ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΜΑ Α Α :ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ 1 Προµήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώµατος Ν\ , ,00 2 Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση µε οποιοδήποτε τρόπο, µε προσοχή, πλυµένων, δι αβαθµισµένων χαλίκων (βότσαλα) ποταµού, επιλεγµένης κοκκοµετρίας, ανάλογης της θέσης εφαρµογής, σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική περιγραφή. Ν\ ,40 610,00 3 Κατασκευή και τοποθέτηση συρµατοκιβωτίων διευθέτησης πρανών ρέµατος ύψους 50 c, σύµφωνα µε τη µελέτη Ο Ο Ν\Β Ο Ο , ,00 4 Εκρίζωση και επαναφύτευση δένδρων Ελιάς, περιµέτρου βάσεως περίπου 1,00. ΠΡΣ Ν\Ζ ΠΡΣ , ,00 5 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Β\ , ,00 6 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών Β\ , ,00 7 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Β\ ,80 174,00 8 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 για τις γενικές εκσκαφές Β\ , ,00 9 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων Β\ , ,00 10 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου Β\ , ,00 11 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Β\ , ,00 12 Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο Β\ k , ,00 13 Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες µε περίβληµα γεωυφάσµατος µε διάτρητους σωλήνες D 200 Β\ Υ Ρ , ,00 14 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες ΝΑΟ Ο Α\Α ΝΟ Ο 1123.Α , ,90 15 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) ΝΑΟ Ο Α\Γ ΝΟ Ο 3121Β , ,60 16 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) ΝΑΟ Ο Α\Γ ΝΟ Ο 3211Β , ,00 Σύνολο ΟΜΑ Α Α :ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ , ,50 Σε µεταφορά ,50

2 Σελίδα 2 Από µεταφορά ,50 2. ΟΜΑ Α Β :ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 17 Γαρµπιλόδεµα των 250 ανά 3 τσιµέντου, σε στρώσεις µέσου πάχους έως 10 c. 18 Καθιστικοί πάγκοι υπαίθριου χώρου, κατασκευασµένοι από έγχρωµο γαρµπιλόδεµα των 250 λευκού τσιµέντου και µεταλλότυπο, εξωτερικών διαστάσεων 60Χ42 c, 19 Γαρµπιλόδεµα δαπέδων έγχρωµο των 350 λευκού τσιµέντου και λευκό λιθοσύντριµµα διαβαθµισµένο, σε στρώσεις συνολικού πάχους 7 c, σύµφωνα µε τη 20 Σταθερές προκατασκευασµένες περσίδες, σκίασης κουφωµάτων πλάτους 12 c, από σκυ ρόδεµα C20/25, µορφής και διαστάσεων 21 Πρόχυτα (προκατασκευασµένα επί τόπου), έγχρωµα κράσπεδα πεζοδροµίων ( ευθύγραµµα ή καµπύλα), διατοµής 15Χ30 σε άχια µήκους c, από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 λευκού τσιµέντου και µεταλλότυπο, εγκυβωτισµένα στη θέση εφαρµογής, σε βά ση από χυτό επί τόπου σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 22 Ξυλότυποι χυτών τοίχων, παραµένοντες και µετά την σκυροδέτηση. 23 Προσαύξηση τιµής παντός είδους ξυλοτύπων εµφανών επιφανειών σκυροδέµατος, για τη χρησιµοποίηση σανίδων επιµεληµένης κατασκευής, καινούργιων, σταθερού πάχους και πλάτους 10 c, σε διάταξη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή. 24 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 25 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 26 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 27 Σώµατα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Β\ Β\ Β\ Β\ Κατασκευή στρώσεων από Β\35.02 κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων. 29 Ξυλότυποι χυτών τοίχων Β\ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σε µεταφορά , ,50

3 Σελίδα 3 Από µεταφορά , ,50 30 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 31 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων 32 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας B500C (S500s) 33 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος δοµικά πλέγµατα B500C (S500s) 34 Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων Σύνολο ΟΜΑ Α Β :ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Β\38.03 Β\38.13 Β\ Β\ Β\ ΟΜΑ Α Γ:ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ , , , , , , , , , , , ,04 35 Επιχρίσµατα τριπτά αδρής επιφάνειας, δια τσιµεντο-µαρµαροκονιάµατος των 450 τσιµέντου πάχους 36 έως 38, σε τρείς διαστρώσεις. Ν\ ,30 86,50 36 ικτυωτό υαλόπλεγµα ενίσχυσης επιχρισµάτων το οποίο στερεώνεται σε λωρίδες αναλό γου πλάτους, στην συµβολή στοιχείων σκυροδέµατος και πλινθοδοµών πριν την κατασ κευή των επιχρισµάτων στις θέσεις του έργου, που υποδεικνύεται στα σχέδια της µε λέτης. Ν\ ,55 23,25 37 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 c, πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) Β\ ,50 310,00 38 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 c, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) Β\ , ,00 39 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά δροµικών τοίχων Β\ ,00 300,00 40 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά µπατικών τοίχων Β\ , ,00 41 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων Β\ ,90 391,50 42 Επένδυση τοίχων ή οροφών µε δικτυωτό χαλυβδόφυλλο Β\ ,50 280,00 43 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα Β\ , ,00 Σύνολο ΟΜΑ Α Γ:ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ , ,25 4. ΟΜΑ Α Ε:ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 44 Ξύλινος σκελετός πατωµάτων, από ξυλεία πριστή ερυθρο-ελάτης διατοµής 40/55 α νά 40 c, σε διάταξη ανάλογη του ξύλινου πατώµατατος, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ , ,00 45 ιαµόρφωση επιφάνειας έδρασης δαπέδων, µε µοριοσανίδα (MDF) πάχους 22, επί µε ταλλικού ή ξύλινου σκελετού, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέ της. Ν\ , ,20 Σε µεταφορά , ,79

4 Σελίδα 4 Από µεταφορά , ,79 46 ιαµόρφωση επιφάνειας έδρασης δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια µε κόντρα πλακέ θαλάσ σης πάχους 14, επί υποστρώµατος µοριοσανίδων επι µεταλλικού σκελετού, µορφής και διαστάσεων 47 Ξύλινο δάπεδο, από ξυλεία ρυός σε λωρίδες πάχους 22, πλάτους 100 και µή κους 1,10-1,80, κολλητές και καρφωτές σε διαµορφωµένο υπόστρωµα µοριοσανίδας. 48 Περιθώρια (σοβατεπιά) από ξυλεία ρυός ύψους 10 c πάχους 15, διαµορφωµένα και τοποθετηµένα σύµφωνα µε την 49 Επένδυση βατήρων (πατηµάτων) βαθµίδων κλιµακοστασίου, µε συµπαγή ξυλεία ρυός πά χους 30, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 50 Επεξεργασία επιφανειών εµφανούς σκυροδέµατος ή γαρµπιλοδέµατος, "ντεσιλίδικο" µε θραπίνα ή µηχανικά µέσα, οποιουδήποτε σχήµατος, σχεδίου. 51 ιαµόρφωση- επιπεδοποίηση και λείανση άνω επιφανείας υποβάσεως δαπέδων από γαρµ πιλόδεµα. 52 ιαχωριστικές ταινίες (αρµοκάλυπτρο) µεταξύ επίστρωσης δαπέδου µε µοκέτα και επί στρωσης µε άλλο υλικό, από διατοµή ορειχάλκινη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 53 Βιοµηχανικό δάπεδο λείο, µε σκληρυντικό υλικό ενδεικτικού τύπου MASTERTOP 100 NC BASF ή ισοδυνάµου, χρώµατος όπως στη µελέτη καθορίζεται, χωρίς την υπόβαση. 54 Επιστρώσεις δαπέδων δια φύλλων συνθετικών ινών "µοκέτας" αντιστατικής µε πολυαµιδίου ενδεικτικού τύπου Mila by Desso ή ισοδυνάµου, συνολικού βάρους 850 gr/. 55 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες πορόλιθου χρώµατος µπεζ-γκρί, οµοιογενούς Α' διαλο γής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διαστάσεων 60Χ60 c και πάχους 20, τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή. 56 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες πορόλιθου χρώµατος µπεζ-γκρί A' διαλογής τύπου Tra vertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διαστάσεων 10Χ10 c και πάχους 15, τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική. περιγραφή. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ ,10 241, , , ,40 832, ,84 537, , , ,08 795, ,20 92, , , , , , , , ,00 Σε µεταφορά , ,79

5 Σελίδα 5 Από µεταφορά , ,79 57 Ζώνες διαχωριστικές δαπέδου από πλάκες µαρµάρου Καβάλας Α, πλάτους 40 c και πά χους 3 c, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερειών της µελέ της, σε δάπεδα από γαρµπιλόδεµα. 58 Ζώνες διαχωριστικές δαπέδου από πλάκες µαρµάρου "χτενιστού" Καβάλας Α, πλάτους 60 c και πάχους 3 c, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερει ών της µελέτης, σε δάπεδα από γαρµπιλόδεµα. 59 Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλάκες πορόλιθου χρώµατος µπεζ-γκρί A' διαλογής, τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διατοµής 10Χ1 c, τοποετηµένα σύµ φωνα µε τη 60 Επενδύσεις βαθµίδων βατήρων/µετώπων, µε πλάκες πορόλιθου οµοιογενούς Α' διαλογής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου πάχους 3/2c (πάτηµα/ρίχτι) σύµφωνα µε τη 61 Ολόσωµες βαθµίδες από ορθογωνισµένo ενιαίο άχιο πορόλιθου οµοιογενούς Α' δια λογής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου, µήκους τουλάχιστον 1,00, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τη 62 Περιδένδρια δένδρων στα πλαίσια διαµορφωµένων δαπέδων, τετραγωνικού πλαισίου δια στάσεων 1,00Χ1,00, από διατοµή λευκού µαρµάρου ύψους 20 c και πάχους 7 c. 63 Επενδύσεις τοίχων µε πλάκες πορόλιθου, οµοιογενούς Α' διαλογής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διαστάσεων 30Χ60 c και πάχους Υπερυψωµένο δάπεδο ενδεικτικού τύπου FLOOR & MORE Ν 30 ύψους 75 c, της ΝΟRΙΤ- LINDER ή ισοδυνάµου, το οποίο δηµιουργεί ενιαία µονολιθική επιφάνεια πάνω στην ο ποία µπορεί να τοποθετηθεί η οποιαδήποτε τελική επιφάνεια, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τη 65 Λιθόστρωτα από κυβόλιθους πορολίθου παλαιωµένου, στοκαρισµένου και αδιαβροχοποιη µένου, διαστάσεων 10Χ10 c πάχους 5 c, τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου, σε υπόστρωµα τσιµεντοκονιάµατος των 350 τσιµέντου. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ , , , , ,00 600, , , , , ,80 969, , , , , , ,90 Σε µεταφορά , ,79

6 Σελίδα 6 Από µεταφορά , ,79 66 Λιθόστρωτα από κυβόλιθους πορολίθου παλαιωµένου, διαστάσεων 10Χ10 c πάχους 5 c τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου σε υπόστρωµα τσιµεντοκονιά µατος των 350 τσιµέντου. 67 Λιθόστρωτα από κυβόλιθους πορολίθου παλαιωµένου, διαστάσεων 10Χ10 c πάχους 5 c τύπου Travertino Classico/ Moschou Group ή ισοδυνάµου, σε υπόστρωµα αµµοκονιάµα τος των 150 τσιµέντου 68 Λιθόστρωτα από τεχνητούς συµπαγείς προκατασκευασµένους κυβόλιθους ορθογωνισµένων διαστάσεων 10Χ10 c πάχους 10 c, σε υπόστρωµα άµµου θραυστής λατοµείου. 69 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 c 70 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 c 71 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 c 72 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 c, σε αναλογία έως 5 άχια ανά τετραγωνικό µέτρο 73 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 Ν\ Ν\ Ν\ Β\ Β\ Β\ Β\ Β\ Σύνολο ΟΜΑ Α Ε:ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 5. ΟΜΑ Α ΣΤ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ µµ , , , , , , ,80 288, ,00 900, ,70 571, , , , , , ,05 74 Ξύλινο υαλοστάσιο δίφυλλο ανασυρόµενο µε σταθερό τµήµα, διαστάσεων 1,70Χ1,20 βιοµηχανικού τύπου InterScala ή ισοδυνάµου, κατασκευασµένο Ν\ , ,00 75 Ξύλινο υαλοστάσιο σταθερό απόληξης χωρίσµατος γραφείων, διαστάσεων 0,70Χ2,40 βιοµηχανικού τύπου, κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ , ,00 76 Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες ηχοµονωτικές 44 db, τύπου ΘΞΗ2 διαστάσεων 0,90Χ2,40, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή Ν\ , ,00 77 Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες ηχοµονωτικές 44 db, τύπου ΘΞΗ3 διαστάσεων 0,90Χ2,10, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή Ν\ , ,00 Σε µεταφορά , ,84

7 Σελίδα 7 Από µεταφορά , ,84 78 Θύρες ξύλινες δίφυλλες ανοιγόµενες ηχοµονωτικές 44 db, τύπου ΘΞΗ1, διαστάσεων 1,80Χ2,40, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή 79 Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες πυράντοχες Τ 60, τύπου ΘΞΠΗ2 διαστάσεων 0,90Χ2,40, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή 80 Θύρες ξύλινες δίφυλλες ανοιγόµενες πυράντοχες Τ 60, τύπου ΘΞΠΗ1 διαστάσεων 1,80Χ2,40, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή 81 Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες (κρυφές) χωρισµάτων γραφείων, πλάτους ανοίγ µατος 0,90, τύπου Berkoral/Quality ή 82 Θυρόφυλλα ανοιγόµενα µονόφυλλα πρεσσαριστά των τύπων ΘΞ1 έως θξ6, µορφής και δια στάσεων 83 Θυρόφυλλα ανοιγόµενα µονόφυλλα πρεσσαριστά των τύπων ΘΞ3, µε επένδυση καπλαµά ρυός, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 84 Εσχάρες χαλύβδινες διαµόρφωσης άνω επιφάνειας Cour anglase, οποιωνδήποτε διαστά σεων, ηλεκτροπεραστές από δοµικό χάλυβα ΕΝ 10025, γαλβανισµένο " εν θερµώ" κατά ΙSΟ 1461, ενδεικτικού τύπου ASCO ή ισοδυνάµου, αποτελούµενες από λάµα στήριξης 30/3 εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους και βροχίδα αξονική 25/ Σταθερά σιδερένια περσιδωτά κουφώµατα, αποτελούµενα από περιµετρικό πλαίσιο από στρατζαριστές γαλβανισµένες διατοµές 150/50/2 µε ενδιάµεσο ορθοστάτη, περσί δες από φύλλο στραντζαριστής γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,2 και σίτα, σύµ φωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 86 Μεταλλικό Κιγκλίδωµα κλιµακοστασίου διαφυγής, από γαλβανισµένες διατοµές µορφοσι δήρου, µορφής και διαστάσεων 87 Κιγκλίδωµα από διπλά κρύσταλλα ασφαλείας Lainated, συνολικού πάχους 10 (5+5) µε εσωτερική µεµβράνη και κουπαστή από ορθογωνική διατοµή 5Χ7 c από συµπαγή ξυ- λεία ρυός, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε το σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Σε µεταφορά , ,84

8 Σελίδα 8 Από µεταφορά , ,84 88 Υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες ανοιγόµενες, από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατι κής βαφής, τύπου ALUMIL σειρά M15000 Prestige ή ισοδυνάµου, τύπου ΘΑ1 περιλαµβα νοµένων και των αντιστοίχων ψευτοκασσών από γαλβανισµένη λαµαρίνα, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ Υαλοστάσια αλουµινίου σταθερά, από διατοµές αλουµινίου Ν\ ηλεκτροστατικής βαφής, τύ που ALUMIL σειρά M9400 SoftLine Plus ή ισοδυνάµου, των τύπων ΥΑ2, ΥΑ5, ΥΑ6, ΥΑ7, ΥΑ8, ΥΑ9, ΥΑ14, ΥΑ17, ΥΑ18, ΥΗ1, και ΥΗ2, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδί ου, 90 Υαλοστάσια σταθερά οροφής γραφείων από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής τύπου ALUMIL σειρά Μ10800 Skylight ή ισοδυνάµου, περιλαµβανοµένων και των αντισ τοίχων ψευτοκασσών από γαλβανισµένη λαµαρίνα, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 91 Υαλοστάσια αλουµινίου συρόµενα επάλληλα µε ή όχι σταθερά τµήµατα, από διατοµές α λουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής τύπου ALUMIL σειρά M12000 Preier ή ισοδυνάµου, των τύπων ΥΑ3, ΥΑ4 και ΥΑ20, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, Ν\ Ν\ Σύστηµα εξωτερικής σκίασης διαφώτιστων οροφών, µε Ν\ Α ηλεκτροκίνητες περσίδες τύπου "Glasscon Shadowings Rectangular" ορθογωνικής διατοµής µε ανοξείδωτους ηλεκτρι κούς κινητήρες, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τη 93 Ελαφρά διαχωριστικά υαλόφρακτα χωρίσµατα, ενδεικτικού τύπου του συστήµατος P 100 Office της Aluil ή ισοδυνάµου πάχους τουχώµατος 70, που αφορούν στους τύπους Υ3, ΥΑ1, ΥΑ10, ΥΑ11, ΥΑ12, ΥΑ13, ΥΑ15 και ΥΑ19, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου σύµφωνα µε τη 94 Ρολλά ασφαλείας υαλοστασίων αλουµινίου,, από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής τύπου ALUMIL σειρά M13600 ή ισοδυνάµου, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, Ν\ Ν\ , , , , , , , , , , , , ,00 550,00 Σε µεταφορά , ,84

9 Σελίδα 9 Από µεταφορά , ,84 95 Λαµαρίνα µε τραπεζοειδείς πτυχώσεις τύπου Sydeck ή ισοδυνάµου, από χαλύβ δινο προφίλ διαµορφωµένο και γαλβανισµένο "εν θερµώ" από δοµικό χάλυβα υψηλής αν τοχής(fe E320), πάχους 0,75 που χρησιµοποιείται ως µεταλλότυπος σε πλάκα ορο φής, 96 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς > Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 99 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος 100 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα 101 Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης 102 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 in 103 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες µε φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 in 104 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 Ν\ Β\61.05 Β\61.06 Β\61.30 Β\61.31 Β\62.41 Β\62.50 Β\ Β\ Β\ Σύνολο ΟΜΑ Α ΣΤ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 6. ΟΜΑ Α Ζ:ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ , , , , , , , , , , ,20 676, ,00 920, , , , , ,00 720, , , Επικάλυψη ευθύγραµµου αρµού διαστολής δαπέδων, µε αρµοκάλυπτρο ενδεικτικού τύπου 3FSP-IN 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου, πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. Ν\ , , Επικάλυψη γωνιακού αρµού διαστολής δαπέδων, µε αρµοκάλυπτρο ενδεικτικού τύπου 3FSP-IN-C 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου, πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέ δια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. Ν\ ,93 269, Επικάλυψη ευθύγραµµου αρµού διαστολής τοίχων-οροφών ή ψευδο-οροφών, µε αρµοκάλυπ τρο ενδεικτικού τύπου D.W -P 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. Ν\ ,12 229, Επικάλυψη γωνιακού αρµού διαστολής τοίχων-οροφών ή ψευδο-οροφών, µε αρµοκάλυπτ ρο ενδεικτικού τύπου D.W C-P 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. Ν\ ,12 19,12 Σε µεταφορά 3.420, ,62

10 Σελίδα 10 Από µεταφορά 3.420, , Φθορίωση υαλοπινάκων, σε υαλοπίνακες που προσδιορίζονται στην 110 ιπλοί θερµοµονωτικοί-ενεργειακοί διαφανείς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 29 (lainated 4+4, κενό 16, ενεργειακό υαλοπίνακα πάχους 5 ). 111 ιπλοί θερµοµονωτικοί διαφανείς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 27 Ευρωπαϊκής π ροέλευσης αποτελούµενοι από ένα (εσωτερικό) υαλοπίνακα πάχους 5, ενδιάµεσο κε νό πάχους 16 και ένα (εξωτερικό) υαλοπίνακα πάχους ιπλοί θερµοµονωτικοί διαφανείς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 Ευρωπαϊκής π ροέλευσης αποτελούµενοι από ένα (εσωτερικό) υαλοπίνακα πάχους 5, ενδιάµεσο κε νό πάχους 14 και ένα (εξωτερικό) υαλοπίνακα πάχους Καθρέπτες εντοιχισµένοι, από κρύσταλλο Ερωπαϊκής προέλευσης πάχους 4, µε ρον ταρισµένες τις ακµές, µε πλήρη σχετική επεξεργασία, ώστε να είναι απροσβλητοι από την υγρασία. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ ιαφώτιστη οροφή αιθρίου, αποτελούµενη από ανοξείδωτο Ν\ Α σύστηµα στήριξης oντώσεως υαλοπινάκων µε ελκυστήρες και θλιπτήρες τύπου "glasscon Tension Rod Syste " ανο ξείδωτα σηµειακά εξαρτήµατα τύπου "Glasscon Spider & Planar" και ενεργειακούς δι πλούς υαλοπίνακες ασφαλείας µε σχέδιο µεταξοτυπίας. 115 Υαλοπέτασµα κεντρικής εισόδου, αποτελούµενο από ανοξείδωτο Ν\ Α σύστηµα σηµειακής στή ριξης υαλοπινάκων τύπου "Glasscon Spider & Planar" και ενεργειακούς διπλούς υαλο πίνακες ασφαλείας µε σχέδιο µεταξοτυπίας, τοποθετηµένο σύµφωνα µε τη 116 Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών, δια βερνικοχρώµατος υδροδιαλυτής ριπολίνης ενδεικτικού τύπου AQUACHROM ECO της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή 117 Βερνίκωµα ξυλίνων επιφανειών, δύο επιστρώσεις ακρυλικού, εµπλουτισµένου µε φίλτ ρα UV βερνικιού, ενδεικτικού τύπου AQUAXYL VARNISH ή 118 Βερνικοχρωµατισµοί γαλβανισµένων σιδηρών διατοµών, µε βερνικόχρωµα αλκυδικών ρη τινών, που δεν περιέχει µόλυβδο και χρωµικά, ενδεικτικού τύπου "EXTRA NEOCHROM" της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάµου, σπατουλαριστό σε δύο στρώσεις. Ν\ Ν\ Ν\ ,00 400, , , ,20 849, ,20 613, ,84 478, , ,00 48,6 623, , ,00 320, ,35 170, ,60 990,00 Σε µεταφορά , ,62

11 Σελίδα 11 Από µεταφορά , , Βερνικοχρωµατισµοί γαλβανισµένων σιδηρών διατοµών, µε βερνικόχρωµα αλκυδικών ρη τινών, που δεν περιέχει µόλυβδο και χρωµικά, ενδεικτικού τύπου "EXTRA NEOCHROM" της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάµου, σπατουλαριστό σε δύο στρώσεις. 120 Χρωµατισµοί κοινοί επί νέων επιφανειών εσωτερικών επιχρισµάτων ή ανεπίχριστων ε πιφανειών σκυροδεµάτων, ή γυψοσανίδων, διά πλαστικού χρώµατος, ενδεικτικού τύπου SUPER NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή 121 Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί νέων επιφανειών εσωτερικών επιχρισµάτων, γυψοσανί δων, διά πλαστικού χρώµατος. 122 Πυροπροστατευτική βαφή µεταλλικών στοιχείων και επιφανειών µε σύστηµα βαφής, τύ που PROMAPAINT-Ε ή ισοδυνάµου, σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική περιγραφή. 123 Προστασία εµφανών εσωτερικών επιφανειών σκυροδεµάτων, µε άγχρωµο διαφανές βερνί- κι, ενδεικτικού τύπου Top Coat T.P ή ισοδυνάµου, σε δύο φάσεις. 124 Προστασία εµφανών εξωτερικών επιφανειών σκυροδεµάτων, γαρµπιλοδεµάτων ή τσιµεντο λιθοδοµών, µε ειδικό αδιαβροχοποιητικό υλικό ενδεικτικού τύπου WALL PRESERVER ή 125 Ψευδοροφή, από διάτρητες γυψοσανίδες πάχους 12,5 µε κανονική διάτρηση 8/18 R, µε ινώδες φίλτρο, ενδεικτικού τύπου ΚNAUF ή 126 Ψευδο-οροφή από ανοξείδωτη µεταλλική σίτα, ενδεικτικού τύπου PC Lago-GKD /Carte- co ή ισοδυνάµου, τοποθετηµένη 127 Ψευδοοροφή από µεταλλική σχάρα ενδεικτικού τύπου Tetraline b5 -CEIR ή ισοδυνάµου µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 128 Ψευδοροφή µε ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων επενδεδυµένα µε φυσικό καπ λαµά ρυός, µε γραµµική διάτρηση και ειδικό ηχοαπορροφητικό φίλτρο, τύπου n' H A kustik 12/14 "M" της Quality ή Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Σε µεταφορά , ,62

12 Σελίδα 12 Από µεταφορά , , Ψευδοροφή από ξύλινα διάτρητα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων, επενδεδυµένα µε φυσικό καπλαµά, µε διάτρηση Φ 9 CDA 32 τύπου "M" και ειδικό ηχοαπορροφητικό φίλτρο, τύπου Labri της Quality ή ισοδυνάµου, ανηρτηµένη από µεταλλικό σκελετό, σε διαστάσεις και διάταξη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 130 Ψευδο-οροφή από ηχοαπορροφητικές διαφανείς µεµβράνες, ενδεικτικού τύπου MICROSOR BER ή ισοδυνάµου, τοποθετηµένη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 131 Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών Φουαγιέ Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων, µε ηχοα πορροφητικά διάτρητα και διαφανή πανέλλα πάχους 5 τύπου MICROPERFORATED PANEL ABSORBER DEAMP ή 132 Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών τοίχων, µε ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινο σανίδων επενδεδυµένα µε φυσικό καπλαµά ρυός, µε γραµµική διάτρηση και ειδικό η χοαπορροφητικό φίλτρο, τύπου n 'H Akustik 12/14 "M" της Quality ή 133 Εξωτερική επένδυση επιφανειών τοίχων τσιµεντοσανίδας, µε συµπαγή πανέλα HPL πά χους 8, µε ζώνες ξύλινες πλάτους 40 c, τύπου Funderax Exterior της Quality 134 Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών τοίχων, µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50, βάρους 50 Κg/3, µε επένδυση λινάτσας, σε διαστάσεις και διάταξη σύµφωνα µε τα σ χέδια της µελέτης. 135 Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών τοιχοπετασµάτων γυψοσανίδας ή τσιµεντοσανί- δας, µε ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων επενδεδυµένα µε φυσικό καπλαµά ρυός, τύπου n 'H Akustik της Quality ή 136 Σύνθετο πανέλο διαµόρφωσης στηθαίων σύµµεικτης οροφής, µορφής και διαστάσεων σύµ φωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 137 Επίστρωση θερµοµονωτικού φύλλου ενδεικτικού τύπου Astrofoil πάχους 8 ή ισοδυ νάµου, τοποθετηµένου κατά την φάση της σκυροδέτησης µεταξύ τοιχείων οπλισµένου σ κυροδέµατος, σύµφωνα µε τη Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ , , , , , , , , , , ,38 281, , , , , , ,70 Σε µεταφορά , ,62

13 Σελίδα 13 Από µεταφορά , , Εξασφάλιση οριζόντιων ή κατακόρυφων διαστολικών αρµών πλάτους 50, κατά τη φά ση σκυροδέτησης, µε εφαρµογή προδιαµορφωµένης εύκαµπτης υδροφραγής ειδικής διατο µής από θερµοπλαστικό PVC, τύπου Sika Waterbar Τύπος Ο-25L της SIKA ή ισοδύναµης πλάτους 25 c και πάχους Σφράγιση και πλήρωση αρµών διαστολής στην εξωτερική πλευρά υπογείων τοιχείων, µε κορδόνι πολυαιθυλενίου, µαστίχη ασφαλιτική και επικάλυψη ασφαλτοπάνου. Ν\ Ν\ Σφράγιση αρµών διαστολής, µε υλικό ενδεικτικού τύπου SIP 65/50, Ν\ της ACP Hellas ή ισοδυνάµου, πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδια γραφές του υλικού. 141 ιπλή πλήρωση και σφράγιση αρµών διαστολής δαπέδων από γαρµπιλόδεµα, µε µαστίχη πολυουρεθάνης τύπου VULKEM 116 ή 142 Πλήρωση, σφράγιση και επικάλυψη αρµών διαστολής δώµατος στις περιοχές της γυάλι νης στέγασης, µε µαστίχη πολυουρεθάνης και φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας. 143 Θερµοµόνωση δωµάτων και δαπέδων, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη ενδεικτικού τύπου Roof ate/ της DOW ή ισοδυνάµου, πάχους 6 c, οι οποίες τοποθε τούνται χωρίς στερέωση. 144 Θερµοµόνωση δωµάτων και δαπέδων, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη ενδεικτικού τύπου Roof ate/της DOW ή ισοδυνάµου, πάχους 10 c, οι οποίες τοποθε τούνται χωρίς στερέωση. 145 Θερµοµόνωση τοίχων, οποιασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυσ τερίνη πάχους 6 c, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. 146 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος, µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης ενδεικτι κού τύπου SHAPEMATE της DOW ή ισοδυνάµου, πάχους 10 c που στερεώνονται µε κατάλ ληλα ανοξείδωτα µεταλλικά στηρίγµατα. 147 Θερµοµόνωση-ηχοµόνωση, οποιουδήποτε στοιχείου κατασκευής, µε πλάκες ορυκτοβάµβα- κα πάχους 5 c και βάρους 50 Kg/3, µε ή χωρίς στερέωση αυτών, σύµφωνα µε τη µε λέτη. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ , , ,14 262, , , , , ,24 246, , , , , , , , , , ,60 Σε µεταφορά , ,62

14 Σελίδα 14 Από µεταφορά , , Θερµοµόνωση-ηχοµόνωση, οποιουδήποτε στοιχείου κατασκευής, µε πλάκες ορυκτοβάµβα- κα πάχους 10 c και βάρους 50 Kg/3, µε ή χωρίς στερέωση αυτών, σύµφωνα µε τη µε λέτη. 149 Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών επιφανειών υπογείων περιµετρικών τοιχείων του κτιρίου σε περιοχές χωρίς φύτευση, µε τσιµεντοειδές κονίαµα στεγανοποίησης και προστασία µε αποστραγγιστική µεµβράνη, ενδεικτικών τύπων SikaTop Seal 107 SH και Nophadrain ή ισοδυνάµων, σύµφωνα µε την 150 Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών επιφανειών υπογείων περιµετρικών τοιχείων του κτιρίου σε περιοχές µε φύτευση, µε ασφαλτικό βερνίκι, αντιρριζικές µεβράνες και προστασία µε αποστραγγιστική µεµβράνη, ενδεικτικών τύπων EshaLac 50S, EshaGu Antiroot B2 και Nophadrain 200 ή ισοδυνάµων. 151 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης) και διαµόρφωσης φυένου δώµατος, σύµφω να µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 152 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), βατού δώµατος µε επίστρωση κυβολίθων συµ φωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 153 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), βατού δώµατος µε επίστρωση πλακών πορολί θου, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 154 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), δώµατος σύµµεικτης κατασκευής σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 155 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), µη βατού δώµατος κυλικείου, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 156 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υδροµόνωσης) εδαφόπλακας µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ενδεικ τικού τύπου EshaCoat 6S ή ισοδυνάµου σύµφωνα µε τη τεχνική περιγραφή της µελέτης του έργου. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Α ,64 582, , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Σε µεταφορά , ,62

15 Σελίδα 15 Από µεταφορά , , Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος πριν την σκυροδέτηση (στον ξυλότυπο), µε θερ µοηχοµονωτικές πλάκες ορυκτοβάµβακα και αµφίπλευρη επικάλυψη ξυλοµάλου, πάχους 5 c, ενδεικτικού TECTALAN ή 158 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, µονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 159 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 160 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα 161 Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων 162 Απόξεση και βερνίκωµα ξυλίνων δαπέδων 163 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 164 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 165 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 166 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 167 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 168 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες 169 Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 205 gr/ 170 Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0, Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό υλικό 172 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη Σύνολο ΟΜΑ Α Ζ:ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 7. ΟΜΑ Α Η:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ν\ Β\ Β\ Β\77.10 Β\77.33 Β\77.68 Β\ Β\ Β\ Β\ Β\ Β\78.35 Β\ Β\ Β\79.37 Β\ µµ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 300, ,00 300, , , ,00 230, , , , , ,10 924, ,00 220, , , Καθίσµατα αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, τύπου Eidos ή Ν\ , , Πάγκος Υποδοχής - πληροφοριών και Γραµµατίας, πλήρως κατασκευασµένος και Ν\ , , Πάγκος Control Roo, πλήρως κατασκευασµένος και Ν\ , ,00 Σε µεταφορά , ,36

16 Σελίδα 16 Από µεταφορά , , Πάγκος πολυµέσων, πλήρως κατασκευασµένος και 177 Πάγκος εργασίας κυλικείου, πλήρως κατασκευασµένος και 178 Πάγκος σερβιρίσµατος κυλικείου, πλήρως κατασκευασµένος και 179 Πάγκος µεταφραστών-χώρου προβολής, πλήρως κατασκευασµένος και 180 Πάγκος καµαρινιών, πλήρως κατασκευασµένος και 181 Πάγκος βεστιαρίου, πλήρως κατασκευασµένος και 182 Πάγκος νιπτήρων W.C., πλήρως κατασκευασµένος και 183 Ερµάρια στους χώρους του Κυλικείου και του Βεστιαρίου, πλήρως κατασκευασµένα και τοποθετηµένα σύµφωνα µε τη 184 Χαµηλό έπιπλο ύψους +-750, στη βάση των χωρισµάτων γραφείων, πλήρως κατασκευασµένο και τοποθετηµένο σύµφωνα µε τη 185 Ράφια χωρισµάτων γραφείων, πλήρως κατασκευασµένα και τοποθετηµένα σύµφωνα µε τη 186 Προκατασκευασµένα φωτιστικά περιβάλλοντα χώρου, από ειδικό έγχρωµο σκυρόδεµα εν δεικτικού τύπου PREMIX ή ισοδυνάµου και κρύσταλλα ασφαλείας lainated πάχους 4+4, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 187 Προµήθεια και τοποθέτηση κάδου απορριµµάτων κυλινδρικού σχήµατος Φ 406, από φύλ λα ανοξείδωτου χάλυβα µε ανοιγόµενο τµήµα και τασάκι ύψους 85 c, ενδεικικού τύ που Cia-City Design ή 188 Προµήθεια και τοποθέτηση σετ βάσεως στάθµευσης ποδηλάτων ενδεικτικού τύπου Cia- City Design ή ισοδυνάµου από τσιµεντένιες πλευρικές βάσεις και ηµικυκλικές µεταλ λικές µπάρες. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σε µεταφορά , ,36

17 Σελίδα 17 Από µεταφορά , , Προµήθεια και τοποθέτηση, πινακίδα κατεύθυνσης και διαγραµµατικής ξενάγησης στον υπαίθριο χώρο του έργου, ενδεικτικού τύπου Cia - City Design ή Ν\ , ,00 Σύνολο ΟΜΑ Α Η:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,57 Αθροισµα ΦΠΑ Γενικό Σύνολο Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/ ,00 % , , ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Οι µελετητές Οι ελεγκτές Ο ιευθυντής

ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΕΤΕΠ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΕΤΕΠ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός A.T. Αρθρου 2 3 4 5 6 1 Προµήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώµατος Ν\20.22.02 1.01 02-07-05-00 2 Προµήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελέτης : ΑΚ 10/2-5-2014 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Ε, ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλι κών επί αυτοκι νήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 14,90 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-1104 ton 2,10 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Χωµατουργικά, καθαιρέσεις Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00%

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00% ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ 3, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφνών Προϋπολογισµός Μελέτης Αριθµός Κωδικός A/A Περιγραφή εργασίας A.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιµολογίου Αναθεώρηση ΥΠΕΧΩ Ε ς ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-05.1*Κωδ ΟΙΚ-2227 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. Για ύψος έως και 4,0 m Κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα