ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ. Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή. Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ. Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή. Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF"

Transcript

1 ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF Μηα έθδνζε από ηα θπιαθηζκέλα κέιε ηεο πλσκνζίαο Ππξήλσλ ηεο Φσηηάο

2 Αθνύκε ην ηξαγνύδη ηεο θσηηάο πνπ έξρεηαη από καθξηά. Οη ιέμεηο κπξίδνπλ κπαξνύηη. Απ ηελ άιιε άθξε ηνπ θόζκνπ αλππόηαθηνη ζύληξνθνη θαίλε ηηο λύρηεο θαη απειεπζεξώλνπλ ηόπνπο θαη ζηηγκέο. Σνπο αθνύκε πλσκνηνύλ, ζρεδηάδνπλ, επηηίζεληαη Γε ρξεηάδεηαη λα πνύκε ηίπνηε άιιν, αθήλνπκε ηα αδέξθηα καο λα κηιήζνπλ γηα καο. «Είκαζηε όινη Σπλωκνζία Ππξήλωλ ηεο Φωηηάο. Η Σ.Π.Φ. δελ είλαη κηα νξγάλωζε ή απιά κηα νκάδα. Αληίζεηα είλαη ε αληαγωληζηηθή έθθξαζε ηεο νξγήο θαη ηεο πεξηθξόλεζεο απέλαληη ζηελ εμνπζία θαη ζηηο δνκέο ηεο. Γηα λα εμαπιώζεηο ηε Σ.Π.Φ. ην κόλν πνπ ρξεηάδεζαη είλαη βελδίλε, ζπίξηα θαη ε επηζπκία λα πνιεκήζεηο γηα ηελ απόιπηε ειεπζεξία. Έρνπκε μεθηλήζεη ηνλ πόιεκν ελάληηα ζηελ ππάξρνπζα ηάμε. Σ.Π.Φ. Μεμηθνύ/FAI» Σν παξαθάησ θείκελν πνπ αθνινπζεί αθηεξώλεηαη ζηε.π.φ. Μεμηθνύ θαη ζηα αδέξθηα καο ηεο FAI ζε όιν ηνλ θόζκν.

3 i) Φπζάεη θόληξα... από ηελ Ιλδνλεζία έσο ηε Υηιή Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο από θάζε γσληά ηνπ θόζκνπ όιν θαη πην ζπρλά εθξεθηηθά κελύκαηα από θσηηά θαη κπαξνύηη δηαζρίδνπλ ζύλνξα θαη ζάιαζζεο θηάλνληαο κέρξη εδώ, ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο πνπ βξηζθόκαζηε αηρκάισηνη, αιιά όρη εηηεκέλνη. Λέμεηο αλαθαηεύνληαη κε ηε θσηηά θαη πίζσ από ηηο ζηάρηεο ηξαπεδώλ, θξαηηθώλ νρεκάησλ, πεξηπνιηθώλ, εξγαζηεξίσλ λαλνηερλνινγίαο, θεξαηώλ ηειενπηηθήο αλακεηάδνζεο, ζεθηνπξηηάδηθσλ, εκπνξηθώλ πνιπηειώλ πνιπθαηαζηεκάησλ αλνίγνπλ κηα ππόζρεζε ζηνπο θίινπο θαη κηα απεηιή ζηνπο ερζξνύο. Αλνίγνπλ ηε δσληαλή πξόηαζε ηεο Άηππεο Αλαξρηθήο Οκνζπνλδίαο (FAI). Έλα Γηεζλέο Δπαλαζηαηηθό Μέησπν (IRF) νξγαλώλεηαη πιένλ ζηελ Ιηαιία, ζηελ Αγγιία, ζηε Υηιή, ζην Μεμηθό, ζηελ Αξγεληηλή, ζηε Ρσζία, ζηελ Οιιαλδία, ζην Πεξνύ, ζηε Βνιηβία, ζηελ Ιλδνλεζία, ζηελ Απζηξαιία, ζηελ Διιάδα... Μηα ηδέα πνπ μεθίλεζε ην ηαμίδη ηεο πξηλ δέθα ρξόληα ζηελ Ιηαιία απ ηα αδέξθηα θαη ηηο αδεξθέο καο ηεο ηηαιηθήο FAI θαη ζήκεξα είλαη πην δπλαηή από πνηέ. Η FAI ζίγνπξα δελ είλαη έλα ζεσξεηηθό παηρλίδη αθίλδπλσλ ιέμεσλ θαη ζπκβόισλ, αιιά κηα ηδέα λα δήζνπκε επηθίλδπλα θαη αλαξρηθά κε όιεο καο ηηο αηζζήζεηο δίρσο λεθξό ρξόλν θαη δεηιέο δηθαηνινγίεο. πρλά ηα θείκελα πνπ θηάλνπλ ζηα ρέξηα καο όπσο απηό ηεο ηηαιηθήο FAI, απηό ησλ άγγισλ ζπληξόθσλ ηεο FAI κε ηίηιν «Βξνρή θαη θσηηά», ε αλαθνίλσζε ηεο FAI απ ηε Ρσζία, ην θάιεζκα ησλ 11 αλαξρηθώλ νξγαλώζεσλ από ην Μεμηθό, θαζώο θαη πνιιά άιια, καο γεκίδνπλ κε κηα πεξίεξγε ακεραλία. Δίλαη απηή ε απεξίγξαπηε ραξά πνπ ληώζνπκε όηαλ αηνκηθόηεηεο θαη νκάδεο πνπ δελ γλσξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θηάλνπλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαη ληώζνπλ ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα αθξηβώο ηελ ίδηα ζηηγκή. Απηό ην ζπλαίζζεκα εθξεγλύεηαη ζε θάζε ιέμε πνπ μεθιεηδώλεη ηελ επόκελε θαη ραξάδεη κηα θνηλή δηαδξνκή εμέγεξζεο. Δίλαη από ηηο ιίγεο θνξέο πνπ δελ έρνπκε πνιιά λα πνύκε. ηα πεξηζζόηεξα ζεκεία καο έρνπλ θαιύςεη ήδε νη ζύληξνθνη. Όκσο δελ ζέινπκε λα εμαληιήζνπκε ην θείκελν ζε κηα ζεηξά θηινθξνλήζεσλ. Γλσξίδνπκε πσο έρνπκε δνπιεηά λα θάλνπκε θαη έλα δύζθνιν δξόκν κε κάρεο λα δηαβνύκε. Σώξα ζέινπκε λα γίλνπκε αθόκα πην επηθίλδπλνη, αθόκα πην νπζηαζηηθνί, αθόκα πην αλαξρηθνί. Γηα απηό κέζα από ηηο θπιαθέο γξάθνπκε πνιύ, γηαηί ζέινπκε λα πξάμνπκε πεξηζζόηεξν. ii) Kάλνληαο «κεηάθξαζε» κέζα ζηε κεηάθξαζε Η επηθνηλσλία είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο όιεο ηεο άηππεο δνκήο καο. Αληηιακβαλόκαζηε θάζε ιέμε σο έλα πξνζθιεηήξην κάρεο ελάληηα ζηελ εμνπζία. Κάζε λόεκα πνπ απνηππώλνπκε πάλσ ζην ραξηί, ζέινπκε λα βξνύκε ηνλ ηξόπν λα απνδξάζεη απ ηε ζεσξία θαη λα κεηνπζησζεί ζε πξάμε. Μόλν κέζα ζηελ

4 πξάμε δνθηκάδνληαη όιεο νη ζεσξεηηθέο αμίεο. Κάζε ιέμε, όκσο, πνπ ρξεζηκνπνηνύκε έρεη ηε δηθή ηεο ηζηνξηθή πξνέιεπζε. πρλά ίδηεο ιέμεηο εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά λνήκαηα από ρώξα ζε ρώξα. Η Άηππε Αλαξρηθή Οκνζπνλδία (FAI) απνηειεί έλαλ δηεζλή αλαξρηθό ζρεκαηηζκό αλάκεζα ζε αηνκηθόηεηεο θαη ππξήλεο πνπ κηιάλε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο, επηδηώθνληαο, όκσο, λα εθθξάζνπλ κέζα απ ηηο πξάμεηο ηνπο ηελ θνηλή ηνπο επηζπκία γηα ηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε. Γηα απηό έρνπλ πνιύ κεγάιε αμία νη κεηαθξάζεηο θεηκέλσλ θαη πξνθεξύμεσλ πνπ θπθινθνξνύλ αλάκεζα ζηνπο θύθινπο ηεο Α.Α.Ο. (FAI) ώζηε λα γλσξίζεη ν έλαο ηηο ηδέεο ηνπ άιινπ. πρλά, όκσο, ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη κηα δεύηεξε «κεηάθξαζε» ηεο κεηάθξαζεο ώζηε λα εμεγνύληαη θάπνηεο ιέμεηο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά λνήκαηα από ηόπν ζε ηόπν. Δδώ θάλνπκε κηα πξώηε απόπεηξα απηήο ηεο δηπιήο κεηάθξαζεο ώζηε λα μεδηαιύλνπκε θάζε πηζαλή ζύγρπζε αλάκεζα ζε ζπληξόθνπο. Η πξώηε επηζήκαλζε, καο ήξζε απ ηα αδέξθηα καο ζηε Υηιή όηαλ νη ζύληξνθνη ησλ columnas antagonicas intediarias (αληαγσληζηηθέο εκπξεζηηθέο θάιαγγεο) πξνσζώληαο ην δηάινγν κέζσ ηεο πξάμεο, ζε πξνθήξπμε κε ηελ νπνία αλέιαβαλ ηελ επζύλε γηα ηνλ εκπξεζκό ηεο ηξάπεδαο Banco Estado ζην αληηάγθν, έζεζαλ αλνηθηά ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο γηα ηε ρξήζε ηεο ιέμεο επαλάζηαζε θαη ην λόεκα πνπ ηνπ πξνζδίδνπκε εκείο σο.π.φ. Η έλζηαζε ηνπο ζηεξίρηεθε ζην γεγνλόο όηη γηα απηνύο ζπλήζσο ε έλλνηα ηεο επαλάζηαζεο ηαπηίδεηαη κε ην γεληθεπκέλν ια η θό μεζεθσκό, πνπ ζπληειείηαη κέζσ κηαο μαθληθήο ζπλεηδεζηαθήο αθύπληζεο ησλ καδώλ. Απηήλ ηελ επαλάζηαζε επηθαινύληαη ζπλήζσο νη καξμηζηέο θαη ιίγνη «αλαξρηθνί» πνπ δηθαηνινγνύλ ηε ρξήζε ηεο επαλαζηαηηθήο βίαο κνλάρα όηαλ νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζα είλαη ώξηκεο, εμνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο αηνκηθήο εμέγεξζεο. Άξα, κηιώληαο γηα κηα ηέηνηα επαλάζηαζε είλαη ζα λα κηιάκε εμ νλόκαηνο ηνπ ιανύ, θάηη ην νπνίν ζπκίδεη έληνλα ηηο έλνπιεο πξσηνπνξίεο θαη ηε καξμηζηηθή αληίιεςε, κε ηηο νπνίεο δελ έρνπκε θακία ζρέζε. Βέβαηα, είλαη αιήζεηα όηη ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκε ηελ έλλνηα ηεο επαλάζηαζεο ζηα θείκελα καο ζεσξώληαο απηνλόεην όηη έρνληαο κηιήζεη επαλεηιιεκέλα γηα ηνλ αλαξρηθό αληηθνηλσληζκό, ηνλ αλαξρναηνκηθηζκό, ηελ ηάζε ησλ εμεγεξζηαθώλ ζπληξόθσλ θαη ηνλ επηζεηηθό κεδεληζκό, γίλεηαη θαηαλνεηό ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν ηεο. Όκσο ζπρλά νη ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο, νη ειιείςεηο κεηαθξάζεσλ, θαζώο θαη ε ηδηαίηεξε ρξήζε θάζε ιέμεο ζε θάζε ηόπν, καο ηνλίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα λα είκαζηε πην μεθάζαξνη. Δπηζεκαίλνπκε, ινηπόλ, πσο ζε θακία πεξίπησζε δελ ηξεθόκαζηε κε ςεπδαηζζήζεηο γηα θάπνηα κειινληηθή αόξηζηε θνηλσληθή αθύπληζε απ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, νύηε γηα θάπνηνλ ια η θό μεζεθσκό κε αλαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γελ έρνπκε θακία εκπηζηνζύλε ζηηο κάδεο πνπ κε ηε δεηιία θαη ηελ αδξάλεηα ηνπο ζπληεξνύλ απηό ην εμνπζηαζηηθό ζύζηεκα. Γηα απηό δελ είκαζηε ερζξνί κόλν κε ην θξάηνο, αιιά θαη κε ηηο θνηλσληθέο αμίεο πνπ ην ζηεξίδνπλ, ην δηθαηώλνπλ θαη ην αλαπαξάγνπλ σο θνηλσληθή ζρέζε ζην εζσηεξηθό ηνπο. Αθόκα θαη νη θνηλσληθέο δηακαξηπξίεο γηα θαιύηεξνπο κηζζνύο, γηα θνηλσληθή αζθάιηζε, γηα πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα, είλαη θηλεηνπνηήζεηο κε εκεξνκελία ιήμεο, πνπ θαηαιήγνπλ μαλά ζηελ παζεηηθόηεηα.

5 Δκείο πηζηεύνπκε πσο ην θάζε άηνκν μερσξηζηά πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηεζεί, λα αληηιεζθεί ην έγθιεκα ηεο ύπαξμεο ηεο εμνπζίαο, λα ηελ θαηαξγήζεη ζηνλ ηξόπν δσήο ηνπ θαη παξάιιεια λα αλαδεηήζεη ζπληξόθνπο γηα λα ρηππήζεη ηε δηάρπηε εμνπζία ηνπ θξάηνπο. Γηα απηό άιισζηε πηζηεύνπκε ζηνλ αλαξρηθό κεηνςεθηθό αγώλα θαη ζην λέν αλαξρηθό αληάξηηθν πόιεο. Άιισζηε, ε έλλνηα ηεο επαλάζηαζεο από κόλε ηεο δε ζεκαίλεη απειεπζέξσζε. Μελ μερλάκε όηη θαη ε δηθηαηνξία ησλ θνκκνπληζηηθώλ θνκκάησλ εγθαζηδξύζεθε, θπξίσο, κεηά από επαλαζηάζεηο. Δκείο, δελ ζέινπκε κηα νπνηαδήπνηε επαλάζηαζε, αιιά κηα αλαξρηθή επαλάζηαζε πνπ ζα θαηαξγήζεη θάζε κνξθή εμνπζίαο. Γηα απηό από εδώ θαη πέξα γηα λα γηλόκαζηε ζαθείο πιένλ ζηα θείκελα θαη ζηηο πξάμεηο καο ζα κηιάκε γηα ηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε. Μηα άιιε παξαλόεζε πνπ ζπρλά κπνξεί λα ζπκβαίλεη έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαθνξά καο ζηνλ έλνπιν αγώλα. Γλσξίδνπκε πσο ζε θάπνηεο άιιεο ρώξεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Ιηαιία, ε έλλνηα ηνπ έλνπινπ αγώλα παξαπέκπεη ζε πεξαζκέλεο δεθαεηίεο ζηε ινγηθή ηεο έλνπιεο πξσηνπνξίαο. Δδώ πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε πσο ζε θακία πεξίπησζε δελ πηζηεύνπκε ζηηο πεθσηηζκέλεο πξσηνπνξίεο θαη ζηελ «επαλαζηαηηθή» θαζνδήγεζε. Όηη θάλνπκε, ην θάλνπκε πξώηα από όια γηα ηνλ εαπηό καο. Μέζα από ηηο επηζέζεηο καο επηθνηλσλνύκε κε άιινπο ζπληξόθνπο, δηαρένπκε ηηο αλαξρηθέο αμίεο, ρηππάκε ην ζύζηεκα, αξλνύκαζηε ην ξόιν ηνπ ζύκαηνο θαη απνιακβάλνπκε ηε δσή καο κέζα απ ηελ πην άγξηα θαη απειεπζεξσηηθή εθδνρή ηεο. Παξάιιεια, ζέινπκε λα νηθνδνκήζνπκε ην αληίπαιν δένο απέλαληη ζηνλ ερζξό θάλνληαο ζαθή ηελ ύπαξμε ελόο αδηάθνπνπ εκθύιηνπ πνιέκνπ αλάκεζα ζηνπο αλππόηαθηνπο θαη ηελ εμνπζία. Δπηδηώθνπκε λα ηξνκνθξαηήζνπκε ηνπο ηξνκνθξάηεο θαη λα ηνπο πεξάζνπκε ην θόβν ηεο αληεθδίθεζεο ζην δηθό ηνπο ζηξαηόπεδν, ζηηο επαύιεηο, ζηα θνηλνβνύιηα, ζηα ππνπξγεία, ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα. Όια απηά καο πξνζθέξνπλ κηα κεγάιε πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε. Γηα απηό άιισζηε πξνζδηνξίδνπκε ηνπο εαπηνύο καο σο αλαξρναηνκηθηζηέο. Αληηπαζνύκε νπνηαδήπνηε άπνςε ζέιεη λα κεηαηξέςεη ηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε από έλαλ απζεληηθό ηξόπν δσήο ζε κηα ζηξαηεπκέλε απνζηνιή κε θαλόλεο θαη αξρεγνύο ζηελ ππεξεζία ηνπ γεληθνύ «θαινύ» ηεο θνηλσλίαο. Γελ ζπζηαδόκαζηε γηα ην «θαιό» κηαο θνηλσλίαο πνπ ζπρλά ηελ θισηζάλε ηα αθεληηθά θη απηή γπξλάεη θαη ιέεη «επραξηζηώ». Αλ κέζα από ηηο πξάμεηο θαη ην ιόγν καο, πξνθαινύκε απειεπζεξσηηθά εξσηήκαηα θαη ακθηβνιίεο ζε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο ελάληηα ζην ζύγρξνλν ηξόπν δσήο, απηό είλαη θαιό πξώηα από όια γηα απηνύο ηνπο ίδηνπο. Θα είλαη κεγάιε καο ραξά θαη ηηκή αλ ζηα πξόζσπα ηνπο ζπλαληήζνπκε κειινληηθνύο ζπληξόθνπο. Αλ πάιη όρη, εκείο δελ πξόθεηηαη νύηε ζηηγκή λα εγθαηαιείςνπκε ηε κάρε ελάληηα ζηελ εμνπζία θαη ηελ αληη-θνηλσληθή θξηηηθή καο, γηα λα γίλνπκε αξεζηνί ζηνλ πνιύ θόζκν. Τπάξρεη, όκσο, άιιε κηα παξάκεηξνο ηεο θξηηηθήο απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ όξνπ «έλνπινο αγώλαο». Μηα θξηηηθή πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο απ ηα αδέξθηα θαη ηηο αδεξθέο καο ηεο εμεγεξζηαθήο αλαξρίαο. Η αλαθνξά ζηνλ έλνπιν αγώλα κπνξεί εύθνια λα παξεμεγεζεί σο κηα κνλνκαλία, σο έλαο θεηηρηζκόο ησλ όπισλ, σο κηα

6 άηππε ηεξάξρεζε ησλ κέζσλ ηνπ αλαξρηθνύ αγώλα πνπ ηνπνζεηεί ην έλνπιν σο ηελ αλώηεξε κνξθή δξάζεο. Δκείο πάληνηε ηόζν ζην ιόγν καο, όζν θαη ζηηο πξάμεηο καο δελ ηεξαξρήζακε ηηο κνξθέο ζύγθξνπζεο κε ην ζύζηεκα. Πνηέ δελ πηζηέςακε όηη κηα πξάμε γίλεηαη πεξηζζόηεξν θαη ιηγόηεξν «αλαξρηθή» αλάινγα κε ηα πνζνζηά βίαο πνπ ζπγθεληξώλεη. Σαπηόρξνλα, όκσο, είκαζηε θάζεηα αληίζεηνη ζηνπο δηαρσξηζκνύο ησλ παξαδνζηαθώλ «αλαξρηθώλ» πνπ δηθαηνινγνύλ θαη ππεξαζπίδνπλ κηα βίαηε ελέξγεηα, κόλν όηαλ απηή εθδειώλεηαη καδηθά ζε κηα πνξεία, αιιά ηελ απαμηώλνπλ θαη ηελ ππνβαζκίδνπλ όηαλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζθνηάδη ηεο λύρηαο από κηα απνθαζηζκέλε κεηνςεθία ζπληξόθσλ. Δπίζεο πνηέ δελ ζπκθσλήζακε κε έλαλ ειίζην δηαρσξηζκό πνπ δηαηππώλεηαη από θάπνηνπο «αλαξρηθνύο» ζε νξηζκέλεο ρώξεο θαη θάλεη απνδεθηή ηελ αλαξρηθή βία κνλάρα όηαλ απηή ζηξέθεηαη απνθιεηζηηθά ελάληηα ζε έλαλ πιηθό ζηόρν, αιιά αληίζεηα πεξηζσξηνπνηεί θαη απνδνθηκάδεη ηελ πξαθηηθή ηεο εθηέιεζεο ελόο αμησκαηνύρνπ πνπ ζηειερώλεη ην ζύζηεκα, θάλνληαο ιόγν γηα ην ζεβαζκό ηεο δσήο. Γηα εκάο δελ ππάξρεη θαλέλαο ζεβαζκόο ζηελ αλζξώπηλε δσή ελόο κπάηζνπ, ελόο δηθαζηή, ελόο εηζαγγειέα, ελόο δεκνζηνγξάθνπ ή ελόο ξνπθηάλνπ. Όηαλ, ινηπόλ, ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν ηνπ «έλνπινπ αγώλα» νπζηαζηηθά ζηέιλνπκε θαη έλα κήλπκα ζε απηνύο ηνπο παξαδνζηαθνύο παιαηναλαξρηθνύο πνπ κε ηελ εζηθνινγία ηνπο, ζέινπλ λα αλαθόςνπλ ηελ νκνξθηά ηεο αγξηόηεηαο ηεο αλαξρηθήο δξάζεο θαη λα ηελ πεξηνξίζνπλ ζε πην ήπηεο θαη καδηθέο κνξθέο δηακαξηπξίαο απέλαληη ζην ζύζηεκα. Γηα εκάο έλαο αλαξρηθόο ζύληξνθνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί απ ην κνιύβη θαη ην ραξηί σο θαη ην θαιάζληθνθ θαη ηηο βόκβεο ελάληηα ζηελ εμνπζία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο. αθέζηαηα, ινηπόλ, θαη ζήκεξα ζηεξίδνπκε θαη πξνσζνύκε θάζε δξάζε πννπ επηηίζεηαη κε ην δηθό ηεο μερσξηζηό ηξόπν ζην ζύζηεκα. Αθηζνθνιιήζεηο, απηννξγαλσκέλεο εθδόζεηο θαη blogs, καρεηηθέο πνξείεο, ζακπνηάδ, επηζέζεηο κε πέηξεο θαη κπνγηέο, απαιινηξηώζεηο ηξαπεδώλ, βνκβηζηηθέο επηζέζεηο, εκπξεζκνί θξαηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζηόρσλ, εθηειέζεηο αμησκαηνύρσλ ηεο εμνπζίαο, απνηεινύλ ηα ζύλεξγα καο ζην νπινζηάζην ηεο αλαξρηθήο πξαθηηθήο ζεσξίαο. Γηα απηό όηαλ κηιάκε γηα έλνπιν αγώλα, δελ κηιάκε κόλν γηα όπια θαη γηα ζθαίξεο, αιιά θαη γηα όια ηα παξαπάλσ θαη γηα νηηδήπνηε θνβίδεη ηελ εμνπζία θαη βξίζθεηαη από ηε κεξηά ηνπ νδνθξάγκαηνο ηεο αλαξρίαο. Σώξα ην γεγνλόο όηη ρξεζηκνπνηήζακε ζε κεγάιν βαζκό ηνλ όξν ηνπ «έλνπινπ αγώλα» γηα λα ζπάζνπκε ηα θεηίρ ηεο ρακειήο έληαζεο βίαο πνπ πξνσζεί ε ξεθνξκηζηηθή ηάζε ηεο αλαξρίαο καο θέξλεη αληηκέησπνπο κε ηελ παξαλόεζε πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. Γηα απηό επεηδή δελ ζέινπκε λα εηεξνθαζνξηδόκαζηε απ ηε δεηιία θάπνησλ θαη λα κνηάδνπκε κε θάηη πνπ δελ είκαζηε, από εδώ θαη πέξα ζθεθηόκαζηε λα αληηθαηαζηήζνπκε ηελ αλαθνξά ζηνλ έλνπιν αγώλα είηε κε ηελ επεμήγεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ, είηε κε ηελ επξύηεξε έλλνηα ηεο άκεζεο δξάζεο πνπ πεξηέρεη όια όζα ζέινπκε λα θάλνπκε. iii) Σν δίθηπν FAI/IRF Μέζα απ ηνπο δεθάδεο ππξήλεο ηεο Α.Α.Ο. (FAI), ππάξρεη κηα νπζία, ε νπζία ηεο αλαξρηθήο πξνπαγάλδαο ζηελ πξάμε. Η εκθάληζε όιν θαη πην ζπρλά λέσλ

7 ππξήλσλ ηεο FAI απ ηελ Ιλδνλεζία σο ηε Υηιή θαη απ ηελ Αγγιία σο ηε Ρσζία απνηειεί κηα λέα πξννπηηθή δξάζεο γηα ηνλ αλαξρηθό αγώλα. Η πξννπηηθή ελόο άηππνπ ρανηηθνύ δηθηύνπ αιιειν-ππνζηήξημεο αλαξρηθώλ ππξήλσλ είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Απνηειεί κηα ππνινγίζηκε απεηιή πνπ όκσο δελ πξέπεη λα εμαληιεζεί ζε ακνηβαίνπο θαη απζεληηθνύο ραηξεηηζκνύο αλάκεζα ζηνπο ππξήλεο θαη ηηο αηνκηθόηεηεο πνπ ηε ζπγθξνηνύλ. Δίλαη ζεκαληηθό λα πεξάζνπκε ζην επόκελν βήκα. Έρνπκε ήδε κηιήζεη γαη ηηο θνηλέο αξρέο καο. Πηζηεύνπκε ζηηο ίδηεο αμίεο ηεο άκεζεο δξάζεο, πνπ εθθξάδεηαη ζην εδώ θαη ηώξα ηνπ αληηθξαηηθνύ αγώλα πνπ ζπλαληηέηαη κε ηελ αληηθνηλσληθή θξηηηθή, θαη ηεο δηεζλνύο αλαξρηθήο αιιειεγγύεο, πνπ δελ γλσξίδεη ζύλνξα θαη ρώξεο. Δπίζεο, ζηεξίδνπκε θαη πξνσζνύκε ηνλ αθνξκαιηζκό σο ηελ πην απζεληηθή κνξθή αλαξρηθήο νξγάλσζεο. Σέινο, ζίγνπξα όινη εκείο πνπ ζηεξίδνπκε ηε FAI κνηξαδόκαζηε ηελ ίδηα ηξέια, βαδίδνληαο ελάληηα ζηελ επνρή καο θαη αδηαθνξώληαο γηα ην ηίκεκα, όπνην θαη αλ είλαη απηό. Απηό ην ηίκεκα είλαη ε εθθσθαληηθή αληίθαζε ελόο αλαξρηθνύ επαλαζηάηε. Ο αλαξρηθόο επαλαζηάηεο πνπ αγαπάεη πνιύ ηελ ειεπζεξία θαη ηε δσή, είλαη εθείλνο πνπ ξηζθάξεη λα ηηο ράζεη θαη ηηο δύν, είηε θιεηδσκέλνο ζε έλα θειί, είηε λεθξόο από ηηο ζθαίξεο ελόο κπάηζνπ. Όκσο, απηέο νη ζηηγκέο άγξηαο θαη αλππόηαθηεο επίζεζεο ελάληηα ζηελ εμνπζία θαη ηνπο ππνηειείο ηεο αμίδνπλ παξαπάλσ από κηα νιόθιεξε δσή πληγκέλε ζηνπο ζπκβηβαζκνύο θαη ηελ παξαίηεζε. Σν ζέκα είλαη πσο όια απηά έρνπλ μαλαγξαθηεί ζην δεκόζην δηάινγν πνπ έρεη αλνηρηεί κέζα ζηνπο θύθινπο ηεο FAI-IRF. Έηζη, δελ αξθεί λα έρεηο απιά έλα όπιν ζηα ρέξηα ζνπ, όπσο είλαη ε FAI, αιιά πξέπεη λα κπνξείο λα ην ρξεζηκνπνηείο γηα λα είλαη αμηόκαρν. iv) Φσηηά θαη κπαξνύηη Σώξα, ινηπόλ, ζα κηιήζνπκε γηα ηε ζηξαηεγηθή καο. Καηαξράο, ζέινπκε λα πνύκε δύν ιόγηα πάλσ ζηελ πξόηαζε πνπ θαηέζεζαλ ηα αδέξθηα καο ηεο ηηαιηθήο FAI γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπκβόινπ ηεο.π.φ. απ ηηο νκάδεο ηνπ IRF αλαγξάθνληαο πάλσ από ην αζηέξη ηεο αλαξρίαο ην όλνκα ηνπο. Γηα εκάο ην ζύκβνιν καο κε ηα πέληε βέιε πνπ ζηνρεύνπλ από θνηλνύ ζην θέληξν ηελ εμνπζία ζπκβνιίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ δηεζλνύο αλαξρηθνύ αγώλα πνπ κπνξεί λα δηεμαρζεί ζηηο πέληε επείξνπο ηνπ θόζκνπ. Δπίζεο, ην δηαθνξεηηθό κέγεζνο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο ηα βέιε εθθξάδεη ηελ πνιπκνξθία ηεο αλαξρηθήο δξάζεο θαη ηε δηαθνξεηηθή έληαζε πνπ εθδειώλεηαη απηή θάζε θνξά. Παξάιιεια, ηα πέληε βέιε ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηεο FAI-IRF γηαηί είλαη ζαλ ηα πέληε δάθηπια ελόο ρεξηνύ. Σν θάζε δάθηπιν από κόλν ηνπ κπνξεί λα ιπγίζεη από ηνλ ερζξό, αιιά όηαλ είλαη ελσκέλα ζρεκαηίδνπλ κηα γξνζηά πνπ πςώλεηαη αιύγηζηε ελάληηα ζην ζύζηεκα. Η FAI-IRF είλαη απηή ε γξνζηά. Αθόκα ε θνξά ησλ βειώλ πξνο ην θέληξν ζπκβνιίδνπλ ηε ζύληεμε ησλ αλαηξεπηηθώλ δπλάκεσλ κε απνηέιεζκα ηε ζράζε θαη ηε δηάρπζε ησλ επηζέζεσλ καο ελάληηα ζην θάηεξγν ηνπ ζύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ. Σν αζηέξη κε ην άιθα ηεο

8 αλαξρίαο πνπ ππάξρεη ζην ζύκβνιν καο ζπκβνιίδεη ηελ θαξδηά καο πνπ αλήθεη ζηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε. Οπόηε γηα εκάο είλαη κεγάιε καο ραξά θαη ηηκή λα παξαδώζνπκε ην ζύκβνιν καο ζηε δηάζεζε ηεο FAI/IRF γηα λα ην ρξεζηκνπνηεί ειεύζεξα ε θάζε νκάδα ή ππξήλαο ηνπ IRF βάδνληαο ην όλνκα ηνπ πάλσ από ην αζηέξη. Σώξα όζν αθνξά ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αγώλα καο, όινη εκείο πνπ ζηεξίδνπκε ηε FAI δελ πεξηκέλνπκε λα ζπκβνύλ ηα γεγνλόηα από κόλα ηνπο θαη λα θηάζνπκε ζηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε. Πξνηηκάκε εκείο νη ίδηνη λα γίλνπκε ηα γεγνλόηα εθείλα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ αλαηαξαρή ζην ζύζηεκα. Απηή είλαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ κεηνςεθηθνύ αλαξρηθνύ αγώλα. Μέρξη ζηηγκήο απηόο ν αγώλαο ζπλήζσο δηεμάγεηαη απνζπαζκαηηθά θαη πνιιέο θνξέο απνκνλώλεηαη θαη πεξηνξίδεηαη ζηα εζληθά ζύλνξα ηνπ θάζε ηόπνπ. εκαληηθή εμαίξεζε απνηεινύλ αλά δηαζηήκαηα ηα δηεζλή θαιέζκαηα δξάζεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από πξσηνβνπιίεο ζπληξόθσλ. Έλα ηέηνην θάιεζκα είρακε πξαγκαηνπνηήζεη θαη εκείο ζηελ πεξίνδν ηνπ πξώηνπ δηθαζηεξίνπ ελαληίνλ ηεο.π.φ. θαη δηαπηζηώζακε κε αλέιπηζηε ραξά όηη ν ζπόξνο ηεο αιιειεγγύεο βξήθε γόληκν έδαθνο ζηνπο ηόπνπο ηεο Αξγεληηλήο, ηεο Ιηαιίαο, ηεο Ρσζίαο, ηεο Υηιήο, ηεο Διιάδαο, ηεο Ιλδνλεζίαο, ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Αγγιίαο, ηνπ Μεμηθό, ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Πνισλίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο Οιιαλδίαο θ.α. Σώξα γλσξίδνπκε πσο ην δίθηπν ηεο FAI/IRF κπνξεί λα αλαβαζκίζεη πνηνηηθά κηα ηέηνηα ηδέα. Άιισζηε, ε νπζία ηεο FAI βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο αλάπηπμεο ελόο αλαξρηθνύ δηαιόγνπ κέζα από πξάμεηο. Όπσο έρνπλ γξάςεη πνιύ εύζηνρα νη Ιηαινί ζύληξνθνη ηεο FAI, νη αλαξρηθέο επηζέζεηο δελ έιιεηςαλ πνηέ, όκσο αλ είλαη ελσκέλεο ζε έλα δηεζλέο άηππν δίθηπν βαζηζκέλν ζε κηα ακνηβαία ππνζηήξημε, γίλνληαη πην νξαηέο θαη πην βίαηεο, ελώ ε εμάπισζε ηνπο θαη ε επαλαζηαηηθή ηνπο πξννπηηθή πνιιαπιαζηάδνληαη. Γηα απηό θαη εκείο θαηαζέηνπκε ηελ πξόηαζε καο. Θεσξνύκε πσο έλαο δηάινγνο ηεο πξάμεο αλάκεζα ζηνπο ππξήλεο ηεο FAI πξέπεη λα αλαδεηά αλά πεξηόδνπο κηα θνηλή ζεκαηηθή επεμεξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο ππξήλαο ηεο FAI/IRF όηαλ ρηππάεη θάπνην ζηόρν κέζα απ ηελ πξνθήξπμε κε ηελ νπνία ζα αλαιάβεη ηελ επζύλε, κπνξεί παξάιιεια λα αλνίμεη έλα δηάινγν κε ηνπο άιινπο ππξήλεο. Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε πσο θάπνηνη ζύληξνθνη ζηελ Αγγιία επηιέμνπλ λα επηηεζνύλ ζηηο θάκεξεο παξαθνινύζεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο δξόκνπο θαη γεληθόηεξα ζηα κέζα ειέγρνπ θαη παξαθνινύζεζεο. Αλ ην επηζπκνύλ κπνξνύλ κέζα από ηελ πξνθήξπμε ηνπο λα ζέζνπλ ηε ζεκαηηθή ησλ θακεξώλ θαη ηνπ ηερλνινγηθνύ ειέγρνπ ηεο δσήο καο, λα ηελ αλαιύζνπλ, λα παξνπζηάζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ ζην δίθηπν ηνπ IRF λα αζρνιεζνύλ θη άιινη ππξήλεο κε ην δήηεκα απηό. Πξνθαλώο, νη ππόινηπνη ππξήλεο θη αηνκηθόηεηεο (όζνη ην επηζπκνύλ βέβαηα) κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αληίζηνηρεο πξάμεηο π.ρ επηζέζεηο ζε θαηαζηήκαηα πνπ πνπινύλ θάκεξεο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο, ζε εξγαζηήξηα DNA, ζε θάκεξεο ζην δξόκν, ζε εηαηξείεο security θ.α. Οη πξνθεξύμεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ δελ είλαη ζίγνπξν όηη ζα ζπκθσλνύλ απόιπηα κε ηελ πξώηε πξνθήξπμε πνπ νπζηαζηηθά θάιεζε ηε ζπγθεθξηκέλε εθζηξαηεία δξάζεο. Αθξηβώο όκσο εθεί ζπλαληάκε ηελ νπζία ηνπ δηαιόγνπ ηεο πξάμεο. Όηαλ ππξήλεο ζε όιν ηνλ θόζκν

9 επηηίζνληαη ζε έλα θνηλό ζηόρν (π.ρ. θάκεξεο) θαη παξάιιεια αλνίγνπλ κηα απζεληηθή ζπδήηεζε πξνβιεκαηηζκνύ γύξσ από απηό ην ζέκα. Γηαηί όιεο νη δηαθσλίεο, νη ζπκθσλίεο, νη ελζηάζεηο, νη αλαιύζεηο, νη ηνπνζεηήζεηο, πξνρσξνύλ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε καο σο αλαξρηθά άηνκα έλα βήκα πην πέξα. ίγνπξα απηέο νη ζπδεηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ κηα ηέηνηα πξαθηηθή, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ αξγνπνξία ελόο παιηνύ αλαξρηζκνύ πνπ ηθαλνπνηείηαη λα εμαληιεί όιε ηνπ ηελ «αγσληζηηθόηεηα» ζε θιύαξεο ζεσξεηηθέο θνπβέληεο ακθηζεάηξσλ θαη αθίλδπλεο νηλνπνζίεο ηνπ ελαιιαθηηθνύ αλαξρηθνύ lifestyle. Η FAI/IRF δελ θαζπζηεξεί πεξηκέλνληαο ζηε ζεηξά ην επόκελν θνηλσληθό μέζπαζκα ή ηελ επόκελε θνηλσληθή θξίζε. Παίξλεη ην ιόγν θαη ηε δξάζε ζηα ρέξηα ηεο γηαηί ν ρξόλνο είλαη ηώξα θαη ν ηόπνο είλαη εδώ. Οη ζεκαηηθέο πνπ κπνξνύκε λα πηάζνπκε γαη λα πξνθαιέζνπκε εθζηξαηείεο ηεο FAI είλαη απεξηόξηζηεο. Τπάξρεη ν κηιηηαξηζκόο-ν ζηξαηόο, ν εζληθηζκόο-ν θαζηζκόο, ε ηερλνινγία ειέγρνπηα ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο, ε αζηπλνκία-ε θαηαζηνιή, ην ζέακα-νη δεκνζηνγξάθνη, ε θαηαζηξνθή ηεο θύζεο-ν πνιηηηζκόο, ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζενη ηξάπεδεο, ε αλαξρηθή αιιειεγγύε- νη θπιαθέο, θαη δεθάδεο αθόκα ζεκαηηθέο πνπ καο θάλνπλ νξθηζκέλνπο ερζξνύο απηνύ ηνπ θόζκνπ. ίγνπξα ν θάζε ππξήλαο πξηλ θαηαζέζεη κία δηεζλή πξόηαζε δξάζεο νθείιεη λα ζπλππνινγίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο ζπγθπξίεο θαη λα θάλεη ζαθείο ηηο ζέζεηο ηνπ. Γηα απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζην δηάινγν πνπ ζέινπκε λα αλνίμνπκε λα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην ζθεπηηθό ηεο θάζε ζεκαηηθήο ώζηε λα γίλεηαη αληηιεπηό ην πεξηερόκελν ηεο. Αθόκα θαη κηα επίζεζε ζε έλαλ ίδην ζηόρν, π.ρ. ζε κηα ηξάπεδα, ν ιόγνο κηαο πξνθήξπμεο κπνξεί λα εθθξάδεη κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε. Οη πην παξαδνζηαθνί αλαξρηθνί κέζα από κηα ηέηνηα επίζεζε, ζπλήζσο εθθξάδνπλ ηελ ελαληίσζε ηνπο ζην θξάηνο θαη ζην θεθάιαην, ελώ εκείο σο θνκκάηη ηνπ αληηθνηλσληθνύ-αλαξρναηνκηθηζηηθνύ ξεύκαηνο κέζα από ηελ ππξπόιεζε ή ηελ αλαηίλαμε κηαο ηξάπεδαο εθηόο από ηελ νξγή καο ελάληηα ζην θξάηνο εθθξάδνπκε θαη ηελ απέρζεηα καο ζε κηα θνηλσλία πνπ ελώ θιαίγεηαη γαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηαπηόρξνλα ηα ί δεη ηηο ηξάπεδεο θαη ρξεώλεηαη κε δάλεηα θαη πηζησηηθέο θάξηεο ππνζεθεύνληαο ηε δσή ηεο. Γηα εκάο ε FAI/IRF είλαη κηα λέα αλαξρία πνπ γελληέηαη κέζα απ ην μεπέξαζκα ηεο πξαδνζηαθήο αλαξρίαο θαη ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηεο. Απηή ε πξόηαζε ζπληνληζκέλσλ επηζέζεσλ ζε κηα δηεζλή εθζηξαηεία κηαο ζεκαηηθήο θάλεη ηα ζακπνηάδ ηεο FAI/IRF πην δπλαηά, πην απνηειεζκαηηθά. Φαληαζηείηε κέζα ζε έλα κήλα λα θανύλ θαη λα αλαηηλαρζνύλ γηα παξάδεηγκα 30 εηαηξείεο ηδησηηθήο θύιαμεο-security, ζε δηάθνξεο ρώξεο. Απηό είλαη ζίγνπξα έλα ηζρπξό κήλπκα πξνο ηνπο ηδησηηθνύο κπάηζνπο θαη ηνλ θόζκν ηεο ηδηνθηεζίαο. Φπζηθά, λα έρνπκε ζην λνπ καο, όηη ε εμνπζία παξακνλεύεη θαη δηαβάδεη θαη ε ίδηα ηηο πξνθεξύμεηο-θαιέζκαηα καο. Γελ πξέπεη λα πηαζηνύκε απξνεηνίκαζηνη θαη γηα απηό ζέιεη πξνζνρή ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθζηξαηεία ηεο FAI/IRF. Γηα παξάδεηγκα αλ ηεζεί έλαο εμεηδηθεπκέλνο ζηόρνο, όπσο νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, είλαη πηζαλόλ, ηδηαίηεξα ζηηο ρώξεο πνπ ε FAI έρεη έληνλε παξνπζία θαη δξάζε, ε αζηπλνκία λα παξαθνινπζεί ππνςήθηνπο ζηόρνπο, ζέινληαο λα ζπιιάβεη ηνπο ζπληξόθνπο πνπ ζα επηηεζνύλ.

10 Δίλαη ζεκαληηθό, ινηπόλ, νη εμεηδηθεπκέλνη ζηόρνη είηε λα ρηππηνύληαη κεκνλσκέλα ή λα πεξηέρνληαη ζπγθαιπκκέλνη κέζα ζε κηα επξύηεξε ζεκαηηθή, πρ νη επηζέζεηο ελάληηα ζηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείο κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηε ζεκαηηθή ηεο ελαληίσζεο καο ζηελ επηζηήκε πνπ αιινηξηώλεη ηε δσή καο. Φπζηθά, ε πιεηνςεθία ησλ ζεκαηηθώλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζηόρσλ (π.ρ. ηξάπεδεο, αζηπλνκηθά ηκήκαηα, πνιηηηθά γξαθεία, εθθιεζίεο, δεκνζηνγξαθηθά νρήκαηα, θαζίζηεο θ.α) είλαη ηόζν ρανηηθή πνπ είλαη αδύλαην λα πξνζηαηεπηνύλ απ ηνπο έλνπινπο θξνπξνύο ηεο εμνπζίαο. Δδώ ζέινπκε λα ηνλίζνπκε πσο όπσο έρεη μαλαγξαθηεί ε FAI/IRF είλαη έλα άηππν αλαξρηθό δίθηπν ππξήλσλ θαη αηόκσλ πνπ δξα αλώλπκα. Ο ζπληνληζκόο πνπ πξνηείλνπκε (όπσο έρνπλ πξνηείλεη θη άιινη ζύληξνθνη ηεο FAI παιηόηεξα) ζε θακία πεξίπησζε δελ θαηαξγεί ηελ απηνλνκία ηνπ θάζε ππξήλα. Οη δηεζλείο εθζηξαηείεο ζπληνληζκνύ δξάζεο δελ κνλνπσινύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο FAI. Οη ππξήλεο εμαθνινπζνύλ λα δξνπλ απηόλνκα θαη κόλν όηαλ θη αλ απηνί επηιέμνπλ νξγαλώλνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε έλα δηεζλέο θάιεζκα. Δπίζεο, ζεσξνύκε πνιύ ζεκαληηθό ζε απηό ην δηάινγν ηεο πξάμεο λα ζπκκεηέρνπλ εθηόο από ηα άηνκα θαη ηνπο ππξήλεο ηεο FAI, θαη νη θπιαθηζκέλνη αλαξρηθνί πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πξόηαζε ηνπ IRF. Δίλαη έλαο ηξόπνο γηα όζνπο από εκάο ζηεξνύκαζηε ηελ απόιαπζε ηεο άκεζεο δξάζεο εμαηηίαο ηεο νκεξίαο καο, λα παξακέλνπκε ελεξγνί θαη «ζπλέλνρνη» ζηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε. Γηα ην ηέινο θαξαηήζακε κηα πξόζθιεζε πνπ ζέινπκε λα απεπζύλνπκε ζηα αδέξθηα θαη ζηηο αδεξθέο καο ζε όινλ ηνλ θόζκν. Μηιάκε γηα δύν γεγνλόηα πνπ πηζηεύνπκε όηη κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα δπλακηθό θάιεζκα ελεξγνπνίεζεο ηεο FAI/ IRF. Σν πξώην είλαη κηα πνιύ δπζάξεζηε είδεζε πνπ έξρεηαη από ηελ Ιλδνλεζία θαη ζιίβεη απεξηόξηζηα ηηο ζθέςεηο καο. Πξόθεηηαη γηα ηε ζύιιεςε ηξηώλ ζπληξόθσλ ( έλαο ηέηαξηνο δηέθπγε θαη θαηαδεηείηαη) κεηά απ ηνλ εκπξεζκό ηξάπεδαο. Οη ζπιιεθζέληεο ζύληξνθνη, ζύκθσλα κε ηελ αζηπλνκία, είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο κηα πξνθήξπμε ηεο FAI/Iλδνλεζίαο πνπ εμέθξαδε ηνλ πόιεκν ηνπο ελάληηα ζην θξάηνο, θαζώο θαη ηελ αιιειεγγύε ηνπο ζηνπο θπιαθηζκέλνπο αλαξρηθνύο ζε όινλ ηνλ θόζκν. Σν δεύηεξν γεγνλόο είλαη δύν πεξηπηώζεηο δηθαζηηθώλ δηώμεσλ πνπ ζα δηεμαρζνύλ ζηε Υηιή. Μηιάκε γηα ηε δίσμε ηνπ ζπληξόθνπ Luciano Tortuga, πνπ ηξαπκαηίζηεθε βαξύηαηα όηαλ αληαηηλάρζεθε πάλσ ηνπ ν εθξεθηηθόο κεραληζκόο πνπ κεηέθεξε γηα λα ηνπνζεηήζεη ζε ηξάπεδα. Ο ηξαπκαηηζκόο ηνπ ηξαπκάηηζε ηηο θαξδηέο καο θαη ε αγάπε καο γηα ηελ αλαξρία ζα ηνλ ζπλνδεύεη ζε θάζε ηνπ δύζθνιν βήκα. Παξάιιεια, ζηηο 28 Ννεκβξίνπ δηθάδνληαη πέληε αλαξρηθνί ζύληξνθνη ( Francisco Solar, Monica Caballero, Felipe Guera, Omar Hermosilla, Carlos Rivero), θαηεγνξνύκελνη γηα αλαηξεπηηθή δξάζε. Οξηζκέλνη από απηνύο είραλ ζπιιεθζεί ζην παξειζόλ γηα ηε γλσζηή πεξίπησζε «caso bombas», πνπ απνηειεί νξόζεκν ζηελ θαηαζηαιηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ θξάηνπο ηεο Υηιήο ελάληηα ζηνπο αλαξρηθνύο. Απηνί νη ζύληξνθνη είλαη γηα εκάο αδέξθηα καο δίρσο λα έρνπκε δεη πνηέ ην πξόζσπν ηνπο, αιιά γλσξίδνληαο ηα θείκελα θαη ηηο ηδέεο ηνπο, μέξνπκε πσο ην κπαιό θαη ε θαξδηά ηνπο ρνξεύνπλ ζηνλ ίδην ξπζκό, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αλαξρηθήο επαλάζηαζεο.

11 Πηζηεύνπκε πσο ην δήηεκα ηεο δηεζλνύο αλαξρηθήο αιιειεγγύεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ζπληξόθσλ, απνηειεί κηα από ηηο ζηαζεξέο αμίεο θαη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηόηεηεο γηα ηνπο αλαξρηθνύο ηεο πξάμεο. Γηα απηό εκείο, ε.π.φ. πξώηεο πεξηόδνπ-fai, πξνζθαινύκε όιεο ηηο αηνκηθόηεηεο θαη ηνπο ππξήλεο ηεο FAI/IRF λα κελ αθήζνπλ ηα αδέξθηα καο ζηελ Ιλδνλεζία θαη ζηε Υηιή κόλα ηνπο. Τπάξρνπλ ιέμεηο πνπ ηόζν όκνξθα ζπλνδεύνπλ ηε θσηηά θαη ην κπαξνύηη, ζηέιλνληαο ραηξεηηζκό θαη ζηληάιν αιιειεγγύεο ζηνπο αηρκαιώηνπο ζπληξόθνπο. Κάζε ρηύπεκα ελάληηα ζηηο δνκέο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο ηνπ είλαη κηα έκπξαθηε ρεηξνλνκία θηιίαο, πξνο απηνύο πνπ ιείπνπλ απ ηηο λύθηεο ηεο θσηηάο θαη βξίζθνληαη αηρκάισηνη ζε θάπνην θειί. ηε ζπγθεθξηκέλε εθζηξαηεία δηεζλνύο αλαξρηθήο αιιειεγγύεο ηεο FAI/IRF, ζεσξνύκε πσο θάζε ζύκβνιν ηεο εμνπζίαο (ηξάπεδεο, security, αζηπλνκηθά ηκήκαηα, δηθαζηήξηα, θπιαθέο, αληηπξνζσπείεο πνιπηειώλ απηνθηλήησλ, πνιηηηθά γξαθεία, θάκεξεο θ.α) απνηειεί κηα ππέξνρε επθαηξία γηα λα θαηαζηξαθεί. Οη ζύληξνθνη πνπ δηώθνληαη ζηελ Ιλδνλεζία θαη ηε Υηιή θαηεγνξνύληαη γηα δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο δξάζεηο, γηα απηό ε πνιπκνξθία ησλ ρηππεκάησλ ζε δηάθνξνπο ζηόρνπο, απνδεηθλύεη ην αδηαίξεην κέησπν ηνπ λένπ αλαξρηθνύ αληάξηηθνπ πόιεο θαη ηεο λέαο αλαξρίαο. Δπίζεο, έηζη δηεπθνιύλεηαη ε νξγάλσζε απηήο ηεο εθζηξαηείαο, θαζώο επλνείηαη ε απηόλνκε επηινγή ηνπ θάζε ζηόρνπ από ηνλ εθάζηνηε ππξήλα θαη δνθηκάδεηαη ζηελ πξάμε ε εηνηκόηεηα ηεο FAI/IRF. Παξάιιεια, νη κπάηζνη είλαη αδύλαην λα εληνπίζνπλ ην ζρεδηαζκό καο, θαζώο απηόο είλαη ρανηηθόο θαη δηαρέεηαη κέζα ζηηο κεηξνπόιεηο ηνπ θόζκνπ σο ηόο αηαμίαο θαη θαηαζηξνθήο. Φπζηθά, όινη νη ζύληξνθνη πξέπεη λα επαγξππλνύλ θαη λα κελ ππνηηκήζνπκε ηνλ αληίπαιν. Οξγαλώλνληαο ην ράνο γηλόκαζηε πην επηθίλδπλνη. Η FAI/IRF είλαη ζήκεξα ε λέα πξννπηηθή γαη ηελ νηθνδόκεζε κηαο Μαύξεο Γηεζλνύο ησλ Αλαξρηθώλ, γηα ηε δηάδνζε ηνπ παγθόζκηνπ ζακπνηάδ θαη ηεο άκεζεο δξάζεο. Πξνηείλνπκε, ινηπόλ, ν θαπλόο απ ηηο θαηαζηξνθέο, ηηο θσηηέο θαη ηηο αλαηηλάμεηο, λα ηαμηδεύζεη απ ηε Υηιή σο ηελ Ιλδνλεζία, κεηαθέξνληαο ην όξακα ηεο FAI πάλσ από ζάιαζζεο θαη επείξνπο. Σα θπιαθηζκέλα κέιε ηεο πλσκνζίαο Ππξήλσλ ηεο Φσηηάο.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα