ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ. Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή. Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ. Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή. Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF"

Transcript

1 ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF Μηα έθδνζε από ηα θπιαθηζκέλα κέιε ηεο πλσκνζίαο Ππξήλσλ ηεο Φσηηάο

2 Αθνύκε ην ηξαγνύδη ηεο θσηηάο πνπ έξρεηαη από καθξηά. Οη ιέμεηο κπξίδνπλ κπαξνύηη. Απ ηελ άιιε άθξε ηνπ θόζκνπ αλππόηαθηνη ζύληξνθνη θαίλε ηηο λύρηεο θαη απειεπζεξώλνπλ ηόπνπο θαη ζηηγκέο. Σνπο αθνύκε πλσκνηνύλ, ζρεδηάδνπλ, επηηίζεληαη Γε ρξεηάδεηαη λα πνύκε ηίπνηε άιιν, αθήλνπκε ηα αδέξθηα καο λα κηιήζνπλ γηα καο. «Είκαζηε όινη Σπλωκνζία Ππξήλωλ ηεο Φωηηάο. Η Σ.Π.Φ. δελ είλαη κηα νξγάλωζε ή απιά κηα νκάδα. Αληίζεηα είλαη ε αληαγωληζηηθή έθθξαζε ηεο νξγήο θαη ηεο πεξηθξόλεζεο απέλαληη ζηελ εμνπζία θαη ζηηο δνκέο ηεο. Γηα λα εμαπιώζεηο ηε Σ.Π.Φ. ην κόλν πνπ ρξεηάδεζαη είλαη βελδίλε, ζπίξηα θαη ε επηζπκία λα πνιεκήζεηο γηα ηελ απόιπηε ειεπζεξία. Έρνπκε μεθηλήζεη ηνλ πόιεκν ελάληηα ζηελ ππάξρνπζα ηάμε. Σ.Π.Φ. Μεμηθνύ/FAI» Σν παξαθάησ θείκελν πνπ αθνινπζεί αθηεξώλεηαη ζηε.π.φ. Μεμηθνύ θαη ζηα αδέξθηα καο ηεο FAI ζε όιν ηνλ θόζκν.

3 i) Φπζάεη θόληξα... από ηελ Ιλδνλεζία έσο ηε Υηιή Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο από θάζε γσληά ηνπ θόζκνπ όιν θαη πην ζπρλά εθξεθηηθά κελύκαηα από θσηηά θαη κπαξνύηη δηαζρίδνπλ ζύλνξα θαη ζάιαζζεο θηάλνληαο κέρξη εδώ, ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο πνπ βξηζθόκαζηε αηρκάισηνη, αιιά όρη εηηεκέλνη. Λέμεηο αλαθαηεύνληαη κε ηε θσηηά θαη πίζσ από ηηο ζηάρηεο ηξαπεδώλ, θξαηηθώλ νρεκάησλ, πεξηπνιηθώλ, εξγαζηεξίσλ λαλνηερλνινγίαο, θεξαηώλ ηειενπηηθήο αλακεηάδνζεο, ζεθηνπξηηάδηθσλ, εκπνξηθώλ πνιπηειώλ πνιπθαηαζηεκάησλ αλνίγνπλ κηα ππόζρεζε ζηνπο θίινπο θαη κηα απεηιή ζηνπο ερζξνύο. Αλνίγνπλ ηε δσληαλή πξόηαζε ηεο Άηππεο Αλαξρηθήο Οκνζπνλδίαο (FAI). Έλα Γηεζλέο Δπαλαζηαηηθό Μέησπν (IRF) νξγαλώλεηαη πιένλ ζηελ Ιηαιία, ζηελ Αγγιία, ζηε Υηιή, ζην Μεμηθό, ζηελ Αξγεληηλή, ζηε Ρσζία, ζηελ Οιιαλδία, ζην Πεξνύ, ζηε Βνιηβία, ζηελ Ιλδνλεζία, ζηελ Απζηξαιία, ζηελ Διιάδα... Μηα ηδέα πνπ μεθίλεζε ην ηαμίδη ηεο πξηλ δέθα ρξόληα ζηελ Ιηαιία απ ηα αδέξθηα θαη ηηο αδεξθέο καο ηεο ηηαιηθήο FAI θαη ζήκεξα είλαη πην δπλαηή από πνηέ. Η FAI ζίγνπξα δελ είλαη έλα ζεσξεηηθό παηρλίδη αθίλδπλσλ ιέμεσλ θαη ζπκβόισλ, αιιά κηα ηδέα λα δήζνπκε επηθίλδπλα θαη αλαξρηθά κε όιεο καο ηηο αηζζήζεηο δίρσο λεθξό ρξόλν θαη δεηιέο δηθαηνινγίεο. πρλά ηα θείκελα πνπ θηάλνπλ ζηα ρέξηα καο όπσο απηό ηεο ηηαιηθήο FAI, απηό ησλ άγγισλ ζπληξόθσλ ηεο FAI κε ηίηιν «Βξνρή θαη θσηηά», ε αλαθνίλσζε ηεο FAI απ ηε Ρσζία, ην θάιεζκα ησλ 11 αλαξρηθώλ νξγαλώζεσλ από ην Μεμηθό, θαζώο θαη πνιιά άιια, καο γεκίδνπλ κε κηα πεξίεξγε ακεραλία. Δίλαη απηή ε απεξίγξαπηε ραξά πνπ ληώζνπκε όηαλ αηνκηθόηεηεο θαη νκάδεο πνπ δελ γλσξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θηάλνπλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαη ληώζνπλ ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα αθξηβώο ηελ ίδηα ζηηγκή. Απηό ην ζπλαίζζεκα εθξεγλύεηαη ζε θάζε ιέμε πνπ μεθιεηδώλεη ηελ επόκελε θαη ραξάδεη κηα θνηλή δηαδξνκή εμέγεξζεο. Δίλαη από ηηο ιίγεο θνξέο πνπ δελ έρνπκε πνιιά λα πνύκε. ηα πεξηζζόηεξα ζεκεία καο έρνπλ θαιύςεη ήδε νη ζύληξνθνη. Όκσο δελ ζέινπκε λα εμαληιήζνπκε ην θείκελν ζε κηα ζεηξά θηινθξνλήζεσλ. Γλσξίδνπκε πσο έρνπκε δνπιεηά λα θάλνπκε θαη έλα δύζθνιν δξόκν κε κάρεο λα δηαβνύκε. Σώξα ζέινπκε λα γίλνπκε αθόκα πην επηθίλδπλνη, αθόκα πην νπζηαζηηθνί, αθόκα πην αλαξρηθνί. Γηα απηό κέζα από ηηο θπιαθέο γξάθνπκε πνιύ, γηαηί ζέινπκε λα πξάμνπκε πεξηζζόηεξν. ii) Kάλνληαο «κεηάθξαζε» κέζα ζηε κεηάθξαζε Η επηθνηλσλία είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο όιεο ηεο άηππεο δνκήο καο. Αληηιακβαλόκαζηε θάζε ιέμε σο έλα πξνζθιεηήξην κάρεο ελάληηα ζηελ εμνπζία. Κάζε λόεκα πνπ απνηππώλνπκε πάλσ ζην ραξηί, ζέινπκε λα βξνύκε ηνλ ηξόπν λα απνδξάζεη απ ηε ζεσξία θαη λα κεηνπζησζεί ζε πξάμε. Μόλν κέζα ζηελ

4 πξάμε δνθηκάδνληαη όιεο νη ζεσξεηηθέο αμίεο. Κάζε ιέμε, όκσο, πνπ ρξεζηκνπνηνύκε έρεη ηε δηθή ηεο ηζηνξηθή πξνέιεπζε. πρλά ίδηεο ιέμεηο εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά λνήκαηα από ρώξα ζε ρώξα. Η Άηππε Αλαξρηθή Οκνζπνλδία (FAI) απνηειεί έλαλ δηεζλή αλαξρηθό ζρεκαηηζκό αλάκεζα ζε αηνκηθόηεηεο θαη ππξήλεο πνπ κηιάλε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο, επηδηώθνληαο, όκσο, λα εθθξάζνπλ κέζα απ ηηο πξάμεηο ηνπο ηελ θνηλή ηνπο επηζπκία γηα ηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε. Γηα απηό έρνπλ πνιύ κεγάιε αμία νη κεηαθξάζεηο θεηκέλσλ θαη πξνθεξύμεσλ πνπ θπθινθνξνύλ αλάκεζα ζηνπο θύθινπο ηεο Α.Α.Ο. (FAI) ώζηε λα γλσξίζεη ν έλαο ηηο ηδέεο ηνπ άιινπ. πρλά, όκσο, ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη κηα δεύηεξε «κεηάθξαζε» ηεο κεηάθξαζεο ώζηε λα εμεγνύληαη θάπνηεο ιέμεηο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά λνήκαηα από ηόπν ζε ηόπν. Δδώ θάλνπκε κηα πξώηε απόπεηξα απηήο ηεο δηπιήο κεηάθξαζεο ώζηε λα μεδηαιύλνπκε θάζε πηζαλή ζύγρπζε αλάκεζα ζε ζπληξόθνπο. Η πξώηε επηζήκαλζε, καο ήξζε απ ηα αδέξθηα καο ζηε Υηιή όηαλ νη ζύληξνθνη ησλ columnas antagonicas intediarias (αληαγσληζηηθέο εκπξεζηηθέο θάιαγγεο) πξνσζώληαο ην δηάινγν κέζσ ηεο πξάμεο, ζε πξνθήξπμε κε ηελ νπνία αλέιαβαλ ηελ επζύλε γηα ηνλ εκπξεζκό ηεο ηξάπεδαο Banco Estado ζην αληηάγθν, έζεζαλ αλνηθηά ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο γηα ηε ρξήζε ηεο ιέμεο επαλάζηαζε θαη ην λόεκα πνπ ηνπ πξνζδίδνπκε εκείο σο.π.φ. Η έλζηαζε ηνπο ζηεξίρηεθε ζην γεγνλόο όηη γηα απηνύο ζπλήζσο ε έλλνηα ηεο επαλάζηαζεο ηαπηίδεηαη κε ην γεληθεπκέλν ια η θό μεζεθσκό, πνπ ζπληειείηαη κέζσ κηαο μαθληθήο ζπλεηδεζηαθήο αθύπληζεο ησλ καδώλ. Απηήλ ηελ επαλάζηαζε επηθαινύληαη ζπλήζσο νη καξμηζηέο θαη ιίγνη «αλαξρηθνί» πνπ δηθαηνινγνύλ ηε ρξήζε ηεο επαλαζηαηηθήο βίαο κνλάρα όηαλ νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζα είλαη ώξηκεο, εμνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο αηνκηθήο εμέγεξζεο. Άξα, κηιώληαο γηα κηα ηέηνηα επαλάζηαζε είλαη ζα λα κηιάκε εμ νλόκαηνο ηνπ ιανύ, θάηη ην νπνίν ζπκίδεη έληνλα ηηο έλνπιεο πξσηνπνξίεο θαη ηε καξμηζηηθή αληίιεςε, κε ηηο νπνίεο δελ έρνπκε θακία ζρέζε. Βέβαηα, είλαη αιήζεηα όηη ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκε ηελ έλλνηα ηεο επαλάζηαζεο ζηα θείκελα καο ζεσξώληαο απηνλόεην όηη έρνληαο κηιήζεη επαλεηιιεκέλα γηα ηνλ αλαξρηθό αληηθνηλσληζκό, ηνλ αλαξρναηνκηθηζκό, ηελ ηάζε ησλ εμεγεξζηαθώλ ζπληξόθσλ θαη ηνλ επηζεηηθό κεδεληζκό, γίλεηαη θαηαλνεηό ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν ηεο. Όκσο ζπρλά νη ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο, νη ειιείςεηο κεηαθξάζεσλ, θαζώο θαη ε ηδηαίηεξε ρξήζε θάζε ιέμεο ζε θάζε ηόπν, καο ηνλίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα λα είκαζηε πην μεθάζαξνη. Δπηζεκαίλνπκε, ινηπόλ, πσο ζε θακία πεξίπησζε δελ ηξεθόκαζηε κε ςεπδαηζζήζεηο γηα θάπνηα κειινληηθή αόξηζηε θνηλσληθή αθύπληζε απ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, νύηε γηα θάπνηνλ ια η θό μεζεθσκό κε αλαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γελ έρνπκε θακία εκπηζηνζύλε ζηηο κάδεο πνπ κε ηε δεηιία θαη ηελ αδξάλεηα ηνπο ζπληεξνύλ απηό ην εμνπζηαζηηθό ζύζηεκα. Γηα απηό δελ είκαζηε ερζξνί κόλν κε ην θξάηνο, αιιά θαη κε ηηο θνηλσληθέο αμίεο πνπ ην ζηεξίδνπλ, ην δηθαηώλνπλ θαη ην αλαπαξάγνπλ σο θνηλσληθή ζρέζε ζην εζσηεξηθό ηνπο. Αθόκα θαη νη θνηλσληθέο δηακαξηπξίεο γηα θαιύηεξνπο κηζζνύο, γηα θνηλσληθή αζθάιηζε, γηα πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα, είλαη θηλεηνπνηήζεηο κε εκεξνκελία ιήμεο, πνπ θαηαιήγνπλ μαλά ζηελ παζεηηθόηεηα.

5 Δκείο πηζηεύνπκε πσο ην θάζε άηνκν μερσξηζηά πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηεζεί, λα αληηιεζθεί ην έγθιεκα ηεο ύπαξμεο ηεο εμνπζίαο, λα ηελ θαηαξγήζεη ζηνλ ηξόπν δσήο ηνπ θαη παξάιιεια λα αλαδεηήζεη ζπληξόθνπο γηα λα ρηππήζεη ηε δηάρπηε εμνπζία ηνπ θξάηνπο. Γηα απηό άιισζηε πηζηεύνπκε ζηνλ αλαξρηθό κεηνςεθηθό αγώλα θαη ζην λέν αλαξρηθό αληάξηηθν πόιεο. Άιισζηε, ε έλλνηα ηεο επαλάζηαζεο από κόλε ηεο δε ζεκαίλεη απειεπζέξσζε. Μελ μερλάκε όηη θαη ε δηθηαηνξία ησλ θνκκνπληζηηθώλ θνκκάησλ εγθαζηδξύζεθε, θπξίσο, κεηά από επαλαζηάζεηο. Δκείο, δελ ζέινπκε κηα νπνηαδήπνηε επαλάζηαζε, αιιά κηα αλαξρηθή επαλάζηαζε πνπ ζα θαηαξγήζεη θάζε κνξθή εμνπζίαο. Γηα απηό από εδώ θαη πέξα γηα λα γηλόκαζηε ζαθείο πιένλ ζηα θείκελα θαη ζηηο πξάμεηο καο ζα κηιάκε γηα ηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε. Μηα άιιε παξαλόεζε πνπ ζπρλά κπνξεί λα ζπκβαίλεη έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαθνξά καο ζηνλ έλνπιν αγώλα. Γλσξίδνπκε πσο ζε θάπνηεο άιιεο ρώξεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Ιηαιία, ε έλλνηα ηνπ έλνπινπ αγώλα παξαπέκπεη ζε πεξαζκέλεο δεθαεηίεο ζηε ινγηθή ηεο έλνπιεο πξσηνπνξίαο. Δδώ πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε πσο ζε θακία πεξίπησζε δελ πηζηεύνπκε ζηηο πεθσηηζκέλεο πξσηνπνξίεο θαη ζηελ «επαλαζηαηηθή» θαζνδήγεζε. Όηη θάλνπκε, ην θάλνπκε πξώηα από όια γηα ηνλ εαπηό καο. Μέζα από ηηο επηζέζεηο καο επηθνηλσλνύκε κε άιινπο ζπληξόθνπο, δηαρένπκε ηηο αλαξρηθέο αμίεο, ρηππάκε ην ζύζηεκα, αξλνύκαζηε ην ξόιν ηνπ ζύκαηνο θαη απνιακβάλνπκε ηε δσή καο κέζα απ ηελ πην άγξηα θαη απειεπζεξσηηθή εθδνρή ηεο. Παξάιιεια, ζέινπκε λα νηθνδνκήζνπκε ην αληίπαιν δένο απέλαληη ζηνλ ερζξό θάλνληαο ζαθή ηελ ύπαξμε ελόο αδηάθνπνπ εκθύιηνπ πνιέκνπ αλάκεζα ζηνπο αλππόηαθηνπο θαη ηελ εμνπζία. Δπηδηώθνπκε λα ηξνκνθξαηήζνπκε ηνπο ηξνκνθξάηεο θαη λα ηνπο πεξάζνπκε ην θόβν ηεο αληεθδίθεζεο ζην δηθό ηνπο ζηξαηόπεδν, ζηηο επαύιεηο, ζηα θνηλνβνύιηα, ζηα ππνπξγεία, ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα. Όια απηά καο πξνζθέξνπλ κηα κεγάιε πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε. Γηα απηό άιισζηε πξνζδηνξίδνπκε ηνπο εαπηνύο καο σο αλαξρναηνκηθηζηέο. Αληηπαζνύκε νπνηαδήπνηε άπνςε ζέιεη λα κεηαηξέςεη ηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε από έλαλ απζεληηθό ηξόπν δσήο ζε κηα ζηξαηεπκέλε απνζηνιή κε θαλόλεο θαη αξρεγνύο ζηελ ππεξεζία ηνπ γεληθνύ «θαινύ» ηεο θνηλσλίαο. Γελ ζπζηαδόκαζηε γηα ην «θαιό» κηαο θνηλσλίαο πνπ ζπρλά ηελ θισηζάλε ηα αθεληηθά θη απηή γπξλάεη θαη ιέεη «επραξηζηώ». Αλ κέζα από ηηο πξάμεηο θαη ην ιόγν καο, πξνθαινύκε απειεπζεξσηηθά εξσηήκαηα θαη ακθηβνιίεο ζε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο ελάληηα ζην ζύγρξνλν ηξόπν δσήο, απηό είλαη θαιό πξώηα από όια γηα απηνύο ηνπο ίδηνπο. Θα είλαη κεγάιε καο ραξά θαη ηηκή αλ ζηα πξόζσπα ηνπο ζπλαληήζνπκε κειινληηθνύο ζπληξόθνπο. Αλ πάιη όρη, εκείο δελ πξόθεηηαη νύηε ζηηγκή λα εγθαηαιείςνπκε ηε κάρε ελάληηα ζηελ εμνπζία θαη ηελ αληη-θνηλσληθή θξηηηθή καο, γηα λα γίλνπκε αξεζηνί ζηνλ πνιύ θόζκν. Τπάξρεη, όκσο, άιιε κηα παξάκεηξνο ηεο θξηηηθήο απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ όξνπ «έλνπινο αγώλαο». Μηα θξηηηθή πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο απ ηα αδέξθηα θαη ηηο αδεξθέο καο ηεο εμεγεξζηαθήο αλαξρίαο. Η αλαθνξά ζηνλ έλνπιν αγώλα κπνξεί εύθνια λα παξεμεγεζεί σο κηα κνλνκαλία, σο έλαο θεηηρηζκόο ησλ όπισλ, σο κηα

6 άηππε ηεξάξρεζε ησλ κέζσλ ηνπ αλαξρηθνύ αγώλα πνπ ηνπνζεηεί ην έλνπιν σο ηελ αλώηεξε κνξθή δξάζεο. Δκείο πάληνηε ηόζν ζην ιόγν καο, όζν θαη ζηηο πξάμεηο καο δελ ηεξαξρήζακε ηηο κνξθέο ζύγθξνπζεο κε ην ζύζηεκα. Πνηέ δελ πηζηέςακε όηη κηα πξάμε γίλεηαη πεξηζζόηεξν θαη ιηγόηεξν «αλαξρηθή» αλάινγα κε ηα πνζνζηά βίαο πνπ ζπγθεληξώλεη. Σαπηόρξνλα, όκσο, είκαζηε θάζεηα αληίζεηνη ζηνπο δηαρσξηζκνύο ησλ παξαδνζηαθώλ «αλαξρηθώλ» πνπ δηθαηνινγνύλ θαη ππεξαζπίδνπλ κηα βίαηε ελέξγεηα, κόλν όηαλ απηή εθδειώλεηαη καδηθά ζε κηα πνξεία, αιιά ηελ απαμηώλνπλ θαη ηελ ππνβαζκίδνπλ όηαλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζθνηάδη ηεο λύρηαο από κηα απνθαζηζκέλε κεηνςεθία ζπληξόθσλ. Δπίζεο πνηέ δελ ζπκθσλήζακε κε έλαλ ειίζην δηαρσξηζκό πνπ δηαηππώλεηαη από θάπνηνπο «αλαξρηθνύο» ζε νξηζκέλεο ρώξεο θαη θάλεη απνδεθηή ηελ αλαξρηθή βία κνλάρα όηαλ απηή ζηξέθεηαη απνθιεηζηηθά ελάληηα ζε έλαλ πιηθό ζηόρν, αιιά αληίζεηα πεξηζσξηνπνηεί θαη απνδνθηκάδεη ηελ πξαθηηθή ηεο εθηέιεζεο ελόο αμησκαηνύρνπ πνπ ζηειερώλεη ην ζύζηεκα, θάλνληαο ιόγν γηα ην ζεβαζκό ηεο δσήο. Γηα εκάο δελ ππάξρεη θαλέλαο ζεβαζκόο ζηελ αλζξώπηλε δσή ελόο κπάηζνπ, ελόο δηθαζηή, ελόο εηζαγγειέα, ελόο δεκνζηνγξάθνπ ή ελόο ξνπθηάλνπ. Όηαλ, ινηπόλ, ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν ηνπ «έλνπινπ αγώλα» νπζηαζηηθά ζηέιλνπκε θαη έλα κήλπκα ζε απηνύο ηνπο παξαδνζηαθνύο παιαηναλαξρηθνύο πνπ κε ηελ εζηθνινγία ηνπο, ζέινπλ λα αλαθόςνπλ ηελ νκνξθηά ηεο αγξηόηεηαο ηεο αλαξρηθήο δξάζεο θαη λα ηελ πεξηνξίζνπλ ζε πην ήπηεο θαη καδηθέο κνξθέο δηακαξηπξίαο απέλαληη ζην ζύζηεκα. Γηα εκάο έλαο αλαξρηθόο ζύληξνθνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί απ ην κνιύβη θαη ην ραξηί σο θαη ην θαιάζληθνθ θαη ηηο βόκβεο ελάληηα ζηελ εμνπζία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο. αθέζηαηα, ινηπόλ, θαη ζήκεξα ζηεξίδνπκε θαη πξνσζνύκε θάζε δξάζε πννπ επηηίζεηαη κε ην δηθό ηεο μερσξηζηό ηξόπν ζην ζύζηεκα. Αθηζνθνιιήζεηο, απηννξγαλσκέλεο εθδόζεηο θαη blogs, καρεηηθέο πνξείεο, ζακπνηάδ, επηζέζεηο κε πέηξεο θαη κπνγηέο, απαιινηξηώζεηο ηξαπεδώλ, βνκβηζηηθέο επηζέζεηο, εκπξεζκνί θξαηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζηόρσλ, εθηειέζεηο αμησκαηνύρσλ ηεο εμνπζίαο, απνηεινύλ ηα ζύλεξγα καο ζην νπινζηάζην ηεο αλαξρηθήο πξαθηηθήο ζεσξίαο. Γηα απηό όηαλ κηιάκε γηα έλνπιν αγώλα, δελ κηιάκε κόλν γηα όπια θαη γηα ζθαίξεο, αιιά θαη γηα όια ηα παξαπάλσ θαη γηα νηηδήπνηε θνβίδεη ηελ εμνπζία θαη βξίζθεηαη από ηε κεξηά ηνπ νδνθξάγκαηνο ηεο αλαξρίαο. Σώξα ην γεγνλόο όηη ρξεζηκνπνηήζακε ζε κεγάιν βαζκό ηνλ όξν ηνπ «έλνπινπ αγώλα» γηα λα ζπάζνπκε ηα θεηίρ ηεο ρακειήο έληαζεο βίαο πνπ πξνσζεί ε ξεθνξκηζηηθή ηάζε ηεο αλαξρίαο καο θέξλεη αληηκέησπνπο κε ηελ παξαλόεζε πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. Γηα απηό επεηδή δελ ζέινπκε λα εηεξνθαζνξηδόκαζηε απ ηε δεηιία θάπνησλ θαη λα κνηάδνπκε κε θάηη πνπ δελ είκαζηε, από εδώ θαη πέξα ζθεθηόκαζηε λα αληηθαηαζηήζνπκε ηελ αλαθνξά ζηνλ έλνπιν αγώλα είηε κε ηελ επεμήγεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ, είηε κε ηελ επξύηεξε έλλνηα ηεο άκεζεο δξάζεο πνπ πεξηέρεη όια όζα ζέινπκε λα θάλνπκε. iii) Σν δίθηπν FAI/IRF Μέζα απ ηνπο δεθάδεο ππξήλεο ηεο Α.Α.Ο. (FAI), ππάξρεη κηα νπζία, ε νπζία ηεο αλαξρηθήο πξνπαγάλδαο ζηελ πξάμε. Η εκθάληζε όιν θαη πην ζπρλά λέσλ

7 ππξήλσλ ηεο FAI απ ηελ Ιλδνλεζία σο ηε Υηιή θαη απ ηελ Αγγιία σο ηε Ρσζία απνηειεί κηα λέα πξννπηηθή δξάζεο γηα ηνλ αλαξρηθό αγώλα. Η πξννπηηθή ελόο άηππνπ ρανηηθνύ δηθηύνπ αιιειν-ππνζηήξημεο αλαξρηθώλ ππξήλσλ είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Απνηειεί κηα ππνινγίζηκε απεηιή πνπ όκσο δελ πξέπεη λα εμαληιεζεί ζε ακνηβαίνπο θαη απζεληηθνύο ραηξεηηζκνύο αλάκεζα ζηνπο ππξήλεο θαη ηηο αηνκηθόηεηεο πνπ ηε ζπγθξνηνύλ. Δίλαη ζεκαληηθό λα πεξάζνπκε ζην επόκελν βήκα. Έρνπκε ήδε κηιήζεη γαη ηηο θνηλέο αξρέο καο. Πηζηεύνπκε ζηηο ίδηεο αμίεο ηεο άκεζεο δξάζεο, πνπ εθθξάδεηαη ζην εδώ θαη ηώξα ηνπ αληηθξαηηθνύ αγώλα πνπ ζπλαληηέηαη κε ηελ αληηθνηλσληθή θξηηηθή, θαη ηεο δηεζλνύο αλαξρηθήο αιιειεγγύεο, πνπ δελ γλσξίδεη ζύλνξα θαη ρώξεο. Δπίζεο, ζηεξίδνπκε θαη πξνσζνύκε ηνλ αθνξκαιηζκό σο ηελ πην απζεληηθή κνξθή αλαξρηθήο νξγάλσζεο. Σέινο, ζίγνπξα όινη εκείο πνπ ζηεξίδνπκε ηε FAI κνηξαδόκαζηε ηελ ίδηα ηξέια, βαδίδνληαο ελάληηα ζηελ επνρή καο θαη αδηαθνξώληαο γηα ην ηίκεκα, όπνην θαη αλ είλαη απηό. Απηό ην ηίκεκα είλαη ε εθθσθαληηθή αληίθαζε ελόο αλαξρηθνύ επαλαζηάηε. Ο αλαξρηθόο επαλαζηάηεο πνπ αγαπάεη πνιύ ηελ ειεπζεξία θαη ηε δσή, είλαη εθείλνο πνπ ξηζθάξεη λα ηηο ράζεη θαη ηηο δύν, είηε θιεηδσκέλνο ζε έλα θειί, είηε λεθξόο από ηηο ζθαίξεο ελόο κπάηζνπ. Όκσο, απηέο νη ζηηγκέο άγξηαο θαη αλππόηαθηεο επίζεζεο ελάληηα ζηελ εμνπζία θαη ηνπο ππνηειείο ηεο αμίδνπλ παξαπάλσ από κηα νιόθιεξε δσή πληγκέλε ζηνπο ζπκβηβαζκνύο θαη ηελ παξαίηεζε. Σν ζέκα είλαη πσο όια απηά έρνπλ μαλαγξαθηεί ζην δεκόζην δηάινγν πνπ έρεη αλνηρηεί κέζα ζηνπο θύθινπο ηεο FAI-IRF. Έηζη, δελ αξθεί λα έρεηο απιά έλα όπιν ζηα ρέξηα ζνπ, όπσο είλαη ε FAI, αιιά πξέπεη λα κπνξείο λα ην ρξεζηκνπνηείο γηα λα είλαη αμηόκαρν. iv) Φσηηά θαη κπαξνύηη Σώξα, ινηπόλ, ζα κηιήζνπκε γηα ηε ζηξαηεγηθή καο. Καηαξράο, ζέινπκε λα πνύκε δύν ιόγηα πάλσ ζηελ πξόηαζε πνπ θαηέζεζαλ ηα αδέξθηα καο ηεο ηηαιηθήο FAI γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπκβόινπ ηεο.π.φ. απ ηηο νκάδεο ηνπ IRF αλαγξάθνληαο πάλσ από ην αζηέξη ηεο αλαξρίαο ην όλνκα ηνπο. Γηα εκάο ην ζύκβνιν καο κε ηα πέληε βέιε πνπ ζηνρεύνπλ από θνηλνύ ζην θέληξν ηελ εμνπζία ζπκβνιίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ δηεζλνύο αλαξρηθνύ αγώλα πνπ κπνξεί λα δηεμαρζεί ζηηο πέληε επείξνπο ηνπ θόζκνπ. Δπίζεο, ην δηαθνξεηηθό κέγεζνο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο ηα βέιε εθθξάδεη ηελ πνιπκνξθία ηεο αλαξρηθήο δξάζεο θαη ηε δηαθνξεηηθή έληαζε πνπ εθδειώλεηαη απηή θάζε θνξά. Παξάιιεια, ηα πέληε βέιε ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηεο FAI-IRF γηαηί είλαη ζαλ ηα πέληε δάθηπια ελόο ρεξηνύ. Σν θάζε δάθηπιν από κόλν ηνπ κπνξεί λα ιπγίζεη από ηνλ ερζξό, αιιά όηαλ είλαη ελσκέλα ζρεκαηίδνπλ κηα γξνζηά πνπ πςώλεηαη αιύγηζηε ελάληηα ζην ζύζηεκα. Η FAI-IRF είλαη απηή ε γξνζηά. Αθόκα ε θνξά ησλ βειώλ πξνο ην θέληξν ζπκβνιίδνπλ ηε ζύληεμε ησλ αλαηξεπηηθώλ δπλάκεσλ κε απνηέιεζκα ηε ζράζε θαη ηε δηάρπζε ησλ επηζέζεσλ καο ελάληηα ζην θάηεξγν ηνπ ζύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ. Σν αζηέξη κε ην άιθα ηεο

8 αλαξρίαο πνπ ππάξρεη ζην ζύκβνιν καο ζπκβνιίδεη ηελ θαξδηά καο πνπ αλήθεη ζηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε. Οπόηε γηα εκάο είλαη κεγάιε καο ραξά θαη ηηκή λα παξαδώζνπκε ην ζύκβνιν καο ζηε δηάζεζε ηεο FAI/IRF γηα λα ην ρξεζηκνπνηεί ειεύζεξα ε θάζε νκάδα ή ππξήλαο ηνπ IRF βάδνληαο ην όλνκα ηνπ πάλσ από ην αζηέξη. Σώξα όζν αθνξά ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αγώλα καο, όινη εκείο πνπ ζηεξίδνπκε ηε FAI δελ πεξηκέλνπκε λα ζπκβνύλ ηα γεγνλόηα από κόλα ηνπο θαη λα θηάζνπκε ζηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε. Πξνηηκάκε εκείο νη ίδηνη λα γίλνπκε ηα γεγνλόηα εθείλα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ αλαηαξαρή ζην ζύζηεκα. Απηή είλαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ κεηνςεθηθνύ αλαξρηθνύ αγώλα. Μέρξη ζηηγκήο απηόο ν αγώλαο ζπλήζσο δηεμάγεηαη απνζπαζκαηηθά θαη πνιιέο θνξέο απνκνλώλεηαη θαη πεξηνξίδεηαη ζηα εζληθά ζύλνξα ηνπ θάζε ηόπνπ. εκαληηθή εμαίξεζε απνηεινύλ αλά δηαζηήκαηα ηα δηεζλή θαιέζκαηα δξάζεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από πξσηνβνπιίεο ζπληξόθσλ. Έλα ηέηνην θάιεζκα είρακε πξαγκαηνπνηήζεη θαη εκείο ζηελ πεξίνδν ηνπ πξώηνπ δηθαζηεξίνπ ελαληίνλ ηεο.π.φ. θαη δηαπηζηώζακε κε αλέιπηζηε ραξά όηη ν ζπόξνο ηεο αιιειεγγύεο βξήθε γόληκν έδαθνο ζηνπο ηόπνπο ηεο Αξγεληηλήο, ηεο Ιηαιίαο, ηεο Ρσζίαο, ηεο Υηιήο, ηεο Διιάδαο, ηεο Ιλδνλεζίαο, ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Αγγιίαο, ηνπ Μεμηθό, ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Πνισλίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο Οιιαλδίαο θ.α. Σώξα γλσξίδνπκε πσο ην δίθηπν ηεο FAI/IRF κπνξεί λα αλαβαζκίζεη πνηνηηθά κηα ηέηνηα ηδέα. Άιισζηε, ε νπζία ηεο FAI βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο αλάπηπμεο ελόο αλαξρηθνύ δηαιόγνπ κέζα από πξάμεηο. Όπσο έρνπλ γξάςεη πνιύ εύζηνρα νη Ιηαινί ζύληξνθνη ηεο FAI, νη αλαξρηθέο επηζέζεηο δελ έιιεηςαλ πνηέ, όκσο αλ είλαη ελσκέλεο ζε έλα δηεζλέο άηππν δίθηπν βαζηζκέλν ζε κηα ακνηβαία ππνζηήξημε, γίλνληαη πην νξαηέο θαη πην βίαηεο, ελώ ε εμάπισζε ηνπο θαη ε επαλαζηαηηθή ηνπο πξννπηηθή πνιιαπιαζηάδνληαη. Γηα απηό θαη εκείο θαηαζέηνπκε ηελ πξόηαζε καο. Θεσξνύκε πσο έλαο δηάινγνο ηεο πξάμεο αλάκεζα ζηνπο ππξήλεο ηεο FAI πξέπεη λα αλαδεηά αλά πεξηόδνπο κηα θνηλή ζεκαηηθή επεμεξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο ππξήλαο ηεο FAI/IRF όηαλ ρηππάεη θάπνην ζηόρν κέζα απ ηελ πξνθήξπμε κε ηελ νπνία ζα αλαιάβεη ηελ επζύλε, κπνξεί παξάιιεια λα αλνίμεη έλα δηάινγν κε ηνπο άιινπο ππξήλεο. Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε πσο θάπνηνη ζύληξνθνη ζηελ Αγγιία επηιέμνπλ λα επηηεζνύλ ζηηο θάκεξεο παξαθνινύζεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο δξόκνπο θαη γεληθόηεξα ζηα κέζα ειέγρνπ θαη παξαθνινύζεζεο. Αλ ην επηζπκνύλ κπνξνύλ κέζα από ηελ πξνθήξπμε ηνπο λα ζέζνπλ ηε ζεκαηηθή ησλ θακεξώλ θαη ηνπ ηερλνινγηθνύ ειέγρνπ ηεο δσήο καο, λα ηελ αλαιύζνπλ, λα παξνπζηάζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ ζην δίθηπν ηνπ IRF λα αζρνιεζνύλ θη άιινη ππξήλεο κε ην δήηεκα απηό. Πξνθαλώο, νη ππόινηπνη ππξήλεο θη αηνκηθόηεηεο (όζνη ην επηζπκνύλ βέβαηα) κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αληίζηνηρεο πξάμεηο π.ρ επηζέζεηο ζε θαηαζηήκαηα πνπ πνπινύλ θάκεξεο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο, ζε εξγαζηήξηα DNA, ζε θάκεξεο ζην δξόκν, ζε εηαηξείεο security θ.α. Οη πξνθεξύμεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ δελ είλαη ζίγνπξν όηη ζα ζπκθσλνύλ απόιπηα κε ηελ πξώηε πξνθήξπμε πνπ νπζηαζηηθά θάιεζε ηε ζπγθεθξηκέλε εθζηξαηεία δξάζεο. Αθξηβώο όκσο εθεί ζπλαληάκε ηελ νπζία ηνπ δηαιόγνπ ηεο πξάμεο. Όηαλ ππξήλεο ζε όιν ηνλ θόζκν

9 επηηίζνληαη ζε έλα θνηλό ζηόρν (π.ρ. θάκεξεο) θαη παξάιιεια αλνίγνπλ κηα απζεληηθή ζπδήηεζε πξνβιεκαηηζκνύ γύξσ από απηό ην ζέκα. Γηαηί όιεο νη δηαθσλίεο, νη ζπκθσλίεο, νη ελζηάζεηο, νη αλαιύζεηο, νη ηνπνζεηήζεηο, πξνρσξνύλ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε καο σο αλαξρηθά άηνκα έλα βήκα πην πέξα. ίγνπξα απηέο νη ζπδεηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ κηα ηέηνηα πξαθηηθή, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ αξγνπνξία ελόο παιηνύ αλαξρηζκνύ πνπ ηθαλνπνηείηαη λα εμαληιεί όιε ηνπ ηελ «αγσληζηηθόηεηα» ζε θιύαξεο ζεσξεηηθέο θνπβέληεο ακθηζεάηξσλ θαη αθίλδπλεο νηλνπνζίεο ηνπ ελαιιαθηηθνύ αλαξρηθνύ lifestyle. Η FAI/IRF δελ θαζπζηεξεί πεξηκέλνληαο ζηε ζεηξά ην επόκελν θνηλσληθό μέζπαζκα ή ηελ επόκελε θνηλσληθή θξίζε. Παίξλεη ην ιόγν θαη ηε δξάζε ζηα ρέξηα ηεο γηαηί ν ρξόλνο είλαη ηώξα θαη ν ηόπνο είλαη εδώ. Οη ζεκαηηθέο πνπ κπνξνύκε λα πηάζνπκε γαη λα πξνθαιέζνπκε εθζηξαηείεο ηεο FAI είλαη απεξηόξηζηεο. Τπάξρεη ν κηιηηαξηζκόο-ν ζηξαηόο, ν εζληθηζκόο-ν θαζηζκόο, ε ηερλνινγία ειέγρνπηα ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο, ε αζηπλνκία-ε θαηαζηνιή, ην ζέακα-νη δεκνζηνγξάθνη, ε θαηαζηξνθή ηεο θύζεο-ν πνιηηηζκόο, ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζενη ηξάπεδεο, ε αλαξρηθή αιιειεγγύε- νη θπιαθέο, θαη δεθάδεο αθόκα ζεκαηηθέο πνπ καο θάλνπλ νξθηζκέλνπο ερζξνύο απηνύ ηνπ θόζκνπ. ίγνπξα ν θάζε ππξήλαο πξηλ θαηαζέζεη κία δηεζλή πξόηαζε δξάζεο νθείιεη λα ζπλππνινγίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο ζπγθπξίεο θαη λα θάλεη ζαθείο ηηο ζέζεηο ηνπ. Γηα απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζην δηάινγν πνπ ζέινπκε λα αλνίμνπκε λα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην ζθεπηηθό ηεο θάζε ζεκαηηθήο ώζηε λα γίλεηαη αληηιεπηό ην πεξηερόκελν ηεο. Αθόκα θαη κηα επίζεζε ζε έλαλ ίδην ζηόρν, π.ρ. ζε κηα ηξάπεδα, ν ιόγνο κηαο πξνθήξπμεο κπνξεί λα εθθξάδεη κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε. Οη πην παξαδνζηαθνί αλαξρηθνί κέζα από κηα ηέηνηα επίζεζε, ζπλήζσο εθθξάδνπλ ηελ ελαληίσζε ηνπο ζην θξάηνο θαη ζην θεθάιαην, ελώ εκείο σο θνκκάηη ηνπ αληηθνηλσληθνύ-αλαξρναηνκηθηζηηθνύ ξεύκαηνο κέζα από ηελ ππξπόιεζε ή ηελ αλαηίλαμε κηαο ηξάπεδαο εθηόο από ηελ νξγή καο ελάληηα ζην θξάηνο εθθξάδνπκε θαη ηελ απέρζεηα καο ζε κηα θνηλσλία πνπ ελώ θιαίγεηαη γαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηαπηόρξνλα ηα ί δεη ηηο ηξάπεδεο θαη ρξεώλεηαη κε δάλεηα θαη πηζησηηθέο θάξηεο ππνζεθεύνληαο ηε δσή ηεο. Γηα εκάο ε FAI/IRF είλαη κηα λέα αλαξρία πνπ γελληέηαη κέζα απ ην μεπέξαζκα ηεο πξαδνζηαθήο αλαξρίαο θαη ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηεο. Απηή ε πξόηαζε ζπληνληζκέλσλ επηζέζεσλ ζε κηα δηεζλή εθζηξαηεία κηαο ζεκαηηθήο θάλεη ηα ζακπνηάδ ηεο FAI/IRF πην δπλαηά, πην απνηειεζκαηηθά. Φαληαζηείηε κέζα ζε έλα κήλα λα θανύλ θαη λα αλαηηλαρζνύλ γηα παξάδεηγκα 30 εηαηξείεο ηδησηηθήο θύιαμεο-security, ζε δηάθνξεο ρώξεο. Απηό είλαη ζίγνπξα έλα ηζρπξό κήλπκα πξνο ηνπο ηδησηηθνύο κπάηζνπο θαη ηνλ θόζκν ηεο ηδηνθηεζίαο. Φπζηθά, λα έρνπκε ζην λνπ καο, όηη ε εμνπζία παξακνλεύεη θαη δηαβάδεη θαη ε ίδηα ηηο πξνθεξύμεηο-θαιέζκαηα καο. Γελ πξέπεη λα πηαζηνύκε απξνεηνίκαζηνη θαη γηα απηό ζέιεη πξνζνρή ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθζηξαηεία ηεο FAI/IRF. Γηα παξάδεηγκα αλ ηεζεί έλαο εμεηδηθεπκέλνο ζηόρνο, όπσο νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, είλαη πηζαλόλ, ηδηαίηεξα ζηηο ρώξεο πνπ ε FAI έρεη έληνλε παξνπζία θαη δξάζε, ε αζηπλνκία λα παξαθνινπζεί ππνςήθηνπο ζηόρνπο, ζέινληαο λα ζπιιάβεη ηνπο ζπληξόθνπο πνπ ζα επηηεζνύλ.

10 Δίλαη ζεκαληηθό, ινηπόλ, νη εμεηδηθεπκέλνη ζηόρνη είηε λα ρηππηνύληαη κεκνλσκέλα ή λα πεξηέρνληαη ζπγθαιπκκέλνη κέζα ζε κηα επξύηεξε ζεκαηηθή, πρ νη επηζέζεηο ελάληηα ζηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείο κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηε ζεκαηηθή ηεο ελαληίσζεο καο ζηελ επηζηήκε πνπ αιινηξηώλεη ηε δσή καο. Φπζηθά, ε πιεηνςεθία ησλ ζεκαηηθώλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζηόρσλ (π.ρ. ηξάπεδεο, αζηπλνκηθά ηκήκαηα, πνιηηηθά γξαθεία, εθθιεζίεο, δεκνζηνγξαθηθά νρήκαηα, θαζίζηεο θ.α) είλαη ηόζν ρανηηθή πνπ είλαη αδύλαην λα πξνζηαηεπηνύλ απ ηνπο έλνπινπο θξνπξνύο ηεο εμνπζίαο. Δδώ ζέινπκε λα ηνλίζνπκε πσο όπσο έρεη μαλαγξαθηεί ε FAI/IRF είλαη έλα άηππν αλαξρηθό δίθηπν ππξήλσλ θαη αηόκσλ πνπ δξα αλώλπκα. Ο ζπληνληζκόο πνπ πξνηείλνπκε (όπσο έρνπλ πξνηείλεη θη άιινη ζύληξνθνη ηεο FAI παιηόηεξα) ζε θακία πεξίπησζε δελ θαηαξγεί ηελ απηνλνκία ηνπ θάζε ππξήλα. Οη δηεζλείο εθζηξαηείεο ζπληνληζκνύ δξάζεο δελ κνλνπσινύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο FAI. Οη ππξήλεο εμαθνινπζνύλ λα δξνπλ απηόλνκα θαη κόλν όηαλ θη αλ απηνί επηιέμνπλ νξγαλώλνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε έλα δηεζλέο θάιεζκα. Δπίζεο, ζεσξνύκε πνιύ ζεκαληηθό ζε απηό ην δηάινγν ηεο πξάμεο λα ζπκκεηέρνπλ εθηόο από ηα άηνκα θαη ηνπο ππξήλεο ηεο FAI, θαη νη θπιαθηζκέλνη αλαξρηθνί πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πξόηαζε ηνπ IRF. Δίλαη έλαο ηξόπνο γηα όζνπο από εκάο ζηεξνύκαζηε ηελ απόιαπζε ηεο άκεζεο δξάζεο εμαηηίαο ηεο νκεξίαο καο, λα παξακέλνπκε ελεξγνί θαη «ζπλέλνρνη» ζηελ αλαξρηθή επαλάζηαζε. Γηα ην ηέινο θαξαηήζακε κηα πξόζθιεζε πνπ ζέινπκε λα απεπζύλνπκε ζηα αδέξθηα θαη ζηηο αδεξθέο καο ζε όινλ ηνλ θόζκν. Μηιάκε γηα δύν γεγνλόηα πνπ πηζηεύνπκε όηη κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα δπλακηθό θάιεζκα ελεξγνπνίεζεο ηεο FAI/ IRF. Σν πξώην είλαη κηα πνιύ δπζάξεζηε είδεζε πνπ έξρεηαη από ηελ Ιλδνλεζία θαη ζιίβεη απεξηόξηζηα ηηο ζθέςεηο καο. Πξόθεηηαη γηα ηε ζύιιεςε ηξηώλ ζπληξόθσλ ( έλαο ηέηαξηνο δηέθπγε θαη θαηαδεηείηαη) κεηά απ ηνλ εκπξεζκό ηξάπεδαο. Οη ζπιιεθζέληεο ζύληξνθνη, ζύκθσλα κε ηελ αζηπλνκία, είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο κηα πξνθήξπμε ηεο FAI/Iλδνλεζίαο πνπ εμέθξαδε ηνλ πόιεκν ηνπο ελάληηα ζην θξάηνο, θαζώο θαη ηελ αιιειεγγύε ηνπο ζηνπο θπιαθηζκέλνπο αλαξρηθνύο ζε όινλ ηνλ θόζκν. Σν δεύηεξν γεγνλόο είλαη δύν πεξηπηώζεηο δηθαζηηθώλ δηώμεσλ πνπ ζα δηεμαρζνύλ ζηε Υηιή. Μηιάκε γηα ηε δίσμε ηνπ ζπληξόθνπ Luciano Tortuga, πνπ ηξαπκαηίζηεθε βαξύηαηα όηαλ αληαηηλάρζεθε πάλσ ηνπ ν εθξεθηηθόο κεραληζκόο πνπ κεηέθεξε γηα λα ηνπνζεηήζεη ζε ηξάπεδα. Ο ηξαπκαηηζκόο ηνπ ηξαπκάηηζε ηηο θαξδηέο καο θαη ε αγάπε καο γηα ηελ αλαξρία ζα ηνλ ζπλνδεύεη ζε θάζε ηνπ δύζθνιν βήκα. Παξάιιεια, ζηηο 28 Ννεκβξίνπ δηθάδνληαη πέληε αλαξρηθνί ζύληξνθνη ( Francisco Solar, Monica Caballero, Felipe Guera, Omar Hermosilla, Carlos Rivero), θαηεγνξνύκελνη γηα αλαηξεπηηθή δξάζε. Οξηζκέλνη από απηνύο είραλ ζπιιεθζεί ζην παξειζόλ γηα ηε γλσζηή πεξίπησζε «caso bombas», πνπ απνηειεί νξόζεκν ζηελ θαηαζηαιηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ θξάηνπο ηεο Υηιήο ελάληηα ζηνπο αλαξρηθνύο. Απηνί νη ζύληξνθνη είλαη γηα εκάο αδέξθηα καο δίρσο λα έρνπκε δεη πνηέ ην πξόζσπν ηνπο, αιιά γλσξίδνληαο ηα θείκελα θαη ηηο ηδέεο ηνπο, μέξνπκε πσο ην κπαιό θαη ε θαξδηά ηνπο ρνξεύνπλ ζηνλ ίδην ξπζκό, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αλαξρηθήο επαλάζηαζεο.

11 Πηζηεύνπκε πσο ην δήηεκα ηεο δηεζλνύο αλαξρηθήο αιιειεγγύεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ζπληξόθσλ, απνηειεί κηα από ηηο ζηαζεξέο αμίεο θαη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηόηεηεο γηα ηνπο αλαξρηθνύο ηεο πξάμεο. Γηα απηό εκείο, ε.π.φ. πξώηεο πεξηόδνπ-fai, πξνζθαινύκε όιεο ηηο αηνκηθόηεηεο θαη ηνπο ππξήλεο ηεο FAI/IRF λα κελ αθήζνπλ ηα αδέξθηα καο ζηελ Ιλδνλεζία θαη ζηε Υηιή κόλα ηνπο. Τπάξρνπλ ιέμεηο πνπ ηόζν όκνξθα ζπλνδεύνπλ ηε θσηηά θαη ην κπαξνύηη, ζηέιλνληαο ραηξεηηζκό θαη ζηληάιν αιιειεγγύεο ζηνπο αηρκαιώηνπο ζπληξόθνπο. Κάζε ρηύπεκα ελάληηα ζηηο δνκέο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο ηνπ είλαη κηα έκπξαθηε ρεηξνλνκία θηιίαο, πξνο απηνύο πνπ ιείπνπλ απ ηηο λύθηεο ηεο θσηηάο θαη βξίζθνληαη αηρκάισηνη ζε θάπνην θειί. ηε ζπγθεθξηκέλε εθζηξαηεία δηεζλνύο αλαξρηθήο αιιειεγγύεο ηεο FAI/IRF, ζεσξνύκε πσο θάζε ζύκβνιν ηεο εμνπζίαο (ηξάπεδεο, security, αζηπλνκηθά ηκήκαηα, δηθαζηήξηα, θπιαθέο, αληηπξνζσπείεο πνιπηειώλ απηνθηλήησλ, πνιηηηθά γξαθεία, θάκεξεο θ.α) απνηειεί κηα ππέξνρε επθαηξία γηα λα θαηαζηξαθεί. Οη ζύληξνθνη πνπ δηώθνληαη ζηελ Ιλδνλεζία θαη ηε Υηιή θαηεγνξνύληαη γηα δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο δξάζεηο, γηα απηό ε πνιπκνξθία ησλ ρηππεκάησλ ζε δηάθνξνπο ζηόρνπο, απνδεηθλύεη ην αδηαίξεην κέησπν ηνπ λένπ αλαξρηθνύ αληάξηηθνπ πόιεο θαη ηεο λέαο αλαξρίαο. Δπίζεο, έηζη δηεπθνιύλεηαη ε νξγάλσζε απηήο ηεο εθζηξαηείαο, θαζώο επλνείηαη ε απηόλνκε επηινγή ηνπ θάζε ζηόρνπ από ηνλ εθάζηνηε ππξήλα θαη δνθηκάδεηαη ζηελ πξάμε ε εηνηκόηεηα ηεο FAI/IRF. Παξάιιεια, νη κπάηζνη είλαη αδύλαην λα εληνπίζνπλ ην ζρεδηαζκό καο, θαζώο απηόο είλαη ρανηηθόο θαη δηαρέεηαη κέζα ζηηο κεηξνπόιεηο ηνπ θόζκνπ σο ηόο αηαμίαο θαη θαηαζηξνθήο. Φπζηθά, όινη νη ζύληξνθνη πξέπεη λα επαγξππλνύλ θαη λα κελ ππνηηκήζνπκε ηνλ αληίπαιν. Οξγαλώλνληαο ην ράνο γηλόκαζηε πην επηθίλδπλνη. Η FAI/IRF είλαη ζήκεξα ε λέα πξννπηηθή γαη ηελ νηθνδόκεζε κηαο Μαύξεο Γηεζλνύο ησλ Αλαξρηθώλ, γηα ηε δηάδνζε ηνπ παγθόζκηνπ ζακπνηάδ θαη ηεο άκεζεο δξάζεο. Πξνηείλνπκε, ινηπόλ, ν θαπλόο απ ηηο θαηαζηξνθέο, ηηο θσηηέο θαη ηηο αλαηηλάμεηο, λα ηαμηδεύζεη απ ηε Υηιή σο ηελ Ιλδνλεζία, κεηαθέξνληαο ην όξακα ηεο FAI πάλσ από ζάιαζζεο θαη επείξνπο. Σα θπιαθηζκέλα κέιε ηεο πλσκνζίαο Ππξήλσλ ηεο Φσηηάο.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε. ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε. Ενύκε κέζα ζε ηζηκεληέληεο κεηξνπόιεηο ηνπ πνιηηηζκνύ ζαο, εθηεινύκε πεηζήληα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα