ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004"

Transcript

1 πà π ƒπ ƒπ À A.E. 9. Παράρτηµα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31ης ΜΑΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΕΚΘΕΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΕΚΘΕΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AVIN OIL 2004

2

3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ πà π ƒπ ƒπ À A.E. Μετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Μαΐου, 2005 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγµατος ήµου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης: 1. Ακρόαση των Εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από µέχρι Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, δηλαδή του Ισολογισµού, του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων χρήσης, της εταιρικής χρήσης από µέχρι , και του συνοδεύοντος αυτές Πιστοποιητικού ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, του Προσαρτήµατος και της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. Έγκριση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2004 της εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν Ανωνύµων Εταιρειών, δηλαδή του ενοποιηµένου Ισολογισµού, της ενοποιηµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων, του σχετικού Προσαρτήµατος και της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τα πεπραγµένα της παραπάνω χρήσης. 5. Εκλογή µελών νέου ιοικητικού Συµβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος. 6. Επικύρωση των αλλαγών που έγιναν στη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του. 7. ήλωση µερίσµατος. 8. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού, για τη χρήση 2005 και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 9. Έγκριση καταβολής αµοιβής στα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. 10. Ανακοίνωση του καταλόγου των µετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες µετοχές της Εταιρείας που αποκτήθηκαν κατά το διάστηµα στο πλαίσιο του προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Έγκριση νέου προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 µέχρι ποσοστού 1% επί του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυµούν να µετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, να µεριµνήσουν για τη δέσµευση των µετοχών τους µέσω του Χειριστού του Λογαριασµού τους στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο ταµείο της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μαρούσι, 20 Απριλίου 2005 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ παράρτηµα 89

4 90 παράρτηµα

5 παράρτηµα 91

6 92 παράρτηµα

7 πà π ƒπ ƒπ À A.E. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Βάσει των διατάξεων του Κωδικοποιηµένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και περίληψή της Aπάντηση Παρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµεταβλήτου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού "Αποτελέσµατα Χρήσεως". Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζοµένου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. Άρθρο 42β παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. Άρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειό- µενης χρήσεως. εν έγινε. εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. εν έγιναν. εν έγιναν. παράρτηµα 93

8 Παρ. 2 Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων (α) Άρθρο 43α παρ. 1α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. (1). Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη κατά τις αποσβέσεις οι οποίες υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο και τους κατώτερους συντελεστές που καθορίζονται από το Π..299/2003. Η τελευταία αναπροσαρµογή αξίας των παγίων έγινε το έτος (2) εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. (3) Oι συµµετοχές και τα χρεόγραφα, µε εξαίρεση τους τίτλους µε χαρακτήρα προθεσµιακής καταθέσεως, αποτιµήθηκαν ως εξής: (α) Οι µετοχές των εταιρειών AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕ και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ µε συνολική αξία κτήσεως ευρώ ,29 αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ µετά την τροποποίησή του από το άρθρο 32 του Ν. 3229/2004, δηλαδή στην τιµή κτήσεώς τους. Επισηµαίνεται ότι η αποτίµηση στην αξία κτήσεως έγινε επιπλέον και για τους σκοπούς του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 προκειµένου να αποδοθεί η πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσεως της Εταιρείας. ιευκρινίζεται ότι η αξία κτήσεως των µετοχών της εταιρείας AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ, η οποία ελέγχθηκε από Ο.Ε. για τη χρήση που έληξε την , ανέρχεται σε ευρώ ,06, ενώ η αξία κτήσεως των µετοχών των λοιπών εταιρειών για τις οποίες δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την ανέρχονται σε ευρώ ,23. Πιο αναλυτικά, οι ανωτέρω συµµετοχές απεικονίζονται στην παρακάτω παράγραφο υπό "Άρθρο 43α παρ. 1 β Συµµετοχές". 94 παράρτηµα

9 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Παρ. 2 Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων (συνέχεια) (α) Άρθρο 43α παρ. 1α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. (συνέχεια) (4) εν υπάρχουν συµµετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε., Ο.Ε.,Ε.Ε.). (5) Τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής καταθέσεως και µη εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο αποτιµήθηκαν όπως οι προθεσµιακές καταθέσεις. (6) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κ.λπ.) αποτιµήθηκαν στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους. (7) Η τιµή κτήσεως των εµπορευµάτων και των Α & Β Υλών προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο του κυκλοφοριακού µέσου όρου, η οποία ακολουθείται πάγια. Τα ανταλλακτικά αποτιµήθηκαν µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους, η οποία ακολουθείται πάγια. (8) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, εκτός από τα υπολείµµατα και υποπροϊόντα, αποτιµήθηκαν στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ του κόστους παραγωγής τους κατά το τέλος της χρήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. (9) Υπολείµµατα και υποπροϊόντα δεν υπάρχουν. παράρτηµα 95

10 Παρ. 2 Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων (συνέχεια) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Άρθρο 43α παρ. 1α: Βάσεις µετατροπής σε ευρώ στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών. Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. Άρθρο 43 παρ. 7β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. Άρθρο 43 παρ. 7γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενο- µένης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού " ιαφορές αναπροσαρµογής". (1) Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., εκτός των υποχρεώσεων που χρησιµοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων, αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη τιµή fixing του Ξ.Ν. της Από την παραπάνω αποτίµηση προέκυψαν χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ανά Ξ.Ν. ύψους ευρώ ,37 που καταχωρίσθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσεως και πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές ευρώ ,05 οι οποίες περιλαµβάνονται στον Ισολογισµό στις «Λοιπές προβλέψεις». (2) Τα διαθέσιµα σε Ξ.Ν. αποτιµήθηκαν στην επίσηµη τιµή fixing του Ξ.Ν. της και οι συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν καταχωρίσθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσεως. (3) Περιουσιακά στοιχεία του ισολογισµού, καθώς και έξοδα και έσοδα του υποκαταστήµατος στο εξωτερικό δεν υπάρχουν. εν έγινε. εν έγινε. εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. εν έγινε. 96 παράρτηµα

11 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Παρ. 3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). Άρθρο 43 παρ. 5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Άρθρο 43 παρ. 5ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώ- µατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Άρθρο 43 παρ. 3ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν στη χρήση. Άρθρο 43 παρ. 3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και/ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων), χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. Άρθρο 43 παρ. 4α και 4β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα Ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)". Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας Νο 1 µε τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. εν έγιναν. εν σχηµατίσθηκαν. Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας Νο 1 µε τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. εν υπάρχουν. ΕΞΟ Α ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Πρόγραµµα ΕΠΕΤ 11 Νο ,25 Πρόγραµµα ΠΑΒΕ ,65 Πρόγραµµα Παν/µίου ΕΠΕΤ ,31 Πρόγραµµα ΠΑΒΕ 97 Β.Ε ,00 Πρόγραµµα ISO ,90 Έρευνα Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρισµού ,00 Πρόγραµµα ιαχειρ. Βιοµηχαν. Απoβλήτων ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,09 Τ' ανωτέρω προγράµµατα αφορούν: 1) Ανάπτυξη λογισµικών για την πρόβλεψη ιδιοτήτων προϊόντων. 2) Ανάπτυξη λογισµικού για την αξιολόγηση λειτουργίας µονάδος παραγωγής. 3) Περιβαλλοντικά προγράµµατα. 4) Έρευνα για την ανάπτυξη του τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. παράρτηµα 97

12 Παρ. 4 Συµµετοχές (α) Άρθρο 43α παρ. 1β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. Ποσοστό Σύνολο Αποτέλεσµα Συµµετοχή / συµµετοχής Ιδίων Χρήσεως Αξία Επωνυµία Έδρα στο Κεφάλαιο Μετοχές Κεφαλαίων Κέρδη / (Ζηµίες) Κτήσεως 1. AVIN OIL AΒΕΝΕΠ Μαρούσι 100% , , ,06 3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕ Αθήνα 14% , , ,00 4. Ε.Α.Κ.Α.Α. ΑΕ Αθήνα 16% ,63 ( ,87) ,23 ΣΥΝΟΛΑ , , ,29 (β) (γ) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η Εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος. Άρθρο 43α παρ. 1ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονoµικές καταστάσεις της Εταιρείας. εν υπάρχουν. Η Εταιρεία είναι η µητρική του Οµίλου Μότορ Οϊλ (Ελλάς) ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. και περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει. Παρ. 5 Αποθέµατα (α) (β) Άρθρο 43α παρ. 1ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. Άρθρο 43α παρ. 1ι: ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. εν έγινε παρέκκλιση. εν υπάρχουν. 98 παράρτηµα

13 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Παρ. 6 Μετοχικό κεφάλαιο (α) Άρθρο 43α παρ. 1δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. Ονοµαστική Αριθµός Συνολική Αξία (Ευρώ) Αξία (Ευρώ) Ονοµαστικές 0, ,00 Μετοχές (β) (γ) (δ) Άρθρο 43α παρ. 1γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Άρθρο 43α παρ. 1ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ'αυτούς δικαιώµατα. Άρθρο 43α παρ. 1ιστ: Απόκτηση ιδίων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. εν έγινε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στη χρήση. εν υπάρχουν. Η Εταιρεία µετά από σχετική έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 1/6/2004, προχώρησε στην απόκτηση ιδίων µετοχών µε συνολική αξία κτήσης ευρώ ,60. Παρ. 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις (α) Άρθρο 42ε παρ. 14δ: Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές Προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σηµαντικό. Το ποσό ευρώ ,72 αφορά συναλλαγµατικές διαφορές βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων. ΕΥΡΩ ολάρια Η.Π.Α ,91 Φράγκα Ελβετίας ,20 Λίρες Αγγλίας 21,61 ΣΥΝΟΛΟ ,72 (β) (γ) Άρθρο 43α παρ. 1ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λπ. που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Άρθρο 43α παρ. 1ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. εν υπάρχουν. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις αρµόδιες αρχές έως και τη χρήση Φόροι για τις χρήσεις που θα προκύψουν από µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, δεν είναι εφικτό να προσδιοριστούν από την Εταιρεία. παράρτηµα 99

14 Παρ. 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις - (συνέχεια) (δ) Άρθρο 43α παρ. 1στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. Αποπληρωµή δόσεων οµολογιακού δανείου: ΣΥΝΟΛΟ (ε) Άρθρο 43α παρ. 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. Προς εξασφάλιση δανείων σε ευρώ και συνάλλαγµα που την ανέρχονταν σε ευρώ ,60 έχουν εγγραφεί επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας υποθήκες ευρώ και προσηµειώσεις ευρώ και δολάρια ΗΠΑ Περαιτέρω για εγκριθέν οµολογιακό δάνειο ποσού ευρώ , το υπόλοιπο του οποίου κατά την ανερχόταν σε ευρώ , έχει εγγραφεί επί των ακινήτων της Εταιρείας υποθήκη ποσού ευρώ Παρ. 8 Μεταβατικοί λογαριασµοί Άρθρο 43ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα" ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ΕΥΡΩ Τόκοι καταθέσεων δεδουλευµένοι 465,89 ΣΥΝΟΛΟ 465,89 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα Τόκοι οµολογιακού δανείου ,87 Αποζηµιώσεις Ρυπάνσεων ,64 Πρόβλεψη ελλείµµατος ασφαλιστικού προγράµµατος ,00 Τραπεζικά έξοδα και δεδουλευµένοι τόκοι δανείων ,80 ΕΗ ,00 ΟΤΕ ,70 Γενικά έξοδα δεδουλευµένα ,02 Λοιπά ,82 ΣΥΝΟΛΟ , παράρτηµα

15 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Παρ. 9 Λογαριασµοί τάξεως Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης παρ. 10. Ανάλυση των στοιχείων που ζητά η διάταξη ως κατωτέρω πίνακας: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αξίες Εµπορεύµατα Τρίτων ,13 Είδη Συσκευασίας Τρίτων 3.917,96 Α Ύλες Τρίτων ,31 Λιπαντικά Τρίτων 3.686,16 Σύνολο «Αλλότρια Περ. Στοιχεία» ,56 Υποθήκες για εξασφάλιση απαιτήσεων σε USD ,00 Υποθήκες για εξασφάλιση απαιτήσεων σε EUR ,00 Σύνολο Υποθηκών υπέρ της Εταιρείας ,00 LETTERS OF CREDIT για εξασφάλιση απαιτήσεων ,80 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων ,42 Σύνολο «Εγγυητικές Επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων» ,22 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συµβάσεως µε προµηθευτές ,64 Επιταγές Εισπρακτέες για εγγ. Πελατών ,63 Σύνολο «Απαιτήσεις από Αµφοτεροβαρείς Συµβάσεις» ,63 Αξία ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Υποκείµενων σε ΦΠΑ ,45 Αξία Πιστωτικών Τιµολογίων για ΦΠΑ ,36 Λοιπά 0,14 Σύνολο «Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως» ,95 παράρτηµα 101

16 Παρ. 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία. Παρατίθεται πίνακας κατά είδος και αιτία Εγγυήσεως Εµπράγµατης Εξασφαλίσεως. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΑ NOM. Υποθήκη Ακίνητων Αγ. Θεοδώρων υπέρ Ε.Τ.Ε. Λήψη ανείου 6.162,88 EUR Υποθήκη Ακίνητων υπέρ Citibank Λήψη ανείου 1.000,00 EUR ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΕUR 7.162,88 Προσηµείωση υπέρ Banque National de Paris Λήψη ανείου ,44 EUR Προσηµείωση Ακίνητων Αγ. Θεοδώρων υπέρ Ε.Τ.Ε. Λήψη ανείου ,87 EUR ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕUR ,31 Εγγυητικές Επιστολές Λήψη δανείου από AVIN OIL ,00 EUR Εγγυητικές Επιστολές Εξασφάλιση Υποχρεώσεων ,34 EUR ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΕ EUR ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΕ EUR ,53 Προσηµείωση Ακίνητων Αγ. Θεοδώρων υπέρ Ε.Τ.Ε. Λήψη ανείου ,00 USD Προσηµείωση Ακίνητων υπέρ Citibank Λήψη ανείου ,00 USD ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΕ USD Παρ. 11 Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (α) Άρθρο 43α παρ. 1ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας. ΕΙ ΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ - Αµοιβές Μελών.Σ ,89 και διευθύνσεων - Αµοιβές Μελών.Σ. από διανοµή κερδών ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,89 (β) (γ) Άρθρο 43α παρ. 1ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας. Άρθρο 43α παρ. 1ιδ: οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές). εν υπάρχουν. εν υπάρχουν. 102 παράρτηµα

17 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Παρ. 12 Αποτελέσµατα χρήσεως (α) Άρθρο 43α παρ. 1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. α). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (1) Βιοµηχανικής δραστηριότητας: - εσωτερικού ,20 - εξωτερικού ,24 (2) Εµπορικής δραστηριότητας: - εσωτερικού ,48 - εξωτερικού ,48 ΣΥΝΟΛΟ ,40 (β) Άρθρο 43α παρ. 1θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ιευκρινίζεται ότι, στο " ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: - Κεντρικά γραφεία προσ. άτοµα: ιυλιστήριο " : 945 Μέσος όρος συνόλου προσωπικού Άτοµα: Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ - Μισθοί Κεντρικών ,88 - Μισθοί ιυλιστηρίων ,47 ΣΥΝΟΛΟ ,35 - Κοινων. Επιβαρύν. & Βοηθήµατα - Κεντρικών ,42 - ιυλιστηρίων ,51 ΣΥΝΟΛΟ ,93 παράρτηµα 103

18 Παρ. 12 Αποτελέσµατα χρήσεως (συνέχεια) (γ) Άρθρο 42ε παρ. 15β: Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών» «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασµών «έκτακτες ζηµίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά, κατ' εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς και του Γεν. Λογ. Σχεδίου). Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Ποσά σε Ευρώ -Αποσβ. Επιχορηγήσεων Παγίων ,10 - ιάφορα έσοδα ,04 -Πιστωτικές συν/κές διαφορές ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,29 Έκτακτα Κέρδη Κέρδη από πώληση παγίων 4.240,95 ΣΥΝΟΛΟ 4.240,95 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα ,79 Συν/κές διαφορές χρεωστικές ,25 ιάφορα ,87 ΣΥΝΟΛΟ ,91 Έκτακτες Ζηµιές Ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτ ,67 Ζηµία από εκποίηση παγίων 0,48 Ζηµία από καταστρ. αποθεµάτων ,43 ΣΥΝΟΛΟ ,58 (δ) Άρθρο 42ε παρ. 15β: Ανάλυση των λογαριασµών "Έσοδα προηγούµενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούµενων χρήσεων". Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Ποσά σε Ευρώ Επιστροφή προστίµου ,64 Επιστροφή αποζ. ρυπάνσεων ,11 Λοιπά έσοδα προηγ. χρήσεων ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,56 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων Φόροι Τέλη προηγ. χρήσεων ,00 Ιδιοκατανάλωση ρεύµατος ,92 Λοιπά έξοδα προηγ. χρήσεων 2.497,98 ΣΥΝΟΛΟ , παράρτηµα

19 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Παρ.13 Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας α) Άρθρο 43α παρ.1 ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας. (1) Για υφιστάµενες επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 43 εκατοµµυρίων περίπου, δεν έχει σχηµατισθεί καµία πρόβλεψη γιατί υπάρχουν ανάλογες επίδικες ανταπαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 58 εκατοµµυρίων περίπου. (2) Η πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού ευρώ ,19 είχε σχηµατισθεί στη χρήση Σύµφωνα µε τη γνω- µοδότηση υπ' αριθµ.205/1988 της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ιοικήσεως, η δηµιουργία πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού µπορεί να υπολογισθεί λαµβάνοντας υπόψη τις αποζηµιώσεις του προσωπικού που θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης στην επόµενη χρήση. Κατά την κρίση της διοίκησης, το ανωτέρω ποσό πρόβλεψης που έχει σχηµατιστεί καλύπτει τις ενδεχόµενες αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία κατά την επόµενη χρήση. παράρτηµα 105

20 MOTOΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αξία Κτήσης Προσθήκες Μειώσεις Μεταφορές Αξία Κτήσης Συσσ. Αποσβ. Αποσβέσεις Μειώσεις Μεταφορές Συσσ. Αποσβ. ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ 31/12/03 31/12/04 µέχρι 31/12/ αποσβέσεων 31/12/04 31/12/04 Έξοδα Ερευν. & Ανάπτυξης , ,00 0,00 0, , , ,17 0,00 0, , ΣΥΝΟΛΑ , ,00 0,00 0, , , ,17 0,00 0, , Γήπεδα , , ,42 0,00 0, ,42 Κτίρια-Εγκαταστάσεις , , , , , , , ,89 Μηχ/τα-Εγκατ/σεις , , , , , , , ,19 Μεταφορικά µέσα , , , , , , , , ,13 Έπιπλα & λοιπός Εξοπλ , , , , , , , , , ,68 Προκ/λές Παγίων , , ,01 0, ,01 Ασώµατες ακινητ. & επισκευές ανταλλακτικών 9.818, , ,12 657,18 0,00 657,18 Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση , , , ,27 0,00 0, ,27 ΣΥΝΟΛΑ , , , , , , , ,80 0, , ,77 ΣΥΝΟΛΑ , , , , , , , ,80 0, , ,12 ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αξία Κτήσης Προσθήκες Μειώσεις Μεταφορές Αξία Κτήσης Συσσ. Αποσβ. Αποσβέσεις Μειώσεις Μεταφορές Συσσ. Αποσβ. ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ 31/12/03 31/12/04 µέχρι 31/12/ αποσβέσεων 31/12/04 31/12/04 Έξοδα αύξ. Κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογ. δανείων , , , , , , ,61 Έξοδα αναδιοργάνωσης , , , , , , , ,92 Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων , , , , , ,07 0,00 Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης , , , , , ,92 0,00 Τόκοι κατασκ. Περιόδου , ,88 0, ,88 ΣΥΝΟΛΑ , ,58 0, , , , ,82 0,00 0, , , παράρτηµα

21 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2005 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΒΑΡ ΗΣ Ι. ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ABDULHAKIM A. AL-GOUHI JAMES Mc TURK ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟ. Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ παράρτηµα 107

22 108 παράρτηµα

23 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) πà π ƒπ ƒπ À A.E. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης θέτει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την Έκθεση ιαχειρίσεως που καταρτίσθηκε για τη χρήση Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα οικονοµικά µεγέθη κατά τη χρήση που εξετάζουµε κινήθηκαν ως εξής: Μεταβολή Ποσοστού Ποσά σε Ευρώ Ποσοστά επί ΚΕ Επί Κύκλου Εργασιών Κύκλος εργασιών , ,76 24,17* Μείον: Κόστος πωλήσεων , ,24 91,02 92,94-1,92 Μικτό Κέρδος , ,52 8,98 7,06 1,92 Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως , ,25 0,38 0,41-0,03 Μείον: απάνες διοικήσεως διαθέσεως , ,97 1,63 1,84-0,21 Πλέον / (Μείον): Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα , ,99 0,02 0,00 0,02 Κέρδη Εκµεταλλεύσεως , ,79 7,75 5,64 2,11 Πλέον / (Μείον): Έκτακτα αποτελέσµατα , ,71 0,27 0,45-0,18 Καθαρά Κέρδη Χρήσεως προ φόρων , ,50 8,02 6,09 1,93 * Ποσοστό µεταβολής του Κύκλου Εργασιών. Στα πιο πάνω αναφερόµενα µεγέθη παρατηρούµε τα εξής: 1. Κύκλος Εργασιών Στον κύκλο εργασιών της Εταιρείας σηµειώθηκε αύξηση κατά ,64, ήτοι 24,17% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά γεωγραφικούς τοµείς δραστηριότητας της Εταιρείας και κατά κατηγορίες πωλήσεων έχει ως εξής: Γεωγραφ. Κατηγορία Ποσά σε Ευρώ Μεταβολή Τοµείς Πωλήσεων % Εξωτερικό Προϊόντα/Καύσιµα , ,22 32,78% Εξωτερικό Προϊόντα/Λιπαντικά , ,60 6,10% Εξωτερικό Εµπορ/τα/Καύσιµα κ.λπ , ,37 76,29% Σύνολο , ,19 39,80% Εσωτερικό Προϊόντα/Καύσιµα , ,34 8,40% Εσωτερικό Προϊόντα/Λιπαντικά , ,06-2,11% Εσωτερικό Εµπορ/τα/Καύσιµα κ.λπ , ,17 16,58% Σύνολο , ,57 9,72% Γενικό Σύνολο , ,76 24,17% παράρτηµα 109

24 Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Κύκλος Εργασιών - (Συνέχεια) Η συνολική ποσότητα Αργού και Λοιπών Α υλών που επεξεργάσθηκε η Εταιρεία µας κατά τη χρήση 2004 σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη της προηγουµένης χρήσης αναλύεται ως κάτωθι: Τόνοι Τόνοι Αργό Fuel Oil Α ύλη Νάφθα Gas Oil Xηµικά πρόσθετα Σύνολα Μικτό Κέρδος Το µικτό κέρδος της Εταιρείας διαµορφώθηκε στο ποσό των ,80 έναντι ,52 της προηγού- µενης χρήσεως, αυξηµένο κατά 57,86%. 3. απάνες Οι λειτουργικές δαπάνες και τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας παρουσιάζουν την πιο κάτω εξέλιξη µεταξύ των χρήσεων 2004 και (Ποσά σε ευρώ) Μεταβολή Μεταβολή (ποσό) (ποσοστό) ιοικήσεως , , ,23 9,69% ιαθέσεως , , ,79 10,30% Χρηµατοοικονοµικά , , , ,57% Σύνολο , , ,41 8,75% Οι δαπάνες, όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα, εµφανίζουν αύξηση κατά ,41, ήτοι 8,75%. Η αύξηση συνδέεται κατά κύριο λόγο µε την αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας. Σηµειώνουµε ότι σαν αναλογία του κύκλου εργασιών, η διαφορά των ανωτέρω κονδυλίων ανέρχεται σε ποσοστό µόλις 0,19%. 110 παράρτηµα

25 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3. απάνες (Συνέχεια) Προκειµένου, όµως, να γίνει αξιολόγηση και σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση, θα πρέπει οι δαπάνες αυτές ως προς τα σηµαντικότερα κονδύλια τους να συγκριθούν κατά κατηγορία ως εξής: (α) απάνες διοικήσεως (Ποσά σε ευρώ) Μεταβολή Μισθ. προσ/κού και λοιπές επιβαρύνσεις , , ,56 Ενοίκια , , ,85 Τηλεφωνικά - Τηλ/κά Τέλεξ , , ,64 Έξοδα ταξιδίων , , ,09 ωρεές , , ,79 ηµόσιες σχέσεις ηµοσιεύσεις , , ,90 ιάφορα , , ,35 Ειδικές δαπάνες επί εξαγωγών 0,5% 0, , ,87 Σύνολο δαπανών διοικήσεως , , ,23 (β) απάνες διαθέσεως (Ποσά σε ευρώ) Μεταβολή Μισθ. προσ/κού & λοιπές επιβαρύνσεις , , ,61 Μεταφορικά προϊόντων , , ,85 Αποθήκευτρα , , ,02 Τέλη χαρτοσήµου εισφορές , , ,36 ιάφορα έξοδα εµπορίας , , ,99 Σύνολο δαπανών διαθέσεως , , ,79 Σύνολο δαπανών διοικήσεως διαθέσεως , , ,02 Αν οι δαπάνες αυτές αναχθούν στον κύκλο εργασιών των δύο χρήσεων, προκύπτει ότι για µεν τη χρήση 2004 αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,63%, ενώ για τη χρήση 2003 ποσοστό 1,84%. 4. Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσεως είναι θετικά (έσοδα). Η βελτίωσή τους προέρχεται από το αποτέλεσµα της εκκαθαρίσεως της θυγατρικής εταιρείας «Πύρρος», η οποία απέφερε επιπλέον έσοδα συµµετοχών για το Η µεταβολή αναλύεται κατωτέρω ως εξής: Μεταβολή (Ποσά σε ευρώ) Ποσό % Τόκοι δανείων , , ,63 29,14% Λοιπά έξοδα τραπεζών , , ,44 7,86% Τόκοι καταθέσεων , , ,89 188,25% Έσοδα συµµετοχών , , ,79 20,63% Σύνολο , , , ,57% παράρτηµα 111

26 Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5. Έκτακτα αποτελέσµατα Τα έκτακτα αποτελέσµατα της χρήσεως, ύψους ,41, είναι θετικά (έσοδα) και είναι µειωµένα κατά ,30 σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση στην οποία ανέρχονταν σε ,71. Ως αποτέλεσµα του ανωτέρω, το υπόλοιπο των κερδών της Εταιρείας προς διάθεση για τη χρήση 2004, διαµορφώνεται ως εξής: ευρώ Καθαρό κέρδος ,86 Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων ,52 Πλέον: ιάθεση αποθεµατικού ιδίων µετοχών ,60 Μείον: Φόρος εισοδήµατος ,45 Μείον: Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ,06 Σύνολο ,47 6. Ίδιες µετοχές Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2004, διέθεσε ίδιες µετοχές που κατείχε συνολικής αξίας κτήσεως ευρώ ,60 έναντι ευρώ ,00, δηλαδή κέρδος ευρώ ,40. Στη συνέχεια προέβη σε αγορά ιδίων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 4.554,00 έναντι συνολικού κόστους ευρώ ,60 για το οποίο σχηµατίστηκε και ισόποσο αποθεµατικό από τα κέρδη της χρήσεως. 7. Σύνολον κερδών προς διάθεση Η ιοίκηση της Εταιρείας, συνεκτιµώντας τους διάφορους παράγοντες που καθορίζουν την πολιτική χειρισµού των κερδών, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διάθεση των κερδών ως κάτωθι: Ευρώ 1) Μερίσµατα ,00 2) Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές ,60 3) Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν. 2601/ ,00 4) Αµοιβές µελών.σ ,00 5) Υπόλοιπο κερδών εις νέον , ,47 ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ O κύκλος εργασιών του πρώτου µήνα µε βάση τα δεδοµένα της νέας χρήσεως 2005 ανήλθε σε ,41 και η ποσότητα του κατεργασµένου Αργού και λοιπών Α Υλών που επεξεργάσθηκε το ιυλιστήριο ήταν Μ.Τ παράρτηµα

27 πà π ƒπ ƒπ À A.E. ΙΙΙ. ΕΡΕΥΝΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κατά τη διάρκεια της παρούσης χρήσεως ολοκληρώθηκαν τα κάτωθι: Νέος σταθµός φόρτωσης βυτιοφόρων. Εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου προόδου εργασιών. Νέα δεξαµενή START UP Τ-770. Φίλτρο αποκήρωσης νέας τεχνολογίας. Βελτίωση αποχετευτικού συστήµατος διυλιστηρίου. Επισκευές αντικαταστάσεις δεξαµενών. Επισκευές αντικαταστάσεις σωληνώσεων. Ανακαίνιση κτιρίων διυλιστηρίου. Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2004 συνεχίστηκε το έργο κατασκευής Μονάδος Υδρογονοδιάσπασης (Hydro-cracker) συνολικού προϋπολογισµού Έως την 31/12/2004 είχε υλοποιηθεί το 81% του έργου. Η Μονάδα Υδρογονοδιάσπασης δίνει τη δυνατότητα παραγωγής πετρελαίου κίνησης και βενζινών µε τις νέες προδιαγραφές και αυξάνει τη δυνατότητα παραγωγής πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης του διυλιστηρίου. IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1. Πάγια Οι µεταβολές των γηπέδων - οικόπεδων και κτιρίων και τεχνικών έργων της Εταιρείας κατά την παρούσα χρήση αναλύονται ως εξής: 1.1 Γήπεδα - οικόπεδα Τα γήπεδα - οικόπεδα της Εταιρείας βρίσκονται στη θέση Σουσάκι Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας. ευρώ Η αξία των γηπέδων τ.µ ,97 την ήταν ,42 Πλέον : Αγορές χρήσεως 2004 τ.µ ,00 Σύνολο τ.µ , , Κτίρια και τεχνικά έργα ευρώ Η αξία των κτιρίων, βιοµηχανοστασίων, ιοικήσεως, χηµείου, θαλάµου ελέγχου, πυροσβεστικού σταθµού, µανδρότοιχων, ασφαλιστικών αναχωµάτων κ.λπ. που είχαν κατασκευαστεί µέχρι ,89 Πλέον: Αγορές χρήσεως ,92 Πλέον: Μεταφορές από ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές ,41 Σύνολο Τα κτίρια και τεχνικά έργα της Εταιρείας βρίσκονται στη θέση Σουσάκι Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας. παράρτηµα 113

28 IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Συνέχεια) 2. ιαθέσιµα σε συνάλλαγµα Τα διαθέσιµα σε συνάλλαγµα κατά την 31 εκεµβρίου 2004 ανέρχονται σε $ ,41 ή , Υποκαταστήµατα Ως υποκατάστηµα λειτουργεί το ιυλιστήριο της Εταιρείας ευρισκόµενο εις θέση Σουσάκι Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας. V. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Έως σήµερα δεν έχουν συµβεί σηµαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την οικονοµική θέση της Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου Αποκτώντας από τα παραπάνω εκτεθέντα και τον επισυναπτόµενο Ισολογισµό µε τον Λογαριασµό "Αποτελέσµατα Χρήσεως" και το "Προσάρτηµα" πλήρη εικόνα των εργασιών της επιχείρησης και των πεπραγµένων του ιοικητικού Συµβουλίου, παρακαλείσθε κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε αυτά και απαλλάξετε το ιοικητικό Συµβούλιο και τους κ.κ. Ελεγκτές (Ορκωτούς Λογιστές) από κάθε ευθύνη για την κρινόµενη χρήση. 114 παράρτηµα

29 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2005 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ BΑΡ ΗΣ Ι. ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ABDULHAKIM A. AL-GOUHI ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΣΜΑ ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ABDULLAH MOHAMMED AL. WARTHAN παράρτηµα 115

30 116 παράρτηµα

31 παράρτηµα 117

32 118 παράρτηµα

33 πà π ƒπ ƒπ À A.E. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ENOΠOIHMENOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/04-31/12/04 ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Α.Μ.ΝΟΜΑΡΧ. 1482/06/Β/86/26 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοποιηµένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 107, των διατάξεων που παραπέµπει, καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων του Κωδικοποιηµένου Ν.2190/1920, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου της Εταιρείας της 31ης εκεµβρίου Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (σύµφωνα µε το άρθρο 101 του Κωδικοποιηµένου Ν. 2190/1920) (α) (β) (γ) Άρθρο 42α παρ. 3 (και 100 παρ. 5): Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 100. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του Ενοποιηµένου Ισολογισµού και της Ενοποιη- µένης Κατάστασης του λογαριασµού "Αποτελέσµατα Χρήσεως". Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. Στα Αποτελέσµατα Χρήσεως του Οµίλου περιλαµβάνεται ποσό ευρώ ,10 που αφορά Πωλήσεις υπηρεσιών και Πωλήσεις άχρηστου υλικού της εταιρείας AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ. Κατά πάγια τακτική της ανωτέρω εταιρείας, τα ανωτέρω ποσά εµφανίζονται στο λογαριασµό «Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως» αντί του λογαριασµού «Κύκλος εργασιών» και κατά τον ίδιο τρόπο στις ενοποιηµένες καταστάσεις του Οµίλου. Στη χρήση 2004 πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης της συγγενούς επιχειρήσεως HAFCO A.E. µε συνέπεια να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα του Οµίλου κατά ευρώ ,56. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. παράρτηµα 119

34 Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (δ) (ε) Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. Άρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειό- µενης χρήσεως. εν συνέτρεξε τέτοια. Στο Πάγιο Ενεργητικό της προηγούµενης χρήσης έγινε µεταφορά ποσού ευρώ ,00 από το λογαριασµό «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» και ποσού ευρώ ,71 από το λογαριασµό «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» σύνολο ευρώ ,71 στο λογαριασµό «Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις». Στα Αποτελέσµατα Χρήσεως της προηγούµενης χρήσης έγινε µεταφορά ποσού ευρώ ,07 από το λογαριασµό «Έσοδα συµµετοχών» στο λογαριασµό «Κέρδη συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις». ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠ ΑΥΤΗΝ (α) (β) (γ) Άρθρο 107 παρ. 1β (και 43α παρ. 1β): Πληροφοριακά στοιχεία για τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση µε τη µέθοδο της "Ολικής Ενσωµάτωσης". Άρθρο 107 παρ. 1δ: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της "Καθαρής Θέσης" Άρθρο 107 παρ. 1γ: Θυγατρικές ή υποθυγατρικές επιχειρήσεις που εξαιρέθηκαν από την πλήρη ενοποίηση µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 97 ή 98 (λόγω επουσιώδους ενδιαφέροντος ή διαφορετικής δραστηριότητας) και του άρθρου 100 παρ. 3 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920. Βλέπε συνηµµένο πίνακα Νο 1. Βλέπε συνηµµένο πίνακα Νο 1. Βλέπε συνηµµένο πίνακα Νο παράρτηµα

35 πà π ƒπ ƒπ À A.E. ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠ ΑΥΤΗΝ-(ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (δ) (ε) Άρθρο 107 παρ. 9: Μεταβολή στη σύνθεση του συνόλου των ενοποιούµενων επιχειρήσεων, σε σχέση µε τη σύνθεση της προηγούµενης χρήσεως. Άρθρο 106 παρ. 2: ιαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας εκκίνησης των συµµετοχών στις συγγενείς εταιρείες που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και του µέρους των ιδίων κεφαλαίων τους που αναλογούν στις συµµετοχές αυτές. Ενοποιήθηκε για πρώτη φορά µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης η εταιρεία «HAFCO Α.Ε.». εν υπήρξαν διαφορές. ΙΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (α) Άρθρο 107 παρ. 1ε: Επιχειρήσεις των οποίων οι µετοχές κατέχονται σε ποσοστό άνω του 10% από επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ή εξαιρέθηκαν απ αυτήν µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 97 και 98 (λόγω επουσιώδους ενδιαφέροντος ή διαφορετικής δραστηριότητας) και του άρθρου 100 παρ. 3 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920. Βλέπε συνηµµένους πίνακες Νο 1, Νο 2 και Νο 3. παράρτηµα 121

36 ΙV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (α) (β) Άρθρο 103 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο: Τυχόν ανα- µορφώσεις αξιών στοιχείων του Ενοποιηµένου Ισολογισµού λόγω απευθείας κατανοµής σ αυτά " ιαφορών Συµψηφισµού". Άρθρο 107 παρ. 1στ: Ανάλυση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων πέραν των 5 ετών. εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. Αποπληρωµή δόσεων οµολογιακού δανείου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ): ΗΜ/ΝΙΑ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ (γ) Άρθρο 107 παρ. 1στ: Βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που καλύπτονται µε εµπράγ- µατες ασφάλειες, οι οποίες έχουν παρασχεθεί από ενοποιούµενη επιχείρηση ή επιχειρήσεις. Προς εξασφάλιση δανείων σε ευρώ και συνάλλαγµα που την ανέρχονταν σε ευρώ ,60 έχουν εγγραφεί επί των παγίων στοιχείων της Μητρικής εταιρείας υποθήκες ευρώ και προσηµειώσεις ευρώ , και ολάρια ΗΠΑ Περαιτέρω για εγκριθέν οµολογιακό δάνειο ποσού ευρώ , το υπόλοιπο του οποίου κατά την ανερχόταν σε ευρώ , έχει εγγραφεί επί των ακινήτων της Εταιρείας υποθήκη ποσού ευρώ (δ) Άρθρο 107 παρ. 1ζ: Αναληφθείσες, από τις ενοποιηµένες επιχειρήσεις, οικονοµικές δεσµεύσεις που δεν εµφανίζονται στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό. Η AVIN OIL ABENΕΠ έχει εγγυηθεί µε εγγυητική επιστολή προς το τελωνείο Κορίνθου, ποσού ευρώ ,00, υπέρ του εγκεκριµένου αποθηκευτή ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για κάλυψη κάθε αξίωσης του Ελληνικού ηµοσίου για δασµολογικές επιβαρύνσεις και της προσαυξήσεως εκπρόθεσµης καταβολής που θα βεβαιωθούν και θα καταλογισθούν από οποιαδήποτε αιτία στον παραπάνω εγκεκριµένο αποθηκευτή. 122 παράρτηµα

37 πà π ƒπ ƒπ À A.E. ΙV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (ε) Άρθρο 42 ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της ανωτέρω περίπτωσης (γ) Άρθρο 107 παρ. 1β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΟΣΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ,56 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ,53 EΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,22 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ,19 ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ,00 EΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΥΠΕΡ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ,00 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ,54 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ,48 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ,63 ΑΞΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΠΑ ,95 (στ) Άρθρο 107 παρ. 1: Ανάλυση κύκλου εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων σε ευρώ. ραστηριότητα ΕΥΡΩ Βιοµηχανική - Εσωτερικού ,20 - Εξωτερικού ,24 Εµπορική - Εσωτερικού ,06 - Εξωτερικού ,45 Σύνολο ,95 (ζ) ιαφορές ενοποίησης Οι διαφορές ενοποίησης εµφανίζονται στο κονδύλι του Ενεργητικού Γ. Ι. 3 «Υπεραξία Επιχειρήσεως» ως εξής: ΕΥΡΩ Αρχική αξία ,32 Αποσβέσεις ,49 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,83 παράρτηµα 123

38 V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ (α) Άρθρο 107 παρ. 1α: Για τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό: οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την αποτίµησή τους, οι µέθοδοι υπολογισµού των αποσβέσεων και προβλέψεων, καθώς και ο τρόπος µετατροπής σε ευρώ των αξιών των οικονοµικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί σε ξένο νόµισµα. (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξία τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη κατά τις αποσβέσεις οι οποίες υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο και τους συντελεστές που καθορίζονται από το Π..299/2003. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ έγινε τη χρήση Στην AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ έγινε στην παρούσα χρήση αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 από την οποία προέκυψε τελική πιστωτική διαφορά ευρώ ,80 και εµφανίζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στο λογαριασµό ΑΙΙΙ.2 «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». (2) Για τις ασώµατες ακινητοποιήσεις και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης εφαρµόστηκε η σταθερή µέθοδος απόσβεσης µε τα εξής ποσοστά : - Έξοδα εγκατάστασης 20% - Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Α) Φόροι µεταβίβασης ακινήτων 100% Β) Λογισµικά προγράµµατα 24% εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως για τις ανωτέρω περιπτώσεις (1) και (2). 124 παράρτηµα

39 πà π ƒπ ƒπ À A.E. V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (α) Άρθρο 107 παρ. 1α: - (Συνέχεια) (3) Oι συµµετοχές και τα χρεόγραφα, µε εξαίρεση τίτλους µε χαρακτήρα προθεσµιακής καταθέσεως, αποτιµήθηκαν ως εξής: Οι µετοχές των εταιρειών, AVIN ALBANIA S.A. µε αξία κτήσεως ,00 και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ µε αξία κτήσεως ,23 αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Κ.Β.Σ. µετά την τροποποίησή του από το άρθρο 32 του Ν. 3229/2004, δηλαδή στην τιµή κτήσεώς τους. Επισηµαίνεται ότι η αποτίµηση στην αξία κτήσεως έγινε επιπλέον και για τους σκοπούς του άρθρου 42α του Κωδικοπ. Ν.2190/1920 προκειµένου να αποδοθεί η πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσεως της Εταιρείας. Η εταιρείες ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. και HAFCO Α.Ε. ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Από την ενοποίηση αυτή προέκυψαν την 31/12/2004: ΕΥΡΩ Κέρδη από συµµετοχές σε συγγ. επιχειρήσεις ,07 Ζηµίες από συµµετοχές σε συγγ. επιχειρήσεις ( ,76) Έσοδα συµµετοχών προηγ. χρήσεων ,71 Σύνολο (κέρδη) ,02 προσαυξάνοντας τη συνολική αξία του λογαριασµού «Συµ- µετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις», ο οποίος συνολικά ανέρχεται την 31/12/2004 σε ευρώ ,71. Η συνολική αξία των ανωτέρω εταιρειών ανέρχεται την 31/12/2004 σε ευρώ ,94. ιευκρινίζεται ότι οι οικονοµικές καταστάσεις των ανωτέρω εταιρειών δεν έχουν ακόµα ελεγχθεί για την παρούσα χρήση 1/1 31/12/2004 από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. παράρτηµα 125

40 V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (α) Άρθρο 107 παρ. 1α: - (Συνέχεια) (4) εν υπάρχουν συµµετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις. (5) Τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής καταθέσεως και µη εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο αποτιµήθηκαν όπως οι προθεσµιακές καταθέσεις. (6) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κ.λπ.) αποτιµήθηκαν στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους. (7) Η τιµή κτήσεως των εµπορευµάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο του κυκλοφοριακού µέσου όρου. Τα ανταλλακτικά τα οποία αφορούν µόνο τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ αποτιµήθηκαν µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. (8) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, εκτός από τα υπολείµµατα και υποπροϊόντα, αποτιµήθηκαν στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ του κόστους παραγωγής τους, κατά το τέλος της χρήσεως, και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. (9) Υπολείµµατα και υποπροϊόντα δεν υπάρχουν. (β) (γ) Άρθρο 43 παρ. 7β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών Άρθρο 43 παρ. 7γ: Παράθεση της διαφοράς µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους εφόσον είναι αξιόλογη. εν έγινε. εν συντρέχει περίπτωση. 126 παράρτηµα

41 πà π ƒπ ƒπ À A.E. V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (δ) Άρθρο 43α παρ. 1α: Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε Ξ.Ν. και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε συνάλλαγµα, εκτός των υποχρεώσεων που χρησιµοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων, αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη τιµή των ξένων νοµισµάτων σε ευρώ την ηµέρα κλεισίµατος του Ισολογισµού. Οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ανά Ξ.Ν. ευρώ ,37 που προέκυψαν µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσεως, ενώ οι πιστωτικές ανά Ξ.Ν. συναλλαγµατικές διαφορές ευρώ ,98 εµφανίζονται στις λοιπές προβλέψεις. (ε) Άρθρο 104 παρ. 3: Μέθοδοι απαλοιφής των ενδοεταιρικών συναλλαγών. Έγινε ολική απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών (υποχρεώσεων, απαιτήσεων, εσόδων, εξόδων) µεταξύ των επιχειρήσεων που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. (στ) Άρθρο 105 παρ. 5. Υπολογισµός πρόσθετων αποσβέσεων ή έκτακτων προβλέψεων για Στοιχεία Ενεργητικού που περιλαµβάνονται στην Ενοποίηση. εν υπήρξαν έκτακτες προβλέψεις για στοιχεία του Ενεργητικού. Οι αποσβέσεις επί της "Υπεραξίας Επιχειρήσεως" αποσβένονται µε συντελεστή 5%. VΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ (α) Άρθρο 43 παρ. 2 (σε συνδυασµό µε το άρθρο 105 παρ. 1): Παρεκκλίσεις από τους κανόνες αποτίµησης του άρθρου 43 και επιδράσεις τους στην περιουσιακή διάρθρωση, χρηµατοοικονοµική θέση και στα Αποτελέσµατα Χρήσεως των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων. εν έγιναν. (β) Άρθρο 104 παρ. 2: Παρεκκλίσεις από την αρχή της πάγιας εφαρµογής των µεθόδων ενοποίησης. εν υπήρξαν. παράρτηµα 127

42 VΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (γ) (δ) (ε) (στ) Άρθρο 104 παρ. 4: Επιτρεπόµενες, από την παράγραφο αυτή, παρεκκλίσεις από τον κανόνα της απάλειψης των διεταιρικών κερδών ή ζηµιών, όταν οι σχετικές συναλλαγές έγιναν σύµφωνα µε τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς και η απάλειψη θα συνεπαγόταν δυσανάλογα έξοδα. Άρθρο 104 παρ. 7: Επιτρεπόµενες παρεκκλίσεις που τυχόν υπάρχουν µεταξύ των ηµεροµηνιών κλεισί- µατος των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του οµίλου. Άρθρο 105 παρ. 3: ιαφορετικές µέθοδοι αποτί- µησης από αυτές που εφαρµόζονται για την ενοποίηση, σε στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού ενοποιούµενης εταιρείας. Άρθρο 104 παρ. 7: Σηµαντικά γεγονότα που επήλθαν κατά το διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισί- µατος των ατοµικών (ετησίων) Οικονοµικών Καταστάσεων µιας ενοποιούµενης επιχείρησης και της ηµεροµηνίας κλεισίµατος των Ενοποιηµένων, τα οποία δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τις διαδικασίες της ενοποίησης. εν έγιναν παρεκκλίσεις. Όλες οι εταιρείες έχουν ηµεροµηνία κλεισίµατος Ισολογισµού την 31η εκεµβρίου. εν συντρέχει περίπτωση. εν υπήρξαν. 128 παράρτηµα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α Ρ. Γ Ε Μ Η : 1 2 4 1 0 9 0 4 0 0 0 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/14 31.12.2014 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2001-31/12/2001 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2013 ΠΑΛΛΑ ΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΥΝΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ : (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ»

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 38771305000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει της 2 του Άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 3190/1955 και της 2 του Άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Α Ρ. Μ Α Ε 2 8 1 1 / 0 1 / Β / 8 6 / 2 8 1 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α N O V A C T A Ε Π Ε Α Φ Μ : 0 9 5 5 5 2 1 8 0 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 2 5 7 1 8 0 1 0 0 0 τ ο υ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ο ύ τ η ς 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΚΑΜΠΑΣ OINOΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 131528208000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (18/8/2014-) (βάσει των διατάξεων του κωδικοττ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΜΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67658 / 62 / Β / 09

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α O R I O N H E A L T H C A R E Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Α Φ Μ 8005 6 6 2 2 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΑΕ 9150/04/Β/86/132Μ (βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 32041/61//Β/94/11

ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 32041/61//Β/94/11 ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 32041/61//Β/94/11 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικό. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. γ) Αρθρο 42β παρ 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. γ) Αρθρο 42β παρ 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΤΗΣ Α.Ε. ΙΑΣΩ SERVICES ΑΡ. Μ.Α.Ε 53442/01ΑΤ/Β/02/460 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει). 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των

Διαβάστε περισσότερα

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49388/62/Β/01/159 TESSERA MULTIMEDIA A.Ε. Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 123265904000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47519/62/Β/00/0295 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. (γ) Άρθρο 42β 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. (γ) Άρθρο 42β 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της: > της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1.

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «Α ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Γ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΠΕ» (βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «Α ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Γ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΠΕ» (βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014. ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «Α ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Γ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΠΕ» (βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, παρέχουμε τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως ( 17/09/2014-31/12/2014) της εταιρείας με την επωνυμία «A.S.K. CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Διάταξη και περίληψή

Διαβάστε περισσότερα

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.K.E ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/1998-31/12/1999 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Βάση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 AΘ.ΔΟΚΤΟΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38399/62/Β/97/124 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάρη της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάρη της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΟΗ Α.Ε. ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΟΗ Α.Ε. ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΟΗ Α.Ε. ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ- ΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 EXELIXIS SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Αριθμός ΓΕ.ΜΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 EXELIXIS SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Αριθμός ΓΕ.ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 EXELIXIS SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Αριθμός ΓΕ.ΜΗ. 123132506000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΔΡΑ : ΑΡ.Μ. ΑΕ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΕΒΕ ALDIPACK ABEE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 43478/62/Β/99/0198 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» Α.Μ.Α.Ε /11/Β/23 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» Α.Μ.Α.Ε /11/Β/23 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» Α.Μ.Α.Ε. 64940/11/Β/23 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7257/02/Β/86/1137

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7257/02/Β/86/1137 ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7257/02/Β/86/1137 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή

Διαβάστε περισσότερα

Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία δ.τ.: Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ι.Κ.Ε. Αριθμ. ΓΕΜΗ : 130592304000

Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία δ.τ.: Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ι.Κ.Ε. Αριθμ. ΓΕΜΗ : 130592304000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛAΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΑΤΛAΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 24 ο ΧΛΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΜΑΕ 25460/62/Β/91/272 ΓΕΜΗ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 24 ο ΧΛΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΜΑΕ 25460/62/Β/91/272 ΓΕΜΗ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 24 ο ΧΛΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΜΑΕ 25460/62/Β/91/272 ΓΕΜΗ 038309305000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.07.2014-30.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 Βάσει των διατάξεων του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύειμε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138

ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 "ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014 (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΚΟΒΙΤ ΑΒΕΕ Α.Μ.Α.Ε. 48460/01ΑΤ/Β/01/95 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΠΙΚΟΒΙΤ ΑΒΕΕ Α.Μ.Α.Ε. 48460/01ΑΤ/Β/01/95 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΙΚΟΒΙΤ ΑΒΕΕ Α.Μ.Α.Ε. 48460/01ΑΤ/Β/01/95 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν. 2190/20, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. 1 η εταιρική χρήση (24.7.2013-31.12.2014) (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα