ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε..>>

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε..>>"

Transcript

1 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε..>> ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2004. Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό παρουσιάζουµε την δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το έτος Η χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου του 2004 (37 η ιαχειριστική) παρουσίασε τα εξής οικονοµικά στοιχεία και αποτελέσµατα : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσης 2004 σε ευρώ. Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αξία κτήςεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 4.- Λοιπά έξοδα εγκατάστασης , , ,39 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , , ,39 1. Γήπεδα οικόπεδα , ,48 3. Κτίρια και τεχνικά έργα , , ,09 5. Μεταφορικά µέσα , , ,13 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός , , ,11 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ,22 0, ,22 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) , , ,03 ΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,76 3. Μακροπρόθ. απαιτήσεις κατά συνδεδ. επιχειρησ ,41 6. Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητιποιήσεων , ,13 Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) ,20. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Πελάτες ,90 3 α. Επιταγές εισπρακτέες ,06 5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά ,63 συνδεδεµένων επιχειρήσεων 10. Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες ,85

2 11. Χρεώςτες διάφοροι , Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών ή πιστώσεων ,51 Σύνολο Απαιτήσεων ,15 ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 1. Μετοχές ,09 3. Λοιπά χρεόγραφα ,94 Σύνολο Χρεογράφων ,03 IV. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. Ταµείο ,53 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ,71 Σύνολο διαθέσιµων ,24 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ΙΙ+ ΙΙΙ+ IV) ,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+ ) ,01 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών , ,69 Π Α Θ Η ΤΙ Κ Ο Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο µετοχικό ( )µετοχές των 1 ευρώ) Ποσά κλειόµενης χρήσης 2004ευρώ 1. Καταβεβληµένο ,00 ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 1. Καταβεβληµένη διαφορά υπέρ το άρτιο ,99 ΙΙΙ. ιαφορές αναπροσαρµογής 2. ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ,03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

3 5.Υπεραξία από εισφορά είδους σε άλλη Ανώνυµη Εταιρεία , ,03 IV. Αποθεµατικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό ,34 3. Εκτακτα Αποθεµατικά ,04 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων , ,14 V. Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο ,32 Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο ,00 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο ,32 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV) ,48 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,70 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.515,04 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (ΓΙ) 6.515,04 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές ,94 2 α. Επιταγές πληρωτέες ,34 3. Τράπεζες λογ/σµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ,73 4. Προκαταβολές Πελατών 0,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,11 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί ,62 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0, Μερίσµατα πληρωτέα ,49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

4 11. Πιστωτές ιάφοροι ,20 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (ΓΙΙ) ,43 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) ,47. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα ,36 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+ ) ,01 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών , ,69 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Ποσά κλειόµενης χρήσης 2004 Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών α) Εταιρείας Β) Υποκαταστηµάτων , , ,96 Μείον: Κόστος πωλήσεων ,53 Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ,43 Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως ,00 Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,43 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ,21 Μερικά αποτελέσµατα (ζηµία/κέρδη)εκµεταλλεύσεως Πλέον: 1. Έσοδα συµµετοχών ,42 3. Κέρδη πώλησης συµµ. & χρεωγρ ,25 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα , , ,78 ΜΕΙΟΝ: 2. Έξοδα & ζηµίες συµµετ.& χρεωγρ ,18 3. Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , ,88 Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης ,10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

5 ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα ,83 2. Έκτακτα κέρδη ,64 3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων , ,49 Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ,17 2. Έκτακτες ζηµίες ,74 3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων , , ,22 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) ,32 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων ,07 Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ,07 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,32 3. Εξέλιξη Εργασιών Εταιρείας Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για την κλειόµενη χρήση 2004 ανήλθε σε ,96 ευρώ έναντι ,85 ευρώ της προηγούµενης χρήσης. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε ,32 ευρώ έναντι ,22 Ευρώ της προηγούµενης χρήσης. Τα οικονοµικά µεγέθη των 2 χρήσεων δεν είναι συγκρίσιµα µε δεδοµένο ότι την περυσινή χρονιά έλαβε χώρα τόσο η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκρότηµα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στη Χαλκιδική, που ανήκει στον Όµιλό µας, όσο και η πώληση µετοχών της θυγατρικής µας εταιρείας στις ΗΠΑ, TECHNICAL OLYMPIC USA Inc. (TOUSA), η οποία απέφερε κέρδη ποσού , Προβλεπόµενη Πορεία της Εταιρείας Η εταιρεία θα συνεχίσει την πορεία της ως εταιρεία συµµετοχών. Όπως αναφέρεται και στην έκθεση του.σ επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων η εταιρεία συµµετέχει σε πλήθος εταιρειών µε µεγάλη δραστηριοποίηση αντικειµένου αλλά και γεωγραφική διασπορά. Η δραστηριότητα της TOUSA στις ΗΠΑ παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 23,7%. Αναλυτές αναφέρουν ότι η εταιρία θα συνεχίσει να παρουσιάζει ετήσια ανάπτυξη κερδών άνω του 10% για τα επόµενα 3 έως 5 χρόνια. Εξίσου σηµαντικό γεγονός αποτέλεσε το 2004 και η µεταφορά της διαπραγµάτευσης της κοινής µετοχής της ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

6 TECHNICAL OLYMPIC USA (TOUSA) από το χρηµατιστήριο NASDAQ στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) όπου από την Τρίτη 9 Νοεµβρίου 2004 η µετοχή διαπραγµατεύεταιµε το σύµβολο «ΤΟΑ». Στη Ρουµανία ήδη έχουν επιλεγεί τα επόµενα οικόπεδα για την ανέγερση των επόµενων οικιστικών συγκροτηµάτων, µε δεδοµένο ότι έχουν πωληθεί τα µισά περίπου διαµερίσµατα του πρώτου συγκροτήµατος, που παραδίδεται σύντοµα. Στην Ελλάδα οι θυγατρικές µας εταιρείες ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε και ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ, παρά το δυσµενές κλίµα, στο τέλος του 2004 είχαν συνολικό ανεκτέλεστο της τάξης των 115 εκατ., ενώ παράλληλα διερευνούν και συµµετέχουν ενεργά σε διαγωνισµούς µεγάλων δηµόσιων έργων στις Βαλκανικές χώρες µε εγκεκριµένα κονδύλια από την ευρωπαική ένωση. Πρόσφατο τέτοιο δείγµα είναι και η ανάληψη της αναβάθµισης του οδικού τµήµατος Iacobeni Sadova στη βόρεια Ρουµανία, προυπολογισµού Στον τουριστικό τοµέα της δραστηριότητάς µας που αφορά κυρίως το συγκρότηµα του Πόρτο Καρράς έχει ήδη ολοκληρωθεί µε επιτυχία η α φάση του µεγάλου επενδυτικού προγράµµατος ύψους 150 εκατ. όπως ακριβώς το είχαµε σχεδιάσει. Η β φάση του επενδυτικού προγράµµατος που ξεκινάµε περιλαµβάνει: Κατασκευή τουριστικών κατοικιών και πώλησή τους µε το σύστηµα fractioning εύτερο ορεινό γήπεδο γκολφ 18 οπών. Φράγµα µε λεκάνη κατάκλυσης και λεκάνη απορροής εντός των ορίων του συγκροτήµατος µε δυναµικότητα απόληψης κυβικών µέτρων ετησίως. Έργα ανάπτυξης αγροτουρισµού σε όλη την έκταση του συγκροτήµατος. Νέες συνεδριακές αίθουσες και ανακαίνιση παλαιών. Οι µικρότερες εταιρείες του Οµίλου που ασχολούνται µε παραγωγή ενέργειας από αιολικά πάρκα, µε διαχείριση µαρινών και µε ανάπτυξη και αξιοποίηση γης (Real Estate Development) αναπτύσσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους. Κατά συνέπεια η εταιρεία µας, ως συµµετέχουσα στις παραπάνω θυγατρικές, αναµένει θετική πορεία, η οποία θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς τα επόµενα χρόνια. 5. Καταθέσεις σε Συνάλλαγµα Η εταιρεία στις διέθετε συνάλλαγµα που αποτιµήθηκε στο συνολικό ύψος των ,72 ΕΥΡΩ και αφορούσε : α) Καταθέσεις σε δολάρια Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, Κεντρικό κατάστηµα CITIBANK συνολικού ποσού ,13 USD µε τιµή αποτίµησης τελικού κεφαλαίου 1,3621 ΕΥΡΩ/USD ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

7 Για την αποτίµηση του υπολοίπου των λογαριασµών καταθέσεων σε Ξ.Ν., έγινε χρήση της ισοτιµίας ΕΥΡΩ/USD που ίσχυε την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού. Τα κονδύλια των εσόδων από τόκους καταθέσεων εξωτερικού και ζηµιών από συναλλαγµατικές διαφορές, µεταφέρθηκαν αντίστοιχα στους λογαριασµούς «πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» που απεικονίζονται στην «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ». 7. Χρεόγραφα Η εταιρεία στις διέθετε χρεόγραφα που αποτιµήθηκαν συνολικά στο ποσό των ,09 ΕΥΡΩ και αναλύονται: α)σε µετοχές της εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ ,00 ΕΥΡΩ τεµαχίων συνολικής αξίας β)σε µετοχές της εταιρείας ΝΗΡΕΑΣ ΑΕ, 750 τεµαχίων συνολικής αξίας 772,50 ΕΥΡΩ γ)σε µετοχές του ΟΤΕ ΑΕ, τεµαχίων συνολικής αξίας ,00 ΕΥΡΩ δ)σε µετοχές της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, 60 τεµαχίων αξίας 103,80 ΕΥΡΩ ε)σε µετοχές των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΕ, τεµαχίων συνολικής αξίας ,79 ΕΥΡΩ 8. Ακίνητα της Εταιρείας Η εταιρεία, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού της , είχε τα πιο κάτω ακίνητα: α) Γήπεδα - οικόπεδα I) Οικόπεδο στην Ανδραβίδα Ηλείας 5.867m², αξίας κτήσης και αναπρ/γής: ,34 II)» σε Παλαιοµάνινα Μεσολογγίου m²»» ,14 III )»»» m²»» 4.152,72 ΙV)» στον ήµο Αλίµου (Σολωµού 24)»» ,48 V)» στον ήµο Αλίµου (Σολωµού 20-22)»» ,83 VI)» στον ήµο Γλυφάδας (Ξάνθου 3 & Λαζαράκη) 305,5/1000 VII)» στον ήµο Αλίµου (Σολωµού 26)»» VIII)» στον ήµο Αλίµου (Σολωµού 28)»» Τα οικόπεδα ιv),v),&vi) είναι σε συνιδιοκτησία µε ποσοστό 60% , , ,00 β) Ακίνητα I)Τρεις(3)αποθήκες στην Πάτρα(Πλ.ΓεωργίουΑ αρ.4),αξίας κτήσης & αναπρ/γής: 2.300,07 II) Ένα δώµα»»»» 209,10 ΙΙΙ) ύο αποθήκες στην Πάτρα (Γ. Ολύµπου 72)»» 752,75 IV) Οικοδοµή µετά Υπογείου, Α & Β ορόφου, συνολικής Επιφανείας 365 m² (Σολωµού Άλιµος Αττικής) ,41 σε συνιδιοκτησία ποσοστό 60%»» V) ιαµερίσµατα Γραφείων κτιρίου BONAVISTA στη Γλυφάδα (Λαζαράκη & Ξάνθου 3) σε συνιδιοκτησία ποσοστό 60%»» ,50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

8 γ) Προσθήκες Οικοδοµών Επί της οικοδοµής (Σολωµού 20-24, στον Αλιµο Αττικής) : Καθ ύψος δύο (2) όροφοι, και κατά πλάτος τέσσερις (4) όροφοι Μετά των υπογείων χώρων, συνολικής αξίας κατασκευής σε συνιδιοκτησία ποσοστό 60% ,63 Συνολική αξία (οικοπέδων, γηπέδων, ακινήτων και οικοδοµών) ,17 Μετά την παραπάνω ανάλυση, προτείνουµε, όπως τα κέρδη της χρήσης που αποµένουν µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος ποσού ,06 διανεµηθούν ως κατωτέρω, αφού προηγουµένως ληφθούν υπόψη οι κείµενες διατάξεις περί διανοµής µερισµάτων χρήσεως και καταβολής αµοιβών στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, και εισηγούµαστε τα εξής : α) Μέρισµα Χρήσεως ευρώ 0,040 ανά µετοχή στους µετόχους της εταιρείας. Έτσι το συνολικά διανεµητέο µέρισµα ανέρχεται σε ευρώ ,00 δηλαδή µετοχές Χ 0,040 ευρώ/ ανά µετοχή. Έτσι η συνολική διανοµή των κερδών ως πρόταση του.σ. προς την Γεν. Συνέλευση έχει ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΧΡΗΣΗΣ ,32 Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων ,32 ΣΥΝΟΛΟ ,64 ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήµατος ,92 ΚΕΡ Η ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ ,72 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 1. Τακτικό αποθεµατικό ,55 2. Πρώτο Μέρισµα ,00 5. Ειδικά και έκτακτα αποθεµατικά φορολογηθέντα ,85 7. Αµοιβές και ποσοστά µελών.σ ,00 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο ,32 ΣΥΝΟΛΟ ,72 Τέλος, το.σ. ορίζει τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου Κωνσταντίνο Στέγγο του Ανδρέα, το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου Ανδρέα Στέγγο του Κων/νου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

9 (Αντιπρόεδρος) και το µέλος του.σ Κων/νο Ριζόπουλο του Πλάτωνα (Οικονοµικό ιευθυντή) να υπογράψουν τις οικονοµικές καταστάσεις της κλειόµενης χρήσης Αθήνα 18/4/2005 Το ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος του.σ Κων/νος Στέγγος Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που αποτελείται από εννέα (9) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 27 Μαΐου 2005 και αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.>> της 31 εκεµβρίου 2004 Aθήνα, 27 Μαΐου.2005 ΕΡΝΕΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

11 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε.» της 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. (α) Άρθρο 42α παρ. 3.: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. εν έγινε αποτίµηση της συµµετοχής της εταιρείας στην εταιρεία <<ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε>> στην εσωτερική λογιστική της αξία, επειδή η υπεραξία της εταιρείας αυτής υπερκαλύπτει το ποσό της µείωσης. (β) Άρθρο 42β παρ. 1.: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως». εν έγινε (γ) Άρθρο 42β παρ. 2.: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζοµένου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. (δ) Άρθρο 42β παρ. 3.: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. (ε) Άρθρο 42β παρ. 4.: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. (στ) Άρθρο 42β παρ. 5.: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση εν έγινε εν έγινε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11

12 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων. (α) Άρθρο 43α παρ α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης στις 31 εκεµβρίου 2004 µε βάση το νόµο 2065/1992, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένα µε τις προβλεπόµενες από τον νόµο αποσβέσεις. 2) εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτίµησης για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. (β) Άρθρο 43α παρ. 1-α.: Βάσεις µετραπ. σε ΕΥΡΩ περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών 3) Οι συµµετοχές (πίνακας 2) αφορούν δέκα πέντε ηµεδαπές Ανώνυµες Εταιρείες που οι µετοχές τους δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο, µια LTD µε έδρα το Λονδίνο Αγγλίας, µία εταιρεία µε έδρα στην DELAWARE ΗΠΑ και τις εισηγµένες στο Χ.Α. εταιρείες ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. και ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. α) H συµµετοχή στην εισηγµένη ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. είχε αποτιµηθεί στην µέση χρηµατιστηριακή τιµή του µηνός εκεµβρίου β) Η συµµετοχή στην εισηγµένη στο NYSE TECHNICAL OLYMPIC USA INC έχει αποτιµηθεί στην τιµή κτήσης της λόγω χρηµατιστηριακής της υπεραξίας. γ)για τους µη εισηγµένους στο Χ.Α τίτλους,ως τρέχουσα τιµή δεν ελήφθη η εσωτερική λογιστική αξία αυτών που προκύπτει από τους τελευταίους Ισολογισµούς των Εταιρειών αυτών της , αλλά η αξία κτήσης τους. 4)Τα χρεόγραφα (τίτλοι εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο )αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσης. I.Τα κονδύλια Ενεργητικού και Παθητικού του υποκαταστήµατος εξωτερικού της Εταιρείας της ,απετιµήθησαν βάσει της επίσηµης ισοτιµίας ΕΥΡΩ/Ξ.Ν. της ηµεροµηνίας αυτής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12

13 διαφορών. (γ) Άρθρο 43 παρ. 2.: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. ΙΙ.Τα κονδύλια αποτελεσµάτων χρήσης του ως άνω υποκαταστήµατος εξωτερικού της Εταιρείας της , απετιµήθησαν βάσει της µέσης ετήσιας ισοτιµίας ΕΥΡΩ/Ξ.Ν. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές από τις ως άνω αποτιµήσεις, ενσωµατώθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσης της κλειόµενης χρήσης ΙΙΙ. Η εταιρεία στις διατηρούσε καταθέσεις σε Ξ.Ν. συνολικού ποσού ,13 USD στην Τράπεζα CITIBANK κατάστηµα κεντρικό Αθήνα. Για την αποτίµηση σε ΕΥΡΩ του υπολοίπου των καταθέσεων σε Ξ.Ν. στις η Εταιρεία έκανε χρήση της διατραπεζικής ισοτιµίας U.S.D./ ΕΥΡΩ που ίσχυε την ίδια ηµεροµηνία και καταχωρήθηκε στο λογαριασµό έκτακτα και ανόργανα έξοδα (συναλλαγµατικές διαφορές ). εν έγινε (δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β.: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. (ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ.: Παράθεση της διαφοράς µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. εν έγινε εν υπάρχει διαφορά (στ) Άρθρο 43 παρ. 9.: Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στην χρήση µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού «ιαφορές αναπροσαρµογής» Έγινε αναπροσαρµογή στα γήπεδα και τα κτίρια της εταιρίας, µε αποτέλεσµα: 1. Να αυξηθεί η αξία κτήσεως των γηπέδων κατά , Να αυξηθεί η αξία κτήσεως των κτιρίων κατά , Να αυξηθεί η αξία των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13

14 σωρευµένων αποσβέσεων κατά , Να δηµιουργηθεί λογιστική υπεραξία ,76 που µεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασµού Α ΙΙΙ 2 του Παθητικού «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως (α) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) Βλέπε πίνακα Νο 1 (β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ: πρόσθετων αποσβέσεων Ανάλυση εν έγιναν (γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. (δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση. εν σχηµατίσθηκαν ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ Έξοδα αναδιοργανώσεως ΕΥΡΩ 3.467,46 (ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογι-στικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και/ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. (στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD WILL)» εν υπάρχουν δάνεια σε ξένο νόµισµα για κτήση παγίων στοιχείων. εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 4. Σ υ µ µ ε τ ο χ έ ς (α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Βλέπε πίνακα Νο 2 Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10% εν υπάρχει τέτοια περίπτωση (β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14

15 επιχειρήσεων στις οποίες η Εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος (β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις η Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 5. A π ο θ έ µ α τ α (α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων εν έγινε παρέκκλιση (β) Άρθρο 43α παρ. 1.-ι: ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται εν υπάρχουν 6. Μ ε τ ο χ ι κ ό Κ ε φ ά λ α ι ο (α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες µετοχών στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο κοινές ονοµαστικές µετοχές αξίας ένα (1)ΕΥΡΩ έκαστη εισηγµένες στο Χ.Α. (β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου (γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε αυτούς δικαιώµατα (δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ιδίων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. εν υπάρχουν Έχουν εκδοθεί οµολογίες των εκάστη. εν αποκτήθηκαν ίδιες µετοχές µέσα στην παρούσα χρήση. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις (α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σηµαντικό. Υπάρχουν προβλέψεις συναλλαγµατικών διαφορών από αποτίµηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε USD ποσού ,70 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15

16 (β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κλπ. που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεµένες επιχειρήσεις. (γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. εν υπάρχουν Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση (δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη εν υπάρχουν (ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. Οµολογιακό δάνειο $ US καλυπτόµενο µε µετοχές TOUSA ιδιοκτησίας της εταιρίας. 8. Μεταβατικοί Λογαριασµοί Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα εποµένης χρήσης» Υπάρχουν έξοδα χρήσεως δουλευµένα ,36 τα οποία αφορούν δαπάνες χρήσης που δεν τιµολογήθηκαν µέσα στη χρήση Λογαριασµοί τάξεως Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των εν υπάρχουν λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης παρ Χορηγηθείσες εγγυήσεις Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και -Ε/Ε συµ/χής : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16

17 εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν προς την Εταιρεία ,84 - Ε/Ε καλής πληρωµής : ,00 - Ε/Ε καλής εκτέλεσης : ,65 - Ε/Ε Αντικατ. Κρατήσεων : ,14 - Ε/Ε προµηθευτών : ,06 ΣΥΝΟΛΟ , Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αµοιβές εν υπάρχουν µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. (β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή εν υπάρχουν αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Eταιρείας. (γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ : οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές). εν υπάρχουν 12. Αποτελέσµατα χρήσεως (α) Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 εδαφ. α ). Κατασκευαστική δραστηριότητα (τεχνικά έργα) ,46 Υπηρεσίες ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,96 Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού: ,96 Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού: ,00 (β) Άρθρο43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ιευκρινίζεται ότι, στο «ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαµβά-νεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό στο «εργατοτεχνικό προ-σωπικό» οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. (γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων Υπαλληλικό προσωπικό: 29 άτοµα Αµοιβές και έξοδα προσωπικού : -Υπαλληλικού προσωπικού Μισθοί ΕΥΡΩ ,12 Κοινωνικές επιβαρύνσεις & βοηθήµατα ΕΥΡΩ ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,62 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα- έκτακτα κέρδη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17

18 και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα». Αν τα ποσά των λογαριασµών «έκτακτες ζηµιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά, κατ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς και του Γεν. Λογ. Σχεδίου). (δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών «Έσοδα προηγούµενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουµένων χρήσεων» Κέρδη από συναλ/κές διαφορές: ,99 Λοιπά: ,84 ΣΥΝΟΛΟ: ,83 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα-έκτακτες ζηµιές Συναλλαγµατικές διαφορές καταθέσεων. : 7.752,16 Πρόστιµα & προσαυξήσεις: ,01 Μη συµψηφ. Φ.εισοδ. Αµερικής ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,17 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων ιαγραφή επισφ. Απαιτ ,64 Σύνολο ,64 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων ιαγρ.εξοδ.εξαγορ NEWMARΚ ,36 Σύνολο ,36 13.Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας. εν υπάρχουν Άλιµος, 18 Απριλίου 2005 Ο Πρόεδρος του.σ. Κων/νος Στέγγος Ο Γενικός ιευθυντής Ανδρέας Στέγγος Ο Οικονοµικός ιευθυντής Κων/νος Ριζόπουλος Ο Προιστάµενος Λογιστηρίου Νικόλαος Αρβανίτης Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτηµα που αποτελείται από δέκα (10) σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που χορήγησα µε ηµεροµηνία 27 Μαΐου 2005 και αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18

19 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της Εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 εκεµβρίου Αθήνα,. 27 Μαΐου 2005 ΕΡΝΕΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυµία Έδρα Ποσοστό σε κεφάλαιο Συµµετοχή Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (Με µετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο) ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. Αθήνα 67,58% ,84 ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ Αθήνα 75% ,59 ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε. Αθήνα 99% ,00 ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Αθήνα 94,82% ,98 ALVITERRA HELLAS A.E. Αθήνα 74,12% ,09 TECHNICAL OLYMPIC (U.K.) LTD Λονδίνο 100% ,18 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ Ν.Ε. Αθήνα 99,9% ,18 ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Αθήνα 90% ,00 ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΙΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Αθήνα 90% ,00 ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Αθήνα 90% ,00 ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Αθήνα 90% ,00 VILLAGE INN ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Αθήνα 90% ,00 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Αθήνα 51% ,00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛ.ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ Αθήνα 90% ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Αθήνα 30,98% ,00 LAMDA TECHNOL FLISVOS HOLDING Αθήνα 25% ,00 TECHNICAL OLYMPIC SERVICES INC Η.Π.Α. 100% 862,42 ΣΥΝΟΛΟ Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (Με µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο) ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Πάτρα 48,23% ,14 TECHNICAL OLYMPIC USA INC Η.Π.Α. 73,38% ,45 ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Αθήνα 46,81% ,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19

20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. Πίνακας κίνησης παγίων Κατηγορία Παγίου Υπόλοιπο 31/12/2003 Προσθήκες χρήσης 2004 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Μειώσεις Αναπρ/γές Υπόλοιπο Υπόλοιπο Αποσβέσεις Μειώσεις 12µήνου Ν/ /12/ /12/2003 χρήσης 2004 αποσβ / χρήσης Μεταφορές 2004 Αναπρ/γές Ν/2065 Υπόλοιπα 31/12/2004 Αναπόσβεστη 31/12/2004 Έξοδα εγκαταστάσεως 1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης (16.10) 660,31 660,31 273,54 132,06 405, Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 2.934, , Έξοδα αύξησης κεφαλαιου (16.13) , , , , Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων (16.14) , , , , , Έξοδα αναδιοργάνωσης (16.17) 7.475, , , , , , Λοιπά έξοδα εγκατάστασης (16.19) , , , , , Έξοδα µετεγκατάστασης (16.90) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,46 0, , , ,53 0,00 0, , ,39 ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 0,00 0,00 2.Γήπεδα-Οικόπεδα , , ,48 0, ,48 3. Κτίρια Τεχν. Έργα , , , , , , , , ,09 4. Μηχ/τα Τεχ. Εγκατ. Λοιπός µηχ. Εξοπλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Μεταφορικά µέσα , , , , ,13 6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισµός , , , , , , , ,11 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές , , ,22 0, ,22 Σύνολο , , , , , , ,81 0, , , ,03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20

21 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21

22 Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. µετόχους της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ελέγξαµε την ανωτέρω Κατάσταση Ταµειακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της χρήσης 2004 η οποία προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις για τις οποίες χορηγήσαµε την από 27 Μαΐου 2005 Έκθεση Ελέγχου. Κατά την γνώµη µας η προαναφερόµενη Κατάσταση Ταµειακών Ροών απεικονίζει ακριβοδίκαια, τις Ταµειακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρίας. Αθήνα 27 Μαΐου 2005 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22

23 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κύριοι µέτοχοι, 1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Το ενεργητικό και το παθητικό της Εταιρείας στον παρόντα Ισολογισµό εµφανίζονται ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσης 2004 σε ΕΥΡΩ Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 1.Έξοδα Ίδρυσης & Α Εγκατάστασης , , , Λοιπά έξοδα εγκατάστασης , , ,56 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 2. Παραχωρήσεις & δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας , , , , , ,35 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις , , , , , ,34 ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα οικόπεδα , ,33 2. Φυτείες , , ,10 3. Κτίρια και τεχνικά έργα , , ,19 4. Μηχανήµατα & λοιπός , , ,08 Μηχ/κός εξοπλισµός 5. Μεταφορικά µέσα , , ,68 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός , , ,24 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και , ,99 προκαταβολές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23

24 Σύνολο ακινητοποιήσεων , , ,61 (Γ1+ΓΙΙ) , , ,95 ΙIΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,36 2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ,69 6. Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων ,89 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , ,32 Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ1+ ΓΙΙ+ ΓΙΙΙ) ,27. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ : 1.Εµπορεύµατα ,39 2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή ,17 3. Παραγωγή σε εξέλιξη ,29 4. Πρώτες & Βοηθ.Υλες-Αναλώσιµα υλικά-ανταλ/κά & είδη συσκευασ ,19 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων ,68 Σύνολο αποθεµάτων ( Ι) ,72 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Πελάτες ,30 2. Γραµµάτια εισπρακτέα ,00 3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση ,70 3α. Επιταγές εισπρακτέες ,51 4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση ,00 5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων , Επισφαλείς και Επίδικοι πελάτες και χρεώστες ,42 Μείον : Προβλέψεις , , Χρεώστες διάφοροι , Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων ,24 Σύνολο Απαιτήσεων ( ΙΙ) ,71 ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 1. Μετοχές ,80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24

25 3. Λοιπά χρεόγραφα ,41 Σύνολο Χρεογράφων ( ΙΙΙ) ,21 IV. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. Ταµείο ,56 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ,20 Σύνολο ιαθεσίµων ( ΙV) ,76 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( Ι+ ΙΙ+ ΙΙΙ+ IV) E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα εποµένων χρήσεων Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+ +Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών ,12 3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις ,26 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως ,72 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο µετοχικό ( µετοχές των 1 ΕΥΡΩ εκάστη) ,10 Ποσά κλειόµενης χρήσης 2004 ΕΥΡΩ 1. Καταβληµένο ,00 ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 1. Καταβληµένη διαφορά υπέρ το άρτιο ,99 ΙΙΙ. ιαφορές αναπροσαρµογής 1. ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών ,97 2 α. ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ,49 2 β. Υπεραξία εισφοράς κλάδου ,00 3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων παγίου ενεργητικού , ,84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25

26 IV. Αποθεµατικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό ,75 3. Ειδικά αποθεµατικά ,90 4. Έκτακτα αποθεµατικά ,52 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ,10 VIII. ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ,23 ΙΧ. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ,35 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο ,45 VII. Συναλλ. ιαφορές µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού ,92 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV+ AVΙΙ) ,58 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού ,58 2.Λοιπές Προβλέψεις , ,47 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Οµολογιακά δάνεια ,00 2. άνεια τραπεζών ,85 4. Μακρ. υποχρ. προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,92 8. Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,16 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές ,03 2. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) ,64 3. Τράπεζες λογ/σµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ,66 4. Προκαταβολές πελατών ,93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26

27 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,62 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί , Μερίσµατα πληρωτέα , Πιστωτές διάφοροι , ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) ,35. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Έσοδα εποµένων χρήσεων ,65 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα ,59 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί 379,04 Σύνολο µεταβατικών λογ/σµών ( ) ,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+ ) ,68 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών ,12 3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις ,26 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως , ,10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) Ποσά κλειόµενης χρήσης 2004 Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών Εταιρείας , ,31 Κοινοπραξιών ,22 Μείον: Κόστος πωλήσεων ,33 Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ,98 Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως ,09 Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,07 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,38 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ,69 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27

28 Πλέον: 1. Έσοδα συµµετοχών ,00 2. Έσοδα χρεογράφων ,13 3. Κέρδη πώλησης συµµ. & χρεογράφων ,73 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ,70 ΜΕΙΟΝ: 2. Εξοδα και ζηµιές συµµετοχών & χρεογράφων 3. Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , , ,88 Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης ,57 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα ,68 2. Έκτακτα κέρδη ,38 3. Έσοδα προηγ.χρήσεων ,59 4. Έσοδα από προβλ. προηγουµένων χρήσεων ,02 Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ,80 2. Έκτακτες ζηµιές , ,67 3.Έξοδα προηγ. χρήσεων , , ,85 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) ,42 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων ,70 Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ,70 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ,42 ΦΟΡΩΝ Μείον: Κέρδη Μειοψηφίας ,05 ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΧΡΗΣΕΩΣ ,37 1. Εξέλιξη εργασιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 28

29 Α. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. στον κλάδο των κατασκευών, έµµεσα, συµµετέχοντας στην ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., κάτοχο του ανωτάτου πτυχίου 7ης τάξεως στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π), είναι το επίκεντρο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Οµίλου και συγκαταλέγεται πλέον στις σηµαντικότερες εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα. Η εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ θυγατρική της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε και κάτοχος του πτυχίου 4ης τάξης, κατασκευάζει µικρότερα έργα πάσης φύσεως. Επίσης η ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ κατέχει το 99% της ΑΝΑΠ Α.Ε που ειδικεύεται στην ανάπτυξη ακινήτων. Η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε συγκεντρώνει επί πλέον το 100% της εταιρείας EUROROM CONSTRUCTII, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη ακινήτων στη Ρουµανία, καθώς και το 10% της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Β. στον κλάδο του project management Η δραστηριότητα αυτή επιτυγχάνεται αφενός µέσω του project management, βάσει της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει στο χώρο των κατασκευών και αφετέρου µέσω της συµµετοχής σε αυτοχρηµατοδοτούµενα ή συγχρηµατοδοτούµενα έργα η σε έργα στα οποία παραχωρείται η χρήση και εκµετάλλευση, όπως στο έργο κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης της Μαρίνας του Φλοίσβου. Γ. στον κλάδο των κατασκευών real estate, έµµεσα, µέσω της συµµετοχής της στις εταιρείες TECHNICAL OLYMPIC USA Inc, η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο NASDAQ της Νέας Υόρκης, ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε, EUROROM CONSTRUCTII SRL και LAMDA OLYMPIC SRL στη Ρουµανία και TECHNICAL OLYMPIC UK Ltd στο Λονδίνο.. Στο κλάδο του Τουρισµού µέσω της συµµετοχής της στις εταιρείες ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε, ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.. Ε. στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, µέσω της συµµετοχής της στην εταιρεία ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΣΤ. στη κατασκευή, διαχείριση, εκµετάλλευση µαρίνων µέσω της θυγατρικής ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε και των θυγατρικών αυτής ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε., ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. και ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. Ζ. στον τοµέα της παραγωγής και εµπορίας κρασιών και άλλων αγροτικών προϊόντων, µέσω της συµµετοχής της στη ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΑΣ Α.Ε. Επιπλέον η εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη στην παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης στις κατασκευαστικές αλλά και στις λοιπές εταιρείες του Οµίλου. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν σε διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ανάληψης νέων έργων και συµβάσεων, υπηρεσίες οικονοµικής διοίκησης, υπηρεσίες διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, υπηρεσίες εφαρµογής και διατήρησης ISO, υπηρεσίες σχέσεων µε τους επενδυτές κ.α. 2. Ανάπτυξη και Επέκταση των εταιριών του Οµίλου Στο τοµέα του homebuilding η θυγατρική µας εταιρεία στην Αµερική TOUSA συνεχίζει απρόσκοπτα την αναπτυξιακή της πορεία. Στο τέλος του 2004 τα έσοδα από τις πωλήσεις κατοικιών ανήλθαν σε $1.985 εκατ. το οποίο σηµαίνει αύξηση 23,7% σε σχέση µε το 2003 ενώ τα κέρδη προ φόρων από $82,7 εκατ. το 2003 σηµείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 45,85% και ανήλθαν σε $190εκατ. από $130,3 εκατ. το Εξίσου σηµαντικό γεγονός αποτέλεσε το 2004 και η µεταφορά της διαπραγµάτευσης της κοινής µετοχής της Technical Olympic USA (TOUSA) από το χρηµατιστήριο NASDQ στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 29

30 όπου από τη Τρίτη 9 Νοεµβρίου 2004 η µετοχή διαπραγµατεύεται µε το σύµβολο «ΤΟΑ». Στο τοµέα των κατασκευών παρά τις µεγάλες καθυστερήσεις σε προκηρύξεις διαγωνισµών και αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων, νέες προοπτικές δηµιουργούνται τόσο στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ηµοσίου και των διαφόρων οργανισµών όσο και σε χώρες των Βαλκανίων οι οποίες υστερούν σε τέτοιου είδους έργα, την ίδια ώρα που οι οικονοµίες τους πρέπει να κάνουν σηµαντικά βήµατα για να προσεγγίσουν τις οικονοµίες των λοιπών κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τουριστικό τοµέα στο συγκρότηµα του Πόρτο Καρράς έχει ήδη ολοκληρωθεί µε επιτυχία η α φάση του µεγάλου επενδυτικού προγράµµατος ύψους 150 εκατ. ευρώ. Η β φάση του επενδυτικού προγράµµατος περιλαµβάνει: Κατασκευή τουριστικών κατοικιών και πώληση τους µε το σύστηµα fractioning, δεύτερο ορεινό γήπεδο γκολφ 18 οπών, φράγµα µε λεκάνη κατάκλυσης και λεκάνη απορροής εντός των ορίων του συγκροτήµατος µε δυναµικότητα απόληψης κυβικών µέτρων ετησίως, έργα ανάπτυξης αγροτουρισµού σε όλη την έκταση του συγκροτήµατος, νέες συνεδριακές αίθουσες και ανακαίνιση παλαιών. 3. Ανάλυση των µετοχών του συνόλου των εταιρειών. Οι ενοποιηµένες καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρείες «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» µε τις εταιρείες α) ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. (και οι θυγατρικές ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ µε τις θυγατρικές της εταιρείες ALVITERRA HELLAS ΑΤΕΟΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ, EUROROM CONSTRUCT SRL, LAMDA OLYMPIC SRL) β) (και οι θυγατρικές TECHNICAL OLYMPIC USA Inc.γ) TECHNICAL OLYMPIC SERVICES Inc.δ) TECHNICAL OLYMPIC UK Ltd ε) ΠΟΡΤΟ-ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. στ) ΜΕΛΙΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ζ) ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, στ) ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, η) ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, θ) ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, ι) ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, κ) ΕΡΓΑΣΤ. ΕΛΕΥΘ. ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε λ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε µ) ΜΕΛΤΕΜΙ - ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ ν) ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ξ) ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. (και οι θυγατρικές της ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ, ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ και ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ) και µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης οι εταιρείες LAMDA OLYMPIC SRL, ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε και LAMDA TECHNOL FLISVOS HOLDING. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. έχει εκατόν τριάντα δύο εκατοµµύρια ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης. Η Μητρική εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α,Ε συµµετέχει στο κεφάλαιο των θυγατρικών ως πίνακας Νο 1. Βάσει των µέχρι σήµερα δεδοµένων δεν υπάρχουν γεγονότα που να έχουν λάβει χώρα από τη λήξη της χρήσης 2004 έως σήµερα που να επηρεάζουν σηµαντικά τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού, ενώ ταυτόχρονα δεν αναµένεται να προκύψουν στο µέλλον σηµαντικές ζηµιές από ενδεχόµενα γεγονότα. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την έγκρισή σας. Αθήνα, 18 Απριλίου 2005 Το ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος του.σ Κων/νος Στέγγος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30

31 Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που αποτελείται από (10) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 27 Μαΐου 2005 και αναφέρεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε» της 31ης εκεµβρίου Αθήνα, 27/5/2005 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ, ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (Με µετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο) ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. Αθήνα 67,58% ,84 ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ Αθήνα 75% ,59 ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε. Αθήνα 99% ,00 ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Αθήνα 94,82% ,98 ALVITERRA HELLAS A.E. Αθήνα 74,12% ,09 TECHNICAL OLYMPIC (U.K.) LTD Λονδίνο 100% ,18 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ Ν.Ε. Αθήνα 99,9% ,18 ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Αθήνα 90% ,00 ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΙΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Αθήνα 90% ,00 ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Αθήνα 90% ,00 ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Αθήνα 90% ,00 VILLAGE INN ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Αθήνα 90% ,00 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Αθήνα 51% ,00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛ.ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ Αθήνα 90% ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Αθήνα 30,98% ,00 LAMDA TECHNOL FLISVOS HOLDING Αθήνα 25% ,00 TECHNICAL OLYMPIC SERVICES INC Η.Π.Α. 100% 862,42 ΣΥΝΟΛΟ Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (Με µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο) ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Πάτρα 48,23% ,14 TECHNICAL OLYMPIC USA INC Η.Π.Α. 73,38% ,45 ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Αθήνα 46,81% ,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,21 Άλιµος, 18/4/2005 Ο Πρόεδρος του.σ. Κων/νος Στέγγος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 31

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 32

33 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 33

34 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 της Εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» Α.Μ.Α.Ε. 6801/06/Β86/9 και των εταιρειών α) ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ (και οι θυγατρικές της ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ, EUROROM CONSTRUCTII SRL, ALVITERRA HELLAS ATEOE και ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ β) TECHNICAL OLYMPIC USA Inc γ) TECHNICAL OLYMPIC SERVICES Inc, δ) TECHNICAL OLYMPIC UK ltd ε) ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, ζ) ΜΕΛΤΕΜΙ-ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ, η) ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, θ) ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ (και οι θυγατρικές ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ-ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ), ι) ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, κ) ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ ΝΕ, λ) ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, µ) ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, ν) ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, ξ) ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ,ο) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, π) VILLAGE INN ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Βάσει των διατάξεων του κωδικοποιηµένου Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν µε τα Π.. 409/1986 και 498/1987 για τις Ανώνυµες Εταιρείες, άρθρο 22 Ν. 3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του Π.. 419/ Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν 1.1 Άρθρο 107, παράγρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Ως συνηµµένος πίνακας 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 34

35 1.2 Άρθρο 107, παράγρ. 1δ - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της «καθαρής θέσης». LAMDA OLYMPIC SRL, ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, LAMDA TECHNOL FLISVOS HOLDING. 1.3 Άρθρα 107 παράγρ. 1γ και 97 - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν επειδή παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον. Στον Ισολογισµό δεν περιλαµβάνεται η BΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε λόγω µη σηµαντικών µεγεθών της. 1.4 Άρθρα 107 παράγρ. 1γ και 98 - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν επειδή έχουν διαφορετικές δραστηριότητες από τις άλλες εταιρείες του οµίλου. εν υπάρχουν τέτοιες εταιρείες. 1.5 Άρθρο 107 παράγρ. 1 - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες εκείνες όπου οι ενοποιούµενες εταιρείες (παράγρ. 1.1 ανωτέρω) και αυτές που εξαιρέθηκαν από την ενοποίηση (παράγρ. 1.3 και 1.4 ανωτέρω) κατέχουν άµεσα ή µέσω τρίτων συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους. Βλέπε πίνακα Νο Άρθρο 104, παράγρ. 7 - Ηµεροµηνία κλεισίµατος. Οι οικονοµικές καταστάσεις τόσο της µητρικής εταιρείας (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.) όσο και των θυγατρικών κλείνουν την ιαχειριστική χρήση ( ). 1.7 Άρθρο 104, παράγρ. 9 - Μεταβολές στη σύνθεση του συνόλου των ενοποιούµενων επιχειρήσεων κατά την χρήση εν υφίστανται. 1.8 Άρθρο 103, παράγρ. 3 - Λογιστικός χειρισµός των διαφορών ενοποίησης. Οι χρεωστικές διαφορές ενοποίησης ποσού ,23 εµφανίζονται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια σε ξεχωριστό κονδύλι «ιαφορές ενοποίησης». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 35

36 2. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας 2.1 Άρθρο 100, παράγρ. 5 - Παρεκκλίσεις από τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 101 έως και 107, παράγρ. 1 και 2. εν υπήρξαν 2.2 Άρθρο 104, παράγρ. 4 - Απάλειψη αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών που ενοποιήθηκαν. Από τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσεως απαλείφθηκαν πωλήσεις ΕΥΡΩ ,77 µε κόστος πωληθέντων ΕΥΡΩ ,21 που αφορούσαν διεταιρικές συναλλαγές. Επίσης απαλείφθηκε διεταιρικό κέρδος από πωλήσεις ,56 ΕΥΡΩ. 3. Πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία του ενεργητικού 3.1 Άρθρο 105 παράγρ. 3 και άρθρο 107 παράγρ. 1α - Αποτίµηση στοιχείων ενεργητικού των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση. Τα στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του άρθρου 42, παράγρ. 14 και του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920 εκτός από τις παρακάτω παρεκκλίσεις, όπως αναφέρεται στα επιµέρους προσαρτήµατα του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε,της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε,της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε και της ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ. Τα στοιχεία Ενεργητικού των θυγατρικών εταιρειών TECHNICAL OLYMPIC U.K. LTD, TECHNICAL OLYMPIC USA INC,TECHNICAL OLYMPIC SERVICES INC και EUROROM CONSTRUCTII SRL της απετιµήθησαν βάσει της επίσηµης ισοτιµίας ΕΥΡΩ/Ξ.Ν. της ηµεροµηνίας αυτής. 4. Μετοχικό Κεφάλαιο α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ : Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 36

37 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ενός ΕΥΡΩ έκαστη 5. Πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις 5.1 Άρθρο 107 παράγρ. 1 στ - Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από πέντε έτη. 1. Οµολογιακά δάνεια ,00 2. άνεια τραπεζών ,85 3. Μακρ. Υποχρ. προς συνδ/νες επιχ ,92 4. Λοιπές µακρ/θεσµες υποχρ ,39 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , Άρθρο 107 παράγρ. 1στγ - Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. εν υπάρχουν. 5.3 Άρθρο 107 παράγρ. 1ζ - Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό. εν υπάρχουν. 5.4 Άρθρο 107 παράγρ. 1ια - Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσών φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων και δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις. Τυχόν διαφορές φόρων για τις ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών που συµµετέχουν στην παρούσα ενοποίηση δεν είναι δυνατόν να προυπολογισθούν. 5.5 Άρθρο 104 παράγρ. 7 - Σηµαντικά γεγονότα στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος των ισολογισµών των ενοποιηµένων εταιρειών και της ηµεροµηνίας καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. εν υπάρχουν 6. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 6.1 Άρθρο 107, παράγρ. 1ιβ - Αµοιβές στα µέλη διοικητικών κλπ οργάνων εν υπήρξαν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 37

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Α Ρ. Μ Α Ε 2 8 1 1 / 0 1 / Β / 8 6 / 2 8 1 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΑΕ 9150/04/Β/86/132Μ (βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.K.E ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138

ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 "ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014 (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΚΟΒΙΤ ΑΒΕΕ Α.Μ.Α.Ε. 48460/01ΑΤ/Β/01/95 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΠΙΚΟΒΙΤ ΑΒΕΕ Α.Μ.Α.Ε. 48460/01ΑΤ/Β/01/95 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΙΚΟΒΙΤ ΑΒΕΕ Α.Μ.Α.Ε. 48460/01ΑΤ/Β/01/95 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν. 2190/20, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

«ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α «ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1. - 31.12.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ «Caroil Α.Ε.» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, ό- πως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και περίληψη της διατάξεως Ενδεικτική απάντηση 1. Σύννοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) Πρακτικό Δ.Σ. 1. ΣΥΝΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε.

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 σε ΕΥΡΩ 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 118702220000 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12.

PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12. PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12.2012) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2014 ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2014 ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2014 ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΓΕΜΗ 126750128000 1. Σύννομη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ- ΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.M.A.E 63267/04/Β/07/98 EΠIXEIPHΣEΩΣ

ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ- ΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.M.A.E 63267/04/Β/07/98 EΠIXEIPHΣEΩΣ ΠΛΗΡΕΣ ΠPOΣAPTHMA TOY IΣOΛOΓIΣMOY THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2009 KAI TΩN AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ 1.1.2009-31.12.2009 (βάσει των διατάξεων του κωδ. N. 2190/1920, όπως τροποποιημένες με τα άρθρα 30 και 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

(Βάσει των διατάξεων του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3604_ 2007)

(Βάσει των διατάξεων του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3604_ 2007) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ XANIΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» Α.Μ.Α.Ε. 60028/22/Β/06/09 Γ.Ε.ΜΗ. 73700058000 (Βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Παρ. 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρίας ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 61712/01AT/B/06/444

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει) «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. GREEN LINE ENERGY A.E. ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΟΥ A.E. ΑΡ. ΓΕΜΗ:116202501000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 AGROLOGY ΠAΠAOIKONOMOY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜHΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τον διακριτικό τίτλο AGROLOGY ABEE ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16308/62/Β/87/192 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 057431104000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ METRICON A.E. - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 035611616000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΜΑΕ. 9541/62/Β/86/1376 ΑΡ. ΓΕΜΗ

ΛΕΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΜΑΕ. 9541/62/Β/86/1376 ΑΡ. ΓΕΜΗ ΛΕΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΜΑΕ. 9541/62/Β/86/1376 ΑΡ. ΓΕΜΗ 57395904000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ηs ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2013-31.12.2013 (Βάσει των διατάξεων του κ.ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΟΙ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 121324652000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.» 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 1/6

ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 1/6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31 Δεκεμβρίου 2013 της "ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ" AΡ.Μ.Α.Ε. 32295/26/Β/94/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 014735245000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Παράγρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων: Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παράγρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων: Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.5. του Π.Δ. 1123/1980, του κεφαλαίου 4.8 τις Π.Δ. 148/84 και τις διατάξεις του Κωδ.Νόμου 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Β Α Λ Α. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3954/06/Β/86/13

Ε Λ Β Α Λ Α. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3954/06/Β/86/13 Ε Λ Β Α Λ Α. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3954/06/Β/86/13 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2004-31/12/2004 (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

εν έγινε εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 Της εταιρείας ENA A.E. EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

SSE OVERSEAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126448007000 ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

SSE OVERSEAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126448007000 ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ SSE OVERSEAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126448007000 ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

CITY TALES PRIVATE COMPANY ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31/03/2015

CITY TALES PRIVATE COMPANY ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31/03/2015 CITY TALES PRIVATE COMPANY ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31/03/2015 Κύριοι Εταίροι, Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ./..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ./.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει) της ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [ 1.] Σύννοµη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού συµβουλίου που πάρθηκε στην από 23 Μαϊου 2015 συνεδρίαση του και σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήµερα την 10η Ιουνίου 2013 και ώρα 8:00

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 01.01.2012 ΕΩΣ 31.12.2012 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 01.01.2013 ΕΩΣ 31.12.2013 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε 30223/62/Β/93/271 ΓΕΜΗ 058062204000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39 της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. Στην Αθήνα σήμερα, την 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν. 1 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της εταιρείας με την επωνυμία: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20

ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. ΜΑΕ 64979/62/Β/07/0280 ΓΕΜΗ 59083204000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20 1. Άρθρ. 42 α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήμερα την 10η Μαΐου 2013 και ώρα 9:00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 Στο Λουτράκι σήμερα 13 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.μμ συνηλθαν τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας ΞΕΝ./ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου Καλαματιανου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, περιόδου 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα