3. Πνύ ππνγξάθηεθε ε ζπλζήθε πνπ δεκηνύξγεζε ηελ Επξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλόηεηα - πξνάγγειν ηεο ΕΕ; α) Βεζηθαιία β) Ρώκε γ) Βξπμέιιεο δ) Βεξζαιιίεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Πνύ ππνγξάθηεθε ε ζπλζήθε πνπ δεκηνύξγεζε ηελ Επξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλόηεηα - πξνάγγειν ηεο ΕΕ; α) Βεζηθαιία β) Ρώκε γ) Βξπμέιιεο δ) Βεξζαιιίεο"

Transcript

1 ΟΝΟΜΑ:... ΔΠΙΘΔΣΟ:..... Ημερ. Γέννησης:. Σμήμα:.. χολείο: Κινητό : EUROQUIZ ΒΑΘΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΓΙΟΡΘΩΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ:... ΣΗΛ. ΥΟΛΔΙΟΤ :... Καηεγνξία: Θζηνξία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 1. Σε δεθαεηία ηνπ 50 ηδξύζεθε ε Επξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλόηεηα (ΕΟΚ) ε νπνία ζήκεξα κεηαηξάπεθε ζηελ Επξσπατθή Έλσζε. Πόζεο ήηαλ νη ηδξπηηθέο ρώξεο ηεο ΕΟΚ; α) 3 β) 4 γ) 6 δ) 8 2. Πνηα από ηηο πην θάησ ρώξεο δελ είλαη από ηα αξρηθά κέιε ηεο Επξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλόηεηαο; α) Γαιιία β) Λνπμεκβνύξγν γ) Ζλσκέλν Βαζίιεην δ) Βέιγην 3. Πνύ ππνγξάθηεθε ε ζπλζήθε πνπ δεκηνύξγεζε ηελ Επξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλόηεηα - πξνάγγειν ηεο ΕΕ; α) Βεζηθαιία β) Ρώκε γ) Βξπμέιιεο δ) Βεξζαιιίεο 4. Πόηε ππνγξάθηεθε ε πλζήθε πεξί ηδξύζεσο ηεο Επξσπατθήο Κνηλόηεηαο Άλζξαθα θαη Χάιπβα (ΕΚΑX) ή αιιηώο ε πλζήθε ησλ Παξηζίσλ; α) 18 Απξηιίνπ 1951 β) 19 Ννεκβξίνπ 1952 γ) 25 Ηνπιίνπ 1952 δ) 21 Απξηιίνπ Πνηα πλζήθε θαζηέξσζε ηελ Επξσπατθή Έλσζε; α) Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβόλαο β) Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη γ) Ζ πλζήθε ηεο Ρώκεο δ) Ζ πλζήθε ηεο Νίθαηαο

2 Καηεγνξία: Κξάηε Μέιε 6. Πνηα είλαη ε κηθξόηεξε ρώξα ζε πιεζπζκό ζηελ ΕΕ; α) Κύπξνο β) Λνπμεκβνύξγν γ) Δζζνλία δ) Μάιηα 7. Πνηα είλαη ηα ηξία πην πξόζθαηα κέιε ηεο ΕΕ ; α) Κύπξνο, Βνπιγαξία, Κξναηία β) Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Κξναηία γ) Μάιηα, Κύπξνο, Πνισλία δ) Σζερία, Κξναηία, Βνπιγαξία 8. Ση θαηαξγήζεθε ηελ 1ε Θνπιίνπ 1968 κεηαμύ ησλ έμη, ηόηε, θξαηώλ κειώλ ηεο ΕΕ; α) Ζ ειεύζεξε δηαζπλνξηαθή δηαθίλεζε αλζξώπσλ β) Ζ απαγόξεπζε ζηε κεηαθνξά θαηνηθίδησλ δώσλ γ) Οη ηεισλεηαθνί δαζκνί δ) Ζ απαγόξεπζε ζηελ πώιεζε γαιιηθήο ζακπάληαο εθηόο Γαιιίαο 9. Πνηα είλαη ε επόκελε ρώξα πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Ε.Ε ; α) Κύπξνο β) Διιάδα γ) Ηξιαλδία δ) Ηηαιία Καηεγνξία: Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα 10. Πνην πξόγξακκα παξέρεη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηδίσο πξαθηηθή άζθεζε λέσλ ζε επηρεηξήζεηο ζην εμσηεξηθό; α) Comenius β) Erasmus γ) Socrates δ) Leonardo da Vinci 11. Κάζε ρξόλν ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην απνλέκεη ην βξαβείν Ζαράξσθ ζε αλζξώπνπο πνπ δηαθξίζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο θαη ηεο πξνώζεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. ε πνηνλ/α/νπο απνλεκήζεθε ην βξαβείν γηα ην 2012 ; α) Κόθη Αλάλ, ηέσο Γεληθόο Γξακκαηέαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ β) Salih Mahmoud Osman γ) Nasrin Sotoudeh θαη Jafar Panahi δ) Hu Jia

3 12. Σν επξσπατθό πξόγξακκα «Νένη ηεο Επξώπεο. Αο θξνληίζνπκε ηνλ Πιαλήηε» απνηειεί ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκόζηεθε αξρηθά ζηε/λ/ζηνλ: α) Βξαδηιία β) Απζηξαιία γ) Σνπξθία δ) Καλαδά Καηεγνξία: Επξσπατθό Κνηλνβνύιην 13. Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκόο Επξσβνπιεπηώλ πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην, κε βάζε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβόλαο 2009 ; α) 800 β) 766 γ) 751 δ) Πνύ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ; α) Βξπμέιιεο β) Μάαζηξηρη γ) ηξαζβνύξγν δ) Ρώκε 15. Πόζνη είλαη νη Κύπξηνη Επξσβνπιεπηέο ζην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην; α) 4 β) 6 γ) 8 δ) Πόζνπο επξσβνπιεπηέο έρεη ε Κξναηία, ην λεόηεξν κέινο ηεο Ε.Ε; α) 6 β) 8 γ) 10 δ) 12 Καηεγνξία: Ξέλεο γιώζζεο 17. Cyprus held the Presidency of the Council of the European Union from July to December What did the Cyprus Presidency logo symbolise? a) a ship pointing towards Europe b) the Kerynia ship c) the maritime tradition of Cyprus and a symbol of peace d) the whole logo represents the colours of Cyprus 18. Where did the most recent European army intervention take place? a) Kongo b) Mali c) China d) the Balkans

4 19. Quand célébre-t-on la Journée de l'europe? a) le 1er Mai b) le 9 Mai c) le 1er Décembre d) le 9 Décembre 20. Quel/Quelle est le nom du/de la Commissaire chypriote responsable pour l Éducation, la Culture, le Multilinguisme et la Jeunesse? a) Androulla Vassiliou b) Andreas Mavrogiannis c) Antigoni Papadopoulou d) Kyriacos Triantaphyllides Καηεγνξία: Θεζκηθά όξγαλα 21. ηηο 10 Δεθεκβξίνπ 2012 απνλεκήζεθε ζηελ ΕΕ: α) Σν Βξαβείν Όζθαξ β) Σν Βξαβείν Νόκπει Υεκείαο γ) Ζ Υξπζή Άξθηνο δ) Σν Βξαβείν Νόκπει Δηξήλεο 22. Σν ζεζκηθό ζύζηεκα ηεο ΕΕ είλαη κνλαδηθό θαη απνηειείηαη από πνιιά ζεζκηθά όξγαλα. Σέζζεξα από απηά ηα όξγαλα είλαη ηα πην βαζηθά. Πνην από ηα πην θάησ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα ηέζζεξα βαζηθά ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΕΕ; α) Σν Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην β) Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γ) Ζ Οπλέζθν δ) Σν πκβνύιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 23. Σν πκβνύιην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, έλα από ηέζζεξα βαζηθά ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΕΕ, όπνπ ζπλεδξηάδνπλ νη εγέηεο ζε εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν, ζέηεη: α) Σηο γεληθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο ΔΔ β) Σνπο θαλόλεο δενληνινγίαο ηεο ΔΔ γ) Όξνπο γηα ηελ έληαμε λέσλ κειώλ δ) Όξηα ζηηο ειεπζεξίεο ησλ πνιηηώλ ηεο ΔΔ 24. Πόζν ζπρλά αιιάδεη ε εθ πεξηηξνπήο πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΕΕ; α) Κάζε πέληε ρξόληα β) Κάζε έμη κήλεο γ) Κάζε ρξόλν δ) Κάζε ηξεηο εβδνκάδεο

5 Καηεγνξία: Πεξηβάιινλ 25. Πνηα από ηηο πην θάησ πνιηηηθέο, εθηόο από ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο; α) Ζ επηρεηξεκαηηθή β) Ζ ηαηξνθαξκαθεπηηθή γ) Ζ αγξνηηθή δ) Ζ θνηλσληθή 26. ε πνην πνζνζηό κείσζεο δεζκεύηεθαλ λα ειαηηώζνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηα θξάηε, πνπ είραλ ζπλππνγξάςεη ην πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην, ηελ πξώηε πεξίνδν αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ ( ) θαηά έλα ζπγθεθξηκέλν ζηόρν ζε ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο ηνπ 1990; α) 0,8% β) 8% γ) 18% δ) 180% 27. Κνηηάζκαηα πνηαο αλαλεώζηκεο πεγήο ελέξγεηαο βξέζεθαλ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Ζώλε ηεο Κύπξνπ; α) Πεηξειαίνπ β) Τδξνγνλαλζξάθσλ γ) Μαδνύη δ) Οπξαλίνπ Καηεγνξία: Ννκηζκαηηθά ζέκαηα 28. Πνηα ρξνλνινγία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μαδξίηε ε ζπλεδξία ηνπ Επξσπατθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηελ νπνία πηνζεηήζεθε ε νλνκαζία «επξώ»; α) 1992 β) 1995 γ) 1998 δ) Πνηα ρώξα πηνζέηεζε ην επξώ ηαπηόρξνλα κε ηελ Κύπξν, ηελ 1ε Θαλνπαξίνπ 2008; α) Μάιηα β) Ηζπαλία γ) Διιάδα δ) Ηηαιία 30. Πνηνο είλαη ν πξόεδξνο ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο; α) Ενδέ Μαλνπέι Μπαξόδν (José Manuel Barroso) β) Μάξην Νηξάγθη (Mario Draghi) γ) Μάξην Μόληη (Mario Monti) δ) Μάξηηλ νπιηο (Martin Schulz)

6 31. Πώο ιεγόηαλ ε επξσπατθή λνκηζκαηηθή κνλάδα, πξηλ νλνκαζηεί επξώ; α) ENI β) ECU γ) ONE δ) ECB Καηεγνξία: Δηθαηώκαηα πνιηηώλ 32. ύκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, θάζε πνιίηεο ηεο Έλσζεο, αλεμαξηήησο εζληθόηεηαο, έρεη ην δηθαίσκα: α) Να ςεθίδεη θαη λα είλαη ππνςήθηνο ζηε ρώξα ηεο ΔΔ ζηελ νπνία δεη β) Πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ γ) Γίθαηεο δίθεο, πνιηηηθήο ή πνηληθήο δ) Διεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο 33. Οη πνιίηεο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αλαθνξά, γηα λα θαηαγγείινπλ θάζε παξαβίαζε ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ: α) ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηώλ β) ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην γ) ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δ) ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή 34. Σν 2013 έρεη νξηζηεί από ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή σο: α) Δπξσπατθό έηνο θαηαλαισηώλ β) Δπξσπατθό έηνο πνιηηώλ γ) Δπξσπατθό έηνο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηώρεηαο δ) Δπξσπατθό έηνο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνύ Καηεγνξία: Εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθάιεηαο 35. Πνηα ζπλζήθε δεκηνύξγεζε ηε ζέζε ηνπ Ύπαηνπ Εθπξνζώπνπ ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα Εμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο; α) Σνπ Άκζηεξληακ β) Σεο Ληζαβόλαο γ) Σνπ Βνπθνπξεζηίνπ δ) Σεο όθηαο 36. Πνύ βξίζθεηαη ε κεγαιύηεξε επηρείξεζε ηεο ΚΠΑΑ (Κνηλή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο) πνπ αξηζκεί άλδξεο θαη γπλαίθεο; α) Σατιάλδε β) Πεθίλν γ) Κνζζπθνπέδην δ) Νατξόκπη

7 37. Οη θύξηεο επξσπατθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο είλαη: α) ΔΦ, ΔΛΓΤΚ β) ΓΔΔΘΑ, ΓΔ γ) Eurofor, Eurocorps, Euromarfor, Δπξσπατθή Οκάδα Αεξνπνξίαο δ) Euronews, Euribor 38. ην πκβνύιην ηεο ΕΕ εγθξίλνληαη λόκνη θαη ζπληνλίδνληαη νη εζληθέο πνιηηηθέο ησλ ρσξώλ κειώλ. ην πκβνύιην ηεο ΕΕ ζπκκεηέρνπλ: α) Οη δήκαξρνη όισλ ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ β) Οη γεληθνί εηζαγγειείο όισλ ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ γ) Οη ππνπξγνί όισλ ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ δ) Οη πξσζππνπξγνί όισλ ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ 39. Σν πκβνύιην ηεο ΕΕ, εμ νλόκαηνο ηεο ΕΕ (ζε δηάθνξνπο ηνκείο, όπσο ην πεξηβάιινλ, ην εκπόξην, ε αλάπηπμε, ε επηζηήκε, ε ηερλνινγία θαη νη κεηαθνξέο), κπνξεί λα: α) Σηκσξεί ρώξεο κέιε β) Τπνγξάθεη δηεζλείο ζπκθσλίεο γ) Αζθεί έιεγρν ζηηο ρώξεο κέιε δ) Απνθαζίδεη εθ κέξνπο ησλ ρσξώλ κειώλ Καηεγνξία: Γξαθείν Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Κύπξνπ 40. Πνύ βξίζθεηαη ην Γξαθείν ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Κύπξν; α) ζηε Λεπθσζία β) ζηε Λεκεζό γ) ζηε Λάξλαθα δ) θάζε πόιε έρεη ην δηθό ηεο Γξαθείν 41. Έλαο από ηνπο ξόινπο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Κύπξν είλαη: α) Να εμεηάδεη αλ ε Κππξηαθή θπβέξλεζε θάλεη ζσζηά ηε δνπιεία ηεο β) Να ιακβάλεη κέξνο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ γ) Να ελεκεξώλεη ηνπο πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηηο δξάζεηο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ δ) Να επηιέγεη ηνπο θνηηεηέο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην πξόγξακκα Erasmus Καηεγνξία: Παηδεία, Νενιαία, Αζιεηηζκόο θαη Πνιηηηζκόο 42. Πνηεο πόιεηο ζα είλαη νη Επξσπατθέο Πνιηηηζηηθέο Πξσηεύνπζεο ην 2017; α) Βαιέηηα θαη Βξπμέιεο β) Ρίγα θαη Άκζηεξληακ γ) αλ εκπαζηηάλ θαη Βαξθειώλε δ) Πάθνο θαη Ααξνύο

8 43. Η δηαθήξπμε ηεο Λεπθσζίαο ζην πιαίζην ηνπ Επξσπατθνύ Φόξνπκ γηα ηνλ Αζιεηηζκό, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20 επηεκβξίνπ 2012, είρε σο ζηόρν: α) Σελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεκέλσλ αγώλσλ β) Σελ ελίζρπζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο γ) Σελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα δ) Σελ πξνώζεζε ηνπ αζιεηηζκνύ γεληθόηεξα 44. Σν δίθηπν πνπ πξνσζεί ελεξγά ηελ θηλεηηθόηεηα ζηελ Επξώπε, ηδηαίηεξα γηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή δηά βίνπ εθπαίδεπζεο νλνκάδεηαη: α) Euroguidance β) Europassport γ) Eurotraining δ) Europe on the move 45. Πνύ ΔΕΝ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ύλνδνο Νενιαίαο ηεο ΕΕ ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα (2012,2013): α) Λεπθσζία- Κύπξνο β) Βεξνιίλν- Γεξκαλία γ) Βίιληνπο- Ληζνπαλία δ) Γνπβιίλν- Ηξιαλδία

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Σεύρνο: 17-18 Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 2013 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr ηηο 28 Μαξηίνπ 2013 ζηελ πόιε ηεο Κνξίλζνπ ν Αληηδήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνύ Αιέμε Σζίπξα κε ζέκα «Διιελν-ξσζηθέο ζρέζεηο θαη ε Δπξώπε. Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο» ζην Κξαηηθό Παλεπηζηήκην Γηεζλώλ ρέζεσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνξηζκαηηθή Έθζεζε Σπλεδξίνπ Μέξνο Β Σπύξνο Καξαθίηζνο, Γ. Γξακκαηέαο Ο.Σ.Υ.Δ Βαζίιεο Μπηζκπίθεο, Γ. Γξακκαηέαο Σ.Υ Δ.Κ.Κ.Ν.Α

Πνξηζκαηηθή Έθζεζε Σπλεδξίνπ Μέξνο Β Σπύξνο Καξαθίηζνο, Γ. Γξακκαηέαο Ο.Σ.Υ.Δ Βαζίιεο Μπηζκπίθεο, Γ. Γξακκαηέαο Σ.Υ Δ.Κ.Κ.Ν.Α Δπξωπαϊθή Σπλνκνζπνλδία Δξγαδνκέλωλ Γεκνζίνπ Τνκέα Σπλάληεζε Οκνζπνλδηώλ Δξγαδνκέλωλ ζηηο Φπιαθέο European Public Service Unions (EPSU) Prison Service Meeting Βξπμέιιεο 12 Μάε 2010 Πνξηζκαηηθή Έθζεζε Σπλεδξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural dialogue

T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural dialogue T.I.P.S. T-learning to Improve Professional Skills for Intercultural dialogue Ο θορέας FOR.COM - Formazione per la Comunicazione ζε ζσνεργαζία με ηον θορέα IRIV - Institut de Recherche et d Information

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΛΣΙΑΓΗ ΒΑΡΒΙΣΙΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Πεηξαηάο, 13 / 10 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΤΠΡΟ (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2)

ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΤΠΡΟ (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2) ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΤΠΡΟ (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2) Η Κύπξνο είλαη ρώξα πξννξηζκόο γηα γπλαίθεο ζύκαηα ζσκαηεκπνξίνπ, εηδηθόηεξα γηα εμαλαγθαζκό ζηελ πνξλεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 http://emathisi.weebly.com/e-pirhoepsilonomicronupsilonlambda.html Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 *ΤΕΥΧΟΣ 8* 2 ΠΕΡΘΕΧΟΜΕΝΑ e-π@ξενύι@

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Δπ Α Λ Α Μ Π Ρ Ι Σ Η Μ Α Σ Θ Α Ι Ο

Δπ Α Λ Α Μ Π Ρ Ι Σ Η Μ Α Σ Θ Α Ι Ο ΣΡΙΚΩΜΟΤ 5 7104 ΑΡΑΓΙΠΠΟΤ ΚΤΠΡΟ ΣΗΛ. 24811093, Fax 24811080 malambritis@aradippou.org.cy Δπ Α Λ Α Μ Π Ρ Ι Σ Η Μ Α Σ Θ Α Ι Ο ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: Νπκθεπκέλνο κε ηξία παηδηά ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα