Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν"

Transcript

1 Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΛΑΕΙΟ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θιηληθή-ιαηξηθή ρνιή-γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Γξαθείν ΓΡΑΦΔΙΟ 4372 Σειέθσλν ΟΟ Fax Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Μαζήκαηα Δκβξπνκεηξηθή Ιαηξηθή-Γπλαηθνινγηθή Δλδνθξηλνινγία( Τπνγνληκόηεηα-Αληηζύιιεςε- Δκκελόπαπζε)-Γπλαηθνινγηθή Ογθνινγία Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία Link πξνζσπηθήο ζειίδαο Αναλστικές Πληροφορίες Βιογραφικού Σημειώματος πνπδέο Γπκλάζην Πηπρίν Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε βαζκό ΙΟΤΝΙΟ Δηδηθόηεηα Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο ΙΟΤΛΙΟ Γηδάθηνξαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ ΓΠΘ κε βαζκό «Άξηζηα»ηελ 6-10 νπ Μεηεθπαίδεπζε ζηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκηνπ Emory ζηελ Αηιάληα ησλ ΗΠΑ ζηα αληηθείκελα ηεο Αλαπαξαγσγηθήο Δλδνθξηλνινγίαο- Υεηξνπξγηθήο (Από κέρξη 15-6 νπ -1997). Μεηεθπαίδεπζε ζηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκηνπ Würzburg (Klinikum Aschaffenburg-Akademisches Lehrkrankehaus der Universität Würzburg) ζηα αληηθείκελα ηεο Ρηδηθήο Υεηξνπξγηθήο Διάζζνλνο ππέινπ-υεηξνπξγηθήο Μαζηνύ θαζώο επίζεο θαη ζηελ Γπλαηθνινγηθή Τπεξερνγξαθία θαη Δλδνθξηλνινγία κε έκθαζε ζηελ δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε θιηκαθηεξηαθώλ θαη εκκελνπαπζηαθώλ δηαηαξαρώλ( Από 29-9 νπ κέρξη 29-3 νπ -2005). Δπηζηεκνληθή Δκπεηξία Δπηκειεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο.Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θιηληθή Ιαηξηθήο ρνιήο ΓΠΘ ΓΠΝ.Αιεμ/πνιεο Λέθηνξαο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο.Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θιηληθή Ιαηξηθήο ρνιήο ΓΠΘ ΓΠΝ.Αιεμ/πνιεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο.Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή

2 θιηληθή Ιαηξηθήο ρνιήο ΓΠΘ ΓΠΝ.Αιεμ/πνιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο.Μαηεπηηθή- Γπλαηθνινγηθή θιηληθή Ιαηξηθήο ρνιήο ΓΠΘ ΠΠΓΝ.Αιεμ/πνιεο Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο.Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θιηληθή Ιαηξηθήο ρνιήο ΓΠΘ ΠΠΓΝ.Αιεμ/πνιεο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Οηθνγελεηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ Μαηεπηηθή- Γπλαηθνινγηθή θιηληθή Ιαηξηθήο ρνιήο ΓΠΘ ΠΠΓΝ.Αιεμ/πνιεο. Δξεπλεηηθό Έξγν πγγξαθηθό έξγν Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή κε ζέκα«πζρεηηζκόο βηνκαγλεηηθώλ επξεκάησλ ηεο εκβξπτθήο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο κε Καξδηνηνθνγξαθία,PH-κέηξεζε θαη APGAR ησλ λενγέλλεησλ».η δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή βαζκνινγήζεθε νκόθσλα κε ηνλ βαζκό«αξηζηα». πκκεηνρή ζε 87δεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά (78θαηαρσξεκέλα ζην Pub-Med θαη 9κε θαηαρσξεκέλα).432 CITATIONS H-INDEX 9 πκκεηνρή ζε 28 δεκνζηεύζεηο ζε Διιεληθά Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά. πκκεηνρή ζε 67 δεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά (ππό κνξθή πεξηιήςεσλ). πκκεηνρή ζε 110αλαθνηλώζεηο ζε Γηεζλή θαη 132 αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά πλέδξηα. Μέινο ηεο ηξηκειώλ πκβνπιεπηηθώλ επηηξνπώλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε 27 Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ(Οινθιεξώζεθαλ νη 12). ΒΙΒΛΙΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ 1. Γ. Γαλάζιος. «ηνηρεία Γπλαηθνινγηθήο Δλδνθξηλνινγίαο» κε ελζσκαησκέλν Δπξεηήξην ρξεζηκνπνηνύκελσλ επηζηεκνληθώλ όξσλ. Παλεπηζηεκηαθέο Δθδνζεηο ΓΠΘ, Αιεμαλδξνύπνιε Γ. Γαλάζιος. «Νεώηεξα δεδνκέλα ζηελ Αλνζνβηνινγία ηεο εγθπκνζύλεο». Αιεμαλδξνύπνιε Γ. Γαλάζιος. Δγθπκνζύλε θαη Ρεπκαηηθέο παζήζεηο. (2003). 4. Γ. Γαλάζιος. θεθάιαην «Γηελνγέζηε θαη γπλαηθνινγηθόο θαξθίλνο» ζην ζύγγξακκα «Πξόιεςε ζηελ Γπλαηθνινγηθή Ογθνινγία, Θ. Αγνξαζηόο, Ν Μπόληεο. Δθδ. University Studio Press, 2003, ει ». 5. Δπηκέιεηα έθδνζεο ζηελ Διιεληθή Γιώζζα πγγξάκκαηνο κε ηίηιν ABC ζηε εμνπαιηθή Τγεία ηνπ John.M.Tomlinson.Δπηζηεκνληθέο εθδόζεηο Παξηζηάλνπ.2010.

3 6. Δπηκέιεηα έθδνζεο ζηελ Διιεληθή Γιώζζα πγγξάκκαηνο κε ηίηιν «Κιηληθή Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγία» ησλ J.Drife&B.Magowan 2 nd edition. Δπηζηεκνληθέο εθδόζεηο Παξηζηάλνπ Κπξηόηεξεο Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο 1) Biomagnetic activity in ovarian lesions.anastasiadis P, Anninos P, Kotini A, Liberis B, Galazios G. Γεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό«anticancer Res.1998 Sep-Oct;18(5B): ) Attitudes towards contraceptive pill use in two different populations in Thrace,Greece. G.Galazios, K.Dafopoulos, V.Liberis, N.Koutlaki, P.Tsikouras P. Anastasiadis. Γεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό«the European Journal of Contraception and Reproductive Health Care»2002;7: ) Interleukin-6 levels in Umbilical artery serum in normal and abnormal pregnancies. G.Galazios,D.Papazoglou, K.Giagloglou, G.Vassaras,E.Maltezos, P. Anastasiadis. Γεκνζηεύηεθε ζην«ιnternational Journal of Obstetrics and Gynaecology».2002 Aug;78(2): ) Umbilical cord serum vascular endothelial growth factor (VEGF) levels in normal pregnancies and in pregnancies complicated by preterm delivery or preeclampsia. G.Galazios,D.Papazoglou,K.Giagloglou,G.Vassaras,N.Koutlaki,E.Maltezos. Γεκνζηεύηεθε ζην«ιnternational Journal of Obstetrics and Gynaecology».85(2004) ) Vascular endothelial growth factor gene polymorphisms and pre-eclampsia. D.Papazoglou,G.Galazios,M.Koukourakis,I.Panagopoulos,E.Kodomanolis, K.Papatheodorou and E.Maltezos. Γεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό«molecular Human Reproduction,2004 Mar2 pp1-4. 6) Association of 634G/C and 936C/T polymorphisms of the vascular endothelial growth factor with spontaneous preterm delivery.,d.papazoglou,g.galazios,m.koukourakis,e.kontomanolis,e.malt;ezos Γεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό«acta Obstet Gynecol Scand 2004 May;(5):461-5». 7) Vascular endothelial growth factor gene polymorphisms and idiopathic recurrent pregnancy loss.

4 D.Papazoglou, G.Galazios.K.Papatheodorou, V.Liberis, N.Papanas,E.Maltezos and G.Maroulis. Γεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό «Fertility and Sterility»Vol.83,No4,April 2005,pp Πξνγξάκκαηα & Μειέηεο πκκεηνρή ζε Δπξσπαηθή έξεπλα κε ζέκα ηελ ζέζε ηεο ζύγρξνλεο Διιελίδαο θαη θαη επέθηαζε ηεο Δπξσπαίαο απέλαληη ζηελ αληηζύιιεςε. Η έξεπλα βξίζθεηαη ππό ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπαηθήο έλσζεο θαη από Διιεληθήο πιεπξάο ζπκκεηέρνπλ Παλ/θέο Μ/Γ θιηληθέο ησλ Αζελώλ,Θεο/λίθεο,Ισαλλίλσλ,Κξήηεο θαη Θξάθεο. πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν «Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο ηεο εκβξπτθήο ππνμίαο θαη πξόιεςεο άκεζσλ θαη απώηεξσλ ζνβαξώλ επηπινθώλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ηεο πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκόηεηαο θαη λνζεξόηεηαο»σο εθπξόζσπνο θαη επηθεθαιήο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηεο Μ/Γ θιηληθήο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. Δπηβιέπσλ Κπξηνο εξεπλεηήο θιηληθήο κειέηεο EurOSA RAD No κε ηίηιν «Με παξεκβαηηθή κειέηε παξαηήξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ Angeliq θαη άιισλ πξνηόλησλ από ηνπ ζηόκαηνο ζπλδπαζκέλεο ζεξαπείαο Οξκνληθήο Τπνθαηάζηαζεο(ΘΟΤ)». Σελ ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ζέκα «Από ηνπ ζηόκαηνο αληηζύιιεςε κε ε ρσξίο Γξνζπεξηλόλε θαη Πξνεκκελνξξπζηαθό ύλδξνκν ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Ιαηξηθήο θαη Φαξκαθεπηηθήο Βνπθνπξεζηίνπ Ρνπκαλίαο «Carol Davila». Σελ ζπκκεηνρή ζε θνηλό εξεπλεηηθό πξσηόθνιιν κε ηνλ «Prof. Univ. Dr. Vlad TICA Vice-Presedinte CMR, Presedinte Comisia de Obstetrica-Ginecologie Sef Clinica Obstetrica-Ginecologie I Facultatea de Medicina, Universitatea "Ovidius" Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constant România a-» πάλσ ζηελ δεκηνπξγία ελόο λένπ δηαγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο εμέιημεο ηνπ ηνθεηνύ. πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηεο Παλ/θήο Μαηεπηηθήο- Γπλαηθνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Αθαδεκαηθνύ Ννζνθνκείνπ Aschaffenburg ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Würzburg κε ζέκα«σερληθέο θαζαξηζκνύ παξανξηηθώλ ιεκθαδέλσλ ζηα πιαίζηα ηεο ρεηξνπξγηθήο ηνπ γπλαηθνινγηθνύ θαξθίλνπ». πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηεο Παλ/θήο Μαηεπηηθήο- Γπλαηθνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Αθαδεκαηθνύ Ννζνθνκείνπ Aschaffenburg ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Würzburg κε ζέκα«μέζνδνη θαη επηπινθέο ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο επαλνξζσηηθώλ ηερληθώλ ζε αζζελείο πνπ ρεηξνπξγήζεθαλ γηα θαξθίλν καζηνύ».

5 πκκεηνρή ζε νκάδα έξεπλαο Παζνινγίαο Σξαρήινπ κε ζπκκεηνρή όισλ ησλ Ιαηξηθώλ ρνιώλ ηεο Διιάδαο. Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξσηόθνιινπ έξεπλαο ηεο ελδερόκελεο ζπκκεηνρήο ησλ CRX ρεκνθηλώλ ζηελ παζνινγία ηεο θύεζεο. Κιηληθό Έξγν Άιια ζηνηρεία Από ην 1987 κέρξη ζήκεξα αλειιηπώο Μαηεπηηθή(Δκβξπνκεηξηθή Ιαηξηθή,Κπήζεηο πςεινύ θηλδύλνπ-μαηεπηηθή Τπεξερνγξαθία,Φπζηνινγηθνί ηνθεηνί,μαηεπηηθέο Δπεκβάζεηο) θαη Γπλαηθνινγία( Γπλαηθνινγηθή ππεξερνγξαθία,κνιπνζθόπεζε,γπλαηθνινγηθή Ογθνινγία, Αληηζύιιεςε,,Τπνγνληκόηεηα Τπνβνεζνύκελε αλαπαξαγσγήδκκελόπαπζε, Γηαγλσζηηθή Μαζηνινγία,Υεηξνπξγηθή Γπλαηθνινγία,Δπεκβάζεηο Μαζηνύ,Υεηξνπξγηθή Ππειηθνύ εδάθνπο,δλδνζθνπηθή Γπλαηθνινγηθή Υεηξνπξγηθή). Μέινο 16Γηεζλώλ θαη Διιεληθώλ Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ. πκκεηνρή σο κέινο Οξγαλσηηθήο,πκβνπιεπηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο 60Γηεζλώλ θαη Διιεληθώλ πλεδξίσλ. 122 Γηαιέμεηο,Οκηιίεο, Δηζεγήζεηο-Πξνεδξίεο ζε ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο θαη πλεδξίεο Αλαθνηλώζεσλ. Μέινο εμεηδηθεπκέλεο νκάδαο εηδηθώλ ηεο Διιεληθήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγηθήο εηαηξείαο ζε ζέκαηα Δκβξπνκεηξηθήο Ιαηξηθήο. Μέινο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο θξηηήο (reviewer ζε 16 Γηεζλή θαη Διιεληθά πεξηνδηθά.

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Βηνγξαθηθό εκείσκα & Τπόκλεκα Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΪΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1960-1968: Κνιιέγηo Αζελώλ 1968-1974: Ιαηξηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Ιαηξηθή Σρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο

Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Ιαηξηθή Σρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Θέζπηο Σηαύξνπ Γεκεηξίνπ Καζεγεηήο Αλαηνκία Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Ιαηξηθή Σρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα (CV)

ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα (CV) ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα (CV) Ολνκαηεπώλπκν Ηκεξνκελία Γέλλεζεο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Δπαγγεικαηηθό status Γηεύζπλζε Σειέθσλν Email Δθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Παπατσάλλνπ Δ Βαζίιεηνο Θεζζαινλίθε,10/03/1969

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 1.1 Πξνζσπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν: Αναζηαζία Σ. Οικονόμος Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 19 Απγνύζηνπ 1971 Σόπνο θαηαγσγήο: Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΛΤΜΠΔΡΗ ΒΑΙΛΔΙΟ Σακηικόρ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ΓΠΘ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΛΤΜΠΔΡΗ ΒΑΙΛΔΙΟ Σακηικόρ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ΓΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΛΤΜΠΔΡΗ ΒΑΙΛΔΙΟ Σακηικόρ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ΓΠΘ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ : Έγγακνο κε 2 παηδηά. ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ :Αιεμ/πνιε, Τςειάληνπ 62, Σ.Κ. 68100, Σει.: 25510 27290. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα (2/2009-ζήκεξα) Γλσζηηθφ Αληηθείκελν. Φαξκαθνινγίαο. Κηίξην 5, 1νο φξνθνο, Πξνθιηληθά, Γξαγάλα

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα (2/2009-ζήκεξα) Γλσζηηθφ Αληηθείκελν. Φαξκαθνινγίαο. Κηίξην 5, 1νο φξνθνο, Πξνθιηληθά, Γξαγάλα Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπψλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθφ Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν ΑΝΝΑ ΣΑΤΡΙΓΟΤ Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα (2/2009-ζήκεξα) Φαξκαθνινγία Φαξκαθνινγίαο Κηίξην 5, 1νο φξνθνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

2). Δπηζηεκνληθό δπλακηθό ήκεξα (2013) ην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ζηειερώλεηαη σο εμήο:

2). Δπηζηεκνληθό δπλακηθό ήκεξα (2013) ην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ζηειερώλεηαη σο εμήο: ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Ψπρνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο ΦΚ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε ην έηνο 2000 (ΦΔΚ 177Α/2.8.2000). Σα πξνεγνύκελα 7 ρξόληα (1993-2000)

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ηοισεία Μέλοςρ ΓΔΠ Ονομαηεπώνςμο Βαθμίδα Γνωζηικό Ανηικείμενο Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα Μαθήμαηα e-mail ηηλέθωνο

ηοισεία Μέλοςρ ΓΔΠ Ονομαηεπώνςμο Βαθμίδα Γνωζηικό Ανηικείμενο Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα Μαθήμαηα e-mail ηηλέθωνο ηοισεία Μέλοςρ ΓΔΠ Ονομαηεπώνςμο Βαθμίδα Γνωζηικό Ανηικείμενο Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα Μαθήμαηα e-mail ηηλέθωνο Κσλζηαληίλνο Ρίηεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παζνινγία Φπζηθή αλνζία / απηνθαγία, θιεγκνλή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μάιος 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA... 3 1.1. BΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ... 3 1.2. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.gr Ι. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Α. Απαζρόιεζε ζην Οηθνλνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013 1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΜΠΟΗΟ Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ 02-03 Μαξηίνπ 2013 πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» Σκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκηόπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Καηάγεηαη από ην Φαλάξη Καξδίηζαο θαη είλαη πηπρηνύρνο ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο σκαηηθήο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα