Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.6/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.6/31-03-2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.6/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού σήμερα την 31η Μαρτίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΔΡ, έπειτα με την αρ.πρωτ.595/ πρόσκληση του κ. Προέδρου επιδοθείσα στον κάθε ένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία επειδή στο σύνολο ένδεκα (11)μελών βρέθηκαν παρόντες έξι (6). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)Κουμπιάδη-Σαρικά Δωροθέα- Αντιπρόεδρος,2) Τριανταφύλλου Βάνα, 3)Κουμνάκης Νικόλαος, 4)Χατζημιχαήλ Σοφία, 5)Σακελλάριος Καραγιάννης και 6)Γιώργος Αρβανίτης. AΠΟΝΤΕΣ: 1) Παπαντωνίου Ιωάννης-Πρόεδρος 2) Μπόνη Μαρίνα, 3)Αναπολιτάνος Αθανάσιος,4) Δανιηλίδου Σταματία και 5)Νικολάου Μιχαήλ. ΑΠΟΥΣΑ από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας η κα. Κολιάδη Λυδία (χωρίς δικαίωμα ψήφου). ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.- <<ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010>> Το Δ.Σ. του ΠΟΔΡ για το σχετικό θέμα έλαβε ομόφωνα την απόφαση με αριθμό 35/2010. Αριθμός απόφασης.35/2010 << Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010>> Η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κα.δωροθέα Κουμπιάδη-Σαρικά, η οποία προέδρευε στη συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου του Οργανισμού έδωσε το λόγο στο κ.γιώργο Αρβανίτη, αναπληρωτή Δ/νσης να κάνει τη σχετική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Το λόγο πήρε ο κ.γιώργος Αρβανίτης και ανάφερε στο Δ.Σ. ότι επειδή έχουμε αύξηση εσόδων και αύξηση του προϋπολογισθέντος χρηματικού υπολοίπου 2009 πρέπει να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3463/2006 <<Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας >> Στη συνέχεια έκανε την εισήγηση και αναφέρθηκε στην τροποποίηση προϋπολογισμού 2010 όπως αναφέρεται παρακάτω: 1

2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 Α. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΑΠΟ Δ.Ρ , , ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 5.000, , , ΧΡΗΜ/ΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 500, , ,82 ΣΥΝΟΛΟ 5.500, , ,82 ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,82 Β.ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , , , ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞ.ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , , , Α ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞ.ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛ/ΚΗΣ , , , ΕΡΓ/ΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ , , , Α ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ , , , ΕΡΓ/ΚΗ ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ ΝΕΩΝ 9.000, , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ , , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ , , , Α ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 6.000, , , Α ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ , , , ΕΡΓ/ΚΗ ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΟΡΙΣΜ.ΧΡΟΝΟΥ , , , Α ΕΙΣΦ.ΑΣΦ/ΝΩΝ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΟΡΙΣΜ.ΧΡΟΝΟΥ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ 8.000, ,00 100, ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΦΙΛ/ΚΗΣ 3.800, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3.500, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Τ.Π.Δ.Κ.Α.Π , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,00 Γ) ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (100,00) + ΣΥΝΟΛΟ ( Α+ Β ) ,82 Δ) ΕΓΓΡΑΦΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟΖ/ΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 100, , ,00 ΚΑΤΑΒΟΛΗ 3ΜΗΝΩΝ ΣΥΝΤ/ΝΩΝ ΜΟΝΙΜ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ ΩΔΕΙΟΥ , , , Α ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ ΦΙΛ/ΚΗ , , , Α ΑΠΟΖ/ΣΗ ΣΥΝΤ/ΝΩΝ ΦΙΛ/ΚΗΣ 1.000, , , ΕΡΓ/ΚΗ ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΦΙΛ/ΚΗΣ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΟΡ.ΜΕΡ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ , , , ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞ.ΚΙΝ.ΜΕΡ.ΑΠ/ΣΗΣ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞ.ΚΙΝ.ΟΡ ΧΡΟΝΟΥ , , , ΕΡΓ/ΚΗ ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΜΕΡ.ΑΠΑΣΧ , , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΜΕΡ.ΑΠΑΣΧ , , , ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 5.000,00 500, , ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔ/ΔΕΩΝ ECOFILM'S 5.000, , , ΕΞ. ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡ , , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ ,00 500, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΦΙΛ/ΚΗΣ 1.000, , , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2.000, , , ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Δ' 3 ΜΗΝΟΥ 2.000, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΩΔΕΙΟΥ 3.800, , ,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΑΟΡ.ΜΕΡ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 100, , , ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 150,00 350,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,82 Ε) ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,82 ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΩΝ ,82 ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΥΤΑ ΣΤΟΝ ,00 Η αντιπρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους

4 2.-<<Αποδοχή επιχορήγησης από Δήμο Ροδίων για ΕCOKID S και ECOFILM>> Το Δ.Σ. του ΠΟΔΡ για το σχετικό θέμα έλαβε την απόφαση με αριθμό 36/2010. Αριθμός απόφασης.36/2010 << <Aποδοχή επιχορήγησης συνολικού ποσού ,00 από το Δήμο Ροδίων, σύμφωνα με την υπ.αριθμ.165/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ροδίων για την πραγματοποίηση των ECOKIDS και ECOFILM έτους 2010 >> Η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κα.δωροθέα Κουμπιάδη-Σαρικά, η οποία προέδρευε στη συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου του Οργανισμού ανέφερε στο συμβούλιο του Οργανισμού ότι με την υπ.αριθμό 165/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ροδίων, εγκρίθηκε α)η επιχορήγηση ποσού εκατόν ενενήντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ από το Δήμο Ροδίων στο Οργανισμό μας για τη πραγματοποίηση των των ECOKIDS και ECOFILM έτους 2010 και β)η ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του Κ.Α του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010 για τον ανωτέρω σκοπό. Στη συνέχεια η κα.αντιπρόεδρος ανέφερε ότι θα πρέπει τώρα το Δ.Σ. να αποφασίσει την αποδοχή της παραπάνω επιχορήγησης και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει ομόφωνα Αποδέχεται την επιχορήγηση στον Οργανισμό μας,ποσού εκατόν ενενήντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ από το Δήμο Ροδίων σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 165/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ροδίων για την πραγματοποίηση των ECOKIDS και ECOFILM έτους <<Προέγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων ΕCOKID S και ECOFILM έτους 2010>> Το Δ.Σ. του ΠΟΔΡ για το σχετικό θέμα έλαβε την απόφαση με αριθμό 37/2010. Αριθμός απόφασης.37/2010 <<Προέγκριση πραγματοποίησης α)προφεστιβαλικών Προβολών ECOkids 2010 για τους μαθητές των σχολείων στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ ECOFILMS και β)του διεθνούς Φεστιβάλ kινηματογραφικών Ταινιών και Εικαστικών Τεχνών Ρόδου ECOFILM 2010 >> Η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κα.δωροθέα Κουμπιάδη-Σαρικά, η οποία προέδρευε στη συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου του Οργανισμού ανέφερε στο Δ.Σ. ότι πέρσι πραγματοποιήθηκαν στην πόλη μας προφεστιβαλικές προβολές ΕCOKids 2009 για τους μαθητές των σχολείων στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ ΕCOFILMS Ρόδου και προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ οικολογικού κυρίως περιεχομένου στα πλαίσια του διεθνούς Φεστιβάλ κινηματογραφικών Ταινιών και Εικαστικών Τεχνών 4

5 Ρόδου ECOFILMS, φεστιβάλ που είχε μεγάλη απήχηση στους κατοίκους της Ρόδου και στους επισκέπτες του νησιού. Αναφέρθηκε στην υπ.αριθμό 165/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ροδίων, με την οποία εγκρίθηκε α)η επιχορήγηση στον Π.Ο.Δ.Ρ. του ποσού των ,00 για την πραγματοποίηση των ΕCOKids και ΕCOFILMS στη πόλη μας και β)η ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Ροδίων οικονομικού έτους 2010 για τον ανωτέρω σκοπό και πρόσθεσε τα εξής << πιστεύω ότι πολιτισμός της Ρόδου δεν είναι μόνο το ΕCOFILM είναι η δεκτικότητα στο ξένο και ο σεβασμός και η διάσωση του παλιού και του οικείου. Πιστεύω ότι πολιτισμός είναι αυτό το οποίο κάνει εδώ ο Πολιτιστικός Οργανισμός μας, αφ ενός μεν με τα εργαστήρια του, τη βιβλιοθήκη, το Ωδείο δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά την εκπαίδευση των παιδιών και αφ ετέρου με το γεγονός ότι δίδει την δυνατότητα να εκφραστούν οι τοπικοί καλλιτέχνες. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι θα πρέπει όλοι μαζί, άσχετα αν τώρα ψηφίζεται το ΕCOFILM, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία και στα εργαστήρια μας, όσο για το ΕCOFILM, ναι ψηφίζω εφ όσον βλέπουμε ότι είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τα χρήματα είναι στους Κωδικούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και μετά από νομική γνωμοδότηση καθώς επίσης ότι οι ταινίες θα μείνουν στην ταινιοθήκη του Οργανισμού μας και δεν θα έλθει τόσος μεγάλος αριθμός επισκεπτών για φιλοξενία δηλαδή 150 άτομα >>. Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος ανάφερε ότι θα πρέπει να προεγκριθεί από το Δ.Σ. η πραγματοποίηση α) των προφεστιβαλικών προβολών ΕCOKids 2010 για τους μαθητές των σχολείων στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ ΕCOFILMS Ρόδου και β)των προβολών ταινιών στα πλαίσια του διεθνούς Φεστιβάλ κινηματογραφικών Ταινιών και Εικαστικών Τεχνών Ρόδου ECOFILMS 2010 και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το λόγο πήρε η κα. Βάνα Τριανταφύλλου και ανέφερε ότι έχει τις αντιρρήσεις της όσο αφορά την πραγματοποίηση του ΕCOFILM λόγω της οικονομικής στενότητας που υπάρχει, αλλά ψηφίζει θετικά εφ όσον είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας όμως να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που θα φιλοξενηθούν. Στη συνέχεια ο κ.κουμνάκης Νικόλαος και ο κ. Σακελλάριος Καραγιάννης ανέφεραν στο Δ.Σ. ότι συμφωνούν απόλυτα με τα όσα ανέφερε η κα.βάνα Τριανταφύλλου, δηλαδή ότι έχουν τις αντιρρήσεις τους όσο αφορά την πραγματοποίηση του ΕCOFILM λόγω της οικονομικής στενότητας που υπάρχει, αλλά ψηφίζουν θετικά εφ όσον είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας όμως να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που θα φιλοξενηθούν, ενώ η κα.σοφία Χατζημιχαήλ και ο κ.γιώργος Αρβανίτης δήλωσαν αρνητικοί και μειοψήφησαν για την προέγκριση πραγματοποίησης τόσο των προφεστιβαλικών προβολών ΕCOKids 2010 όσο και για το Διεθνές Φεστιβάλ κινηματογραφικών Ταινιών και Εικαστικών Τεχνών Ρόδου ECOFILMS Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία, 5

6 με την κα. Δωροθέα Κουμπιάδη- Σαρίκα- Αντιπρόεδρος να ψηφίζει με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, και μειοψηφώντας α) η κα.χατζημιχαήλ Σοφία και β) ο κ.γιώργος Αρβανίτης λόγω οικονομικής στενότητας. Προεγκρίνει την πραγματοποίηση α) του διεθνούς Φεστιβάλ κινηματογραφικών Ταινιών και Εικαστικών Τεχνών Ρόδου ECOFILMS 2010 στην πόλη μας και β)των προφεστιβαλικών προβολών ECOKids 2010 για τους μαθητές των σχολείων στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ ECOFILMS Ρόδου στη πόλη μας. 4.-<<Αποδοχή επιχορήγησης από Δ.Ρ. (Υπουργείου Αιγαίου) για ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρόδου >> Το Δ.Σ. του ΠΟΔΡ για το σχετικό θέμα έλαβε την απόφαση με αριθμό 38/2010. Αριθμός απόφασης.38/2010 <<Aποδοχή επιχορήγησης συνολικού ποσού ,00 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,το οποίο αποφασίστηκε με την υπ.αριθμ.586/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ροδίων να διαβιβαστούν στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Ροδίων,ως καθ ύλην αρμόδιος για την διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ρόδου και η οποία επικαιροποιήθηκε με την υπ.αριθμ.51/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ροδίων>> Η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κα.δωροθέα Κουμπιάδη-Σαρικά, η οποία προέδρευε στη συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου του Οργανισμού ανέφερε ότι με την υπ.αριθμό 51/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ροδίων επικαιροποιήθηκαν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Ροδίων με αριθμούς 498/2009 και 586/2009, με τις οι οποίες είχε αποφασιστεί Α) με την 498/2009 η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΠΟΔΡ με το ποσό των ,00 προκειμένου να διοργανώσει το Φεστιβάλ Ρόδου και Β)με την 586/2009 η έγκριση της διαβίβασης του ποσού των ,00 της επιχορήγησης στον ΠΟΔΡ ως αρμόδιος φορέας για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι θα πρέπει τώρα το Δ.Σ. να αποφασίσει την αποδοχή της παραπάνω επιχορήγησης και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει ομόφωνα Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο αποφασίστηκε με την υπ.αριθμ.586/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ροδίων να διαβιβαστούν στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Ροδίων, ως καθ ύλην αρμόδιος για την διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ρόδου και η οποία επικαιροποιήθηκε με την υπ.αριθμ.51/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ροδίων. 6

7 5.-<<Προέγκριση πραγματοποίησης πολυπολιτισμικής εκδήλωσης μέχρι ποσού με το Φ.Π.Α. >> Το Δ.Σ. του ΠΟΔΡ για το σχετικό θέμα έλαβε την απόφαση με αριθμό 39/2010. Αριθμός απόφασης.39/2010 <<Προέγκριση διοργάνωσης πολυπολιτισμικής εκδήλωσης με την συμμετοχή συλλόγων που εδρεύουν στο νησί της Ρόδου στις 26/06/2010, με την προϋπόθεση το κόστος εξόδων της εκδήλωσης που θα αναλάβει ο Οργανισμός μας δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό των ,00 συνυπολογιζομένου και του ΦΠΑ. >> Η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κα.δωροθέα Κουμπιάδη-Σαρίκα, η οποία προέδρευε στη συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου του Οργανισμού παρουσίασε στο Δ.Σ. το υπ.αριθμ.πρωτ.632/ έγγραφο του ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ,το οποίο μας αναφέρουν ότι στο πλαίσιο των στόχων του Διεθνούς Φεστιβάλ Ρόδου για την αναβάθμιση της πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου και την ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων της κάθε περιοχής, θα θέλαμε να σας προτείνουμε την διοργάνωση Πολυπολιτισμικής εκδήλωσης με την συμμετοχή συλλόγων που εδρεύουν στο νησί της Ρόδου. Το κόστος για την διοργάνωση της εκδήλωσης υπολογίζεται τουλάχιστον σε ,00 μικτά και ως πιθανή ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης προτείνεται η 26 η Ιουνίου Στη συνέχεια η κα.αντιπρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει ομόφωνα Προεγκρίνει τη διοργάνωση πολυπολιτισμικής εκδήλωσης με την συμμετοχή συλλόγων που εδρεύουν στο νησί της Ρόδου στις 26/06/2010, με την προϋπόθεση το κόστος εξόδων της εκδήλωσης που θα αναλάβει ο Οργανισμός μας δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό των ,00 συνυπολογιζομένου και του ΦΠΑ. 6.-<<Ορισμού συμβούλου για βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας>> Το Δ.Σ. του ΠΟΔΡ για το σχετικό θέμα έλαβε την απόφαση με αριθμό 40/2010. Αριθμός απόφασης.40/2010 << Aκύρωση της απόφασης Δ.Σ. με αριθμό 4/2010 και ορισμός μέλους Τριμελούς Επιτροπής που θα βεβαιώνει για την καλή εκτέλεση των παροχής υπηρεσιών του Οργανισμού για το έτος 2010 σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ.28/80) >> Η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κα.δωροθέα Κουμπιάδη-Σαρικά, η οποία προέδρευε στη συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου του Οργανισμού ανέφερε ότι με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. με αριθμό 4/2010 είχε ορισθεί ως μέλος της Τριμελούς Επιτροπής όπου θα βεβαιώνει για την καλή εκτέλεση των παροχής υπηρεσιών του Οργανισμού (σύμφωνα με το 7

8 άρθρο 67 παρ.1 του Π.Δ.28/80), για το έτος 2010 ο κ.χρήστος Ψαρούλης, μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού. Στη συνέχεια ανέφερε θα πρέπει να ακυρωθεί η απόφαση αυτή λόγω του ότι σύμφωνα με την υπ.αριθμ.173/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε η υπ.αριθμ.6/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ήταν ο κ.χρήστος Ψαρούλης μέλος του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ. ενώ σύμφωνα με την 173/2010 δεν υφίσταται πλέον μέλος του Δ.Σ. του ΠΟΔΡ και θα πρέπει να ορισθεί ένα μέλος του Δ.Σ. στη επιτροπή για το έτος 2010, η οποία θα βεβαιώνει για την καλή εκτέλεση των παροχής υπηρεσιών του Οργανισμού και θα πρέπει να είναι τριμελής, αποτελούμενη από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους του Π.Ο.Δ.Ρ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1του Π.Δ.28/80 που αναφέρεται σε εκτέλεση έργων και προμηθειών των ΟΤΑ και η Επιτροπή αυτή συγκροτείται κάθε χρόνο και ορίζεται ως εξής: οι μεν δύο μόνιμοι υπάλληλοι με απόφαση Προέδρου το δε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Δ.Σ. Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχουν οριστεί με την υπ.αριθμ.352/09 απόφαση Προέδρου οι δύο μόνιμοι υπάλληλοι του Οργανισμού: α)η κα.παπαεμμανουήλ Ασημένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκδηλώσεων και β)η κα.μαρία Βασούκου, υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικών ως μέλη της Επιτροπής που θα βεβαιώνει για την καλή εκτέλεση των παροχής υπηρεσιών του Οργανισμού και θα πρέπει τώρα το Δ.Σ. να αποφασίσει για το τρίτο μέλος της Επιτροπής ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνοντας τον κ.καραγιάννη Σακελλάριο και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 1)Ακυρώνει την απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ. με αριθμό 4/2010 2)Ορίζει τον κ.καραγιάννη Σακελλάριο, μέλος του Δ.Σ.του Π.Ο.Δ.Ρ., ως μέλος της Τριμελούς Επιτροπής όπου θα βεβαιώνει για την καλή εκτέλεση των παροχής υπηρεσιών του Οργανισμού (σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Π.Δ.28/80), για το έτος <<Ενταξη Οργανισμού σε οικονομικότερο πακέτο κάλυψης από ΟΤΕ>> Το Δ.Σ. του ΠΟΔΡ για το σχετικό θέμα έλαβε ομόφωνα την απόφαση με αριθμό 41/2010. Αριθμός απόφασης.41/2010 << Προέγκριση ένταξής του Οργανισμού σε νέα σύμβαση με τον ΟΤΕ, με νέα οικονομικά προγράμματα που διαθέτει για τις τηλεφωνικές συνδέσεις και το ΙΝΤΕΡNET >> Η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κα.δωροθέα Κουμπιάδη-Σαρικά, η οποία προέδρευε στη συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου του Οργανισμού εισηγήθηκε στο Δ.Σ. ότι στο πλαίσιο περιστολής των εξόδων 8

9 του Οργανισμού, μετά από σχετικά έγγραφα του κ.δημάρχου Ροδίων καθώς και αντίστοιχων της Οικονομικής υπηρεσίας, την μεταβολή της σημερινής σύμβασης με τον ΟΤΕ και την ένταξή μας στα νέα οικονομικά προγράμματα που διαθέτει για τις τηλεφωνικές συνδέσεις και το ΙΝΤΕRNET. Στη συνέχεια ζήτησε από το Δ.Σ. την προέγκριση για την νέα σύμβαση ένταξης, που θα μελετηθεί από τον Πρόεδρο σε συνεργασία με την υπηρεσία σε συμφερότερη λύση για δωρεάν χρόνο προς υπεραστικά-κινητά καθώς και του πακέτου για το ΙΝΤΕRNET και σε επόμενη συνεδρίαση θα σας γνωστοποιηθεί η ακριβης σύμβαση με τα επιμέρους ποσά και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Προεγκρίνει την ένταξή του Οργανισμού σε νέα σύμβαση με τον ΟΤΕ, με νέα οικονομικά προγράμματα που διαθέτει για τις τηλεφωνικές συνδέσεις και το ΙΝΤΕΡNET. 8.-<<Απόφαση για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου>> Το Δ.Σ. του ΠΟΔΡ για το σχετικό θέμα έλαβε ομόφωνα την απόφαση με αριθμό 42/2010. Αριθμός απόφασης.42/2010 <<Έγκριση για έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της κας.ελένης Γιαννά,προισταμένης Τμήματος Οικονομικών, ποσού (3.500,00) για την πληρωμή τέλους υπέρ του ΤΑΠΑ που αφορά την παραχώρηση χρήσης χώρων του ΤΑΠΑ για πραγματοποιούμενες εκδηλώσεις μας έτους 2009» Η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κα.δωροθέα Κουμπιάδη-Σαρικά, η οποία προέδρευε στη συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου του Οργανισμού ανέφερε στο Δ.Σ. ότι α) με την υπ.αριθμό 166/09 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού εγκρίθηκε η καταβολή τέλους υπέρ του ΤΑΠΑ ποσού 1.000,00 για το έτος 2008 και χιλίων (1000,00 ) ευρώ για το έτος 2009, που αφορά εκδηλώσεις του Οργανισμού που πραγματοποιήθηκαν στο θέατρο <<ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ>> καθώς και της αυλής του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, Παναγιά του Κάστρου και Ισπανικό κατάλυμα και β) με την απόφαση Δ.Σ.με αριθμό 178/09 του Δ.Σ. του Οργανισμού, εγκρίνεται η καταβολή τέλους υπέρ του ΤΑΠΑ ποσού 1.000,00 που αφορά την παραχώρηση χρήσης χώρων του ΤΑΠΑ για εκδηλώσεις <<ΗΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ>> του Οργανισμού έτους Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.3463/2006 θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση από το Δ.Σ. που να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00) ευρώ από τον Κ.Α του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2010 στο όνομα της Προϊσταμένης του τμήματος Οικονομικών κας.ελένης Γιαννά, για την δαπάνη τέλους υπέρ του ΤΑΠΑ και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 9

10 Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 103 παρ.2 και 172 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα, 1)Διαθέτει πίστωση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00) σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Οργανισμού οικονομικού έτους 2010 για την πληρωμή τέλους υπέρ του ΤΑΠΑ που αφορά την παραχώρηση χρήσης χώρων του ΤΑΠΑ για πραγματοποιούμενες εκδηλώσεις μας έτους 2009 και 2)Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Προϊσταμένης του τμήματος Οικονομικών κας.ελένης Γιαννά, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών. Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/ <<Εγκριση πρακτικού ορισμού ορκωτού λογιστή χρήσης 2009 >> Το Δ.Σ. του ΠΟΔΡ για το σχετικό θέμα έλαβε ομόφωνα την απόφαση με αριθμό 43/2010. Αριθμός απόφασης.43/2010 <<Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την << διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στον Πολιτιστικό Οργανισμό για το οικονομικό έτος 2009 >> Η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κα.δωροθέα Κουμπιάδη-Σαρικά, η οποία προέδρευε στη συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου του Οργανισμού έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1)Tην απόφαση του Δ.Σ.του Π.Ο.Δ.Ρ. με αριθμό 228/09,περί ορισμού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών για το έτος 2010 και καθορισμός αμοιβής αυτών (άρθρα 18 παρ.2 Π.Δ.28/80 και 46 ΕΚΠΟΤΑ) και ορισμός γνωμοδοτικής επιτροπής (άρθρο 23,παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ), για την παροχή υπηρεσιών για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για το έτος 2009, προϋπολογισμού 8.000,00 με ΦΠΑ με Κ.Α << αποζημίωση ορκωτού λογιστή>>, 2) Τις διατάξεις: - Του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. - Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, - Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46 και άρθρο 23 παρ.2). 3) Τις τρέχουσες ανάγκες για την παραπάνω παροχή υπηρεσιών, 4) Την απόφαση του Δ.Σ. αριθ. 14/2010 έγκριση για πραγματοποίηση διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτό λογιστή για το 2009 και ανακοίνωση ενδιαφέροντος με κατάθεση σχετικών προσφορών» 5) Την εξειδικευμένη πίστωση 8.000,00 που έχει εγγραφεί στον κωδικό αριθμό <<αποζημίωση ορκωτού λογιστή>> οικονομικού έτους 2010, 10

11 6)Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ.πρωτ.433/ που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού με το υπ. Αριθ.439/ αποδεικτό και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ροδίων με το αριθ.πρωτ. 3454/ αποδεικτικό. 7)Το γεγονός ότι κατατέθηκαν προσφορές από : 1) Την εταιρεία GRANT THORNTON Α.Ε. στην οποία αναφέρει ότι για τη διενέργεια του ελέγχου η αξία των υπηρεσιών τους ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 συν ΦΠΑ 21%, δηλαδή ποσό 7.260,00 και 2) Την εταιρεία PRIME AUDIT LTD στην οποία αναφέρει ότι η αμοιβή τους για τον έλεγχο χρήσης του 2009 θα ανέλθει στο ποσό των 5.500,00 συν ΦΠΑ 21%, δηλαδή 6.655,00. 8)Το πρακτικό της επιτροπής με αριθμ.πρωτ.594/ για την κατακύρωση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στον Οργανισμό για το οικονομικό έτος 2009, η οποία έχει εγγραφεί στον Κ.Α <<Αποζημίωση ορκωτού λογιστή >> προϋπολογισμού 8.000,00 με ΦΠΑ, οικονομικού έτους 2010: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στη Ρόδο σήμερα 26/3/2010,, ημέρα Παρασκευή και στα γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων, συνήλθε η επιτροπή η οποία ορίσθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. αριθ. 228/09 που απαρτίζεται από τους: α) Προυσάλογλου Θεανώ, υπάλληλο του Πολιτιστικού Οργανισμού, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού β) Αρβανίτη Γεώργιο, υπάλληλο του Πολιτιστικού Οργανισμού του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού γ) Βαλέριο Μιχαήλ, υπάλληλο του Οργανισμού, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και να γνωμοδοτήσει για την «Διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στον Οργανισμό για το οικονομικό έτος 2009». Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Του Ν.2522/97 και ειδικότερα τα άρθρα 23 παρ.2, παρ5,άρθρο 4 Παρ. 4 άρθρο 25,28 και 46 βάση του άρθρου 209 του νέου ΔΚΚ, το Ν.28/80 και η Υπουργική Διάταξη αριθ. 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066Β) 2) Την απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού αριθ. 14/2010 «έγκριση για πραγματοποίηση διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτό λογιστή για το 2009 και ανακοίνωση ενδιαφέροντος με κατάθεση σχετικών προσφορών» 3)Την εξειδικευμένη πίστωση 8.000,00 που έχει εγγραφεί στον κωδικό αριθμό οικονομικού Έτους ) Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ.πρωτ. 433/ που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού με το υπ. Αριθ. 439/ αποδεικτό και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ροδίων με το αριθ.πρωτ. 3454/ αποδεικτικό. 5) Το γεγονός ότι κατατέθηκαν προσφορές από : 1) Την εταιρεία GRANT THORNTON Α.Ε. στην οποία αναφέρει ότι για τη διενέργεια του ελέγχου η αξία των υπηρεσιών τους ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 συν ΦΠΑ 21%, δηλαδή ποσό 7.260,00 και 2) Την εταιρεία PRIME AUDIT LTD στην οποία αναφέρει ότι η αμοιβή τους για τον έλεγχο χρήσης του 2009 θα ανέλθει στο ποσό των 5.500,00 συν ΦΠΑ 21%, δηλαδή 6.655,00 Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε Η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στον Οργανισμό για το οικονομικό έτος 2009 να πραγματοποιηθεί από την εταιρεία PRIME AUDIT LTD με έδρα την Αθήνα με ΑΦΜ 11

12 και με αμοιβή που ανέρχεται στο ποσό των 5.500,00 συν ΦΠΑ 21%, δηλαδή συνολικό ποσό 6.655,00. και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής για την κατακύρωση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, της παροχής υπηρεσιών για την Διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στον Οργανισμό για το οικονομικό έτος 2009, προϋπολογισμού 8.000,00 με ΦΠΑ, που έχει εγγραφεί στον Κ.Α << αποζημίωση ορκωτού λογιστή>>, οικονομικού έτους 2010, στην εταιρεία PRIME AUDIT LTD με έδρα την Αθήνα με ΑΦΜ και με αμοιβή που ανέρχεται στο ποσό των 5.500,00 συν ΦΠΑ 21%, δηλαδή συνολικό ποσό 6.655, <<Προέγκριση για πυροτεχνήματα το βράδυ της Ανάστασης >> Το Δ.Σ. του ΠΟΔΡ για το σχετικό θέμα έλαβε ομόφωνα την απόφαση με αριθμό 44/2010. Αριθμός απόφασης.44/2010 <<Απόρριψη θέματος προέγκρισης ρίψης πυροτεχνημάτων το βράδυ της Αναστάσεως έτους 2010 μπροστά στη πλατεία Δημαρχείου >> Η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κα.δωροθέα Κουμπιάδη-Σαρικά, η οποία προέδρευε στη συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου του Οργανισμού ανέφερε ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το βράδυ της Αναστάσεως στη πλατεία Δημαρχείου θα γίνει ρίψη πυροτεχνημάτων και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και αφού έλαβε υπόψη του την οικονομική στενότητα που υπάρχει μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Την απόρριψη του θέματος προέγκρισης για ρίψη πυροτεχνημάτων το βράδυ της Αναστάσεως για το έτος 2010 μπροστά στην πλατεία Δημαρχείου, λόγω οικονομικής στενότητας. 11.-<<Αίτημα μουσικού Φιλαρμονικής κ.σωτήρχου Γεωργίου, για έγκριση πραγματοποίησης επιπλέον ωρών απασχόλησης ως Αρχιμουσικός >> Το Δ.Σ. του ΠΟΔΡ για το σχετικό θέμα έλαβε ομόφωνα την απόφαση με αριθμό 45/2010. Αριθμός απόφασης.45/2010 <<Απόρριψη αιτήματος κ.γεωργίου Σωτήρχου του Βασιλείου, μουσικού Φιλαρμονικής για έγκριση πραγμ/σης επιπλέον ωρών απασχόλησης ως Αρχιμουσικός >> 12

13 Η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κα. Δωροθέα Κουμπιάδη-Σαρίκα, η οποία προέδρευε στη συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου του Οργανισμού αναφέρθηκε σε προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. με αριθμό 195/2009 με την οποία είχε εγκριθεί να προβεί ο Π.Ο.Δ.Ρ. σε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους (μουσικούς) της Φιλαρμονικής μας, για την ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων Αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής του Οργανισμού, σε υπάλληλο της Φιλαρμονικής, κάτοχο των απαιτούμενων τυπικών προσόντων όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.476/81, με πέντε (5) ώρες πρόσθετης εργασίας ανά εβδομάδα, καταμερισμένες ισομερώς στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες/εβδομάδα της Φιλαρμονικής, καθώς και στην υπ.αριθμ.6/2010 απόφαση Προέδρου του ΠΟΔΡ, με την οποία ανατέθηκαν πρόσθετα καθήκοντα Αρχιμουσικού Φιλαρμονικής ΠΟΔΡ στον υπάλληλό μας Ι.Δ.αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης κ.γεώργιο Σωτήρχο του Βασιλείου, με πέντε ώρες πρόσθετης εργασίας ανά εβδομάδα, καταμερισμένες ισομερώς στις πέντε εργάσιμες ημέρες της Φιλαρμονικής του ΠΟΔΡ. Στη συνέχεια η κα.αντιπρόεδρος πρόσθεσε ότι ο κ.γεώργιος Σωτήρχος με έγγραφό του ζητάει να του εγκριθούν επιπλέον των πέντε εγκριθεισών ωρών πρόσθετης εργασίας, άλλες πέντε ώρες πρόσθετης εργασίας ανά εβδομάδα, δηλαδή συνολικά δέκα ώρες πρόσθετης εργασίας ανά εβδομάδα καταμερισμένες ισομερώς στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες της Φιλαρμονικής του Οργανισμού και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και αφού έλαβε υπόψη του την οικονομική στενότητα που υπάρχει μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα 1)Την απόρριψη αιτήματος του κ.γεωργίου Σωτήρχου του Βασιλείου μουσικού της Φιλαρμονικής του Οργανισμού μας με πρόσθετα καθήκοντα Αρχιμουσικού, για προέγκριση πέντε επιπλέον ωρών πρόσθετης εργασίας ανά εβδομάδα, καταμερισμένες ισομερώς στις πέντε εργάσιμες ημέρες της Φιλαρμονικής του Οργανισμού μας, 2)Η απόφαση Δ.Σ. με αριθμό 195/2009 ισχύει ως έχει. Αριθμός απόφασης.46/2010 <<Έγκριση να στηθεί με επιμέλειά του ΠΟΔΡ έκθεση με παραδοσιακές στολές στο προθάλαμο της κεντρικής αίθουσας του RODOS PALACΕ, που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα <<Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα :Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη>> το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Ροδίων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στις 23 και 24 Απριλίου 2010 στο RODOS PALACΕ και να προσφέρει στους συμμετέχοντες τοπικά γλυκίσματα εφ όσον βρεθούν από χορηγίες >> Η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κα.δωροθέα Κουμπιάδη-Σαρικά, η οποία προέδρευε στη συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου του Οργανισμού παρουσίασε το υπ.αριθμ.πρωτ.626/2010 έγγραφο του Γραφείου Στήριξης Επιτροπής Συνεργασίας Δήμου Ροδίων με Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με το οποίο μας γνωρίζουν ότι ο Δήμος Ροδίων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει 13

14 το 1 ο Πανελλήνιο Συνεδρίο με θέμα <<Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα :Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη>> στις 23 και 24 Απριλίου 2010 στο RODOS PALACΕ στη Ρόδο, και ζητάνε στον προθάλαμο της κεντρικής αίθουσας να στηθεί με επιμέλεια του Πολιτιστικού Οργανισμού Δ.Ροδίων έκθεση με παραδοσιακές στολές και να προσφέρονται τοπικά γλυκίσματα στους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε θετικά να αναλάβει ο Οργανισμός μας να στήσει με επιμέλεια δική του την έκθεση παραδοσιακών στολών όσο για την προσφορά τοπικών γλυκισμάτων στους συμμετέχοντες ανέφερε ότι θα γίνει εφ όσον βρεθούν με χορηγίες και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Εγκρίνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δ.Ροδίων να στήσει με επιμέλειά του την έκθεση με παραδοσιακές στολές στο προθάλαμο της κεντρικής αίθουσας του RODOS PALACΕ, που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα <<Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα :Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη>> το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Ροδίων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στις 23 και 24 Απριλίου 2010 στο RODOS PALACΕ και να προσφέρει στους συμμετέχοντες τοπικά γλυκίσματα εφ όσον βρεθούν από χορηγίες. ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ << Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την << προμήθεια είκοσι πλήρων χειμερινών στολών, ένδεκα επιπλέον πηληκίων και τριάντα ενός ζευγαριών παπουτσιών για τα μέλη της Φιλαρμονικής >> Το Δ.Σ. του ΠΟΔΡ για το σχετικό θέμα έλαβε ομόφωνα την απόφαση με αριθμό 47/2010. Αριθμός απόφασης.47/2010 <<Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την << προμήθεια είκοσι πλήρων χειμερινών στολών, ένδεκα επιπλέον πηληκίων και τριάντα ενός ζευγαριών παπουτσιών για τα μέλη της Φιλαρμονικής» Η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κα.δωροθέα Κουμπιάδη-Σαρικά, η οποία προέδρευε στη συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου του Οργανισμού έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1)Tην απόφαση του Δ.Σ.του Π.Ο.Δ.Ρ. με αριθμό 228/09,περί ορισμού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών για το έτος 2010 και καθορισμός αμοιβής αυτών (άρθρα 18 παρ.2 Π.Δ.28/80 και 46 ΕΚΠΟΤΑ) και ορισμός γνωμοδοτικής επιτροπής (άρθρο 23,παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ), για την «προμήθεια είκοσι πλήρων χειμερινών στολών, ένδεκα επιπλέον πηληκίων και τριάντα ενός ζευγαριών παπουτσιών για τα μέλη της Φιλαρμονικής» προϋπολογισμού 8.000,00 με ΦΠΑ με Κ.Α σαν «προμήθεια στολών Φιλαρμονικής κ.λ.π.», 2) Τις διατάξεις: - Του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. - Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, 14

15 - Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46 και άρθρο 23 παρ.2). 3) Τις τρέχουσες ανάγκες για την παραπάνω προμήθεια 4)Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.2522/97 και ειδικότερα τα άρθρα 23 παρ. 2, παρ. 5, άρθρο 4, παρ. 4 Άρθρο 25, 28 και 46 βάση του άρθρου 209 του νέου ΔΚΚ, το Ν. 28/80 και η Υπουργική Διάταξη αριθ. 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066Β) 5) Την απόφαση του Δ.Σ.171/09 για έγκριση προμήθειας των στολών και την έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αριθ.13493/2009 6) Την σχετική τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας 7) Την εξειδικευμένη πίστωση 8.000,00 που έχει εγγραφεί στον Κ.Α σαν «προμήθεια στολών Φιλαρμονικής κ.λ.π.» 8)Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ.πρωτ.3568/ και με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών την 18/12/09. 9) Το γεγονός ότι κατατέθηκε μια προσφορά από τον ΕΜΠΟΡΟ ΡΑΠΤΙΚΟ ΟΙΚΟ Α& Β ΚΟΣΥΒΑΣ Ο.Ε. με έδρα την Αθήνα η οποία παραλήφθηκε από τον Οργανισμό στις 12/1/2010, ενώ η σφραγίδα αποστολής του ταχυδρομείου έχει ημερομηνία 11/12/09 και ο οποίος προσφέρει:α) για κάθε μια στολή(αποτελούμενη από σακάκι παντελόνι πηλίκιοκορδόνια πλεχτά και άρπες) τιμή 235,00 συν ΦΠΑ β) για έκαστο πηλίκιο τιμή 22,00 συν ΦΠΑ και γ) για κάθε ζεύγος υποδημάτων δερμάτινων με σόλα αντιολισθητική με τιμή 34,00 συν ΦΠΑ 8)Το πρακτικό της επιτροπής με αριθμ.πρωτ.62/ για την κατακύρωση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για την αξιολόγηση προσφορών που κατατέθηκαν στον οργανισμό για την «προμήθεια είκοσι πλήρων χειμερινών στολών, ένδεκα επιπλέον πηληκίων και τριάντα ενός ζευγαριών παπουτσιών για τα μέλη της Φιλαρμονικής» η οποία έχει εγγραφεί στον Κ.Α σαν «προμήθεια στολών Φιλαρμονικής κ.λ.π.» οικονομικού έτους 2010: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Αξιολόγησης προσφορών που κατατέθηκαν για «προμήθεια είκοσι πλήρων χειμερινών στολών, ένδεκα επιπλέον πηληκίων και τριάντα ενός ζευγαριών παπουτσιών για τα μέλη της Φιλαρμονικής» Στη Ρόδο σήμερα Τρίτη 12/1/2010 και στα γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων, συνήλθε Η επιτροπή η οποία ορίσθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. αριθ.228/09 που εγκρίθηκε με την όμοια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και που απαρτίζεται από τους: α) Προυσάλογλου Θεανώ, υπάλληλο του Πολιτιστικού Οργανισμού, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού β) Αρβανίτη Γεώργιο, προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού γ)βαλέριο Μιχαήλ, υπάλληλο του Οργανισμού, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού 15

16 προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν και να γνωμοδοτήσει για την απευθείας προμήθεια «είκοσι (20) πλήρων χειμερινών στολών (αποτελούμενων από σακάκι παντελόνι πηλήκιο)ένδεκα(11) επιπλέον πηληκίων και τριάντα ενός(31) ζευγαριών παπουτσιών για τα μέλη της Φιλαρμονικής του Οργανισμού». Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.2522/97 και ειδικότερα τα άρθρα 23 παρ. 2, παρ. 5, άρθρο 4, παρ. 4 Άρθρο 25, 28 και 46 βάση του άρθρου 209 του νέου ΔΚΚ, το Ν. 28/80 και η Υπουργική Διάταξη αριθ. 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066Β) 2) Την απόφαση του Δ.Σ.171/09 για έγκριση προμήθειας των στολών και την έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αριθ.13493/2009, 3) Την σχετική τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας 4) Την εξειδικευμένη πίστωση 8.000,00 που έχει εγγραφεί στον Κ.Α σαν «προμήθεια στολών Φιλαρμονικής κ.λ.π.» 5)Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ.πρωτ.3568/ και με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών την 18/12/09. 6) Το γεγονός ότι κατατέθηκε μια προσφορά από τον ΕΜΠΟΡΟ ΡΑΠΤΙΚΟ ΟΙΚΟ Α& Β ΚΟΣΥΒΑΣ Ο.Ε.με έδρα την Αθήνα η οποία παραλήφθηκε από τον Οργανισμό στις 12/1/2010, ενώ η σφραγίδα αποστολής του ταχυδρομείου έχει ημερομηνία 11/12/09 και ο οποίος προσφέρει: α) για κάθε μια στολή(αποτελούμενη από σακάκι παντελόνι πηλήκιοκορδόνια πλεχτά και άρπες) τιμή 235,00 συν ΦΠΑ β) για έκαστο πηλήκιο τιμή 22,00 συν ΦΠΑ και γ) για κάθε ζεύγος υποδημάτων δερμάτινων με σόλα αντιολισθητική με τιμή 34,00 συν ΦΠΑ Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι Την κατακύρωση της προμήθειας «είκοσι πλήρων χειμερινών στολών, ένδεκα επιπλέον πηληκίων και τριάντα ενός ζευγαριών παπουτσιών» για τα μέλη της Φιλαρμονικής μας, στην ΕΜΠΟΡΟΡΑΠΤΙΚΟ ΟΙΚΟ Α&Β ΚΟΣΥΒΑ Ο.Ε. και με τις τιμές που αναγράφει στη προσφορά του δηλαδή: για κάθε στολή (αποτελούμενη από σακάκι-παντελόνι-πηλήκιο-κορδόνιαπλεχτά-άρπες) τιμή 235,00 συν ΦΠΑ δηλαδή 279,65. Για κάθε πηλήκιο τιμή 22,00 συν ΦΠΑ δηλαδή 26,18 και για κάθε ζεύγος υποδήματα τιμή 34,00 συν ΦΠΑ δηλαδή 40,46. και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής για την κατακύρωση της προμήθειας «είκοσι πλήρων χειμερινών στολών, ένδεκα επιπλέον πηληκίων και τριάντα ενός ζευγαριών παπουτσιών» για τα μέλη της Φιλαρμονικής μας, προϋπολογισμού 8.000,00 με ΦΠΑ, που έχει εγγραφεί στον Κ.Α σαν «προμήθεια στολών Φιλαρμονικής κ.λ.π.» οικονομικού έτους 2010, στην ΕΜΠΟΡΟΡΑΠΤΙΚΟ ΟΙΚΟ Α&Β ΚΟΣΥΒΑ Ο.Ε και με τις τιμές που αναγράφει στη προσφορά του δηλαδή για κάθε στολή αποτελούμενη από σακάκι-παντελόνι-πηλήκιο-κορδόνια-πλεχτά-άρπες)τιμή 235,00 συν ΦΠΑ δηλαδή 279,65.Για κάθε πηλήκιο τιμή 22,00 συν ΦΠΑ δηλαδή 26,18 και για κάθε ζεύγος υποδήματα τιμή 34,00 συν ΦΠΑ δηλαδή 40,46 16

17 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. ΜΕΛΗ 1)Τριανταφύλλου Βάνα 2)Σακελλάριος Καραγιάννης Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ προεδρεύσουσα στο Δ.Σ. Κουμπιάδη-Σαρίκα Δωροθέα 3)Κουμνάκης Νικόλαος, 4)Χατζημιχαήλ Σοφία 5)Γιώργος Αρβανίτης. 17

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.13/18-11-2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.13/18-11-2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.13/18-11-2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.9/30-07-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.9/30-07-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.9/30-07-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

<< Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.»

<< Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό με αριθμ.11/20-08-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθµ.3/28-02-2011 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου (Π.Ο..Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/28-4-2015 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/28-4-2015 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 104/20 ΔΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/28-4-20 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 20 η Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015. (Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (8 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης

Από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης 1 Αρ.Πρωτ.: 5100 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης Αριθμός απόφασης : 195/2014 Περίληψη: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.16/03-06-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.16/03-06-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για : α)ψήφιση πίστωσης ύψους 93.947.40 Ευρώ σε βάρος των Κ.Α.45-6662.004, 45-6662.005, 30-6662.021 και 30-6662.009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 12/201 Ημέρ. Απόφασης : 2/8/201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Σύρος, ΤΚ 84100 Τηλέφωνο : 22813-62512 Fax

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 11/4 Ιουλίου-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 4 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 321/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ.1 της 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ.1 της 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ -------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα