Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε."

Transcript

1 Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουµε για έγκριση, σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, τον δέκατο έκτο (16ον) από της ιδρύσεως της Εταιρίας Ισολογισµό, της ιαχειριστικής Χρήσεως 2001, την Ανάλυση των Αποτελεσµάτων της Χρήσεως, την ιάθεση των Αποτελεσµάτων και το Προσάρτηµα. Η χρήση του 2001 αποδείχτηκε µια ακόµα δύσκολη χρονιά για τον κλάδο. Τα γεγονότα του 2000 µε επίκεντρο την σπογγώδη εγγεφαλοπάθεια και όλες τις επιπτώσεις που είχε αυτή για τον κλάδο, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία ύφεσης που εκδηλώθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τέλη του 2001, επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσµατα της εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα η εταιρεία παρουσίασε α) µείωση του κύκλου εργασιών ο οποίος ανήλθε στο ποσό των δρχ έναντι ποσού δρχ της προηγούµενης χρήσεως ήτοι παρουσίασε µείωση κατά ποσοστό 11,28% και β) µείωση των καθαρών κερδών τα οποία ανήλθαν στο ποσό των έναντι ποσού δρχ της προηγούµενης χρήσεως ήτοι παρουσίασε µείωση κατά ποσοστό 17,60%. Η εταιρεία είναι εναρµονισµένη πλήρως µε τις καινούργιες κοινοτικές οδηγίες. Επίσης εφαρµόζει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002 µε πιστοποίηση του συστήµατος από την TUV HELLAS. Επιπλέον ακολουθώντας την κοινοτική οδηγία 93/43/ΕΟΚ υγιεινής τροφίµων, η εταιρία ακολουθεί διαδικασίες σύµφωνες µε τις αρχές µεθοδολογίας HACCP. Επίσης η εταιρεία έχει πάρει πιστοποίηση "ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" από τον Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. βάσει της τεχνικής οδηγίας AGRO 5-1 µε το σήµα AGROCERT. Κατά τη χρήση του 2001 η εταιρία προχώρησε στην εξαγορά του 41% της εταιρίας "Γ. ΕΛΛΑΣ-Π.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΕΒΕ" µε σκοπό την διεύρυνση του εµπορικού σκέλους της. Με τη συµµετοχή αυτή η εταιρία µπαίνει δυναµικά στην εµπορία εισαγόµενων κρεάτων. Τέλος οι διαδικασίες που ξεκίνησαν κατά τη χρήση του 2000 για δηµιουργία καταστηµάτων franchise συνεχίζονται και η εταιρία προβλέπει ότι σύντοµα θα ξεκινήσουν τα πρώτα πιλοτικά καταστήµατα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως δρχ Αφορούν λοιπά έξοδα ιδρύσεως Μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων, που µέχρι την 31/12/2001 ήταν δρχ Η αναπόσβεστη αξία τους την 31/12/01 ήταν δρχ Τόκοι Κατασκευαστικής περιόδου Αφορούν τόκους µακροπροθέσµων δανείων τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για την ανέγερση της τρίτης µονάδας σταυλισµού των µοσχαριών αλλά και τόκους που αναφέρονται στην νέα µονάδα δρχ Μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων, που µέχρι την 31/12/2001 ήταν δρχ Η αναπόσβεστη αξία τους την 31/12/01 ήταν δρχ Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Εξοδα αυξήσεως κεφαλαίου δρχ Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεως δρχ Αναπόσβεστη αξία κατεδ.σταύλου δρχ Συν/κές διαφ.µε την /10341 δρχ Έξοδα δηµιουργίας συστήµατος διασφάλισης ποιότητας δρχ Λογιστικά προγρ/τα H/Y δρχ ηµιουργία ιστοσελίδας στο ιαδίκτυο δρχ Προκαταβολές κτήσεως ασωµ.ακινητ. δρχ Σ ύ ν ο λ ο δρχ Μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων, που µέχρι την 31/12/2001 ήταν δρχ Η αναπόσβεστη αξία τους την 31/12/01 ήταν δρχ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α α) Αστικό Οικόπεδο εκτάσεως 298,5 τµ. επί της οδού Αµύντα 13-Καβάλα επί του οποίου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας καθώς και µισθωµένο κατάστηµα συνολικής αξίας µετά την αναπροσαρµογή µε το Ν.2065/92 δρχ

3 2. ΑΓΡΟΙ α)η ολική έκταση των αγρών ανέρχεται σε µ 2 και βρίσκονται στην Κοιν.Πέρνης επί αυτών έχουν ανεγερθεί σταύλοι της εταιρείας. Αξίας κτήσεως µετά την αναπροσαρµογή του Ν.2065/92 δρχ β) Οικόπεδο-Αγροτεµάχιο εκτάσεως µ 2 στην Κοιν.Πέρνης Ν.Καβάλας,συνολικής αξίας δρχ µετά την αναπροσαρµογή του Ν.2065/92. Το ως άνω αποκτήθηκε το 1994 επί του οποίου ανεγέρθη η νέα µονάδα τυποποίησης. γ)αγροτεµάχιο στην Κοιν.Γραβούνας µ 2 που αποκτήθηκε το 1997 για την ανέγερση του νέου χοιροστάσιο συνολικής αξίας δρχ δ)αγροτεµάχιο στην Κοιν.Πέρνης µ 2 που αποκτήθηκε το 1997 για την ανέγερση του σφαγείου συνολικής αξίας δρχ Σύ ν ο λ ο δρχ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αστικά Ακίνητα: Τα αστικά ακίνητα της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Αµύντα 13 στο κέντρο της Καβάλας και αναλύονται ως κάτωθι: α) Ισόγειο Κατάστηµα επιφανείας µ 2 δρχ δρχβ) Ισόγειο Κατάστηµα επιφανείας 16 µ 2 δρχ γ) Υπόγειος Αποθήκη επιφανείας µ 2 δρχ δ) Γραφεία 2ο όροφο επιφανείας µ 2 δρχ ήτοι συνολικά µέτρα 238,813 και όγκου κατασκευής 943 κ.µ. Συνολική αξία αυτών µετά την αναπροσαρµογή µε το Ν.2065/92 δρχ Βουστάσια: α) Βουστάσια κατασκευής 1997 επιφανείας 2072µ 2 δρχ β) Βουστάσια >> επιφανείας 8710µ 2 δρχ γ) Βουστάσια >> 1998 επιφανείας 2910µ 2 δρχ δ) Βουστάσια >> 2000 επιφανείας 4620µ 2 δρχ ε) Αποθήκη ενσύρωσης 900µ 2 δρχ στ)μονάδα Αµνοεριφίων στην Κ.Γραβούνας 1782µ 2 δρχ z )Κτίριο σφαγείου 3100µ 2 δρχ η)κτίριο Μονάδας ΖΩΩΤΡΟΦΩΝ 260µ 2 δρχ Εγκαταστάσεις ενσύρωσης επιφανείας 3900µ 2 δρχ ιαµόρφωση Περιβάλλοντος χώρου δρχ Κτίριο τυποπ. & επεξεργασίας κρέατος 584µ 2 δρχ Κτίριο γραφείων 550µ 2 δρχ Κτίριο υποσταθµό ΕΗ δρχ Βάσεις δεξαµενών αερίου δρχ Συνολική αξία Κτιρίων & Εγκ/σεων Κτιρίων δρχ

4 Επί των ανωτέρω κτιρίων έχουν ενεργηθεί οι κατά νόµο αποσβέσεις δρχ Η αναπόσβεστη αξία τους την 31/12/01 ήταν ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κατά την διαρεύσασα χρήση προστέθηκαν µηχανήµατα αξίας δρχ και η συνολική αξία των µηχανηµάτων έφθασε στις 31/12/01 σε δρχ Στα µηχανήµατα και στις εγκαταστάσεις έχουν διενεργηθεί δρχ οι νόµιµες αποσβέσεις ύψους Η αναπόσβεστη αξία τους την 31/12/2001 ήταν δρχ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Πρόκειται για 23 µεταφορικά µέσα ( 5 αυτοκίνητα-ψυγεία, 5 φορτηγά µεταφοράς ζώντων ζώων, 3 επιβατηγά, 2 τρακτέρ, 2 ελκυστήρες, 1 φορτωτής,1 µπουλτόζα µε ερπίστριες, 1 φορτηγό, 1 ηµιφορτηγό, 1σκουπιδιάρα, 1 λεωφορείο 11 θέσεων) καθώς και 4 καρότσες επικαθήµενες, συνολικής αξίας δρχ Μείον οι διενεργηθείσες αποσβέσεις µέχρι 31/12/01 δρχ Η αναπόσβεστη αξία τους την 31/12/2001 ήταν δρχ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η αξία των την 31/12/2001 ήταν δρχ Μείον οι διενεργηθείσες κατά νόµο αποσβέσεις δρχ Η αναπόσβεστη αξία τους την 31/12/2001 ήταν δρχ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Ο λογ/σµός αυτός αναλύεται: α) ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΞΟΠΛ.ΚΤΗΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕ δρχ β) ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ δρχ γ) ΕΥΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ δρχ Σύνολο δρχ Σύνολο ακινητοποιήσεων ενεργητικού δρχ

5 8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο λογ/σµός λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις αναλύεται: α) Εγγυήσεις ΟΤΕ δρχ β) Εγγυήσεις ΕΗ δρχ γ) Εγγυήσεις επιθεωρ. εργασίας δρχ δ) Μετοχές «ΑΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΒΕΕ» δρχ Σύνολο δρχ Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού δρχ Έναντι ποσού δρχ της προηγουµένης χρήσεως ήτοι παρουσίασε αύξηση κατά ποσοστό 27,44%.. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Η αξία των αποθεµάτων που απογράφηκαν στις αποθήκες µας την 31/12/2001, τα µεν ζώντα ζώα στη µέση τιµή κτήσεως πλέον αναλογία αναλώσεων ζωοτροφών, αποσβέσεων και λοιπών παραγωγικών δαπανών. Τα υπόλοιπα αποθέµατα αποτιµήθηκαν στην µέση τιµή κτήσεως (ιστορικό κόστος) και ανέρχονται στο ποσό δρχ Έναντι ποσού δρχ της προηγούµενης χρήσης δηλαδή παρουσίασαν µείωση µέσα στο 2001 κατά δρχ ή ποσοστό 2,45%. II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα των λογαριασµών: 1.Πελάτες, 2α.Επιταγές Εισπρακτέες, 3α.Επιταγές σε καθυστέρηση, 11. Χρεώστες διάφοροι και 12.Λογαριασµοί διαχειρήσεως προκατα βολών και πιστώσεων σας παραπέµπουµε στα αριθµητικά δεδοµένα του συνηµµένου Ισολογισµού.Τα ποσά αφορούν ασφαλείς και εκκαθαρισµένες απαιτήσεις µας. Η αύξηση των απαιτήσεων κατά δρχ οφείλεται στην αύξηση των πιστώσεων προς τους πελάτες. ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 1. ΜΕΤΟΧΕΣ Αφορά αγορά µετοχών της ΠΑΕ Α.Ο.Κ η οποία έγινε κυρίως για κοινωνικούς λόγους δρχ Αφορά αγορά ιδίων µετοχών µέσα στο 2001 µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27/6/01. δρχ IV. ΙΑΘΕΣΙΜΑ Ποσό δραχµών και αναλύεται σε δρχ σε µετρητά και δρχ σε καταθέσεις όψεως. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού έφθασε στο ποσό των δρχ Έναντι ποσού δρχ της προηγούµενης χρήσης και παρουσίασε αύξηση κατά ποσοστό 6,66% Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

6 1. Τα έξοδα εποµένων χρήσεων είναι δαπάνες (ασφάλιστρα) που πληρώθηκαν στην παρούσα χρήση και αφορούν την επόµενη χρήση και ανέρχονται στο ποσό δρχ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+ +Ε) δρχ Το σύνολο της αξίας του Ενεργητικού αυξήθηκε σε σχέση µε το σύνολο της προηγουµένης χρήσης κατά δρχ. ή ποσοστό 17,35 % ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Το ποσό των δρχ αναφέρεται στις υπεραξίες των παγίων στοιχείων της εταιρείας που σχη- µατίσθηκαν µε τους διάφορους αναπτυξιακού νόµους και αναλύεται α) Υπεραξία Ν.1297/72 δρχ β) Υπεραξία Ε.2665/88 δρχ γ) Υπεραξία Ν.2065/92 δρχ δ) Αφορ.αποθεµ.λογιστικών διαφ. αρ.12ν.1892/20 δρχ δρχ Το ποσό των δρχ αναφέρεται : α) Εγγ/κή επιστολή υπέρ ΠΕΙΡΑΙΩΣ δρχ β) Εγγ/κή επιστολή υπέρ HSBC δρχ γ) Εγγ/κή επιστολή υπέρ ALPHA δρχ δ) Εγγ/κή επιστολή υπέρ ΠΕΙΡΑΙΩΣ δρχ ε) Υποθηκ.&προσηµ.υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ δρχ στ) Επιταγές εισ/τέες εγγυήσεις δρχ ζ) ικαιούχοι µηχανηµάτων δρχ. 5 Σ ύ ν ο λ ο δρχ Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Στο παθητικό εµφανίζονται αναλυόµενες οι διάφορες υποχρεώσεις της εταιρείας,καθώς επίσης το Μετοχικό Κεφάλαιο και τα διάφορα Αποθεµατικά Κεφάλαια, τα οποία καλύπτονται όλα µε θετικά στοιχεία του Ενεργητικού. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων την 31/12/2001 ανέρχονται στο ποσό των και αναλύονται ως εξής: δρχ

7 Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ δρχ Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται Σε ανώνυµες µετοχές των 221,4875 δρχ. εκάστης ΙΙ. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ δρχ Είναι η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση ανωνύµων τίτλων µεταξύ της ονοµαστικής αξίας της µετοχής (125 δρχ.) και της τιµής διάθεσης (700) κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που πραγ- µατοποιήθηκε µε δηµόσια εγγραφή, ήτοι τίτλοι Χ 575 δρχ. & β) η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση ανωνύµων τίτλων µεταξύ της ονο- µαστικής αξίας της µετοχής 220 δρχ. και της τιµής διάθεσης 1000 κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ήτοι τίτλοι Χ 780 δρχ. γ) Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση ανωνύµων τίτλων ονοµαστικής αξίας 220 δρχ. και της τιµής ιάθεσης δρχ. ήτοι Χ δ) Μείον κεφαλαιοποίηση ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 1. ιαφορές από αναπρ/γή αξίας χρεογράφων δρχ ιαφορές από αναπροσ/γή λοιπών περιουσιακών στοιχείων δρχ και αναφέρεται στην διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας κτήσεως των γηπέδων & κτιρίων µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού δρχ και αναφέρονται σε επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν στα βουστάσια (ενσύρωση, αυτόµατο σύστηµα αποκοµιδής, κοπριά) και επιχορηγήθηκαν από προγράµµατα της Ε.Ε. καθώς και οι επιδότηση ανέγερσης σφαγείων και προγράµµατος ΜΜΕ IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.Τακτικό αποθεµατικό δρχ Εκτακτα αποθεµατικά δρχ Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων δρχ και αναφέρονται σε αφορολόγητα αποθεµατικά που σχηµάτισε η εταιρεία κατ' επιταγή των διαφόρων αναπτυξιακών νόµων Ν.1262/82,Ν.1892/90,Ν.1828/89,Ν.2601/98 IV.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ δρχ Το υπόλοιπο σε νέο υποχρεωτικά να αφεθεί στο ανωτέρο λογ/σµό Σ ύ ν ο λ ο δρχ Έναντι ποσού δρχ της προηγουµένης χρήσεως ήτοι παρουσίασε αύξηση ή ποσοστό 2,22%.

8 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2. άνεια Τραπεζών δρχ και αναλύονται: α) άνειο Εθνικής Τράπεζας σε JPY δρχ β) άνειο Εθνικής Τράπεζας σε Ευρώ δρχ γ) άνειο Εθνικής Τράπεζας σε JPY δρχ ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσµα δάνεια για κεφάλαια κινήσεως δρχ Μακρ/σµεςυποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση δρχ είναι δόσεις δανείων υπέρ Εθνικής και οι τόκοι Για τους λοιπούς λογ/σµούς των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων του παθητικού ήτοι 1,2α,4,5,6,10,11 παραπέµπου- µε στα στοιχεία του Ισολογισµού, όπως εµφανίζεται µε τα αντίστοιχα ποσά αναλυτικά.. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα δρχ Περιλαµβάνονται δαπάνες του λογ/σµού.ε.η. του λογ/σµού Ο.Τ.Ε., κοινόχρηστα, που αφορούν την επόµενη χρήση. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Το ποσό των δρχ αναφέρεται στην κελαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την α- ναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων του ενεργητικού και σε έκδοση Ε/Ε και αναλύεται ως εξής: 1.Εγγ/κή επιστολή υπέρ ΠΕΙΡΑΙΩΣ δρχ Εγγ/κή επιστολή υπέρ HSBC δρχ Εγγ/κή επιστολή υπέρ ALPHA δρχ Εγγ/κή επιστολή υπέρ ΠΕΙΡΑΙΩΣ δρχ Υποθηκ.&προσηµ.υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ δρχ Υπεραξία παγίων Ν.1297/72 ύψους δρχ Υπεραξία παγίων Ν.2665/88 ύψους δρχ Υπεραξία παγίων Ν.2065/92 ύψους δρχ Αφορ.αποθεµατικό λογιστικών διαφορών άρθ.12/1892/90 δρχ Επιταγές εισ/τέες εγγυήσεις δρχ ικαιούχοι µηχανηµάτων δρχ. 5 Σ ύ ν ο λ ο δρχ

9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) δρχ Οι πωλήσεις µειώθηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά δρχ ποσοστό 11,28%. 2. Το κόστος των πωληθέντων δρχ Μικτά Κέρδη δρχ Πλέον:Αλλα έσοδα εκµ/σεως δρχ Μείον: 1. Εξοδα ιοικητικής λειτουργίας δρχ Τα έξοδα αυτά αυξήθηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά το ποσό των δρχ σε απόλυτους αριθµούς. 3. Εξοδα Λειτουργίας διαθέσεως δρχ Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής αυξήθηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά το ποσό των δραχµών σε απόλυτους αριθµούς. 2. ιαφ.ενσωµ/σεως & καταλογισµού δρχ Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα δρχ Τόκοι Χρεωστικοί & συναφή έξοδα δρχ Έναντι ποσού δραχµών της προηγούµενης χρήσης, ποσοστό αύξησης 22,63%. ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα δρχ Συναλλαγµατικές διαφορές δρχ Λοιπά έσοδα δρχ Ανάλ.στη χρήση επιχ. Παγίων Κ.866/90 δρχ Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα δρχ Αφορά συναλλαγµατικές διαφορές δρχ Εκτακτα & ανόργανα έξοδα δρχ Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις δρχ Έκτακτες ζηµιές δρχ Αφορούν ζηµιά από εκποίηση µεταφορικών µέσων. 3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων δρχ Αφορούν λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων ΙΙΙ.ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η δρχ Το λειτουργικό αποτέλεσµα της εταιρείας όπως απεικονίζεται πιο πάνω,είναι κερδοφόρο και φθάνει στο ύψος των δρχ και το θεωρούµε ικανοποιητικό σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών. Από τα παραπάνω κέρδη το.σ. προτείνει να δοθεί ως καθαρό µέρισµα ποσό δρχ Μετά τα πιο πάνω ο Πίνακας ιανοµή των Κερδών προτείνουµε να εγκριθεί ως εξής:

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως δρχ Πλέον: Υπόλ. κερδών προηγ.χρήσεων δρχ Σύνολο δρχ ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήµατος δρχ Κέρδη προς διάθεση δρχ Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: δρχ. Τακτικό αποθεµατικό δρχ Πρώτο µέρισµα δρχ Πρόσθετο µέρισµα δρχ Αφορολ.αποθ.αρ.20Ν.1892/90 δρχ. Αφορολ.αποθ. Ν.2601/98 δρχ Αφορολ.αποθεµ.χρεογράφων δρχ Υπόλοιπο κερδών εις νέο δρχ δρχ

11 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ε Ι Κ Τ ΕΣ Οικονοµικής Αυτάρκειας 1,13 1,56 Αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 7,45% 9,25% ανειακής εξάρτησης 46,97% 39,11% Ρευστότητας 0,94 1,1 Καθαρά προς Μικτά κέρδη 98,91% 79,30% Ίδια Κεφάλαια προς Πάγιο Ενεργητικό 87,05% 109,37% Και ήδη κυρίες και κύριοι µέτοχοι παρακαλούµε να εγκρίνετε τον υποβαλλόµενο δέκατο έκτο (16ο) Γενικό Ισολογισµό και να λάβετε αποφάσεις επί των λοιπών θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως.- Καβάλα, 22/2/2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών.Σ. Ο Πρόεδρος του.σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑΣ Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Εκθεση του.σ. που αποτελείται από 11 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 22/2/2002. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2002 Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜ/ΣΟΕΛ:10741 K & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ε. µέλος της BAKER TILLY INTERNATIONAL.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2002

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2002 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑ - Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πληροφορίες σχετικά µε τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο και τον έλεγχο των λογαριασµών... 4 2. Πληροφορίες σχετικά µε την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. χρήσεως 2000 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ.

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. χρήσεως 2000 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12855/05/Β/86/35 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1. - 31.12.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΥΙΟΙ ΕΥΡ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΕΚΘΕΣΕΙΣ.Σ. ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MY MULTISHOP ADACOM IDEAL SOLUTION MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΕΚΘΕΣΕΙΣ.Σ. ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MY MULTISHOP ADACOM IDEAL SOLUTION MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΕΚΘΕΣΕΙΣ.Σ. ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MY MULTISHOP ADACOM IDEAL SOLUTION MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS SPACEPHONE ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε - ΙΝΤΕΑΛ ΚΡΗΤΗ IDEAL GRAFICO ΙΝΤΕΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών Μετόχων βάσει της από 6.12.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΥΙΟΙ ΕΥΡ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39 της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. Στην Αθήνα σήμερα, την 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΑΔΑ: ΒΛΩ5469071-ΗΗΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Σήμερα, την 0η Μαρτίου 204, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε στα επί της Καυκάσου 63 Κυψέλη Αθήνα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ABC KINITRON I.K.E.», ο διαχειριστής της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ... 2005 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (βάσει του κανονισμού 809/2004 ΕΚ) - 63η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

WINLINK A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 εκεµβρίου 2005 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

WINLINK A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 εκεµβρίου 2005 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «WINLINK A.E.» την 1 Μαρτίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα