«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα»"

Transcript

1 ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ Α.T.E.I. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

2 i

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΡΘΡΟ 1. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 1 ΆΡΘΡΟ 2. ΚΟΠΟ ΠΜ... 1 ΆΡΘΡΟ 3. ΌΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΜ... 1 ΆΡΘΡΟ 4. ΔΙΓΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ... 2 ΆΡΘΡΟ 5. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ... 3 ΆΡΘΡΟ 6. ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΣΔΧΝ... 3 ΆΡΘΡΟ 7. ΔΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΚΣΔΧΝ ΠΜ... 3 ΆΡΘΡΟ 8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ... 5 ΆΡΘΡΟ 9. ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΜ... 6 ΆΡΘΡΟ 10. ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ... 8 ΆΡΘΡΟ 11. ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΌΡΟΙ ΦΟΙΣΗΗ... 9 ΆΡΘΡΟ 12. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΓΑΚΟΝΣΧΝ ΆΡΘΡΟ 13. ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΔΙ ΆΡΘΡΟ 14. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΛΗΦΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΟ ΆΡΘΡΟ 15. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΟΝΣΧΝ ΑΠΟ ΦΟΙΣΗΣΔ ΆΡΘΡΟ 16. ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΆΡΘΡΟ 17. ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ ΆΡΘΡΟ 18. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΟ ΆΡΘΡΟ 19. ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΆΡΘΡΟ 20. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΆΡΘΡΟ 21. ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ Ο ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ii

4 Άρκρο 1. Γενικζσ Διατάξεισ Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεςςαλονίκθσ ζχει τθν ευκφνθ για τον ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτθν Ελλάδα και χορθγεί Μεταπτυχιακά Διπλϊματα Σπουδϊν (Μ.Δ.Σ.), ςφμφωνα με τον Ν. 3685/2008 και τον Ν. 4009/2011. Το Τμιμα Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ του Α.Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ οργανϊνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηςη, Λογιςτική και Πληροφοριακά Συςτήματα», (Financial Management, Accounting and Information Systems). Άρκρο 2. κοπόσ ΠΜ Σκοπόσ του παρόντοσ Π.Μ.Σ. είναι μζςα από τθν εμβάκυνςθ και προαγωγι των γνϊςεων ςτα γνωςτικά αντικείμενα τθσ Χρθματοοικονομικισ Διοίκθςθσ, τθσ Λογιςτικισ και των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, θ εξειδίκευςθ των πτυχιοφχων του Τμιματοσ, των ομολόγων Τμθμάτων, αλλά και των πτυχιοφχων οικονομικϊν ςχολϊν άλλων Πανεπιςτθμίων και ΤΕΙ, θ διαμόρφωςθ ςτελεχϊν ικανϊν να ανταποκρικοφν ςτον επαγγελματικό χϊρο των επιχειριςεων, των οργανιςμϊν αλλά και του δθμόςιου τομζα κακϊσ επίςθσ και θ προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ζρευνασ, τθσ κεωρίασ και των εφαρμογϊν ςτα προαναφερόμενα αντικείμενα. Οι απόφοιτοι του προγράμματοσ κα μποροφν να εργαςκοφν ωσ οικονομικοί αναλυτζσ, υπεφκυνοι εςωτερικοφ ελζγχου επιχειριςεων και οργανιςμϊν, ςφμβουλοι επιχειριςεων, αξιολογθτζσ επενδφςεων, χρθματοοικονομικοί ςφμβουλοσ, υπεφκυνοι κοςτολόγθςθσ, ςφμβουλοι κατάρτιςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων, ςφμβουλοι επιχειρθςιακϊν ςυςτθμάτων και με κάκε άλλθ δραςτθριότθτα που ζχει ςχζςθ με το λογιςτικό και διοικθτικό ζλεγχο επιχειριςεων ι να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ για απόκτθςθ διδακτορικοφ διπλϊματοσ είτε ςτο οικείο Τμιμα (όταν το κεςμικό πλαίςιο το επιτρζψει), είτε ςε άλλο Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα τθσ χϊρασ ι του εξωτερικοφ. Άρκρο 3. Όργανα για τθ Λειτουργία του ΠΜ Τα αρμόδια διοικθτικά όργανα του Τμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ για τθ λειτουργία του ΠΜΣ είναι: α. Η Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ (ΣΕΣ) του Τμιματοσ β. Η Συντονιςτικι Επιτροπι (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. γ. Ο Διευκυντισ του Π.Μ.Σ. α) Η υνζλευςθ Ειδικισ φνκεςθσ (Ε) του Τμιματοσ απαρτίηεται από τον Πρόεδρο του Τμιματοσ, τα μζλθ ΕΠ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ και δφο εκπροςϊπουσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. Η ΣΕΣ είναι αρμό δια για τθν κατα ρτιςθ και ειςθ γθςθ προτα ςεων για το ΠΜΣ, τθν ε γκριςθ του πρου πολογιςμου του ΠΜΣ, 1

5 τον οριςμο των μελω ν ςυμβουλευτικω ν επιτροπω ν, των μελω ν εξεταςτικω ν επιτροπϊν, τθσ ςυντονιςτικθ σ επιτροπθ σ, τθν απονομθ μεταπτυχιακω ν διπλωμα των, τθ ςυγκρο τθςθ των επιτροπω ν επιλογθ σ θ εξε ταςθσ των υποψθ φιων μεταπτυχιακω ν φοιτθτϊν, κακϊσ και για κάκε άλλο κζμα που προβλζπεται από επιμζρουσ διατάξεισ. β) Η υντονιςτικι Επιτροπι (Ε) του ΠΜΣ απαρτίηεται από τον Διευκυντι, τον Αναπλθρωτι Διευκυντι και ζνα μζλοσ τθσ ΣΕΣ. Η ΣΕ ε χει διετθ κθτειά και ει ναι αρμόδια γ ια τθν παρακολου κθςθ και το ςυντονιςμο λειτουργιάσ του ΠΜΣ, κακϊσ και για όποιεσ άλλεσ αρμοδιότθτεσ τθσ ανακζςει θ ΣΕΣ. γ) Ο Διευκυντισ του ΠΜΣ ορίηεται με απόφαςθ τθσ ΣΕΣ και προεδρεφει τθσ ΣΕ για διετι κθτεία με δυνατότθτα ανανζωςθσ, και μπορεί να αςκεί τα κακικοντά του με μερικι απαλλαγι από τισ διδακτικζσ του υποχρεϊςεισ. Οι αρμοδιότθτεσ του Διευκυντι είναι: 1) Να καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ τθσ ΣΕ, να ςυγκαλει το ο ργανο αυτο, να προεδρεφει ςτισ εργαςίεσ του, να ειςθγει ται τα δια φορα κζματα και να μεριμνά για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεϊν του. 2) Να ςυγκροτεί επιτροπζσ για τθ μελζτθ και διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων και να προΐςταται των υπθρεςιω ν του ΠΜΣ. 3) Η ςυ νταξθ του πρου πολογιςμου και του απολογιςμου του ΠΜΣ, με τθ βοικεια τθσ Επιτροπισ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, τουσ οποίουσ υποβάλλει ςτθ ΣΕΣ ςε ετθ ςια βάςθ, θ παρακολου κθςθ τθσ εκτε λεςθσ του πρου πολογιςμου και θ ε κδοςθ των εντολϊν πλθρωμισ των ςχετικϊν δαπανϊν. Ο Διευκυντισ αναπλθρϊνεται ςτα κακθ κον τά του από ζνα μζλοσ τθσ ΣΕ που ορίηεται ωσ Αναπλθρωτισ Διευκυντισ από τθ ΣΕΣ με διετθ κθτειά. Για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ΠΜΣ θ ΣΕΣ ορίηει επίςθσ τισ εξισ τρεισ επιτροπζσ: Τθν Επιτροπι Επιλογισ Ειςακτζων (ΕΕΕ) με διετι κθτεία και με αντικείμενο τθν αξιολόγθςθ των υποψιφιων φοιτθτϊν του ΠΜΣ. Τθν Επιτροπι Οικονομικισ Διαχείριςθσ (ΕΟΔ) με αντικείμενο τθ ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ και του οικονομικοφ απολογιςμοφ του ΠΜΣ. Άρκρο 4. Είδοσ Μεταπτυχιακοφ Σίτλου πουδϊν Το ΠΜΣ του Τμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ του Α.Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθ «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά Συςτιματα», (Financial Management, Accounting and Information Systems), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (Ν. 4009/11, όπωσ ιςχφει) για τα αυτοδφναμα μεταπτυχιακά προγράμματα των Ελλθνικϊν Α.Ε.Ι. 2

6 Άρκρο 5. Χρονικι Διάρκεια πουδϊν ΠΜ Το ΠΜΣ είναι πλιρουσ φοίτθςθσ και θ ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια ςπουδϊν για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ ορίηεται ςε τρία (3) διδακτικά εξάμθνα, εκ των οποίων το τρίτο εξάμθνο ςπουδϊν αφιερϊνεται αποκλειςτικά για τθν εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Για ειδικοφσ λόγουσ μπορεί θ ΣΕΣ να παρατείνει για ζξι (6) μινεσ τθ διάρκεια ςπουδϊν, μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ ΣΕ και του επιβλζποντοσ κακθγθτι και μόνο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγγραφισ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Άρκρο 6. Αρικμόσ Ειςακτζων Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ειςακτζων ςτο ΠΜ ορίηεται ςε τριάντα (30) ανά κφκλο ςπουδϊν και μπορεί να ανζλκει κατϋ ανϊτατο όριο ςε ςαράντα (40) ανά κφκλο ςπουδϊν. Επιπλζον γίνονται δεκτοί: ζνασ (1) υπότροφοσ του ΙΚΥ που πζτυχε ςτο ςχετικό διαγωνιςμό μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν εςωτερικοφ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του ΠΜΣ και ζνασ (1) αλλοδαπόσ υπότροφοσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, ςφμφωνα με το νόμο 3685/2008, άρκρο 4, παρ. 3. Ο αρικμόσ ειςακτζων επικαιροποιείται από τθ ΣΕΣ του Τμιματοσ. Μετά τθν ίδρυςθ τθσ οικείασ ςχολισ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ο αρικμόσ ειςακτζων επικαιροποιείται με απόφαςθ τθσ κοςμθτείασ τθσ οικείασ ςχολισ μετά από ειςιγθςθ τθσ ομάδασ διδαςκόντων του ΠΜΣ. Άρκρο 7. Επιλογι Ειςακτζων ΠΜ Κατηγορίεσ Πτυχιοφχων που γίνονται Δεκτοί Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογι, πτυχιοφχοι: α) Τμθμάτων Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, β) Τμθμάτων Οικονομικϊν Επιςτθμϊν των Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνων αντίςτοιχων τμθμάτων τθσ αλλοδαπισ, γ) άλλων Τμθμάτων Πανεπιςτθμίων και ΤΕΙ με ςυναφι γνωςτικά αντικείμενα, δ) Τμθμάτων Κοινωνικϊν, Θετικϊν και Πολυτεχνικϊν Σχολϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ με τουλάχιςτον δυο (2) χρόνια επαγγελματικι εμπειρία ςυναφι με το γνωςτικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Οι κάτοχοι τίτλου Πανεπιςτθμίου ι ΤΕΙ τθσ αλλοδαπισ οφείλουν να προςκομίςουν τθν αναγνϊριςθ του τίτλου τουσ από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μποροφν επίςθσ να υποβάλουν αίτθςθ ςτο ΠΜΣ και φοιτθτζσ που ζχουν περατϊςει επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ όλων των μακθμάτων τουσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ Β φάςθσ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων και εκκρεμεί μόνο θ ορκωμοςία τουσ. Για να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ οι φοιτθτζσ αυτοί κα προςκομίηουν πιςτοποιθτικό από τθν γραμματεία του Τμιματόσ τουσ, ςτο οποίο κα αναφζρεται ότι ζχουν τελειϊςει τισ ςπουδζσ τουσ και ο βακμόσ του πτυχίου. Η οριςτικοποίθςθ τθσ εγγραφισ τουσ κα γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ αντιγράφου του πτυχίου τουσ. 3

7 Αξιολόγηςη Υποψηφίων Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων περιλαμβάνει τρεισ (3) φάςεισ. 1) Στθν πρϊτθ φάςθ γίνεται ο ζλεγχοσ πλθρότθτασ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, που αποτελεί προχπόκεςθ πρόκριςθσ ςτθ δεφτερθ φάςθ. 2) Στθ δεφτερθ φάςθ αξιολογοφνται οι υποψιφιοι με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια αξιολόγθςθσ, που ζχουν ςυνολικό ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80%: Βακμόσ πτυχίου (ςυντελεςτήσ 35%) Επίπεδο γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (ςυντελεςτήσ 20%) Συναφισ επαγγελματικι εμπειρία ι/και ερευνθτικι δραςτθριότθτα (ςυντελεςτήσ 15%) Φπαρξθ άλλου τίτλου ςπουδϊν (πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ) (ςυντελεςτήσ 10%) Εφόςον ο ςυνολικόσ αρικμόσ των υποψθφίων τθσ δεφτερθσ φάςθσ υπερβαίνει τουσ 60, τότε προκρίνονται ςτθν τρίτθ φάςθ οι 60 υποψιφιοι οι οποίοι ςυγκζντρωςαν τθ μεγαλφτερθ βακμολογία. 3) Στθν τρίτθ φάςθ πραγματοποιείται προςωπικι ςυνζντευξθ των υποψθφίων, θ οποία ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%, και από τθν τελικι βακμολογία που κα προκφψει καταρτίηεται κατάλογοσ των υποψθφίων με φκίνουςα βακμολογικι ςειρά και επιλζγονται οι πρϊτοι 40. Η βαρφτθτα των κριτθρίων, θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και ο τρόποσ υπολογιςμοφ του τελικοφ βακμοφ αξιολόγθςθσ ορίηονται κάκε φορά από τθν ΣΕΣ. Διαδικαςία Επιλογήσ Ειςακτζων Η αξιολόγθςθ και επιλογι των ειςακτζων ςτο ΠΜΣ γίνεται από τριμελι Επιτροπι Επιλογισ Ειςακτζων (ΕΕΕ) του ΠΜΣ που απαρτίηεται από μζλθ Ε.Π. του Τμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ και ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ ΣΕΣ. Η αρμόδια Επιτροπι Επιλογισ Ειςακτζων: καταρτίηει κατ αρχιν ζναν πλιρθ κατάλογο όςων ζχουν υποβάλει αίτθςθ απορρίπτει τουσ υποψθφίουσ που δεν πλθροφν τα ελάχιςτα κριτιρια όπωσ ζχουν προςδιοριςκεί από τθν ΣΕΣ καλεί και διεξάγει ςυνζντευξθ ςτουσ υπόλοιπουσ υποψθφίουσ ιεραρχεί βακμολογικά τουσ υποψθφίουσ και προβαίνει ςτθν τελικι επιλογι. H ΣΕΣ κακορίηει με απόφαςι τθσ τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ, τον οριςμό ςυμπλθρωματικϊν κριτθρίων ι τθ διεξαγωγι εξετάςεων και ςυνεντεφξεων, τα αποτελζςματα των οποίων ςυνεκτιμϊνται κατά τθν επιλογι. Ο τελικόσ πίνακασ επιτυχόντων επικυρϊνεται από τθ ΣΕΣ. Στο τζλοσ τθσ αξιολόγθςθσ θ Επιτροπι Επιλογισ καταρτίηει τον κατάλογο των υποψθφίων με βάςθ τθν τελικι βακμολογία κάκε υποψθφίου. Οι επιτυχόντεσ υποψιφιοι ενθμερϊνονται γραπτϊσ από τθ Γραμματεία και καλοφνται να 4

8 απαντιςουν εντόσ πζντε (5) θμερϊν αν αποδζχονται ι όχι τθν ζνταξι τουσ ςτο ΠΜΣ, αφοφ πρϊτα αποδεχκοφν τουσ όρουσ λειτουργίασ του. Η μθ απάντθςθ από επιλεγζντα υποψιφιο μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία ιςοδυναμεί με άρνθςθ αποδοχισ. Σε περίπτωςθ αρνιςεων θ γραμματεία ενθμερϊνει τουσ αμζςωσ επόμενουσ ςτθ ςειρά αξιολόγθςθσ υποψθφίουσ. Άρκρο 8. Διαδικαςία Τποβολισ Τποψθφιοτιτων Πρόςκληςη υποβολήσ υποψηφιοτήτων Η πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι υποψθφιοτιτων ςτο ΠΜΣ δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜΣ, του Τμιματοσ και του Ιδρφματοσ, κακϊσ επίςθσ και ςε μζςα μαηικισ επικοινωνίασ (ΜΜΕ), ςτισ αρχζσ του εαρινοφ εξαμινου και περιζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ για τον τρόπο υποβολισ των αιτιςεων, τα απαραίτθτα προςόντα, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και τα κριτιρια επιλογισ. Υποβολή Αιτήςεων Εντόσ τθσ οριηόμενθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων, οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι κατακζτουν ςτθ Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 1. Αίτθςθ εγγραφισ 2. Αντίγραφο πτυχίου (ςτην περίπτωςη που ο τίτλοσ ζχει αποκτηθεί ςτην αλλοδαπή θα πρζπει να ςυνοδεφεται από αντίγραφο πιςτοποιητικοφ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ από τον ΔΟΑΤΑΠ) ι βεβαίωςθ τθσ γραμματείασ του Τμιματοσ ςτο όπου φοιτοφν, θ οποία αναφζρει ότι ο υποψιφιοσ ζχει περατϊςει τισ ςπουδζσ του, τον βακμό πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο θ διαδικαςία τθσ ορκωμοςίασ 3. Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ 4. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα 5. Πιςτοποιθτικά τεκμθρίωςθσ τθσ καλισ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (και για τουσ αλλοδαποφσ τησ πολφ καλήσ γνώςησ τησ Ελληνικήσ γλώςςασ) 6. Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ (εάν υπάρχουν) 7. Αποδεικτικά επαγγελματικισ ι/και ερευνθτικισ εμπειρίασ (εάν υπάρχουν) 8. Λοιποί τίτλοι ςπουδϊν (εάν υπάρχουν) 9. Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ ςε φάκελο ςφραγιςμζνο και υπογεγραμμζνο από τον ςυςτινοντα 10. Φωτοαντίγραφο αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου Με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ Ειδικισ Σφνκεςθσ, κα μπορεί να υπάρχει θ δυνατότθτα είςπραξθσ ποςοφ, επιπλζον των διδάκτρων, για τθν εξζταςθ του φακζλου υποψθφιότθτασ, το οποίο ποςό οι υποψιφιοι κα πρζπει να καταβάλουν με τθν υποβολι τθσ αίτθςισ τουσ. Κριτήρια Γλωςςομάθειασ 5

9 Η καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ πιςτοποιείται με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία 60 74, του Πανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 4,5 ζωσ 5,5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιςτθμίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATOR και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR. Πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ ςτα Αγγλικά επιπζδου τουλάχιςτον Β2 του ΥΠΕΠΘ ι άλλων φορζων αναγνωριςμζνων από τον ΑΣΕΠ. Πιςτοποιθτικό TOEFL με βακμολογία τουλάχιςτον 550 μονάδων ι αντίςτοιχοι τίτλοι οι οποίοι γίνονται δεκτοί μετά από ειςιγθςθ τθσ ΣΕ και απόφαςθ τθσ ΣΕΣ Πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιςτιμιο. Για τουσ αλλοδαποφσ φοιτθτζσ θ πολφ καλι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ ςτα Ελλθνικά του ΥΠΕΠΘ ι άλλων φορζων αναγνωριςμζνων από τον ΑΣΕΠ. Άρκρο 9. Δομι και Περιεχόμενο ΠΜ Πρόγραμμα Μαθημάτων Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δζκα (10) υποχρεωτικά μακιματα, κατανεμθμζνα εξίςου ςε δφο εξάμθνα ςπουδϊν. Κατά τθ διάρκεια του 3 ου εξαμινου πραγματοποιείται θ εκπόνθςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ (Μ.Δ.Ε.). Μακιματα Α Εξαμινου Π.Μ. (ECTS) 1. Ειδικά Θζματα Ελεγκτικισ 6 2. Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ 6 3. Διοίκθςθ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων & Επιχειρθματικότθτα 6 4. Λογιςτικά Πλθροφοριακά Συςτιματα 6 5. Επιχειρθςιακζσ Διαδικαςίεσ με το Σφςτθμα ERP τθσ SAP* 6 6

10 * Εργαςτηριακό Μάθημα φνολο Πιςτωτικϊν Μονάδων 30 Μακιματα Β Εξαμινου Π.Μ. (ECTS) 1. Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 6 2. Ειδικά Θζματα Διοικθτικισ Λογιςτικισ 6 3. Σφγχρονεσ Μορφζσ Χρθματοδότθςθσ 6 4. Χρθματοοικονομικζσ Αγορζσ 6 5. Αναλυτικι των Επιχειριςεων 6 φνολο Πιςτωτικϊν Μονάδων 30 Μακιματα Γ Εξαμινου Π.Μ. (ECTS) 1. Εκπόνθςθ Διπλωματικισ Εργαςίασ 30 Διδακτικζσ Ώρεσ και Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Για κάκε εξάμθνο του ΠΜΣ αντιςτοιχοφν δεκαπζντε (15) διδακτικζσ ϊρεσ ανά εβδομάδα διδαςκαλίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ωρϊν εργαςτθριακισ άςκθςθσ. Ο φόρτοσ εργαςίασ για κάκε μεταπτυχιακό φοιτθτι κατά τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ αποτιμάται ςε εξιντα (60) πιςτωτικζσ μονάδεσ και ο φόρτοσ ανά εξάμθνο ςε τριάντα (30) πιςτωτικζσ μονάδεσ. Οι πιςτωτικζσ μονάδεσ που αντιςτοιχοφν ςτθν μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία είναι τριάντα (30). Μαθήματα Υποδομήσ Στο ΠΜΣ ςυμπεριλαμβάνονται και προπαραςκευαςτικά μακιματα υποδομισ ςτα γνωςτικά αντικείμενα τθσ Λογιςτικισ και τθσ Χρθματοοικονομικισ, τα οποία προορίηονται για φοιτθτζσ του ΠΜΣ με γνωςτικό ζλλειμμα ςτθ λογιςτικι ι/και τθ χρθματοοικονομικι. Τα μακιματα αυτά πραγματοποιοφνται πριν τθν ζναρξθ του ΠΜΣ και δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ μζτρθςθ των πιςτωτικϊν μονάδων του ΠΜΣ. Οι φοιτθτζσ του ΠΜΣ ζχουν τθ δυνατότθτα, εφόςον εκδθλϊςουν ενδιαφζρον, να παρακολουκιςουν τα παραπάνω μακιματα, τα οποία πραγματοποιοφνται με τθν προχπόκεςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ ομάδασ τουλάχιςτον τεςςάρων (4) ατόμων. Τα προπαραςκευαςτικά μακιματα είναι διάρκειασ δζκα (10) ωρϊν ανά μάκθμα και το κόςτοσ τουσ επιβαρφνει τουσ φοιτθτζσ επιπλζον του κακοριηόμενου κόςτουσ του προγράμματοσ. Το κόςτοσ και όλεσ οι λεπτομζρειεσ παροχισ των προπαραςκευαςτικϊν μακθμάτων κακορίηονται με απόφαςθ τθσ ΣΕΣ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ. Γλϊςςα Διδαςκαλίασ Γλϊςςα διδαςκαλίασ του ΠΜΣ είναι θ Ελλθνικι, αλλά δφναται κατά περίπτωςθ να είναι και θ Αγγλικι. Συνεπϊσ, απαιτείται από τουσ φοιτθτζσ θ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. Η ΣΕΣ του Τμιματοσ μπορεί να ορίςει τθν χριςθ μόνο τθσ Αγγλικισ όταν κρίνεται ότι υπάρχουν αντίςτοιχεσ ανάγκεσ, όπωσ για παράδειγμα τμιμα αλλοδαπϊν φοιτθτϊν. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ωρολόγιο πρόγραμμα Εξεταςτικζσ Περίοδοι 7

11 Κάκε ακαδθμαϊκό εξάμθνο περιλαμβάνει δεκατρείσ (13) πλιρεισ διδακτικζσ εβδομάδεσ. Όλα τα μακιματα διδάςκονται τρεισ (3) ϊρεσ τθν εβδομάδα. Στθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ εκδίδεται και κοινοποιείται ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, το ακαδθμαϊκό θμερολόγιο του προγράμματοσ το οποίο περιλαμβάνει τισ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ των διδακτικϊν εξαμινων, τισ περιόδουσ των εξετάςεων, τισ αργίεσ κ.λπ. Στθν αρχι κάκε διδακτικοφ εξαμινου ανακοινϊνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμινου με τισ θμζρεσ και ϊρεσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων, θμερομθνίεσ άλλων εκδθλϊςεων ι υποχρεϊςεων κ.λπ. Το ακαδθμαϊκό θμερολόγιο κα πρζπει να ακολουκεί τισ παρακάτω επίςθμεσ αργίεσ: 30 Ιανουαρίου: Τριϊν Ιεραρχϊν Κακαρι Δευτζρα 25 Μαρτίου: Εκνικι Εορτι 1 Μαΐου: Πρωτομαγιά Αγίου Πνεφματοσ Διακοπζσ Πάςχα: από τθ Μεγάλθ Δευτζρα ζωσ τθν Κυριακι του Θωμά 26 Οκτωβρίου: Αγίου Δθμθτρίου 28 Οκτωβρίου: Εκνικι εορτι 17 Νοεμβρίου: Επζτειοσ Πολυτεχνείου Διακοπζσ Χριςτουγζννων: από τθν παραμονι ζωσ τθν επόμενθ των Θεοφανείων Για τισ εξετάςεισ των μακθμάτων προβλζπονται τρεισ (3) εξεταςτικζσ περίοδοι ανά ζτοσ: ςτο τζλοσ του κάκε εξαμινου (χειμερινό, εαρινό) και επαναλθπτικζσ εξετάςεισ τον Σεπτζμβριο. Η διάρκεια τθσ κάκε εξεταςτικισ περιόδου δεν κα υπερβαίνει τισ δφο (2) εβδομάδεσ. Άρκρο 10. Διπλωματικι Εργαςία Κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ, ςτα πλαίςια των υποχρεϊςεϊν του για τθν απόκτθςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.), εκπονεί υποχρεωτικά μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία. Η ανάλθψθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ δε μπορεί να γίνει νωρίτερα από το πζρασ του δεφτερου εξαμινου φοίτθςθσ. Η διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ του ενόσ θμερολογιακοφ τριμινου και μεγαλφτερθ του θμερολογιακοφ εξαμινου. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ θ Συνζλευςθ μπορεί να χορθγιςει παράταςθ ενόσ επιπλζον θμερολογιακοφ εξαμινου, κατόπιν τεκμθριωμζνθσ αίτθςθσ του φοιτθτι. Κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ επιλζγει το κζμα τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ του ςε ςυνεργαςία με τον επιβλζποντα κακθγθτι. Η πρόταςθ για το κζμα τθσ εργαςίασ και ο οριςμόσ του επιβλζποντα κακθγθτι επικυρϊνονται από τθν ΣΕΣ μετά από ειςιγθςθ τθσ ΣΕ. Για τθν εξζταςθ τθσ εργαςίασ αυτισ ορίηεται από τθν ΣΕΣ του Τμιματοσ τριμελισ επιτροπι, ςτθν οποία ςυμμετζχουν ο επιβλζπων και δφο (2) άλλα μζλθ Ε.Π. του ΑΤΕΙΘ ι άλλων ΤΕΙ, ι Δ.Ε.Π. Πανεπιςτθμίων ι ερευνθτζσ βακμίδων Α, Β ι Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Τα μζλθ τθσ επιτροπισ πρζπει να ζχουν τθν ίδια ι ςυναφι επιςτθμονικι ειδικότθτα με το 8

12 γνωςτικό αντικείμενο του προγράμματοσ. Τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ, που πρζπει να περιζχουν ςτοιχεία πρωτοτυπίασ, παρουςιάηονται υπό τθ μορφι διατριβισ (Διατριβι Ειδίκευςθσ). Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ παρουςιάηει τθ Διπλωματικι Εργαςία του ενϊπιον ανοικτοφ ακροατθρίου. Για τθν ζγκριςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ δφο (2) τουλάχιςτον μελϊν τθσ επιτροπισ. Μετά τθν εξζταςθ και ζγκριςι τθσ, θ διορκωμζνθ από τον υποψιφιο ΜΔΕ κατατίκεται ςε δφο αντίτυπα ςτθ Γραμματεία και ςτθ βιβλιοκικθ του Τμιματοσ κακϊσ, επίςθσ, και ςε θλεκτρονικι μορφι. Η ςυγγραφι των διπλωματικϊν εργαςιϊν κα πρζπει να γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι, κατ εξαίρεςθ, ςτθν Αγγλικι κατόπιν ςχετικισ ςυνεννόθςθσ του φοιτθτι με τθν τριμελι επιτροπι. Άρκρο 11. Θζματα και Όροι Φοίτθςθσ Εγγραφή Φοιτητή ςτο ΠΜΣ Κατά τθν εγγραφι του φοιτθτι ςτο ΠΜΣ, κα πρζπει να δθλϊςει εγγράφωσ ότι αποδζχεται τουσ όρουσ και κανόνεσ λειτουργίασ του ΠΜΣ. Αμζςωσ μετά τθν εγγραφι, θ γραμματεία εκδίδει βεβαίωςθ ςπουδϊν με βάςθ τθν οποία ο φοιτθτισ μπορεί να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ του ΑΤΕΙΘ, όπωσ κάρτα βιβλιοκικθσ, λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείο ςτο διαδίκτυο, φοιτθτικό πάςο, κ.λπ. Ανάθεςη Εκπαιδευτικοφ Συμβοφλου Σε κάκε μεταπτυχιακό φοιτθτι του ΠΜΣ και ςτθν αρχι τθσ φοίτθςισ του ανατίκεται με απόφαςθ τθσ Σ.Ε. ωσ εκπαιδευτικόσ ςφμβουλοσ ζνασ διδάςκων του ΠΜΣ. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςυμβοφλου είναι να ενθμερϊνει και να κατευκφνει τον φοιτθτι ςτισ ςπουδζσ του, να υπογράφει τθν εξαμθνιαία διλωςθ μακθμάτων του φοιτθτι, να αξιολογεί τθν πορεία του και να τον ςυμβουλεφει ςε περίπτωςθ που θ φοίτθςι του είναι ανεπαρκισ. Ο εκπαιδευτικόσ ςφμβουλοσ μπορεί να είναι (χωρίσ αυτό να είναι απαραίτθτο) και ο επιβλζπων κακθγθτισ με τον οποίο ο φοιτθτισ τελικά κα εκπονιςει τθν διπλωματικι του εργαςία. Μετά τθν ανάκεςθ του κζματοσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ο επιβλζπων κακθγθτισ αναλαμβάνει υποχρεωτικά και το ρόλο του εκπαιδευτικοφ ςυμβοφλου του φοιτθτι. Ανϊτατη Διάρκεια Φοίτηςησ και Διαδικαςία Παράταςησ Η χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) εξάμθνα. Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του ανϊτατου ορίου ςτθ διάρκεια φοίτθςθσ, ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ διαγράφεται από το ΠΜΣ και με ευκφνθ τθσ ΣΕ. Για ειδικοφσ λόγουσ μπορεί θ ΣΕΣ να παρατείνει για ζξι (6) επιπλζον μινεσ τθ διάρκεια ςπουδϊν μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ ΣΕ και του επιβλζποντοσ κακθγθτι και μόνο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγγραφισ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Αναςτολή Φοίτηςησ Η φοίτθςθ ςτο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικι. Κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει (άπαξ) άδεια αναςτολισ τθσ παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων ι τθσ εκπόνθςθσ τθσ διπλωματικισ. Η άδεια δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθσ διάρκειασ του θμερολογιακοφ ζτουσ. Η ελάχιςτθ διάρκεια τθσ αναςτολισ δεν 9

13 μπορεί να είναι μικρότερθ του ενόσ ακαδθμαϊκοφ εξαμινου εκτόσ κι αν ο φοιτθτισ ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τα απαιτοφμενα μακιματα του ΠΜΣ και βρίςκεται ςτθν διαδικαςία εκπόνθςθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, ςτθν οποία περίπτωςθ δεν υπάρχει ελάχιςτο όριο. Η άδεια αναςτολισ υποβάλλεται ςτθν ΣΕΣ και εγκρίνεται από αυτιν. Το χρονικό διάςτθμα που αντιςτοιχεί ςτθν αναςτολι φοίτθςθσ δεν προςμετράται ςτθ διάρκεια φοίτθςθσ. Για να γίνει δεκτι όμωσ θ άδεια αναςτολισ κα πρζπει το ςχετικό αίτθμα να υποβλθκεί πριν τθν παρζλευςθ του ανϊτατου ορίου ςτθ διάρκεια φοίτθςθσ. Κακ όλθ τθν διάρκεια αναςτολισ τθσ φοίτθςθσ δεν καταβάλλονται δίδακτρα, ενϊ αναςτζλλεται και θ χοριγθςθ υποτροφίασ. Μερική Φοίτηςη Το ΠΜΣ δεν παρζχει τθ δυνατότθτα ςπουδϊν μερικισ φοίτθςθσ. Υποτροφίεσ Φοίτηςησ Στα πλαίςια του ΠΜΣ, προβλζπεται θ χοριγθςθ χρθματικϊν υποτροφιϊν ςε επιλεγμζνουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, εφόςον υπάρχουν διακζςιμοι πόροι. Τα κριτιρια χοριγθςθσ και το φψοσ των υποτροφιϊν ςε κάκε κφκλο ςπουδϊν κακορίηονται με απόφαςθ τθσ ΣΕΣ. Δήλωςη Μαθημάτων Πριν από τθν ζναρξθ κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου ο φοιτθτισ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Γραμματεία του ΠΜΣ διλωςθ μακθμάτων υπογεγραμμζνθ από τον εκπαιδευτικό του ςφμβουλο. Στθ διλωςθ κα περιλαμβάνονται όλα τα μακιματα που κα παρακολουκιςει ι θ εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ςτο αντίςτοιχο εξάμθνο. Επάρκεια Φοίτηςησ Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του ΠΜΣ είναι υποχρεωμζνοι: Να παρακολουκοφν κανονικά τα μακιματα, τα εργαςτιρια, τα ςεμινάρια και τισ άλλεσ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ ςπουδϊν. Να υποβάλλουν μζςα ςτισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για το κάκε μάκθμα. Να προςζρχονται ςτισ προβλεπόμενεσ εξετάςεισ. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ απουςιϊν ανά μάκθμα ορίηεται ςε ποςοςτό 30% επί του ςυνολικϊν ωρϊν διδαςκαλίασ του εξαμινου. Σε περίπτωςθ μθ επαρκοφσ παρακολοφκθςθσ ενόσ μακιματοσ, ο φοιτθτισ χάνει το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ και αφοφ ςυνεκτιμθκεί θ όλθ πορεία των ςπουδϊν του αποφαςίηεται από τθν ΣΕΣ αν κα ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ του ι αν κα διαγραφεί από το ΠΜΣ. Διαγραφή Φοιτητή από το ΠΜΣ Διαγραφι φοιτθτι από το ΠΜΣ γίνεται αυτόματα όταν υπάρχει υπζρβαςθ τθσ ανϊτατθσ διάρκειασ φοίτθςθσ. Σε περιπτϊςεισ ανεπαρκοφσ φοίτθςθσ ι μθ ςυμμόρφωςθσ του φοιτθτι με τα προβλεπόμενα από τον Οδθγό Σπουδϊν του ΠΜΣ, μπορεί να αποφαςιςτεί από τθν ΣΕΣ διαγραφι του φοιτθτι από το ΠΜΣ μετά από ειςιγθςθ τθσ ΣΕ και του εκπαιδευτικοφ ςυμβοφλου. Σε περίπτωςθ οριςτικισ 10

14 διαγραφισ τυχόν δίδακτρα που ζχουν καταβλθκεί δεν επιςτρζφονται. Εφόςον το παράπτωμα δεν είναι πεικαρχικό, μπορεί να χορθγθκεί ςτον φοιτθτι, μετά από αίτθςι του, βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων τα οποία ολοκλιρωςε επιτυχϊσ πριν τθν διαγραφι του. Πειθαρχικά Παραπτϊματα Αν ο φοιτθτισ υποπζςει ςε πεικαρχικό παράπτωμα, θ υπόκεςθ ανατίκεται ςτο Πεικαρχικό Συμβοφλιο του Ιδρφματοσ, το οποίο και μπορεί να αποφαςίςει τθν οριςτικι διαγραφι του φοιτθτι από το ΠΜΣ. Καταβολή Διδάκτρων Τα δίδακτρα για το ΠΜΣ ανζρχονται ςε Ευρϊ και κα καταβάλλονται ςε τρεισ (3) δόςεισ ωσ εξισ: α) Ευρϊ, εκ των οποίων τα 500 ευρϊ με τθν εγγραφι και τα υπόλοιπα ευρϊ μζςα ςτο πρϊτο 15ιμερο από τθν ζναρξθ του 1 ου εξαμινου β) Ευρϊ μζςα ςτο πρϊτο 15ιμερο από τθν ζναρξθ του 2 ου εξαμινου γ) 500 Ευρϊ μζςα ςτο πρϊτο 15ιμερο από τθν ζναρξθ του 3 ου εξαμινου. Άρκρο 12. Απαιτοφμενα προςόντα και υποχρεϊςεισ διδαςκόντων Ωσ υπεφκυνοι για τθν επίβλεψθ και τθ διδαςκαλία των μακθμάτων επιλζγονται μετά από ειςιγθςθ τθσ ΣΕ του ΠΜΣ και απόφαςθ τθσ ΣΕΣ του ΠΜΣ: Μζλθ Δ.Ε.Π. ι Ε.Π. του οικείου Τμιματοσ ι άλλων Τμθμάτων του ίδιου ι άλλου Α.Ε.Ι., αποχωριςαντεσ λόγω ορίου θλικίασ κακθγθτζσ, επιςκζπτεσ κακθγθτζσ, ειδικοί επιςτιμονεσ ι διδάςκοντεσ βάςει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Αϋ), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Ερευνθτζσ αναγνωριςμζνων ερευνθτικϊν ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχουν επαρκι επιςτθμονικι ςυγγραφικι ι ερευνθτικι δραςτθριότθτα. Επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου κφρουσ, οι οποίοι διακζτουν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ι ςχετικι εμπειρία ςτο γνωςτικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Μετά από ειςιγθςθ τθσ ΣΕ του ΠΜΣ και απόφαςθ τθσ ΣΕΣ του ΠΜΣ, μπορεί να ανατίκεται θ επίβλεψθ και διεξαγωγι εργαςτθριακϊν μακθμάτων κακϊσ και επικουρικό διδακτικό ζργο και ςε μζλθ ΕΠ χωρίσ διδακτορικό δίπλωμα, εφόςον θ δυνατότθτα αυτι προβλζπεται ςτον Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Ιδρφματοσ. Οι υποχρεϊςεισ των διδαςκόντων περιλαμβάνουν τθν διδαςκαλία των μακθμάτων, τθν αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν ςε εξετάςεισ και εξεταςτικζσ διαδικαςίεσ, τθν επίβλεψθ διπλωματικϊν εργαςιϊν, τθν παροχι ςυμβουλευτικοφ ζργου προσ φοιτθτζσ, κακϊσ και τθν ςυμμετοχι ςε ςυνεδριάςεισ των οργάνων του ΠΜΣ και ςε επίςθμεσ τελετζσ. 11

15 Άρκρο 13. Μζκοδοι Αξιολόγθςθσ και Εξετάςεισ Η αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν για κάκε μάκθμα του ΠΜΣ γίνεται από τουσ διδάςκοντεσ με βάςθ: α) τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν, μελετϊν περιπτϊςεων (case studies), αςκιςεων πράξθσ, projects, επιχειρθματικϊν ςχεδίων, τθν παρακολοφκθςθ / ςυμμετοχι ςτο μάκθμα και λοιπζσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ κατά τθ διάρκεια του εξαμινου ςτα πλαίςια του εκάςτοτε μακιματοσ και β) τθν τελικι εξζταςθ (γραπτι ι προφορικι). Ο τρόποσ εξζταςθσ, βακμολογίασ, ςυμμετοχισ των εργαςιϊν και λοιπϊν μεκόδων αξιολόγθςθσ ςτον τελικό βακμό κ.λπ. αποφαςίηεται από τουσ διδάςκοντεσ και ανακοινϊνεται ςτθν αρχι κάκε εξαμινου. Η τελικι εξζταςθ κάκε μακιματοσ πραγματοποιείται δφο (2) φορζσ το χρόνο: ςτο τζλοσ του εξαμινου κατά το οποίο διδάχκθκε και κατά τον Σεπτζμβριο. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ ςε 4 μακιματα ι περιςςότερα ςυνολικά και για τα δφο εξάμθνα ςπουδϊν, θ φοίτθςθ διακόπτεται. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ μζχρι και ςε 3 μακιματα ςυνολικά και για τα δφο εξάμθνα ςπουδϊν, ο φοιτθτισ δικαιοφται να επαναλάβει τθν εξζταςθ αυτϊν των μακθμάτων ςτθν εξεταςτικι περίοδο του Σεπτεμβρίου. Αν αποτφχει και πάλι, δεν προβλζπονται επαναλθπτικζσ εξετάςεισ και θ φοίτθςι του διακόπτεται. Οι διδάςκοντεσ υποχρεοφνται να εκδίδουν τα αποτελζςματα των εξετάςεων μζςα ςε διάςτθμα 30 θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ. Σφςτημα Βαθμολογίασ Μαθημάτων και Τίτλου Σπουδϊν Η βακμολογία των μακθμάτων γίνεται με βάςθ τθν κλίμακα μθδζν (0) ζωσ δζκα (10). Η παρακολοφκθςθ ενόσ μακιματοσ κεωρείται επιτυχισ αν ο τελικόσ βακμόσ είναι τουλάχιςτον πζντε (5). Η αντιςτοίχιςθ τθσ βακμολογικισ κλίμακασ με τον χαρακτθριςμό τθσ επίδοςθσ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι είναι θ ακόλουκθ: 8,5 10: «Άριςτα» 7,0 8,4: «Λίαν Καλϊσ» 5,0 6,9: «Καλϊσ» 4,0 4,9: «Ανεπαρκϊσ» 0,0 3,9: «Κακϊσ» Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ΠΜΣ ο γενικόσ βακμόσ του Μ.Δ.Ε. προκφπτει από το ςτακμιςμζνο μζςο όρο των βακμϊν των μακθμάτων και τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ με ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ τισ αντίςτοιχεσ πιςτωτικζσ μονάδεσ. Συγκεκριμζνα, ο γενικόσ βακμόσ του ΜΔΕ προκφπτει από τον τφπο: Β1xΜ1 + Β2xΜ2 + + BNxMN Βακμόσ = Μ1 + Μ2 + + MN όπου Bi είναι οι βακμοί των μακθμάτων ι τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ και Mi είναι οι αντίςτοιχεσ πιςτωτικζσ μονάδεσ. 12

16 Άρκρο 14. Προχποκζςεισ για Λιψθ Διπλϊματοσ Για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχισ εξζταςθ ςε όλα τα προβλεπόμενα από το ΠΜΣ μακιματα, ςε ςυνδυαςμό με τθν επιτυχι επίδοςθ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι ςτθν μεταπτυχιακι εργαςία και τθ ςυμμετοχι του ςτο ςφνολο των εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων, που ορίηονται ςτο ΠΜΣ. Άρκρο 15. Αξιολόγθςθ Μακθμάτων και Διδαςκόντων από Φοιτθτζσ Μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε μακιματοσ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ αξιολογοφν, τόςο το περιεχόμενο του μακιματοσ όςο και το διδάςκοντα, με βάςθ ειδικό ερωτθματολόγιο που ςυμπλθρϊνουν. Το ςχετικό ζντυπο καλφπτει το μάκθμα ωσ προσ το περιεχόμενο, τον τρόπο διδαςκαλίασ και το βακμό ςυςχζτιςθσ του με τισ αρχζσ, τθν πρακτικι και τουσ ςτόχουσ του ΠΜΣ. Η αξιολόγθςθ γίνεται με ευκφνθ τθσ ΣΕ και τα ςυμπλθρωμζνα ανωνφμωσ ζντυπα ςφραγίηονται ςε ειδικό φάκελο. Η ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ δφναται να γίνει και με θλεκτρονικό τρόπο. Τα ςτοιχεία των ερωτθματολογίων γίνονται αντικείμενο επεξεργαςίασ μετά το τζλοσ των εξετάςεων και τα αποτελζςματα ανακοινϊνονται τόςο ςτουσ διδάςκοντεσ όςο και ςτουσ διδαςκόμενουσ του ΠΜΣ. Υπεφκυνοσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι ο Διευκυντισ του ΠΜΣ. Άρκρο 16. υλλογικά Όργανα Φοιτθτϊν Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του ΠΜΣ ορίηουν τα ςυλλογικά όργανα και τισ διαδικαςίεσ μζςα από τισ οποίεσ εκλζγουν τουσ εκπροςϊπουσ τουσ ςτα διοικθτικά όργανα των ΠΜΣ όπωσ αυτά προβλζπονται από τον Νόμο 3685/2008. Στθ ΣΕΣ του ΠΜΣ ςυμμετζχουν υποχρεωτικά φοιτθτζσ που ανικουν ςτο αντίςτοιχο ΠΜΣ. Άρκρο 17. Σελετουργικό Αποφοίτθςθσ Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ κακίςτανται πτυχιοφχοι με τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν και των υπολοίπων υποχρεϊςεϊν τουσ προσ το ΠΜΣ και δφνανται να λαμβάνουν βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν. Οι πτυχιοφχοι του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ειδίκευςθσ ορκίηονται ςε ειδικι τελετι ορκωμοςίασ, θ οποία πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο, μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ. Άρκρο 18. Παράρτθμα Διπλϊματοσ Με τθ λιψθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Σπουδϊν κα χορθγείται ςτον πτυχιοφχο και Παράρτθμα Διπλϊματοσ (Diploma Supplement) ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα, μετά από αίτθςι τουσ ςτθ Γραμματεία του ΠΜΣ. 13

17 Άρκρο 19. Τλικοτεχνικι Τποδομι Για τθ διενζργεια του ΠΜΣ κα χρθςιμοποιθκεί θ υλικοτεχνικι υποδομι του Τμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ. Άρκρο 20. Γραμματειακι και Σεχνικι Τποςτιριξθ Η διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ του ΠΜΣ κα καλυφκεί από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, ενϊ θ τεχνικι υποςτιριξθ του ΠΜΣ κα καλυφκεί από το διακζςιμο Ειδικό Τεχνικό Εργαςτθριακό Προςωπικοφ του Τμιματοσ. Στθ Γραμματεία του ΠΜΣ προΐςταται υπάλλθλοσ πτυχιοφχοσ ΑΕΙ (ΠΕ ι ΤΕ) με καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. Ορίηεται είτε από το μόνιμο ΔΠ του ιδρφματοσ, είτε με προκιρυξθ τθσ κζςθσ από τθ Συντονιςτικι Επιτροπι (ΣΕ) µζςω τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του ΑΤΕΙΘ. Στθ Γραμματεία δφναται να προςλαμβάνονται υπάλλθλοι µε ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτα πλαίςια του προχπολογιςμοφ του ΠΜΣ. Η Γραμματειακι υποςτιριξθ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ενιςχφεται μθχανογραφικά και καλφπτει τισ προβλεπόμενεσ από τον Οργανιςμό Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν δράςεισ με ζμφαςθ ςτισ ακόλουκεσ: α. Διαδικαςία προκιρυξθσ κζςεων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν. β. Παραλαβι, ςυγκζντρωςθ και καταγραφι των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. γ. Διεκπεραίωςθ Εγγραφϊν - Ανανεϊςεων Εγγραφϊν. δ. Σφνταξθ καταλόγου εγγραφόμενων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν κατά μάκθμα. ε. Ζκδοςθ δελτίων βακμολογίασ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. ςτ. Τιρθςθ "καρτζλασ" για κάκε εγγεγραμμζνο μεταπτυχιακό φοιτθτι και ενθμζρωςι τθσ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν. η. Ζκδοςθ πάςθσ φφςεωσ Πιςτοποιθτικϊν και Βεβαιϊςεων, που χορθγοφνται μετά από αίτθςθ των ενδιαφερομζνων και υπογράφονται από το Διευκυντι του Π.Μ.Σ. και ςφραγίηονται από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ. θ. Διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. κ. Ενθμζρωςθ διδαςκόντων και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν για κζματα που τουσ αφοροφν. Διεκπεραίωςθ τρεχόντων κεμάτων, που αφοροφν ςτο διδακτικό προςωπικό, ςτουσ φοιτθτζσ, ςτο πρόγραμμα, ςτισ επαφζσ µε τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ και ςτισ δθμόςιεσ ςχζςεισ του ΠΜΣ. ι. Επαφζσ με τον Ειδικό Λογαριαςμό και τθν Επιτροπι Ερευνϊν του ΤΕΙ για τθν διοικθτικι διεκπεραίωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ του ΠΜΣ. κ. Το ζργο τθσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ παρζχεται τισ απογευματινζσ ϊρεσ κατά τισ θμζρεσ των μακθμάτων. 14

18 Άρκρο 21. Θζματα που δεν περιλαμβάνει ο Οδθγόσ πουδϊν Θζματα που ανακφπτουν ι τα οποία δεν περιλαμβάνονται ςτον παρόντα Οδθγό Σπουδϊν κα επιλφονται κατά περίπτωςθ με απόφαςθ τθσ ΣΕΣ. 15

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ ΔΛΛΔΥΜΑΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ.) ΣΤΘΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (MBA MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION)» ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (ΕΔΑ ΚΟΗΑΝΘ) ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση κρίσεων» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και» Λυσσάνδρου 3-5, Τ.Κ 23100, Σπάρτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009)

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΤΟΣ 2015-2016 Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος Κόρινθος, 6 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν χολή Επιςτημϊν τησ Αγωγήσ Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν χολή Επιςτημϊν τησ Αγωγήσ Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν χολή Επιςτημϊν τησ Αγωγήσ Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. PIRAEUS UNIVERSITY of APPLIED SCIENCES FACULTY OF ENGINEERING Department of Electronics Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, 2015-1 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ»

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-201 www.ppp.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει προσφορά όπου θα περιλαμβάνει:

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει προσφορά όπου θα περιλαμβάνει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. : Τέρμα Ιοκάστης Διεύθυνση : Καβάλα Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΛΑΚΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΒΟΛΟΤ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λιμνου, 38334 ΒΟΛΟ Σθλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιςτοςελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα Άρκρο 1 ο Συνιςτάται επιςτθμονικό, μθ κερδοςκοπικό ςωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΝΙΑΙΟΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 Πίνακας Περιεχομένων ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο Γ Ι Α Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Η Π Ρ Ο Τ Ν Α Ψ Η Τ Μ Β Α Ε Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Εισαγωγή Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (ΜΒΙΤ) του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ)

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΚΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ) ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ: ΔΙΑΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΑΡΘΡΟ 1... 4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ ΣΜΗ Μ Α Λ Ο Γ Κ Σ Κ Κ Η Σ. Ε. Κ. Μ Ε Ο Λ Ο Γ Γ Κ Ο Τ Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ Επικαιροποίθςθ Φεβρουάριοσ 2013 ΠΚΝΑΚΑ ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΩΝ (κλικ για μετάβαςθ) 1 ΣΛ ΕΛΝΑΛ Θ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν. Κανονιςμόσ. πουδαςτϊν

Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν. Κανονιςμόσ. πουδαςτϊν Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν Κανονιςμόσ πουδαςτϊν O Kανονιςμόσ πουδών ςυντάχκθκε με ςτόχο να αποτελζςει το πλαίςιο ςυμφωνίασ για τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία του e- Kζντρου Aκλθτικοφ Ρεπορτάη και των ςπουδαςτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΓΟ «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4821 Ρόδος, 7.5.2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ Υανεπιςτθμίου 28, 106 79 Ακινα Γραφεία τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν Διεφκυνςθ Υεριουςίασ-Ωποτροφίεσ Χόλωνοσ 84-5οσ όροφοσ Ψθλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723 http://www.academyofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Επιμορφωτικά ςεμινάρια με κζμα: «Εμπορικζσ και e-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά»

ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Επιμορφωτικά ςεμινάρια με κζμα: «Εμπορικζσ και e-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολι Διοίκθςθσ και Οικονομίασ Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Κοηάνθ) ΤΗΛ. 24670 87181 και 2467087195, 2461068221 FAX +32467 087063 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ» ( SCHOOL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Αθήνας, οργανώνει και πραγματοποιεί το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ Το Υπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων παρουςιάηει τθ νζα δομι τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, θ οποία υλοποιείται με τθν ίδρυςθ του Τεχνολογικοφ Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα