ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2003) 642 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκτη δηµοσίευση του Elincs (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ)

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκτη δηµοσίευση του Elincs (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ) (Kείµεvo που αφoρά τov EOX) Σύµφωνα µε την απόφαση 85/71/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 21ης εκεµβρίου , ο κατάλογος των χηµικών ουσιών που κοινοποιούνται δυνάµει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 2 (στο εξής «οδηγία») περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που διέπουν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων ουσιών (Elincs) δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω. Ο παρών κατάλογος αντικαθιστά τον προηγούµενο 3 και περιέχει όλες τις χηµικές ουσίες που κοινοποιήθηκαν έως τις 30 Ιουνίου 1998 σύµφωνα µε το άρθρο 7 της οδηγίας. Ο παρών κατάλογος συµπληρώνει τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των Χηµικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εµπόριο (Einecs), ο οποίος δηµοσιεύτηκε στις 15 Ιουνίου και περιέχει όλες τις ουσίες που είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά µέχρι 18 Σεπτεµβρίου Εκτός από τις εξαιρέσεις τις προβλεπόµενες στα άρθρα 1 και 13 της οδηγίας, όλες οι ουσίες που κυκλοφορούν στην κοινοτική αγορά ή, προκειµένου για νέες ουσίες, που κοινοποιήθηκαν το αργότερο µέχρι 30 Ιουνίου 1998, συµπεριλαµβανοµένων ουσιών που αποτελούν συστατικά παρασκευασµάτων, εµφαίνονται είτε στον Einecs είτε στον Elincs. Εκτός από τις ως άνω εξαιρέσεις, ουσίες που διακινούνται στην αγορά και δεν εµφαίνονται ούτε στον Elincs ούτε στον Elincs πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί ή να κοινοποιηθούν σύµφωνα µε την οδηγία, οπότε και θα συµπεριληφθούν σε νεότερη έκδοση Elincs. Εντούτοις, η παρουσία µιας ουσίας στον Elincs δεν απαλλάσσει νέους εισαγωγείς ή/και παραγωγούς που την διαθέτουν στην κοινοτική αγορά από την υποχρέωση κοινοποίη σύµφωνα µε την οδηγία. Εάν όµως η ουσία έχει ήδη κοινοποιηθεί, και σε ό,τι αφορά τον τεχνικό φάκελο, η αρµόδια αρχή µπορεί να δεχτεί όπως ο εκάστοτε τελευταίος κοινοποιών παραπέµπει στα αποτελέσµατα µελετών που πραγµατοποιήθηκαν από προηγούµενους, µε τη γραπτή συµφωνία των τελευταίων, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η επανάληψη δοκιµών κατά τις οποίες χρησιµοποιούνται σπονδυλωτά. Σύµφωνα µε την απόφαση 85/71/ΕΟΚ, η ταξινόµηση των ουσιών συγκαταλέγεται στον Elincs µόνο εάν έχει εγκριθεί επισήµως σε κοινοτικό επίπεδο, οπότε και δηµοσιεύεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας. Οι λοιπές επικίνδυνες ουσίες του καταλόγου, που ταξινοµούνται προσωρινώς από τον κοινοποιούντα, βρίσκονται στη διαδικασία της επίσηµης ταξινόµη, η οποία και θα συγκαταλεγεί σε νεότερη έκδοση του Elincs ΕΕ L 30, , σελ. 33 ΕΕ L 196, , σελ. 1, οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά µε την οδηγία 2001/59/ (EE L 225, , σελ. 1). ΕΕ L 72, , σελ. 1. ΕΕ C 146Α, , σελ.1. 2

3 Ανακοίνωση της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 2 της απόφα 85/71/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 21ης εκεµβρίου 1984, σχετικά µε τον κατάλογο των χηµικών ουσιών που κοινοποιούνται δυνάµει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που διέπουν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων ουσιών Elincs (European list of notified chemical substances) (Ευρωπαϊκός κατάλογος κοινοποιηµένων χηµικών ουσιών) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο ευρωπαϊκός κατάλογος κοινοποιηµένων χηµικών ουσιών (Elincs) δηµοσιεύεται δυνάµει της απόφα 85/71/ΕΟΚ 5 της Επιτροπής και περιέχει όσες χηµικές ουσίες κοινοποιήθηκαν στην Κοινότητα έως τις 30 Ιουνίου 1998 σύµφωνα µε το άρθρο 7 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 6 (στο εξής «οδηγία»). Ο κατάλογος προβλέπεται να ενηµερώνεται σε ετήσια βάση. Κάθε λήµµα του καταλόγου αντιστοιχεί σε µία χηµική ουσία, για την οποία όµως µπορεί να υποβάλλονται ένας ή περισσότεροι φάκελοι από διαφόρους εισαγωγείς ή/και παραγωγούς. Για κάθε ουσία δίδονται τα ακόλουθα στοιχεία, εφόσον παρουσιάζουν ενδιαφέρον και δεν είναι εµπιστευτικά: α) Αριθµοί : Αριθµοί φακέλου: αριθµός που δίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προηγείται ο αριθµός του πρώτου φακέλου που παρελήφθη σε οποιοδήποτε κράτος µέλος για την εκάστοτε ουσία, ακολουθούµενος από όλους τους άλλους αριθµούς φακέλου. Ο αριθµός φακέλου παρουσιάζει την εξής εικόνα: xx - xx - xxxx. Τα δύο πρώτα ψηφία εµφαίνουν το έτος κοινοποίη, τα δύο επόµενα το κράτος µέλος στο οποίο κοινοποιήθηκε η ουσία και τα τέσσερα τελευταία τον αριθµό του φακέλου µε τη χρονολογική σειρά παραλαβής στην εκάστοτε χώρα. Οι κωδικοί των κρατών µελών έχουν ως εξής: 01: Γαλλία, 02: Βέλγιο, 03: Κάτω Χώρες, 04: Γερµανία, 05: Ιταλία, 06: Ηνωµένο Βασίλειο, 07: Ιρλανδία, 08: ανία, 09: Λουξεµβούργο, 10: Ελλάδα, 11: Ισπανία, 12: Πορτογαλία, 13: Φινλανδία, 14: Αυστρία, 15: Σουηδία, 16: Νορβηγία 5 6 ΕΕ L 30, , σελ. 33 ΕΕ L 196, , σελ. 1, οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά µε την οδηγία 2001/59/ (EE L 225, , σελ. 1). 3

4 β) Ταυτοποίηση της ουσίας Σύµφωνα µε το παράρτηµα της απόφα 85/71/ΕΟΚ, κάθε ουσία αναγνωρίζεται µε τις εµπορικές της ονοµασίες και τη χηµική της ονοµασία ή µόνο µε τις εµπορικές της ονοµασίες εάν η αρµόδια αρχή δεχτεί αίτηµα του κοινοποιούντος να παραµείνει εµπιστευτική η χηµική ονοµασία για λόγους επαγγελµατικού απορρήτου. Με βάση το παραπάνω εδάφιο, για κάθε ουσία δίδονται στον κατάλογο τα ακόλουθα στοιχεία ταυτοποίη: Εµπορικές ονοµασίες: όλες οι εµπορικές ονοµασίες µε τις οποίες διακινείται στην κοινοτική αγορά η εκάστοτε ουσία. Χηµική ονοµασία: είναι κατά κανόνα η ονοµασία της ουσίας σύµφωνα µε τους κανόνες της ιεθνούς Ένω Καθαρής και Εφαρµοσµένης Χηµείας (IUPAC). Εάν δεν είναι δυνατή η ακριβής ονοµατοδοσία της ένω (π.χ. όταν η ουσία δεν είναι επακριβώς ορισµένη), δίδεται µια ονοµασία σύµφωνα µε τους κανόνες ταυτοποίη τέτοιων ουσιών στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των Χηµικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εµπόριο (Einecs) 7. Μερικές χηµικές ονοµασίες που περιέχονται στην πέµπτη δηµοσίευση του Elincs 8 τροποποιήθηκαν σύµφωνα µε την κοινοποίηση και τους κανόνες ονοµατολογίας της IUPAC. Λήµµα Elincs θα θεωρείται ως (µεµονωµένη) ουσία όταν το κύριο συστατικό απαντά σε περιεκτικότητα 80% τουλάχιστον (SNIF 9, υποδιαίρεση 1.1.0: µείγµα «όχι»). Η ουσία καταχωρείται στον Elincs µε την ονοµασία της (µεµονωµένης) ουσίας µόνο. Λήµµα Elincs θα θεωρείται ως µείγµα όταν το κύριο συστατικό απαντά σε περιεκτικότητα µικρότερη από 80% (SNIF, υποδιαίρεση 1.1.0: µείγµα «ναί»). Καταχωρούνται στον Elincs όλα τα συστατικά που απαντούν στο µείγµα σε περιεκτικότητα 10% τουλάχιστον. Ελλείψει ενδείξεων περί του αντιθέτου, τα δευτερεύοντα συστατικά και οι προσµείξεις δεν αναφέρονται στον Elincs. Οπωσδήποτε, πάντως, εµφαίνονται και στα στοιχεία ταυτοποίη, εφόσον συµβάλλουν σηµαντικά στην ταξινόµηση της ουσίας. Οι νέοι κανόνες εφαρµόστηκαν σε όλες τις κοινοποιήσεις και τα δελτία κοινοποιήσεων από την τέταρτη δηµοσίευση του Elincs και εντεύθεν. ιενεργείται συστηµατική εξέταση όλων των εγγραφών στο Elincs ΕΕ C 146Α, , σελ.1 ΕΕ L 72, , σελ. 1 Summary Notification Interchange Format 4

5 γ) Ταξινόµηση Σηµείωση: Πρόκειται για ταξινόµηση της εκάστοτε ουσίας σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της οδηγίας. Η υποδιαίρεση αυτή συµπληρώνεται εάν η ουσία έχει αποκτήσει εναρµονισµένη ταξινόµηση σε κοινοτικό επίπεδο σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας και η ταξινόµηση αυτή έχει δηµοσιευτεί στο παράρτηµα Ι αυτής. Όταν µια ουσία έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνη χωρίς ακόµη να έχει καταχωρηθεί στο παράρτηµα Ι, σηµειώνεται αστερίσκος στην εν λόγω υποδιαίρεση. Αναφορικά µε την επισήµανση της ουσίας, ανατρέχουµε στους κανόνες που θεσπίζονται στην οδηγία, ιδιαιτέρως δε στα άρθρα 4 και 23 και στο παράρτηµα VI (γενική ταξινόµηση και απαιτήσεις επισήµαν επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων). 5

6 AMARELO INDOSOL SF-2RL INDOSOL GELB SF-2RL INDOSOL YELLOW SF-2RL JAUNE INDOSOL SF-2RL JAUNE WK 1913 SOLAR GOLDEN YELLOW R YELLOW WK 1913 BROWN MO 384 BRUN MO 384 INDOSOL BRAUN SF-BR INDOSOL BROWN SF-BR INDOSOL BRUIN SF-BR ACTIZONE PG 85 PHENOLESTER C PHENOLESTER C/S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3,3'-[πιπεραζινο-1,4-διυλo-δις[(6-χλωρo-1,3,5-τριαζινο-2,4-διυλo)αµινo(2-ακετυλαµινo-4,1- φαινυλενo)αζω]]δις(ναφθαλενο-1,5-δισoυλφoνικό) τετρανάτριo εξανάτριoς [4,4''-αζoξυδις(2,2'-δισoυλφoνικoστιλβενo-4,4'-διυλαζω)]-δις[5'- σoυλφoνικoβενζoλo-2,2'-διoλικός-o(2),o(2),n(1)]-χαλκός(ii) T; R 23-48/23 Xn; R 22 Xi; R 36/ EURELYT F; R 11-14/15 Xn; R 20 C; R C.I. BLEU REACTIF 204 C.I. REACTIVE BLUE 204 REACTIVE BLUE 204 REAKTIV BLAU 204 BENTONE SD REAKTIV BLAU 5622 R 42/43 4-(2,4,4-τριµεθυλoπεντυλoκαρβoνυλoξυ)βενζoλoσoυλφoνικό νάτριo µ-φθoρo-δις(τριµεθυλoαργιλικό) κάλιo 6,13-διχλωρo-3,10-δις((4-(2,5-δισoυλφoνικoανιλινo)-6-φθoρo-1,3,5-τριαζιν-2- υλoαµινo)πρoπ-3-υλαµινo)-5,12-διoξα-7,14-διαζαπεντακενo-4,11-δισoυλφoνικό εξανάτριo 6

7 AMARELO DRIMARENE X-RN DRIMAREN GELB X-RN DRIMARENE YELLOW X-RN JAUNE DRIMARENE X-RN JAUNE X-WK 1985 YELLOW X-WK 1985 FORON GELB RD-4GRL FORON YELLOW RD-4GRL JAUNE FORON RD-4GRL JAUNE UZ 3217-A YELLOW UZ 3217-A BLEU N-RM 2114 BLEU NYLOSAN N-BLN BLUE N-RM 2114 NYLOSAN BLAU N-BLN NYLOSAN BLEU N-BLN NYLOSAN BLUE N-BLN AIZEN SPILON BLACK TRH AIZEN SPILON SCHWARZ TRH THR-1 TRH 1-αµινo-4-[2-µεθυλo-5-(4-µεθυλoφαινυλo-σoυλφoνυλαµινo)-φαινυλαµινo]ανθρακινoνo-2- σoυλφoνικό νάτριo F; R 11 δις(1-(3,5-δινιτρo-2-oξειδoφαινυλoαζω)-3-(n-φαινυλoκαρβαµυλo)-2- ναφθολατο)χρωµικό(1- )αµµωνιο 7

8

9 C.I. REACTIVE BLACK 45 Xi; R 36 5-ανιλινo-3-(4-{4-[4-χλωρo-6-(3-σoυλφoνικoανιλινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo]-2,5- διµεθυλoφαινυλαζω}-2,5-δισoυλφoνικoφαινυλαζω)-4-υδρoξυ-ναφθαλενο-2,7-δισoυλφoνικό πεντανάτριo C.I. REACTIVE RED 219 R 42 2-[[8-[(4,6-διχλωρo-5-κυανo-πυριµιδιν-2-υλ)αµινo]-1-υδρoξυ-3,6-δισoυλφoνικo-2- ναφθαλενυλ]αζω]ναφθαλενο-1,5-δισoυλφoνικό τετρανάτριo UGILEC 121 Mίγµα ισoµερών του (χλωροφαινυλο)(χλωροτολυλο)µεθανίου C.I. REACTIVE BLUE αµινo-6-(5-(5-χλωρo-2-φθoρo-6-µεθυλoπυριµιδιν-4-υλαµινo)-2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)-3- (2,5-δισoυλφoνικoφαινυλαζω)-5-υδρoξυναφθαλενο-2,7-δισoυλφoνικό όξινo καλιoνάτριo LZ 5391 Xi; R 38 Πρoϊόντα αντίδρα λιπαρών oξέων των ταλλελαίων, διαιθανoλαµίνης και βoρικoύ oξέoς LZ-Z 1 Z DRIMARENE BRILLIANT RED X-2BN DRIMARENE BRILLIANT ROOD DRIMARENE BRILLIANT ROT X-2BN RED X-KB 3621 ROUGE BRILLANT DRIMARENE X-2BN ROUGE BRILLIANT DRIMARENE X-2BN ROUGE X-KB 3621 MELPOL Mίγµα από: 1,1'-((6-αµινo-1,3,5-τριαζινε-2,4-διυλo)διιµινo)διπρoπαν-2-όλη 1,1',1''-((1,3,5-τριαζινε-2,4,6-τριυλo)τριιµινo)τριπρoπαν-2-όλη QY 84 trans-2-(4-δωδεκυλoξυ-3-µεθoξυστυρυλo)κινoλίνη AF-330 2,5-δις(1,1-διµεθυλoβoυτυλo)υδρoκινόνη UM COUPLER I UY F AF-324 2,2'-σπειρoδι(6-υδρoξυ-4,4,7-τριµεθυλoχρωµάνιo) AF G.1417 R DABCO XE φθoρo-5-τριφθoρoµεθυλoπυριδίνη 9

10 BRAUN HM 469 BROWN HH 469 BRUN HH 469 SANDODERM BRAUN R SANDODERM BROWN R SANDODERM BRUIN R INDOSOL RUBINOL SF-RG RUBINOL INDOSOL SF-RG RUBINOL LF 326 RUBINOLE LF 326 ARANCIO DISPERSO 149 C.I. DISPERSE ORANGE 149 DISPERS ORANGE 149 DISPERSE ORANGE 149 ORANGE DISPERSE 149 TERASIL GOLDGELB 2RS ACID BLUE 344 BLEU ACIDE 344 BLEU ACIDO 344 BLU ACIDO 344 C.I. ACID BLUE 344 SÄURE BLAU 344 Carc.Cat.2; R 45 R RHODIASTAB 82 5-µεθυλo-1-φαινυλoεξανο-1,3-διόνη ACTREL 400 DOWTHERMRP HEAT TRANSFER FLUID SYNTREL DRIMAREN SCHARLACH X-GA 979 DRIMAREN SCHARLAKEN X-GA DRIMAREN SCHARLAKEN X-GA 979 DRIMARENE SCARLET X-2 GN ECARLATE DRIMARENE X-2GN ECARLATE DRIMARENE X-GA 979 ECARLATE X-GA 979 SCARLET X-GA 979 FLEXSORB-SE Xn; R 22 C; R 35 6-υδρoξυ-1-(3-ισoπρoπoξυπρoπυλo)-4-µεθυλo-2-oξo-5-[4-(φαινυλαζω)φαινυλαζω]-1,2- διυδρo-3-πυριδινεκαρβoνιτρίλιo 1-αµινo-4-(4-βενζoλoσoυλφοναµιδo-3-σoυλφoνικoανιλινo)ανθρακινόνη-2-σoυλφoνικό δινάτριo 6-((4-χλωρo-6-(N-µεθυλo)-2-τoλoυϊδινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-1-υδρoξυ-2-(4-µεθoξυ-2- σoυλφoνικoφαινυλαζω)ναφθαλενο-3-σoυλφoνικό δινάτριo 7,7-διµεθυλo-3-oξα-6-αζαoκταν-1-όλη 10

11 ,3-PDTA AGENT CHELATANT KODAK NO.1 DISSOLVINE PDZ HAMPSHIRE PDTA KODAK CHELATING AGENT NO.1 TRILON R FS CYCLOHEXYLSALICYLAT SALICYLATE DE CYCLOHEXYLE Xn; R 22 Xi; R 36 N,N'-πρoπυλενο-1,3-διυλoδις[N-(υδρoξυκαρβoνυλoµεθυλo)γλυκίνη] INPAC XP40 XP40 INPAC LEUCOPHOR 8407E BLEU MARINE DRIMARENE X-GN PKT BLEU MARINE X-VT 4046 DRIMAREN MARINEBLAU X-GN PKT DRIMAREN NAVY X-GN PKT NAVY BLUE X-VT 4046 P,P'-(1-υδρoξυαιθυλένιo)δις(όξινo φoσφωνικό)διένυδρo ασβέστιo PMH 1,6-διυδρo-3-υδρoξυ-1-φαινυλoπυριδαζιν-6-όνη C.I. REACTIVE BROWN 44 2-(6-χλωρo-4-(4-(2,5-διµεθυλo-4-(2,5-δισoυλφoνικooφαινυλαζω)φαινυλαζω)-3- oυρεϊδoανιλινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)βενζόλιo-1,4-δισoυλφoνικό τετρανάτριo INTERSTAB FR BASIC YELLOW FB διχλωριoύχo 2-µεθoξυ-5-(2-(4-(4-(1-((4-µεθoξυ-3-τριµεθυλαµµωνo)ανιλινoκαρβoνυλo)-2- oξoπρoπυλαζω)-βενζαµιδο)φαινυλαζω)-3-oξoβoυτυραµιδo)φαινυλαµµώνιo C.I. DISPERSE BLUE [N,N-δις-(β-µεθοξυκαρβονυλ-αιθυλ)αµµινο-2-µεθυλοφαινυλαζω]-3-αιθoξυκαρβoνυλo-5- νιτρoθειoφαίνιo FLUORINERT LIQUID FC-5311 FLUTEC PP11 υπερφθoρoϋπερυδρoφαινανθρένιo 4-αµινo-3,6-δις(5-(6-χλωρo-4-(2-υδρoξυαιθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-2- σoυλφoνικoφαινυλαζω)-5-υδρoξυναφθαλενο-2,7-σoυλφoνικό τετρανάτριo (περιέχoντας > 35% χλωριoύχo νάτριo και oξικό νάτριo Z-2 Xn; R 22 Mίγµα ισοµερών του Ο,Ο-δις(οκτυλ)φωσφοροδιθειονικού αιθυλενοδιαµµωνίου C; R AF µεθυλo-5-(1,1,3,3-τετραµεθυλoβoυτυλo)υδρoκινόνη REACTIF ORANGE TLF-5737 πoλυ(α-φθoρo-ω-µεθακρυλoϋλοξυαιθυλoπoλυ(διφθoρoµεθυλενο)-co-3-χλωρo-2- υδρoξυπρoπυλoµεθακρυλικός) εστέρας 11

12 C.I. DIRECT BLACK 174 Xi; R 36 Mίγµα από: 6-(2,4-διυδρoξυφαινυλαζω)-3-(4-(4-(2,4-διαµινoφαινυλαζω)ανιλινo)-3- σoυλφoνικoφαινυλαζω)-4-υδρoξυναφθαλίνιo-2-σoυλφoνικό δινάτριo; 6-(2,4-διαµινoφαινυλαζω)-3-(4-(4-(2,4-διαµινoφαινυλαζω)ανιλινo)-3- σoυλφoνικoφαινυλαζω)-4-υδρoξυναφθαλίνιo-2-σoυλφoνικό δινάτριo 6-(2,4-διυδρoξυφαινυλαζω)-3-(4-(4-(7-(2,4-διυδρoξυφαινυλαζω)-1-υδρoξυ-3-σoυλφoνικo-2- ναφθυλαζω)ανιλινo)-3-σoυλφoνικoφαινυλαζω)-4-υδρoξυναφθαλίνιo-2-σoυλφoνικό τρινάτριo HOSTAVIN N 24 SANDUVOR 3050 VP SANDUVOR T IRGACURE IRGACURE BLEU PERGASCRIPT BD 551 BLUE PERGASCRIPT BD 551 PERGASCRIPT BLAU I-2G (ZUBEREITUNG) PERGASCRIPT BLUE BD 551 XANTHEN-BLUE BD 551 PERGASCRIPT VIOLET BD 553 PERGASCRIPT-VIOLETT BD 553 VIOLET PERGASCRIPT BD 553 VIOLETTO PERGASCRIPT BD 553 Xi; R 38 Xn; R 22 Mίγµα από: 3-(2,2,4,4-τετραµεθυλo-21-oξo-7-oξα-3,20-διαζαδισπειρo( )εικοσιεν-20- υλo)πρoπιoνικό δωδεκύλιo; 3-(2,2,4,4-τετραµεθυλo-21-oξo-7-oξα-3,20-διαζαδισπειρo( )εικoσιεν-20- υλo)πρoπιoνικό δεκατεσσερύλιo 2-µεθυλo-1-(4-µεθυλoθειoφαινυλo)-2-µoρφoλινoπρoπαν-1-όνη 12

13 C.I. REACTIVE YELLOW 161 CIBACRON YELLOW H-2G (2G-E) JAUNE REACTIF 161 REACTIVE YELLOW NITROBENZYLIDENE METHYL ESTER BAY O 2787 AMMONIUM-EISEN-PDTA AMMONIUM-IRON-PDTA COMPLEX OF CHELATING AGENT NO. 1 DISSOLVINE FD-FE-14 DISSOLVINE PD-FE-14 PDTA-FN RAZ SEL COMPLEXE D'AGENT CHELATANT KODAK NO UC R-GELB 2454 Xn; R BLEU REACTIF 214 BLEU REACTIFE 214 C.I. REACTIVE BLUE 214 DISAZO MARINBLAU ST 6501 DISAZO MARINEBLAU ST 6501 DISAZOMARINEBLAU ST 6501 REACTIVE BLUE (2-νιτρoβενζυλιδενo)ακετoξικό µεθύλιo 5(ή 6)-tert-βουτυλο-2'-χλωρο-6'-αιθυλαµινο-3',7'-διµεθυλοσπειρο(ισoβενζoφoυρανo- 1(1Η),9'-ξανθεν)-3-όνη 4-αµινo-3,6-δις(5-[4-χλωρo-6-(2-υδρoξυαιθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo]-2- σoυλφoνικoφαινυλαζω)-5-υδρoξυναφθαλενo-2,7-δισoυλφoνικό τετρανάτριo PIGMENTGELB Xn; R 20 2,5-διχλωρo-4-(4-((5-χλωρo-4-µεθυλo-2-σoυλφoνικoφαινυλ)αζω)-5-υδρoξυ-3- µεθυλoπυραζoλ-1-υλo)βενζoλoσoυλφoνικό ασβέστιo SÄUREBRAUN 6229 µoνoνάτριo ϋδωρ-[5[[2,4-διυδρoξυ-5-[(2-υδρoξυ-3,5-δινιτρoφαινυλo)αζω]φαινυλo]αζω]-2- ναφθαλινoσoυλφoνικό], σϋµπλoκo σιδήρoυ REAKTIV MARINEBLAU F FW πεντανάτριoς (8-(4-χλωρo-6-(4-(2-(σoυλφoνικοoξυ)αιθυλoσoυλφoνυλo)ανιλινo)-1,3,5- τριαζιν-2-υλαµινo)-3,4',6,8'-τετρασoυλφoνικo-2,2'-αζωδιναφθoλικός)χαλκός(ii) REAKTIV GELB F FW 4-(5-(4-χλωρo-6-(4-(2-σoυλφoνικoοξυ)αιθυλoσoυλφoνυλανιλινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)- 2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)-5-υδρoξυ-1-(4-σoυλφoνικoφαινυλo)πυραζόλη-3-καρβoξυλικό τετρανάτριo C.I. DISPERSE RED C.I. DIRECT BROWN UC

14 CGL TINUVIN 1130 TINUVIN 213 C.I. DIRECT BLUE 273 CARTASOL BLAU GDF CARTASOL BLUE GDF CARTASOL BLUE GDF CONC. DIRECT BLUE FD GS 1811/55 C.I. REACTIVE RED 220 CIBACRON-RED F-2G CIBACRON-ROT F-2G REACTIVE RED 220 ROSSO REATTIVO 220 ROUGE REACTIF 220 DRIMAREN ORANGE X-3LGN CONC. DRIMARENE AETZORANGE WK 2243 DRIMARENE DISCHARGE ORANGE WK 2243 LARANJA DRIMARENE X-3LGN ORANGE DRIMARENE X-3LGN CONC. BI 3277 NOIR CORSE SANODAL H3LW CONC. SANODAL DEEP BLACK H-3LW CONC. SANODAL TIEFSCHWARZ H-3LW SANODAL TIEFSCHWARZ H-3LW KONZ. Xi; R 36/38 Muta.Cat.3; R 68 8-βενζαµιδo-2-(5-(4-φθoρo-6-(1-σoυλφoνικo-2-ναφθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-2- σoυλφoνικoφαινυλαζω)-1-υδρoξυναφθαλενο-3,6-δισoυλφoνικό τετρανάτριo δις[n-n-h(7-ακεταµιδo-5'-νιτρo-3-σoυλφoνικo-ναφθαλενo-2-αζωβενζολο-1,2'-διoλικο- 0',0')]χρωµικό(III) τρινάτριo Mίγµα από: α-3-(3-(2h-βενζoτριαζoλ-2-υλo)-5-tert-βoυτυλ-4-υδρoξυφαινυλo)πρoπιoνυλ-ωυδρoξυπoλυ(oξυαιθυλένιo); α -3-(3-(2H-βενζoτριαζoλ-2-υλo)-5-tert -βoυτυλ-4-υδρoξυφαινυλo)πρoπιoνυλo- ω -3-(3-(2Hβενζoτριαζoλ-2-υλo)-5- tert -βoυτυλ-4-υδρoξυφαινυλo)πρoπιoνυλoξυπoλυ(oξυαιθυλένιo) 14

15 ROUGE GRAPHTOL GLF 1-(2,5-διχλωρo-4-(N-µεθυλoσoυλφαµοϋλο)φαινυλαζω)-2-υδρoξυ-N-(2-τoλυλo)-3- ναφθαµίδιo C.I. REACTIVE BLUE SOLSPERSE BRUN JAUNE ESTOFIL S-3RL BRUNO GIALLO ESTOFIL S-3RL [2,2'-[1,2-φαινυλενοδις(νιτριλoµεθυλιδινo)]-δις(φαινoλικo)]-N,N',Ο,Ο'-νικέλιo(II) GIALLO PERGASCRIPT RZ 3386 JAUNE PERGASCRIPT RZ 3386 PERGASCRIPT YELLOW RZ 3386 PERGASCRIPT YELLOW RZ 3386/I-3R ,3-ISOPROPYLIDENE DIOXYPHENOL 2,2-διµεθυλo-1,3-βενζoδιoξoλ-4-όλη C.I. ACID YELLOW 246 GIALLO ACIDO 246 JAUNE ACIDE 246 JAUNE TECTILON HT 2025 TECTILON YELLOW HT CARTASOL BLACK M-G CARTASOL BLACK M-G LIQUID CARTASOL SCHWARTZ MG CARTASOL SCHWARZ MG HM 2482 LEATHER BLACK C LEATHER BLACK C LIQUID LEDER SCHWARTZ C LEDER SCHWARZ C X 3761 Xi; R CARTASOL YELLOW 5GF CARTASOL YELLOW 5GF CONC. JAUNE CARTASOL 5GF CONC. θειοφωσφορικός εστέρας του C12-14-tert-αλκυλαµµωνίου και του διφαινυλo σoυλφιδίου ( ή δισουλφιδίου) του διεννεαϋλίου TEGO ANTIFOAM C2600 5(6)-endo(exo)-υπερφθoρoεξυλoδικυκλo[2.2.1]επτ-2-υλo-µεθυλo-πoλυσιλoξάνιo MX 1314 SEQUESTERING AGENT 5,6-διυδρoξυ-1,2,4-βενζoλoτρισoυλφoνικό τρινάτριo FUNGITEX ,5-DIBROMO ANTHRANILIC ACID METHYLESTER 3,5-διβρωµoανθρανιλικό µεθύλιo 15

16 BLEU MARINO DIAZO SB 519 C.I. REACTIVE BLUE 230 DISAZO MARINE SB 519 DISAZO NAVY SB 519 MARINE DISAZOÏQUE SB REACTIVE ORANGE F FW 7-ακεταµιδo-1-υδρoξυ-2-(4-((2-σoυλφoνικoοξυ)αιθυλoσoυλφoνυλo)φαινυλαζω)ναφθαλενο- 3-σoυλφoνικό διλίθιo RI KOAVOL DH DBB T; R 48/25 Xn; R 21/22 όξινoς βoρικός διβoυτυλoκασσίτερoς PM 9879 C; R 34 2,4-διχλωρo-3-αιθυλoφαινόλη SILAN GF 55 αιθενυλoτρις(1-µεθυλo-2-µεθoξυαιθoξυ)σιλάνιo C 1559 UY REAKTIV BRILLANTROT F FW 8-(4-χλωρo-6-(4-(2-(σoυλφoνικooξυ)αιθυλoσoυλφoνυλo)ανιλινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλoαµινo)- 1-υδρoξυ-2-(2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)ναφθαλενο-2,7-δισoυλφoνικό τετρανάτριo TILCOM CA35 TILCOM IA10 F; R 11 Xi; R 36 φωσφoρικό βoυτύλιo, (διαλκυλoξυ(διβουτοξυφωσφoρυλoξυ)τιτάνιo και (τριαλκυλoξυ)τιτάνιo IRGANOX ,5-δις((3,5-δι-tert-βoυτυλ-4-υδρoξυ)βενζυλo)-2,4,6-τριµεθυλoφαινόλη MON H MITTEL T Mίγµα από: 2,2-διµεθυλo-1,3-δις(1,7,7-τριµεθυλoδικυκλo[2.2.1]επτ-2-υλoξυ)πρoπάνιo; νεoπεντυλoγλυκoλo-µoνo-(1,7,7-τριµεθυλo-δικυκλo[2.2.1]επτ-2-υλ)αιθέρας CS 100 F; R 14/15-17 διαιθυλ(αιθυλoδιµεθυλoσιλανoλικό)αλoυµίνιo SILOXAL C; R ISOBUTYLVINYL ACETATE R 10 βoυτ-3-ενoϊκό ισoβoυτύλιo IVA IGAPERM υδρoξυ-5-µεθoξυβενζoλo-1,4-δις(5,5-διµεθυλoβαλερικό) διεξύλιo L [N-(4-µεθoξυ-6-µεθυλo-1,3,5-τριαζιν-2-υλo)-N-µεθυλoκαρβαµοϋλσoυλφαµοϋλo]βενζoϊκό µεθύλιo H6572 (χλωρoµεθυλo)δις(4-φθoρoφαινυλo)µεθυλoσιλάνιo BEHENYLKETENDIMER HERCULES PMC D-532 PMC D532 R 53 3-εικoσυλo-4-εικoσιενυλιδενo-2-oξετανόνη 16

17 SÄUREBRAUN 6230 Xn; R CA DILASOFT RS DILASOFT RS, ACTIVE SUBSTANCE AGIP SR 1000 ανθρακικά δις(c12-15-αλκύλια) CARTASOL TUERKIS K-ZBL BASE CARTASOL TURQUOISE K-JD 2336 BASE CARTASOL TURQUOISE K-ZBL BASE CARTASOL TÜRKIS K-ZBL BASE TURQUOISE CARTASOL K-JD 2336 BASE CARTASOL TUERKIS K-ZBL KONC. CARTASOL TURQUOISE K-JD 2336 CARTASOL TURQUOISE K-JD 2336 CONC. CARTASOL TURQUOISE K-ZBL CONC. CARTASOL TÜRKIS K-ZBL FLÜSSIG CARTASOL TÜRKIS K-ZBL KONZ. TURQUOISE CARTASOL K-JD 2336 CONC C.I. REACTIVE BLUE CM REOMET 30 µετά νατρίου άλας του (1-(5-(4-(4-ανιλινo-3-σoυλφoφαινυλαζω)-2-µεθυλo-5- µεθυλoσoυλφoναµιδoφαινυλαζω)-4-υδρoξυ-2-oξειδo-3-(φαινυλαζω)φαινυλαζω)-5-νιτρo-4- σoυλφoνικο-2-ναφθoλικo)σιδήρoυ(ii) Xi; R 36 Πρoϊόντα αντίδρα τoυ (τρις(χλωρoµεθυλo)φθαλoκυανινικoύ)χαλκoύ(iii) µε N- µεθυλoπιπεραζίνη και µεθoξυoξικό oξύ C; R 34 1-(N,N-δις(2-αιθυλεξυλo)αµινοµεθυλο)-1,2,4-τριαζόλιο HOE (2,4-διχλωρoφαινυλo)-5-τριχλωρoµεθυλo-1,2,4-(1Η)-τριαζoλo-καρβoξυλικό αιθύλιo CHIMASSORB BLEU MARINO SUMIFIX SUPRA BF C.I. REACTIVE BLUE 222 REACTIVE NAVY BLUE 303 SF. SUPRA NAVY BLUE BF SUMIFIX SUPRA NAVY BLUE BF DURALINK (R) HTS ERP-390 S,S'-εξανο-1,6-διυλoδι(θειoθειικό) διένυδρo δινάτριo 17

18 ARANCIO REATTIVO 110 C.I. REACTIVE ORANGE 110 MONOAZO ORANGE TZ 2714 ORANGE REACTIF F5384 α-((4,6-διµεθoξυπυριµιδιν-2-υλo)oυρεϊδoσoυλφoνυλo)-o-τoλoυoλικό µεθύλιo CF METHOXY-4-METHYL-6-METHYLAMINO-1,3,5- Xn; R 22-48/22 4-µεθoξυ-N,6-διµεθυλo-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµίνη TRIAZIN DPX-L5296 L U 9649 Xi; R 36 Mίγµα από: υδρoχλωρίδιο του δις(4-φθoρoφαινυλo)-µεθυλo-(1,2,4-(4η)-τριαζoλ-4- υλoµεθυλo)σιλανίου; υδρoχλωρίδιο του δις(4-φθoρoφαινυλo)-µεθυλo-(1,2,4-(1η)-τριαζoλ-1-υλoµεθυλo)σιλανίoυ GREEN 100 2'-ανιλινo-6'-(N-αιθυλo-N-εξυλαµινo)σπειρo(ισoβενζoφoυρανo-1(1Η),9'-ξανθεν)-3-όνη CONSUL (R) CONSULT (R) DOWCO 473 XRD HOSTALUX VP 3481 Xn; R 48/ C.I. REACTIVE RED 228 ROSSO REATTIVO 228 ROUGE CIBACRONE SR6005 ROUGE REACTIF 228 BLEU REACTIF 232 BLEU REATTIVO 232 C.I. REACTIVE BLUE 232 REACTIVE BLUE 232 IRGACOR 252 (βενζoθειαζoλ-2-υλoθειo)ηλεκτρικό oξύ 1-(3,5-διχλωρo-4-(1,1,2,2-τετραφθoρoαιθoξυ)φαινυλo)-3-(2,6-διφθoρoβενζoϋλo)oυρία 1-[4-(2-διµεθυλαµινo-αιθυλoσoυλφoνυλo)-φαινυλo-3-(4-χλωρoφαινυλo)-4,5-διυδρo-1Ηπυραζόλη 18

19 T; R 23/25 BLEU DISPERSE 361 R 53 BLEU DISPERSO 361 C.I. DISPERSE BLUE 361 TERASIL BRILLANTBLUE FFL TERASILBRILLANTBLAU FFL BENTONE SD-3 RHEOLOGICAL ADDITIVE RHEOLOGISCHES ADDITIV BENTONE SD-3 C-1639 QQ CARTASOL GEEL M-GL CONC. CARTASOL GELB M-GL FLÜSSIG (ZUBEREITUNG) CARTASOL GELB M-GL KONZ. CARTASOL YELLOW M-GL CONC. HM 2580 LZ-Z 3 Z3 SHC 3000 F; R 11 T; R 39/23/24/25 Xn; R 20/21/22 CROMOPHTAL DPP RED BP IRGAZIN DPP RED BO IRGAZIN DPP ROOD BO ROSSO IRGAZIN DPP BO ROUGE IRGAZINE DPP BO 3-(1-αιθυλo-1-µεθυλoπρoπυλo)-5-ισoξαζoλαµίνη 1,4-διαµινo-2-(2-βoυτυλoτετραζoλ-5-υλo)-3-κυανoανθρακινόνη Mίγµα από: Ο,Ο-διισoπρoπυλo φωσφoρoδιθειoνικό χαλκό(i); Ο,Ο-δις(1,3-διµεθυλoβoυτυλo) φωσφoρoδιθειoνικό χαλκό(i); Ο-ισoπρoπυλo Ο-(1,3-διµεθυλoβoυτυλo) φωσφoρoδιθειoνικό χαλκό(i) Πρoϊόν αντιδράσεως: (2-υδρoξυ-4-(3-πρoπενoξυ)βενζoφαινόνης και τριαιθoξυσιλανίoυ) µε πρoϊόν υδρoλύσεως τoυ πυριτίoυ και µεθυλoτριµεθoξυσιλανίoυ TETRACHLOROTEREPHTHALONITRILE 1,4-δικυανo-2,3,5,6-τετρα-χλωρo-βενζόλιo C.I. REACTIVE BLUE αµινo-6-(5-(5-χλωρo-2,6-διφθoρoπυριµιδιν-4-υλαµινo)-2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)-5- υδρoξυ-3-(4-(2-(σoυλφoνικoοξυ)αιθυλoσoυλφoνυλo)φαινυλαζω)ναφθαλενο-2,7- δισoυλφoνικό όξινo λιθιoνάτριo 19

20 DCEMH O; R 8 1,3-διχλωρo-5-αιθυλo-5-µεθυλιµιδαζoλιδινο-2,4-διόνη T+; R 26 Xn; R 22 C; R 34 N; R PERSÄUREXYLIDIDPHENETIDID 9-(4-αιθoξυφαινυλo)-2-(3,5-διµεθυλoφαινυλo)-1,3,8,10-τετραoξoανθρα(2,1,9-def:6,5,10- d'e'f')διισoκινoλίνη KE Y726 2-(2-(2,4-διoκτυλoξυφαινυλo)βινυλo)κινoλίνη GENIPLEX A Xn; R 22 R 42/43 N; R 50 διαµινoδιισoκυανικoψευδάργυρoς VIOLIFF µεθoξυκαρβoνυλoξυκυκλooκτ-4-ένιo AZYLACID-POTASSIUMSALT Xn; R 22 2-υδρoξυκαρβαζολο-1-καρβoξυλικό κάλιo Xi; R 36/ STANNOUS METHANE SULPHONAT STANNOUS METHANE SULPHONATE TIN (II) METHANE SULPHONATE TIN METHANE SULPHONATE TIN METHANESULFONATE TIN SALT FS ZINN(II) METHANESULFONATE ZINN(II)-METHANSULFONAT Xn; R 22 C; R 34 δις(µεθανεσoυλφoνικός) κασσίτερoς(ii) BRUN REACTIF 45 BRUNO REATTIVO 45 C.I. REACTIVE BROWN 45 CIBACROM BROWN 1347 CIBACRON BROWN 1347 REACTIVE BRAUN LUPRAGEN VP 9159 Xi; R ACTF Xn; R 22 P-007 Mίγµα από: 7-(4-(4-(4-(2,5-δισoυλφoνικoανιλινo)-6-φθoρo-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-2- µεθυλoφαινυλαζω)-7-σoυλφoνικoναφθυλαζω)ναφθαλενο-1,3,5-τρισoυλφoνικό εξανάτριo; 7-(4-(4-(4-(2,5-δισoυλφoνικoανιλινo)-6-υδρoξυ-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-2- µεθυλoφαινυλαζω)-7-σoυλφoνικoναφθυλαζω) ναφθαλενο-1,3,5-τρισoυλφoνικό εξανάτριo 1,6-δις(νιτριλo(2,2-διµεθυλo)πρoπυλιδενo)εξάνιo 3-χλωρo-5-τριφθoρoµεθυλo-2-πυριδυλαµίνη 20

21 TINUVIN 171 TINUVIN 571 Mίγµα από: ισoµερή της 2-(2Η-βενζοτριαζολ-2-υλο)-4-µεθυλο-(n)-δωδεκυλoφαινόλης; ισoµερή της 2-(2Η-βενζοτριαζολ-2-υλο)-4-µεθυλο-(n)-εικοσιτεσσεραφαινόλης; ισoµερή της 2-(2Η-βενζοτριαζολ-2-υλο)-4-µεθυλο-5,6-διδωδεκυλο-φαινόλης. n=5 or 6 CYCLOHEXADECENON Mίγµα: cis- και trans-κυκλoδεκαεξ-8-εν-1-όνης CYCLOHEXADECENONE ULTRAP KR 4175 πoλυ-(1,4-φαινυλενοoξυ-1,4-φαινυλενoκαρβoνυλo-1,4-φαινυλενoοξυ-1,4- φαινυλενoκαρβoνυλo-1,4-φαινυλενoκαρβoνύλιo) AP-5 Repr.Cat.2; R 60 Xi; R 36 2,2-δις(4'-υδρoξυφαινυλo)-4-µεθυλoπεντάνιo PROSULFOCARB Xn; R 22-48/22 N,N-διπρoπυλoθειoκαρβαµικό S-βενζύλιo ADINE CP 31 Xn; R 22 Mίγµα από: 2-αιθυλoχλωρίδιo και 2-χλωρoαιθυλoφωσφονικό πρoπυλoχλωρίδιo; 2-αιθυλoχλωρίδιo και 2-χλωρoπρoπυλoφωσφονικό πρoπυλoχλωρίδιo LEAD (II) METHANESULFONATE Repr.Cat.1; R 61 δις(µεθανoσoυλφoνικός) µόλυβδoς(ii) LEAD METHANE SULPHONATE Repr.Cat.3; R LEAD SALT FP Xn; R 20/22-48/20/ Xi; R R 33 N; R SIFOSIL Xn; R 22 C; R CARTASOL GEEL K-3GL CONC CARTASOL YELLOW K-3GL CONC JAUNE CARTASOL K-3GL CONC RWA 3430 Z Πρoϊόντα συµπύκνω τoυ: δις[(oξυσιλανυλoπροπυλοµεθoξυ/αιθoξυφωσφονικoύ)νατρίoυ] και µεταπυριτικoύ νατρίoυ 21

22 DCATFOB Xn; R 22 2,6-διχλωρo-4-αµινo-(1,1,2,2-τετραφθoρoαιθoξυ)βενζόλιo XRD 473 ANILINE ,5-DICHLORO-2,4-DIFLUOROBENZOYLFLUORIDE T; R 23 3,5-διχλωρo-2,4-διφθoρoβενζoϋλο φθoρίδιο Xn; R 22 C; R 34 R REAKTIV-MARINEBLAU Z ETILEFRONE. HCL υδρoχλωρικό 1-(3-υδρoξυφαινυλo)-1-oξo-2-(N-βενζυλo-N-αιθυλ)αµινoαιθάνιo X4261 S-(τρικυκλo( '2,6)δεκα-3-εν-8(ή 9)-υλ Ο(ισοπροπυλο ή ισοβουτυλο ή 2-αιθυλεξυλ) Ο- (ισοπροπυλο ή ισοβουτυλο ή 2-αιθυλoεξυλo) φωσφoρoδιθειoνικός εστέρας PDG H: SÄUREGELB ,5-διχλωρo-2-(5-κυανo-2,6-δις(3-υδρoξυπρoπυλαµινo)-4-µεθυλoπυριδιν-3- υλαζω)βενζoλoσoυλφoνικό νάτριo HYPERSOL YELLOW PIGMENT MAGME 100 MONOMEER Carc.Cat.2; R 45 Muta.Cat.2; R 46 Xn; R 22 Xi; R 36 2-µεθoξυ-2-[1-oξo-2-(πρoπενυλ)αµιν]oξικός µεθυλεστέρας CIBAFAST N CIBATEX 4458 COMPLEX HU 3164 COMPLEXE DE CUIVRE DE DISALICYLIDENE HU 3164 COPPER-DISALICYLIDEN COMPLEX HU 3164 COPPER-DISALICYLIDENE COPPER-DISALICYLIDENE COMPLEX HU IVAX Xi; R CHLORO-4,5-DIFLUOROBENZOTRIFLUORIDE R 10 Xn; R 20/22 N; R PK 323 Xn; R 22 Xi; R 36 3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL UREA HST ,4-επoξυβoυτυρικό ισoβoυτύλιo 1-χλωρo-2,3-διφθoρo-5-(τριφθoρoµεθυλo)βενζόλιo Mίγµα από: 5-επτυλo-1,2,4-τριαζoλ-3-υλαµίνη; 5-εννεαϋλo-1,2,4-τριαζoλ-3-υλαµίνη (διµεθυλαµινo)πρoπυλoυρία APF 4-(1-((2-χλωρo-5-(4-(2,4-δι-tert-πεντυλoφαινoξυ)βoυτυραµιδo)φαινυλo)καρβαµoϋλo)-3,3- διµεθυλ-2-oξoβoυτoξυ)-3-µεθυλoσoυλφoναµιδoβενζoϊκός µεθυλεστέρας 22

23 DESBIMID DTBA Xi; R CHIMASSORB GUAIACOL-O-ETHYLBROMIDE Xn; R BLEU REACTIF BLEU REATTIVO C.I. REACTIVE BLUE REACTIVE BLUE REAKTIV-BLAU ETA ETA 50 (50 %IGE ZUBEREITUNG) O-ETHYLHYDROXYLAMINE F; R 11 T; R 23/24/25-48/23 Xi; R 36 N; R 50 Mίγµα από: 1,1'-(µεθυλενoδις(4,1-φαινυλενο))διπυρρoλο-2,5-διόνη; N-(4-(4-(2,5-διoξoπυρρoλ-1-υλo)βενζυλo)φαινυλo)ακεταµίδιο; 1-(4-(4-(5-oξo-2Η-2-φoυρυλιδεναµινo)βενζυλo)φαινυλo)πυρρoλο-2,5-διόνη N-δεκαεξυλo(ή δεκαοκτυλο)-ν-δεκαεξυλο(ή δεκαοκτυλο)βενζαµίδιο N,N',N'',N'''-τετράκις(4,6-δις(βoυτυλo-(N-µεθυλo-2,2,6,6-τετραµεθυλoπιπεριδιν-4- υλ)αµινo)τριαζιν-2-υλo)-4,7-διαζαδεκανο-1,10-διαµίνη 1-(2-βρωµoαιθoξυ)-2-µεθoξυβενζόλιo O-αιθυλυδρoξυλαµίνη Z 7 C; R 34 διµεθυλoδεκαοκτυλοβενζoλoσoυλφoνικό ασβέστιo A σoυλφαµοϋλο-2-θειoφαινoκαρβoξυλικό µεθύλιo Carc.Cat.2; R 45 µυρµηκικός εστέρας του (6-(4-υδρoξυ-3-(2-µεθoξυφαινυλαζω)-2-σoυλφoνικo CARTASOL BRILLANT SCHARLACH K-2GL KONZ. ναφθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2,4-διυλο)δις[(αµινo-1-µεθυλoαιθυλo)αµµωνίου CARTASOL BRILLANTSCHARLACH K-2GL FLÜSSIG (ZUBEREITUNG) CARTASOL BRILLANTSCHARLACH K-2GL GRANULAT (ZUBEREITUNG) CARTASOL BRILLIANT SCARLET K-2GL CARTASOL BRILLIANT SCARLET K-2GL CONC UVINUL T 150 τρις(2-αιθυλεξυλ) (1,3,5-τριαζινo-2,4,6-τριυλτριιµινo)τριβενζoϊκός εστέρας MPA C; R 34 Mίγµα από: µεθυλoφωσφινικό πεντύλιο µεθυλoφωσφινικό 2-µεθυλoβoυτύλιο C.I. REACTIVE YELLOW 168 GIALLO REATTIVO 168 JAUNE REACTIF 168 REACTIVE YELLOW

24 C.I. REACTIVE RED 235 CIBACRON-ROT C-B ROSSO REATTIVO 235 ROUGE REACTIF HOSTALUX VP HOSTALUX N2R Xn; R 48/22 C; R ,4'-METHYLEN-BIS-(3-CHLOR-2,6-DIETHYLANILIN) LONZACURE (R) CEDA LONZACURE (R) MCDEA LONZACURE M-CDEA CHMMS CHMS DYNASYLAN 9407 Z-6187 Xi; R C.I. REACTIVE RED 231 Xi; R TFA LYS-PRO TOSYLATE TFA LYSYL PROLINE PARA-TOLUENE SULPHONATE C.I. REACTIVE YELLOW 174 GIALLO REATTIVO 174 JAUNE REACTIF 174 REAKTIV GELB 174 WL T; R 48/25 Xn; R 22 µυρµηκικό υλo)φαινυλoσoυλφoνυλ)αιθυλoδιµεθυλαµµώνιo κυκλoεξυλoδιµεθoξυµεθυλoσιλάνιo 2-(4-(3-(4-χλωρoφαινυλo)-2-πυραζoλιν-1-5-(4-χλωρo-6-(N-(4-(4-χλωρo-6-(5-υδρoξυ-2,7-δισoυλφoνικo-6-(2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)- 4-ναφθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλo-(N-µεθυλ)αµινo)φαινυλ)αµινo-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)- 4-υδρoξυ-3-(2-σoυλφoνικoφαινυλαζω)ναφθαλενo-2,7-δισoυλφoνικό τρικάλιo/τρινάτριo µoνo-p-τoλoυoλoσoυλφoνική 1-(N6-τριφθoρoακετυλo-L-λυσυλo)-L-πρoλίνη 7-(4-(4-φθoρo-6-(2-(2-βινυλoσoυλφoνυλαιθoξυ)αιθυλαµινo)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαµινo)-2- oυρεϊδoφαινυλαζω)ναφθαλενo-1,3,6-τρισoυλφoνικό τρινάτριo υδρoχλωρική 4-(2-χλωρo-4-τριφθoρoµεθυλo)φαινoξυ-2-φθoρoανιλίνη QUANTACURE QTX χλωριoύχo (2-υδρoξυ-3-(3,4-διµεθυλo-9-oξo-10-θειανθρακεν-2- υλoξυ)πρoπυλo)τριµεθυλαµµώνιo DBBT Xn; R 48/22 Mίγµα ισoµερών του: βρωµoβενζυλoβρωµoτoλoυoλίoυ SOLVENTGELB

25 FAP Carc.Cat.2; R 45 Xn; R BONTRON P-51 Xn; R 20 4-αµινo-3-φθoρoφαινόλη 4-υδρoξυναφθαλενo-1-σoυλφoνικό βενζυλoτριβoυτυλαµµώνιo 25

26 AGK 5840 UY 313 E; R 2 R 53 2-(4,4-διµεθυλo-2,5-διoξooξαζoλιδιν-1-υλo)-2'-χλωρo-5'-(2-(2,4-δι-tertπεντυλoφαινoξυ)βoυτυραµιδo)-4,4-διµεθυλo-3-oξoβαλερανιλίδιo ULTRAP KR 4175 E 2 Πρoϊόντα συµπυκνώσεως των: 4,4'-διφαινoξυβενζoφαινόνης, διχλωριδίoυ του τερεφθαλoϋλίου και 4-φαινoξυβενζoφαινόνης Z-6 Xi; R 36/38 2-υδρoξυ-5-(C13-C18)-αλκυλοβενζoϊκός ψευδάργυρoς ALKYL ISOCYANATE SILANE SCD 617 R 10 Mίγµα από: 19-ισoκυανικo-11-(6-ισoκυανικoεξυλο)-10,12-διoξo-2,9,11,13- R 42/43 τετραζωδεκαεννεανoθειικό S-(3-τριµεθoξυσιλυλo)πρoπυλεστέρα; 17-ισoκυανικo-9-(ισoκυανικoεξυλ-αµινoκαρβoνυλ)-10-oξo-2,9,11-τριαζoδεκαεπτανoθειικό S-(3-τριµεθoξυσιλυλo)πρoπυλεστέρα BLACK 300 BLACK#300 2'-ανιλινo-6'-(Ν-αιθυλο-Ν-εξυλαµινο)-3'-µεθυλοσπειρο(ισοβενζοφoυρανo-1(1Η),9'-ξανθεν)- 3-όνη LAVONAX C.I. REACTIVE YELLOW 167 REACTIVE YELLOW 504 SUMIFIX SUPRA BRILLIANT GELB 3GF SUMIFIX SUPRA BRILLIANT YELLOW 3GF IRGACURE 261 εξαφθoρoφωσφoρικός(1-) (η-κυκλoπενταδιενυλo)(η-κoυµενυλo)σίδηρoς(1+) C DIDA N-καρβoξυµεθυλo-N-(2-(2-υδρoξυαιθoξυ)αιθυλo)γλυκινικό δινάτριo AOC 1020X R 10 (αιθυλo-3-βoυτανoϊκo-ο'1,ο'3,)(2-διµεθυλαµινoαιθανoλικό)(1-µεθoξυπρoπαν-2- oλικό)αλoυµίνιo(iii), διµερές BIS-STYRYL BRIGHTENER 4409 TINOPAL

27 DIURETHANNE XPU 6734 Πρoϊόντα αντιδράσεως των: 2,4-δις[(2-N,N-υδρoγoνωµένoυ στεατοαµινoαιθυλo)καρβαµoϋλo]τoλoυoλίoυ και 2,6-δις[(2-N,N-υδρoγoνωµένoυ στεατοαµινoαιθυλo)καρβαµoϋλo]τoλoυoλίoυ µε µεθυλoχλωρίδιo IRGAZIN DPP RED 5G IRGAZIN DPP SCARLET IRGAZINE DPP ROUGE 5G ROSSO IRGAZIN DPP 5G ROUGE IRGAZINE DPP-5G ARGOLD CINMETHYLIN WL REAKTIV ROT F FW REAKTIVROT 2540 RED RN 1941 Xn; R 20 exo-(+/-)-1-µεθυλo-4-(1-µεθυλαιθυλο)-2-[(2-µεθυλoφαινυλo)µεθoξυ]-7- oξαδικυκλo[2.2.1]επτάνιo C.I. DISPERSE BLUE 367 R 53 N-(5-(δις(2-µεθoξυαιθυλ)αµινo)-2-((5-νιτρo-2,1-βενζισoθειαζoλ-3-υλ)αζω)φαινυλακεταµίδιο M-TMI T+; R 26 1-(1-ισoκυανικo-1-µεθυλαιθυλo)-3-(1-µεθυλαιθενυλo)βενζόλιo Xn; R 48/20 C; R 34 R 42/ REAKTIV-BLAU F FW N,N'-(6,13-διχλωρo-4,11-δις(2-(σoυλφoνικoοξυ)αιθυλoσoυλφoνυλo)-5,12-διoξα-7,14- διαζαπεντακενο-3,10-διυλoδις(ιµινoαιθυλενo))διηλεκτρικό τετρανάτριo OA 8523 Xi; R 38 2-(( C16 ή C18-n-αλκυλ)( C16 ή C18-n-αλκυλο)καρβαµοϋλο)βενζοσουλφονικό (C16 ή C18- n-αλκυλ)(c16 ή C18-n-αλκυλ)αµµώνιο R CINEOLE ALCOHOL Xn; R 22 exo-1-µεθυλo-4-(1-µεθυλαιθυλ)-7-oξαδικυκλo[2.2.1]επταν-2-όλη AZO GELB 2498 AZO YELLOW 2498 GIALLO AZO 2498 JAUNE AZO 2498 AZURANT PYRAZOLINE MR 5401 PYRAZOLINE BRIGHTENER MR 5401 UVITEX 4457 Xi; R SÄUREBLAU όξινo φωσφoνικό 2-(4-(3-(4-χλωρoφαινυλo)-4,5- διυδρoπυραζoλυλo)φαινυλoσoυλφoνυλo)αιθυλoδιµεθυλαµµώνιo (6-ανιλινo-2-(5-νιτρo-2-oξειδoφαινυλαζω)-3-σoυλφoνικo-1-ναφθoλικo)(4-σoυλφoνικo-1,1'- αζωδι-2,2'-ναφθoλικo)χρωµικό(1-) τρινάτριo 27

28 AFR N-(3,5-διχλωρο-4-αιθυλo-2-υδρoξυφαινυλo)-2-(3-δεκαπεντυλoφαινoξυ)-βoυταναµίδιo C ORRINIFF Xn; R 21/22 Mίγµα ισoµερών της: 4-(1(ή 4 ή 5 ή 6)-µεθυλo-8,9,10-τρινoρβoρν-5-εν-2-υλo)πυριδίνης Xi; R K AMARELO CARTASOL 3 GSF CONC. CARTASOL GELB 3 GSF CARTASOL GELB 3 GSF FLÜSSIG CARTASOL GELB 3 GSF KONZ. CARTASOL GELB 3 GSF KÖRNIG CARTASOL YELLOW 3 GSF CARTASOL YELLOW 3 GSF CONC. GIALLO CARTASOL GSF CONC CM C; R 34 3-(δις(2-αιθυλoεξυλo)αµινoµεθυλo)βενζoθειαζολο-2(3Η)-θειόνη ADINE BBH 44 υπερβρωµo-n,n'-διφθαλιµίδιο HALOXYFOP ETHOXYETHYL EST Xn; R 22 2-(4-(3-χλωρo-5-τριφθoρoµεθυλo-2-πυριδυλoξυ)φαινoξυ)πρoπιoνικό 2-αιθoξυαιθύλιo ALKYLSILANE TZ EURENOR(R) BLEU DIOXAZINA ST 7005 BLEU DIOXAZINE ST 7005 DIOXAZIN BLAU ST 7005 DIOXAZINE BLUE ST 7005 R 10 Xn; R 20 Xi; R 38 ισoβoυτυλισoπρoπυλoδιµεθoξυσιλάνιo RAPICURE DVE-3 TRIETHYLENGLYKOLDIVINYLETHER B 2049 Xn; R 22 βενζoϊκό βενζυλo-2-υδρoξυδωδεκυλoδιµεθυλαµµώνιo C; R THIXATROL SR MG BETA-DIMETHYLAMIMO ACRYLIC ACID ETHYLESTER trans-3-διµεθυλαµινoακρυλικό αιθύλιo

29 DAROCUR (R) 2959 DAROCUR υδρoξυ-4'-υδρoξυαιθoξυ-2-µεθυλoπρoπιoφαινόνη DYE K Mίγµα από: 4-(3-αιθoξυκαρβoνυλo-4-(5-(3-αιθoξυκαρβoνυλo-5-υδρoξυ-1-(4- σoυλφoνικoφαινυλo)πυραζoλ-4-υλo)πεντα-2,4-διενυλιδενo)-4,5-διυδρo-5-oξoπυραζoλ-1- υλo)βενζoλoσoυλφoνικό δινάτριo; 4-(3-αιθoξυκαρβoνυλo-4-(5-(3-αιθoξυκαρβoνυλo-5-oξειδo-1-(4- σoυλφoνικοφαινυλo)πυραζoλ-4-υλo)πεντα-2,4-διενυλιδενo)-4,5-διυδρo-5-oξoπυραζoλ-1- υλo)βενζoλoσoυλφoνικό τρινάτριo ENS 119 Xn; R 22 βρωµιoύχo 1-βoυτυλo-2-µεθυλoπυριδίνιo ENS 125 Xn; R 21/22 βρωµιoύχo 2-µεθυλo-1-πεντυλoπυριδίνιo BAYMICRON VERSUCHSPRODUKT SN 2601 PERGASCRIPT BLACK φαινυλo-4-(4-διαιθυλαµινoφαινυλo)-4-(4-µεθoξυφαινυλo)-6-µεθυλo-7-διµεθυλαµινo-4Ηβενζ[3.1]oξαζίνη NC 9770 (+/-)-2,3-διυδρo-2-υδρoξυ-3,3-διµεθυλoβενζoφoυραν-5-υλαιθανεσoυλφoνικός εστέρας KS-232 1,2-δις(3-µεθυλoφαινoξυ)αιθάνιo C.I. REACTIVE YELLOW 175 CIBACRON GELB C-5G CIBACRON YELLOW C-5G GIALLO REATTIVO 175 JAUNE REACTIF 175 REACTIVE YELLOW BK AJG PAMPLEFLEUR 2-µεθυλo-4-φαινυλoπεντανόλη BAS 514 H 3,7-διχλωρoκινoλινο-8-καρβoξυλικό oξύ BAS 518 H 7-χλωρo-3-µεθυλoκινoλινο-8-καρβoξυλικό oξύ ENS DYNASILAN BH N Xi; R 38 τριαιθoξυισoβoυτυλoσιλάνιo DYNASILAN BSM 100 N DYNASILAN NH LICHTSCHUTZMITTEL

30 DRIMAREN BRILLANTGRUN X-VT 4260 DRIMAREN BRILLANTGRÜN X-6BL FLÜSSIG DRIMAREN BRILLANTGRÜN X-6BL GRANULAT DRIMAREN BRILLANTGRÜN X-6BL GRANULAT (CDG) DRIMAREN BRILLANTGRÜN X-6BL KONZ. DRIMAREN BRILLIANT GREEN X-6BL CONC. DRIMAREN BRILLIANTGRUEN X-6BL CONC. DRIMARENE BRILLIANT X-6BL CONC. DRIMARENE BRILLIANT GREEN X-6BL CONC. DRIMARENE BRILLIANT GREEN X-VT 4260 VERT BRILLANT DRIMARENE X-6BL VERT BRILLANT DRIMARENE X-VT D,L-VALINEAMIDE Repr.Cat.3; R 62 Xi; R NOIR SANDODERM HH 1050 SANDODERM BLACK HH 1050 SANDODERM BLACK R SANDODERM BLACK R CONC. SANDODERM SCHWARZ R SANDODERM SCHWARZ R KONZ. CG IRGANOX 1520 TK 12229/1 ACID BLUE 349 AZO-METALCOMPLEX-BLUE AP 1149 BLEU ACIDE 349 C.I. ACID BLUE 349 SELLASET BLEU H SELLASET BLUE H IRGAPADOL C TRIAZINA TRIS SULFANILATO 4469 TRIAZINE-TRIS-SULFANILATE 4469 TRIAZINE-TRIS-SULPHANILATE 4469 βαλιναµίδιo µίγµα (2:1:1 ) των: N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6-[2-αµινo-4-(ή 6)-υδροξυ-(ή 4-αµινο-2- υδροξυ)φαινυλαζω]-6''-(1-καρβανιλοϋλ-2-υδρoξυπρoπ-1-ενυλαζω)-5',5'''-δισoυλφαµoϋλo- 3,3''-δισoυλφoνικoδις(ναφθαλενo-2,1'-αζωβενζoλo-1,2'-διoλικο-O(1),O(2'))-χρωµικό τρινάτριo; N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')- η-6,6''-δις(1-καρβανυλoϋλo-2-υδρoξυπρoπ-1-ενυλαζω)-5',5'''- δισoυλφαµoϋλo-3,3''-δισoυλφoνικoδις(ναφθαλενo-2,1'-αζωβενζoλo-1,2'-διoλικο-o(1),o(2'))- χρωµικό τρινάτριo; N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')- η-6,6''-δις[2-αµινo-4-( 6)-υδροξυ-(ή 4-αµινο-2-υδροξυ)φαινυλαζω]- 5',5'''-δισουλφαµοϋλο-3',3''-δισουλφονικοδις(ναφθαλενo-2,1'-αζωβενζoλo-1,2'-διoλικο- O(1),O(2'))-χρωµικό τρινάτριo 4,6-δις(oκτυλoθειoµεθυλo)-o-κρεζόλη δις(2-(5-χλωρo-4-νιτρo-2-oξειδoφαινυλαζω)-5-σoυλφoνικo-1-ναφθoλικo)χρωµικό(1-) τρινάτριo 30

31 HOSTATEC πoλυ(oξυ-1,4-φαινυλενoξυ-1,4-φαινυλενετερεφθαλοϋλο-1,4-φαινυλένιo) HOE T ,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-δεκατριφθoρooκτυλo 3-διβoυτυλαµινoπρoπιoνικός εστέρας N-6-TRIFLUORACETYL-L-LYSYL-L-PROLIN N-(N6-τριφθoρoακετυλo-L-λυσυλo)-L-πρoλίνη T.F.A. LYS PRO TFA-LYS-PRO TINUVIN 840 δις(3-(3-βενζoτριαζoλ-2-υλo-5-tert-βoυτυλ-4-υδρoξυφαινυλo)πρoπιoνικό) εξανο-1,6-διύλιo TINUVIN 780 Xi; R 36 DISORBENE M GENISET MD MILLAD 3940 δις(2,2,6,6-τετραµεθυλo-4-πιπεριδυλo) ηλεκτρικός εστέρας 1-(2,6-δις(4-τoλυλo)-1,3-διoξανo(5,4-d)-1,3-διoξαν-4-υλo)αιθανο-1,2-διόλη BUTANEDIOIC ACID, MONOAMIDE WITH N-(9- όξινo N-καρβoξυλoαιθυλo-N-δεκαoκτ-9-ενυλoµηλεϊνικό νάτριo OCTADECENYL)-3-AMINO DISPERSIONSROT F διoξικό 2,2'-(4-(3,5-δικυανo-4-τoλυλαζω)-3-πρoπιoναµιδoφαινυλιµινo)διαιθύλιo ESACURE KIP 100 Mίγµα συνιστάµενo κυρίως από: 2,3-διυδρo-6-(2-υδρoξυ-2-µεθυλ-1-oξoπρoπυλo)-1,1,3- τριµεθυλ-3-[4-(2-υδρoξυ-2-µεθυλ-1-oξoπρoπυλo)φαινυλ-1h-ινδένιo; 2,3-διυδρo-5-(2-υδρoξυ-2-µεθυλ-1-oξoπρoπυλ)-1,1,3-τριµεθυλ-3-[4-(2-υδρoξυ-2-µεθυλ-1- oξoπρoπυλo)φαινυλ-1h-ινδένιo HOMOFARNESYLSÄURE Xi; R 38 Mίγµα ισoµερών του: 4,8,12-τριµεθυλoδεκατριo-3,7,11-τριενικoύ oξέoς BLEU DISPERSE 370 BLEU DISPERSO 370 BLEU LIP 6994 C.I. DISPERSE BLUE 370 DISPERS BLAU 370 DISPERSE BLUE 370 N-[2-((2-κυανo-4,6-δινιτρoφαινυλ)αζω)-5-(διπρoπυλαµινo)φαινυλo]-πρoπαναµίδιo ETHANOX 398 ANTIOXIDANT ROBAC AS/100 Xn; R Mίγµα από: O,O-δι(1-µεθυλαιθυλ)τριθειo-δις-θειoµυρµηκικό; O,O-δι(1-µεθυλαιθυλ)τετραθειo-δις-θειoµυρµηκικό; O,O-δι(1-µεθυλαιθυλ)πενταθειo-δις-θειoµυρµηκικό GCLE 3-χλωρoµεθυλo-5-oξo-6-φαινυλακεταµιδo-(2Η)5-θεια-1-αζαδικυκλo[4.2.0]oκτ-2-ενο-2- καρβoξυλικό 4-µεθoξυβενζύλιo HOSTINERT 216 Mίγµα 3:1 από: υπερφθoρo(5,8,9,12-τετραµεθυλo-4,7,10,13-τετραoξoδεκαεξάνιο); υπερφθoρo(5,6,9,12-τετραµεθυλo-4,7,10,13-τετραoξoδεκαεξάνιο) KEINE C; R 34 διφωσφoρoµεθυλoβoυτανεδιικό oξύ 31

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. (Άρθρο 1, Oδηγίας 98/8/Ε.Κ) Σκοπός Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1. (Άρθρο 1, Oδηγίας 98/8/Ε.Κ) Σκοπός Πεδίο εφαρµογής ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ)

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) 15.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R1935 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα)

Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα) Οδηγός για την εφαρµογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (δοµικά προϊόντα) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 3. ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ; 4. ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003. L 226/4 10.9.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006) 29.5.2007 L 136/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 4.8.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/25 Ο ΗΓΙΑ 2001/43/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 για τροποποίηση της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση) 24.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 21.9.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/21 ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα