ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΜΑ Α Α :ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ 1 Προµήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώµατος Ν\ , ,00 2 Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση µε οποιοδήποτε τρόπο, µε προσοχή, πλυµένων, δι αβαθµισµένων χαλίκων (βότσαλα) ποταµού, επιλεγµένης κοκκοµετρίας, ανάλογης της θέσης εφαρµογής, σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική περιγραφή. Ν\ ,40 610,00 3 Κατασκευή και τοποθέτηση συρµατοκιβωτίων διευθέτησης πρανών ρέµατος ύψους 50 c, σύµφωνα µε τη µελέτη Ο Ο Ν\Β Ο Ο , ,00 4 Εκρίζωση και επαναφύτευση δένδρων Ελιάς, περιµέτρου βάσεως περίπου 1,00. ΠΡΣ Ν\Ζ ΠΡΣ , ,00 5 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Β\ , ,00 6 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών Β\ , ,00 7 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Β\ ,80 174,00 8 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 για τις γενικές εκσκαφές Β\ , ,00 9 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων Β\ , ,00 10 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου Β\ , ,00 11 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Β\ , ,00 12 Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο Β\ k , ,00 13 Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες µε περίβληµα γεωυφάσµατος µε διάτρητους σωλήνες D 200 Β\ Υ Ρ , ,00 14 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες ΝΑΟ Ο Α\Α ΝΟ Ο 1123.Α , ,90 15 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) ΝΑΟ Ο Α\Γ ΝΟ Ο 3121Β , ,60 16 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) ΝΑΟ Ο Α\Γ ΝΟ Ο 3211Β , ,00 Σύνολο ΟΜΑ Α Α :ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ , ,50 Σε µεταφορά ,50

2 Σελίδα 2 Από µεταφορά ,50 2. ΟΜΑ Α Β :ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 17 Γαρµπιλόδεµα των 250 ανά 3 τσιµέντου, σε στρώσεις µέσου πάχους έως 10 c. 18 Καθιστικοί πάγκοι υπαίθριου χώρου, κατασκευασµένοι από έγχρωµο γαρµπιλόδεµα των 250 λευκού τσιµέντου και µεταλλότυπο, εξωτερικών διαστάσεων 60Χ42 c, 19 Γαρµπιλόδεµα δαπέδων έγχρωµο των 350 λευκού τσιµέντου και λευκό λιθοσύντριµµα διαβαθµισµένο, σε στρώσεις συνολικού πάχους 7 c, σύµφωνα µε τη 20 Σταθερές προκατασκευασµένες περσίδες, σκίασης κουφωµάτων πλάτους 12 c, από σκυ ρόδεµα C20/25, µορφής και διαστάσεων 21 Πρόχυτα (προκατασκευασµένα επί τόπου), έγχρωµα κράσπεδα πεζοδροµίων ( ευθύγραµµα ή καµπύλα), διατοµής 15Χ30 σε άχια µήκους c, από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 λευκού τσιµέντου και µεταλλότυπο, εγκυβωτισµένα στη θέση εφαρµογής, σε βά ση από χυτό επί τόπου σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 22 Ξυλότυποι χυτών τοίχων, παραµένοντες και µετά την σκυροδέτηση. 23 Προσαύξηση τιµής παντός είδους ξυλοτύπων εµφανών επιφανειών σκυροδέµατος, για τη χρησιµοποίηση σανίδων επιµεληµένης κατασκευής, καινούργιων, σταθερού πάχους και πλάτους 10 c, σε διάταξη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή. 24 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 25 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 26 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 27 Σώµατα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Β\ Β\ Β\ Β\ Κατασκευή στρώσεων από Β\35.02 κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων. 29 Ξυλότυποι χυτών τοίχων Β\ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σε µεταφορά , ,50

3 Σελίδα 3 Από µεταφορά , ,50 30 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 31 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων 32 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας B500C (S500s) 33 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος δοµικά πλέγµατα B500C (S500s) 34 Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων Σύνολο ΟΜΑ Α Β :ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Β\38.03 Β\38.13 Β\ Β\ Β\ ΟΜΑ Α Γ:ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ , , , , , , , , , , , ,04 35 Επιχρίσµατα τριπτά αδρής επιφάνειας, δια τσιµεντο-µαρµαροκονιάµατος των 450 τσιµέντου πάχους 36 έως 38, σε τρείς διαστρώσεις. Ν\ ,30 86,50 36 ικτυωτό υαλόπλεγµα ενίσχυσης επιχρισµάτων το οποίο στερεώνεται σε λωρίδες αναλό γου πλάτους, στην συµβολή στοιχείων σκυροδέµατος και πλινθοδοµών πριν την κατασ κευή των επιχρισµάτων στις θέσεις του έργου, που υποδεικνύεται στα σχέδια της µε λέτης. Ν\ ,55 23,25 37 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 c, πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) Β\ ,50 310,00 38 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 c, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) Β\ , ,00 39 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά δροµικών τοίχων Β\ ,00 300,00 40 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά µπατικών τοίχων Β\ , ,00 41 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων Β\ ,90 391,50 42 Επένδυση τοίχων ή οροφών µε δικτυωτό χαλυβδόφυλλο Β\ ,50 280,00 43 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα Β\ , ,00 Σύνολο ΟΜΑ Α Γ:ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ , ,25 4. ΟΜΑ Α Ε:ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 44 Ξύλινος σκελετός πατωµάτων, από ξυλεία πριστή ερυθρο-ελάτης διατοµής 40/55 α νά 40 c, σε διάταξη ανάλογη του ξύλινου πατώµατατος, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ , ,00 45 ιαµόρφωση επιφάνειας έδρασης δαπέδων, µε µοριοσανίδα (MDF) πάχους 22, επί µε ταλλικού ή ξύλινου σκελετού, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέ της. Ν\ , ,20 Σε µεταφορά , ,79

4 Σελίδα 4 Από µεταφορά , ,79 46 ιαµόρφωση επιφάνειας έδρασης δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια µε κόντρα πλακέ θαλάσ σης πάχους 14, επί υποστρώµατος µοριοσανίδων επι µεταλλικού σκελετού, µορφής και διαστάσεων 47 Ξύλινο δάπεδο, από ξυλεία ρυός σε λωρίδες πάχους 22, πλάτους 100 και µή κους 1,10-1,80, κολλητές και καρφωτές σε διαµορφωµένο υπόστρωµα µοριοσανίδας. 48 Περιθώρια (σοβατεπιά) από ξυλεία ρυός ύψους 10 c πάχους 15, διαµορφωµένα και τοποθετηµένα σύµφωνα µε την 49 Επένδυση βατήρων (πατηµάτων) βαθµίδων κλιµακοστασίου, µε συµπαγή ξυλεία ρυός πά χους 30, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 50 Επεξεργασία επιφανειών εµφανούς σκυροδέµατος ή γαρµπιλοδέµατος, "ντεσιλίδικο" µε θραπίνα ή µηχανικά µέσα, οποιουδήποτε σχήµατος, σχεδίου. 51 ιαµόρφωση- επιπεδοποίηση και λείανση άνω επιφανείας υποβάσεως δαπέδων από γαρµ πιλόδεµα. 52 ιαχωριστικές ταινίες (αρµοκάλυπτρο) µεταξύ επίστρωσης δαπέδου µε µοκέτα και επί στρωσης µε άλλο υλικό, από διατοµή ορειχάλκινη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 53 Βιοµηχανικό δάπεδο λείο, µε σκληρυντικό υλικό ενδεικτικού τύπου MASTERTOP 100 NC BASF ή ισοδυνάµου, χρώµατος όπως στη µελέτη καθορίζεται, χωρίς την υπόβαση. 54 Επιστρώσεις δαπέδων δια φύλλων συνθετικών ινών "µοκέτας" αντιστατικής µε πολυαµιδίου ενδεικτικού τύπου Mila by Desso ή ισοδυνάµου, συνολικού βάρους 850 gr/. 55 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες πορόλιθου χρώµατος µπεζ-γκρί, οµοιογενούς Α' διαλο γής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διαστάσεων 60Χ60 c και πάχους 20, τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή. 56 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες πορόλιθου χρώµατος µπεζ-γκρί A' διαλογής τύπου Tra vertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διαστάσεων 10Χ10 c και πάχους 15, τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική. περιγραφή. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ ,10 241, , , ,40 832, ,84 537, , , ,08 795, ,20 92, , , , , , , , ,00 Σε µεταφορά , ,79

5 Σελίδα 5 Από µεταφορά , ,79 57 Ζώνες διαχωριστικές δαπέδου από πλάκες µαρµάρου Καβάλας Α, πλάτους 40 c και πά χους 3 c, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερειών της µελέ της, σε δάπεδα από γαρµπιλόδεµα. 58 Ζώνες διαχωριστικές δαπέδου από πλάκες µαρµάρου "χτενιστού" Καβάλας Α, πλάτους 60 c και πάχους 3 c, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερει ών της µελέτης, σε δάπεδα από γαρµπιλόδεµα. 59 Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλάκες πορόλιθου χρώµατος µπεζ-γκρί A' διαλογής, τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διατοµής 10Χ1 c, τοποετηµένα σύµ φωνα µε τη 60 Επενδύσεις βαθµίδων βατήρων/µετώπων, µε πλάκες πορόλιθου οµοιογενούς Α' διαλογής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου πάχους 3/2c (πάτηµα/ρίχτι) σύµφωνα µε τη 61 Ολόσωµες βαθµίδες από ορθογωνισµένo ενιαίο άχιο πορόλιθου οµοιογενούς Α' δια λογής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου, µήκους τουλάχιστον 1,00, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τη 62 Περιδένδρια δένδρων στα πλαίσια διαµορφωµένων δαπέδων, τετραγωνικού πλαισίου δια στάσεων 1,00Χ1,00, από διατοµή λευκού µαρµάρου ύψους 20 c και πάχους 7 c. 63 Επενδύσεις τοίχων µε πλάκες πορόλιθου, οµοιογενούς Α' διαλογής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διαστάσεων 30Χ60 c και πάχους Υπερυψωµένο δάπεδο ενδεικτικού τύπου FLOOR & MORE Ν 30 ύψους 75 c, της ΝΟRΙΤ- LINDER ή ισοδυνάµου, το οποίο δηµιουργεί ενιαία µονολιθική επιφάνεια πάνω στην ο ποία µπορεί να τοποθετηθεί η οποιαδήποτε τελική επιφάνεια, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τη 65 Λιθόστρωτα από κυβόλιθους πορολίθου παλαιωµένου, στοκαρισµένου και αδιαβροχοποιη µένου, διαστάσεων 10Χ10 c πάχους 5 c, τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου, σε υπόστρωµα τσιµεντοκονιάµατος των 350 τσιµέντου. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ , , , , ,00 600, , , , , ,80 969, , , , , , ,90 Σε µεταφορά , ,79

6 Σελίδα 6 Από µεταφορά , ,79 66 Λιθόστρωτα από κυβόλιθους πορολίθου παλαιωµένου, διαστάσεων 10Χ10 c πάχους 5 c τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου σε υπόστρωµα τσιµεντοκονιά µατος των 350 τσιµέντου. 67 Λιθόστρωτα από κυβόλιθους πορολίθου παλαιωµένου, διαστάσεων 10Χ10 c πάχους 5 c τύπου Travertino Classico/ Moschou Group ή ισοδυνάµου, σε υπόστρωµα αµµοκονιάµα τος των 150 τσιµέντου 68 Λιθόστρωτα από τεχνητούς συµπαγείς προκατασκευασµένους κυβόλιθους ορθογωνισµένων διαστάσεων 10Χ10 c πάχους 10 c, σε υπόστρωµα άµµου θραυστής λατοµείου. 69 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 c 70 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 c 71 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 c 72 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 c, σε αναλογία έως 5 άχια ανά τετραγωνικό µέτρο 73 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 Ν\ Ν\ Ν\ Β\ Β\ Β\ Β\ Β\ Σύνολο ΟΜΑ Α Ε:ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 5. ΟΜΑ Α ΣΤ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ µµ , , , , , , ,80 288, ,00 900, ,70 571, , , , , , ,05 74 Ξύλινο υαλοστάσιο δίφυλλο ανασυρόµενο µε σταθερό τµήµα, διαστάσεων 1,70Χ1,20 βιοµηχανικού τύπου InterScala ή ισοδυνάµου, κατασκευασµένο Ν\ , ,00 75 Ξύλινο υαλοστάσιο σταθερό απόληξης χωρίσµατος γραφείων, διαστάσεων 0,70Χ2,40 βιοµηχανικού τύπου, κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ , ,00 76 Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες ηχοµονωτικές 44 db, τύπου ΘΞΗ2 διαστάσεων 0,90Χ2,40, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή Ν\ , ,00 77 Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες ηχοµονωτικές 44 db, τύπου ΘΞΗ3 διαστάσεων 0,90Χ2,10, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή Ν\ , ,00 Σε µεταφορά , ,84

7 Σελίδα 7 Από µεταφορά , ,84 78 Θύρες ξύλινες δίφυλλες ανοιγόµενες ηχοµονωτικές 44 db, τύπου ΘΞΗ1, διαστάσεων 1,80Χ2,40, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή 79 Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες πυράντοχες Τ 60, τύπου ΘΞΠΗ2 διαστάσεων 0,90Χ2,40, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή 80 Θύρες ξύλινες δίφυλλες ανοιγόµενες πυράντοχες Τ 60, τύπου ΘΞΠΗ1 διαστάσεων 1,80Χ2,40, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή 81 Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες (κρυφές) χωρισµάτων γραφείων, πλάτους ανοίγ µατος 0,90, τύπου Berkoral/Quality ή 82 Θυρόφυλλα ανοιγόµενα µονόφυλλα πρεσσαριστά των τύπων ΘΞ1 έως θξ6, µορφής και δια στάσεων 83 Θυρόφυλλα ανοιγόµενα µονόφυλλα πρεσσαριστά των τύπων ΘΞ3, µε επένδυση καπλαµά ρυός, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 84 Εσχάρες χαλύβδινες διαµόρφωσης άνω επιφάνειας Cour anglase, οποιωνδήποτε διαστά σεων, ηλεκτροπεραστές από δοµικό χάλυβα ΕΝ 10025, γαλβανισµένο " εν θερµώ" κατά ΙSΟ 1461, ενδεικτικού τύπου ASCO ή ισοδυνάµου, αποτελούµενες από λάµα στήριξης 30/3 εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους και βροχίδα αξονική 25/ Σταθερά σιδερένια περσιδωτά κουφώµατα, αποτελούµενα από περιµετρικό πλαίσιο από στρατζαριστές γαλβανισµένες διατοµές 150/50/2 µε ενδιάµεσο ορθοστάτη, περσί δες από φύλλο στραντζαριστής γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,2 και σίτα, σύµ φωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 86 Μεταλλικό Κιγκλίδωµα κλιµακοστασίου διαφυγής, από γαλβανισµένες διατοµές µορφοσι δήρου, µορφής και διαστάσεων 87 Κιγκλίδωµα από διπλά κρύσταλλα ασφαλείας Lainated, συνολικού πάχους 10 (5+5) µε εσωτερική µεµβράνη και κουπαστή από ορθογωνική διατοµή 5Χ7 c από συµπαγή ξυ- λεία ρυός, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε το σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Σε µεταφορά , ,84

8 Σελίδα 8 Από µεταφορά , ,84 88 Υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες ανοιγόµενες, από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατι κής βαφής, τύπου ALUMIL σειρά M15000 Prestige ή ισοδυνάµου, τύπου ΘΑ1 περιλαµβα νοµένων και των αντιστοίχων ψευτοκασσών από γαλβανισµένη λαµαρίνα, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ Υαλοστάσια αλουµινίου σταθερά, από διατοµές αλουµινίου Ν\ ηλεκτροστατικής βαφής, τύ που ALUMIL σειρά M9400 SoftLine Plus ή ισοδυνάµου, των τύπων ΥΑ2, ΥΑ5, ΥΑ6, ΥΑ7, ΥΑ8, ΥΑ9, ΥΑ14, ΥΑ17, ΥΑ18, ΥΗ1, και ΥΗ2, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδί ου, 90 Υαλοστάσια σταθερά οροφής γραφείων από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής τύπου ALUMIL σειρά Μ10800 Skylight ή ισοδυνάµου, περιλαµβανοµένων και των αντισ τοίχων ψευτοκασσών από γαλβανισµένη λαµαρίνα, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 91 Υαλοστάσια αλουµινίου συρόµενα επάλληλα µε ή όχι σταθερά τµήµατα, από διατοµές α λουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής τύπου ALUMIL σειρά M12000 Preier ή ισοδυνάµου, των τύπων ΥΑ3, ΥΑ4 και ΥΑ20, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, Ν\ Ν\ Σύστηµα εξωτερικής σκίασης διαφώτιστων οροφών, µε Ν\ Α ηλεκτροκίνητες περσίδες τύπου "Glasscon Shadowings Rectangular" ορθογωνικής διατοµής µε ανοξείδωτους ηλεκτρι κούς κινητήρες, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τη 93 Ελαφρά διαχωριστικά υαλόφρακτα χωρίσµατα, ενδεικτικού τύπου του συστήµατος P 100 Office της Aluil ή ισοδυνάµου πάχους τουχώµατος 70, που αφορούν στους τύπους Υ3, ΥΑ1, ΥΑ10, ΥΑ11, ΥΑ12, ΥΑ13, ΥΑ15 και ΥΑ19, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου σύµφωνα µε τη 94 Ρολλά ασφαλείας υαλοστασίων αλουµινίου,, από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής τύπου ALUMIL σειρά M13600 ή ισοδυνάµου, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, Ν\ Ν\ , , , , , , , , , , , , ,00 550,00 Σε µεταφορά , ,84

9 Σελίδα 9 Από µεταφορά , ,84 95 Λαµαρίνα µε τραπεζοειδείς πτυχώσεις τύπου Sydeck ή ισοδυνάµου, από χαλύβ δινο προφίλ διαµορφωµένο και γαλβανισµένο "εν θερµώ" από δοµικό χάλυβα υψηλής αν τοχής(fe E320), πάχους 0,75 που χρησιµοποιείται ως µεταλλότυπος σε πλάκα ορο φής, 96 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς > Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 99 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος 100 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα 101 Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης 102 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 in 103 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες µε φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 in 104 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 Ν\ Β\61.05 Β\61.06 Β\61.30 Β\61.31 Β\62.41 Β\62.50 Β\ Β\ Β\ Σύνολο ΟΜΑ Α ΣΤ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 6. ΟΜΑ Α Ζ:ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ , , , , , , , , , , ,20 676, ,00 920, , , , , ,00 720, , , Επικάλυψη ευθύγραµµου αρµού διαστολής δαπέδων, µε αρµοκάλυπτρο ενδεικτικού τύπου 3FSP-IN 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου, πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. Ν\ , , Επικάλυψη γωνιακού αρµού διαστολής δαπέδων, µε αρµοκάλυπτρο ενδεικτικού τύπου 3FSP-IN-C 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου, πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέ δια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. Ν\ ,93 269, Επικάλυψη ευθύγραµµου αρµού διαστολής τοίχων-οροφών ή ψευδο-οροφών, µε αρµοκάλυπ τρο ενδεικτικού τύπου D.W -P 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. Ν\ ,12 229, Επικάλυψη γωνιακού αρµού διαστολής τοίχων-οροφών ή ψευδο-οροφών, µε αρµοκάλυπτ ρο ενδεικτικού τύπου D.W C-P 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. Ν\ ,12 19,12 Σε µεταφορά 3.420, ,62

10 Σελίδα 10 Από µεταφορά 3.420, , Φθορίωση υαλοπινάκων, σε υαλοπίνακες που προσδιορίζονται στην 110 ιπλοί θερµοµονωτικοί-ενεργειακοί διαφανείς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 29 (lainated 4+4, κενό 16, ενεργειακό υαλοπίνακα πάχους 5 ). 111 ιπλοί θερµοµονωτικοί διαφανείς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 27 Ευρωπαϊκής π ροέλευσης αποτελούµενοι από ένα (εσωτερικό) υαλοπίνακα πάχους 5, ενδιάµεσο κε νό πάχους 16 και ένα (εξωτερικό) υαλοπίνακα πάχους ιπλοί θερµοµονωτικοί διαφανείς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 Ευρωπαϊκής π ροέλευσης αποτελούµενοι από ένα (εσωτερικό) υαλοπίνακα πάχους 5, ενδιάµεσο κε νό πάχους 14 και ένα (εξωτερικό) υαλοπίνακα πάχους Καθρέπτες εντοιχισµένοι, από κρύσταλλο Ερωπαϊκής προέλευσης πάχους 4, µε ρον ταρισµένες τις ακµές, µε πλήρη σχετική επεξεργασία, ώστε να είναι απροσβλητοι από την υγρασία. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ ιαφώτιστη οροφή αιθρίου, αποτελούµενη από ανοξείδωτο Ν\ Α σύστηµα στήριξης oντώσεως υαλοπινάκων µε ελκυστήρες και θλιπτήρες τύπου "glasscon Tension Rod Syste " ανο ξείδωτα σηµειακά εξαρτήµατα τύπου "Glasscon Spider & Planar" και ενεργειακούς δι πλούς υαλοπίνακες ασφαλείας µε σχέδιο µεταξοτυπίας. 115 Υαλοπέτασµα κεντρικής εισόδου, αποτελούµενο από ανοξείδωτο Ν\ Α σύστηµα σηµειακής στή ριξης υαλοπινάκων τύπου "Glasscon Spider & Planar" και ενεργειακούς διπλούς υαλο πίνακες ασφαλείας µε σχέδιο µεταξοτυπίας, τοποθετηµένο σύµφωνα µε τη 116 Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών, δια βερνικοχρώµατος υδροδιαλυτής ριπολίνης ενδεικτικού τύπου AQUACHROM ECO της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή 117 Βερνίκωµα ξυλίνων επιφανειών, δύο επιστρώσεις ακρυλικού, εµπλουτισµένου µε φίλτ ρα UV βερνικιού, ενδεικτικού τύπου AQUAXYL VARNISH ή 118 Βερνικοχρωµατισµοί γαλβανισµένων σιδηρών διατοµών, µε βερνικόχρωµα αλκυδικών ρη τινών, που δεν περιέχει µόλυβδο και χρωµικά, ενδεικτικού τύπου "EXTRA NEOCHROM" της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάµου, σπατουλαριστό σε δύο στρώσεις. Ν\ Ν\ Ν\ ,00 400, , , ,20 849, ,20 613, ,84 478, , ,00 48,6 623, , ,00 320, ,35 170, ,60 990,00 Σε µεταφορά , ,62

11 Σελίδα 11 Από µεταφορά , , Βερνικοχρωµατισµοί γαλβανισµένων σιδηρών διατοµών, µε βερνικόχρωµα αλκυδικών ρη τινών, που δεν περιέχει µόλυβδο και χρωµικά, ενδεικτικού τύπου "EXTRA NEOCHROM" της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάµου, σπατουλαριστό σε δύο στρώσεις. 120 Χρωµατισµοί κοινοί επί νέων επιφανειών εσωτερικών επιχρισµάτων ή ανεπίχριστων ε πιφανειών σκυροδεµάτων, ή γυψοσανίδων, διά πλαστικού χρώµατος, ενδεικτικού τύπου SUPER NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή 121 Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί νέων επιφανειών εσωτερικών επιχρισµάτων, γυψοσανί δων, διά πλαστικού χρώµατος. 122 Πυροπροστατευτική βαφή µεταλλικών στοιχείων και επιφανειών µε σύστηµα βαφής, τύ που PROMAPAINT-Ε ή ισοδυνάµου, σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική περιγραφή. 123 Προστασία εµφανών εσωτερικών επιφανειών σκυροδεµάτων, µε άγχρωµο διαφανές βερνί- κι, ενδεικτικού τύπου Top Coat T.P ή ισοδυνάµου, σε δύο φάσεις. 124 Προστασία εµφανών εξωτερικών επιφανειών σκυροδεµάτων, γαρµπιλοδεµάτων ή τσιµεντο λιθοδοµών, µε ειδικό αδιαβροχοποιητικό υλικό ενδεικτικού τύπου WALL PRESERVER ή 125 Ψευδοροφή, από διάτρητες γυψοσανίδες πάχους 12,5 µε κανονική διάτρηση 8/18 R, µε ινώδες φίλτρο, ενδεικτικού τύπου ΚNAUF ή 126 Ψευδο-οροφή από ανοξείδωτη µεταλλική σίτα, ενδεικτικού τύπου PC Lago-GKD /Carte- co ή ισοδυνάµου, τοποθετηµένη 127 Ψευδοοροφή από µεταλλική σχάρα ενδεικτικού τύπου Tetraline b5 -CEIR ή ισοδυνάµου µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 128 Ψευδοροφή µε ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων επενδεδυµένα µε φυσικό καπ λαµά ρυός, µε γραµµική διάτρηση και ειδικό ηχοαπορροφητικό φίλτρο, τύπου n' H A kustik 12/14 "M" της Quality ή Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Σε µεταφορά , ,62

12 Σελίδα 12 Από µεταφορά , , Ψευδοροφή από ξύλινα διάτρητα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων, επενδεδυµένα µε φυσικό καπλαµά, µε διάτρηση Φ 9 CDA 32 τύπου "M" και ειδικό ηχοαπορροφητικό φίλτρο, τύπου Labri της Quality ή ισοδυνάµου, ανηρτηµένη από µεταλλικό σκελετό, σε διαστάσεις και διάταξη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 130 Ψευδο-οροφή από ηχοαπορροφητικές διαφανείς µεµβράνες, ενδεικτικού τύπου MICROSOR BER ή ισοδυνάµου, τοποθετηµένη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 131 Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών Φουαγιέ Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων, µε ηχοα πορροφητικά διάτρητα και διαφανή πανέλλα πάχους 5 τύπου MICROPERFORATED PANEL ABSORBER DEAMP ή 132 Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών τοίχων, µε ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινο σανίδων επενδεδυµένα µε φυσικό καπλαµά ρυός, µε γραµµική διάτρηση και ειδικό η χοαπορροφητικό φίλτρο, τύπου n 'H Akustik 12/14 "M" της Quality ή 133 Εξωτερική επένδυση επιφανειών τοίχων τσιµεντοσανίδας, µε συµπαγή πανέλα HPL πά χους 8, µε ζώνες ξύλινες πλάτους 40 c, τύπου Funderax Exterior της Quality 134 Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών τοίχων, µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50, βάρους 50 Κg/3, µε επένδυση λινάτσας, σε διαστάσεις και διάταξη σύµφωνα µε τα σ χέδια της µελέτης. 135 Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών τοιχοπετασµάτων γυψοσανίδας ή τσιµεντοσανί- δας, µε ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων επενδεδυµένα µε φυσικό καπλαµά ρυός, τύπου n 'H Akustik της Quality ή 136 Σύνθετο πανέλο διαµόρφωσης στηθαίων σύµµεικτης οροφής, µορφής και διαστάσεων σύµ φωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 137 Επίστρωση θερµοµονωτικού φύλλου ενδεικτικού τύπου Astrofoil πάχους 8 ή ισοδυ νάµου, τοποθετηµένου κατά την φάση της σκυροδέτησης µεταξύ τοιχείων οπλισµένου σ κυροδέµατος, σύµφωνα µε τη Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ , , , , , , , , , , ,38 281, , , , , , ,70 Σε µεταφορά , ,62

13 Σελίδα 13 Από µεταφορά , , Εξασφάλιση οριζόντιων ή κατακόρυφων διαστολικών αρµών πλάτους 50, κατά τη φά ση σκυροδέτησης, µε εφαρµογή προδιαµορφωµένης εύκαµπτης υδροφραγής ειδικής διατο µής από θερµοπλαστικό PVC, τύπου Sika Waterbar Τύπος Ο-25L της SIKA ή ισοδύναµης πλάτους 25 c και πάχους Σφράγιση και πλήρωση αρµών διαστολής στην εξωτερική πλευρά υπογείων τοιχείων, µε κορδόνι πολυαιθυλενίου, µαστίχη ασφαλιτική και επικάλυψη ασφαλτοπάνου. Ν\ Ν\ Σφράγιση αρµών διαστολής, µε υλικό ενδεικτικού τύπου SIP 65/50, Ν\ της ACP Hellas ή ισοδυνάµου, πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδια γραφές του υλικού. 141 ιπλή πλήρωση και σφράγιση αρµών διαστολής δαπέδων από γαρµπιλόδεµα, µε µαστίχη πολυουρεθάνης τύπου VULKEM 116 ή 142 Πλήρωση, σφράγιση και επικάλυψη αρµών διαστολής δώµατος στις περιοχές της γυάλι νης στέγασης, µε µαστίχη πολυουρεθάνης και φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας. 143 Θερµοµόνωση δωµάτων και δαπέδων, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη ενδεικτικού τύπου Roof ate/ της DOW ή ισοδυνάµου, πάχους 6 c, οι οποίες τοποθε τούνται χωρίς στερέωση. 144 Θερµοµόνωση δωµάτων και δαπέδων, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη ενδεικτικού τύπου Roof ate/της DOW ή ισοδυνάµου, πάχους 10 c, οι οποίες τοποθε τούνται χωρίς στερέωση. 145 Θερµοµόνωση τοίχων, οποιασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυσ τερίνη πάχους 6 c, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. 146 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος, µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης ενδεικτι κού τύπου SHAPEMATE της DOW ή ισοδυνάµου, πάχους 10 c που στερεώνονται µε κατάλ ληλα ανοξείδωτα µεταλλικά στηρίγµατα. 147 Θερµοµόνωση-ηχοµόνωση, οποιουδήποτε στοιχείου κατασκευής, µε πλάκες ορυκτοβάµβα- κα πάχους 5 c και βάρους 50 Kg/3, µε ή χωρίς στερέωση αυτών, σύµφωνα µε τη µε λέτη. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ , , ,14 262, , , , , ,24 246, , , , , , , , , , ,60 Σε µεταφορά , ,62

14 Σελίδα 14 Από µεταφορά , , Θερµοµόνωση-ηχοµόνωση, οποιουδήποτε στοιχείου κατασκευής, µε πλάκες ορυκτοβάµβα- κα πάχους 10 c και βάρους 50 Kg/3, µε ή χωρίς στερέωση αυτών, σύµφωνα µε τη µε λέτη. 149 Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών επιφανειών υπογείων περιµετρικών τοιχείων του κτιρίου σε περιοχές χωρίς φύτευση, µε τσιµεντοειδές κονίαµα στεγανοποίησης και προστασία µε αποστραγγιστική µεµβράνη, ενδεικτικών τύπων SikaTop Seal 107 SH και Nophadrain ή ισοδυνάµων, σύµφωνα µε την 150 Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών επιφανειών υπογείων περιµετρικών τοιχείων του κτιρίου σε περιοχές µε φύτευση, µε ασφαλτικό βερνίκι, αντιρριζικές µεβράνες και προστασία µε αποστραγγιστική µεµβράνη, ενδεικτικών τύπων EshaLac 50S, EshaGu Antiroot B2 και Nophadrain 200 ή ισοδυνάµων. 151 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης) και διαµόρφωσης φυένου δώµατος, σύµφω να µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 152 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), βατού δώµατος µε επίστρωση κυβολίθων συµ φωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 153 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), βατού δώµατος µε επίστρωση πλακών πορολί θου, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 154 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), δώµατος σύµµεικτης κατασκευής σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 155 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), µη βατού δώµατος κυλικείου, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 156 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υδροµόνωσης) εδαφόπλακας µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ενδεικ τικού τύπου EshaCoat 6S ή ισοδυνάµου σύµφωνα µε τη τεχνική περιγραφή της µελέτης του έργου. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Α ,64 582, , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Σε µεταφορά , ,62

15 Σελίδα 15 Από µεταφορά , , Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος πριν την σκυροδέτηση (στον ξυλότυπο), µε θερ µοηχοµονωτικές πλάκες ορυκτοβάµβακα και αµφίπλευρη επικάλυψη ξυλοµάλου, πάχους 5 c, ενδεικτικού TECTALAN ή 158 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, µονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 159 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 160 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα 161 Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων 162 Απόξεση και βερνίκωµα ξυλίνων δαπέδων 163 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 164 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 165 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 166 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 167 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 168 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες 169 Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 205 gr/ 170 Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0, Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό υλικό 172 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη Σύνολο ΟΜΑ Α Ζ:ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 7. ΟΜΑ Α Η:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ν\ Β\ Β\ Β\77.10 Β\77.33 Β\77.68 Β\ Β\ Β\ Β\ Β\ Β\78.35 Β\ Β\ Β\79.37 Β\ µµ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 300, ,00 300, , , ,00 230, , , , , ,10 924, ,00 220, , , Καθίσµατα αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, τύπου Eidos ή Ν\ , , Πάγκος Υποδοχής - πληροφοριών και Γραµµατίας, πλήρως κατασκευασµένος και Ν\ , , Πάγκος Control Roo, πλήρως κατασκευασµένος και Ν\ , ,00 Σε µεταφορά , ,36

16 Σελίδα 16 Από µεταφορά , , Πάγκος πολυµέσων, πλήρως κατασκευασµένος και 177 Πάγκος εργασίας κυλικείου, πλήρως κατασκευασµένος και 178 Πάγκος σερβιρίσµατος κυλικείου, πλήρως κατασκευασµένος και 179 Πάγκος µεταφραστών-χώρου προβολής, πλήρως κατασκευασµένος και 180 Πάγκος καµαρινιών, πλήρως κατασκευασµένος και 181 Πάγκος βεστιαρίου, πλήρως κατασκευασµένος και 182 Πάγκος νιπτήρων W.C., πλήρως κατασκευασµένος και 183 Ερµάρια στους χώρους του Κυλικείου και του Βεστιαρίου, πλήρως κατασκευασµένα και τοποθετηµένα σύµφωνα µε τη 184 Χαµηλό έπιπλο ύψους +-750, στη βάση των χωρισµάτων γραφείων, πλήρως κατασκευασµένο και τοποθετηµένο σύµφωνα µε τη 185 Ράφια χωρισµάτων γραφείων, πλήρως κατασκευασµένα και τοποθετηµένα σύµφωνα µε τη 186 Προκατασκευασµένα φωτιστικά περιβάλλοντα χώρου, από ειδικό έγχρωµο σκυρόδεµα εν δεικτικού τύπου PREMIX ή ισοδυνάµου και κρύσταλλα ασφαλείας lainated πάχους 4+4, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 187 Προµήθεια και τοποθέτηση κάδου απορριµµάτων κυλινδρικού σχήµατος Φ 406, από φύλ λα ανοξείδωτου χάλυβα µε ανοιγόµενο τµήµα και τασάκι ύψους 85 c, ενδεικικού τύ που Cia-City Design ή 188 Προµήθεια και τοποθέτηση σετ βάσεως στάθµευσης ποδηλάτων ενδεικτικού τύπου Cia- City Design ή ισοδυνάµου από τσιµεντένιες πλευρικές βάσεις και ηµικυκλικές µεταλ λικές µπάρες. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σε µεταφορά , ,36

17 Σελίδα 17 Από µεταφορά , , Προµήθεια και τοποθέτηση, πινακίδα κατεύθυνσης και διαγραµµατικής ξενάγησης στον υπαίθριο χώρο του έργου, ενδεικτικού τύπου Cia - City Design ή Ν\ , ,00 Σύνολο ΟΜΑ Α Η:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,57 Αθροισµα ΦΠΑ Γενικό Σύνολο Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/ ,00 % , , ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Οι µελετητές Οι ελεγκτές Ο ιευθυντής

ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΕΤΕΠ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΕΤΕΠ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός A.T. Αρθρου 2 3 4 5 6 1 Προµήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώµατος Ν\20.22.02 1.01 02-07-05-00 2 Προµήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ Α.Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΒΑΙΟΣ ΟΜΑ Α ΙΣΑΑΚΙ Ο ΣΤΑΜΠΟΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2015 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2 000.00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2 000.00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 007-03 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 HMOΣIA EΠIXEIΡHΣH HΛEKTΡIΣMOY Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ TIMOΛOΓIO ΠΡOΣΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2013 ΟΜΑ Α Υ.01 Ισοπεδώσεις- ιαµορφώσεις ΚΑ 2000.00 Οµάδα Α Εργα Υποδοµης Υ.02 Σύνδεση µε δίκτυο ΕΗ ΚΑ 2000.00 Υ.03 Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Μονώσεις Ανακατασκευές Στεγών σε Σχολικά Κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2013. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Αρθρο: 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες Επανάληψη 1 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 59762 /ΤY 1498 / 9-6 -2011 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση κελύφους σχολικών κτιρίων του ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: Σχολικά κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης (όπως πίνακας επεµβάσεων) ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 73 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 73 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 73 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-Φ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 328 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8 ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΝΑΖ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΕΝΑΖ ΜΠΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ h=2,8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΡΓΟ: Δημιουργία Θεματικού Πάρκου στο Τζερμιάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΞ-Ζ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Τ.Π. ΑΞΟΝΑ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜ ΚΤΙΡΚ Γ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης Ονομασία Μοναδ. μέτρησης Ποσότητα 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΑ 1 Δάπεδα: Λινοτάπητες και καουτσούκ м2 605 2 Δάπεδα: Τσιμέντο м2 25 3 Δάπεδα: κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 11 m2 85 πάχους 36 έως 38mm µεθ'αρµογλυφών (αυλακιών, καλεµιών) δια κοινού τσιµέντου και άµµου λευκού µαρµάρου Κουφώµατα

ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 11 m2 85 πάχους 36 έως 38mm µεθ'αρµογλυφών (αυλακιών, καλεµιών) δια κοινού τσιµέντου και άµµου λευκού µαρµάρου Κουφώµατα Κατασκευή κτιρίου ηµοτικής Βιβλιοθήκης ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Περιγραφή Εργασίας Εργασίες µε τιµές Μονάδος Αρχιτεκτονικά Τοιχοποιία ΥποΟµάδα η Αργολιθοδοµαί δι' ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος τσιµέντου άνευ

Διαβάστε περισσότερα

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΕΑΣ: Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης Προϋπ: 11.205,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση: 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

την εκσκαφή. σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

την εκσκαφή. σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Α2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2 Α3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ 3 Β ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ 4 Β1. ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 4 Β2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 0- ΑΞΟΝΑΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλι κών επί αυτοκι νήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 14,90 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-1104 ton 2,10 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 461 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Y/Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΡΤΗΜ IV ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΣ ΓΙ ΚΤΣΚΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ Ν.ΔΩ..Ε. ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΣ (Στις τιμές περιλαμβάνεται η εργασία με υλικά και ασφαλιστικές εισφορές) ΟΜΔ ΚΤΗΓΟΡΙ ΕΡΓΣ ΔΠΝ ΧΩΜΤΟΥΡΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελέτης : ΑΚ 10/2-5-2014 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Ε, ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ DROP CEILINGS ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ PARTITION SYSTEMS ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ CUSTOM SOLUTIONS SMP 06 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ S-2000 12 KINHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER.

ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER. ATLAS STOPTER K-10 /ATLAS HOTER S/ 3. Δεύτερο στρώμα κόλας εγκιβωτισμού ενισχυμένου γιαλοπλέγματος έως 1m πάνω από το επίπεδο του εδάφους. 4. Κόλα επικόλλησης πολυστερίνης ATLAS STOPTER K-20 6. Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Γενικές Εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ.» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Τακτ.Προϋπ. ΚΑ0863 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.800,00 ΕΥΡΩ /νση Τεχνικών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά: εργασίες αναδιαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα