Απεβίωσε ο Μιχάλης Κακογιάννης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απεβίωσε ο Μιχάλης Κακογιάννης"

Transcript

1 Hμερομηνία : Απεβίωσε ο Μιχάλης Κακογιάννης Σε ηλικία 89 εηών. Την Πέμπηη η κηδεία ηοσ, ζηον περίβολο ηοσ ομώνσμοσ ιδρύμαηός. ηνλ πεξίβνιν ηνπ Ηδξχκαηνο «Μηράιεο Καθνγηάλλεο», ζα ηαθεί δεκνζία δαπάλε ηελ Πέκπηε, 28 Ηνπιίνπ, ν ζθελνζέηεο Μηράιεο Καθνγηάλλεο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία επηζπκία ηνπ εθιηπφληνο. Ζ λεθξψζηκε αθνινπζία ζα ςαιεί ζηνλ Ηεξφ Ναφ Αγ. Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ ζηηο 16:00. Ο Μηράιεο Καθνγηάλλεο νξακαηίζηεθε έλαλ μερσξηζηφ πνιηηηζηηθφ θνξέα πνπ ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Καθνγηάλλε «δηαζέηεη εαπηφλ ζηε κειέηε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηε δηάδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ ηερλψλ, εηδηθφηεξα ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ», ησλ ηερλψλ, ηηο νπνίεο αγάπεζε θαη ππεξέηεζε ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, γηα πεξηζζφηεξν απφ 50 ρξφληα. Ο δηεζλήο δεκηνπξγφο ζπλέζηεζε ην θνηλσθειέο «Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο» ζηα ηέιε ηνπ 2003, επηζπκψληαο λα δεκηνπξγήζεη έλαλ θνξέα πνιηηηζκνχ πνπ ζα δηαζέηεη ζχγρξνλα κέζα, θαηλνηφκεο ηδέεο, αιιά θαη θαιιηηερληθή άπνςε αληηπξνζσπεπηηθή ηεο ζρέζεο ηνπ ίδηνπ κε ηελ Σέρλε. Σν Ίδξπκα «Μηράιεο Καθνγηάλλεο» έζεζε θαη πέηπρε ηνλ πξψην ηνπ ζηφρν, ηε δεκηνπξγία ηνπ Πνιηηηζηηθνχ ηνπ Κέληξνπ, ελφο ζχγρξνλνπ θηηξίνπ ζηελ νδφ Πεηξαηψο, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ η.κ, ζηέγε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. ηα ζρέδηα ηνπ Ηδξχκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ππνηξνθίεο ζε λένπο κε ηαιέλην, δηεπξχλνληαο έηζη ηνπο θαιιηηερληθνχο ηνπο νξίδνληεο θαη παξάιιεια εληζρχνληαο ην θαιιηηερληθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο. Ο Μηράιεο Καθνγηάλλεο πίζηεπε πνιχ ζηνπο λένπο, ζην ηαιέλην ηνπο, ηηο πξννπηηθέο ηνπο θαη ηε δχλακή ηνπο, θαη ην Ίδξπκα ήηαλ ε έκπξαθηε απφδεημε απηήο ηεο αγάπεο. Παηέρας ηης «Σηέλλας» και ηοσ «Ζορμπά» Πξσηνπφξνο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ ειιεληθνχ ζηλεκά θαη ζηε ζπλέρεηα ζθελνζέηεο δηεζλψλ επηηπρηψλ, ν παηέξαο ηεο «ηέιιαο» θαη ηνπ «Ενξκπά», αξλήζεθε ην Υφιπγνπλη γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ην ζέαηξν ηεο πνηφηεηαο. Έλα πινχζην θαιιηηερληθφ έξγν θαη έλα θνηλσθειέο ίδξπκα γηα ηε κειέηε θαη δηάδνζε ησλ δχν ηερλψλ είλαη ε παξαθαηαζήθε, πνπ ν Μηράιεο Καθνγηάλλεο ππεξέηεζε κε ιαηξεία θαη πάζνο. Γελλεκέλνο ζηε Λεκεζφ ηεο Κχπξνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1922, έδεζε ζηηο πξσηεχνπζεο ηνπ θφζκνπ «σο πιάλεηαο κε πξνίθα θαη εθφδην ηελ ειιεληθφηεηα, πνπ έθεξα κέζα κνπ, αξεηή φλησο», φπσο πεξηγξάθεη ν ίδηνο ζηε βηνγξαθία ηνπ κε ηίηιν «ε πξψην πιάλν», πνπ έγξαςε ν δεκνζηνγξάθνο Υξήζηνο ηάθθνο. πνχδαζε Ννκηθή ζηελ Αγγιία θαη πήξε ην δίπισκά ηνπ. Δθεί, φκσο, έβαιε ηηο ξίδεο γηα ηε

2 κεηέπεηηα θαξηέξα ηνπ. Σα πξψηα ρξφληα ηνπ Β' Παγθφζκηνπ Πφιεκνπ, ν λεαξφο Καθνγηάλλεο εξγαδφηαλ ζην BBC εκςπρψλνληαο κε ηηο εθπνκπέο ηνπ ηνπο ππφδνπινπο Έιιελεο, ελψ δηδαζθφηαλ ζθελνζεζία ζεάηξνπ ζην Οιλη Βηθ. Παξάιιεια, άξρηζε λα δνπιεχεη επαγγεικαηηθά σο εζνπνηφο κε θνξχθσζε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηνπ «Καιηγνχια», ξφιν γηα ηνλ νπνίν ηνλ επέιεμε ν ίδηνο ν Αικπέξ Κακί θαη ηνλ ζθελνζέηεζε ν Αιέμεο νινκφο, πνπ επίζεο ηφηε δνχζε ζην Λνλδίλν. Ήηαλ νη ζπκπηψζεηο εθείλε ηελ επνρή, πνπ θαζφξηζαλ ηε δσή ηνπ. Σν γεγνλφο φηη γλσξίζηεθε κε ηνλ Γεκήηξε Υνξλ, πνπ θηινμέλεζε ζην Λνλδίλν θη αθφκα φηη ν Νάλνο Βαιασξίηεο ηνπ ππέβαιε ηελ ηδέα λα γξάςεη ην πξψην ηνπ ζελάξην κε βάζε ηελ «Δξφηθα» ηνπ Κνζκά Πνιίηε, πνπ έγηλε ηαηλία πνιχ αξγφηεξα. Ζ γλσξηκία ηνπ κε ηνλ Υνξλ θαη ε ζρέζε ηνπο, πνπ ζπλερίζηεθε θαη ζηελ Αζήλα, ηνλ έθεξε θνληά θαη ζηελ Έιιε Λακπέηε. Έηζη «γελλήζεθε» ην «Κπξηαθάηηθν μχπλεκα». Ζ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο ζηηο Κάλλεο θαη ε επηινγή λα αλνίμεη απηή ην θεζηηβάι ηνπ Δδηκβνχξγνπ έβαδαλ παξάιιεια ηηο βάζεηο γηα ηε δηεζλή θαξηέξα. Αθνινχζεζε ε «ηέιια» κε ηε Μειίλα, ηαηλία - κχζνο ζηελ νπνία, φκσο, νη θξηηηθέο ηφηε δελ ραξίζηεθαλ (εηδηθά απφ ηελ Αξηζηεξά), φπσο δελ ραξίζηεθαλ ζην «Κνξίηζη κε ηα καχξα» κε ηε Λακπέηε, γηα ηελ νπνία φκσο ζην Λνλδίλν ην θνηλφ έθαλε νπξέο. Αξγφηεξα ήξζε ε «Ζιέθηξα» κε ηελ Δηξήλε Παπά, ηαηλία πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε United Artists θαη ν «Ενξκπάο» κε ηνλ νπνίν εδξαίσζε απφιπηα ηελ θαξηέξα ηνπ. Μεηά ηνλ «Ενξκπά», αλ φρη φιεο, νη πεξηζζφηεξεο πφξηεο ήηαλ πηα αλνηρηέο γηα ηνλ ζθελνζέηε πνπ άξρηζε λα εξγάδεηαη θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνχ, ζηε Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε, αλεβάδνληαο θιαζηθφ ξεπεξηφξην, φπεξα, αιιά ζπρλά θαη ηξαγσδίεο, εηδηθά ζηε Νέα Τφξθε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά ηηο «Σξσάδεο» ζην Φεζηηβάι ησλ Γχν Κφζκσλ ζην πνιέην ηεο Ηηαιίαο γηα λα ηηο επαλαιάβεη ζηε Νέα Τφξθε, αιιά θαη ζην Παξίζη, πξηλ ηηο κεηαθέξεη θηλεκαηνγξαθηθά κε ηελ Κάζξηλ Υέπκπνξλ ζην ξφιν ηεο Δθάβεο. Ζ εξγαζία ηνπ Καθνγηάλλε είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ηε δσή ηνπ ή κάιινλ ε δσή ηνπ ήηαλ ε ίδηα ε δνπιεηά ηνπ. Δπηιεθηηθφο σο πξνο ηελ ηειεπηαία, ήηαλ ηθαλφο λα ζπγθξνχεηαη (θάηη πνπ έθαλε ζπρλά) κε θξαηηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ πξνζηαηεχζεη, αιιά θαη κε θίινπο ηνπ, φπσο ε Μαξία Κάιιαο, φηαλ έλησζε πσο επελέβαηλε ζηε δηδαρή ελφο ξφινπ πξνο κία πξσηαγσλίζηξηά ηνπ. Καη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ππέγξαθε ηνπο «Μπνέκ» ζηε «Σδνχιηαξλη» ηεο Νέαο Τφξθεο, έθαλε κε ηελ ίδηα επραξίζηεζε ηελ «κνξθε πφιε» ζην αζελατθφ «Παξθ». Κνξπθαία ζηηγκή ηεο θαξηέξαο ηνπ ππήξμε ην δξακαηνπνηεκέλν ληνθηκαληέξ «Αηηίιαο 1974». πσο αθεγείην ν ίδηνο, κφιηο είρε ζθελνζεηήζεη «Οηδίπνδα Σχξαλλν» γηα ην Δζληθφ Θέαηξν ηεο Ηξιαλδίαο, φηαλ έκαζε γηα ηελ εηζβνιή. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ν Καθνγηάλλεο δελ είρε έξζεη ζηελ Διιάδα. Άιισζηε, ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ηελ 21ε Απξηιίνπ ηνπ 1967 έθαλε δειψζεηο ζηα γαιιηθά ξαδηφθσλα, αιιά θαη απφ εθείλνπο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ εηδηθά κε ηε Μειίλα ζηνλ αληηρνπληηθφ αγψλα. «Έδεζα θαιή δσή, αζρέησο αλ πνηέ δελ έθαλα νηθνγέλεηα. Αγάπεζα πιάζκαηα, πνπ κε κεγαιχηεξε παξαθνξά αγάπεζαλ εκέλα, έζπαζα ζπρλά ηηο εξσηηθέο ζπκβάζεηο, πνπ ε ηξέρνπζα εζηθή επέβαιιε. Αγάπεζα πνιχ πεξηζζφηεξν, σζηφζν, ηε δνπιεηά κνπ», έιεγε. Έξγν ηνπ Μηράιε Καθνγηάλλε είλαη θαη ν λπρηεξηλφο θσηηζκφο ησλ κλεκείσλ ηεο Αθξφπνιεο, ηνλ νπνίν εθείλνο πξψηνο νξακαηίζζεθε. Δθείλνο δεκηνχξγεζε θαη ηνλ ζχιινγν «Οη θίινη ηεο Αζήλαο». Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ην έξγν ηνπ ηηκήζεθε κε πνιιέο δηαθξίζεηο ζηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν θαη ην εμσηεξηθφ. Βξαβεχζεθε απφ ηελ Αθαδεκία Αζελψλ γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην έζλνο, απφ ην Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο γηα ην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ θαη αλαγνξεχζεθε δηδάθησξ Σερλψλ ζην Columbia College, θαη επίηηκνο δηδάθησξ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. «Ο Μηράιεο Καθνγηάλλεο είλαη ν πξψηνο, αλάκεζα ζηνπο κεηξεκέλνπο ζηα δάρηπια ηνπ

3 ελφο ρεξηνχ ζπλαδέιθνπο ζθελνζέηεο, πνπ κπφξεζε λα βγάιεη ηελ Διιάδα έμσ απφ ηα ζχλνξά ηεο. Καη ην έθαλε κεηαθέξνληαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ηνλ Δπξηπίδε θαη ηνλ Καδαληδάθε, θάλνληάο ηνπο αγαζφ ηνπ δηεζλνχο θνηλνχ, πξνβάιινληαο ηελ ηδέα ηνπ ειιεληζκνχ, φηαλ ζηελ θνηηίδα ηνπ επί ηεο νπζίαο δελ ππήξρε θαλ ζνβαξή θηλεκαηνγξαθία». Με απηά ηα ιφγηα ν δεκνζηνγξάθνο, Υξήζηνο ηάθθνο, πνπ ππνγξάθεη ηε βηνγξαθία ηνπ Μηράιε Καθνγηάλλε «ε πξψην πιάλν» (εθδ. Φπρνγηφο) θαισζνξίδεη ην 2009 ηνλ αλαγλψζηε ζηελ «ππέξνρε» πεξηπέηεηα δσήο ηνπ δηεζλνχο ζθελνζέηε. Δπαγγεικαηηθά ν Μηράιεο Καθνγηάλλεο εκθαλίζηεθε πξψηε θνξά ζην ζέαηξν, σο Ζξψδεο ζηε αιψκε ηνπ ζθαξ Οπαΐιλη, ην Ο ίδηνο πεξηγξάθεη κνλαδηθά ηελ ζθελή: «ια δηαδξακαηίζηεθαλ, φπσο κπνξείηε λα ηα θαληαζηείηε, αθφκα θαη ν Υνξφο ησλ επηά πέπισλ. Μνπ γδχζεθε ζρεδφλ ηειείσο ε αιψκε, ή ηνπιάρηζηνλ φζν επηηξεπφηαλ ηφηε. Έκεηλε κε έλα θηινηάθη θαη δε ζπκάκαη αλ θνξνχζε θαλ ζνπηηέλ. Λεγφηαλ Μπεξλίο Ρνχκπελο θαη έγηλε ζηε ζπλέρεηα δηάζεκε ζπγγξαθεχο». «ηε δσή δελ είκαη θαηαπηεζηηθφο, ζηε δνπιεηά φκσο γίλνκαη. ηνλ θηλεκαηνγξάθν πξέπεη λα είζαη δηθηάηνξαο. Γηνηθείο πιήζνο αλζξψπσλ, γίλεζαη Θεφο θαηά θάπνην ηξφπν, αθνχ πιάζεηο δσή. Κη απηή ε δσή απνθηά ηελ νληφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο. Δπίζεο, γίλεζαη απφιπηα εηιηθξηλήο. Γελ έρεηο θαηξφ γηα θνιαθείεο ή ςέκκαηα. Σν πιάλν εξγαζίαο πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ζηνλ ηαθηφ ρξφλν. Αλ θαηαθξίλσ γηα θάηη ζήκεξα ηνπο λένπο ζθελνζέηεο, είλαη γηαηί δελ ππαθνχνπλ ζηνπο λφκνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη μαθληθά κέλνπλ ρσξίο ιεθηά. Δγψ γχξηδα ηηο ηαηλίεο ζε επηά κε νθηψ εβδνκάδεο. Γελ έβγαηλα πνηέ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Αιιά βέβαηα πξέπεη λα μέξεηο ηη ζέιεηο, φηαλ αξρίδεηο λα δνπιεχεηο. Κη φζν γηα ηηο απνθάζεηο, πξέπεη λα μέξεηο λα ηηο παίξλεηο ζην δεπηεξφιεπην». «ηνλ αγλψκνλα άλζξσπν δελ απαληψ θαζφινπ. ζν γηα ηελ θαθεληξέρεηα δε κε λεπξηάδεη, ζίγνπξα φκσο κε πιεγψλεη. Καη αλ ην λα είζαη θαιφο ζεκαίλεη φηη είζαη δίθαηνο θαη ιεηηνπξγείο ζσζηά, λαη, λνκίδσ πσο είκαη θαιφο άλζξσπνο». «Ο 'Αηηίιαο 74' δελ είλαη κία ηαηλία πνπ ζθελνζέηεζα εγψ. Σε ζθελνζέηεζε ε Ηζηνξία θη εγψ απιψο θαηέγξαςα ηα γεγνλφηα. 'Οζν θαιχηεξα κπνξνχζα θαη ιεηηνπξγψληαο σο θαζξέθηεο ηνπο. Μφιηο έκαζα γηα ηελ εηζβνιή, φηη νη Σνχξθνη κάο είραλ καραηξψζεη ζηελ πιάηε, ζθέθηεθα πσο θαλνληθά ζα έπξεπε λα πάσ θαη λα θαηαηαγψ ζηελ Κππξηαθή Δζλνθξνπξά. Γελ ήκνπλ, φκσο, ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηήζσ άιιν φπιν εθηφο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο κεραλήο. Καη κ απηή πνιέκεζα ηειηθά». Δηλώζεις καλλιηετνών Γηάλλεο καξαγδήο: Ο Μηράιεο Καθνγηάλλεο ήηαλ κηα πνιχ κεγάιε πξνζσπηθφηεηα πνπ ηφζν ν ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο φζν θπξίσο ε ρψξα καο ηνπ νθείιεη πνιιά γηαηί κε ηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ είλαη ε ηέρλε πνπ θηηάρλεη ηνπο κχζνπο ζηνλ 20ν αηψλα κε ηε ζπνπδαία ηαηλία ηνπ «Αιέμεο Ενξκπάο» θαηάθεξε λα αιιάμεη ην πξφζσπν ηεο Διιάδαο θαη λα θάλεη ηε ρψξα καο δηεζλή πξννξηζκφ. Άιιαμε ην πξφζσπν ηεο Διιάδαο, άιιαμε ην πξφζσπν ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Ο Μηράιεο Καθνγηάλλεο καδί κε ηνλ Νίθν Κνχλδνπξν είλαη νη δχν κεγάινη ππιψλεο ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Ο έλαο ππιψλαο έπεζε, αο είλαη ειαθξχ ην ρψκα πνπ ζα ηνλ ζθεπάζεη, φκσο ην έξγν ηνπ ζα κείλεη αηψλην. Γηψξγνο Μηραιαθφπνπινο: «Δίλαη κηα ηεξάζηηα απψιεηα ζηνλ ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηνπ ζεάηξνπ. Δίλαη έλαο δεκηνπξγφο πνπ έβγαιε ην θαιφ πξφζσπν ηεο Διιάδαο πξνο ηα έμσ. Έλαο επαίζζεηνο άλζξσπνο πνπ λνηαδφηαλ ην ζχλνιν. Καηά ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε είλαη κηα ηεξάζηηα απψιεηα γηα ηνλ ρψξν ηεο ηέρλεο».

4 Αιέθνο Φαζηαλφο: «Ήηαλ απφ ηνπο εγέηεο ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, ν πην ζπνπδαίνο, έλαο άλζξσπνο ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Έδσζε κηα θαηλνχξγηα ψζεζε ζηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν πξνβάιινληαο ζέκαηα κεγάισλ ζπγγξαθέσλ. Ζ θιεξνλνκηά πνπ καο άθεζε ηνπ είλαη θαηαπιεθηηθή. Με ην «Ο Υξηζηφο μαλαζηαπξψλεηαη» πεξηέγξαςε ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε κηα κεγάιε ζπγθίλεζε, κε έλαλ δηθφ ηνπ ηξφπν ηειείσο πξσηνπνξηαθφ». Νηθήηαο Σζαθίξνγινπ: «Ο Μηράιεο Καθνγηάλλεο ππήξμε έλαο κεγάινο ζθελνζέηεο ηδηαίηεξα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ καο ράξηζε κεγάιεο επηηπρίεο θαη ζην ζχγρξνλν θηλεκαηνγξάθν κε ηελ Λακπέηε θαη ηνλ Υνξλ θαη ηελ Μειίλα Μεξθνχξε ζηε «ηέιια» αιιά αζρνιήζεθε θαη κε ηελ αξραία ηξαγσδία ζηελ «Ηθηγέλεηα ελ Απιίδε» πνπ είρε πνιχ κεγάιε επηηπρία. Γελ είρα ηελ ηχρε λα ζπλεξγαζηψ καδί ηνπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζπλεξγάζηεθα ζην ζέαηξν ζε κία παξάζηαζε κε ηελ Κάηηα Γαλδνπιάθε θαη ηε Υξπζνχια Γηαβάηε ζην «Ναλ» φπνπ εθεί γλψξηζα απφ θνληά ηνλ θαιιηηέρλε. Ζ απψιεηα είλαη κεγάιε. Δίλαη κηα πξνζσπηθφηεηα πνπ ζα ζπκφκαζηε πάληα. Γηα ην Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο. Άθεζε έλα έξγν πίζσ ηνπ, έλα ρψξν φπνπ δνθηκάδνληαη θαιιηηερληθέο παξαζηάζεηο θαη ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ θαη ην ρψξν ηνπ ηξαγνπδηνχ φπνπ ηελ επηζθεπηφκαζηε ηαθηηθά εκείο νη θαιιηηέρλεο θαη παξαθνινπζνχκε ελδηαθέξνληα ζεάκαηα». Λεπηέξεο Βνγηαηδήο: «Τπήξρε αλάκεζά καο κία ακνηβαία εθηίκεζε. Δίλαη πνιχ ζπνπδαία γηα ηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν ε ηξηινγία ηνπ «Σν θπξηαθάηηθν Ξχπλεκα», «Σν θνξίηζη κε ηα καχξα» θαη ην «Σειεπηαίν ςέκα», λνκίδσ φηη είλαη ίζσο νη σξαηφηεξεο ειιεληθέο ηαηλίεο πνπ γπξίζηεθαλ. Γελ ήμεξα φηη ήηαλ άξξσζηνο, πνιχ ιππάκαη γηα ην ρακφ ηνπ, δελ ην ήμεξα». Δηλώζεις πολιηικών Σε ζιίςε ηεο γηα ηελ ζάλαην ηνπ ζθελνζέηε Μηράιε Καθνγηάλλε, εμέθξαζε ζχζζσκε ε πνιηηεηαθή θαη πνιηηηθή εγεζία ηνπ ηφπνπ κε ζπιιππεηήξηεο δειψζεηο. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, Κάξνινο Παπνχιηαο θάλεη ιφγν γηα ηνλ δεκηνπξγφ πνπ ελέπλεε θαη ηνλ άλζξσπν πνπ ζπγθηλνχζε. «ηελ πεξίπησζε ηνπ Μηράιε Καθνγηάλλε δσή θαη ηέρλε δελ μερψξηδαλ. Ο Μηράιεο Καθνγηάλλεο ήηαλ βαζχηαηα πνιηηηθνπνηεκέλνο θαη φιε ηνπ ε δηαδξνκή είρε έληνλε θνηλσληθή αλαθνξά. Παζηαζκέλνο θαη επίκνλνο, αλεμάληιεηνο, δελ δίζηαδε λα ζπγθξνπζηεί κε θαηεζηεκέλα γηα λα πξνσζήζεη ηηο ηδέεο ηνπ θαη ην φξακά ηνπ. Αθήλεη πίζσ ηνπ ζεκαληηθφηαην έξγν θαη έλα θνηλσθειέο ίδξπκα πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο ζεκαηνθχιαθαο ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ θιεξνλνκηάο θαη σο θνηηίδα αλάπηπμεο πνιηηηζκνχ, φπσο ηνλ έβιεπε ν Καθνγηάλλεο: Αηαμηθφ, ρσξίο δηακεζνιαβεηέο θαη εξκελεπηέο, νηθνπκεληθφ θαη παλαλζξψπηλν». Σαμαράς: «Κήρσκας ηοσ Ελληνιζμού, πανηού ζηον κόζμο» «Πεξήθαλν Έιιελα», «πξσηνπφξν ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ», θαζψο θαη «πνιπηάιαλην θαη πνιπβξαβεπκέλν δεκηνπξγφ», πνπ «ιεηηνπξγνχζε σο θήξπθαο ηνπ Διιεληζκνχ, παληνχ ζηνλ θφζκν», ραξαθηεξίδεη ν πξφεδξνο ηεο ΝΓ, Αληψλεο ακαξάο ηνλ Μηράιε Καθνγηάλλε, πνπ έθπγε ζήκεξα απφ ηε δσή. «Σα έξγα ηνπ, πξντφλ πάζνπο γηα ηελ πνηνηηθή δεκηνπξγία, αλέδεημαλ ηελ Διιάδα πέξα απφ ηα ζχλνξά καο θαη επηβξαβεχηεθαλ δηεζλψο» επηζεκαίλεη ν θ. ακαξάο ζε δήισζή ηνπ, πξνζζέηνληαο φηη «ε απψιεηά ηνπ είλαη κεγάιε θαη ε κλήκε ηνπ ζα παξακείλεη αηψληα».

5 Παπανδρέοσ: «Φωηεινό παράδειγμα ζηην πορεία μας» «Άλζξσπνη, φπσο ν Μηράιεο Καθνγηάλλεο, καο ππελζπκίδνπλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ Διιεληζκνχ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δίλεη ληθεθφξεο κάρεο ζε θάζε γσληά ηεο γεο θαη λα βγαίλεη πάληα πην δπλαηφο», αλαθέξεη ν πξσζππνπξγφο Γηψξγνο Παπαλδξένπ ζε δήισζε γηα ην ζάλαην ηνπ κεγάινπ ζθελνζέηε. «Ζ δσή ηνπ θαη ην έξγν ηνπ, πνπ έηπρε δηεζλνχο αλαγλψξηζεο, απνηεινχλ θσηεηλφ παξάδεηγκα ζηελ πνξεία καο», πξνζηίζεηαη ζηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε. Ο θ. Παπαλδξένπ εμαίξεη ην δεκηνπξγφ, πνπ «κε ην αλήζπρν πλεχκα ηνπ θαη ην αλαηξεπηηθφ έξγν ηνπ, έθεξε ηελ πξσηνπνξία ζηελ ηέρλε θαη αλέδεημε -ζε θαηξνχο δχζθνινπο- ηηο απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ηνπ Διιεληζκνχ, ζηελ Διιάδα, ζηελ γελέηεηξά ηνπ ηελ Κχπξν, ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ πιαλήηε, φπνπ θαξπνθφξεζε ην ειιεληθφ πλεχκα». Δπηζεκαίλεη φηη «ζηάζεθε κε θξηηηθή θσλή απέλαληη ζηα βαζηά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία δελ ζηακάηεζε πνηέ λα πξνζθέξεη απιφρεξα». Καη ππνγξακκίδεη ηε βαζηά αγάπε ηνπ γηα ηνλ Διιεληζκφ πνπ «ηνλ νδήγεζε ζηνλ αγψλα θαηά ηεο ρνχληαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα, κέζα θαη απφ ηνλ ζπγθινληζηηθφ «Αηηίια '74», ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επαηζζεηνπνηήζεη ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε γηα ηελ εζληθή ηξαγσδία ηεο Κχπξνπ». «Με ιχπε πιεξνθνξήζεθα ηελ απψιεηα ηνπ ζθελνζέηε Μηράιε Καθνγηάλλε», αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηεο Βνπιήο Φίιηππνο Πεηζάιληθνο, «ελφο κεγάινπ Έιιελα, πνιίηε ηνπ θφζκνπ, πνπ κε ην θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπ έξγν πξνέβαιε ηελ Διιάδα θαη ηνλ ειιεληζκφ ζηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ». «Πξνζσπηθφηεηα πνιπζρηδή», ραξαθηεξίδεη ηνλ ζθελνζέηε, ν ππνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ Παχινο Γεξνπιάλνο. «Ο Μηράιεο Καθνγηάλλεο πινχηηζε κε ην ηαιέλην θαη ηελ ηδηαίηεξα επαίζζεηε καηηά ηνπ, ηελ εγρψξηα θαη παγθφζκηα θηλεκαηνγξαθηθή θαη ζεαηξηθή ηέρλε. Σέρλεο ηηο νπνίεο ππεξέηεζε κε πξσηνγελέο πάζνο, αθνζίσζε θαη ήζνο, γηα κηα νιφθιεξε δσή. Οη ηαηλίεο ηνπ βξαβεχζεθαλ ζηα κεγαιχηεξα Φεζηηβάι ηνπ θφζκνπ, ελψ νη ζεαηξηθέο ηνπ παξαζηάζεηο απνηεινχλ, δεθαεηίεο κεηά, νξφζεκν γηα θάζε ζεαηξφθηιν. Σν έξγν ηνπ έγηλε ην φρεκα γηα λα θηάζεη ν Διιεληθφο Πνιηηηζκφο ζε θάζε γσληά ηεο γεο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηέιεζε θαη απνηειεί πεγή έκπλεπζεο γηα Έιιελεο θαη μέλνπο δεκηνπξγνχο». «Δίρα ηε κεγάιε ηηκή λα ηνλ γλσξίζσ πξνζσπηθψο θαη λα παξαθνινπζήζσ απφ θνληά ην έξγν ηνπ θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ, ηφζν ζηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν, φζν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ηδξχκαηνο πνπ δεκηνχξγεζε θαη ην νπνίν έρσ επηζθεθζεί αξθεηέο θνξέο» αλαθέξεη ν πθππνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ Γηψξγνο Νηθεηηάδεο. «ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο πνπ δνχκε, ζα καο ζπληξνθεχεη, ην Κπξηαθάηηθν Ξχπλεκα, ε ζξπιηθή ηέιια, ην Κνξίηζη κε ηα Μαχξα, ην Σειεπηαίν Φέκα, ε Eroica, ε Ζιέθηξα θαη ε Ηθηγέλεηα επηζεκαίλεη ε Νέα Γεκνθξαηία θάλνληαο ιφγν «γηα έλαλ απφ ηνπο κνλαδηθνχο δεκηνπξγνχο ηεο λεφηεξεο Διιάδαο, πνπ ηίκεζε θαη πξφβαιιε ηε ρψξα καο ζην εμσηεξηθφ, ρσξίο θακία πνιηηηθή ή θξαηηθή ζηήξημε, αθνινχζεζε ηελ αλζξψπηλε κνίξα». «Σν έξγν ηνπ Καθνγηάλλε είλαη άξξεθηα δεκέλν κε ηε δσή, κέζα απφ έλα βαζχ θνηλσληθφ ξεαιηζκφ, αληιψληαο ηα ζέκαηα ηνπ απφ ηελ ιατθή ζεκαηνινγία», ηνλίδεη ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο. Ο πξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΤΡΗΕΑ, Αιέμεο Σζίπξαο θάλεη ιφγν «γηα ηνλ πνιπηάιαλην εξγάηε ηνπ Πνιηηηζκνχ, Μηράιε Καθνγηάλλε, ηνλ άλζξσπν πνπ κε ην έξγν ηνπ θαηαμίσζε ηελ Διιάδα ζε δηεζλέο επίπεδν». Σν ηκήκα Πνιηηηζκνχ ηνπ πλαζπηζκνχ αλαθέξεηαη ζε κηα ιακπεξή θαη δεκηνπξγηθή πνξεία ζην ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηελ φπεξα, κέρξη ηνλ θσηηζκφ ηεο αθξφπνιεο θαη ην θνηλσθειέο ίδξπκα γηα ηε κειέηε θαη δηάδνζε ησλ δχν ηερλψλ είλαη ε παξαθαηαζήθε, πνπ ν Μηράιεο Καθνγηάλλεο άθεζε δεκηνπξγψληαο κε πάζνο.

6 «Ζ Διιάδα, ε Κχπξνο, ην ζέαηξν, ν θηλεκαηνγξάθνο, ηα γξάκκαηα φινη πελζνχλ ζήκεξα» αλαθέξεη ε Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά θαη ν Φψηεο Κνπβέιεο. «πνπδαίνο Πνιίηεο, βαζηά πξννδεπηηθφο θαη δεκνθξαηηθφο άλζξσπνο, καο αθήλεη ην ηεξάζηην έξγν ηνπ σο ζπλερή πλεπκαηηθή πεξηνπζία γηα λα ηξνθνδνηεί κε αμίεο ηηο άλπδξεο επνρέο πνπ πεξλάκε» θαηαιήγεη. Ζ Γεκνθξαηηθή πκκαρία θαη ε Νηφξα Μπαθνγηάλλε κηινχλ γηα «έλαλ ζπνπδαίν ζθελνζέηε δηεζλνχο εκβέιεηαο θαη κηα εκβιεκαηηθή κνξθή γηα ηελ κεηαπνιεκηθή Διιάδα». Οη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη ηνλίδνπλ φηη «ε Διιάδα, ε Κχπξνο, αιιά θαη ε παγθφζκηα θαιιηηερληθή θνηλφηεηα ζξελνχλ ζήκεξα ηελ απψιεηα ελφο ζπνπδαίνπ θαιιηηέρλε κε φξακα, επαηζζεζία θαη γλψζε». Ο δήκαξρνο ηεο Αζήλαο Γηψξγνο Κακίλεο ραξαθηεξίδεη ηνλ εθιηπφληα «άλζξσπν ηνπ πλεχκαηνο κε αλεζπρίεο θαη ηδεψδε, νξακαηηζηή θαη εππαηξίδε, άμην πξεζβεπηή ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο». με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απεβίωζε ν Μηράιεο Καθνγηάλλεο

Απεβίωζε ν Μηράιεο Καθνγηάλλεο Απεβίωζε ν Μηράιεο Καθνγηάλλεο NAFTEMPORIKI.GR Γεπηέξα, 25 Ινπιίνπ 2011 11:34 Τειεπηαία Δλεκέξωζε : 25/07/2011 19:27 ίτε ακόμα: Eθπγε από ηε δσή ν Μηράιεο Καθνγηάλλεο Σελ ηειεπηαία ηνπ πλνή άθεζε ζην λνζνθνκείν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΜΕ ΣΟΝ ΖΑΥΟ ΣΕΡΖΑΚΗ

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΜΕ ΣΟΝ ΖΑΥΟ ΣΕΡΖΑΚΗ 1 ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΜΕ ΣΟΝ ΖΑΥΟ ΣΕΡΖΑΚΗ Ο Έλληναρ ηενόπορ με ηη μεγαλύηεπη διεθνή καπιέπα, ο δάζκαλορ, ο επιζηήμοναρ και θιλόζοθορ, ζε μια ζςνένηεςξη με ηον Ασιλλέα Παπαδιονςζίος. Πείηε καο από πόηε πήξαηε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007.

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ Πρόλογος Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. αλ ζήκεξα, πξηλ απφ 97 ρξφληα, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1910, αλήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γάλλοι δωγράθοι ηου 19 ου αιώνα

Γάλλοι δωγράθοι ηου 19 ου αιώνα Γάλλοι δωγράθοι ηου 19 ου αιώνα ΕΡΕΤΝΗΣΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ Γεληθφ Λχθεην Γαζηνχλεο Υ. ΔΣΟ 2013-2014 2 Σελ εξγαζία επηκειήζεθαλ νη καζεηέο ηεο Α ηάμεο ηνπ ΓΔΛ Γαζηνχλεο: Αιεμόπνπινο Αιέμηνο, Αλησληάδε Γήκεηξα,Κεράνγινπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΜΟ BRNO 22-03-10. Σν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Εάθπλζν - «oκηιίες» (Ν. Αρβαληηάθε- Ζάθσλζος 17.11.2008)

ΠΟΛΗΣΗΜΟ BRNO 22-03-10. Σν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Εάθπλζν - «oκηιίες» (Ν. Αρβαληηάθε- Ζάθσλζος 17.11.2008) ΠΟΛΗΣΗΜΟ BRNO 22-03-10 Σν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Εάθπλζν - «oκηιίες» (Ν. Αρβαληηάθε- Ζάθσλζος 17.11.2008) 1. Οξηζκόο 2. Καηαγωγή ηωλ οκηιηώλ 3. Ηζηνξηθή εμέιημε 4. Έξγα θαη ζπγγξαθείο 5. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ. Πηςσιακή διαηπιβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΚΔΗΜΔΝΑ ΠΔΡΗ ΣΔΥΝΖ Δ ΚΤΠΡΗΑΚΑ ΔΝΣΤΠΑ ΣΖΝ ΠΡΟ-1974 ΔΠΟΥΖ: ΑΗΘΖΣΗΚΔ ΘΔΧΡΖΔΗ, ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΔΗ ΚΑΗ ΤΛΛΟΓΗΚΔ ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα