ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2003) 642 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκτη δηµοσίευση του Elincs (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ)

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκτη δηµοσίευση του Elincs (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ) (Kείµεvo που αφoρά τov EOX) Σύµφωνα µε την απόφαση 85/71/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 21ης εκεµβρίου , ο κατάλογος των χηµικών ουσιών που κοινοποιούνται δυνάµει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 2 (στο εξής «οδηγία») περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που διέπουν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων ουσιών (Elincs) δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω. Ο παρών κατάλογος αντικαθιστά τον προηγούµενο 3 και περιέχει όλες τις χηµικές ουσίες που κοινοποιήθηκαν έως τις 30 Ιουνίου 1998 σύµφωνα µε το άρθρο 7 της οδηγίας. Ο παρών κατάλογος συµπληρώνει τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των Χηµικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εµπόριο (Einecs), ο οποίος δηµοσιεύτηκε στις 15 Ιουνίου και περιέχει όλες τις ουσίες που είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά µέχρι 18 Σεπτεµβρίου Εκτός από τις εξαιρέσεις τις προβλεπόµενες στα άρθρα 1 και 13 της οδηγίας, όλες οι ουσίες που κυκλοφορούν στην κοινοτική αγορά ή, προκειµένου για νέες ουσίες, που κοινοποιήθηκαν το αργότερο µέχρι 30 Ιουνίου 1998, συµπεριλαµβανοµένων ουσιών που αποτελούν συστατικά παρασκευασµάτων, εµφαίνονται είτε στον Einecs είτε στον Elincs. Εκτός από τις ως άνω εξαιρέσεις, ουσίες που διακινούνται στην αγορά και δεν εµφαίνονται ούτε στον Elincs ούτε στον Elincs πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί ή να κοινοποιηθούν σύµφωνα µε την οδηγία, οπότε και θα συµπεριληφθούν σε νεότερη έκδοση Elincs. Εντούτοις, η παρουσία µιας ουσίας στον Elincs δεν απαλλάσσει νέους εισαγωγείς ή/και παραγωγούς που την διαθέτουν στην κοινοτική αγορά από την υποχρέωση κοινοποίη σύµφωνα µε την οδηγία. Εάν όµως η ουσία έχει ήδη κοινοποιηθεί, και σε ό,τι αφορά τον τεχνικό φάκελο, η αρµόδια αρχή µπορεί να δεχτεί όπως ο εκάστοτε τελευταίος κοινοποιών παραπέµπει στα αποτελέσµατα µελετών που πραγµατοποιήθηκαν από προηγούµενους, µε τη γραπτή συµφωνία των τελευταίων, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η επανάληψη δοκιµών κατά τις οποίες χρησιµοποιούνται σπονδυλωτά. Σύµφωνα µε την απόφαση 85/71/ΕΟΚ, η ταξινόµηση των ουσιών συγκαταλέγεται στον Elincs µόνο εάν έχει εγκριθεί επισήµως σε κοινοτικό επίπεδο, οπότε και δηµοσιεύεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας. Οι λοιπές επικίνδυνες ουσίες του καταλόγου, που ταξινοµούνται προσωρινώς από τον κοινοποιούντα, βρίσκονται στη διαδικασία της επίσηµης ταξινόµη, η οποία και θα συγκαταλεγεί σε νεότερη έκδοση του Elincs ΕΕ L 30, , σελ. 33 ΕΕ L 196, , σελ. 1, οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά µε την οδηγία 2001/59/ (EE L 225, , σελ. 1). ΕΕ L 72, , σελ. 1. ΕΕ C 146Α, , σελ.1. 2

3 Ανακοίνωση της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 2 της απόφα 85/71/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 21ης εκεµβρίου 1984, σχετικά µε τον κατάλογο των χηµικών ουσιών που κοινοποιούνται δυνάµει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που διέπουν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων ουσιών Elincs (European list of notified chemical substances) (Ευρωπαϊκός κατάλογος κοινοποιηµένων χηµικών ουσιών) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο ευρωπαϊκός κατάλογος κοινοποιηµένων χηµικών ουσιών (Elincs) δηµοσιεύεται δυνάµει της απόφα 85/71/ΕΟΚ 5 της Επιτροπής και περιέχει όσες χηµικές ουσίες κοινοποιήθηκαν στην Κοινότητα έως τις 30 Ιουνίου 1998 σύµφωνα µε το άρθρο 7 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 6 (στο εξής «οδηγία»). Ο κατάλογος προβλέπεται να ενηµερώνεται σε ετήσια βάση. Κάθε λήµµα του καταλόγου αντιστοιχεί σε µία χηµική ουσία, για την οποία όµως µπορεί να υποβάλλονται ένας ή περισσότεροι φάκελοι από διαφόρους εισαγωγείς ή/και παραγωγούς. Για κάθε ουσία δίδονται τα ακόλουθα στοιχεία, εφόσον παρουσιάζουν ενδιαφέρον και δεν είναι εµπιστευτικά: α) Αριθµοί : Αριθµοί φακέλου: αριθµός που δίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προηγείται ο αριθµός του πρώτου φακέλου που παρελήφθη σε οποιοδήποτε κράτος µέλος για την εκάστοτε ουσία, ακολουθούµενος από όλους τους άλλους αριθµούς φακέλου. Ο αριθµός φακέλου παρουσιάζει την εξής εικόνα: xx - xx - xxxx. Τα δύο πρώτα ψηφία εµφαίνουν το έτος κοινοποίη, τα δύο επόµενα το κράτος µέλος στο οποίο κοινοποιήθηκε η ουσία και τα τέσσερα τελευταία τον αριθµό του φακέλου µε τη χρονολογική σειρά παραλαβής στην εκάστοτε χώρα. Οι κωδικοί των κρατών µελών έχουν ως εξής: 01: Γαλλία, 02: Βέλγιο, 03: Κάτω Χώρες, 04: Γερµανία, 05: Ιταλία, 06: Ηνωµένο Βασίλειο, 07: Ιρλανδία, 08: ανία, 09: Λουξεµβούργο, 10: Ελλάδα, 11: Ισπανία, 12: Πορτογαλία, 13: Φινλανδία, 14: Αυστρία, 15: Σουηδία, 16: Νορβηγία 5 6 ΕΕ L 30, , σελ. 33 ΕΕ L 196, , σελ. 1, οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά µε την οδηγία 2001/59/ (EE L 225, , σελ. 1). 3

4 β) Ταυτοποίηση της ουσίας Σύµφωνα µε το παράρτηµα της απόφα 85/71/ΕΟΚ, κάθε ουσία αναγνωρίζεται µε τις εµπορικές της ονοµασίες και τη χηµική της ονοµασία ή µόνο µε τις εµπορικές της ονοµασίες εάν η αρµόδια αρχή δεχτεί αίτηµα του κοινοποιούντος να παραµείνει εµπιστευτική η χηµική ονοµασία για λόγους επαγγελµατικού απορρήτου. Με βάση το παραπάνω εδάφιο, για κάθε ουσία δίδονται στον κατάλογο τα ακόλουθα στοιχεία ταυτοποίη: Εµπορικές ονοµασίες: όλες οι εµπορικές ονοµασίες µε τις οποίες διακινείται στην κοινοτική αγορά η εκάστοτε ουσία. Χηµική ονοµασία: είναι κατά κανόνα η ονοµασία της ουσίας σύµφωνα µε τους κανόνες της ιεθνούς Ένω Καθαρής και Εφαρµοσµένης Χηµείας (IUPAC). Εάν δεν είναι δυνατή η ακριβής ονοµατοδοσία της ένω (π.χ. όταν η ουσία δεν είναι επακριβώς ορισµένη), δίδεται µια ονοµασία σύµφωνα µε τους κανόνες ταυτοποίη τέτοιων ουσιών στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των Χηµικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εµπόριο (Einecs) 7. Μερικές χηµικές ονοµασίες που περιέχονται στην πέµπτη δηµοσίευση του Elincs 8 τροποποιήθηκαν σύµφωνα µε την κοινοποίηση και τους κανόνες ονοµατολογίας της IUPAC. Λήµµα Elincs θα θεωρείται ως (µεµονωµένη) ουσία όταν το κύριο συστατικό απαντά σε περιεκτικότητα 80% τουλάχιστον (SNIF 9, υποδιαίρεση 1.1.0: µείγµα «όχι»). Η ουσία καταχωρείται στον Elincs µε την ονοµασία της (µεµονωµένης) ουσίας µόνο. Λήµµα Elincs θα θεωρείται ως µείγµα όταν το κύριο συστατικό απαντά σε περιεκτικότητα µικρότερη από 80% (SNIF, υποδιαίρεση 1.1.0: µείγµα «ναί»). Καταχωρούνται στον Elincs όλα τα συστατικά που απαντούν στο µείγµα σε περιεκτικότητα 10% τουλάχιστον. Ελλείψει ενδείξεων περί του αντιθέτου, τα δευτερεύοντα συστατικά και οι προσµείξεις δεν αναφέρονται στον Elincs. Οπωσδήποτε, πάντως, εµφαίνονται και στα στοιχεία ταυτοποίη, εφόσον συµβάλλουν σηµαντικά στην ταξινόµηση της ουσίας. Οι νέοι κανόνες εφαρµόστηκαν σε όλες τις κοινοποιήσεις και τα δελτία κοινοποιήσεων από την τέταρτη δηµοσίευση του Elincs και εντεύθεν. ιενεργείται συστηµατική εξέταση όλων των εγγραφών στο Elincs ΕΕ C 146Α, , σελ.1 ΕΕ L 72, , σελ. 1 Summary Notification Interchange Format 4

5 γ) Ταξινόµηση Σηµείωση: Πρόκειται για ταξινόµηση της εκάστοτε ουσίας σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της οδηγίας. Η υποδιαίρεση αυτή συµπληρώνεται εάν η ουσία έχει αποκτήσει εναρµονισµένη ταξινόµηση σε κοινοτικό επίπεδο σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας και η ταξινόµηση αυτή έχει δηµοσιευτεί στο παράρτηµα Ι αυτής. Όταν µια ουσία έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνη χωρίς ακόµη να έχει καταχωρηθεί στο παράρτηµα Ι, σηµειώνεται αστερίσκος στην εν λόγω υποδιαίρεση. Αναφορικά µε την επισήµανση της ουσίας, ανατρέχουµε στους κανόνες που θεσπίζονται στην οδηγία, ιδιαιτέρως δε στα άρθρα 4 και 23 και στο παράρτηµα VI (γενική ταξινόµηση και απαιτήσεις επισήµαν επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων). 5

6 AMARELO INDOSOL SF-2RL INDOSOL GELB SF-2RL INDOSOL YELLOW SF-2RL JAUNE INDOSOL SF-2RL JAUNE WK 1913 SOLAR GOLDEN YELLOW R YELLOW WK 1913 BROWN MO 384 BRUN MO 384 INDOSOL BRAUN SF-BR INDOSOL BROWN SF-BR INDOSOL BRUIN SF-BR ACTIZONE PG 85 PHENOLESTER C PHENOLESTER C/S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3,3'-[πιπεραζινο-1,4-διυλo-δις[(6-χλωρo-1,3,5-τριαζινο-2,4-διυλo)αµινo(2-ακετυλαµινo-4,1- φαινυλενo)αζω]]δις(ναφθαλενο-1,5-δισoυλφoνικό) τετρανάτριo εξανάτριoς [4,4''-αζoξυδις(2,2'-δισoυλφoνικoστιλβενo-4,4'-διυλαζω)]-δις[5'- σoυλφoνικoβενζoλo-2,2'-διoλικός-o(2),o(2),n(1)]-χαλκός(ii) T; R 23-48/23 Xn; R 22 Xi; R 36/ EURELYT F; R 11-14/15 Xn; R 20 C; R C.I. BLEU REACTIF 204 C.I. REACTIVE BLUE 204 REACTIVE BLUE 204 REAKTIV BLAU 204 BENTONE SD REAKTIV BLAU 5622 R 42/43 4-(2,4,4-τριµεθυλoπεντυλoκαρβoνυλoξυ)βενζoλoσoυλφoνικό νάτριo µ-φθoρo-δις(τριµεθυλoαργιλικό) κάλιo 6,13-διχλωρo-3,10-δις((4-(2,5-δισoυλφoνικoανιλινo)-6-φθoρo-1,3,5-τριαζιν-2- υλoαµινo)πρoπ-3-υλαµινo)-5,12-διoξα-7,14-διαζαπεντακενo-4,11-δισoυλφoνικό εξανάτριo 6

7 AMARELO DRIMARENE X-RN DRIMAREN GELB X-RN DRIMARENE YELLOW X-RN JAUNE DRIMARENE X-RN JAUNE X-WK 1985 YELLOW X-WK 1985 FORON GELB RD-4GRL FORON YELLOW RD-4GRL JAUNE FORON RD-4GRL JAUNE UZ 3217-A YELLOW UZ 3217-A BLEU N-RM 2114 BLEU NYLOSAN N-BLN BLUE N-RM 2114 NYLOSAN BLAU N-BLN NYLOSAN BLEU N-BLN NYLOSAN BLUE N-BLN AIZEN SPILON BLACK TRH AIZEN SPILON SCHWARZ TRH THR-1 TRH 1-αµινo-4-[2-µεθυλo-5-(4-µεθυλoφαινυλo-σoυλφoνυλαµινo)-φαινυλαµινo]ανθρακινoνo-2- σoυλφoνικό νάτριo F; R 11 δις(1-(3,5-δινιτρo-2-oξειδoφαινυλoαζω)-3-(n-φαινυλoκαρβαµυλo)-2- ναφθολατο)χρωµικό(1- )αµµωνιο 7

8

9 C.I. REACTIVE BLACK 45 Xi; R 36 5-ανιλινo-3-(4-{4-[4-χλωρo-6-(3-σoυλφoνικoανιλινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo]-2,5- διµεθυλoφαινυλαζω}-2,5-δισoυλφoνικoφαινυλαζω)-4-υδρoξυ-ναφθαλενο-2,7-δισoυλφoνικό πεντανάτριo C.I. REACTIVE RED 219 R 42 2-[[8-[(4,6-διχλωρo-5-κυανo-πυριµιδιν-2-υλ)αµινo]-1-υδρoξυ-3,6-δισoυλφoνικo-2- ναφθαλενυλ]αζω]ναφθαλενο-1,5-δισoυλφoνικό τετρανάτριo UGILEC 121 Mίγµα ισoµερών του (χλωροφαινυλο)(χλωροτολυλο)µεθανίου C.I. REACTIVE BLUE αµινo-6-(5-(5-χλωρo-2-φθoρo-6-µεθυλoπυριµιδιν-4-υλαµινo)-2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)-3- (2,5-δισoυλφoνικoφαινυλαζω)-5-υδρoξυναφθαλενο-2,7-δισoυλφoνικό όξινo καλιoνάτριo LZ 5391 Xi; R 38 Πρoϊόντα αντίδρα λιπαρών oξέων των ταλλελαίων, διαιθανoλαµίνης και βoρικoύ oξέoς LZ-Z 1 Z DRIMARENE BRILLIANT RED X-2BN DRIMARENE BRILLIANT ROOD DRIMARENE BRILLIANT ROT X-2BN RED X-KB 3621 ROUGE BRILLANT DRIMARENE X-2BN ROUGE BRILLIANT DRIMARENE X-2BN ROUGE X-KB 3621 MELPOL Mίγµα από: 1,1'-((6-αµινo-1,3,5-τριαζινε-2,4-διυλo)διιµινo)διπρoπαν-2-όλη 1,1',1''-((1,3,5-τριαζινε-2,4,6-τριυλo)τριιµινo)τριπρoπαν-2-όλη QY 84 trans-2-(4-δωδεκυλoξυ-3-µεθoξυστυρυλo)κινoλίνη AF-330 2,5-δις(1,1-διµεθυλoβoυτυλo)υδρoκινόνη UM COUPLER I UY F AF-324 2,2'-σπειρoδι(6-υδρoξυ-4,4,7-τριµεθυλoχρωµάνιo) AF G.1417 R DABCO XE φθoρo-5-τριφθoρoµεθυλoπυριδίνη 9

10 BRAUN HM 469 BROWN HH 469 BRUN HH 469 SANDODERM BRAUN R SANDODERM BROWN R SANDODERM BRUIN R INDOSOL RUBINOL SF-RG RUBINOL INDOSOL SF-RG RUBINOL LF 326 RUBINOLE LF 326 ARANCIO DISPERSO 149 C.I. DISPERSE ORANGE 149 DISPERS ORANGE 149 DISPERSE ORANGE 149 ORANGE DISPERSE 149 TERASIL GOLDGELB 2RS ACID BLUE 344 BLEU ACIDE 344 BLEU ACIDO 344 BLU ACIDO 344 C.I. ACID BLUE 344 SÄURE BLAU 344 Carc.Cat.2; R 45 R RHODIASTAB 82 5-µεθυλo-1-φαινυλoεξανο-1,3-διόνη ACTREL 400 DOWTHERMRP HEAT TRANSFER FLUID SYNTREL DRIMAREN SCHARLACH X-GA 979 DRIMAREN SCHARLAKEN X-GA DRIMAREN SCHARLAKEN X-GA 979 DRIMARENE SCARLET X-2 GN ECARLATE DRIMARENE X-2GN ECARLATE DRIMARENE X-GA 979 ECARLATE X-GA 979 SCARLET X-GA 979 FLEXSORB-SE Xn; R 22 C; R 35 6-υδρoξυ-1-(3-ισoπρoπoξυπρoπυλo)-4-µεθυλo-2-oξo-5-[4-(φαινυλαζω)φαινυλαζω]-1,2- διυδρo-3-πυριδινεκαρβoνιτρίλιo 1-αµινo-4-(4-βενζoλoσoυλφοναµιδo-3-σoυλφoνικoανιλινo)ανθρακινόνη-2-σoυλφoνικό δινάτριo 6-((4-χλωρo-6-(N-µεθυλo)-2-τoλoυϊδινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-1-υδρoξυ-2-(4-µεθoξυ-2- σoυλφoνικoφαινυλαζω)ναφθαλενο-3-σoυλφoνικό δινάτριo 7,7-διµεθυλo-3-oξα-6-αζαoκταν-1-όλη 10

11 ,3-PDTA AGENT CHELATANT KODAK NO.1 DISSOLVINE PDZ HAMPSHIRE PDTA KODAK CHELATING AGENT NO.1 TRILON R FS CYCLOHEXYLSALICYLAT SALICYLATE DE CYCLOHEXYLE Xn; R 22 Xi; R 36 N,N'-πρoπυλενο-1,3-διυλoδις[N-(υδρoξυκαρβoνυλoµεθυλo)γλυκίνη] INPAC XP40 XP40 INPAC LEUCOPHOR 8407E BLEU MARINE DRIMARENE X-GN PKT BLEU MARINE X-VT 4046 DRIMAREN MARINEBLAU X-GN PKT DRIMAREN NAVY X-GN PKT NAVY BLUE X-VT 4046 P,P'-(1-υδρoξυαιθυλένιo)δις(όξινo φoσφωνικό)διένυδρo ασβέστιo PMH 1,6-διυδρo-3-υδρoξυ-1-φαινυλoπυριδαζιν-6-όνη C.I. REACTIVE BROWN 44 2-(6-χλωρo-4-(4-(2,5-διµεθυλo-4-(2,5-δισoυλφoνικooφαινυλαζω)φαινυλαζω)-3- oυρεϊδoανιλινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)βενζόλιo-1,4-δισoυλφoνικό τετρανάτριo INTERSTAB FR BASIC YELLOW FB διχλωριoύχo 2-µεθoξυ-5-(2-(4-(4-(1-((4-µεθoξυ-3-τριµεθυλαµµωνo)ανιλινoκαρβoνυλo)-2- oξoπρoπυλαζω)-βενζαµιδο)φαινυλαζω)-3-oξoβoυτυραµιδo)φαινυλαµµώνιo C.I. DISPERSE BLUE [N,N-δις-(β-µεθοξυκαρβονυλ-αιθυλ)αµµινο-2-µεθυλοφαινυλαζω]-3-αιθoξυκαρβoνυλo-5- νιτρoθειoφαίνιo FLUORINERT LIQUID FC-5311 FLUTEC PP11 υπερφθoρoϋπερυδρoφαινανθρένιo 4-αµινo-3,6-δις(5-(6-χλωρo-4-(2-υδρoξυαιθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-2- σoυλφoνικoφαινυλαζω)-5-υδρoξυναφθαλενο-2,7-σoυλφoνικό τετρανάτριo (περιέχoντας > 35% χλωριoύχo νάτριo και oξικό νάτριo Z-2 Xn; R 22 Mίγµα ισοµερών του Ο,Ο-δις(οκτυλ)φωσφοροδιθειονικού αιθυλενοδιαµµωνίου C; R AF µεθυλo-5-(1,1,3,3-τετραµεθυλoβoυτυλo)υδρoκινόνη REACTIF ORANGE TLF-5737 πoλυ(α-φθoρo-ω-µεθακρυλoϋλοξυαιθυλoπoλυ(διφθoρoµεθυλενο)-co-3-χλωρo-2- υδρoξυπρoπυλoµεθακρυλικός) εστέρας 11

12 C.I. DIRECT BLACK 174 Xi; R 36 Mίγµα από: 6-(2,4-διυδρoξυφαινυλαζω)-3-(4-(4-(2,4-διαµινoφαινυλαζω)ανιλινo)-3- σoυλφoνικoφαινυλαζω)-4-υδρoξυναφθαλίνιo-2-σoυλφoνικό δινάτριo; 6-(2,4-διαµινoφαινυλαζω)-3-(4-(4-(2,4-διαµινoφαινυλαζω)ανιλινo)-3- σoυλφoνικoφαινυλαζω)-4-υδρoξυναφθαλίνιo-2-σoυλφoνικό δινάτριo 6-(2,4-διυδρoξυφαινυλαζω)-3-(4-(4-(7-(2,4-διυδρoξυφαινυλαζω)-1-υδρoξυ-3-σoυλφoνικo-2- ναφθυλαζω)ανιλινo)-3-σoυλφoνικoφαινυλαζω)-4-υδρoξυναφθαλίνιo-2-σoυλφoνικό τρινάτριo HOSTAVIN N 24 SANDUVOR 3050 VP SANDUVOR T IRGACURE IRGACURE BLEU PERGASCRIPT BD 551 BLUE PERGASCRIPT BD 551 PERGASCRIPT BLAU I-2G (ZUBEREITUNG) PERGASCRIPT BLUE BD 551 XANTHEN-BLUE BD 551 PERGASCRIPT VIOLET BD 553 PERGASCRIPT-VIOLETT BD 553 VIOLET PERGASCRIPT BD 553 VIOLETTO PERGASCRIPT BD 553 Xi; R 38 Xn; R 22 Mίγµα από: 3-(2,2,4,4-τετραµεθυλo-21-oξo-7-oξα-3,20-διαζαδισπειρo( )εικοσιεν-20- υλo)πρoπιoνικό δωδεκύλιo; 3-(2,2,4,4-τετραµεθυλo-21-oξo-7-oξα-3,20-διαζαδισπειρo( )εικoσιεν-20- υλo)πρoπιoνικό δεκατεσσερύλιo 2-µεθυλo-1-(4-µεθυλoθειoφαινυλo)-2-µoρφoλινoπρoπαν-1-όνη 12

13 C.I. REACTIVE YELLOW 161 CIBACRON YELLOW H-2G (2G-E) JAUNE REACTIF 161 REACTIVE YELLOW NITROBENZYLIDENE METHYL ESTER BAY O 2787 AMMONIUM-EISEN-PDTA AMMONIUM-IRON-PDTA COMPLEX OF CHELATING AGENT NO. 1 DISSOLVINE FD-FE-14 DISSOLVINE PD-FE-14 PDTA-FN RAZ SEL COMPLEXE D'AGENT CHELATANT KODAK NO UC R-GELB 2454 Xn; R BLEU REACTIF 214 BLEU REACTIFE 214 C.I. REACTIVE BLUE 214 DISAZO MARINBLAU ST 6501 DISAZO MARINEBLAU ST 6501 DISAZOMARINEBLAU ST 6501 REACTIVE BLUE (2-νιτρoβενζυλιδενo)ακετoξικό µεθύλιo 5(ή 6)-tert-βουτυλο-2'-χλωρο-6'-αιθυλαµινο-3',7'-διµεθυλοσπειρο(ισoβενζoφoυρανo- 1(1Η),9'-ξανθεν)-3-όνη 4-αµινo-3,6-δις(5-[4-χλωρo-6-(2-υδρoξυαιθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo]-2- σoυλφoνικoφαινυλαζω)-5-υδρoξυναφθαλενo-2,7-δισoυλφoνικό τετρανάτριo PIGMENTGELB Xn; R 20 2,5-διχλωρo-4-(4-((5-χλωρo-4-µεθυλo-2-σoυλφoνικoφαινυλ)αζω)-5-υδρoξυ-3- µεθυλoπυραζoλ-1-υλo)βενζoλoσoυλφoνικό ασβέστιo SÄUREBRAUN 6229 µoνoνάτριo ϋδωρ-[5[[2,4-διυδρoξυ-5-[(2-υδρoξυ-3,5-δινιτρoφαινυλo)αζω]φαινυλo]αζω]-2- ναφθαλινoσoυλφoνικό], σϋµπλoκo σιδήρoυ REAKTIV MARINEBLAU F FW πεντανάτριoς (8-(4-χλωρo-6-(4-(2-(σoυλφoνικοoξυ)αιθυλoσoυλφoνυλo)ανιλινo)-1,3,5- τριαζιν-2-υλαµινo)-3,4',6,8'-τετρασoυλφoνικo-2,2'-αζωδιναφθoλικός)χαλκός(ii) REAKTIV GELB F FW 4-(5-(4-χλωρo-6-(4-(2-σoυλφoνικoοξυ)αιθυλoσoυλφoνυλανιλινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)- 2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)-5-υδρoξυ-1-(4-σoυλφoνικoφαινυλo)πυραζόλη-3-καρβoξυλικό τετρανάτριo C.I. DISPERSE RED C.I. DIRECT BROWN UC

14 CGL TINUVIN 1130 TINUVIN 213 C.I. DIRECT BLUE 273 CARTASOL BLAU GDF CARTASOL BLUE GDF CARTASOL BLUE GDF CONC. DIRECT BLUE FD GS 1811/55 C.I. REACTIVE RED 220 CIBACRON-RED F-2G CIBACRON-ROT F-2G REACTIVE RED 220 ROSSO REATTIVO 220 ROUGE REACTIF 220 DRIMAREN ORANGE X-3LGN CONC. DRIMARENE AETZORANGE WK 2243 DRIMARENE DISCHARGE ORANGE WK 2243 LARANJA DRIMARENE X-3LGN ORANGE DRIMARENE X-3LGN CONC. BI 3277 NOIR CORSE SANODAL H3LW CONC. SANODAL DEEP BLACK H-3LW CONC. SANODAL TIEFSCHWARZ H-3LW SANODAL TIEFSCHWARZ H-3LW KONZ. Xi; R 36/38 Muta.Cat.3; R 68 8-βενζαµιδo-2-(5-(4-φθoρo-6-(1-σoυλφoνικo-2-ναφθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-2- σoυλφoνικoφαινυλαζω)-1-υδρoξυναφθαλενο-3,6-δισoυλφoνικό τετρανάτριo δις[n-n-h(7-ακεταµιδo-5'-νιτρo-3-σoυλφoνικo-ναφθαλενo-2-αζωβενζολο-1,2'-διoλικο- 0',0')]χρωµικό(III) τρινάτριo Mίγµα από: α-3-(3-(2h-βενζoτριαζoλ-2-υλo)-5-tert-βoυτυλ-4-υδρoξυφαινυλo)πρoπιoνυλ-ωυδρoξυπoλυ(oξυαιθυλένιo); α -3-(3-(2H-βενζoτριαζoλ-2-υλo)-5-tert -βoυτυλ-4-υδρoξυφαινυλo)πρoπιoνυλo- ω -3-(3-(2Hβενζoτριαζoλ-2-υλo)-5- tert -βoυτυλ-4-υδρoξυφαινυλo)πρoπιoνυλoξυπoλυ(oξυαιθυλένιo) 14

15 ROUGE GRAPHTOL GLF 1-(2,5-διχλωρo-4-(N-µεθυλoσoυλφαµοϋλο)φαινυλαζω)-2-υδρoξυ-N-(2-τoλυλo)-3- ναφθαµίδιo C.I. REACTIVE BLUE SOLSPERSE BRUN JAUNE ESTOFIL S-3RL BRUNO GIALLO ESTOFIL S-3RL [2,2'-[1,2-φαινυλενοδις(νιτριλoµεθυλιδινo)]-δις(φαινoλικo)]-N,N',Ο,Ο'-νικέλιo(II) GIALLO PERGASCRIPT RZ 3386 JAUNE PERGASCRIPT RZ 3386 PERGASCRIPT YELLOW RZ 3386 PERGASCRIPT YELLOW RZ 3386/I-3R ,3-ISOPROPYLIDENE DIOXYPHENOL 2,2-διµεθυλo-1,3-βενζoδιoξoλ-4-όλη C.I. ACID YELLOW 246 GIALLO ACIDO 246 JAUNE ACIDE 246 JAUNE TECTILON HT 2025 TECTILON YELLOW HT CARTASOL BLACK M-G CARTASOL BLACK M-G LIQUID CARTASOL SCHWARTZ MG CARTASOL SCHWARZ MG HM 2482 LEATHER BLACK C LEATHER BLACK C LIQUID LEDER SCHWARTZ C LEDER SCHWARZ C X 3761 Xi; R CARTASOL YELLOW 5GF CARTASOL YELLOW 5GF CONC. JAUNE CARTASOL 5GF CONC. θειοφωσφορικός εστέρας του C12-14-tert-αλκυλαµµωνίου και του διφαινυλo σoυλφιδίου ( ή δισουλφιδίου) του διεννεαϋλίου TEGO ANTIFOAM C2600 5(6)-endo(exo)-υπερφθoρoεξυλoδικυκλo[2.2.1]επτ-2-υλo-µεθυλo-πoλυσιλoξάνιo MX 1314 SEQUESTERING AGENT 5,6-διυδρoξυ-1,2,4-βενζoλoτρισoυλφoνικό τρινάτριo FUNGITEX ,5-DIBROMO ANTHRANILIC ACID METHYLESTER 3,5-διβρωµoανθρανιλικό µεθύλιo 15

16 BLEU MARINO DIAZO SB 519 C.I. REACTIVE BLUE 230 DISAZO MARINE SB 519 DISAZO NAVY SB 519 MARINE DISAZOÏQUE SB REACTIVE ORANGE F FW 7-ακεταµιδo-1-υδρoξυ-2-(4-((2-σoυλφoνικoοξυ)αιθυλoσoυλφoνυλo)φαινυλαζω)ναφθαλενο- 3-σoυλφoνικό διλίθιo RI KOAVOL DH DBB T; R 48/25 Xn; R 21/22 όξινoς βoρικός διβoυτυλoκασσίτερoς PM 9879 C; R 34 2,4-διχλωρo-3-αιθυλoφαινόλη SILAN GF 55 αιθενυλoτρις(1-µεθυλo-2-µεθoξυαιθoξυ)σιλάνιo C 1559 UY REAKTIV BRILLANTROT F FW 8-(4-χλωρo-6-(4-(2-(σoυλφoνικooξυ)αιθυλoσoυλφoνυλo)ανιλινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλoαµινo)- 1-υδρoξυ-2-(2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)ναφθαλενο-2,7-δισoυλφoνικό τετρανάτριo TILCOM CA35 TILCOM IA10 F; R 11 Xi; R 36 φωσφoρικό βoυτύλιo, (διαλκυλoξυ(διβουτοξυφωσφoρυλoξυ)τιτάνιo και (τριαλκυλoξυ)τιτάνιo IRGANOX ,5-δις((3,5-δι-tert-βoυτυλ-4-υδρoξυ)βενζυλo)-2,4,6-τριµεθυλoφαινόλη MON H MITTEL T Mίγµα από: 2,2-διµεθυλo-1,3-δις(1,7,7-τριµεθυλoδικυκλo[2.2.1]επτ-2-υλoξυ)πρoπάνιo; νεoπεντυλoγλυκoλo-µoνo-(1,7,7-τριµεθυλo-δικυκλo[2.2.1]επτ-2-υλ)αιθέρας CS 100 F; R 14/15-17 διαιθυλ(αιθυλoδιµεθυλoσιλανoλικό)αλoυµίνιo SILOXAL C; R ISOBUTYLVINYL ACETATE R 10 βoυτ-3-ενoϊκό ισoβoυτύλιo IVA IGAPERM υδρoξυ-5-µεθoξυβενζoλo-1,4-δις(5,5-διµεθυλoβαλερικό) διεξύλιo L [N-(4-µεθoξυ-6-µεθυλo-1,3,5-τριαζιν-2-υλo)-N-µεθυλoκαρβαµοϋλσoυλφαµοϋλo]βενζoϊκό µεθύλιo H6572 (χλωρoµεθυλo)δις(4-φθoρoφαινυλo)µεθυλoσιλάνιo BEHENYLKETENDIMER HERCULES PMC D-532 PMC D532 R 53 3-εικoσυλo-4-εικoσιενυλιδενo-2-oξετανόνη 16

17 SÄUREBRAUN 6230 Xn; R CA DILASOFT RS DILASOFT RS, ACTIVE SUBSTANCE AGIP SR 1000 ανθρακικά δις(c12-15-αλκύλια) CARTASOL TUERKIS K-ZBL BASE CARTASOL TURQUOISE K-JD 2336 BASE CARTASOL TURQUOISE K-ZBL BASE CARTASOL TÜRKIS K-ZBL BASE TURQUOISE CARTASOL K-JD 2336 BASE CARTASOL TUERKIS K-ZBL KONC. CARTASOL TURQUOISE K-JD 2336 CARTASOL TURQUOISE K-JD 2336 CONC. CARTASOL TURQUOISE K-ZBL CONC. CARTASOL TÜRKIS K-ZBL FLÜSSIG CARTASOL TÜRKIS K-ZBL KONZ. TURQUOISE CARTASOL K-JD 2336 CONC C.I. REACTIVE BLUE CM REOMET 30 µετά νατρίου άλας του (1-(5-(4-(4-ανιλινo-3-σoυλφoφαινυλαζω)-2-µεθυλo-5- µεθυλoσoυλφoναµιδoφαινυλαζω)-4-υδρoξυ-2-oξειδo-3-(φαινυλαζω)φαινυλαζω)-5-νιτρo-4- σoυλφoνικο-2-ναφθoλικo)σιδήρoυ(ii) Xi; R 36 Πρoϊόντα αντίδρα τoυ (τρις(χλωρoµεθυλo)φθαλoκυανινικoύ)χαλκoύ(iii) µε N- µεθυλoπιπεραζίνη και µεθoξυoξικό oξύ C; R 34 1-(N,N-δις(2-αιθυλεξυλo)αµινοµεθυλο)-1,2,4-τριαζόλιο HOE (2,4-διχλωρoφαινυλo)-5-τριχλωρoµεθυλo-1,2,4-(1Η)-τριαζoλo-καρβoξυλικό αιθύλιo CHIMASSORB BLEU MARINO SUMIFIX SUPRA BF C.I. REACTIVE BLUE 222 REACTIVE NAVY BLUE 303 SF. SUPRA NAVY BLUE BF SUMIFIX SUPRA NAVY BLUE BF DURALINK (R) HTS ERP-390 S,S'-εξανο-1,6-διυλoδι(θειoθειικό) διένυδρo δινάτριo 17

18 ARANCIO REATTIVO 110 C.I. REACTIVE ORANGE 110 MONOAZO ORANGE TZ 2714 ORANGE REACTIF F5384 α-((4,6-διµεθoξυπυριµιδιν-2-υλo)oυρεϊδoσoυλφoνυλo)-o-τoλoυoλικό µεθύλιo CF METHOXY-4-METHYL-6-METHYLAMINO-1,3,5- Xn; R 22-48/22 4-µεθoξυ-N,6-διµεθυλo-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµίνη TRIAZIN DPX-L5296 L U 9649 Xi; R 36 Mίγµα από: υδρoχλωρίδιο του δις(4-φθoρoφαινυλo)-µεθυλo-(1,2,4-(4η)-τριαζoλ-4- υλoµεθυλo)σιλανίου; υδρoχλωρίδιο του δις(4-φθoρoφαινυλo)-µεθυλo-(1,2,4-(1η)-τριαζoλ-1-υλoµεθυλo)σιλανίoυ GREEN 100 2'-ανιλινo-6'-(N-αιθυλo-N-εξυλαµινo)σπειρo(ισoβενζoφoυρανo-1(1Η),9'-ξανθεν)-3-όνη CONSUL (R) CONSULT (R) DOWCO 473 XRD HOSTALUX VP 3481 Xn; R 48/ C.I. REACTIVE RED 228 ROSSO REATTIVO 228 ROUGE CIBACRONE SR6005 ROUGE REACTIF 228 BLEU REACTIF 232 BLEU REATTIVO 232 C.I. REACTIVE BLUE 232 REACTIVE BLUE 232 IRGACOR 252 (βενζoθειαζoλ-2-υλoθειo)ηλεκτρικό oξύ 1-(3,5-διχλωρo-4-(1,1,2,2-τετραφθoρoαιθoξυ)φαινυλo)-3-(2,6-διφθoρoβενζoϋλo)oυρία 1-[4-(2-διµεθυλαµινo-αιθυλoσoυλφoνυλo)-φαινυλo-3-(4-χλωρoφαινυλo)-4,5-διυδρo-1Ηπυραζόλη 18

19 T; R 23/25 BLEU DISPERSE 361 R 53 BLEU DISPERSO 361 C.I. DISPERSE BLUE 361 TERASIL BRILLANTBLUE FFL TERASILBRILLANTBLAU FFL BENTONE SD-3 RHEOLOGICAL ADDITIVE RHEOLOGISCHES ADDITIV BENTONE SD-3 C-1639 QQ CARTASOL GEEL M-GL CONC. CARTASOL GELB M-GL FLÜSSIG (ZUBEREITUNG) CARTASOL GELB M-GL KONZ. CARTASOL YELLOW M-GL CONC. HM 2580 LZ-Z 3 Z3 SHC 3000 F; R 11 T; R 39/23/24/25 Xn; R 20/21/22 CROMOPHTAL DPP RED BP IRGAZIN DPP RED BO IRGAZIN DPP ROOD BO ROSSO IRGAZIN DPP BO ROUGE IRGAZINE DPP BO 3-(1-αιθυλo-1-µεθυλoπρoπυλo)-5-ισoξαζoλαµίνη 1,4-διαµινo-2-(2-βoυτυλoτετραζoλ-5-υλo)-3-κυανoανθρακινόνη Mίγµα από: Ο,Ο-διισoπρoπυλo φωσφoρoδιθειoνικό χαλκό(i); Ο,Ο-δις(1,3-διµεθυλoβoυτυλo) φωσφoρoδιθειoνικό χαλκό(i); Ο-ισoπρoπυλo Ο-(1,3-διµεθυλoβoυτυλo) φωσφoρoδιθειoνικό χαλκό(i) Πρoϊόν αντιδράσεως: (2-υδρoξυ-4-(3-πρoπενoξυ)βενζoφαινόνης και τριαιθoξυσιλανίoυ) µε πρoϊόν υδρoλύσεως τoυ πυριτίoυ και µεθυλoτριµεθoξυσιλανίoυ TETRACHLOROTEREPHTHALONITRILE 1,4-δικυανo-2,3,5,6-τετρα-χλωρo-βενζόλιo C.I. REACTIVE BLUE αµινo-6-(5-(5-χλωρo-2,6-διφθoρoπυριµιδιν-4-υλαµινo)-2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)-5- υδρoξυ-3-(4-(2-(σoυλφoνικoοξυ)αιθυλoσoυλφoνυλo)φαινυλαζω)ναφθαλενο-2,7- δισoυλφoνικό όξινo λιθιoνάτριo 19

20 DCEMH O; R 8 1,3-διχλωρo-5-αιθυλo-5-µεθυλιµιδαζoλιδινο-2,4-διόνη T+; R 26 Xn; R 22 C; R 34 N; R PERSÄUREXYLIDIDPHENETIDID 9-(4-αιθoξυφαινυλo)-2-(3,5-διµεθυλoφαινυλo)-1,3,8,10-τετραoξoανθρα(2,1,9-def:6,5,10- d'e'f')διισoκινoλίνη KE Y726 2-(2-(2,4-διoκτυλoξυφαινυλo)βινυλo)κινoλίνη GENIPLEX A Xn; R 22 R 42/43 N; R 50 διαµινoδιισoκυανικoψευδάργυρoς VIOLIFF µεθoξυκαρβoνυλoξυκυκλooκτ-4-ένιo AZYLACID-POTASSIUMSALT Xn; R 22 2-υδρoξυκαρβαζολο-1-καρβoξυλικό κάλιo Xi; R 36/ STANNOUS METHANE SULPHONAT STANNOUS METHANE SULPHONATE TIN (II) METHANE SULPHONATE TIN METHANE SULPHONATE TIN METHANESULFONATE TIN SALT FS ZINN(II) METHANESULFONATE ZINN(II)-METHANSULFONAT Xn; R 22 C; R 34 δις(µεθανεσoυλφoνικός) κασσίτερoς(ii) BRUN REACTIF 45 BRUNO REATTIVO 45 C.I. REACTIVE BROWN 45 CIBACROM BROWN 1347 CIBACRON BROWN 1347 REACTIVE BRAUN LUPRAGEN VP 9159 Xi; R ACTF Xn; R 22 P-007 Mίγµα από: 7-(4-(4-(4-(2,5-δισoυλφoνικoανιλινo)-6-φθoρo-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-2- µεθυλoφαινυλαζω)-7-σoυλφoνικoναφθυλαζω)ναφθαλενο-1,3,5-τρισoυλφoνικό εξανάτριo; 7-(4-(4-(4-(2,5-δισoυλφoνικoανιλινo)-6-υδρoξυ-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-2- µεθυλoφαινυλαζω)-7-σoυλφoνικoναφθυλαζω) ναφθαλενο-1,3,5-τρισoυλφoνικό εξανάτριo 1,6-δις(νιτριλo(2,2-διµεθυλo)πρoπυλιδενo)εξάνιo 3-χλωρo-5-τριφθoρoµεθυλo-2-πυριδυλαµίνη 20

21 TINUVIN 171 TINUVIN 571 Mίγµα από: ισoµερή της 2-(2Η-βενζοτριαζολ-2-υλο)-4-µεθυλο-(n)-δωδεκυλoφαινόλης; ισoµερή της 2-(2Η-βενζοτριαζολ-2-υλο)-4-µεθυλο-(n)-εικοσιτεσσεραφαινόλης; ισoµερή της 2-(2Η-βενζοτριαζολ-2-υλο)-4-µεθυλο-5,6-διδωδεκυλο-φαινόλης. n=5 or 6 CYCLOHEXADECENON Mίγµα: cis- και trans-κυκλoδεκαεξ-8-εν-1-όνης CYCLOHEXADECENONE ULTRAP KR 4175 πoλυ-(1,4-φαινυλενοoξυ-1,4-φαινυλενoκαρβoνυλo-1,4-φαινυλενoοξυ-1,4- φαινυλενoκαρβoνυλo-1,4-φαινυλενoκαρβoνύλιo) AP-5 Repr.Cat.2; R 60 Xi; R 36 2,2-δις(4'-υδρoξυφαινυλo)-4-µεθυλoπεντάνιo PROSULFOCARB Xn; R 22-48/22 N,N-διπρoπυλoθειoκαρβαµικό S-βενζύλιo ADINE CP 31 Xn; R 22 Mίγµα από: 2-αιθυλoχλωρίδιo και 2-χλωρoαιθυλoφωσφονικό πρoπυλoχλωρίδιo; 2-αιθυλoχλωρίδιo και 2-χλωρoπρoπυλoφωσφονικό πρoπυλoχλωρίδιo LEAD (II) METHANESULFONATE Repr.Cat.1; R 61 δις(µεθανoσoυλφoνικός) µόλυβδoς(ii) LEAD METHANE SULPHONATE Repr.Cat.3; R LEAD SALT FP Xn; R 20/22-48/20/ Xi; R R 33 N; R SIFOSIL Xn; R 22 C; R CARTASOL GEEL K-3GL CONC CARTASOL YELLOW K-3GL CONC JAUNE CARTASOL K-3GL CONC RWA 3430 Z Πρoϊόντα συµπύκνω τoυ: δις[(oξυσιλανυλoπροπυλοµεθoξυ/αιθoξυφωσφονικoύ)νατρίoυ] και µεταπυριτικoύ νατρίoυ 21

22 DCATFOB Xn; R 22 2,6-διχλωρo-4-αµινo-(1,1,2,2-τετραφθoρoαιθoξυ)βενζόλιo XRD 473 ANILINE ,5-DICHLORO-2,4-DIFLUOROBENZOYLFLUORIDE T; R 23 3,5-διχλωρo-2,4-διφθoρoβενζoϋλο φθoρίδιο Xn; R 22 C; R 34 R REAKTIV-MARINEBLAU Z ETILEFRONE. HCL υδρoχλωρικό 1-(3-υδρoξυφαινυλo)-1-oξo-2-(N-βενζυλo-N-αιθυλ)αµινoαιθάνιo X4261 S-(τρικυκλo( '2,6)δεκα-3-εν-8(ή 9)-υλ Ο(ισοπροπυλο ή ισοβουτυλο ή 2-αιθυλεξυλ) Ο- (ισοπροπυλο ή ισοβουτυλο ή 2-αιθυλoεξυλo) φωσφoρoδιθειoνικός εστέρας PDG H: SÄUREGELB ,5-διχλωρo-2-(5-κυανo-2,6-δις(3-υδρoξυπρoπυλαµινo)-4-µεθυλoπυριδιν-3- υλαζω)βενζoλoσoυλφoνικό νάτριo HYPERSOL YELLOW PIGMENT MAGME 100 MONOMEER Carc.Cat.2; R 45 Muta.Cat.2; R 46 Xn; R 22 Xi; R 36 2-µεθoξυ-2-[1-oξo-2-(πρoπενυλ)αµιν]oξικός µεθυλεστέρας CIBAFAST N CIBATEX 4458 COMPLEX HU 3164 COMPLEXE DE CUIVRE DE DISALICYLIDENE HU 3164 COPPER-DISALICYLIDEN COMPLEX HU 3164 COPPER-DISALICYLIDENE COPPER-DISALICYLIDENE COMPLEX HU IVAX Xi; R CHLORO-4,5-DIFLUOROBENZOTRIFLUORIDE R 10 Xn; R 20/22 N; R PK 323 Xn; R 22 Xi; R 36 3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL UREA HST ,4-επoξυβoυτυρικό ισoβoυτύλιo 1-χλωρo-2,3-διφθoρo-5-(τριφθoρoµεθυλo)βενζόλιo Mίγµα από: 5-επτυλo-1,2,4-τριαζoλ-3-υλαµίνη; 5-εννεαϋλo-1,2,4-τριαζoλ-3-υλαµίνη (διµεθυλαµινo)πρoπυλoυρία APF 4-(1-((2-χλωρo-5-(4-(2,4-δι-tert-πεντυλoφαινoξυ)βoυτυραµιδo)φαινυλo)καρβαµoϋλo)-3,3- διµεθυλ-2-oξoβoυτoξυ)-3-µεθυλoσoυλφoναµιδoβενζoϊκός µεθυλεστέρας 22

23 DESBIMID DTBA Xi; R CHIMASSORB GUAIACOL-O-ETHYLBROMIDE Xn; R BLEU REACTIF BLEU REATTIVO C.I. REACTIVE BLUE REACTIVE BLUE REAKTIV-BLAU ETA ETA 50 (50 %IGE ZUBEREITUNG) O-ETHYLHYDROXYLAMINE F; R 11 T; R 23/24/25-48/23 Xi; R 36 N; R 50 Mίγµα από: 1,1'-(µεθυλενoδις(4,1-φαινυλενο))διπυρρoλο-2,5-διόνη; N-(4-(4-(2,5-διoξoπυρρoλ-1-υλo)βενζυλo)φαινυλo)ακεταµίδιο; 1-(4-(4-(5-oξo-2Η-2-φoυρυλιδεναµινo)βενζυλo)φαινυλo)πυρρoλο-2,5-διόνη N-δεκαεξυλo(ή δεκαοκτυλο)-ν-δεκαεξυλο(ή δεκαοκτυλο)βενζαµίδιο N,N',N'',N'''-τετράκις(4,6-δις(βoυτυλo-(N-µεθυλo-2,2,6,6-τετραµεθυλoπιπεριδιν-4- υλ)αµινo)τριαζιν-2-υλo)-4,7-διαζαδεκανο-1,10-διαµίνη 1-(2-βρωµoαιθoξυ)-2-µεθoξυβενζόλιo O-αιθυλυδρoξυλαµίνη Z 7 C; R 34 διµεθυλoδεκαοκτυλοβενζoλoσoυλφoνικό ασβέστιo A σoυλφαµοϋλο-2-θειoφαινoκαρβoξυλικό µεθύλιo Carc.Cat.2; R 45 µυρµηκικός εστέρας του (6-(4-υδρoξυ-3-(2-µεθoξυφαινυλαζω)-2-σoυλφoνικo CARTASOL BRILLANT SCHARLACH K-2GL KONZ. ναφθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2,4-διυλο)δις[(αµινo-1-µεθυλoαιθυλo)αµµωνίου CARTASOL BRILLANTSCHARLACH K-2GL FLÜSSIG (ZUBEREITUNG) CARTASOL BRILLANTSCHARLACH K-2GL GRANULAT (ZUBEREITUNG) CARTASOL BRILLIANT SCARLET K-2GL CARTASOL BRILLIANT SCARLET K-2GL CONC UVINUL T 150 τρις(2-αιθυλεξυλ) (1,3,5-τριαζινo-2,4,6-τριυλτριιµινo)τριβενζoϊκός εστέρας MPA C; R 34 Mίγµα από: µεθυλoφωσφινικό πεντύλιο µεθυλoφωσφινικό 2-µεθυλoβoυτύλιο C.I. REACTIVE YELLOW 168 GIALLO REATTIVO 168 JAUNE REACTIF 168 REACTIVE YELLOW

24 C.I. REACTIVE RED 235 CIBACRON-ROT C-B ROSSO REATTIVO 235 ROUGE REACTIF HOSTALUX VP HOSTALUX N2R Xn; R 48/22 C; R ,4'-METHYLEN-BIS-(3-CHLOR-2,6-DIETHYLANILIN) LONZACURE (R) CEDA LONZACURE (R) MCDEA LONZACURE M-CDEA CHMMS CHMS DYNASYLAN 9407 Z-6187 Xi; R C.I. REACTIVE RED 231 Xi; R TFA LYS-PRO TOSYLATE TFA LYSYL PROLINE PARA-TOLUENE SULPHONATE C.I. REACTIVE YELLOW 174 GIALLO REATTIVO 174 JAUNE REACTIF 174 REAKTIV GELB 174 WL T; R 48/25 Xn; R 22 µυρµηκικό υλo)φαινυλoσoυλφoνυλ)αιθυλoδιµεθυλαµµώνιo κυκλoεξυλoδιµεθoξυµεθυλoσιλάνιo 2-(4-(3-(4-χλωρoφαινυλo)-2-πυραζoλιν-1-5-(4-χλωρo-6-(N-(4-(4-χλωρo-6-(5-υδρoξυ-2,7-δισoυλφoνικo-6-(2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)- 4-ναφθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλo-(N-µεθυλ)αµινo)φαινυλ)αµινo-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)- 4-υδρoξυ-3-(2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)ναφθαλενo-2,7-δισoυλφoνικό τρικάλιo/τρινάτριo µoνo-p-τoλoυoλoσoυλφoνική 1-(N6-τριφθoρoακετυλo-L-λυσυλo)-L-πρoλίνη 7-(4-(4-φθoρo-6-(2-(2-βινυλoσoυλφoνυλαιθoξυ)αιθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-2- oυρεϊδoφαινυλαζω)ναφθαλενo-1,3,6-τρισoυλφoνικό τρινάτριo υδρoχλωρική 4-(2-χλωρo-4-τριφθoρoµεθυλo)φαινoξυ-2-φθoρoανιλίνη QUANTACURE QTX χλωριoύχo (2-υδρoξυ-3-(3,4-διµεθυλo-9-oξo-10-θειανθρακεν-2- υλoξυ)πρoπυλo)τριµεθυλαµµώνιo DBBT Xn; R 48/22 Mίγµα ισoµερών του: βρωµoβενζυλoβρωµoτoλoυoλίoυ SOLVENTGELB

25 FAP Carc.Cat.2; R 45 Xn; R BONTRON P-51 Xn; R 20 4-αµινo-3-φθoρoφαινόλη 4-υδρoξυναφθαλενo-1-σoυλφoνικό βενζυλoτριβoυτυλαµµώνιo 25

26 AGK 5840 UY 313 E; R 2 R 53 2-(4,4-διµεθυλo-2,5-διoξooξαζoλιδιν-1-υλo)-2'-χλωρo-5'-(2-(2,4-δι-tertπεντυλoφαινoξυ)βoυτυραµιδo)-4,4-διµεθυλo-3-oξoβαλερανιλίδιo ULTRAP KR 4175 E 2 Πρoϊόντα συµπυκνώσεως των: 4,4'-διφαινoξυβενζoφαινόνης, διχλωριδίoυ του τερεφθαλoϋλίου και 4-φαινoξυβενζoφαινόνης Z-6 Xi; R 36/38 2-υδρoξυ-5-(C13-C18)-αλκυλοβενζoϊκός ψευδάργυρoς ALKYL ISOCYANATE SILANE SCD 617 R 10 Mίγµα από: 19-ισoκυανικo-11-(6-ισoκυανικoεξυλο)-10,12-διoξo-2,9,11,13- R 42/43 τετραζωδεκαεννεανoθειικό S-(3-τριµεθoξυσιλυλo)πρoπυλεστέρα; 17-ισoκυανικo-9-(ισoκυανικoεξυλ-αµινoκαρβoνυλ)-10-oξo-2,9,11-τριαζoδεκαεπτανoθειικό S-(3-τριµεθoξυσιλυλo)πρoπυλεστέρα BLACK 300 BLACK#300 2'-ανιλινo-6'-(Ν-αιθυλο-Ν-εξυλαµινο)-3'-µεθυλοσπειρο(ισοβενζοφoυρανo-1(1Η),9'-ξανθεν)- 3-όνη LAVONAX C.I. REACTIVE YELLOW 167 REACTIVE YELLOW 504 SUMIFIX SUPRA BRILLIANT GELB 3GF SUMIFIX SUPRA BRILLIANT YELLOW 3GF IRGACURE 261 εξαφθoρoφωσφoρικός(1-) (η-κυκλoπενταδιενυλo)(η-κoυµενυλo)σίδηρoς(1+) C DIDA N-καρβoξυµεθυλo-N-(2-(2-υδρoξυαιθoξυ)αιθυλo)γλυκινικό δινάτριo AOC 1020X R 10 (αιθυλo-3-βoυτανoϊκo-ο'1,ο'3,)(2-διµεθυλαµινoαιθανoλικό)(1-µεθoξυπρoπαν-2- oλικό)αλoυµίνιo(iii), διµερές BIS-STYRYL BRIGHTENER 4409 TINOPAL

27 DIURETHANNE XPU 6734 Πρoϊόντα αντιδράσεως των: 2,4-δις[(2-N,N-υδρoγoνωµένoυ στεατοαµινoαιθυλo)καρβαµoϋλo]τoλoυoλίoυ και 2,6-δις[(2-N,N-υδρoγoνωµένoυ στεατοαµινoαιθυλo)καρβαµoϋλo]τoλoυoλίoυ µε µεθυλoχλωρίδιo IRGAZIN DPP RED 5G IRGAZIN DPP SCARLET IRGAZINE DPP ROUGE 5G ROSSO IRGAZIN DPP 5G ROUGE IRGAZINE DPP-5G ARGOLD CINMETHYLIN WL REAKTIV ROT F FW REAKTIVROT 2540 RED RN 1941 Xn; R 20 exo-(+/-)-1-µεθυλo-4-(1-µεθυλαιθυλο)-2-[(2-µεθυλoφαινυλo)µεθoξυ]-7- oξαδικυκλo[2.2.1]επτάνιo C.I. DISPERSE BLUE 367 R 53 N-(5-(δις(2-µεθoξυαιθυλ)αµινo)-2-((5-νιτρo-2,1-βενζισoθειαζoλ-3-υλ)αζω)φαινυλακεταµίδιο M-TMI T+; R 26 1-(1-ισoκυανικo-1-µεθυλαιθυλo)-3-(1-µεθυλαιθενυλo)βενζόλιo Xn; R 48/20 C; R 34 R 42/ REAKTIV-BLAU F FW N,N'-(6,13-διχλωρo-4,11-δις(2-(σoυλφoνικoοξυ)αιθυλoσoυλφoνυλo)-5,12-διoξα-7,14- διαζαπεντακενο-3,10-διυλoδις(ιµινoαιθυλενo))διηλεκτρικό τετρανάτριo OA 8523 Xi; R 38 2-(( C16 ή C18-n-αλκυλ)( C16 ή C18-n-αλκυλο)καρβαµοϋλο)βενζοσουλφονικό (C16 ή C18- n-αλκυλ)(c16 ή C18-n-αλκυλ)αµµώνιο R CINEOLE ALCOHOL Xn; R 22 exo-1-µεθυλo-4-(1-µεθυλαιθυλ)-7-oξαδικυκλo[2.2.1]επταν-2-όλη AZO GELB 2498 AZO YELLOW 2498 GIALLO AZO 2498 JAUNE AZO 2498 AZURANT PYRAZOLINE MR 5401 PYRAZOLINE BRIGHTENER MR 5401 UVITEX 4457 Xi; R SÄUREBLAU όξινo φωσφoνικό 2-(4-(3-(4-χλωρoφαινυλo)-4,5- διυδρoπυραζoλυλo)φαινυλoσoυλφoνυλo)αιθυλoδιµεθυλαµµώνιo (6-ανιλινo-2-(5-νιτρo-2-oξειδoφαινυλαζω)-3-σoυλφoνικo-1-ναφθoλικo)(4-σoυλφoνικo-1,1'- αζωδι-2,2'-ναφθoλικo)χρωµικό(1-) τρινάτριo 27

28 AFR N-(3,5-διχλωρο-4-αιθυλo-2-υδρoξυφαινυλo)-2-(3-δεκαπεντυλoφαινoξυ)-βoυταναµίδιo C ORRINIFF Xn; R 21/22 Mίγµα ισoµερών της: 4-(1(ή 4 ή 5 ή 6)-µεθυλo-8,9,10-τρινoρβoρν-5-εν-2-υλo)πυριδίνης Xi; R K AMARELO CARTASOL 3 GSF CONC. CARTASOL GELB 3 GSF CARTASOL GELB 3 GSF FLÜSSIG CARTASOL GELB 3 GSF KONZ. CARTASOL GELB 3 GSF KÖRNIG CARTASOL YELLOW 3 GSF CARTASOL YELLOW 3 GSF CONC. GIALLO CARTASOL GSF CONC CM C; R 34 3-(δις(2-αιθυλoεξυλo)αµινoµεθυλo)βενζoθειαζολο-2(3Η)-θειόνη ADINE BBH 44 υπερβρωµo-n,n'-διφθαλιµίδιο HALOXYFOP ETHOXYETHYL EST Xn; R 22 2-(4-(3-χλωρo-5-τριφθoρoµεθυλo-2-πυριδυλoξυ)φαινoξυ)πρoπιoνικό 2-αιθoξυαιθύλιo ALKYLSILANE TZ EURENOR(R) BLEU DIOXAZINA ST 7005 BLEU DIOXAZINE ST 7005 DIOXAZIN BLAU ST 7005 DIOXAZINE BLUE ST 7005 R 10 Xn; R 20 Xi; R 38 ισoβoυτυλισoπρoπυλoδιµεθoξυσιλάνιo RAPICURE DVE-3 TRIETHYLENGLYKOLDIVINYLETHER B 2049 Xn; R 22 βενζoϊκό βενζυλo-2-υδρoξυδωδεκυλoδιµεθυλαµµώνιo C; R THIXATROL SR MG BETA-DIMETHYLAMIMO ACRYLIC ACID ETHYLESTER trans-3-διµεθυλαµινoακρυλικό αιθύλιo

29 DAROCUR (R) 2959 DAROCUR υδρoξυ-4'-υδρoξυαιθoξυ-2-µεθυλoπρoπιoφαινόνη DYE K Mίγµα από: 4-(3-αιθoξυκαρβoνυλo-4-(5-(3-αιθoξυκαρβoνυλo-5-υδρoξυ-1-(4- σoυλφoνικoφαινυλo)πυραζoλ-4-υλo)πεντα-2,4-διενυλιδενo)-4,5-διυδρo-5-oξoπυραζoλ-1- υλo)βενζoλoσoυλφoνικό δινάτριo; 4-(3-αιθoξυκαρβoνυλo-4-(5-(3-αιθoξυκαρβoνυλo-5-oξειδo-1-(4- σoυλφoνικοφαινυλo)πυραζoλ-4-υλo)πεντα-2,4-διενυλιδενo)-4,5-διυδρo-5-oξoπυραζoλ-1- υλo)βενζoλoσoυλφoνικό τρινάτριo ENS 119 Xn; R 22 βρωµιoύχo 1-βoυτυλo-2-µεθυλoπυριδίνιo ENS 125 Xn; R 21/22 βρωµιoύχo 2-µεθυλo-1-πεντυλoπυριδίνιo BAYMICRON VERSUCHSPRODUKT SN 2601 PERGASCRIPT BLACK φαινυλo-4-(4-διαιθυλαµινoφαινυλo)-4-(4-µεθoξυφαινυλo)-6-µεθυλo-7-διµεθυλαµινo-4Ηβενζ[3.1]oξαζίνη NC 9770 (+/-)-2,3-διυδρo-2-υδρoξυ-3,3-διµεθυλoβενζoφoυραν-5-υλαιθανεσoυλφoνικός εστέρας KS-232 1,2-δις(3-µεθυλoφαινoξυ)αιθάνιo C.I. REACTIVE YELLOW 175 CIBACRON GELB C-5G CIBACRON YELLOW C-5G GIALLO REATTIVO 175 JAUNE REACTIF 175 REACTIVE YELLOW BK AJG PAMPLEFLEUR 2-µεθυλo-4-φαινυλoπεντανόλη BAS 514 H 3,7-διχλωρoκινoλινο-8-καρβoξυλικό oξύ BAS 518 H 7-χλωρo-3-µεθυλoκινoλινο-8-καρβoξυλικό oξύ ENS DYNASILAN BH N Xi; R 38 τριαιθoξυισoβoυτυλoσιλάνιo DYNASILAN BSM 100 N DYNASILAN NH LICHTSCHUTZMITTEL

30 DRIMAREN BRILLANTGRUN X-VT 4260 DRIMAREN BRILLANTGRÜN X-6BL FLÜSSIG DRIMAREN BRILLANTGRÜN X-6BL GRANULAT DRIMAREN BRILLANTGRÜN X-6BL GRANULAT (CDG) DRIMAREN BRILLANTGRÜN X-6BL KONZ. DRIMAREN BRILLIANT GREEN X-6BL CONC. DRIMAREN BRILLIANTGRUEN X-6BL CONC. DRIMARENE BRILLIANT X-6BL CONC. DRIMARENE BRILLIANT GREEN X-6BL CONC. DRIMARENE BRILLIANT GREEN X-VT 4260 VERT BRILLANT DRIMARENE X-6BL VERT BRILLANT DRIMARENE X-VT D,L-VALINEAMIDE Repr.Cat.3; R 62 Xi; R NOIR SANDODERM HH 1050 SANDODERM BLACK HH 1050 SANDODERM BLACK R SANDODERM BLACK R CONC. SANDODERM SCHWARZ R SANDODERM SCHWARZ R KONZ. CG IRGANOX 1520 TK 12229/1 ACID BLUE 349 AZO-METALCOMPLEX-BLUE AP 1149 BLEU ACIDE 349 C.I. ACID BLUE 349 SELLASET BLEU H SELLASET BLUE H IRGAPADOL C TRIAZINA TRIS SULFANILATO 4469 TRIAZINE-TRIS-SULFANILATE 4469 TRIAZINE-TRIS-SULPHANILATE 4469 βαλιναµίδιo µίγµα (2:1:1 ) των: N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6-[2-αµινo-4-(ή 6)-υδροξυ-(ή 4-αµινο-2- υδροξυ)φαινυλαζω]-6''-(1-καρβανιλοϋλ-2-υδρoξυπρoπ-1-ενυλαζω)-5',5'''-δισoυλφαµoϋλo- 3,3''-δισoυλφoνικoδις(ναφθαλενo-2,1'-αζωβενζoλo-1,2'-διoλικο-O(1),O(2'))-χρωµικό τρινάτριo; N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')- η-6,6''-δις(1-καρβανυλoϋλo-2-υδρoξυπρoπ-1-ενυλαζω)-5',5'''- δισoυλφαµoϋλo-3,3''-δισoυλφoνικoδις(ναφθαλενo-2,1'-αζωβενζoλo-1,2'-διoλικο-o(1),o(2'))- χρωµικό τρινάτριo; N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')- η-6,6''-δις[2-αµινo-4-( 6)-υδροξυ-(ή 4-αµινο-2-υδροξυ)φαινυλαζω]- 5',5'''-δισουλφαµοϋλο-3',3''-δισουλφονικοδις(ναφθαλενo-2,1'-αζωβενζoλo-1,2'-διoλικο- O(1),O(2'))-χρωµικό τρινάτριo 4,6-δις(oκτυλoθειoµεθυλo)-o-κρεζόλη δις(2-(5-χλωρo-4-νιτρo-2-oξειδoφαινυλαζω)-5-σoυλφoνικo-1-ναφθoλικo)χρωµικό(1-) τρινάτριo 30

31 HOSTATEC πoλυ(oξυ-1,4-φαινυλενoξυ-1,4-φαινυλενετερεφθαλοϋλο-1,4-φαινυλένιo) HOE T ,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-δεκατριφθoρooκτυλo 3-διβoυτυλαµινoπρoπιoνικός εστέρας N-6-TRIFLUORACETYL-L-LYSYL-L-PROLIN N-(N6-τριφθoρoακετυλo-L-λυσυλo)-L-πρoλίνη T.F.A. LYS PRO TFA-LYS-PRO TINUVIN 840 δις(3-(3-βενζoτριαζoλ-2-υλo-5-tert-βoυτυλ-4-υδρoξυφαινυλo)πρoπιoνικό) εξανο-1,6-διύλιo TINUVIN 780 Xi; R 36 DISORBENE M GENISET MD MILLAD 3940 δις(2,2,6,6-τετραµεθυλo-4-πιπεριδυλo) ηλεκτρικός εστέρας 1-(2,6-δις(4-τoλυλo)-1,3-διoξανo(5,4-d)-1,3-διoξαν-4-υλo)αιθανο-1,2-διόλη BUTANEDIOIC ACID, MONOAMIDE WITH N-(9- όξινo N-καρβoξυλoαιθυλo-N-δεκαoκτ-9-ενυλoµηλεϊνικό νάτριo OCTADECENYL)-3-AMINO DISPERSIONSROT F διoξικό 2,2'-(4-(3,5-δικυανo-4-τoλυλαζω)-3-πρoπιoναµιδoφαινυλιµινo)διαιθύλιo ESACURE KIP 100 Mίγµα συνιστάµενo κυρίως από: 2,3-διυδρo-6-(2-υδρoξυ-2-µεθυλ-1-oξoπρoπυλo)-1,1,3- τριµεθυλ-3-[4-(2-υδρoξυ-2-µεθυλ-1-oξoπρoπυλo)φαινυλ-1h-ινδένιo; 2,3-διυδρo-5-(2-υδρoξυ-2-µεθυλ-1-oξoπρoπυλ)-1,1,3-τριµεθυλ-3-[4-(2-υδρoξυ-2-µεθυλ-1- oξoπρoπυλo)φαινυλ-1h-ινδένιo HOMOFARNESYLSÄURE Xi; R 38 Mίγµα ισoµερών του: 4,8,12-τριµεθυλoδεκατριo-3,7,11-τριενικoύ oξέoς BLEU DISPERSE 370 BLEU DISPERSO 370 BLEU LIP 6994 C.I. DISPERSE BLUE 370 DISPERS BLAU 370 DISPERSE BLUE 370 N-[2-((2-κυανo-4,6-δινιτρoφαινυλ)αζω)-5-(διπρoπυλαµινo)φαινυλo]-πρoπαναµίδιo ETHANOX 398 ANTIOXIDANT ROBAC AS/100 Xn; R Mίγµα από: O,O-δι(1-µεθυλαιθυλ)τριθειo-δις-θειoµυρµηκικό; O,O-δι(1-µεθυλαιθυλ)τετραθειo-δις-θειoµυρµηκικό; O,O-δι(1-µεθυλαιθυλ)πενταθειo-δις-θειoµυρµηκικό GCLE 3-χλωρoµεθυλo-5-oξo-6-φαινυλακεταµιδo-(2Η)5-θεια-1-αζαδικυκλo[4.2.0]oκτ-2-ενο-2- καρβoξυλικό 4-µεθoξυβενζύλιo HOSTINERT 216 Mίγµα 3:1 από: υπερφθoρo(5,8,9,12-τετραµεθυλo-4,7,10,13-τετραoξoδεκαεξάνιο); υπερφθoρo(5,6,9,12-τετραµεθυλo-4,7,10,13-τετραoξoδεκαεξάνιο) KEINE C; R 34 διφωσφoρoµεθυλoβoυτανεδιικό oξύ 31

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισαγωγή στον Κανονισμό 1272/2008 ( CLP ) Βασικές αρχές, ρόλοι και υποχρεώσεις Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ CLP C Classification ταξινόμηση L labeling

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρτήματα 1 έως 6

Προσαρτήματα 1 έως 6 L 396/446 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 Προσαρτήματα 1 έως 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Επεξήγηση των επικεφαλίδων των στηλών Ουσίες Η ονομασία είναι η ίδια με αυτήν που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια συγκέντρωσης ουσιών Eλένη Φούφα Δ/νση περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ -CLP Ποιος έχει την υποχρέωση κοινοποίησης ουσιών Ποιες ουσίες πρέπει να κοινοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης- όρια συγκέντρωσης ουσιών

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης- όρια συγκέντρωσης ουσιών Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης- όρια συγκέντρωσης ουσιών Eλένη Φούφα Δ/νση περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ - CLP Ποιος έχει την υποχρέωση κοινοποίησης ουσιών Ποιες ουσίες πρέπει να κοινοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης ECHA και SEVESO III Δ. Χατζηαντωνίου Γ.Χ.Κ. - Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισαγωγή στον Κανονισμό 1272/2008 ( CLP ) Βασικές αρχές, ρόλοι και υποχρεώσεις τροποποιήσεις Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ C Classification CLP ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν πωλούνται ή διατίθενται ( 3 ) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία

εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν πωλούνται ή διατίθενται ( 3 ) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία L 303/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2005 ΟΔΗΓΙΑ 2005/80/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεμβρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/112/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I. Λίστα ονομασιών, φαρμακοτεχνική μορφή, δοσολογίες των φαρμάκων, οδός χορήγησης, αιτών στα Κράτη - Μέλη

Παράρτημα I. Λίστα ονομασιών, φαρμακοτεχνική μορφή, δοσολογίες των φαρμάκων, οδός χορήγησης, αιτών στα Κράτη - Μέλη Παράρτημα I Λίστα ονομασιών, φαρμακοτεχνική, δοσολογίες των φαρμάκων, οδός, αιτών στα Κράτη - Μέλη 1 Αυστρία 20 mg/5 ml Suspension zum Einnehmen Αυστρία 40 mg/5 ml Suspension zum Einnehmen Δανία Δανία

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πολιτική για τη διαχείριση των χημικών - Καν. REACH

Νέα πολιτική για τη διαχείριση των χημικών - Καν. REACH Νέα πολιτική για τη διαχείριση των χημικών - Καν. REACH Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο του Κράτους Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail : elhelpdesk@ath.forthnet.gr 1 Γιατί νέα πολιτική για τα χημικά; Οδ. 67/548/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003. 15.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 για τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1100/91 Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. 2592/84 περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την οδηγία 89/677/ΕΟΚ. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση )

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ: 509/91 Συµπλήρωση της απόφασης του ΑΧΣ 1197/89 σε συµµόρφωση προς την οδηγία 90/492/ΕΟΚ, που αφορά στην ταξινόµηση συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων. (ΦΕΚ 885/Β/30-10-91)

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Το παράρτηµα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 1 Το παράρτηµα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας. Οδηγία 93/72/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Σεπτεµβρίου 1993 για τη δέκατη ένατη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του επικινδύνων ουσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Δημήτρης Τσίχλης Δν/ση Περιβάλλοντος - Γ.Χ.Κ. Παράγωγη νομοθεσία Καν.. 1354/2007 (προσχώρηση( Βουλγαρίας και Ρουμανίας) Καν.. 340/2008 (τέλη)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/309 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Ιούνιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/59 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 2008/128/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Μάθημα 12ο O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Γενική και Ανόργανη Χημεία 201-17 2 Η χημεία ΠΠΠ (= προ περιοδικού πίνακα) μαύρο χάλι από αταξία της πληροφορίας!!! Καμμία οργάνωση των στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε;

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε; Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις Τι πρέπει να προσέξουμε; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP; Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Xημικών προϊόντων Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου

Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Xημικών προϊόντων Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Xημικών προϊόντων Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων. Λευκωσία, 19 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλα τα Μέλη Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Ουσίες UVCB Gabriele CHRIST http://echa.europa.eu 1 Ουσίες UVCB Άγνωστης (U) ή Ασταθούς σύνθεσης (V) Προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων (C) ή Βιολογικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Μη συµµορφώσεις Υλικών και Αντικειµένων σε Επαφή µε Τρόφιµα Η Ελληνική και Κοινοτική Πραγµατικότητα

Μη συµµορφώσεις Υλικών και Αντικειµένων σε Επαφή µε Τρόφιµα Η Ελληνική και Κοινοτική Πραγµατικότητα Μη συµµορφώσεις Υλικών και Αντικειµένων σε Επαφή µε Τρόφιµα Η Ελληνική και Κοινοτική Πραγµατικότητα ρ. Κων/νος Μπαρµπέρης Θ. Νέστορα ΕΦΕΤ- /νση Εργαστηριακών Ελέγχων 1 Νοµική βάση για το RASFF Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985044 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Hardness Ca/Mg 20 x 1 x 1 x 20x 100 mg

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Υπάρχει απαίτηση να δηλωθούν οι αλλεργιογόνοι αρωματικές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Υπάρχει απαίτηση να δηλωθούν οι αλλεργιογόνοι αρωματικές 21.6.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 907/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευτυχία Δήμα Προϊσταμένη Δ/νσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δρ. Ευτυχία Δήμα Προϊσταμένη Δ/νσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα