ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: , , , , Τηλ./fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων , Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ Αθήνα Αριθ.πρωτ.: Σχετ.: , , , , ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 19,3 χλµ Λεωφ. Μαρκοπούλου Παιανία Αττικής συν. Θεωρηµένη Μ.Π.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της εταιρίας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» που λειτουργεί στο 5 0 χλµ. Βόλου Αγριάς, του Ν. Μαγνησίας. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά.». 2. Τον Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/ ): «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικώνβιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 4. Το Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 5. Τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού

2 ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 7. Την υπ αρ. 2876/09 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» 8. Το Π 119/13 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 9. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/ ): «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρµονιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ... και άλλες διατάξεις» (Α 91). 10. Την ΚΥΑ 37111/2021/03 (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/03) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης της συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2, 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02». 11. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». 12. Την Κ.Υ.Α /1117/05 (ΦΕΚ 759/Β/ ) σχετικά µε «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων». (εναρµόνιση Οδηγίας 2000/76 ΕΚ). 13. Την ΚΥΑ 43504/05 (ΦΕΚ/ Β/1784/ ) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόµενο και διάρκεια ισχύος αυτών». 14. Την ΚΥΑ ΗΠ.13588/725/ (ΦΕΚ 383/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλητών». 15. Την ΚΥΑ ΗΠ.24944/1159/ (ΦΕΚ 791/ ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών

3 Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» Την ΚΥΑ 8668/ (ΦΕΚ 287/2-3-07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ ΕΑ)». 17. Την ΚΥΑ οικ /2011 (ΦΕΚ 354Β /8.3.11) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 18. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 1440/ ) «ιαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού» όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 1190/ ). 19. Την ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/ ». 20. Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/ ): «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα». 21. Την ΚΥΑ 21398/2012 (Φ.Ε.Κ. 1470/Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων..(φεκ 209/Α/ )». 22. Την Κ.Υ.Α. οικ /2012 (ΦΕΚ 2703/Β/ ) «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθµ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209)». 23. Την ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/ ) «Καθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010». 24. Την ΚΥΑ /13 (ΦΕΚ 2220/Β/ ) τροποποίηση της υπ αριθ /2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων (Β

4 4 354) και συναφείς διατάξεις». 25. Την υπ αρ / Εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ µε διευκρινήσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ οικ /2011 (ΦΕΚ 354Β /8.3.11). 26. Την υπ αρ. πρωτ. οικ / Εγκύκλιο (αρ. 16) του Γεν. Γραµµατέα Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ σχετικά µε κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 4014/ Την υπ αρ. πρωτ. οικ /1799/ Εγκύκλιο της Γεν. /νσης Περ/ντος του ΥΠΕΚΑ σχετικά µε τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων. 28. Την υπ αρ. 2013/163/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της , για τη θέσπιση των συµπερασµάτων βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών (Β Τ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί βιοµηχανικών εκποµπών, όσον αφορά την παραγωγή τσιµέντου, ασβέστου και οξειδίου του µαγνησίου. 29. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ15359:2011 Solid Recovered Fuels- Specifications & Classes για τη θέσπιση προδιαγραφών των δευτερογενών καυσίµων 30. Τον υπ αρ. 166/ Ε PRTR (L 033/ ), Kανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 91/689/E.Ο.Κ. και 96/61/E. Κ. 31. Το γεγονός ότι η υπό εξέταση µονάδα εµπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β), περί συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου σύµφωνα µε το άρθρο 21 της οποίας δεν επιβάλλονται στην υπό εξέταση µονάδα όρια εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, ούτε απαιτήσεις σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση µονάδων καύσης που εκπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα. 32. Την υπ αρ / Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ισχύος 7 ετών, για την εξεταζόµενη µονάδα. 33. Την υπ αρ 600/Φ / άδεια λειτουργίας από την /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας της Ν. Αυτ. Μαγνησίας, του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντων της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που είναι εγκατεστηµένο 5 0 χλµ. Βόλου - Αγριάς, του Ν. Μαγνησίας.

5 5 34. Την υπ αρ. 2462/Φ / τροποποίηση της υπ αρ 600/Φ / άδειας λειτουργίας από την /νση Ανάπτυξης της Ν. Αυτ. Μαγνησίας, του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντων της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που είναι εγκατεστηµένο 5 0 χλµ. Βόλου - Αγριάς, του Ν. Μαγνησίας. 35. Την υπ αρ 4514/95/ άδεια διάθεσης λυµάτων προσωπικού του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντων της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που είναι εγκατεστηµένο στο 5 0 χλµ. Βόλου - Αγριάς, του Ν. Μαγνησίας. 36. Την υπ αρ 68/2557/ άδεια χρήσης νερού από βιοµηχανική γεώτρηση (Γ1), από τη /νση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 37. Την υπ αρ 69/2558/ άδεια χρήσης νερού από βιοµηχανική γεώτρηση (Γ2), από τη /νση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 38. Την υπ αρ 70/2559/ άδεια χρήσης νερού από βιοµηχανική γεώτρηση (Γ3), από τη /νση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 39. Την υπ αρ 71/2560/ άδεια χρήσης νερού από βιοµηχανική γεώτρηση (Γ4), από τη /νση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 40. Την υπ αρ 72/2562/ άδεια χρήσης νερού από βιοµηχανική γεώτρηση (Γ5), από τη /νση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 41. Την υπ αρ 65/2551/ άδεια χρήσης νερού από βιοµηχανική γεώτρηση (Γ6), από τη /νση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 42. Την υπ αρ / απάντηση της /νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩ Ε σε αίτηση θεραπείας για τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο. 43. Την υπ αρ / απάντηση της /νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ σε αίτηµα παράτασης προθεσµίας εγκατάστασης υβριδικού φίλτρου στον περιστροφικό κλίβανο ΠΚ 2 του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο. 44. Την υπ αρ / απάντηση της /νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ σε αίτηση θεραπείας για τροποποίηση συγκεκριµένου περιβαλλοντικού όρου, του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που λειτουργεί στην Αγριά Βόλου του Ν. Μαγνησίας.

6 6 45. Την Εθελοντική Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ ΥΠΕΚΑ και Ένωσης Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδας ( ) για την «πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από την τσιµεντοβιοµηχανία». 46. Η από υποβληθείσα Μ.Π.Ε. της εξεταζόµενης µονάδας (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 47. Το υπ αρίθµ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ µε το οποίο απεστάλη η ΜΠΕ της εξεταζόµενης δραστηριότητας για δηµοσιοποίηση και γνωµοδότηση των εµπλεκοµένων φορέων. 48. Το υπ αρ. πρωτ. Φ/Β.1/7584/578/ έγγραφο της /νσης Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περν/τος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µε θετική γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /2-7-13). 49. Το υπ αρ. 3494/ έγγραφο της /νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων µε θετική γνωµοδότηση και όρους επί της ΜΠΕ (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 50. Το υπ αρ / έγγραφο της /νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ µε θετική γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 51. Το υπ αρ. 13/ πρακτικό Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας µε θετική γνωµοδότηση και όρους επί της Μ.Π.Ε. (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 52. Το υπ αρ Λ11/16/13/ έγγραφο της /νσης Λιµενικών Υποδοµών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σύµφωνα µε το οποίο δεν έχει αντίρρηση µε τα όσα προτείνονται στη ΜΠΕ, για την υφιστάµενη λιµενική εγκατάσταση, µε ορισµένους όρους (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων και των συνοδών έργων (Λιµενικές εγκαταστάσεις) του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της εταιρίας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» που λειτουργεί στο 5 0 χλµ. Βόλου Αγριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.

7 7 Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης Επωνυµία Επιχείρησης: Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Θέση Εγκατάστασης: /νση Βιοµηχανικής Εγκατάστασης: Ε ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Αγριά Βόλου, Ν. Μαγνησίας, ΤΚ Οι γεωγραφικές συντεταγµένες του εργοστασίου είναι : χ= και ψ= Ενώ κατά ΕΓΣΑ Χ= ,373 Y= ,001 5 ο χλµ Ε.Ο. Βόλου Αγριάς /νση Έδρας: 19,2 χλµ Λεωφόρος Μαρκοπούλου Παιανία Είδος έργου ή ραστηριότητας: (Υ.Α. 1958/2012) ΣΤΑΚΟ (Βιοµηχανία παραγωγής τσιµέντου) H εγκατάσταση εντάσσεται στην κατηγορία Α1 σύµφωνα µε την ΥΑ Αριθ. Η.Π.1958/2012. Συγκεκριµένα, αναφέρεται στην 9 η Οµάδα (βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις), στην υποοµάδα «Κατασκευή προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά» µε Α/Α 117. ραστηριότητα IED (παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/20 13): Μέγεθος: Η εγκατάσταση εντάσσεται στο εδάφιο 3.1.α (παραγωγή κλίνκερ τσιµέντου σε περιστροφικές καµίνους παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 500 τόνων ηµερησίως ή σε άλλες καµίνους παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 50 τόνων ηµερησίως) τόνοι φαιού κλίνκερ, τόνοι λευκού Κλίνκερ τόνοι τσιµέντου Ισχύς Βιοµηχανικής Εγκατάστασης ,59 kw (άδεια λειτουργίας εργοστασίου) Έκταση Βιοµηχανικού Γηπέδου: Στοιχεία Κάλυψης: Χρόνος Λειτουργίας: m2 ιδιόκτητης εδαφικής έκτασης m2 συνολική έκταση κτισµάτων 365 ηµέρες /έτος, Βάρδιες λειτουργίας: 4

8 8 Αριθµός Εργαζοµένων: Σύνολο Εργαζοµένων: 264 άτοµα 2. Παραγωγική διαδικασία Η παραγωγική διαδικασία κλίνκερ και τσιµέντου περιλαµβάνει : α)την προετοιµασία και αποθήκευση καυσίµου, β) την διαχείριση των πρώτων υλών κλίνκερ, γ) την παραγωγή κλίνκερ, δ) την παραγωγή τσιµέντου και την αποθήκευση και ε) την συσκευασία και µεταφορά των προϊόντων Περιλαµβάνει 4 µονάδες παραγωγής κλίνκερ (ΠΚ), εγκαταστάσεις θραύσεως αποθηκεύσεως αλέσεως Α Υλών και τις εγκαταστάσεις αλέσεως παραδόσεων τσιµέντου. Η βασική πρώτη ύλη, ο ασβεστόλιθος, παραλαµβάνεται από τις εγκαταστάσεις / λατοµείο στην περιοχή Πλατάνου-Αλµυρού και µεταφέρεται µε πλοία στο Εργοστάσιο. Οι υπόλοιπες Α Ύλες µεταφέρονται µε πλοία ή µε αυτοκίνητα. Ως καύσιµο χρησιµοποιείται κάρβουνο, πετρελαϊκό κωκ, φυσικό αέριο και βιοµάζα. Τα δύο πρώτα µεταφέρονται στο Εργοστάσιο µε πλοία. Στο χώρο του Εργοστασίου λειτουργεί και µονάδα αποθήκευσης και άλεσης κάρβουνου και πετρελαϊκού κωκ για την κάλυψη των αναγκών του Εργοστασίου. Το φυσικό αέριο εισέρχεται στο εργοστάσιο από το δίκτυο της ΕΠΑ Θεσσαλίας, ενώ η βιοµάζα µεταφέρεται µε φορτηγά αυτοκίνητα. Οι Α Ύλες αντιδρούν στην περιστροφική κάµινο προς κλίνκερ, το δε κλίνκερ συναλέθεται µε άλλες Α ύλες στους µύλους, προς παραγωγή τσιµέντου. Οι παραδόσεις τσιµέντου γίνονται κυρίως µε πλοία χύδην, µικρότερες δε ποσότητες παραδίδονται σε σακκευµένο τσιµέντο ή χύµα µε σιλοφόρα οχήµατα. 3. Περιγραφή Εγκαταστάσεων 3.1 Υφιστάµενες εγκαταστάσεις Το εργοστάσιο «ΟΛΥΜΠΟΣ» αποτελείται από τέσσερεις γραµµές παραγωγής κλίνκερ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται το σύνολο των εγκαταστάσεων και των γραµµών παραγωγής του εργοστασίου. Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α1. ΑΝΘΡΑΚΑΣ/PETCOKE 1. ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΘΡΑΚΑ/PETCOKE (33m x 140m), t. Αποθέτης 800t/h, παραλήπτης 100t/h. 2. MΥΛΟΙ ΑΝΘΡΑΚΑ Οι δύο (2) µύλοι άνθρακα. ιαθέτουν δυο ζεύγη τροχών έκαστος και κάθε µύλος παράγει 15-33t/h και έχει ειδική κατανάλωση 7-14 kwh/t. Η τροφοδοσία γίνεται από 3 µεταλλικά

9 9 silos χωρητικότητας 200, 200 και 50 t αντίστοιχα. 3. ΣΙΛΟ ΑΝΘΡΑΚΑ/PETCOKE Ο αλεσµένος άνθρακα ή το pet coke αποθηκεύονται σε µεταλλικά σιλό και από εκεί µε πνευµατική µεταφορά οδηγούνται στις Π.Κ. Υπάρχουν επτά (7) σιλό, εκ των οποίων τα πέντε (5) είναι των 60t, και υπάρχουν ένα σιλό των 50t και ένα των 80t. ύο silos οπλισµένου σκυροδέµατος χωρητικότητας 320 m³ έκαστο, µετά από τροποποιήσεις, χρησιµοποιούνται για αποθήκευση αλεσµένου petcoke, που προορίζεται για πώληση µέσω σιλοφόρων αυτοκινήτων. Η συνολική εγκαταστηµένη ισχύς είναι 385Kw. 4. ΣΑΚΚΕΥΣΗ PETCOKE ΣΕ BIG BAGS Στην εγκατάσταση πραγµατοποιείται σάκκευση petcoke σε big bags προς πώληση. Χρησιµοποιείται ένα silo αποθήκευσης αλεσµένου petcoke (80t). Μία σωληνογραµµή πνευµατικής µεταφοράς συνολικού µήκους 190 µ. Το υλικό µεταφέρεται σε ένα νέο µεταλλικό silo χωρητικότητας 60t, το οποίο τροφοδοτεί τη µηχανή σάκκευσης των big bags µε ικανότητα παραγωγής 20t/h. Και τα δύο silos διαθέτουν δικά τους επικαθήµενα σακκόφιλτρα. Επίσης σακκόφιλτρο διαθέτει και η µηχανή σάκκευσης. Η συνολική εγκαταστηµένη ισχύς είναι 335 KW. Α2. ΒΙΟΜΑΖΑ Η βιοµάζα ( αγροτικά υπολείµµατα ) εισέρχεται στην εγκατάσταση µε φορτηγά οχήµατα. Αποθηκεύεται σε κλειστή αποθήκη, στον υπαίθριο χώρο εκτός αυτής, αλλά και υπαίθρια σε χώρους του λατοµείου. Τεµαχίζεται σε τεµαχιστή ( shredder ), ικανότητας 5t/h, µεταφέρεται σε µεταλλικό silο χωρητικότητας 200m³ ( t), µε έναν κλειστού τύπου αεροµεταφορέα. Με κατάλληλη λειτουργία ξύστρας, µεταφορικής βίδας και ενός ακόµη κλειστού τύπου αλυσοµεταφορέα και αφού το υλικό απαλλαχθεί από ξένα σιδερένια σώµατα µε τη βοήθεια µαγνητικού διαχωριστή, διέρχεται και ζυγίζεται σε ηλεκτρονικό ταινιοζυγό ικανότητας 10t/h και δια αεροµεταφοράς οδηγείται στον αντιδραστήρα ασβεστοποίησης της καµίνου 1 (ΠΚ1). Η εγκατάσταση αποκονιώνεται µε 2 σακκόφιλτρα. Η αποθηκευτική ικανότητα βιοµάζας στην αποθήκη της εγκατάστασης είναι 2000t, ενώ σε χώρους του λατοµείου µπορεί να φτάσει τους 6000 t. Α3. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Η εγκατάσταση προµηθεύεται φυσικό αέριο από την ΕΠΑ Θεσσαλίας. Στα όρια του οικοπέδου υπάρχει σύστηµα µετρητή, µε διορθωτή θερµοκρασίας και πίεσης, που ελέγχεται και βαθµονοµείται από την ΕΠΑ. Το φυσικό αέριο χρησιµοποιείται για εναύσεις, προθερµάνσεις φούρνων και ξήρανση των πρώτων υλών τσιµέντου. Α4. ΜΑΖΟΥΤ Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου υπάρχουν τρεις δεξαµενές µαζούτ για την τροφοδότηση των Π.Κ και των πυρεστιών των Μύλων. Είναι µία των 850t και δυο των 3.000t. Η µία δεξαµενή των 3.000t έχει καθαρισθεί και είναι εκτός λειτουργίας. Το µαζούτ έχει

10 10 υποκατασταθεί πλήρως από το φυσικό αέριο. Οι δύο δεξαµενές σταδιακά θα απορρυπανθούν. Α5. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ Εντός της εγκατάστασης λειτουργεί µία υπόγεια δεξαµενή 7200 lt πετρελαίου κίνησης και µια ίδια ( 7200lt) βενζίνης επίσης υπόγεια. Η βενζίνη χρησιµοποιείται για την κίνηση των οχηµάτων, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σε οχήµατα, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και στους πετρελαιοκινητήρες των βοηθητικών κινήσεων των κλιβάνων. Συνολικά υπάρχουν 4 Η/Ζ ισχύος 1190 KVA. Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ A ΥΛΩΝ: - σιλό ασβεστόλιθου t - σιλό ασβεστόλιθου t - σιλό βωξίτη t - σιλό πετρώµατος Π1, Π2 (2 x 1000 tn) t - σιλό ιπτάµενης τέφρας (δέκα) t - 1 σιλό Βόρειο (οπλ. σκυροδ.) t - 1 σιλό Νότιο (οπλ. σκυροδ.) t - σιλό 18 (οπλ.σκυροδ.) t - σιλό 19 (οπλ.σκυροδ.) t - 5 µεταλλικά σιλό x 100t έκαστο 500 t - 1 σιλό ( µεταλλικό ) 100 t - 2 σιλό (µεταλλικά) 400 t έκαστο, είναι άδεια και χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες - Η εκφόρτωση και αποθήκευση α υλών τσιµέντου ( γύψος, ποζολάνη κ.α ) γίνεται σε κλειστή αποθήκη δύο διαµερισµάτων, χωρητικότητας 15000t, µέσω αποθέτη, ικανότητας 1000t/h. Η παραλαβή και η τροφοδοσία των αντίστοιχων silos των µύλων τσιµέντου, γίνεται µέσω παραλήπτη, ικανότητας 400t/h. - υπαίθρια αποθήκη αργίλου (έως t), κερατόλιθου (έως 5.000t), δολοµίτη («ιστορικό» απόθεµα t από το παλαιό λατοµείο που αναλώνεται σταδιακά έως εξαντλήσεως), σχίστη (5000t), βωξίτη/ στύρων βωξίτη (έως 2000t), WFA (έως 2000t), red mud (έως 1000t), µηλοχώµατος (έως 1000t), καολίνη (έως 1000t), φθορίτη (έως 5000t), ασβεστόλιθου ασφαλείας (αποθ. ασφαλείας έως t). Γ. ΘΡΑΥΣΗ Α ΥΛΩΝ ΚΛΙΝΚΕΡ 1. ΘΡΑΥΣΤΗΡΑΣ Νο 5 ΑΡΓΙΛΟΥ 350t/h. 2. ΘΡΑΥΣΤΗΡΑΣ Νο6 ΟΛΟΜΙΤΗ ( ασβεστόλιθο 300t/h, δολοµίτη 270t/h)

11 11. ΠΡΟΟΜΟΙΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ Α ΥΛΩΝ ΚΛΙΝΚΕΡ Οι Α Ύλες εναποτίθενται στις δυο προοµοιογενοποιήσεις µέσω αποθετών. 1. ΠΡΟΟΜΟΙΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ Νο 1 Κλειστή αποθήκη δυο διαµηκών σωρών t έκαστος. Αποθέτης 1400t/h Παραλήπτης 600t/h 2. ΠΡΟΟΜΟΙΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ Νο2 Κλειστή αποθήκη δυο διαµηκών σωρών t έκαστος. Αποθέτης 1400t/h Παραλήπτης 700t/h Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΙΝΑΣ 1. ΜΥΛΟΣ ΦΑΡΙΝΑΣ Νο1 Κάθετος µύλος µε τέσσερις τροχούς, Φ: 4,3m. 435tn/h, 10,5KWh/tn. 2. ΜΥΛΟΣ ΦΑΡΙΝΑΣ Νο2 Σφαιρόµυλος δυο διαµερισµάτων, L: 6,7m, Φ: 3m, 40tn/h φαιά φαρίνα και 31tn/h λευκή, 38,3 kwh/tn. 3. ΜΥΛΟΣ ΦΑΡΙΝΑΣ Νο3 Σφαιρόµυλος µε ξηραντήρι και δύο θαλάµους κεντρικής εκφορτώσεως. L: 11,5m Φ: 3,4m, 77tn/h and 20kwh/tn. 4. ΜΥΛΟΣ ΦΑΡΙΝΑΣ Νο4 Σφαιρόµυλος L: 9m, Φ: 4m, 106 tn/h, 28 Kwh/h. 5. ΜΥΛΟΣ ΦΑΡΙΝΑΣ Νο5 Κεντρικής εκφορτώσεως µε ξηραντήριο L:16m και Φ:4,8m, 240 tn/h, 24,2 kwh/tn. ΣΤ. ΣΙΛΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΑΡΙΝΑΣ Υπάρχουν 15 σιλό τα οποία έχουν τις παρακάτω χωρητικότητες: 2 σιλό x tn 8 σιλό x 420 tn 3 σιλό x tn 2 σιλό x tn Ζ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΚΕΡ 1. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ Νο1 L: 72m, D: 4,8m και στηρίζεται σε 3 βάθρα. Ανακοµιστής µε 2 κολώνες και 4 κυκλώνες έκαστος. Παραγωγική ικανότητα 5.000t/d.

12 12 Προασβεστοποιητής 900m 3, D:6.600mm. To κλίνκερ, µέσω 2 καδοφόρων, οδεύει στο σιλό κλίνκερ, χωρητικότητας t. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκευθεί και στα άλλα δύο silos, χωρητικότητας 25000t και 65000t αντίστοιχα. Καύσιµο : µίγµα άνθρακα/pet coke και βιοµάζα Για την έναρξη της καύσης χρησιµοποιείται φυσικό αέριο Καυστήρας χαµηλών NOx. Μέση ετήσια θερµική κατανάλωση 860 Kcal/kg κλίνκερ. 1 Υβριδικό Φίλτρο 2. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ Νο2, L: 122m, D: 3,2m και στηρίζεται σε 5 βάθρα. εν διαθέτει προασβεστοποιητή. Παραγωγική ικανότητά 330t/d λευκό κλίνκερ. Το κλίνκερ µεταφέρεται µέσω µεταλλικών µεταφορέων και αναβατήρων σε σιλό Λ. Κύριο καύσιµο petcoke Για την έναρξη της καύσης φυσικό αέριο Μέση ετήσια θερµική κατανάλωση είναι kcal/kg λευκού κλίνκερ. Πύργο ψύξης των καυσαερίων. 2 Η/Φ εν παραλλήλω. 3. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ Νο3 Εκτός λειτουργίας από το Έχει ήδη αποξηλωθεί η ΠΚ 4. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ Νο 4, L: 72m, D: 4,35m και στηρίζεται σε 4 βάθρα. ιαθέτει προθερµαντή 4 βαθµίδων µε µία συστοιχία δίδυµων κυκλώνων. εν διαθέτει προασβεστοποιητή. Παραγωγική ικανότητά 2000 tn/d. Κύριο καύσιµο άνθρακας ή µίγµα άνθρακα/petcoke Για την έναρξη της καύσης φυσικό αέριο Ο καυστήρας είναι χαµηλών NOx. Μέση ετήσια θερµική κατανάλωση 890 kcal/kg κλίνκερ. Πύργο ψύξης των καυσαερίων. 2 Η/Φ εν παραλλήλω. 5. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ Νο5 L: 72m, D: 4,8m κ στηρίζεται σε 3 βάθρα. ιαθέτει προθερµαντή 4 βαθµίδων µε 2 συστοιχίες δίδυµων κυκλώνων. Επίσης 2 προασβεστοποιητές, έναν ανά συστοιχία κυκλώνων, συνολικής χωρητικότητας 454m 3.

13 13 Παραγωγική ικανότητά t/d. Καυστήρας χαµηλών NOx. Κύριο καύσιµο άνθρακας ή µίγµα άνθρακα/petcoke Για την έναρξη της καύσης φυσικό αέριο Μέση ετήσια θερµική κατανάλωση είναι 870 kcal/kg κλίνκερ ιαθέτει πύργο ψύξης των καυσαερίων 2 Η/Φ εν σειρά. Η. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΚΛΙΝΚΕΡ: 1. ΨΥΓΕΙΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΚ1-3 εσχάρες παλινδρόµησης - ενεργός επιφάνεια ψύξης m2 - συνολική παροχή αέρα ψύξης Nm3/h - ανάκτηση θερµότητας απαερίων 65,37 % - 2 Η/Φ εν παραλλήλω 2. ΨΥΓΕΙΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΚ2-1 κεκλιµένη εσχάρα - συνολική παροχή αέρα ψύξης Nm3/h - Η/Φ 3. ΨΥΓΕΙΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΚ3 : Εκτός λειτουργίας 4. ΨΥΓΕΙΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΚ4: - 2 εσχάρες παλινδρόµησης - βελτίωση 1ης εσχάρας - ενεργός επιφάνεια ψύξης - 62 m2 - συνολική παροχή αέρα ψύξης Nm3/h - ανάκτηση θερµότητας απαερίων 67,9% - Η/Φ 5. ΨΥΓΕΙΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΚ5: - 3 εσχάρες παλινδρόµησης - βελτίωση 2 ης κ 3 ης εσχάρας - ενεργός επιφάνεια ψύξης - 62 m2 - συνολική παροχή αέρα ψύξης Nm3/h - ανάκτηση θερµότητας απαερίων 68 % - Η/Φ Θ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΛΙΝΚΕΡ 1. ΣΙΛΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΝΟ.1 : Είναι παλαιά αποθήκη, ορθογωνικής διατοµής µε τρία διαµερίσµατα, διαστάσεων 70 m x 20m x 25 m και χωρητικότητας tn. Είναι κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα.

14 14 ΣΙΛΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΝΟ.2 : Αποθήκη, κυκλικής διατοµής και χωρητικότητας tn. ΣΙΛΟ ΚΛΙΝΚΕΡ ΝΟ3 : Το νέο σιλό έχει χωρητικότητα tn και είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η διάµετρός του είναι 48 m και το συνολικό ύψος 44 m. Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των µηχανηµάτων 242,80 KW. 2. ΣΙΛΟ ΛΕΥΚΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ: ύο σιλό των 2.000t έκαστο. Ι. ΜΥΛΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΥΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Νο 3 -σφαιρόµυλος KW, Φ - 3,66 m, L -10,97 m - 2 διαµερίσµατα - δυναµικότητα / παραγωγή: 40t/h φαιό ή 25t/h λευκό - 2 διαχωριστές παλαιού τύπου - ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 64,5-103 KWh/t - 2 Σ/Φ εν παραλλήλω - Βαθµός εκµετάλλευσης: 80% ΜΥΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Νο 4 - σφαιρόµυλoς KW, Φ - 4,2 m, L -13 m - 2 διαµερίσµατα - δυναµικότητα / παραγωγή: 110 t/h (100 t/h ) - 1 διαχωριστής τρίτης γενιάς - ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 41 KWh/t - Η/Φ - Βαθµός εκµετάλλευσης: 85% ΜΥΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Νο 5 - σφαιρόµυλoς KW, Φ - 4,2 m, L -13 m - 2 διαµερίσµατα - δυναµικότητα / παραγωγή: 110 t/h (100 t/h ) - 1 διαχωριστής τρίτης γενιάς - ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 41 KWh/t - Η/Φ - Βαθµός εκµετάλλευσης: 80% ΜΥΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Νο 6 - σφαιρόµυλος KW, Φ - 4,57 m, L -13,72 m - 2 διαµερίσµατα

15 15 - δυναµικότητα / παραγωγή: 160 t/h (150 t/h ) - διαχωριστής 3ης γενιάς - ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 37,4 KWh/t - Η/Φ - Βαθµός εκµετάλλευσης: 82% ΜΥΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Νο 7 - σφαιρόµυλος KW, Φ - 4,57 m, L -13,72 m - 2 διαµερίσµατα - δυναµικότητα / παραγωγή: 160 t/h (150 t/h ) - διαχωριστής 3ης γενιάς - ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 37,4 KWh/t -Η/Φ - Βαθµός εκµετάλλευσης: 82% ΜΥΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Νο 8 - σφαιρόµυλος KW, Φ - 4,27 m, L -14,02 m - 2 διαµερίσµατα - δυναµικότητα / παραγωγή :175 t/h (170 t/h ) - διαχωριστής δεύτερης γενιάς - ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 34,7 KWh/t - Η/Φ - Βαθµός εκµετάλλευσης: 84 % Κ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Για την αποθήκευση του τσιµέντου υπάρχουν 23 σιλό µε συνολική αποθηκευτική ικανότητα: 90kt, τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια: - Σιλό τσιµέντου Νο.(1-4) t (συνολικά) ( έχουν ήδη αποξηλωθεί) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 17,0 m) ( έχει ήδη αποξηλωθεί ) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 22,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 22,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 46,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 46,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 42,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 42,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 42,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο t (h - 42,0 m) - Σιλό τσιµέντου Νο.(51-58) t (συνολικά)

16 16 Λ. ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΑΚΚΕΥΣΗΣ Οι µηχανές σάκκευσης είναι τέσσερις (4). Τα χαρακτηριστικά τους αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Χαρακτηριστικά µηχανών σάκκευσης Νο5 Νο6 Νο8 λειτουργίας εκτός Νο9 λειτουργίας εκτός ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ 8RV 8RV 8RV 8RV ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ t/h ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ σάκους/h σε Μ. ΠΑΛΕΤΟΜΗΧΑΝΕΣ Υπάρχουν δυο παλετοµηχανές. Η Νο 1 βρίσκεται στο λιµάνι και η Νο 2 στο χώρο των µηχανών σακκεύσεως. Έκαστη παράγει 120t/h παλετοποιηµένο σακκευµένο τσιµέντο. Ν. ΓΕΡΑΝΟΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ Υπάρχουν πέντε (5) γερανοί φορτοεκφορτώσεων, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στο λιµάνι του εργοστασίου. Τα χαρακτηριστικά τους αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί Χαρακτηριστικά γερανών Α1 Α5 Γ1 Γ3 Γ4 Φορτώσεις Φορτώσεις Εκφορτώσεις Εκφορτώσεις Εκφορτώσεις χύµα τσιµέντου χύδην από πλοία από πλοία από πλοία & κλίνκερ επί τσιµέντου πλοίων επί πλοίων ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ IKANOTHΤΑ tn/h Στην προβλήτα Β φορτώνεται τσιµέντο χύδην επί πλοίων µε ρυθµό t/h. Οι σταθµοί φόρτωσης των σιλοφόρων έχουν ως εξής: - τρεις (3) σταθµοί x 300 t/h και ένας (1) σταθµός x 150t/h

17 - τέσσερις (4) γεφυροπλάστιγγες x 60 t 17 Ξ. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Για τις ανάγκες του (ψύξη µηχανηµάτων, ψεκασµοί, ποτίσµατα, πόσιµο νερό κ.λ.π) το εργοστάσιο διαθέτει έξι γεωτρήσεις. υο γεωτρήσεις Γ1 και Γ2 στη Νέα ηµητριάδα παροχής 30 m 3 /h. υο γεωτρήσεις Γ3 και Γ4 στα Κάτω Λεχώνια παροχής 30 m 3 /h. Μια γεώτρηση στην Αγριά- ράκεια παροχής 70 m 3 /h. Μια γεώτρηση στην Άλλη Μεριά παροχής 25 m 3 /h. Επίσης το εργοστάσιο παραλαµβάνει από την βιοµηχανία αναψυκτικών ΕΨΑ, που βρίσκεται στην Αγριά Βόλου, τα επεξεργασµένα απόβλητα της, περίπου m³/ χρόνο. Στην περιοχή των εγκαταστάσεων της ΠΚ-3 (Lepol), υπάρχει αρτεσιανό πηγάδι µε δυνατότητα άντλησης 240 m 3 /h υφάλµυρου νερού. Το νερό αυτό αντλείται σε συνεχή βάση και απορρίπτεται απευθείας στη θάλασσα, χωρίς να χρησιµοποιείται. Η άντληση είναι απαραίτητη προκειµένου να αποφεύγονται πληµµυρικά φαινόµενα τα οποία εγκυµονούν κινδύνους για τους εργαζόµενους και τα µηχανήµατα. Ο. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΕΩΣ Η αποκονίωση επιτυγχάνεται µε τα εξής φίλτρα στις µονάδες. 1) 1 Υβριδικό Φίλτρο 2) 14 ηλεκτρικά φίλτρα 3 ) 150 σακκόφιλτρα (148 σε λειτουργία) Σε όλες τις καµινάδες υπάρχουν συστήµατα συνεχούς µέτρησης για τον συνεχή έλεγχο περιεκτικότητας σκόνης στα απαέρια των µονάδων παραγωγής. Π. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 1) Μόνιµα συστήµατα διαβροχής σε κατάλληλες θέσεις όπως: Στην υπαίθρια αποθήκη άνθρακα και pet coke όπου είναι εγκατεστηµένη µόνιµη διάταξη αποτελούµενη από δέκα (10) εκτοξευτήρες νερού. Οι πέντε (5) εξ αυτών είναι δυναµικότητας 40 m 3 /h, µε ακτίνα δράσης 40m και πίεση 2-6 bar. Οι υπόλοιπες πέντε (5) είναι δυναµικότητας 13 m 3 /h, µε ακτίνα δράσης 24m και πίεση 1,5-4 bar. 2) Η διαβροχή του οδικού δικτύου γίνεται µε υδροφόρο όχηµα. 3) ίκτυο αποχέτευσης του αστικού τύπου λυµάτων µε βιολογικό καθαρισµό ( εξισορρόπηση, αερισµός, καθίζηση και πάχυνση λάσπης). Η λάσπη συλλέγεται από βυτιοφόρο όχηµα και αποστέλλεται στην ΕΕΛ Βόλου. 4) ιάταξη τεσσάρων συλλεκτήρων αγωγών οµβρίων µε σύστηµα καθίζησης και

18 18 ελαιοδιαχωρισµό 5) Επίσης υπάρχουν 2 υποσταθµοί της ΕΗ 150 KV/2 και 150 Κ4212V/1 6) Χώρος 20,00 x 14,00 m, σε υψόµετρο 48 m, τσιµεντοστρωµένος που λειτουργεί ως ελικοδρόµιο 7) Νέα είσοδος εργοστασίου - δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της λόγω καθυστέρησης του έργου ολοκλήρωσης του περιφερειακού δρόµου της πόλης του Βόλου. 3.2 Λιµενικές εγκαταστάσεις Περιγραφή λιµενικών εγκαταστάσεων Οι υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται για την παραλαβή των Α υλών και καυσίµων και την διάθεση των προϊόντων (τσιµέντο, κλίνκερ και αλεσµένο pet coke ). Προβλήτα Α : L: 45m Στην Προβλήτα Α λειτουργούν: Γερανός Α1 (300 t τσιµέντου/h ή 500 t κλίνκερ/h.) Blow Tanks A5 (εξυπηρετεί πλοία ειδικού τύπου «τσιµεντάδικα»). O αεροσυµπιεστής του Α5 είναι κοχλιοφόρος και παροχής 50 m 3 /min. Προβλήτα B : L: 210m Στην Προβλήτα B λειτουργεί Air slide (δυναµικότητας 500 t/ώρα) που εξυπηρετεί Bulk Carriers, εξοπλισµένο µε τοπικό φίλτρο για τη φόρτωση τσιµέντου. Προβλήτα Γ : L: 140m Στην Προβλήτα Γ λειτουργούν: oι Γερανοί Γ1 (503hp), Γ3 (377,7 hp) και Γ4 (716,7 hp) δυναµικότητας 500 t/h και η αυτοεκφορτώµενη, κλειστή ταινία ασβεστολίθου Γ5 (1200 t/ώρα) στην δυτική πλευρά της προβλήτας Γ, έχει τοποθετηθεί ένα µετακινούµενο χόπερ. Έτσι η εκφόρτωση γίνεται µε αυτοεκφορτωνόµενα πλοία και δεν απαιτείται η λειτουργία των γερανών Γ1,Γ3,Γ4. Με τον τρόπο αυτό η εκφόρτωση γίνεται από µικρό ύψος και παράλληλα τοποθετείται ειδικό ύφασµα για κατακράτηση και συλλογή σωµατιδίων από τα εκφορτωνόµενα υλικά. 4. Κατανάλωση πρώτων υλών - (τον/έτος, ενδεικτικά στοιχεία): Οι βασικές Α ύλες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία είναι οι εξής: Υλικό Ανάλωση (τόνοι) Ασβεστόλιθος ολοµίτης Άργιλος Κερατόλιθος

19 Υλικό 19 Ανάλωση (τόνοι) Σχίστης Βωξίτης Καολίνης Μηλόχωµα Γύψος Ελαφρόπετρα Ποζολάνη Ιπτάµενη τέφρα (ΕΚΑ ) Τέφρα ΑΕΒΑΛ Θειικός σίδηρος Βελτιωτικά άλεσης Σκωρίες έλασης (ΕΚΑ ) Αποφρύγµατα σιδηροπυρίτη (ΕΚΑ ) Ερυθρά ιλύς (ΕΚΑ ) Στείρα βωξίτη (ΕΚΑ ) Απόβλητα επεξεργασίας σκωριών (ΕΚΑ ) Ανεπεξέργαστη Σκωρία (ΕΚΑ ) Πτητική τέφρα από συναποτέφρωση (ΕΚΑ ) Τέφρα κλιβάνου (ΕΚΑ ) Χηµική γύψος (FGD) (ΕΚΑ ) Φθορίτης ΣΥΝΟΛΟ Σηµειώνεται ότι η χρήση πρώτων υλών ενδέχεται να διαφέρει από έτος σε έτος τόσο όσον αφορά το είδος των υλικών όσο και την ποσότητα, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα του υλικού, τις ποιοτικές απαιτήσεις της αγοράς και την συνολική παραγωγή του εργοστασίου. Ο παραπάνω πίνακας αναφέρεται στις πραγµατικές αναλώσεις της τελευταίας τριετίας, ωστόσο ενδέχεται να διαφοροποιηθεί στο µέλλον. Επίσης χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες στερεά απόβλητα µε τους ακόλουθους κωδικούς ΕΚΑ: Υλικό ΕΚΑ Προέλευση Στείρα βωξίτη Εργοστάσια παραγωγής αλουµίνας Ενδεικτική ποσότητα (tn/yr) ιαχείριση Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ

20 20 Υλικό ΕΚΑ Προέλευση Ερυθρά ιλύς Αποφρύγµατα σιδηροπυρίτη Τέφρα κλιβάνου Ιπτάµενη (πτητική) τέφρα άνθρακα Χηµική γύψος (FGD) Πτητική τέφρα από συναποτέφρωση Απόβλητα επεξεργασίας σκωριών Ανεπεξέργαστη σκωρία Σκωρίες εξέλασης ΜΦ: Μύλος φαρίνας, ΜΤ: Μύλος τσιµέντου Εργοστάσια παραγωγής αλουµίνας Εργοστάσια παραγωγής οξέων, αζώτου και λιπασµάτων Μονάδες παραγωγής ενέργειας Μονάδες παραγωγής ενέργειας Μονάδες παραγωγής ενέργειας Μονάδες παραγωγής ενέργειας Εργοστάσια παραγωγής σιδήρου και χάλυβα Εργοστάσια παραγωγής σιδήρου και χάλυβα Εργοστάσια παραγωγής σιδήρου και χάλυβα Ενδεικτική ποσότητα (tn/yr) ιαχείριση Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΤ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ και ΜΤ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΤ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ Μίγµα πρώτων υλών προς ΜΦ 5. Κατανάλωση καυσίµων (τον/έτος, ενδεικτικά στοιχεία): Οι ετήσιες απαιτήσεις του Εργοστασίου είναι : Τύπος καυσίµου Τρόπος παραλαβής Προέλευση Ποσότητα (ενδεικτικά) Άνθρακας Πλοία Εξωτερικό PET COKE Πλοία Εσωτερικό - Εξωτερικό Βιοµάζα Φορτηγά Εσωτερικό Φυσικό (Nm³) αέριο ίκτυο Εσωτερικό Κατανάλωση νερού (m 3 /έτος, ενδεικτικά στοιχεία ): Συνολική κατανάλωση :

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β').

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β'). ΥΠ.Π. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') : "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα