ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 2 Β. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 5-14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 2 Β. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 5-14"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 2 Β. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3-4 Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 5-14 Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 1

2 A. ΓΕΝΙΚΑ Η Διοίκηση της εταιρείας παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την ( έως ). Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε τη 30 Ιουνίου 2007 (συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση που έληξε τη 31 η Δεκεμβρίου 2006 καθώς και τα αποτελέσματα για την ) εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της εταιρείας στις Η Διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με τρόπο ώστε να δίνουν μια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών της ροών. Συνέπεια των παραπάνω η διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη να: - επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Δ.Π.Χ.Π.) και να τις εφαρμόζει πάγια. - επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συμβάλλουν στην ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών της, όπου κάποιο θέμα δεν καλύπτεται από κάποιο πρότυπο ή διερμηνεία, και να τις εφαρμόζει πάγια. - διενεργεί λογικές εκτιμήσεις όπου απαιτείται. - συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 2

3 Β. Βάση προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων Η εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ - FINANCE Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και με διακριτικό τίτλο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ - FINANCE (στο εξής ως «η εταιρεία») παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την ( ). Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 στην Ελλάδα και έχει την έδρα της στην Αθήνα (Φιλελλήνων 35, Χαλάνδρι). Η εταιρεία έχει συσταθεί σύμφωνα με την άδεια συστάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/192/ , έχει αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 46764/01ΑΤ/Β/00/362, λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2396/1996. Η εταιρεία ανήκει στον όμιλο «Eυρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.», όπου και ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της μητρικής εταιρείας, Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και για την έγκριση του καταστατικού της. Η εταιρεία κατά την περίοδο για την οποία παρουσιάζει τις Οικονομικές της καταστάσεις απασχόλησε κατά μέσο όρο τέσσερα (4) άτομα. Ο αριθμός του προσωπικού για την προηγούμενη χρήση (2006) ήταν τέσσερα (4) άτομα. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ ( ). Όλα τα ποσά εμφανίζονται χωρίς στρογγυλοποίηση, εκτός και αν αναφέρεται κάπου διαφορετικά. Η εταιρία έχει ως σκοπό: i. Tην παροχή των ακολούθων κυρίων επενδυτικών υπηρεσιών: α) λήψη και διαβίβαση, για λογαριασμό επενδυτών εντολών για κατάρτιση συναλλαγών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ.1 περ. α) του ν. 2396/1996 β) διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών στα πλαίσια εντολής τους, εφόσον τα χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνουν έναν ή περισσότερους από τους τίτλους που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση α). γ) αναδοχή της έκδοσης των τίτλων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ.1 περ. α) του ν. 2396/1996 ή και διάθεσή τους. ii. Tην παροχή των ακολούθων παρεπομένων επενδυτικών υπηρεσιών: α) φύλαξη ή και διακίνηση των τίτλων του άρθρου 2 παρ.1, περ. α) του ν.2396/1996 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 3

4 β) παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής και κάθε θέμα σχετιζόμενο με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς συγχωνεύσεως και εξαγοράς επιχειρήσεων, γ) υπηρεσίες συνδεόμενες με την αναδοχή έκδοσης και δ) παροχή συμβουλών στον τομέα επενδύσεων με αντικείμενο τους τίτλους του άρθρου 2 περ. α) του ν. 2396/1996. Η εταιρία, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να συνεργάζεται με πιστωτικά ιδρύματα, ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και γενικά επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις και να επενδύει τα διαθέσιμα της σε τίτλους της κεφαλαιαγοράς και της χρηματαγοράς. Συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Δ.Π.Χ.Π.) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί στην παρούσα λογιστική χρήση σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Π. Μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις αρχές Στην παρούσα περίοδο, οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καμία μεταβολή στις λογιστικές εκτιμήσεις και αρχές από αυτές που είχαν εφαρμοστεί στη προηγούμενη χρήση Συγκριτική Πληροφόρηση Οι Οικονομικές Καταστάσεις για την παρούσα χρήση περιλαμβάνουν επίσης συγκριτική πληροφόρηση η οποία είναι : - Για τον Ισολογισμό η 31 η /12/ Για τα αποτελέσματα η περίοδος 01/01/ /06/ Για τις ταμειακές ροές η 30/06/2006 (01/01/ /06/2006) - Για τον πίνακα μεταβολών της καθαρής θέσης η 30/06/2006 (01/01/ /06/2006) Αρχή της συνέχειας της Επιχειρηματικής δραστηριότητας Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 4

5 Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του Ιστορικού Κόστους, εκτός από τις περιπτώσεις της αποτίμησης των επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά μέσα. Οι βασικές λογιστικές αρχές παρουσιάζονται παρακάτω: Έσοδα 1. Έσοδα από λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης. H εταιρεία σύμφωνα με τον σκοπό δραστηριότητάς της έχει: Έσοδα από προμήθειες για τη διαμεσολάβηση στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό επενδυτών. Έσοδα από κινητές αξίες και μερίδια συλλογικών επενδύσεων Έσοδα από τίτλους της χρηματαγοράς Έσοδα από τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών. Έσοδα από αναδοχές Έσοδα από παροχή παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Τα έσοδα της εταιρείας λογίζονται όταν αυτά γίνονται απαιτητά από τους πελάτες της με την έκδοση των ανάλογων παραστατικών σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 2. Χρηματοοικονομικά έσοδα Τα έσοδα από το Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων αναγνωρίζονται ως εξής: α)κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξίων όταν αυτά πραγματοποιούνται. β) μερίσματα κατά την ημερομηνία που αυτά έχουν καταστεί οριστικά με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, γ) τόκοι (καταθέσεων) όταν καθίστανται δεδουλευμένοι. δ) τόκοι ομολογιών όταν καθίστανται δεδουλευμένοι. Αναγνώριση και απόσβεση Ενσώματων και Ασώματων περιουσιακών στοιχείων Η εταιρεία καταχωρεί κατά την αρχική αναγνώριση, αλλά και σε κάθε μεταγενέστερη αποτίμηση, τα ενσώματα περιουσιακά της στοιχεία στο κόστος κτήσης τους και τα μειώνει με τις ετήσιες αποσβέσεις καθώς και με προβλέψεις για την περίπτωση πιθανής απαξίωσής τους. Το κόστος κτήσης των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει την τιμολογιακή αξία αγοράς τους πλέον των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να αποκτηθούν και να έρθουν στην παρούσα θέση και κατάσταση στην εταιρεία. Η εταιρεία αποσβένει τα ενσώματα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της σκοπών ανάλογα με το χρόνο ωφέλιμης ζωής τους, ο οποίος έχει οριστεί: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 5

6 - Για τα Έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό: σε 5 έτη - Για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Λογισμικά: σε 1-3 έτη Η εταιρεία δεν κατέχει πάγια (ενσώματα ή ασώματα) περιουσιακά στοιχεία για επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς πλην αυτών που αναφέρονται παραπάνω. Κεφαλαιοποίηση Εξόδων Όλα τα έξοδα τα οποία αφορούν στην ίδρυση και πρώτη εγκατάσταση της εταιρείας καθώς και έξοδα που αφορούν σε μετεγκατάσταση αναγνωρίζονται σαν έξοδα κατά τη χρήση στην οποία προκύπτουν. Χρηματοπιστωτικά μέσα και επενδύσεις Τα χρηματοπιστωτικά ενεργητικά στοιχεία και υποχρεώσεις, εμφανίζονται στον ισολογισμό του ομίλου όταν ο όμιλος έχει συμβατικές δεσμεύσεις ή δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές (απαιτήσεις από πελάτες και αξιόγραφα βραχυπρόθεσμης λήξης), εμφανίζονται στον ισολογισμό στην ονομαστική τους αξία, μειωμένη με τις απαραίτητες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα, λογίζονται κατά την ημέρα που γίνεται η συναλλαγή και αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους, πλέον τα λοιπά κόστη που σχετίζονται με τη μεταβίβαση τους. Μετά την απόκτησή τους, οι επενδύσεις σε χρεόγραφα για τις οποίες ο όμιλος έχει την πρόθεση να τις κρατήσει μέχρι τη λήξη τους, (επενδύσεις που κρατούνται μέχρι τη λήξη τους), εμφανίζονται στις ετήσιες ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους μείον τυχόν προβλέψεις υποτίμησης, για ποσά που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, οι οποίες προβλέψεις επιβαρύνουν τα αποτελέσματα. Η ετήσια «απόσβεση» κάθε έκπτωσης ή έξτρα αμοιβής, επί του κόστους απόκτησης μιας επένδυσης που κρατείται μέχρι τη λήξη της, αθροίζεται με τα άλλα εισπρακτέα έσοδα από την επένδυση (π.χ. τόκους) για όλη την περίοδο από την αγορά μέχρι τη λήξη, ώστε το έσοδο που λογίζεται στα αποτελέσματα κάθε περιόδου, να αντιστοιχεί σε μία σταθερή απόδοση της επένδυσης. Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα, εκτός αυτών που κρατούνται μέχρι τη λήξη τους, χαρακτηρίζονται σαν «διαθέσιμες για πώληση» ή «κρατούμενες για εμπορικούς σκοπούς» και αποτιμώνται σε κάθε οικονομική κατάσταση, με τις δίκαιες αξίες τους κατά την ημερομηνία της οικονομικής κατάστασης. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 6

7 Οι διαφορές αποτίμησης, χρεωστικές ή πιστωτικές, των συμμετοχών και χρεογράφων που κρατούνται για εμπορικούς σκοπούς, μεταφέρονται στα αποτελέσματα της περιόδου.. Οι διαφορές αποτίμησης των συμμετοχών και χρεογράφων που είναι διαθέσιμες για πώληση, μεταφέρονται κατευθείαν στην καθαρή θέση μέχρι να πωληθεί η επένδυση ή να απαξιωθεί πλήρως, οπότε τα σωρευμένα κέρδη ή οι ζημιές από αποτίμηση που εμφανίζονται στην καθαρή θέση, μεταφέρονται στα αποτελέσματα της περιόδου. Χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και καθαρή θέση Οι χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που σχετίζονται με την καθαρή θέση, λογίζονται σύμφωνα με την ουσία του περιεχομένου των συμβατικών ρυθμίσεων που τα διέπουν. Εκδοθέντα χρηματοπιστωτικά μέσα δανεισμού (π.χ. ομολογιακό δάνειο) που παρέχουν το δικαίωμα της μετατροπής τους σε καθαρή θέση (π.χ. μετοχές), όταν αυτό το δικαίωμα συναρτάται με αβεβαιότητες και παράγοντες που είναι πέρα από τον έλεγχο του ομίλου που τα εξέδωσε ή του κατόχου αυτών των μέσων, καταχωρούνται σαν υποχρεώσεις, εκτός αν η πιθανότητα της μη μετατροπής τους είναι πολύ μικρή. Τραπεζικά δάνεια Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι αλληλόχρεοι τραπεζικοί λογαριασμοί, καταχωρούνται στο συνολικό καθαρό ποσό που έχει ληφθεί μετά την αφαίρεση των άμεσων εξόδων σύναψης της δανειακής σύμβασης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα που σχετίζονται με αυτά τα δάνεια, περιλαμβανομένων των πληρωτέων ποινών για πρόωρη εξόφληση ή των εξόδων για διακανονισμό, καθώς και τα άμεσα κόστη έκδοσης του δανείου, καταχωρούνται εφόσον είναι «δουλευμένα» στη χρέωση των αποτελεσμάτων με πίστωση των δανειακών λογαριασμών και εμφανίζονται στο υπόλοιπο του δανείου της περιόδου εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί. Για το λογισμό των τόκων χρησιμοποιείται η κατάλληλη μέθοδος υπολογισμού, ανάλογα και με το ισχύον επιτόκιο και τους άλλους συμβατικούς όρους. Μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια Τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, θεωρούνται σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούνται από ένα συνθετικό υποχρέωσης και ένα καθαρής θέσης. Την ημέρα της έκδοσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, υπολογίζεται η δίκαιη αξία του συνθετικού της υποχρέωσης με τη χρήση του κατάλληλου επιτοκίου που χρησιμοποιείται για τα μη μετατρέψιμα αντίστοιχα δάνεια. Η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό καθαρό ποσό του ομολογιακού δανείου και στη δίκαιη αξία της υποχρέωσης, που πιο πάνω αναφέρθηκε, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 7

8 αφορά το ενσωματωμένο δικαίωμα της μετατροπής της υποχρέωσης σε καθαρή θέση του ομίλου και εμφανίζεται σε λογαριασμό αποθεματικού στην καθαρή θέση. Τα έξοδα έκδοσης του δανείου, μερίζονται ανάμεσα στο συνθετικό της υποχρέωσης και σε εκείνο της καθαρής θέσης, ανάλογα με τα υπολογισμένα ποσά αυτών των συνθετικών κατά το χρόνο της έκδοσης. Το τμήμα που αφορά καθαρή θέση επιβαρύνει κατευθείαν την καθαρή θέση. Οι τόκοι που αφορούν το συνθετικό της υποχρέωσης του δανείου, υπολογίζονται με την εφαρμογή του επιτοκίου που αφορά αντίστοιχα μη μετατρέψιμα δάνεια και το ποσό του υπολογισμένου συνθετικού της υποχρέωσης του δανείου. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτό το υπολογισμένο ποσό τόκων και στους τόκους που πραγματικά καταβάλλονται μεταφέρεται στο υπόλοιπο του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Υποχρεώσεις Όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας εμφανίζονται στον ισολογισμό με την ονομαστική τους αξία. Τίτλοι καθαρής θέσης Οι τίτλοι της καθαρής θέσης (π.χ. μετοχές) που εκδίδονται από την εταιρία, λογίζονται στο συνολικό καθαρό ποσό που θα εισπραχθεί, μετά την αφαίρεση των άμεσων εξόδων έκδοσης. Οι μετοχές εμφανίζονται στην ονομαστική αξία τους σε ειδικό λογαριασμό «Μετοχικού Κεφαλαίου», ενώ σε διαφορετικό λογαριασμό εμφανίζεται η «Υπέρ το άρτιο διαφορά». Παράγωγα Χρηματοοικονομικά μέσα Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 8

9 Φόροι περιλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φόρων Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είναι το άθροισμα του τρέχοντος φόρου εισοδήματος και των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος. Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, καθώς δεν περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις. Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος του ομίλου, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, επί των φορολογητέων κερδών. Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν ή να συμψηφιστούν μελλοντικά με φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναμένεται να πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης. Δηλαδή κατ αρχήν για κάθε διαφορά που εμφανίζεται στον Ισολογισμό λόγω της εφαρμογής των ΔΠΧΠ, σε σχέση με τα ποσά που θα εμφανίζονταν με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, πρέπει να υπολογιστεί και να λογιστεί η φορολογική επίπτωση. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να εκπέσουν. Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που αναμένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συμψηφιστούν. Στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που ίσχυαν κατά το χρόνο λήξης της περιόδου κάθε οικονομικής κατάστασης που συντάχθηκε. Οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέρονται στη χρέωση ή την πίστωση της κατάστασης αποτελεσμάτων, εκτός αν σχετίζονται με αντικείμενα (λογαριασμούς) που μεταφέρονται κατευθείαν στην καθαρή θέση, οπότε σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 9

10 αυτήν την περίπτωση και οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέρονται κατευθείαν σε χρέωση ή πίστωση της καθαρής θέσης. Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. Παροχές στο προσωπικό Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζόμενους περιλαμβάνουν: -Ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων -Βραχύχρονες αποζημιωνόμενες απουσίες, όπως ετήσια άδεια με αποδοχές και άδεια ασθενείας με αποδοχές, όταν οι απουσίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες, μετά το τέλος της χρήσεως στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία. -Διανομή κερδών και έκτακτες παροχές πληρωτέες μέσα σε 12 μήνες μετά τη λήξη της χρήσεως, μέσα στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν σχετική υπηρεσία Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: Οι παροχές αυτές δημιουργούνται, όταν μια επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα είτε: -Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την κανονική ημερομηνία αποχώρησης -Να χορηγήσει παροχές λήξεως της εργασιακής σχέσεως ως ένα αποτέλεσμα μιας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει εκούσια απόλυση. Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η επιχείρηση δεσμεύεται να τις χορηγήσει. Όταν οι παροχές αυτές λήγουν πέραν των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού πρέπει να προεξοφλούνται. Στην περίπτωση μιας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν την προσφορά Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από ημερομηνία του Ισολογισμού, τότε αυτές προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 10

11 Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική) περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ.). Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Προγράμματα καθορισμένων παροχών Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών αφορά στη νομική υποχρέωση του για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων και σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί. Καθορισμός των διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας καθώς και τους ανοικτούς δοσοληπτικούς λογαριασμούς με τις τράπεζες (overdrafts) με χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο. Τα ταμειακά ισοδύναμα, αφορούν βραχυχρόνιες υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές την αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους. Διανομή μερισμάτων Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Η εταιρεία είναι εκτεθειµμένη στον κίνδυνο τιμών μεταβολών εύλογων αξιών, τον επιτοκιακό κίνδυνο, τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας λόγω των επενδύσεών της σε μέσα χρηµαταγοράς. Κίνδυνος τιμών μεταβολών εύλογων αξιών Η εταιρεία επενδύει κυρίως σε κινητές αξίες για την αποκόµιση κεφαλαιακών κερδών σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, αλλά και για την βραχυχρόνια επίτευξη κέρδους. Οι επενδύσεις αυτές είναι εκτεθειµμένες στον κίνδυνο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 11

12 από την αβεβαιότητα στις µμελλοντικές κινήσεις της αγοράς, γι αυτό και η εταιρεία τον διαχειρίζεται µέσω της διαφοροποίησης των επενδύσεών της. Ειδικότερες προβλέψεις για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας εφαρμόζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Επιτοκιακός κίνδυνος Η πλειοψηφία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας δεν υπόκειται σε επιτοκιακής µορφής απόδοση / υποχρέωση και κατά συνέπεια η εταιρεία δεν είναι εκτεθειµμένη σε υψηλό κίνδυνο από τις διακυµάνσεις των επιτοκίων. Η διαθέσιµη ρευστότητα τοποθετείται στη χρηµαταγορά για βραχυχρόνιες περιόδους. Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά τον κίνδυνο µη εκπλήρωσης από τον αντισυµβαλλόµενο των υποχρεώσεων του για την πληρωµή της εταιρείας στο προσδιοριζόµενο χρονικό διάστηµα, κατά τη συµβατική του υποχρέωση. Η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να πραγµατοποιεί σε κάθε χρήση σχετικές προβλέψεις εφόσον υφίσταται λόγος. Πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας εντοπίζεται κυρίως στις τοποθετήσεις της σε οµόλογα, καταθέσεις, repos. Ο κίνδυνος από τα οµόλογα, που αποτελούν µικρό κοµµάτι του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, µετριάζεται περαιτέρω από τη διαφοροποίηση του σχετικού χαρτοφυλακίου, ενώ η εταιρεία πραγµατοποιεί τοποθετήσεις σε καταθέσεις και repos σε αναγνωρισµένες τράπεζες, όπου ο κίνδυνος είναι ελάχιστος. Κίνδυνος ρευστότητας Το µεγαλύτερο µέρος των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας µπορεί να ρευστοποιηθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2007 ΔΠΧΠ 7 - Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου Το πρότυπο και ή τροποποίηση έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η εταιρία εκτίμησε την επίδραση του ΔΠΧΠ 7 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την εφαρμογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 12

13 και οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Η εταιρία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 από την 1 Ιανουαρίου ΔΠΧΠ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την ΕΕ) Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η εταιρία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου Διερμηνείες υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2007 ΔΕΕΧΠ 7 - Εφαρμογή της μεθόδου επαναδιατύπωσης του ΔΛΠ 29 Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2006 και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο παρουσίασης στην οποία μια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του λειτουργικού νομίσματός της, εφόσον η οικονομία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. Δεδομένου ότι η εταιρία δεν λειτουργεί σε μια υπερπληθωριστική οικονομία, αυτή η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της. ΔΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαΐου 2006 και εξετάζει συναλλαγές που περιλαμβάνουν την έκδοση συμμετοχικών τίτλων - όπου το αναγνωρίσιμο λαμβανόμενο τίμημα είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν προκειμένου να καθοριστεί εάν εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. ΔΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παράγωγων Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2006 και απαιτεί μια οικονομική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύμβαση με την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως μεμονωμένο παράγωγο όταν η οικονομική οντότητα γίνεται αρχικά συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. ΔΕΕΧΠ 10 - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και Απομείωση Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2006 και απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισμούς μεταγενέστερων ημερομηνιών. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την ΕΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 13

14 Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισμό όπου οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την ΕΕ) Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 14

15 Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ισολογισμός Ο Ισολογισμός της ( ) καθώς και ο αντίστοιχος της προηγούμενης χρήσης έχει ως εξής: Σημειώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματες Ακινητοποιήσεις , ,65 Ασώματες Ακινητοποιήσεις 2 342,00 456,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,41 Χρηματοοικονομικα στοιχεία κατεχόμενα μέχρι τη λήξη , ,00 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις , , , ,77 Κυκλοφορούν ενεργητικό Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις , ,54 Τράπεζες (καταθέσεις Repos πελατών μας) , ,15 Λοιπές Απαιτήσεις , ,26 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού , ,14 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο , ,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,82 Σύνολο ενεργητικού , ,59 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Λοιπά αποθεματικά , ,86 Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον , ,67 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,19 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,80 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσί , ,00 Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων , ,80 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις , ,36 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , ,18 Υποχρεώσεις προς πελάτες (Repos πελατών) , ,15 Λοιπές υποχρεώσεις , ,91 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , ,60 Σύνολο υποχρεώσεων , ,40 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , ,59 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 15

16 Αποτελέσματα Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο καθώς και η αντίστοιχη της προηγούμενης περιόδου έχει ως εξής: Σημειώσεις Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Πωλήσεις , ,37 Κόστος Πωληθέντων , ,90 Μεικτό Κέρδος , ,47 Λοιπά έσοδα 23 94,50 11,50 Έξοδα διοίκησης , ,93 Λοιπά έξοδα ,54-14,56 Αποτελέσματα εκμετάλλευσης , ,48 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,48 Χρηματοοικονομικά έξοδα , ,74 Κέρδη προ φόρων , ,22 Φόρος εισοδήματος , ,61 Καθαρά κέρδη περιόδου , ,61 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 16

17 Ταμειακές ροές Οι ταμειακές ροές της εταιρίας για την περίοδο , καθώς και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα κονδύλια της προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ ΑΡ ΣΗΜ 1/1/-30/06/07 1/1/-30/06/06 30 Κέρδη προ φόρων , ,22 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 2.139, ,00 Προβλέψεις 1.502,00 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 243, ,02 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ,16 ( ,68) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,99 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (243,97) (4.942,02) Καταβεβληµένοι φόροι (36.231,87) (19.815,61) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,92 Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.760,77) (1.046,96) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.760,77) (1.046,96) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Μεταβολή λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Μερίσματα πληρωθέντα - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) - - Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) , ,96 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , ,92 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , ,88 Σημ. Στις παραπάνω ταμειακές ροές περιλαμβάνονται και οι ροές που προκύπτουν από συναλλαγές με διαθέσιμα πελατών της εταιρείας. Μεταβολή της Καθαρής Θέσης Ο Πίνακας μεταβολών της καθαρής θέσης έχει ως εξής: Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01) , ,72 Αύξηση (Μείωση) Μετοχικού κεφαλάιου 0,00 0,00 Διανεμόμενα μερίσματα 0,00 0,00 Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση 0,00 0,00 Κέρδη (Ζημιές) χρήσης μετά από φόρους , ,61 Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0,00 0,00 Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06) , ,33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 17

18 Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνουν έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 30/6/ /12/2006 Αξία κτήσης: Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός , , , ,46 Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού , , , ,81 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 7.357, ,65 2. Ασώματες ακινητοποιήσεις Οι ασώματες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνουν δικαιώματα χρήσης προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Τα έξοδα ιδρύσεως και Ά εγκαταστάσεως καθώς και τα έξοδα αναδιοργάνωσης έχουν αποσβεσθεί πλήρως. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 30/6/ /12/2006 Αξία κτήσης: Δικαιώματα λογισμικών προγραμμάτων 570,00 570,00 570,00 570,00 Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις Δικαιωμάτων λογισμικών προγραμμάτων 228,00 114,00 228,00 114,00 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 342,00 456,00 3. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις», αναλύονται στο ν ακόλουθο πίνακα: 30/6/ /12/2006 Αναπροσαρμογή διαγραφέντων παγίων 466,11 466,11 Λογισμός πρόσθετων προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού 3.843, ,28 Αποτίμηση χρεογράφων 3.259, ,46 Αναπροσαρμογή συντελεστή φορολογίας από 32% σε 25% , ,44 Σύνολο 6.321, ,41 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 18

19 4. Χρηματοοικονομικά στοιχεία κατεχόμενα μέχρι την λήξη. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία κατεχόμενα μέχρι τη λήξη αφορούν σε ένα ομόλογο της Ευρωπαϊκής Πίστης, αξίας , Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 30/6/ /12/2006 Εισφορά σε συνεγγυητικό κεφάλαιο , ,69 Εγγύηση μίσθωσης γραφείων Φιλελλήνων , ,04 Δοσμένες Εγγυήσεις ΟΤΕ 207,78 207,78 Εγγύηση REUTERS 4.141, ,20 Εγγύηση EUROLEASE ,00 0,00 Σύνολο , ,71 6. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, ποσού ,00, αφορούν αποκλειστικά σε πελάτες εσωτερικού. 7. Τράπεζες (καταθέσεις Repos πελατών μας) Ο λογαριασμός «Τράπεζες (καταθέσεις Repos πελατών μας)» εμφανίζει υπόλοιπο ,92 ενώ για τη χρήση 2006 το υπόλοιπο ήταν , Λοιπές Απαιτήσεις Οι λοιπές απαιτήσεις, αναλύονται ως εξής: 30/6/ /12/2006 Πελάτες 0,00 0,00 Χρεώστες Διάφοροι , ,05 Λογαριασμός διαχείρησης προκαταβολών & πιστώσεων 0,00 0,00 Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών διάφορων 0, ,72 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 1.321, ,49 Σύνολο , ,26 9. Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Τα «λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού» αναλύονται ως εξής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 19

20 30/6/ /12/2006 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , ,14 Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 291,00 Σύνολο , ,14 Το υπόλοιπο των παραπάνω λογαριασμών αφορά κυρίως σε τόκους ομολόγων. 10. Εμπορικό χαρτοφυλάκιο Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Εμπορικό χαρτοφυλάκιο» αναλύεται ως εξής: 30/6/2007 Resparcs Funding ,53 Ebs Building ,00 First Investement ,00 Σύνολο ,53 31/12/2006 Resparcs Funding ,00 Eureko ,00 First Investement ,00 Σύνολο , Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετρητών Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 30/6/ /12/2006 Δεσμευμένες καταθέσεις σε ταμειακά ισοδύναμα 32,69 32,69 Ταμείο 1.167, ,47 Καταθέσεις όψεως ,25 0,00 Καταθέσεις όψεως Πελατών μας , ,77 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) που αποτελούν ταμειακά ισοδύναμα , ,80 Χρεόγραφα που αποτελούν ταμειακά ισοδύναμα (repos) ,00 0,00 Σύνολο , , Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ποσού διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2, Λοιπά Αποθεματικά Ο λογαριασμός «Λοιπά αποθεματικά» ποσού 4.702,86 αφορά αποκλειστικά σε ειδικό αποθεματικό λόγω μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 20

21 14. Αποτελέσματα εις νέο Ο λογαριασμός «αποτελέσματα εις νέο» αναλύεται ως εξής: 30/6/ /12/2006 Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων , ,14 Αποτέλεσμα περιόδου , ,47 Σύνολο , , Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Ο λογαριασμός «Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις», αφορά αποκλειστικά στην επίδραση από την αποτίμηση των χρεογράφων της εταιρείας. 30/6/ /12/2006 Αποτίμηση χρεογράφων 2.466, ,80 Σύνολο 2.466, , Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» (2007: ,00 και 2006: ,00), αφορά σε αναλογιστική μελέτη. 17. Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Ο λογαριασμός «Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις», αφορά: 30/6/ /12/2006 Προμηθευτές εσωτερικού , ,36 Προμηθευτές εξωτερικού 0,00 0,00 Σύνολο , ,36 Οι προμηθευτές με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα στη χρήση είναι οι παρακάτω και αποτελούν το 79% περίπου του συνόλου του λογαριασμού: Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α ,68 PROFILE A.A 2.300,00 Σύνολο , Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Ο λογαριασμός «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις», αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 21

22 30/6/ /12/2006 ΦΠΑ Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 2.152, ,78 Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων 3.316, ,68 Λοιποί φόροι και τέλη 1.660, ,43 Οφειλόμενος φόρος εισοδήματος χρήσης ,60 Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών , ,29 Σύνολο , ,18 Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση Σημειώνεται, ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει αξιόλογη επιβάρυνση στις οικονομικές καταστάσεις από τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και κατά συνέπεια δεν κρίθηκε σκόπιμο να διενεργηθεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για το θέμα αυτό. 19. Υποχρεώσεις προς πελάτες (Repos πελατών) Ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις προς πελάτες (Repos πελατών)» έχει υπόλοιπο ,92 και αφορά σε repos πελατών. Για τη χρήση 2006 είχε υπόλοιπο , Λοιπές υποχρεώσεις Ο λογαριασμός «Λοιπές υποχρεώσεις», αφορά: 30/6/ /12/2006 Δικαιούχοι αμοιβών 39, ,52 Πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασμών προκαταβολών 563,11 174,76 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 0, ,93 Υποχρεώσεις προς πελάτες 0, ,41 Επιταγές πληρωτέες 4.254,61 0,00 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. 792,37 792,37 ΙΚΑ 2.857, ,08 Έξοδα χρήσης δουλευμένα 444,64 465,84 Σύνολο 8.951, , Κύκλος Εργασιών Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 30/6/ /6/2006 Προμήθειες πελατών , ,12 Εσοδα διαχείρησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων , ,48 Προμήθειες από ΑΧΕ , ,77 Σύνολο , , Κόστος Πωληθέντων Το κόστος πωληθέντων, αναλύεται ως εξής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 22

23 30/6/ /6/2006 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,31 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , ,84 Παροχές τρίτων , ,32 Φόροι - Τέλη 9.028,81 330,49 Διάφορα έξοδα , ,92 Αποσβέσεις παγίων 1.711, ,60 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 0,00 527,42 Σύνολο , , Λοιπά Έσοδα Τα λοιπά έσοδα ποσού 94,50 αφορούν σε πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές. 24. Έξοδα διοίκησης Τα έξοδα διοίκησης, αναλύονται ως εξής: 30/6/ /6/2006 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,58 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 6.101, ,14 Παροχές τρίτων 3.608, ,33 Φόροι - Τέλη 2.257,20 82,62 Διάφορα έξοδα 7.317, ,00 Αποσβέσεις παγίων 427,92 262,40 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 0,00 131,86 Σύνολο , , Λοιπά έξοδα Τα λοιπά έξοδα, αναλύονται ως εξής: 30/6/ /6/2006 Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 578,84 14,56 Διαγραφή απαίτησης για επιστροφή παρακρατούμενων φόρων ,75 0,00 Συναλλαγματικές διαφορές 347,12 0,00 Αποζημίωση πελάτη 370,83 0,00 Σύνολο ,54 14, Χρηματοοικονομικά έσοδα Τα χρηματοοικονομικά έσοδα, αφορούν σε: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 23

24 30/6/ /6/2006 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 2.024, ,64 Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών και χρεογράφων , ,84 Σύνολο , , Χρηματοοικονομικά έξοδα Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, αναλύονται ως εξής: 30/6/ /6/2006 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 2.859, ,62 Τόκοι και συναφή έξοδα 243,97 358,12 Σύνολο 3.103, , Φόρος εισοδήματος Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Φόρος εισοδήματος», αφορά σε: 30/6/ /6/2006 Φόρος Εισοδήματος εταιρείας βάση Ε.Λ.Π , ,63 Επίδραση από αναπροσαρμογή διαγραφέντων παγίων 0,00 0,00 Επίδραση από λογισμό προβλέψεων -375,50-191,19 Επίδραση από αποτίμηση χρεογράφων -862,67 233,80 Επίδραση από αναπροσαρμογή φορολογικού συντελεστή 0,00-186,63 Σύνολο , ,61 30/6/ /6/2006 Λογιστικό κέρδος ΔΛΠ προ φόρων , ,22 Προσωρινές διαφορές 3.714,49-146,92 Μόνιμες διαφορές 0,00 0,00 Λογιστικό κέρδος ΕΛΠ προ φόρων , ,30 Φόρος που αναλογεί , , Κέρδη κατά μετοχή Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους, με τον αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια ια της περιόδου. 30/6/ /6/2006 Καθαρά κέρδη περιόδου , ,61 Αριθμός μετοχών , ,00 Κέρδη ανά μετοχή 0,07 0,05 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 24

25 30. Ταμειακές Ροές Οι ταμειακές ροές της εταιρείας για τις υπό παρουσίαση περιόδους την έμμεση μέθοδο. έχουν συνταχθεί με 31. Λοιπές πληροφορίες α. Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες και μέλη του Δ.Σ. Έσοδα έσοδα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΔΑΚ Συνολο ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Έσοδο από παροχή επενδυτικών υπηρεσιών , ,42 Έσοδο από παροχή επενδυτικών υπηρεσιών , , , ,64 Έξοδα έξοδα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αμοιβή για καθαρισμό ALTER EGO AE γραφείων 2.401,92-491,50 Συμμετοχή σε ενοίκια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ γραφείων και κοινόχρηστα , ,68 Συνολο , ,18 β. Αμοιβές μελών διοίκησης και διευθυντικών στελεχών Αμοιβές μέλων διοίκησης και διευθυντικών στελεχών ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΚΕΒΟΡΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αμοιβή ως Διευθύνων Σύμβουλος (βάση μισθοδοσίας) 24, , ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμοιβή ως Διαχειριστής ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (βάση μισθοδοσίας) 23, , Αμοιβές λογιστικών υπηρεσιών 2, , ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 25

26 γ. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων Δεν υπάρχουν τέτοιας φύσης γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν ουσιωδώς τα μεγέθη της εταιρείας. δ. Μεταβολές λογιστικών αρχών ή εκτιμήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση Δεν έχουν επέλθει τέτοιες μεταβολές σε ότι αφορά τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί η εταιρεία ή τις εκτιμήσεις της διοίκησης σε ότι αφορά τα Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π. σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρήση. ε. Φορολογικός έλεγχος Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την στ. Δεσμεύσεις Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. ΑΘΗΝΑ, 20/8/2007 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΡΖΟΒΙΤΗΣ Α.Δ.Τ Ρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΒΟΡΚ Α.Δ.Τ. Π ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ Α.Δ.Τ. Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 26

27 ΣΤ. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (ME ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ) Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τον συνημμένο Ισολογισμό της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της 30ης Ιουνίου 2007, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2007, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης,όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και κατά συνέπεια, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. Συμπέρασμα Επισκόπησης Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς το συμπέρασμα της διενεργηθείσας επισκόπησης, εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω: 1. Στο λογαριασμό του ενεργητικού «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις» συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή στο «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο» ποσού ,69 όπου καταχωρούνται τα ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2533/1997, στο άρθρο 74 4 του οποίου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας Ε.Π.Ε.Υ. τότε το Συνεγγυητικό επιστρέφει σ αυτήν τις εισφορές της μειωμένες με τις αποζημιώσεις που κατέβαλε (ή πιθανολογείται ότι θα καταβάλει) το Συνεγγυητικό προς εντολείς της Ε.Π.Ε.Υ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 27

28 2. Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2003 έως και 2006 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετα σθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Αθήνα, 27/08/2007 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 127 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Α.E.Π.Ε.Υ. 28

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝ.ΒΛ.ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-31/12/2010

ΠΑΝ.ΒΛ.ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-31/12/2010 ΠΑΝ.ΒΛ.ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35837/06/Β/96/15 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 - ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-31/12/2010 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2007 EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3.

ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3. ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3.2000 Έδρα Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45928/06/Β/00/39 Πατριάρχου Ιωακείµ 1 Κολωνάκι

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑPΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 44807707000 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ)

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ) ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε AΡ.M.A.E.: 55790/01/Β/03/621 ΕΔΡΑ: 13 ΧΛΜ Ε.ΟΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») της 4 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ A.E.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ A.E. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ A.E. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2007 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2006

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2006 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2006 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 7 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 (01/01 31/12/2013) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΤΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

ΖΩΤΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών «ΖΩΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ( Ποσά σε Ευρώ) ΖΩΤΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ΑP.Γ.Ε.Μ.Η. 058122004000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα