ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005"

Transcript

1 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 5 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 6 2. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) 6 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αρχή του Ιστορικού κόστους Μετατροπή ξένων νοµισµάτων Αποσβέσεις Φορολογία Θυγατρικές Συγγενείς εταιρείες Επενδύσεις Αποθέµατα Πελάτες ιαθέσιµα και ισοδύναµα των ιαθεσίµων Επιχορηγήσεις Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση προσωπικού Ίδιες µετοχές Προβλέψεις Πιστωτές Χρηµατοδοτικές µισθώσεις άνεια τραπεζών Κόστος δανεισµού Κύκλος εργασιών ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΕΣΟ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α (συν.) Σελίδες 19. ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΕΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ Α ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 32

4 Σελίδα 1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 εκεµβρίου, Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στην διαµόρφωση και την διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και γενικότερα της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου, µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη πλευρά την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου, 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας, της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε τη προσοχή σας στις σηµειώσεις 24, και 31 που παρατίθενται στο Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων στις οποίες γίνεται αναφορά α) για ληξιπρόθεσµες δόσεις δανείων 49 εκ. περίπου, β) για το γεγονός ότι οι χρήσεις από 2003 και εντεύθεν δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό και γ) για το γεγονός ότι µέσω θυγατρικής εταιρείας εξωτερικού, δάνειο εδόθη προς εταιρεία του εξωτερικού η οποία ελέγχεται από συνδεδεµένο µέρος. 28 Μαρτίου, 2006 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Μ. ΣΟΕΛ 11141

5 Σελίδα 2 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σηµειώσεις Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωλήσεων 8 (45.144) (59.087) Μικτά αποτελέσµατα κέρδη εκµεταλλεύσεως Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο, µικτά αποτελέσµατα κέρδη εκµετάλλευσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9 (4.079) (3.273) Έξοδα λειτουργίας ερευνών -αναπτύξεως 9 (194) (149) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 9 (7.102) (7.335) Κέρδη εκµεταλλεύσεως Έσοδα από µη λειτουργικές δραστηριότητες Έσοδα συµµετοχών Λοιπά έσοδα Συναλλαγµατικές διαφορές Έξοδα από µη λειτουργικές δραστηριότητες Κόστος χρηµατοδότησης 11 (7.453) (5.999) Συναλλαγµατικές διαφορές (180) -- Λοιπά έξοδα (1.027) -- Ζηµία από διακοπτόµενη εκµετάλλευση (547) (53) Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες)/κέρδη χρήσεως προ φόρων (2.250) 338 Φορολογία Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες)/κέρδη χρήσεως µετά από φόρους (1.937) (Ζηµίες)/Κέρδη ανά µετοχή (σε ευρώ) (0,08) 0,05 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

6 Σελίδα 3 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 Σηµειώσεις ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις-Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο πάγιου ενεργητικού ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα Πελάτες και λοιποί χρεώστες Χρεόγραφα Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Μετοχές υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά κεφάλαια Αποθεµατικά αναπροσαρµογής Ζηµίες εις νέο ( ) ( ) Καθαρά θέση Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια πληρωτέα πέραν του έτους Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών συµβάσεων πέραν του έτους Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές συµβάσεις Βραχυπρόθεσµα δάνεια Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Αναβαλλόµενοι φόροι (καθαρό ποσό) Προβλέψεις Έσοδα εποµένων χρήσεων Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

7 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 Σελίδα 4 Μετοχικό κεφάλαιο Μετοχές υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποθεµατικά αναπροσαρµογής Ζηµίες εις νέο Ιδιες µετοχές Σύνολα Υπόλοιπο 1/1/ (98.769) (3.963) Μεταβολές στις λογιστικές αρχές (υιοθέτηση των.π.χ.π) (682) Αναπροσαρµογή περιουσιακών στοιχείων Ζηµίες που επηρέασαν απευθείας την καθαρά θέση (6.400) (5.065) Κέρδη χρήσεως Καθαρά θέση ( ) Μεταβολές στις λογιστικές αρχές (υιοθέτηση των.π.χ.π) (854) -- (854) Αναπροσαρµογή περιουσιακών στοιχείων Ζηµίες περιόδου 1/1/ /12/ (1.937) -- (1.937) Καθαρά θέση 31/12/ ( )

8 Σελίδα 5 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Λειτουργικές ραστηριότητες (Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων (2.250) 338 Πλέον/ µείον προσαρµογές για ποσά που δεν έχουν ταµιακή επίπτωση: Αποσβέσεις Προβλέψεις Χρεωστικοί τόκοι Κέρδος εκµετάλλευσης πριν από µεταβολές κεφαλαίου κίνησης Μείωση/Αύξηση) αποθεµάτων (1.437) Μείωση/(Αύξηση) πελατών (3.504) Μείωση λοιπών απαιτήσεων Αύξηση προµηθευτών Μείωση λοιπών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.010) (941) Μείον Καταβεβληµένοι φόροι (505) (449) Χρεωστικοί τόκοι καταβληµένοι (7.280) (5.391) Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές ραστηριότητες Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων Aγορά ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1,153) (683) Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (685) (511) Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Εξοφλήσεις δανείων (6.630) (2.183) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (1.825) (1.781) Σύνολο (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (8.455) (3.964) Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) (2.823) 763 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

9 Α.Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Σελίδα 6 1. Γενική πληροφόρηση Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1960 σύµφωνα µε το Ν.2190/1920 µε διάρκεια ζωής 50 χρόνια η οποία µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι µετοχές της εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η κατασκευή,επεξεργασία και εµπορία οποιωνδήποτε ειδών που παράγονται από πλαστική ύλη, ελαστικό ή µέταλλο και οποιουδήποτε άλλου συναφούς προϊόντος και γενικά η οποιαδήποτε συναφή εµπορική,βιοµηχανική και οικονοµική συνεργασία ή επιχείρηση καθώς και η ίδρυση ή συµµετοχή στη Ελλάδα ή στο εξωτερικό εµπορικών ή βιοµηχανικών εταιρειών, οποιασδήποτε µορφής, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεµφερείς σκοπούς. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 1. Γεώργιος Αριστ. Πετζετάκις, Πρόεδρος 2. Ιωάννης Σπανουδάκης, Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος 3. Παύλος Κανελλόπουλος, Μέλος 4. Πέτρος Τζανετάκης, Μέλος 5. ιονύσιος Γάγγας Μέλος 2. Υιοθέτηση ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Οι επισυναπτόµενες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη ιοίκηση της εταιρείας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) και τις αντίστοιχες διερµηνείες τους ως έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (Ι.F.R.I.C.) αντίστοιχα και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς αποτελούν οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν την χρήση 2005 για την οποία υιοθετούνται τα.π.χ.π. για πρώτη φορά έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ΠΧΠ». Με το δεδοµένο ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004 είχαν συνταχθεί και δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τα παρατιθέµενα αντίστοιχα συγκριτικά µεγέθη (της χρήσης 2004) έχουν αναπροσαρµοσθεί κατάλληλα σύµφωνα µε τη παραδοχή ως ηµεροµηνία µετάβασης της εταιρείας στα ΠΧΠ την 1 η Ιανουαρίου, Οι διενεργηθείσες αναπροσαρµογές καθώς και συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων µεταξύ ΠΧΠ και Ελληνικών Προτύπων παρατίθενται στη σηµ. 34.

10 Α.Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 3. Βασικές λογιστικές αρχές 3.1 Αρχή του Ιστορικού Κόστους Σελίδα 7 Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους πλην της περίπτωσης των οικοπέδων κτιρίων και µηχανηµάτων των οποίων η αξία κτήσεως αναπροσαρµόστηκε µετά από επανεκτίµηση ανεξάρτητης εταιρείας εκτιµητών την Μετατροπή ξένων νοµισµάτων Α. Νόµισµα συναλλαγών και παρουσίαση Οι Οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής και των θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζονται στο νόµισµα που επικρατεί στο οικονοµικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. Β. Συναλλαγές και οικονοµικά µεγέθη Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα λογιστικοποιούνται αρχικά βάσει της ισοτιµίας (ευρώ προς ξένο νόµισµα) της ηµεροµηνίας της συναλλαγής. Τα χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα µεταφράζονται στο νόµισµα των βιβλίων βάσει της ισοτιµίας που ισχύει κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού. Οι συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Τα µη χρηµατικά διαθέσιµα και υποχρεώσεις των οποίων το ιστορικό κόστος εκφράζεται σε ξένο νόµισµα µεταφράζονται χρησιµοποιώντας την ισοτιµία της ηµεροµηνίας κατά την κτήση.

11 Α.Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Σελίδα 8 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) 3.3 Αποσβέσεις Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Εξοπλισµός και µεταφορικά µέσα εµφανίζονται στο κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση της αξίας. Ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) και µηχανολογικές εγκαταστάσεις αποτιµώνται στη τρέχουσα αξία µείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις αποτιµώνται µε σταθερούς συντελεστές καθ όλη τη διάρκεια της χρήσιµης ζωής των παγίων ως ακολούθως: Κατηγορία παγίων Ωφέλιµη ζωή Κτίρια Μηχανήµατα & εγκαταστάσεις 5-30 Έπιπλα και σκεύη 3-8 Μεταφορικά µέσα 3-9 Οι τρέχουσες αξίες των µηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού επισκοπούνται για ενδεχόµενη αποµείωση αξίας όταν γεγονότα και συγκυρίες δίδουν ενδείξεις για τέτοια αποµείωση. Όταν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις και εκτιµάται ότι η τρέχουσα αξία είναι κατώτερη της ανακτήσιµης αυτή αναθεωρείται στην ανακτίσηµη. Συνακόλουθα της αρχικής λογιστικής αποτύπωσης στο κόστος, τα οικόπεδα και κτίρια εµφανίζονται σε αναθεωρηµένες αξίες που είναι η τρέχουσα αξία κατά την ηµέρα αποτίµησης µείον αναλογούσες αποσβέσεις επί κτιρίων και ενδεχόµενης αποµείωσης της αξίας. Η τρέχουσα αξία προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εκτιµητές µε αναφορά στις συνθήκες της αγοράς και ορίζεται ως το ποσό έναντι του οποίου το περιουσιακό στοιχείο δυνατόν να ανταλλαγεί µεταξύ ενηµερωµένου ενδιαφερόµενου αγοραστή και ενηµερωµένου ενδιαφερόµενου πωλητή σε µία συναλλαγή υπό συνήθεις όρους αγοράς κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης. Τυχόν πλεόνασµα αναπροσαρµογής µεταφέρεται σε λογαριασµό «Αποθεµατικά αναπροσαρµογής» και εµφανίζεται στον Ισολογισµό ως µέρος των Ιδίων Κεφαλαίων. Τυχόν έλλειµµα αναπροσαρµογής αφού συµψηφίσει τυχόν αντίστοιχο προηγούµενο πλεόνασµα του ίδιου παγίου το εναποµένον υπόλοιπο µεταφέρεται στα Αποτελέσµατα. Επιπρόσθετα, οι συσσωρευµένες αποσβέσεις κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης συµψηφίζονται µε το αρχικό κόστος του παγίου και το αναπόσβεστο υπόλοιπο επαναπροσδιορίζεται στη τρέχουσα αξία. Κατά την πώληση του παγίου το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής µεταφέρεται στα Αδιανέµητα Κέρδη. Πάγια περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται µε τη πώληση ή µε την ένδειξη ότι δεν αναµένονται µελλοντικά οφέλη από τη συνέχιση της χρήσης τους. Κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από τη διαγραφή του παγίου (υπολογιζόµενου ως η διαφορά µεταξύ καθαρού ποσού διάθεσης και αξίας βιβλίων) µεταφέρεται στη κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως στην οποία διαγράφεται.

12 Α.Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Σελίδα 9 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) 3.4. Φορολογία Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της περιόδου µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή (32% για τη χρήση 2005). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ως αυτά αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις διότι δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά. Αναβαλλόµενη φορολογία ή ετεροχρονισµένη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε οφείλεται ή απαιτείται λόγω χρονικής διαφοράς στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και λογιστικοποιείται στο µέγεθος που αναµένεται να ανακύψει µελλοντικά. Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλες τις πρόσκαιρες φορολογικές διαφορές και φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθµό που πιθανολογείται να υπάρξουν φορολογητέα κέρδη και συµψηφιστεί µε την αντίστοιχη ανακύπτουσα φορολογική υποχρέωση. Τα ποσά των αναβαλλόµενων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται κατά την ηµεροµηνία του εκάστοτε Ισολογισµού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί, συνεκτιµώντας νέα δεδοµένα και συγκυρίες που επιδρούν στη διαθεσιµότητα µελλοντικών φορολογητέων κερδών για αξιοποίηση τούτων. Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά φορολογίας που αναµένεται να ισχύουν στη χρήση κατά την οποία ανακύπτει η φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή πιστώνεται στα αποτελέσµατα πλην της περίπτωσης που συνδέεται µε ποσά που µεταφέρονται απ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια οπότε και ο φόρος έχει την ίδια λογιστική µεταχείριση 3.5. Θυγατρικές Συγγενείς εταιρείες Η αρχική καταχώριση των συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες γίνεται στην εύλογη αξία τους (ή σε περίπτωση ίδρυσης η ονοµαστική αξία µετοχών) προσαυξηµένη µε τα άµεσα έξοδα απόκτησης. Ως εύλογη αξία θεωρείται κατά κανόνα η εύλογη αξία του αντιτίµου που δόθηκε για την απόκτηση των τίτλων. Η µεταγενέστερη αποτίµηση των συµµετοχών σε συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες γίνεται στο κόστος κτήσεως των συµµετοχών ή την ονοµαστική αξία των µετοχών σε περίπτωση ίδρυσης.

13 Σελίδα 10 Α.Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) 3.6 Επενδύσεις Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον το άµεσα συνδεόµενο κόστος απόκτησής τους. Εν συνεχεία, επενδυτικά χρεόγραφα τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και ικανότητα να διατηρήσει µέχρι τη λήξη τους αποτιµώνται στο πραγµατικό κόστος χρησιµοποιώντας το πραγµατικό επιτόκιο µείον ενδεχόµενη ζηµία που συνδέεται µε µη ανακτήσιµα ποσά. Τα µη ανακτήσιµα ποσά καθώς και τυχόν διαφορά από την αποτίµηση µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Λοιπά χρεόγραφα πλην επενδυτικών, χαρακτηρίζονται ως εµπορεύσιµα ή προοριζόµενα για µεταπώληση και αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Κέρδη ή ζηµία που προκύπτει από την αποτίµηση των µεν χαρακτηριζόµενων ως εµπορεύσιµων µεταφέρεται στα Αποτελέσµατα, των δε προοριζόµενων για µεταπώληση καταχωρούνται απ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια µέχρι πωλήσεως τους ή διαπιστώσεως ενδεχόµενης αποµείωσης της αξίας τους οπότε σε τέτοια περίπτωση κέρδος ή ζηµία καταχωρηθέντα στα Ίδια Κεφάλαια µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα της χρήσεως Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτυπώνονται στη χαµηλότερη µεταξύ κόστους και καθαρής πραγµατοποιήσιµης αξίας. Το κόστος διαµόρφωσης του κάθε προϊόντος στη παρούσα θέση και κατάσταση του υπολογίζεται ως κάτωθι τόσο για τη τρέχουσα περίοδο όσο και τη προηγούµενη. - Πρώτες ύλες : Κόστος αγοράς βάσει της αρχής first in first out - Τελικό προϊόν και εργασία σε εξέλιξη: Κόστος άµεσης ύλης και εργασίας και αναλογία βιοµηχανικών διοικητικών εξόδων που βασίζεται στη συνήθη λειτουργική δυναµικότητα εξαιρούµενου του κόστους χρηµατοδότησης

14 Σελίδα 11 Α.Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) 3.8 Πελάτες Οι πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και εν συνεχεία αποτιµώνται συνεκτιµώντας την παρούσα αξία τους υπολογιζόµενης βάσει του πραγµατικού επιτοκίου. Αποµείωση, λόγω διαφοράς µε την παρούσα αξία καθώς και πρόβλεψη για τυχόν επισφάλειες γίνεται µόνο αν θεωρούνται σηµαντικές. Το ποσό της πρόβλεψης για ενδεχόµενη αποµείωση µεταφέρεται στα αποτελέσµατα ιαθέσιµα και ισοδύναµα των ιαθεσίµων ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ιαθεσίµων περιλαµβάνουν µετρητά και καταθέσεις και λοιπές βραχυπρόθεσµες επενδύσεις άµεσα µετατρέψιµες σε προσδιορίσιµα διαθέσιµα Επιχορηγήσεις Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στη τρέχουσα αξία όπου υπάρχει επαρκής βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλες οι σχετικές προϋποθέσεις θα εκπληρωθούν. Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται µε έξοδο αναγνωρίζεται ως έσοδο στη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται ώστε να αντισταθµιστεί σε συστηµατική βάση το αντίστοιχο έξοδο. Όταν η επιχορήγηση αφορά πάγιο, η αξία θεωρείται ως αναβαλλόµενο έσοδο και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα ισοκατανεµηµένο στην διάρκεια της αναµενόµενης λήξης της χρήσης του παγίου Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση προσωπικού Σύµφωνα µε την Ελληνική Εργατική Νοµοθεσία η εταιρεία είναι υποχρεωµένη µε τη συνταξιοδότηση οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού να καταβάλει σ αυτό συγκεκριµένη χρηµατική παροχή. Η χρηµατική αυτή παροχή οφείλεται κατά τη στιγµή της συνταξιοδότησης και ισούται µε το 40% του ποσού που προσδιορίζεται µε παραµέτρους α) το χρόνο υπηρεσίας µε την εταιρεία β) την µηνιαία αµοιβή κατά το έτος συνταξιοδότησης και γ) λοιπούς παράγοντες ως προσδιορίζονται υπό της σχετικής νοµοθεσίας Η υποχρέωση αυτή προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία της καθορισµένης παροχής συνεκτιµώντας αναλογιστικές παραµέτρους που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Η εταιρεία ανέθεσε τον ανωτέρω υπολογισµό σε αναγνωρισµένους αναλογιστές και η εκτιµούµενη κατά την υποχρέωση έχει λογιστικά αποτυπωθεί και περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις. Υποχρέωση που αφορά προηγούµενες χρήσεις έχει διαχωριστεί και επηρεάσει απ ευθείας τα Ίδια Κεφάλαια και υποχρέωση που αφορά τη περίοδο επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της περιόδου. Η εταιρεία δεν υιοθέτησε οποιοδήποτε πρόγραµµα επένδυσης και διασφάλισης της διαθεσιµότητας του εκάστοτε απαιτούµενου κεφαλαίου για την ανταπόκριση της σ αυτή την υποχρέωση όταν αυτή ανακύπτει.

15 Σελίδα 12 Α.Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) Ίδιες µετοχές Μετοχές στην κατοχή της εταιρίας οι οποίες δεν έχουν ακυρωθεί κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια ως ίδιες µετοχές, και λογιστικοποιούνται στην ονοµαστική τους αξία. Κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από την αγορά ή διάθεση αυτών των τίτλων από την εταιρία καταχωρούνται άµεσα στα ίδια κεφάλαια Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν : - Υπάρχει νοµική ή συµβατική δέσµευση ως αποτέλεσµα ιστορικού γεγονότος. - Υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα ανάγκης εκταµίευσης για ανταπόκριση στην υποχρέωση. - Το πιθανολογούµενο ποσό της υποχρέωσης είναι δυνατόν να εκτιµηθεί. Οι ανωτέρω εκτιµήσεις γίνονται από τη ιοίκηση της εταιρείας και σε περίπτωση ανάγκης προσδιορίζονται στην παρούσα αξία αν αυτή διαφέρει ουσιωδώς της λογιστικής Πιστωτές Η αρχική αποτίµηση των πιστωτών γίνεται στην ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων. Εν συνεχεία, αποτιµώνται στην πραγµατική αξία χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και εφ όσον υπάρχει σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την ονοµαστική αξία Χρηµατοδοτικές µισθώσεις Η εταιρεία ως µισθωτής Τα περιουσιακά στοιχεία υπό χρηµατοδοτική µίσθωση αναγνωρίζονται στην µικρότερη µεταξύ της εύλογης αξίας κατά την ηµέρα κτήσεως και της παρούσας αξίας των προς καταβολή µισθωµάτων. Η αντίστοιχη υποχρέωση στον εκµισθωτή εµφανίζεται στον Ισολογισµό ως υποχρέωση χρηµατοδοτικών µισθώσεων. Τα χρηµατοδοτικά µισθώµατα διαχειρίζονται µεταξύ χρηµατοδοτικού κόστους και αποπληρωµής της υποχρέωσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο επί του εκάστοτε εναποµείνοντος υπολοίπου της υποχρέωσης. Το χρηµατοδοτικό κόστος επιβαρύνει τα αποτελέσµατα, εκτός και εάν συνδέονται µε επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο όπου αναγνωρίζεται η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης σύµφωνα µε τη γενικότερη πολιτική του χρηµατοδοτικού κόστους.

16 Σελίδα 13 Α.Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) άνεια Τραπεζών Τα έντοκα δάνεια των τραπεζών και οι λογαριασµοί κίνησης κεφαλαίων καταχωρούνται, όταν εκταµιεύονται, στην αξία έκδοσης µειωµένης µε το σχετικό κόστος. Εν συνεχεία αναγνωρίζονται στο σύνολο των πληρωτέων δόσεων χρησιµοποιώντας το πραγµατικό επιτόκιο. Ενδεχόµενη διαφορά µεταξύ του τι έχει εισπραχθεί ως βάση του δανείου και των συνολικών δόσεων αποπληρωµής του αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την πολιτική χειρισµού του κόστους δανείων Κόστος δανεισµού Το κόστος δανεισµού που συνδέεται άµεσα µε την παραγωγή ή κατασκευή παγίων περιουσιακών στοιχείων των οποίων η ολοκλήρωση µέχρι τη χρησιµότητά τους ή πώλησή τους εκτείνεται σε σηµαντικό χρονικό διάστηµα επαυξάνει το κόστος των παγίων. Τυχόν αντίστοιχο έσοδο (τόκοι έσοδα) αποµειώνουν το κεφαλαιοποιηµένο κόστος δανεισµού. Λοιπά κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα εντός της περιόδου που επισυµβαίνουν Κύκλος Εργασιών Τα έσοδα από πωλήσεις εµφανίζονται απαλλαγµένα του αναλογούντος Φ.Π.Α. και αναγνωρίζονται όταν η κυριότητα των εµπορευµάτων µεταβιβάζεται στο πελάτη, γεγονός που επισυµβαίνει όταν αυτά παραδίδονται στο πελάτη. Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται επί χρονολογικής βάσεως µε αναφορά στο επενδεδυµένο κεφάλαιο και το αντίστοιχο επιτόκιο. Τα έσοδα από συµµετοχές (µερίσµατα) αναγνωρίζονται όταν το δικαίωµα των µετόχων για πληρωµή οριστικοποιείται.

17 Σελίδα 14 Α.Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 4. ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων Οι δραστηριότητες της εταιρείας εκτίθενται σε διάφορους οικονοµικούς κινδύνους όπως: - συναλλαγµατικός κίνδυνος - κίνδυνος αγοράς - πιστωτικός κίνδυνος - κίνδυνος ρευστότητας - κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών της εύλογης αξίας - Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η διεθνής δραστηριότητα της εταιρείας, τη διατηρεί σε συνεχή έκθεση έναντι συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς και όπου κρίνει προβαίνει σε ενέργειες αντιστάθµισης τέτοιων κινδύνων. - Κίνδυνος αγοράς Η εταιρεία έχει σηµαντική εξάρτηση σε πρώτες ύλες κυρίως παραγώγων πετρελαίου. Το δεδοµένο τούτο τη διατηρεί σε συνεχή κίνδυνο έναντι των µεταβολών των τιµών στη ιεθνή Αγορά γενικώτερα. Τούτο διατηρεί τη ιοίκηση σε εγρήγορση ώστε έγκαιρα και προληπτικά όπου είναι δυνατόν να λαµβάνονται σχετικές αποφάσεις περιορισµού των όποιων δυσµενών επιπτώσεων από τις µεταβολές των τιµών. - Πιστωτικός κίνδυνος Συνδέεται µε τη πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της εταιρείας. Ασκείται από τη διοίκηση ιδιαίτερος πιστωτικός έλεγχος και αξιολόγηση των συνεργατών ώστε το ενδεχόµενο επιπτώσεων από τέτοιους κινδύνους να περιορίζεται. - Κίνδυνος ρευστότητας Η δεδοµένη στενότητα στη ρευστότητα της εταιρείας και οι συνέπειες στην ανταπόκριση σε άµεσες υποχρεώσεις την οδηγούν σε επαναδιαπραγµάτευση αναχρηµατοδότησης µε παράλληλες προσπάθειες αναθεώρησης της πιστοδοτικής και πιστοληπτικής πολιτικής ώστε τέτοια φαινόµενα να µην είναι επαναλαµβανόµενα. - Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών της εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων Ο κίνδυνος επιτοκίων για την εταιρεία συνδέεται κυρίως µε το µακροπρόθεσµο δανεισµό. Στο βαθµό που η διοίκηση κρίνει αυτό το κίνδυνο αυξηµένο προβαίνει σε ενέργειες αντιστάθµισης του. εν υπήρξε ανάγκη προσδιορισµού της εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών µέσων βάσει της µεθοδολογίας του πραγµατικού επιτοκίου.

18 Σελίδα 15 Α.Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 5. Τοµείς δραστηριότητας Ως τοµέας επιχειρηµατικής δράσης δυνατόν να χαρακτηριστεί ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που απασχολούνται στην παραγωγή υπό συνθήκες επιχειρηµατικού κινδύνου και πιθανότητες απόδοσης επενδύσεων που διαφέρουν από άλλους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Γεωγραφικός τοµέας επιχειρηµατικής δράσης δυνατόν να χαρακτηριστεί ιδιαίτερο γεωγραφικό οικονοµικό περιβάλλον όπου παρέχονται υπηρεσίες και προϊόντα υπό συνθήκες επιχειρηµατικού κινδύνου και πιθανότητες απόδοσης επενδύσεων διάφορες από άλλο οικονοµικό περιβάλλον. Η δραστηριότητα της εταιρείας έχει ευρεία γεωγραφική κατανοµή και ασκείται κυρίως µέσω τοπικών θυγατρικών εταιρειών. 6. Ουσιώδεις κρίσεις και υποθέσεις της ιοίκησης Για την υιοθέτηση των κατάλληλων λογιστικών αρχών και εφαρµογή τους η διοίκηση δεν αντιµετώπισε ιδιαίτερα θέµατα που θα απαιτούσαν αναζήτηση περαιτέρω πηγών πληροφόρησης ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα επ αυτών και να υπάρξει κατάλληλος λογιστικός χειρισµός. 7. Κύκλος εργασιών Πωλήσεις Ο κύκλος εργασιών κατανεµηµένος στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό έχει ως εξής: 31/12/ /12/2004 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Εµπορεύµατα Προϊόντα ραστηριότητα ανά γεωγραφικό τοµέα Ανά γεωγραφικό τοµέα ο Κύκλος Εργασιών κατανέµεται ως εξής: 31/12/ /12/2004 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Λοιπές χώρες

19 Σελίδα 16 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 8. Κόστος πωληθέντων Η ανάλυση του κόστους πωληθέντων έχει ως εξής: Αγορές Α' & Β υλών Αµοιβές προσωπικού Παροχές τρίτων Αποσβέσεις Λοιπά Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λοιπά λειτουργικά έξοδα Αµοιβές προσωπικού Παροχές τρίτων Αποσβέσεις Λοιπά έξοδα Τα παραπάνω ποσά έχουν κατανεµηθεί ως εξής: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Έσοδα συµµετοχών Millenium Holdings Flexiplas S.A Heliflex Tubos L.D.A A.G. Petzetakis International Holdings Λοιπά

20 Σελίδα 17 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 11. Κόστος χρηµατοδότησης Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων Λοιπά συναφή µε χρηµατοδοτήσεις έξοδα

21 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Σελίδα Πάγιο ενεργητικό Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Εδαφικές εκτάσεις (1) Κτίρια-Εγκ/σεις κτιρίων Μηχανήµατα και µηχ/κός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο Κόστος Αγορές Επανεκτίµηση αξίας (639) Μειώσεις /Μεταφορές (2.257) ( 61) (38) (2.356) Αποσβέσεις Προσθήκες Μειώσεις (200) (14) (38) (252) Αναπόσβεστη αξία Εδαφικές εκτάσεις (1) Κτίρια-Εγκ/σεις κτιρίων Μηχανήµατα και µηχ/κός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο Κόστος Αγορές Επανεκτίµηση αξίας Μειώσεις /Μεταφορές (65) (69) (38) (172) Αποσβέσεις Προσθήκες Μειώσεις (59) (55) (39) (153) Αναπόσβεστη αξία

22 Σελίδα 19 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 13. Επενδύσεις-Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Οι συµµετοχές αποτιµώνται στην αξία κτήσεως ως εξής: (1) Βρίσκεται υπό εκκαθάριση ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS LTD ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 100,00% 100,00% 3 3 ΑΞΙΑ IMPERIAL PLASTECH INC KANA ΑΣ (1) 51% 51% A.PETZETAKIS GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 100,00% 100,00% ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΙΠΕ ΣΙΝ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 94,18% 94,18% A.G.PETZETAKIS ROMANIA LTD ΚΥΠΡΟΣ 66,70% 66,70% A.G.PETZETAKIS ROMANIA SRL ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 100,00% 100,00% OLTCHIM PETZETAKIS ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2,00% 2,00% MILLENIUM HOLDINGS LTD NIUE ISLAND 100,00% 100,00% INTEAL ENTROPIA ΕΛΛΑ Α A.G. PETZETAKIS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 100,00% FLEXIPLAS S.A. ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 100,00% 100,00% HELIFLEX IRAN ΤΕΧΕΡΑΝΗ 25,00% 25,00% INDUPLAS SPA ΒΑΡΕΖΕ ΙΤΑΛΙΑ 100,00% 100,00% AVID (IRAN) ΤΕΧΕΡΑΝΗ 25,00% 25,00% EUROHOSE LTD ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 100,00% 100,00%

23 Σελίδα 20 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 14. Αποθέµατα Εµπορεύµατα Προϊόντα έτοιµα Ηµιτελή -Υποπροϊόντα & υπολείµµατα Πρώτες & Βοηθητικές ύλες Ανταλλακτικά - Αναλώσιµα _ Πελάτες και λοιποί χρεώστες Απαιτήσεις κατά πελατών Απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων εταιρειών Επιταγές µεταχρονολογηµένες Λοιπές απαιτήσεις Απαιτήσεις κατά του ηµοσίου Η διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των πελατών απεικονίζει την εύλογη αξία τους. 16. Χρεόγραφα CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε Αρ. Αξία Μετοχών Αρ. Μετοχών Αξία Κτήσεως Τρέχουσα αξία

24 Σελίδα 21 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 17. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα Η ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων & ταµιακών ισοδύναµων έχει ως εξής Ταµείο Καταθέσεις όψεως Μετοχικό κεφάλαιο Σύνολο µετοχικού κεφαλαίου κοινών και Προνοµιούχων Ονοµαστικών µετοχών Ευρώ 1,00 εκάστη Μείον: Ακύρωση ιδίων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1 εκάστη -- ( 682) Μετοχές υπέρ το άρτιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο είναι η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας και της αξίας έκδοσης κοινών µετοχών που διατέθηκαν στο κοινό µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 20. Αποθεµατικά κεφάλαια Τακτικό αποθεµατικό Έκτακτα αποθεµατικά Αφορολόγητα αποθεµατικά Ειδικών ιατάξεων Νόµων

25 Σελίδα 22 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 21. Αποθεµατικά αναπροσαρµογής Οικοπέδων- Κτιρίων Μηχανηµάτων Συµµετοχών Σύνολο Υπόλοιπο (1.782) Αναπροσαρµογή αξίας Υπόλοιπο Αναπροσαρµογή αξίας Υπόλοιπο άνεια πληρωτέα πέραν του έτους ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ (απο Αύγουστο 2001) ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

26 Σελίδα Χρηµατοδοτικές µισθώσεις Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΒΑ 2283 ΕΤΒΑ 2288 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΤΕ Σύνολα Παρούσα αξία ελάχιστων καταβολών χρηµατοδοτικής µίσθωσης Υποχρέωση Πληρωµές Πληρωµές Πληρωµές µετά την πενταετία ( ) Παρούσα αξία της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης Μείον : Βραχυπρόθεσµο τµήµα χρηµατοδοτικής µίσθωσης (29) Μακροπρόθεσµη υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης

27 Σελίδα Χρηµατοδοτικές µισθώσεις (συν.) Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΒΑ 2283 ΕΤΒΑ 2288 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΤΕ Σύνολα Παρούσα αξία ελάχιστων καταβολών χρηµατοδοτικής µίσθωσης Υποχρέωση Πληρωµές Πληρωµές Πληρωµές µετά την πενταετία ( ) Παρούσα αξία της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης Μείον : Βραχυπρόθεσµο τµήµα χρηµατοδοτικής µίσθωσης Μακροπρόθεσµη υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (29) 5.267

28 Σελίδα Βραχυπρόθεσµα δάνεια Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ (απο Αύγουστο 2001) (1) ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ (απο Μάρτιο 1999) (2) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ALPHA BANK ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (1) Αφορά υπόλοιπο κοινοπρακτικού δανείου µε διαχειριστή την ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. το οποίο ελήφθη το 2001 µε 5ετή διάρκεια. Το επιτόκιο καθορίστηκε ίσο µε το EURIBOR πλέον του περιθωρίου. To δάνειο έχει κλιµακωτές αποπληρωµές και λήγει στις 3/8/2006. (2) Αφορά κοινοπρακτικό δάνειο που ελήφθη από την CITIBANK INT L- LONDON το Η διάρκειά του ήταν 5ετής η δε αποπληρωµή του εκκρεµεί. Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων δανείων φέρει κυµαινόµενο επιτόκιο. όσεις δανείων συνολικού ποσού 49 εκ Ευρώ ήσαν κατά την ληξιπρόθεσµες. Μέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων δεν υπήρξε εξέλιξη για τυχόν αναχρηµατοδότηση της εταιρείας µε σκοπό την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών της. Η εταιρεία από 16/02/2006 έχει υπογράψει µε τις τράπεζες CALYON και Εµπορική εντολή αναδοχής διοργάνωσης δανείου µειωµένης εξασφάλισης για ποσό 35 εκ. Ευρώ, επταετούς διάρκειας και κυµαινόµενο επιτόκιο πλέον EURIBOR. 25. Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές Προµηθευτές - Επιταγές Πληρωτέες Γραµµάτια πληρωτέα Ασφαλιστικοί οργανισµοί Πιστωτές διάφοροι Προκαταβολές πελατών Η διοίκηση εκτιµά ότι η λογιστική αξία των προµηθευτών απεικονίζει την εύλογη αξία τους.

29 Σελίδα 26 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 31 ης εκεµβρίου 26. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Φόροι- τέλη αµοιβών προσωπικού Φόροι προηγούµενων χρήσεων Λοιποί φόροι Αναβαλλόµενοι φόροι Η ανάλυση του αναβαλλόµενου φόρου έχει ως εξής: Αποτελέσµατα Ισολογισµός χρήσεως Φορολογία στη διαφορά αποσβέσεων (775) (841) (66) (262) Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (484) Αναπροσαρµογή παγίων στοιχείων (2.912) (2.016) (2.801) (1.785) 120 (722) Πλέον: Φόροι προηγούµενων χρήσεων (433) (216) (313) (938) 28. Προβλέψεις Λοιπές προβλέψεις πελατών Τόκοι δανείων δεδουλευµένοι Πρόβλεψη τόκων χρηµατοδοτικής µίσθωσης Έσοδα εποµένων χρήσεων Επιχορηγήσεις επενδύσεων Κέρδος από πώληση και επαναµίσθωση κτιρίου Γλυφάδας (sale and lease back)

30 Σελίδα 27 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 30. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Επιπλέον φόρος εισοδήµατος µπορεί να καταλογιστεί από τις φορολογικές αρχές σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου για τα φορολογικά ανέλεγκτα έτη από 2003, 2004 και ιάφορες επίδικες απαιτήσεις εναντίον της εταιρείας που ανέρχονται σε Ευρώ 1,1 εκ. περίπου Συναινετική προσηµείωση επί των κτιρίων & γηπέδων της εταιρείας ποσού Ευρώ 132 εκ. που παρασχέθηκε την µετά από συµφωνία µε όλες τις συνεργαζόµενες τράπεζες, προς εξασφάλιση του συνόλου των δανειακών της υποχρεώσεων ιάφορες εγγυητικές επιστολές έχουν εκδοθεί για εξασφάλιση υποχρεώσεων & εξασφάλιση εκτέλεσης όρων συµβάσεων ποσού Ευρώ 3 εκ. περίπου Ενεχυρίαση εµπορευµάτων στις αποθήκες της εταιρείας για ποσό 10 εκ. περίπου Ενεχυρίαση αριθµ / σύµβαση ΟΤΕ Α.Ε. αρχικού ποσού 2 εκ. περίπου. 31. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη α) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ INDUPLAS FLEXIPLAS , HELIFLEX , EUROHOSE AGP GMBH 1,762 1, BEHKA PLAST PNG 3,784 6,774 4,812 7,148 6,865 7, PETZETAKIS AFRICA PETZETAKIS ROMANIA AGPI , ,077 9,846 5,230 8,367 8,188 11,012 5,580 2,241

31 Σελίδα 28 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 31. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη (συν.) α) Αµοιβές ιοικητικού Συµβουλίου β) Μη εξασφαλισµένο δάνειο σε συνδεδεµένη εταιρεία Εδόθη µέσω θυγατρικής εταιρείας εξωτερικού δάνειο σε εταιρεία εξωτερικού η οποία ελέγχεται από συνδεδεµένο µέρος. Το δάνειο εδόθη στα πλαίσια υλοποίησης στρατηγικού επενδυτικού σχεδιασµού και είναι τοκοφόρο µε επιτόκιο 3,75%. Οι δεδουλευµένοι τόκοι την 31/12/2005 ήταν περίπου. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι εξέλειπαν οι λόγοι του δανείου και µεθοδεύει την επιστροφή του εντός του 2006.

32 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Σελίδα Συµφωνία µεταξύ Εθνικών Λογιστικών Προτύπων και ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα 2004 ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Σηµειώσεις Μεταβολες ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις-Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (18.048) Ασώµατες Ακινητοποιήσεις (2.228) 2 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (437) 413 Σύνολο πάγιου ενεργητικού ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα (10.867) Πελάτες και λοιποί χρεώστες Χρεόγραφα (9.725) Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (12.789) Σύνολο ενεργητικού (10.515) Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο (682) Μετοχές υπέρ το άρτιο (2.017) Αποθεµατικά κεφάλαια Αποθεµατικά αναπροσαρµογής Ζηµίες εις νέο 10 (55.280) (46.613) ( ) Ίδιες µετοχές 8+10ο (3.963) Καθαρά θέση (42.575) ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ άνεια πληρωτέα πέραν του έτους Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 10d Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών συµβάσεων Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4 (4) -- Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές (889) Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές συµβάσεις Βραχυπρόθεσµα δάνεια Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Αναβαλλόµενοι φόροι Προβλέψεις Έσοδα εποµένων χρήσεων Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ,371 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

33 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Σελίδα Συµφωνία µεταξύ Εθνικών Λογιστικών Προτύπων και ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (συν.) 1. Αποτίµηση αξίας κτιρίων µηχανολογικού εξοπλισµού και leasing αναπροσαρµογή αποσβέσεων µε νέους συντελεστές Υποτίµηση αξίας συµµετοχής η οποία δεν έχει πλέον δραστηριότητα 3. ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης 4. ιαγραφή λοιπών στοιχείων ενεργητικού 5. ιαγραφή βραδέως κινούµενων αποθεµάτων και αναπροσαρµογή αποσβέσεων που επιβαρύνουν τα αποθέµατα Το ποσό πελάτες και λοιποί χρεώστες αναλύεται ως εξής 2004 Ανακατάταξη κονδυλίων µεταξύ επιταγών εισπρακτέων και δανείων Πρόβλεψη επισφαλών πελατών (6.817) Συν/κή ιαφορά πελατών (615) Υποτίµηση αξίας χρεογράφων ποσού Ακύρωση ιδίων µετοχών προς 1,00 εκάστη 9. Τα αποθεµατικά Αναπροσαρµογής της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως 2004 α. Αναπροσαρµογή αξίας κτιρίων γηπέδων και µηχ/κού εξοπλισµού β. Επιχορηγήσεις επενδύσεων (1.501) γ. Αποσβέσεις επιχορήγησης επενδύσεων Tα κάτωθι κονδύλια επηρέασαν τις ζηµίες εις νέο 2004 α. Πρόβλεψη επισφαλών Πελατών (5.642) β. Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου γ. Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχής (17.995) δ. Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού (1.693) ε.συν/κή ιαφορά πελατών (322) ζ. Βραδέως κινούµενα αποθέµατα (8.849) η. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (437) θ. Αγορά και επαναπώληση κτιρίου (1.369) ι. Ακύρωση πληρωµών Leasing κ. Τόκοι Leasing (1.112) λ. Aπόσβεση Leasing ( 893) µ. Aποτίµηση χρεογρα φων (9.490) ν. Φόροι προηγούµενων χρήσεων ( 824) ξ. Αναβαλλόµενοι φόροι (491) ο. Ακύρωση ιδίων µετοχών (3.281) π. Λοιπά ( 1.719) (48.613)

34 Σελίδα 31 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 32. Συµφωνία µεταξύ Εθνικών Λογιστικών Προτύπων και ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (συν.) Σηµειώσεις Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα 2004 Μεταβολες ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) (843) Κόστος Πωλήσεων 2 (58.873) (214) (59.087) Μικτά αποτελέσµατα κέρδη εκµετάλλευσης (1.057) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο, µικτά αποτελέσµατα κέρδη εκµετάλλευσης (1.057) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3 (4.014) 741 (3.273) Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως (129) (20) (149) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3 (6.504) (831) (7.335 Κέρδη / (Ζηµίες) εκµεταλλεύσεως (1.167) 313 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (6.110) 111 (5.999) Έσοδα συµµετοχών (Ζηµία) από διακοπτόµενη εκµετάλλευση -- (53) (53) Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων (1.039) 338 Φορολογία Εισοδήµατος (449) Καθαρά αποτελέσµατα Κέρδη/(Ζηµίες) χρήσεως Σηµειώσεις επί των µεταβολών Ανακατάταξη κονδυλίου από έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2. Η ανωτέρω µεταβολή αναλύεται ως εξής 2004 Πληρωµή δόσεων Leasing Αποσβέσεις Leasing (344) Λοιπές αποσβέσεις (98) Αναλογία πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού (62) Αναλογία βραδέως κινούµενων αποθεµάτων (865) Επισφαλείς απαιτήσεις (494) Αναλογία κεφαλαιοποιησών δαπανών (1.008) Λοιπά έξοδα (579) ιόρθωση αποσβέσεων µε νέους συντελεστές (214)

35 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Σελίδα Συµφωνία µεταξύ Εθνικών Λογιστικών Προτύπων και ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (συν.) 3. Τα κάτωθι κονδύλια επηρέασαν τα έξοδα ιοικητικής λειτουργίας στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης. Έξοδα ιοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Ανακατάταξη κονδυλίου σε κόστος πωληθέντων (843) -- ιόρθωση αποσβέσεων (526) (184) Αναλογία πρόβλεψης επισφαλών πελατών Αναλογία βραδέως κινούµενων αποθεµάτων Λοιπά (έσοδα)/έξοδα (58) 216 Αναλογία κεφαλαιοποιησών δαπανών (741) Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού εν υπήρξαν µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού ουσιώδη γεγονότα των οποίων η αναφορά και περιγραφή κρίνεται ουσιώδης ως προς ενδεχόµενες συνέπειες επί των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας. Αναφέρεται εν τούτοις το γεγονός των σε εξέλιξη συνοµιλιών µε τράπεζες και χρηµατοδοτικούς οργανισµούς για αναχρηµατοδότηση της εταιρείας. 27 Μαρτίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ /ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α..Τ Π ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΥ ΑΚΗΣ Α..Τ Θ ΠΑΥΛΟΣ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α..Τ Ν ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝ ΥΛΗΣ Α.Μ.Α 8627

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης Μαρτίου, 2006

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης Μαρτίου, 2006 MEGA CHANNEL ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης Μαρτίου, 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1-2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2008-30/6/2008

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2008-30/6/2008 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2008-30/6/2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες A. ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2007

ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2007 ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜΟΥ 959/79) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Ισολογισµός 3 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014-30/6/2014

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014-30/6/2014 ` ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014-30/6/2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες A. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2005-31. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E.

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E. ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 Oι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε..» την 27η Μαρτίου 2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ποσά σε χιλιάδες (εκτος αν αναφέρεται διαφορετικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 6 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004... 7 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την 18 Σεπτεµβρίου 2005 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

WINLINK A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 εκεµβρίου 2005 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

WINLINK A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 εκεµβρίου 2005 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «WINLINK A.E.» την 1 Μαρτίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (. Π.Χ. A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες A. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την 18 Μαρτίου 2006 και έχουν αναρτηθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα