, Doukas Doukas, Nikolaos Kakoliris, Eleni Jelastopulu, Christos Lionis. Effectiveness of a smoking cessation programme amongst a rural population of female smokers in Greece, Abstract Book, p. 74, 9 th WONCA Rural Health World Conference, Heraklion, Crete, (06/2009) 22. George Mantzouranis 1, Zoi Kontou 1, Kostas Posonidis 2, Areti Premeti 3, John Lentzas 4, Zafeiro Tsantoula 1, Eliza Samartzidou 1, Eleni Jelastopulu. Knowledge on diabetes mellitus in patients with diabetes: a survey from Western Greece, Abstract Book, p. 34, 9 th WONCA Rural Health World ConferenceHeraklion, Crete, (06/2009) 23. Eleni Jelastopulu, Giorgos Merekoulias, Evangelos Alexopoulos. Underreporting of communicable diseases in the Greek national notification system - missed opportunities for early intervention Book of Abstracts, p. 52, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) [Η ΕΡΓΑΙΑ ΒΡΑΒΕΤΣΗΚΕ ΜΕ ΣΟ ΕΠΑΙΝΟ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΝΑΡΣΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ] 24. Panagiotis Kallianezos, T.C. Constantinidis, Eleni Jelastopulu. Breast Cancer Incidence, Mortality and Survival in the European Region Book of Abstracts, p. 53, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) 25. Thomaella Tsouvaltsidou, Evangelos Alexopoulos, Evangelia Vangeli, Eleni Jelastopulu. "Occupational stress in nurses in public hospitals in the region of Western Greece Book of Abstracts, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) 26. T.C. Constantinidis, Μ. Αgathokleous, Eleni Jelastopulu. "Mortality trends in Greece, Bulgaria and Cyprus: Suicide and self-inflicted injuries Book of Abstracts, p. 65, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) 27. T.C. Constantinidis, Μ. Αgathokleous, D. Theocharidou, Eleni Jelastopulu. "Mortality trends in Greece, Bulgaria and Cyprus: Tuberculosis Book of Abstracts, p. 67, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) 28. T.C. Constantinidis, Μ. Αgathokleous, D. Theocharidou, Eleni Jelastopulu. "Mortality trends in Greece, Bulgaria and Cyprus: Communicable Diseases Book of Abstracts, p. 68, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) 29. T.C. Constantinidis, Μ. Αgathokleous, Eleni Jelastopulu. "Mortality trends in Greece, Bulgaria and Cyprus: Malignant Neoplasm Book of Abstracts, p. 70, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) 30. T.C. Constantinidis, Μ. Αgathokleous, Eleni Jelastopulu. "Mortality trends in Greece, Bulgaria and Cyprus: Cancer of Trachea, Bronchus And Lung Book of Abstracts, p. 71, Conference on Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Alexandroupoli, Greece, (05/2009) 17

18 31. Eleni Jelastopulu, Monika Lelgemann, Martin Gerken, Norbert Schmacke. «HTA-Berichte - Barrieren oder Brücken zwischen den Gesundheitssystemen?». Programme of the EBM (Evidence based Medicine) Kongress 2009, p. 65 (4.7), Berlin, Germany (03/2009) 32. V. Chini, A. Foka, E. Drougka, E. Jelastopulu, E. Petinaki, S. Vamvakopoulou, E.D. Anastassiou, I. Spiliopoulou. Clonal Evolution and Antibiotic Resistance Profile of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Greece during a Five-Year Period. Book of Abstracts 2008, p. 156, 48 th Annual ICAAC /IDSA 46 th Annual Meeting, Washington, DC, USA, (10/2008) 33. M. Leotsinidis, E. Jelastopulu, Z. Tsaraklis, D. Tanagra, S. Papadopoulos, E.C. Alexopoulos. Job title and absenteeism related injuries in heavy industry employees. Book of Abstracts 2008, p.? (OP 098/212), 4 th International Conference Working on Safety, Hersonissos, Crete, (10/2008) 34. D. Tanagra, E. Konstantinou, M. Leotsinidis, E. Jelastopulu, E.C. Alexopoulos. Jobs with high incidence of ocular injuries in industry. Book of Abstracts 2008, p.? (OP 018/213), 4 th International Conference Working on Safety, Hersonissos, Crete, (10/2008) 35. Eleni Jelastopulu, John Kyriopoulos, Eleftheria Kariori, Dimitra Tanagra, Evangelos Alexopoulos. Sources of information for patients and doctors in a national sample. Abstract Book, p. 486 (PP-577), 14 th Regional Conference WONCA Europe 2008, Istanbul, Turkey (10/2008) [Η ΕΡΓΑΙΑ ΒΡΑΒΕΤΣΗΚΕ ΜΕ ΣΟ ΕΠΑΙΝΟ ΔΕΤΣΕΡΗ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΝΑΡΣΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ] 36. Eleni Jelastopulu, Konstantinos Demos, Ioannis Elloul, Theodoros Zografos, Sotiris Karalis, Michalis Leotsinidis. Use of pesticides and protective measures by farmers in the Prefecture of Aitoloakarnania, Greece. Abstract Book, p. 489(PP-582), 14 th Regional Conference WONCA Europe 2008, Oct. 2008, Istanbul, Turkey (10/2008) 37. K. Demos, N. Charokopos, E. Jelastopulu, I. Elloul, E. Sazakli and M. Leotsinidis Effects of long term exposure to pesticides on depression and cognitive defects in agricultural workers in S.W. Greece (full text). Transilvania University Bulletin, July 2008, Brasov, Romania 38. Th. Papadas, K. Kourelis, E. Jelastopulu, P. Goumas. Expression des Retinoid-X-Rezeptors während der Entstehung und Progression laryngealer Tumoren (Assessment of RXRα expression during laryngeal carcinogenesis and tumor progression). Book of Abstracts 2008, 79. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopfund Hals-Chirurgie, May 2008, p.191, Bonn, Germany 39. Georgia Komninou, Danae Venieri, Georgia Diamandi, E. Jelastopulu. Significant presence of adenoviruses in raw and treated sewage derived from biological treatment plants in Greece. Clinical Microbiology and Infection, vol 14, Supplement 7, May 2008, abstract number P1643, Barcelona 2008, 18 th ECCMID [IF: 4.014] 40. Danae Venieri, Georgia Komninou, Katerina Nelly, E. Jelastopulu. Detection of enteroviruses in raw and treated sewage in Greece. Clinical Microbiology and Infection, vol 14, Supplement 7, May 2008, abstract number P1644, Barcelona 2008, 18 th ECCMID [IF: 4.014] 41. G. Raptis, K. Barkas, I. Zika, L. Baglatzi, L. Augusti, E. Jelastopulu. Estimation of tuberculin status among school children in a Greek island. Clinical Microbiology and Infection, vol 14, Supplement 7, May 2008, abstract number P1557, Barcelona 2008, 18 th ECCMID [IF: 4.014] 42. E. Jelastopulu, E. Kariori, G. Raptis, J. Kyriopoulos. «Dementia ιn Greece: Frequency, Risk Factors, Clinical Profile αnd Treatment Results». Book of Abstracts of the 4th International Symposium on Alzheimer's Disease and Related Disorders in the Middle East, October 2007, p. 39, Athens Raptis G, Farri-Kostopoulou E, Chatzantoni K, Leotsinidis M, Jelastopulu E, Letsios A, Mouzaki A. Abnormally high levels of leptin and ΙΝF-γ in the sera of a small percentage of AGA newborns. First glimpses of future autoimmune conditions?. Pediatric Blood and Cancer, vol 49, no. 3, September 2007, Included Abstracts for the ESPHI Biannual Meeting, Advances in Paediatric Haematology and Immunology: From Bench to Bedside, September , p 390, abstract number PP45, Athens 2007 [IF: 2.391] 44. G Raptis, K Barkas, I De Maggio, I Zika, E Jelastopulu. Incidence of Croupy Cough in Children and Association with Living. Book of Abstracts of the 25 th International Congress of Pediatrics, August 2007, Athens

19 45. E. Jelastopulu, M. Mesolora, C. Petropoulos, M. Kardara, T.C. Constantinidis, J. Detorakis. Point prevalence of nosocomial infections in Western Greece. International Symposium of ELINYAE & ISSA Health Services Section. June 2007, pp , Athens, Greece 46. Papadas Th, Jelastopulu E, Christopoulos T, Papageorgakopoulou N. «Ausdruck von Gelatinasen und ihren Gewebeinhibitoren im Plattenepithel-Larynx-Karzinom». Book of Abstracts 2007, 78. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals- Chirurgie, May 2007, p.179, München, Germany 47. G Raptis, K Barkas, I De Maggio, L Augusti, I Zika, E Jelastopulu. Assessing the immunization status of schoolchildren in a Greek island. Book of Abstracts of the 25 th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), May 2007, abstract number 601, Porto, Πορτογαλύα D. Giannopoulos, Th. Panagiotakopoulos, St. Voulioti, E. Papadopoulou, I. Gkiozos, E. Tsaroucha, G. Kokoris and E. Jelastopulu. Effectiveness of smoking cessation on COPD outpatients in three different settings in Greece. Primary Care Respiratory Journal, vol. 15, no. 3, June 2006, p Alexopoulos ΕC, Tanagra D, Konstantinou E, Jelastopulu E. Absenteeism due to low back pain in industry employees. Book of Abstracts of the 28 th International Congress on Occupational Health (ICOH), p. 176, Milan, Italy T. Papadas, E. Jelastopulu, K. Kourelis, P. Goumas. Epidemiologische und klinische Charakteristika des Nasopharyngeal-Karzinoms in Beziehung zu EBV-Immunstatus. Book of Abstracts 2006, 77. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, May 2006, p.158, Mannheim, Germany 51. E. Jelastopulu, M. Mesolora, C. Petropoulos, M. Kardara, J. Detorakis. Point prevalence of nosocomial infections in Western Greece. Clinical Microbiology and Infection, vol 12, Supplement 4, April 2006, abstract number P673, Nice th ECCMID [IF: 4.014] 52. E. Jelastopulu, Th Constantinidis, Th Kolokotronis, D Venieri, G Komninou Ch Bantias. Outbreak of gastroenteritis in an air force base in Western Greece. Clinical Microbiology and Infection, vol 12, Supplement 4, April 2006, abstract number P1844, Nice th ECCMID [IF: 4.014] 53. E. Jelastopulu, G. Tsiros, P. Voila, A. Tsirou,. K. Chrysanthopoulos. Evaluation of tuberculin status among school children in Western Greece. Book of Abstracts of the 11 th Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine, Sept 2005, p , abstract number 557, Kos, WONCA Europe G. Tsiros, E. Jelastopulu, P. Voila, A. Tsirou, P. Lathouris. Most frequent diseases in relation to BMI in a rural area of Greece. Book of Abstracts of the 11 th Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine, Sept 2005, p 78-79, abstract number 602, Kos, WONCA Europe Roumelioti M, Leotsinidis M, Jelastopulu E. Nutritional Habits and Lifestyle Factors in School Children in Western Greece. Abstract Book of Nutrition 2005 / EFAD 6th Forum, p.?, Geneva, Switzerland, June E. Jelastopulu, G. Tsiros, P. Voila, A. Tsirou, P. Lathouris. Body Mass Index and Association with Cardiovascular Diseases And Hyperglycaemia In Elderly. Obesity reviews, vol 6, Supplement 1, Abstracts of the 14 th European Congress on Obesity (ECO), June 2005, p 80, abstract number P248, Athens, June 2005 [IF: 5.086] 57. C. Petropoulos, Jelastopulu E, M. Kardara, S. Spiropoulos. Helicobacter pylori and association with histological findings in endoscopic biopsies in western Greece. Clinical Microbiology and Infection, vol 11, Supplement 2, April 2005, pp 259, abstract number P861, Copenhagen th ECCMID [IF: 4.014] 58. Chorianopoulos D, Papadas Th, Jelastopulu E, Mastronikolis N, Naxakis S, Goumas P. «Epidemiological and Clinical Features of Laryngeal and Pharyngeal Cancer in the University Hospital of Patras, Greece, from ». Abstract Book of 5 th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology head and Neck Surgery, p. 202, Rhodos- Kos,Greece, September

20 59. Jelastopulu E, Constantinidis T. Health Situation in Greece and Comparison with other European Countries. J Epidemiol Community Health 2004; vol 58 Supplement 1, p. A86, 1 st European Congress of Epidemiology, Porto, Portugal, September 2004 [IF: 3.043] 60. Jelastopulu E, Tsiros G, Constantinidis T C. Epidemiological Investigation of Tuberculosis in Western Greece and the Examination of the Completeness of Notifications. Clinical Microbiology and Infection, vol 10, Supplement 3, May 2004, pp , abstract number P1402, Praha th ECCMID [IF: 4.014] 61. Tsiros G, Jelastopulu E, Voila P, Chrisanthopoulos K. Behavioural attitudes on the topic of prevention and treatment approach of hospital-based physicians in Greece. Clinical Microbiology and Infection, vol 10, Supplement 3, May 2004, pp 546, abstract number R1900, Praha th ECCMID [IF: 4.014] 62. Jelastopulu E, Constantinidis T C, Tsiros G. Tuberculosis in a more mobile Europe and the importance of a common control strategy a priority public health issue in Greece. Abstract Book of 5 th European Congress of Chemotherapy and Infection, p , Rhodes, September Jelastopulu E, Alexopoulos A. Epidemiology of AIDS in a changing Europe appeal to global health mechanisms lessons for Greece. Abstract Book of 5 th European Congress of Chemotherapy and Infection, p. 94, Rhodes, September Jelastopulu E, Bikas Ch, Petropoulos Ch. Epidemiology of human brucellosis in western Greece and the importance of the ongoing control of animal brucellosis. Abstract Book of 5 th European Congress of Chemotherapy and Infection, p. 69, Rhodes, September Ε. Γελαςτοποϑλου, Α. Αλεξϐπουλοσ, Α. Θεοδωρακοποϑλου. AIDS και η αναγκαιϐτητα ςυνεχόσ επαγρϑπνηςησ ςε μια Ευρώπη υπϐ διεϑρυνςη. Βιβλύο Πρακτικών, ςελ. 53, 15 0 Πανελλόνιο υνϋδριο AIDS (με Διεθνό υμμετοχό), Ρϐδοσ, επτϋμβριοσ Bikas Ch, Petropoulos Ch, Jelastopulu E. Implementation of a vaccination programme against animal brucellosis and the effect on the incidence of human brucellosis in Western Greece. Proceedings of Brucellosis 2003 International Research Conference, p. 92, Pamplona, Ιςπανύα, September Leotsinidis M, Kostopoulou-Farri E, Schinas V, Alexopoulos A, Jelastopulu E. Metals in Human Colostrum and Mature Milk, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, vol 11, suppl 1, June Jelastopulu E. Neue Konzepte für Gesundheitssysteme - ein internationaler Überblick (πλόρησ δημοςύευςη). (New concepts in the Health Care Systems an international overview), Tagungsband der VDO E Jahrestagung, Hannover, Γερμανύα, Απϐ ελληνικϊ υνϋδρια 1. Μϊλλησ Αντώνιοσ, Γελαςτοποϑλου Ελϋνη, Μαςτρονικολόσ Νικϐλαοσ, Ναξϊκησ τϋφανοσ, ταθϊσ Θεϐδωροσ, Γκοϑμασ Πϊνοσ, Παπαδϊσ Θεϐδωροσ. «Παθητικϐ κϊπνιςμα και καρκύνοσ λϊρυγγα ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ Πϊτρασ». Σϐμοσ Περιλόψεων, ςελ. 87 (ΑΑ45), 9 ο Παμπελοποννηςιακϐ Ιατρικϐ υνϋδριο, Πϊτρα (10/2010) 2. Μϊλλησ Αντώνιοσ, Γελαςτοποϑλου Ελϋνη, Μαςτρονικολόσ Νικϐλαοσ, Ναξϊκησ τϋφανοσ, ταθϊσ Θεϐδωροσ, Γκοϑμασ Πϊνοσ, Παπαδϊσ Θεϐδωροσ. «Επιδημιολογικϐ προφύλ των αςθενών με καρκύνο λϊρυγγα ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ Πϊτρασ». Σϐμοσ Περιλόψεων, ςελ. 86 (ΑΑ44), 9 ο Παμπελοποννηςιακϐ Ιατρικϐ υνϋδριο, Πϊτρα (10/2010) 3. Γελαςτοποϑλου Ελϋνη, Ντϋμοσ Κωνςταντύνοσ, Λεοτςινύδησ Μιχϊλησ, Ελλοϑλ Ιωϊννησ. «Επιπτώςεισ τησ χρϐνιασ χρόςησ φυτοφαρμϊκων επύ του γαςτρεντερικοϑ ςυςτόματοσ ςε αγροτικϐ πληθυςμϐ του νομοϑ Αιτωλοακαρνανύασ». Σϐμοσ Περιλόψεων, ςελ. 9 (EΑ05), 9 ο Παμπελοποννηςιακϐ Ιατρικϐ υνϋδριο, Πϊτρα (10/2010) 4. Ι. Φριςτοποϑλου, Ε. Γελαςτοποϑλου, Δ. Καραθανϊςη. «Αιχμϋσ υπϋρταςησ και υπερταςικϋσ κρύςεισ ςε αςθενεύσ ηλικύασ >60 ετών υπϐ αντιυπερταςικό αγωγό». Σϐμοσ Περιλόψεων, ςελ. 117 (ΑΑ75), 9 ο Παμπελοποννηςιακϐ Ιατρικϐ υνϋδριο, Πϊτρα (10/2010) 20

Δρ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΒIΟΓΡΑΥIΚΟ ΗΜΕIΩΜΑ

Δρ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΒIΟΓΡΑΥIΚΟ ΗΜΕIΩΜΑ Δρ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΒIΟΓΡΑΥIΚΟ ΗΜΕIΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2012 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανδώρας 6 Τ.Κ. 145 78 ΕΚΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΕΚΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανδώρας 6 Τ.Κ. 145 78 ΕΚΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

PAVLOS ANT. SARAFIS ATHENS 2011

PAVLOS ANT. SARAFIS ATHENS 2011 PAVLOS ANT. SARAFIS RN PhD, SCHOOL OF MEDICINE, UNIVERSITY OF ATHENS C U R R I C U L U M V I T A E ATHENS 2011 1. PERSONAL INFORMATION NAME : Pavlos Ant. Sarafis PLACE OF BIRTH : Naousa DATE OF BIRTH :

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια των οµιλητών στην 1 η Ετήσια Ερευνητική Ηµερίδα διδακτορικών φοιτητών και αποφοίτων του Τµήµατος Νοσηλευτικής, ΤΕ.ΠΑ.Κ «Έρευνα κοντά στον Άνθρωπο». 70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα Χρήστου Λιονή, Καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης Ε-mail address: lionis@galinos.med.uoc.gr ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 213-2010245 ekarabli@esdy.edu.gr. LinkedIn profile: https://www.linkedin.com/pub/eleftheria-karampli/2a/b77/a12

Τηλέφωνο: 213-2010245 ekarabli@esdy.edu.gr. LinkedIn profile: https://www.linkedin.com/pub/eleftheria-karampli/2a/b77/a12 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Καραμπλή Ελευθερία ιεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τηλέφωνο: 213-2010245 E mail: ekarabli@esdy.edu.gr LinkedIn profile: https://www.linkedin.com/pub/eleftheria-karampli/2a/b77/a12

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. Φραγκιαδάκης, Βιογραφικό Σηµείωµα, Φλεβάρης 2013

Γ. Α. Φραγκιαδάκης, Βιογραφικό Σηµείωµα, Φλεβάρης 2013 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου και της Ελένης (5/10/1961) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής & Μεταβολισμού Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΝΙΑ Ι. ΚΟΛΟΝΙΤΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΦΕΒΡΟΝΙΑ Ι. ΚΟΛΟΝΙΤΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΝΙΑ Ι. ΚΟΛΟΝΙΤΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Κολονίτσιου Ι. Φεβρονία ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 10.5.1959 ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά. Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ : 145 76 Διόνυσος

EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά. Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ : 145 76 Διόνυσος 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ ΟΝΟΜΑ : Μαρία ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : Αθήνα, 27.5.1956 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Μαγνησίας 96 Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά. Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ : 145 76 Διόνυσος

EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά. Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ : 145 76 Διόνυσος 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ ΟΝΟΜΑ : Μαρία ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : Αθήνα, 27.5.1956 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Μαγνησίας 96 Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. m.theodorou@ouc.ac.cy. (Δεκέμβριος 2014)

ΜΑΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. m.theodorou@ouc.ac.cy. (Δεκέμβριος 2014) ΜΑΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ m.theodorou@ouc.ac.cy (Δεκέμβριος 2014) Ο Μάμας Θεοδώρου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομική Ανάπτυξη στο Πολυτεχνείο του Βόρειου Λονδίνου,

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία", στο: 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας,

Υγεία, στο: 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας, 1979-1989 Σωμαράκης Ε., Κατσογριδάκης Ι., Κυριόπουλος Γ., "Ομοιότητες και Διαφορές στους Προτυποποιημένους Δείκτες Θνησιμότητας κατά Νομό για Μεγάλες Ομάδες Αιτιών Θανάτου", στο: 15ο Ετήσιο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΥΧΑΡΙΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II. EKΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ακαδημαϊκός τίτλος Έτη Σπουδών Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πεδίο Σπουδών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΥΧΑΡΙΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II. EKΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ακαδημαϊκός τίτλος Έτη Σπουδών Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πεδίο Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΥΧΑΡΙΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Αργοναυτών 2, 55131, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 265294, 6973054422 Fax: 2310 265294 E-mail: efharis@the.forthnet.gr Hμερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα 2013 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών / Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Επίθετο Καμποσιώρας Όνομα Κωνσταντίνος-Βέλλιος Email kambkons1@yahoo.gr

Επίθετο Καμποσιώρας Όνομα Κωνσταντίνος-Βέλλιος Email kambkons1@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΕΛΛΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο Καμποσιώρας Όνομα Κωνσταντίνος-Βέλλιος Email kambkons1@yahoo.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1993 Απολυτήριο Λυκείου μe βαθμό «Πολύ Καλά» 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ/Fax: +302610969875 e-mail: avanta@upatras.gr http://www.avantarakis.gr ~ΠΑΤΡΑ 2011~ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βιζυηνού & Παπαζήση, 42100 Τρίκαλα, Θεσσαλίας +302431071838 +306932100198 lanthopo@teilar.gr http://dde.teilar.gr/main.aspx?category=108&uiculture=en-us Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 1. Ατομικά Στοιχεία Μάρω Βλαχοπούλου, καθηγήτρια Διεύθυνση εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr

The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr Mednutrition.eu is the exclusive Communication Sponsor of the Seminar "Physical Activities, Nutrition and Quality of Aging", held on April 1st-3rd,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βορείου Ηπείρου 79, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, Αθήνα. 210-6141534 οικίας, 210-7713605 εργασίας, κιν. 6976653895

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βορείου Ηπείρου 79, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, Αθήνα. 210-6141534 οικίας, 210-7713605 εργασίας, κιν. 6976653895 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ευάγγελος Μπόζας ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 Ιουλίου 1965 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Βορείου Ηπείρου 79, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6141534

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΧΙΟΣ Φεβρουάριος 2014 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ο Γιώργος Δημ. Δούνιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΤΟΥΝΤΑ. Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΤΟΥΝΤΑ. Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΤΟΥΝΤΑ Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα, Ιούλιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκπαίδευση Σταδιοδρομία: σελ:. 2 Εκπαιδευτικό Διδακτικό Έργο: σελ:. 4 Συνοπτικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, Ιούνιος 2010. Αν. Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, Ιούνιος 2010. Αν. Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ιδρύθηκε το 1998 για να συµβάλλει στην ανάπτυξη του τοµέα των Υπηρεσιών Υγείας και της Προαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όνομα πατέρα: Δημήτριος Όνομα μητέρας: Δέσποινα Ημερομηνία γέννησης: 31/05/1968 Τόπος γέννησης: Οχάιο ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2015 Επαγγεζηα δεό εαδ Επδ ηηοθδεό Ϋργο υζδαθά Κο ρώ δου

22/3/2015 Επαγγεζηα δεό εαδ Επδ ηηοθδεό Ϋργο υζδαθά Κο ρώ δου Η Γ Φ Η Ε Ω Η Η Ω ΘΗΓΗ ΕΦ ΓΩ Η Η Ε Η Ε ΘΕ 2015 ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 1 Ε Ε Ε Ω 1. Ω 2. Β 3. Γ Ω Γ Ω 4. Β ΓΓ 5. 5.1 Β Θ Β 5.2 Β Β Γ 5.3 Β Β Γ Ω (Β ) Β Ω 5.4 Β Β Γ EδAεMτε 6. Β Γ Ω Θ Γ Φ ΓΩ (Θ ) 7. Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ. 15 Ιανουαρίου 2013 - Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα. Τελευταία ενημέρωση 09/03/2014

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ. 15 Ιανουαρίου 2013 - Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα. Τελευταία ενημέρωση 09/03/2014 Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Στριμπάκος Όνομα Πατρός: Σωτήριος Στριμπάκος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί Εθνικότητα: Ελληνική Χρονολογία γέννησης: 1972

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΪΡ-ΤΩΝΙΑ Α. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Επιστήµων τροφίµων, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΑΪΡ-ΤΩΝΙΑ Α. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Επιστήµων τροφίµων, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΑΪΡ-ΤΩΝΙΑ Α. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Επιστήµων τροφίµων, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα, Ιούλιος 2014 Σπουδές Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών µε βαθµό Άριστα (1995).

Διαβάστε περισσότερα