ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: , , , , Τηλ./fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων , Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ Αθήνα Αριθ.πρωτ.: Σχετ.: , , , , ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 19,3 χλµ Λεωφ. Μαρκοπούλου Παιανία Αττικής συν. Θεωρηµένη Μ.Π.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της εταιρίας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» που λειτουργεί στο 5 0 χλµ. Βόλου Αγριάς, του Ν. Μαγνησίας. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά.». 2. Τον Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/ ): «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικώνβιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 4. Το Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 5. Τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού

2 ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 7. Την υπ αρ. 2876/09 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» 8. Το Π 119/13 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 9. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/ ): «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρµονιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ... και άλλες διατάξεις» (Α 91). 10. Την ΚΥΑ 37111/2021/03 (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/03) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης της συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2, 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02». 11. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». 12. Την Κ.Υ.Α /1117/05 (ΦΕΚ 759/Β/ ) σχετικά µε «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων». (εναρµόνιση Οδηγίας 2000/76 ΕΚ). 13. Την ΚΥΑ 43504/05 (ΦΕΚ/ Β/1784/ ) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόµενο και διάρκεια ισχύος αυτών». 14. Την ΚΥΑ ΗΠ.13588/725/ (ΦΕΚ 383/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλητών». 15. Την ΚΥΑ ΗΠ.24944/1159/ (ΦΕΚ 791/ ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών

3 Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» Την ΚΥΑ 8668/ (ΦΕΚ 287/2-3-07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ ΕΑ)». 17. Την ΚΥΑ οικ /2011 (ΦΕΚ 354Β /8.3.11) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 18. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 1440/ ) «ιαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού» όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 1190/ ). 19. Την ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/ ». 20. Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/ ): «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα». 21. Την ΚΥΑ 21398/2012 (Φ.Ε.Κ. 1470/Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων..(φεκ 209/Α/ )». 22. Την Κ.Υ.Α. οικ /2012 (ΦΕΚ 2703/Β/ ) «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθµ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209)». 23. Την ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/ ) «Καθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010». 24. Την ΚΥΑ /13 (ΦΕΚ 2220/Β/ ) τροποποίηση της υπ αριθ /2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων (Β

4 4 354) και συναφείς διατάξεις». 25. Την υπ αρ / Εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ µε διευκρινήσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ οικ /2011 (ΦΕΚ 354Β /8.3.11). 26. Την υπ αρ. πρωτ. οικ / Εγκύκλιο (αρ. 16) του Γεν. Γραµµατέα Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ σχετικά µε κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 4014/ Την υπ αρ. πρωτ. οικ /1799/ Εγκύκλιο της Γεν. /νσης Περ/ντος του ΥΠΕΚΑ σχετικά µε τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων. 28. Την υπ αρ. 2013/163/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της , για τη θέσπιση των συµπερασµάτων βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών (Β Τ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί βιοµηχανικών εκποµπών, όσον αφορά την παραγωγή τσιµέντου, ασβέστου και οξειδίου του µαγνησίου. 29. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ15359:2011 Solid Recovered Fuels- Specifications & Classes για τη θέσπιση προδιαγραφών των δευτερογενών καυσίµων 30. Τον υπ αρ. 166/ Ε PRTR (L 033/ ), Kανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 91/689/E.Ο.Κ. και 96/61/E. Κ. 31. Το γεγονός ότι η υπό εξέταση µονάδα εµπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β), περί συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου σύµφωνα µε το άρθρο 21 της οποίας δεν επιβάλλονται στην υπό εξέταση µονάδα όρια εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, ούτε απαιτήσεις σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση µονάδων καύσης που εκπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα. 32. Την υπ αρ / Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ισχύος 7 ετών, για την εξεταζόµενη µονάδα. 33. Την υπ αρ 600/Φ / άδεια λειτουργίας από την /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας της Ν. Αυτ. Μαγνησίας, του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντων της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που είναι εγκατεστηµένο 5 0 χλµ. Βόλου - Αγριάς, του Ν. Μαγνησίας.

5 5 34. Την υπ αρ. 2462/Φ / τροποποίηση της υπ αρ 600/Φ / άδειας λειτουργίας από την /νση Ανάπτυξης της Ν. Αυτ. Μαγνησίας, του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντων της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που είναι εγκατεστηµένο 5 0 χλµ. Βόλου - Αγριάς, του Ν. Μαγνησίας. 35. Την υπ αρ 4514/95/ άδεια διάθεσης λυµάτων προσωπικού του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντων της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που είναι εγκατεστηµένο στο 5 0 χλµ. Βόλου - Αγριάς, του Ν. Μαγνησίας. 36. Την υπ αρ 68/2557/ άδεια χρήσης νερού από βιοµηχανική γεώτρηση (Γ1), από τη /νση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 37. Την υπ αρ 69/2558/ άδεια χρήσης νερού από βιοµηχανική γεώτρηση (Γ2), από τη /νση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 38. Την υπ αρ 70/2559/ άδεια χρήσης νερού από βιοµηχανική γεώτρηση (Γ3), από τη /νση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 39. Την υπ αρ 71/2560/ άδεια χρήσης νερού από βιοµηχανική γεώτρηση (Γ4), από τη /νση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 40. Την υπ αρ 72/2562/ άδεια χρήσης νερού από βιοµηχανική γεώτρηση (Γ5), από τη /νση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 41. Την υπ αρ 65/2551/ άδεια χρήσης νερού από βιοµηχανική γεώτρηση (Γ6), από τη /νση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 42. Την υπ αρ / απάντηση της /νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩ Ε σε αίτηση θεραπείας για τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο. 43. Την υπ αρ / απάντηση της /νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ σε αίτηµα παράτασης προθεσµίας εγκατάστασης υβριδικού φίλτρου στον περιστροφικό κλίβανο ΠΚ 2 του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο. 44. Την υπ αρ / απάντηση της /νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ σε αίτηση θεραπείας για τροποποίηση συγκεκριµένου περιβαλλοντικού όρου, του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που λειτουργεί στην Αγριά Βόλου του Ν. Μαγνησίας.

6 6 45. Την Εθελοντική Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ ΥΠΕΚΑ και Ένωσης Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδας ( ) για την «πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από την τσιµεντοβιοµηχανία». 46. Η από υποβληθείσα Μ.Π.Ε. της εξεταζόµενης µονάδας (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 47. Το υπ αρίθµ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ µε το οποίο απεστάλη η ΜΠΕ της εξεταζόµενης δραστηριότητας για δηµοσιοποίηση και γνωµοδότηση των εµπλεκοµένων φορέων. 48. Το υπ αρ. πρωτ. Φ/Β.1/7584/578/ έγγραφο της /νσης Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περν/τος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µε θετική γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /2-7-13). 49. Το υπ αρ. 3494/ έγγραφο της /νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων µε θετική γνωµοδότηση και όρους επί της ΜΠΕ (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 50. Το υπ αρ / έγγραφο της /νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ µε θετική γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 51. Το υπ αρ. 13/ πρακτικό Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας µε θετική γνωµοδότηση και όρους επί της Μ.Π.Ε. (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 52. Το υπ αρ Λ11/16/13/ έγγραφο της /νσης Λιµενικών Υποδοµών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σύµφωνα µε το οποίο δεν έχει αντίρρηση µε τα όσα προτείνονται στη ΜΠΕ, για την υφιστάµενη λιµενική εγκατάσταση, µε ορισµένους όρους (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων και των συνοδών έργων (Λιµενικές εγκαταστάσεις) του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της εταιρίας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» που λειτουργεί στο 5 0 χλµ. Βόλου Αγριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.

7 7 Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης Επωνυµία Επιχείρησης: Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Θέση Εγκατάστασης: /νση Βιοµηχανικής Εγκατάστασης: Ε ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Αγριά Βόλου, Ν. Μαγνησίας, ΤΚ Οι γεωγραφικές συντεταγµένες του εργοστασίου είναι : χ= και ψ= Ενώ κατά ΕΓΣΑ Χ= ,373 Y= ,001 5 ο χλµ Ε.Ο. Βόλου Αγριάς /νση Έδρας: 19,2 χλµ Λεωφόρος Μαρκοπούλου Παιανία Είδος έργου ή ραστηριότητας: (Υ.Α. 1958/2012) ΣΤΑΚΟ (Βιοµηχανία παραγωγής τσιµέντου) H εγκατάσταση εντάσσεται στην κατηγορία Α1 σύµφωνα µε την ΥΑ Αριθ. Η.Π.1958/2012. Συγκεκριµένα, αναφέρεται στην 9 η Οµάδα (βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις), στην υποοµάδα «Κατασκευή προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά» µε Α/Α 117. ραστηριότητα IED (παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/20 13): Μέγεθος: Η εγκατάσταση εντάσσεται στο εδάφιο 3.1.α (παραγωγή κλίνκερ τσιµέντου σε περιστροφικές καµίνους παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 500 τόνων ηµερησίως ή σε άλλες καµίνους παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 50 τόνων ηµερησίως) τόνοι φαιού κλίνκερ, τόνοι λευκού Κλίνκερ τόνοι τσιµέντου Ισχύς Βιοµηχανικής Εγκατάστασης ,59 kw (άδεια λειτουργίας εργοστασίου) Έκταση Βιοµηχανικού Γηπέδου: Στοιχεία Κάλυψης: Χρόνος Λειτουργίας: m2 ιδιόκτητης εδαφικής έκτασης m2 συνολική έκταση κτισµάτων 365 ηµέρες /έτος, Βάρδιες λειτουργίας: 4

8 8 Αριθµός Εργαζοµένων: Σύνολο Εργαζοµένων: 264 άτοµα 2. Παραγωγική διαδικασία Η παραγωγική διαδικασία κλίνκερ και τσιµέντου περιλαµβάνει : α)την προετοιµασία και αποθήκευση καυσίµου, β) την διαχείριση των πρώτων υλών κλίνκερ, γ) την παραγωγή κλίνκερ, δ) την παραγωγή τσιµέντου και την αποθήκευση και ε) την συσκευασία και µεταφορά των προϊόντων Περιλαµβάνει 4 µονάδες παραγωγής κλίνκερ (ΠΚ), εγκαταστάσεις θραύσεως αποθηκεύσεως αλέσεως Α Υλών και τις εγκαταστάσεις αλέσεως παραδόσεων τσιµέντου. Η βασική πρώτη ύλη, ο ασβεστόλιθος, παραλαµβάνεται από τις εγκαταστάσεις / λατοµείο στην περιοχή Πλατάνου-Αλµυρού και µεταφέρεται µε πλοία στο Εργοστάσιο. Οι υπόλοιπες Α Ύλες µεταφέρονται µε πλοία ή µε αυτοκίνητα. Ως καύσιµο χρησιµοποιείται κάρβουνο, πετρελαϊκό κωκ, φυσικό αέριο και βιοµάζα. Τα δύο πρώτα µεταφέρονται στο Εργοστάσιο µε πλοία. Στο χώρο του Εργοστασίου λειτουργεί και µονάδα αποθήκευσης και άλεσης κάρβουνου και πετρελαϊκού κωκ για την κάλυψη των αναγκών του Εργοστασίου. Το φυσικό αέριο εισέρχεται στο εργοστάσιο από το δίκτυο της ΕΠΑ Θεσσαλίας, ενώ η βιοµάζα µεταφέρεται µε φορτηγά αυτοκίνητα. Οι Α Ύλες αντιδρούν στην περιστροφική κάµινο προς κλίνκερ, το δε κλίνκερ συναλέθεται µε άλλες Α ύλες στους µύλους, προς παραγωγή τσιµέντου. Οι παραδόσεις τσιµέντου γίνονται κυρίως µε πλοία χύδην, µικρότερες δε ποσότητες παραδίδονται σε σακκευµένο τσιµέντο ή χύµα µε σιλοφόρα οχήµατα. 3. Περιγραφή Εγκαταστάσεων 3.1 Υφιστάµενες εγκαταστάσεις Το εργοστάσιο «ΟΛΥΜΠΟΣ» αποτελείται από τέσσερεις γραµµές παραγωγής κλίνκερ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται το σύνολο των εγκαταστάσεων και των γραµµών παραγωγής του εργοστασίου. Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α1. ΑΝΘΡΑΚΑΣ/PETCOKE 1. ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΘΡΑΚΑ/PETCOKE (33m x 140m), t. Αποθέτης 800t/h, παραλήπτης 100t/h. 2. MΥΛΟΙ ΑΝΘΡΑΚΑ Οι δύο (2) µύλοι άνθρακα. ιαθέτουν δυο ζεύγη τροχών έκαστος και κάθε µύλος παράγει 15-33t/h και έχει ειδική κατανάλωση 7-14 kwh/t. Η τροφοδοσία γίνεται από 3 µεταλλικά

9 9 silos χωρητικότητας 200, 200 και 50 t αντίστοιχα. 3. ΣΙΛΟ ΑΝΘΡΑΚΑ/PETCOKE Ο αλεσµένος άνθρακα ή το pet coke αποθηκεύονται σε µεταλλικά σιλό και από εκεί µε πνευµατική µεταφορά οδηγούνται στις Π.Κ. Υπάρχουν επτά (7) σιλό, εκ των οποίων τα πέντε (5) είναι των 60t, και υπάρχουν ένα σιλό των 50t και ένα των 80t. ύο silos οπλισµένου σκυροδέµατος χωρητικότητας 320 m³ έκαστο, µετά από τροποποιήσεις, χρησιµοποιούνται για αποθήκευση αλεσµένου petcoke, που προορίζεται για πώληση µέσω σιλοφόρων αυτοκινήτων. Η συνολική εγκαταστηµένη ισχύς είναι 385Kw. 4. ΣΑΚΚΕΥΣΗ PETCOKE ΣΕ BIG BAGS Στην εγκατάσταση πραγµατοποιείται σάκκευση petcoke σε big bags προς πώληση. Χρησιµοποιείται ένα silo αποθήκευσης αλεσµένου petcoke (80t). Μία σωληνογραµµή πνευµατικής µεταφοράς συνολικού µήκους 190 µ. Το υλικό µεταφέρεται σε ένα νέο µεταλλικό silo χωρητικότητας 60t, το οποίο τροφοδοτεί τη µηχανή σάκκευσης των big bags µε ικανότητα παραγωγής 20t/h. Και τα δύο silos διαθέτουν δικά τους επικαθήµενα σακκόφιλτρα. Επίσης σακκόφιλτρο διαθέτει και η µηχανή σάκκευσης. Η συνολική εγκαταστηµένη ισχύς είναι 335 KW. Α2. ΒΙΟΜΑΖΑ Η βιοµάζα ( αγροτικά υπολείµµατα ) εισέρχεται στην εγκατάσταση µε φορτηγά οχήµατα. Αποθηκεύεται σε κλειστή αποθήκη, στον υπαίθριο χώρο εκτός αυτής, αλλά και υπαίθρια σε χώρους του λατοµείου. Τεµαχίζεται σε τεµαχιστή ( shredder ), ικανότητας 5t/h, µεταφέρεται σε µεταλλικό silο χωρητικότητας 200m³ ( t), µε έναν κλειστού τύπου αεροµεταφορέα. Με κατάλληλη λειτουργία ξύστρας, µεταφορικής βίδας και ενός ακόµη κλειστού τύπου αλυσοµεταφορέα και αφού το υλικό απαλλαχθεί από ξένα σιδερένια σώµατα µε τη βοήθεια µαγνητικού διαχωριστή, διέρχεται και ζυγίζεται σε ηλεκτρονικό ταινιοζυγό ικανότητας 10t/h και δια αεροµεταφοράς οδηγείται στον αντιδραστήρα ασβεστοποίησης της καµίνου 1 (ΠΚ1). Η εγκατάσταση αποκονιώνεται µε 2 σακκόφιλτρα. Η αποθηκευτική ικανότητα βιοµάζας στην αποθήκη της εγκατάστασης είναι 2000t, ενώ σε χώρους του λατοµείου µπορεί να φτάσει τους 6000 t. Α3. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Η εγκατάσταση προµηθεύεται φυσικό αέριο από την ΕΠΑ Θεσσαλίας. Στα όρια του οικοπέδου υπάρχει σύστηµα µετρητή, µε διορθωτή θερµοκρασίας και πίεσης, που ελέγχεται και βαθµονοµείται από την ΕΠΑ. Το φυσικό αέριο χρησιµοποιείται για εναύσεις, προθερµάνσεις φούρνων και ξήρανση των πρώτων υλών τσιµέντου. Α4. ΜΑΖΟΥΤ Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου υπάρχουν τρεις δεξαµενές µαζούτ για την τροφοδότηση των Π.Κ και των πυρεστιών των Μύλων. Είναι µία των 850t και δυο των 3.000t. Η µία δεξαµενή των 3.000t έχει καθαρισθεί και είναι εκτός λειτουργίας. Το µαζούτ έχει

10 10 υποκατασταθεί πλήρως από το φυσικό αέριο. Οι δύο δεξαµενές σταδιακά θα απορρυπανθούν. Α5. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ Εντός της εγκατάστασης λειτουργεί µία υπόγεια δεξαµενή 7200 lt πετρελαίου κίνησης και µια ίδια ( 7200lt) βενζίνης επίσης υπόγεια. Η βενζίνη χρησιµοποιείται για την κίνηση των οχηµάτων, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σε οχήµατα, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και στους πετρελαιοκινητήρες των βοηθητικών κινήσεων των κλιβάνων. Συνολικά υπάρχουν 4 Η/Ζ ισχύος 1190 KVA. Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ A ΥΛΩΝ: - σιλό ασβεστόλιθου t - σιλό ασβεστόλιθου t - σιλό βωξίτη t - σιλό πετρώµατος Π1, Π2 (2 x 1000 tn) t - σιλό ιπτάµενης τέφρας (δέκα) t - 1 σιλό Βόρειο (οπλ. σκυροδ.) t - 1 σιλό Νότιο (οπλ. σκυροδ.) t - σιλό 18 (οπλ.σκυροδ.) t - σιλό 19 (οπλ.σκυροδ.) t - 5 µεταλλικά σιλό x 100t έκαστο 500 t - 1 σιλό ( µεταλλικό ) 100 t - 2 σιλό (µεταλλικά) 400 t έκαστο, είναι άδεια και χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες - Η εκφόρτωση και αποθήκευση α υλών τσιµέντου ( γύψος, ποζολάνη κ.α ) γίνεται σε κλειστή αποθήκη δύο διαµερισµάτων, χωρητικότητας 15000t, µέσω αποθέτη, ικανότητας 1000t/h. Η παραλαβή και η τροφοδοσία των αντίστοιχων silos των µύλων τσιµέντου, γίνεται µέσω παραλήπτη, ικανότητας 400t/h. - υπαίθρια αποθήκη αργίλου (έως t), κερατόλιθου (έως 5.000t), δολοµίτη («ιστορικό» απόθεµα t από το παλαιό λατοµείο που αναλώνεται σταδιακά έως εξαντλήσεως), σχίστη (5000t), βωξίτη/ στύρων βωξίτη (έως 2000t), WFA (έως 2000t), red mud (έως 1000t), µηλοχώµατος (έως 1000t), καολίνη (έως 1000t), φθορίτη (έως 5000t), ασβεστόλιθου ασφαλείας (αποθ. ασφαλείας έως t). Γ. ΘΡΑΥΣΗ Α ΥΛΩΝ ΚΛΙΝΚΕΡ 1. ΘΡΑΥΣΤΗΡΑΣ Νο 5 ΑΡΓΙΛΟΥ 350t/h. 2. ΘΡΑΥΣΤΗΡΑΣ Νο6 ΟΛΟΜΙΤΗ ( ασβεστόλιθο 300t/h, δολοµίτη 270t/h)

11 11. ΠΡΟΟΜΟΙΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ Α ΥΛΩΝ ΚΛΙΝΚΕΡ Οι Α Ύλες εναποτίθενται στις δυο προοµοιογενοποιήσεις µέσω αποθετών. 1. ΠΡΟΟΜΟΙΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ Νο 1 Κλειστή αποθήκη δυο διαµηκών σωρών t έκαστος. Αποθέτης 1400t/h Παραλήπτης 600t/h 2. ΠΡΟΟΜΟΙΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ Νο2 Κλειστή αποθήκη δυο διαµηκών σωρών t έκαστος. Αποθέτης 1400t/h Παραλήπτης 700t/h Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΙΝΑΣ 1. ΜΥΛΟΣ ΦΑΡΙΝΑΣ Νο1 Κάθετος µύλος µε τέσσερις τροχούς, Φ: 4,3m. 435tn/h, 10,5KWh/tn. 2. ΜΥΛΟΣ ΦΑΡΙΝΑΣ Νο2 Σφαιρόµυλος δυο διαµερισµάτων, L: 6,7m, Φ: 3m, 40tn/h φαιά φαρίνα και 31tn/h λευκή, 38,3 kwh/tn. 3. ΜΥΛΟΣ ΦΑΡΙΝΑΣ Νο3 Σφαιρόµυλος µε ξηραντήρι και δύο θαλάµους κεντρικής εκφορτώσεως. L: 11,5m Φ: 3,4m, 77tn/h and 20kwh/tn. 4. ΜΥΛΟΣ ΦΑΡΙΝΑΣ Νο4 Σφαιρόµυλος L: 9m, Φ: 4m, 106 tn/h, 28 Kwh/h. 5. ΜΥΛΟΣ ΦΑΡΙΝΑΣ Νο5 Κεντρικής εκφορτώσεως µε ξηραντήριο L:16m και Φ:4,8m, 240 tn/h, 24,2 kwh/tn. ΣΤ. ΣΙΛΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΑΡΙΝΑΣ Υπάρχουν 15 σιλό τα οποία έχουν τις παρακάτω χωρητικότητες: 2 σιλό x tn 8 σιλό x 420 tn 3 σιλό x tn 2 σιλό x tn Ζ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΚΕΡ 1. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ Νο1 L: 72m, D: 4,8m και στηρίζεται σε 3 βάθρα. Ανακοµιστής µε 2 κολώνες και 4 κυκλώνες έκαστος. Παραγωγική ικανότητα 5.000t/d.

12 12 Προασβεστοποιητής 900m 3, D:6.600mm. To κλίνκερ, µέσω 2 καδοφόρων, οδεύει στο σιλό κλίνκερ, χωρητικότητας t. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκευθεί και στα άλλα δύο silos, χωρητικότητας 25000t και 65000t αντίστοιχα. Καύσιµο : µίγµα άνθρακα/pet coke και βιοµάζα Για την έναρξη της καύσης χρησιµοποιείται φυσικό αέριο Καυστήρας χαµηλών NOx. Μέση ετήσια θερµική κατανάλωση 860 Kcal/kg κλίνκερ. 1 Υβριδικό Φίλτρο 2. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ Νο2, L: 122m, D: 3,2m και στηρίζεται σε 5 βάθρα. εν διαθέτει προασβεστοποιητή. Παραγωγική ικανότητά 330t/d λευκό κλίνκερ. Το κλίνκερ µεταφέρεται µέσω µεταλλικών µεταφορέων και αναβατήρων σε σιλό Λ. Κύριο καύσιµο petcoke Για την έναρξη της καύσης φυσικό αέριο Μέση ετήσια θερµική κατανάλωση είναι kcal/kg λευκού κλίνκερ. Πύργο ψύξης των καυσαερίων. 2 Η/Φ εν παραλλήλω. 3. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ Νο3 Εκτός λειτουργίας από το Έχει ήδη αποξηλωθεί η ΠΚ 4. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ Νο 4, L: 72m, D: 4,35m και στηρίζεται σε 4 βάθρα. ιαθέτει προθερµαντή 4 βαθµίδων µε µία συστοιχία δίδυµων κυκλώνων. εν διαθέτει προασβεστοποιητή. Παραγωγική ικανότητά 2000 tn/d. Κύριο καύσιµο άνθρακας ή µίγµα άνθρακα/petcoke Για την έναρξη της καύσης φυσικό αέριο Ο καυστήρας είναι χαµηλών NOx. Μέση ετήσια θερµική κατανάλωση 890 kcal/kg κλίνκερ. Πύργο ψύξης των καυσαερίων. 2 Η/Φ εν παραλλήλω. 5. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ Νο5 L: 72m, D: 4,8m κ στηρίζεται σε 3 βάθρα. ιαθέτει προθερµαντή 4 βαθµίδων µε 2 συστοιχίες δίδυµων κυκλώνων. Επίσης 2 προασβεστοποιητές, έναν ανά συστοιχία κυκλώνων, συνολικής χωρητικότητας 454m 3.

13 13 Παραγωγική ικανότητά t/d. Καυστήρας χαµηλών NOx. Κύριο καύσιµο άνθρακας ή µίγµα άνθρακα/petcoke Για την έναρξη της καύσης φυσικό αέριο Μέση ετήσια θερµική κατανάλωση είναι 870 kcal/kg κλίνκερ ιαθέτει πύργο ψύξης των καυσαερίων 2 Η/Φ εν σειρά. Η. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΚΛΙΝΚΕΡ: 1. ΨΥΓΕΙΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΚ1-3 εσχάρες παλινδρόµησης - ενεργός επιφάνεια ψύξης m2 - συνολική παροχή αέρα ψύξης Nm3/h - ανάκτηση θερµότητας απαερίων 65,37 % - 2 Η/Φ εν παραλλήλω 2. ΨΥΓΕΙΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΚ2-1 κεκλιµένη εσχάρα - συνολική παροχή αέρα ψύξης Nm3/h - Η/Φ 3. ΨΥΓΕΙΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΚ3 : Εκτός λειτουργίας 4. ΨΥΓΕΙΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΚ4: - 2 εσχάρες παλινδρόµησης - βελτίωση 1ης εσχάρας - ενεργός επιφάνεια ψύξης - 62 m2 - συνολική παροχή αέρα ψύξης Nm3/h - ανάκτηση θερµότητας απαερίων 67,9% - Η/Φ 5. ΨΥΓΕΙΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΚ5: - 3 εσχάρες παλινδρόµησης - βελτίωση 2 ης κ 3 ης εσχάρας - ενεργός επιφάνεια ψύξης - 62 m2 - συνολική παροχή αέρα ψύξης Nm3/h - ανάκτηση θερµότητας απαερίων 68 % - Η/Φ Θ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΛΙΝΚΕΡ 1. ΣΙΛΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΝΟ.1 : Είναι παλαιά αποθήκη, ορθογωνικής διατοµής µε τρία διαµερίσµατα, διαστάσεων 70 m x 20m x 25 m και χωρητικότητας tn. Είναι κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα.

14 14 ΣΙΛΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΝΟ.2 : Αποθήκη, κυκλικής διατοµής και χωρητικότητας tn. ΣΙΛΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΝΟ3 : Το νέο σιλό έχει χωρητικότητα tn και είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η διάµετρός του είναι 48 m και το συνολικό ύψος 44 m. Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των µηχανηµάτων 242,80 KW. 2. ΣΙΛΟ ΛΕΥΚΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ: ύο σιλό των 2.000t έκαστο. Ι. ΜΥΛΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΥΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Νο 3 -σφαιρόµυλος KW, Φ - 3,66 m, L -10,97 m - 2 διαµερίσµατα - δυναµικότητα / παραγωγή: 40t/h φαιό ή 25t/h λευκό - 2 διαχωριστές παλαιού τύπου - ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 64,5-103 KWh/t - 2 Σ/Φ εν παραλλήλω - Βαθµός εκµετάλλευσης: 80% ΜΥΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Νο 4 - σφαιρόµυλoς KW, Φ - 4,2 m, L -13 m - 2 διαµερίσµατα - δυναµικότητα / παραγωγή: 110 t/h (100 t/h ) - 1 διαχωριστής τρίτης γενιάς - ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 41 KWh/t - Η/Φ - Βαθµός εκµετάλλευσης: 85% ΜΥΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Νο 5 - σφαιρόµυλoς KW, Φ - 4,2 m, L -13 m - 2 διαµερίσµατα - δυναµικότητα / παραγωγή: 110 t/h (100 t/h ) - 1 διαχωριστής τρίτης γενιάς - ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 41 KWh/t - Η/Φ - Βαθµός εκµετάλλευσης: 80% ΜΥΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Νο 6 - σφαιρόµυλος KW, Φ - 4,57 m, L -13,72 m - 2 διαµερίσµατα

15 15 - δυναµικότητα / παραγωγή: 160 t/h (150 t/h ) - διαχωριστής 3ης γενιάς - ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 37,4 KWh/t - Η/Φ - Βαθµός εκµετάλλευσης: 82% ΜΥΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Νο 7 - σφαιρόµυλος KW, Φ - 4,57 m, L -13,72 m - 2 διαµερίσµατα - δυναµικότητα / παραγωγή: 160 t/h (150 t/h ) - διαχωριστής 3ης γενιάς - ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 37,4 KWh/t -Η/Φ - Βαθµός εκµετάλλευσης: 82% ΜΥΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Νο 8 - σφαιρόµυλος KW, Φ - 4,27 m, L -14,02 m - 2 διαµερίσµατα - δυναµικότητα / παραγωγή :175 t/h (170 t/h ) - διαχωριστής δεύτερης γενιάς - ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 34,7 KWh/t - Η/Φ - Βαθµός εκµετάλλευσης: 84 % Κ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Για την αποθήκευση του τσιµέντου υπάρχουν 23 σιλό µε συνολική αποθηκευτική ικανότητα: 90kt, τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια: - Σιλό τσιµέντου Νο.(1-4) t (συνολικά) ( έχουν ήδη αποξηλωθεί) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 17,0 m) ( έχει ήδη αποξηλωθεί ) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 22,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 22,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 46,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 46,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 42,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 42,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 42,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 42,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο.(51-58) t (συνολικά)

16 16 Λ. ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΑΚΚΕΥΣΗΣ Οι µηχανές σάκκευσης είναι τέσσερις (4). Τα χαρακτηριστικά τους αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Χαρακτηριστικά µηχανών σάκκευσης Νο5 Νο6 Νο8 λειτουργίας εκτός Νο9 λειτουργίας εκτός ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ 8RV 8RV 8RV 8RV ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ t/h ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ σάκους/h σε Μ. ΠΑΛΕΤΟΜΗΧΑΝΕΣ Υπάρχουν δυο παλετοµηχανές. Η Νο 1 βρίσκεται στο λιµάνι και η Νο 2 στο χώρο των µηχανών σακκεύσεως. Έκαστη παράγει 120t/h παλετοποιηµένο σακκευµένο τσιµέντο. Ν. ΓΕΡΑΝΟΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ Υπάρχουν πέντε (5) γερανοί φορτοεκφορτώσεων, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στο λιµάνι του εργοστασίου. Τα χαρακτηριστικά τους αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί Χαρακτηριστικά γερανών Α1 Α5 Γ1 Γ3 Γ4 Φορτώσεις Φορτώσεις Εκφορτώσεις Εκφορτώσεις Εκφορτώσεις χύµα τσιµέντου χύδην από πλοία από πλοία από πλοία & κλίνκερ επί τσιµέντου πλοίων επί πλοίων ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ IKANOTHΤΑ tn/h Στην προβλήτα Β φορτώνεται τσιµέντο χύδην επί πλοίων µε ρυθµό t/h. Οι σταθµοί φόρτωσης των σιλοφόρων έχουν ως εξής: - τρεις (3) σταθµοί x 300 t/h και ένας (1) σταθµός x 150t/h

17 - τέσσερις (4) γεφυροπλάστιγγες x 60 t 17 Ξ. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Για τις ανάγκες του (ψύξη µηχανηµάτων, ψεκασµοί, ποτίσµατα, πόσιµο νερό κ.λ.π) το εργοστάσιο διαθέτει έξι γεωτρήσεις. υο γεωτρήσεις Γ1 και Γ2 στη Νέα ηµητριάδα παροχής 30 m 3 /h. υο γεωτρήσεις Γ3 και Γ4 στα Κάτω Λεχώνια παροχής 30 m 3 /h. Μια γεώτρηση στην Αγριά- ράκεια παροχής 70 m 3 /h. Μια γεώτρηση στην Άλλη Μεριά παροχής 25 m 3 /h. Επίσης το εργοστάσιο παραλαµβάνει από την βιοµηχανία αναψυκτικών ΕΨΑ, που βρίσκεται στην Αγριά Βόλου, τα επεξεργασµένα απόβλητα της, περίπου m³/ χρόνο. Στην περιοχή των εγκαταστάσεων της ΠΚ-3 (Lepol), υπάρχει αρτεσιανό πηγάδι µε δυνατότητα άντλησης 240 m 3 /h υφάλµυρου νερού. Το νερό αυτό αντλείται σε συνεχή βάση και απορρίπτεται απευθείας στη θάλασσα, χωρίς να χρησιµοποιείται. Η άντληση είναι απαραίτητη προκειµένου να αποφεύγονται πληµµυρικά φαινόµενα τα οποία εγκυµονούν κινδύνους για τους εργαζόµενους και τα µηχανήµατα. Ο. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΕΩΣ Η αποκονίωση επιτυγχάνεται µε τα εξής φίλτρα στις µονάδες. 1) 1 Υβριδικό Φίλτρο 2) 14 ηλεκτρικά φίλτρα 3 ) 150 σακκόφιλτρα (148 σε λειτουργία) Σε όλες τις καµινάδες υπάρχουν συστήµατα συνεχούς µέτρησης για τον συνεχή έλεγχο περιεκτικότητας σκόνης στα απαέρια των µονάδων παραγωγής. Π. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 1) Μόνιµα συστήµατα διαβροχής σε κατάλληλες θέσεις όπως: Στην υπαίθρια αποθήκη άνθρακα και pet coke όπου είναι εγκατεστηµένη µόνιµη διάταξη αποτελούµενη από δέκα (10) εκτοξευτήρες νερού. Οι πέντε (5) εξ αυτών είναι δυναµικότητας 40 m 3 /h, µε ακτίνα δράσης 40m και πίεση 2-6 bar. Οι υπόλοιπες πέντε (5) είναι δυναµικότητας 13 m 3 /h, µε ακτίνα δράσης 24m και πίεση 1,5-4 bar. 2) Η διαβροχή του οδικού δικτύου γίνεται µε υδροφόρο όχηµα. 3) ίκτυο αποχέτευσης του αστικού τύπου λυµάτων µε βιολογικό καθαρισµό ( εξισορρόπηση, αερισµός, καθίζηση και πάχυνση λάσπης). Η λάσπη συλλέγεται από βυτιοφόρο όχηµα και αποστέλλεται στην ΕΕΛ Βόλου. 4) ιάταξη τεσσάρων συλλεκτήρων αγωγών οµβρίων µε σύστηµα καθίζησης και

18 18 ελαιοδιαχωρισµό 5) Επίσης υπάρχουν 2 υποσταθµοί της ΕΗ 150 KV/2 και 150 Κ4212V/1 6) Χώρος 20,00 x 14,00 m, σε υψόµετρο 48 m, τσιµεντοστρωµένος που λειτουργεί ως ελικοδρόµιο 7) Νέα είσοδος εργοστασίου - δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της λόγω καθυστέρησης του έργου ολοκλήρωσης του περιφερειακού δρόµου της πόλης του Βόλου. 3.2 Λιµενικές εγκαταστάσεις Περιγραφή λιµενικών εγκαταστάσεων Οι υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται για την παραλαβή των Α υλών και καυσίµων και την διάθεση των προϊόντων (τσιµέντο, κλίνκερ και αλεσµένο pet coke ). Προβλήτα Α : L: 45m Στην Προβλήτα Α λειτουργούν: Γερανός Α1 (300 t τσιµέντου/h ή 500 t κλίνκερ/h.) Blow Tanks A5 (εξυπηρετεί πλοία ειδικού τύπου «τσιµεντάδικα»). O αεροσυµπιεστής του Α5 είναι κοχλιοφόρος και παροχής 50 m 3 /min. Προβλήτα B : L: 210m Στην Προβλήτα B λειτουργεί Air slide (δυναµικότητας 500 t/ώρα) που εξυπηρετεί Bulk Carriers, εξοπλισµένο µε τοπικό φίλτρο για τη φόρτωση τσιµέντου. Προβλήτα Γ : L: 140m Στην Προβλήτα Γ λειτουργούν: oι Γερανοί Γ1 (503hp), Γ3 (377,7 hp) και Γ4 (716,7 hp) δυναµικότητας 500 t/h και η αυτοεκφορτώµενη, κλειστή ταινία ασβεστολίθου Γ5 (1200 t/ώρα) στην δυτική πλευρά της προβλήτας Γ, έχει τοποθετηθεί ένα µετακινούµενο χόπερ. Έτσι η εκφόρτωση γίνεται µε αυτοεκφορτωνόµενα πλοία και δεν απαιτείται η λειτουργία των γερανών Γ1,Γ3,Γ4. Με τον τρόπο αυτό η εκφόρτωση γίνεται από µικρό ύψος και παράλληλα τοποθετείται ειδικό ύφασµα για κατακράτηση και συλλογή σωµατιδίων από τα εκφορτωνόµενα υλικά. 4. Κατανάλωση πρώτων υλών - (τον/έτος, ενδεικτικά στοιχεία): Οι βασικές Α ύλες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία είναι οι εξής: Υλικό Ανάλωση (τόνοι) Ασβεστόλιθος ολοµίτης Άργιλος Κερατόλιθος

19 Υλικό 19 Ανάλωση (τόνοι) Σχίστης Βωξίτης Καολίνης Μηλόχωµα Γύψος Ελαφρόπετρα Ποζολάνη Ιπτάµενη τέφρα (ΕΚΑ ) Τέφρα ΑΕΒΑΛ Θειικός σίδηρος Βελτιωτικά άλεσης Σκωρίες έλασης (ΕΚΑ ) Αποφρύγµατα σιδηροπυρίτη (ΕΚΑ ) Ερυθρά ιλύς (ΕΚΑ ) Στείρα βωξίτη (ΕΚΑ ) Απόβλητα επεξεργασίας σκωριών (ΕΚΑ ) Ανεπεξέργαστη Σκωρία (ΕΚΑ ) Πτητική τέφρα από συναποτέφρωση (ΕΚΑ ) Τέφρα κλιβάνου (ΕΚΑ ) Χηµική γύψος (FGD) (ΕΚΑ ) Φθορίτης ΣΥΝΟΛΟ Σηµειώνεται ότι η χρήση πρώτων υλών ενδέχεται να διαφέρει από έτος σε έτος τόσο όσον αφορά το είδος των υλικών όσο και την ποσότητα, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα του υλικού, τις ποιοτικές απαιτήσεις της αγοράς και την συνολική παραγωγή του εργοστασίου. Ο παραπάνω πίνακας αναφέρεται στις πραγµατικές αναλώσεις της τελευταίας τριετίας, ωστόσο ενδέχεται να διαφοροποιηθεί στο µέλλον. Επίσης χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες στερεά απόβλητα µε τους ακόλουθους κωδικούς ΕΚΑ: Υλικό ΕΚΑ Προέλευση Στείρα βωξίτη Εργοστάσια παραγωγής αλουµίνας Ενδεικτική ποσότητα (tn/yr) ιαχείριση Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ

20 20 Υλικό ΕΚΑ Προέλευση Ερυθρά ιλύς Αποφρύγµατα σιδηροπυρίτη Τέφρα κλιβάνου Ιπτάµενη (πτητική) τέφρα άνθρακα Χηµική γύψος (FGD) Πτητική τέφρα από συναποτέφρωση Απόβλητα επεξεργασίας σκωριών Ανεπεξέργαστη σκωρία Σκωρίες εξέλασης ΜΦ: Μύλος φαρίνας, ΜΤ: Μύλος τσιµέντου Εργοστάσια παραγωγής αλουµίνας Εργοστάσια παραγωγής οξέων, αζώτου και λιπασµάτων Μονάδες παραγωγής ενέργειας Μονάδες παραγωγής ενέργειας Μονάδες παραγωγής ενέργειας Μονάδες παραγωγής ενέργειας Εργοστάσια παραγωγής σιδήρου και χάλυβα Εργοστάσια παραγωγής σιδήρου και χάλυβα Εργοστάσια παραγωγής σιδήρου και χάλυβα Ενδεικτική ποσότητα (tn/yr) ιαχείριση Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΤ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ και ΜΤ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΤ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ 5. Κατανάλωση καυσίµων (τον/έτος, ενδεικτικά στοιχεία): Οι ετήσιες απαιτήσεις του Εργοστασίου είναι : Τύπος καυσίµου Τρόπος παραλαβής Προέλευση Ποσότητα (ενδεικτικά) Άνθρακας Πλοία Εξωτερικό PET COKE Πλοία Εσωτερικό - Εξωτερικό Βιοµάζα Φορτηγά Εσωτερικό Φυσικό (Nm³) αέριο ίκτυο Εσωτερικό Κατανάλωση νερού (m 3 /έτος, ενδεικτικά στοιχεία ): Συνολική κατανάλωση :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Τίτλος δραστηριότητας... 3 1.2. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας... 3 1.3. Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή... 4 1.3.1. Θέση... 4 1.3.2. Διοικητική υπαγωγή... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;'

'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;' 'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;' Kωνσταντίνος Συµεωνίδης, ιευθυντής Περιβάλλοντος ΚΤΕ, Α.Ε. Tσιµέντων ΤΙΤΑΝ) Οδηγία 1999/31/EK Η πρόληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25-1 - 2011 Αριθ.πρωτ.: 170166 Σχετ.: ΠΡΟΣ: Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ «ΤΙΤΑΝ» Χαλκίδος 22 Α 11143 ΑΘΗΝΑ συν. Θεωρηµένη Τεχνική Εκθεση

Αθήνα 25-1 - 2011 Αριθ.πρωτ.: 170166 Σχετ.: ΠΡΟΣ: Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ «ΤΙΤΑΝ» Χαλκίδος 22 Α 11143 ΑΘΗΝΑ συν. Θεωρηµένη Τεχνική Εκθεση Υπαγωγή στην Οδηγία 96/61/ΕΚ(IPPC) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΚΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: 210 8650214 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η ισορροπία των οικοσυστηµάτων βασίζεται στην αγαστή συνεργασία των ειδών που τα απαρτίζουν. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική χρήση των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτούμενων Υποδομών & Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για τη Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας: 261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Έλεγχου παραγωγής Κλίνκερ/ Τσιμέντου. Χαράλαμπος ΚΟΥΡΗΣ Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Διαδικασία Έλεγχου παραγωγής Κλίνκερ/ Τσιμέντου. Χαράλαμπος ΚΟΥΡΗΣ Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Διαδικασία Έλεγχου παραγωγής Κλίνκερ/ Τσιμέντου Χαράλαμπος ΚΟΥΡΗΣ Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Παραγωγική διαδικασία κλίνκερ/ τσιμέντου Από το λατομείο στο εργοστάσιο φορτωτής

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ιαχείρισηστερεώναποβλήτων Στόχος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων: προστασία της δηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Έλεγχου παραγωγής Κλίνκερ/ Τσιμέντου. Χαράλαμπος ΚΟΥΡΗΣ Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Διαδικασία Έλεγχου παραγωγής Κλίνκερ/ Τσιμέντου. Χαράλαμπος ΚΟΥΡΗΣ Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Διαδικασία Έλεγχου παραγωγής Κλίνκερ/ Τσιμέντου Χαράλαμπος ΚΟΥΡΗΣ Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Παραγωγική διαδικασία κλίνκερ/ τσιμέντου Από το λατομείο στο εργοστάσιο φορτωτής

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

50056, 149893, 150246 152365) TELEFAX : 210 6430625. e-mail: v.diamanti@prv.ypeka.gr 213185/8.10.12 ΑΕΠΟ»

50056, 149893, 150246 152365) TELEFAX : 210 6430625. e-mail: v.diamanti@prv.ypeka.gr 213185/8.10.12 ΑΕΠΟ» Υπαγωγή στην οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 26 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ9Φ-ΛΔΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Μ9Φ-ΛΔΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-12 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦΚ/Β.20.1/14889/939

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 3/Α/οικ.7446 ΠΕ 12526/ / /2011

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 3/Α/οικ.7446 ΠΕ 12526/ / /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β8Φ-Ν1Λ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ /3770

ΑΔΑ: 45Β8Φ-Ν1Λ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ /3770 Αθήνα, 01-11- 2011 Α.Π.: Οικ. 15408/3770 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά, Νοέμβριος 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χανιά, Νοέμβριος 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ Ιεράρχηση αποβλήτων Η επαναχρησιμοποίηση λυμάτων στα υψηλότερα επίπεδα της πυραμίδας Ιεράρχηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 Η εταιρεία ZEME ECO FUELS & ALLOYS LTD πρόκειται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας που θα περιλαμβάνει την παραγωγή υψηλής αξίας κραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-12-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/4914/13 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/4534/13 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΕΩΝ vπυροπροστασια - ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ Απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραµµά για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης συµπεριλαµβάνει σειρά µέτρων, που έχουν άµεσα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Παπαδόπουλος Χηµικός (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Μίρκα Ράδου Χηµικός Μηχανικός Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 05-04-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.686 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 2011-ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

HELECO 2011-ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ HELECO 2011-ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ποιότητα Ατμόσφαιρας-Ατμοσφαιρική & Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση-Μέτρα αντιμετώπισης Λάρισα 4 Ιουνίου 2010 Μέτρα αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σ. Χ. ΜΠΙΚΟΣ, Θ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ Τµήµα Marketing & Υποστήριξης Πωλήσεων ΕΠΑ Α.Ε. Κύρια Σηµεία Συνοπτικά στοιχεία χρήσης ΦΑ Ανάλυση βιοµηχανικής χρήσης ΦΑ ύσκολες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 4-05-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 858 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Περιβάλλον και Ανάπτυξη «Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ. Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντεταλμένη Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project LIFE 11 ENV/CY/859 Ακρωνύμιο: QuaResE ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένα συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στις Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές του νόµου 2545/97

Αποκεντρωµένα συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στις Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές του νόµου 2545/97 Αποκεντρωµένα συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στις Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές του νόµου 2545/97. Μαρίνος Κουρής Τοµέας Ανάλυσης, Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ιεργασιών & Συστηµάτων Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κύριε.., Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, στα πλαίσια του σκοπού του και των δράσεων του προχώρησε στη σύσταση Οµάδας Εργασίας µε θέµα τις «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 / 1 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/3/οικ. 669/47 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ)

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Αφροδίτη Μπιζά, Αντιπρόεδρος Ε ΣΝΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-2-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετ: Φ290/2844/14,Φ290/1504/14, Φ290/60/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ290/2671/15,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων στις

ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων στις ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων στις Βιοµηχανικές Περιοχές Α. Μουρτσιάδης ιεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. : 71ο χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Σουσάκι Αγ. Θεοδώρων.

: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. : 71ο χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Σουσάκι Αγ. Θεοδώρων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μελέτη Βαζαίου Σοφία Μούσιου Σταυρούλα Καριτσά Κερασούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-6-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β/20.1/7439/464 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα