Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη"

Transcript

1 ΛΑ ΙΝΙ Ι ΔΙ ο ΡΑ Ι ΙΦΕΡ Ι Α Ι Ισ ΔΛγΣΗ Π Α ΔΙ ΙΚ Τ Ι Α ΙΚ Σ Ι Δ α Δ οη Ψαρρ ν α δκα Κ ΠΑΛΛ ΝΙ Π ηρ φ ρ ε Παναγ η Λ βδα ηλ φω Ζ Παλξ η ζ ρθμ Πρωτ ΔΤΑ Ο ΠΡΟΣ κ δομκ Συνεταρομ ΔΙ ΘΝΙΣ ΙΙΙΠΟΚ Α Ι Σ ΓΙ ΛΙ ΙΑ μ ω Κο οητα Αφδ υπ ψη κ α Χαρ αλαη Θθμα Σγετ Δαρρο δεξαμεη Γ Υδρευ η τ υ ηου κομου Αγωγ Δεξαμε η Γ κα Απ περατω η Δκτ ωγ ητα φδν Τ απ θ ραφο τη κ αο κη Χαρ αλ κη Πλξρωοη Σα γ ωρ ζ υμε οτ δοτερα απ το παραπ ω ο ετκ επραφ τη κ Χαρ αλ κη η τηρεο α τερα απ α τ α αυτοψ α κ Π Λ βδα δα οτωοε η ρθ ητα τω δα αμβα μθνων οτο παραπα ω ε ραφ σαζ κα με το υπ αρ θμ Δ Α οκ Ο Ο Φγραφ η θδω ε ε τολξ ην α αδ εταρε α ΡΓ ΚΑ Α πο α τμετωπ οη τα δαλαμβαομε α στο θγγραφο αυτδ π προοθ το σαζ γ ο ρ ζουμε τ τ θργο τελε ε δεκαπε ταμηνο υπομ εωτκ ρο ο ε μ ηοη κο η λετο ρ α κα ωζ εκ το το ε να δυνατη α τμετ ποη γ τω τ θ ω πρ βλημ των π υ ε δε ομε ω παρ υοαοθο ν μθ α το ρ κ αυτδ δ οημα Σε περ πτω η δε που η δ ο εταρε α αρ ηθε ην τμετ πο η ολ τωγ τπθαν προβ ηματων που εν δε με ω παρ υσασθ δ τ τε η πηρε α μπορε α κηοε δαδκα ε κατ πτωοη η εγγυητ ηζ καλη εκτ λεοη π ρ του εργ δ η ω μο ρ ζε οωτερφ Δα μ Τ Δ Ε Γ Γ Π Πρ τ με ζ Δ Κ Κ νοπο οη Κον τητα Αφδν Ο ΦΙΔ ΑΙ ΓΟΚΑ Αλεξα δρ υπδλεω Θ ΙΝΑΙ Γα η Πολτκ Δημ π υλ Μη ανκ

2 Ε τ Ξ ΤΠ Τ Γ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ζβ Φ ΕΛ Ν Ι ζ Δ ΙοΙζ Α ΙΛ Π Ι ε ε ΤΙΚ ΙΣ Δ Ι ΟΠ ΑΥ ΔΙοΙΙζ ΑΗΑ Α ΙΙ Σ Τ Υ Δ λ νοη Ψαρ α α δ α Κ Γ ΛΛΗ π ηροφορη Πεε α κ η Λαβδα Ο Ο Τη εφο ο π παμ η υτ οο Αρθμ Πμπ Ι οσ Φ Ο Δ Α φ ο οωμκδ Συνετ ρομ ν Δ ΨθΗ Ξ Ι ΙΓΙΟΚ Α ΙοΣ υλιε μ οο Κο ε τα φδ τ δψη κ α Χαρ α ακη Θψα Σ τ ξαοεοφ α ε ε Γ του εργα Υδρ αη Οκο ου Αγ ξ Ι ξρ σ ζ Δεξεμε η Γ α λταερ τα η Δεε ω Κο δα ξ φδ ο ατω γγ εφο η κ αολκτ Χαρ κη Ση ρξαυμ ατερα α δ το τα ε νω ο επκδ γγρ φ η κ Χαρμ η η Υ π ρεα α οτερα απο επταεα α το α κ Π Λ βδα δ α λ η ορθοητ ω δπ μβ ομ σ ο πρατ νωε ραφο αζ αμ τφ π αρ θμ Δ Α οκ ΙΙΙ ο Ο ο πψφ η δοοε τοξ ο ρ α αδτ ο εταφε α ΡΓΟΙζΑΤΑΞ π υ οπτμετα π α α δ ε βα με α οτο ε ραφο αυτ απψ οα γνωρζα με το γγο τε ε δεκα τ μη ο υ τ χρ Φτκο ο ηφτο η αλη εταυρ α ε εκ το τυυ ε α δυ ατη η π τμετ η Φ π τ πθ ο προβλημα ω πο δε ομε ω παρουααοφα μθοα α ο ροηητ ο δ η μ π ρλο τ οε παυ η α αδομ τ ρδ α αρηθε η ε τψετ πη ο ο τ γ π αγ γ πφβημ υ πα μ ω ταρουα οθψυ τατε Υηρεο α Ψρ α ηα ε ε ε η εψυητη α η ε ελεη υπ ρ του ε οδ η α η ο Νδ ορζε αα τερ Δω ομ Ι Ι Ι Κοτ οπο ο η ο αητα φδ Ιζ ο Ι ΑΦΙΔΙ ΑΙ ΓΟ ζα Α Αλεξα δρψ εοε Αθ Ι Ι Ι Μ Ε Γ Γ ΙΙ ΓΙρο οτ με ο Υ Δ Γε οζ Δημοπου α ΙΙο κξ η κο Β Ξ Ξ Ν Ξ Γ Ι

3 ΣΥΝ ΙΓ Σ Π ΛΙΤ Αν Ξ Τ Τ ΑΡΧ ηθ Συ ηγ ρ τ Πολτη Π υπ θεσηζ Π επστ λ ζ Π ηρ φορ ε ηλ φωνο μερομην α Ι Πε λβ νογλου Κ ρ Γε δργο Δημ π υλ Πρ οτ μενο Δ νατ λκτ ττκη Δ νοη οπ υτοδο κη η Δο κη η Ψαρρ ν Π ΛΛΙ ΝΙΙ Θ μα ραφη αναφορ πρ ζ τ Συνη ορ του Πολ τη αρ πρ γ απητ κδ ρε Π ρ Το τ μ ε ε Συ ηγ ρο του Πο τη θλαβε την θγγραφη αναφορ τη κυρ α α λκξ Χαρ αλ κη ετκα με δαρρο τη δεξαμενη δδρευ η τ υ οκ μο Ιππ κρ τεο Π λτε α Απ τ ν αναφ ρ κα τα ετκ γγραφα που προοκομ ζοντα απ τουξ ενδαφερ μεν υζ πρ κ πτε τ ετε δαπ τ ε τη δαρρο οε επτ πα αυτοψ α σαζ κα δ οατε εντ λη οτην αν δο ο εταρε α γα τη επ κευη τη Συ ηγ ροζ τ υ Πο τη ενεργ νταζ στ πλα ο των πρ βλεπ μ νω απ τ ν δρυτκ τ υ ν μο αρμοδοτητων ν Συνηγορ ζ του Π τη κα Σ Δ Δ Φ Α ρ αναλ βε τη δερε νηοη τη υπ θεοη Σε ουνθ ρα τω πρ αναφερομ νο ν σαζ παρακαλο με να μαζ γ ωρ ετε το ουντομ τερ δυνατ την εξ ξη ηζ επ σκευη τηζ δεξαμε η προκεμθ ου να λ κληρωθε τ ργο κα ενημερωθο ν ο ε δαφερ μεν πολ τε Παραμενουμε στη δ θεαη σαζ γα π αδηποτε πρ οθετη πληρ φ ρ α ον πο ηοη Κυρ α α λκη αρ ρλ κη Τα Θυρ δα Ο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ε τμη Γ νη γαη ηθ Συνηγορ τ υ Π λ τη Χατζηγ νη ξη θη α ηλ Ο

4 θ ΤΠΥΙ Τθ Χ Π ΞΞΞ Θ Ξ Ζ Ξ Ξ Ρ Ι λ η ξ Ξ ΛΛ ΝΙΙζ Ι ΔΙ οκ Α ΙΑ ΙΙ ΡΙΦ Ρ ΙΑ ΑΤΤΙΙζ ΙΣ Γ Δ ΣΙ κ ΑΣ Δ ΝΣ ΙΤΟ Ι ΥΤ Δ Ο Κ Ν Α Ι Ε Υ Δ Κ Δ οη Ψαρμ α αμ Κ δκα ΤΚ ΛΛ ΙγΙ ΙΙ ηρο ρορξ Πω α τ Λαβδα η Ξφ ο ο τ Ο Ι γ Αρθμ Πμ τ ΓΙΡ Σ ΝΓ κ αολ Χα αλ η Θ Κ ο ΑΙΙΑΙ ΙΔΡΙΤΙ υ Ι ΘηΙα Δερμξ δεξαμ η Γ τα θψα Γ ε α Φ Ξερ το α δ υ Ι ο τη αε Αφ Σχ α το απδ Ι δοι γ εραφο η κ Χαρ αλ κη β το δ Ο ΟΟΙ Φ ραφο τη κ Χαρ αλακη γ το α το ΟΖ Ζ εξ δκο δρ αη ο αμοδ ο π μ η ξαμε Σα γ ωρζαυμε π ο φα α δ ο παρα α ο α ο μεπ ο πραφ σαζ η Υ ηρεο α οτερα κα α ε ττ α αποψ α κ Π Λ Φ η δαπ τ οε ην ορο η α α δ α αμ ο θ Ι τ πορα θπραφδ σαξ κ Ι με ο υπ αρ μ Δ Α κ Ι πραφ η δωοε Ξτ στηγ α ο ετ φε α ΓοΚΑ π ζ μετωπ οε τα δαλα α με α οτο εγγραφο αυτ Σε α ε ε α μ το αρα τπ ο β σ χετ ε α ηλθατ το δο θ κ η Υ ηρε α Ιε ο υπ αρ θμ ο Δ γγραφ ηζ αα ε ημθμοαε μθοω τα Οποδομ κα Συ ε αψομοδ Δ εθ ξ ποκρ τεοζ Πολτε ο Τ α τξ ε θ εε η καθ ξ επη κ γ α τ τγ Ι ο ζη δυ ατ τα π β η α α ο ετε ρε α ε κε α ε τα ο τ α προβλ ματε α Φψο θρτττ παρα β ταυ θ αυ Υοτφα α τα ταρα α ο με χεεκ εξ κο που μαζ οτε μα κα ε τα υ α εη Ι ερ αυμ εξι α πε ε ε μα ε τ πυ α θμ Δ Α Ι ξ ραο μα ε ημεφ αμετη δ φ οαε κ Σκαρμ πη γα ζξ ε ρ εξ μα Υοτερα ω ρ τα ψ ω θα ρα με οτ η Υτ ρεο α πφθ η αε ημ μ α σαζ μ ε τα παραπα ω αεπκα θπραφ η περ η Δ Υ Δ κ ο η Μθ Γ Γ π Ο ΠροΙα μεγ Υ Δ Κ ονα ο ηοη Ι φφ ρεαατπκ υ γελοτρξ Ι Γε ρ ο Δη μ ουλο ΓΙολπ ξ τ η ο Ξ τ ν Θ Ν Ξ Ι ξ

5 Σ Ι ΛΟ υσ υ Κ ΣΙ Ξ Γ υ Τ υ Ι υλ Ε ΑΣ π ο Π ΩΤ Θ ΝΩΝ Ρ Σ Ο Δ Σ ΟΥ Σ ΤΑΙ ΙΣ Υ Δ Ν Σ ΙΠΠ Ρ ΙΟΣ Π ΛΙΤ ΙΑ ξα ο Κδρο Τ Δ Σ του Συλλογου Οκοτο Οα θ ε να πραγ τοποηθε ουναντηοη μαζ οα με κοπ να υζηησουμε τα προβληματα που απασχολο η περομ οντα πα τ οτδ ο την επ λυοη τ υζ ρακαλουμε οπυ μ ζ εν μερ ο τε ο ρτκ με Τη ημερ μην α π ρατ ατ το ηοη καθ κα τον τ π αυ ζ η ο υνφνηοη μφ τερυ επυυμουμε τ ν ν πτυξη τ περο η κα μα ουναντηοη Ο την εποπε οε α μ λη τ υ Συ γου κ τ ν που τα περοο τερα κατ κο μ νμα στγν πποκρατεο ολτε α καθημερνα αντμετα π ζουν τα δα προβληματα κα επθυμο ν τη γρηγορη επ λυ η τουζ τ θτ θα επ λθε γρηγ ρ τερα η αν πτυξη ηζ Ση δ ρκεα του περα μ νου εμ να λο α πμετω σαμε πρ βληματα με το μ ν κα ο Σολλογο Οκοτ ον Ιπποκρατε υ Π λτε α ελ του πο ου ε α κα με του Συγεταρομο Δεθ η Ιπποκρ τεο ολτε α α θ νετα ην αν γκη α σαζ ευ αρ τ οε γα τ ν προθυμ α επ λυοη αυτο του θεματοζ π υ δε ξατε την Ι ενκ Συν ευ η του Συνεταρομο ηζ η αρτ ου καθ κα γα η δθομευοη οα π ζ α βρε τε ρ π εκ νομοδ εττε αγορ ζ ντα αναλογο μη ανημα ε τε ενοκ ζ ντα κ ποο αντ ατο Εν οψε του καλοκαροδ ενα αλλο θεμ π υ κα ε την περ η ε να υτδ τη Πυρα φ λεα Κατ υ πεα αυζητ ντα μεταξ μαζ θα μπορ ουμε α αποφαο ο υ ε απο κονου τροπου που Οα β ηθ οουν στ ουντονομο μ καλ τερη φ λα η περο η Υπ ρ ουν κοδομκ τετρ γω α στ ν περοχη τη Ιππυκρατε ου Ι ο τε α δπου το δ κτυο υδρε εω δε περ ε κα θα πρ πε α γ ε επ κταοη του καθ οτα οημε α αυτ μ νουν μ νμα μ η του Συνεταρομ καθ κα του Συλλ γου κοτων Θα ελαμ επ οη ν μαζ εν μερ οτε γα τ υζ τρ πουζ τε κτ υποοτξρξηζ του δκτυου υδρε εω μξ ε ο το α τη Υ ξ τ η οη οα Α ΤΙ ΙΣ η

6 Σ ν ε ΓΦΣ Κ ΣΤΞ Σ Ν υκ Ρ Υ Ξ ΑΣ Απ ν ΠΡΩΤ ΘΙ ΝΩΝ ΠΡ Σ Δ Σ Ο Σ λ Ε ΑΙΡΙΣλ Ο Δ Ν Σ ΙΠΠ Ι Σ Π Λ Τ Ι ρ κτωβρ ου Ο Ιγ ετα τ τ λευτα α ου αντ ση που ε ε πρα μ τοποηθε την ουν ου ν οτ Ιπποκρ τεο γραφε α του Συνεταρ μο Πολτε α ο Πρ εδρο κ Κ Π γτοζε χε υποο εθε οτα παρδντα μελη του Συλλδγου Οκοτο ν τ επεκτασ του δκτδου υδρε εω τ τ υ μωζ το δ κτυο επ κταοη ε ταματηοε πω επ οη κα τα εργα ασφαλτδοτροοη ππλεον ποκαταοτ ε τον βλαβ υ οτο υπ ρ δ κτυο δεν θ ε γ ε ακ μα απ ην Γ Α π οη θα θ λαμε α μαζ πληρ φορξοετε ποτε α γ νε η παραδο του υπ ρ ο το δκτυου απδ τ ν Γ ΚΑΤ η Κ ΙΝ Τ ΤΑ Σα ζ παρακαλ με να μα ε ημερ ετε ο ετκ Α Ι ΙΣ Π Δ Σ Γ Α Σ

7 τ υ ζ ν ζ Γ Ξ Ε ζ π φ Πρ τ θη Π Σ Φ ΔΝΕΣ Νοεμβρ ου Π Δ Σ Ο Ν ΣΥΝ Τ ΣΜΟΣ Δ ΘΝ Σ ΠΠ Τ Σ Π Λ Τ ΠυΠ Κυ ΣΥ υ Λ υ ΥΤ Ν Τ Τ Φ ΔΝοΝ ρ ο Σα ε μερ ουμε π ζ μ α απο τ ζ εταρ ε που ουγ α ευτ κε στ ν Π Δ Γ ε ε η α αλαβε τ τ ργ υδρε εωζ Τηζ ΤΤτ οκρ ε ου Λ ε αζ Το εργο υ ΖυνεΤα ρσμοζ ΔεΘ η ππ κρ τε Π λτε ρ μαα οουτ αι Επβλθπου σ ζ α ρ η η Τ Δ κα συμφω με Γ ν Α Το εργο κατσσκε ζ εχε Ε σ Κ ο κ οτθ κα υ ρηση τ υ δ κτ ου απ τα τ λη τ υ τ ργ δε θ ε Γ υμ Ξπ μ ξ Ξ Ξ Γ μυυυ ζ υ κατασκευαοτ κα πρ βλξματα με ο ε ε κα μ με βλαβε κα δ αρρ θ Ξ ε μ μ μ ρ υ γ υ υυ σ μ υ ξ επ η α με Τ τρ ΤΙ ετε κ π α α τ με ωπ ετε τ λαμβ εστε Ξ Ξ Ξ Ι μ Ι λζυ ΙλΙ μ μ μ Ι υ μ υ Ιξ ψ Ι υδρε οεω γ ετα μεγ λη πατ λη τ υ ερ τ υδροφ ρ υ οριζ τα Α ΚαΓ ωζ σξ Τ ζ σγ μεα ζ ΤΤερ οχηζ υτ Χα τα ασ οττα Ο ΤΞ Ξ Τ ο εχε σα απ Τ λε μα κ τ ζ τηζ περο ξ α τταραμ ου Χωρ ζ ερ γα πολλ μερεζ Σ ο Π Δ Σ Γ Α ΕΥΣ

8 ΙΙ Σ κ Γε Ι ρμο Δημ πουλ Πρ οτ μεγ ΔΚ νατολκ ττκη Δ γ η οπ υτοδο η η Δ η η Ψαρρ ΙΙΑΛΛΙΙ Ι Ια υαρ υ ΟΟ ξ υ ητ κ ρε ΠροΤοτ με ε Θα ηθελα να με ε ημερ οαετε αν ε δ θε απ ην π ρεα α σαζ ση ν δ ο ταρ α Γ Κ τ οτ ποηπκ καη εκτελ αεω γα το ηο υδρε σεω τ υ κ μοδ Δεθ τ Ιπποκρ τεο Πολτε α η Κ ητα φδν ο επκ νων α ΑΡ ΑΡΙ κ ο τρα Ι Π

9 Ιανουαρ ου ΠΡ Σ Ν κ Π ΔΡ ΗΣ Κ ΙΝΟ Ι ΑΣ ΦΙΔΝΩΝ ξαπητ κ ρε Πρ εδρε Ο Σ λλογο κ τ ν Ιπποκρατε ου Πολτε α σα παρακαλε πω τ ν ε ημερ σετε μδτερο δυνατ ο ετκ με την α ηση που ε καταθ σ η Κον ητα Αφδ ν οη Δ γα ην ηλεκτροδδηση τ δεξαμε ν ηζ Ιππ κρατε ου Πολπε α Ι ΙΣ ζ Ι ΓΡΑ γιματ ΑΣ ΙΙ ΔΡ Σ ΚΟΙ Π Ι Σ Ι Σ ΑΙ ΙΣ Σ ΔΙ ΘΝΙ Σ ΙΙΙΠ ΚΡ Ι Σ Π ΛΙ ΕΙ

10 Σ ΛΛ Γ Σ ΙΚΙΣ Ω ΙΠΠ Α ΙΟ ΠΟΛΙ Ι Αποφ ο Πρωτ θη υν ΠΡ Σ Ν κ ΠΡ Ι Σ ΚΟΙΝ Δ Ο Ι ΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩ Ιανουαρ ου Αγατητ κ ρε Πρ εδρε Σδλλογ κοτ ν Ιππ κρατε ου Πολτε αξ σαξ ταρακαλε πω τον ε ημερ οετε το υντομ τερο δυνατ ν γα ην πορε α του ργου υδρε οεω που πραγματοποε τα σην περο η μα α τ τ το το θα θ λαμε να σαζ ετ οημ νουμε τ ο κ τ αντμετωπ ζ υν π λλαπλ πρ βληματα δαρρο νερο κακη πο ητα νερ κ λ π νεκα η κακη κατα κευη του υπ ρχοντ ζ δκτ ου π ο η οε τακτ νκ δα τηματα τ υπαρ ον δ κτ υδρεδ εω παρ υο ζε βλ βε με αποτ λεομα ο κοτ να ο τερο τα το ερ γα πολλ ημ ρε λ γο καθυ τερησε υζ ηζ επακευη τ υζ Ι Ι Σ Γ Α Α ΑΣ Κ Ι ΠΟΙΙΙΣ Ι ΣΥΝ ΙΓ Ο Π ΛΙ Ι υπ ψν κ Γ η αηλ ΤΥΔ Περφ ρεα Αν Αττκξ υπ ψν κ Παναγωη Λ βδα ψ Λ

11 ΣΥ Ι ΟΣ ΟΙ Ι ξι ΙΙ Λ ΙΑΣ Αποφ ον Πρευτοδκ ου Αθη ν ΙΙ ΞΟΣ Το κ Ιρ δρε τη Κον τητα φδνεδν Ια ο α ου επ τθ κ Π ρ εδρε ε τ αρ αα θα ε αμε σαζ ημερδοουμ ετκ με π βλα ε π τ υπαρ ρυν οτο δ κτυο υδρεδ ε η Ιππ κρατε ου Πολτε α στξ παρακατο οδο Ι ρ τ θο εοτ βα α ο ο δπρροτ απο Αρ τοτ ου μετα απ Τη επσκευ ηζ βλαβη γ α η δαροο η δεξαμε Δ δ ε γ ε ακομα αποκο τα ταση η τομηζ το το π ρ ε δαρρ η β α Α λλ ο κα Θ τδο υπ ρ ε δαρροφ βα α ρουυ Ο περ οο τερ κρτυ ο η περο η ε α αλα μενο με αποτε εομα υπαρ ε οπταλη ε ου Επτπλ υ Σε ου θχε Γ τ ζ υ π επτοτολ α κ επεδ ο τε εμε οδτε κα η π Χα γφ κη η οπο α ε ε κ ε α αφορα οτο ΣΥΝ Γ Ρ ΤΟΥ Π ΛΙΤΙ ο επκ επ υνφπτουμε α γρα ο ηζ ε π Ο ε οτολη του Σ γ ΙΙ ΓΟΡΟΥ συ Ι ΟΛ ΤΗ Σρ ηγ ΤΥΔΚ θ ου ε πα ε δαβεβα οο απ ην Υτηρεο α οα οπ ο δ αποτ μ ε δαρροεζ κα Κακοτεγ ζ τηζ δεξαμεη Γ ου επδ ρθο θε κα εγκρ ε ατφ ην ΤΥΔΚ ου ε ζ εα δε τα προβληματα υδροδοηοεω τ υ κομου μα ποημ νο με δε δ τα προβ ηματα υπαρ ου απ η αρι η λετουργ α ζ του σ γκεκρμ ου δκτ ου Σα παρακα ουμε τ ξ ρ σε ε το τα τερο δυγατο εα κα ποτε θ ρ γ ε η ορ ατ κη παρ αβη του ργου απδ η Κο ητα Αφδ ο κα π τε λη ε η μη η ε τ η τ πισκευααπ ΡΓΟΚΑΤ Ε π τ μα ε υμδ στη Κο τητα π λογο τη υπ ρξεο προβλημ το ν οτο δ κτυο υδρευοεο τα οπο α ου α αφερθε την Κονοητα κα η ΔΚ τοοο απο το Συλ ογ μα ο ο κα απδ του κατο κουζ ηζ πποκρατε ου Ι ολτε κα θεο ρουμε επβεβλημε η τ μ Ι αποδεσμε ση το τρ πεζκ υ η υη κ ε στολ καλτ

12 ΛΛ Ν Κ ΔΗ ΟΚΡ ΤΙ Π ΡΙΦ Ρ ΙΑ Α ΤΙΚΙ Σ Π ΡΙΦ ΔΙΟΙΚΙ ΙΣ Ι ΑΝΑ ΟΛ ΑΤ ΙΚ Σ ΟΙΝΟ Ι Α ΑΦΙΔΝΩ Ι ΑΧ Δ ΣΗ η Μαρτ ου Ο ΑΦΙΔΝ Σ Τ ΙΚ ΙΣ ΙΛ Φ Ξ ΖΖ ΦΙΔΝ Σ Ο ΟΟ ΡΙΘ ΠΡΩ ΠΡΟΣ Σ λλογο Οκατ ν Ιπποκρατε ου Πολτε α Κ ΙΝ Συ ηγορ του Πολ η Τ ΔΚ Περφ Αττκξ Φ Α Υδρευη ο κσμο γ α ρ δα Σ Ι απ Ιαγουαρ ου ΟΟ α ηοη οα Σε απ ηση τ υ απ ηγρ φου σαζ σεζ μωρ ζουμε τ το ργο δρευ η ερ η οκομο πληροοη Δεξαμε Γ κα τ τ αποπερ τωοη δκτυω Κ νδηταζ φδν υ Ο εκτελε τααπ τοθτο στο οκ μο λ ρπδαζ η Κο τ τα βαζ δε ε ακ μα παραξφθε απ η ηρ μ ο τε πρ οωρν ο τε ο τκα αταν με τ πρ βλημα α αλλ οτην φ οη αυφ μ α παρθμβα η εκ μ ρου μ δημ υργο ο ε προβληματα στουξ αρμ δου γ α ην παραλα του θργου Παρδλα ουν δοθε ο ετκθ οδηγ ε οτον Κονοτκδ μα Σ μβουλο κ Γεοργ Πο ο ο οα ε α κα Πρδεδροζ τη πτροπη παραλαβηξτουεμ αυτο γ αηνεπτ υνοη αολοκλξρω ητο δαδκαο ΠΡ Δ ΟΣ ΙΣ ΟΙΝΟ Η Γ Σ ΔΡΟΣ ΖΟγ ΑΝ ΗΣ

13 Ιπποκρ τεο Πο τε α Αφδν γ Προ τον κδρ Πρδεδρο κ τουζ κ κ Συμβο λου η Κο π τα Αφδνδ Σ νοπο η προ το Λ Ιππ αεη Π τ ζ ν ον ν υ Αξδτμο κ ρο με τ ν παρ υσα επστολη σαζ γνωρ ζουμε τ μετ α Γ αλλεπ λλη ε βλ βε στο δ κτυο δρευ η ηζ περ χηζ μαζ ην Παραοκευξ σημε θηκε δακοπη η υδροδ ησηζ ην οκ α μα νημερφοαμε τ ν κ Πρ εδρο του Συγεταρομο Ιππ κρατε ου Πολτε α ο π ζ καμ α λδ η δε ητα ε θ η να προτε νε παραπ μποντ μα αοαφ ο ην Κ ν τητα τ ατ ν καταοκευ στρα ετα ρε α αναλ γ ζ με το σημε ο που θα εντ πζ ταν η βλ βη Ση υνθ εα αφο δε παρ υ οηκε κα θνα αρμ δο με δ μαζ προ τοβουλ α ερευ η αμε το πρ βλημα κα με τη β ηθεα του υδραυ κο κ Σκαδ πουλου αγακαλ ψαμε δυο κομμ τα υφ οματο που μ ω του κε τρκο αγ υγο ε αν φτ ε πρν απ τ ν μετρηφ δρευοη βαζ βε αποτ λε μα να φρ ξουν η παρο η του νεροδ λα τα οτο ε α ε να οτη δ θεοη οα Θευροδμε απαρ δεκτο κα ετπκ νδυνο γα τη δημ οα υγε α στουζ αγ οδ δρευοη γα α κλοφορο γ τ τοου ε δου αγτ κε μενα π η ε να απαρ δεκτο να ργο που τ οο πρ οφατα κατασκευ οηκε α παρουο ζε υνε οβαρ προβ ηματα Κ ρε Πρ εδρε κ κ Σ μβουλο προοβ π υμε στο ε δαφ ρο κα τ ηγ ευαοθηο α σαζ δ τ πστε Ουμε τ ο τ πο μα αξζε καλδτερτ μετα ε ροη κα υπε Θυνη δα ρ ρ η των ζωτκο ν πρ ο β μ των που αν τμετωπ ζου με καθ μερ Σ ευ αροτοδμε εκ τ γ προτ ρο ζ ετ τμ ξ η Δ Πα παγεωργ ου Κ οτα βτο ο α δον Ι επ κρ τεο Πολτε α Αφδ ν ηλ Ο Κν

14 δ ν Ι υ Γρ μμα του Συλλ γ υ προ η Κ δητα με επκ κ ν ποη εη Το οπο ο θα μ υ δ ο ετε κ εμε α να το επαυν ψω στ τον Συνηγ ρο τ υ Π λ τη γρ μμα που θα απευθυνω Σε υν εα η ατ Ο ε π τ λη μα κα επεδη ο τε εμεξ ο τε η κ αρ αλ κη η οπ α ε ε κ ε κα αναφορ τ ε Π ΛΙ ΙΙ γεακ ε π υνθπτ υμε αντ γραφ τηξ απ ε ποτ λη τ υ Σ ΙΓ Π ΛΙΤ Ι πρ η ΤΥΔ ουμε π ρε καμ α δαβεβα ωαη απο ην τ κ τ δα τωμθ ε δαρρ κα κακοτεχ εζ η δεξαμε η Γ ουν ετπ ορθωθε κα εγκρθε απδ η ΥΔ υνε ζοντα δε τα προβ ηματα υδρο δ ηο οκομο μαξ χωρξ α γνωρ ζ υμε τζ ατ ε Σα παρακαλοτ με α μαζ μωρ αετε τ ταβτερ δυνατ ν ε ν κα π τε γε γ νε η ορ τ κξ παραλαβη υ ξοτ υ απ η ο ητα κα π τε ληγε η μηνη γγ η η του Κατα κευα τη ΡΓΟ Α Α ποημα νουμε σην ο ητα π λογω η υπ ρξεω προβλημ των τ δ κτυο υδρε εω τα πο α υν α αφερθε οην ν η ην Τ Δξ τ ο απ τ γ Σ λλογ μα οο κα απ κατ κου ρ Π λτε α θεωρο με η ψβεβλημε η ην μη αποδ μευση των Τραπεζ κ ν γγυητκ ν τπ τολ υν Καλη κτεμ εω του ργ υ που γουν κατατεθε η ε ο κ τ πρν ην ολο ερη κα εξακρβωμε η απο τααρμ δα ργα α εποκευη των κακοτεμ ν

15 ψ θ Ι οε Κο α ο ντ νο Κραββαρ η Θεααα α Ι Τ ΙΟ Ξ υ ο Πρ ζ Συλ ογο κ των Ιππ κρατε Πο Φαξ π Κο ν Κ α βαρ τη μφ μη Ια Θ μα Υδρευ η Ακητου Σελ δε Ι Δ ΜΙ Σ Σ Ι ΤΑΙ ΙΣ Σ ΥΓ ΙΙΚΩΝΦαξ ΔΙ ΘΝΕ ΙΓΙΠ ΡΑΤ Ι Σ Π Λ Ι πε γο Γα ημεμ πη Γ ασχ λ σμ Γαα τ τηοη Γακαταατφφη ωτψε ρε π ρδ ΞΓ σ ετα τη ηψρ Γε κη Συν ευοη τ Συ ληου κα οο π οτα βαν ρα εδκ μ το ε α θ μα η Φδρ σηξ τ γ κοτ γ ν α ζ γ ε τα εξη Π ρα η με δευ ε το ν εζ δ κων κατ τ ν εμτλεκ μεν ο φορ ο ρ φα νετα να επ οο α αμ α προβ ηματα υδροδ τηοη ο ω κα α τ ο πμετο τ ζ ε εδ κοτερ Σ κεκρμ ηη γ ο ρξετε προκε μετ κομ σ μ μω ετο τ μην υ οην υπ α γεροη κατοκ α μου στο Τ οην δ αμ Θο ο Παρα τ γεγοξ οτ ο αγω ο υδμδδτη η δε ρα οτην π α τ πλευρα η δου κα παβ το γε νο δτ επ τη δ η δ υ ρπ ηδη υδροδοηθε τρεζ κατοκ ζ δε φ κετα στο ρατο μ λον να τυ ω αυτ ηξ υηρεσαξ τε η ομο τρο ε κα τ λ ν του ε μ λαβε κατηγ ρηματκη απανηοη ατ ην ηγεο α τ υ Συ εταρομφ κα μα τα απδ τογ Προεδρ αυτοφοο π δτ ξεκ τα να κοδομηοο θα υδμ μη κα κα κα επεδη ε τ Β Γ δπ οπ πο ρ καταβαλ ε οην Κονοητα φδνο τα προβλεπομα δκαωματα α αρο α αμαζ μα α π β α βμ α δεζαμεηζ με τ α τ το πε τκ ο οηψ τ δαπανε το γ οπο υ π υλ οο μ α απατηοω εκ του οο δ ποτε εμτ εκ ε νου Ψο α κρθε δ κα επφυ α ομα δε π τ ομ ου δκα ματ μαυ ζητ δε τ αμ η σαζ γα την προοτα α μου κα η δε ηοη του αη α ο προβληματ Σημεωτ ον δτ η ον τητα θ ε βε οη με ην Ο Ο α τη μου μ οτη δαθε η σ η α οποαδξπ τε δευκρ ν η λ ε τ η ΚΓΙ Σ Α ΙΟΣ Κ Α ΑΡΙ Τ ΙΣ Ε Ξ Θ Ξ Ιη θτ Ξ Ι γ Ι Ξ Ε

16 Σ ΛΛοΓοΣ ο Σ Ω ΠΠ Π Λ Τ Σ ποφ Πρωτ θη Φ Θ ΕΠ Ν ΛΙ Ψ Φ ΔΝ Σ αρτ υ Π Σ Π Φ Ρ ΤΤ Σ Γ Ν Δ ΝΣ Π ΦΕ Σ Δ Π Τ Δ Ν Τ ΤΤ Σ Τ Μ Τ Δ Π οψ Ν Λ Δ Ν Π Σ Κ τητα φ δ Φ Συ ετα ρ μ ππ κρατε υ Π λ τε α γαπητ κ Λ βδα Στ αρτ υ οο μετ τη κ η αυ α τη η π υ ει αμε με Τ κ ρ Πουλ Πρ εδρο τηζ π τρ πξ Παραλαβη τ ργ υ τη ο η αζ φ δ Φ κυρ Π τ Πρ θδρ Τ υ Σ εταρομ Ο κυρ παλη εκπροοφπου Τηζ Γ ΚΑ κυρ υ Πατερ κη α κυρ α Το τα εκπροοφπω ο Δ Σ το Συλλ γ υ κ οτφ δαποτφ ατε σε αυτ ψ α π υ δ ε εργηοατε ε Φπ λων τ ανωτθρω το ο εοει ο κα κ ΣπρΦκ οτ η δ αρροη Τηζ Δεξαμε ξ οφε λετα σε τρ οε δε ρηγματφοε Συμφω α με πρ ηγ με γγραφ σαζ ΤΓρ ζ τη κυρ α α λκξ Χαρ αλ κη τ λ ΟΟ η δαρρ η τη δεξαμε ξ Γ οφελ τα σε μια πη π υ ει ε δημ υργηθε κατ τη δ ρκε α η κατα κευηζ τηζ δεξαμε η προκε μ υ α συγκρατ Τα ο μεταλ τυπ στη θ η ο ζ κατα Τη δ ρκεα ηζ οκυρ Θ τηοη Παρακαλ με πολ δπω μα τε λετε κα εγγ αφω γ α τ π ρ ομα τη αυτ ψ α π υ δε εργη ατε οτ ο Π Κ ΝΩΝ Σ υπ ψ κ τα υπ ψ κ Πατερακη Τ Τ Ι Σ Γ Σ

17 Τ ΕΝ Ι Π Ξτ τ γ ηη Ι Ξ Ξ Ξ ηξ Γ Ι Φ Ι Ι Ι Ο Κ Α Ι ΑΠΦΔ ΙΣ ΡΙ Ο ΙΙ Α Ι Σ λ ο ΑΘ ΙΙ Σ Γ Σ ολιι Φ ΙκΩ Ι ΙΣ ΙΜ ΙΙΙ Φ ΣΙ ΙΙΣ ο ΑΣ Φ ΣΙΚΙΙ Σ ΑΣ ΑΣΗΣ ΙΙ Ι ΙΙΙΞ ουπολ Ι ΖΩ ΦΣ ηλ γραφε ου τ ΔΦη Απρλ ου Ι ηλ οκ ηλ κ η Ι ΙΙρο το λλ γο Φκοτ υγ τη ΔΦ ο ξ Ιπποκμτε ου Πολτε ε ξ αμο Κ ρο ααν δμμ βλο του Δε Ο οδομκο Συυ αραμε γεο ομι Φγ Δε Ιππο ρ τεο ΠολτεΙπ α στ πλε ε π τφγ οχ Φοε γ ου απ α π ε αυ ν μ υ Ξη δ τητα κατ θε α πρν απ α τε που χφ ο κα η ε ρμ σ ξ Ξ Αεμλ α τηεη τπ γμφ π του γεε ρσμ μ α θμ πρωτ δλ ν Ψ με τ γ οπο ε ζητο οα τηγ ροε ταση υ δκτφου δρευα μερπ ε γ τ απ Ι Φ απ το οη ε ο το Ε ε δη τερμε οε οε φοοβεοτκ ου π τ οδ Περγ μ Φυ α Πλατα ψ γω α ατ γα μου δοθ η δυ α δτητα ε ν εοη τ υπδ καταεκευ γ μου ατ ξ υ επ τη οδο Περγ μου Οξ φ Ο με το δ τυ Σψ εο ο δε ε α τξ Ι Αηαλ ου χο πληρ οε Ι το α λ γο πα βλ α δε μ το δ τ ο ξ τη Κ δ η α φδ πδ τ τε μ ξ εα ε ε η μ ρ π μ η αμιε εργα α επ κταοψ του δ τ υ πβ ζ κ οπο ηοη του πτημ ατο μ δε ε πμαγ πτοποη ε κα π ρ η κατ ε αψ ληψη λεφ ο ξ επ ο ο ο δ τ γραφε αλλ κα με μ λη του Συ ετπ ρ ω θο επθυμοφ α να ε ημε Φ ο Φ τ Ξ λλογο τογ κοτ τη περο μιιξ εξ το οπε υ α ξκω σαγ μ λ ξ γ το α τη φυ ξ ζη Ισ Φ τη πα τξ ε δη αφ γ του α α πλ εθ τ δυ ατ τξτ ν ε δκαωβτω τ υ μα η αγφ η η του ατ ματο μ υ ηαρττφ η φοτ ρυ τη οποαδ πατε αμ το α ηβ μυ Μετ μ λμ Γ Λ ΦΙΑ Ι Σ Γ ΓΙ Σ Ξ Ξ θξ τ Ξ η Ι ΤΕ Ι τ γ τ Γ

18 Λ ΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Κ Τ ΙΛ Ο Ζ ΑΧ Ο ΘΙΙ Α Π Σ ΙΝΟ ΙΙ Α ΑΦΙΔΝΩΝ Ι Α Δ Α Α Ι ΙΙΣ ΡΓ ΚΑ Α Θ Α ΠΑ ΑΛ ΙΙ ΡΓΩ Α δρευοη καμ δ Δεθν Ιππ κρ τεοζ Ι λτε α Κ γ τητ ΑφδνΙ ν δρευ η κ μ Καταθλπτκ γ γ Πληρωοη Δεξαμεν Γ κα Αποπ ερ τω οη Δκτ ου δρ ευ η Κ ρ εκ μ ρου τ υ Δ Σ του Συνεταρομοδ κα σε α ν εα του υ αρθμ Δ οκ τη εγγρ φ υ τ υ Προ ταμ ν υ τη Δ ν ττκη θα θ λαμε γα σαξ ενημερδ ουμε κ Ι γ τα παρακ το βλ βε οτ Δ κτυ ε να εδ ν καθημερν κα η συγτρπτκη τ υ πλε ψηφ α ε απ κατασταθε με δαπ νε τ υ Συ ετα ομ επεδη η Αν δ Εταρε α αδαφορε κ θε φ ρ π υ εγημερ δνετα λ βε πρ ρ ντα κυρ ω π τ γ ανεπαρκ εγκβωτ μ των αγωγ ν Απ τ β θ εκοκαφ π υ σε τυ σημεα π υ υμε εντ π ε δεν ξεπερν τα εκ υπ ρ υ μ λοτα οημε α που γ ε να εδ στην επφ νεα τ υ εδ φ υ Γ Δεν υν κατα σκευα τε πουθεν ο ματα αγκ ρω πω πρ β επε η μεμτη με απ τ λε μα να ουμε αυνε Ξ βλ βε τα οημε α οδνδεοη των αγωγι γ με τα εδκ τεμ α υ Δ τ ποθετηθε αυθα ρετα μεωτ π ε η με απ τ λεσμ α μη υπ ρ ε επαρκη π ε η ε πο λο αγωγ δ με τ να μεωθε η υ ττ τα τα ν βλαβ ν Ε ροοβε τκο κρουνο ε γα ακατ λληλ κα ο περ ο τερ δεν λετουργο γ ε μ α περ η δα τερα ευα οθητη Σ Παρ μ α πρ βληματα ουγ δαποτωθε κα τ Α ε αοτ ε κα ακοτε τ ε Ιλεκτρκ γκατα τ οε Ο αγωγ απ την δεξαμεν Γ προ την γ α ρ δα αντ Φ ε να Φ κα δ ρ ετα μ α απ αγωγ μβρ ων πο ο ε καλυφθε απ ο αγωγ απ ττ ν Αγ ραδα ω το φρε το μετεξ των κα αντ Φ ε να Φ τ δε φρε το κα τμημα αγωγο ε να εντ του Ο Γ Ο τροφ δοτκ αγωγ απ τη γε τρηση στηγ δεξαμενη Γ περν ε μ αα απ το Ο Δ Ο αγωγ μεταξ των Ο κα ε να μ οα το Ο ο δε κρουν ε να μ οα το δρ μο Ο αγωγδ τα Ο αγτ Φ ε να Φ Σ αγωγ ατα Ο αντ Φ ε γα Φ

19 Ζ αγωγδ που τροφοδοτε τα αγτ Φ ε να Φ ΙΙ αγωγ στ υ κ μβου αντ Φ Ι ατμ ε να Φ ατμ επ εη μεταξ τω κ μβων Δ Δ ο αγωγ αντ Φ ατμ ε α Φ Θ Στο τμημα υπ ρ ε λ θ ξη τ δ κα σ τ ηαπ Ι α τψ ατα π ο δεγ αναφ ρ ντα στ ΠΠΑ λ θ λ υμε γα σα ενημερδ υμε τ αδ φωνα με μετρ αε που θγναν τ απ η ανκ τ υ Συ εταρομο κα απ μ λη μαζ τ λ δ μηκ των εκοκαφ ν δεν ξεπερν τα ψ τρα ουγ λκ Υ κ δ ργα Αυτ ε να ομ α απ τα προβληματα που ουμε δαποτ δοε α ποτεδ υμε τ η πτρ πη Παραλαβ θα εντ π οε κα πο λ π βλημα υπ ρ ε δοτε να αποκαταοταθ λε κακοτε ε να κοταληξε στ ρστκ π ο τητε κα να πρ κ ψε γα δ κ υ οοτ επ λε τ απ ψε πρ φελο των κατο κων τη περ Γα τ Δ Σ του κοδομκοδ Συ εταρ μοφ Ο ΙΙΡ Δ Σ ΩΣ Σ Π Ν οσ

20 Γ Ι Ξ Γ Ι ε μ Γ ρο ΚΟΙΝ Ο Τ Λ Α Ι Ι Λ Ω Α χ ξ μ ρ Φ Φ εο Γ π ρ τ ο Κ ξ τ ο Σ υ μ β ο υλ υ τ τ ρ τ ε ο ΓΙο λπ α ο αυ Ο ρο ε υτ τ ε π λτ δαμ οτ ομ ε το σ Ι τ φ ν ε ζ Ι φ τ ρ ξ ωκ παρ μ ερζ υ τ νμ η χ ατφ α μ σ οδ λ η ομο οπ ζ ζ πφ ζ γ οτα ρ ζ καμ α προε δοπο ηυη θ το τη τ οε κ δ γφ βφ β βη ζ ο ζ αυοκευ που τφρ ο μ πεγ ο η ερο π υ π ρα κλπ ε ε ο Τ α το Φ τξ Ι καθοτο ε θυη Ι ο δ τα φδ θυμω α σ δ Συλ ογφζ οκ στφ Ι π κρ τεφ ΙΙολτε αζ ε χε επα ε λ μμδνα α αφ ρ υπ ρξη δαρροη σττ Λ ε η Γ Ιοσ οτη Κο δτητα φ δ ν οοο κα η οδα τφλ πο ρ τ γ υ τολυ ζρ την τ αρξη λε ουργ α του διτ Ι υ ε χε ε π α αγκη ε δελε ου ελ η ου λου το υ δκ ου υδρε αε τηζ Ι πφξρα ου Ιολτε α πρ την α ρα λ βη το α εκ ΓγΟ ζ γ εα ζ καλη λε το ργ α το υ ργο Ιε ε τ μτ η αο κη Χαρ αλ κη Φ Ι Ο απα δρ τ ηλ Φ ο ζ ν Συ λ γ ο Ο κ οτδ Ιπ κρα ε αυ ΙΙο τε α

21 ε τ δσ Τ ρ μμ μ Τ Ξ ε Ξ Ξ ΡΓ η Τ Ξρ γ λ χερ κα εξακρ βυμ η πδ τα Αρμδδα οργ να ε Ι κε υ ακοτε ΑΧ Τ ζ Ξ η κ Ξ ρα μ τεα Ξ λ γ Οκοτ Ι Π Ξ Γ σ τσυ ε τ στολη τυυ Στ ηγδρ υ τ υ Ι ο τ Ξρ Ξ ημοπ υ μδ ο οπ ηοη αυη στγγ Χαρ α τκη ΙΤ ΤΙ Ι ΙΞ Ο ΠΡΟ ΔΡΟΣ Ι Ι ΓΡΑΜΜΑΤΕ Σ

22 ΣΥΛΛοΓ Σ Ι ΙΣ ΩΝ ΙΙΙΠ Κ Ι Π ΛΙ ΙΑΣ Απ ον ΙΡΩ Θ ΙΝΩΝ αρτ υ Ο ΠΡ Σ Ν ΠΡ Δ Σ Ι Ι Σ ΑΦΙΔ Ω κ υ αν λη Κ ΙΝ Π Ι ΙΣΙ ΙΝ Ι Σ ΛΙ ΦΙΔΝΩΝ Δ Σ του Σ ΑΙΡΙΣ ΙΕΘ ΙΣ ΙΠΠ Τ ΙΟΣ Π ΛΙ ΙΑ Α ΧΙΑ ΑΝ Τ ΛΙΚ ΙΣ Α Ι Ι Σ γατητθ δρε Πρ εδρε Παρακαλ με πολ πω μαζ εημερ ετε ετκ με τουζ λ γαρα μο καταναλ εω νερ δ του α κα β εξαμηνου τ υ του π υ θ υ απο ταλε στου κ τ η Ι ποκρατε ου Π λτε α α απ ρ α λων των κ τ υν τ γεγον π η ητα Αφδ ων γε μ ε τουζ σ γκεκρμθ ου λογαραομ ζ η στγμη που το ργο ηξ υδρε οεω η περο η η Ιτ ποκρατε ου Πολτε α δε ε ακ μα παραληφθε απ ην Κον τητα φδν ν Αναμθ υμε ην απ νηφ αζ γρατετ υ Μετ τμη Π ΔΡΟΣ Ι ΓΡΑ Α ΥΣ

23 Σ ΛΛ Γ Σ Ι ΙΣ Ω ΙΙ Π Κ Ι ΙΙ ΛΙ ΙΑΣ π ον ΙΡΩΤ Θ ΝΩ Ι Σ Ν ΠΡ ΔΡΟ ΙΙΣ ΚΟΙΝΟ Τ Σ ΑΦΙΔΝΩΝ κ υγαν αρτ υ Κ Ι Π Ι ΙΣ Ι ΚΟΙΝΟ ΙΚ Σ ΛΙ ΦΙΔΝΩΝ Δ Σ του Σ ΤΑΙΡΙΣ ο Ι ΘΝΙ Σ ΙΠΠ Α Ι Σ Π ΛΙΤ ΙΑ Ν Ρ Ι ΝΑ ΛΙΚΙ Σ ΙΚΙ Σ Αγα ητ ρε Πρ εδρε Εγε παρατηρηθε σην τε γ μα το γεγ ν πωζ κ ποο κοτθ ηζ Ιπ εοκρατε υ Πολτε α ουν α δεθε με το κε τρκ αγωγ υδρε εω ωρ ην αρωγη η Κ ητα φδν υν Παρακαλοδμε πω φρ ντ ετε μα ην επλυ η τ υ πρ βληματο Αναμε υμε ην απ ηοη οα γρα ετ ετ τμηζ Ο Π Δ Σ ΓΡΑ Σ ξ η

24 ζ Σ ΠΩ Ι Ι ΑΙΙ Ε Ν Α Ι Ρ Σ ψ μ πα α αλ γφμ τσ τ τ Ν Μ κ ρ ψ ο Γ Ν Σ Π ΣΓ ΝΝ ΙΣ Ι ω φ σ ω β Π ΓΓ ΛΜ α ν υ ο Λ μ ε α ΚΑ οικια χ Γ Δ Σ ΡΙΘ υ ψ ο Ρ ΙΛ ΦΩ υ λ λ υ η ΔΕΛ Ι Α Τ Σ ν Γεν ξ ρθμξ Αο υ Ιμ ην αε δ οεο μ Λ Χ τγγη α α ρ ν χ ο ο Δ Φ λ ο ρ υν ψ Φ ρ ο ο ν ψ Φ μ ζ υυη βφ

25 ΣΥλΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩ ΙΙ ΙΙΟΚΡΑ ΙΟ Π Λ ΕΙΑΣ π ο Π Γ ΑΦ ΙΙ Ν Ιουλ ου ΟΟ Ι ΡΟΣ ΓΟΝ Ρ ΔΡΟ τττ τ Ξ Ι τλ Ι Ασ ΙΔΝΩΝ κ Α Ζουγα λη Αγαπ τε δρε Ιροεδρε Ι α ρα κα λουμε πολυ οπο ξ μαζ εηερ οετε ο ρτκα με ηγ ολοκληρο οη του ερ ου υδρευοεο τ ζ περ χη μα Δεθ η Ιπποκρ τεο Ι ολτε α κα πδτε το θργο αυτο θα παραληφθε πδ η Κ δο τ Α δ ετα τμ Ο ΠΡ Ρ Σ Ι Ι ΡΑλ Ι ΑΤΕΥΣ

26 ΛΛ ΙΝΙ Ι Δ Κ ΑΤΙΑ Π ΙΦ Ρ ΤΙΚΙ ΙΣ Α ΛΙΚ Σ ΤΙ ΙΣ Ι ΤΙ ΦΙΔΝΩ φ δνε Ο ρθμ Πρωτ Χ Δ Ι Σ ΦΙΔΝ Σ ΠΡΟΣ ΠΕ ΙΦ ΙΑ ΤΙΚΙ Σ ΠΛ Φ Ι Σ Δ Ι Σ Π Σ Σ ΗΛ ΦΩ ΔΣΗΣ ΑΝ Τ ΑΤ ΙΚ Σ Χ Μ Π Σ Σ Π Δ Δ ΨΑ ΡΩΝ Π ΛΛ ΙΝΙ Κ Ι Α Πρ εδρο κ δ μκο Συν ταρ μο Δεθνη Ιπποκρ τεο Π λτ α Σ λλογο κ τ ν Ιπποκρατε ου Πολτε α Θ ποβ λη τηζ υπ αρθμ απ φα η του Κ νοτκ δ Συμβ υλ ου γα λεγ ο πε ε π τ λη δαμαρτυρ α κατ κων κομο γ ρ δα ΣΧ Σα υποβ λουμε απ πα μα τ υ πρακτκο υνεδρ εωζ τ υ νοτκ Συμβ υλ ου που περλαμβ νε ην υπ αρθμ απ φα η τ υ με τ ο ετκ απ δεκτκ δημοο ευση κα τα λ π γγραφα κα σα παρακαλ με να προ λθετε οτον κατ μ λεγ ο η απ φα η αυτη ΠΡ ΔΡ Σ ΙΙΣ Ι Ι Σ ΓΑ Ι Γ ΛΙΙΣ Λ Ξ Δ Σ

27 Π ΣΠ Σ Απ τ πρακπκ τηζ με αρθμ Συνεδρ εωζ τ υ Κον τκ Συμβ υλ υ Αφδν ν ττκη ρθμ ποφ Περ εποτοξ δαμαρτυρ α κατ κων κομο γ ρ δα Στ φ δνε κα ατ ν τκ ατ στημα ημερα η η τ υ μηνα Σ πτεμβρ ου του τ υ ημ ρα τη εβδ μ δα Δευτ ρα κα ρα μ μ ηλθε οε υνεδρ αση τ Κον τκ Συμβ λ φδν ν Αττκη ψετα η απ γγραφη πρ κληοη τ υ Προ δρ υ π υ ετπδ θηκε ε καθ να απ του Συμβοδλου μφωνα λε τ ρθρο τ υ Π Δ Δ Κ Κ α αφ δαπ τ θηκε τ υπ ργετ ν μμη απαρτ α δεδ μθν υ τ ε δνολ Κ Σ μελ ν ευρ θηοαν ΠΑΡ Ν Σ Π Σ Αλ ξα δρ Ζ υ γαν Χη Πρ εδρ Γεωργ Π λ Κ Σ Κων ν ζ υοτακ το λευθθρο δαρη Ξεν φ υν Καυκ πουλ Παντελη ξη Ιω η λ Αντπρ εδρ αο λε ο δαρη Κ Σ Γε ργ Π ν υ Κ Σ π ο δε πρ οηλθε αν κα ν μμα κληθηκε Πρ εδρ κηρυξε την εναρξη τηζ ουνεδρ εωζ τ υ Κ ν πκ Συμβ υλ ου φδνων Αττκη α εσηγετα το θ μα η ημερηοα δ ταξη ξ θεοε τ υν υπ βληθε οτην Κ ν τητ μα επ τολ δαμαρτυρ α κατ κων του ο κσμο Αγ α ρ δα τηζ Κ ν τητφ μαζ ετκ με τζ ρε ε των λ γαρα μ ν δρευοη Σην α τη η τ υ ατ ντε υρ ζοντα τ δεν πρ πε να ρε νοντα γα τ νερ που ουν κατα αλφ ε λ γω τ υ τ τ ργ δ ε ακ μη παραληφθε απ ην Κ ν τητα Πρ εδρ αν φερε π ε να απαρ δεκτ αυτ π υ υρ ζ ντα ατ δντε δ τ πουθεν οε λη ην επκρ τεα καν να δεν πα ρνε νερ ωρ να πληρ νε Π μ λλ ν ταν γα ην τληοη του η Κ ν τητα πληρ νε στην Δ Ι τ υζ λ γαρα μ τ υ ηλεκτρκο ρεδματο τ αντλ τ τ υ ατσμδ υ ο π τ υ π ου ε φθ οε τα Ο Ο Ω περ π υ κα δε ε να δυνατ ν να μην γ νε ω η αφ τ π αυτ καλο ντα να τ πληρ ουν υπ λ π κατοκο

28 η Κον ητα γεγ ν π υ δεν μπορ να τ δεκτ μ μ ν γα λ γου ηθφ τ ξεω αλλ κα γα λ γ υ ου α κα σ καταν μη των βαρ ν ε λ υ του κατ κ υ μα Σην υν εα αν φερε τ αν στ υζ λογαρα μ π υ τελαν απ ην τηρε α δρευ η υν γ νε λ γ πκ λ θη αυτ θα φθε υπ ψη κα θα γ νε συμψηφσμ το επ με εξ μην ετ απ αυτ ο Πρ εδρ κ λεοε τ Συμβ δλ να αποφασσε επκ Συμβ λ μ τ απ δαλ γκη ο υζητη η αφο λαβε υπ ψη τ υτ β ν θε ε επ τ λ δαμαρτυρ α Π Φ Σ Ι ΦΩ ο ργ δρευ η στον οκσμ γ α ρ δα θα παραληφθε μφωνα με τζ ν μμε δαδκα ε κα λογαρα μ τ υ νερ θα ε ν ντα ο δμφωνα με τζ πραγματκ καεαναλ ο ε νερ δ Ι Κ ν ητα αναλαμβ νε τ ν τεγγ η π ητα τ υ νερ υτη η απ φαοη λαβε αδξ ντα αρθμ Αφ εξαντξθηκαν τα θ ματα ηζ ημερησα δ ταξη λ νετα η ο υνεδρ α η Γ αυτ υ τ θηκε τ παρ ν πρα τκ κα υπ γρ φετα ω εξη Πρ εδρ Ζ ΥΓ Λ ΙΣ Γ Π δλ υ τακ τ Ξ Π Ι α δαρη αυκ π υλ ζ ξη λ δαρη ΓΙ ΙΙ Ι Π Δ Σ ΙΙΣ Ι Ι Σ

29 ΕΛΛ Ι Ι ΔΙ ΚΡΑ ΙΑ Κ Ι Ι Φ ΔΝΩΝ ΦΙΔ ΑΙ Π Ω τκ Π Σ Σ Α ΙΚ Σ ΙΚΙΣ ΓΙ Σ Ι Δ Σ ΚοΙ ΩΣΙΙ Σ ετκ με τ θθμα κ τ λ γηστ τ υ αναλωθ γτ νερο σαζ πληρ φ ρ δμε π η ω η των π υ μνε γα τ εξ μην τ υ τ υ πρ γματ θγνε λ γ τκ λ θ τ π η Κ ν π τα μετ απ λεγ ο που κανε ε μερκ λ γαραομο τ δαπ τω ε κα θα προβε ην δ ρθω η αυτ με τ ν λ γαρα μ τ υ επ μ ου εξα ην υ Π Δ Σ Ι Σ Ν Ι Σ ΓΑ ΛΙ Σ

30 ΣγΛΛοΓοΣ ο κ ΣΤ βι ΠΠοκ Τ συ ολ Σ Αποψ Γ ο Πμ Ξ δ δ Ξδ Απο ου ΟΟ Π ΟΣ ξ νν ΙΞ μ Ξ υ ν Ιηζ Κο τα φ δ Το οτ κδ Συμβο λ ο Κυ Παρακαλ με πολ οπ μαζ ε ημερεοετε α Χε υλοπο ηθε απ φαοη Ξ Ξ Γτ δυνζ Τ ν Ομ μδ σ ωζ ζ ΤΤΤ υ Τ Ο ε ΧαΤε παρε τ ετ ζ ο Επ ο θα θελαμε α μαζ ενημε ωσ ετε α η ο τ τα φ δ υν εχε ζζ νζ μ ζ Γ ζ νυ ν πρ γο μξ Ο ε ζ ν Ι Δ Π πρ ε με υ α γ ε η σ δεση το δ κτυ υ ε σχ σηζ υδρεοαεωζ τηζ π ποκρ τε υ Πυ Πε με υμε εγγρ φ ζ η α ηση σαζ Μ Τ Τ Σ Π ΞΔ ΟΣ Γ Σ

31 Αξ Ι χ η ο ο Θ ξ τγ ξ ο ο ψ ΙΙο λο Ψ ΙΙ ο Χ φφπ λ ογ γψπ Η ξλ ο φι φ υγτ τ αατ αο ο ο Ι λ αο αο ο ο τ γο Ι ο μα ο η γ λαο Φ λγ Ν ΙΦ Υ Ι ο Ν Ο κ ΙτΞ λ Ξ λ Ι αα τ υ Ξ Ζ ξγ Φ οη πγ π Ι Ι ΙΞΙ ο ΙΙΙ λ Ι ΙΘ ο ο λξ

32 Σ Γ Σ κ ΣΤΩΝ ΠΠ Σ ποφ Πρωτ θη Φ Δεκεμβρ υ Π Σ τ Πρ εδρ τη τητα φδ Φ κ λ ξα δρ Ζ υγα λη υρε Πρ εδρε ημερ ωθ καμε τ ε γ ε Ο δεοη δρε εωζ με τ δ κτυ μιαξ ε Τω δυ ταβερ Φ καθ επ οη κα μ αζ κ α αμφ τ ρω εκτ τ π κρατε υ Π λ τε α π τ γν ρ ζ υμε μφω α μ τη ο μβαοη παρα Φρησηζ τ εργ υ ε ωτερκ δ κτ υ υδρε οεω θα πρ πε α υπ ρ ε η ομ ω η Φμη τ υ Συ εταρ μ Δ η ππ κρ τεο Π λτε α γ α τη μη πρ κλη η επ πτφ εω στ υπ ρ δ κτυ Σα παρακαλ με π λ ε ημερω τε μαζ εα ετε κ ε μελ τη α ετ κ με παραπ ω θ μα πρδκε μ ν υ α απ φευ θε πρ βλημα υδρε εω τη περ η μαζ καθφ εμε ε μα τε α τ θετ με η υδρ δ τη η Τω συγκεκρ με ω αρκε μηε επ φ ρε δυ λε τ υργ α το ε ωτερ κ δ κτυ Τηζ περ ο η μα Τ Τ Σ Π ΕΔ Σ

33 Σ ΛΛ Γ Σ Σ ΩΝ ΠΠ Π Λ Τ Σ π φ ο Πρωτ θη Φ Δεκεμβρ υ Π Σ τ Πρ εδρ τη τητα φ δ Φ κ λ ξα δρ υγα λη π η η Συ εταρ μ Δ εθ η ππ κρ τε Π λτε α Ν μαρ α ττ κξ Περφ ρε α ττ κ τηλ επκ ω α κ Πατεβκη Δ ρε Πρ εδρε πω γ ωρ βτε κα πω επ η α υμε ε ημερφ ε εγγρσφωζ Ψξ Τη περ Χη μα ε ω οξ τακτ ρ κ δ ατξματα κ κκ απφ Φ Δ κ π περ ε Παρ λα αυτ μυζ ε ε υ εχζε ε α μαζ απ τ λετε το λ γαρα μ τ υ β εξαμξ υ Τ τ με ε δε ξε τ α εξαμξ τ υ τ υ κα φυ κ με τμη ρ ωαη π τκο ερ Τ λ σαζ επ σημα υμε τ μ ρ τ γμ δε ετε απα τξ ε αε καμ α απ τ επ τ λ π υ αα υμε απο τειλε ελπ τ με αυη τη φ ρ α μαζ δφ ετε πληρη α ε μηρ ωμ η απ τηοη Τ τ Σ Π Δ οσ Γ Σ

34 Τ Προ τ ν κ Πρ εδρ τηζ Κ ν τηταζ φδν ν π Κ ρε πρ εδρε Στ λ γω βλ βη τη αντλ α τη γε τρηοη δημουργηθηκε πρ β μα οτην παρ η νερ Δε ε αμε ερ γα ημ ρε απ εω κα κα οταν η βλ βη απεκατεστ θε το νερ π υ ουμε μ χρ κα ημερα ε να ακατ λληλ γα κ θε ρη η τατ πε τξε μα υτ τα φαν με α ε να υνηθομε α γα τα π α κα θα θ λαμε να μ θουμε τ λ γο τη εμφ νοη του Παρακαλ με πω μα απαντησετε γραπτ οτο Ε ΡΙΣΤ Ι ΚΑ ΙΚ Ι ΙΣ ΙΠΠ Ρ Ι Π ΛΙ Ι Σ ΣΙ ΙΚΑ Φ ΠΑΠΑΓ ΩΡΓΙ δ

35 Π Σ ΔΙ ΙΚΙ ΙΚο Σ ΛΙ Ι Σ ΙΙΙΠ ΚΡΑ Ι Π ΛΙ ΙΑΣ Π ΦΑΞ ΑΠ Σ Ο Δ Ν ΑΣ Ι Σ Ι ΑΓΙ Σ Δ Ι Ι Ι Σ ΙΛ ΙΝ Πρ εδρ Κ ητα Αφδ ν Π Ο κ Α ψανθλτ Φα Θ Ν Θ ΧΑ ΙΛ ΠΙ Σ Ι Ν Ρ Σ ζ Κ ρ πα ρ μα η α εποτ ξ μου Ιε ην π α α ζητ οα να λδοετε τ πββ μα η χαμηηζπθση νεφυ τ κ πεδ μ υ Τ την δ ΠυΘαγ μ Π ρα ε εδ θ α ρ ο κα λπαμα π υ δα ωοτ νω π συνετσ ρ μ α η ε ε τελ τ πρ β μα φυ κα δεν αξ θηκε κα α α ε τη στι ε στ η ου μ π θ ω ε πβξ β οπγμη απ πλ ρ μμω μ ων μελ ν τ υ δ ητκ αυ β υλ υ ε α πφφορκ καταν ηαη κα υψτα α τααη ε λ μα π α τ μα θα λυθε τ πρ β ημα κα δαφορε τε κξ υμβ υμ μα τ πφ θα λ ω υ μα τ πρ βξμα Ακ λο θη α πω α θ ω Φ εημεφ ε αυτ τ τε πκθ αυμβουμ οα τ π Θετ α δ α τλπκ αηρ φημ ατα χ ρξ μπ υ α πκ απ τθ ε α μ αζ κα η υψ μετβκ δαφ ρα η π ρ εγ π τ οπ π ε να π ω απ γ τρα Ι δαπ η ΦΙη η εματα τασι αηλθε τ των δο ε οπο ο Οα π ε α επβαρυνθε συ εταρ μ Σ επ ε να προρανθ τ ω εξα τλ ε καθε προ παθεα α μ νο μ υ μα να λδοω τ πφβλ τ του αφοβ α κλε πκ κα μ ν τ σ εταρσφ π δε θ ανε η σωσφ ελεεη τα εμαθ στατο το δ κω κα ωξ εκ τ του φε ε να α μτωπ με α τ πββ μα τ π Θετ α θ α α τλτκ η κβημα η δαοταυρωση τ υ κε τρκ αγωγ υ με τ ν αγ α π υ ανεβα ν κα τρ φοδ τε τα κ πεδα τω κ δ μκφ τετραγωνων κα α ρ δ ΠυΘαγ ρα πλη κ αζ α κ δη Σα πληφφ ρ οπ τ ε α μου ε α θτ μ κα ω πρυγρα ρω τ σε γτ μτακ μ οω τ αρ τερ θ ρ εμββ υ κα η τπθ η του νερ βοα οτ π τ δε θα μα ετεπρθπ ουεε μπα να κ υμ μα κα οψ ονε μπαταρ ε μα να λετ υρ υη ζ ντα π ε η τ υλαμ τ ν τμ ατμ φαφ Σα καλ υ κ π λ α μ α πμπ π ετε πμα με λα τα π λοπα μθλτ τ υ σ ε αμσμ ξ κα α αο θε τε βαβ μ τ πββληφ ωυ δη ο σαζ π πφυ μ α κ θε μ μ ου δκα ματ μ υ τ π ελκρ θ η μα ν Ι αναγκαοτ να χ ησ μοπ η ω ε πη Στα φ υδο η

36 Σ ΛΛ Γ Σ Ι ΙΣ ΩΝ ΙΠΠ Κ Ι ΠοΛΙΤ Ι Σ π φ ν θη δ φ δνα Πρ Συνεταρομ Δεθ η Ιπποκρ τεο Π λτε α Κ ρ ναγκαζ μαστε να επαν λθ υμε δ η παρο οη δ τ σην ε εστολη οτ με ην οπ α σα παρα καλ αμε να μα εημερ ετε μα τζ γ υ δε με οε η Κον ητα φδν ν ω προζ η χρηση του εσο τερκο δκτ υ δρευ η η Ιππ κρατε ου Π λτε α κα μα η υδρ δ ηοη απ το σ γκεκρμε ο δ κτυο κοτ υν εκτ Ιππ κρατε υ Πολτε αζ δε υμ λ βε ακ μη απ ντη η ξ Πρ δρ Ξ

37 υ δ Κηφο Πρ Κο η Ο ητα Αφδν Ι αρτι υ φ δνα Κδρ τρμτ ν υ εξαμτ νου Δα η παρο ο η δαμαρτυρ μα δ π λαβα τ υζ οζ νω λογαραομο με υπερβ λκη χ ω η υρ κα π γο υρ τρ μην υρ Ο εξ μηνο Γνωρ ζω δτ το π μ ε α υρ τρ ψηνο κα η χρθωοη υρ δ Α τρ μην Αρθμ απ φαοη αρθμ Πρωτ κ λλου Δεν ω λ βε καμ εδοπο η η του ΟΟ γα οποαδ τε εταβ λη οη ρ ω η Ω εκ τοδτ υ παρακαλ πω δορθ ετε τ υ ο ζ νω ληαρα μο κα να μ υ τ υ οτε λετε εκ ν υ δορθωβ ου ναμ νταζ ην ετ βεβα ωαξ οα ε το Ι ημρ ν ε εκτ μη η ρυ τομ Δημητρ ου ρθμ υδρ μ τρ ν Κωδκ καταναλωτη Ο Ο

38 Σ ΛΛ Γ Σ ΟΙΚΙΣ Ω ΙΠΠ Α Ι ΠΟΛΙ ΙΑΣ Δ π ΔΛ Απ φ ν Πρωτ θην ν ρθ Πρωτ Προ Πρ εδρ τη γ τητα φδν δν Κον Νομαρμακη υτοδ ηοη νατ λη Αττκη Δε θυνοη Δημ οα γε α Ιπποκρ τεο Πολτε α Θ μα δρευοη Ιππ κρατε υ Π λτε α Αξ αμε Κ ρε Πρ εδρε πω γ ωρ ζετε ε υνεδρ αση τ υ Κονοτκο Συμβουλ ου τ μηνα Ιαν υ ρο αποφαο ατε ομ φωνα γα ην περ υλλογη των κλεδ των δεξαμε ν τ Ι ν αντλο ταο ω κα τη γε τρηση του Κατ μδ ου πρ κεμ υ γα μην παρεμβα ν υν τρτ πλη τη Κ ν ηταξ στξ δα ε ροη του π μου νεροδ η Ιππ κρατε υ Π λτε α Γα το λ γο αυτ αναθ ατε στ ν κο τκ μβουλ κ δαρη τη ευθ νη αυτη Σε με μεταγε θστερ κον πκ ουμβο λο εν τ του Φεβρ υαρ υ στ οπο ο κα παρ τ μεθα δα τ υ πρ δρ υ κα τ υ γραμματ α ε ερ η η τ υ κ ακο υμβ λου κ Δ Πατερ κη α ουν παραδ θε τα ωζ ανω εδα ο ε ω τη ευθυνη γα την πρ ξη αυτη κ ν τκ οδμβ υλο απ νη ε αρνηπκ χωρ ζ να απολ γηοε επαρκω του λ γ υ αυτο τ ανατ θηκε εκν ου στ ν δ υμβ υλ να ξαναπροοπαθηοε πεδη πω ετποημ ναβε βε ετκ παρεμβ εζ μαζ κα στα δ κ ν πκ υμβο λα ο τρ π π υ δαγερ ξετα οη ερα η δδρευ η απ τρ τ υ α αρμ δ υζ εγκυμ νε βαρ τατ υζ κ δ νου γα η υγε α των κατ κω τηζ περ χηζ λ γω πθα η μ λυν ε τε απ αμ λεα ε τε απ κακ β υλη εν ργεα Λ γω τ υ επερχ μ ν υ θ ρου κα η α περ δ υ τ ροπρ ταα α δε Θα ε να εφκτη με β η τ υπ ρ ν εγκεκρ θν δ πυρα φ λεα η πρ οθγγοη των προαναφερθ γτο ν ωρων απο τα εξουαοδοτημε α τ μα γα τη ρη η το ν ωρων αυτ ν ε Θανη ρκαγ Ι υψηλη πμη αν νερο τη Ιπποκρατε ου Π λτε α η π α ε να ανταπ δοπκη με τη πο τητα τ υ νερο τη Δ Π δε ανταποκρ νετα στη πραγμαπκ ητα τα κατ κο καταναλ ν υν γα μεγαλα ονκα δαο ηματα νερ τη γεωτρησηζ μηδε κη εδ αξ α γο Ι μ λ τα να το γ ωρ ζ υν δ τ δο ετε ετα κατ τη βο λη η τ υ εκ οτ τε αναρμοδ υ τρ τ υ που γεμ ζε π δεξαμε κατ το δ κ ν με το νερ αυτ Παρακαλο με μεοα να δα εροθε τε Πρ οα πκ το θ μα των κλεδ ν το ν ρων τη δρευ η με ταυτ νη αλλαγη κα των κλεδαρ Ι ν γα να μην υπ ρξ υ περπτ οε να κυκλ φ ρ υν αντκλε δα οτε οτο εξη η δα ε ροη τη δρευσηξ να γ νετα απ κλεοπκ κα μ ν απ η Κ τητα Παραμ νουμε στη δ θε η σαζ γ α κ θε αρωγη κα β ηθεα Πρ εδρ Γραμματ α β Κ οτα ραββαρ τη Ι ΑΦΙΔ Σ τ ν τ Θ οι Σελ δα Δρ Γε ργο Δρ ο Αρ ητρφ υ Π λτκη Πρ ταο αζ

39 ΛΛΙΙ Ι ΙΙ ΔΙΙ ΚΡΑ Ι Ο Ι ΙΙ Δ Ι ΙΚΙΙΣΙ Ν ΛΙΚΙΙΣ Α ΙΚ ΙΣ Γ Δ ΣΙΙ ΙΙοΙ Ι ΑΣ ΩΙΣ Δ ΣΙΙ Π ΡΙ ΛΛ Σ α Δ νη ψλεωφ αραθ ν α λδκα ΠΑΛΛ ΝΙ Πλτ ροφ ρ ε πεμο δη ηλ φω ο Ο Παλλ νη Αρ Πρωτ Π ΟΣ Δ ν η γε α Ν Α Α Συ ημμε ΑΙ ο Θ δρευοη Ιππ κρατε ου Π λτε α Ι Σδλλ γ κοτ ν Ι εποκρατε ου Π λπε α ΤΘ Κ φ δνεξ ττκ Σα απ τ λλ υμε το γγραφο με θ μα Υδρευ η Ιππ κρατε υ Π λτε α π υ κατατ θηκε ην υπηρε α μα λ γω αρμοδ ητ α ΔΙ Θ ΙΙΣ Ι Σ ΙΦ Σ ο ωτ δαν μη Φ Ψε τ β Γξ

40 ΛΛ Ν Δ Δ Σ Ν Λ Ι Σ Σ Γ Ν Δ Θ ΝΣ Π Τ Σ Ω Σ Δ ΝΣ Δ Γ Σ μημα Περ βαλλ τ κη γε η γε μκ λ γ υ Τ Δ ΝΣ λμ Λ αραθφ Τ ΩΔ Παλλη η ΠΛ Φ Σ αθρακη Δθδε τ Λ ΦΩ Ν Π ΛΛ ρ πρωτ Π ΘΣ Τη ν τητα φ δ Φ Ν Σ λλ γ κ τφ τ κρατε υ Π λτε α τ Θ τ Φ Δ Δ ν η Περ β τ Ν ε τα θα Θ Π σ μ ερ Σ Τ α ο Περ π τητα ερ α θρφπ η κατα λυ η β τ α ο εγγραφ τ υ Συλλ γ υ κ τφ ππ κρατε υ Π λτεια τερα απ τ β ετ κ π σαζ ε κ π ηθε κα δεδ μθ υ τ υμφω α με Τ ζ δ ατ ξε τ υ α ετ κ η υπηρε α σαζ ει α υπε θυ η γ α η παρ η υγε ερ υ Κα α η πρ στα α τω ου τηματω δρευ ηζ τ αρακαλ με γ α τ ζ ε ργε σαζ π Φ τα α στη υπηρε Ια μαζ τα απ τελ ματα αυτφ Ν Π ΤΣ Μ Ν Σ Π Γ ΚΩΣΤ Σ ωτ Δ α η μ Περ β γε ξ γ λ γ υ

41 Σ ΛΛΟΓ Σ ΙΚΙΣ ΩΝ ΙΙΙΙΙΟΚ ΙΟ ΙΙ ΛΙ ΑΣ ξ ποφ Πρωτ θην δ ρθ Πρωτ Ιππ κρ τεο Πολτε α ο Π Σ Δ κηπκδ Συμβοδλο Οκ δομκ δ Συνεταρομο Υγε μκδν ΔΙ ΘΝ ΙΣ ΙΠΠ Ι Σ Π ΛΙ Ι Λ Αλεξανδρα Κ Θ Ι ποπτκδ Συμβο λ κοδομκο Συνεταρτ μο γεον μκ ΔΙ Θ Ι ΙΣ ΙΠ Π ΙφΑ Ι Σ Π ΛΙ Ι Λ Αλεξανδρα Κ ΑΘ Α Ι ΟΠΟΙΙΙΣ ΥΤ Δ Π πδψη α Χ Οκονδμου ρκαλων Γεν η Γραμματθα Χωροταξ α οπκο Περβ λλ ντο Π κα Μαρ α εοογε ων αλτοα ο δκη Γραμματ α ΠερβδλλοντΟξ α θργεα κα αργαρ τα αραβαα λη εο γε ω Γε κδ Γρα ματθα Περφθρεα τπκη κ λ αλακδπουλο Κατε ακη Κ μαρ η κ Λεω δα Κο ρη αραθ ο λμ μαρ ακ ψμβο λ Λ αραθδν λμ Πρδεδρ Κ νδτητα Αφδ δ κ Αλ ξανδρο οη ανθλη ρ γ Κ νοτκδ Συμβο λο φδνδν η αρτ Ου Κ ο Ερηνοδκε ο αραθδνο Κ Καπανδρ τ Θ Περ υ α ργα ποδομη οπ ν τ οτ η περο π υ δραοη ρ ποε τα ο Οκ δ μτ δ Συνεταρ μδ Υγεονομκδ ΔΙ Θ ΙΣ Ι ΠΠ Κ Ι ΟΣ ΠΟΛΙ ξ εφεξ Συνετα ρομδ πω νωρ ζετε ο Συ λ μαζ πραγατο τ ηοε κτακτη Γεκη Συν λε η στζ με θθμα την τερουο α τ υ Σ γεταρ μ κα την πρδ δο των θργων ποδ μη Γενκη Σ νθλευοη ατοραο οε την τ στ λτ τη ταρ υσα πστ λη ε τα παρακατω ερωτ ματα πρ τ ΔΣ κα Σ τ υ Συνεταρομο με ακοπδ την θγκυρη κα με πλ ρη δαρ εα ε ημθοα αη το ελδ μα η πλε νδτητα των π ων να κα μθλη του Συνεταρομο ΤΘ ΑΦΙΔΝ Σ Σελ δα Ξ ο Ι ο Ι ο ρ ητρ υου Π λτκη Προ ταα α

42 Σ ΛΛ Γ Σ ΙΚΙΣ Ω ΙΠΠ Α Ι Π ΛΙ Ι Σ ποφ ον Πρωτ θην ν Π δ ε να τα μ λη τ υ Συνεταρομοδ Φμερα πδ α απδ τα μ λη θ υν οκδπεδα ην κυρδτητα τ υ κα π α κοδομκδ ετρ γων αρθμδ Π μδλη δεν θ υν οτην κυρδτητα τ υ κανθνα ακ νητ Πδο δοκτ τε οκ πθδων στην περ η δεν να μθλη του Συνεταρομου Ι Ι Ι Ι ΣΙ Σ Ι ΙΣ Π δ ε α το ν ο των τ δω τ Συ εταρομου εντδ τη θκτα η π θ ε ρυμοτ μηθε κα π ων εκτα εων ε την κυρδτητα συνεταρ μδ εκτδ τη ρυμ τ μημθνη περ Πδ α απδ τα πεδα α κστ η ρηο η κ ηρδθηκαν το θτο α σε ποου δκαο ου μ λη του Ι νεταρ μο Πδοα εξ αυτδν μεταββαοτηκαγ με α μβ λα ραφκη πραξη στ υ δκα υ υ μ η τ υ σ νεταρσ αναλυτκδ π νακα κα θ ν μεταγραφε ο υποθηκ φ λα ε Πδοα μεταββαατη αν ε εκ δρηαη α νεταρο πκη μερ δα σε τρ το αν υπκδ π να α κα ε κρεε μετ η ραφ του ανα νωρ μθνο ε οχκδ δκα ωμα απδ το Δ Σ Σ τ υ σ νεταρσμο Πδοα α ο κα υτολε τ ηα στην ρδτητα του Συνεταρομ πρ δαθε η Π α οκδπεδα παραμθνουν οτ ν Σ νεταρομδ αναλυτκδ π νακα ημερα α αξοπο η η εκπο ηοη τ υ Πδοα κ ποα κδπεδα εξαρθθηκαν τη κληρω η αγαλυπκδ π να α α αξ π η η εκπο ηοη κα χρηατ δδτη η το ν θρ ογ ποδ μη πδ το Συνεταρομδ Π αα κα π α δδθηκα τ ν Γ α αναλ πκδ π να α Ποδ τοοδ χρη τω ε πρα τηκε τδ την εκπ ηση των κ πθδων με ποδ τρδπ επε δ θηκα τα Χρηματα α τα πρ αξ π η η τη περο ηζ κα καταοκε η ρ υπ δ μη π νακα θρ ων εγκεκρμ νε μελθτε τρο πο ο δ κδ τ τελκδ οστ Π α ερ α υπ δ μη θ να πδ τ Συνεταρ μδ την τελε τα α ετ α ο ο θνα τ π υ κο το με πο ε εκρμθνε τε μκδ μελθτε κα ποα εξ αυτδν ταραληφθηκαν Ποο ε α κονδ ρηατ δρ α ο νωφελε ζ αναλυπκδ π νακα θκτα η τδ αρακτηρ ζοντα ατο δατα μα θνταξη α τ ο το δ κτηαακδ καθε δ του αημερα ο Σε π δν ανη ε το ηπεδο τ υ στρατ πθ στο ατσ μ δ εκταοη περ π οτρε ματων Γ Π Δ Σ παρ ε απδλυτη αυμφων α στ ν χαρακτηρ μδ των κ ν χ η των δρων τ υ ΠΔ Φ Δ τ με τ π εγκρ θηκε τ ρυμ τ μκδ α θδο τη δκτααη τ υ Συ εταρ μο κα τηξ απδφα η τ υ φυπ υργ Δημο ων ργων Φ Δ τ με την οπ α κυρ θηκαν εβδομ ντα ενν α τ π γραφκα φυλλα εφαρμ γη τ υ α εδ υ ρυμοτ μ α τη ω ανω περ η Θ ΑΦΙΔΝΕΣ Σελ δα Ι Ρ Ι ο ο Αρ ητρ υ Π τκτ Πρ ατα α

43 Σ ΛΛ Γ Σ Ι ΙΣ ΩΝ ΙΠΠ Ι Π ΛΙ Σ π φ ν Πρωτ θη δν Π α θρ α τ δ μη ατδ τα τρ βλε τδμε α δκδ δ κτυ υδρε οη δ κτυο τ Χετευση ηλεκτροδδτξσ δαμδρφωαη κ νο ρη των δρων δευθ τηοη εμαρρων κλπ θ υν λ π ηθε τ α π λε ντα α λ το ηοη κα πω προτ Θετ Συνεταρ δ να τα ολοκ η ρδ ε ρονοδα ραμμα τρ πολ γαμο ρη μ ποδδτ οη Π θ μελ τε ρ θ τηαη ρεμ των θ ου εγκρθε α τδ τ Π γα δλη την θκτα τ υ Συνεταρ μ υ τη θθοη Ι Ι Δ τη ονδτητα Αφδ δν δ τε α δα φα ζετα η εω η η κ ταλληλδτητα τωγ πρ ο κ δδμηοη κ τθδων καθ κα η Ιερβαλλ ντκ πρ οταα α τη περο ω Ι σ τ ματ πρ κ νοπο ηαη απ δθκτε τη π τολη Ι Κ Δ Ι κα Χ κονδμου η Γε κ Γραμμτθα Χορ τ ξ α οτκ Περβ λλ ντ Π Κ κα αρ α τοα η δκη Γραμματδα Περβ λλ το Ι α δργεα α αργαρ τα Καραβα λη Γε δ Γρ μμ τδ Περφδρεα ττκ κ λ α Λακδπ υλο μ ρ η κ Λεων δα υρη τ μαρμακδ Σ μβο λ Πρδεδρο τη Κ νδτητα φδνδν κ Αλ ξα δρ η ανθλη κα το Κονοτκδ μβο λ φδ δ παρακαλ ντα να ερμνησ υν στα πλα αα των αρμοδ τητων τουζ α την προδθηση κα επ λυοη των θεμ των τα π α εποημα ν ντα ε τα παρ τανω ερωτημ πα οτο ΔΣ κα Σ το Σ εταρομ δ αην περ πτο ση τ υ δ τ τωθε τδ τ πηρεα ε του δ δε θ ε τηρηθε η ουοα ν μοθεα α ρη οδκε αραθδ στο π υποβαλλετα η παρ υοα πδ τ π α αφ ρα παρακα ε τα στα πλα ο α αρμ δδτητα τ α τη παρακ ουθηοη κα τη δαο ταυρωση τη ακρ βεα τωγ στ ε ων τυν απαντ οεων το κ δ μκ υνεταρομου εονοκδν Δεθνηζ Ιππο ρατε Πο τε α σε α θ η ε τα το ε α π υ θ ε καταθθ ε πδψη συνεταρσμδ κα τηρ υντα ατ αρ ε ο του Ι ε εντο η τη κτακτη Γεκη Συνθλευαη τ υ Συ ο Οκ τδν Ιππ κρατε υ Πο τε α Πρδεδρ ΔΣ Γραμματθα ΔΣ Κω νο Κραββαρ τη Δρ Γεδργ Δρδ Θ ΦΙΔΝ Σ Σελ δα ο Ξ ο οπ ν ο Ι Αρ ητρ υ Π λπκη ΓΙρο τα α

44 Σ ΛΔ ΓοΣ ΑΓ Ι ΔΑ Σ ΦΙΔ Ω Φ ΔΛ Σ Σ ΛΛ Γ Σ ΙΚ Ω ΙΠΙΙ ΚΡ Ιο Π ΛΙ Ι Σ Ιππ κρ τεο Π λτε α Προ ν Πρδεδρ τη ο δτητα φδ δν κ υγανδλη Κ Ι οπ Ι Σ Γε κδ Γραμματθα Περφθρεα ττκ κ Ιλ α Λακδπ υλ ατε κη Ν μαρ η Ν Α Α κ Λεων δα ουρ Λ Μαραθδν λμ δλη ν τκο Συμβ υλ υ Αφδ δ Θ Υδρευαη Ιππ κρατε υ Π λτε α φδνδν ξδτ με κ ΓΙρδ δρε πω γ ωρ ζετε απδ τ ν αρμδδ Αντπρδεδρ η δτητα φδνδ κα υπε θυνο γα η δρευαη κ ΓΙ ντ τα ρ ν ζ τα πρ βλ ματα με τ νερδ κορυφδθηκαν απδ τ ο ημερ μη α απδ ην π α κα ημεδν ντα αλλεπ λληλα καθημερ α κρ ματα μη επ ρκεα δατο στην περοπ η Ιππ κρατει υ Π λτε α φδνδν γ α ρ δα Αφδνδν ην οπ α κατοκ ν παραπα ω απδ α θρωπ τ υ πο υ κα εκπρ ωπ με Συγκεκρμ να η κεντρκτ δξαμεν Γ δγ καθημερν αδεαζε με αποτ λεσμα να μη υπαρ ε νερδ γα το μεγαλυτερ μθρο η περ μαζ ο γεγ νδ αυτδ φε λετα κατα κ ρο λδγο οη μη λετ υργ α τ υ αυτ ματ σμ πλ ρωαη η δγ απδ τ αντλ τααο α λδγω βλ βη απδ δετ α κα πλδ ν ΠαΦ ην απδφαση τ υ ονοτκ υμβ υλ υ φδνδν το Σεπτθμβρ μδ ρ αημερα παραμθνεω ε ε Σημεωτ ν δα πρν τ περσταπκδ τ ρδλ τ υ αυτ ματσμ τ ν θπαζε κ τοκ ΔΙ ΘΝ ηισ περ υπ λλ λο του κ δ μκ Συνεταρ μ γε μκδν ΙΠΙ ο Ι Σ Π ΛΙ Ι οσ ΔΙΙΙ ο οπο ταμαη ε να αα ολε τα αφο πρ ηγ υμδνω ε ε ενημερδ ε γκαρα κα πανελημμενα την νδτητα φδ δν η οπ α με τη οερα η δα ερ ζετα κα συνηρε τ δ κτυ η δρ υαη μθαω τ υ αν ν μ Υδρευ η Ι προηγ μενη κατ ταοη ο ε ζετα μξρ κα α μερα κ θε μθρα κ π α δεξαμε ε να δεα με απα λε μα κ τ κ η περο μα να βρ οκοντα σ απδγ ωαη κα αγανακηαη εδκδτερα οτ μερα π υ υπ ρ ε κα το ο βαρδτατ Φ ημα η πυρασφ λεα σην περ η Π ρνηθα οε εκπροοωπδγτα η νδητα φδ δν ε υζηηοε με δημδτ υλλδγ υ κα φορε η περομ α ρ ζε τε μεταξ λων δ Δεν ετε κλεδ τω δ αμενδν δρευαη επεδ δεν α τα δ νε ΣΥΔ Ι ρα δεν μπορ τε να κ νετε υ ηρηαη λ τα δ ετε τ ε δτ θα πρ οφ γετε κα στον αρμδδ ααψελθα αλλ π τθ δεν τ πρδξατε τ δεν μπ ρε να χρησ μ π ηθε πρ θεπκ με η Δ Ι τ ρ η γεδτρηαη ατ μδ υ επεδ δεν τ επτρθπε ο Σ ΔΙΠ τ δεν επαρκε τ νερδ η Δ Π δ τε α υδρ δ τε τα μαλ η περ τ κλπ

45 δ θα θθλαμε να τ ν υμε δα πδ ην πλευρα μα θ υμε εξαντλ οε εδδ κα καρδ κδθε θ α καλη π οη κα θ ληοη απδναντ ην Κ νδτητα Σα Παρ τ επανε λημμθνε απ φ ε τ υ ν πκ αυμβουλ υ τα τελευτα α ρδ α η Κ νδτητα δεν υλ π η ε τ αποφα ε αυτθ ω δφε λε θ τω κα με εοαγγελκ παρθμβα η κδτ κ πληρ ν ην κατδταη κλ μακα του νερο προ επεδ χρησ μοπο ν δυλ μθν νερδ απδ του υλλεκφρε η ΔΑΠ Παραλληλα κα δεδομθ υ δτ τ δργο τ υ εξωτερκου δκτ υ τη δρευ η κατασκευ τηκε με κ δ λα τη υρωπα κη ω η απαγ ρε ετα με ο τκ οδηγ α η μξη δυλ μθ υ κα αδδλατου νερο ππρδ θετα το νερδ η γε τρη η Κατ μδ υ δε ε ελεγ θε γα την καταλληλδητ του λλω τε η περ π ωση η γεδτρηαη αφορ η Χρ ση η σε κρω εξαρετκ περ πτωοη ε τε μεγαλη βλαβη του κ ντρκ αγωγο ε τε πρ βληματ με ην ΥΔΑΠ κα πδντα τερα απδ αυνεννδη η με τ υ κατ κ υ κα μδνο ο νερδ η Δ Π επαρκε γ α την υδρ δδτηαη η περ Συμπθρασμα που βγα νε απδ τ γεγ νδ δτ πρν το ουμβ δεν δημουρηθηκε αντ τ πρδβλημα ξαλλ υ η Κονδτητα εντελδ παρανομα στην ε δ του κα αθλπτκο αγωγο πρν τ Α αντλο τ οο α υ θδεοε πρ κεμδ υ να υδροδ τ οε τμ μα η περ του ωρ υ των φδνδν με απ τθλεσμα να δημ υργε τα κ τ υ γεγονδτ αυτ υ πτδ η η π ε η αρα η παρ η Σημεωτθ ν δτ τθτοα παρθμβα η δε πρ βλθπετα ση μελθη του νωαη δργου η π α δπω προε παμε ε να εγκεκρμδνη απδ την υρωπα κ καθ τ με υπε θυ ο α γα η δαμ ρφο μενη κατ οτα η κα δεδ μθγ υ δτ βρ κδμαατε οε υψηλ επκνδυνδητα λδγω πυραοφ λεα θα πρθπε να σα τ ν ο υμε δτ ο πυρο βεοτκ κρουνο η Ιπποκρατε υ Πολτε α δεν θα λετ υργη υν θα λετ υργ πλημμελδ β γα τ ν τρδπ π υ δα ερ ζε τε οημερα ην δρευ η η περ μα δεδομθν υ δπ κνδυ ε ε η υγε α των κατο κων τξ λδγω πθανη μδλυναη του νερ ε τε απδ αμ λεα ε τε απδ κακδβ υλη ε θργεα Δεν θθλουμε α ποτδψ υμε δπ με δεδομθνη ην υλ π ηοη τ υ Καλλκρ η δ ετε α ε καθε ενδαφθρ ν γα τα καθ κοντα σαζ ω Προθδρ υ η νδητα φδνφν δμω αα καλο με να ταθε τε δ τω κα η ταη αυπ δρα απ αντ των ευθυνδν σα πρ εμ υ να δ θοφ επβαλλδμε ε λ ε τ β τ θεα ρεαστε τε απδ εμα ε να δεδομδνο δπ θα ην δ ετε δπω κα μ ρ τ μερα υελπ τ δμε σην με η ανταπδκρο οα γ α το καλδ η περο η μα κα τωγ κατ κων προ κ νοπ η η αποδθκτε η π τ λ Γ κδ Γραμματδα Περφθρεα ττ κ Ιλ α Λακδπ υλο Νομ ρ η κ Λεων δα υρ κα τ Κ νοτκδ Συμβ δλ φδνδν παρακαλ τα να μερμντ δ με α α πλα α των αρμ δ τητων τ υ γα ην πρ δθηση κα επ λυαη τω θεμ των τα π α επαημα ν ντα με τα παραπανω ερωτηματα σην περ πτω η που δαποτωθε απδ τ ηρεο ε τ υ δπ δεν θ ε ηρηθε η η υοα ν μ θε α Ι Ι Ι Κ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ξ Ξ Σ Ι Ι ΗΙ Ι Ι Ι Ι

46 Γ ν Φ δ βη Γ Φ ν Λη ξ η Γ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η με τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη ΛΛΗΝΙ Η ΔΗΝ ΑΤΙΑ Π Γ ΓΕΙΑΣ ΝΩΝΙ ΗΣ Αλ ΗΛΕΓ ΗΣ ΑΤ ΙΚ Σ Σ ΛΛ Γ Σ Π Ν Π Δ Δ ΜΕ Ι Α Α ΑΤΙ Ν Ι Α ΑΙΑ ΠΛΑΤΕ Π ΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕ ΙΑΣ ΤΗΛ ΑΧ Ι Πε ρα Π Εαι ετικ επε Πρ ξ τ π υργ πυξη αγω α κ τητα π δ μι Γ εταφ ρι Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια Ξ Ξ Ξ ι Ψ β κατσαρ ζ τσελ ντη νδρ αζ ερβ υ π ικα Φη ιρκινη Ευανθια χαβιαραζ αρι δη ασιλα η ι αγγελια ιχα ουζα ιτη Γ Ρ Λ Σ διεπιστημ νικ μ δα τ υ ε τρ υ ψ χικηζ γγειαζ ατρ παιδαγωγικ ερ υραζ και η μ δα

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα