ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΓΗΛΩΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΤΔΛΙΚΣΔ ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Η περίπηφζη ηης μερικής απαζτόληζης ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΛΑΜΠΔΑ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2008

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ... ζει. 2 ABSTRACT... ζει. 3 ΔΙΑΓΧΓΗ... ζει. 4 Ι. ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΣΗ ΑΓΗΛΧΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Α. Έλλνηα θαη κνξθέο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο... Β. Αίηηα αλάπηπμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο Γ. Δπηπηψζεηο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο... Γ. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα... ΙΙ. ΜΔΑ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΑΓΗΛΧΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Α. Πξσηνβνπιίεο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζε θαλνληθήο κνξθήο απαζρφιεζε Β. Διεγθηηθνί κεραληζκνί θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα... Γ. Οη επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο σο κέζν θαηαπνιέκεζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ΙΙΙ. Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ ΜΔΡΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Α. Έλλνηα θαη κνξθέο ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο Β. Μεξηθή απαζρφιεζε ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα... Γ. Πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο... Γ. πκπεξάζκαηα.. ζει. 5 ζει. 7 ζει. 12 ζει. 13 ζει. 19 ζει. 20 ζει. 22 ζει. 29 ζει. 30 ζει. 37 ζει. 39 ΙV. ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ. ζει. 41 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ζει. 48 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ζει. 49 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ζει. 52 2

3 Περίληυη ηελ παξνχζα κειέηε αλαιχεηαη ην θαηλφκελν ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ηα αίηηα, νη ζπλέπεηέο ηνπ θαη ηα κέζα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπ. Έλα απφ απηά ηα κέηξα είλαη θαη ε πξνψζεζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ πνπ θαηαθεχγνπλ ζηελ πξαθηηθή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. χκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ππάξρεη αλάγθε κεγαιχηεξεο επειημίαο φζνλ αθνξά ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ζηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηνπο θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ απαζρφιεζε, ψζηε λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα πξνψζεζεο λέσλ θαηεγνξηψλ θαλνληθήο εξγαζίαο, ζε ζπκθσλία κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζην θαηάιιειν επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε απηνχο πνπ απαζρνινχληαη ζε αδήισηεο δξαζηεξηφηεηεο λα λνκηκνπνηήζνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο ηξέρνπζεο ξπζκηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθέο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. Οη επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο αλακέλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαθεξχμεηο ηεο Έλσζεο, λα δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηαηξνπή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζε λφκηκε απαζρφιεζε. Απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο νκσο, ε νπνία απνηειείηαη απφ πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο, φπσο λφκνπο, απνθάζεηο, νδεγίεο, βηβιία, κειέηεο, άξζξα πεξηνδηθψλ, δεκνζηεπκέλα πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, θηάζακε ζην ζπκπέξαζκα φηη θάηη ηέηνην δελ είλαη απηνλφεην. Πνιινί είλαη απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη νη κνξθέο απηέο αληηζέησο εληείλνπλ ην θαηλφκελν ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Πξάγκαηη, ε κε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη θαη επέθηαζε ε αλαζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο κέξεο καο είλαη παξάγνληεο πνπ αληηζηξέθνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πηνζέηεζεο επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, φπσο είλαη ε κεξηθή απαζρφιεζε ε νπνία θαη αλαιχεηαη εθηελψο ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ο θίλδπλνο ηεο ιαλζαζκέλεο ρξήζεο ησλ κνξθψλ απηψλ είλαη ππαξθηφο φηαλ ε ελίζρπζε ηεο επειημίαο ζηνρεχεη κφλν ζηε κείσζε ηνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηζηέγαζκα φισλ ησλ βειηησηηθψλ εγρεηξεκάησλ κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ε ελίζρπζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ νξζή ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ε ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηνπ. 3

4 Abstract In this essay, undeclared work s causes, effects and means of combating are analyzed. One of the proposed measures is the promotion of flexible employment, so that the needs of employers and employees who resort to the practice of undeclared work will be met. According to European Commission s announcements, there is an increasing need for flexibility concerning labour contracts, wages, and employment regulations. This will enable the further promotion of new types of legal employment with the full involvement of the social partners, in order to give the opportunity to those who participate in the phenomenon of undeclared work to regulate their activities, according the current best practices that are proved to be effective, some of which are mentioned in this essay. According to the E.U., flexible employment is seen as an important tool in order to facilitate the transformation of undeclared work into legal employment. However, after close examination of the bibliography, which consists of both primary and secondary sources (laws, decisions, directives, books, essays, magazine articles, published conference proceedings etc) it is concluded that this is not always the case. On the contrary, flexible employment is considered by many to reinforce the phenomenon of undeclared work. As a matter of fact, the violation of the law and consequently the insecurity of the employees nowadays are some factors that can reverse the positive outcome of adopting flexible types of employment, such as parttime employment which is a separate chapter of this essay. The danger of using flexible employment incorrectly is emerging when the promotion of flexibility aims only at reducing labour costs and is not accompanied by measures duty bound to protect the rights of the employees. The basis of all the efforts aiming to combat the phenomenon of undeclared work should be the reinforcement of control mechanisms, so that the labour and social security legislation is correctly enforced, and the protection as well as the empowerment of the employees themselves. 4

5 Διζαγφγή ηα πιαίζηα ηνπ ζπλδπαζκνχ επειημίαο κε αζθάιεηα πνπ πξνσζεί ε Δπξσπατθή Έλσζε, πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζε λφκηκε απαζρφιεζε. Διινρεχεη, φκσο, ν θίλδπλνο ε πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο επειημίαο κέζα απφ ηε ραιάξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνζθπγή ζηηο επέιηθηεο ζρέζεηο, ππφ ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί ζήκεξα ε αγνξά εξγαζίαο, φρη κφλν λα κελ ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, αιιά θαη λα νδεγήζεη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο γεληθφηεξα, ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη ζηελ ππνλφκεπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. πλεπψο, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε κεηαξξχζκηζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εξγαζίαο σο παξάγνληα θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαη ε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ζηνρεχνληαο ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δεκηνπξγία φξσλ πγηνχο αληαγσληζκνχ. Γηφηη δελ είλαη δπλαηή νχηε επηζπκεηή κηα κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο λέεο λφκηκεο πηα ζέζεηο εξγαζίαο. Δπνκέλσο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ αζθαιψο κε κία πιεηάδα άιισλ κέηξσλ, φπσο ε δηνηθεηηθή απινπνίεζε, ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο ζηελ εξγαζία θαη ε άξζε ησλ αληηθηλήηξσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. Κάηη ηέηνην, φκσο, είλαη εθηθηφ κφλν εάλ νη επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο είλαη επαξθψο ξπζκηζκέλεο, έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη είλαη ηθαλνί λα εγγπεζνχλ ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο. Σν δεηνχκελν ινηπφλ είλαη φλησο ε ελίζρπζε ηεο επίζεκεο επειημίαο ζηηο αγνξέο εξγαζίαο, κε ηαπηφρξνλε φκσο ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο. 5

6 Ι. Σν θαηλφκελν ηεο αδήισηεο εξγαζίαο Α. Έλλνηα θαη κνξθέο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο Δίλαη δχζθνιν λα βξεζεί έλαο νξηζκφο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο λα είλαη θνηλά απνδεθηφο ζε επξσπατθφ επίπεδν, ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηζρχεη ζηα θξάηε - κέιε. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή νξίδεη ηελ αδήισηε εξγαζία σο «θάζε ακεηβφκελε δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη λφκηκε σο πξνο ηε θχζε ηεο αιιά δε δειψλεηαη ζηηο δεκφζηεο αξρέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαθνξψλ πνπ ηζρχνπλ ζην ξπζκηζηηθφ ζχζηεκα ησλ θξαηψλ κειψλ» 1. Ο νξηζκφο απηφο παξαπέκπεη ζηελ έλλνηα ηεο «θξπκκέλεο απαζρφιεζεο», ηελ νπνία είρε εηζαγάγεη ν ΟΟΑ, πεξηγξάθνληάο ηελ σο ηελ απαζρφιεζε πνπ «αλ θαη δελ είλαη θαζαπηή παξάλνκε, δελ έρεη δεισζεί ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο δηνηθεηηθέο αξρέο» 2. ηα πεξηζζφηεξα θξάηε - κέιε σο αδήισηε εξγαζία (άιισο: παξάλνκε απαζρφιεζε, παξάλνκε εξγαζία, καχξε εξγαζία) λνείηαη θάζε είδνπο εξγαζία πνπ δελ έρεη δεισζεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο (ζπλήζσο ζηελ εθνξία θαη / ή ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηε Φηλιαλδία θαη ηε Γαιιία, ε αδήισηε εξγαζία λνείηαη σο παξαβίαζε γεληθφηεξσλ θαλφλσλ ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Ο θηλιαλδηθφο πνηληθφο θψδηθαο κάιηζηα πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλν πνηληθφ αδίθεκα, ηελ «θαηαρξεζηηθή εξγαζηαθή δηάθξηζε», πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ εξγνδφηε ηεο νηθνλνκηθήο ή άιιεο αδπλακίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ. ηελ Απζηξία αληίζεηα, ε αδήισηε εξγαζία δελ ζεσξείηαη πνηληθφ αδίθεκα, νπφηε δελ επηβάιινληαη θαη πνηληθέο θπξψζεηο. πγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ πξνβιέπεηαη κφλν ζηε Γεξκαλία, φπνπ ην 2002 ςεθίζηεθε «λφκνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο καχξεο εξγαζίαο» (Gesetz zur Bekaempfung von Schwarzarbeit) 3. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηαηηζηηθνιφγσλ ηεο Δξγαζίαο (ICLS) ηνπ 2003, ε εξγαζία ραξαθηεξίδεηαη αδήισηε φηαλ ζπκβαίλνπλ ηα παξαθάησ: κε δήισζε ηεο εξγαζίαο πνπ παξέρεηαη ή ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ηελ παξέρνπλ, πεξηζηαζηαθή απαζρφιεζε ή απαζρφιεζε πνιχ κηθξήο δηάξθεηαο, 1 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε ιαζξαία εξγαζία, COM (98) - 219, Βξπμέιιεο, βι. 2 Οξγαληζκφο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε, OECD Employment Outlook, ΙΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, Δηήζηα Έθζεζε 2007, ζει

7 απαζρφιεζε ζε ψξεο ιηγφηεξεο ή κε κηζζφ θαηψηεξν απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πιαθφλ, νηθηαθή απαζρφιεζε, εξγαζία εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ εξγνδφηε ή ηέινο, απαζρφιεζε ε νπνία γηα θάπνην ιφγν δελ δηέπεηαη απφ ην εξγαηηθφ δίθαην ή γηα ηελ νπνία δελ ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί πνπ ηε ξπζκίδνπλ 4. ρεδφλ ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο ν θχξηνο φγθνο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο εληνπίδεηαη ζηε γεσξγία, ηηο θαηαζθεπέο, ηα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα θαη γεληθφηεξα ζηηο ππεξεζίεο. Γηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπ θάζε θιάδνπ γηα ηελ εθάζηνηε εζληθή νηθνλνκία. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ε πθαληνπξγία ζηε Γαιιία, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Ιζπαλία, ε ςπραγσγία ζηε Γαιιία, ε θαηαζθεπή πινίσλ ζηε Φηλιαλδία θαη ε ηρζπνθαιιηέξγεηα ζηελ Οιιαλδία ζπγθεληξψλνπλ κεγάιν πνζνζηφ αδήισηεο εξγαζίαο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα φισλ απηψλ ησλ θιάδσλ είλαη ε απμεκέλε έληαζε εξγαζίαο, νη ρακεινί κηζζνί, ε επνρηαθή ηνπο θχζε θαη ε απαζρφιεζε θπξίσο αλεηδίθεπηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 5. Η πιεηνςεθία ησλ αδήισησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ ζηηο πιένλ επάισηεο νκάδεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο: είλαη θαηαγεγξακκέλνη σο άλεξγνη, απηναπαζρνινχκελνη, επνρηαθνί, θνηηεηέο, παηδηά θαη κεηαλάζηεο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη δελ έρνπλ ηε δχλακε λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ελψ είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν απαζρφιεζήο ηνπο ζε επέιηθηεο κνξθέο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ νπνίσλ νη λνκηθέο ξπζκίζεηο θαηαζηξαηεγνχληαη. Η παηδηθή εξγαζία απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ηδηαίηεξα ζηελ Ιηαιία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. χκθσλα κε κηα έξεπλα ηνπ 2001 πνπ πξαγκαηνπνίεζε βξεηαληθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε (Trade Union Congress, TUC), πεξίπνπ καζεηέο ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία εξγάδνληαη παξάλνκα. Πξφζθαηε έξεπλα ηεο ηηαιηθήο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Instituto nazionale di statistica, Istat) εθηηκά ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ Ιηαιία ρσξίο λα έρνπλ δεισζεί ζε χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Γαιιηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Έξεπλαο (Ires) ν αξηζκφο απηφο αλέξρεηαη ζε Η παηδηθή εξγαζία βέβαηα είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ αδήισηε εξγαζία πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο, θαζψο είλαη κηα κνξθή παξάλνκε απφ ηε 4 Daza Jose Luis, Informal economy, undeclared work and labour administration, International Labour Organisation, Geneva, 2005, βι. 5 ΙΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, φ.π., ζει

8 θχζε ηεο, φπσο θαη άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαη εγείξεη δεηήκαηα πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κφλν κε ηελ απφθξπςε ηεο εξγαζίαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 6. Β. Αίηηα αλάπηπμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δξγαζίαο (ILO), ην θχξην θίλεηξν γηα εξγνδφηεο, εξγαδφκελνπο θαη απηναπαζρνινχκελνπο είλαη νηθνλνκηθφ. Με ηελ αδήισηε εξγαζία ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο κε πιεξψλνληαο θφξνπο θαη θνηλσληθέο εηζθνξέο. Ο Οξγαληζκφο μερσξίδεη δχν δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Απφ ηε κία, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζέκα ησλ αηφκσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ην ζχζηεκα ππνλνκεχνληαο ηαπηφρξνλα ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη απφ ηελ άιιε, αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο 7. Οη εξγνδφηεο αλαθέξνπλ σο βαζηθφ θίλεηξν γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ηελ απνθπγή θαηαβνιήο θφξσλ θαη θνηλσληθψλ εηζθνξψλ. Οη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο αλάπηπμεο παξανηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζπκβάιιεη ζπρλά ζηε ζηξνθή απφ ηελ επίζεκε νηθνλνκία ζηελ παξανηθνλνκία, αθνχ ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο πνπ αθνινπζεί ηε ζηξνθή απηή, δηα κέζνπ ηεο κε θαηαβνιήο θφξσλ θαη εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη ηεο παξάβαζεο άιισλ θξαηηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ, ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ. Η πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ παξαθηλεί ηνπο επηρεηξεκαηίεο γηα εμεχξεζε θζελφηεξσλ πεγψλ εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ηνπο ζηξέθεη πξνο ην ηκήκα εθείλν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ είλαη ιηγφηεξν ή θαζφινπ ζπλδηθαιηζκέλν θαη δχλαηαη λα απνιπζεί επθνιφηεξα, δειαδή πξνο ηελ αλεπίζεκε ή αδήισηε απαζρφιεζε. Σν θίλεηξν απηφ είλαη εληνλφηεξν ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ επίπεδν ηερλνινγίαο θαη νξγάλσζεο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο απηέο, ε ζηξνθή ζηελ παξανηθνλνκία απνηειεί ην κφλν δηαζέζηκν κέζν επηβίσζεο, εθφζνλ βέβαηα ν ξπζκφο ηεο ηερλνινγηθήο ηνπο πξνφδνπ είλαη αλεπαξθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ απαηηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Βέβαηα, ε 6 ΙΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, φ.π., ζει Daza Jose Luis, φ.π. 8

9 ζηξνθή απηή κάιινλ αλαβάιιεη παξά αίξεη ηελ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο, δεδνκέλνπ φηη ε ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο ηνπο, θαη ηδηαίηεξα ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, δελ κπνξεί λα ζπλερίδεηαη επ άπεηξνλ, ελψ νη απαηηήζεηο γηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη ζπλερείο. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε, παξανηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλαπηχζζεηαη ζπρλά απφ επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο. ρη ζπάληα φκσο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ άκεζα ή ζπκβάιινπλ έκκεζα ζηελ αλάπηπμε ηεο παξανηθνλνκίαο, δηα κέζνπ ηεο ππεξγνιαβίαο, ηελ νπνία ζπρλά θαζηζηά δπλαηή ε ηερληθή πξφνδνο, αλαζέηνληαο κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, είηε γηα λα πεξηνξίζνπλ ην θφζηνο ηνπο, είηε γηα λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, είηε γηα λα εμαζθαιίζνπλ πεξηζζφηεξν εχθακπηε εξγαζία. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππάξρνπλ θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζηελ πξαθηηθή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη κηζζσηνί θαη απηναπαζρνινχκελνη ζρεηηθά πςεινχ επηπέδνπ εμεηδίθεπζεο θαη ηθαλνηήησλ δελ παχνπλ λα επηιέγνπλ ζπρλά ηελ νδφ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ζρεηηθά πςειφ επίπεδν εμεηδίθεπζεο θαη ηθαλνηήησλ, ηηο νπνίεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ είηε ζηελ επίζεκε ή δεισκέλε εξγαζία ηνπο, φπνπ απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά, απνθξχπηνληαο φκσο κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθνκίδνπλ απφ απηή, είηε θαη ζηελ απνθξππηφκελε ελ φισ ή ελ κέξεη δεχηεξε απαζρφιεζε ηνπο, ε νπνία είλαη σο επί ην πιείζηνλ ζπλαθήο πξνο ηελ επίζεκε ή δεισκέλε πξψηε απαζρφιεζε ηνπο. Σα άηνκα ηεο θαηεγνξίαο απηήο απνθνκίδνπλ ζπλήζσο ζρεηηθά πςειά εηζνδήκαηα θαη ε αλάπηπμε απφ απηά παξανηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, αιιά θαη γηα ιφγνπο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Οη κηζζσηνί θαη απηναπαζρνινχκελνη ζρεηηθά ρακεινχ επηπέδνπ εμεηδίθεπζεο θαη ηθαλνηήησλ είλαη απηνί φκσο κε ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηελ αδήισηε εξγαζία. Σα άηνκα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζπρλά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ εμεχξεζε θάπνηαο απαζρφιεζεο ζηα πιαίζηα ηεο επίζεκεο νηθνλνκίαο ή θαη δελ ελδηαθέξνληαη γηα επίζεκε ή θαλεξή απαζρφιεζε, επεηδή δελ είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ ηηο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο (ρξφλνο, ηφπνο εξγαζίαο θιπ.) κε ηηο νπνίεο απηή ζπλδέεηαη. Δπίζεκα, ηα άηνκα απηά ζπρλά ζεσξνχληαη άλεξγνη ή απνζαξξπκέλνη γηα εξγαζία θαη ζηξέθνληαη ζηελ παξανηθνλνκία γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Χο πξνο ηνπο κηζζσηνχο, ηνλίδεηαη φηη ε πεξηνξηζκέλε εμεηδίθεπζε θαζηζηά ηελ εξγαζία ηνλ κεηαβιεηφ 9

10 ζπληειεζηή παξαγσγήο, ελψ αληίζεηα ε απμεκέλε νησλεί ζηαζεξφ ζπληειεζηή παξαγσγήο, ή νηνλεί θεθάιαην. Οη κε αληαγσληζηηθνί, ινηπφλ, παξαγσγνί θαη ηδηαίηεξα φζνη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δηαθπκάλζεηο σο πξνο ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, έρνπλ ζεκαληηθά θίλεηξα λα απαζρνινχλ θξπθή ή αδήισηε εξγαζία ρακεινχ επηπέδνπ εμεηδίθεπζεο θαη ηθαλνηήησλ, αθνχ θαη ε ακνηβή ηεο είλαη ζρεηηθά ρακειή θαη είλαη ζε ζέζε λα κεηαβάιινπλ επθνιφηεξα ηε ρξεζηκνπνηνχκελε πνζφηεηα ηεο 8. Σέινο, ππάξρεη θαη ε θαηεγνξία ησλ αηφκσλ πνπ είλαη αλαγθαζκέλα λα δξνπλ έμσ απφ ηα πιαίζηα ηεο επίζεκεο αγνξάο εξγαζίαο. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη ηα άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ επίζεκα ή θαλεξά θαη έηζη θαηαθεχγνπλ ζηελ αλεπίζεκε ή θξπθή απαζρφιεζε. ' απηήλ ηελ θαηεγνξία, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή απφ άπνςε αξηζκνχ απαζρνινπκέλσλ, ππάγνληαη νη παξάλνκνη κεηαλάζηεο, νη ζπληαμηνχρνη (ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο) θαη νη αλήιηθνη, ήηνη άηνκα πνπ εμ νξηζκνχ δελ αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Σα άηνκα απηά, φρη κφλν δελ έρνπλ θάπνην νηθνλνκηθφ θίλεηξν λα απνθαιχςνπλ ηελ θξπθή απαζρφιεζε ηνπο, αιιά αλ ην θάλνπλ θηλδπλεχνπλ λα ηηκσξεζνχλ. Καη απηή ε θαηεγνξία απνηειεί ζεκαληηθή πεγή άληιεζεο αδήισηεο εξγαζίαο απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο, θαη γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζ' απηήλ δελ είλαη ζπλδηθαιηζκέλα, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηηο άηππεο πξνζιήςεηο θαη απνιχζεηο, ηηο ρακειέο ακνηβέο θαη ηε κε ηήξεζε ησλ φξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. Γεληθφηεξα, ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ δεηθηψλ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. ηε δπηηθή Δπξψπε ε νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζε έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ γηα παξάδεηγκα ζηελ Δζζνλία ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζπλνδεχηεθε απφ ζπξξίθλσζή ηνπ. Οκνίσο, ε θαηαλνκή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή κέζα ζην ίδην θξάηνο αληηθαηνπηξίδεη ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. Έηζη, ζηελ Ιηαιία, ην θαηλφκελν είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν ζην λφην, κε πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 25% ηνπ ΑΔΠ 9. Η έξεπλα ηεο Regioplan ηνπ 2001 γηα ηελ απαζρφιεζε αλέδεημε δηάθνξεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ εμεγνχλ ηελ χπαξμε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Οη πην ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο είλαη 10 : α) Παξάγνληεο ηεο αγνξάο, β) Θεζκηθνί παξάγνληεο θαη γ) Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. 8 Βαβνχξαο Γ., Παξανηθνλνκία θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή Αιιεινεμαξηήζεηο, Πεξηνδηθφ Θέζεηο, βι. 9 ΙΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, φ.π., ζει Employment & European Social Fund, Undeclared work in an enlarged Union, 2004, βι. 10

11 Α) Παξάγνληεο ηεο αγνξάο Οη αγνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο είλαη ε αγνξά εξγαζίαο, ε αγνξά ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ε αγνξά ηεο πιεξνθνξίαο. Η αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζεσξείηαη ζπρλά σο αληίδξαζε ζηηο αηέιεηεο ηεο επίζεκεο αγνξάο εξγαζίαο. ηαλ δελ ππάξρεη ηζνξξνπία πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ επίζεκε αγνξά εξγαζίαο, απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ηεο αλεπίζεκεο αγνξάο εξγαζίαο. Απηέο νη αηέιεηεο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ιφγσ πςεινχ εξγαζηαθνχ θφζηνπο, έιιεηςεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (ζε πνζφηεηα ή πνηφηεηα), έιιεηςεο ζέζεσλ εξγαζίαο ή αθακςίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ο Pedersen δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ηειεπηαίν αίηην φηαλ εμεγεί ηελ θαηάζηαζε ζηε Γεξκαλία. Ο ζπλδπαζκφο, επίζεο, θηελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη επνρηαθψλ απμήζεσλ ζηε δήηεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. ηελ έξεπλα πνπ πξναλαθέξζεθε, γίλεηαη θαλεξφ φηη ζηελ Οιιαλδία ε πξνζθνξά θηελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηεο ρψξεο ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο αλάπηπμεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Η αγνξά ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κπνξεί επίζεο ιφγσ ησλ αηειεηψλ ηεο λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο είλαη ππεξβνιηθά αθξηβά ζηελ επίζεκε αγνξά ή δελ δηαηίζεληαη θαζφινπ. Δπίζεο, πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη θαη φηαλ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε δεηνχκελε πνηφηεηα ή δελ κπνξνχλ λα παξαδνζνχλ εγθαίξσο Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε αγνξά ηεο πιεξνθνξίαο. Η πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη πην ζεκαληηθή ζηελ παξανηθνλνκία παξά ζηελ επίζεκε νηθνλνκία, αθνχ ε χπαξμε θνηλσληθψλ δηθηχσλ κπνξεί λα έρεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο παξανηθνλνκίαο. Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη ζηελ Οιιαλδία, φπνπ νη ΔΠΑ πξνζθέξνπλ παξάλνκε εξγαζία ζηνπο εξγνδφηεο. Πνιιέο απφ απηέο είλαη θαη νη ίδηεο παξάλνκεο ή ηνπιάρηζηνλ κε εγγεγξακκέλεο. Τπνινγίδεηαη φηη ζπλνιηθά είλαη ελεξγέο πεξίπνπ ηέηνηεο ΔΠΑ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Παξφια απηά, νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ. Απηνί νη παξάγνληεο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηε ζρέζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δεκφζησλ αξρψλ, θαζψο θαη κε ηε ζρέζε θαη ησλ δχν κε νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, φπσο ηα ζπλδηθάηα θαη ε εθθιεζία. ε απηφ ην πιαίζην, ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο πνπ έρνπλ νη πνιίηεο πξνο ηελ θπβέξλεζε θαη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ν βαζκφο έληαμήο ηνπο ζηελ θνηλσλία παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. ηαλ νη πνιίηεο δελ ηαπηίδνληαη κε ηελ 11

12 θπβέξλεζε ή ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, ζπλήζσο δελ ππαθνχνπλ θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο. Η χπαξμε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαηαδεηθλχεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη κε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ θνξνινγίαο θαη θξάηνπο πξφλνηαο. Έηζη, ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ εθάζηνηε Κπβέξλεζε θαη ε κε ηαχηηζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία σο ζχλνιν, αλαθέξνληαη σο βαζηθέο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ δελ αλαθέξεηαη ζπρλά είλαη ε δχλακε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη, ζε εζληθφ ή ηνπηθφ επίπεδν, δελ έρνπλ πάληα ηελ ηθαλφηεηα, ηε δπλαηφηεηα ή ηε ζέιεζε λα εξγαζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. πρλά κάιηζηα, ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, είλαη νη ίδηνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αδήισηε εξγαζία. Σν πξφβιεκα βέβαηα επηδεηλψλεηαη φηαλ, φπσο γίλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δελ ππάξρνπλ επαξθείο ειεγθηηθνί κεραληζκνί πνπ λα εγγπψληαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, εηδηθά φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε κνξθέο απαζρφιεζεο πνπ απέρνπλ απφ ηελ παξαδνζηαθή πιήξε απαζρφιεζε. Η κεηαλάζηεπζε είλαη αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ ηξνθνδνηεί παξαδνζηαθά ην θαηλφκελν ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, πξσηίζησο ζηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο θαη ησλ θαηαζθεπψλ. Μεηά ην 1990, ζεκαληηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο εξγάδνληαη παξάλνκα ζηε δπηηθή Δπξψπε, ελψ νη ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο απνηεινχλ ηαπηφρξνλα ρψξεο ππνδνρήο θαη απνζηνιήο μέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δπίζεο, παξάγνληεο φπσο ην κεγάιν πνζνζηφ αλεξγίαο, ε ζεκαληηθή ζέζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία, ην κηθξφ κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κε νξγαλσκέλε θαη ζσζηά πξνζαλαηνιηζκέλε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε πςειή θνξνινγία (εθηφο θαη αλ νη πνιίηεο παίξλνπλ ηθαλνπνηεηηθά αληαιιάγκαηα γηα ηνπο θφξνπο πνπ πιεξψλνπλ, ζηάζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο «επίπεδν θνξνινγηθήο εζηθήο» 11 ), έρνπλ κεξίδην επζχλεο ηεο χπαξμεο κεγάινπ πνζνζηνχ αδήισηεο εξγαζίαο. Βέβαηα, νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο δελ είλαη ίδηνη ζε θάζε ρψξα ή αθφκα θαη ζε πεξηνρέο κέζα ζηελ ίδηα ηε ρψξα. Γηα ην ιφγν απηφ ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 11 Βαβνχξαο Ι. Μαλσιάο Γ., Η παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν, Δθδ. Παπαδήζε, Αζήλα,

13 ηνπ θαηλνκέλνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο ηνπ θάζε θξάηνπο. Γ. πλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο Η αληηκεηψπηζή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο απνηειεί δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ νηθνλνκία, θαζψο ππνζθάπηεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, κεηψλεη ην θαζεζηψο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηνπο φξνπο ηνπ αληαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, αληηβαίλεη ζηα ηδεψδε ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 12. Η αδήισηε εξγαζία νξίδεηαη σο ε θχξηα ή δεπηεξεχνπζα επηθεξδήο κε επθαηξηαθή απαζρφιεζε πνπ δηελεξγείηαη είηε ζηα φξηα ησλ λφκσλ θαη ησλ άιισλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε είηε θαη εμ νινθιήξνπ έμσ απφ απηά. πσο έρεη ζεκεησζεί, αλ ε ζρέζε κεηαμχ επίζεκεο θαη αδήισηεο απαζρφιεζεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε απηναπαζρφιεζε, παξακέλεη δηαρξνληθά ζηαζεξή, ε παξανηθνλνκία έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ππεξεθηίκεζε ηνπ απφιπηνπ κεγέζνπο ηεο αλεξγίαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο ηαρχηεξεο κεγέζπλζεο ηεο παξανηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ηελ επίζεκε νηθνλνκία, ε παξανηθνλνκία νδεγεί ζηελ ππεξεθηίκεζε θαη ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο. Απηά ζπκβαίλνπλ ζην κέηξν πνπ ε παξανηθνλνκία πξνθαιεί κηα 'ζπγθαιπκκέλε απαζρφιεζε', ήηνη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαη επίζεκα άλεξγνη. πλήζσο φκσο ε απαζρφιεζε ζηελ παξανηθνλνκία παίξλεη ηε κνξθή ηεο 'δηπιήο απαζρφιεζεο', κε ηελ έλλνηα φηη ππάξρνπλ άηνκα πνπ πέξαλ απφ ηελ επίζεκε απαζρφιεζε ηνπο, αλαπηχζζνπλ θαη θάπνηα αδήισηε κεξηθή απαζρφιεζε. Σφζν ε 'ζπγθαιπκκέλε απαζρφιεζε' φζν θαη ε 'δηπιή απαζρφιεζε', ζπληεινχλ ψζηε ε ζπκκεηνρή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ πιεζπζκφ λα εκθαλίδεηαη πεξηνξηζκέλε θαη ε αλεξγία θαηά θαλφλα δηνγθσκέλε, νδεγψληαο έηζη ηνπο θνξείο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ απαζρφιεζεο δηαθνξεηηθψλ απφ εθείλεο πνπ απαηηεί ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο 13. Οη επηπηψζεηο απφ ηελ αδήισηε εξγαζία θαη θαη επέθηαζε ηελ παξανηθνλνκία αληαλαθιψληαη θαη πάλσ ζηηο λφκηκεο επηρεηξήζεηο. Πξψηα απ φια, απμάλεηαη ην θνξνινγηθφ βάξνο γηα ηηο έλλνκεο εηαηξείεο, θαζψο αλάινγα κεηψλνληαη ηα θέξδε ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πφξσλ, πνπ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ πξφζεζε λα 12 ΙΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, φ.π., ζει The Shadow Economy: Grossly Deceptive Product, The Economist, 1925 επη. 1987, ζει

14 επελδχζνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ παξαγσγψλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δμάιινπ ε παξανηθνλνκία εκπνδίδεη ηηο θαλνληθέο εμειίμεηο ηεο αγνξάο, επεηδή παξαβηάδνληαη νη αξρέο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ειεχζεξεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. Σα θαλεξψκαηά ηεο νδεγνχλ ζε απψιεηεο γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδεκησζνχλ. Γη απηά ππνθέξεη νιφθιεξε ε θνηλσλία, επεηδή δελ αξθνχλ νη απαξαίηεηνη πφξνη γηα ηνπο ηνκείο φπσο ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηελ εθπαίδεπζε θαη πξφλνηα. Γελ πξέπεη λα μερλάκε θαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ ε χπαξμε ηεο παξανηθνλνκίαο απσζεί ηνπο επελδπηέο απφ ηελ αγνξά θαη δεκηνπξγεί αξλεηηθή εηθφλα ηεο ρψξαο. Γ. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα χκθσλα κε ηηο εκπεηξηθέο δηαπηζηψζεηο ησλ δηαθφξσλ κειεηψλ δηεξεχλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ην πνζνζηφ ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα θπκαίλεηαη ζε επίπεδα πνπ αλέξρνληαη ζην 25%-40% ηνπ επίζεκνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο. ην πιαίζην απηφ αλακέλνπκε ε έθηαζε ηεο αδήισηεο ή κεξηθψο θαηαγεγξακκέλεο απαζρφιεζεο λα είλαη εμίζνπ δηεπξπκέλε ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα νη κειέηεο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Πξνζσπηθνχ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 14 θαη ηνπ Σάηζνπ 15 εθηηκνχλ ην επίπεδν ηεο εηζθνξνδηαθπγήο ζην 15-20% θαη ην 30% αληίζηνηρα ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ησλ πεξηζζφηεξσλ ηακείσλ αζθάιηζεο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ΙΚΑ. Άιισζηε, φπσο παξαηεξεί θαη ν Σάηζνο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη παξάγνληεο πνπ δηεζλψο έρνπλ αλαγλσξηζηεί φηη ππνζάιπνπλ θαη εληζρχνπλ ην θαηλφκελν ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, φρη κφλν πθίζηαληαη, αιιά θαη απνηεινχλ δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Δηδηθφηεξα, νη παξάγνληεο απηνί πεξηιακβάλνπλ ην επίπεδν επηβάξπλζεο ησλ κηζζσηψλ (θαη ησλ εξγνδνηψλ) απφ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο, ηελ έθηαζε ηεο απηναπαζρφιεζεο θαη ησλ ζπκβνεζνχλησλ κειψλ νηθνγελείαο, ηελ εηζαγσγή κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ εμέιημε ησλ πξαγκαηηθψλ ακνηβψλ. Η δηαρξνληθή ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ ζε ζπλδπαζκφ 14 Μειέηε ηεο Παλειιήληαο Οµνζπνλδίαο Πξνζσπηθνχ Οξγαληζµψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΠΟΠΟΚΠ), Σάηζνο Ν., Παξανηθνλνκία θαη Φνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα, Ίδξπκα Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα,

15 κε άιινπο δνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε ζπρλφηεηα θαη ην εχξνο ησλ ειέγρσλ ηήξεζεο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαίλεηαη φηη δηακνξθψλνπλ ηα απαηηνχκελα θίλεηξα θαη ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη δηεχξπλζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Με άιια ιφγηα, δηαπηζηψλεηαη έλαο ζπλδπαζκφο γεγνλφησλ θαη πξνζαλαηνιηζκψλ πνιηηηθήο, νη νπνίνη επλννχλ ηελ αλάπηπμε κηαο δεπηεξεχνπζαο, ππφγεηαο αγνξάο εξγαζίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηα επίπεδα αλεξγίαο ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηα πςειφηεξα ζηελ Δπξψπε. Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηελ απηναπαζρφιεζε πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ε Διιάδα έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζηελ Δ.Δ (32,5% ζηελ Διιάδα έλαληη 14,7% ζηελ Δ.Δ) 16. Σαπηφρξνλα παξαηεξνχληαη ηάζεηο ζπγθξάηεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ ακνηβψλ, νη νπνίεο παξέρνπλ αλ κε ηη άιιν ηζρπξά θίλεηξα πξνζθπγήο ζηελ παξάλνκε απαζρφιεζε. Δπηπιένλ θξίζηκεο θαη ηδηαίηεξα δσηηθήο ζεκαζίαο εληζρπηηθφο παξάγνληαο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο είλαη ε καδηθή εηζξνή κεηαλαζηψλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 90. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Διιάδα δηαζέηεη ην πςειφηεξν θαηά θεθαιήλ πξφβιεκα παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Δπξψπε 17. Αλαθνξηθά κε ηελ θιαδηθή θαηαλνκή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ν Σάηζνο επηρείξεζε λα εμεηάζεη ηελ εμέιημε ησλ παξαγφλησλ εκθάληζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 18. πσο δείρλεη θαη ν πίλαθαο 1 ζην Παξάξηεκα, απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη νη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη νη ηνκείο ππεξεζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πην δηεπξπκέλα πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηεο παξάλνκεο απαζρφιεζεο είλαη ε βηνκεραλία, νη θαηαζθεπέο, ην εκπφξην, ηα μελνδνρεία-εζηηαηφξηα θαη νη ινηπέο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 19 νη πεξηζζφηεξεο θπξψζεηο γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο εληνπίδνληαη ζηνπο παξαπάλσ θιάδνπο.αλ θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ειέγρσλ ηνπ ψκαηνο δελ είλαη ηζφξξνπα θαηαλεκεκέλνο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο, εληνχηνηο ε παξαπάλσ επηζήκαλζε απνηειεί κηα αθφκε 16 Questionnaire for EIRO thematic feature on industrial relations and undeclared work The case of Greece, βι. 17 Baldwin Edwards M., Αγνξέο Δξγαζίαο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαη Μεηαλάζηεπζε: Γνκηθή θαη Λεηηνπξγηθή Αλάιπζε ζην ΔΡΓΑΙΑ 2002, Ιλζηηηνχην Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζει Σάηζνο Ν., φ.π. 19.ΔΠ.Δ., Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ.ΔΠ.Δ έηνπο 2002, Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.ΔΠ.Δ. 15

16 έλδεημε ζε πνηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα αλακέλνπκε πςειφηεξα επίπεδα αδήισηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Δμάιινπ ε εθηίκεζε απηή ζπλάδεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΙΚΑ γηα ηελ απαζρφιεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πξφηππν ηεο θιαδηθήο θαηαλνκήο ηεο απαζρφιεζεο ησλ αιινδαπψλ, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο αδήισηεο εξγαζίαο, αθνξά θπξίσο ηνπο θιάδνπο ησλ Ξελνδνρείσλ-Δζηηαηνξίσλ, ηνπ Ληαληθνχ Δκπνξίνπ & Δπηζθεπήο εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, ηηο Καηαζθεπέο θαη νξηζκέλσλ ηνκέσλ ηεο Βηνκεραλίαο. Δηδηθφηεξα νη αιινδαπνί αζθαιηζκέλνη ηνπ Ι.Κ.Α. αληηπξνζσπεχνπλ ην 12,98% ησλ αζθαιηζκέλσλ κε ηνπο άλδξεο λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (15,12% έλαληη 9,77%). Οη Αιβαλνί ππήθννη αληηπξνζσπεχνπλ ην 55,5% ησλ αιινδαπψλ αζθαιηζκέλσλ. Σν 45,65% ησλ Αιβαλψλ εξγάδεηαη ζηηο «Καηαζθεπέο», ελψ ην κφιηο ην 16,19% ζηηο «Μεηαπνηεηηθέο Βηνκεραλίεο» θαη ην 14,96% ζε «Ξελνδνρεία θαη Δζηηαηφξηα». Απφ ηνπο ππφινηπνπο αιινδαπνχο (πιελ απηψλ ηεο Δ.Δ.) εξγάδεηαη ζηηο «Καηαζθεπέο» ην 20,41%, ζηηο «Μεηαπνηεηηθέο Βηνκεραλίεο» ην 23,48% ελψ έλα ζεκαληηθφο αξηζκφο αζθαιηζκέλσλ 14,64% ζε «Ιδησηηθά Ννηθνθπξηά». ηα ίδηα ζρεδφλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην πξφηππν ηεο απαζρφιεζεο ησλ αιινδαπψλ θαηαιήγεη θαη πξφζθαηε κειέηε ηνπ Κξεηηθίδε 21 ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ Δπνκέλσο νη αιινδαπνί κεηαλάζηεο απαζρνινχληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο θαη ηνπο ηνκείο ππεξεζηψλ πνπ εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εθδήισζεο ζπκπησκάησλ αδήισηεο εξγαζίαο. πλεπψο θαη ιακβάλνληαο ππφςε αθελφο ηηο παξαηεξνχκελεο ειιείςεηο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο (απνπζία ππνδνκψλ θαη νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ έληαμεο θαη παξακνλήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο) θαη αθεηέξνπ ηελ ηδηαίηεξα γεληθεπκέλε είζνδν αιινδαπψλ κεηαλαζηψλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα επεξεάδνπλ άκεζα ηελ έθηαζε ηεο παξάλνκεο απαζρφιεζεο. Θεζκηθφ Πιαίζην χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ ε πξφζιεςε θαη ε απαζρφιεζε κηζζσηψλ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο 20 Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ - Γ/λζε Αλαινγηζηηθψλ Μειεηψλ θαη ηαηηζηηθήο, ηνηρεία Απαζρφιεζεο επηεκβξίνπ Κξεηηθίδεο Γ., Η Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα ζην ΔΝΗΜΔΡΧΗ, ηεχρνο 104, ΙΝΔ/ ΓΔΔ- ΑΓΔΓΤ, Αζήλα, Μάξηηνο

17 αθνξνχλ θπξίσο ηελ εκπξφζεζκε αλαγγειία πξφζιεςεο κηζζσηνχ ζηηο αξκφδηεο ηνπηθέο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο. Παξάιιεια ζχκθσλα θαη κε ην χληαγκα ηεο ρψξαο (άξζξν 22/ παξ. 5), ε θνηλσληθή αζθάιηζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη ην Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ θνηλσληθφ-αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ κε βάζε ηα νξηδφκελα απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Έηζη εθηφο απφ ηελ γλσζηνπνίεζε πξφζιεςεο πξνο ηνλ ΟΑΔΓ, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ κηζζσηψλ θαη ηνπ ίδηνπ, θαζψο θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ παξαρψξεζε ζηνπο νηθείνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο ελφο κηζζσηνχ, ν νπνίνο δελ είλαη αζθαιηζκέλνο ζηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ησλ κηζζσηψλ ηεο ρψξαο (ΙΚΑ), ν εξγνδφηεο νθείιεη λα πξνβεί ζε αλαγγειία θαη απνγξαθή ηνπ ζην Μεηξψν Αζθαιηζκέλσλ ηνπ νηθείνπ ππνθαηαζηήκαηνο ΙΚΑ. Η κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ επηζχξεη πνηληθέο θαη ρξεκαηηθέο θπξψζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ιεθζεί δηάθνξα κέηξα εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, νξηζκέλα απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη θηλνχληαη ζε κηα θαηεχζπλζε πεξηνξηζκνχ ησλ πεξηπηψζεσλ παξάλνκεο απαζρφιεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ηε δεχηεξε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο ησλ αιινδαπψλ κεηαλαζηψλ, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 2910 «Είζοδορ και παπαμονή αλλοδαπών ζηην ελληνική Επικπάηεια. Κηήζη ηηρ ελληνικήρ ιθαγένειαρ και άλλερ διαηάξειρ» θαη ηελ πξφζθαηε κεραλνξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΙΚΑ 22. Σφζν κε ηελ απφπεηξα λνκηκνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ φζν θαη κε ηελ κεραλνγξάθεζε ησλ αξρείσλ ηνπ ΙΚΑ δηεπθνιχλζεθε ε πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηδφκελσλ κηζζσηψλ ηεο ρψξαο. Παξάιιεια άμηα κλείαο ζεσξείηαη ε ζρεηηθά πξφζθαηε ζχζηαζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.), ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ηηο παιαηφηεξεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ ππφ ηελ επίβιεςε ησλ λνκαξρηαθψλ αξρψλ. Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ην λφκν 2639/1998 «Ρύθμιζη επγαζιακών ζσέζεων, ζύζηαζη Σώμαηορ Επιθεώπηζηρ Επγαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ» θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο, ε ζηειέρσζε θαη ινηπά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ.δπ.δ. είλαη ε επίβιεςε θαη ν έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ΙΚΑ δηελεξγεί αληίζηνηρνπο ειέγρνπο, νη 22 Questionnaire for EIRO, φ.π. 17

18 νπνίνη φκσο πεξηνξίδνληαη ζε ζέκαηα ηήξεζεο ηεο θνηλσληθν-αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. Αλ θαη νη αλψηαηεο ηξηηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο θαη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ρψξαο έρνπλ επαλεηιεκκέλσο ηνλίζεη ηελ αλαγθαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ηεο έθηαζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, εληνχηνηο δελ έρνπλ αλαιεθζεί ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο θαη εηαηξηθέο δξάζεηο απφ ηνπο θνηλσληθνχο ζπλνκηιεηέο, νχηε έρνπλ ζπλαθζεί ζρεηηθέο ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο, νη νπνίεο λα θάλνπλ ζρεηηθή αλαθνξά ή λα ζέηνπλ εηδηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ κείσζε ηεο παξάλνκεο απαζρφιεζεο. ηελ Διιάδα έρνπλ εθαξκνζζεί κέρξη ζηηγκήο πέληε ΔΓΑ, ηα νπνία νπζηαζηηθά αληαλαθινχλ ηε βαζηθή θηινζνθία ησλ πξφζθαησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο ζε ζέκαηα απαζρφιεζεο. Καλέλα άιισζηε ΔΓΑ δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο ζπλνκηιεηέο, φπσο ζα φθεηιε σο έλα απηνχζην πξντφλ ελφο αμηφπηζηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ απαζρφιεζε. Δπνκέλσο νη πξνηάζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ ΔΓΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη κάιινλ λα ηδσζνχλ ζαλ πξνζαλαηνιηζκνί πνιηηηθήο ηεο απεξρφκελεο, πξηλ ηηο πξφζθαηεο εζληθέο εθινγέο, θπβέξλεζεο 23. Απφ ηηο πξνηάζεηο απηέο μερσξίδνπλ ε: Δπαλεμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εζληθνχ ξπζκηζηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο απαζρφιεζεο κε ζηφρν αθελφο ηελ απινπνίεζε ηνπ θαη αθεηέξνπ ηελ απζηεξφηεξε ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ ζα παξακείλνπλ ζε ηζρχ. Αλάπηπμε ζχγρξνλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαη ην.δπ.δ., ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ θαη ηε δηαζηαχξσζε κεηαμχ ηνπο ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ζηνηρείσλ κε ην ΙΚΑ. Αλαβάζκηζε ηνπ.δπ.δ. θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ κε ηελ πξφζιεςε λέσλ ζηειερψλ θαη θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ. Γεκηνπξγία θηλήηξσλ πξφζιεςεο θαη ε ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ λνκηκνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ. πκπεξάζκαηα Η αδήισηε εξγαζία απνηειεί δηαξζξσηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο, ην νπνίν αζθεί πνιχπιεπξεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηζνξξνπία ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Παξάιιεια απνηειεί ζνβαξφ εκπφδην νκαιήο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Η ππφζεζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, φπσο

19 είλαη νη κεηαλάζηεο απφ ην εμσηεξηθφ. χκθσλα άιισζηε θαη κε ηηο εθζέζεηο ηνπ.δπ.δ. ε αδήισηε εξγαζία αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα αθνινπζεί θαζνδηθέο ηάζεηο, εληνχηνηο θπκαίλεηαη ζε ζαθψο πςειφηεξα ηνπ κέζνπ θνηλνηηθνχ επίπεδα ηεο ηάμεσο ηνπ 25%-18%. Δπηπιένλ απφ ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλαζθάιηζηεο παξάλνκεο απαζρφιεζεο αθνξά ην εγρψξην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη επνκέλσο είλαη ιάζνο ην πξφβιεκα λα εζηηάδεηαη κφλν ζηελ παξνπζία ησλ αιινδαπψλ κεηαλαζηψλ. Οπζηαζηηθά ζηελ Διιάδα παξαηεξνχκε δχν (ηνπιάρηζηνλ) αγνξέο εξγαζίαο: Μία επίζεκε, θαιά πξνζηαηεπκέλε θαη ξπζκηζκέλε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξή επειημία, ρακειή επαγγεικαηηθή θαη γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα, πεξηνξηζκέλε δηάρπζε λέσλ κνξθψλ απαζρφιεζεο θαη πςειή πξνζηαζία ηεο εμαξηεκέλεο απαζρφιεζεο Μηα αλεπίζεκε, άγλσζηεο έθηαζεο: παξανηθνλνκία, αδήισηε ή «καχξε εξγαζία» δειαδή: de jure άθακπηε, αιιά de facto «επέιηθηε» αγνξά εξγαζίαο 24. ε θάζε πεξίπησζε, ε ιεηηνπξγία κηαο παξάιιειεο θαη δεπηεξεχνπζαο αγνξάο εξγαζίαο ειινρεχεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηεπξχλεη ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Αθξηβψο γηα απηφ απαηηνχληαη πην ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, νη νπνίεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αθνξνχλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδπλακίαο ησλ κεραληζκψλ επφπηεπζεο θαη ηήξεζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο λα εθηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπο. 24 Γελδξηλφο Γ., Νέεο κνξθέο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα, Μχζνη θαη πξαγκαηηθφηεηεο, εηξά ζεκηλαξίσλ «Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή», Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ,

20 ΙΙ. Μέζα θαηαπνιέκεζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ δηαθέξνπλ έληνλα απφ ρψξα ζε ρψξα. Παξφια απηά, είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο δπν βαζηθψλ ηάζεσλ: κηαο πνπ επηδηψθεη λα κεηαηξέςεη ηελ αδήισηε εξγαζία ζε θαλνληθήο κνξθήο απαζρφιεζε θαη κηαο πνπ επηδηψθεη λα ηελ πεξηνξίζεη, εληείλνληαο ηα ειεγθηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα. Η Δπξσπατθή Έλσζε πξνηείλεη ζπλδπαζκφ κέηξσλ θαη ησλ δπν ηάζεσλ, θαίλεηαη φκσο λα ζεσξεί ηελ αδήισηε εξγαζία πξσηίζησο πξφβιεκα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ θαη πξνθξίλεη ηελ άξζε ησλ αληηθηλήηξσλ γηα ηε δήισζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (κείσζε θφξσλ θαη εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, λνκηκνπνίεζε ηεο παξάλνκεο επειημίαο) θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Α. Πξσηνβνπιίεο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζε θαλνληθήο κνξθήο απαζρφιεζε ηελ Απφθαζε 2003/578/ΔΚ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξηιακβάλεηαη θαηεπζπληήξηνο γξακκή ππφ ηνλ ηίηιν «Μεηαηξνπή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζε θαλνληθήο κνξθήο απαζρφιεζε», ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Σα θξάηε-κέιε ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ επξείεο δξάζεηο θαη κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, πνπ ζα ζπλδπάδνπλ ηελ απινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ άξζε ησλ αληηθηλήηξσλ θαη ηελ παξνρή θαηάιιεισλ θηλήηξσλ ζηα ζπζηήκαηα θνξνινγίαο θαη παξνρψλ, ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη ηελ εθαξκνγή θπξψζεσλ» 25. ην Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε κεηαηξνπή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζε θαλνληθή απαζρφιεζε, ππφ ηνλ ηίηιν «Πξνιεπηηθέο δξάζεηο θαη θπξψζεηο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο» 26, πξνηείλεηαη ηα θξάηε - κέιε «2.4. λα αλαπηχμνπλ κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηήξεζε ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε βαζηζκέλε ζηελ πξνιεπηηθή δξάζε, πνπ λα ελζαξξχλεη φινπο ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο λα ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο επίζεκεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θαλνληθήο απαζρφιεζεο ηα κέηξα απηά ζα πξέπεη λα ζπκβηβάδνληαη κε ηε βησζηκφηεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ: - ηε δεκηνπξγία ελφο λνκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 25 Official Journal of the European Union, βι

21 πεξηβάιινληνο πνπ λα επλνεί ηε δήισζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο δηα κέζνπ απινπζηεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ θξαγκψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ έλαξμή ηεο θαη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, - ηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ αληηθηλήηξσλ φζνλ αθνξά ηε δήισζε ηεο εξγαζίαο ηφζν απφ πιεπξάο ηεο δήηεζεο, φζν θαη απφ πιεπξάο ηεο πξνζθνξάο: α) δηα κέζνπ ηεο επαλεμέηαζεο θαη, φπνπ απαηηείηαη, ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ θνξνινγίαο θαη παξνρψλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ πςεινί νξηαθνί πξαγκαηηθνί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο θαη, φπνπ δεη, ε θνξνινγία ησλ ρακειφκηζζσλ εξγαδνκέλσλ, β) ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο έλαληη ησλ δηθαηνχρσλ κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θαλνληθή αγνξά εξγαζίαο, θαη γ) ηεο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο αλεξγίαο θαη ησλ παγίδσλ ηεο θηψρεηαο κε εμάιεηςε αλεπηζχκεησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ θνξνινγίαο θαη ζπζηεκάησλ παξνρψλ.». Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνσζεί θαη αξρήλ κηα πνιηηηθή κείσζεο ηνπ χςνπο ησλ θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαη γεληθφηεξα απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, επηδηψθνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ λα θαηαξγήζεη ηα αληηθίλεηξα ηεο δήισζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. κσο ε απειεπζέξσζε απηή θαη ζπλεπψο ε πην δηαδεδνκέλε ρξήζε επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, δελ κπνξεί λα κελ εμηζνξξνπεζεί θαη απφ κία πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Γη απηφ ην ιφγν, ε ΔΔ πξέπεη λα επηκείλεη θαη ζηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ αζθάιεηαο, θαηά πξνηίκεζε κάιηζηα πξηλ απφ ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο λφκηκεο επειημίαο, ψζηε λα κελ θαηαζηήζεη πην εχθνιε ηελ παξαβίαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηειηθά νδεγήζεη ζηελ άλνδν ησλ δεηθηψλ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Β. Διεγθηηθνί κεραληζκνί θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα Σν πιένλ δηαδεδνκέλν κέηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν είλαη ε δηεμαγσγή ειέγρσλ θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ απφ θάπνηα αξκφδηα αξρή. Με ην Φήθηζκα ζρεηηθά κε ηε κεηαηξνπή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζε θαλνληθή απαζρφιεζε ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαιεί ηα θξάηε κέιε «λα εληζρχζνπλ ηελ επηηήξεζε, φπνπ απαηηείηαη, κε ηελ ελεξγφ ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθψλ ζπλνκηιεηψλ θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ 21

22 θπξψζεσλ, ηδίσο γηα απηνχο πνπ νξγαλψλνπλ ή επσθεινχληαη απφ ηελ αδήισηε εξγαζία, κε παξάιιειε εμαζθάιηζε θαηάιιειεο πξνζηαζίαο γηα ηα ζχκαηα ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ (κεηαμχ άιισλ, θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ, επηζεσξήζεσλ εξγαζίαο, αζηπλνκίαο), ζχκθσλα κε ηελ εζληθή πξαθηηθή, λα εληζρχζνπλ, ζην πιαίζην βειηίσζεο ηεο ηθαλφηεηαο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. ηε δηεζληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ζηα δηάθνξα θξάηε - κέιε, φζνλ αθνξά ηηο δηεζληθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηδίσο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ πνπ νξίδνπλ ηα θξάηε - κέιε πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ απάηε φζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη ηελ αδήισηε εξγαζία» 27. ηα πεξηζζφηεξα θξάηε - κέιε αξκφδηα αξρή γηα ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ είλαη ε Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. ηε νπεδία, αξκφδην είλαη ην Γξαθείν Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, ζηελ Κχπξν νη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζηε Γεξκαλία νη Σεισλεηαθέο Αξρέο, ζηελ Ιζπαλία νη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην νη Αξρέο Μεηαλάζηεπζεο. Οη γεξκαληθέο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πάλησο ζεσξνχλ ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα Σεισλεία αλεπαξθή θαη έρνπλ επαλεηιεκκέλα δηεθδηθήζεη ηε ζχζηαζε Δηδηθνχ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο 28. Σα ηειεπηαία ρξφληα πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. ηε Γαιιία έρεη ζπζηαζεί Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αδήισηεο Δξγαζίαο (Commission Nationale de Lutte Contre le Travail Illegal), ε νπνία απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ηεο αζηπλνκίαο, ησλ θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ αξρψλ, ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλνκηιεηψλ. Παξφκνηνη ειεγθηηθνί κεραληζκνί έρνπλ ζπζηαζεί ζηηο Κάησ Υψξεο θαη ηελ Πνισλία 29. Μέηξα ιακβάλνληαη θαη ζην επίπεδν ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Έηζη, ζηελ Διιάδα έρνπλ ζεζπηζζεί πξνγξάκκαηα πξνζπάζεηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ. Η Γεξκαλία θαη ε Ιζπαλία, επηδηψθνληαο λα πεξηνξίζνπλ ηελ εηζξνή κεηαλαζηψλ απφ ηα λέα θξάηε - κέιε, έρνπλ ππνγξάςεη ζρεηηθέο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο, ελψ ε Γαιιία πξνγξακκαηίδεη ηε ζχζηαζε γξαθείσλ δηαζχλδεζεο. Οη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζε πεξίπησζε παξαβάζεσλ είλαη νηθνλνκηθέο (Απζηξία, Γαλία, Γαιιία, Γεξκαλία, ΙΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, φ.π., ζει ΙΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, φ.π., ζει

23 Διιάδα, Οπγγαξία, Ιηαιία, Λεηνλία, Ννξβεγία, Πνισλία, ινβαθία, νπεδία, Ηλσκέλν Βαζίιεην) ή / θαη πνηληθέο (Γαλία, Φηλιαλδία, Διιάδα, Ννξβεγία, νπεδία, Ηλσκέλν Βαζίιεην). Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε ε επζχλε επηκεξίδεηαη αλάκεζα ζηνλ εξγαδφκελν θαη ηνλ εξγνδφηε, ελψ ζηελ Πνισλία ππεχζπλνο ζεσξείηαη κφλν ν εξγαδφκελνο. Σν δήηεκα ηνπ εληνπηζκνχ ησλ ππεπζχλσλ θαζίζηαηαη αθφκα πην δχζθνιν ζηελ πεξίπησζε αιπζίδσλ ππεξγνιαβηψλ. Η Γεξκαλία θαη ε Ννξβεγία έρνπλ αληηκεησπίζεη ην δήηεκα θαζηεξψλνληαο εμ νινθιήξνπ ηελ επζχλε ζηνλ εξγνδφηε/ρξήζηε θαη ζηνλ εξγνδφηε/εξγνιάβν 30. Γ. Οη επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο σο κέζν θαηαπνιέκεζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο Απφ ηελ πεξίνδν ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, ηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα ζπληζηνχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο 31. Η φιε ινγηθή επί ηεο νπνίαο εξείδεηαη ην εξγαηηθφ δίθαην έγθεηηαη ζηελ εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ εξγαδφκελσλ, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηζρχ ησλ εξγνδνηψλ. Σα εξγαηηθά δηθαηψκαηα ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ επξχηεξε ζθαίξα ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα σο sui generis δηθαηψκαηα έρνπλ ζχκθσλα κε ηε δηάθξηζε ηνπ Jellinek (1905) ζεηηθφ status, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζνχλ, είλαη αλαγθαία ε ζεηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο. Σα δηθαηψκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηέπνληαη απφ κία ξεπζηφηεηα σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο (ελ ζρέζεη κε ηα αηνκηθά θαη ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα), θαζψο είλαη απφηνθνη ησλ θνηλσληθψλ δηεθδηθήζεσλ ησλ πεξαζκέλσλ αηψλσλ. ε απηφ ην θάζκα εγγξάθεηαη θαη ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία. Η έθβαζε ησλ θνηλσληθψλ δηεθδηθήζεσλ, παξάιιεια κε ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ζπλζήθεο ζηελ παξαγσγή, νδήγεζαλ ζηελ επί ηνπ πξαθηένπ επηθξάηεζε θαη ζεζκνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο 32. Μεηαβαίλνπκε ινηπφλ απφ ην παξαγσγηθφ κνληέιν γλσζηφ σο θνξληηζκφο ζε έλα κεηαθνξληηθφ πξφηππν, φπνπ ε θηλεηηθφηεηα θαη ε επειημία θεξδίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο, ελψ ζπλάκα δείρλνπλ λα 30 ΙΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, φ.π., ζει Βι. ζρεηηθά law. 32 Σν πξφηππν απηφ πεξηιακβάλεη ηελ νρηάσξε πιήξε θαη ζηαζεξή απαζρφιεζε θαη ηελ ακνηβή κε βάζε ηηο εζληθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε. 23

24 ζρεηηθνπνηνχλ ην θαζεζηψο αζθάιεηαο πνπ παξείρε ην κέρξη πξφηηλνο επηθξαηέο θνξληηθφ πξφηππν. Οη πεηξειατθέο θξίζεηο, ε ρακειή θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ν ζπλερήο αγψλαο γηα πεξηζζφηεξε αληαγσληζηηθφηεηα πξνθάιεζε κία ξνπή γηα ζπγθξάηεζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Η πίεζε ινηπφλ ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ, θαη θπξίσο νη ζπλζήθεο πεξαηηέξσ απειεπζέξσζεο ηεο θίλεζεο ησλ θεθαιαίσλ θαη αλάδπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ «ζαπκάησλ» ηεο Ιλδίαο θαη ηεο Κίλαο, νηθνλνκηψλ πνπ βαζίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηε ζπκπίεζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο, ζπλζέηνπλ ηε λέα εηθφλα ηεο νηθνλνκίαο. Καη επέθηαζε, ην λέν ζθεληθφ ηεο νηθνλνκίαο επηδξά θαη επί ηεο αγνξάο εξγαζίαο, πξνσζψληαο πξαθηηθέο επειημίαο. ηε δηάδνζε ηεο επειημίαο επηπιένλ ζπληείλνπλ θαη άιια γλσξίζκαηα ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο, ηα νπνία θαη νπζίαλ ζπληζηνχλ αιιαγέο πνπ κεηαηξέπνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ θφζκνπ γχξσ καο 33. Σν πνξηξέην ηεο επνρήο καο ζπλζέηνπλ ζπλ ηνηο άιινηο θαη ε ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ε επαλάζηαζε ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο πνπ επαλαθαζφξηζαλ ην ρψξν θαη ηνλ ηξφπν ηεο παξαγσγήο, ε αλάδπζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο κε ηηο λέεο απαηηήζεηο θαη ηνπο λένπο νξηζκνχο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ επηβάιιεη, θαζψο θαη νη αιιαγέο ζε επίπεδν θαζεκεξηλήο δσήο πνπ επήιζαλ κε ηελ είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε ζπλαθφινπζε αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Έηζη θαζίζηαηαη αλακθίβνιε ε χπαξμε κηαο λέαο θαηάζηαζεο ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο. ην πεδίν απηφ φκσο ζπληεινχληαη θαη επηπιένλ αιιαγέο. Πιένλ ε εξγαζία δηέπεηαη απφ ηελ ηξηηνγελνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη κελ ηελ επηβξάβεπζε φζσλ έρνπλ πςειέο δεμηφηεηεο, ζηεξίδεηαη δε ζπγρξφλσο ζε κεγάιν αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο ρακειήο εηδίθεπζεο. Ιδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο φκσο θξίλνληαη ε αζηάζεηα θαη ε πνηθηιία ησλ φξσλ απαζρφιεζεο, ε επκεηαβιεηφηεηα θαη ε αζπλέρεηα ησλ φξσλ απαζρφιεζεο, πνπ απνηεινχλ ζχγρξνλεο ηάζεηο. Δλφςεη φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, νη πιένλ πξνθαλείο θηλεηήξηνη ιφγνη γηα ηε δηάρπζε ηεο επειημίαο ζηελ απαζρφιεζε (κέζσ ησλ λέσλ κνξθψλ απαζρφιεζεο) είλαη ε αλάγθε γηα δηαξζξσηηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ε αλάγθε γηα κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο θαη ε ζπκθηιίσζε επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο. Ο φξνο «flexicurity» πξνέξρεηαη απφ ηελ φζκσζε ησλ ιέμεσλ flexibility θαη security (αγγιηθνί φξνη γηα ηελ επειημία θαη ηελ αζθάιεηα). Σν πεξηθείκελν φπνπ 33 Λπκπεξάθε Α. Γελδξηλνχ Γ., Δπέιηθηε Δξγαζία: Νέεο Μνξθέο θαη Πνηφηεηα Απαζρφιεζεο, εθδ. Κέξθπξα, Αζήλα 2004, ζει

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ Τπεύθςνη Καθηγήηπια Γπιηζάκη Υ. Δπιμέλεια: Μπάορ Γημήηπιορ Νικολαΐδηρ Αλέξιορ Καβάλα 2007

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ Σα βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο Απαζρνινύκελνη: είλαη ηα άηνκα ηα νπνία ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο είλαη απαζρνινχκελνη έλαληη ακνηβήο ή απηναπαζρνινχκελνη. Άλεξγνη: είλαη ηα άηνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

πνπδάζηξηα: ΚΑΡΗΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ

πνπδάζηξηα: ΚΑΡΗΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ: ΦΔΡΧΝΑ ΑΝΓΡΔΑ πνπδάζηξηα: ΚΑΡΗΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΑΘΖΝΑ 2008 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Σν θαηλόκελν ηεο νηθνλνκηθά εμαξηεκέλεο απηναπαζρόιεζεο Δπηβιέπσλ: Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

«Οη επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη ζηελ Διιάδα»

«Οη επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη ζηελ Διιάδα» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: «Οη επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5. 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο...9. 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9. 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ...

Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5. 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο...9. 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9. 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ... 1 Πεπιεσόμενα Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο.....9 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.... 13 1.3 Αηηίεο δεκηνπξγίαο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα