Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη"

Transcript

1 ΛΑ ΙΝΙ Ι ΔΙ ο ΡΑ Ι ΙΦΕΡ Ι Α Ι Ισ ΔΛγΣΗ Π Α ΔΙ ΙΚ Τ Ι Α ΙΚ Σ Ι Δ α Δ οη Ψαρρ ν α δκα Κ ΠΑΛΛ ΝΙ Π ηρ φ ρ ε Παναγ η Λ βδα ηλ φω Ζ Παλξ η ζ ρθμ Πρωτ ΔΤΑ Ο ΠΡΟΣ κ δομκ Συνεταρομ ΔΙ ΘΝΙΣ ΙΙΙΠΟΚ Α Ι Σ ΓΙ ΛΙ ΙΑ μ ω Κο οητα Αφδ υπ ψη κ α Χαρ αλαη Θθμα Σγετ Δαρρο δεξαμεη Γ Υδρευ η τ υ ηου κομου Αγωγ Δεξαμε η Γ κα Απ περατω η Δκτ ωγ ητα φδν Τ απ θ ραφο τη κ αο κη Χαρ αλ κη Πλξρωοη Σα γ ωρ ζ υμε οτ δοτερα απ το παραπ ω ο ετκ επραφ τη κ Χαρ αλ κη η τηρεο α τερα απ α τ α αυτοψ α κ Π Λ βδα δα οτωοε η ρθ ητα τω δα αμβα μθνων οτο παραπα ω ε ραφ σαζ κα με το υπ αρ θμ Δ Α οκ Ο Ο Φγραφ η θδω ε ε τολξ ην α αδ εταρε α ΡΓ ΚΑ Α πο α τμετωπ οη τα δαλαμβαομε α στο θγγραφο αυτδ π προοθ το σαζ γ ο ρ ζουμε τ τ θργο τελε ε δεκαπε ταμηνο υπομ εωτκ ρο ο ε μ ηοη κο η λετο ρ α κα ωζ εκ το το ε να δυνατη α τμετ ποη γ τω τ θ ω πρ βλημ των π υ ε δε ομε ω παρ υοαοθο ν μθ α το ρ κ αυτδ δ οημα Σε περ πτω η δε που η δ ο εταρε α αρ ηθε ην τμετ πο η ολ τωγ τπθαν προβ ηματων που εν δε με ω παρ υσασθ δ τ τε η πηρε α μπορε α κηοε δαδκα ε κατ πτωοη η εγγυητ ηζ καλη εκτ λεοη π ρ του εργ δ η ω μο ρ ζε οωτερφ Δα μ Τ Δ Ε Γ Γ Π Πρ τ με ζ Δ Κ Κ νοπο οη Κον τητα Αφδν Ο ΦΙΔ ΑΙ ΓΟΚΑ Αλεξα δρ υπδλεω Θ ΙΝΑΙ Γα η Πολτκ Δημ π υλ Μη ανκ

2 Ε τ Ξ ΤΠ Τ Γ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ζβ Φ ΕΛ Ν Ι ζ Δ ΙοΙζ Α ΙΛ Π Ι ε ε ΤΙΚ ΙΣ Δ Ι ΟΠ ΑΥ ΔΙοΙΙζ ΑΗΑ Α ΙΙ Σ Τ Υ Δ λ νοη Ψαρ α α δ α Κ Γ ΛΛΗ π ηροφορη Πεε α κ η Λαβδα Ο Ο Τη εφο ο π παμ η υτ οο Αρθμ Πμπ Ι οσ Φ Ο Δ Α φ ο οωμκδ Συνετ ρομ ν Δ ΨθΗ Ξ Ι ΙΓΙΟΚ Α ΙοΣ υλιε μ οο Κο ε τα φδ τ δψη κ α Χαρ α ακη Θψα Σ τ ξαοεοφ α ε ε Γ του εργα Υδρ αη Οκο ου Αγ ξ Ι ξρ σ ζ Δεξεμε η Γ α λταερ τα η Δεε ω Κο δα ξ φδ ο ατω γγ εφο η κ αολκτ Χαρ κη Ση ρξαυμ ατερα α δ το τα ε νω ο επκδ γγρ φ η κ Χαρμ η η Υ π ρεα α οτερα απο επταεα α το α κ Π Λ βδα δ α λ η ορθοητ ω δπ μβ ομ σ ο πρατ νωε ραφο αζ αμ τφ π αρ θμ Δ Α οκ ΙΙΙ ο Ο ο πψφ η δοοε τοξ ο ρ α αδτ ο εταφε α ΡΓΟΙζΑΤΑΞ π υ οπτμετα π α α δ ε βα με α οτο ε ραφο αυτ απψ οα γνωρζα με το γγο τε ε δεκα τ μη ο υ τ χρ Φτκο ο ηφτο η αλη εταυρ α ε εκ το τυυ ε α δυ ατη η π τμετ η Φ π τ πθ ο προβλημα ω πο δε ομε ω παρουααοφα μθοα α ο ροηητ ο δ η μ π ρλο τ οε παυ η α αδομ τ ρδ α αρηθε η ε τψετ πη ο ο τ γ π αγ γ πφβημ υ πα μ ω ταρουα οθψυ τατε Υηρεο α Ψρ α ηα ε ε ε η εψυητη α η ε ελεη υπ ρ του ε οδ η α η ο Νδ ορζε αα τερ Δω ομ Ι Ι Ι Κοτ οπο ο η ο αητα φδ Ιζ ο Ι ΑΦΙΔΙ ΑΙ ΓΟ ζα Α Αλεξα δρψ εοε Αθ Ι Ι Ι Μ Ε Γ Γ ΙΙ ΓΙρο οτ με ο Υ Δ Γε οζ Δημοπου α ΙΙο κξ η κο Β Ξ Ξ Ν Ξ Γ Ι

3 ΣΥΝ ΙΓ Σ Π ΛΙΤ Αν Ξ Τ Τ ΑΡΧ ηθ Συ ηγ ρ τ Πολτη Π υπ θεσηζ Π επστ λ ζ Π ηρ φορ ε ηλ φωνο μερομην α Ι Πε λβ νογλου Κ ρ Γε δργο Δημ π υλ Πρ οτ μενο Δ νατ λκτ ττκη Δ νοη οπ υτοδο κη η Δο κη η Ψαρρ ν Π ΛΛΙ ΝΙΙ Θ μα ραφη αναφορ πρ ζ τ Συνη ορ του Πολ τη αρ πρ γ απητ κδ ρε Π ρ Το τ μ ε ε Συ ηγ ρο του Πο τη θλαβε την θγγραφη αναφορ τη κυρ α α λκξ Χαρ αλ κη ετκα με δαρρο τη δεξαμενη δδρευ η τ υ οκ μο Ιππ κρ τεο Π λτε α Απ τ ν αναφ ρ κα τα ετκ γγραφα που προοκομ ζοντα απ τουξ ενδαφερ μεν υζ πρ κ πτε τ ετε δαπ τ ε τη δαρρο οε επτ πα αυτοψ α σαζ κα δ οατε εντ λη οτην αν δο ο εταρε α γα τη επ κευη τη Συ ηγ ροζ τ υ Πο τη ενεργ νταζ στ πλα ο των πρ βλεπ μ νω απ τ ν δρυτκ τ υ ν μο αρμοδοτητων ν Συνηγορ ζ του Π τη κα Σ Δ Δ Φ Α ρ αναλ βε τη δερε νηοη τη υπ θεοη Σε ουνθ ρα τω πρ αναφερομ νο ν σαζ παρακαλο με να μαζ γ ωρ ετε το ουντομ τερ δυνατ την εξ ξη ηζ επ σκευη τηζ δεξαμε η προκεμθ ου να λ κληρωθε τ ργο κα ενημερωθο ν ο ε δαφερ μεν πολ τε Παραμενουμε στη δ θεαη σαζ γα π αδηποτε πρ οθετη πληρ φ ρ α ον πο ηοη Κυρ α α λκη αρ ρλ κη Τα Θυρ δα Ο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ε τμη Γ νη γαη ηθ Συνηγορ τ υ Π λ τη Χατζηγ νη ξη θη α ηλ Ο

4 θ ΤΠΥΙ Τθ Χ Π ΞΞΞ Θ Ξ Ζ Ξ Ξ Ρ Ι λ η ξ Ξ ΛΛ ΝΙΙζ Ι ΔΙ οκ Α ΙΑ ΙΙ ΡΙΦ Ρ ΙΑ ΑΤΤΙΙζ ΙΣ Γ Δ ΣΙ κ ΑΣ Δ ΝΣ ΙΤΟ Ι ΥΤ Δ Ο Κ Ν Α Ι Ε Υ Δ Κ Δ οη Ψαρμ α αμ Κ δκα ΤΚ ΛΛ ΙγΙ ΙΙ ηρο ρορξ Πω α τ Λαβδα η Ξφ ο ο τ Ο Ι γ Αρθμ Πμ τ ΓΙΡ Σ ΝΓ κ αολ Χα αλ η Θ Κ ο ΑΙΙΑΙ ΙΔΡΙΤΙ υ Ι ΘηΙα Δερμξ δεξαμ η Γ τα θψα Γ ε α Φ Ξερ το α δ υ Ι ο τη αε Αφ Σχ α το απδ Ι δοι γ εραφο η κ Χαρ αλ κη β το δ Ο ΟΟΙ Φ ραφο τη κ Χαρ αλακη γ το α το ΟΖ Ζ εξ δκο δρ αη ο αμοδ ο π μ η ξαμε Σα γ ωρζαυμε π ο φα α δ ο παρα α ο α ο μεπ ο πραφ σαζ η Υ ηρεο α οτερα κα α ε ττ α αποψ α κ Π Λ Φ η δαπ τ οε ην ορο η α α δ α αμ ο θ Ι τ πορα θπραφδ σαξ κ Ι με ο υπ αρ μ Δ Α κ Ι πραφ η δωοε Ξτ στηγ α ο ετ φε α ΓοΚΑ π ζ μετωπ οε τα δαλα α με α οτο εγγραφο αυτ Σε α ε ε α μ το αρα τπ ο β σ χετ ε α ηλθατ το δο θ κ η Υ ηρε α Ιε ο υπ αρ θμ ο Δ γγραφ ηζ αα ε ημθμοαε μθοω τα Οποδομ κα Συ ε αψομοδ Δ εθ ξ ποκρ τεοζ Πολτε ο Τ α τξ ε θ εε η καθ ξ επη κ γ α τ τγ Ι ο ζη δυ ατ τα π β η α α ο ετε ρε α ε κε α ε τα ο τ α προβλ ματε α Φψο θρτττ παρα β ταυ θ αυ Υοτφα α τα ταρα α ο με χεεκ εξ κο που μαζ οτε μα κα ε τα υ α εη Ι ερ αυμ εξι α πε ε ε μα ε τ πυ α θμ Δ Α Ι ξ ραο μα ε ημεφ αμετη δ φ οαε κ Σκαρμ πη γα ζξ ε ρ εξ μα Υοτερα ω ρ τα ψ ω θα ρα με οτ η Υτ ρεο α πφθ η αε ημ μ α σαζ μ ε τα παραπα ω αεπκα θπραφ η περ η Δ Υ Δ κ ο η Μθ Γ Γ π Ο ΠροΙα μεγ Υ Δ Κ ονα ο ηοη Ι φφ ρεαατπκ υ γελοτρξ Ι Γε ρ ο Δη μ ουλο ΓΙολπ ξ τ η ο Ξ τ ν Θ Ν Ξ Ι ξ

5 Σ Ι ΛΟ υσ υ Κ ΣΙ Ξ Γ υ Τ υ Ι υλ Ε ΑΣ π ο Π ΩΤ Θ ΝΩΝ Ρ Σ Ο Δ Σ ΟΥ Σ ΤΑΙ ΙΣ Υ Δ Ν Σ ΙΠΠ Ρ ΙΟΣ Π ΛΙΤ ΙΑ ξα ο Κδρο Τ Δ Σ του Συλλογου Οκοτο Οα θ ε να πραγ τοποηθε ουναντηοη μαζ οα με κοπ να υζηησουμε τα προβληματα που απασχολο η περομ οντα πα τ οτδ ο την επ λυοη τ υζ ρακαλουμε οπυ μ ζ εν μερ ο τε ο ρτκ με Τη ημερ μην α π ρατ ατ το ηοη καθ κα τον τ π αυ ζ η ο υνφνηοη μφ τερυ επυυμουμε τ ν ν πτυξη τ περο η κα μα ουναντηοη Ο την εποπε οε α μ λη τ υ Συ γου κ τ ν που τα περοο τερα κατ κο μ νμα στγν πποκρατεο ολτε α καθημερνα αντμετα π ζουν τα δα προβληματα κα επθυμο ν τη γρηγορη επ λυ η τουζ τ θτ θα επ λθε γρηγ ρ τερα η αν πτυξη ηζ Ση δ ρκεα του περα μ νου εμ να λο α πμετω σαμε πρ βληματα με το μ ν κα ο Σολλογο Οκοτ ον Ιπποκρατε υ Π λτε α ελ του πο ου ε α κα με του Συγεταρομο Δεθ η Ιπποκρ τεο ολτε α α θ νετα ην αν γκη α σαζ ευ αρ τ οε γα τ ν προθυμ α επ λυοη αυτο του θεματοζ π υ δε ξατε την Ι ενκ Συν ευ η του Συνεταρομο ηζ η αρτ ου καθ κα γα η δθομευοη οα π ζ α βρε τε ρ π εκ νομοδ εττε αγορ ζ ντα αναλογο μη ανημα ε τε ενοκ ζ ντα κ ποο αντ ατο Εν οψε του καλοκαροδ ενα αλλο θεμ π υ κα ε την περ η ε να υτδ τη Πυρα φ λεα Κατ υ πεα αυζητ ντα μεταξ μαζ θα μπορ ουμε α αποφαο ο υ ε απο κονου τροπου που Οα β ηθ οουν στ ουντονομο μ καλ τερη φ λα η περο η Υπ ρ ουν κοδομκ τετρ γω α στ ν περοχη τη Ιππυκρατε ου Ι ο τε α δπου το δ κτυο υδρε εω δε περ ε κα θα πρ πε α γ ε επ κταοη του καθ οτα οημε α αυτ μ νουν μ νμα μ η του Συνεταρομ καθ κα του Συλλ γου κοτων Θα ελαμ επ οη ν μαζ εν μερ οτε γα τ υζ τρ πουζ τε κτ υποοτξρξηζ του δκτυου υδρε εω μξ ε ο το α τη Υ ξ τ η οη οα Α ΤΙ ΙΣ η

6 Σ ν ε ΓΦΣ Κ ΣΤΞ Σ Ν υκ Ρ Υ Ξ ΑΣ Απ ν ΠΡΩΤ ΘΙ ΝΩΝ ΠΡ Σ Δ Σ Ο Σ λ Ε ΑΙΡΙΣλ Ο Δ Ν Σ ΙΠΠ Ι Σ Π Λ Τ Ι ρ κτωβρ ου Ο Ιγ ετα τ τ λευτα α ου αντ ση που ε ε πρα μ τοποηθε την ουν ου ν οτ Ιπποκρ τεο γραφε α του Συνεταρ μο Πολτε α ο Πρ εδρο κ Κ Π γτοζε χε υποο εθε οτα παρδντα μελη του Συλλδγου Οκοτο ν τ επεκτασ του δκτδου υδρε εω τ τ υ μωζ το δ κτυο επ κταοη ε ταματηοε πω επ οη κα τα εργα ασφαλτδοτροοη ππλεον ποκαταοτ ε τον βλαβ υ οτο υπ ρ δ κτυο δεν θ ε γ ε ακ μα απ ην Γ Α π οη θα θ λαμε α μαζ πληρ φορξοετε ποτε α γ νε η παραδο του υπ ρ ο το δκτυου απδ τ ν Γ ΚΑΤ η Κ ΙΝ Τ ΤΑ Σα ζ παρακαλ με να μα ε ημερ ετε ο ετκ Α Ι ΙΣ Π Δ Σ Γ Α Σ

7 τ υ ζ ν ζ Γ Ξ Ε ζ π φ Πρ τ θη Π Σ Φ ΔΝΕΣ Νοεμβρ ου Π Δ Σ Ο Ν ΣΥΝ Τ ΣΜΟΣ Δ ΘΝ Σ ΠΠ Τ Σ Π Λ Τ ΠυΠ Κυ ΣΥ υ Λ υ ΥΤ Ν Τ Τ Φ ΔΝοΝ ρ ο Σα ε μερ ουμε π ζ μ α απο τ ζ εταρ ε που ουγ α ευτ κε στ ν Π Δ Γ ε ε η α αλαβε τ τ ργ υδρε εωζ Τηζ ΤΤτ οκρ ε ου Λ ε αζ Το εργο υ ΖυνεΤα ρσμοζ ΔεΘ η ππ κρ τε Π λτε ρ μαα οουτ αι Επβλθπου σ ζ α ρ η η Τ Δ κα συμφω με Γ ν Α Το εργο κατσσκε ζ εχε Ε σ Κ ο κ οτθ κα υ ρηση τ υ δ κτ ου απ τα τ λη τ υ τ ργ δε θ ε Γ υμ Ξπ μ ξ Ξ Ξ Γ μυυυ ζ υ κατασκευαοτ κα πρ βλξματα με ο ε ε κα μ με βλαβε κα δ αρρ θ Ξ ε μ μ μ ρ υ γ υ υυ σ μ υ ξ επ η α με Τ τρ ΤΙ ετε κ π α α τ με ωπ ετε τ λαμβ εστε Ξ Ξ Ξ Ι μ Ι λζυ ΙλΙ μ μ μ Ι υ μ υ Ιξ ψ Ι υδρε οεω γ ετα μεγ λη πατ λη τ υ ερ τ υδροφ ρ υ οριζ τα Α ΚαΓ ωζ σξ Τ ζ σγ μεα ζ ΤΤερ οχηζ υτ Χα τα ασ οττα Ο ΤΞ Ξ Τ ο εχε σα απ Τ λε μα κ τ ζ τηζ περο ξ α τταραμ ου Χωρ ζ ερ γα πολλ μερεζ Σ ο Π Δ Σ Γ Α ΕΥΣ

8 ΙΙ Σ κ Γε Ι ρμο Δημ πουλ Πρ οτ μεγ ΔΚ νατολκ ττκη Δ γ η οπ υτοδο η η Δ η η Ψαρρ ΙΙΑΛΛΙΙ Ι Ια υαρ υ ΟΟ ξ υ ητ κ ρε ΠροΤοτ με ε Θα ηθελα να με ε ημερ οαετε αν ε δ θε απ ην π ρεα α σαζ ση ν δ ο ταρ α Γ Κ τ οτ ποηπκ καη εκτελ αεω γα το ηο υδρε σεω τ υ κ μοδ Δεθ τ Ιπποκρ τεο Πολτε α η Κ ητα φδν ο επκ νων α ΑΡ ΑΡΙ κ ο τρα Ι Π

9 Ιανουαρ ου ΠΡ Σ Ν κ Π ΔΡ ΗΣ Κ ΙΝΟ Ι ΑΣ ΦΙΔΝΩΝ ξαπητ κ ρε Πρ εδρε Ο Σ λλογο κ τ ν Ιπποκρατε ου Πολτε α σα παρακαλε πω τ ν ε ημερ σετε μδτερο δυνατ ο ετκ με την α ηση που ε καταθ σ η Κον ητα Αφδ ν οη Δ γα ην ηλεκτροδδηση τ δεξαμε ν ηζ Ιππ κρατε ου Πολπε α Ι ΙΣ ζ Ι ΓΡΑ γιματ ΑΣ ΙΙ ΔΡ Σ ΚΟΙ Π Ι Σ Ι Σ ΑΙ ΙΣ Σ ΔΙ ΘΝΙ Σ ΙΙΙΠ ΚΡ Ι Σ Π ΛΙ ΕΙ

10 Σ ΛΛ Γ Σ ΙΚΙΣ Ω ΙΠΠ Α ΙΟ ΠΟΛΙ Ι Αποφ ο Πρωτ θη υν ΠΡ Σ Ν κ ΠΡ Ι Σ ΚΟΙΝ Δ Ο Ι ΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩ Ιανουαρ ου Αγατητ κ ρε Πρ εδρε Σδλλογ κοτ ν Ιππ κρατε ου Πολτε αξ σαξ ταρακαλε πω τον ε ημερ οετε το υντομ τερο δυνατ ν γα ην πορε α του ργου υδρε οεω που πραγματοποε τα σην περο η μα α τ τ το το θα θ λαμε να σαζ ετ οημ νουμε τ ο κ τ αντμετωπ ζ υν π λλαπλ πρ βληματα δαρρο νερο κακη πο ητα νερ κ λ π νεκα η κακη κατα κευη του υπ ρχοντ ζ δκτ ου π ο η οε τακτ νκ δα τηματα τ υπαρ ον δ κτ υδρεδ εω παρ υο ζε βλ βε με αποτ λεομα ο κοτ να ο τερο τα το ερ γα πολλ ημ ρε λ γο καθυ τερησε υζ ηζ επακευη τ υζ Ι Ι Σ Γ Α Α ΑΣ Κ Ι ΠΟΙΙΙΣ Ι ΣΥΝ ΙΓ Ο Π ΛΙ Ι υπ ψν κ Γ η αηλ ΤΥΔ Περφ ρεα Αν Αττκξ υπ ψν κ Παναγωη Λ βδα ψ Λ

11 ΣΥ Ι ΟΣ ΟΙ Ι ξι ΙΙ Λ ΙΑΣ Αποφ ον Πρευτοδκ ου Αθη ν ΙΙ ΞΟΣ Το κ Ιρ δρε τη Κον τητα φδνεδν Ια ο α ου επ τθ κ Π ρ εδρε ε τ αρ αα θα ε αμε σαζ ημερδοουμ ετκ με π βλα ε π τ υπαρ ρυν οτο δ κτυο υδρεδ ε η Ιππ κρατε ου Πολτε α στξ παρακατο οδο Ι ρ τ θο εοτ βα α ο ο δπρροτ απο Αρ τοτ ου μετα απ Τη επσκευ ηζ βλαβη γ α η δαροο η δεξαμε Δ δ ε γ ε ακομα αποκο τα ταση η τομηζ το το π ρ ε δαρρ η β α Α λλ ο κα Θ τδο υπ ρ ε δαρροφ βα α ρουυ Ο περ οο τερ κρτυ ο η περο η ε α αλα μενο με αποτε εομα υπαρ ε οπταλη ε ου Επτπλ υ Σε ου θχε Γ τ ζ υ π επτοτολ α κ επεδ ο τε εμε οδτε κα η π Χα γφ κη η οπο α ε ε κ ε α αφορα οτο ΣΥΝ Γ Ρ ΤΟΥ Π ΛΙΤΙ ο επκ επ υνφπτουμε α γρα ο ηζ ε π Ο ε οτολη του Σ γ ΙΙ ΓΟΡΟΥ συ Ι ΟΛ ΤΗ Σρ ηγ ΤΥΔΚ θ ου ε πα ε δαβεβα οο απ ην Υτηρεο α οα οπ ο δ αποτ μ ε δαρροεζ κα Κακοτεγ ζ τηζ δεξαμεη Γ ου επδ ρθο θε κα εγκρ ε ατφ ην ΤΥΔΚ ου ε ζ εα δε τα προβληματα υδροδοηοεω τ υ κομου μα ποημ νο με δε δ τα προβ ηματα υπαρ ου απ η αρι η λετουργ α ζ του σ γκεκρμ ου δκτ ου Σα παρακα ουμε τ ξ ρ σε ε το τα τερο δυγατο εα κα ποτε θ ρ γ ε η ορ ατ κη παρ αβη του ργου απδ η Κο ητα Αφδ ο κα π τε λη ε η μη η ε τ η τ πισκευααπ ΡΓΟΚΑΤ Ε π τ μα ε υμδ στη Κο τητα π λογο τη υπ ρξεο προβλημ το ν οτο δ κτυο υδρευοεο τα οπο α ου α αφερθε την Κονοητα κα η ΔΚ τοοο απο το Συλ ογ μα ο ο κα απδ του κατο κουζ ηζ πποκρατε ου Ι ολτε κα θεο ρουμε επβεβλημε η τ μ Ι αποδεσμε ση το τρ πεζκ υ η υη κ ε στολ καλτ

12 ΛΛ Ν Κ ΔΗ ΟΚΡ ΤΙ Π ΡΙΦ Ρ ΙΑ Α ΤΙΚΙ Σ Π ΡΙΦ ΔΙΟΙΚΙ ΙΣ Ι ΑΝΑ ΟΛ ΑΤ ΙΚ Σ ΟΙΝΟ Ι Α ΑΦΙΔΝΩ Ι ΑΧ Δ ΣΗ η Μαρτ ου Ο ΑΦΙΔΝ Σ Τ ΙΚ ΙΣ ΙΛ Φ Ξ ΖΖ ΦΙΔΝ Σ Ο ΟΟ ΡΙΘ ΠΡΩ ΠΡΟΣ Σ λλογο Οκατ ν Ιπποκρατε ου Πολτε α Κ ΙΝ Συ ηγορ του Πολ η Τ ΔΚ Περφ Αττκξ Φ Α Υδρευη ο κσμο γ α ρ δα Σ Ι απ Ιαγουαρ ου ΟΟ α ηοη οα Σε απ ηση τ υ απ ηγρ φου σαζ σεζ μωρ ζουμε τ το ργο δρευ η ερ η οκομο πληροοη Δεξαμε Γ κα τ τ αποπερ τωοη δκτυω Κ νδηταζ φδν υ Ο εκτελε τααπ τοθτο στο οκ μο λ ρπδαζ η Κο τ τα βαζ δε ε ακ μα παραξφθε απ η ηρ μ ο τε πρ οωρν ο τε ο τκα αταν με τ πρ βλημα α αλλ οτην φ οη αυφ μ α παρθμβα η εκ μ ρου μ δημ υργο ο ε προβληματα στουξ αρμ δου γ α ην παραλα του θργου Παρδλα ουν δοθε ο ετκθ οδηγ ε οτον Κονοτκδ μα Σ μβουλο κ Γεοργ Πο ο ο οα ε α κα Πρδεδροζ τη πτροπη παραλαβηξτουεμ αυτο γ αηνεπτ υνοη αολοκλξρω ητο δαδκαο ΠΡ Δ ΟΣ ΙΣ ΟΙΝΟ Η Γ Σ ΔΡΟΣ ΖΟγ ΑΝ ΗΣ

13 Ιπποκρ τεο Πο τε α Αφδν γ Προ τον κδρ Πρδεδρο κ τουζ κ κ Συμβο λου η Κο π τα Αφδνδ Σ νοπο η προ το Λ Ιππ αεη Π τ ζ ν ον ν υ Αξδτμο κ ρο με τ ν παρ υσα επστολη σαζ γνωρ ζουμε τ μετ α Γ αλλεπ λλη ε βλ βε στο δ κτυο δρευ η ηζ περ χηζ μαζ ην Παραοκευξ σημε θηκε δακοπη η υδροδ ησηζ ην οκ α μα νημερφοαμε τ ν κ Πρ εδρο του Συγεταρομο Ιππ κρατε ου Πολτε α ο π ζ καμ α λδ η δε ητα ε θ η να προτε νε παραπ μποντ μα αοαφ ο ην Κ ν τητα τ ατ ν καταοκευ στρα ετα ρε α αναλ γ ζ με το σημε ο που θα εντ πζ ταν η βλ βη Ση υνθ εα αφο δε παρ υ οηκε κα θνα αρμ δο με δ μαζ προ τοβουλ α ερευ η αμε το πρ βλημα κα με τη β ηθεα του υδραυ κο κ Σκαδ πουλου αγακαλ ψαμε δυο κομμ τα υφ οματο που μ ω του κε τρκο αγ υγο ε αν φτ ε πρν απ τ ν μετρηφ δρευοη βαζ βε αποτ λε μα να φρ ξουν η παρο η του νεροδ λα τα οτο ε α ε να οτη δ θεοη οα Θευροδμε απαρ δεκτο κα ετπκ νδυνο γα τη δημ οα υγε α στουζ αγ οδ δρευοη γα α κλοφορο γ τ τοου ε δου αγτ κε μενα π η ε να απαρ δεκτο να ργο που τ οο πρ οφατα κατασκευ οηκε α παρουο ζε υνε οβαρ προβ ηματα Κ ρε Πρ εδρε κ κ Σ μβουλο προοβ π υμε στο ε δαφ ρο κα τ ηγ ευαοθηο α σαζ δ τ πστε Ουμε τ ο τ πο μα αξζε καλδτερτ μετα ε ροη κα υπε Θυνη δα ρ ρ η των ζωτκο ν πρ ο β μ των που αν τμετωπ ζου με καθ μερ Σ ευ αροτοδμε εκ τ γ προτ ρο ζ ετ τμ ξ η Δ Πα παγεωργ ου Κ οτα βτο ο α δον Ι επ κρ τεο Πολτε α Αφδ ν ηλ Ο Κν

14 δ ν Ι υ Γρ μμα του Συλλ γ υ προ η Κ δητα με επκ κ ν ποη εη Το οπο ο θα μ υ δ ο ετε κ εμε α να το επαυν ψω στ τον Συνηγ ρο τ υ Π λ τη γρ μμα που θα απευθυνω Σε υν εα η ατ Ο ε π τ λη μα κα επεδη ο τε εμεξ ο τε η κ αρ αλ κη η οπ α ε ε κ ε κα αναφορ τ ε Π ΛΙ ΙΙ γεακ ε π υνθπτ υμε αντ γραφ τηξ απ ε ποτ λη τ υ Σ ΙΓ Π ΛΙΤ Ι πρ η ΤΥΔ ουμε π ρε καμ α δαβεβα ωαη απο ην τ κ τ δα τωμθ ε δαρρ κα κακοτεχ εζ η δεξαμε η Γ ουν ετπ ορθωθε κα εγκρθε απδ η ΥΔ υνε ζοντα δε τα προβ ηματα υδρο δ ηο οκομο μαξ χωρξ α γνωρ ζ υμε τζ ατ ε Σα παρακαλοτ με α μαζ μωρ αετε τ ταβτερ δυνατ ν ε ν κα π τε γε γ νε η ορ τ κξ παραλαβη υ ξοτ υ απ η ο ητα κα π τε ληγε η μηνη γγ η η του Κατα κευα τη ΡΓΟ Α Α ποημα νουμε σην ο ητα π λογω η υπ ρξεω προβλημ των τ δ κτυο υδρε εω τα πο α υν α αφερθε οην ν η ην Τ Δξ τ ο απ τ γ Σ λλογ μα οο κα απ κατ κου ρ Π λτε α θεωρο με η ψβεβλημε η ην μη αποδ μευση των Τραπεζ κ ν γγυητκ ν τπ τολ υν Καλη κτεμ εω του ργ υ που γουν κατατεθε η ε ο κ τ πρν ην ολο ερη κα εξακρβωμε η απο τααρμ δα ργα α εποκευη των κακοτεμ ν

15 ψ θ Ι οε Κο α ο ντ νο Κραββαρ η Θεααα α Ι Τ ΙΟ Ξ υ ο Πρ ζ Συλ ογο κ των Ιππ κρατε Πο Φαξ π Κο ν Κ α βαρ τη μφ μη Ια Θ μα Υδρευ η Ακητου Σελ δε Ι Δ ΜΙ Σ Σ Ι ΤΑΙ ΙΣ Σ ΥΓ ΙΙΚΩΝΦαξ ΔΙ ΘΝΕ ΙΓΙΠ ΡΑΤ Ι Σ Π Λ Ι πε γο Γα ημεμ πη Γ ασχ λ σμ Γαα τ τηοη Γακαταατφφη ωτψε ρε π ρδ ΞΓ σ ετα τη ηψρ Γε κη Συν ευοη τ Συ ληου κα οο π οτα βαν ρα εδκ μ το ε α θ μα η Φδρ σηξ τ γ κοτ γ ν α ζ γ ε τα εξη Π ρα η με δευ ε το ν εζ δ κων κατ τ ν εμτλεκ μεν ο φορ ο ρ φα νετα να επ οο α αμ α προβ ηματα υδροδ τηοη ο ω κα α τ ο πμετο τ ζ ε εδ κοτερ Σ κεκρμ ηη γ ο ρξετε προκε μετ κομ σ μ μω ετο τ μην υ οην υπ α γεροη κατοκ α μου στο Τ οην δ αμ Θο ο Παρα τ γεγοξ οτ ο αγω ο υδμδδτη η δε ρα οτην π α τ πλευρα η δου κα παβ το γε νο δτ επ τη δ η δ υ ρπ ηδη υδροδοηθε τρεζ κατοκ ζ δε φ κετα στο ρατο μ λον να τυ ω αυτ ηξ υηρεσαξ τε η ομο τρο ε κα τ λ ν του ε μ λαβε κατηγ ρηματκη απανηοη ατ ην ηγεο α τ υ Συ εταρομφ κα μα τα απδ τογ Προεδρ αυτοφοο π δτ ξεκ τα να κοδομηοο θα υδμ μη κα κα κα επεδη ε τ Β Γ δπ οπ πο ρ καταβαλ ε οην Κονοητα φδνο τα προβλεπομα δκαωματα α αρο α αμαζ μα α π β α βμ α δεζαμεηζ με τ α τ το πε τκ ο οηψ τ δαπανε το γ οπο υ π υλ οο μ α απατηοω εκ του οο δ ποτε εμτ εκ ε νου Ψο α κρθε δ κα επφυ α ομα δε π τ ομ ου δκα ματ μαυ ζητ δε τ αμ η σαζ γα την προοτα α μου κα η δε ηοη του αη α ο προβληματ Σημεωτ ον δτ η ον τητα θ ε βε οη με ην Ο Ο α τη μου μ οτη δαθε η σ η α οποαδξπ τε δευκρ ν η λ ε τ η ΚΓΙ Σ Α ΙΟΣ Κ Α ΑΡΙ Τ ΙΣ Ε Ξ Θ Ξ Ιη θτ Ξ Ι γ Ι Ξ Ε

16 Σ ΛΛοΓοΣ ο Σ Ω ΠΠ Π Λ Τ Σ ποφ Πρωτ θη Φ Θ ΕΠ Ν ΛΙ Ψ Φ ΔΝ Σ αρτ υ Π Σ Π Φ Ρ ΤΤ Σ Γ Ν Δ ΝΣ Π ΦΕ Σ Δ Π Τ Δ Ν Τ ΤΤ Σ Τ Μ Τ Δ Π οψ Ν Λ Δ Ν Π Σ Κ τητα φ δ Φ Συ ετα ρ μ ππ κρατε υ Π λ τε α γαπητ κ Λ βδα Στ αρτ υ οο μετ τη κ η αυ α τη η π υ ει αμε με Τ κ ρ Πουλ Πρ εδρο τηζ π τρ πξ Παραλαβη τ ργ υ τη ο η αζ φ δ Φ κυρ Π τ Πρ θδρ Τ υ Σ εταρομ Ο κυρ παλη εκπροοφπου Τηζ Γ ΚΑ κυρ υ Πατερ κη α κυρ α Το τα εκπροοφπω ο Δ Σ το Συλλ γ υ κ οτφ δαποτφ ατε σε αυτ ψ α π υ δ ε εργηοατε ε Φπ λων τ ανωτθρω το ο εοει ο κα κ ΣπρΦκ οτ η δ αρροη Τηζ Δεξαμε ξ οφε λετα σε τρ οε δε ρηγματφοε Συμφω α με πρ ηγ με γγραφ σαζ ΤΓρ ζ τη κυρ α α λκξ Χαρ αλ κη τ λ ΟΟ η δαρρ η τη δεξαμε ξ Γ οφελ τα σε μια πη π υ ει ε δημ υργηθε κατ τη δ ρκε α η κατα κευηζ τηζ δεξαμε η προκε μ υ α συγκρατ Τα ο μεταλ τυπ στη θ η ο ζ κατα Τη δ ρκεα ηζ οκυρ Θ τηοη Παρακαλ με πολ δπω μα τε λετε κα εγγ αφω γ α τ π ρ ομα τη αυτ ψ α π υ δε εργη ατε οτ ο Π Κ ΝΩΝ Σ υπ ψ κ τα υπ ψ κ Πατερακη Τ Τ Ι Σ Γ Σ

17 Τ ΕΝ Ι Π Ξτ τ γ ηη Ι Ξ Ξ Ξ ηξ Γ Ι Φ Ι Ι Ι Ο Κ Α Ι ΑΠΦΔ ΙΣ ΡΙ Ο ΙΙ Α Ι Σ λ ο ΑΘ ΙΙ Σ Γ Σ ολιι Φ ΙκΩ Ι ΙΣ ΙΜ ΙΙΙ Φ ΣΙ ΙΙΣ ο ΑΣ Φ ΣΙΚΙΙ Σ ΑΣ ΑΣΗΣ ΙΙ Ι ΙΙΙΞ ουπολ Ι ΖΩ ΦΣ ηλ γραφε ου τ ΔΦη Απρλ ου Ι ηλ οκ ηλ κ η Ι ΙΙρο το λλ γο Φκοτ υγ τη ΔΦ ο ξ Ιπποκμτε ου Πολτε ε ξ αμο Κ ρο ααν δμμ βλο του Δε Ο οδομκο Συυ αραμε γεο ομι Φγ Δε Ιππο ρ τεο ΠολτεΙπ α στ πλε ε π τφγ οχ Φοε γ ου απ α π ε αυ ν μ υ Ξη δ τητα κατ θε α πρν απ α τε που χφ ο κα η ε ρμ σ ξ Ξ Αεμλ α τηεη τπ γμφ π του γεε ρσμ μ α θμ πρωτ δλ ν Ψ με τ γ οπο ε ζητο οα τηγ ροε ταση υ δκτφου δρευα μερπ ε γ τ απ Ι Φ απ το οη ε ο το Ε ε δη τερμε οε οε φοοβεοτκ ου π τ οδ Περγ μ Φυ α Πλατα ψ γω α ατ γα μου δοθ η δυ α δτητα ε ν εοη τ υπδ καταεκευ γ μου ατ ξ υ επ τη οδο Περγ μου Οξ φ Ο με το δ τυ Σψ εο ο δε ε α τξ Ι Αηαλ ου χο πληρ οε Ι το α λ γο πα βλ α δε μ το δ τ ο ξ τη Κ δ η α φδ πδ τ τε μ ξ εα ε ε η μ ρ π μ η αμιε εργα α επ κταοψ του δ τ υ πβ ζ κ οπο ηοη του πτημ ατο μ δε ε πμαγ πτοποη ε κα π ρ η κατ ε αψ ληψη λεφ ο ξ επ ο ο ο δ τ γραφε αλλ κα με μ λη του Συ ετπ ρ ω θο επθυμοφ α να ε ημε Φ ο Φ τ Ξ λλογο τογ κοτ τη περο μιιξ εξ το οπε υ α ξκω σαγ μ λ ξ γ το α τη φυ ξ ζη Ισ Φ τη πα τξ ε δη αφ γ του α α πλ εθ τ δυ ατ τξτ ν ε δκαωβτω τ υ μα η αγφ η η του ατ ματο μ υ ηαρττφ η φοτ ρυ τη οποαδ πατε αμ το α ηβ μυ Μετ μ λμ Γ Λ ΦΙΑ Ι Σ Γ ΓΙ Σ Ξ Ξ θξ τ Ξ η Ι ΤΕ Ι τ γ τ Γ

18 Λ ΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Κ Τ ΙΛ Ο Ζ ΑΧ Ο ΘΙΙ Α Π Σ ΙΝΟ ΙΙ Α ΑΦΙΔΝΩΝ Ι Α Δ Α Α Ι ΙΙΣ ΡΓ ΚΑ Α Θ Α ΠΑ ΑΛ ΙΙ ΡΓΩ Α δρευοη καμ δ Δεθν Ιππ κρ τεοζ Ι λτε α Κ γ τητ ΑφδνΙ ν δρευ η κ μ Καταθλπτκ γ γ Πληρωοη Δεξαμεν Γ κα Αποπ ερ τω οη Δκτ ου δρ ευ η Κ ρ εκ μ ρου τ υ Δ Σ του Συνεταρομοδ κα σε α ν εα του υ αρθμ Δ οκ τη εγγρ φ υ τ υ Προ ταμ ν υ τη Δ ν ττκη θα θ λαμε γα σαξ ενημερδ ουμε κ Ι γ τα παρακ το βλ βε οτ Δ κτυ ε να εδ ν καθημερν κα η συγτρπτκη τ υ πλε ψηφ α ε απ κατασταθε με δαπ νε τ υ Συ ετα ομ επεδη η Αν δ Εταρε α αδαφορε κ θε φ ρ π υ εγημερ δνετα λ βε πρ ρ ντα κυρ ω π τ γ ανεπαρκ εγκβωτ μ των αγωγ ν Απ τ β θ εκοκαφ π υ σε τυ σημεα π υ υμε εντ π ε δεν ξεπερν τα εκ υπ ρ υ μ λοτα οημε α που γ ε να εδ στην επφ νεα τ υ εδ φ υ Γ Δεν υν κατα σκευα τε πουθεν ο ματα αγκ ρω πω πρ β επε η μεμτη με απ τ λε μα να ουμε αυνε Ξ βλ βε τα οημε α οδνδεοη των αγωγι γ με τα εδκ τεμ α υ Δ τ ποθετηθε αυθα ρετα μεωτ π ε η με απ τ λεσμ α μη υπ ρ ε επαρκη π ε η ε πο λο αγωγ δ με τ να μεωθε η υ ττ τα τα ν βλαβ ν Ε ροοβε τκο κρουνο ε γα ακατ λληλ κα ο περ ο τερ δεν λετουργο γ ε μ α περ η δα τερα ευα οθητη Σ Παρ μ α πρ βληματα ουγ δαποτωθε κα τ Α ε αοτ ε κα ακοτε τ ε Ιλεκτρκ γκατα τ οε Ο αγωγ απ την δεξαμεν Γ προ την γ α ρ δα αντ Φ ε να Φ κα δ ρ ετα μ α απ αγωγ μβρ ων πο ο ε καλυφθε απ ο αγωγ απ ττ ν Αγ ραδα ω το φρε το μετεξ των κα αντ Φ ε να Φ τ δε φρε το κα τμημα αγωγο ε να εντ του Ο Γ Ο τροφ δοτκ αγωγ απ τη γε τρηση στηγ δεξαμενη Γ περν ε μ αα απ το Ο Δ Ο αγωγ μεταξ των Ο κα ε να μ οα το Ο ο δε κρουν ε να μ οα το δρ μο Ο αγωγδ τα Ο αγτ Φ ε να Φ Σ αγωγ ατα Ο αντ Φ ε γα Φ

19 Ζ αγωγδ που τροφοδοτε τα αγτ Φ ε να Φ ΙΙ αγωγ στ υ κ μβου αντ Φ Ι ατμ ε να Φ ατμ επ εη μεταξ τω κ μβων Δ Δ ο αγωγ αντ Φ ατμ ε α Φ Θ Στο τμημα υπ ρ ε λ θ ξη τ δ κα σ τ ηαπ Ι α τψ ατα π ο δεγ αναφ ρ ντα στ ΠΠΑ λ θ λ υμε γα σα ενημερδ υμε τ αδ φωνα με μετρ αε που θγναν τ απ η ανκ τ υ Συ εταρομο κα απ μ λη μαζ τ λ δ μηκ των εκοκαφ ν δεν ξεπερν τα ψ τρα ουγ λκ Υ κ δ ργα Αυτ ε να ομ α απ τα προβληματα που ουμε δαποτ δοε α ποτεδ υμε τ η πτρ πη Παραλαβ θα εντ π οε κα πο λ π βλημα υπ ρ ε δοτε να αποκαταοταθ λε κακοτε ε να κοταληξε στ ρστκ π ο τητε κα να πρ κ ψε γα δ κ υ οοτ επ λε τ απ ψε πρ φελο των κατο κων τη περ Γα τ Δ Σ του κοδομκοδ Συ εταρ μοφ Ο ΙΙΡ Δ Σ ΩΣ Σ Π Ν οσ

20 Γ Ι Ξ Γ Ι ε μ Γ ρο ΚΟΙΝ Ο Τ Λ Α Ι Ι Λ Ω Α χ ξ μ ρ Φ Φ εο Γ π ρ τ ο Κ ξ τ ο Σ υ μ β ο υλ υ τ τ ρ τ ε ο ΓΙο λπ α ο αυ Ο ρο ε υτ τ ε π λτ δαμ οτ ομ ε το σ Ι τ φ ν ε ζ Ι φ τ ρ ξ ωκ παρ μ ερζ υ τ νμ η χ ατφ α μ σ οδ λ η ομο οπ ζ ζ πφ ζ γ οτα ρ ζ καμ α προε δοπο ηυη θ το τη τ οε κ δ γφ βφ β βη ζ ο ζ αυοκευ που τφρ ο μ πεγ ο η ερο π υ π ρα κλπ ε ε ο Τ α το Φ τξ Ι καθοτο ε θυη Ι ο δ τα φδ θυμω α σ δ Συλ ογφζ οκ στφ Ι π κρ τεφ ΙΙολτε αζ ε χε επα ε λ μμδνα α αφ ρ υπ ρξη δαρροη σττ Λ ε η Γ Ιοσ οτη Κο δτητα φ δ ν οοο κα η οδα τφλ πο ρ τ γ υ τολυ ζρ την τ αρξη λε ουργ α του διτ Ι υ ε χε ε π α αγκη ε δελε ου ελ η ου λου το υ δκ ου υδρε αε τηζ Ι πφξρα ου Ιολτε α πρ την α ρα λ βη το α εκ ΓγΟ ζ γ εα ζ καλη λε το ργ α το υ ργο Ιε ε τ μτ η αο κη Χαρ αλ κη Φ Ι Ο απα δρ τ ηλ Φ ο ζ ν Συ λ γ ο Ο κ οτδ Ιπ κρα ε αυ ΙΙο τε α

21 ε τ δσ Τ ρ μμ μ Τ Ξ ε Ξ Ξ ΡΓ η Τ Ξρ γ λ χερ κα εξακρ βυμ η πδ τα Αρμδδα οργ να ε Ι κε υ ακοτε ΑΧ Τ ζ Ξ η κ Ξ ρα μ τεα Ξ λ γ Οκοτ Ι Π Ξ Γ σ τσυ ε τ στολη τυυ Στ ηγδρ υ τ υ Ι ο τ Ξρ Ξ ημοπ υ μδ ο οπ ηοη αυη στγγ Χαρ α τκη ΙΤ ΤΙ Ι ΙΞ Ο ΠΡΟ ΔΡΟΣ Ι Ι ΓΡΑΜΜΑΤΕ Σ

22 ΣΥΛΛοΓ Σ Ι ΙΣ ΩΝ ΙΙΙΠ Κ Ι Π ΛΙ ΙΑΣ Απ ον ΙΡΩ Θ ΙΝΩΝ αρτ υ Ο ΠΡ Σ Ν ΠΡ Δ Σ Ι Ι Σ ΑΦΙΔ Ω κ υ αν λη Κ ΙΝ Π Ι ΙΣΙ ΙΝ Ι Σ ΛΙ ΦΙΔΝΩΝ Δ Σ του Σ ΑΙΡΙΣ ΙΕΘ ΙΣ ΙΠΠ Τ ΙΟΣ Π ΛΙ ΙΑ Α ΧΙΑ ΑΝ Τ ΛΙΚ ΙΣ Α Ι Ι Σ γατητθ δρε Πρ εδρε Παρακαλ με πολ πω μαζ εημερ ετε ετκ με τουζ λ γαρα μο καταναλ εω νερ δ του α κα β εξαμηνου τ υ του π υ θ υ απο ταλε στου κ τ η Ι ποκρατε ου Π λτε α α απ ρ α λων των κ τ υν τ γεγον π η ητα Αφδ ων γε μ ε τουζ σ γκεκρμθ ου λογαραομ ζ η στγμη που το ργο ηξ υδρε οεω η περο η η Ιτ ποκρατε ου Πολτε α δε ε ακ μα παραληφθε απ ην Κον τητα φδν ν Αναμθ υμε ην απ νηφ αζ γρατετ υ Μετ τμη Π ΔΡΟΣ Ι ΓΡΑ Α ΥΣ

23 Σ ΛΛ Γ Σ Ι ΙΣ Ω ΙΙ Π Κ Ι ΙΙ ΛΙ ΙΑΣ π ον ΙΡΩΤ Θ ΝΩ Ι Σ Ν ΠΡ ΔΡΟ ΙΙΣ ΚΟΙΝΟ Τ Σ ΑΦΙΔΝΩΝ κ υγαν αρτ υ Κ Ι Π Ι ΙΣ Ι ΚΟΙΝΟ ΙΚ Σ ΛΙ ΦΙΔΝΩΝ Δ Σ του Σ ΤΑΙΡΙΣ ο Ι ΘΝΙ Σ ΙΠΠ Α Ι Σ Π ΛΙΤ ΙΑ Ν Ρ Ι ΝΑ ΛΙΚΙ Σ ΙΚΙ Σ Αγα ητ ρε Πρ εδρε Εγε παρατηρηθε σην τε γ μα το γεγ ν πωζ κ ποο κοτθ ηζ Ιπ εοκρατε υ Πολτε α ουν α δεθε με το κε τρκ αγωγ υδρε εω ωρ ην αρωγη η Κ ητα φδν υν Παρακαλοδμε πω φρ ντ ετε μα ην επλυ η τ υ πρ βληματο Αναμε υμε ην απ ηοη οα γρα ετ ετ τμηζ Ο Π Δ Σ ΓΡΑ Σ ξ η

24 ζ Σ ΠΩ Ι Ι ΑΙΙ Ε Ν Α Ι Ρ Σ ψ μ πα α αλ γφμ τσ τ τ Ν Μ κ ρ ψ ο Γ Ν Σ Π ΣΓ ΝΝ ΙΣ Ι ω φ σ ω β Π ΓΓ ΛΜ α ν υ ο Λ μ ε α ΚΑ οικια χ Γ Δ Σ ΡΙΘ υ ψ ο Ρ ΙΛ ΦΩ υ λ λ υ η ΔΕΛ Ι Α Τ Σ ν Γεν ξ ρθμξ Αο υ Ιμ ην αε δ οεο μ Λ Χ τγγη α α ρ ν χ ο ο Δ Φ λ ο ρ υν ψ Φ ρ ο ο ν ψ Φ μ ζ υυη βφ

25 ΣΥλΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩ ΙΙ ΙΙΟΚΡΑ ΙΟ Π Λ ΕΙΑΣ π ο Π Γ ΑΦ ΙΙ Ν Ιουλ ου ΟΟ Ι ΡΟΣ ΓΟΝ Ρ ΔΡΟ τττ τ Ξ Ι τλ Ι Ασ ΙΔΝΩΝ κ Α Ζουγα λη Αγαπ τε δρε Ιροεδρε Ι α ρα κα λουμε πολυ οπο ξ μαζ εηερ οετε ο ρτκα με ηγ ολοκληρο οη του ερ ου υδρευοεο τ ζ περ χη μα Δεθ η Ιπποκρ τεο Ι ολτε α κα πδτε το θργο αυτο θα παραληφθε πδ η Κ δο τ Α δ ετα τμ Ο ΠΡ Ρ Σ Ι Ι ΡΑλ Ι ΑΤΕΥΣ

26 ΛΛ ΙΝΙ Ι Δ Κ ΑΤΙΑ Π ΙΦ Ρ ΤΙΚΙ ΙΣ Α ΛΙΚ Σ ΤΙ ΙΣ Ι ΤΙ ΦΙΔΝΩ φ δνε Ο ρθμ Πρωτ Χ Δ Ι Σ ΦΙΔΝ Σ ΠΡΟΣ ΠΕ ΙΦ ΙΑ ΤΙΚΙ Σ ΠΛ Φ Ι Σ Δ Ι Σ Π Σ Σ ΗΛ ΦΩ ΔΣΗΣ ΑΝ Τ ΑΤ ΙΚ Σ Χ Μ Π Σ Σ Π Δ Δ ΨΑ ΡΩΝ Π ΛΛ ΙΝΙ Κ Ι Α Πρ εδρο κ δ μκο Συν ταρ μο Δεθνη Ιπποκρ τεο Π λτ α Σ λλογο κ τ ν Ιπποκρατε ου Πολτε α Θ ποβ λη τηζ υπ αρθμ απ φα η του Κ νοτκ δ Συμβ υλ ου γα λεγ ο πε ε π τ λη δαμαρτυρ α κατ κων κομο γ ρ δα ΣΧ Σα υποβ λουμε απ πα μα τ υ πρακτκο υνεδρ εωζ τ υ νοτκ Συμβ υλ ου που περλαμβ νε ην υπ αρθμ απ φα η τ υ με τ ο ετκ απ δεκτκ δημοο ευση κα τα λ π γγραφα κα σα παρακαλ με να προ λθετε οτον κατ μ λεγ ο η απ φα η αυτη ΠΡ ΔΡ Σ ΙΙΣ Ι Ι Σ ΓΑ Ι Γ ΛΙΙΣ Λ Ξ Δ Σ

27 Π ΣΠ Σ Απ τ πρακπκ τηζ με αρθμ Συνεδρ εωζ τ υ Κον τκ Συμβ υλ υ Αφδν ν ττκη ρθμ ποφ Περ εποτοξ δαμαρτυρ α κατ κων κομο γ ρ δα Στ φ δνε κα ατ ν τκ ατ στημα ημερα η η τ υ μηνα Σ πτεμβρ ου του τ υ ημ ρα τη εβδ μ δα Δευτ ρα κα ρα μ μ ηλθε οε υνεδρ αση τ Κον τκ Συμβ λ φδν ν Αττκη ψετα η απ γγραφη πρ κληοη τ υ Προ δρ υ π υ ετπδ θηκε ε καθ να απ του Συμβοδλου μφωνα λε τ ρθρο τ υ Π Δ Δ Κ Κ α αφ δαπ τ θηκε τ υπ ργετ ν μμη απαρτ α δεδ μθν υ τ ε δνολ Κ Σ μελ ν ευρ θηοαν ΠΑΡ Ν Σ Π Σ Αλ ξα δρ Ζ υ γαν Χη Πρ εδρ Γεωργ Π λ Κ Σ Κων ν ζ υοτακ το λευθθρο δαρη Ξεν φ υν Καυκ πουλ Παντελη ξη Ιω η λ Αντπρ εδρ αο λε ο δαρη Κ Σ Γε ργ Π ν υ Κ Σ π ο δε πρ οηλθε αν κα ν μμα κληθηκε Πρ εδρ κηρυξε την εναρξη τηζ ουνεδρ εωζ τ υ Κ ν πκ Συμβ υλ ου φδνων Αττκη α εσηγετα το θ μα η ημερηοα δ ταξη ξ θεοε τ υν υπ βληθε οτην Κ ν τητ μα επ τολ δαμαρτυρ α κατ κων του ο κσμο Αγ α ρ δα τηζ Κ ν τητφ μαζ ετκ με τζ ρε ε των λ γαρα μ ν δρευοη Σην α τη η τ υ ατ ντε υρ ζοντα τ δεν πρ πε να ρε νοντα γα τ νερ που ουν κατα αλφ ε λ γω τ υ τ τ ργ δ ε ακ μη παραληφθε απ ην Κ ν τητα Πρ εδρ αν φερε π ε να απαρ δεκτ αυτ π υ υρ ζ ντα ατ δντε δ τ πουθεν οε λη ην επκρ τεα καν να δεν πα ρνε νερ ωρ να πληρ νε Π μ λλ ν ταν γα ην τληοη του η Κ ν τητα πληρ νε στην Δ Ι τ υζ λ γαρα μ τ υ ηλεκτρκο ρεδματο τ αντλ τ τ υ ατσμδ υ ο π τ υ π ου ε φθ οε τα Ο Ο Ω περ π υ κα δε ε να δυνατ ν να μην γ νε ω η αφ τ π αυτ καλο ντα να τ πληρ ουν υπ λ π κατοκο

28 η Κον ητα γεγ ν π υ δεν μπορ να τ δεκτ μ μ ν γα λ γου ηθφ τ ξεω αλλ κα γα λ γ υ ου α κα σ καταν μη των βαρ ν ε λ υ του κατ κ υ μα Σην υν εα αν φερε τ αν στ υζ λογαρα μ π υ τελαν απ ην τηρε α δρευ η υν γ νε λ γ πκ λ θη αυτ θα φθε υπ ψη κα θα γ νε συμψηφσμ το επ με εξ μην ετ απ αυτ ο Πρ εδρ κ λεοε τ Συμβ δλ να αποφασσε επκ Συμβ λ μ τ απ δαλ γκη ο υζητη η αφο λαβε υπ ψη τ υτ β ν θε ε επ τ λ δαμαρτυρ α Π Φ Σ Ι ΦΩ ο ργ δρευ η στον οκσμ γ α ρ δα θα παραληφθε μφωνα με τζ ν μμε δαδκα ε κα λογαρα μ τ υ νερ θα ε ν ντα ο δμφωνα με τζ πραγματκ καεαναλ ο ε νερ δ Ι Κ ν ητα αναλαμβ νε τ ν τεγγ η π ητα τ υ νερ υτη η απ φαοη λαβε αδξ ντα αρθμ Αφ εξαντξθηκαν τα θ ματα ηζ ημερησα δ ταξη λ νετα η ο υνεδρ α η Γ αυτ υ τ θηκε τ παρ ν πρα τκ κα υπ γρ φετα ω εξη Πρ εδρ Ζ ΥΓ Λ ΙΣ Γ Π δλ υ τακ τ Ξ Π Ι α δαρη αυκ π υλ ζ ξη λ δαρη ΓΙ ΙΙ Ι Π Δ Σ ΙΙΣ Ι Ι Σ

29 ΕΛΛ Ι Ι ΔΙ ΚΡΑ ΙΑ Κ Ι Ι Φ ΔΝΩΝ ΦΙΔ ΑΙ Π Ω τκ Π Σ Σ Α ΙΚ Σ ΙΚΙΣ ΓΙ Σ Ι Δ Σ ΚοΙ ΩΣΙΙ Σ ετκ με τ θθμα κ τ λ γηστ τ υ αναλωθ γτ νερο σαζ πληρ φ ρ δμε π η ω η των π υ μνε γα τ εξ μην τ υ τ υ πρ γματ θγνε λ γ τκ λ θ τ π η Κ ν π τα μετ απ λεγ ο που κανε ε μερκ λ γαραομο τ δαπ τω ε κα θα προβε ην δ ρθω η αυτ με τ ν λ γαρα μ τ υ επ μ ου εξα ην υ Π Δ Σ Ι Σ Ν Ι Σ ΓΑ ΛΙ Σ

30 ΣγΛΛοΓοΣ ο κ ΣΤ βι ΠΠοκ Τ συ ολ Σ Αποψ Γ ο Πμ Ξ δ δ Ξδ Απο ου ΟΟ Π ΟΣ ξ νν ΙΞ μ Ξ υ ν Ιηζ Κο τα φ δ Το οτ κδ Συμβο λ ο Κυ Παρακαλ με πολ οπ μαζ ε ημερεοετε α Χε υλοπο ηθε απ φαοη Ξ Ξ Γτ δυνζ Τ ν Ομ μδ σ ωζ ζ ΤΤΤ υ Τ Ο ε ΧαΤε παρε τ ετ ζ ο Επ ο θα θελαμε α μαζ ενημε ωσ ετε α η ο τ τα φ δ υν εχε ζζ νζ μ ζ Γ ζ νυ ν πρ γο μξ Ο ε ζ ν Ι Δ Π πρ ε με υ α γ ε η σ δεση το δ κτυ υ ε σχ σηζ υδρεοαεωζ τηζ π ποκρ τε υ Πυ Πε με υμε εγγρ φ ζ η α ηση σαζ Μ Τ Τ Σ Π ΞΔ ΟΣ Γ Σ

31 Αξ Ι χ η ο ο Θ ξ τγ ξ ο ο ψ ΙΙο λο Ψ ΙΙ ο Χ φφπ λ ογ γψπ Η ξλ ο φι φ υγτ τ αατ αο ο ο Ι λ αο αο ο ο τ γο Ι ο μα ο η γ λαο Φ λγ Ν ΙΦ Υ Ι ο Ν Ο κ ΙτΞ λ Ξ λ Ι αα τ υ Ξ Ζ ξγ Φ οη πγ π Ι Ι ΙΞΙ ο ΙΙΙ λ Ι ΙΘ ο ο λξ

32 Σ Γ Σ κ ΣΤΩΝ ΠΠ Σ ποφ Πρωτ θη Φ Δεκεμβρ υ Π Σ τ Πρ εδρ τη τητα φδ Φ κ λ ξα δρ Ζ υγα λη υρε Πρ εδρε ημερ ωθ καμε τ ε γ ε Ο δεοη δρε εωζ με τ δ κτυ μιαξ ε Τω δυ ταβερ Φ καθ επ οη κα μ αζ κ α αμφ τ ρω εκτ τ π κρατε υ Π λ τε α π τ γν ρ ζ υμε μφω α μ τη ο μβαοη παρα Φρησηζ τ εργ υ ε ωτερκ δ κτ υ υδρε οεω θα πρ πε α υπ ρ ε η ομ ω η Φμη τ υ Συ εταρ μ Δ η ππ κρ τεο Π λτε α γ α τη μη πρ κλη η επ πτφ εω στ υπ ρ δ κτυ Σα παρακαλ με π λ ε ημερω τε μαζ εα ετε κ ε μελ τη α ετ κ με παραπ ω θ μα πρδκε μ ν υ α απ φευ θε πρ βλημα υδρε εω τη περ η μαζ καθφ εμε ε μα τε α τ θετ με η υδρ δ τη η Τω συγκεκρ με ω αρκε μηε επ φ ρε δυ λε τ υργ α το ε ωτερ κ δ κτυ Τηζ περ ο η μα Τ Τ Σ Π ΕΔ Σ

33 Σ ΛΛ Γ Σ Σ ΩΝ ΠΠ Π Λ Τ Σ π φ ο Πρωτ θη Φ Δεκεμβρ υ Π Σ τ Πρ εδρ τη τητα φ δ Φ κ λ ξα δρ υγα λη π η η Συ εταρ μ Δ εθ η ππ κρ τε Π λτε α Ν μαρ α ττ κξ Περφ ρε α ττ κ τηλ επκ ω α κ Πατεβκη Δ ρε Πρ εδρε πω γ ωρ βτε κα πω επ η α υμε ε ημερφ ε εγγρσφωζ Ψξ Τη περ Χη μα ε ω οξ τακτ ρ κ δ ατξματα κ κκ απφ Φ Δ κ π περ ε Παρ λα αυτ μυζ ε ε υ εχζε ε α μαζ απ τ λετε το λ γαρα μ τ υ β εξαμξ υ Τ τ με ε δε ξε τ α εξαμξ τ υ τ υ κα φυ κ με τμη ρ ωαη π τκο ερ Τ λ σαζ επ σημα υμε τ μ ρ τ γμ δε ετε απα τξ ε αε καμ α απ τ επ τ λ π υ αα υμε απο τειλε ελπ τ με αυη τη φ ρ α μαζ δφ ετε πληρη α ε μηρ ωμ η απ τηοη Τ τ Σ Π Δ οσ Γ Σ

34 Τ Προ τ ν κ Πρ εδρ τηζ Κ ν τηταζ φδν ν π Κ ρε πρ εδρε Στ λ γω βλ βη τη αντλ α τη γε τρηοη δημουργηθηκε πρ β μα οτην παρ η νερ Δε ε αμε ερ γα ημ ρε απ εω κα κα οταν η βλ βη απεκατεστ θε το νερ π υ ουμε μ χρ κα ημερα ε να ακατ λληλ γα κ θε ρη η τατ πε τξε μα υτ τα φαν με α ε να υνηθομε α γα τα π α κα θα θ λαμε να μ θουμε τ λ γο τη εμφ νοη του Παρακαλ με πω μα απαντησετε γραπτ οτο Ε ΡΙΣΤ Ι ΚΑ ΙΚ Ι ΙΣ ΙΠΠ Ρ Ι Π ΛΙ Ι Σ ΣΙ ΙΚΑ Φ ΠΑΠΑΓ ΩΡΓΙ δ

35 Π Σ ΔΙ ΙΚΙ ΙΚο Σ ΛΙ Ι Σ ΙΙΙΠ ΚΡΑ Ι Π ΛΙ ΙΑΣ Π ΦΑΞ ΑΠ Σ Ο Δ Ν ΑΣ Ι Σ Ι ΑΓΙ Σ Δ Ι Ι Ι Σ ΙΛ ΙΝ Πρ εδρ Κ ητα Αφδ ν Π Ο κ Α ψανθλτ Φα Θ Ν Θ ΧΑ ΙΛ ΠΙ Σ Ι Ν Ρ Σ ζ Κ ρ πα ρ μα η α εποτ ξ μου Ιε ην π α α ζητ οα να λδοετε τ πββ μα η χαμηηζπθση νεφυ τ κ πεδ μ υ Τ την δ ΠυΘαγ μ Π ρα ε εδ θ α ρ ο κα λπαμα π υ δα ωοτ νω π συνετσ ρ μ α η ε ε τελ τ πρ β μα φυ κα δεν αξ θηκε κα α α ε τη στι ε στ η ου μ π θ ω ε πβξ β οπγμη απ πλ ρ μμω μ ων μελ ν τ υ δ ητκ αυ β υλ υ ε α πφφορκ καταν ηαη κα υψτα α τααη ε λ μα π α τ μα θα λυθε τ πρ β ημα κα δαφορε τε κξ υμβ υμ μα τ πφ θα λ ω υ μα τ πρ βξμα Ακ λο θη α πω α θ ω Φ εημεφ ε αυτ τ τε πκθ αυμβουμ οα τ π Θετ α δ α τλπκ αηρ φημ ατα χ ρξ μπ υ α πκ απ τθ ε α μ αζ κα η υψ μετβκ δαφ ρα η π ρ εγ π τ οπ π ε να π ω απ γ τρα Ι δαπ η ΦΙη η εματα τασι αηλθε τ των δο ε οπο ο Οα π ε α επβαρυνθε συ εταρ μ Σ επ ε να προρανθ τ ω εξα τλ ε καθε προ παθεα α μ νο μ υ μα να λδοω τ πφβλ τ του αφοβ α κλε πκ κα μ ν τ σ εταρσφ π δε θ ανε η σωσφ ελεεη τα εμαθ στατο το δ κω κα ωξ εκ τ του φε ε να α μτωπ με α τ πββ μα τ π Θετ α θ α α τλτκ η κβημα η δαοταυρωση τ υ κε τρκ αγωγ υ με τ ν αγ α π υ ανεβα ν κα τρ φοδ τε τα κ πεδα τω κ δ μκφ τετραγωνων κα α ρ δ ΠυΘαγ ρα πλη κ αζ α κ δη Σα πληφφ ρ οπ τ ε α μου ε α θτ μ κα ω πρυγρα ρω τ σε γτ μτακ μ οω τ αρ τερ θ ρ εμββ υ κα η τπθ η του νερ βοα οτ π τ δε θα μα ετεπρθπ ουεε μπα να κ υμ μα κα οψ ονε μπαταρ ε μα να λετ υρ υη ζ ντα π ε η τ υλαμ τ ν τμ ατμ φαφ Σα καλ υ κ π λ α μ α πμπ π ετε πμα με λα τα π λοπα μθλτ τ υ σ ε αμσμ ξ κα α αο θε τε βαβ μ τ πββληφ ωυ δη ο σαζ π πφυ μ α κ θε μ μ ου δκα ματ μ υ τ π ελκρ θ η μα ν Ι αναγκαοτ να χ ησ μοπ η ω ε πη Στα φ υδο η

36 Σ ΛΛ Γ Σ Ι ΙΣ ΩΝ ΙΠΠ Κ Ι ΠοΛΙΤ Ι Σ π φ ν θη δ φ δνα Πρ Συνεταρομ Δεθ η Ιπποκρ τεο Π λτε α Κ ρ ναγκαζ μαστε να επαν λθ υμε δ η παρο οη δ τ σην ε εστολη οτ με ην οπ α σα παρα καλ αμε να μα εημερ ετε μα τζ γ υ δε με οε η Κον ητα φδν ν ω προζ η χρηση του εσο τερκο δκτ υ δρευ η η Ιππ κρατε ου Π λτε α κα μα η υδρ δ ηοη απ το σ γκεκρμε ο δ κτυο κοτ υν εκτ Ιππ κρατε υ Πολτε αζ δε υμ λ βε ακ μη απ ντη η ξ Πρ δρ Ξ

37 υ δ Κηφο Πρ Κο η Ο ητα Αφδν Ι αρτι υ φ δνα Κδρ τρμτ ν υ εξαμτ νου Δα η παρο ο η δαμαρτυρ μα δ π λαβα τ υζ οζ νω λογαραομο με υπερβ λκη χ ω η υρ κα π γο υρ τρ μην υρ Ο εξ μηνο Γνωρ ζω δτ το π μ ε α υρ τρ ψηνο κα η χρθωοη υρ δ Α τρ μην Αρθμ απ φαοη αρθμ Πρωτ κ λλου Δεν ω λ βε καμ εδοπο η η του ΟΟ γα οποαδ τε εταβ λη οη ρ ω η Ω εκ τοδτ υ παρακαλ πω δορθ ετε τ υ ο ζ νω ληαρα μο κα να μ υ τ υ οτε λετε εκ ν υ δορθωβ ου ναμ νταζ ην ετ βεβα ωαξ οα ε το Ι ημρ ν ε εκτ μη η ρυ τομ Δημητρ ου ρθμ υδρ μ τρ ν Κωδκ καταναλωτη Ο Ο

38 Σ ΛΛ Γ Σ ΟΙΚΙΣ Ω ΙΠΠ Α Ι ΠΟΛΙ ΙΑΣ Δ π ΔΛ Απ φ ν Πρωτ θην ν ρθ Πρωτ Προ Πρ εδρ τη γ τητα φδν δν Κον Νομαρμακη υτοδ ηοη νατ λη Αττκη Δε θυνοη Δημ οα γε α Ιπποκρ τεο Πολτε α Θ μα δρευοη Ιππ κρατε υ Π λτε α Αξ αμε Κ ρε Πρ εδρε πω γ ωρ ζετε ε υνεδρ αση τ υ Κονοτκο Συμβουλ ου τ μηνα Ιαν υ ρο αποφαο ατε ομ φωνα γα ην περ υλλογη των κλεδ των δεξαμε ν τ Ι ν αντλο ταο ω κα τη γε τρηση του Κατ μδ ου πρ κεμ υ γα μην παρεμβα ν υν τρτ πλη τη Κ ν ηταξ στξ δα ε ροη του π μου νεροδ η Ιππ κρατε υ Π λτε α Γα το λ γο αυτ αναθ ατε στ ν κο τκ μβουλ κ δαρη τη ευθ νη αυτη Σε με μεταγε θστερ κον πκ ουμβο λο εν τ του Φεβρ υαρ υ στ οπο ο κα παρ τ μεθα δα τ υ πρ δρ υ κα τ υ γραμματ α ε ερ η η τ υ κ ακο υμβ λου κ Δ Πατερ κη α ουν παραδ θε τα ωζ ανω εδα ο ε ω τη ευθυνη γα την πρ ξη αυτη κ ν τκ οδμβ υλο απ νη ε αρνηπκ χωρ ζ να απολ γηοε επαρκω του λ γ υ αυτο τ ανατ θηκε εκν ου στ ν δ υμβ υλ να ξαναπροοπαθηοε πεδη πω ετποημ ναβε βε ετκ παρεμβ εζ μαζ κα στα δ κ ν πκ υμβο λα ο τρ π π υ δαγερ ξετα οη ερα η δδρευ η απ τρ τ υ α αρμ δ υζ εγκυμ νε βαρ τατ υζ κ δ νου γα η υγε α των κατ κω τηζ περ χηζ λ γω πθα η μ λυν ε τε απ αμ λεα ε τε απ κακ β υλη εν ργεα Λ γω τ υ επερχ μ ν υ θ ρου κα η α περ δ υ τ ροπρ ταα α δε Θα ε να εφκτη με β η τ υπ ρ ν εγκεκρ θν δ πυρα φ λεα η πρ οθγγοη των προαναφερθ γτο ν ωρων απο τα εξουαοδοτημε α τ μα γα τη ρη η το ν ωρων αυτ ν ε Θανη ρκαγ Ι υψηλη πμη αν νερο τη Ιπποκρατε ου Π λτε α η π α ε να ανταπ δοπκη με τη πο τητα τ υ νερο τη Δ Π δε ανταποκρ νετα στη πραγμαπκ ητα τα κατ κο καταναλ ν υν γα μεγαλα ονκα δαο ηματα νερ τη γεωτρησηζ μηδε κη εδ αξ α γο Ι μ λ τα να το γ ωρ ζ υν δ τ δο ετε ετα κατ τη βο λη η τ υ εκ οτ τε αναρμοδ υ τρ τ υ που γεμ ζε π δεξαμε κατ το δ κ ν με το νερ αυτ Παρακαλο με μεοα να δα εροθε τε Πρ οα πκ το θ μα των κλεδ ν το ν ρων τη δρευ η με ταυτ νη αλλαγη κα των κλεδαρ Ι ν γα να μην υπ ρξ υ περπτ οε να κυκλ φ ρ υν αντκλε δα οτε οτο εξη η δα ε ροη τη δρευσηξ να γ νετα απ κλεοπκ κα μ ν απ η Κ τητα Παραμ νουμε στη δ θε η σαζ γ α κ θε αρωγη κα β ηθεα Πρ εδρ Γραμματ α β Κ οτα ραββαρ τη Ι ΑΦΙΔ Σ τ ν τ Θ οι Σελ δα Δρ Γε ργο Δρ ο Αρ ητρφ υ Π λτκη Πρ ταο αζ

39 ΛΛΙΙ Ι ΙΙ ΔΙΙ ΚΡΑ Ι Ο Ι ΙΙ Δ Ι ΙΚΙΙΣΙ Ν ΛΙΚΙΙΣ Α ΙΚ ΙΣ Γ Δ ΣΙΙ ΙΙοΙ Ι ΑΣ ΩΙΣ Δ ΣΙΙ Π ΡΙ ΛΛ Σ α Δ νη ψλεωφ αραθ ν α λδκα ΠΑΛΛ ΝΙ Πλτ ροφ ρ ε πεμο δη ηλ φω ο Ο Παλλ νη Αρ Πρωτ Π ΟΣ Δ ν η γε α Ν Α Α Συ ημμε ΑΙ ο Θ δρευοη Ιππ κρατε ου Π λτε α Ι Σδλλ γ κοτ ν Ι εποκρατε ου Π λπε α ΤΘ Κ φ δνεξ ττκ Σα απ τ λλ υμε το γγραφο με θ μα Υδρευ η Ιππ κρατε υ Π λτε α π υ κατατ θηκε ην υπηρε α μα λ γω αρμοδ ητ α ΔΙ Θ ΙΙΣ Ι Σ ΙΦ Σ ο ωτ δαν μη Φ Ψε τ β Γξ

40 ΛΛ Ν Δ Δ Σ Ν Λ Ι Σ Σ Γ Ν Δ Θ ΝΣ Π Τ Σ Ω Σ Δ ΝΣ Δ Γ Σ μημα Περ βαλλ τ κη γε η γε μκ λ γ υ Τ Δ ΝΣ λμ Λ αραθφ Τ ΩΔ Παλλη η ΠΛ Φ Σ αθρακη Δθδε τ Λ ΦΩ Ν Π ΛΛ ρ πρωτ Π ΘΣ Τη ν τητα φ δ Φ Ν Σ λλ γ κ τφ τ κρατε υ Π λτε α τ Θ τ Φ Δ Δ ν η Περ β τ Ν ε τα θα Θ Π σ μ ερ Σ Τ α ο Περ π τητα ερ α θρφπ η κατα λυ η β τ α ο εγγραφ τ υ Συλλ γ υ κ τφ ππ κρατε υ Π λτεια τερα απ τ β ετ κ π σαζ ε κ π ηθε κα δεδ μθ υ τ υμφω α με Τ ζ δ ατ ξε τ υ α ετ κ η υπηρε α σαζ ει α υπε θυ η γ α η παρ η υγε ερ υ Κα α η πρ στα α τω ου τηματω δρευ ηζ τ αρακαλ με γ α τ ζ ε ργε σαζ π Φ τα α στη υπηρε Ια μαζ τα απ τελ ματα αυτφ Ν Π ΤΣ Μ Ν Σ Π Γ ΚΩΣΤ Σ ωτ Δ α η μ Περ β γε ξ γ λ γ υ

41 Σ ΛΛΟΓ Σ ΙΚΙΣ ΩΝ ΙΙΙΙΙΟΚ ΙΟ ΙΙ ΛΙ ΑΣ ξ ποφ Πρωτ θην δ ρθ Πρωτ Ιππ κρ τεο Πολτε α ο Π Σ Δ κηπκδ Συμβοδλο Οκ δομκ δ Συνεταρομο Υγε μκδν ΔΙ ΘΝ ΙΣ ΙΠΠ Ι Σ Π ΛΙ Ι Λ Αλεξανδρα Κ Θ Ι ποπτκδ Συμβο λ κοδομκο Συνεταρτ μο γεον μκ ΔΙ Θ Ι ΙΣ ΙΠ Π ΙφΑ Ι Σ Π ΛΙ Ι Λ Αλεξανδρα Κ ΑΘ Α Ι ΟΠΟΙΙΙΣ ΥΤ Δ Π πδψη α Χ Οκονδμου ρκαλων Γεν η Γραμματθα Χωροταξ α οπκο Περβ λλ ντο Π κα Μαρ α εοογε ων αλτοα ο δκη Γραμματ α ΠερβδλλοντΟξ α θργεα κα αργαρ τα αραβαα λη εο γε ω Γε κδ Γρα ματθα Περφθρεα τπκη κ λ αλακδπουλο Κατε ακη Κ μαρ η κ Λεω δα Κο ρη αραθ ο λμ μαρ ακ ψμβο λ Λ αραθδν λμ Πρδεδρ Κ νδτητα Αφδ δ κ Αλ ξανδρο οη ανθλη ρ γ Κ νοτκδ Συμβο λο φδνδν η αρτ Ου Κ ο Ερηνοδκε ο αραθδνο Κ Καπανδρ τ Θ Περ υ α ργα ποδομη οπ ν τ οτ η περο π υ δραοη ρ ποε τα ο Οκ δ μτ δ Συνεταρ μδ Υγεονομκδ ΔΙ Θ ΙΣ Ι ΠΠ Κ Ι ΟΣ ΠΟΛΙ ξ εφεξ Συνετα ρομδ πω νωρ ζετε ο Συ λ μαζ πραγατο τ ηοε κτακτη Γεκη Συν λε η στζ με θθμα την τερουο α τ υ Σ γεταρ μ κα την πρδ δο των θργων ποδ μη Γενκη Σ νθλευοη ατοραο οε την τ στ λτ τη ταρ υσα πστ λη ε τα παρακατω ερωτ ματα πρ τ ΔΣ κα Σ τ υ Συνεταρομο με ακοπδ την θγκυρη κα με πλ ρη δαρ εα ε ημθοα αη το ελδ μα η πλε νδτητα των π ων να κα μθλη του Συνεταρομο ΤΘ ΑΦΙΔΝ Σ Σελ δα Ξ ο Ι ο Ι ο ρ ητρ υου Π λτκη Προ ταα α

42 Σ ΛΛ Γ Σ ΙΚΙΣ Ω ΙΠΠ Α Ι Π ΛΙ Ι Σ ποφ ον Πρωτ θην ν Π δ ε να τα μ λη τ υ Συνεταρομοδ Φμερα πδ α απδ τα μ λη θ υν οκδπεδα ην κυρδτητα τ υ κα π α κοδομκδ ετρ γων αρθμδ Π μδλη δεν θ υν οτην κυρδτητα τ υ κανθνα ακ νητ Πδο δοκτ τε οκ πθδων στην περ η δεν να μθλη του Συνεταρομου Ι Ι Ι Ι ΣΙ Σ Ι ΙΣ Π δ ε α το ν ο των τ δω τ Συ εταρομου εντδ τη θκτα η π θ ε ρυμοτ μηθε κα π ων εκτα εων ε την κυρδτητα συνεταρ μδ εκτδ τη ρυμ τ μημθνη περ Πδ α απδ τα πεδα α κστ η ρηο η κ ηρδθηκαν το θτο α σε ποου δκαο ου μ λη του Ι νεταρ μο Πδοα εξ αυτδν μεταββαοτηκαγ με α μβ λα ραφκη πραξη στ υ δκα υ υ μ η τ υ σ νεταρσ αναλυτκδ π νακα κα θ ν μεταγραφε ο υποθηκ φ λα ε Πδοα μεταββαατη αν ε εκ δρηαη α νεταρο πκη μερ δα σε τρ το αν υπκδ π να α κα ε κρεε μετ η ραφ του ανα νωρ μθνο ε οχκδ δκα ωμα απδ το Δ Σ Σ τ υ σ νεταρσμο Πδοα α ο κα υτολε τ ηα στην ρδτητα του Συνεταρομ πρ δαθε η Π α οκδπεδα παραμθνουν οτ ν Σ νεταρομδ αναλυτκδ π νακα ημερα α αξοπο η η εκπο ηοη τ υ Πδοα κ ποα κδπεδα εξαρθθηκαν τη κληρω η αγαλυπκδ π να α α αξ π η η εκπο ηοη κα χρηατ δδτη η το ν θρ ογ ποδ μη πδ το Συνεταρομδ Π αα κα π α δδθηκα τ ν Γ α αναλ πκδ π να α Ποδ τοοδ χρη τω ε πρα τηκε τδ την εκπ ηση των κ πθδων με ποδ τρδπ επε δ θηκα τα Χρηματα α τα πρ αξ π η η τη περο ηζ κα καταοκε η ρ υπ δ μη π νακα θρ ων εγκεκρμ νε μελθτε τρο πο ο δ κδ τ τελκδ οστ Π α ερ α υπ δ μη θ να πδ τ Συνεταρ μδ την τελε τα α ετ α ο ο θνα τ π υ κο το με πο ε εκρμθνε τε μκδ μελθτε κα ποα εξ αυτδν ταραληφθηκαν Ποο ε α κονδ ρηατ δρ α ο νωφελε ζ αναλυπκδ π νακα θκτα η τδ αρακτηρ ζοντα ατο δατα μα θνταξη α τ ο το δ κτηαακδ καθε δ του αημερα ο Σε π δν ανη ε το ηπεδο τ υ στρατ πθ στο ατσ μ δ εκταοη περ π οτρε ματων Γ Π Δ Σ παρ ε απδλυτη αυμφων α στ ν χαρακτηρ μδ των κ ν χ η των δρων τ υ ΠΔ Φ Δ τ με τ π εγκρ θηκε τ ρυμ τ μκδ α θδο τη δκτααη τ υ Συ εταρ μο κα τηξ απδφα η τ υ φυπ υργ Δημο ων ργων Φ Δ τ με την οπ α κυρ θηκαν εβδομ ντα ενν α τ π γραφκα φυλλα εφαρμ γη τ υ α εδ υ ρυμοτ μ α τη ω ανω περ η Θ ΑΦΙΔΝΕΣ Σελ δα Ι Ρ Ι ο ο Αρ ητρ υ Π τκτ Πρ ατα α

43 Σ ΛΛ Γ Σ Ι ΙΣ ΩΝ ΙΠΠ Ι Π ΛΙ Σ π φ ν Πρωτ θη δν Π α θρ α τ δ μη ατδ τα τρ βλε τδμε α δκδ δ κτυ υδρε οη δ κτυο τ Χετευση ηλεκτροδδτξσ δαμδρφωαη κ νο ρη των δρων δευθ τηοη εμαρρων κλπ θ υν λ π ηθε τ α π λε ντα α λ το ηοη κα πω προτ Θετ Συνεταρ δ να τα ολοκ η ρδ ε ρονοδα ραμμα τρ πολ γαμο ρη μ ποδδτ οη Π θ μελ τε ρ θ τηαη ρεμ των θ ου εγκρθε α τδ τ Π γα δλη την θκτα τ υ Συνεταρ μ υ τη θθοη Ι Ι Δ τη ονδτητα Αφδ δν δ τε α δα φα ζετα η εω η η κ ταλληλδτητα τωγ πρ ο κ δδμηοη κ τθδων καθ κα η Ιερβαλλ ντκ πρ οταα α τη περο ω Ι σ τ ματ πρ κ νοπο ηαη απ δθκτε τη π τολη Ι Κ Δ Ι κα Χ κονδμου η Γε κ Γραμμτθα Χορ τ ξ α οτκ Περβ λλ ντ Π Κ κα αρ α τοα η δκη Γραμματδα Περβ λλ το Ι α δργεα α αργαρ τα Καραβα λη Γε δ Γρ μμ τδ Περφδρεα ττκ κ λ α Λακδπ υλο μ ρ η κ Λεων δα υρη τ μαρμακδ Σ μβο λ Πρδεδρο τη Κ νδτητα φδνδν κ Αλ ξα δρ η ανθλη κα το Κονοτκδ μβο λ φδ δ παρακαλ ντα να ερμνησ υν στα πλα αα των αρμοδ τητων τουζ α την προδθηση κα επ λυοη των θεμ των τα π α εποημα ν ντα ε τα παρ τανω ερωτημ πα οτο ΔΣ κα Σ το Σ εταρομ δ αην περ πτο ση τ υ δ τ τωθε τδ τ πηρεα ε του δ δε θ ε τηρηθε η ουοα ν μοθεα α ρη οδκε αραθδ στο π υποβαλλετα η παρ υοα πδ τ π α αφ ρα παρακα ε τα στα πλα ο α αρμ δδτητα τ α τη παρακ ουθηοη κα τη δαο ταυρωση τη ακρ βεα τωγ στ ε ων τυν απαντ οεων το κ δ μκ υνεταρομου εονοκδν Δεθνηζ Ιππο ρατε Πο τε α σε α θ η ε τα το ε α π υ θ ε καταθθ ε πδψη συνεταρσμδ κα τηρ υντα ατ αρ ε ο του Ι ε εντο η τη κτακτη Γεκη Συνθλευαη τ υ Συ ο Οκ τδν Ιππ κρατε υ Πο τε α Πρδεδρ ΔΣ Γραμματθα ΔΣ Κω νο Κραββαρ τη Δρ Γεδργ Δρδ Θ ΦΙΔΝ Σ Σελ δα ο Ξ ο οπ ν ο Ι Αρ ητρ υ Π λπκη ΓΙρο τα α

44 Σ ΛΔ ΓοΣ ΑΓ Ι ΔΑ Σ ΦΙΔ Ω Φ ΔΛ Σ Σ ΛΛ Γ Σ ΙΚ Ω ΙΠΙΙ ΚΡ Ιο Π ΛΙ Ι Σ Ιππ κρ τεο Π λτε α Προ ν Πρδεδρ τη ο δτητα φδ δν κ υγανδλη Κ Ι οπ Ι Σ Γε κδ Γραμματθα Περφθρεα ττκ κ Ιλ α Λακδπ υλ ατε κη Ν μαρ η Ν Α Α κ Λεων δα ουρ Λ Μαραθδν λμ δλη ν τκο Συμβ υλ υ Αφδ δ Θ Υδρευαη Ιππ κρατε υ Π λτε α φδνδν ξδτ με κ ΓΙρδ δρε πω γ ωρ ζετε απδ τ ν αρμδδ Αντπρδεδρ η δτητα φδνδ κα υπε θυνο γα η δρευαη κ ΓΙ ντ τα ρ ν ζ τα πρ βλ ματα με τ νερδ κορυφδθηκαν απδ τ ο ημερ μη α απδ ην π α κα ημεδν ντα αλλεπ λληλα καθημερ α κρ ματα μη επ ρκεα δατο στην περοπ η Ιππ κρατει υ Π λτε α φδνδν γ α ρ δα Αφδνδν ην οπ α κατοκ ν παραπα ω απδ α θρωπ τ υ πο υ κα εκπρ ωπ με Συγκεκρμ να η κεντρκτ δξαμεν Γ δγ καθημερν αδεαζε με αποτ λεσμα να μη υπαρ ε νερδ γα το μεγαλυτερ μθρο η περ μαζ ο γεγ νδ αυτδ φε λετα κατα κ ρο λδγο οη μη λετ υργ α τ υ αυτ ματ σμ πλ ρωαη η δγ απδ τ αντλ τααο α λδγω βλ βη απδ δετ α κα πλδ ν ΠαΦ ην απδφαση τ υ ονοτκ υμβ υλ υ φδνδν το Σεπτθμβρ μδ ρ αημερα παραμθνεω ε ε Σημεωτ ν δα πρν τ περσταπκδ τ ρδλ τ υ αυτ ματσμ τ ν θπαζε κ τοκ ΔΙ ΘΝ ηισ περ υπ λλ λο του κ δ μκ Συνεταρ μ γε μκδν ΙΠΙ ο Ι Σ Π ΛΙ Ι οσ ΔΙΙΙ ο οπο ταμαη ε να αα ολε τα αφο πρ ηγ υμδνω ε ε ενημερδ ε γκαρα κα πανελημμενα την νδτητα φδ δν η οπ α με τη οερα η δα ερ ζετα κα συνηρε τ δ κτυ η δρ υαη μθαω τ υ αν ν μ Υδρευ η Ι προηγ μενη κατ ταοη ο ε ζετα μξρ κα α μερα κ θε μθρα κ π α δεξαμε ε να δεα με απα λε μα κ τ κ η περο μα να βρ οκοντα σ απδγ ωαη κα αγανακηαη εδκδτερα οτ μερα π υ υπ ρ ε κα το ο βαρδτατ Φ ημα η πυρασφ λεα σην περ η Π ρνηθα οε εκπροοωπδγτα η νδητα φδ δν ε υζηηοε με δημδτ υλλδγ υ κα φορε η περομ α ρ ζε τε μεταξ λων δ Δεν ετε κλεδ τω δ αμενδν δρευαη επεδ δεν α τα δ νε ΣΥΔ Ι ρα δεν μπορ τε να κ νετε υ ηρηαη λ τα δ ετε τ ε δτ θα πρ οφ γετε κα στον αρμδδ ααψελθα αλλ π τθ δεν τ πρδξατε τ δεν μπ ρε να χρησ μ π ηθε πρ θεπκ με η Δ Ι τ ρ η γεδτρηαη ατ μδ υ επεδ δεν τ επτρθπε ο Σ ΔΙΠ τ δεν επαρκε τ νερδ η Δ Π δ τε α υδρ δ τε τα μαλ η περ τ κλπ

45 δ θα θθλαμε να τ ν υμε δα πδ ην πλευρα μα θ υμε εξαντλ οε εδδ κα καρδ κδθε θ α καλη π οη κα θ ληοη απδναντ ην Κ νδτητα Σα Παρ τ επανε λημμθνε απ φ ε τ υ ν πκ αυμβουλ υ τα τελευτα α ρδ α η Κ νδτητα δεν υλ π η ε τ αποφα ε αυτθ ω δφε λε θ τω κα με εοαγγελκ παρθμβα η κδτ κ πληρ ν ην κατδταη κλ μακα του νερο προ επεδ χρησ μοπο ν δυλ μθν νερδ απδ του υλλεκφρε η ΔΑΠ Παραλληλα κα δεδομθ υ δτ τ δργο τ υ εξωτερκου δκτ υ τη δρευ η κατασκευ τηκε με κ δ λα τη υρωπα κη ω η απαγ ρε ετα με ο τκ οδηγ α η μξη δυλ μθ υ κα αδδλατου νερο ππρδ θετα το νερδ η γε τρη η Κατ μδ υ δε ε ελεγ θε γα την καταλληλδητ του λλω τε η περ π ωση η γεδτρηαη αφορ η Χρ ση η σε κρω εξαρετκ περ πτωοη ε τε μεγαλη βλαβη του κ ντρκ αγωγο ε τε πρ βληματ με ην ΥΔΑΠ κα πδντα τερα απδ αυνεννδη η με τ υ κατ κ υ κα μδνο ο νερδ η Δ Π επαρκε γ α την υδρ δδτηαη η περ Συμπθρασμα που βγα νε απδ τ γεγ νδ δτ πρν το ουμβ δεν δημουρηθηκε αντ τ πρδβλημα ξαλλ υ η Κονδτητα εντελδ παρανομα στην ε δ του κα αθλπτκο αγωγο πρν τ Α αντλο τ οο α υ θδεοε πρ κεμδ υ να υδροδ τ οε τμ μα η περ του ωρ υ των φδνδν με απ τθλεσμα να δημ υργε τα κ τ υ γεγονδτ αυτ υ πτδ η η π ε η αρα η παρ η Σημεωτθ ν δτ τθτοα παρθμβα η δε πρ βλθπετα ση μελθη του νωαη δργου η π α δπω προε παμε ε να εγκεκρμδνη απδ την υρωπα κ καθ τ με υπε θυ ο α γα η δαμ ρφο μενη κατ οτα η κα δεδ μθγ υ δτ βρ κδμαατε οε υψηλ επκνδυνδητα λδγω πυραοφ λεα θα πρθπε να σα τ ν ο υμε δτ ο πυρο βεοτκ κρουνο η Ιπποκρατε υ Πολτε α δεν θα λετ υργη υν θα λετ υργ πλημμελδ β γα τ ν τρδπ π υ δα ερ ζε τε οημερα ην δρευ η η περ μα δεδομθν υ δπ κνδυ ε ε η υγε α των κατο κων τξ λδγω πθανη μδλυναη του νερ ε τε απδ αμ λεα ε τε απδ κακδβ υλη ε θργεα Δεν θθλουμε α ποτδψ υμε δπ με δεδομθνη ην υλ π ηοη τ υ Καλλκρ η δ ετε α ε καθε ενδαφθρ ν γα τα καθ κοντα σαζ ω Προθδρ υ η νδητα φδνφν δμω αα καλο με να ταθε τε δ τω κα η ταη αυπ δρα απ αντ των ευθυνδν σα πρ εμ υ να δ θοφ επβαλλδμε ε λ ε τ β τ θεα ρεαστε τε απδ εμα ε να δεδομδνο δπ θα ην δ ετε δπω κα μ ρ τ μερα υελπ τ δμε σην με η ανταπδκρο οα γ α το καλδ η περο η μα κα τωγ κατ κων προ κ νοπ η η αποδθκτε η π τ λ Γ κδ Γραμματδα Περφθρεα ττ κ Ιλ α Λακδπ υλο Νομ ρ η κ Λεων δα υρ κα τ Κ νοτκδ Συμβ δλ φδνδν παρακαλ τα να μερμντ δ με α α πλα α των αρμ δ τητων τ υ γα ην πρ δθηση κα επ λυαη τω θεμ των τα π α επαημα ν ντα με τα παραπανω ερωτηματα σην περ πτω η που δαποτωθε απδ τ ηρεο ε τ υ δπ δεν θ ε ηρηθε η η υοα ν μ θε α Ι Ι Ι Κ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ξ Ξ Σ Ι Ι ΗΙ Ι Ι Ι Ι

46 Γ ν Φ δ βη Γ Φ ν Λη ξ η Γ

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη ΛΛΗΝΙ Η ΔΗΝ ΑΤΙΑ Π Γ ΓΕΙΑΣ ΝΩΝΙ ΗΣ Αλ ΗΛΕΓ ΗΣ ΑΤ ΙΚ Σ Σ ΛΛ Γ Σ Π Ν Π Δ Δ ΜΕ Ι Α Α ΑΤΙ Ν Ι Α ΑΙΑ ΠΛΑΤΕ Π ΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕ ΙΑΣ ΤΗΛ ΑΧ Ι Πε ρα Π Εαι ετικ επε Πρ ξ τ π υργ πυξη αγω α κ τητα π δ μι Γ εταφ ρι Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙÝμτπι και þρα Ι π μ Ι τ μ στα ¾ραφεßα του Κρατικοý ΑερολιμÝνα ΣÜμου

ΙΙÝμτπι και þρα Ι π μ Ι τ μ στα ¾ραφεßα του Κρατικοý ΑερολιμÝνα ΣÜμου ο θ Α α εη εηχτχρο ΠΞΓ Αρθμ πρωτ ΕλÞΦθη την γ Τ Αρχεο Ξ Ξ ΥποΥΡτΕο οκονοαασ ΥποΔοΜò ΓτÝΥΤΛ ΑΣ ΚΑ ΤογΡΕΜοΥ ΥΕΡΕΣΑ ΠΟΔΤΚΕ ΑΕΡΟΠΟΡ ΑΣ ΚΡΑΤΚΟΣ ΑΕΡΟΝΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΣΤΑΡΧοΣ ΦΞΑ οσ» Ταχ ηþ Δεýθυνστ ΠΥΘΑΓΟΡΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r '

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' I a n a m j i f i O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' >1* ' " '". ",...... >t :?> «&'.** ).:» * -.' ; to* ', J-. Αποστολή με FAX και e-mail ΚΑΤΕΠΕίΓΟΝ ΕΚΛΟ ΓΙΚΟ ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα