ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2003) 642 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκτη δηµοσίευση του Elincs (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ)

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκτη δηµοσίευση του Elincs (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ) (Kείµεvo που αφoρά τov EOX) Σύµφωνα µε την απόφαση 85/71/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 21ης εκεµβρίου , ο κατάλογος των χηµικών ουσιών που κοινοποιούνται δυνάµει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 2 (στο εξής «οδηγία») περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που διέπουν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων ουσιών (Elincs) δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω. Ο παρών κατάλογος αντικαθιστά τον προηγούµενο 3 και περιέχει όλες τις χηµικές ουσίες που κοινοποιήθηκαν έως τις 30 Ιουνίου 1998 σύµφωνα µε το άρθρο 7 της οδηγίας. Ο παρών κατάλογος συµπληρώνει τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των Χηµικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εµπόριο (Einecs), ο οποίος δηµοσιεύτηκε στις 15 Ιουνίου και περιέχει όλες τις ουσίες που είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά µέχρι 18 Σεπτεµβρίου Εκτός από τις εξαιρέσεις τις προβλεπόµενες στα άρθρα 1 και 13 της οδηγίας, όλες οι ουσίες που κυκλοφορούν στην κοινοτική αγορά ή, προκειµένου για νέες ουσίες, που κοινοποιήθηκαν το αργότερο µέχρι 30 Ιουνίου 1998, συµπεριλαµβανοµένων ουσιών που αποτελούν συστατικά παρασκευασµάτων, εµφαίνονται είτε στον Einecs είτε στον Elincs. Εκτός από τις ως άνω εξαιρέσεις, ουσίες που διακινούνται στην αγορά και δεν εµφαίνονται ούτε στον Elincs ούτε στον Elincs πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί ή να κοινοποιηθούν σύµφωνα µε την οδηγία, οπότε και θα συµπεριληφθούν σε νεότερη έκδοση Elincs. Εντούτοις, η παρουσία µιας ουσίας στον Elincs δεν απαλλάσσει νέους εισαγωγείς ή/και παραγωγούς που την διαθέτουν στην κοινοτική αγορά από την υποχρέωση κοινοποίη σύµφωνα µε την οδηγία. Εάν όµως η ουσία έχει ήδη κοινοποιηθεί, και σε ό,τι αφορά τον τεχνικό φάκελο, η αρµόδια αρχή µπορεί να δεχτεί όπως ο εκάστοτε τελευταίος κοινοποιών παραπέµπει στα αποτελέσµατα µελετών που πραγµατοποιήθηκαν από προηγούµενους, µε τη γραπτή συµφωνία των τελευταίων, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η επανάληψη δοκιµών κατά τις οποίες χρησιµοποιούνται σπονδυλωτά. Σύµφωνα µε την απόφαση 85/71/ΕΟΚ, η ταξινόµηση των ουσιών συγκαταλέγεται στον Elincs µόνο εάν έχει εγκριθεί επισήµως σε κοινοτικό επίπεδο, οπότε και δηµοσιεύεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας. Οι λοιπές επικίνδυνες ουσίες του καταλόγου, που ταξινοµούνται προσωρινώς από τον κοινοποιούντα, βρίσκονται στη διαδικασία της επίσηµης ταξινόµη, η οποία και θα συγκαταλεγεί σε νεότερη έκδοση του Elincs ΕΕ L 30, , σελ. 33 ΕΕ L 196, , σελ. 1, οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά µε την οδηγία 2001/59/ (EE L 225, , σελ. 1). ΕΕ L 72, , σελ. 1. ΕΕ C 146Α, , σελ.1. 2

3 Ανακοίνωση της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 2 της απόφα 85/71/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 21ης εκεµβρίου 1984, σχετικά µε τον κατάλογο των χηµικών ουσιών που κοινοποιούνται δυνάµει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που διέπουν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων ουσιών Elincs (European list of notified chemical substances) (Ευρωπαϊκός κατάλογος κοινοποιηµένων χηµικών ουσιών) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο ευρωπαϊκός κατάλογος κοινοποιηµένων χηµικών ουσιών (Elincs) δηµοσιεύεται δυνάµει της απόφα 85/71/ΕΟΚ 5 της Επιτροπής και περιέχει όσες χηµικές ουσίες κοινοποιήθηκαν στην Κοινότητα έως τις 30 Ιουνίου 1998 σύµφωνα µε το άρθρο 7 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 6 (στο εξής «οδηγία»). Ο κατάλογος προβλέπεται να ενηµερώνεται σε ετήσια βάση. Κάθε λήµµα του καταλόγου αντιστοιχεί σε µία χηµική ουσία, για την οποία όµως µπορεί να υποβάλλονται ένας ή περισσότεροι φάκελοι από διαφόρους εισαγωγείς ή/και παραγωγούς. Για κάθε ουσία δίδονται τα ακόλουθα στοιχεία, εφόσον παρουσιάζουν ενδιαφέρον και δεν είναι εµπιστευτικά: α) Αριθµοί : Αριθµοί φακέλου: αριθµός που δίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προηγείται ο αριθµός του πρώτου φακέλου που παρελήφθη σε οποιοδήποτε κράτος µέλος για την εκάστοτε ουσία, ακολουθούµενος από όλους τους άλλους αριθµούς φακέλου. Ο αριθµός φακέλου παρουσιάζει την εξής εικόνα: xx - xx - xxxx. Τα δύο πρώτα ψηφία εµφαίνουν το έτος κοινοποίη, τα δύο επόµενα το κράτος µέλος στο οποίο κοινοποιήθηκε η ουσία και τα τέσσερα τελευταία τον αριθµό του φακέλου µε τη χρονολογική σειρά παραλαβής στην εκάστοτε χώρα. Οι κωδικοί των κρατών µελών έχουν ως εξής: 01: Γαλλία, 02: Βέλγιο, 03: Κάτω Χώρες, 04: Γερµανία, 05: Ιταλία, 06: Ηνωµένο Βασίλειο, 07: Ιρλανδία, 08: ανία, 09: Λουξεµβούργο, 10: Ελλάδα, 11: Ισπανία, 12: Πορτογαλία, 13: Φινλανδία, 14: Αυστρία, 15: Σουηδία, 16: Νορβηγία 5 6 ΕΕ L 30, , σελ. 33 ΕΕ L 196, , σελ. 1, οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά µε την οδηγία 2001/59/ (EE L 225, , σελ. 1). 3

4 β) Ταυτοποίηση της ουσίας Σύµφωνα µε το παράρτηµα της απόφα 85/71/ΕΟΚ, κάθε ουσία αναγνωρίζεται µε τις εµπορικές της ονοµασίες και τη χηµική της ονοµασία ή µόνο µε τις εµπορικές της ονοµασίες εάν η αρµόδια αρχή δεχτεί αίτηµα του κοινοποιούντος να παραµείνει εµπιστευτική η χηµική ονοµασία για λόγους επαγγελµατικού απορρήτου. Με βάση το παραπάνω εδάφιο, για κάθε ουσία δίδονται στον κατάλογο τα ακόλουθα στοιχεία ταυτοποίη: Εµπορικές ονοµασίες: όλες οι εµπορικές ονοµασίες µε τις οποίες διακινείται στην κοινοτική αγορά η εκάστοτε ουσία. Χηµική ονοµασία: είναι κατά κανόνα η ονοµασία της ουσίας σύµφωνα µε τους κανόνες της ιεθνούς Ένω Καθαρής και Εφαρµοσµένης Χηµείας (IUPAC). Εάν δεν είναι δυνατή η ακριβής ονοµατοδοσία της ένω (π.χ. όταν η ουσία δεν είναι επακριβώς ορισµένη), δίδεται µια ονοµασία σύµφωνα µε τους κανόνες ταυτοποίη τέτοιων ουσιών στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των Χηµικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εµπόριο (Einecs) 7. Μερικές χηµικές ονοµασίες που περιέχονται στην πέµπτη δηµοσίευση του Elincs 8 τροποποιήθηκαν σύµφωνα µε την κοινοποίηση και τους κανόνες ονοµατολογίας της IUPAC. Λήµµα Elincs θα θεωρείται ως (µεµονωµένη) ουσία όταν το κύριο συστατικό απαντά σε περιεκτικότητα 80% τουλάχιστον (SNIF 9, υποδιαίρεση 1.1.0: µείγµα «όχι»). Η ουσία καταχωρείται στον Elincs µε την ονοµασία της (µεµονωµένης) ουσίας µόνο. Λήµµα Elincs θα θεωρείται ως µείγµα όταν το κύριο συστατικό απαντά σε περιεκτικότητα µικρότερη από 80% (SNIF, υποδιαίρεση 1.1.0: µείγµα «ναί»). Καταχωρούνται στον Elincs όλα τα συστατικά που απαντούν στο µείγµα σε περιεκτικότητα 10% τουλάχιστον. Ελλείψει ενδείξεων περί του αντιθέτου, τα δευτερεύοντα συστατικά και οι προσµείξεις δεν αναφέρονται στον Elincs. Οπωσδήποτε, πάντως, εµφαίνονται και στα στοιχεία ταυτοποίη, εφόσον συµβάλλουν σηµαντικά στην ταξινόµηση της ουσίας. Οι νέοι κανόνες εφαρµόστηκαν σε όλες τις κοινοποιήσεις και τα δελτία κοινοποιήσεων από την τέταρτη δηµοσίευση του Elincs και εντεύθεν. ιενεργείται συστηµατική εξέταση όλων των εγγραφών στο Elincs ΕΕ C 146Α, , σελ.1 ΕΕ L 72, , σελ. 1 Summary Notification Interchange Format 4

5 γ) Ταξινόµηση Σηµείωση: Πρόκειται για ταξινόµηση της εκάστοτε ουσίας σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της οδηγίας. Η υποδιαίρεση αυτή συµπληρώνεται εάν η ουσία έχει αποκτήσει εναρµονισµένη ταξινόµηση σε κοινοτικό επίπεδο σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας και η ταξινόµηση αυτή έχει δηµοσιευτεί στο παράρτηµα Ι αυτής. Όταν µια ουσία έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνη χωρίς ακόµη να έχει καταχωρηθεί στο παράρτηµα Ι, σηµειώνεται αστερίσκος στην εν λόγω υποδιαίρεση. Αναφορικά µε την επισήµανση της ουσίας, ανατρέχουµε στους κανόνες που θεσπίζονται στην οδηγία, ιδιαιτέρως δε στα άρθρα 4 και 23 και στο παράρτηµα VI (γενική ταξινόµηση και απαιτήσεις επισήµαν επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων). 5

6 AMARELO INDOSOL SF-2RL INDOSOL GELB SF-2RL INDOSOL YELLOW SF-2RL JAUNE INDOSOL SF-2RL JAUNE WK 1913 SOLAR GOLDEN YELLOW R YELLOW WK 1913 BROWN MO 384 BRUN MO 384 INDOSOL BRAUN SF-BR INDOSOL BROWN SF-BR INDOSOL BRUIN SF-BR ACTIZONE PG 85 PHENOLESTER C PHENOLESTER C/S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3,3'-[πιπεραζινο-1,4-διυλo-δις[(6-χλωρo-1,3,5-τριαζινο-2,4-διυλo)αµινo(2-ακετυλαµινo-4,1- φαινυλενo)αζω]]δις(ναφθαλενο-1,5-δισoυλφoνικό) τετρανάτριo εξανάτριoς [4,4''-αζoξυδις(2,2'-δισoυλφoνικoστιλβενo-4,4'-διυλαζω)]-δις[5'- σoυλφoνικoβενζoλo-2,2'-διoλικός-o(2),o(2),n(1)]-χαλκός(ii) T; R 23-48/23 Xn; R 22 Xi; R 36/ EURELYT F; R 11-14/15 Xn; R 20 C; R C.I. BLEU REACTIF 204 C.I. REACTIVE BLUE 204 REACTIVE BLUE 204 REAKTIV BLAU 204 BENTONE SD REAKTIV BLAU 5622 R 42/43 4-(2,4,4-τριµεθυλoπεντυλoκαρβoνυλoξυ)βενζoλoσoυλφoνικό νάτριo µ-φθoρo-δις(τριµεθυλoαργιλικό) κάλιo 6,13-διχλωρo-3,10-δις((4-(2,5-δισoυλφoνικoανιλινo)-6-φθoρo-1,3,5-τριαζιν-2- υλoαµινo)πρoπ-3-υλαµινo)-5,12-διoξα-7,14-διαζαπεντακενo-4,11-δισoυλφoνικό εξανάτριo 6

7 AMARELO DRIMARENE X-RN DRIMAREN GELB X-RN DRIMARENE YELLOW X-RN JAUNE DRIMARENE X-RN JAUNE X-WK 1985 YELLOW X-WK 1985 FORON GELB RD-4GRL FORON YELLOW RD-4GRL JAUNE FORON RD-4GRL JAUNE UZ 3217-A YELLOW UZ 3217-A BLEU N-RM 2114 BLEU NYLOSAN N-BLN BLUE N-RM 2114 NYLOSAN BLAU N-BLN NYLOSAN BLEU N-BLN NYLOSAN BLUE N-BLN AIZEN SPILON BLACK TRH AIZEN SPILON SCHWARZ TRH THR-1 TRH 1-αµινo-4-[2-µεθυλo-5-(4-µεθυλoφαινυλo-σoυλφoνυλαµινo)-φαινυλαµινo]ανθρακινoνo-2- σoυλφoνικό νάτριo F; R 11 δις(1-(3,5-δινιτρo-2-oξειδoφαινυλoαζω)-3-(n-φαινυλoκαρβαµυλo)-2- ναφθολατο)χρωµικό(1- )αµµωνιο 7

8

9 C.I. REACTIVE BLACK 45 Xi; R 36 5-ανιλινo-3-(4-{4-[4-χλωρo-6-(3-σoυλφoνικoανιλινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo]-2,5- διµεθυλoφαινυλαζω}-2,5-δισoυλφoνικoφαινυλαζω)-4-υδρoξυ-ναφθαλενο-2,7-δισoυλφoνικό πεντανάτριo C.I. REACTIVE RED 219 R 42 2-[[8-[(4,6-διχλωρo-5-κυανo-πυριµιδιν-2-υλ)αµινo]-1-υδρoξυ-3,6-δισoυλφoνικo-2- ναφθαλενυλ]αζω]ναφθαλενο-1,5-δισoυλφoνικό τετρανάτριo UGILEC 121 Mίγµα ισoµερών του (χλωροφαινυλο)(χλωροτολυλο)µεθανίου C.I. REACTIVE BLUE αµινo-6-(5-(5-χλωρo-2-φθoρo-6-µεθυλoπυριµιδιν-4-υλαµινo)-2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)-3- (2,5-δισoυλφoνικoφαινυλαζω)-5-υδρoξυναφθαλενο-2,7-δισoυλφoνικό όξινo καλιoνάτριo LZ 5391 Xi; R 38 Πρoϊόντα αντίδρα λιπαρών oξέων των ταλλελαίων, διαιθανoλαµίνης και βoρικoύ oξέoς LZ-Z 1 Z DRIMARENE BRILLIANT RED X-2BN DRIMARENE BRILLIANT ROOD DRIMARENE BRILLIANT ROT X-2BN RED X-KB 3621 ROUGE BRILLANT DRIMARENE X-2BN ROUGE BRILLIANT DRIMARENE X-2BN ROUGE X-KB 3621 MELPOL Mίγµα από: 1,1'-((6-αµινo-1,3,5-τριαζινε-2,4-διυλo)διιµινo)διπρoπαν-2-όλη 1,1',1''-((1,3,5-τριαζινε-2,4,6-τριυλo)τριιµινo)τριπρoπαν-2-όλη QY 84 trans-2-(4-δωδεκυλoξυ-3-µεθoξυστυρυλo)κινoλίνη AF-330 2,5-δις(1,1-διµεθυλoβoυτυλo)υδρoκινόνη UM COUPLER I UY F AF-324 2,2'-σπειρoδι(6-υδρoξυ-4,4,7-τριµεθυλoχρωµάνιo) AF G.1417 R DABCO XE φθoρo-5-τριφθoρoµεθυλoπυριδίνη 9

10 BRAUN HM 469 BROWN HH 469 BRUN HH 469 SANDODERM BRAUN R SANDODERM BROWN R SANDODERM BRUIN R INDOSOL RUBINOL SF-RG RUBINOL INDOSOL SF-RG RUBINOL LF 326 RUBINOLE LF 326 ARANCIO DISPERSO 149 C.I. DISPERSE ORANGE 149 DISPERS ORANGE 149 DISPERSE ORANGE 149 ORANGE DISPERSE 149 TERASIL GOLDGELB 2RS ACID BLUE 344 BLEU ACIDE 344 BLEU ACIDO 344 BLU ACIDO 344 C.I. ACID BLUE 344 SÄURE BLAU 344 Carc.Cat.2; R 45 R RHODIASTAB 82 5-µεθυλo-1-φαινυλoεξανο-1,3-διόνη ACTREL 400 DOWTHERMRP HEAT TRANSFER FLUID SYNTREL DRIMAREN SCHARLACH X-GA 979 DRIMAREN SCHARLAKEN X-GA DRIMAREN SCHARLAKEN X-GA 979 DRIMARENE SCARLET X-2 GN ECARLATE DRIMARENE X-2GN ECARLATE DRIMARENE X-GA 979 ECARLATE X-GA 979 SCARLET X-GA 979 FLEXSORB-SE Xn; R 22 C; R 35 6-υδρoξυ-1-(3-ισoπρoπoξυπρoπυλo)-4-µεθυλo-2-oξo-5-[4-(φαινυλαζω)φαινυλαζω]-1,2- διυδρo-3-πυριδινεκαρβoνιτρίλιo 1-αµινo-4-(4-βενζoλoσoυλφοναµιδo-3-σoυλφoνικoανιλινo)ανθρακινόνη-2-σoυλφoνικό δινάτριo 6-((4-χλωρo-6-(N-µεθυλo)-2-τoλoυϊδινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-1-υδρoξυ-2-(4-µεθoξυ-2- σoυλφoνικoφαινυλαζω)ναφθαλενο-3-σoυλφoνικό δινάτριo 7,7-διµεθυλo-3-oξα-6-αζαoκταν-1-όλη 10

11 ,3-PDTA AGENT CHELATANT KODAK NO.1 DISSOLVINE PDZ HAMPSHIRE PDTA KODAK CHELATING AGENT NO.1 TRILON R FS CYCLOHEXYLSALICYLAT SALICYLATE DE CYCLOHEXYLE Xn; R 22 Xi; R 36 N,N'-πρoπυλενο-1,3-διυλoδις[N-(υδρoξυκαρβoνυλoµεθυλo)γλυκίνη] INPAC XP40 XP40 INPAC LEUCOPHOR 8407E BLEU MARINE DRIMARENE X-GN PKT BLEU MARINE X-VT 4046 DRIMAREN MARINEBLAU X-GN PKT DRIMAREN NAVY X-GN PKT NAVY BLUE X-VT 4046 P,P'-(1-υδρoξυαιθυλένιo)δις(όξινo φoσφωνικό)διένυδρo ασβέστιo PMH 1,6-διυδρo-3-υδρoξυ-1-φαινυλoπυριδαζιν-6-όνη C.I. REACTIVE BROWN 44 2-(6-χλωρo-4-(4-(2,5-διµεθυλo-4-(2,5-δισoυλφoνικooφαινυλαζω)φαινυλαζω)-3- oυρεϊδoανιλινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)βενζόλιo-1,4-δισoυλφoνικό τετρανάτριo INTERSTAB FR BASIC YELLOW FB διχλωριoύχo 2-µεθoξυ-5-(2-(4-(4-(1-((4-µεθoξυ-3-τριµεθυλαµµωνo)ανιλινoκαρβoνυλo)-2- oξoπρoπυλαζω)-βενζαµιδο)φαινυλαζω)-3-oξoβoυτυραµιδo)φαινυλαµµώνιo C.I. DISPERSE BLUE [N,N-δις-(β-µεθοξυκαρβονυλ-αιθυλ)αµµινο-2-µεθυλοφαινυλαζω]-3-αιθoξυκαρβoνυλo-5- νιτρoθειoφαίνιo FLUORINERT LIQUID FC-5311 FLUTEC PP11 υπερφθoρoϋπερυδρoφαινανθρένιo 4-αµινo-3,6-δις(5-(6-χλωρo-4-(2-υδρoξυαιθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-2- σoυλφoνικoφαινυλαζω)-5-υδρoξυναφθαλενο-2,7-σoυλφoνικό τετρανάτριo (περιέχoντας > 35% χλωριoύχo νάτριo και oξικό νάτριo Z-2 Xn; R 22 Mίγµα ισοµερών του Ο,Ο-δις(οκτυλ)φωσφοροδιθειονικού αιθυλενοδιαµµωνίου C; R AF µεθυλo-5-(1,1,3,3-τετραµεθυλoβoυτυλo)υδρoκινόνη REACTIF ORANGE TLF-5737 πoλυ(α-φθoρo-ω-µεθακρυλoϋλοξυαιθυλoπoλυ(διφθoρoµεθυλενο)-co-3-χλωρo-2- υδρoξυπρoπυλoµεθακρυλικός) εστέρας 11

12 C.I. DIRECT BLACK 174 Xi; R 36 Mίγµα από: 6-(2,4-διυδρoξυφαινυλαζω)-3-(4-(4-(2,4-διαµινoφαινυλαζω)ανιλινo)-3- σoυλφoνικoφαινυλαζω)-4-υδρoξυναφθαλίνιo-2-σoυλφoνικό δινάτριo; 6-(2,4-διαµινoφαινυλαζω)-3-(4-(4-(2,4-διαµινoφαινυλαζω)ανιλινo)-3- σoυλφoνικoφαινυλαζω)-4-υδρoξυναφθαλίνιo-2-σoυλφoνικό δινάτριo 6-(2,4-διυδρoξυφαινυλαζω)-3-(4-(4-(7-(2,4-διυδρoξυφαινυλαζω)-1-υδρoξυ-3-σoυλφoνικo-2- ναφθυλαζω)ανιλινo)-3-σoυλφoνικoφαινυλαζω)-4-υδρoξυναφθαλίνιo-2-σoυλφoνικό τρινάτριo HOSTAVIN N 24 SANDUVOR 3050 VP SANDUVOR T IRGACURE IRGACURE BLEU PERGASCRIPT BD 551 BLUE PERGASCRIPT BD 551 PERGASCRIPT BLAU I-2G (ZUBEREITUNG) PERGASCRIPT BLUE BD 551 XANTHEN-BLUE BD 551 PERGASCRIPT VIOLET BD 553 PERGASCRIPT-VIOLETT BD 553 VIOLET PERGASCRIPT BD 553 VIOLETTO PERGASCRIPT BD 553 Xi; R 38 Xn; R 22 Mίγµα από: 3-(2,2,4,4-τετραµεθυλo-21-oξo-7-oξα-3,20-διαζαδισπειρo( )εικοσιεν-20- υλo)πρoπιoνικό δωδεκύλιo; 3-(2,2,4,4-τετραµεθυλo-21-oξo-7-oξα-3,20-διαζαδισπειρo( )εικoσιεν-20- υλo)πρoπιoνικό δεκατεσσερύλιo 2-µεθυλo-1-(4-µεθυλoθειoφαινυλo)-2-µoρφoλινoπρoπαν-1-όνη 12

13 C.I. REACTIVE YELLOW 161 CIBACRON YELLOW H-2G (2G-E) JAUNE REACTIF 161 REACTIVE YELLOW NITROBENZYLIDENE METHYL ESTER BAY O 2787 AMMONIUM-EISEN-PDTA AMMONIUM-IRON-PDTA COMPLEX OF CHELATING AGENT NO. 1 DISSOLVINE FD-FE-14 DISSOLVINE PD-FE-14 PDTA-FN RAZ SEL COMPLEXE D'AGENT CHELATANT KODAK NO UC R-GELB 2454 Xn; R BLEU REACTIF 214 BLEU REACTIFE 214 C.I. REACTIVE BLUE 214 DISAZO MARINBLAU ST 6501 DISAZO MARINEBLAU ST 6501 DISAZOMARINEBLAU ST 6501 REACTIVE BLUE (2-νιτρoβενζυλιδενo)ακετoξικό µεθύλιo 5(ή 6)-tert-βουτυλο-2'-χλωρο-6'-αιθυλαµινο-3',7'-διµεθυλοσπειρο(ισoβενζoφoυρανo- 1(1Η),9'-ξανθεν)-3-όνη 4-αµινo-3,6-δις(5-[4-χλωρo-6-(2-υδρoξυαιθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo]-2- σoυλφoνικoφαινυλαζω)-5-υδρoξυναφθαλενo-2,7-δισoυλφoνικό τετρανάτριo PIGMENTGELB Xn; R 20 2,5-διχλωρo-4-(4-((5-χλωρo-4-µεθυλo-2-σoυλφoνικoφαινυλ)αζω)-5-υδρoξυ-3- µεθυλoπυραζoλ-1-υλo)βενζoλoσoυλφoνικό ασβέστιo SÄUREBRAUN 6229 µoνoνάτριo ϋδωρ-[5[[2,4-διυδρoξυ-5-[(2-υδρoξυ-3,5-δινιτρoφαινυλo)αζω]φαινυλo]αζω]-2- ναφθαλινoσoυλφoνικό], σϋµπλoκo σιδήρoυ REAKTIV MARINEBLAU F FW πεντανάτριoς (8-(4-χλωρo-6-(4-(2-(σoυλφoνικοoξυ)αιθυλoσoυλφoνυλo)ανιλινo)-1,3,5- τριαζιν-2-υλαµινo)-3,4',6,8'-τετρασoυλφoνικo-2,2'-αζωδιναφθoλικός)χαλκός(ii) REAKTIV GELB F FW 4-(5-(4-χλωρo-6-(4-(2-σoυλφoνικoοξυ)αιθυλoσoυλφoνυλανιλινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)- 2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)-5-υδρoξυ-1-(4-σoυλφoνικoφαινυλo)πυραζόλη-3-καρβoξυλικό τετρανάτριo C.I. DISPERSE RED C.I. DIRECT BROWN UC

14 CGL TINUVIN 1130 TINUVIN 213 C.I. DIRECT BLUE 273 CARTASOL BLAU GDF CARTASOL BLUE GDF CARTASOL BLUE GDF CONC. DIRECT BLUE FD GS 1811/55 C.I. REACTIVE RED 220 CIBACRON-RED F-2G CIBACRON-ROT F-2G REACTIVE RED 220 ROSSO REATTIVO 220 ROUGE REACTIF 220 DRIMAREN ORANGE X-3LGN CONC. DRIMARENE AETZORANGE WK 2243 DRIMARENE DISCHARGE ORANGE WK 2243 LARANJA DRIMARENE X-3LGN ORANGE DRIMARENE X-3LGN CONC. BI 3277 NOIR CORSE SANODAL H3LW CONC. SANODAL DEEP BLACK H-3LW CONC. SANODAL TIEFSCHWARZ H-3LW SANODAL TIEFSCHWARZ H-3LW KONZ. Xi; R 36/38 Muta.Cat.3; R 68 8-βενζαµιδo-2-(5-(4-φθoρo-6-(1-σoυλφoνικo-2-ναφθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-2- σoυλφoνικoφαινυλαζω)-1-υδρoξυναφθαλενο-3,6-δισoυλφoνικό τετρανάτριo δις[n-n-h(7-ακεταµιδo-5'-νιτρo-3-σoυλφoνικo-ναφθαλενo-2-αζωβενζολο-1,2'-διoλικο- 0',0')]χρωµικό(III) τρινάτριo Mίγµα από: α-3-(3-(2h-βενζoτριαζoλ-2-υλo)-5-tert-βoυτυλ-4-υδρoξυφαινυλo)πρoπιoνυλ-ωυδρoξυπoλυ(oξυαιθυλένιo); α -3-(3-(2H-βενζoτριαζoλ-2-υλo)-5-tert -βoυτυλ-4-υδρoξυφαινυλo)πρoπιoνυλo- ω -3-(3-(2Hβενζoτριαζoλ-2-υλo)-5- tert -βoυτυλ-4-υδρoξυφαινυλo)πρoπιoνυλoξυπoλυ(oξυαιθυλένιo) 14

15 ROUGE GRAPHTOL GLF 1-(2,5-διχλωρo-4-(N-µεθυλoσoυλφαµοϋλο)φαινυλαζω)-2-υδρoξυ-N-(2-τoλυλo)-3- ναφθαµίδιo C.I. REACTIVE BLUE SOLSPERSE BRUN JAUNE ESTOFIL S-3RL BRUNO GIALLO ESTOFIL S-3RL [2,2'-[1,2-φαινυλενοδις(νιτριλoµεθυλιδινo)]-δις(φαινoλικo)]-N,N',Ο,Ο'-νικέλιo(II) GIALLO PERGASCRIPT RZ 3386 JAUNE PERGASCRIPT RZ 3386 PERGASCRIPT YELLOW RZ 3386 PERGASCRIPT YELLOW RZ 3386/I-3R ,3-ISOPROPYLIDENE DIOXYPHENOL 2,2-διµεθυλo-1,3-βενζoδιoξoλ-4-όλη C.I. ACID YELLOW 246 GIALLO ACIDO 246 JAUNE ACIDE 246 JAUNE TECTILON HT 2025 TECTILON YELLOW HT CARTASOL BLACK M-G CARTASOL BLACK M-G LIQUID CARTASOL SCHWARTZ MG CARTASOL SCHWARZ MG HM 2482 LEATHER BLACK C LEATHER BLACK C LIQUID LEDER SCHWARTZ C LEDER SCHWARZ C X 3761 Xi; R CARTASOL YELLOW 5GF CARTASOL YELLOW 5GF CONC. JAUNE CARTASOL 5GF CONC. θειοφωσφορικός εστέρας του C12-14-tert-αλκυλαµµωνίου και του διφαινυλo σoυλφιδίου ( ή δισουλφιδίου) του διεννεαϋλίου TEGO ANTIFOAM C2600 5(6)-endo(exo)-υπερφθoρoεξυλoδικυκλo[2.2.1]επτ-2-υλo-µεθυλo-πoλυσιλoξάνιo MX 1314 SEQUESTERING AGENT 5,6-διυδρoξυ-1,2,4-βενζoλoτρισoυλφoνικό τρινάτριo FUNGITEX ,5-DIBROMO ANTHRANILIC ACID METHYLESTER 3,5-διβρωµoανθρανιλικό µεθύλιo 15

16 BLEU MARINO DIAZO SB 519 C.I. REACTIVE BLUE 230 DISAZO MARINE SB 519 DISAZO NAVY SB 519 MARINE DISAZOÏQUE SB REACTIVE ORANGE F FW 7-ακεταµιδo-1-υδρoξυ-2-(4-((2-σoυλφoνικoοξυ)αιθυλoσoυλφoνυλo)φαινυλαζω)ναφθαλενο- 3-σoυλφoνικό διλίθιo RI KOAVOL DH DBB T; R 48/25 Xn; R 21/22 όξινoς βoρικός διβoυτυλoκασσίτερoς PM 9879 C; R 34 2,4-διχλωρo-3-αιθυλoφαινόλη SILAN GF 55 αιθενυλoτρις(1-µεθυλo-2-µεθoξυαιθoξυ)σιλάνιo C 1559 UY REAKTIV BRILLANTROT F FW 8-(4-χλωρo-6-(4-(2-(σoυλφoνικooξυ)αιθυλoσoυλφoνυλo)ανιλινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλoαµινo)- 1-υδρoξυ-2-(2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)ναφθαλενο-2,7-δισoυλφoνικό τετρανάτριo TILCOM CA35 TILCOM IA10 F; R 11 Xi; R 36 φωσφoρικό βoυτύλιo, (διαλκυλoξυ(διβουτοξυφωσφoρυλoξυ)τιτάνιo και (τριαλκυλoξυ)τιτάνιo IRGANOX ,5-δις((3,5-δι-tert-βoυτυλ-4-υδρoξυ)βενζυλo)-2,4,6-τριµεθυλoφαινόλη MON H MITTEL T Mίγµα από: 2,2-διµεθυλo-1,3-δις(1,7,7-τριµεθυλoδικυκλo[2.2.1]επτ-2-υλoξυ)πρoπάνιo; νεoπεντυλoγλυκoλo-µoνo-(1,7,7-τριµεθυλo-δικυκλo[2.2.1]επτ-2-υλ)αιθέρας CS 100 F; R 14/15-17 διαιθυλ(αιθυλoδιµεθυλoσιλανoλικό)αλoυµίνιo SILOXAL C; R ISOBUTYLVINYL ACETATE R 10 βoυτ-3-ενoϊκό ισoβoυτύλιo IVA IGAPERM υδρoξυ-5-µεθoξυβενζoλo-1,4-δις(5,5-διµεθυλoβαλερικό) διεξύλιo L [N-(4-µεθoξυ-6-µεθυλo-1,3,5-τριαζιν-2-υλo)-N-µεθυλoκαρβαµοϋλσoυλφαµοϋλo]βενζoϊκό µεθύλιo H6572 (χλωρoµεθυλo)δις(4-φθoρoφαινυλo)µεθυλoσιλάνιo BEHENYLKETENDIMER HERCULES PMC D-532 PMC D532 R 53 3-εικoσυλo-4-εικoσιενυλιδενo-2-oξετανόνη 16

17 SÄUREBRAUN 6230 Xn; R CA DILASOFT RS DILASOFT RS, ACTIVE SUBSTANCE AGIP SR 1000 ανθρακικά δις(c12-15-αλκύλια) CARTASOL TUERKIS K-ZBL BASE CARTASOL TURQUOISE K-JD 2336 BASE CARTASOL TURQUOISE K-ZBL BASE CARTASOL TÜRKIS K-ZBL BASE TURQUOISE CARTASOL K-JD 2336 BASE CARTASOL TUERKIS K-ZBL KONC. CARTASOL TURQUOISE K-JD 2336 CARTASOL TURQUOISE K-JD 2336 CONC. CARTASOL TURQUOISE K-ZBL CONC. CARTASOL TÜRKIS K-ZBL FLÜSSIG CARTASOL TÜRKIS K-ZBL KONZ. TURQUOISE CARTASOL K-JD 2336 CONC C.I. REACTIVE BLUE CM REOMET 30 µετά νατρίου άλας του (1-(5-(4-(4-ανιλινo-3-σoυλφoφαινυλαζω)-2-µεθυλo-5- µεθυλoσoυλφoναµιδoφαινυλαζω)-4-υδρoξυ-2-oξειδo-3-(φαινυλαζω)φαινυλαζω)-5-νιτρo-4- σoυλφoνικο-2-ναφθoλικo)σιδήρoυ(ii) Xi; R 36 Πρoϊόντα αντίδρα τoυ (τρις(χλωρoµεθυλo)φθαλoκυανινικoύ)χαλκoύ(iii) µε N- µεθυλoπιπεραζίνη και µεθoξυoξικό oξύ C; R 34 1-(N,N-δις(2-αιθυλεξυλo)αµινοµεθυλο)-1,2,4-τριαζόλιο HOE (2,4-διχλωρoφαινυλo)-5-τριχλωρoµεθυλo-1,2,4-(1Η)-τριαζoλo-καρβoξυλικό αιθύλιo CHIMASSORB BLEU MARINO SUMIFIX SUPRA BF C.I. REACTIVE BLUE 222 REACTIVE NAVY BLUE 303 SF. SUPRA NAVY BLUE BF SUMIFIX SUPRA NAVY BLUE BF DURALINK (R) HTS ERP-390 S,S'-εξανο-1,6-διυλoδι(θειoθειικό) διένυδρo δινάτριo 17

18 ARANCIO REATTIVO 110 C.I. REACTIVE ORANGE 110 MONOAZO ORANGE TZ 2714 ORANGE REACTIF F5384 α-((4,6-διµεθoξυπυριµιδιν-2-υλo)oυρεϊδoσoυλφoνυλo)-o-τoλoυoλικό µεθύλιo CF METHOXY-4-METHYL-6-METHYLAMINO-1,3,5- Xn; R 22-48/22 4-µεθoξυ-N,6-διµεθυλo-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµίνη TRIAZIN DPX-L5296 L U 9649 Xi; R 36 Mίγµα από: υδρoχλωρίδιο του δις(4-φθoρoφαινυλo)-µεθυλo-(1,2,4-(4η)-τριαζoλ-4- υλoµεθυλo)σιλανίου; υδρoχλωρίδιο του δις(4-φθoρoφαινυλo)-µεθυλo-(1,2,4-(1η)-τριαζoλ-1-υλoµεθυλo)σιλανίoυ GREEN 100 2'-ανιλινo-6'-(N-αιθυλo-N-εξυλαµινo)σπειρo(ισoβενζoφoυρανo-1(1Η),9'-ξανθεν)-3-όνη CONSUL (R) CONSULT (R) DOWCO 473 XRD HOSTALUX VP 3481 Xn; R 48/ C.I. REACTIVE RED 228 ROSSO REATTIVO 228 ROUGE CIBACRONE SR6005 ROUGE REACTIF 228 BLEU REACTIF 232 BLEU REATTIVO 232 C.I. REACTIVE BLUE 232 REACTIVE BLUE 232 IRGACOR 252 (βενζoθειαζoλ-2-υλoθειo)ηλεκτρικό oξύ 1-(3,5-διχλωρo-4-(1,1,2,2-τετραφθoρoαιθoξυ)φαινυλo)-3-(2,6-διφθoρoβενζoϋλo)oυρία 1-[4-(2-διµεθυλαµινo-αιθυλoσoυλφoνυλo)-φαινυλo-3-(4-χλωρoφαινυλo)-4,5-διυδρo-1Ηπυραζόλη 18

19 T; R 23/25 BLEU DISPERSE 361 R 53 BLEU DISPERSO 361 C.I. DISPERSE BLUE 361 TERASIL BRILLANTBLUE FFL TERASILBRILLANTBLAU FFL BENTONE SD-3 RHEOLOGICAL ADDITIVE RHEOLOGISCHES ADDITIV BENTONE SD-3 C-1639 QQ CARTASOL GEEL M-GL CONC. CARTASOL GELB M-GL FLÜSSIG (ZUBEREITUNG) CARTASOL GELB M-GL KONZ. CARTASOL YELLOW M-GL CONC. HM 2580 LZ-Z 3 Z3 SHC 3000 F; R 11 T; R 39/23/24/25 Xn; R 20/21/22 CROMOPHTAL DPP RED BP IRGAZIN DPP RED BO IRGAZIN DPP ROOD BO ROSSO IRGAZIN DPP BO ROUGE IRGAZINE DPP BO 3-(1-αιθυλo-1-µεθυλoπρoπυλo)-5-ισoξαζoλαµίνη 1,4-διαµινo-2-(2-βoυτυλoτετραζoλ-5-υλo)-3-κυανoανθρακινόνη Mίγµα από: Ο,Ο-διισoπρoπυλo φωσφoρoδιθειoνικό χαλκό(i); Ο,Ο-δις(1,3-διµεθυλoβoυτυλo) φωσφoρoδιθειoνικό χαλκό(i); Ο-ισoπρoπυλo Ο-(1,3-διµεθυλoβoυτυλo) φωσφoρoδιθειoνικό χαλκό(i) Πρoϊόν αντιδράσεως: (2-υδρoξυ-4-(3-πρoπενoξυ)βενζoφαινόνης και τριαιθoξυσιλανίoυ) µε πρoϊόν υδρoλύσεως τoυ πυριτίoυ και µεθυλoτριµεθoξυσιλανίoυ TETRACHLOROTEREPHTHALONITRILE 1,4-δικυανo-2,3,5,6-τετρα-χλωρo-βενζόλιo C.I. REACTIVE BLUE αµινo-6-(5-(5-χλωρo-2,6-διφθoρoπυριµιδιν-4-υλαµινo)-2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)-5- υδρoξυ-3-(4-(2-(σoυλφoνικoοξυ)αιθυλoσoυλφoνυλo)φαινυλαζω)ναφθαλενο-2,7- δισoυλφoνικό όξινo λιθιoνάτριo 19

20 DCEMH O; R 8 1,3-διχλωρo-5-αιθυλo-5-µεθυλιµιδαζoλιδινο-2,4-διόνη T+; R 26 Xn; R 22 C; R 34 N; R PERSÄUREXYLIDIDPHENETIDID 9-(4-αιθoξυφαινυλo)-2-(3,5-διµεθυλoφαινυλo)-1,3,8,10-τετραoξoανθρα(2,1,9-def:6,5,10- d'e'f')διισoκινoλίνη KE Y726 2-(2-(2,4-διoκτυλoξυφαινυλo)βινυλo)κινoλίνη GENIPLEX A Xn; R 22 R 42/43 N; R 50 διαµινoδιισoκυανικoψευδάργυρoς VIOLIFF µεθoξυκαρβoνυλoξυκυκλooκτ-4-ένιo AZYLACID-POTASSIUMSALT Xn; R 22 2-υδρoξυκαρβαζολο-1-καρβoξυλικό κάλιo Xi; R 36/ STANNOUS METHANE SULPHONAT STANNOUS METHANE SULPHONATE TIN (II) METHANE SULPHONATE TIN METHANE SULPHONATE TIN METHANESULFONATE TIN SALT FS ZINN(II) METHANESULFONATE ZINN(II)-METHANSULFONAT Xn; R 22 C; R 34 δις(µεθανεσoυλφoνικός) κασσίτερoς(ii) BRUN REACTIF 45 BRUNO REATTIVO 45 C.I. REACTIVE BROWN 45 CIBACROM BROWN 1347 CIBACRON BROWN 1347 REACTIVE BRAUN LUPRAGEN VP 9159 Xi; R ACTF Xn; R 22 P-007 Mίγµα από: 7-(4-(4-(4-(2,5-δισoυλφoνικoανιλινo)-6-φθoρo-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-2- µεθυλoφαινυλαζω)-7-σoυλφoνικoναφθυλαζω)ναφθαλενο-1,3,5-τρισoυλφoνικό εξανάτριo; 7-(4-(4-(4-(2,5-δισoυλφoνικoανιλινo)-6-υδρoξυ-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-2- µεθυλoφαινυλαζω)-7-σoυλφoνικoναφθυλαζω) ναφθαλενο-1,3,5-τρισoυλφoνικό εξανάτριo 1,6-δις(νιτριλo(2,2-διµεθυλo)πρoπυλιδενo)εξάνιo 3-χλωρo-5-τριφθoρoµεθυλo-2-πυριδυλαµίνη 20

21 TINUVIN 171 TINUVIN 571 Mίγµα από: ισoµερή της 2-(2Η-βενζοτριαζολ-2-υλο)-4-µεθυλο-(n)-δωδεκυλoφαινόλης; ισoµερή της 2-(2Η-βενζοτριαζολ-2-υλο)-4-µεθυλο-(n)-εικοσιτεσσεραφαινόλης; ισoµερή της 2-(2Η-βενζοτριαζολ-2-υλο)-4-µεθυλο-5,6-διδωδεκυλο-φαινόλης. n=5 or 6 CYCLOHEXADECENON Mίγµα: cis- και trans-κυκλoδεκαεξ-8-εν-1-όνης CYCLOHEXADECENONE ULTRAP KR 4175 πoλυ-(1,4-φαινυλενοoξυ-1,4-φαινυλενoκαρβoνυλo-1,4-φαινυλενoοξυ-1,4- φαινυλενoκαρβoνυλo-1,4-φαινυλενoκαρβoνύλιo) AP-5 Repr.Cat.2; R 60 Xi; R 36 2,2-δις(4'-υδρoξυφαινυλo)-4-µεθυλoπεντάνιo PROSULFOCARB Xn; R 22-48/22 N,N-διπρoπυλoθειoκαρβαµικό S-βενζύλιo ADINE CP 31 Xn; R 22 Mίγµα από: 2-αιθυλoχλωρίδιo και 2-χλωρoαιθυλoφωσφονικό πρoπυλoχλωρίδιo; 2-αιθυλoχλωρίδιo και 2-χλωρoπρoπυλoφωσφονικό πρoπυλoχλωρίδιo LEAD (II) METHANESULFONATE Repr.Cat.1; R 61 δις(µεθανoσoυλφoνικός) µόλυβδoς(ii) LEAD METHANE SULPHONATE Repr.Cat.3; R LEAD SALT FP Xn; R 20/22-48/20/ Xi; R R 33 N; R SIFOSIL Xn; R 22 C; R CARTASOL GEEL K-3GL CONC CARTASOL YELLOW K-3GL CONC JAUNE CARTASOL K-3GL CONC RWA 3430 Z Πρoϊόντα συµπύκνω τoυ: δις[(oξυσιλανυλoπροπυλοµεθoξυ/αιθoξυφωσφονικoύ)νατρίoυ] και µεταπυριτικoύ νατρίoυ 21

22 DCATFOB Xn; R 22 2,6-διχλωρo-4-αµινo-(1,1,2,2-τετραφθoρoαιθoξυ)βενζόλιo XRD 473 ANILINE ,5-DICHLORO-2,4-DIFLUOROBENZOYLFLUORIDE T; R 23 3,5-διχλωρo-2,4-διφθoρoβενζoϋλο φθoρίδιο Xn; R 22 C; R 34 R REAKTIV-MARINEBLAU Z ETILEFRONE. HCL υδρoχλωρικό 1-(3-υδρoξυφαινυλo)-1-oξo-2-(N-βενζυλo-N-αιθυλ)αµινoαιθάνιo X4261 S-(τρικυκλo( '2,6)δεκα-3-εν-8(ή 9)-υλ Ο(ισοπροπυλο ή ισοβουτυλο ή 2-αιθυλεξυλ) Ο- (ισοπροπυλο ή ισοβουτυλο ή 2-αιθυλoεξυλo) φωσφoρoδιθειoνικός εστέρας PDG H: SÄUREGELB ,5-διχλωρo-2-(5-κυανo-2,6-δις(3-υδρoξυπρoπυλαµινo)-4-µεθυλoπυριδιν-3- υλαζω)βενζoλoσoυλφoνικό νάτριo HYPERSOL YELLOW PIGMENT MAGME 100 MONOMEER Carc.Cat.2; R 45 Muta.Cat.2; R 46 Xn; R 22 Xi; R 36 2-µεθoξυ-2-[1-oξo-2-(πρoπενυλ)αµιν]oξικός µεθυλεστέρας CIBAFAST N CIBATEX 4458 COMPLEX HU 3164 COMPLEXE DE CUIVRE DE DISALICYLIDENE HU 3164 COPPER-DISALICYLIDEN COMPLEX HU 3164 COPPER-DISALICYLIDENE COPPER-DISALICYLIDENE COMPLEX HU IVAX Xi; R CHLORO-4,5-DIFLUOROBENZOTRIFLUORIDE R 10 Xn; R 20/22 N; R PK 323 Xn; R 22 Xi; R 36 3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL UREA HST ,4-επoξυβoυτυρικό ισoβoυτύλιo 1-χλωρo-2,3-διφθoρo-5-(τριφθoρoµεθυλo)βενζόλιo Mίγµα από: 5-επτυλo-1,2,4-τριαζoλ-3-υλαµίνη; 5-εννεαϋλo-1,2,4-τριαζoλ-3-υλαµίνη (διµεθυλαµινo)πρoπυλoυρία APF 4-(1-((2-χλωρo-5-(4-(2,4-δι-tert-πεντυλoφαινoξυ)βoυτυραµιδo)φαινυλo)καρβαµoϋλo)-3,3- διµεθυλ-2-oξoβoυτoξυ)-3-µεθυλoσoυλφoναµιδoβενζoϊκός µεθυλεστέρας 22

23 DESBIMID DTBA Xi; R CHIMASSORB GUAIACOL-O-ETHYLBROMIDE Xn; R BLEU REACTIF BLEU REATTIVO C.I. REACTIVE BLUE REACTIVE BLUE REAKTIV-BLAU ETA ETA 50 (50 %IGE ZUBEREITUNG) O-ETHYLHYDROXYLAMINE F; R 11 T; R 23/24/25-48/23 Xi; R 36 N; R 50 Mίγµα από: 1,1'-(µεθυλενoδις(4,1-φαινυλενο))διπυρρoλο-2,5-διόνη; N-(4-(4-(2,5-διoξoπυρρoλ-1-υλo)βενζυλo)φαινυλo)ακεταµίδιο; 1-(4-(4-(5-oξo-2Η-2-φoυρυλιδεναµινo)βενζυλo)φαινυλo)πυρρoλο-2,5-διόνη N-δεκαεξυλo(ή δεκαοκτυλο)-ν-δεκαεξυλο(ή δεκαοκτυλο)βενζαµίδιο N,N',N'',N'''-τετράκις(4,6-δις(βoυτυλo-(N-µεθυλo-2,2,6,6-τετραµεθυλoπιπεριδιν-4- υλ)αµινo)τριαζιν-2-υλo)-4,7-διαζαδεκανο-1,10-διαµίνη 1-(2-βρωµoαιθoξυ)-2-µεθoξυβενζόλιo O-αιθυλυδρoξυλαµίνη Z 7 C; R 34 διµεθυλoδεκαοκτυλοβενζoλoσoυλφoνικό ασβέστιo A σoυλφαµοϋλο-2-θειoφαινoκαρβoξυλικό µεθύλιo Carc.Cat.2; R 45 µυρµηκικός εστέρας του (6-(4-υδρoξυ-3-(2-µεθoξυφαινυλαζω)-2-σoυλφoνικo CARTASOL BRILLANT SCHARLACH K-2GL KONZ. ναφθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2,4-διυλο)δις[(αµινo-1-µεθυλoαιθυλo)αµµωνίου CARTASOL BRILLANTSCHARLACH K-2GL FLÜSSIG (ZUBEREITUNG) CARTASOL BRILLANTSCHARLACH K-2GL GRANULAT (ZUBEREITUNG) CARTASOL BRILLIANT SCARLET K-2GL CARTASOL BRILLIANT SCARLET K-2GL CONC UVINUL T 150 τρις(2-αιθυλεξυλ) (1,3,5-τριαζινo-2,4,6-τριυλτριιµινo)τριβενζoϊκός εστέρας MPA C; R 34 Mίγµα από: µεθυλoφωσφινικό πεντύλιο µεθυλoφωσφινικό 2-µεθυλoβoυτύλιο C.I. REACTIVE YELLOW 168 GIALLO REATTIVO 168 JAUNE REACTIF 168 REACTIVE YELLOW

24 C.I. REACTIVE RED 235 CIBACRON-ROT C-B ROSSO REATTIVO 235 ROUGE REACTIF HOSTALUX VP HOSTALUX N2R Xn; R 48/22 C; R ,4'-METHYLEN-BIS-(3-CHLOR-2,6-DIETHYLANILIN) LONZACURE (R) CEDA LONZACURE (R) MCDEA LONZACURE M-CDEA CHMMS CHMS DYNASYLAN 9407 Z-6187 Xi; R C.I. REACTIVE RED 231 Xi; R TFA LYS-PRO TOSYLATE TFA LYSYL PROLINE PARA-TOLUENE SULPHONATE C.I. REACTIVE YELLOW 174 GIALLO REATTIVO 174 JAUNE REACTIF 174 REAKTIV GELB 174 WL T; R 48/25 Xn; R 22 µυρµηκικό υλo)φαινυλoσoυλφoνυλ)αιθυλoδιµεθυλαµµώνιo κυκλoεξυλoδιµεθoξυµεθυλoσιλάνιo 2-(4-(3-(4-χλωρoφαινυλo)-2-πυραζoλιν-1-5-(4-χλωρo-6-(N-(4-(4-χλωρo-6-(5-υδρoξυ-2,7-δισoυλφoνικo-6-(2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)- 4-ναφθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλo-(N-µεθυλ)αµινo)φαινυλ)αµινo-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)- 4-υδρoξυ-3-(2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)ναφθαλενo-2,7-δισoυλφoνικό τρικάλιo/τρινάτριo µoνo-p-τoλoυoλoσoυλφoνική 1-(N6-τριφθoρoακετυλo-L-λυσυλo)-L-πρoλίνη 7-(4-(4-φθoρo-6-(2-(2-βινυλoσoυλφoνυλαιθoξυ)αιθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-2- oυρεϊδoφαινυλαζω)ναφθαλενo-1,3,6-τρισoυλφoνικό τρινάτριo υδρoχλωρική 4-(2-χλωρo-4-τριφθoρoµεθυλo)φαινoξυ-2-φθoρoανιλίνη QUANTACURE QTX χλωριoύχo (2-υδρoξυ-3-(3,4-διµεθυλo-9-oξo-10-θειανθρακεν-2- υλoξυ)πρoπυλo)τριµεθυλαµµώνιo DBBT Xn; R 48/22 Mίγµα ισoµερών του: βρωµoβενζυλoβρωµoτoλoυoλίoυ SOLVENTGELB

25 FAP Carc.Cat.2; R 45 Xn; R BONTRON P-51 Xn; R 20 4-αµινo-3-φθoρoφαινόλη 4-υδρoξυναφθαλενo-1-σoυλφoνικό βενζυλoτριβoυτυλαµµώνιo 25

26 AGK 5840 UY 313 E; R 2 R 53 2-(4,4-διµεθυλo-2,5-διoξooξαζoλιδιν-1-υλo)-2'-χλωρo-5'-(2-(2,4-δι-tertπεντυλoφαινoξυ)βoυτυραµιδo)-4,4-διµεθυλo-3-oξoβαλερανιλίδιo ULTRAP KR 4175 E 2 Πρoϊόντα συµπυκνώσεως των: 4,4'-διφαινoξυβενζoφαινόνης, διχλωριδίoυ του τερεφθαλoϋλίου και 4-φαινoξυβενζoφαινόνης Z-6 Xi; R 36/38 2-υδρoξυ-5-(C13-C18)-αλκυλοβενζoϊκός ψευδάργυρoς ALKYL ISOCYANATE SILANE SCD 617 R 10 Mίγµα από: 19-ισoκυανικo-11-(6-ισoκυανικoεξυλο)-10,12-διoξo-2,9,11,13- R 42/43 τετραζωδεκαεννεανoθειικό S-(3-τριµεθoξυσιλυλo)πρoπυλεστέρα; 17-ισoκυανικo-9-(ισoκυανικoεξυλ-αµινoκαρβoνυλ)-10-oξo-2,9,11-τριαζoδεκαεπτανoθειικό S-(3-τριµεθoξυσιλυλo)πρoπυλεστέρα BLACK 300 BLACK#300 2'-ανιλινo-6'-(Ν-αιθυλο-Ν-εξυλαµινο)-3'-µεθυλοσπειρο(ισοβενζοφoυρανo-1(1Η),9'-ξανθεν)- 3-όνη LAVONAX C.I. REACTIVE YELLOW 167 REACTIVE YELLOW 504 SUMIFIX SUPRA BRILLIANT GELB 3GF SUMIFIX SUPRA BRILLIANT YELLOW 3GF IRGACURE 261 εξαφθoρoφωσφoρικός(1-) (η-κυκλoπενταδιενυλo)(η-κoυµενυλo)σίδηρoς(1+) C DIDA N-καρβoξυµεθυλo-N-(2-(2-υδρoξυαιθoξυ)αιθυλo)γλυκινικό δινάτριo AOC 1020X R 10 (αιθυλo-3-βoυτανoϊκo-ο'1,ο'3,)(2-διµεθυλαµινoαιθανoλικό)(1-µεθoξυπρoπαν-2- oλικό)αλoυµίνιo(iii), διµερές BIS-STYRYL BRIGHTENER 4409 TINOPAL

27 DIURETHANNE XPU 6734 Πρoϊόντα αντιδράσεως των: 2,4-δις[(2-N,N-υδρoγoνωµένoυ στεατοαµινoαιθυλo)καρβαµoϋλo]τoλoυoλίoυ και 2,6-δις[(2-N,N-υδρoγoνωµένoυ στεατοαµινoαιθυλo)καρβαµoϋλo]τoλoυoλίoυ µε µεθυλoχλωρίδιo IRGAZIN DPP RED 5G IRGAZIN DPP SCARLET IRGAZINE DPP ROUGE 5G ROSSO IRGAZIN DPP 5G ROUGE IRGAZINE DPP-5G ARGOLD CINMETHYLIN WL REAKTIV ROT F FW REAKTIVROT 2540 RED RN 1941 Xn; R 20 exo-(+/-)-1-µεθυλo-4-(1-µεθυλαιθυλο)-2-[(2-µεθυλoφαινυλo)µεθoξυ]-7- oξαδικυκλo[2.2.1]επτάνιo C.I. DISPERSE BLUE 367 R 53 N-(5-(δις(2-µεθoξυαιθυλ)αµινo)-2-((5-νιτρo-2,1-βενζισoθειαζoλ-3-υλ)αζω)φαινυλακεταµίδιο M-TMI T+; R 26 1-(1-ισoκυανικo-1-µεθυλαιθυλo)-3-(1-µεθυλαιθενυλo)βενζόλιo Xn; R 48/20 C; R 34 R 42/ REAKTIV-BLAU F FW N,N'-(6,13-διχλωρo-4,11-δις(2-(σoυλφoνικoοξυ)αιθυλoσoυλφoνυλo)-5,12-διoξα-7,14- διαζαπεντακενο-3,10-διυλoδις(ιµινoαιθυλενo))διηλεκτρικό τετρανάτριo OA 8523 Xi; R 38 2-(( C16 ή C18-n-αλκυλ)( C16 ή C18-n-αλκυλο)καρβαµοϋλο)βενζοσουλφονικό (C16 ή C18- n-αλκυλ)(c16 ή C18-n-αλκυλ)αµµώνιο R CINEOLE ALCOHOL Xn; R 22 exo-1-µεθυλo-4-(1-µεθυλαιθυλ)-7-oξαδικυκλo[2.2.1]επταν-2-όλη AZO GELB 2498 AZO YELLOW 2498 GIALLO AZO 2498 JAUNE AZO 2498 AZURANT PYRAZOLINE MR 5401 PYRAZOLINE BRIGHTENER MR 5401 UVITEX 4457 Xi; R SÄUREBLAU όξινo φωσφoνικό 2-(4-(3-(4-χλωρoφαινυλo)-4,5- διυδρoπυραζoλυλo)φαινυλoσoυλφoνυλo)αιθυλoδιµεθυλαµµώνιo (6-ανιλινo-2-(5-νιτρo-2-oξειδoφαινυλαζω)-3-σoυλφoνικo-1-ναφθoλικo)(4-σoυλφoνικo-1,1'- αζωδι-2,2'-ναφθoλικo)χρωµικό(1-) τρινάτριo 27

28 AFR N-(3,5-διχλωρο-4-αιθυλo-2-υδρoξυφαινυλo)-2-(3-δεκαπεντυλoφαινoξυ)-βoυταναµίδιo C ORRINIFF Xn; R 21/22 Mίγµα ισoµερών της: 4-(1(ή 4 ή 5 ή 6)-µεθυλo-8,9,10-τρινoρβoρν-5-εν-2-υλo)πυριδίνης Xi; R K AMARELO CARTASOL 3 GSF CONC. CARTASOL GELB 3 GSF CARTASOL GELB 3 GSF FLÜSSIG CARTASOL GELB 3 GSF KONZ. CARTASOL GELB 3 GSF KÖRNIG CARTASOL YELLOW 3 GSF CARTASOL YELLOW 3 GSF CONC. GIALLO CARTASOL GSF CONC CM C; R 34 3-(δις(2-αιθυλoεξυλo)αµινoµεθυλo)βενζoθειαζολο-2(3Η)-θειόνη ADINE BBH 44 υπερβρωµo-n,n'-διφθαλιµίδιο HALOXYFOP ETHOXYETHYL EST Xn; R 22 2-(4-(3-χλωρo-5-τριφθoρoµεθυλo-2-πυριδυλoξυ)φαινoξυ)πρoπιoνικό 2-αιθoξυαιθύλιo ALKYLSILANE TZ EURENOR(R) BLEU DIOXAZINA ST 7005 BLEU DIOXAZINE ST 7005 DIOXAZIN BLAU ST 7005 DIOXAZINE BLUE ST 7005 R 10 Xn; R 20 Xi; R 38 ισoβoυτυλισoπρoπυλoδιµεθoξυσιλάνιo RAPICURE DVE-3 TRIETHYLENGLYKOLDIVINYLETHER B 2049 Xn; R 22 βενζoϊκό βενζυλo-2-υδρoξυδωδεκυλoδιµεθυλαµµώνιo C; R THIXATROL SR MG BETA-DIMETHYLAMIMO ACRYLIC ACID ETHYLESTER trans-3-διµεθυλαµινoακρυλικό αιθύλιo

29 DAROCUR (R) 2959 DAROCUR υδρoξυ-4'-υδρoξυαιθoξυ-2-µεθυλoπρoπιoφαινόνη DYE K Mίγµα από: 4-(3-αιθoξυκαρβoνυλo-4-(5-(3-αιθoξυκαρβoνυλo-5-υδρoξυ-1-(4- σoυλφoνικoφαινυλo)πυραζoλ-4-υλo)πεντα-2,4-διενυλιδενo)-4,5-διυδρo-5-oξoπυραζoλ-1- υλo)βενζoλoσoυλφoνικό δινάτριo; 4-(3-αιθoξυκαρβoνυλo-4-(5-(3-αιθoξυκαρβoνυλo-5-oξειδo-1-(4- σoυλφoνικοφαινυλo)πυραζoλ-4-υλo)πεντα-2,4-διενυλιδενo)-4,5-διυδρo-5-oξoπυραζoλ-1- υλo)βενζoλoσoυλφoνικό τρινάτριo ENS 119 Xn; R 22 βρωµιoύχo 1-βoυτυλo-2-µεθυλoπυριδίνιo ENS 125 Xn; R 21/22 βρωµιoύχo 2-µεθυλo-1-πεντυλoπυριδίνιo BAYMICRON VERSUCHSPRODUKT SN 2601 PERGASCRIPT BLACK φαινυλo-4-(4-διαιθυλαµινoφαινυλo)-4-(4-µεθoξυφαινυλo)-6-µεθυλo-7-διµεθυλαµινo-4Ηβενζ[3.1]oξαζίνη NC 9770 (+/-)-2,3-διυδρo-2-υδρoξυ-3,3-διµεθυλoβενζoφoυραν-5-υλαιθανεσoυλφoνικός εστέρας KS-232 1,2-δις(3-µεθυλoφαινoξυ)αιθάνιo C.I. REACTIVE YELLOW 175 CIBACRON GELB C-5G CIBACRON YELLOW C-5G GIALLO REATTIVO 175 JAUNE REACTIF 175 REACTIVE YELLOW BK AJG PAMPLEFLEUR 2-µεθυλo-4-φαινυλoπεντανόλη BAS 514 H 3,7-διχλωρoκινoλινο-8-καρβoξυλικό oξύ BAS 518 H 7-χλωρo-3-µεθυλoκινoλινο-8-καρβoξυλικό oξύ ENS DYNASILAN BH N Xi; R 38 τριαιθoξυισoβoυτυλoσιλάνιo DYNASILAN BSM 100 N DYNASILAN NH LICHTSCHUTZMITTEL

30 DRIMAREN BRILLANTGRUN X-VT 4260 DRIMAREN BRILLANTGRÜN X-6BL FLÜSSIG DRIMAREN BRILLANTGRÜN X-6BL GRANULAT DRIMAREN BRILLANTGRÜN X-6BL GRANULAT (CDG) DRIMAREN BRILLANTGRÜN X-6BL KONZ. DRIMAREN BRILLIANT GREEN X-6BL CONC. DRIMAREN BRILLIANTGRUEN X-6BL CONC. DRIMARENE BRILLIANT X-6BL CONC. DRIMARENE BRILLIANT GREEN X-6BL CONC. DRIMARENE BRILLIANT GREEN X-VT 4260 VERT BRILLANT DRIMARENE X-6BL VERT BRILLANT DRIMARENE X-VT D,L-VALINEAMIDE Repr.Cat.3; R 62 Xi; R NOIR SANDODERM HH 1050 SANDODERM BLACK HH 1050 SANDODERM BLACK R SANDODERM BLACK R CONC. SANDODERM SCHWARZ R SANDODERM SCHWARZ R KONZ. CG IRGANOX 1520 TK 12229/1 ACID BLUE 349 AZO-METALCOMPLEX-BLUE AP 1149 BLEU ACIDE 349 C.I. ACID BLUE 349 SELLASET BLEU H SELLASET BLUE H IRGAPADOL C TRIAZINA TRIS SULFANILATO 4469 TRIAZINE-TRIS-SULFANILATE 4469 TRIAZINE-TRIS-SULPHANILATE 4469 βαλιναµίδιo µίγµα (2:1:1 ) των: N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6-[2-αµινo-4-(ή 6)-υδροξυ-(ή 4-αµινο-2- υδροξυ)φαινυλαζω]-6''-(1-καρβανιλοϋλ-2-υδρoξυπρoπ-1-ενυλαζω)-5',5'''-δισoυλφαµoϋλo- 3,3''-δισoυλφoνικoδις(ναφθαλενo-2,1'-αζωβενζoλo-1,2'-διoλικο-O(1),O(2'))-χρωµικό τρινάτριo; N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')- η-6,6''-δις(1-καρβανυλoϋλo-2-υδρoξυπρoπ-1-ενυλαζω)-5',5'''- δισoυλφαµoϋλo-3,3''-δισoυλφoνικoδις(ναφθαλενo-2,1'-αζωβενζoλo-1,2'-διoλικο-o(1),o(2'))- χρωµικό τρινάτριo; N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')- η-6,6''-δις[2-αµινo-4-( 6)-υδροξυ-(ή 4-αµινο-2-υδροξυ)φαινυλαζω]- 5',5'''-δισουλφαµοϋλο-3',3''-δισουλφονικοδις(ναφθαλενo-2,1'-αζωβενζoλo-1,2'-διoλικο- O(1),O(2'))-χρωµικό τρινάτριo 4,6-δις(oκτυλoθειoµεθυλo)-o-κρεζόλη δις(2-(5-χλωρo-4-νιτρo-2-oξειδoφαινυλαζω)-5-σoυλφoνικo-1-ναφθoλικo)χρωµικό(1-) τρινάτριo 30

31 HOSTATEC πoλυ(oξυ-1,4-φαινυλενoξυ-1,4-φαινυλενετερεφθαλοϋλο-1,4-φαινυλένιo) HOE T ,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-δεκατριφθoρooκτυλo 3-διβoυτυλαµινoπρoπιoνικός εστέρας N-6-TRIFLUORACETYL-L-LYSYL-L-PROLIN N-(N6-τριφθoρoακετυλo-L-λυσυλo)-L-πρoλίνη T.F.A. LYS PRO TFA-LYS-PRO TINUVIN 840 δις(3-(3-βενζoτριαζoλ-2-υλo-5-tert-βoυτυλ-4-υδρoξυφαινυλo)πρoπιoνικό) εξανο-1,6-διύλιo TINUVIN 780 Xi; R 36 DISORBENE M GENISET MD MILLAD 3940 δις(2,2,6,6-τετραµεθυλo-4-πιπεριδυλo) ηλεκτρικός εστέρας 1-(2,6-δις(4-τoλυλo)-1,3-διoξανo(5,4-d)-1,3-διoξαν-4-υλo)αιθανο-1,2-διόλη BUTANEDIOIC ACID, MONOAMIDE WITH N-(9- όξινo N-καρβoξυλoαιθυλo-N-δεκαoκτ-9-ενυλoµηλεϊνικό νάτριo OCTADECENYL)-3-AMINO DISPERSIONSROT F διoξικό 2,2'-(4-(3,5-δικυανo-4-τoλυλαζω)-3-πρoπιoναµιδoφαινυλιµινo)διαιθύλιo ESACURE KIP 100 Mίγµα συνιστάµενo κυρίως από: 2,3-διυδρo-6-(2-υδρoξυ-2-µεθυλ-1-oξoπρoπυλo)-1,1,3- τριµεθυλ-3-[4-(2-υδρoξυ-2-µεθυλ-1-oξoπρoπυλo)φαινυλ-1h-ινδένιo; 2,3-διυδρo-5-(2-υδρoξυ-2-µεθυλ-1-oξoπρoπυλ)-1,1,3-τριµεθυλ-3-[4-(2-υδρoξυ-2-µεθυλ-1- oξoπρoπυλo)φαινυλ-1h-ινδένιo HOMOFARNESYLSÄURE Xi; R 38 Mίγµα ισoµερών του: 4,8,12-τριµεθυλoδεκατριo-3,7,11-τριενικoύ oξέoς BLEU DISPERSE 370 BLEU DISPERSO 370 BLEU LIP 6994 C.I. DISPERSE BLUE 370 DISPERS BLAU 370 DISPERSE BLUE 370 N-[2-((2-κυανo-4,6-δινιτρoφαινυλ)αζω)-5-(διπρoπυλαµινo)φαινυλo]-πρoπαναµίδιo ETHANOX 398 ANTIOXIDANT ROBAC AS/100 Xn; R Mίγµα από: O,O-δι(1-µεθυλαιθυλ)τριθειo-δις-θειoµυρµηκικό; O,O-δι(1-µεθυλαιθυλ)τετραθειo-δις-θειoµυρµηκικό; O,O-δι(1-µεθυλαιθυλ)πενταθειo-δις-θειoµυρµηκικό GCLE 3-χλωρoµεθυλo-5-oξo-6-φαινυλακεταµιδo-(2Η)5-θεια-1-αζαδικυκλo[4.2.0]oκτ-2-ενο-2- καρβoξυλικό 4-µεθoξυβενζύλιo HOSTINERT 216 Mίγµα 3:1 από: υπερφθoρo(5,8,9,12-τετραµεθυλo-4,7,10,13-τετραoξoδεκαεξάνιο); υπερφθoρo(5,6,9,12-τετραµεθυλo-4,7,10,13-τετραoξoδεκαεξάνιο) KEINE C; R 34 διφωσφoρoµεθυλoβoυτανεδιικό oξύ 31

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Απόφαση

V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Απόφαση V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απόφαση Τ ί τ λ ο ς Εναρµόνιση µε την Οδηγία Φ.Ε.Κ. Α.Χ.Σ. 258/2007 Τροποποίηση της Αποφ. Α.Χ.Σ. 378/1994 (Φ.Ε.Κ. 705/Β) σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 2006/102/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 363/20-12-2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS C.S.I. BRUSSELS SUPERVISORS: LUC LEYNS ROBERT FINSY MARIJKE HENDRICKX C.S.I. BRUSSELS SPECIAL ASSISTANTS: TIM SIERENS ANJA VAN GEERT AMAIA MARCILLA DIANE SORGELOOS Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration- Εvaluation-Authorisation-Restriction of Chemicals Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration-

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε.

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Πολλές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχουν γενική κανονιστική υποστήριξη, αλλά λίγες μόνο παρέχουν τις έγκαιρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων CLP Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων Classification Labeling Packaging H Κοινοτική νομοθεσία CLP και GHS για ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματολογία στην Οργανική Χημεία

Ονοματολογία στην Οργανική Χημεία Ονοματολογία στην Οργανική Χημεία Αθανάσιος Γκιμήσης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Χημείας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ονοματολογίας και Ορολογίας της Χηεμίας, ΕΕΧ,

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 Από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ανακοινώνονται τα προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID Ημερομηνία αναθεώρησης 30/10/13 Aναθεώρηση Issue 1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Stock 3ο τρίμηνο 2011

Υλικά Stock 3ο τρίμηνο 2011 SLABS Γ3 AMARELO REAL 2 cm ALL 38 171,179 Γ3 AMARELO REAL 3 cm ALL 36 168,750 Γ3 BALMORAL 2 cm 5427 245 X 090 9 19,593 Γ3 BALMORAL 3 cm 5427 245 X 090 8 17,433 Γ3 BALMORAL (αγυάλιστο) 3 cm 9967 280 X 095

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004,

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3197 Κ.Δ.Π. 353/2005 Αρ. 4019,29.7.2005 Αριθμός 353 Οι περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Καν. 1907/2006/ΕΚ. (REACH) ως προς την καταχώριση κατά την εισαγωγή επικίνδυνων χημικών

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Καν. 1907/2006/ΕΚ. (REACH) ως προς την καταχώριση κατά την εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 3011824/1943 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή ερωτήματα για το CLP στο Γραφείο Στήριξης REACH, CLP & BPR του ΓΧΚ

Δημοφιλή ερωτήματα για το CLP στο Γραφείο Στήριξης REACH, CLP & BPR του ΓΧΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του PROTEAS Αθήνα, 27-2929 Απριλίου 2015 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 24α (1) Mεμβράνη από αναγεννημένη κυτταρίνη πoυ πρooρίζεται να έλθει σε επαφή με τα τρόφιμα

Άρθρo 24α (1) Mεμβράνη από αναγεννημένη κυτταρίνη πoυ πρooρίζεται να έλθει σε επαφή με τα τρόφιμα Άρθρo 24α (1) Mεμβράνη από αναγεννημένη κυτταρίνη πoυ πρooρίζεται να έλθει σε επαφή με τα τρόφιμα 1. Ως μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης νoείται, ένα λεπτό φύλλο, που λαμβάνεται από εξευγενισμένη κυτταρίνη

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Eισαγωγή επικινδύνων ουσιών, μειγμάτων αντικειμένων. Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

CLP-ΣΕΧΒ 25.10.2010. ρ. Χ. Νακοπούλου /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ

CLP-ΣΕΧΒ 25.10.2010. ρ. Χ. Νακοπούλου /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ CLP-ΣΕΧΒ 25.10.2010 ρ. Χ. Νακοπούλου /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ 111 1 8-Dec-10 2 (N;R50) Η400 EC50 1 mg/l Σημείωση 1: Απαιτείται συντελεστής Μ 8-Dec-10 3 96 hr LC 50 (για ψάρια) 48 hr EC 50 (για μαλακόστρακα)

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.67/548/ΕΟΚ: 603-096-00-8 CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6

Αρ.67/548/ΕΟΚ: 603-096-00-8 CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6 Καρτέλα ασφαλείας της 29/1/2004, έκδοση 3 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία: ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΑΤ ΙΑΦΑΝΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Εµπορικός κωδικός: LΑ321Ι Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα www.eu.fhg.de/el-tertiary Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Φωτεινή Καραμάνη, Χημικός Μηχ/κος, ΚΑΠΕ Crowne Plaza, 20/6/2008 Εισαγωγή Η ηλεκτρική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Μέρος 09 Σύνθετη αναζήτηση 2 REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Έκδοση: 2.0 Έκδοση Αλλαγές 2.0 Ιούλιος 2012: Νέα διάταξη του εγγράφου. Επικαιροποίηση συνδέσμων και εικόνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 09/04/201 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : ΜΙΛΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Τηλέφωνο : 24210 55555 Fax : 24210 78221 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: : ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΠΟΥΖΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. (Άρθρο 1, Oδηγίας 98/8/Ε.Κ) Σκοπός Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1. (Άρθρο 1, Oδηγίας 98/8/Ε.Κ) Σκοπός Πεδίο εφαρµογής ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008,

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ /ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες : Θ. Κλαδά Θ. Σκούµπα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά 21 Απριλίου 2007 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» EXPOLINK 07 Ν. Ζαχαριάδης Περιεχόμενα Τι είναι βιοκαύσιμα Νομοθεσία για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά Τάσεις στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι L 325/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2006 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R1935 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2011 E(2011) 4598 τελικό EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.6.2011 σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο 2012-2014 που συνδέεται µε την οδηγία 96/82/EΚ του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή είδους EPSON toner cartridge CS00 για

Διαβάστε περισσότερα

Ixelles, 40 rue Washington. B 1050 Brussels BE

Ixelles, 40 rue Washington. B 1050 Brussels BE ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ Ixelles, 40 rue Washington B 1050 Brussels BE Η Ευρωπαϊκή Ενωση των Ακοοπροθετιστών ( ΑΕΑ) εκπροσωπεί τα συμφέροντα πλέον των 8,000 μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα