Nexans Ελλάς Απολογισµός 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Nexans Ελλάς Απολογισµός 2004"

Transcript

1 Nexans Ελλάς Απολογισµός 2004

2 2 ιοικητικό Συµβούλιο Ορκωτοί Ελεγκτές 3 Μήνυµα Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου 4 Οικονοµικά Στοιχεία 6 Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων 7 Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 16 Ισολογισµός Χρήσης Σηµειώσεις επί του Ισολογισµού

3 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ιοικητικό Συµβούλιο Yvon RAAK ΠΡΟΕ ΡΟΣ ηµήτριος ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Jean-Pierre REICHENBACH Frédéric VINCENT ΜΕΛΗ Γεώργιος ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ηµήτριος ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Τακτικός Ελεγκτής Ιωάννης ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ Ορκωτοί Ελεγκτές ΕRNST & YOUNG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΑΣΚΟΜ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 2,0% Αθήνα 2

4 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Το 2004 υπήρξε ένα έτος σηµαντικό για την Nexans Ελλάς. Αυτή τη χρονιά η εταιρεία µας ολοκλήρωσε µε επιτυχία τις προσπάθειες προσαρµογής στις νέες παγκόσµιες οικονοµικές συνθήκες που επεκράτησαν τα τελευταία 3 χρόνια. Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγορών κατά τα 3 τελευταία χρόνια υπήρξαν η χαµηλή ζήτηση και η επιβράδυνση των βιοµηχανικών επενδύσεων µε συνέπεια τη χαµηλότερη ζήτηση καλωδίων. Ο Όµιλος Nexans πρωτοπόρος στον τοµέα των καλωδίων, έχοντας την τεχνογνωσία, την εµπειρία και τα µέσα, ανέλαβε την αναδιάταξη των παραγωγικών δυνατοτήτων του, εκµεταλλευόµενος συγχρόνως και τις νέες σύγχρονες τεχνολογίες. Το αποτέλεσµα των ενεργειών αυτών ήταν η πλήρης προσαρµογή των δυνατοτήτων του Οµίλου στις νέες απαιτήσεις των Αγορών. Οι στόχοι του Οµίλου Nexans στα πλαίσια της στρατηγικής που χαράζει για τα τρία επόµενα χρόνια θα είναι να αυξήσει τις πωλήσεις κατά 15% και το λειτουργικό κέρδος σε 5%. Η Nexans Ελλάς κατά τη χρήση του 2004 αντιµετώπισε δυσκολίες στην Εγχώρια Αγορά Καλωδίων που οφείλονται κυρίως: Στην επενδυτική επιβράδυνση της οικονοµίας µετά την τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στη χώρα µας. Στην δραστική µείωση των προµηθειών των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας ΕΗ και ΟΤΕ σε συνδυασµό µε την αποκρατικοποίησή τους. Στις έντονες ανταγωνιστικές τάσεις που επεκράτησαν στην Εγχώρια Αγορά. Παρά τις δυσκολίες όµως που αντιµετώπισε η Nexans Ελλάς, δυσκολίες που ήταν αναµενόµενες στη χώρα µετά τη λήξη των Ολυµπιακών Αγώνων, η Εταιρεία προώθησε µε επιτυχία την Οργανωτική της Αναδιάρθρωση, πραγµατοποίησε επιλεγµένα επενδυτικά σχέδια µε στόχο την µείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της παραγωγικότητας, επαναπροσδιόρισε τον Εµπορικό της προσανατολισµό µε την ανάπτυξη των πωλήσεών της σε νέες αναπτυσσόµενες αγορές. Η Nexans Ελλάς υλοποιώντας αποφάσεις των ιοικήσεων της Εταιρείας ολοκλήρωσε µε επιτυχία κατά το 2004: Μεταφορά των Κεντρικών Υπηρεσιών της Αθήνας στο Εργοστάσιο στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας. Μετεγκατάσταση των Εµπορικών Υπηρεσιών στο Κέντρο ιανοµής της Εταιρείας στην Αθήνα (Άγιος Ιωάννης Ρέντης). Εγκατάσταση του νέου υπερσύγχρονου ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος (SAP). Πραγµατοποίησε σειρά επιλεγµένων επενδύσεων που στόχευσαν στην µείωση του κόστους παραγωγής µε την αγορά σύγχρονων µηχανηµάτων και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Αξιοποίησε την πολύχρονη εµπειρία της στις εξαγωγές αναλαµβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο τµήµα πωλήσεων που δηµιούργησε ο Όµιλος Nexans µε αποκλειστικό σκοπό την αύξηση των πωλήσεων στις Αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια. Θεωρώ όµως αναγκαίο να τονίσω ότι οι προσπάθειες που έγιναν στη διάρκεια του 2004 στο Οργανωτικό, Επενδυτικό και στο Εµπορικό Τοµέα της Επιχείρησης έχουν καταστήσει την Nexans Ελλάς περισσότερο ευέλικτη και πλήρως ανταγωνιστική, ικανή να αντιµετωπίσει τις νέες παγκόσµιες οικονοµικές συνθήκες της αγοράς. Στόχος µας είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων και η επέκταση της κερδοφορίας της επιχείρησης. YVON RAAK Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 3

5 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Εκατοµµύρια Ευρώ) Εκατοµµύρια Ευρώ Πωλήσεις 62,2 72,7 76,9 Κέρδη / Ζηµίες Εκµεταλλεύσεως (3,6) 2,1 0,6 Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων (3,5) 0,9 0,0 %επί πωλήσεων (5,6%) 1,2% 0,0% Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες Χρήσεως µετά από φόρους (3,9) 0,8 0,2 %επί πωλήσεων (6,3%) 1,2% 0,4% ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Εκατοµµύρια Ευρώ) 72,7 76,9 62,2 20, ,4 39,8 52,1 50, Εσωτερικού Εξωτερικού 4

6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Εκατοµµύρια Ευρώ) Ενεργητικό Αξία κτήσεως παγίων 33,2 33,3 34,2 Αποσβέσεις (19, 2) ( 20,6) (22,2) Καθαρή αξία παγίων 14, 0 12,7 12,0 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 39,2 39,7 43,0 Σύνολο Ενεργητικού 53,2 52,4 55,0 Παθητικό Μετοχικό Κεφάλαιο 7,7 7,7 7,7 Αποθεµατικά 12,7 12,8 12,8 Κέρδη / Ζηµίες εις νέο (0,3) 0,0 (0,2) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 20,1 20,5 20,3 Προβλέψεις 4,5 4,5 4,7 Υποχρεώσεις 28,6 27,4 30,0 Σύνολο Παθητικού 53,2 52,4 55,0 5

7 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυµης εταιρείας «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» (πρώην «ΑΛΚΑΤΕΛ ΚΑΛΩ ΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.») (Αρ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) Κατόπιν της από απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το καταστατικό καλούνται οι µέτοχοι της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία» (πρώην «ΑΛΚΑΤΕΛ ΚΑΛΩ ΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.») σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Μαϊου 2005, ηµέρα Τρίτη και ώρα µ.µ. στο Ξενοδοχείο "DIVANI CARAVEL" στην Αθήνα, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων: Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης 1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του.σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των oικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης Υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1 Ιανουαρίου 2004 έως 31 εκεµβρίου 2004 και των εκθέσεων του.σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των µελών του.σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της άνω χρήσης Εκλογή ελεγκτών (τακτικών/αναπληρωµατικών) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 εκεµβρίου 2005 και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 5. Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών και δαπανών και καθορισµός καταβλητέων αµοιβών και δαπανών των µελών του.σ. Εν όψει του ότι οι µετοχές της εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Α. σε άϋλη µορφή, καλούνται οι κ. µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στην Γενική Συνέλευση να καταθέσουν σύµφωνα µε το καταστατικό και το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. ή τους τίτλους των µετοχών τους ή τους αποθετηρίους τίτλους τους που δεν έχουν ακόµη αποϋλοποιήσει, στο Ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ανώνυµη τραπεζική εταιρεία και να προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 15, 3ος όροφος) τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την Γενική Συνέλευση. 6 Αθήνα,.. Απριλίου 2005 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

8 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας παρουσιάσουµε τον Ισολογισµό, τις επεξηγήσεις και σηµειώσεις επ αυτού, τον Λογαριασµό Αποτελεσµάτων της Χρήσεως, το Προσάρτηµα, και τον Πίνακα ιαθέσεως των Αποτελεσµάτων της εταιρείας µας, µαζί µε την παρούσα έκθεση που αφορά την 30η διαχειριστική περίοδο, από έως , και να ζητήσουµε την έγκρισή σας. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2004 Η επιχειρηµατική δραστηριότητα της εταιρείας µας κατά το έτος 2004 υπήρξε κατώτερη του αναµενόµενου, ως αποτέλεσµα αφ ενός των έντονων ανταγωνιστικών τάσεων που επεκράτησαν τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο και αφ ετέρου λόγω της επενδυτικής αυτοσυγκράτησης που επέδειξαν οι µεγάλοι οργανισµοί ΕΗ και ΟΤΕ. Έτσι κατά τη διάρκεια του 2004 οι πωλήσεις µας προς τη γενική εσωτερική αγορά υπήρξαν αυξηµένες, ενώ οι πωλήσεις µας στους µεγάλους οργανισµούς, ΕΗ και ΟΤΕ ήσαν χαµηλότερες σε σχέση µε το Αυτοί οι δύο οργανισµοί και κυρίως ο ΟΤΕ περιόρισαν δραστικά τις προµήθειές τους σε καλώδια εντός του Αντίθετα, οι πωλήσεις στο εξωτερικό παρουσίασαν ικανοποιητική αύξηση έναντι του προηγούµενου έτους και των προβλέψεών µας. Εντούτοις τόσο η αγορά του εσωτερικού, όσο και οι αγορές του εξωτερικού, υπήρξαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές µε αποτέλεσµα χαµηλότερα επίπεδα τιµών. 7

9 Καταβάλαµε σοβαρή προσπάθεια να αντιµετωπίσουµε την πίεση στις τιµές πώλησης αυξάνοντας την παραγωγικότητά µας και µειώνοντας τις δαπάνες. Στα πλαίσια του προγράµµατος της µείωσης των δαπανών και για την καλύτερη οργανωτική της αναδιάρθρωση, η εταιρεία µετέφερε µε επιτυχία προς το τέλος του 2004 τις Κεντρικές της Υπηρεσίες από την Αθήνα στο Εργοστάσιο της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας. Αντίστοιχα το τµήµα πωλήσεων µεταφέρθηκε στο υποκατάστηµα της Εταιρείας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Ως αποτέλεσµα αυτής της σωστής διαχείρισης, τα συνολικά σταθερά έξοδα της εταιρείας παρέµειναν σταθερά σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, ενώ αναµένεται να µειωθούν περαιτέρω στις επόµενες χρήσεις. Άλλη σηµαντική αιτία των χαµηλών αποτελεσµάτων του 2004, πέρα από τα συµπιεσµένα περιθώρια κέρδους, ήταν οι υψηλές τιµές του χαλκού που επεκράτησαν κατά το Η τιµή του χαλκού αυξήθηκε περίπου κατά 40% σε σχέση µε το 2003, µε αποτέλεσµα να αυξηθούν οι απαιτήσεις της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης και κατ ακολουθία τα χρηµατοοικονοµικά της έξοδα. Παράλληλα οι έντονες ανταγωνιστικές τάσεις οδήγησαν τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν υψηλότερα αποθέµατα, ώστε να ικανοποιούν µε µεγαλύτερη ταχύτητα τις απαιτήσεις των πελατών τους. Επίσης σε ορισµένες χώρες του εξωτερικού και κυρίως της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, των οποίων οι οικονοµίες συνδέονται παραδοσιακά µε το δολάριο, αντιµετωπίσαµε δυσκολίες στην τοποθέτηση παραγγελιών, λόγω του υψηλού κόστους του ΕΥΡΩ. Σηµειώνουµε ότι, κατά τη διάρκεια του 2004, το εργοστάσιο της Εταιρείας στην Αγία Μαρίνα (Στυλίδα) Φθιώτιδας, τα υποκαταστήµατα και οι αποθήκες στην Αττική (Άγιος Ιωάννης Ρέντης) και στη Θεσσαλονίκη (Καλοχώρι) λειτούργησαν κανονικά. OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά τη χρήση 2004 ανήλθαν σε 77 εκατοµµύρια Ευρώ σε σύγκριση µε 73 εκατοµµύρια Ευρώ το Εάν όµως θεωρήσουµε το ύψος των πωλήσεων αναπροσαρµοσµένο σε σταθερές τιµές µετάλλων, οι πωλήσεις κατά το 2004 παρουσιάζουν µείωση κατά 7,3% σε σύγκριση µε το

10 (Εκατοµµύρια Ευρώ) Πωλήσεις Εσωτερικού 50,92 52,12 Εξωτερικού 26,02 20,60 76,94 72,72 Το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσµα του 2004 ανήλθε στις 602 χιλιάδες Ευρώ έναντι 2 εκατοµµυρίων Ευρώ κατά το προηγούµενο έτος. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν το 2004 σε 23 χιλιάδες Ευρώ έναντι 859 χιλιάδων Ευρώ κατά το προηγούµενο έτος. Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2004 η εταιρεία εξετέλεσε σειρά παραγγελιών και συµβάσεων από τις οποίες οι σπουδαιότερες ήσαν: Με τη ΕΗ για καλώδια ενεργείας χαµηλής και µέσης τάσεως. Με τον ΟΤΕ για καλώδια χαλκού και οπτικών ινών. Στη γενική εγχώρια αγορά για καλώδια εγκαταστάσεων. Στις αγορές του εξωτερικού τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη Μέση Ανατολή και σε άλλες Τρίτες Χώρες. Οι πωλήσεις προς τη ΕΗ για το έτος 2004 ήσαν µειωµένες κατά 11,4%, ενώ προς τον ΟΤΕ ήσαν µειωµένες κατά 58,5% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Στην εγχώρια γενική αγορά οι πωλήσεις παρουσίασαν ικανοποιητική αύξηση, λόγω των Ολυµπιακών Έργων του Στις αγορές του Εξωτερικού, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Μέση Ανατολή και σε άλλες Τρίτες Χώρες, οι πωλήσεις µας παρουσίασαν ικανοποιητική αύξηση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, εάν ληφθεί υπόψη και η χαµηλή σχέση δολαρίου-ευρώ για τις αγορές που παραδοσιακά οι οικονοµίες τους συνδέονται µε το δολάριο. Κατά τη διάρκεια του 2004 η εταιρεία διατήρησε την πρωτοποριακή της θέση στην Ελληνική Αγορά, εµπλουτίζοντας το φάσµα των προσφεροµένων καλωδίων αλλά και των υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Τα κέντρα διανοµής της Αττικής (Άγιος Ιωάννης Ρέντης) και της Θεσσαλονίκης µε την πλήρη οργάνωσή τους λειτούργησαν αρµονικά ικανοποιώντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών της εταιρείας. Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου µας στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας για την παραγωγή ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων εµφάνισαν υψηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 9

11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Το διεθνές παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον άρχισε να παρουσιάζει ενδείξεις ανάκαµψης παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Αγορά παραµένει ακόµη στάσιµη. Η αγορά χαρακτηρίζεται από: Συγκρατηµένο ρυθµό βιοµηχανικών επενδύσεων. Σταθερότητα ή και προοδευτική αύξηση της ζήτησης για ενεργειακά καλώδια και µειωµένη ζήτηση για τηλεπικοινωνικά καλώδια. Υψηλό ανταγωνισµό. Συνεχείς αλλαγές στις απαιτήσεις των πελατών. Ο Όµιλος Nexans πρωτοπόρος στον κλάδο των καλωδίων, εστιάζοντας την προσοχή του στη διατήρηση της δυναµικότητάς του και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του, προώθησε οργανωτικές αλλαγές, αλλάζοντας την εσωτερική Οργανωτική οµή του και εγκαταλείποντας την οργάνωση κατά Γραµµή Προϊόντος (Product Line). Αυτή η αλλαγή αναµένεται να αποδώσει σηµαντικά οφέλη στη χρήση Η Nexans Ελλάς ανήκει στον Ευρωπαϊκό Τοµέα του Οµίλου Nexans κι αποτελεί ισχυρό κρίκο στην οµάδα των Ευρωπαϊκών θυγατρικών του Οµίλου. Έτσι η Nexans Ελλάς λαµβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που επικρατούν πλέον στην Ελληνική Αγορά, ιδιαίτερα δε µε την ιδιωτικοποίηση των Οργανισµών ΕΗ και ΟΤΕ και την πλήρη απελευθέρωση των Αγορών, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στην Αγορά µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες, καθώς και στις αγορές των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής αλλά και στις χώρες της υτικής Ευρώπης, πραγµατοποίησε: Μεταφορά των Κεντρικών Υπηρεσιών της Αθήνας στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας. Μετεγκατάσταση των Εµπορικών της Υπηρεσιών στο Κέντρο ιανοµής της εταιρείας στην Αθήνα (Άγιος Ιωάννης Ρέντης). Εγκατάσταση του νέου υπερσύγχρονου ολοκληρωµένου πληροφορικού συστήµατος (SAP) που λειτουργεί επιτυχώς από τις αρχές του 2005, στοχεύοντας στην δραστική µείωση του έµµεσου 10 κόστους και την άµεση αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών της.

12 Τώρα η εταιρεία είναι έτοιµη να αναπτύξει την στρατηγική της στον τοµέα των πωλήσεων και να ασκήσει ιδιαίτερα επιθετική πολιτική σε ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού ιδιαίτερα στις Βαλκανικές Χώρες, στις χώρες της Μέσης Ανατολής και σε ορισµένες χώρες της υτικής Ευρώπης. Ο Όµιλος Nexans δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στις Αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανικών Χωρών δηµιούργησε ένα νέο τµήµα πωλήσεων, το οποίο έχει αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη των πωλήσεων στις χώρες αυτές, και στη συνέχεια αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες της NEXANS Ελλάς και τις επιτυχείς προσπάθειές της για τη µείωση του κόστους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, αποφάσισε να αναθέσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εταιρεία µας σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις στις χώρες αυτές. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: Το ύψος των επιβεβαιωµένων παραγγελιών στο τέλος του 2004 ήταν Ευρώ 25,4 εκατοµµύρια. Επισηµαίνεται ότι µέσα στο χαρτοφυλάκιο των παραγγελιών µας δεν περιλαµβάνονται οι πωλήσεις από την απ ευθείας διάθεση των αποθεµάτων. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ: Η αύξηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας το 2004 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 3,2 εκατοµµυρίων έναντι Ευρώ 1,5 εκατοµµύρια του Οι επενδύσεις µας είναι προσανατολισµένες κυρίως στο να εξυπηρετούν νέα προϊόντα που απαιτούνται από τις αγορές και τους πελάτες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αφορούν αναβάθµιση ή και αντικατάσταση υφισταµένων γραµµών παραγωγής. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η εταιρεία µας συµµετέχει µόνιµα στα προγράµµατα Έρευνας και Ανάπτυξης του Οµίλου µας. Η Έρευνα και η Ανάπτυξη στοχεύει στην προώθηση νέων προϊόντων και στη βελτίωση των υφισταµένων τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς τις τεχνικές εφαρµογής τους. Ακόµη αναπτύσσονται νέες τεχνικές και µέθοδοι παραγωγής, ώστε αφ ενός να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αφ ετέρου να µελετηθεί και εισαχθεί η χρήση νέων υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Η συµµετοχή της εταιρείας στο διεθνές πρόγραµµα Έρευνας και Ανάπτυξης του Οµίλου για το 2004 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 1,28 εκατοµµυρίων έναντι Ευρώ 1,37 εκατοµµυρίων το Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Οµίλου Nexans εδρεύει στη 11

13 Λυών Γαλλίας όπου και έχει συγκεντρωθεί µεγάλο µέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Οµίλου. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η λειτουργία κέντρων ανάπτυξης σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η συµµετοχή µας σε αυτό το διεθνές πρόγραµµα καλύπτει ακόµη τον τοµέα έρευνας αγοράς και πωλήσεων σε ορισµένες χώρες, γεγονός το οποίο θα έχει ως αποτέλεσµα τον καλύτερο συντονισµό των εταιρειών του Οµίλου σε αυτές τις αγορές και την ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Η συνολική δύναµη της εταιρείας ανήλθε στις 31 εκεµβρίου 2004 σε 215 άτοµα σε σύγκριση µε 233 άτοµα στο τέλος του Συνολικά 60 άτοµα αποχώρησαν από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσεως, ενώ προσελήφθησαν συνολικά 42 νέοι εργαζόµενοι. Είναι φανερό ότι η Nexans Ελλάς αποδίδει µεγάλη σηµασία στη συνεχή ανανέωση του ανθρώπινου δυναµικού της. ΑΚΙΝΗΤΑ: Τα γήπεδα και κτίρια που ανήκουν στην εταιρεία και βρίσκονται στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας και στην Αθήνα παρέµειναν αµετάβλητα κατά τη διάρκεια του έτους. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Η εταιρεία µας έχει συµµετοχή 2%, ανερχόµενη στο ποσό των Ευρώ 340 χιλιάδων, στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΣΚΟΜ ΑΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, η οποία είναι θυγατρική του ΟΤΕ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : Κατά τη διάρκεια του 2004 ο Γενικός είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σηµείωσε σηµαντική αύξηση σε σχέση µε το Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην απόδοση των θεσµικών µέτρων που έλαβε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εύρυθµη λειτουργία του Χρηµατιστηρίου, στην παράλληλη ενίσχυση των ξένων κεφαλαιαγορών αλλά κυρίως στην κερδοφορία των Ελληνικών Επιχειρήσεων που αυξήθηκε σηµαντικά. Η τιµή της µετοχής της Nexans Ελλάς παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα επηρεασµένη από τις προβλέψεις για περιορισµένη κερδοφορία κατά την τρέχουσα περίοδο. Οι χρηµατιστηριακοί δείκτες που αφορούν τη µετοχή της εταιρείας µας έχουν ως εξής : 12 Αριθµός Κοινών Ονοµαστικών Μετοχών κατά την 31 εκεµβρίου κατά την 31 εκεµβρίου

14 Τιµή µετοχής Ευρώ κατά την 31 εκεµβρίου ,76 κατά την 31 εκεµβρίου ,80 Χρηµατιστηριακή αξία σε εκατοµ.ευρώ κατά την 31 εκεµβρίου ,93 κατά την 31 εκεµβρίου ,17 Υπενθυµίζουµε ότι η Nexans Ελλάς, κατά πάγια τακτική της, δεν πραγµατοποιεί επενδύσεις χαρτοφυλακίου και δεν προβαίνει σε χρηµατιστηριακές συναλλαγές. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: Το οικονοµικό περιβάλλον κατά το µεγαλύτερο µέρος του 2004 παρέµεινε δύσκολο και ακόµη δεν έχουν φανεί οι ενδείξεις της ανάκαµψης στην Ελληνική Αγορά παρά το γεγονός ότι στις Ευρωπαϊκές Αγορές έχουν ήδη αρχίσει να εµφανίζονται, προβλέπεται όµως ότι κατά την διάρκεια του 2005 θα αρχίσει η ανάκαµψη και στην Ελληνική Αγορά. Παρά ταύτα η ισχυρή αναπτυξιακή και οικονοµική επίδοση της Ελλάδας συνεχίστηκε σε σύγκριση µε τις χώρες της Ευρωζώνης και η κερδοφορία των επιχειρήσεων ενισχύθηκε σηµαντικά. Τα σπουδαιότερα γεγονότα τα οποία στηρίζουν τις θετικές προσδοκίες της εταιρείας µας για το έτος 2005 είναι: Οι χαµηλές επενδύσεις που πραγµατοποίησαν κατά το 2004 η ΕΗ και ο ΟΤΕ αφήνουν περιθώρια για αυξηµένες προµήθειες κατά το Η σταθερή ζήτηση στη Γενική Εσωτερική Αγορά. Η επιθετική πολιτική για τις εξαγωγές της εταιρείας µας προς τις χώρες της Βαλκανικής. Η γενικότερη τάση ανόδου της ζήτησης στις αγορές του εξωτερικού. Η ευέλικτη παρουσία της εταιρείας µας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, ως αποτέλεσµα των οργανωτικών µέτρων που αποφασίστηκαν και υλοποιούνται. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σας παρουσιάζουµε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. για τη Χρήση Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε το Π /80 που υιοθετεί την 4η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για τη σύνταξή τους έχουν ληφθεί υπ όψη όλα τα δεδουλευµένα έσοδα και έξοδα που αφορούν την κρινόµενη χρήση σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 13

15 Τα αποτελέσµατα της NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. για τη χρήση που έληξε την παρατίθενται πιο κάτω: Εκατοµµύρια Ευρώ Πωλήσεις 76,90 72,70 Λειτουργικό Κέρδος 0,60 2,00 Κέρδη προ φόρων 0,02 0,90 Το καθαρό αποτέλεσµα µετά από φόρους για τη χρήση 2004 παρουσιάζει ζηµία ποσού Ευρώ ,46. Ο πίνακας διαθέσεως των αποτελεσµάτων έχει ως εξής : ΕΥΡΩ Καθαρά αποτελέσµατα ( κέρδη / ζηµίες ) χρήσεως ,54 Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων 0,00 Σύνολο ,54 Μείον : 1. Φόρος εισοδήµατος 0,00 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ,03 3. Φόρος πρόβλεψης επισφαλών πελατών Ν. 3296/04 αρ.9 παρ , ,00 Ζηµίες εις νέο ( ,46) Τελειώνοντας, επιθυµούµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας σε όλο το προσωπικό της εταιρείας µας, για την εξαιρετική συνεργασία του. Κυρίως όµως επιθυµούµε να ευχαριστήσουµε τους Μετόχους µας και τους Πελάτες µας για την πλήρη και συνεχή εµπιστοσύνη τους στην εταιρεία µας σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη εποχή. 14

16 Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

17 Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - E N E P Γ H T I K O Ποσά Κλειόµενης Xρήσεως 2004 Ποσά Προηγούµενης Xρήσεως 2003 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία B. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , , , , , , , , , , ,21 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα ,25 0, , ,01 0, ,01 3. Κτίρια και τεχνικά έργα , , , , , ,35 4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός , , , , , ,78 5. Μεταφορικά µέσα , , , , , ,71 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός , , , , , ,86 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές ,29 0, , ,88 0, ,88 Σύνολο ενσωµάτων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) , , , , , ,59 III Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις , ,86 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , , ,43 Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( ΓΙΙ + ΓΙΙΙ ) , ,02. KΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα , ,88 2. Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα , ,03 3. Παραγωγή σε εξέλιξη , ,45 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - - Αναλώσιµα Υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας , ,35 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων , , , ,50 II Απαιτήσεις 1. Πελάτες , ,10 Μείον: Προβλέψεις Ν. 2238/94 0, , , ,96 3α Επιταγέs εισπρακτέεs (µεταχρονολογηµένες) , ,51 3β Επιταγέs σε καθυστέρηση ,53 0, Χρεώστες διάφοροι , , , ,32 IV ιαθέσιµα 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας , , , ,07 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( I+ II+ IV) , ,89 E. MΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα εποµένων χρήσεων , ,28 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , , ,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + + Ε ) , ,30 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία , ,00 2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών , ,13 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεωs , , , ,21 16

18 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 2176/06/Β/86/06 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά Κλειόµενης Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2004 Χρήσεως 2003 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ A. I ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I Μετοχικό κεφάλαιο ( Μετοχές των 1,25 ΕΥΡΩ) 1. Καταβληµένο , , , ,00 II ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 1. Καταβληµένη , , , ,64 III ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2. ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ,44 0, ,44 0, 00 IV Αποθεµατικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό , ,00 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων , , , ,50 V Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο ( ,46) 0,00 ( ,46) 0,00 VI Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου 1. Καταθέσεις µετόχων 912,38 912, 38 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI) , ,52 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , ,84 2. Λοιπές προβλέψεις ,56 69, 32 2α Πρόβλεψη για υποτίµηση βραδέως κινηθέντων αποθεµάτων , , 00 2β Προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους , , , ,16 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ II Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές , ,05 4. Προκαταβολές πελατών , , Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη , , Ασφαλιστικοί Οργανισµοί , , Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις , , Μερίσµατα πληρωτέα , , Πιστωτές διάφοροι , , 91 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) , ,12. MΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα , , Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού , , , , 50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Β + Γ + ) , ,30 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. ικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων , ,00 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών , ,13 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεωs , , , ,21 Σηµειώσεις: 1. Ανάλυση πωλήσεων σύµφωνα µε την 4-ψήφια ταξινόµηση του ΣΤΑΚΟ 91 Κωδικός (313.0) ΕΥΡΩ , Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, έγινε στις αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων. Η προκύπτουσα υπεραξία ΕΥΡΩ ,44 καταχωρήθηκε στο κονδύλι «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» των Iδίων Kεφαλαίων. 17

19 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 31ns ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) Ποσά Κλειόµενης Xρήσεως 2004 ΕΥΡΩ Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών ( Πωλήσεις ) ,15 Μείον : Κόστος Πωλήσεων ,99 Μικτά αποτελέσµατα ( κέρδη ) εκµεταλλεύσεως ,16 Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 3.864,78 Σύνολο ,94 ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,94 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,78 Μερικά αποτελέσµατα ( κέρδη ) εκµεταλλεύσεως ,16 Πλέον: 1. Εσοδα συµµετοχών ,02 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ,72 Mείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,96 Ολικά αποτελέσµατα ( κέρδη ) εκµεταλλεύσεως ,20 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ,06 2. Έκτακτα κέρδη 0,00 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων , ,06 Mείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ,72 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους , ,72 ( ,66) Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα ( κέρδη ) ,54 MEION : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων ,06 Mείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ,06 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων ,54 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ω Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Ποσά Κλειόµενης Xρήσεως 2004 ΕΥΡΩ Καθαρά αποτελέσµατα ( κέρδη / ζηµίες ) χρήσεως ,54 Υπόλοιπο αποτελεσµάτων ( κερδών/ζηµιών ) προηγουµένων χρήσεων 0,00 Σύνολο ,54 MEION : 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ,03 3. Φόρος πρόβλεψης επισφαλών πελατών Ν,3296/04 αρ , ,00 Κέρδη προς διάθεση / Ζηµίες εις νέο ( ,46) Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 1. Τακτικό αποθεµατικό 0,00 2. Mέρισµα 0,00 6. Αφορολόγητα αποθεµατικα : Ν. 2601/98 0,00 8. Υπόλοιπο κερδών / ζηµιών εις νέο ( ,46) ( ,46) Ποσά Προηγούµενης Xρήσεως 2003 ΕΥΡΩ , , ,14 0, , , , , ,64 0, , , , , , , , , , , ,49 ( ,20) , , ,01 0, ,38 Ποσά Προηγούµενης Xρήσεως 2003 ΕΥΡΩ ,38 ( ,66) , ,33 0, , , , , ,00 0, ,39 Αθήνα, 03/02/2005 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ YVON RAAK Νο. ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ /1997 ΓΑΛΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α..Τ. Η /64 Α.Τ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΙΛΙΑΓΚΟΣ Α..Τ. Ξ /88 Τ.Α. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 18

20 Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας «Nexans Ελλάς Α.Β.Ε.» Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας «Nexans Ελλάς Α.Β.Ε.» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχός µας στα πλαίσια του οποίου λάβαµε γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στην διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ.ν. 2190/1920. Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2001 έως και 2004 και ως εκ τούτου, οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθεί υπόψη η ανωτέρω παρατήρησή µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2004 καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2005 Ο Ορκωτός Ελεγκής Λογιστής Ιωάννης Γ. Μυστακίδης Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ERNST & YOUNG HELLAS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 19

21 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡXΕΣ 20 Η ΝΕΧΑΝS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. δραστηριοποιείται στον τοµέα της κατασκευής όλων των τύπων καλωδίων, ενεργείας και τηλεπικοινωνιών, χερσαίων και Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν από την εταιρεία για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσεως 2003 είναι σύµφωνες µε το Π /1980 το οποίο υιοθετεί τις απαιτήσεις της 4ης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1. Βάσεις µετατροπής των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατράπηκαν σε Ευρώ στην ισχύουσα τιµή συναλλάγµατος την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Στο τέλος της χρήσεως, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρείας σε συνάλλαγµα αποτιµήθηκαν µε βάση την ισοτιµία ΕΥΡΩ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ της Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν, οι µεν χρεωστικές καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό αποτελέσµατα χρήσεως, οι δε πιστωτικές εµφανίζονται στο Παθητικό του Ισολογισµού κάτω από τα στοιχεία «Λοιπές Προβλέψεις». 2.Πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους αναπροσαρµοσµένης µε βάση το Νόµο. Η αξία κτήσεως είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων των παγίων. Οι τρέχουσες δαπάνες συντήρησης των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως. Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων (και των αναπροσαρµοσµένων παγίων στοιχείων) διενεργήθηκαν µε βάση τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. υποβρυχίων. Επιπλέον η εταιρεία αναλαµβάνει και τις εργασίες εγκαταστάσεως καλωδίων που έχουν σχέση µε ενέργεια και τηλεπικοινωνίες. 3. Απαιτήσεις Απεικονίζονται στην καθαρή ρευστοποιήσιµή τους αξία. 4. Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµήθηκαν στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως ή κόστους παραγωγής τους και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους ή κόστους αναπαραγωγής τους. Η τιµή κτήσεως έχει υπολογισθεί µε τη µέθοδο FIFO. 5. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα / Έξοδα Εποµένων Χρήσεων - Έξοδα Χρήσεως δουλευµένα Έχουν διενεργηθεί όλες οι απαραίτητες προβλέψεις που αφορούν την κλειόµενη χρήση. 6. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Έχουν διενεργηθεί όλες οι προβλέψεις για την κάλυψη του συνόλου των συµβατικών και νόµιµων υποχρεώσεων της εταιρείας. 7. Λοιπές προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Έχουν διενεργηθεί όλες οι απαραίτητες προβλέψεις που αφορούν γνωστές υποχρεώσεις για κινδύνους και έξοδα της κλειόµενης χρήσεως µε βάση την αρχή της συντηρητικότητας όπως προβλέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

22 Global expert in cables and cabling systems Nexans Ελλάς Α.Β.Ε., Έδρα Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 15), Αρ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06, ΑΦΜ Εργοστάσιο: Αγία Μαρίνα, Στυλίδα Φθιώτιδας Τηλ.: , Fax:

(Αριθ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Αριθ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αριθ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2005 ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Nexans ÏÏ. Global expert in cables and cabling systems

Nexans ÏÏ. Global expert in cables and cabling systems Global expert in cables and cabling systems Nexans ÏÏ.μ.., Œ Ú ı Ó : ˆÊ. ªÂÛÔÁ ˆÓ 15 Ú. ª... 2176/06/μ/86/06,.º.ª. 094039860 ÚÁÔÛÙ ÛÈÔ: Á ª Ú Ó, 353 00 Ù Ï ºıÈÒÙÈ ñ ΔËÏ.: 211 120 7800 ñ Fax: 211 120

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάς Nexans Nexans Ελλάς Απολογισμός 2009

Ελλάς Nexans Nexans Ελλάς Απολογισμός 2009 Nexans Ελλάς Απολογισμός 2009 Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού, προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης. Global expert in cables and cabling

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. χρήσεως 2000 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ.

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. χρήσεως 2000 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12855/05/Β/86/35 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

113 ος Ετήσιος Απολογισµός 2ΟO4

113 ος Ετήσιος Απολογισµός 2ΟO4 113 ος Ετήσιος Απολογισµός 2ΟO4 1 113ος Ετήσιος Απολογισµός 2004 Νέο Κτηριακό Συγκρότηµα Εθνικής Ασφαλιστικής Το συγκρότητα αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2005 και θα στεγάσει τόσο την έδρα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Ετήσιο ελτίο Μήνυµα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Το αποτέλεσε για τον Όµιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος µια χρονιά σταθµό, µια χρονιά σηµαντικών εξελίξεων, µε κυρίαρχη την εξαγορά

Διαβάστε περισσότερα

OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε.

OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ 2.2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2013 (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2013 (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών ΑΡ.Μ.Α.Ε : 8032/06/Β/86/45 22 ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας 145 65 Αγ. Στέφανος - ΑΘΗΝΑ 0 Ετήσια Οικονοµική Εκθεση 1 Ιανουαρίου έως Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την 18 Σεπτεµβρίου 2005 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

UNIBRAIN A.E. Ετήσιο ελτίο 2005. unibrain Α.Ε.

UNIBRAIN A.E. Ετήσιο ελτίο 2005. unibrain Α.Ε. unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 24 Μαρτίου 2014 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE YACHTING ΔΙΑΧEΙΡHΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΕ AΡ. M.Γ.Ε.Μ.Η. 123871601000

EXECUTIVE YACHTING ΔΙΑΧEΙΡHΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΕ AΡ. M.Γ.Ε.Μ.Η. 123871601000 EXECUTIVE YACHTING ΔΙΑΧEΙΡHΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΕ AΡ. M.Γ.Ε.Μ.Η. 123871601000 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. και εκλογή ελεγκτών χρήσης 1/1-31/12/2015. Γνωστοποιούμε ότι αναρτώνται σήμερα την 20/7/2015 στην

Διαβάστε περισσότερα

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002 INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ιούνιος 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Πρώην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανώνυμος Σιδηροβιομηχανική και Εμπορική εταιρεία» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεμβρίου 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46419/06/Β/00/63 Αρ. Αδ. Ε.Κ.: 6/192/6.6.2000 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.2007 31.12.2007) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Μάιος 2008) ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα