Πρακτικό 8/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Ιουνίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 8/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Ιουνίου 2011"

Transcript

1 Πρακτικό 8/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Ιουνίου 2011 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 24 η Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου Δημοτικού κτηρίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την 11714/ γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αντώνης Χατζηδιαμαντής Κανένας 2. Δημήτριος Μπουλώτης 3. Δημήτριος Μαρινάκης 4. Τριαντάφυλλος Τριβόλας 5. Παναγιώτης Τσανταρλιώτης 6. Σωτήρης Κωνσταντάρας 7. Αθανάσιος Σκαμάγκης Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Νικόλαος Περτσάς, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 47/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση του κατεπείγοντος των προτεινόμενων εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος ανάφερε ότι θα πρέπει να συζητηθούν δύο θέματα σε αυτήν την συνεδρίαση, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, είναι όμως κατεπείγοντα, λόγω της εξαιρετικής σημασίας τους για το Δήμο και η αναβολή της συζήτησής τους θα θίξει τα συμφέροντά του. Το θέματα προς συζήτηση είναι τα εξής: 1

2 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης της εξώδικης δήλωσης και καταγγελίας της Ελένης Νταγλή και λοιπών, κατά του Δήμου Λήμνου και Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Καλείται στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/06 3. Τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 4. Την παρ.4 του άρθρου 24 του Ν.3613/ Την εισήγηση του Προέδρου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα Εγκρίνει το κατεπείγον των προτεινόμενων εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2011 Αριθμός Απόφασης 48/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης της εξώδικης δήλωσης και καταγγελίας της Ελένης Νταγλή και λοιπών, κατά του Δήμου Λήμνου. O πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε τα εξής: Στον ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτισή του, πίστωση 9.000,00, για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων». Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Στο Δήμο μας έχει προκύψει το θέμα με την Εξώδικη Δήλωση και καταγγελία των: 1. Ελένης Νταγλή, 2. Μαρίκας Ιωάννου, 3. Ευάγγελου Καίσαρη και 4. Γεωργίου Καίσαρη κατά του Δήμου Λήμνου, για την ανάκληση της δωρεάς ακινήτου, της Δέσποινας Μποβολέτη, στο Δήμο Μύρινας. Για το σοβαρό αυτό θέμα απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία 2

3 αντιμισθία στο Δήμο, προτείνω την πρόσληψη, ως πληρεξούσιου δικηγόρου, για την ανωτέρω υπόθεση της Δικηγόρου Μαριλένας Ροδάτου. Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 1. Την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 και του άρθρου 283 του Ν.3852/ Την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/ Το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο. 4. Τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 και την ισχύουσα ΚΥΑ κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/ Τον Κώδικα περί Δικηγόρων. 6. Την 5η γενική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ελ. Συν της 21/3/ Τις Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πρ. Ι Τμ. ΕΣ 91, 139/2003 και 183/ Την ειδική πίστωση ποσού 9.000,00 που είναι γραμμένη στον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων». 9. Την εισήγηση του Προέδρου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα 1. Αναθέτει το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης Εξώδικης Δήλωσης και καταγγελίας των: 1. Ελένης Νταγλή, 2. Μαρίκας Ιωάννου, 3. Ευάγγελου Καίσαρη και 4. Γεωργίου Καίσαρη κατά του Δήμου Λήμνου, για την ανάκληση της δωρεάς ακινήτου, της Δέσποινας Μποβολέτη, στο Δήμο Μύρινας, στη δικηγόρο Μαριλένα Ροδάτου, την οποία προσλαμβάνει, ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης. 2. Ο καθορισμός της αμοιβής της δικηγόρου θα γίνει με βάση τις ελάχιστες νόμιμες δικηγορικές αμοιβές, όπως προσδιορίζονται από την ισχύουσα ΚΥΑ κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/1999. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2011 Αριθμός Απόφασης 49/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. O πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.3 του Β.Δ 24-9/ , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 «Το τέλος ορίζεται ετήσιο δι αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή χωρίου εις την οποίαν κείται η χρησιμοποιούμενος χώρος. Επί χρησιμοποιήσεως των ανωτέρω χώρων ως προσθήκης καταστήματος, το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο. 3

4 Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο. Για την πληρωμή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου» Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής. Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 1. Την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/ Την εισήγηση του Προέδρου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λήμνου, την επιβολή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2011, ως εξής: Για τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ Στη Δ.Κ. Μύρινας: α) στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας ΟΤΕ 75 τ.μ. - 15,00 / τ.μ. β) στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας ΚΤΕΛ 75 τ.μ. - 15,00 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Πλατύ, στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας 120 τ.μ. - 11,00 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Κορνού, στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας 107 τ.μ. 5,00 / τ.μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ Στη Δ.Κ. Μούδρου: α) στον κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν και κατά μήκος του καταστήματος του Γαρύφαλλου Κατσώνη 300 τ.μ. 0,50 / τ.μ. β) στον κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν καταστήματος του Ταμβάκη Κων/νου 10 τ.μ. 3,00 / τ.μ. γ) στον κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν καταστήματος του Αποστολίδη Ευάγγελου 10 τ.μ. 3,00 / τ.μ. δ) στον κοινόχρηστο χώρο έναντι οικοπέδου Ψαραδέλλη όπου βρίσκεται το περίπτερο του Τσίκοβα Αθανασίου 50 τ.μ. 5,00 / τ.μ. ε) τον κοινόχρηστο χώρο νότια της περίφραξης του πρώην Δημοτικού Σχολείου 61 τ.μ. 10,00 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Σκανδάλης: α) στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας 50 τ.μ. 1,50 / τ.μ. β) στον αύλειο χώρο του παλαιού Δημοτικού σχολειού 50 τ.μ. 4,00 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Ρουσσοπουλίου, στον κοινόχρηστο χώρο της κεντρικής πλατείας 40 τ.μ. 1,50 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Ρωμανού, στον κοινόχρηστο χώρο της κεντρικής πλατείας 150 τ.μ. 3,00 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Καμινίων, στον κοινόχρηστο χώρο της κεντρικής πλατείας 150 τ.μ. 1,50 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Καλλιόπης: α) στον κοινόχρηστο χώρο της κεντρικής πλατείας 55 τ.μ. 1,50 / τ.μ. 4

5 β) στον κοινόχρηστο χώρο της μικρής πλατείας (παλιά κεντρική) 20 τ.μ. 1,5 / τ.μ. και γ) στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας της Εκκλησίας 30 τ.μ. 1,50 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Ρεπανιδίου: α) στον κοινόχρηστο χώρο της κεντρικής πλατείας μεταξύ των δύο καφενείων στο Ρεπανίδι 150 τ.μ. - 1,50 / τ.μ. και β) στον κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν των υπαρχόντων καταστημάτων στην παραλία του οικισμού Κότσινα 294 τ.μ. 8,00 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Κοντοπουλίου: α) στον κοινόχρηστο χώρο της κεντρικής πλατείας 285 τ.μ. 3,00 / τ.μ. β) στον κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν των υπαρχόντων καταστημάτων στα πλατύσκαλα 45 τ.μ. 3,00 / τ.μ. γ) στον κοινόχρηστο χώρο γύρω του σιντριβανιού 63 τ.μ. 3,00 / τ.μ. και δ) στον κοινόχρηστο χώρο δίπλα του περιπτέρου Χριστοφιδέλλη 12 τ.μ. 3,00 / τ.μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ Στη Τ.Κ. Κοντιά: α) πλατεία Κοντιά, μπροστά απ τα Γραφεία της Δημοτικής Ενότητας εμβαδού 700 τ.μ. - 6,00 / τ.μ. Θα διατίθεται και στους Συλλόγους της Τ. Κ. για τις εκάστοτε πολιτιστικές τους εκδηλώσεις. β) Πλατεία μπροστά απ την ιδιοκτησία Δ. Καραδαγλή, εμβαδού 140 τ.μ. - 6,00 / τ.μ. γ) Πλατεία μπροστά απ τις ιδιοκτησίες Α. Στρογγυλού & Γ. Σακκούλια, εμβαδού 15 τ.μ. - 6,00 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Τσιμανδρίων: α) Τμήμα της κεντρικής πλατείας μπροστά απ τις ιδιοκτησίες Α. Κοτσιναδέλλη & Χ. Καλαφάτη, εμβαδού 500 τ.μ. - 6,00 / τ.μ. β) χώρος μπροστά απ την ιδιοκτησία της Ε. Τζουρούτη εμβαδού 25 τ.μ. - 6,00 / τ.μ. γ) χώρος μπροστά απ την ιδιοκτησία του Α. Τζουρούτη εμβαδού 50 τ.μ. - 6,00 / τ.μ. Στη Τ. Κ. Πορτιανού τμήμα της κεντρικής πλατείας μπροστά απ τις ιδιοκτησίες Μ. Ντάντου & Κ. Τριανταφύλλου, εμβαδού 100 τ.μ. - 6,00 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Νέας Κούταλης: α) τμήμα της παραλιακής πλακόστρωτης πλατείας, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνας, εμβαδού 300 τ.μ. - 6,00 / τ.μ. Θα διατίθεται και στον υπό ίδρυση Πολιτιστικού Συλλόγου για τις εκάστοτε πολιτιστικές τους εκδηλώσεις. β) Πεζοδρόμια μπροστά απ τις ιδιοκτησίες Ε. Καπάκη & Μ. Καλημανά, εμβαδού 100 τ.μ. - 6,00 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου, τον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας 470 τ.μ. - 6,00 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Αγκαρυώνων, τον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας 400 τ.μ. - 6,00 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Παλαιού Πεδινού, τον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας 580 τ.μ. - 6,00 / τ.μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ Στη Τ.Κ. Ατσικής στον κοινόχρηστο χώρο της κεντρικής πλατείας 400 τ.μ. - 5,00 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Βάρους: α) στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας του κοινοτικού καταστήματος 90 τ.μ. - 3,00 / τ.μ. 5

6 β) στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας (κατάστημα Νικολή Στέλιου) 30 τ.μ. - 3,00 / τ.μ. γ) στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας Δάλλη Νικολάου 80 τ.μ. - 3,00 / τ.μ. Στη Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου: α) στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας δυτικά του κοινοτικού καταστήματος 90 τ.μ. - 3,00 / τ.μ. β) στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας βόρεια του κοινοτικού καταστήματος 60 τ.μ. - 3,00 / τ.μ. γ) στα πεζοδρόμια κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου 60 τ.μ. - 3,00 / τ.μ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2011 Αριθμός Απόφασης 50/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατάρτιση όρων σύναψης δανείου - Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Α. Σύμφωνα με το άρθρο 264 παρ.1 και 2 του ν.3852/2010 ορίζεται ότι: Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις: α) το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου ή περιφέρειας δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. β) το συνολικό χρέος του δήμου και της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό δεν υπερβαίνει ποσοστό των συνολικών εσόδων του, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. Ως συνολικό χρέος του θεωρούνται οι συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του. 2.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 6

7 Β. Το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 132/2011 απόφασή του ενέκρινε τη λήψη δανείου ύψους ,00 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών, ιδίως στους τομείς ύδρευσης-αποχέτευσης, καθαριότητας και ποιότητας ζωής. Δεδομένου ότι το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης του δήμου Λήμνου δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων, διότι τα ετήσια τακτικά έσοδα ανέρχονται στο ποσό των ,79, ενώ το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης του δήμου ανέρχεται σε ,84. (στοιχεία προϋπολογισμού έτους 2011). Το ανώτατο όριο του συνολικού χρέους του δήμου Λήμνου δεν υπερβαίνει το ποσοστό 60% επί των συνολικών εσόδων του, όπως προκύπτουν από τον αριθμητικό μέσο των υποχρεώσεων και των εσόδων αντίστοιχα, των τριών (3) τελευταίων εγκεκριμένων ισολογισμών του Δήμου, σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που καθορίζεται στην απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ / (ΦΕΚ 1153/ τεύχος Β). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την ανάγκη για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών, ιδίως στους τομείς ύδρευσης-αποχέτευσης, καθαριότητας και ποιότητας ζωής, με το αριθ. Πρωτ / έγγραφό μου, ζητήθηκε από εννιά (9) τραπεζικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να μας υποβάλλουν προσφορές για σύναψη δανείου ,00 (ενάμιση εκατομμύριο ευρώ), σύμφωνα με το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα πιστωτικά επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης και αναρτήθηκε στο site του Δήμου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τα καταστήματα στα οποία επιδόθηκε η πρόσκληση, προκειμένου να υποβάλλουν τις προσφορές τους, είναι τα εξής: Aγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ALPHA BANK, Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου Λήμνου, Γενική Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εμπορική Τράπεζα, Τράπεζα EUROBANK A.E., Τράπεζα Πειραιώς, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Υποβλήθηκαν δύο (2) προσφορές: α) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και β) από την Τράπεζα Πειραιώς. 7

8 α. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το με αριθ. πρωτ / έγγραφό του μας γνωρίζει ότι είναι δυνατόν να μας δανειοδοτήσει για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών μας, με τους κάτωθι όρους και πρoϋποθέσεις: 1. ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Μπορεί να καλύψει µέχρι το 100% του συνόλου του ποσού που αιτείσθε. 2. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ Το επιτόκιο δανειοδότησης ανέρχεται σήµερα σε 5,90% πλέον εισφοράς του Ν ετησίως, το οποίο είναι σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου. 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Είναι δέκα (10) χρόνια, µε έναρξη εξυπηρέτησης την 1η Ιανουαρίου του επόµενου χρόνου από την υπογραφή της δανειακής σύµβασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π. και Δανείων µπορεί να χορηγήσει δάνειο µε διάρκεια εξόφλησης µεγαλύτερης των 10 ετών, λαµβάνοντας υπόψη την εν γένει οικονοµική κατάσταση του Δήµου, για την καλύτερη εξασφάλιση της οµαλής εξυπηρέτησης του δανείου. 4. ΥΨΟΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ Το ύψος της τοκοχρεολυτικής δόσης εξαρτάται από τη διάρκεια του δανείου. Σας αναφέρουµε ότι για το δάνειο, ποσού ,00, µε διάρκεια 10 έτη, η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση ανέρχεται στο ποσό των , ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε ίσες ετήσιες και σταθερές τοκοχρεολυτικές δόσεις κατά το σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας. Η καταβολή των 8

9 τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους έντεκα (11) πρώτους µήνες του χρόνου. 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δικαιώματα του Ταμείου 0,50% επί του ποσού του δανείου. 7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ Εκχώρηση από τα δυναµένα να εκχωρηθούν έσοδά σας (Κ.Α.Π.) ανάλογου ποσού για την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου. 8. ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Υπάρχει δικαίωµα εξόφλησης του δανείου και πριν τη λήξη του, ολικά ή µερικά, κατόπιν απόφασης του Δηµοτικού σας Συµβουλίου. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς και ύστερα από σχετική αίτησή σας (προσκοµίζοντας όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφόνται αναλυτικά στον πίνακα διαδικασιών και δικαιολογητικών, που απαιτούνται για τη χορήγηση δανείου σε Δήµους κ.α. για την αποπληρωµή ληξιπροθέσµων ή µη οφειλών (σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν.3463/06) και ο οποίος είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων), το Δ.Σ. του Ταµείου θα αποφασίσει για την έγκριση της χορήγησης του δανείου, κατόπιν υποβολής σ' αυτό από την Υπηρεσία µας σχετικής εισήγησης. β. Η Τράπεζα Πειραιώς με την από 10/6/2011 προσφορά της, μας γνωρίζει ότι προτίθεται να εξετάσει το αίτημά μας για χρηματοδότηση, σύμφωνα με του κάτωθι όρους και προϋποθέσεις : 1. Δάνειο για την εξόφληση χρεών και την κάλυψη επειγουσών αναγκών Ύψος Δανείου Μέχρι Σκοπός Δανείου: Εξόφληση χρεών και κάλυψη επειγουσών αναγκών ιδίως στους τοµείς ύδρευσης - αποχέτευσης, καθαριότητας και 9

10 ποιότητας ζωής, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852/2010 και του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) Διάρκεια δανείου: Έως 5 έτη Εκταµίευση: Εφάπαξ, σύµφωνα µε την κατάσταση οφειλετών Εξόφληση: Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις Επιτόκιο Το εκάστοτε διαµορφούµενο Προνοµιακό Επιτόκιο Δανείου Βραχυπρόθεσµων Χορηνήσεων (Π.Ε.Χ.) της Τράπεζας Πειραιώς, πλέον της εισφοράς του Ν.128/75 όπως ισχύει σήµερα. Ενδεικτικά σήµερα : Επιτόκιο δανείου 9,100/0 (8,50% + 0,60%= 9,10%) Εξασφαλίσεις: Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου αποτελούν: Α. Νοµότυπη εκχώρηση από τον Δήµο: 1. Τµήµατος των Κεντρικών Αυτοτελών ίίόρων (Κ.Α.Π.) που διατίθενται στο Δήµο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/89, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σε ποσοστό 50%, για την κάλυψη των γενικών δαπανών του και υπέρ των εν γένει σκοπών του σε συνδυασµό µε το άρθρο 176 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµών που τίθενται σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 2. Των εσόδων του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και ειδικότερα κατά το ποσοστό που αυτά διατίθενται για «την κάλυψη άλλων αναγκών του» όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 24 παρ. 20 του Ν.2130/1993 και των εσόδων από το δηµοτικό φόρο σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 1080/1980 σε συνδ. µε το άρθρο 26 του Ν. 1828/1989 και τα οποία εισπράπονται µαζί µε τους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος από τη ΔΕΗ για λογαριασµό του Δήµου και αποδίδονται σε αυτόν βάση εκκαθαριστικών καταστάσεων. Το ύψος των εξασφαλίσεων θα πρέπει να 10

11 καλύπτει σε ποσοστό 110%, το εκάστοτε απαιτούµενο ποσό για την αποπληρωµή των ετήσιων δόσεων του δανείου. Β. Σύµφωνα µε το άρθρο 264 του Ν.3852/2010 να πληρούνται τα εξής: 1. Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δηµόσιας πίστης του Δήµου δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων 2. Το συνολικό χρέος του Δήµου δεν υπερβαίνει ποσοστό των συνολικών εσόδων του, όπως αυτό καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Γ. Η διατήρηση της Ταµειακής Διαχείρισης και της συνολικής Μισθοδοσίας του Δήµου στην Τράπεζά µας καθ' όλη την διάρκεια του δανείου. Εκτοκισµός & καταβολή τόκων Ο εκτοκισµός και καταλογισµός των τόκων για το ενήµερο µέρος των δανείων θα πραγµατοποιείται ανά µήνα από την εκταµίευση, στη λήξη της κάθε δόσης. Οι αναλογούντες τόκοι θα εξοφλούνται κατά τον καταλογισμό τους καθ όλη τη διάρκεια των δανείων, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος, εάν αυτή εγκριθεί Επιτόκιο Υπερηµερίας: Το ως άνω επιτόκιο προσαυξηµένο κατά (2,5) εκατοστιαίες µονάδες. Πρόωρη αποπληρωµή: Εφόσον η οφειλή είναι ενήµερη, ο Δήµος θα έχει την δυνατότητα πρόωρης αποπληρωµής χωρίς επιβάρυνση, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης 30 ηµερών προς την Τράπεζα. Διαχειριστικά Έξοδα/Προµήθειες Ευρώ-Εφάπαξ 11

12 συµπεριλαµβάνοντας τα έξοδα συµβάσεων/νοµικά κ.λ.π: Αναλυτικός Πίνακας τοκοχρεωλυτικών δόσεων σας επισυνάπτεται Οι προαναφερθέντες όροι είναι ενδεικτικοί και θα καταστούν οριστικοί και δεσμευτικοί, αφού αξιολογηθούν τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία που θα ζητηθούν να μας προσκομίσετε και από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει, εκτός των άλλων, το ύψος και η επάρκεια των απαιτούμενων εξασφαλίσεων για την αποπληρωμή του δανείου. Για την ενεργοποίηση της εν λόγω χρηματοδότησης θα απαιτηθούν: 1. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προσφορών για την λήψη δανείου, την οποία θα μας κοινοποιήσετε, 2. Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου και έγκριση της χρηματοδότησης από τα αρμόδια κλιμάκια της Τράπεζας 3. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία θα αναφέρονται και θα εγκρίνονται ρητά οι παραπάνω όροι του δανείου συμπεριλαμβανομένου του ποσού της ενδεικτικής δόσης του δανείου και με ρητή μνεία για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα και το ΤΑΠΑΔ καθώς και τον λόγο που επιλέχθηκε η Τράπεζα μας η οποία θα δημοσιευθεί δια τοιχοκολλήσεως και θα κοινοποιηθεί στην Περιφερειακή Διοίκηση. 4. Να υπάρχουν ρητές εξουσιοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον Δήμαρχο ή άλλο πρόσωπο για την υπογραφή της σύμβασης δανείου και των συμβάσεων ενεχύρου. 5. Αποστολή της απόφασης αυτής προς έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 225 παρ.1 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης στην 12

13 αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 6. Προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Πριν τη κατάθεση του φακέλου για τον έλεγχο θα σας αποσταλεί σχέδιο σύμβασης δανείου. 7. Κάθε απαιτούμενο έγγραφο σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις των Νομισματικών Αρχών (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα). Η παρούσα προσφορά μας για αξιολόγηση από πλευράς σας ισχύει μέχρι14/07/2011. Μετά την πάροδο της παραπάνω ημερομηνίας, διατηρούμε το δικαίωμα να επανέλθουμε με νέα προσφορά. Σε περίπτωση αποδοχής της ως άνω προσφοράς, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ώστε να προχωρήσουμε στις ανάλογες ενέργειες υλοποίησης της. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία προσδοκώντας στην συνέχιση της επωφελούς και αμοιβαίας αποδοτικής συνεργασίας μας. Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω στην οικονομική επιτροπή να εισηγηθεί, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποδεχτεί την με αριθ. πρωτ / προσφορά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την κατάρτιση σύμβασης δανείου με τον Δήμο μας ύψους ενάμιση εκατομμυρίου ευρώ ,00, γιατί είναι πιο συμφέρουσα από την, από 10/6/2011, προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 176 του Ν.3464/06 2. Τα άρθρα 72, 265 & 264 παρ 1α και 1β του ν. 3852/ τις αποφάσεις ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ / & 45352/ τις προσφορές που συγκεντρώθηκαν ΑΠΟΦΑΖΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 1) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχτεί την με αριθ. πρωτ / προσφορά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κατάρτιση σύμβασης δανείου με τον Δήμο μας, ύψους ενάμιση εκατομμυρίου ευρώ ,00 γιατί είναι πιο συμφέρουσα από την, από 10/6/2011, προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς. 13

14 2) Ως όροι του δανείου προτείνονται οι αναφερόμενοι στην παραπάνω προσφορά που έχουν, όπως παρακάτω: Α. Το επιτόκιο του Δανείου 5,90% πλέον εισφοράς του Ν ετησίως, το οποίο είναι σταθερό καθ όλη τη διάρκεια του δανείου. Β. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου ορίζεται σε 10 έτη, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1 η Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Γ. Η Αποπληρωμή του δανείου θα γίνεται σε ίσες ετήσιες και σταθερές τοκοχρεολυτικές δόσεις, κατά το σύστημα της σύνθετης χρεολυσίας. Η καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται μέσα στους έντεκα (11) πρώτους μήνες του χρόνου. Δ. Το ύψος της τοκοχρεολυτικής δόσης για το ποσό του ,00 με διάρκεια τα 10 έτη ανέρχεται σε ,09 Οι λοιποί όροι του δανείου θα είναι οι εξής: Ε. Δικαιώματα του Ταμείου 0,50% επί του ποσού του δανείου. ΣΤ. Εκχώρηση από τα δυνάμενα να εκχωρηθούν έσοδα (Κ.Α.Π) ανάλογου ποσού για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου. Ζ. Θα υπάρχει δικαίωμα εξόφλησης του δανείου και πριν τη λήξη του, ολικά ή μερικά, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Μειοψηφούντος του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Μαρινάκη, ο οποίος δήλωσε αντίθετος με τη λήψη δανείου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2011 Αριθμός Απόφασης 51/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέλεγχος απολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Μύρινας, οικονομικού έτους 2010 και σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής: «1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το 14

15 κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο. 3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.» Σύμφωνα με το Άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 1. Ο απολογισμός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το οναματεπώνυμον του δημάρχου και ταμίου μετά προσδιορισμού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω κυρίω δε σώματι εμφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού. α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα εισπρακτέα. 15

16 β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονομικού έτους δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου χορηγηθείσας αναπληρωματικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα. Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: «1. Η τελική κατάστασις του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει: α')το χρηματικόν υπόλοιπον του προηγουμένου έτους, β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω, γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω, δ')τας πληρωμάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω, ε')τας πληρωμάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και στ') το χρηματικόν υπόλοιπον. 2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την μεταφοράν του χρηματικού υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.» Ο Ταμίας του Δήμου μας κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους 2010 για τον πρώην Δήμο Μύρινας και σας καλώ να ψηφίσουμε επ αυτού. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή Τα άρθρα του ΒΔ 17/5-15-6/1959 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας, για το οικονομικό έτος 2010, του πρώην Δήμου Μύρινας, ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010, ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06 16

17 1. ΕΣΟΔΑ α/α Περιγραφή Τελικά προϋπολογισθέντ α με αναμορφώσεις Βεβαιωθέντα Διαγραφές Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα εισπρακτέα 1 Τακτικά έσοδα , , , , , ,83 2 Έκτακτα έσοδα , ,39 0, , , ,00 3 Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ , , , , , ,17 ΠΟΕ 4 Εισπράξεις υπερ δημοσίου , ,64 0, , ,64 0,00 και τρίτων 5 Χρηματικό Υπόλοιπο , ,94 0, , ,94 0,00 Σύνολο Εσόδων , , , , , ,00 2. ΕΞΟΔΑ α/ Περιγραφή Προϋπολογισθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Υπόλοιπα Αδιάθετες α τα έξοδα πληρωτέα πιστώσεις 1 Έξοδα , , ,74 0, ,00 2 Αποθεματικό ,57 0,00 0,00 0, ,57 Σύνολο εξόδων , , ,74 0, ,57 3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ α/α Κ.Α. Ποσό υπέρβασης 1 Έξοδα 0,00 2 Αποθεματικό 0,00 Σύνολο εξόδων 0,00 4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ α/α Περιγραφή Ποσό 1 Χρηματικό υπόλοιπο ,94 προηγούμενου έτους 2 Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/ ,35 17

18 5. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Τα ποσά των παγίων προκαταβολών που συστάθηκαν με απόφαση της ΔΕ, επεστράφησαν στο ταμείο του Δήμου σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες και απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι. 6. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Για τα εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν αποδόθηκαν οι κανονικά οι λογαριασμοί και απαλλάχθηκα κάθε ευθύνης οι υπόλογοι. Β. Καταρτίζει τον απολογισμό, για το οικονομικό έτος 2010, του πρώην Δήμου Μύρινας, όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 51/2011 Αριθμός Απόφασης 52/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέλεγχος απολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Μούδρου, οικονομικού έτους 2010 και σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής: «1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο. 3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 18

19 Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.» Σύμφωνα με το Άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 1. Ο απολογισμός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το οναματεπώνυμον του δημάρχου και ταμίου μετά προσδιορισμού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω κυρίω δε σώματι εμφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού. α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα εισπρακτέα. β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονομικού έτους δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου χορηγηθείσας αναπληρωματικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα. 19

20 Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: «1. Η τελική κατάστασις του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει: α')το χρηματικόν υπόλοιπον του προηγουμένου έτους, β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω, γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω, δ')τας πληρωμάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω, ε')τας πληρωμάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και στ') το χρηματικόν υπόλοιπον. 2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την μεταφοράν του χρηματικού υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.» Ο Ταμίας του Δήμου μας κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους 2010 για τον πρώην Δήμο Μούδρου και σας καλώ να ψηφίσουμε επ αυτού. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή Τα άρθρα του ΒΔ 17/5-15-6/1959 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας, για το οικονομικό έτος 2010, του πρώην Δήμου Μούδρου, ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010, ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06 1. ΕΣΟΔΑ α/ α Περιγραφή Τελικά προϋπολογισθέ ντα με αναμορφώσεις Βεβαιωθέντα Διαγρ/ντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα εισπρακτέα 1 Τακτικά έσοδα , , , , ,17 2 Έκτακτα έσοδα , , , ,88 3 Χρηματικό Υπόλοιπο 4 Σύνολο Εσόδων , , , , , , , ,05 20

21 2. ΕΞΟΔΑ α / α Περιγραφή Προϋπολογισθέν τα όπως διαμορφώθηκαν Ενταλθέντα Πληρωθέντα έξοδα Υπόλοιπα πληρωτέα Αδιάθετες πιστώσεις 1 Έξοδα , , , ,40 2 Αποθεματικό , Σύνολο εξόδων , , , ,40 3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ α/ Κ.Α. Ποσό υπέρβασης α 1 Έξοδα 0,00 2 Αποθεματικό 0,00 Σύνολο εξόδων 0,00 4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ α/α Περιγραφή Ποσό 1 Χρηματικό υπόλοιπο ,04 προηγούμενου έτους 2 Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/ ,39 5. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Τα ποσά των παγίων προκαταβολών που συστάθηκαν με απόφαση της ΔΕ, επεστράφησαν στο ταμείο του Δήμου σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες και απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι. 6. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Για τα εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν αποδόθηκαν οι κανονικά οι λογαριασμοί και απαλλάχθηκα κάθε ευθύνης οι υπόλογοι. Β. Καταρτίζει τον απολογισμό, για το οικονομικό έτος 2010, του πρώην Δήμου Μούδρου, όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 21

22 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 52/2011 Αριθμός Απόφασης 53/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέλεγχος απολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Ατσικής, οικονομικού έτους 2010 και σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής: «1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο. 3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και 22

23 εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.» Σύμφωνα με το Άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 1. Ο απολογισμός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το οναματεπώνυμον του δημάρχου και ταμίου μετά προσδιορισμού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω κυρίω δε σώματι εμφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού. α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα εισπρακτέα. β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονομικού έτους δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου χορηγηθείσας αναπληρωματικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα. Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: «1. Η τελική κατάστασις του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει: α')το χρηματικόν υπόλοιπον του προηγουμένου έτους, β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω, γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω, δ')τας πληρωμάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω, ε')τας πληρωμάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και στ') το χρηματικόν υπόλοιπον. 2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την μεταφοράν του χρηματικού υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.» 23

24 Ο Ταμίας του Δήμου μας κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους 2010 για τον πρώην Δήμο Ατσικής και σας καλώ να ψηφίσουμε επ αυτού. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή Τα άρθρα του ΒΔ 17/5-15-6/1959 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας, για το οικονομικό έτος 2010, του πρώην Δήμου Ατσικής, ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010, ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06 1. ΕΣΟΔΑ α/ α Περιγραφή 2. ΕΞΟΔΑ Τελικά προϋπολογισθέ ντα με αναμορφώσεις Βεβαιωθέντα Διαγρ/ντα Εισπραχθέντα 1 Τακτικά έσοδα , , , , ,21 2 Έκτακτα έσοδα , , ,71 0,00 3 Χρηματικό Υπόλοιπο 4 Σύνολο Εσόδων , , ,75 0, , , , , ,21 Υπόλοιπα εισπρακτέα α / α Περιγραφή Προϋπολ/θέντα όπως διαμορφώθηκαν Ενταλθέντα Πληρωθέντα έξοδα Υπόλοιπα πληρωτέα Αδιάθετες πιστώσεις 1 Έξοδα , , ,78 0, ,35 2 Αποθεματικό , Σύνολο εξόδων , , ,81 0, ,35 3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ 24

25 α/ Κ.Α. Ποσό υπέρβασης α 1 Έξοδα 0,00 2 Αποθεματικό 0,00 Σύνολο εξόδων 0,00 4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ α/α Περιγραφή Ποσό 1 Χρηματικό υπόλοιπο ,75 προηγούμενου έτους 2 Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/ ,03 5. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Τα ποσά των παγίων προκαταβολών που συστάθηκαν με απόφαση της ΔΕ, επεστράφησαν στο ταμείο του Δήμου σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες και απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι. 6. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Για τα εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν αποδόθηκαν οι κανονικά οι λογαριασμοί και απαλλάχθηκα κάθε ευθύνης οι υπόλογοι. Β. Καταρτίζει τον απολογισμό, για το οικονομικό έτος 2010, του πρώην Δήμου Ατσικής, όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2011 Αριθμός Απόφασης 54/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέλεγχος απολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Νέας Κούταλης, οικονομικού έτους 2010 και σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής: «1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο 25

26 λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο. 3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.» Σύμφωνα με το Άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 26

27 1. Ο απολογισμός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το οναματεπώνυμον του δημάρχου και ταμίου μετά προσδιορισμού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω κυρίω δε σώματι εμφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού. α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα εισπρακτέα. β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονομικού έτους δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου χορηγηθείσας αναπληρωματικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα. Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: «1. Η τελική κατάστασις του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει: α')το χρηματικόν υπόλοιπον του προηγουμένου έτους, β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω, γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω, δ')τας πληρωμάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω, ε')τας πληρωμάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και στ') το χρηματικόν υπόλοιπον. 2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την μεταφοράν του χρηματικού υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.» Ο Ταμίας του Δήμου μας κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους 2010 για τον πρώην Δήμο Νέας Κούταλης και σας καλώ να ψηφίσουμε επ αυτού. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή Τα άρθρα του ΒΔ 17/5-15-6/1959 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 27

28 Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας, για το οικονομικό έτος 2010, του πρώην Δήμου Νέας Κούταλης, ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010, ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06 1. ΕΣΟΔΑ α/ α Περιγραφή Τελικά προϋπολογισθέντ α με αναμορφώσεις Βεβαιωθέντα Διαγρ/ντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα εισπρακτέα 1 Τακτικά έσοδα , , , , ,40 2 Έκτακτα έσοδα , , , ,07 3 Χρηματικό Υπόλοιπο 4 Σύνολο Εσόδων , , , , , , , ,47 2. ΕΞΟΔΑ α / α Περιγραφή Προϋπολογισθέν τα όπως διαμορφώθηκαν Ενταλθέντα Πληρωθέντα έξοδα Υπόλοιπα πληρωτέα Αδιάθετες πιστώσεις 1 Έξοδα , , , ,32 2 Αποθεματικό , Σύνολο εξόδων , , , ,32 3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ α/ Κ.Α. Ποσό υπέρβασης α 1 Έξοδα 0,00 2 Αποθεματικό 0,00 Σύνολο εξόδων 0,00 4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ α/α Περιγραφή Ποσό 28

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 32ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 32ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 199/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18954/21-9-2015

Αρ. Απόφασης: 199/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18954/21-9-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 2 η Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ Ο.Τ.Α & ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π. 169/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: /2012 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 241/2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (10 η τροποποίηση).(εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 20 η Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης των παρακάτω θεµάτων:

Α. Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης των παρακάτω θεµάτων: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΕ-Ω45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΕ-Ω45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 282 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 12ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα