ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ. Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή. Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ. Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή. Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF"

Transcript

1 ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF Μηα έθδνζε από ηα θπιαθηζκέλα κέιε ηεο πλσκνζίαο Ππξήλσλ ηεο Φσηηάο

2 Αθνύκε ην ηξαγνύδη ηεο θσηηάο πνπ έξρεηαη από καθξηά. Οη ιέμεηο κπξίδνπλ κπαξνύηη. Απ ηελ άιιε άθξε ηνπ θόζκνπ αλππόηαθηνη ζύληξνθνη θαίλε ηηο λύρηεο θαη απειεπζεξώλνπλ ηόπνπο θαη ζηηγκέο. Σνπο αθνύκε πλσκνηνύλ, ζρεδηάδνπλ, επηηίζεληαη Γε ρξεηάδεηαη λα πνύκε ηίπνηε άιιν, αθήλνπκε ηα αδέξθηα καο λα κηιήζνπλ γηα καο. «Είκαζηε όινη Σπλωκνζία Ππξήλωλ ηεο Φωηηάο. Η Σ.Π.Φ. δελ είλαη κηα νξγάλωζε ή απιά κηα νκάδα. Αληίζεηα είλαη ε αληαγωληζηηθή έθθξαζε ηεο νξγήο θαη ηεο πεξηθξόλεζεο απέλαληη ζηελ εμνπζία θαη ζηηο δνκέο ηεο. Γηα λα εμαπιώζεηο ηε Σ.Π.Φ. ην κόλν πνπ ρξεηάδεζαη είλαη βελδίλε, ζπίξηα θαη ε επηζπκία λα πνιεκήζεηο γηα ηελ απόιπηε ειεπζεξία. Έρνπκε μεθηλήζεη ηνλ πόιεκν ελάληηα ζηελ ππάξρνπζα ηάμε. Σ.Π.Φ. Μεμηθνύ/FAI» Σν παξαθάησ θείκελν πνπ αθνινπζεί αθηεξώλεηαη ζηε.π.φ. Μεμηθνύ θαη ζηα αδέξθηα καο ηεο FAI ζε όιν ηνλ θόζκν.

3 i) Φπζάεη θόληξα... από ηελ Ιλδνλεζία έσο ηε Υηιή Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο από θάζε γσληά ηνπ θόζκνπ όιν θαη πην ζπρλά εθξεθηηθά κελύκαηα από θσηηά θαη κπαξνύηη δηαζρίδνπλ ζύλνξα θαη ζάιαζζεο θηάλνληαο κέρξη εδώ, ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο πνπ βξηζθόκαζηε αηρκάισηνη, αιιά όρη εηηεκέλνη. Λέμεηο αλαθαηεύνληαη κε ηε θσηηά θαη πίζσ από ηηο ζηάρηεο ηξαπεδώλ, θξαηηθώλ νρεκάησλ, πεξηπνιηθώλ, εξγαζηεξίσλ λαλνηερλνινγίαο, θεξαηώλ ηειενπηηθήο αλακεηάδνζεο, ζεθηνπξηηάδηθσλ, εκπνξηθώλ πνιπηειώλ πνιπθαηαζηεκάησλ αλνίγνπλ κηα ππόζρεζε ζηνπο θίινπο θαη κηα απεηιή ζηνπο ερζξνύο. Αλνίγνπλ ηε δσληαλή πξόηαζε ηεο Άηππεο Αλαξρηθήο Οκνζπνλδίαο (FAI). Έλα Γηεζλέο Δπαλαζηαηηθό Μέησπν (IRF) νξγαλώλεηαη πιένλ ζηελ Ιηαιία, ζηελ Αγγιία, ζηε Υηιή, ζην Μεμηθό, ζηελ Αξγεληηλή, ζηε Ρσζία, ζηελ Οιιαλδία, ζην Πεξνύ, ζηε Βνιηβία, ζηελ Ιλδνλεζία, ζηελ Απζηξαιία, ζηελ Διιάδα... Μηα ηδέα πνπ μεθίλεζε ην ηαμίδη ηεο πξηλ δέθα ρξόληα ζηελ Ιηαιία απ ηα αδέξθηα θαη ηηο αδεξθέο καο ηεο ηηαιηθήο FAI θαη ζήκεξα είλαη πην δπλαηή από πνηέ. Η FAI ζίγνπξα δελ είλαη έλα ζεσξεηηθό παηρλίδη αθίλδπλσλ ιέμεσλ θαη ζπκβόισλ, αιιά κηα ηδέα λα δήζνπκε επηθίλδπλα θαη αλαξρηθά κε όιεο καο ηηο αηζζήζεηο δίρσο λεθξό ρξόλν θαη δεηιέο δηθαηνινγίεο. πρλά ηα θείκελα πνπ θηάλνπλ ζηα ρέξηα καο όπσο απηό ηεο ηηαιηθήο FAI, απηό ησλ άγγισλ ζπληξόθσλ ηεο FAI κε ηίηιν «Βξνρή θαη θσηηά», ε αλαθνίλσζε ηεο FAI απ ηε Ρσζία, ην θάιεζκα ησλ 11 αλαξρηθώλ νξγαλώζεσλ από ην Μεμηθό, θαζώο θαη πνιιά άιια, καο γεκίδνπλ κε κηα πεξίεξγε ακεραλία. Δίλαη απηή ε απεξίγξαπηε ραξά πνπ ληώζνπκε όηαλ αηνκηθόηεηεο θαη νκάδεο πνπ δελ γλσξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θηάλνπλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαη ληώζνπλ ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα αθξηβώο ηελ ίδηα ζηηγκή. Απηό ην ζπλαίζζεκα εθξεγλύεηαη ζε θάζε ιέμε πνπ μεθιεηδώλεη ηελ επόκελε θαη ραξάδεη κηα θνηλή δηαδξνκή εμέγεξζεο. Δίλαη από ηηο ιίγεο θνξέο πνπ δελ έρνπκε πνιιά λα πνύκε. ηα πεξηζζόηεξα ζεκεία καο έρνπλ θαιύςεη ήδε νη ζύληξνθνη. Όκσο δελ ζέινπκε λα εμαληιήζνπκε ην θείκελν ζε κηα ζεηξά θηινθξνλήζεσλ. Γλσξίδνπκε πσο έρνπκε δνπιεηά λα θάλνπκε θαη έλα δύζθνιν δξόκν κε κάρεο λα δηαβνύκε. Σώξα ζέινπκε λα γίλνπκε αθόκα πην επηθίλδπλνη, αθόκα πην νπζηαζηηθνί, αθόκα πην αλαξρηθνί. Γηα απηό κέζα από ηηο θπιαθέο γξάθνπκε πνιύ, γηαηί ζέινπκε λα πξάμνπκε πεξηζζόηεξν. ii) Kάλνληαο «κεηάθξαζε» κέζα ζηε κεηάθξαζε Η επηθνηλσλία είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο όιεο ηεο άηππεο δνκήο καο. Αληηιακβαλόκαζηε θάζε ιέμε σο έλα πξνζθιεηήξην κάρεο ελάληηα ζηελ εμνπζία. Κάζε λόεκα πνπ απνηππώλνπκε πάλσ ζην ραξηί, ζέινπκε λα βξνύκε ηνλ ηξόπν λα απνδξάζεη απ ηε ζεσξία θαη λα κεηνπζησζεί ζε πξάμε. Μόλν κέζα ζηελ

4 πξάμε δνθηκάδνληαη όιεο νη ζεσξεηηθέο αμίεο. Κάζε ιέμε, όκσο, πνπ ρξεζηκνπνηνύκε έρεη ηε δηθή ηεο ηζηνξηθή πξνέιεπζε. πρλά ίδηεο ιέμεηο εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά λνήκαηα από ρώξα ζε ρώξα. Η Άηππε Αλαξρηθή Οκνζπνλδία (FAI) απνηειεί έλαλ δηεζλή αλαξρηθό ζρεκαηηζκό αλάκεζα ζε αηνκηθόηεηεο θαη ππξήλεο πνπ κηιάλε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο, επηδηώθνληαο, όκσο, λα εθθξάζνπλ κέζα απ ηηο πξάμεηο ηνπο ηελ θνηλή ηνπο επηζπκία γηα ηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε. Γηα απηό έρνπλ πνιύ κεγάιε αμία νη κεηαθξάζεηο θεηκέλσλ θαη πξνθεξύμεσλ πνπ θπθινθνξνύλ αλάκεζα ζηνπο θύθινπο ηεο Α.Α.Ο. (FAI) ώζηε λα γλσξίζεη ν έλαο ηηο ηδέεο ηνπ άιινπ. πρλά, όκσο, ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη κηα δεύηεξε «κεηάθξαζε» ηεο κεηάθξαζεο ώζηε λα εμεγνύληαη θάπνηεο ιέμεηο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά λνήκαηα από ηόπν ζε ηόπν. Δδώ θάλνπκε κηα πξώηε απόπεηξα απηήο ηεο δηπιήο κεηάθξαζεο ώζηε λα μεδηαιύλνπκε θάζε πηζαλή ζύγρπζε αλάκεζα ζε ζπληξόθνπο. Η πξώηε επηζήκαλζε, καο ήξζε απ ηα αδέξθηα καο ζηε Υηιή όηαλ νη ζύληξνθνη ησλ columnas antagonicas intediarias (αληαγσληζηηθέο εκπξεζηηθέο θάιαγγεο) πξνσζώληαο ην δηάινγν κέζσ ηεο πξάμεο, ζε πξνθήξπμε κε ηελ νπνία αλέιαβαλ ηελ επζύλε γηα ηνλ εκπξεζκό ηεο ηξάπεδαο Banco Estado ζην αληηάγθν, έζεζαλ αλνηθηά ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο γηα ηε ρξήζε ηεο ιέμεο επαλάζηαζε θαη ην λόεκα πνπ ηνπ πξνζδίδνπκε εκείο σο.π.φ. Η έλζηαζε ηνπο ζηεξίρηεθε ζην γεγνλόο όηη γηα απηνύο ζπλήζσο ε έλλνηα ηεο επαλάζηαζεο ηαπηίδεηαη κε ην γεληθεπκέλν ια η θό μεζεθσκό, πνπ ζπληειείηαη κέζσ κηαο μαθληθήο ζπλεηδεζηαθήο αθύπληζεο ησλ καδώλ. Απηήλ ηελ επαλάζηαζε επηθαινύληαη ζπλήζσο νη καξμηζηέο θαη ιίγνη «αλαξρηθνί» πνπ δηθαηνινγνύλ ηε ρξήζε ηεο επαλαζηαηηθήο βίαο κνλάρα όηαλ νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζα είλαη ώξηκεο, εμνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο αηνκηθήο εμέγεξζεο. Άξα, κηιώληαο γηα κηα ηέηνηα επαλάζηαζε είλαη ζα λα κηιάκε εμ νλόκαηνο ηνπ ιανύ, θάηη ην νπνίν ζπκίδεη έληνλα ηηο έλνπιεο πξσηνπνξίεο θαη ηε καξμηζηηθή αληίιεςε, κε ηηο νπνίεο δελ έρνπκε θακία ζρέζε. Βέβαηα, είλαη αιήζεηα όηη ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκε ηελ έλλνηα ηεο επαλάζηαζεο ζηα θείκελα καο ζεσξώληαο απηνλόεην όηη έρνληαο κηιήζεη επαλεηιιεκέλα γηα ηνλ αλαξρηθό αληηθνηλσληζκό, ηνλ αλαξρναηνκηθηζκό, ηελ ηάζε ησλ εμεγεξζηαθώλ ζπληξόθσλ θαη ηνλ επηζεηηθό κεδεληζκό, γίλεηαη θαηαλνεηό ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν ηεο. Όκσο ζπρλά νη ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο, νη ειιείςεηο κεηαθξάζεσλ, θαζώο θαη ε ηδηαίηεξε ρξήζε θάζε ιέμεο ζε θάζε ηόπν, καο ηνλίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα λα είκαζηε πην μεθάζαξνη. Δπηζεκαίλνπκε, ινηπόλ, πσο ζε θακία πεξίπησζε δελ ηξεθόκαζηε κε ςεπδαηζζήζεηο γηα θάπνηα κειινληηθή αόξηζηε θνηλσληθή αθύπληζε απ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, νύηε γηα θάπνηνλ ια η θό μεζεθσκό κε αλαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γελ έρνπκε θακία εκπηζηνζύλε ζηηο κάδεο πνπ κε ηε δεηιία θαη ηελ αδξάλεηα ηνπο ζπληεξνύλ απηό ην εμνπζηαζηηθό ζύζηεκα. Γηα απηό δελ είκαζηε ερζξνί κόλν κε ην θξάηνο, αιιά θαη κε ηηο θνηλσληθέο αμίεο πνπ ην ζηεξίδνπλ, ην δηθαηώλνπλ θαη ην αλαπαξάγνπλ σο θνηλσληθή ζρέζε ζην εζσηεξηθό ηνπο. Αθόκα θαη νη θνηλσληθέο δηακαξηπξίεο γηα θαιύηεξνπο κηζζνύο, γηα θνηλσληθή αζθάιηζε, γηα πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα, είλαη θηλεηνπνηήζεηο κε εκεξνκελία ιήμεο, πνπ θαηαιήγνπλ μαλά ζηελ παζεηηθόηεηα.

5 Δκείο πηζηεύνπκε πσο ην θάζε άηνκν μερσξηζηά πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηεζεί, λα αληηιεζθεί ην έγθιεκα ηεο ύπαξμεο ηεο εμνπζίαο, λα ηελ θαηαξγήζεη ζηνλ ηξόπν δσήο ηνπ θαη παξάιιεια λα αλαδεηήζεη ζπληξόθνπο γηα λα ρηππήζεη ηε δηάρπηε εμνπζία ηνπ θξάηνπο. Γηα απηό άιισζηε πηζηεύνπκε ζηνλ αλαξρηθό κεηνςεθηθό αγώλα θαη ζην λέν αλαξρηθό αληάξηηθν πόιεο. Άιισζηε, ε έλλνηα ηεο επαλάζηαζεο από κόλε ηεο δε ζεκαίλεη απειεπζέξσζε. Μελ μερλάκε όηη θαη ε δηθηαηνξία ησλ θνκκνπληζηηθώλ θνκκάησλ εγθαζηδξύζεθε, θπξίσο, κεηά από επαλαζηάζεηο. Δκείο, δελ ζέινπκε κηα νπνηαδήπνηε επαλάζηαζε, αιιά κηα αλαξρηθή επαλάζηαζε πνπ ζα θαηαξγήζεη θάζε κνξθή εμνπζίαο. Γηα απηό από εδώ θαη πέξα γηα λα γηλόκαζηε ζαθείο πιένλ ζηα θείκελα θαη ζηηο πξάμεηο καο ζα κηιάκε γηα ηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε. Μηα άιιε παξαλόεζε πνπ ζπρλά κπνξεί λα ζπκβαίλεη έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαθνξά καο ζηνλ έλνπιν αγώλα. Γλσξίδνπκε πσο ζε θάπνηεο άιιεο ρώξεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Ιηαιία, ε έλλνηα ηνπ έλνπινπ αγώλα παξαπέκπεη ζε πεξαζκέλεο δεθαεηίεο ζηε ινγηθή ηεο έλνπιεο πξσηνπνξίαο. Δδώ πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε πσο ζε θακία πεξίπησζε δελ πηζηεύνπκε ζηηο πεθσηηζκέλεο πξσηνπνξίεο θαη ζηελ «επαλαζηαηηθή» θαζνδήγεζε. Όηη θάλνπκε, ην θάλνπκε πξώηα από όια γηα ηνλ εαπηό καο. Μέζα από ηηο επηζέζεηο καο επηθνηλσλνύκε κε άιινπο ζπληξόθνπο, δηαρένπκε ηηο αλαξρηθέο αμίεο, ρηππάκε ην ζύζηεκα, αξλνύκαζηε ην ξόιν ηνπ ζύκαηνο θαη απνιακβάλνπκε ηε δσή καο κέζα απ ηελ πην άγξηα θαη απειεπζεξσηηθή εθδνρή ηεο. Παξάιιεια, ζέινπκε λα νηθνδνκήζνπκε ην αληίπαιν δένο απέλαληη ζηνλ ερζξό θάλνληαο ζαθή ηελ ύπαξμε ελόο αδηάθνπνπ εκθύιηνπ πνιέκνπ αλάκεζα ζηνπο αλππόηαθηνπο θαη ηελ εμνπζία. Δπηδηώθνπκε λα ηξνκνθξαηήζνπκε ηνπο ηξνκνθξάηεο θαη λα ηνπο πεξάζνπκε ην θόβν ηεο αληεθδίθεζεο ζην δηθό ηνπο ζηξαηόπεδν, ζηηο επαύιεηο, ζηα θνηλνβνύιηα, ζηα ππνπξγεία, ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα. Όια απηά καο πξνζθέξνπλ κηα κεγάιε πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε. Γηα απηό άιισζηε πξνζδηνξίδνπκε ηνπο εαπηνύο καο σο αλαξρναηνκηθηζηέο. Αληηπαζνύκε νπνηαδήπνηε άπνςε ζέιεη λα κεηαηξέςεη ηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε από έλαλ απζεληηθό ηξόπν δσήο ζε κηα ζηξαηεπκέλε απνζηνιή κε θαλόλεο θαη αξρεγνύο ζηελ ππεξεζία ηνπ γεληθνύ «θαινύ» ηεο θνηλσλίαο. Γελ ζπζηαδόκαζηε γηα ην «θαιό» κηαο θνηλσλίαο πνπ ζπρλά ηελ θισηζάλε ηα αθεληηθά θη απηή γπξλάεη θαη ιέεη «επραξηζηώ». Αλ κέζα από ηηο πξάμεηο θαη ην ιόγν καο, πξνθαινύκε απειεπζεξσηηθά εξσηήκαηα θαη ακθηβνιίεο ζε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο ελάληηα ζην ζύγρξνλν ηξόπν δσήο, απηό είλαη θαιό πξώηα από όια γηα απηνύο ηνπο ίδηνπο. Θα είλαη κεγάιε καο ραξά θαη ηηκή αλ ζηα πξόζσπα ηνπο ζπλαληήζνπκε κειινληηθνύο ζπληξόθνπο. Αλ πάιη όρη, εκείο δελ πξόθεηηαη νύηε ζηηγκή λα εγθαηαιείςνπκε ηε κάρε ελάληηα ζηελ εμνπζία θαη ηελ αληη-θνηλσληθή θξηηηθή καο, γηα λα γίλνπκε αξεζηνί ζηνλ πνιύ θόζκν. Τπάξρεη, όκσο, άιιε κηα παξάκεηξνο ηεο θξηηηθήο απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ όξνπ «έλνπινο αγώλαο». Μηα θξηηηθή πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο απ ηα αδέξθηα θαη ηηο αδεξθέο καο ηεο εμεγεξζηαθήο αλαξρίαο. Η αλαθνξά ζηνλ έλνπιν αγώλα κπνξεί εύθνια λα παξεμεγεζεί σο κηα κνλνκαλία, σο έλαο θεηηρηζκόο ησλ όπισλ, σο κηα

6 άηππε ηεξάξρεζε ησλ κέζσλ ηνπ αλαξρηθνύ αγώλα πνπ ηνπνζεηεί ην έλνπιν σο ηελ αλώηεξε κνξθή δξάζεο. Δκείο πάληνηε ηόζν ζην ιόγν καο, όζν θαη ζηηο πξάμεηο καο δελ ηεξαξρήζακε ηηο κνξθέο ζύγθξνπζεο κε ην ζύζηεκα. Πνηέ δελ πηζηέςακε όηη κηα πξάμε γίλεηαη πεξηζζόηεξν θαη ιηγόηεξν «αλαξρηθή» αλάινγα κε ηα πνζνζηά βίαο πνπ ζπγθεληξώλεη. Σαπηόρξνλα, όκσο, είκαζηε θάζεηα αληίζεηνη ζηνπο δηαρσξηζκνύο ησλ παξαδνζηαθώλ «αλαξρηθώλ» πνπ δηθαηνινγνύλ θαη ππεξαζπίδνπλ κηα βίαηε ελέξγεηα, κόλν όηαλ απηή εθδειώλεηαη καδηθά ζε κηα πνξεία, αιιά ηελ απαμηώλνπλ θαη ηελ ππνβαζκίδνπλ όηαλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζθνηάδη ηεο λύρηαο από κηα απνθαζηζκέλε κεηνςεθία ζπληξόθσλ. Δπίζεο πνηέ δελ ζπκθσλήζακε κε έλαλ ειίζην δηαρσξηζκό πνπ δηαηππώλεηαη από θάπνηνπο «αλαξρηθνύο» ζε νξηζκέλεο ρώξεο θαη θάλεη απνδεθηή ηελ αλαξρηθή βία κνλάρα όηαλ απηή ζηξέθεηαη απνθιεηζηηθά ελάληηα ζε έλαλ πιηθό ζηόρν, αιιά αληίζεηα πεξηζσξηνπνηεί θαη απνδνθηκάδεη ηελ πξαθηηθή ηεο εθηέιεζεο ελόο αμησκαηνύρνπ πνπ ζηειερώλεη ην ζύζηεκα, θάλνληαο ιόγν γηα ην ζεβαζκό ηεο δσήο. Γηα εκάο δελ ππάξρεη θαλέλαο ζεβαζκόο ζηελ αλζξώπηλε δσή ελόο κπάηζνπ, ελόο δηθαζηή, ελόο εηζαγγειέα, ελόο δεκνζηνγξάθνπ ή ελόο ξνπθηάλνπ. Όηαλ, ινηπόλ, ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν ηνπ «έλνπινπ αγώλα» νπζηαζηηθά ζηέιλνπκε θαη έλα κήλπκα ζε απηνύο ηνπο παξαδνζηαθνύο παιαηναλαξρηθνύο πνπ κε ηελ εζηθνινγία ηνπο, ζέινπλ λα αλαθόςνπλ ηελ νκνξθηά ηεο αγξηόηεηαο ηεο αλαξρηθήο δξάζεο θαη λα ηελ πεξηνξίζνπλ ζε πην ήπηεο θαη καδηθέο κνξθέο δηακαξηπξίαο απέλαληη ζην ζύζηεκα. Γηα εκάο έλαο αλαξρηθόο ζύληξνθνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί απ ην κνιύβη θαη ην ραξηί σο θαη ην θαιάζληθνθ θαη ηηο βόκβεο ελάληηα ζηελ εμνπζία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο. αθέζηαηα, ινηπόλ, θαη ζήκεξα ζηεξίδνπκε θαη πξνσζνύκε θάζε δξάζε πννπ επηηίζεηαη κε ην δηθό ηεο μερσξηζηό ηξόπν ζην ζύζηεκα. Αθηζνθνιιήζεηο, απηννξγαλσκέλεο εθδόζεηο θαη blogs, καρεηηθέο πνξείεο, ζακπνηάδ, επηζέζεηο κε πέηξεο θαη κπνγηέο, απαιινηξηώζεηο ηξαπεδώλ, βνκβηζηηθέο επηζέζεηο, εκπξεζκνί θξαηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζηόρσλ, εθηειέζεηο αμησκαηνύρσλ ηεο εμνπζίαο, απνηεινύλ ηα ζύλεξγα καο ζην νπινζηάζην ηεο αλαξρηθήο πξαθηηθήο ζεσξίαο. Γηα απηό όηαλ κηιάκε γηα έλνπιν αγώλα, δελ κηιάκε κόλν γηα όπια θαη γηα ζθαίξεο, αιιά θαη γηα όια ηα παξαπάλσ θαη γηα νηηδήπνηε θνβίδεη ηελ εμνπζία θαη βξίζθεηαη από ηε κεξηά ηνπ νδνθξάγκαηνο ηεο αλαξρίαο. Σώξα ην γεγνλόο όηη ρξεζηκνπνηήζακε ζε κεγάιν βαζκό ηνλ όξν ηνπ «έλνπινπ αγώλα» γηα λα ζπάζνπκε ηα θεηίρ ηεο ρακειήο έληαζεο βίαο πνπ πξνσζεί ε ξεθνξκηζηηθή ηάζε ηεο αλαξρίαο καο θέξλεη αληηκέησπνπο κε ηελ παξαλόεζε πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. Γηα απηό επεηδή δελ ζέινπκε λα εηεξνθαζνξηδόκαζηε απ ηε δεηιία θάπνησλ θαη λα κνηάδνπκε κε θάηη πνπ δελ είκαζηε, από εδώ θαη πέξα ζθεθηόκαζηε λα αληηθαηαζηήζνπκε ηελ αλαθνξά ζηνλ έλνπιν αγώλα είηε κε ηελ επεμήγεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ, είηε κε ηελ επξύηεξε έλλνηα ηεο άκεζεο δξάζεο πνπ πεξηέρεη όια όζα ζέινπκε λα θάλνπκε. iii) Σν δίθηπν FAI/IRF Μέζα απ ηνπο δεθάδεο ππξήλεο ηεο Α.Α.Ο. (FAI), ππάξρεη κηα νπζία, ε νπζία ηεο αλαξρηθήο πξνπαγάλδαο ζηελ πξάμε. Η εκθάληζε όιν θαη πην ζπρλά λέσλ

7 ππξήλσλ ηεο FAI απ ηελ Ιλδνλεζία σο ηε Υηιή θαη απ ηελ Αγγιία σο ηε Ρσζία απνηειεί κηα λέα πξννπηηθή δξάζεο γηα ηνλ αλαξρηθό αγώλα. Η πξννπηηθή ελόο άηππνπ ρανηηθνύ δηθηύνπ αιιειν-ππνζηήξημεο αλαξρηθώλ ππξήλσλ είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Απνηειεί κηα ππνινγίζηκε απεηιή πνπ όκσο δελ πξέπεη λα εμαληιεζεί ζε ακνηβαίνπο θαη απζεληηθνύο ραηξεηηζκνύο αλάκεζα ζηνπο ππξήλεο θαη ηηο αηνκηθόηεηεο πνπ ηε ζπγθξνηνύλ. Δίλαη ζεκαληηθό λα πεξάζνπκε ζην επόκελν βήκα. Έρνπκε ήδε κηιήζεη γαη ηηο θνηλέο αξρέο καο. Πηζηεύνπκε ζηηο ίδηεο αμίεο ηεο άκεζεο δξάζεο, πνπ εθθξάδεηαη ζην εδώ θαη ηώξα ηνπ αληηθξαηηθνύ αγώλα πνπ ζπλαληηέηαη κε ηελ αληηθνηλσληθή θξηηηθή, θαη ηεο δηεζλνύο αλαξρηθήο αιιειεγγύεο, πνπ δελ γλσξίδεη ζύλνξα θαη ρώξεο. Δπίζεο, ζηεξίδνπκε θαη πξνσζνύκε ηνλ αθνξκαιηζκό σο ηελ πην απζεληηθή κνξθή αλαξρηθήο νξγάλσζεο. Σέινο, ζίγνπξα όινη εκείο πνπ ζηεξίδνπκε ηε FAI κνηξαδόκαζηε ηελ ίδηα ηξέια, βαδίδνληαο ελάληηα ζηελ επνρή καο θαη αδηαθνξώληαο γηα ην ηίκεκα, όπνην θαη αλ είλαη απηό. Απηό ην ηίκεκα είλαη ε εθθσθαληηθή αληίθαζε ελόο αλαξρηθνύ επαλαζηάηε. Ο αλαξρηθόο επαλαζηάηεο πνπ αγαπάεη πνιύ ηελ ειεπζεξία θαη ηε δσή, είλαη εθείλνο πνπ ξηζθάξεη λα ηηο ράζεη θαη ηηο δύν, είηε θιεηδσκέλνο ζε έλα θειί, είηε λεθξόο από ηηο ζθαίξεο ελόο κπάηζνπ. Όκσο, απηέο νη ζηηγκέο άγξηαο θαη αλππόηαθηεο επίζεζεο ελάληηα ζηελ εμνπζία θαη ηνπο ππνηειείο ηεο αμίδνπλ παξαπάλσ από κηα νιόθιεξε δσή πληγκέλε ζηνπο ζπκβηβαζκνύο θαη ηελ παξαίηεζε. Σν ζέκα είλαη πσο όια απηά έρνπλ μαλαγξαθηεί ζην δεκόζην δηάινγν πνπ έρεη αλνηρηεί κέζα ζηνπο θύθινπο ηεο FAI-IRF. Έηζη, δελ αξθεί λα έρεηο απιά έλα όπιν ζηα ρέξηα ζνπ, όπσο είλαη ε FAI, αιιά πξέπεη λα κπνξείο λα ην ρξεζηκνπνηείο γηα λα είλαη αμηόκαρν. iv) Φσηηά θαη κπαξνύηη Σώξα, ινηπόλ, ζα κηιήζνπκε γηα ηε ζηξαηεγηθή καο. Καηαξράο, ζέινπκε λα πνύκε δύν ιόγηα πάλσ ζηελ πξόηαζε πνπ θαηέζεζαλ ηα αδέξθηα καο ηεο ηηαιηθήο FAI γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπκβόινπ ηεο.π.φ. απ ηηο νκάδεο ηνπ IRF αλαγξάθνληαο πάλσ από ην αζηέξη ηεο αλαξρίαο ην όλνκα ηνπο. Γηα εκάο ην ζύκβνιν καο κε ηα πέληε βέιε πνπ ζηνρεύνπλ από θνηλνύ ζην θέληξν ηελ εμνπζία ζπκβνιίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ δηεζλνύο αλαξρηθνύ αγώλα πνπ κπνξεί λα δηεμαρζεί ζηηο πέληε επείξνπο ηνπ θόζκνπ. Δπίζεο, ην δηαθνξεηηθό κέγεζνο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο ηα βέιε εθθξάδεη ηελ πνιπκνξθία ηεο αλαξρηθήο δξάζεο θαη ηε δηαθνξεηηθή έληαζε πνπ εθδειώλεηαη απηή θάζε θνξά. Παξάιιεια, ηα πέληε βέιε ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηεο FAI-IRF γηαηί είλαη ζαλ ηα πέληε δάθηπια ελόο ρεξηνύ. Σν θάζε δάθηπιν από κόλν ηνπ κπνξεί λα ιπγίζεη από ηνλ ερζξό, αιιά όηαλ είλαη ελσκέλα ζρεκαηίδνπλ κηα γξνζηά πνπ πςώλεηαη αιύγηζηε ελάληηα ζην ζύζηεκα. Η FAI-IRF είλαη απηή ε γξνζηά. Αθόκα ε θνξά ησλ βειώλ πξνο ην θέληξν ζπκβνιίδνπλ ηε ζύληεμε ησλ αλαηξεπηηθώλ δπλάκεσλ κε απνηέιεζκα ηε ζράζε θαη ηε δηάρπζε ησλ επηζέζεσλ καο ελάληηα ζην θάηεξγν ηνπ ζύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ. Σν αζηέξη κε ην άιθα ηεο

8 αλαξρίαο πνπ ππάξρεη ζην ζύκβνιν καο ζπκβνιίδεη ηελ θαξδηά καο πνπ αλήθεη ζηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε. Οπόηε γηα εκάο είλαη κεγάιε καο ραξά θαη ηηκή λα παξαδώζνπκε ην ζύκβνιν καο ζηε δηάζεζε ηεο FAI/IRF γηα λα ην ρξεζηκνπνηεί ειεύζεξα ε θάζε νκάδα ή ππξήλαο ηνπ IRF βάδνληαο ην όλνκα ηνπ πάλσ από ην αζηέξη. Σώξα όζν αθνξά ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αγώλα καο, όινη εκείο πνπ ζηεξίδνπκε ηε FAI δελ πεξηκέλνπκε λα ζπκβνύλ ηα γεγνλόηα από κόλα ηνπο θαη λα θηάζνπκε ζηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε. Πξνηηκάκε εκείο νη ίδηνη λα γίλνπκε ηα γεγνλόηα εθείλα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ αλαηαξαρή ζην ζύζηεκα. Απηή είλαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ κεηνςεθηθνύ αλαξρηθνύ αγώλα. Μέρξη ζηηγκήο απηόο ν αγώλαο ζπλήζσο δηεμάγεηαη απνζπαζκαηηθά θαη πνιιέο θνξέο απνκνλώλεηαη θαη πεξηνξίδεηαη ζηα εζληθά ζύλνξα ηνπ θάζε ηόπνπ. εκαληηθή εμαίξεζε απνηεινύλ αλά δηαζηήκαηα ηα δηεζλή θαιέζκαηα δξάζεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από πξσηνβνπιίεο ζπληξόθσλ. Έλα ηέηνην θάιεζκα είρακε πξαγκαηνπνηήζεη θαη εκείο ζηελ πεξίνδν ηνπ πξώηνπ δηθαζηεξίνπ ελαληίνλ ηεο.π.φ. θαη δηαπηζηώζακε κε αλέιπηζηε ραξά όηη ν ζπόξνο ηεο αιιειεγγύεο βξήθε γόληκν έδαθνο ζηνπο ηόπνπο ηεο Αξγεληηλήο, ηεο Ιηαιίαο, ηεο Ρσζίαο, ηεο Υηιήο, ηεο Διιάδαο, ηεο Ιλδνλεζίαο, ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Αγγιίαο, ηνπ Μεμηθό, ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Πνισλίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο Οιιαλδίαο θ.α. Σώξα γλσξίδνπκε πσο ην δίθηπν ηεο FAI/IRF κπνξεί λα αλαβαζκίζεη πνηνηηθά κηα ηέηνηα ηδέα. Άιισζηε, ε νπζία ηεο FAI βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο αλάπηπμεο ελόο αλαξρηθνύ δηαιόγνπ κέζα από πξάμεηο. Όπσο έρνπλ γξάςεη πνιύ εύζηνρα νη Ιηαινί ζύληξνθνη ηεο FAI, νη αλαξρηθέο επηζέζεηο δελ έιιεηςαλ πνηέ, όκσο αλ είλαη ελσκέλεο ζε έλα δηεζλέο άηππν δίθηπν βαζηζκέλν ζε κηα ακνηβαία ππνζηήξημε, γίλνληαη πην νξαηέο θαη πην βίαηεο, ελώ ε εμάπισζε ηνπο θαη ε επαλαζηαηηθή ηνπο πξννπηηθή πνιιαπιαζηάδνληαη. Γηα απηό θαη εκείο θαηαζέηνπκε ηελ πξόηαζε καο. Θεσξνύκε πσο έλαο δηάινγνο ηεο πξάμεο αλάκεζα ζηνπο ππξήλεο ηεο FAI πξέπεη λα αλαδεηά αλά πεξηόδνπο κηα θνηλή ζεκαηηθή επεμεξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο ππξήλαο ηεο FAI/IRF όηαλ ρηππάεη θάπνην ζηόρν κέζα απ ηελ πξνθήξπμε κε ηελ νπνία ζα αλαιάβεη ηελ επζύλε, κπνξεί παξάιιεια λα αλνίμεη έλα δηάινγν κε ηνπο άιινπο ππξήλεο. Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε πσο θάπνηνη ζύληξνθνη ζηελ Αγγιία επηιέμνπλ λα επηηεζνύλ ζηηο θάκεξεο παξαθνινύζεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο δξόκνπο θαη γεληθόηεξα ζηα κέζα ειέγρνπ θαη παξαθνινύζεζεο. Αλ ην επηζπκνύλ κπνξνύλ κέζα από ηελ πξνθήξπμε ηνπο λα ζέζνπλ ηε ζεκαηηθή ησλ θακεξώλ θαη ηνπ ηερλνινγηθνύ ειέγρνπ ηεο δσήο καο, λα ηελ αλαιύζνπλ, λα παξνπζηάζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ ζην δίθηπν ηνπ IRF λα αζρνιεζνύλ θη άιινη ππξήλεο κε ην δήηεκα απηό. Πξνθαλώο, νη ππόινηπνη ππξήλεο θη αηνκηθόηεηεο (όζνη ην επηζπκνύλ βέβαηα) κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αληίζηνηρεο πξάμεηο π.ρ επηζέζεηο ζε θαηαζηήκαηα πνπ πνπινύλ θάκεξεο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο, ζε εξγαζηήξηα DNA, ζε θάκεξεο ζην δξόκν, ζε εηαηξείεο security θ.α. Οη πξνθεξύμεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ δελ είλαη ζίγνπξν όηη ζα ζπκθσλνύλ απόιπηα κε ηελ πξώηε πξνθήξπμε πνπ νπζηαζηηθά θάιεζε ηε ζπγθεθξηκέλε εθζηξαηεία δξάζεο. Αθξηβώο όκσο εθεί ζπλαληάκε ηελ νπζία ηνπ δηαιόγνπ ηεο πξάμεο. Όηαλ ππξήλεο ζε όιν ηνλ θόζκν

9 επηηίζνληαη ζε έλα θνηλό ζηόρν (π.ρ. θάκεξεο) θαη παξάιιεια αλνίγνπλ κηα απζεληηθή ζπδήηεζε πξνβιεκαηηζκνύ γύξσ από απηό ην ζέκα. Γηαηί όιεο νη δηαθσλίεο, νη ζπκθσλίεο, νη ελζηάζεηο, νη αλαιύζεηο, νη ηνπνζεηήζεηο, πξνρσξνύλ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε καο σο αλαξρηθά άηνκα έλα βήκα πην πέξα. ίγνπξα απηέο νη ζπδεηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ κηα ηέηνηα πξαθηηθή, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ αξγνπνξία ελόο παιηνύ αλαξρηζκνύ πνπ ηθαλνπνηείηαη λα εμαληιεί όιε ηνπ ηελ «αγσληζηηθόηεηα» ζε θιύαξεο ζεσξεηηθέο θνπβέληεο ακθηζεάηξσλ θαη αθίλδπλεο νηλνπνζίεο ηνπ ελαιιαθηηθνύ αλαξρηθνύ lifestyle. Η FAI/IRF δελ θαζπζηεξεί πεξηκέλνληαο ζηε ζεηξά ην επόκελν θνηλσληθό μέζπαζκα ή ηελ επόκελε θνηλσληθή θξίζε. Παίξλεη ην ιόγν θαη ηε δξάζε ζηα ρέξηα ηεο γηαηί ν ρξόλνο είλαη ηώξα θαη ν ηόπνο είλαη εδώ. Οη ζεκαηηθέο πνπ κπνξνύκε λα πηάζνπκε γαη λα πξνθαιέζνπκε εθζηξαηείεο ηεο FAI είλαη απεξηόξηζηεο. Τπάξρεη ν κηιηηαξηζκόο-ν ζηξαηόο, ν εζληθηζκόο-ν θαζηζκόο, ε ηερλνινγία ειέγρνπηα ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο, ε αζηπλνκία-ε θαηαζηνιή, ην ζέακα-νη δεκνζηνγξάθνη, ε θαηαζηξνθή ηεο θύζεο-ν πνιηηηζκόο, ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζενη ηξάπεδεο, ε αλαξρηθή αιιειεγγύε- νη θπιαθέο, θαη δεθάδεο αθόκα ζεκαηηθέο πνπ καο θάλνπλ νξθηζκέλνπο ερζξνύο απηνύ ηνπ θόζκνπ. ίγνπξα ν θάζε ππξήλαο πξηλ θαηαζέζεη κία δηεζλή πξόηαζε δξάζεο νθείιεη λα ζπλππνινγίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο ζπγθπξίεο θαη λα θάλεη ζαθείο ηηο ζέζεηο ηνπ. Γηα απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζην δηάινγν πνπ ζέινπκε λα αλνίμνπκε λα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην ζθεπηηθό ηεο θάζε ζεκαηηθήο ώζηε λα γίλεηαη αληηιεπηό ην πεξηερόκελν ηεο. Αθόκα θαη κηα επίζεζε ζε έλαλ ίδην ζηόρν, π.ρ. ζε κηα ηξάπεδα, ν ιόγνο κηαο πξνθήξπμεο κπνξεί λα εθθξάδεη κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε. Οη πην παξαδνζηαθνί αλαξρηθνί κέζα από κηα ηέηνηα επίζεζε, ζπλήζσο εθθξάδνπλ ηελ ελαληίσζε ηνπο ζην θξάηνο θαη ζην θεθάιαην, ελώ εκείο σο θνκκάηη ηνπ αληηθνηλσληθνύ-αλαξρναηνκηθηζηηθνύ ξεύκαηνο κέζα από ηελ ππξπόιεζε ή ηελ αλαηίλαμε κηαο ηξάπεδαο εθηόο από ηελ νξγή καο ελάληηα ζην θξάηνο εθθξάδνπκε θαη ηελ απέρζεηα καο ζε κηα θνηλσλία πνπ ελώ θιαίγεηαη γαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηαπηόρξνλα ηα ί δεη ηηο ηξάπεδεο θαη ρξεώλεηαη κε δάλεηα θαη πηζησηηθέο θάξηεο ππνζεθεύνληαο ηε δσή ηεο. Γηα εκάο ε FAI/IRF είλαη κηα λέα αλαξρία πνπ γελληέηαη κέζα απ ην μεπέξαζκα ηεο πξαδνζηαθήο αλαξρίαο θαη ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηεο. Απηή ε πξόηαζε ζπληνληζκέλσλ επηζέζεσλ ζε κηα δηεζλή εθζηξαηεία κηαο ζεκαηηθήο θάλεη ηα ζακπνηάδ ηεο FAI/IRF πην δπλαηά, πην απνηειεζκαηηθά. Φαληαζηείηε κέζα ζε έλα κήλα λα θανύλ θαη λα αλαηηλαρζνύλ γηα παξάδεηγκα 30 εηαηξείεο ηδησηηθήο θύιαμεο-security, ζε δηάθνξεο ρώξεο. Απηό είλαη ζίγνπξα έλα ηζρπξό κήλπκα πξνο ηνπο ηδησηηθνύο κπάηζνπο θαη ηνλ θόζκν ηεο ηδηνθηεζίαο. Φπζηθά, λα έρνπκε ζην λνπ καο, όηη ε εμνπζία παξακνλεύεη θαη δηαβάδεη θαη ε ίδηα ηηο πξνθεξύμεηο-θαιέζκαηα καο. Γελ πξέπεη λα πηαζηνύκε απξνεηνίκαζηνη θαη γηα απηό ζέιεη πξνζνρή ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθζηξαηεία ηεο FAI/IRF. Γηα παξάδεηγκα αλ ηεζεί έλαο εμεηδηθεπκέλνο ζηόρνο, όπσο νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, είλαη πηζαλόλ, ηδηαίηεξα ζηηο ρώξεο πνπ ε FAI έρεη έληνλε παξνπζία θαη δξάζε, ε αζηπλνκία λα παξαθνινπζεί ππνςήθηνπο ζηόρνπο, ζέινληαο λα ζπιιάβεη ηνπο ζπληξόθνπο πνπ ζα επηηεζνύλ.

10 Δίλαη ζεκαληηθό, ινηπόλ, νη εμεηδηθεπκέλνη ζηόρνη είηε λα ρηππηνύληαη κεκνλσκέλα ή λα πεξηέρνληαη ζπγθαιπκκέλνη κέζα ζε κηα επξύηεξε ζεκαηηθή, πρ νη επηζέζεηο ελάληηα ζηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείο κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηε ζεκαηηθή ηεο ελαληίσζεο καο ζηελ επηζηήκε πνπ αιινηξηώλεη ηε δσή καο. Φπζηθά, ε πιεηνςεθία ησλ ζεκαηηθώλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζηόρσλ (π.ρ. ηξάπεδεο, αζηπλνκηθά ηκήκαηα, πνιηηηθά γξαθεία, εθθιεζίεο, δεκνζηνγξαθηθά νρήκαηα, θαζίζηεο θ.α) είλαη ηόζν ρανηηθή πνπ είλαη αδύλαην λα πξνζηαηεπηνύλ απ ηνπο έλνπινπο θξνπξνύο ηεο εμνπζίαο. Δδώ ζέινπκε λα ηνλίζνπκε πσο όπσο έρεη μαλαγξαθηεί ε FAI/IRF είλαη έλα άηππν αλαξρηθό δίθηπν ππξήλσλ θαη αηόκσλ πνπ δξα αλώλπκα. Ο ζπληνληζκόο πνπ πξνηείλνπκε (όπσο έρνπλ πξνηείλεη θη άιινη ζύληξνθνη ηεο FAI παιηόηεξα) ζε θακία πεξίπησζε δελ θαηαξγεί ηελ απηνλνκία ηνπ θάζε ππξήλα. Οη δηεζλείο εθζηξαηείεο ζπληνληζκνύ δξάζεο δελ κνλνπσινύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο FAI. Οη ππξήλεο εμαθνινπζνύλ λα δξνπλ απηόλνκα θαη κόλν όηαλ θη αλ απηνί επηιέμνπλ νξγαλώλνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε έλα δηεζλέο θάιεζκα. Δπίζεο, ζεσξνύκε πνιύ ζεκαληηθό ζε απηό ην δηάινγν ηεο πξάμεο λα ζπκκεηέρνπλ εθηόο από ηα άηνκα θαη ηνπο ππξήλεο ηεο FAI, θαη νη θπιαθηζκέλνη αλαξρηθνί πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πξόηαζε ηνπ IRF. Δίλαη έλαο ηξόπνο γηα όζνπο από εκάο ζηεξνύκαζηε ηελ απόιαπζε ηεο άκεζεο δξάζεο εμαηηίαο ηεο νκεξίαο καο, λα παξακέλνπκε ελεξγνί θαη «ζπλέλνρνη» ζηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε. Γηα ην ηέινο θαξαηήζακε κηα πξόζθιεζε πνπ ζέινπκε λα απεπζύλνπκε ζηα αδέξθηα θαη ζηηο αδεξθέο καο ζε όινλ ηνλ θόζκν. Μηιάκε γηα δύν γεγνλόηα πνπ πηζηεύνπκε όηη κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα δπλακηθό θάιεζκα ελεξγνπνίεζεο ηεο FAI/ IRF. Σν πξώην είλαη κηα πνιύ δπζάξεζηε είδεζε πνπ έξρεηαη από ηελ Ιλδνλεζία θαη ζιίβεη απεξηόξηζηα ηηο ζθέςεηο καο. Πξόθεηηαη γηα ηε ζύιιεςε ηξηώλ ζπληξόθσλ ( έλαο ηέηαξηνο δηέθπγε θαη θαηαδεηείηαη) κεηά απ ηνλ εκπξεζκό ηξάπεδαο. Οη ζπιιεθζέληεο ζύληξνθνη, ζύκθσλα κε ηελ αζηπλνκία, είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο κηα πξνθήξπμε ηεο FAI/Iλδνλεζίαο πνπ εμέθξαδε ηνλ πόιεκν ηνπο ελάληηα ζην θξάηνο, θαζώο θαη ηελ αιιειεγγύε ηνπο ζηνπο θπιαθηζκέλνπο αλαξρηθνύο ζε όινλ ηνλ θόζκν. Σν δεύηεξν γεγνλόο είλαη δύν πεξηπηώζεηο δηθαζηηθώλ δηώμεσλ πνπ ζα δηεμαρζνύλ ζηε Υηιή. Μηιάκε γηα ηε δίσμε ηνπ ζπληξόθνπ Luciano Tortuga, πνπ ηξαπκαηίζηεθε βαξύηαηα όηαλ αληαηηλάρζεθε πάλσ ηνπ ν εθξεθηηθόο κεραληζκόο πνπ κεηέθεξε γηα λα ηνπνζεηήζεη ζε ηξάπεδα. Ο ηξαπκαηηζκόο ηνπ ηξαπκάηηζε ηηο θαξδηέο καο θαη ε αγάπε καο γηα ηελ αλαξρία ζα ηνλ ζπλνδεύεη ζε θάζε ηνπ δύζθνιν βήκα. Παξάιιεια, ζηηο 28 Ννεκβξίνπ δηθάδνληαη πέληε αλαξρηθνί ζύληξνθνη ( Francisco Solar, Monica Caballero, Felipe Guera, Omar Hermosilla, Carlos Rivero), θαηεγνξνύκελνη γηα αλαηξεπηηθή δξάζε. Οξηζκέλνη από απηνύο είραλ ζπιιεθζεί ζην παξειζόλ γηα ηε γλσζηή πεξίπησζε «caso bombas», πνπ απνηειεί νξόζεκν ζηελ θαηαζηαιηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ θξάηνπο ηεο Υηιήο ελάληηα ζηνπο αλαξρηθνύο. Απηνί νη ζύληξνθνη είλαη γηα εκάο αδέξθηα καο δίρσο λα έρνπκε δεη πνηέ ην πξόζσπν ηνπο, αιιά γλσξίδνληαο ηα θείκελα θαη ηηο ηδέεο ηνπο, μέξνπκε πσο ην κπαιό θαη ε θαξδηά ηνπο ρνξεύνπλ ζηνλ ίδην ξπζκό, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αλαξρηθήο επαλάζηαζεο.

11 Πηζηεύνπκε πσο ην δήηεκα ηεο δηεζλνύο αλαξρηθήο αιιειεγγύεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ζπληξόθσλ, απνηειεί κηα από ηηο ζηαζεξέο αμίεο θαη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηόηεηεο γηα ηνπο αλαξρηθνύο ηεο πξάμεο. Γηα απηό εκείο, ε.π.φ. πξώηεο πεξηόδνπ-fai, πξνζθαινύκε όιεο ηηο αηνκηθόηεηεο θαη ηνπο ππξήλεο ηεο FAI/IRF λα κελ αθήζνπλ ηα αδέξθηα καο ζηελ Ιλδνλεζία θαη ζηε Υηιή κόλα ηνπο. Τπάξρνπλ ιέμεηο πνπ ηόζν όκνξθα ζπλνδεύνπλ ηε θσηηά θαη ην κπαξνύηη, ζηέιλνληαο ραηξεηηζκό θαη ζηληάιν αιιειεγγύεο ζηνπο αηρκαιώηνπο ζπληξόθνπο. Κάζε ρηύπεκα ελάληηα ζηηο δνκέο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο ηνπ είλαη κηα έκπξαθηε ρεηξνλνκία θηιίαο, πξνο απηνύο πνπ ιείπνπλ απ ηηο λύθηεο ηεο θσηηάο θαη βξίζθνληαη αηρκάισηνη ζε θάπνην θειί. ηε ζπγθεθξηκέλε εθζηξαηεία δηεζλνύο αλαξρηθήο αιιειεγγύεο ηεο FAI/IRF, ζεσξνύκε πσο θάζε ζύκβνιν ηεο εμνπζίαο (ηξάπεδεο, security, αζηπλνκηθά ηκήκαηα, δηθαζηήξηα, θπιαθέο, αληηπξνζσπείεο πνιπηειώλ απηνθηλήησλ, πνιηηηθά γξαθεία, θάκεξεο θ.α) απνηειεί κηα ππέξνρε επθαηξία γηα λα θαηαζηξαθεί. Οη ζύληξνθνη πνπ δηώθνληαη ζηελ Ιλδνλεζία θαη ηε Υηιή θαηεγνξνύληαη γηα δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο δξάζεηο, γηα απηό ε πνιπκνξθία ησλ ρηππεκάησλ ζε δηάθνξνπο ζηόρνπο, απνδεηθλύεη ην αδηαίξεην κέησπν ηνπ λένπ αλαξρηθνύ αληάξηηθνπ πόιεο θαη ηεο λέαο αλαξρίαο. Δπίζεο, έηζη δηεπθνιύλεηαη ε νξγάλσζε απηήο ηεο εθζηξαηείαο, θαζώο επλνείηαη ε απηόλνκε επηινγή ηνπ θάζε ζηόρνπ από ηνλ εθάζηνηε ππξήλα θαη δνθηκάδεηαη ζηελ πξάμε ε εηνηκόηεηα ηεο FAI/IRF. Παξάιιεια, νη κπάηζνη είλαη αδύλαην λα εληνπίζνπλ ην ζρεδηαζκό καο, θαζώο απηόο είλαη ρανηηθόο θαη δηαρέεηαη κέζα ζηηο κεηξνπόιεηο ηνπ θόζκνπ σο ηόο αηαμίαο θαη θαηαζηξνθήο. Φπζηθά, όινη νη ζύληξνθνη πξέπεη λα επαγξππλνύλ θαη λα κελ ππνηηκήζνπκε ηνλ αληίπαιν. Οξγαλώλνληαο ην ράνο γηλόκαζηε πην επηθίλδπλνη. Η FAI/IRF είλαη ζήκεξα ε λέα πξννπηηθή γαη ηελ νηθνδόκεζε κηαο Μαύξεο Γηεζλνύο ησλ Αλαξρηθώλ, γηα ηε δηάδνζε ηνπ παγθόζκηνπ ζακπνηάδ θαη ηεο άκεζεο δξάζεο. Πξνηείλνπκε, ινηπόλ, ν θαπλόο απ ηηο θαηαζηξνθέο, ηηο θσηηέο θαη ηηο αλαηηλάμεηο, λα ηαμηδεύζεη απ ηε Υηιή σο ηελ Ιλδνλεζία, κεηαθέξνληαο ην όξακα ηεο FAI πάλσ από ζάιαζζεο θαη επείξνπο. Σα θπιαθηζκέλα κέιε ηεο πλσκνζίαο Ππξήλσλ ηεο Φσηηάο.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε. ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε. Ενύκε κέζα ζε ηζηκεληέληεο κεηξνπόιεηο ηνπ πνιηηηζκνύ ζαο, εθηεινύκε πεηζήληα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα