Μεταμοντερισμός Κριτική της μαζικής -λειτουργικής πόλης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταμοντερισμός Κριτική της μαζικής -λειτουργικής πόλης"

Transcript

1 Μεταμοντερισμός Κριτική της μαζικής -λειτουργικής πόλης

2 Μεταμοντερισμός Η μετάβαση Η θιαζηθή πεξίνδνο ηνπ θνλμηνλαιηζκνύ , θηάλεη ζηελ νξηαθόηεηα ησλ ζρεδηαζηηθώλ ηνπ αξρώλ θαη κεζόδσλ, ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ήδε αληηκεηώπηδε θαη ε ακθηζβήηεζε ζην «δόγκα» εκθαλίδεηαη Ακθηζβεηνύληαη: Τα μεγάλα προγράμματα επεκτάσεων, οι νέες πόλεις, η μαζική ανέγερση κατοικιών που ήδη αρχίζουν να φθίνουν, η α-τοπική μορφολογική ομοιογένεια. Καηεδάθηζε ζπγθξνηήκαηνο ιαϊθώλ δηακεξηζκάηωλ Pruitt Igoe, Μηδνύξη, 1972 (P. Hall, ζει.236)

3 Μεταμοντερισμός Η μετάβαση Τα μεγάλα προγράμματα επεκτάσεων, νέες πόλεις, μαζική ανέγερση κατοικιών Μορφολογική ομοιογένεια. Αφαίρεση, λιτότητα, πουρισμός Ελεύθερη διάταξη κτισμάτων Σχέδια αναπλάσεων, διατήρηση επανάχρηση και συντήρηση, επεμβάσεις μικρής κλίμακας Μορφολογικός πλούτος, ελευθερία αναφορών και συσχετισμών, εκλεκτικισμός ιστορικισμός Η τυπολογία δρόμου οικοδομικού τετραγώνου πλατείας

4 Ο μετα-μοντέρνος λαϊκισμός Collage City Η απώιεηα ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο ηεο πόιεο, ε πηώρεπζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Η αληίζεζε ζηνλ κνληεξληζκό Charles Jencks- η σιοθέηηζη ηοσ όροσ μεηαμονηέρνος: ιαϊθηζηηθή πνιπθωληθή ηέρλε κε άκεζεο δπλαηόηεηεο επηθνηλωλίαο εβαζκόο ζηηο δνκέο θαη κνξθέο ηνπ ππάξρνληνο αζηηθνύ πιαηζίνπ. Η λέν sitte αληίιεςε ηνπ Collin Rowe θαη ην βηβιίν ηνπ Collage City Η έμαξζε ηεο απνζέσζεο θάζε ζηνηρείνπ ηεο ππάξρνπζαο πόιεο, κε ην βηβιίν ηνπ Robert Ventouri Complexity and Contradiction in Architecture, 1966 H δηθαίσζε ησλ θαθόθεκσλ θαη θνηλόηππσλ ζηνηρείσλ ηεο πόιεο» - Η αλαγόξεπζε ηνπ Kitsh ηνπ Λαο Βέγθαο ζε απζεληηθή ιατθή θαληαζία R. Venturi, USA Pavillion, EXPO 1992

5 Ο μετα-μοντέρνος λαϊκισμός Collage City O ιαϊθηζκόο κηκνύκελνο ζθελνγξαθηθά ηα πεξηγξάκκαηα ηνπ θιαζζηθνύ θαη παξαδνζηαθνύ ζηπι, κεηαηξέπνληαο ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ζε παξσδία. ηηο δνπιεηέο ηνπ Moore ε ηάζε απηή θηάλεη ζην απνθνξύθσκά ηεο. πλέπεηα: ε δεκηνπξγία λα ζεκεησζεί έλα απνθαζηζηηθό ξεύκα πξνο έλα είδνο «θαληαρηεξνύ πάζνπο» (Jencks), επξύηεξα απνδεθηό. Ο ακεξηθάληθνο ιατθηζκόο πηνζεηήζεθε από ηελ Επξώπε, κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ Biennale ηεο Βελεηίαο επηκέιεηα Portogessi, κε δηπιό ηίηιν: «Η παξνπζία ηνπ παξειζόληνο» θαη «Τν ηέινο ηεο απαγόξεπζεο» Ch. Moore, Piazza d Italia, Νέα Οξιεάλε

6 Ιταλικός ρασιοναλισμός Η αναζήτηση της ταυτότητας του τόπου Η επηζηξνθή ζηα όξηα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ην βηβιίν ζηαζκόο ηνπ Aldo Rossi: Η αξρηηεθηνληθή ηεο πόιεο. Κηηξηαθή ηππνινγία, θαη ν ξόινο ηνπο ζηε δνκή ηεο πόιεο Αζηηθνί ζπληειεζηέο: δξόκνο πιαηεία νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν Η ζεκαζία ηεο αλάιπζεο ηεο δνκήο ηεο πόιεο Η αλαδήηεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ηόπνπ genious locus. H ηζηνξηθή ζηξσκαηνγξαθία θαη ε ζεκαζία «ηεο κλήκεο» ηνπ εδάθνπο. Η πόιε πάλσ ζηε πόιε Η ζπιινγηθή κλήκε Στοιχεία που δεν μπορεί να αγνοήσει η αρχιτεκτονική παρέμβαση σε έναν τόπο

7 Ιταλικός ρασιοναλισμός Η αναζήτηση της ταυτότητας του τόπου Η απηνλνκία ηεο αξρηηεθηνληθήο από ηελ ιεηηνπξγία Αλαδήηεζε νηθνδνκηθήο ηππνινγίαο θαη αλαδήηεζε ησλ ηνπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ Το κοιμηηήριο ηης Modena ( ) O Rossi αζρνιήζεθε βαζαληζηηθά κε ξπζκηζηηθνύο ζσθξνληζηηθνύο ζεζκνύο (ζρνιείν, θπιαθή, λνζνθνκείν), πνπ καδί κε ηα κλεκείν θαη ην λεθξνηαθείν ζπληζηνύλ πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνύλ λα ελζσκαηώζνπλ ηηο αμίεο ηεο αξρηηεθηνληθήο

8 Ιταλικός ρασιοναλισμός Η αναζήτηση της ταυτότητας του τόπου Πλαηεία δημαρτείοσ Segrate, 1965 Giorgio Grassi Vittorio Gregotti Malfredo Tafuri Franko Purini Laura Thermes Λίγα πινπνηεκέλα έξγα άθεζε ν Ιηαιιηθόο Ραζηνλαιηζκόο. Πεξηζζόηεξα ήηαλ ηα γξαπηά ηνπο ζεσξεηηθά θείκελα θαη ε επίδξαζε ζηελ ηηαιηθή πνιενδνκία, ηηο αλαπιάζεηο ηζηνξηθώλ θέληξσλ, ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ επεκβάζεσλ ζε πόιεηο κε έληνλε ηζηνξηθή ζηξσκαηνγξαθία

9 Ρασιοναλισμός Rafael Moneo, Museun of Roman Art, Merida, Spain, 1980 ρνιή ηεο Μαδξίηεο Επίζεο ηνπηθή ξαζηνλαιηζηηθή παξάδνζε Παξά ηελ δηαθνπή ηεο από ην θαζηζηηθό θαζεζηώο ηνπ Φξάλθν δηακόξθσζε ζπγθεθξηκέλε γξακκή ζθέςεο ζε ηξία επίπεδα: Η πνιενδνκηθή ινγηθή Η αληηκεηώπηζε ησλ όςεσλ Ο δνκηθόο εκπεηξηζκόο Γερμανικός ρασιοναλισμός Mathias Ungers, πιαηεία del Merkato, Treviri

10 Ρασιοναλισμός Leon Krier, Σρέδην γηα ηηο λέεο ζπλνηθίεο ηεο ΕΟΚ ζην Λνπμεκβνύξγν, 1978 Η τυπολογία Η ζεκειίσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο πάλσ ζηε δηαιεθηηθή ηεο ηππνινγηθήο κεηάιιαμεο ηνπ Ungers, άζθεζε επηξξνή ζηνn R. Krier (Λνπμεκβνύξγν), πνπ ππήξμε βνεζόο ηνπ ζηελ Κνισλία Οη Krier, πνπ θαη' εμνρή πξνηείλνπλ ηελ ηππνινγία ησλ ζηνηρείσλ δξόκνο, πιαηεία, νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν, ζαλ θαηαζηαηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζηνύ ηεο πόιεο, ζεσξνύλ όηη έηζη γίλεηαη δπλαηή ε απνδέζκεπζε ηεο θαηαζθεπήο από ηηο βηνκεραληθέο ηερληθέο θαη ε ρξήζε ρεηξνηερληθώλ κεζόδσλ. Σππνινγία, ρεηξνηερλία θαη ε ζέζε "function follows form" νινθιεξώλνπλ ηελ αληηηερλνθξαηηθή ζέζε ηνπο θαη επηζεκαίλνπλ ηελ επηκνλή ηνπο ζηελ πνιηηηζκηθή ζεκαζία ηεο ηνπηθόηεηαο θαη ηεο παξάδνζεο. Leon Krier Σρέδην απνθαηάζηαζεο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο Echternach, 1970

11

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Προαστικοποίηση. Η πόλη των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων

Προαστικοποίηση. Η πόλη των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων Προαστικοποίηση Η πόλη των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων Προαστικοποίηση Ο Frank Lloyd Wright και η Broadacre City Η νηθνλνκηθή καδηθή παξαγσγή απηνθηλήησλ από ηνλ Henry Ford θαη νη ζπλέπεηεο ηεο Ύθεζε είραλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Πάρις Παπαμίτος Χρονάκης, «Εννοιολογήζεις ηης κοινωνικόηηηας μιας ζιωνιζηικής νεόηηηας. Ο γσμναζηικός ζύλλογος Μακαμπή, 1908-1936»

Πάρις Παπαμίτος Χρονάκης, «Εννοιολογήζεις ηης κοινωνικόηηηας μιας ζιωνιζηικής νεόηηηας. Ο γσμναζηικός ζύλλογος Μακαμπή, 1908-1936» «Θαιήο Μνξθέο δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νύ αηώλα: ζύιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθόηεηεο» Γ θνηλό ζεκηλάξην εξεπλεηηθώλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή

To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή Μαξία Υαηδεγηαθνπκή-Ννύηζνπ ην πεδό θαη πνηεηηθό έξγν ηνπ Οδπζζέα Διύηε ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ 1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Πνηθηιία κεηακνληέξλνπ ζηα ζηπι Αλ ε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από ηελ αλαδήηεζε ηεο απζεληηθόηεηαο, ηνπ γλήζηνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ «εγώ», ε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΝΕΟΚΛΑΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΠΑΣΡΑ

Η ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΝΕΟΚΛΑΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΠΑΣΡΑ A.Σ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΝΕΟΚΛΑΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΠΑΣΡΑ Ονοματεπώνσμο : ΜΠΟΤΓΑ ΥΡΗΣΟ Αριθμός Μητρώοσ: 31323

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Με ηελ εηζήγεζε απηή επηρείξεζα λα αλαδείμσ όςεηο πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, πνπ βαζκηαία εηζρώξεζαλ θαη εγραξάρζεθαλ ζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Αλδξνκάρε Οηθνλόκνπ Γξ Δζλνιόγνο Κύξηα Δξεπλήηξηα Κέληξν Λανγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Xαξάιακπνο Μπνύξαο Οκόηηκνο Καζεγεηήο / Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Τν ελδηαθέξνλ γηα ηε Μεζαησληθή αξρηηεθηνληθή ηεο Αλαηνιήο δεκηνπξγήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα 1 Γημήηριος Βλάτος τολικός ύμβοσλος Φιλολόγων Ροδόπης Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα [1] Ζ δνκή κηαο ηαηλίαο ζπκίδεη ηε δνκή ελόο ζπηηηνύ. Σα ζεκέιηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ «ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Δυαγγελία Αθαναζίου Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, evieath@arch.auth.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε αλαδεηθλχεη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΗ ΦΛΩΡΔΝΣΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 19Ο ΑΙ. ΜΔΧΡΙ ΗΜΔΡΑ Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΟ ΥΧΡΟ. ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΛΗΦΔΧΝ ΣΔΓΗ.

Ο ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΟ ΥΧΡΟ. ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΛΗΦΔΧΝ ΣΔΓΗ. Ο ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΟ ΥΧΡΟ. ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΛΗΦΔΧΝ ΣΔΓΗ. Ρένα Σαβερναράκη Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Δ.Μ.Π., renatavernaraki@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΦΗ Δληόο ησλ αζηηθώλ θέληξσλ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν, εληνπίδνληαη θαηαιήςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Ιθηγέλεηα Βακβαθίδνπ * & Διέλε ωηεξνπνύινπ * ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ελόο ληνθηκαληέξ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TO EΘNOΓPAΦIKO EPΓO TH XOΛH TOY IKAΓOY KAI H ATIKH ANΘPΩΠOΛOΓIA

TO EΘNOΓPAΦIKO EPΓO TH XOΛH TOY IKAΓOY KAI H ATIKH ANΘPΩΠOΛOΓIA επζέσο ζ απηφλ), αιιά φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ αζηηζκνχ, ν Υάξβευ ζεσξεί φηη ν Γνπίξζ είλαη έλαο εμαηξεηηθά δηνξαηηθφο ζηνραζηήο θαη φηη ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζνχλ ηα είδε ηεο ιεπηνκεξεηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα