Luigi Molinari. Οι άνθρωποι με είπανε φελό,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Luigi Molinari. Οι άνθρωποι με είπανε φελό,"

Transcript

1

2

3 ,... '. ' Luigi Molinari Οι άνθρωποι με είπανε φελό, αλλά n επiαωμn ακόμα δεν μας έχει δείξει εάν n τρέλα είναι n δεν είναι η αποκορύφωση ως ευφυίος, αν αχεδόν όλα όοο οδηγούν σmν δόξα, όπως κι οτιδήποτε έχει 6άθος, δεν προέρχονται από μια αρρώm:ια της OKέynς' από μια ιάνn(jπ του εξυυωμένου πνεύματος σε 6όρος του κοινού νου. (Έντγκαρ Πόε)

4 σrων μνύμω roυ Β1ΡτζΙΥlΟ Ντε Μ6ρπν Αυτό το 6ι6λiο που ξανατυπώθηκε σήμερα, μετά από ένα διάστημα ογδόντα χρονών, αφιερώνεται στους μεταγενέστερους, σαν μια προειδοποίηση. (Σημεiωσn στην lταλικ" έkδoσn)

5 ΛΟΥΙΤΖΙ ΜΟΛΙΝΑΡΙ ΗΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μετάφραση Φίλιηηας Κυρίτσης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΑ 1990

6

7 Στους μάρτυρες -που θύματα της αμάθειας κω Inc; ανθρώπινης κακίας υποφέρουν τα μαρτύρια της κόλασης mις φυλακές όλου του κόσμου.

8

9 ΠεριεΧόμενα Πρόλογος του εκδότη Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση ΕΙσαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Η εγκληματικότητα κω η αλιίθεω ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π Ποιος υπαγορεύει τους νόμους; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΙ ΤΙ είνω το έγκλημα; Από πού προέρχετω; Γωτί τιμωρείται; ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Η εξαθλίωση ΚΕΦΑι\ΑΙΟ ν Οι θεραπείες Μάξψουμ πρόγραμμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ νι Οι θεραπείες ΜΙνιμουμ πρόγραμμα

10

11 Πρόλογος του εκδότη Η πρόσφαω α[)ώωσn rou μπάτσου rωv Μ.Α. Τ. Μελίσrα, που ro 1985 σrnv επέrεlο [πς σφαγώς rou Πολυ [εχνειου (17 ΝοέμΒρπ) πυροβόλπσε πισώπλαrα κω δολοφόvnσc rov δεκαπεvrάχροvο διqδnλωrn ΜΙΧάλπ Καλrεζά, Ώρ& va επι6ε6ωώσει, για μια ακόμπ φορά, με παvπγυρικό, όσο κω συμβολικό φόπο, ότι n Δι KDIOσύVJ/ }"JD ro Ελλπvικό κράroς, όπως κω για 0- ποιοδώποτε κράroς, cfvdi έvας [)εαμός που αποσκοπεί σrnv δiαxείρiσn ως Βίας rωv αφεvrικώv πάvω σrα [)ύματά roυς. ΟΙ δikασrές', όvrας κι αυroi αφεvrικά, φροvrίζουv για τα δικά roυς προσωπικά συμφέροvrα, όπως κω για τα συμφέροvrα όλπς ιπς κυριαρχπς ιάξπς. ΟΙ vόμol κω ΟΙ δικοvομfες δεv cfvdi ιιποτα άλλο παρά μορφές vομψοποfnσnς [πς ΒΙας που ΟΙ κά[)ε ειδους KαταΠIεσrές ασκούv πάvω σrα [)ύμαιά roυς. Efιε ισχύουv, circ δεv ισχύουv vόμol π συμπεριφορά rωv αφεvrικώv δεv αλλάζει. Aurof πάvrα [)α εκμεταλλεύοvrω, [)α καταπιέζουv, [)α Βλάπτουv με οπolοδώποτε δυvαrό φόπο όσους περισσότερους μπορούv κω καvεfς γόμος, καvέvας δikασrώς, δεv [)α roυς ε vοχλεf. Άλλωσrε για va μπoρoύv va διαπράrrουv α [ψώρπτα τα εγκλώμαιά roυς έxoυv οργαvώσει ολόκλπρο σrραrό με όπλα, rαvκς, αεροπλάvα, Βαπόρια,

12 καυόυlq, πυραύλους κλπ. ΣφαΓό που rov φυλάυε ως κόρώυ οφ8αλμού κω δευ εππρέπουυ rπy παραμικριί κρπικύ σ' οποιαδύπογε μορφύ ΒΙας που ο σrραγός αυ Γός εξασκει πάυω σ' ολόκλπρπ [/JV ΚΟΙΥωΥΙα. Κω ε πειδύ ο σrραγός συviι8ως δευ χρειάζεγω Υα επεμβαι Υει σε χώρες με αvεmυγμέvο ιδιωπκό ύ κραπκό καππαλισμό, παρά σε πολι! αρωά δiασrίιμαrα, έχουυ δπμιουργύσει έυα άλλο Kαrασrαλ πκό σώμα, ΓΠΥ α σrυvoμiά, που οπλισμέυπ με ελαφρόγερα όπλα σriς περισσόγερες περιmώσεις αρκει για Υα επιβάλλει με [/JV ΒΙα πς αkόρεσrες κω Βρώμικες ορέξεις ΓωΥ αφεvrικώv. Η δουλειά ΓωΥ δikασrώy ειυω Υα ΥομιμοποιούΥ με 8εαφικές παρασrάσεiς που αποκαλούυ δικες, ιί με παρασκώυιακό γραφειοκραπκό φόπο, [/JV ΒΙα που κα8πμεριυά ασκει n ασrυyoμiα προκειμέυου Υα εξυπερεγίισει rα αφεvrικά, που άλλωσrε ειυω κω εργοδόγες [/Jς. ΟΙ φυλακές κω rα ΥυχιαφεΙα δευ εί Υω ΓIπorα άλλο από οργαυωμέυοι Χώροι ΒασαΥισμού αυγώυ που με [/JV συμπεριφορά roυς αποδεικυύουυ όπ δευ μπορούυ Υα πρoσαρμoσroύy πρός πς επι8υμιες ΓωΥ αφεvrικώv. ΧωρΙς ΒέΒωα αυγό Υα σnμαiyεi όπ αυγίιυ [/JV συμπεριφορά οι φυλακισμέυοι, ύ οι έ γkλεiσroι σrα ΥυχιαφεΙα, ΓΏΥ έχουυ επιλέξει χωρις Υα roυς roυς έχει αυαγκάσει καυεις. ΕΚΓός από κάποιες σπάυιες περιπγώσεις συυειδπγώυ αρυπγώυ ΓΏς Υοσπρίις κω απάυ8ρωππς ΚΟΙΥωΥΙας που roυς κάυει Υα ασφυκπούυ, οι περισσόγεροι έγkλεiσroi σriς φυλακές ύ σrα ΥυχιαφεΙα BpiOKOvrOI εκει γιαγι για πολλούς λόγους αyαγkάσrώkαy Υα συμπεριφερ80ύυ με έυαυ φόπο που Υα roυς Kα8Iσrά υπουίιφια 8ύμαΓα rπς κραπκίις KαrασrOλύς, κω, σαυ Υα μώυ έφrαyε

13 αυτό, cixav κω rnv aruxia n συμπεριφορά τους Va υποπέσει arnv αvτiλπyπ τωv φορέωv ως VOPIμOn01nμέvnς 6iας ΟΙ OnOi01 πλnρώvοvτω γlο Va 6ασαviζουv κω VQ εξοvτώvουv τους συvαv8ρώπους τους, όπως civol ΟΙ μπάτσο1, ΟΙ δικαστές, ΟΙ YUXiaτρ01 κω ούτω κα8εξως. Ίσως PCPIKOi Va σκεφτούv όπ ΟΙ αvτiλωyεiς που εkφράζovτω σ' αυτόv τov πρόλογο αποπvέουv κάn010v φαvαπσμό fi όπ 8υμiζουv μαρξιστικές αvαλύσεις. Κι όμως δεv aup6aivci ούτε το έvα ούτε το άλλο. ΌλΟ1 ΟΙ επαγγελματiες στραπωπκοi, όπως κι όλο1 ΟΙ δικαστές, ΟΙ μπάτσο1 κω ΟΙ YUXiaτρ01 έχουv πλωρπ συvεiδnσn όπ έxoυv σαν επάγγελμα rnv άσκωσπ 6iaςo πάvω στους άλλους αv8ρώπους κω όπ όσn περισσότερπ ωα ασκούv, τόσο πιο αποδοπκοi civol arnv δουλειά τους. Σ' αυτό καvεiς τους δεv pnopci Va δlοφωviσει OV 8έλει Va civol καλόπιστος συvομιλnτως. Στο μόvο που μπορούv Va δlοφωviσουv civol στο κατά πόσοv n 6ia που ασκούv civol χρωσψπ κω cπι6ε6λnμέvn. Epciςo δεv δlοφωvούμε μαζi τους στο όπ αυτω n 6ia civol χρωσψπ κω επι6ε6λnμέvn. Απλά επψέvουμε όπ n 6ia αυτω civol χρωσψπ κω επι6ε- 6λnμέvn γlο αυτούς που rnv ασκούv κω άχρπστπ κω απαράδεκτπ γlο αυτούς που rnv υφiσταvτω. Κω αυτό δεv civol φαvαπσμός. Θα firavc, av auτoi ΟΙ κύριο1 ;,.,,.,., pnopouaavc va μας neiqouv οπ CIVOl χρπσψο γlο καn010v va δολοφοvεiτω fi va κλεivετω arnv φυλακω fi στο yuxloτρcio. Τώρα όσοv αφορά το κατά πόσο αυτές ΟΙ αvτiλωyεiς 8υμiζουv μαρξισμό, 8α Ω8ελα VQ διευκριviσω όπ όταv λέμε αφεvτikά δεv εννοούμε μό VO τους ιδlοκτωτες rcjv μέσωv παραγωγως, αλλά κά-

14 11, ' ''(111 που λόγω ως 8έσnς του μέσα στπγ κωγωυιhii ιι:μαρχια ασκει 6Ια σε άλλους αγ8ρώπους, όπως π.χ. ο άvrρας πάγω στπγ γυγαίκα, κω ω δυό τους πάγω στο πωδι, ο δάσκαλος στους μα8πτές, ο οδπγός πάγω στογ πεζό Κ.Ο.Κ. ΤΟ όπ ω δικαστές διαχεψίζοvrgi αυτωγ rnv 6ία με τπγ 60Ω8εlG του στρατού κω ως αστυγομίας φαίγετω κα8αρά κω από το γεγογός -- ", ", οπ στις περιοσοτερες περιπτωσεις, κι αυro μπορει γα εξακρι6ω8εί σταπστικά, παίρυουγ το μέρος του ά vrpa εvάvrια στπγ γυγαίκα, τωγ γογέωγ εvάvrlg στο πωδί, του δασκάλου εvάvrια στους μα8πτές, του 0- δπγού εvάvrια στογ πεζό Κ.Ο.Κ. Κω 6έ6ωα δεγ το παίρυουγ με το αζπμίωτο. Σπς περισσ6τερες περιmώσεις πλnρώvοvrω από αυroύς τους οποίους εξυππρετούγ. Κω δεγ είγω αγάγκώ γα πλnρώvοvrω σε χρωμα (κάπ που σπάvlα 6γαίγει στπγ φόρα), δέχοvrω γα πλnρώvοvrω κω με εξυππρετωσεις που τους παρέχουγ άφ80γες αυroί που ωφελούvrω από αυroύς. ΜlG από πς πιο προφαγείς, είγω το διgρκές λι6άυισμα που τους κάυουγ από rnv ωλεόρασn, από το ραδιόφωυο, από πς εφπμερίδες, από τα περιδικά Κ.Ο.Κ. εγώ όλω ω δπμοοιογράφω ξέρουγ όπ ω δικαστές σαγ κραπκοί υπάλλπλω εφαρμόζoυv (όσο τους αρέσει 6έ6ωα γιατι είγω απρόσ6λπτω σαγ απόλυrω μογάρχες) πάvrα τους γόμους του κράτους, είτε αυrό ειγω ΜεταξικιΊ δικτατορια, είτε ΓερμαΥοκρατούμεΥΟ κράτος, είτε εμφυλιοπολεμικό κράτος, ειτε δικτατορια τωγ ΣυvrαγματαΡXώγ, ειτε αστυvoμikό κράτος κλπ. Τους λι6αγιζουγ, εγώ ξέρουγ όπ ποτέ δεγ τψωρούvrω για τα δικαστικά εγκλωματα που διαπράτ ΤOΥV, γιατί αυroi ω δπμοolογράφω ειγω δπμοolογρά-

15 φοι, 6Χι γιατι έχουν κάποιες ικαν6τπτες n ειναι εργατικοι, αλλά γιατι οι δικαστές απαγορεύουν στο κοιν6 τπν πρ6σ8ασn σε κάποια αντιkειμεvιkω πλπροφ6ρπσπ. Μια τέτοια σρ 6σ8ασn κάτι τέτοιους δπμοσιογράφους 8α τους κα8ιστούσε εντελώς άχρπστους. Α ν ο οποιοσδωποτε μπορούσε να δια8άζει τα έγγραφα τπς αστυνομιας, του στρατού, των δικασταριων, των δια " φορων υώουργειων Κ.Ο.Κ., κατι που ΟΙ νομοι, που ε- φαρμ6ζονται απ6 τους δικαστές, απαγορεύουν αυσταρά, τ6τε ΟΙ δαμοσιογράφοι αυτοι 8α έχαναν κά8ε λ6γο ύπαρξπς και 80 μένανε άνεργοι. Απ6 ταν άλλα μεριά τα κά8ε ειδους αφεντικά που ειναι αναγνώστες των εφπμεριδων χαιρονται να δια8άζουν λι8ανιστπρια για τους δικαστές, γιατι ΟΙ δικαστές ειναι ΟΙ λιγ6- τερο κακ6φπμοι, και για αυτ6 πιο 8ρασεΙς, προστάτες των συμφερ6ντων τους. Η αξια του 8ι8λΙου που κρατάτε στα χέρια σας δεν 8ρΙσκεται στο 6τι περιέχει κάποιες καινούργιες ιδέες n στο 6τι αποτελει npoiov 8α8υστ6χαστων και λεmομεριακών αναλύσεων με πλούσια 8ι8λιογραφΙα, αλλά στο 6τι λέει έξω απ' τα δ6ντια κάποιες ιiλπ8ειες που 6λοι ξέρουν και κανένας δεν 8έλει n δεν έχει το 8άρρος να τις εκφράσει. Και τέτοια 8ι8λΙα σπανιζουν στα 8ι8λιοπωλεΙα YIaii ΟΙ αναγνώστες δεν αγοράζουν 8ι8λΙα που αναφέρονται σε «οικεια κακά". Οι αναγνώστες π()ιι πραγματικά έχουν πρ68λαμα με το Ποινικ6 ΔΙκαιο και τους δικαστές που το εφαρμ6- ζουν, δει( 8έλουν να δια8άζουν για το πρ68λπμά τους γιατι έτάι αυξάνεται ο π6νος που νοιώ80υν για τπν αδικια που γινεται σε 8άρος τους n σε 8άρος του σίιναν8ρώπου τους. Έτσι ενώ εκατοντάδες Χιλιάδες

16 'Ηλλιιγες έχουγ περ6σει από πς φυλακές τα τελευιυία εξι1υτα χρόνω, ούτε χίλloι δεγ είγω auroi που δω66ζoυv 6ι6λΙα που αγαφέρογτω arnv Kατ6στασn που επlkρατεi στις φυλακές σ/ψερα, όπως ειγω τα 6ι6λiα "Γυvωκεiες Φυλακές Κορυδαλλού" κω "Φυλακές Αλικαρνασού-ΒασανιστΙιρια κρατουμέγωγ". Κι όμως π φυλ6kισn ειγω ένα εγδεχόμενο που 8εωρπτικ6 κρέμετω π6γω από το κεφ6λι ολονών. Βέ6ωα, όπως όλα τα 6ι6λiα που καταπι6νογτω με πολ ύ σ06αρ6 ζπ τιιματα, έτσι κω αυτό έχει τα ελαττώματ6 του, ελ αττώματα που οφειλογτω στπν εποχιι στπγ οποiα γρ6φτπκε. Ένα από αυτ6 eivgl π πiστπ του συγγραφέα στις Υευτοεπιστπμονικές 8εωρiες κ6- ποιωγ χρπματοδοτούμενων από το κρ6τος επιστπμόνων τπς εποχιις του, που loχυριζόυτουσαν όπ οι περισσότεροι 6ν8ρωποι που κλεινόγτουσαν στις φυλακές n στα Υυχιαrρεiα eixav κ6ποια 610λογικΙι ανωμαλια, που πολλές φορές Ιιταν κλπρονομικιl. Τέτοιου ειδους 6λ ακειες ofιμερα έχουν διαυευστεi παταγωδώς; κ6τι το οποιο επέ 6αλε στους επιστιιμονες π σκλπριι πραγματικόrnτα δύο ολόκλπρων παγκοσμιων πολέμων, οι οποiοι απόδειξαν δτι τα χεφότερα εγκλιιματα μπορούν να δωπρ6ττογτω από εγτελώς υγιεiς κω νομοταγεις πoλiτες, όπως eirav κατ6 τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι ΓερμανοΙ, οι Irαλoi κω ΟΙ ΓΙαπωνέζοι, ενώ στις φυλακές κω στα yυxiαrρεiα μπορούν να κλεivοvrω εκατομμύρια α8ώα 8ύματα τπς φαωστικιις κτπvωδiας, όπως Ιιταν κατ6 τον iδlo πόλεμο ΟΙ E6paioι, οι Ρώσοι, οι ΠολωνοΙ, οι Έλλπνες κλπ., ΟΙ οποiοι γέμισαν πς φυλακές, τά στρατόπεδα συγkέγτρωσnς κω τα yυxιαrρεiα κατ6 τπν περιοδο

17 aurn. Ευrυχώς από rόrε που γράφrπκε αυrό ro Β,Βλiο έχουν γραφrεi από επiσrωμoνες Χ1λιάδες άλλα που αποδεικνύουν ro πόσο αβάσψες κω υποβολψαiες εiνω rέrοιες ραrσισrικές 8εωρiες που αρέσκοvrω να παρουσιάζουν σαν αρρώσroυς rα 8ύμαrα mς κραηκως καrασrολnς. Όμως ro γεγονός όη ΟΙ φυλακισμένοι δεν εiνω Υυχικά άρρωσroi δεν οδπγεi αναπόφευkrα κω σro συμπέρασμα όη εiνω υπεύ8υνοι για ης πράξεις roυς n επικiνδυνοι για [πν κοινωνiα. Η ανάπrυξπ mς Ψυχολογiας Qllo mv εποχω [ου Φρόυvr κι έπεπα, όπως κω π ανάmυξπ [πς ΚοινωνlOλογiας, συνέβαλαν ε κrός [ων άλλων κω σrπν ανακάλυυπ χιλιάδων παραγόvrων που επιδρούν πάνω σro άroμο κω ρυ8μiζουν [Ων συμπεριφορά roυ. Mάλ,σrα [α πεφάμαrα roυ Παυλώφ, όπως εφαρμόσrωkαν πάνω σroυς αν8ρώπους από ης ασrυνομiες roυ Χirλερ κω roυ Σrάλ,ν κω από roν Αμερικάνικο σrραrό πάνω σroυς Αμερικανούς σrραηώrες που γύρισαν από roν πόλεμο [πς Κορέας, απόδειξαν όπ n προσωπικόmrα roυ αν8ρώπου εiνω σε ασύλλωπro Βα8μό εύπλασrω κω n συμπεριφορά roυ ΩροΒλέΥψΩ με πάρα Ωολλές πι8ανόrnrες εππυχiας. Αλλά YIari να πnγαiνουμε [όσο μακριά. Πολύ ΚΟvrά σrων Α8Ωνα, σrων ΜακρόνΩσο, λεπούργωσε πριν από σαράvrα χρόνια ένα σrραrό Ωεδο Βασανισrnρiων για όσους αμφισβnrούσαν έσrω κω ελάx1σrα mv με KOIνoBoυλευrΙKό μανδύα απόλυ [Ω εξουσiα roυ σrραroύ. Από αυrό ro σrραrόπεδο περάσαν δεκάδες χιλιάδες φαvrάροι κω άλλοι εξόρισroi n κραroύμενοι για πολιηκούς λόγους. Από πς δεκάδες Χιλιάδες [ων φαvrάρων μεrριούvrω σrα δά-

18 χτυλα aιπoi που μετά από μακροχρόνια 6a aaviσrnpig δεν υπόγραυαν δn λώσεiς μεrανoiας και εγκώμια για τους 6ασανIσrές τους. ΜπορεΙ κανεις να Karnyopnσει αυτές ης δεκάδες χιλιάδες των,ψεrανoιωμένων" δπλωσιών όη εirανε υπεύ8υνοι για ης δπλώσεις [ους; ΜπορεΙ τέτοιου ειδους συγκρισεις να φαfνοvrοι φα6πγμένες, όμως για τους περισσότερους αν8ρώπους που κλεfνοvrαι σrπν φυλαkfι fι σro ΥυχιαφεΙο n κοινωνια εινοι μια Μακρόvnσος που με rα 6άσανα που τους επι6άλλει τους κάνει ανεύ8υνους για ης πρ άξεις τους. Κοι σαν ανεύ8υνοι έχουν ανάγκπ από συμπαράσrασπ κοι φροvrfδα όπως και οι ασ8ενεις, όπως λέει κοι ο συγγραφέας. Μολονότι από ων επoxιj που κυκλοφόρπσε n πρώτπ έκδοσπ αυτού του 6ι6λΙου έχουν περάσει ογδοvrαέξι ολόκλπρα χρόνια, rα πράγμαrα όχι μόνο δεν αλλάξανε προς το καλύτερο αλλά μεσολα6nσανε και δύο παγκόσμιοι πόλεμοι με εκατοvrάδες εκατομμύρια νεκρούς. Η προπαγάνδα του Μολινάρι, όπως και ό λων των αναρχικών των αρχών του αιώνα, για ειρnνπ και αλλπλεγγύπ έπεσε σro κενό. ΟΙ αυτοαποκαλούμενοι πολιτισμένοι λαοι πρ οτιμπσαν να αλλπλοσφάζοvrαι και να αλλnλολnσrεύοvrαι και να αλλπλο6ιάζοvrαι παρά να αkoλoυ8ιjσoυν τα λόγια των αναρχικών που τους προτεινανε ειρnνn και αλλπλο- 6ofι8εIα. Και μόνο οι κόλακες του λαού, που τον κολακεύουν για ιδloτελεις σκοπούς, μπορούν να υποσrπρiξoυν όπ για τους πολέμους δεν ευ8ύνοvrαι οι λαοι αλλά οι κυ6ερνnσεις τους. Τα απoτελέσμαrα των εκλογών σ' όλες πς χώρες που συμμετειχαν

19 σroυς πολέμους ουτούς, απoγcλέσμαrα που δεiχvουv, " " 0[1 roυς περloσογερους Υπφους nqlpvouv nqvra ΟΙ υ- πεύ8υvο1 γω αυroύς roυς πολέμους, απoγελoύv αδιάyευσrπ απ6δειξπ mς συvαυroυργiας λαώv κω κυ- 6ερνύσεων σro αψαroκύλloμα Γπς αν8ρωπ6γπrας. Ωα αυγ6 λο1π6ν ro 6ι6λiο αυγ6 παραμένει cnikaipo κω μελλοvrισrικ6, άσxεrα αν οι εξελiξεις, 6λα αυγά rα χρ6νω που μεσολα6nσαvε απ6 Γπν πρώm έkδoσn, μας αναγκάζουν να μπν απευ8υν6μασrε σε Γ6σο ευρύ ΚΟ1ν6, σαν κι αυγ6 που απευ8υν6rαν Γ6Γε ο συγγραφέας. ΦΙλοδοξούμε να πλποιάσουμε αναγvώσrες με Γ6σο ευρύ πvεύμα κω Γ6σn ευωσ8πσiα πάνω σε ζπγfιμαrα ποιvικfις Kαrασroλfις, 6πως ΟΙ αναγνώσrες Γων 61-6λiων "Γυνωκεiες Φυλακές Κορυδαλλού" κω "Φυλακές AλΙKαρνασoύ-BασανIσrύρω κραroυμένων". Δεν φιλοδοξούμε να πλπσιάσουμε δikασrές, ύ μπάrσoυς n σrραηωηkoύς, χωρις αυγ6 να οπμαινει 6η μεrαξύ roυς δεν υπάρχουν κω κάπο1ο1 που μεrαν01- ώνουν γω ΓΟ επάγγελμά roυς. Άλλωσrε 6ποτε πλπσιάσαμε σε δικασrnρlq, σε ασrυνoμιkά τμfιμαrσ n σε σrραγ6πεδα, πλποιάσαμε παρά την 8έλnσύ μας κω πάvra μας έ6λαυε αυτ6 ro πλπσιασμα. Φιλοδοξούμε να πλπσιάσουμε roυς αναγvώσrες με mv αλύ8εια κω 6- χι με απάv8ρωπους v6μους που επι6άλλοvrω με την 6Ια Γων 6πλων. Πισrεύoυμε 6η τέγο1α 6ι6λΙα αποτελούν ράπισμα σro πρ6σωπο Γπς διkασrikύς εξουσιας κω χέρι (Jού8ειας για αυroύς που σαπιζουν σriς φυλακές κω n ζωύ roυς n Ιδω 6ρΙσκεΓω σrnv απ6λυγπ δiά8εσn τω,' διkασrών κω Γων δεσμοφυλάκων. Κω δεν υπερ6άλλουμε σ' αυτ6 ro ΓελευταΙο. ΌλΟ1 ξέ-

20 ρουν ότι ον κάποιος κραroύμενος δολοφονnβεi σrπν φυλακώ από φύλακες κω ο αρμόδjoς δikασrπς που Β' αναλόfjει τπν υπόβεαπ δεχrεi όπ π δολοφονiα civoi aυrokrovia, ο φάκελος rou κραroύμενου κλεiνει ερμππκά όπως κω ο τάφος rou, κω μπαiνει σro apxcio από όπου δεν (avafjyaivci ποτέ, όπως δεν fjyaivci ξανά ro πτώμα από rov τάφο γlo ιαrρoδikασrιkώ εξέτααπ, αν δεν ro Βέλει ο εισαγγελέας που χαρακτπρισε τπν δολοφονiα aυrokrovia. ΚάΒε μέρα που περνάει όλο κω περισσότεροι α Βώοι oδπγoύvτω σrπν φυλακώ, όλο κω περ,σσότεροι κουμπουροφόροι δολοφόνοι αφπνovτω να κυκλοφορούν ελεύβεροι κω να επιλέγουν τα μελλovτ1kά roυς Βύματα. Τα υγρά κω παγωμένα υπόγεια rou ΨυΧlOrρεiου Κραroυμένων civoi γεμάτα αλυσσοδεμένους ανβρώπους, που δέρνovτω με λάσrlxα από roυς φύλακες κατά fjούλnαπ. Όποτε κάποιος από αυroύς nc8aivcl από ro κρύο, n από τα fjaaavjσrnplo, n ανακοiνωσn civoi σrερεότυππ: ο 8άναroς εππλ8ε από αυrokrovia n ο 8άναroς εππλ8ε από πνευμονικό οiδnμα. Με fj,fjλiα σαν κι αυτό ελπiζουμε να κάνουμε ένα μικρό fjnμα για να εμποδiσουμε έσrω κω σro ελάχισro τέτοιες απμώρπτες δολοφονiες. Α8πνα

21 Πρόλογος αιην δεύτερη έκδοση Τον ΣεπτέμΒρπ του 1904 δπμοωεύτπκε n πρώτπ έκδοon ( αvτiτυπα) τπς Παρακμής του Ποινlκού Δίκαιου κω τώρα (ΣεπτέμΒρπς 19(9), ο Συγγραφέας Εκδότπς (μω που δεν εινω εύκολο να ΒρεΙ κανεις στnν ΙταλΙα εκδότες ελευ8ερωκών έργων) παρουσιάζει στο ΚΟ1νό τnν δεύτερπ έκδοon προκεψένου να αvταπokρi8εi στις απαπωσεις πολλών που τον πλπαiασαν. Αισ8άνομω τπν υποχρέωσπ να ομολογωσω όπ n n- 8,Kn αμο1βιί γω τπν δ,άδοon αυτως τnς εργασιας ανωκει αποκλειστικά σχεδόν στους αναρχικούς, ΟΙ ΟΠΟΙο1 κατάλαβαν όπ αυτό το ΒιΒλΙο, ένα ΒιΒλΙο πραγμαπκά μελλovτiστlkό, περιέχει ιδέες κω έννο1ες που μπορούν να γινουν αvτiλππτές κω να εκτψπ80ύν μόνο από αυτούς που αγωνiζovτω γω ένα απελευ8ερωπκό ιδανικό που 8α οδπγωσει τnν ΚΟ1νωνΙα στπν ανατροπω τnς τωρivως κατάσταonς ΤΏς ΚΟ1νωνικΩς ζωως. Δεν εινω όπ κάνουν λά80ς ακόμα κω μεταξύ των εχ8ρών των αναρχικών ιδεών αυτοι που εινω αρκετά ενάρετο1, κω ευφυεις ώστε να αvτiλαμbάνovτω την αισχρότητα και την αδικία του δικαιώματος να τιμωρείς κω δεν λειπουν τέτο1ο1, αλλά υποκύmουν στα συμφέρovτα τπς κάστας τους, τπς ομάδας τους κω

22 των κομμάτων τους που έρxovτω σε σύγκρουσπ με τnν ελευ8ερ1ακίι ιδέα 110υ εμπνέει άλο αυτό το έργο. Το ΠOlνικό δίκαιο, ένα συμβατικό Υέμα, εινω απαραιτπτο γω όλους εκεινους που, από τον χρiστιαvό παπά μέχρι τον ά8εο σοσιαλιστίι, στπριζο υν τπν δύναμίι τους aτπν ισχύ του νόμου. Με τπν παρακμίι του ΠOlνικού δίκαιου οι νόμοι 8α στερπ80ύν τπν ποινικίι κύρωση κω το Κράτος 8εοκραπκό ίι λαϊκό δεν 8α έχει πλ έον τα μέσα για να κα8ιστά ανισχυρους τους αvτiπάλoυς του. Ο Δον Ρόμολο Μούρρι - χριστιανοδημοκράτης παπάς - μπορει να ανεχτει που ένας καλόπιστος συνεργόως του γράφει ότι το δικαιωμα να τψωρεις ει- 1'01 αvτi8ετo προς το Χριστιανικό δόγμα, μα σαι' πολιτικός δεν 8α πρ οσυπογράυει ποτέ ωγ κατάργηση ως ποnη'ς. Όπως κω ο Καθ. Ενρίκο Φέρρι -εξουσιαστικος σοσιολιστίις- μπορει με τους τόμους του γα δειχνει στους μελετπτές τπν κο8ηγπτικι] οδό πρ ός την αλι,8εια και τπν επιστύμη, αλλά κατόπιν χάνετω αναγκαστικά μέσα στα μονοπάτια του οπορτουνισμού κω στην πρ άξη παρεμποδιζει πεισματικά ων εξαγωγι] επιιjτιψονlκών συμπερασμάτωγ πάνω στπν εγκλl1ματικότπτα από τις Ιδιες του τις μελέτες και από ωγ Ιδια του ων σχολ l'. Τόσο πολύ κω ο ένας κω ο άλλος έχουγ αγάγκη από το Κράτος, από τους νόμους κω από τις φυλακές! Ηταγ λοιπόν φυσικό μόνο οι αναρχικοι γα συμβόλουγ (ΠΙ)γ διακιγπσπ αυπjς ως μπροσούρας που εκ- 8έτει εκλαϊκευμένα ιδέες που στυρiζovτω σε δη κτικές cλευ8εμιακές απόυεις. Τό ιδ10 πιστεύουμε ότι 8α γιγεl και με ωγ παρούσα δεύτερπ έκδοσπ υου εινω

23 " " " " απο τυπογραψικπ απουπ ανανεωμενπ και Π10 κομυπ αλλά δ1ατπρε1 το Kcipcνo ανέπαφο. Κατά ων ncvracria που πέρασε ο Συγγραφέας συγκέντρωσε από 818λ1α και ιδιαiτερα από τον πμερλ- " " ",, αιο τυπο, εναν τερασf10 ογκο απο γεγονοτα με σκοπο να τεκμιψιώσε1 σε μω επόμενπ έκδοσπ, το κα8ένα από τα κεφάλαια του 818λiου. Αλλά n υλικλ πραγμά" τωσπ αυτού του εξαiρετου σκοποιτ εμφανιζεται αδύνατπ από τυπογραφικι] άπουπ. Επ1σπς το 818λ10 8α έχανε τον χαρακτλρα τπς προπαγανδ1σf1κής μπροσούρας και κάf1 τέτ010 δεν έπρεπε να γiνεj. Από ων άλλπ μερ1ά n εργασια ως τεκμnρiωαιjς μπορε; γα yiνcl και από τογ κα8ένα από τους αναγνώστες, στους 0- nοiους επαφιεται το KG8IJKOν να ελέγξουν εάν ΟΙ Ι σχυρισμοι του συγγραφέα 8ρΙσκουν επαρκι] ανταπόκρισπ στα γεγονότα rπς κα8πμερινής ζω ΙJς που τό περlοδικά και ΟΙ εφnμερi8ες Λ, ακόμα καλύτερα, η προσωηικι] εμπεψια, πρ08άλλουν μπροστά στα μάπα μας. Και πριν κλεισουμε αυτλν την σύντομπ παρουσiασπ 8έλουμε να 8υμiσουμε ένα γεγονός που αποδεικνύει όπ n 1δέα της κατάργπσης των φυλακών, αυτών των τόπων εξιλέωσπς και ντροπλς, ειναι έτο1μπ να ε1σχωρλσει στπν συνειδπση του κόσμου. Στπν Μάντ08α, παλ 1Κ11 πόλη που 8ρέ8ηκε πάντα στπν πρωτοnορiα σε σχέσπ με κά8ε 1δέα ελευ8ερiας και προόδου, αρκετο; Ο1κοδόμΟ1 αρνλ8πκαγ να συμ- 8άλουγ με ων xεψωναkτjkλ τους cpyaaia στηγ κατασκευλ κάινούργlου ΚΤΙΡlΟυ γω πς φυλακές. ΑυτΛ n δωμαρτυρiα 8ρήκε απ11χπαι1 σ' όλες πς λαϊκές εφπμεριδες του κόσμου, και, εάν σ' αυτλν την ευγενέ-

24 στατω κω συνειδωταωρωro6αυλια δεν ειχαν αvrιδράσει οι παλιπκαι κω ιδιαιτερα οι σασιαλιστές, n Μάvrα6a 8α ειχε καroρ8ώσει να δώσει σταν κόσμο. κω σταν παλιπσμό ένα μεγάλα παράδειγμα δικωασύvnς κω αν8ρωπιάς. Παρ' όλα αυτά n ιδέα πραχωράει, 0.1 καλαι απόσταλαι rnς δεν λείπαυν, κω οι μέλλαυσες γενεές 8α απαφύγαυν για ταν εαυτό roυς ΤΩν ανώφελω αδύνω κω τα ανώφελα μαρτύρια στα απαία αδωγει ένα ποινικό σύστωμα παράλαγα κω 6άναυσο. Μιλάνο., Σεmέμ6ρnς 1909 Λουίτζι Μολινάρl

25 Εισαγωγή Γράφω χωρίς μvnσικακία. Η μνησικακία γεvvάει ro μίσος κω,nv εkδίkπσn, κω ακρι6ώς εvάvπα σro μίσος κω σrnv εκδικπσπ, που εξασκει,ω με κrnvωδfα από ro σύvολο σro όvομα εvός υποπ8έμεvου πολπιομού, εfvω που εroψάζομω VG γράυω. Ο δρόμος [Πς προόδου κα,ά rnv αvοδικό roυ αvέλιξπ σnμαδεύε,ω από φομερά λά8π, από ασύλλπμα μαρ,ύρlg, από φρικ,ά 6ασαvισrόρlG ΟΙ διωγμοι,ωv ωρεπκώv, ΟΙ 8άvατΟ1 σrnv πυρά, rα 6ασαvισrόρια κω ο δπμόσlος Χλευασμός, ΠΟ1vές που επι6λό8nκαv από roυς αμα8εις πάvω σroυς δυσrυχ1σμέvους, κω n 8πριώδπς μεταxεiρπσn που ε φαρμόσrπkε μέχρι npiv από μερικές πενταε,ιες κω,ώρα εφαρμόζε,ω σroυς rαλαiπωρoυς παράφροvες, εfvω παρόμο1ο1 ΚΟ1vωV1κοί λεκέδες, όvειδος γlg το παρελ8όv κω ΠΡOεIδoπoIπσn για ro παρόv. ΠροειδοπoIπσn σrnv,ωρινό μας κ,nvωδfα, πρόεiδoπoiπσn σro παρόv ώσrε ΟΙ διώξεις σriς οποιες επιδιδοντω ΟΙ μικροκέφαλο1 που μας κυ6ερvάvε VQ 6pouv κάπ010 φραγμό σrnv συvεiδπσπ που έχει αvαπ,ύξει ο λαός, ο λαός που πρέπει VG επι6λπ8ει με,nv 6Ια για VQ πάyouv vα διαπράποv,ω κι άλλα φρικ,ά 6aσαvισrόρlG,

26 κι άλλες 6άρ6αρες δολ οφονιες σω όνομα τπς δικωοσύνπς κω ωυ ΠOλΠlσμOύ! ΣΙΨεΡα μας προκαλ ούν φρικπ τα όργανα 6ασανισμού που 6λ cπουμε στα ΜουσεΙα, με τα οποια 6ασανΙζανε ωυς εγκλπματιες κατά ωυς nερασμcvους 01- ώνες, όπως μας προκαλ οιίν φρικπ τα υγρά κω σκοτεινά υπόγεια ύπου αλυσσοδcvαvε ωυς φουκαράδες που υτανε δίανοππκά άρρ ωστοι. Κω ο τροχός, κω ω στρε6λωτιιριο, κω n αγχόνπ κω π πυρά, ξυπνάνε μέσα μας δύο συνωσ8ιιματα: ένα συναισ8πμα οδύνπς, " κω ο'κωυ για εκεινους ωυς περασμενους καψους κω ένα (ίλλο ανακούφισπς για ω παρόν. Αυτό είνω κω ω μοψαιο λά80ς που επικυρώνει ων κτπνωδια ωυ παρόντος! ΣΙΙμερα ω σωτιιριο έως 1904 ΟΙ τρελοι κω οι εγκλπματιες αντψετωπιζοντω με τέτοια εκλεπτυσμένπ σκλπρόωτα που κάνει τις φρικαλεόωτες ωυ ΜεσαΙωνα να ωχριούν μπροστά τπς κω ω συναίσ8πμα ανακούφισπς που νοιώ80υμε να μπν εινω τίποτα άλλο από μιa χυδαια φάρσα που κάνουμε στον fδιο μας ων εαυτό... Βλέπουμε τα αισχπ των πολιτισμών ωυ παρελ8όντος κω δεν αντιλαμ6ανόμαστε τα αίσχπ που από παντού μας περι6άλλουν, όπως ο κά8ε άν8ρωπος διακρινει κω σχολιάζει τα ε λαττώματα των αλλωνών κω όχι τα δικά ωυ. Η μεταχείριση που n σύγχρονπ κοινωνfα επιφυλάσσει στους εγκληματίες αποτελεf κω από υλικύ κω από π8ικύ άπουπ κα8αρυ προστυχιά, εινω n πιο απόλυτπ άρνπσπ κά8ε αν8ρώπινπς π8ικιις αρχυς, αποτελεf ων πιο αγροfκα επικύρωσπ ωυ 6άρ6αρου 8εσμού των αντιποfνων «οφθαλμόν αντί οφθαλμού κοι

27 οδόντα αντι οδόντος», συγjσtά άρvnσπ κά8ε επιστπμογικού αξιώμαroς, civol με λiγα λόγω έγα μεγάλο αiσχος που μας KαrαδυγαστεύεI κω 8α μας κάγει δαχτυλοδειχroύμεγους στους μεrαγεγέστερoυς σαγ π λι8ωυς κω κακούς. Απέγαγπ σε μια τέτωα απμiα ό σω άγ8ρωπω έχουν καρδιά κω γοπμοσύγπ έχουγ υ πoxρέωσn γα διαμαρτυρπ80ύγ. Να δωμαρrυρπ80ύγ " ",,,, εvτoνα, ετσι ωστε va πaυουν να elvql χρισπaνοι στα λόγια, γα civol μορφωμέγω στα λόγια, κω στπγ πράξπ γα κάγουγ ακρι8ώς ro avri8cro στα πλ αιωα roυ πω 8άρ8αρου πρός roγ πλπσiο v roυς κόσμου, στα πλ αισω roυ κόσμου roυ πιο παράλογου απέvαvrι στους φουκαράδες που χτυπδ8πκαγ από rnv μοιρα. ΟΙ πωγικοι κώδικες όλωγ τωγ ε8γώγ που αυroαποκαλ ούγτω πολπιομέγα επικυρώγουγ με 8άγαυσο φόπο ro πιο κωγώδ,κο συγαισ8πμα: rnv εκδικπσπ. Το σuvaiσ8ι1μα του ofkrou, [ο οποίο εμπνέουν ΟΙ 8ρπσκεΙες, όπως κω ro αισ8υμα ως δικωοσύvιjς, ro οποιο εγδυγαμώγετω από rnv επ1στι'ιμπ, 8ιάζογτω κωγώδ,κα από αυroύς roυς δω80λικούς γόμους που γω Χάρ" ως αγ8ρωπότπroς πρέπει γα Kαrαργπ80ύγ. ΟΙ γόμω αυroι 8ρΙσκουγ rα πιο στα8ερά roυς στπριγ-. μαrα, πς πιο ασφαλεις 8άσεις, στπγ πμι-άγρια κατάστασπ τωγ λαϊκώγ μαζώγ κω στπγ άγγωα κά8ε επ1- σrπμoγikδς αρχδς από πς αγώτερες τάξεις rπς σnμερ,γι'ις κωγωνιας. Όμως άλλα σκοτάδω έχουγ Δδπ δωλυ8ει από προδρόμους που περιγελάστπκαγ, καrαδιώχr1j1fcαv κω φυλακιστπκαγ. Άλλες απμιες έχουγ Δδπ ξεσκεπαστει κω υποκαλυφ8ει, άλλα προπύργω άγγωας έχουν ι'ιδπ KαrασφαφεI κω τώρα KcirovrOl KατεδαφJσμέγα... Ο πρωroπόρος roυ πολπισμού

28 προχωράει αργά αλλά σrα8ερά. ΣΙψερα εινq1 ενά Υτια σrπν επικυρωμένπ από roυς κώδικες κτπνωδια που πρέπει να εξεγερ80ύμε. Aυrό εππάσσει n 8ρπσκεΙα [Πς αν8ρωπιάς, αυτό εππάσσει n επiσriιμπ.

29 Ύμνος στην ειρήνη (σων άρω του Ναμπούκο) Ειρήνη, ειρήνη, ξαναγύρνα στον κόσμο και κατάργησε κάθε σύνορο μιοητόχαιρετίζουμε την λευκή σου σημαία, μοναδlκό σύμβολο της ωραίας lδέας! Όχ! άλλο σίδερο γω ανθρωποκτόνα όπλα, όχι πλέον επιστήμη για ανόσια χρήσηκω θα ξανάβρουμε το καλό κω την χαρά! Υ Υώνετω. μέσα από τάφους Χlλlάδες σοβαρή και λυπημένη η φωνή των νεκρώγ κω τους γεμάτους δύναμη νέους συμβουλεύε! να θέλουν να ζήσουν Kl όχ! από τώρα να πεθάνουν! Έλα, έλα στην καρδlά των ανθρώπων, ω του δίκωου κω του αληθlνού αδελφή' υγιής πια η ανθρώπινη σκέυη, το μίσος δlώχνεl Κ! η αγάπη θρlαμβεύεl. Α. Πέτρος

30

31 Κεφάλωο Ι Η εγκλημαnκότητα και η αλήθεια Δεν πρόκειτω να χαθώ μέσα σε άσκοπες συζητήσεις. Ο άνθρωπος κάνει το καλό ή το κακό ανάλογα με την lδιοσυγκρασια του και με την συνδρομή άλλων εξωτερικών παραγόντων ξένων προς την θέλπση του. Η εγκλπματικότητα και π τρέλα εινω συνώνυμες, Ο εγκλπματιας ή xεl κλπρονομήσεl την ατυχια του από τους γονεις του ή τους πα πού δες του ή την οφειλεl σε σοβαρές διαταραχές του οργάνου τπς σκέυης, ή του σώματος γενικά. Πειτε το αυτό σ' έναν πιστό και θα σας απαντήσει ότι εισαστε τρελός. Πειτε το σ' έναν θετικιστή, πειτε το σ' έναν γιατρό, σ' ένόν Υυχιατρο και ο άνθρωπος της επιστήμης θα κουνήσει το κεφάλι του καταφατικά! Έτσι ειναι! Η εγκληματικότητα ειναι μια αρρώστια, δεν θα συζητήσουμε άλλο πάνω σ' αυτό. Ειναι άσκοπο να παραθέσουμε αξιόλογους Υυχιάτρους και τεράστια κειμενα γεμάτα στατιστικές και τεκμήρια. Ο εγκληματιας ειναι ένας άρρωστος - αυτό λέει π επιστήμη - αυτό λένε τα πειστήρια - αυτό λέει η εμηειρια. Τότε λοιπόν τι να κάνουμε με τους Ποινικούς Κώδικες; Σε τι χρησιμεύουν αυτά τα προϊστορικά μνημεια αν όχι για να επιδεικνύουν την κτηνώδη και ο γκώδη μας άγνοια;

32 Δεν με απασχολούν οι πιστοί. Εαν ο Θεός στα πλαίσια της απέραντης KαλωσΎVπς του εφεύρε για τους αμαρτωλούς τις οδύνες τπς κόλασης, είναι ακόμα πιο φυσικό ο αγγελικός άνθρωπος, κατ' εικόνα και ομοίωση του δημιουργού του, να έχει ανακαλύυεl τις πιο επώδυνες σωματικές ποινές για τους ενόχους και ειδlκώτερα για τους αιρετικούς. Απεναντίας το πιο λογικό συμπέρασμα στο οποίο θα έπρεπε να φτάσουν (και φαίνεται ότι στο παρελθόν έφτασαν κοντά στπν πραγματοποίηση αυτού του ευγενικού ιδανικού) είναι αυτό: να στέλνουν κατευθείαν τον εγκληματία κοντά στον Θεό ούτως ώστε αυτός με μια ετυμηγορία ηου δεν επιδέχεται έφεση να τον βυθίζει σε μια από τις βαθιές κοιλάδες της κόλασης για όλη την αιωνιότητω. Και τι λένε οι κύριοι θετικιστές, τι λένε οι άνθρωποι της επιστήμης, οι γιατροί, οι Υυχίατροι; Εδώ βρίσκεται η ατιμία, εδώ βρίσκεται το κοινωνικό αίσχος! Ξέρουν την αλήθεια, βάζουν το δάχτυλο στην σάπια πληγή που γαγγρενιάζεl, που μολύνει το κοινωνικό σώμα, αλλά λόγω συμφέροντος ή λόγω οπορτουνισμού ή λόγω τεμπελιάς ή λόγω ανανδρίας σωπαίνουν ΚΟΙ σωπαίνουν και σωπαίνουν! Δεν υπάρχει πλέον άνθρωπος της επιστήμης ηου να μην είναι τελείως πεισμένος για το ότι οι ποινές είναι άχρηστες, μα κανένας δεν υυώνεl δυνατή φωνή, ", εναντια στις ατιμιες που περιεχονται στους ποινlκους νόμους όλων των χωρών. Πως εξηγείται αυτή η δειλία, Οι θετικιστές είναι πεισμένοι ότι η ποινή είναι α νώφελη για το υποκείμενο του εγκλήματος. Αλλά

33 αυτοί λένε: η κοινωνία έχει δικαίωμα κω καθήκον να αμυνθεί αηένανη σταυς εγκληματίες. Συμφωνούμε μαζί οας στο να θεωρούμε τον δολοφόνο κω τον βloστή κω όλους τους εγκληματίες ααν ηραγμαηκούς ανώμαλους, σαν πραγμαηκούς τρελούς, αλλό ακριβώς γι' αυτό αυτοί είνω επικίνδυνol γlo την ΚΟΙ-,,, " νωνια κω εινω απαραπητο να τους κανουμε ανlκανους να ξαναβλόυουν. Κατό συνέπεlo ΟΙ φυλακές εινω απαραίτητες. Κω προσθέτουν θρloμβευηκό: είμαστε λolπόν ηεloμένol όη ακόμη κω η ημωρία των ενόχων αποτελεί ιοχυρό φραγμό γι' αυτούς που έ χουν έμφυτη την τόση προς το έγκλημα. ΠόσOl θα σκοτώνανε αν δεν υπήρχε η τρομακηκή σκιό της πolνής του θανότου ή της κόθεφξης; Κω μετό από αυτό το ερωτημαηκό ο θεηκιστής τροηαloύχος υυώνεl ικανοπolημένος το κεφόλl του κω το θρloμβευηκό βλέμμα του ηροκαλεί το δικό σας νικημένο κω φοβloμένο! Όμως δεν είνω έτσι. Πριν απ' όλα εόν είσαστε πεloμένος όη ο εγκληματίας ενήργησε ωθούμενος αηό μlo δύναμη εππακηκή, αναηόφευκτη, δloπρόττετε την πio φρικτή όνανδρη πρόξη, με το να επlβόλλετε μlo τιμωρία (κω δεν συζητόω ούτε το είδος ούτε την ποσότητα) σε ένα ανεύθυνο ον. Έχετε δίκlo όταν λέτε όη η κοινωνία έχει το δίκωωμα να προστατευθεί από τους εγκληματίες αλλό ηρέπει να προστατευθεί αηό αυτούς όχι με την ηρόληυη ημωρία, που συνουίζετω σε κτηνώδη εκδίκηση, αλλό με. την ευσπλαχνία, με τπν αγόπη κω με την ευεργετική φροντίδα που αφείλεl στους ανόηηρους, στους αδύναμους κω στους όρρωστους. Γιοτί η ΚΟΙ-

34 νωνία δεν προβλέπει το σκότωμα όλων των φυμαηκών; Και όμως π επιοιήμπ διδόσκει χωρίς να ανέχετοι αμφιβολίες όη ένα ότομο που έχει προσβληθεί α πό μια τέτοια νόσο είναι πόρα πολύ επικίνδυνο για ης υπόρξεις που το περιβόλλουν. Όμως η ανθρώπινη αλληλεγγύη, που σ' αυτήν ων περίπτωση θριαμβεύει, αξιώνει να έχει ο όρρωοιος όλες ης φροντίδες που μπορούμε να φονταοιούμε και να τον προσέχουν οι συγγενείς ή να φιλοξενείται σε ειδικό Σανοιόρια, όπου τίποω δεν οιερούν από τον δύοιυχο και όπου κανένας δεν επιθυμεί να του καωλογίσει ευθύνες για την κακοωχία του. Γιατί δεν κόνουν το ίδιο και με τους εγκλημοιίες; Η ίδια ανθρώπινη αλληλεγγύη που κόνει ιερή και σεβαστή ων ζωή του φθιοικού, γιατί δεν κόνει ιερή και σεβαοιή και την ζωή του εγκλημοιία; Εως τότε που οι δεισιδαιμονίες και η αμόθεια κροιούσανε κρυμμένη σε βαθύ σκοτόδι ων Αλήθεια, που η εηιοιήμη είχε αποκαλύυει, η συμηεριφορό ως ανθρωπότητας μπορούσε να βρίσκει δικιολογίες και υπερασπιοιές: τώρα είναι αδύνοιον. Εμείς θα καωοιρέυοuμε ό, η έχουν εναποθέσέι στο μυαλό μας αιώνες λαθών, βιαιοτήτων και ανήκοuοιων κτηνωδιών, θα κοιαοιρέ Υοuμε όη πρωτόγονο έχει μείνει μέσα μας, θα ξεχόσουμε την ηθική κληρονομιό που μας έχουν μεωβιβόσει ο όνθρωπος ως λίθινης εποχής και ο όνθρωπος των σπηλαίων, και οιο όνομα της αλήθειας και της δικαιοσύνης θα διακηρύξουμε το δικαίωμα οιην ζωή, το δικαίωμα οιην ύπαρξη αυτών των κακόωχων α δελφών μας, αυτών των μαρτύρων, των μέχρι σήμερα παραγνωρισμένων, που, μέσα οιο βουβό κελί, μέ-

35 σα στην οδύνη της ηείνας και της μοναξιάς, μέσα στην βρωμιά της σαπίλας και τα παγωμένα σίδερα, πληρώνουν το έγκλημα του ότι ενεργήοανε υποκύητοντας στην ακατανίκητη παρόρμηση μloς αρρωστημένης υυχής. υνlστά η πolνή φραγμό στο έγκλημα; Αναγνώστες, εξετάστε την υυχή οας, στρέυτε την σκέ\jη σας στον ίδlo σας τον εαυτό και ρωτήστε; Τί με εμποδιζεl να σκστώνω, 11 με εμποδιζεl να δloπράττω πράξεις επονείδιστες; Ειναι ο φόβος της πolνής ή ειναι ένα ουναίοθημα ανθρώπινης αλληλεγγύης, ή ένα ουναισθημα ανθρώπινης αξιοπρέπεloς, κάτι δεν ξέρω γλυκό, καλό, υυηλό, που βγαίνει μέσα από κάθε ύ παρξη και εμπλέκει περικυκλώνοντας σχεδόν όλη την ανθρωπότητα σ' έναν τρυφερά και ευχάριστο δεσμό αδελφικής αγάππς; Εγώ Χλευάζω τις πolνές, τις φυλακές και τα βασανιστl1ρια σ' άλο τον κάσμο. Αισθάνσμαι άl1 π ζωή του ομοιου μου είναι ιερή άπως ιερή είναι η ζωή γlo ά λους αυτούς που με περιβάλλουν και εαν αύριο ένας δυστυχισμένος μου έδινε ένα θανατηφόρο χτύπημα, ούτε μlo σκέυη εκδίκησης δεν θα διατάρασσε την α γωνία μου. "Καταργήστε τις φυλακές, καταργήστε την αστυνομια και ΟΙ άνθρωπol θα σκοτώνουν ο ένας τον άλλο.!" Αυτός ειναι ένας παλιός μύθος, αυτός είναι ο μπαμπούλας νηπίων. Καταργήστε φυλακές και αστυνομίες και η ανθρωπότητα θα συνεχίσει τπν εξέλιξή της προς το καλό, προς το καλύτερο. Όπως η κατάργηση της πolνής του θανάτου σε μερικές πιο προηγμένες χώρες δεν προκάλεσε αύξηση των εγκλπμάτων

36 κατά της ζωής, έτσι η ηαρακμή του ποινικού δίκωου δεν θα επιφέρει παρά μιο αυγή τος ειρήνης κω της ελευθερίας, Όμως μετά ρωτάτε ξαφνικά τον συνομιλητή σας «Εάν αύριο δεν υπήρχανε πλέον ούτε φυλοκές ούτε χωροφύλακες, εσείς, ο ίδιος, δεν θα σκοτώνατε τον πρώτο άνθρωπο που θα συναντούσατε γιο μιο ανοησία, γιο ένα τίποτα;» Η απάντηση δεν μπορεί να περφένεl! Κω το συναίσθημα της αλληλεγγύης, ας το πούμε αλ τρουlοπκό, που μας ωθεί στον αμοιβαίο σεβασμό της προσωπικής μας ακερωότοτας, βρίσκει στήριγμα κω ενίσχυση ακόμα κω στο εγωloπκό συναίσθημα της δικής μας αυτοσυντήρησης, Καταργήστε πς φυλακές, καταργήστε την αστυνομία, κω ένας άνθρωπος θα προσέχει πάντα να μπν επιτεθεί στον σύντροφό του εξ αηίας του φόβου να μπν υποκύυεl με την σεφά του στην πόλη που θα προκληθει Η νόμφη ό μυνα, κάποτε αναγνωριζόμενη από τους ίδιους τους ποινικούς νόμους, μπορεί να οδηγήσει σε μοφαίες συνέπειες κω γι' αυτό κανένας δεν θα θέλει να ε κτεθεί στην πιθανότητα να σκοτωθεί χωρίς να υπάρχει εξωρεπκό σοβαρός λόγος, Να μην τρέμουν λοιπόν οι θεηκιστές, οι ντετερμlνιστές, ΟΙ υλιστές, να μην τρέμουν από φόβο,,, το ποινικό δίκωο που πεθαίνει δεν θα διοδεχθεί ούτε η βαρβαρότητα ούτε το δίκιο του ιοχυρότερου, όηως μουρμουρίζουνε, Βόρβαροι είμαστε δυστυχώς τώρα κω θα είμαστε γlo ποιός ξέρει ακόμα πόσους ωώνες κω σίγουρα δεν θα είναι Χάρη στους ποινικούς σας νόμους, που ένα αμυδρό φως από ηοληloμό θα έρθει

37 να φωτίσει αυτό 10 ξεχειλωμένο ποτάμι από υπάρξεις που, ΠεΙναλέο κω διυασμένο, ανεβαίνει 1Ον Γολγοθά 1Ου μαρτυρίου και του θανάτου. Καί μιο τελευταία σκέυπ πάνω στο θέμα. Πόσο έρχοντω συχνά ΟΙ άνθρωποι σε αντίφασπ με 1Ους τεχνπτούς νόμους τους και πόση ελαφρότητα κω ά γνοια δείχνοnv με 10 να μην καταλαβαίνουν την κραυγαλέα αντίφαση ομισμένων νόμων κω ορloμένων εθίμων! Ο Ιταλικός ΠΟΙVlκ6ς Κώδικας (αρθ. 390) επιβάλλει ηolvή ηου μπορεί να φτάσει μέχρι 18 μώνες φυλάκισης σ' οποιονδώποτε που κάνοντας κατάχρπση των μέσων σωφρονισμού n πειθαρχίας προξενεί βλάβη n βάζει σε κίνδnvο την υγεία ενός ατόμου που βρίσκετοι κάτω από την εξουσία του, ή του το έχουν εμπιστευιει με σκοπό να το εκπαιδεύσει, να 10 διδάξει, να 10 θεραπεύσει, να το επιβλέπει, να 10 φυλάει, n γιο να το ασκώσεl σε ένα επάγγελμα n σε μlo τέχνη. Π6ση λεπτότητα Ώθους, πόση γεννωοδωρία πρός ης φτωχές υπάρξεις που έχοnv εγκαταληφθεί στα βάναυσα Χέριο κτηνωδών προστατών! Κω συ υποκρnlκιι κοινωνία πώς αντψετωπίζεις τους εγκληματίες, υπάρξεις αδύναμες στο πνεύμα, άρρωστες, εκφυλισμένες, άξιες βσnθεloς κω συμπόθειος κω όχι ημωρίας; Ή εάν υπnρxε δικαιοσύνη, ηόσοι νομοθέτες κω π6- σοι υεmοφιλόσοφοι θα έπρεπε να απολογηθούν μπροστά Ότο βάθρο της γιο 10 έγκλημα της κατάχρησης των μέσων σωφρονισμού!

38

39 Κεφάλωο 11 Ποιός υπαγορεύει τούς νόμους; Γιο τους πloτούς ω νόμω ΠΡOέΡXOVΤω από τον Θεό. Κω ευσταθεί' ο Θεός στα πλαίσlo της απεριόριστης καλοσύνης κω ευσηλαγχνίας του δημloύργησε έναν Πωνlκό Κώδικα που αποτελεί την τέλεlo εικόνα της γλυκύτητας, της πραότητας, του πατρικού κω ανυστερόβουλου σωφρονloμού. Γιο να πειστεί κανείς αρκεί να δloβάσεl την ιστορία του ευνοούμενου λαού του, του εβραϊκού. Γιο το τίποτα ενσκήπτανε επιδημίες κω αφανloμοί των θνητών κω εκατοντάδες χιλιάδες οδυνηρότατα μαρτύρlo, πολέμω, πυρκαϊές, λψοί, κλη. κλπ. κω όλα αυτά γlo να τψωρήσεl τους ανθρώπους που δημloυργήθηκαν κατ' εικόνα κω 0- μοίωσή του! Λόγω φόρτου εργασίας ο ΑιώνlOς Πατέρας ήταν υποχρεωμένος να επιλέξει αvτlπρoσώπoυς στην γη κω αυτοί δεν παρέλεη,ιαν να δloιωνίσουν αυτό το ευγενέστατο σύστημα κω στο όνομα του Γλυκού Αγγέλου να καυαλίσουν, να βασανίσουν με τανάλιες, να λιθοβολήσουν, να στραγγαλίσουν κω να κάνουν να σαηίσόυν σε βρωμερές φυλακές όλους τους επσναστάτες της σκέυης κω μαζί τους τους φουκαράδες που πέσανε στα δίxτuα των νόμων της αγιότατης εκκλησίας. Είναι κω ροί ηου πέρασαν, θα πούνε! Σιγά!

40 Όπου δωτάζε! ο παπάς κω όπου ο ιησουίτης διεισδύει μέσα στις δομές του κράτους, αυτές οι δομές ανανεώνοντω κω πώς ανανεώνοντω! Δέστε την Ισπανία, όπου οι πολιτικοί κρατούμενοι βασανίζovτω ακόμπ κω τώρα, δέστε την υπόθεση ΝτΡεϋφούς στην Γαλλία, κω ρίξτε κω μω ματιά στπν Ρωσία, να δείτε τί aτιμίες γίνοντω σε βάρος των φουκαράδων που εξεγείροντω κω σε βάρος των εγκληματιών γενικά, από τπν απόλυτη μοναρχία που στηρίζει ο κλήρος. Βέβωα μέσα στο πυκνό δάσος της ανθρώπινης συνείδησης παραμένει ανοιχτό ένα χάσμα, ένα τεράστιο χάσμα που το θέλησαν οι διάνοιες τόσων προδρόμων, βαμμένο με το αίμα τόσων μαρτύρων, γεμάτο από τα δάκρυα τόσων αθώων, κω εάν όχι εξ αιτίας των ισχυρών, σίγουρα εξ αιτίας της λαϊκής βίας σήμερα δεν θα επαναλαμβανόvτoυσαν κάποιες βάρβαρες σκηνές δωβολικών χορών γύρω από αναμμένες ' ", ",, φωτιες η γυρω απο σειρες απο αγχονες με κρεμασμενα πτώματα. Σήμερα η λαϊκή συνείδηση σαν πιο εξελιγμένη θα απέδιδε δικωοσύνη με συνοητικές δω δικασίες... κω αυτό αποτελεί βεβαίως ένα μεγάλο εμπόδιο γω ορισμένους σύγχρονους ιεροεξεταστές. Όπως κω νάχει γι' αυτόν που πιστεύει στον Θεό, " " ' " οι νομοι εχουν καταγωγη ιερη, ε!νω ιεροι κω τερμα. Οποωδήποτε επιχειρηματολογία δεν οδηγεί πουθενά κω δεν μένει τίποτε άλλο παρά να υπακούμε. Γι' αυτό κω όλες οι θρησκείες περιβάλλοντω από μυστήριο. Το να δωταράξει κανείς την αγιότητα του μυστηριώδους μυστικού που κρύβει rnv ΥυχιΊ όλων των θρησκειών είνω το μεγαλύτερο έγκλημα που τιμωρείτω με την ποινή του θανάτου.

41 Το να οηκώσεl κανεις το ιερό βέλο της θρησκειας και να δειξεl στην ανθρωπότητα το ότι αυτό κρύβει ένα τιποτο στοιχιζεl στους παπάδες όλου του κόσμου την αποκάλυυη της απάτης τους. Οι παπάδες υπερασπιζονται την ύπαρξη τους με το να καταφέρουν θανάσιμα χτυπήματα σ' οποιονδήποτε αποκαλύπτει τα μυστικά τους. Δεν ειναι σωστό όμως ειναι ανθρώπινο! Οι πιστο! λοιπόν πρέπει να υπακούνε και να σωπαίνουν. Όμως κι οι άλλοι; Τώρα πλέον π επιστήμη, θριαμβεύτρια, ανοιγεl δρόμο μέσα από τα πλήθη και ορισμένα ιδρύματα που βασιζονται στην θρησκειa Χάνουν κάθε μέρα όλο και περισσότερη από την εγκυράτητά τους με το ξεφάσκιωμα της βάσης τους κομματιάζονται και καταρρέουν. Το ποινικό δικαιο που ειναι θεμελιωμένο στην θρησκεια, δεν έχει επιστημονική βάση και κατά συνέπεια είνω προορισμένο να καταρρεύοεl. Ο άγ8ρωπος κατάγετω από έγα ov που αγγοειτω ακόμη κα1 τώρα και [ο οποιο αυτός ξεπέρασε, ΚΟΙ, στηγ εξέλιξώ του απέκωσε προοδευπκά χαρακωρ' στικά με τηγ αγώτερη αγάπτυξη του μυαλού, του χε ΡlΟύ κω' του μηχαγισμού ως ομιλιας. Η σύγχρογη 61ΟλογΙα τov τοπο8ετει στηγ ηρώτη 8έση αγάμεσα στα ηρωτειιογτα, κω αυτό 8α έπρεπε γα αρκει στηγ υπερηφάγειά του. Η rαπεlγώ KαrαγωγΏ δεγ ειγω rα-

42 πειvωπκfι όrαv εξ απιας του vόμου ως εξέλιξπς το ov έχει φτάσει ΤOV πιο υυπλό 6α8μό εξέλιξπς. Αυτά είνω λόγω ενός γωτρού, καθηγητή της ηαθολογlκής ανατομίας οτο ΠανεπιοτήμlO του Τορίνο, του καθ. Φοά, κω ανηκατοπτρίζουν πιοτά την επιστημονική συνείδηση του καφού μας. Γω το πώς να συμβιβάσει κανείς αυτήν την συνείδηση με τους θεσμούς που μας κυβερνάνε δεν έχω την παραμικρή ιδέα! Θέλησα να παραθέσω αυτά τα λόγω, όχι εξ αnίας του κύρους του ανθρώπου που τα πρόφερε, μω κω εγώ θα προσέξω καλά να μην μψηθώ ορloμένους συγγραφείς, κω επί πλέον θεηκιοτές, ΟΙ οποίol μ' ευχαρίστηση αρπάζοντω σε κάθε βήμα από αυτήν ή άλλπ αυθεντία της ΕπlOτήμης, αλλά εξ ωτίας του όη αυτά τα λόγω περιέχουν άριοτα εκφρασμένη μω έν-, " νolα που ηραγμαηκα αντιπροσωπευεl εκεινην την τώρα πω διεθνή επιοτημονlκή συνείδηση, η οποία είνω έτοψη να συγκρουοτεί με το γιγαντωίο οικοδόμη μα των δεloιδαψονιών του παρελθόντος, οικοδόμη μα που λόγω της δύναμης της αδράνεως κω λόγω της επιδεξιότητας αυτών που έχουν συμφέρον κραηέτω ταλαντευόμενο ακόμα οτα πόδω του πάνω σ' αυτά τα λόγω τωριάζω τα δικά μου οτο όνομα της Επlοτήμης, κω από την έυυolα τους δημloυργώ την βάση γω την δική μου ΠαραKμfι του ΠΟ1vικού ΔΙΚG10υ. Κω ας είνω λolπόν γω καλό αυτή η παρακμή ενός ωσχρού θεσμού κω τόσα δάκρυα, τόσο ηόνο, τόσο σηαραγμό, τόσες ζωές καταοτραμμένες, δάκρυα κω πόνους ολόκληρων χρόνων, ολόκληρων δεκαεηών, ολόκληρης ζωής, όλα θα τα συγχωρήσει την ημέρα

43 της νικης η ανθρωπότητα που θα γloρτάζει' χαρούμενη θα ξεχάσει το βάρβαρο παρελθόν Konάζovτας μ' εμπloτοσύνη το μέλλον της εφήνης κω της αγάπης ;- ;-,, που ανolγετω οιγα-οιγα μπροστα της. Εάν λolπόν ο άνθρωπος εινω ένα πlo εξελιγμένο ζώο κω η ταπεινή μας καταγωγή εινω κοινή γlo ό λους. πolός θα βρει το κουράγlo να υπαγoρέyεl νόμους στους άλλους; Το κοινωνlκό συμβόλαlo, η κοινωνlκή ομοφωνια, εινω ένα παραμύθι γlo πolδιό. Εγώ δεν έκανα συμβόλωο με κανένα κω πραγμαηκά δloπράττουν έγκλπμα όταν με αναγκάζουν να υπακούω σε νόμους που εγώ ποτέ δεν επικύρωσα με την αποδοχή μου. Εγώ σαν σεμνός άνθρωπος δεν ωσθόνομω ανώτερος από κανένα, αλλά στα πλαισlo της αξloπρέπειός μου, κι ας εινω αξloπρέπεlo του ζώου που εξελιχτηκε ως ένα βαθμό παραπάνω από τους πιθήκους, δεν ωσθόνομω ούτε κατώτερος από τους άλλους, κω ειδικότερα από αυτούς που φηάχνουν τους νόμους, γloτι μου φαινετω όη ο σφετερloμός του δlκωώματος της νομοθεσιας συνιστά ήδη ένα ειδος δloνοηηκού εκφυλloμού, όταν δεν εινω μlo κτηνώδης πράξη βιας. Ποιός λolπόν έχει το δlκαiωμα να υπαγορείjεj νόμους; Αυτοί που πιστεύουν στον Θεό και από τον Θεό, δlo μέσου του Αγιου Πνεύματος, δέχτηκαν το δώρο της Υπέρτατης Γνώσης; Όμως αυτο! γlo μένα εινω ή απατημένol ή απατωώνες, κω εγώ δεν πιστεύω ούτε στον Θεό τους, ούτε στα Υέματά τους, κι αν αυτο! θελήσουν να μου επιβάλουν την θέλησή τους, εγώ

44 δεν θα υποχωρήσω παρά μόνο στην βία κο! ίσως ούτε σ' αυτήν! Ωοιός λοιπόν έχει ω δικαίωμα να υπαγορεύει νόμους; Γλυκά κο! ήρεμα ένα τέωιο δικαίωμα περνάει από τον θρησκευόμενο στον λαϊκό. Δεν δημοσιεύουν ΠΙΟ στο όνομα ωυ Θεού βάρβαρους νόμους που επιβάλλουν σ' όλους τους πολίτες δημοσιεύουν στο όνομα ως συυιειογμένης εξουσίας, στο όνομα Ilις κοινωνίας, στο όνομα ως παφίδας, στό όνομα τόσων άλλων ωραίων πραγμάτων που ήρθαν να πάρουν την θέση των θεών που έσβησαν! ΚΟ! η ανθρωπότηιο παυ πριν λύγιζε κάτω από ων ζυγό των θρησκειών σήμερα λυγίζει κάτω από ων ζυγό ενός κοπαδιού από ισχυρούς που ελπίζουν να δlο!ωνίσουν ων σκαβιά του λαού παραποιώνιος ης υπαγορεύσεις της επιω{ψης ή ηροσπαθώνιος να συμβιβάσουν την Τυφλή πίωη ωυ παρελθόυιος, της οποίας ης μοιραίες προκαιολήυεις κο! ΙΟ μοιραία λάθη επιδιώκουν να διοωρήσουν, με πιν επιστήμη που θέλει να είνο! ελεύθερη ΚΟΙ δεν μπορεί να συμβιβαωεί με την αμάθειο. Έιοι σήμερα λένε: "Η Koιvwvia έχει αvάγκη από σljvτεrαγμέvες vόμφα εζουσιες». Οι παλιοί θρησκευηκοί θεσμοί σβήνουν, οι αυτοκροιορίες ΚΟΙ οι μοναρχίες που οφειλόντουσαν στην «Χάρη ωυ θεού» διολύουιοι, θα δημιουργήσουμε, λοιπόν, κυβερνήσεις ανεξάρωτες από ων εκκλησία, όμως σ' αυωύς ωυς 'νέους θεσμούς θα δώσουμε νόμους που θέλουν οι εκπρόσωποι ωυ λαού. Μα όμως εάν ο λαός δεν θέλει ούτε νόμους, ούτε εκπροσώπους; Θα ωείλουμε ενάυιιο στον λαό κανόνιο και στρατό, αυιό θα κάνουμε! ΚΟΙ δυστυχώς ω κάνουν!

45 Ίσως μω μέρα που δεν εινω μακριά ω εργάτες θα ανηληφθούν την ραδloυργια κω θα πάυουν να κατασκευάζουν κανόνω κω να πυροβολούν τους α δελφούς ωυς, αλλά εν τω μεταξύ ο καφός περνάει καί n οδύνη ΚΟΙ n απελπισία συνεχίζουν να αποτελούν κληρονομιά των φτωχών λαών. Μα πωός, λωπόν, lδloπωειτω το δlκαιωμα να υπα-,, γορευεl νομους; Ένας Κινέζος πριγκηπας που βρloκόταν σω ΠαριOl ρώτησε έναν κραηκό λεnουργό η σπουδές χρεωζότανε να πραγματοπωήσουν κω η εξετόσεις έ πρεπε να δώσουν ω ανηπρόσωπω που αηοτελούν την Βουλή. "Καθόλου ειδικές σπουδές κω καμιά εξέταση" απάντησε ο κραηκός λεπουργός "αυω! εκλέγοντω από τον λαό κω επlλέγoντω μέσα από ΟΠΟIOδήποτε στρώμα Γάλλων πολπών". Ο πριγκηπας με την μακριά κοτσιδα δεν ικανοπωήθηκε κω πρόσθεσε: "Μα πώς! Εάν γω όλα τα άλλα κραηκά λεnουργήματα χρειάζοντω εξετάσεις κω μάλιστα δυσκολότατες, μου φαινετω πως κω γω την θέση του νομοθέτη, αξιωμα με βαρύτατες ευθύνες, θα έπρεπε να επιβάλλουν αρκετά δύσκολες εξετάσεις". Δεν ξέρουμε πώς τελειωσε αυτός ο εξαφεηκά ενδωφέρων διάλογος, πάντως σιγουρα ω τέκνο της ουράνως αυωκρατοριας δεν σκεφτόταν άσχημα. Εινω πράγμαη αλήθεω όη ω νόμω εινω απαραιτητω; Εινω πράγμαη αλήθεω ότi χωρις πωνlκές κυρώσεις η ανθρώπινη κωνωνια θα πήγα1vε κατά δωβόλου κω όη κανιβαλικά όργω θα παιρναν την θέση της υποτιθετω lδωιτερα αρεστής τωρινής κατάσταοης; Σ' αυτήν την περιπτωση παιρνουμε την ζυγαριά

46 και κρίνουμε: μόνο μlo δοκψασμένη αρloτοκρατία της διανόησης, αγνή και άσηιλη, αηρόσβλητη από α παιοδήποτε μικραελάττωμα, θα μποραύσε δικιολογπμένα να αναλάβει το νομοθετικό λειτούργπμα. Όμως εάν όλαι οι άνθρωποι έχουν την ίδια ζωική καταγωγή, εάν πάνω σ' όλους τους ανθρώπους βαραίνει ένα παρελθόν κτπνωδίας και αίσχους, παρελθόν που λόγω αταβισμού ή λόγω κλπρονομικότητας πρέπει να επηρεάζει κάθε ηράξη του παρόντος, εάν ακόμα και ο σοφός σφάλλει εφτά φορές την ημέρα, εάν τέλος πάντων 11 nvεuμαπκl1 κω σωματική κατασκευή ΤΟυ α τόμου μας είναι τέτοlo που να αποκλείει με κατηγορηματικό τρόπο οηαιαδήποτε μορφή πθικής τελειότητας, ακόμα και σχετικής, ρωτάω εγώ, πού θα πάμε να βροίιμc τον μυθικό φοίνικα που θ' αποτελέσει τον "άνθρωπο νομοθέτη»; Σημειώστε ότι στην πράξπ λαμβάνει Χώρα αυτή η αξιοσημείωτη χημική αντίδραση. Αφού δεν βρίσκονται τέλειαι νομοθέτες, και α φού αι άνθρωποι πσυ απέχουν λιγότερο από μlo σχετική τελειότητα αντιλαμβάνονται, σαν σεμνοί που είναι, τον παραλογloμό και το ανέφικτο της ανόδου σε μlo θέση γlo την οηοία, ηαρά την σύνεσή τους, αισθάνονται αvίκαvοι, αυτό που συμβαίνει είναι το κοιvωνικό λειτούργημα το πιο σημαντικό γlo την ζωή των λαών να εγκαταλείηεται στα νύχlo των πιο βίαιων, ή στις αχόρταγες ορέξεις των πιο πονηρών και άπληστων, ή στα αδύναμα μπράτσα των ασυνείδητων που είναι τόσο ξεροκέφαλοι ώστε να μην αντιλαμβάνονται την σημασία της θέσης που έχουν καταλάβει.

47 Ω οι εξωρέσεις! Πόσες τέτοιες υπήρξαν κω πόσες τέτolες ενημότοτες εξαφέσεις υπόρχσυν σ' αυτόν τον μοφαίο κανόνα! Όμως σε η χρησψεύα το να φηόχνουν νόμους κω σε η ωφελούν ol ευγενικές κω ηρωικές θυσίες; Είνω το σύστημα λαθεμένο, κω όταν βλέπει κανείς την αδυναμία ενός ανθρώπου με το μυαλό κω την καρδιό του Βίκτορα Ουγκώ μπροστό στο κοηόδl από ζώα που αποτελεί το κοινοβούλlο, πώς μπορεί να πιστεύει ακόμα σοβαρό στο έργο έστω κω των καλίτερων νομοθετών; Μπροστό στην ραδlουργία, στην βία κω στην αμόθεlo, ο καλός ή πέφτε! σε σύγχloη, ή αποσύρετω γεμότος περιφρόνηση μέσα σε μιό θλιβερή σιωπl1, όπου περψένει τα γεγονότα κω η εμπειρία να αποιiείξουν την αλήθεlo των δloβεβωώσεών του. Ω το αδιόντροπο κω εμεηκό εκλογικό πανηγύρι των αυτοαηοκαλούμενων ηολnloμένων χωρών! Tiηοτα δεν εινω ΠlΟ αληθινό από το απιστευτο κω ()] αλήθειες που θα γρόυω δεν θα γινουν ΠlOτευτές, αλλό εγώ εγγυώμω όη η ΠlΟ ανήθικη μαστροπεια κω ol ΠlΟ αναισχυντες μαφιες κω καμόρες αηοχαλινώνοντω σαν ερινύες στην διόρκεlo της προεκλογικής εκστρατειας κω αυτό σ' όλες πς Χώρες roυ κόσμου! Όλα τα ηιο κτηνώδη πόθη μπαινουν στην κυκλοφορία κω διεγείροντω από επnήδεlους, ξύπνιους κω κρυφούς εκλογικούς πρόκτορες. Το πρώτο ζήτημα που ol τιμ1ο1 πολίτες θα έπρεπε να θέσουν θα ήταν αυτό: «να επιλέξουμε τον πιο καλό, τον ΠΙΟ γενναίο, τον πιο σεμνό από τους συμπολίτες μας» αντί να σκέ-

48 φτοντω έτσι: «να διαλέξουμε τον ΠΙΟ πανούργο κω 4R πιο ραδιούργο, αυτός θα μας εμυυχώνεl, δεν θα α νηπροσωπεύπ τον λαό, αλλά το lδιωnκό συμφέρον το δικό μας ή της τάξης μας κω όταν θα έχουμε ανάγκη από μια χάρη ή από κάποια ιδιαίτερη προστασία από το Κράτος εμείς θα προσφύγουμε σ' αυτόν». Κω μ' αυτόν τον τρόπο ω μεγάλω εκλέκτορες κaτεργάζo vτω το εκλογικό σώμα. Δεν λείπουν κω ω απατημένω καθώς κω ω εκλογικοί πράκτορες που δρουν για το ιδανικό ή για την δόξα, όμως αυτοί είνω τρυγονάκια στα νύχια του γερακιού' λίγο με το καλό, λίγο με το κακό, λίγο με την ραδιουργία, λίγο με την πονηριά, ο εκλογικός πράκτορας καταλήγει πάντα με το να ουμβιβάζει όλα τα ιδανικά, ακόμη κω τα πιο ανόμωα, πάνω στο πρόοωπο του υπουήφloυ που ευνοεί, κω τότε βλέπουμε τα υπάκουα τρυγονάκια να φέρνουν στην κάληη την προδοnκή (για τα ίδια Σ.Μ.) Υήφο! Μερικές φορές το ΠΙΟ!Οχυρό μέσο συλλογής Υήφων είνω το συμφέρον, το χρήμα! Ένας oπoloσδilπoτε ηλίθιος έχει την τύχη να κληρονομήσει αηό τον πατέρα του ή από τον θείο του εκατομμύρια, ξέρει μ6λις να γράφει το όνομα κω το εηίθετό του... όμως θέλει να γίνει βουλευτής! Είνω χρυσωρυχείο! Τα χιλιάρικα περνάνε απ6 το πορτοφόλι του εκατομμυριούχου σης τσέηες των εκλογικών πρακτ6ρων, αυτοί παίρνουν την μερίδα του λέοντος κω τα Υίχουλα τα σκορπίζουν στις ταβέρνες η ΠΙΟ αναίσχυντη διαφθορά θριαμβεύει κω ο μ!οο-αναλφάβητός μας εγκαθίστατω υπεροπnκός κω αγέρωχος στην Βουλή! Κω συ, άνθρωηε σπουδαγμένε, εσύ που

49 θυσίασες μιο ολόκληρη ζωή πάνω στην εργασια σου, εσύ λυγίζεις την πλάτη σου κω παρακολουθείς προσεχηκά τους νόμους που αυτά τα έκφυλα κτήνη θα yηφiσoυv στο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο οργίων, κατά τους μήνες της διοοκέδασης που περνάνε στην Πρωτεύουσα! Σε τί χρησψεύεl να παραθέσουμε γεγονότα κω συγγραφεις; Επαφιόμαστε στην καλή θέληση του κοιvού, LKrivou του συνειδητού ΚΟΙ ευφυούς κοινού που βλέπει, κρινεl... κω τώρα πιο ξέρει πόσο ο νομοθέτης ιοοδυναμει με τον επιχεψηματια. Οι σπουδές, η κουλτούρα, η ικανότητα, η ευφυία, η τιμιότητα, ο χαρακτήρας; Μα με όλα αυτά τα πράγματα γελάνε ΟΙ πολnlκοι! Έχετε ανάγκη από έναν υπουργό Δικωοσύνης, ή από έναν υπουργό Εξωτερικών, ή από έναν υπουργό Πωδείας; Η ΠΙΟ βαθειά άγνοιο είνω απαραίτητο προσόν κω χαρακτηριστικό του νεοεκλεγέντα, αρκεί να είνω ΠOλΠlKός κω να έρθει στο υ πουργειο μαζι με ης Υήφους κάπolας ιοχυρής κοινοβουλευnκής ομάδας. Δεν μιλάμε, γιο λόγους ψlλανθρωπiας, γιο τον άλλο νομοθεηκό κλάδο, την ΓερουσΙα... έκδοση α ναθεωρημένη κω διορθωμένη... του κακού που λέγετω Βουλή. Γιο να τελειώσουμε αυτό το σύντομο κεφάλωο με κατηγορημαηκά επιστημονικό τρόπο κω γιο να δείξουμε ακόμα μιο φορά την ανεηάρκειο του κοινοβουλευησμού υηενθυμιζουμε στους Ιταλούς τα παρακάτω: Γιο περloσότερο από μιο τριοκονταετία η nαλlκή Βουλή λεnουργεί κανονικά στην πρωτεύουσα του

50 Βαωλείου: την Ρώμη. Όλην αυτή την τρloκονταετία έχει κάνει τίποτα χρήσψο, καλό ή αξιόλογο γlo το σύνολο; Τίποτα! Η κατάργηση του μόνψου στρατού KQl η υπόσχεση του οπλισμέvου έ8νους; Ψευηές τσαρλατάνων. Η δωρεάν ηqlδεία γlo όλους; Οι σταηστlκές μας μαθαίνουν όη ω αναλφόβητω στην Ιταλία πριν τριάντα χρόνlo ανηπροσωηεύανε το 50% κο! σήμερα α νηπροσωπεύουνε το 45%! Πράγμαη μεγάλη πρόοδος! Καί όμως ο κa8πγnrnς Τζιουζέπε Σέρrζι που γlo την επιστήμη του αξίζει μόνος του όσο όλω μαζί ω ασυνείδητω νομοθέτες που μας καταδυναστεύουν, πρότεινε έναν λογικό κο! επιστημονικό τρόπο γlo να εξαλειφθεί ο αναλφαβηησμός μέσα σε λίγα χρόνlo, στέλνοντας δασκάλους στις πω απολίηστες ηερωχές κο! αφαψώντας γlo τα έξοδα μερικά εκατομμύρlo α πό τον παχυλό προϋπολογωμό του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας αλλά από ηωόν να ακουστεί η επιστήμη όταν όλω καταφεύγουν σε ανθρώπους της κυβέρνησης;

51 ΚεφάλQlΟ 111 Τι είναι ω έγκλημα; Από πού προέρχετol; Γιοτί ημωρείτol; Θα γελάσουν μέχρι σκασμού οι απόγονοί μας όταν στα μουσεία ή στις βιβλloθήκες τους δώσουν γω να δωβάσουν τα συνηθloμένα που συνιστούν τους ΠOlνlκούς μας κώδικες αλλά σήμερα, φίλol αναγνώστες, σήμερα, πόσα δάκρυα, πόσο αίμα, πόσπ οδύνπ, πόσol θάνατοι κάτω από τραγικές συνθήκες, πόσες θυσίες, πόσα θύματα θυolάζοντql σ' αυτόν τον πήλινο κολοσσό που μας τρομοκρατεί! Πόοες μανάδες, πόσες μανάδες του λαού κλαίνε τα ΠQlδιά τους, που είνql θαμμένα ζωντανά στους τάφους που λέγοντql φυλακές, πόσες γυναίκες σπρώχνοντql στην αυτοκτονία ή ακόμα χεφότερα στην πορνεία, εξ αιτίας της παρατεταμένης απουσίας του συζύγου, πόσα αγοράκω προτείνουν τα μικρά τους χεράκω ικετεύοντας α πό τον κόσμο ελεημοσύνη, επειδή ο μπαμπάς είνql στην φυλακή, πόσol ηθικά νεκροί, πόσol αλκοολικοί, πόσol λυωμένol από τον πήλινο κολοσσό που πρέπει να κομματιάσουμε.. Οι νομοθέτες μας ντραπήκανε να μιλήσουν. Στον Ώοινlκό Κώδικα δεν βρίσκετql ούτε ο ορloμός του εγκλήματος, ούτε η Qιτιολογία της πolνής.

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία»

Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία» Λευκωσία, 12/06/2015 Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία» Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη Τη μέρα που έχω πεθάνει Τη μέρα που έχω πεθάνει, η αύρα μου προχωράει - Αλλά δεν νομίζω ότι η καρδιά μου είναι ακόμα στη γη! Μην κλαις και μη λυπάσαι: "Αχ αλίμονο, πόσο τρομερό!" Θα πέσεις στου διαβόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα γραμμένο το έτος 2070

Γράμμα γραμμένο το έτος 2070 Γράμμα γραμμένο το έτος 2070 Document paru dans la revue "Crónica de los Tiempos" d avril 2002. WWW.BLACKSTATE.GR Είμαστε το έτος 2070. Είμαι 50 χρονών μα φαίνομαι 85. Έχω πολλά προβλήματα γιατί πίνω πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές

Καλοκαιρινές διακοπές Καλοκαιρινές διακοπές Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού Tα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Για παιδιά 0-5 ετών Πάνινα βιβλία 0-3

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!!!

ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!!! ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!!! Όταν το μυαλό αλλάζει τον καθρέφτη ζήτα βοήθεια! Η δράση μας σήμερα ο κόσμος μας ΑΥΡΙΟ! ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 2014-2015 Η δράση μας για την ανορεξία ΤΩΡΑ! της

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Όταν γίνονταν οι αλλεπάλληλες πειρατικές επιδρομές των Σαρακηνών στην Κύπρο, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έστελναν ηρωικούς Έλληνες πολέμαρχους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο Κεφάλαιο τρίτο Αυτό που ξέρουµε σαν αρρώστια είναι το τελικό στάδιο µιας βαθύτερης ανωµαλίας και είναι φανερό ότι για να εξασφαλίσουµε πλήρη επιτυχία στη θεραπεία, το ν' αντιµετωπίσουµε µόνο το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΡΙΟΣ Αυτήν την εβδομάδα κοίτα να τακτοποιήσεις κενά του παρελθόντος και να επεξεργαστείς στο μυαλό σου τις ιδανικότερες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO Αγγελόπουλος Βασίλης Το γκράφιτι βρίσκεται πολλά χρόνια στην ζωή μας. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι οι τοίχοι γύρω μας είναι γεμάτοι από αυτά δίνοντας χρώμα και ζωντάνια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 1. Σηκωνόμαστε όρθιοι και καρφιτσώνουμε μια κόλλα χαρτί στην πλάτη του κάθε παιδιού. Ας γράψουμε πάνω στην πλάτη του καθενός ανώνυμα κάτι που μας αρέσει πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής.

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Η Προκήρυξη Όπως αποκαλύφτηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 15 Φεβρουαρίου 2007 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε.

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ; ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι εμπειρία. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι επικοινωνία βαθιών ενοράσεων και αναγνώρισης του ενός

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ συγγραφέας του βιβλίου ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΦΙΛΟΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ συγγραφέας του βιβλίου ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΦΙΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ συγγραφέας του βιβλίου ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΦΙΛΟΣ 15 Views December 18, 2014 Συνέντευξη στην Ιουλία Ιωάννου «Η γνώση είναι προσωπική εμπειρία, όλα τα άλλα είναι απλώς πληροφορίες». Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό» (Μια διασκευή παραμυθιού από τους μαθητές) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Σεπτέμβριος- Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

Greek Translations of Brad Yates Videos

Greek Translations of Brad Yates Videos Greek Translations of Brad Yates Videos Contents: Allowing and Receiving Feeling Betrayed Tapping with Brad Yates Allowing and Receiving http://www.youtube.com/watch?v=4iftrjbas5o Translation by Vicky

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα