8. DVD-Video, DVD-Audio & Super Audio CD (SACD) και ανερτόμενα οπηικά μέζα αναπαραγφγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8. DVD-Video, DVD-Audio & Super Audio CD (SACD) και ανερτόμενα οπηικά μέζα αναπαραγφγής"

Transcript

1 8. DVD-Video, DVD-Audio & Super Audio CD (SACD) και ανερτόμενα οπηικά μέζα αναπαραγφγής 8.1 DVD-Video Σν DVD-Video ήηαλ ε αξρηθή ηδέα θάησ από ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε αξρηθά ην DVD. Καζώο ην DVD πξνζθέξεη ηόζν κεγάιεο ρσξεηηθόηεηεο είλαη εθηθηή ε απνζήθεπζε κίαο νιόθιεξεο ηαηλίαο βίληεν θαη ήρνπ θαη όρη κόλν, ζε έλα κόλν δηζθάθη θαη ζε εμαηξεηηθή ςεθηαθή πνηόηεηα. 8.2 Εικόνα στο DVD-Video Η εηθόλα ζην DVD θσδηθνπνηείηαη ζπλήζσο από ηηο πξσηόηππεο ςεθηαθέο ηαηλίεο ησλ studio ζε κνξθή MPEG-2 (αλ θαη ην DVD ππνζηεξίδεη θαη MPEG-1). Η ηερλνινγία ηεο θσδηθνπνίεζεο MPEG (Moving Picture Experts Group) ππήξρε πξηλ ην DVD θαζώο ρξεζηκνπνηείην παιαηόηεξα ζην Video-CD θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο. Η θσδηθνπνίεζε MPEG είλαη νπζηαζηηθά κία κνξθή ζπκπίεζεο (νλνκαδόκελε lossy compression) όπνπ απνβάιιεη «άρξεζηεο» πιεξνθνξίεο κε ζθνπό λα θαηαιακβάλεη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν ρώξν πιεξνθνξίαο ρσξίο όκσο λα αιινηώλεηαη αηζζεηά ε πνηόηεηά ηεο. Σν MPEG πεξηιακβάλεη δύν βαζηθέο ηερληθέο, ηελ Interpicture Compression θαη ηελ Intrapicture Compression. H Interpicture Compression βαζίδεηαη ζηελ ηδέα όηη ζηελ θηλνύκελε εηθόλα ηα πεξηζζόηεξα frames είλαη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο παξόκνηα κε ηα δηπιαλά frames. Με απηή ηε ινγηθή ην MPEG ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο ηερληθέο γηα λα απνβάιιεη ηελ πεξηηηή επαλάιεςε πιεξνθνξίαο θαη έηζη κεηώλεη ζεκαληηθά ην ζπλνιηθό κέγεζνο πιεξνθνξίαο ηεο θηλνύκελεο ςεθηαθήο εηθόλαο. ύκθσλα κε απηή ηε ηερληθή ηα frames ρσξίδνληαη ζε ηξεηο ηύπνπο: I-pictures (Intra pictures), ηα νπνία είλαη ηα frames αλαθνξάο θαη θσδηθνπνηνύληαη σο έρνπλ, P-pictures (Predicted pictures), όπνπ θσδηθνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ην frame πνπ αθνινπζεί κε ηελ ηερληθή forward prediction (εκπξόζζηα πξόβιεςε) θαη B-pictures (Bidirectional pictures) ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ηα επόκελα αιιά θαη ηα πξνεγνύκελα frames γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο. Η Intrapicture Compression από ηελ άιιε ζπκπηέδεη ην θάζε frame μερσξηζηά ζαλ εηθόλα ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερλνινγία ηνπ JPEG (Joint Photographic Expert Group) ην νπνίν είλαη αληίζηνηρα κία πεξίπινθε κέζνδνο ζπκπίεζεο ηνπ κεγέζνπο αθίλεησλ ςεθηαθώλ εηθόλσλ. Η ςεθηαθή εηθόλα ραξαθηεξίδεηαη από ηέζζεξηο παξάγνληεο: Frame Rate (frames αλά δεπηεξόιεπην, π.ρ. 25fps) Resolution (θάζεηε θαη νξηδόληηα αλάιπζε, π.ρ. 720 x 576) Colour Space (ζύζηεκα ρξώκαηνο, RGB για PC monitors, YCbCr για TV, CMYK γηα εθηππσηέο) Image Quality (ςεθηαθή πνηόηεηα bit-rate, π.ρ. 24bit - 16,7 εθ. ρξώκαηα) 89

2 Σν DVD ππνζηεξίδεη δύν κνξθέο ζπκπίεζεο ην MPEG-1 θαη MPEG-2 θαη δύν ζπζηήκαηα βίληεν, ην επξσπατθό PAL (Phase Alternation Line) θαη ην ακεξηθάληθν NTSC (National Television System Committee). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: PAL/SECAM resolutions NTSC resolutions PAL/SECAM frame rate NTSC frame rate MPEG x x x x x x x x fps (frames αλά δεπη.) 24 ή 30 fps (frames αλά δεπη.) MPEG x x x x fps (frames αλά δεπη.) 24 ή 30 fps (frames αλά δεπη.) Επεηδή ηα δύν ζπζηήκαηα PAL θαη NTSC έρνπλ δηαθνξεηηθά frame rates, θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο εηθόλαο ρξεζηκνπνηνύληαη νη ηερληθέο Telecine θαη Inverse Telecine όηαλ ρξεηάδεηαη, νη νπνίεο πξνζζέηνπλ θαη αθαηξνύλ αληίζηνηρα έλα αξηζκό frames γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ βίληεν ζην θάζε frame rate. Έλαο αθόκε ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζην MPEG είλαη ν βαζκόο ζπκπίεζεο άξα θαη πνηόηεηαο, πνπ νλνκάδεηαη θαη απηόο bit rate ή data rate, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην κέγεζνο πιεξνθνξίαο πνπ θαηαιακβάλεηαη. Ο παξάγνληαο απηόο κεηξηέηαη ζην ρξόλν θαη ζε bits ή bytes ηο δεσηερόλεπηο (kilobytes per second kb/s) θαη όζν πςειόηεξνο ηόζν θαιύηεξε ε πνηόηεηα, άιια ζπγρξόλσο ηόζν κηθξόηεξε ε ζπκπίεζε άξα θαη ηόζν κεγαιύηεξνο ν ρώξνο πνπ θαηαιακβάλεηαη. Έλα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηερλνινγίαο ηνπ MPEG είλαη πσο ππνζηεξίδεη ζηαζεξό (Constant Bit Rate - CBR) αιιά θαη κεηαβιεηό (Variable Bit Rate - VBR) bit ή data rate. Απηό ζεκαίλεη πσο είλαη δπλαηόλ ε θηλνύκελε εηθόλα λα ζπκπηεζηεί ζε VBR έηζη ώζηε ζηα frames πνπ δελ ρξεηάδνληαη πνιύ πιεξνθνξία, π.ρ. ηα ζθνηεηλά ή κνλόρξσκα frames ην data rate λα κεηώλεηαη ζεκαληηθά, ελώ ζηα θσηεηλά θαη πνιύρξσκα πνπ ρξεηάδνληαη αξθεηή πιεξνθνξία λα αλεβαίλεη. Με απηή ηε κέζνδν εμνηθνλνκείηαη αθόκα πεξηζζόηεξνο ρώξνο θαη κε ηνλ ίδην κέζν όξν data rate επηηπγράλεηαη ζπλνιηθά θαιύηεξε πνηόηεηα από ην CBR. Επίζεο ηα format ηεο εηθόλαο (aspect ratios) πνπ ππνζηεξίδεη ην DVD-Video είλαη ηξία: Widescreen (2,35:1), Letterbox (16:9), Pan & Scan (4:3). Εικ 8.1: Σα aspect ratios ηοσ DVD-Video 90

3 8.3 Ήτος στο DVD-Video Σν DVD-Video κπνξεί λα απνζεθεύζεη κέρξη νθηώ (8) μερσξηζηά θαη παξάιιεια ηκήκαηα ήρνπ ζε δηάθνξα format ή θσδηθνπνίεζε. Κάζε ηκήκα κπνξεί λα πεξηέρεη από 2 (stereo) έσο 6 (surround) θαλάιηα. Ο πνιπθάλαινο ήρνο κημάξεηαη ζε stereo από ηα players όηαλ δελ ππάξρεη απνθσδηθνπνηεηήο surround. Επίζεο Σα format θσδηθνπνίεζεο δηαθέξνπλ θάπσο κεηαμύ PAL ζε NTSC. Σα πνιιαπιά ηκήκαηα ήρνπ επηηξέπνπλ δηαθνξεηηθέο γιώζζεο (κεηαγιώηηηζε) ήρνπ ζηνλ ίδην δίζθν κε ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε. Ο αξηζκόο ηκεκάησλ ήρνπ εμαξηάηαη θαη από ηε ρσξεηηθόηεηα, ηνλ αξηζκό θαλαιηώλ ζε θάζε ηκήκα, ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ην bit rate. Σα format θσδηθνπνίεζεο ήρνπ γηα ην DVD-Video είλαη ηα: LPCM, MPEG-1, MPEG-2, Dolby Digital θαη DTS. LPCM: Σν Linear PCM (γξακκηθό PCM) πξνζθέξεη έλα ελαιιαθηηθό ερεηηθό format αζπκπίεζην, παξόκνην κε απηό ηνπ CD-Audio αιιά κε κεγαιύηεξε δεηγκαηνιεςία θαη bit rate. Σν LPCM πξνζθέξεη κέρξη 8 θαλάιηα 48 ή 96kHz δεηγκαηνιεςία θαη 16, 20 ή 24 bits. Σν κεγαιύηεξν data rate θηάλεη ηα 6,144Mb/s πνπ είλαη πνιύ κεγαιύηεξν από ηα άιια format. Σν LPCM πξνζθέξεη πςειή πνηόηεηα αιιά ε κεγάιε ρσξεηηθόηεηα πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πιεξνθνξίεο δελ αθήλνπλ πνιύ ρώξν γηα ην βίληεν. MPEG-1: Σν MPEG-1 audio (όπσο θαη ην MPEG-2 audio) είλαη θαη απηό από ηελ πιεπξά ηνπ ήρνπ κία αληίζηνηρε κε ην MPEG εηθόλαο, κέζνδνο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ κεγέζνπο πιεξνθνξηώλ κε lossy compression, απνβάιινληαο δειαδή ηηο ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ δελ ρξεηάδνληαη. Σν MPEG-1 layer II πνπ ππνζηεξίδεη ην DVD ππνζηεξίδεη 2 θαλάιηα (stereo), θαη κπνξεί λα έρεη κόλν CBR κε data rate κέρξη θαη 224 kb/s. Σν MPEG Layer III γλσζηό σο MP3 δελ ππνζηεξίδεηαη από ηνπο δίζθνπο DVD, αλ θαη ηα πεξηζζόηεξα πηα players κπνξνύλ λα αλαπαξάγνπλ MP3 αξρεία. MPEG-2: To MPEG-2 είλαη κία επέθηαζε ηνπ MPEG-1 πνπ ππνζηηξίδεη όκσο πνιπθάλαιν ήρν. Μπνξεί λα είλαη 5.1 ή 7.1 surround θαη λα έρεη CBR ή VBR, κεηαμύ 32kb/s θαη 912kb/s (384kb/s ην πην ζπλεζηζκέλν) ελώ ην sample rate είλαη 48kHz. Η θσδηθνπνίεζε γηα ηνλ ζηεξενθσληθό ήρν είλαη παλνκνηόηππε ζην MPEG-1 θαη MPEG-2, επνκέλσο ην MPEG-2 είλαη ζπκβαηό κε ην MPEG-1. Dolby Digital: Επίζεο γλσζηή σο AC-3, ε επίζεο lossy θσδηθνπνίεζε απηή ηεο εηαηξίαο Dolby είλαη καθξάλ ε δεκνθηιέζηεξε όζν αθνξά ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο θαη ην DVD-Video. To AC-3 πξνζθέξεη 5.1 θαλάιηα surround θαη data rates από 64 (mono) έσο 448kb/s. Ο ήρνο surround 5.1 απαηηεί ηνπιάρηζην 384kb/s, αιιά ε Dolby ζπληζηά ην κάμηκνπκ ησλ 448kb/s. To stereo θσδηθνπνηείηαη ζπλήζσο ζηα 192kb/s. Σα DVD players κεηαηξέπνπλ ηνλ ήρν Dolby Digital ζε Dolby Surround (Prologic) από ηελ αλαινγηθή stereo έμνδν όηαλ δελ ππάξρεη απνθσδηθνπνηεηήο AC-3. DTS: Σν Digital Theatre Systems (DTS) είλαη έλα ελαιιαθηηθό format ήρνπ 5.1 θαλαιηώλ πνπ έρεη γίλεη αξθεηά δεκνθηιέο ζην DVD-Video. Σν DTS ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα κέζνδν ζπκπίεζεο όπσο ην MPEG θαη AC-3 (lossy compression) θαη ππνζηεξίδεη 48kHz δεηγκαηνιεςία θαη κέρξη 20bits αλά δείγκα. Σν data rate κπνξεί λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 64 θαη 1,536 Mb/s κε ηππηθέο ηηκέο ηα 768 θαη

4 ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ερεηηθώλ format πνπ ππνζηηξίδεη ην DVD-Video. PCM MPEG-1 MPEG-2 Dolby Digital DTS Max data rate 6,144 Mbps 384 Kbps 912 Kbps 448 Kbps 1,536 Mbps Σστνότητα 48 ή 96 khz 48 khz 48 khz 48 khz 48 khz Κανάλια 8 ή 4 2 μέχρι Άλλα ταρακτηριστικά στο DVD-Video Κεθάλαια (Chapters): εκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ DVD είλαη ηα chapters δειαδή θεθάιαηα, κε ηα νπνία έλα βίληεν κπνξεί λα ρσξηζηεί (99 ην κάμηκνπκ) παξέρνληαο έηζη άκεζε πξόζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ βίληεν. Υπόηιηλοι (Subtitles): Εθηόο από ηα 8 δηαθνξεηηθά θαη παξάιιεια ηκήκαηα ήρνπ, ην DVD- Video ππνζηηξίδεη θαη 32 (κάμηκνπκ) μερσξηζηνύο ππόηηηινπο, όπνπ κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ κεηάθξαζε ζε δηάθνξεο γιώζζεο ή άιιεο πιεξνθνξίεο θαη λα εκθαλίδνληαη κόλν κεηά από επηινγή ηνπ ρξήζηε όπνπ κπνξεί λα είλαη ζε δηάθνξα format όπσο subtitles ζε κνξθή θεηκέλνπ, closed-captions, subpictures θαη άιια. Video Streams - Γφνίες κάμερας (Video Camera Angles): ην DVD-Video ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα επηινγήο κέρξη 9 δηαθνξεηηθώλ γσληώλ θάκεξαο ζηελ ίδηα ζθελή. ηε πξαγκαηηθόηεηα απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ απνζήθεπζε δηαθνξεηηθώλ βίληεν θαλαιηώλ ζε ηεκαρηζκέλα ηκήκαηα αλαθαηεκέλα κεηαμύ ηνπο έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ππάξρεη άκεζε πξόζβαζε από ην έλα ζην άιιν. Απηή ε κέζνδνο πάλησο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ data rate ηνπ βίληεν. Μενού (Menus): Σν DVD-Video ππνζηηξίδεη θαη ηελ αλαπαξαγσγή κελνύ πνιιαπιώλ επηινγώλ όπνπ αλάινγα κε ηε δνκή ηνπο, δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα επηινγήο από ηνλ ρξήζηε, ηνπ ερεηηθνύ ηκήκαηνο, ππόηηηισλ θαζώο θαη παξέρνπλ άκεζε πξόζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (chapters) ηνπ δίζθνπ. Σα κελνύ κπνξεί λα πεξηέρνπλ θίλεζε / βίληεν θαζώο θαη ήρν. Φρόνοι αναπαραγφγής: Όπσο είλαη θαλεξό ζην DVD-Video αληίζεηα από ην CD ν ρξόλνο δηάξθεηαο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη θαζώο εμαξηάηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ πνπ απνζεθεύεη. Οη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ DVD-Video αλαθέξνπλ ρξόλν αλαπαξαγσγήο ζε έλα δίζθν DVD 4,7GB, 133 ιεπηά βίληεν θαη ήρνπ, πςειήο πνηόηεηαο. Με ζπκπίεζε βίληεν MPEG-2 ρξεηάδεηαη ην ιηγόηεξν έλα data rate 3500Κb/s. Ο ήρνο surround 5.1 ρξεηάδεηαη αθόκα 384kb/s (Dolby Digital) θαη κε ηηο επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο επηπιένλ δηαιόγσλ ζε άιιεο γιώζζεο θαη ππόηηηινπο θαη ε ρσξεηηθόηεηα απμάλεηαη ζε 4692kb/s ζε θάζε δεπηεξόιεπην κίαο ηαηλίαο 133σλ ιεπηώλ (έλα κίληκνπκ 4Mb/s ρξεηάδεηαη γηα πςειήο πνηόηεηαο εηθόλα). Σν άζξνηζκα ππνινγίδεηαη ζηα 4,68GB. Τςειόηεξα data rates κπνξνύλ ζαθώο λα πξνζθέξνπλ θαιύηεξε πνηόηεηα, θαζώο ηo κάμηκνπκ data rate είλαη 9,8Mb/s γηα βίληεν θαη ήρν καδί κε ηηο ππόινηπεο πιεξνθνξίεο 10,08Mb/s. Καζώο όκσο ε ηερλνινγία ηεο ζπκπίεζεο MPEG βειηηώλεηαη επηηπγράλεηαη θαιύηεξε πνηόηεηα κε κηθξόηεξα data rates. Σν απνηέιεζκα πάλησο είλαη όηη κία ηαηλία πνπ αλαπαξάγεηαη από έλα DVD-Video έρεη αξθεηά θαιύηεξε πνηόηεηα από ηελ νηθηαθή βηληενθαζέηα ππνζέηνληαο όηη ε εηθόλα έρεη 92

5 θσδηθνπνηεζεί κε ην κίληκνπκ data rate πνπ ζπληζηάηαη. ηνπο δίζθνπο δηπιήο ζηξώζεο (DVD-9) ε ρσξεηηθόηεηα απμάλεηαη ζε 240 ιεπηά ελώ ζηνπο δίζθνπο δύν πιεπξώλ (DVD-10) ζα ρσξέζεη ιίγν παξαπάλσ από 266 ιεπηά. Δομή και αρτειοθέηηζη: Όπσο έρνπκε πξναλαθεξζεί ην DVD ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα αξρείσλ UDF (Universal Disc Format). Κάησ από απηό ην ζύζηεκα, ην DVD-Audio πεξηέρεη βίληεν, ήρν θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηώληαο κία ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη αξρεηνζέηεζε. Σα αξρεία θαη ηα directories ηνπνζεηνύληαη κέζα ζην θάθειν VIDEO_TS. Κάζε DVD ρσξίδεηαη ζε αξρεία VTS (Video Title Sets). Σν DVD-Video απνηειείηαη από ηελ ηεξαξρηθή δνκή πνπ θαίλεηαη παξαθάησ: Εικ 8.2: Η αρτειοθέηηζη ηοσ DVD-Video αλ κίληκνπκ ζα ππάξρεη έλα VMG (Video Manager) ην νπνίν πεξηέρεη ζπλνιηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ξνήο ηνπ DVD. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη ζηνηρεία γηα ηηο πνιιαπιέο γιώζζεο, γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη ειέγρνπ γνλέσλ (parental control) γηα ην θιείδσκα αθαηάιιεισλ ηίηισλ γηα παηδία. Σν VGM επίζεο ηππηθά πεξηέρεη ην θύξην κελνύ (main menu) γηα ηελ πινήγεζε ηνπ δίζθνπ θαη εηζαγσγηθά βίληεν όπσο νη αλαθνηλώζεηο δηθαησκάησλ. ηα αξρεία ηνπ DVD-Video ζα ππάξρεη επίζεο θαη έλα ηνπιάρηζην VTS (Video Title Set), αλ θαη ηππηθά ζα ππάξρνπλ παξαπάλσ από έλα έηζη ώζηε ηα πεξηερόκελα ηνπ DVD λα νξγαλώλνληαη ζε πην ινγηθά γθξνππ θαη λα πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθά είδε πιηθνύ θαη format ζηνλ ίδην δίζθν. Κάζε ζεη πιεξνθνξηώλ VTS πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ειέγρνπ θαη αξρεία Video Objects (VOB) ην θύξην ζηνηρείν ηνπ δίζθνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη βίληεν, ήρν θαη ππόηηηινπο αιιά θαη ζηνηρεία πινήγεζεο. Γηα έλα DVD-5 δελ ζα ππάξρνπλ πάλσ από 5 title VOB αξρεία, ελώ έλα DVD-9 ζα έρεη κέρξη 9 title VOB αξρεία. Κάζε VOB εκπεξηέρεη αηνκηθά θειηά πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε Program Chains (PGCs) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ απιή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα λα ειέγρνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ βίληεν ηνπ ήρνπ, ηνπο ππόηηηινπο, λα δείρλνπλ ηνπο ηίηινπο θαη λα ππαθνύλε ζε άιιεο εληνιέο. Περιγραθή αρτείοσ VIDEO_TS.IFO VIDEO_TS.VOB VIDEO_TS.BUP VTS_01_0.IFO VTS_01_0.VOB VTS_01_0.BUP Video Manager Information VMGI αξρείν (πιεξνθνξίεο Video Manager) VOB αξρείν γηα ην κελνύ VMG VMGI backup αξρείν VTSI αξρείν Video Object ξπζκηζκέλν γηα ην VTS κελνύ VTSI backup αξρείν VTS_01_1.VOB Πξώην Title Video Object αξρείν VTS_01_2.VOB Δεύηεξν Title Video Object αξρείν VTS_01_n.VOB Σειεπηαίν Title Video Object αξρείν (n < 10) 93

6 Περιοτές (regions): Γηα ιόγνπο ρξνληθήο δηαθνξάο ηεο παξνπζίαζεο ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ θόζκνπ, κεηά από ζπλελλόεζε ησλ θαηαζθεπαζηώλ θαη studio θηλεκαηνγξάθνπ, ζηα DVD-Video (δίζθνπο θαη players) δεκηνπξγήζεθαλ ηα regions όπνπ κε εηδηθή θσδηθνπνίεζε δελ επηηξέπεηαη ζε έλα δίζθν DVD-video από κία πεξηνρή ηεο γεο λα αλαπαξαρζεί ζε κία άιιε αλ δελ αλήθεη ζην ίδην region. Σα regions απηά είλαη ηα εμήο: Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Region 6 Region 7 Region 8 ΗΠΑ, Καλαδάο Επξώπε, Μέζε Αλαηνιή, Νόηηα Αθξηθή, Θαπσλία Ννηηναλαηνιηθή Αζία, Σατβάλ Κεληξηθή θαη βόξηα Ακεξηθή,Μεμηθό, Απζηξαιία, Νέα Ζειαλδία Ρσζηθή νκνζπνλδία, Αθξηθή (κέξνο), Θλδία, Παθηζηάλ Κίλα Απξνζδηόξηζην Γηα ρξήζε από αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θηι. Εικ 8.3: Οι περιοτές (regions) ζε γεφγραθική όυη 94

7 8.5 DVD Audio Σν DVD-audio ζρεδηάζηεθε γηα λα απνζεθεύεη ήρν πςεινηάηεο πνηόηεηαο θαη πην ζεκαληηθά, ππνζηεξίδνληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πνιπθάλαινπ ήρνπ surround, θαη παξόιν πνπ είλαη ην ίδην format κε ην DVD-Video έρεη ην πξνηέξεκα όηη ππνζηεξίδεη ήρν PCM ζε 9,6 Mb/s data rate αληί ησλ 6,144 Mb/s πνπ είλαη ην αλώηαην ζην DVD-Video. Παράμεηρος Audio Object (AOB) Video Object (VOB) Τύπος ήτοσ LPCM ή MLP LPCM ή Dolby Digital Δειγμαηοληυία (khz) 44.1 to 176.4, 48 to /96 Bits ζε κάθε δείγμα (bit rate) 16/20/24 16/20/24 Μέγιζηος αριθμός καναλιών 6 (96kHz), 2 (176.4/192kHz) 6 ή 8 Μέγιζηο data rate (Mb/s) 9.6 (γηα PCM) Όπσο δείρλεη ν παξαπάλσ πίλαθαο ην DVD-Audio πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα δεηγκαηνιεςίαο κέρξη θαη 192kHz γηα stereo θαη ήρν κέρξη θαη 6 θαλάιηα ζηα 96kHz κέγηζην γηα surround ήρν. 8.6 Χαρακτηριστικά DVD-Audio MLP: Η ρξήζε 6 θαλαιηώλ 96kHz/24bit κε θσδηθνπνίεζε PCM ζα είρε έλα data rate 13Mb/s, αξθεηά πςειόηεξν από ην 9,6Mb/s πνπ είλαη ην αλώηεξν επηηξεπηό. Αθόκα ε δηάξθεηα ζα ήηαλ κόλν 40 ιεπηά πεξίπνπ γηα έλα δίζθν DVD-5. Γη απηό ην ιόγν κία κνξθή ζπκπίεζεο ρξεηάδεηαη γηα λα ππνζηεξίδεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή πνηόηεηα ζηνλ ήρν surround. Έηζη νη θαηαζθεπαζηέο επηιέμαλε ην Meridian Lossless Packing (MLP) ηεο αγγιηθήο εηαηξίαο Meridian Audio. Σν MLP είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επεξεάδεη ειάρηζηα ην ερεηηθό ζήκα ελώ μνδεύεη ζρεηηθά κηθξή ππνινγηζηηθή δύλακε. Σν MLP επίζεο είλαη αξθεηά επέιηθην θαζώο επηηξέπεη νπνηαδήπνηε επηινγή bit rate, όπσο π.ρ. 22bit αληί γηα κόλν 16, 20 ή 24. Παξαθάησ βιέπνπκε κεξηθά παξαδείγκαηα ρσξεηηθόηεηαο πνπ θαηαιακβάλεη ην MLP. Κανάλια ήτοσ Φαρακηηριζηικά Φρόνος Αναπαραγφγής Μονή ζηρώζη Διπλή ζηρώζη 2 θαλάιηα 192kHz/24bits 120 ιεπηά 215 ιεπηά 6 θαλάιηα 96kHz/24bits 86 ιεπηά 156 ιεπηά 2 θαλάιηα 44,1kHz/16bits 13 ώξεο 23,6 ώξεο Σα αξρεία ζην DVD-Audio ηνπνζεηνύληαη ζην AUDIO_TS θάθειν θαη απνηεινύληαη από ηα: SAMG (Simple Audio Manager) παξόκνην κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ Audio CD (TOC). AMG (Audio Manager) είλαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ γηα ην video θαη ην audio πεξηέρνληαο πιεξνθνξίεο θαη κελνύ. ASVS (Audio Still Video Set) πνπ πεξηέρεη εηθόλεο γηα όια ηα audio tracks. AOB (Audio Objects) αληίζηνηρα ησλ VOB αξρείσλ, πνπ πεξηέρνπλ ηηο ερεηηθέο πιεξνθνξίεο. 95

8 Δομή/αρτειοθέηηζη: Όπσο θαη ζην CD-Audio, ζην DVD-Audio ππάξρνπλ tracks θαη indexes πνπ όκσο είλαη αξρεηνζεηεκέλα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Κάζε πιεπξά ηνπ DVD-Audio δίζθνπ νλνκάδεηαη album θαη ην θάζε album ρσξίδεηαη ζε 9 γκροσπ (ην πεξηζζόηεξν), ην θάζε γθξνππ ζε 99 tracks θαη ην θάζε track ζε 99 indexes. Γηα ιόγνπο πινήγεζεο ππάξρεη έλα επηπιένλ επίπεδν κεηαμύ ησλ γθξνππ θαη ησλ tracks, ηα ATT (Audio Titles). Σν θάζε γθξνππ κπνξεί λα έρεη έλα ε πεξηζζόηεξα ATT θαη θάζε ΑΣΣ κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε έλα ε πεξηζζόηεξα tracks. Σα ATT αγλννύληαη από ηα player κόλν ήρνπ. Εικ 8.4: Η ιεραρτία ζηη δομή ηοσ DVD-Audio Εικόνες & βίνηεο: Σν DVD-Audio επίζεο ππνζηεξίδεη ηελ εκθάληζε εηθόλσλ πνπ νλνκάδνληαη Audio Still Video (ASV), αιιά θαη ππνηίηισλ (subpictures) θαηά ηελ αλαπαξαγσγή. Οη εηθόλεο κπνξεί λα είλαη ζπκβαηέο είηε κε PAL είηε κε NTSC. Αθόκα γηα ζπκβαηόηεηα κε ηα θάδξα 4:3 θαη 16:9 θαη ηα δύν απαηηνύληαη. Σν DVD-Audio κπνξεί λα πεξηέρεη θαη ζηνηρεία βίληεν κε κεξηθέο ιεηηνπξγίεο όκσο όπσο ην θιείδσκα ηίηισλ, έιεγρνο πεξηνρώλ θαη άιια λα κελ ππνζηεξίδνληαη. ε απηή ηε πεξίπησζε ην ερεηηθό κέξνο κπνξεί λα αλαπαξαρζεί θαη ρσξίο ην βίληεν. Κείμενο & μενού: Κείκελν (ην αληίζηνηρν text ζην CD) κε πιεξνθνξίεο όπσο ηα πεξηερόκελα, νλόκαηα θαιιηηερλώλ, ζηνίρνη, δηεπζύλζεηο internet θαη άιια, κπνξνύλ επίζεο λα αλαπαξάγνληαη. ηαηηθό θείκελν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα γεληθέο πιεξνθνξίεο ελώ δπλακηθό θείκελν είλαη θαηάιιειν γηα ζηνίρνπο πνπ αιιάδνπλ θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ. Σέινο κελνύ θαη ζηνηρεία πινήγεζεο κπνξνύλ επίζεο λα πεξηέρνληαη όπσο θαη ζηνπο δίζθνπο DVD-Video, όκσο κε κεξηθνύο πεξηνξηζκνύο. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αθίλεηεο εηθόλεο, subpictures, θαη ζηνηρεία πινήγεζεο. Οη πεξηζζόηεξνη δίζθνη DVD-Audio κπνξνύλ λα αλαπαξαρζνύλ από ηα ππάξρνληα DVD players. Μεξηθά παξαδείγκαηα ζπζθεπώλ είλαη ηα DVD-Audio only players (κόλν γηα DVD- Audio) όπσο απηά ησλ απηνθηλήησλ, ή ηα Universal players πνπ κπνξνύλ λα αλαπαξάγνπλ DVD-Audio θαη Video δίζθνπο. Γηα ηελ ρξήζε όισλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ DVD-Audio, όπσο ηνλ surround ήρν, ηνλ πςειήο πνηόηεηαο ήρν ηα κελνύ θαη ην θείκελν, είλαη αλαγθαία ε πξόζβαζε ζε επηπιένλ ζπζθεπέο όπσο εληζρπηέο θαη ερεία surround θαη νζόλε. Σν DVD-Audio ηέινο ππνζηεξίδεη ζύκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαιύηεξε πξνζηαζία αληηγξαθήο από ην DVD-Video, κε ην ζύζηεκα Content Protection for Pre-recorded Media (CPPM). 96

9 8.7 Super Audio CD (SACD) και Direct Stream Digital (DSD) To Super Audio CD, εμειίρηεθε από ηελ Sony θαη ηελ Philips κε ζθνπό ηελ ςεθηαθή ερεηηθή αλαπαξαγσγή πςειήο πνηόηεηαο. Οη βαζηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ SACD πεξηιακβάλνπλ: Μέρξη θαη 100kHz εύξνο θαη 120dB δπλακηθή πεξηνρή Πιήξε πνηόηεηα γηα όια ηα θαλάιηα Τβξηδηθνί δίζθνη - κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ CD θαη DVD formats Αλώηαηε πξνζηαζία αληηγξαθήο Κείκελν, γξαθηθά θαη video. Ο δίζθνο SACD κπνξεί λα είλαη ζπκβαηόο κε ηα ππάξρνληα CD- Players. Ο ηξόπνο πνπ επηηπγράλεηαη απηό είλαη κε ην λα ρξεζηκνπνηνύληαη δύν ζηξώζεηο όπνπ ε κία πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο Εικ 8.5: ηρώζεις ηοσ SACD (CD & DVD) ζε CD format ελώ ε άιιε πεξηέρεη ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο ζε κία εκηδηαθαλή ζηξώζε, απηό ην format όκσο δελ είλαη ζπκβαηό κε πνιιά DVD-Audio players αλ θαη νη θαηλνύξηεο ζπζθεπέο ηώξα ην ππνζηεξίδνπλ. Επίζεο νη δίζθνη απηνί είλαη δπζθνιόηεξνη ζηελ θαηαζθεπή θαη έηζη πην αθξηβνί. Σν SACD ηέινο πεξηέρεη πξνζηαζία αληηγξαθήο από ηηο πιένλ πεξίπινθεο πνπ έρνπκε δεη σο ηώξα. Αλ θαη θαλείο δε κπνξεί λα εγγπεζεί όηη απηή ε πξνζηαζία ζα είλαη αξθεηή, ζίγνπξα θάλεη ηελ αληηγξαθή ησλ SACD εμαηξεηηθά δύζθνιε. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ SACD πεξηέρνληαη ζην Scarlet Book (πνξθπξό βηβιίν). Oη δίζθνη SACD είλαη ζηε πξαγκαηηθόηεηα δίζθνη DVD δηόηη ρξεζηκνπνηνύλ ην ίδην κέγεζνο sectors, ίδην ζύζηεκα δηόξζσζεο ζθαικάησλ, θαζώο θαη ην ίδην ζύζηεκα αξρείσλ (UDF). Η ζεκαληηθόηεξε δηαθνξά ηνπ SACD από ην DVD-audio αιιά θαη από νπνηνδήπνηε άιιν ςεθηαθό ερεηηθό format, είλαη όηη ρξεζηκνπνηεί έλα εληειώο λέν ςεθηαθό ερεηηθό αιγόξηζκν κεηαηξνπήο, πνπ νλνκάδεηαη DSD (Direct Stream Digital - ψηφιοποίηση εσθείας ροής) θαη είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθόο από ηελ ηππηθή PCM ηερλνινγία. Σν DSD όζν θη αλ θαίλεηαη παξάμελν, ιεηηνπξγεί ζηα 1-bit αλάιπζε θαη 2,8224MHz δεηγκαηνιεςία. Απηή ε ηερλνινγία, κέζσ δηαθόξσλ ηερληθώλ, ζεσξεηηθά απνθεύγεη ην θηιηξάξηζκα από ην νπνίν πεξλάεη ν «ηεηξαγσληζκέλνο» ςεθηαθόο ήρνο γηα λα γίλεη αλαινγηθόο ζηα ζπκβαηηθά 16-bit/44.100kHz, 24-bit/96kHz θηι. Εάλ ην αλαινγηζζεί θαλείο, νη πεξηζζόηεξνη κνληέξλνη θνηλνί A-D converters ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αλαιύνπλ ην αλαινγηθό ζήκα ζε δεηγκαηνιεςία πνιύ πςειόηεξε από ηελ δεηνύκελε, θνηλώο 128 θνξέο παξαπάλσ, αιιά κε αξθεηά κηθξή αλάιπζε - bit-rate. Όηαλ ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη ζε ηόζν πςειά επίπεδα ηα δείγκαηα δελ αιιάδνπλ ηδηαίηεξα από ην έλα ζην άιιν θαη έηζη ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ην επόκελν δείγκα κεγαιώλεη ή κηθξαίλεη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν. ηε ζπλέρεηα δηάθνξεο πεξίπινθεο δηεξγαζίεο αθνινπζνύλ θαηά ηηο νπνίεο ε πςειόηαηε δεηγκαηνιεςία θαη ρακειή αλάιπζε κεηαηξέπνληαη ζε αξθεηά ρακειόηεξε δεηγκαηνιεςία (π.ρ. 44.1kHz θηι) θαη πςειή αλάιπζε αληίζηνηρα (π.ρ. 24-bit). Η αληίζηξνθε επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη θνηλώο γηα ζηνπο D-A converters, κε ην ςεθηαθό ζήκα λα δεηγκαηνπνηείηαη ζε πςειόηαηεο ηηκέο θαη κε ρακειή 97

10 αλάιπζε γηα ηελ αλα-κεηαηξνπή ηνπ ζε αλαινγηθό. Οη converters απηνί είλαη γλσζηνί σο delta-sigma converters, νη νπνίνη έρνπλ πνιιά ηερληθά θαη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο πεξηζζόηεξν πνιύπινθνπο θαη αθξηβνύο παιαηόηεξνπο converters πςειήο multi-bit αλάιπζεο. Παξόια απηά ε δηαδηθαζία A-D πεξηιακβάλεη αλαγθαζηηθά ηε δεθαδηθνπνίεζε θαη ην ςεθηαθό θηιηξάξηζκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ PCM ζήκαηνο, ελώ ην D- A πεξηιακβάλεη μαλά θηιηξάξηζκα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζήκαηνο ζηελ άιιε πιεπξά. Η πξνζέγγηζε ηνπ DSD απιά παξαιείπεη ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, επηιέγνληαο λα θαηαγξάςεη θαηεπζείαλ ηηο πιεξνθνξίεο όπσο ζην delta-sigma, ρσξίο όκσο παξαπέξα επεμεξγαζία. Έηζη ην ζύζηεκα θαηαγξάθεη κόλν έλα bit γηα θάζε δείγκα - απιά 1 ή 0 γηα ην εάλ ην θάζε δείγκα είλαη κεγαιύηεξν ε κηθξόηεξν από ην πξνεγνύκελν, αιιά κε δεηγκαηνιεςία 64 θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ ηηκή ηνπ 44.1kHz, ζηα MHz. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο νη θαηαζθεπαζηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ην SACD είλαη ερεηηθά πνηνηηθά αλώηεξν κέζν από ην DVD-Audio. Η Philips θαη ε Sony ζπληζηνύλ ηώξα αθόκε θαη ζηα studio ερνγξάθεζεο λα ρξεζηκνπνηνύλ DSD θαη όηαλ ρξεηάδεηαη, λα κεηαηξέπνπλ ζε CD audio ρξεζηκνπνηώληαο κία κέζνδν πνπ νλνκάδεηαη Super Bit Mapping Direct. Εικ 8.6: Κφδικοποίηζη Direct Stream Digital Φαίλεηαη ηδαληθό, όκσο όπσο θαη κε όιεο ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, έηζη θαη κε ην DSD ηα πξάγκαηα είλαη πεξηζζόηεξν πνιύπινθα θαη ζπκβηβαζηηθά από όζν θαίλνληαη αξρηθά. Καηαξρήλ δελ είλαη πξαθηηθό λα εθηειεζηεί νπνηαδήπνηε ινγηθή επεμεξγαζία ζήκαηνο ζε ξνή δεδνκέλσλ ελόο bit. Γη απηό ην ζήκα ηνπ DSD πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε ζήκα ησλ 4σλ ε 5- bits γηα ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο επεμεξγαζίαο, νπόηε ζηελ ηειηθή πεξηιακβάλεη ηελ ίδηα δεθαδηθνπνίεζε πνπ επηρεηξείηαη αξρηθά λα απνθεπρζεί. Αθόκε είλαη ακθίβνιν εάλ ππάξρνπλ DSD converters πνπ λα παξάγνπλ απεπζείαο ςεθηαθό ζήκα ελόο bit. Οη πεξηζζόηεξνη θαίλεηαη λα παξάγνπλ ιίγα bits κέζσ ησλ ζπκβαηηθώλ ζηαδίσλ ηνπ delta-sigma θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνπλ ην παξαπάλσ ζηε απαηηνύκελε DSD έμνδν. Αθόκε νη θαηαζθεπαζηέο αλαθέξνληαη ζε δπλακηθό εύξνο ζηα επίπεδα ησλ 100kHz θαζώο θαη ζε πνιύ κεγάιν δπλακηθό εύξνο ζηελ κπάληα αθνπζηόηεηαο, πξάγκα όκσο πνπ δεκηνπξγεί έλα κεγάιν πνζό ππεξερεηηθνύ ζνξύβνπ [δεκηνπξγνύκελνπ από ηελ ηερληθή ζρήκαηνο ζνξύβνπ (noise-shape) πνπ εθαξκόδεηαη γηα ηελ επίηεπμε δπλακηθνύ εύξνπο ζηελ κπάληα αθνπζηόηεηαο] ην νπνίν ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη απξόβιεπηα πξνβιήκαηα ζε θάπνηνπο εληζρπηέο. Σν ζίγνπξν είλαη πάλησο πσο ην DSD, όληαο θαηλνύξην θαη παηεληαξηζκέλν ζύζηεκα ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ελδερνκέλσο λα απνβεί αξθεηά θεξδνθόξν γηα ηελ Sony θαη Philips γηα ηα δηθαηώκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ. Επίζεο ε κεηαηξνπή αλαινγηθνύ ζε ςεθηαθό ζήκα ζην DSD είλαη εμαηξεηηθά απιή θαη θηελή επηηξέπνληαο ηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ πνιπθάλαινπ ήρνπ, κε αξθεηά θηελόηεξν θόζηνο παξαγσγήο από ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα ίδηαο ερεηηθήο πνηόηεηαο. Πάλησο ε πνηόηεηα ηνπ SACD κε DSD ζηελ πξάμε είλαη ζίγνπξα θαιύηεξε από ηα CD ησλ 16-bit/44.1kHz αιιά ππάξρνπλ αθόκε ακθηβνιίεο όζν αθνξά ηε ζύγθξηζή ηνπ κε ηα 24-bit/96kHz ελόο ζπκβαηηθνύ ςεθηαθνύ PCM ζπζηήκαηνο. Καζώο όιν θαη πεξηζζόηεξα studios ππνζηεξίδνπλ DSD παξάιιεια κε PCM νη ζπδεηήζεηο θαη νη απόςεηο είλαη ζίγνπξν πσο ζα ζπλερηζηνύλ γηα θαηξό αθόκε. 98

11 8.8 Blu-ray Disc Οη δίζθνη Blu-ray αλακελόηαλ κε ελδηαθέξνλ ήδε από ην 2001 όηαλ θαη αλαθνηλώζεθε γηα πξώηε θνξά όηη νη θπξηόηεξεο εηαηξίεο ειεθηξνληθώλ κέζσλ βξηζθόηαλ ζηελ πνξεία ηεο εμέιημεο ελόο λένπ ςεθηαθνύ νπηηθνύ δίζθνπ πνπ ζα πξνζέθεξε αξθεηά κεγαιύηεξε ρσξεηηθόηεηα από ηνλ δίζθν DVD. Καηά πνξεία απηή δεκηνπξγήζεθε έλαο ζύλδεζκνο πνπ νλνκάζηεθε Blu-ray Disc Association (BDA) θαη απνηεινύηαλ από ηηο εηαηξίεο Dell, Hitachi, HP, JVC, LG, Mitsubishi, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony, TDK θαη Thomson. Οη εηαηξίεο επέλδπζαλ αξθεηά ζε απηό ην κέζν θαη ην πξνώζεζαλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, όπσο κε ηελ ζειίδα ζην δηαδίθηπν, έηζη ώζηε λα γίλεη ην επόκελν θύξην κέζν αλαπαξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο. Σνλ ίδην θαηξό άιιεο εηαηξίεο κε επηθεθαιήο ηελ Toshiba εμέιηζζαλ ην HD-DVD έλα αληαγσληζηηθό κέζν κε παξόκνηεο δπλαηόηεηεο. Η πξνζπάζεηα απηή δελ απέδσζε, θαζώο θηλεκαηνγξαθηθέο εηαηξίεο πξνηίκεζαλ ηνλ Blu-ray, αιιά θη ε ρξήζε ηνπ Blu-ray ζηελ παηρλίδνκεραλή Playstation 3, έδσζε πνιύ κεγαιύηεξε ώζεζε ζην κέζν απηό. αλ απνηέιεζκα ην HD-DVD ζηακάηεζε λα παξάγεηαη ην Σν Blu-ray ζρεδηάζηεθε γηα λα επηηξέπεη ηελ εγγξαθή, επαλεγγξαθή θαη αλαπαξαγσγή video πςειήο αλάιπζεο (highdefinition video HD 1080p), θαζώο θαη γηα ηελ απνζήθεπζε κεγάινπ κεγέζνπο πιεξνθνξηώλ. Όπσο κε ην DVD όπνπ νη θαηαζθεπαζηέο πέηπραλ ηελ κείσζε ηεο αθηίλαο ηνπ laser από 0,78κm ζε 0,64κm, έηζη θαη κε ην Blu-ray ε αθηίλα κεηώζεθε αθόκα πεξηζζόηεξν ζηα 0,405κm. Απηό δε ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ εμειηγκέλνπ ηύπνπ laser ρξώκαηνο κπιε-βηνιεηί (blue-violet laser) ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηόηεηα κηθξόηεξεο δηακέηξνπ αθηίλαο θαη από ην νπνίν εμάιινπ παίξλεη θαη ην όλνκά ηνπ ν δίζθνο Blu-ray. Ο Εικ. 8.7: Δίζκος blu-ray με cartridge ζε αρτικό ζηάδιο ζπλδπαζκόο ηνπ blue-violet laser, ηεο αιιαγήο αξηζκεηηθήο νπήο θσηόο (numerical aperture) ζε 0.85, θαζώο θαη ηεο κείσζεο εμσηεξηθήο ζηξώζεο από 0,6mm ζην DVD ζε 0,1mm, ηειηθώο επηηεύρζεθε ε ρσξεηηθόηεηα 25GB θαη 50GB γηα δηζθάθηα δηπιήο ζηξώζεο θαζώο θαη ηαρύηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 4.5Mb/sec. Σα λέα απηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δίζθνπ δεκηνύξγνύλ αξθεηά πξνβιήκαηα ζηελ βηνκεραληθή θαηαζθεπή ησλ δίζθσλ απηώλ θαζώο ρξεηάδνληαη λέα κεραλήκαηα γηα ην mastering θαη ηελ καδηθή παξαζθεπή θαζώο θαη λέεο ηερληθέο επεμεξγαζίεο. Αξρηθά νη δίζθνη Blu-ray ήηαλ πνιύ επαίζζεηνη ζην ρεηξηζκό θαη έπξεπε λα βξίζθνληαη κέζα εηδηθή κόληκε πιαζηηθή ζήθε (cartridge) ζαλ δηζθέηεο. ηηο αξρέο ηνπ 2004 όκσο Η TDK εθεύξε έλα λέν ζθιεξό πξνζηαηεπηηθό πιηθό όπνπ απαιιάζζεη ην Bluray από ηελ ζήθε πνπ ην θάλεη πην αλζεθηηθό αθόκα θαη από ηα CD-DVD. Αθόκα, γίλεηαη ήδε έξεπλα γηα ηελ αύμεζε ησλ ζηξσκάησλ ζε έλα δίζθν άξα θαη ηελ αύμεζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ζε 100 κε 250GB. 99

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

DVD Audio, η επανάσταση ενός φίλου από τα παλιά

DVD Audio, η επανάσταση ενός φίλου από τα παλιά DVD Audio, η επανάσταση ενός φίλου από τα παλιά Πέραν των δικαιολογημένων ή όχι ηχητικών προτιμήσεων του καθενός, όλοι πρέπει να δεχτούμε πως η μακρόχρονη αναζήτηση της υψηλής πιστότητας θα ήταν τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DIGITALBOX-DIGITALSAT-DIGITALWORLD-DIGITALline-ΝΔΟΣΙΟΝ-ΜΑΝΗΑΣΣΑΝ-LEMON-TECHNISAT-CHESS MEGASAT-DIGIQUEST-INVERTO-SAGEM-PACE-GOLDEN INTERSTAR-GOLDEN MEDIA-BIGSAT-DUOLABS Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Τα πεξηζζόηεξα ζήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νκηιία, ηα βηνινγηθά ζήκαηα, ηα ζεηζκηθά ζήκαηα, θ.ά,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα