ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Νικολέτα Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκη, Δήμητρα Σωτηριάδου, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια, και από το Γραμματέα Αλκιβιάδη Παυλίδη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 30 Σεπτεμβρίου Αφού έλαβε υπ όψιν τις έγγραφες δηλώσεις των υποψηφίων, για τις Δημοτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006 στο Δήμο Θεσσαλονίκης, συνδυασμών, οι οποίες επιδόθηκαν ή παραδόθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου αυτού, καθώς και τη με αριθμό 43156/2006 πράξη του ιδίου, με την οποία ορίστηκε δικάσιμος η εν αρχή σημειουμένη, εξέδωσε την ακόλουθη απόφασή του. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» το Πρωτοδικείο, τη δεκάτη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία, ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα για τις Δημοτικές εκλογές σε Δήμο της περιφερείας του. Εν όψει της παραπάνω διατάξεως, αλλά και αυτής του άρθρου 35 του ιδίου νόμου, που ορίζει τα περί καταρτίσεως των συνδυασμών και επιδόσεως της σχετικής δηλώσεως στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου, νόμιμα συνεδριάζει δημοσία το παρόν Δικαστήριο σήμερα, δεκάτη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία για τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006, για την ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων Δημάρχων και υποψηφίων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3463/2006 για την κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές

2 Σελ. 2 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου συνδυασμός <<καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στη δήλωση του συνδυασμού, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ρητά και το πατρώνυμο των υποψηφίων, η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται με τον εξής τρόπο: α1. Πρώτο γράφεται το επώνυμο και το όνομα του υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας. α2. Ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων της περίπτωσης γ της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου με την παράπλευρη σημείωση ("χωρίς σταυρό προτίμησης") και έπονται, με αλφαβητική σειρά, τα επώνυμα και ονόματα των λοιπών υποψήφιων δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων του συνδυασμού>>. Εξ άλλου, κατά τη διάταξη της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, <<η δήλωση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα δημότη ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου, αν πρόκειται για Δήμο και στον ειρηνοδίκη, αν πρόκειται για Κοινότητα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ψηφοφορία. Εως τη λήξη αυτής της προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας. Στη δήλωση αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου, που προτείνεται. Μετά τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας, που απαιτείται για την επίδοση ή την παράδοση στο αρμόδιο δικαστήριο, καμία μεταβολή της δηλώσεως δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που πέθαναν, σύμφωνα με το άρθρο 38>>. Από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες ερμηνεύονται στο πλαίσιο του όλου πνεύματος που διέπει το σύνολο των διατάξεων του προαναφερομένου Κώδικα, που αναφέρονται στην εκλογική διαδικασία αναδείξεως των αιρετών αρχόντων της τοπικής αυτοδιοικήσεως, δηλονότι με ευρύτητα και πέρα από την προσκόλληση στο γράμμα του νόμου, ώστε να διασφαλίζεται και διευκολύνεται το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα του εκλέγεσθαι (ΣτΕ 2715/2000 ΝΟΜΟΣ), προκύπτει ότι, μετά την επίδοση ή παράδοση της δηλώσεως καταρτίσεως συνδυασμού στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου ή τον Ειρηνοδίκη, απαγορεύεται η μεταβολή της δηλώσεως καταρτίσεως

3 Σελ. 3 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου συνδυασμού, η οποία οδηγεί σε μεταβολή του αριθμού των προσώπων που τον συναποτελούν και, προεχόντως, της ταυτότητος των τελευταίων, ενώ, υπό τον περιορισμό αυτό, είναι επιτρεπτή η συμπλήρωση ή διόρθωση απλών παραδρομών κατά τη κατάρτισή του, οφειλομένων είτε σε παρανόηση ή κακή ερμηνεία των συναφών διατάξεων ή σε εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας παραδρομή. Η συμπλήρωση ή διόρθωση αυτή δυνατόν να γίνει με εμπροθέσμως, δηλονότι προ της εκπνοής της οριζομένης για την υποβολή των καταρτιζομένων συνδυασμών προθεσμίας, υποβαλλομένη νέα, συμπληρωματική - διορθωτική δήλωση. Εξ άλλου, από τη διάταξη του άρθρου 38 του προαναφερθέντος Ν. 3463/2006 προκύπτει ότι υποψήφιος δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος και υποψήφιος σύμβουλος δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικού συμβουλίου, μπορεί να παραιτηθεί, ακόμη και πριν την ανακήρυξή του και μέχρι την ογδόη ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή τη θέση του μπορεί να καταλάβει νέος υποψήφιος με δήλωση του υποψηφίου δημάρχου, στην οποία επισυνάπτονται τ αναγκαία κατά νόμο, για κάθε υποψήφιο, στοιχεία και δικαιολογητικά, καθώς και γραπτή αποδοχή του αντικαταστάτη υποψηφίου. Κατά την ομοφώνως κρατήσασα στο Δικαστήριο άποψη, εν όψει και της δεσμευτικής διατυπώσεως του νόμου ( τη θέση του μπορεί να καταλάβει..), ο αντικαταστάτης υποψήφιος, σε περίπτωση που πρόκειται παραίτηση υποψηφίου συμβούλου δημοτικού διαμερίσματος ή υποψηφίου τοπικού συμβούλου, μπορεί να καταλάβει την κενωθείσα θέση των υποψηφίων του ιδίου δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικού συμβουλίου και δεν μπορεί να προστεθεί ως υποψήφιος σε άλλο δημοτικό διαμέρισμα ή τοπικό συμβούλιο ούτε, βεβαίως, και ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, έστω και αν δεν έχει δηλωθεί ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ή υποψηφίων συμβούλων του δημοτικού διαμερίσματος ή του τοπικού συμβουλίου, αφού στην περίπτωση αυτή θα επρόκειτο για έμμεση απαγορευμένη συμπλήρωση του συνδυασμού. Στην προκειμένη περίπτωση, από τον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο, προκύπτει ότι όλες οι δηλώσεις

4 Σελ. 4 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων του προαναφερόμενου Δήμου, περιέχουν όσα στοιχεία ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 19,21, 34 και 35 του Ν. 3463/2006 σχετικά, α) με τον αριθμό των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων, β) με τον αριθμό υποψηφίων από κάθε φύλο, σε ποσοστό ενός τρίτου του αριθμού των εκλεγομένων δημοτικών συμβούλων και γ) τις υποψηφιότητες και την κατάρτιση των συνδυασμών. Εδώ να σημειωθεί ότι, σύμφωνα και με όσα λεπτομερώς στη νομική σκέψη που προηγήθηκε αναφέρονται, παραδεκτά, με δήλωση υποβληθείσα εμπροθέσμως, δηλονότι πριν την παρέλευση της προς κατάρτιση των συνδυασμών ορισθείσης προθεσμίας (24.00 ώρα της ), συμπληρώθηκε η δήλωση του συνδυασμού «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Αναγέννηση», ως προς τα πατρώνυμα ορισμένων εκ των υποψηφίων γυναικών του συνδυασμού αυτού, αντί των οποίων, από παραδρομή, οφειλομένη σε παρανόηση των συναφών διατάξεων, είχε τεθεί το όνομα του συζύγου τους. Ομοίως, παραδεκτά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρχή εχώρησε παραίτηση της ΒΟΥΛΙΝΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΣ του Αθανασίου υποψηφίας συμβούλου στο Β δημοτικό διαμέρισμα του ιδίου συνδυασμού και αντικατάστασή της από τον ΒΟΥΛΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη με τον στην αρχή σημειούμενο, προβλεπόμενο από το νόμο, τρόπο. Αντιθέτως, με βάση επίσης τα στην προηγηθείσα νομική σκέψη αναφερόμενα, τυγχάνει απαράδεκτη ως μη νομοτύπως και εκπροθέσμως υποβληθείσα, η από αίτηση του ΤΣΕΛΕΠΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Δημητρίου να περιληφθεί μεταξύ των υποψηφίων συμβούλων του Ε δημοτικού διαμερίσματος του συνδυασμού «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ». Το απαράδεκτο αυτό δεν μπορεί να θεραπευθεί από την επακολουθήσασα νόμιμη παραίτηση της ΓΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΛΙΝΤΑΣ του Παύλου υποψηφίας συμβούλου στο Α δημοτικό διαμέρισμα του ιδίου συνδυασμού και την συγχρόνως υποβληθείσα δήλωση της υποψηφίας δημάρχου του ιδίου συνδυασμού, για αντικατάσταση της παραιτηθείσης από τον προαναφερόμενο αιτούντα, προεχόντως γιατί, όπως εν αρχή αναφέρεται, επιδιώκεται κατ ουσίαν μη επιτρεπτή εκπρόθεσμη συμπλήρωση του συνδυασμού,

5 Σελ. 5 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου δεδομένου ότι ο υποψήφιος αντικαταστάτης της παραιτηθείσης, ζητείται να ενταχθεί μεταξύ των υποψηφίων συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος άλλου, από αυτό στο οποίο ήταν ενταγμένη η παραιτηθείσα. Εξ άλλου, κατά τα λοιπά οι δηλώσεις όλων των συνδυασμών έχουν επιδοθεί ή παραδοθεί στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου αυτού εμπροθέσμως, δηλονότι εντός της υπό της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 3463/2006. Περαιτέρω, από τον ίδιο έλεγχο προκύπτει ότι σε όλες τις δηλώσεις έχουν, σύμφωνα με την ειδικοτέρα διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 3463/2006, επισυναφθεί για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού: 1) Πιστοποιητικό εγγραφής του στο δημοτολόγιο του προαναφερομένου Δήμου, 2) υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα, καθώς και ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006 και 3) έντυπο παράβολο (και σε ορισμένες περιπτώσεις διπλότυπο εισπράξεως της αρμοδίας ΔΟΥ), ύψους εκατό (100) ΕΥΡΩ για τον υποψήφιο Δήμαρχο και πενήντα (50) ΕΥΡΩ για κάθε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο. Τέλος, το σύνολο των ονομάτων και δηλωθέντων εμβλημάτων των υποψηφίων συνδυασμών δεν υπάγονται στις εκ της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 3463/2006 απαγορεύσεις. Κατ' ακολουθίαν των προαναφερομένων πρέπει να γίνουν δεκτές όλες οι έγγραφες δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων και υποψηφίων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης και, συνακολούθως, ν ανακηρυχθούν όλοι οι συνδυασμοί που δηλώθηκαν για τις Δημοτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006 στο Δήμο αυτό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι στο σκεπτικό έκρινε απορριπτέο λόγω απαραδέκτου. ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους παρακάτω συνδυασμούς υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων για τις Δημοτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006 στο Δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης, της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

6 Σελ. 6 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Α. Τον συνδυασμό «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», του οποίου υποψήφιος δήμαρχος είναι ο: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι: ΕΠΩΝΥΜΟ... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ΑΛΒΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΖΑΝΝΗΣ ΜΙΚΕ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 5 ΑΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 6 ΒΑΡΝΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 7 ΒΙΤΟΥΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 8 ΒΟΝΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ(ΡΟΥΛΑ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 ΒΟΥΡΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 11 ΓΚΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ

7 Σελ. 7 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 12 ΓΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 15 ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ ΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 17 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ(ΜΕΝΙΟΣ)ΙΩΑΝΝΗ 18 ΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 19 ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 ΚΕΛΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 21 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 22 ΚΟΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΤΣΙΚ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 23 ΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 24 ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛ 25 ΚΡΕΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 26 ΚΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

8 Σελ. 8 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 27 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 28 ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ 29 ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 30 ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΣΑΑΚ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 31 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32 ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 33 ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 34 ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35 ΞΟΠΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΦΟΙΒΟΥ 37 ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 38 ΡΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 39 ΣΑΜΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 40 ΣΑΡΑΙΔΑΡΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ(ΠΟΠΗ)ΓΕΩΡΓΙΟΥ 41 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΚΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

9 Σελ. 9 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 42 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 43 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑ 45 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 46 ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 47 ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. Τον συνδυασμό «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Αναγέννηση», και έμβλημα που απεικονίζει τον Λευκό Πύργο προβεβλημένο σε βαθυγάλαζο κυκλικό πλαίσιο επί τριών κυματοειδών γραμμών χρώματος κυανού, πρασίνου και ερυθρού, του οποίου υποψήφιος δήμαρχος είναι ο: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑ υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι: ΕΠΩΝΥΜΟ... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ)ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2 ΑΘΑΝΑΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

10 Σελ. 10 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 5 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗ 7 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 8 ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 10 ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 11 ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 12 ΓΩΓΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 13 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ 14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15 ΔΡΙΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 16 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 17 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 18 ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 19 ΖΟΥΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11 Σελ. 11 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 20 ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 21 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 22 ΚΑΝΑΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ 23 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΒΥΡΩΝ ΛΑΖΑΡΟΥ 24 ΚΑΡΑΚΟΥΤΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΙΣΑΑΚ 26 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27 ΚΑΤΣΟΥΛΗ - ΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΥ 28 ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 29 ΚΟΛΟΒΟΥ - ΠΟΛΥΖΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ(ΛΙΤΣΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ 30 ΚΟΝΤΑΞΙΑΝ ΓΚΙΡΑΓΚΟΣ(ΚΥΡΙΑΚΟΣ)ΒΑΡΤΚΕΣ 31 ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΦΑΙΗ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ 33 ΛΙΑΠΗ-ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 34 ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΥ

12 Σελ. 12 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 35 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36 ΜΑΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37 ΜΕΙΜΑΡΙΔΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ(ΛΟΥΣΥ)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 38 ΜΗΛΙΑΡΑ-ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 39 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 40 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 41 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 42 ΝΟΥΚΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 43 ΞΥΝΟΥ - ΡΙΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 45 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ)ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 46 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ(ΔΑΝΟΣ)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 47 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 48 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΡΥ)ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 49 ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 50 ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

13 Σελ. 13 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 51 ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 52 ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΠΑΡΙΣ)ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 53 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ 54 ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ 55 ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 56 ΣΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 57 ΤΕΡΒΙΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 58 ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑ 59 ΤΣΙΤΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 60 ΤΣΟΥΓΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ 61 ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικών διαμερισμάτων είναι οι: Α Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ (ΠΕΡΗ) 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

14 Σελ. 14 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 4. ΒΑΡΒΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5. ΒΕΪΖΑΔΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 7. ΓΚΑΖΕΠΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8. ΔΟΥΚΑ - ΛΑΒΑΣΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 9. ΔΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΝΙΤΣΑ) 10. ΚΑΟΥΣΛΙΔΗΣ ΟΤΑΡΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11. ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 12. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 13. ΜΠΑΣΔΕΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΒΙΛΛΗ) 14. ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 15. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ 16. ΠΑΠΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 17. ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΙΩΑΝΝΗ 18. ΠΑΡΙΤΣΗ-ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΛΙΑ)

15 Σελ. 15 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 19. ΠΟΝΙΔΟΥ -ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20. ΠΟΥΛΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21. ΤΟΠΟΥΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 22. ΤΣΑΠΑΚΗ ΑΝΘΗ - ΦΑΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Β Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 2. ΑΣΙΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 3. ΒΑΚΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗ 4. ΒΕΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5. ΒΟΥΛΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 6. ΔΑΝΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΩΜΑ 7. ΔΕΒΕΛΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 8. ΕΚΛΕΜΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 9. ΚΑΡΑΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11. ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΧΡΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

16 Σελ. 16 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) 12. ΚΛΟΣΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΝΩΝΤΑΣ) 13. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 14. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 15. ΜΑΝΕΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 17. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 18. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΙΝΑΡΑ ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19. ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 21. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ- ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 22. ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΔΕΛΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

17 Σελ. 17 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3. ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΤΟΥΡ ΝΤΕΡΕΝΙΚ 5. ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 6. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8. ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 9. ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 10. ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ (ΞΕΝΙΑ) 12. ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 13. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 15. ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

18 Σελ. 18 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 16. ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΜΑ 18. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ 20. ΤΖΕΙΡΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 21. ΤΟΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΩΜΑ 22. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΑΛΕΞΙΟΥ (ΔΑΝΟΣ) 2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑ 3. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 4. ΖΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 5. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 6. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΜΠΡΕΛΗ

19 Σελ. 19 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 7. ΚΟΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 8. ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ ΕΦΡΑΙΜ ΧΡΗΣΤΟΥ 9. ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 10. ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 11. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 12. ΜΠΑΛΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 13. ΝΟΥΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14. ΞΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 15. ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) 16. ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 17. ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18. ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 19. ΤΕΡΨΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΡΥΣΤΗ) 20. ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

20 Σελ. 20 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 21. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 22. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΣΠΡΙΚΙΔΟΥ - ΧΑΤΖΗ ΘΕΑΝΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΑΣΠΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΝΑΤΑΣΑ) 3. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 7. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΒΕΤΑ) 9. ΖΥΓΟΥΡΗ - ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΕΤΑ) 10. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 11. ΚΑΡΥΔΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

21 Σελ. 21 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 13. ΚΟΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΕΑΝΔΡΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 15. ΜΠΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16. ΝΤΟΡΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ 17. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 18. ΤΟΣΚΑ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20. ΤΣΑΒΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 21. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 22. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. Τον συνδυασμό «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ», και έχει έμβλημα το γράμμα «Θ» (θήτα κεφαλαίο) της ελληνικής γλώσσας αρχικό γράμμα της ονομασίας της πόλης σε γραφή κατά την οποία η μεσαία γραμμή του γράμματος δεν εφάπτεται της αριστερής πλευράς του, ενώ αντίθετα εφάπτεται στη δεξιά πλευρά του. Η μεσαία αυτή γραμμή είναι σταδιακά από αριστερά προς τα δεξιά πεπλατυσμένη, σχηματίζοντας καμπύλη στο κάτω μέρος της. Πάνω από τη γραμμή αυτή υπάρχουν δύο ανισομεγέθεις συμμετρικές λεπτές πριονωτές γραμμές (η επάνω γραμμή με 4 εξοχές και η κάτω με 7), τέτοιες ώστε το σύνολο να

22 Σελ. 22 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου παραπέμπει στο επάνω μέρος (στις πολεμίστρες) του συμβόλου της πόλης, του Λευκού Πύργου. Κάτω από το περιγραφές γράμμα «Θ», αναγράφεται η ονομασία του Συνδυασμού «Θεσσαλονίκη Πρωταγωνίστρια» σε δύο σειρές (μία λέξη ανά σειρά), με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης και συμμετρικά με άξονα συμμετρίας το μέσον τους. Το σύνολο γράμματος και ονομασίας είναι τοποθετημένο σε γραμμοσκιασμένο ορθογώνιο πλαίσιο (αρνητικό τύπωμα), του οποίου υποψήφια δήμαρχος είναι η: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΝΕΣΤΗ υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι: ΕΠΩΝΥΜΟ... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΚΑΘΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗ 3 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΟΝΤΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΑΒΒΑ 5 ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 6 ΒΟΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

23 Σελ. 23 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 8 ΓΑΤΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 10 ΓΙΑΛΑΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13 ΔΟΥΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ 14 ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ(ΡΟΥΛΗΣ)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 15 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΥΡΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 16 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17 ΙΣΤΑΝΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΥ 19 ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 20 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21 ΚΛΗΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΟΥΛΑ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 22 ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

24 Σελ. 24 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 23 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 24 ΚΟΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 25 ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 26 ΚΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 27 ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 28 ΜΑΓΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 29 ΜΑΝΩΛΑ-ΒΑΚΑΛΗ ΕΛΛΗ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 31 ΜΑΥΡΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ 32 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33 ΜΟΛΔΟΒΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΟΔΥΣΣΕΑ 34 ΜΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΑΚΗΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 35 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΜΠΑΜΠΗΣ)ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36 ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 37 ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ

25 Σελ. 25 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 38 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 39 ΝΤΑΒΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 40 ΟΥΖΟΥΝΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ(ΠΩΛΙΝΑ)ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 41 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΛΕΥΤΕΡΗΣ)ΘΕΟΦΑΝΗ 42 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 43 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 44 ΠΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 45 ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 46 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 47 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ)ΓΕΩΡΓΙΟΥ 48 ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 49 ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 50 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 51 ΤΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 52 ΤΡΙΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

26 Σελ. 26 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 53 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 54 ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 55 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 56 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 57 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 58 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 59 ΧΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑ 60 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ-ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 61 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 62 ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ-ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΚΛΑΙΡΗ - ΒΗΘΛΕΕΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικών διαμερισμάτων είναι οι: Α Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2. ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3. ΓΙΑΓΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4. ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ

27 Σελ. 27 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 5. ΕΣΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 6. ΚΑΪΤΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΟΥΛΗ) 7. ΚΑΣΤΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ 8. ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 9. ΚΡΙΤΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10. ΜΑΡΤΑΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΚΟΣΜΑ (ΣΑΚΗΣ) 11. ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 12. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 14. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15. ΡΑΠΤΗ ΑΓΑΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 16. ΤΖΙΒΑΝΑΚΗ- ΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 17. ΤΟΜΠΑΖΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΒΒΑ

28 Σελ. 28 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 19. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20. ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21. ΧΟΡΕΥΤΑΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Β Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΔΑΜ-ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΧΙΟΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 2. ΒΑΤΑΜΙΔΟΥ-ΜΑΡΑΣΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 3. ΔΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 4. ΖΙΑΜΠΑΖΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 5. ΚΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 7. ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΦΙΟΝΤΟΡ 8. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9. ΜΑΡΝΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 10. ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

29 Σελ. 29 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 12. ΠΑΣΤΑΡΝΑΚΟΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 13. ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 14. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 15. ΣΑΜΠΑΤΖΕ ΤΑΜΑΡΑ ΣΑΜΠΑ 16. ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΡΙΤΖΗ 17. ΣΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡΟΣ 18. ΤΣΑΡΑΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19. ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 2. ΒΑΡΣΑΜΗ ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 4. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 5. ΓΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

30 Σελ. 30 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 6. ΖΕΛΙΛΩΦ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7. ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 9. ΚΑΛΛΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 10. ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΥ 12. ΛΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 13. ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 14. ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 15. ΝΑΟΥΜΙΔΟΥ ΟΥΛΙΑΝΑ ΗΛΙΑ 16. ΠΑΝΑΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑ 17. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΚΟΣΜΑ 18. ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 19. ΤΟΛΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΩΜΑ 20. ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

31 Σελ. 31 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) Δ Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 2. ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 3. ΔΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 5. ΚΑΛΑΤΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6. ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7. ΚΑΡΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9. ΚΟΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 10. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11. ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 13. ΝΤΙΣΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 14. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

32 Σελ. 32 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 15. ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 17. ΣΕΡΓΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΣΕΡΦΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19. ΣΙΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 20. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 21. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 22. ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΥ 23. ΧΟΡΕΒΑ- ΘΩΜΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΟΠΟΥΛΙΔΟΥ Ε Δημοτικό Διαμέρισμα 1. ΓΑΪΤΑΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 2. ΔΑΧΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 3. ΔΕΜΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ (ΛΙΛΗ)

33 Σελ. 33 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 5. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 6. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ- ΜΑΡΚΟΥ 7. ΚΑΝΛΗΣ ΑΝΑΘΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑ 9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10. ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑ 11. ΜΑΛΕΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 12. ΜΟΔΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14. ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 15. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 16. ΠΕΛΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 17. ΣΑΪΝΤΟΥΛΛΑΕΒΑ ΛΑΡΙΣΑ ΜΙΧΑΗΛ 18. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΣΤΟΥ 19. ΣΤΡΑΝΤΖΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΗΓΑ

34 Σελ. 34 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 20. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ (ΜΑΚΗΣ) 21. ΤΥΡΟΘΡΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22. ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

35 Σελ. 35 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δ. Τον συνδυασμό «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ», και έχει ως έμβλημα μία γραφική παράσταση που απεικονίζει ελεύθερα δύο ανθρώπους επί ποδηλάτου με φόντο μία πόλη με πράσινο, του οποίου υποψήφιος δήμαρχος είναι ο: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 ΑΠΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 8 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

36 Σελ. 36 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 10 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 11 ΓΑΖΓΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 12 ΓΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ (ΣΜΑΡΩ) ΙΩΑΝΝΗ 14 ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 15 ΓΚΙΝΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ 16 ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 ΚΑΖΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18 ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΡΙΑ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 20 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 21 ΚΑΡΑΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 ΚΕΡΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23 ΚΟΚΟΝΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΙΟΡΔΑΝΗ 24 ΚΟΜΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

37 Σελ. 37 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 25 ΚΟΡΔΩΝΗ - ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 26 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ 27 ΚΟΥΛΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 28 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 29 ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΙΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 31 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΩΜΑ 32 ΚΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 33 ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 34 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 35 ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 36 ΜΑΣΤΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΒΙΒΙΑΝΑ) ΑΓΓΕΛΟΥ 38 ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 39 ΜΟΥΚΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

38 Σελ. 38 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 40 ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 41 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 42 ΜΠΑΛΛΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑ 43 ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44 ΜΠΕΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 45 ΜΠΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΩΤΑ 46 ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΜΩΥΣΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ(ΒΥΡΩΝ) ΛΕΩΝ 47 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 48 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 49 ΠΑΤΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΥΛΟΥ 50 ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 51 ΠΟΠΟΒΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝ 52 ΣΑΚΕΤΤΑ-ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53 ΣΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 54 ΤΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

39 Σελ. 39 η της υπ αριθμ /2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 55 ΤΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 56 ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 57 ΤΣΑΤΣΑΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 58 ΤΣΙΑΝΝΑ - ΠΙΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 59 ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 60 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 61 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΡΑΑΜ 62 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ και υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικών διαμερισμάτων είναι οι : Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: 1. ΑΠΟΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΒΑΡΣΑΝΟΥ ΡΟΦΕΛ ΣΑΜΟΥΗΛ 3.ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ -ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4.ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΥ 5. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α Ειδικ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Πολ. Βαθ.πτ. Ημ.κτ.πτυχ. 1 ΠΕ02 Γκούντρα Φανή Δημήτριος Όχι 6,9 1/11/1989

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ. : 4910 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 39, παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜ.ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 30/05/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΠΡ/ΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔ.ΥΠΟΨ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΡΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ / V 27/4/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 4896 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 2 8782 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 2 3 4 5 6 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό

8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό 8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Θεσσαλονίκη GRAND HOTEL PALACE 07-10 Μαΐου 2015 1 Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Καλπάκι, 16 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΚΩΔ.100) ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α 1 ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.Λ. Πάτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1 500 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 2 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 0 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.201/1/2012 (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.201/1/2012 (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ A' ΕΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ A' ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ", 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ, 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ", 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

34 ΑΛΙΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η5351 Η 1902 35 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Η5743 Η 2712 36 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Λ11736 Λ 3026 37 ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΜΕΧΜΕΤ ΔΕ5626 ΔΕ 1398 38 ΑΜΠΑΤΖΗ

34 ΑΛΙΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η5351 Η 1902 35 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Η5743 Η 2712 36 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Λ11736 Λ 3026 37 ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΜΕΧΜΕΤ ΔΕ5626 ΔΕ 1398 38 ΑΜΠΑΤΖΗ Προσωρινά αποτελέσματα σίτισης στο 85% των δεδομένων των αιτήσεων που μέχρι σήμερα έχουν επεξεργαστεί. Περιλαμβάνονται οι ειδικές κατηγορίες και εισοδήματα μέχρι 30.000 EPONYMO ONOMA AEM TMHMA PROTOKOLO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ Β Δημοτικού Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Πατρώνυμο μαθητή Σχολείο από το οποίο προέρχεται Εξεταστικό Κέντρο KANNA PELAGIA "CAMPION SCHOOL ATHENS" KARAKAXIS IOANNIS STAVROS

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί σας,:- 5=20*.3&4/; %2035; /2 <23 #&*; 9401'; 5+5),88*254(1/; # "5=+*4064 $/2 $ $! &73/

Μαζί σας,:- 5=20*.3&4/; %2035; /2 <23 #&*; 9401'; 5+5),88*254(1/; # 5=+*4064 $/2 $ $! &73/ Μαζί σας 1 ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Πρόεδρος: Σκουτέλης Δημήτριος Γενικός Γραμματέας: Δάγλας Αριστείδης Α Αντιπρόεδρος: Ορφανός Νικόλαος Β Αντιπρόεδρος: Δόντσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-Δ45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-Δ45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Γ. Σκαλιάπας, Σύμβουλος Α Τηλέφωνο: 210 3312406, εσωτ. 906 Φαξ: 210 6458295 Email: gskaliapas@iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξέχαστοι για πάντα στην Τσεχοσλοβακία

Αξέχαστοι για πάντα στην Τσεχοσλοβακία Αξέχαστοι για πάντα στην Τσεχοσλοβακία Στο βιβλίο του Πολυχρόνη Χαρατσίδη, Πράγα 1982, «Οι πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία» στο κεφάλαιο «Αξέχαστοι για πάντα στην Τσεχοσλοβακία» δημοσιεύονται πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Γ ΔΗΜ.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Γ ΔΗΜ. Διακριθέντες του διαγωνισμού "Καγκουρό 2010", ανά τάξη. Ολοι οι διακριθέντες λαμβάνουν επιπρόσθετα συμβολικά βραβεία (πόστερ, παιχνιδάκι σκέψης και λοιπά) τα οποία θα σταλούν στα Κέντρα Εξέτασης στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1379 31 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΣΣΑΣ -ME ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΝ ΕΣΣΑΣ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε 2. ΑΒΡΑΜΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός. Κωδικός Πρότασης. Νέες Θέσεις Εργασίας ΠΕΠ. Επωνυμία Επιχείρησης

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός. Κωδικός Πρότασης. Νέες Θέσεις Εργασίας ΠΕΠ. Επωνυμία Επιχείρησης ΠΕΠ Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Νέες Θέσεις Εργασίας Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Δημόσια Επιχορήγηση (xml) ΠΕΠ - Ανατολική Μακεδονία- Θράκη ΤΡ-00047 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0,00 65.430,53 35.986,79

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου 2009 (90%) /νση ή Γραφείο: 310. 1ο ΓΕ.ΛΥΚ.ΣΕΡΡΩΝ (ΚΩ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου 2009 (90%) /νση ή Γραφείο: 310. 1ο ΓΕ.ΛΥΚ.ΣΕΡΡΩΝ (ΚΩ. 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ www.serreslife.gr Κωδ. Υποψηφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ΕΞ 09055471 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 317 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 07058859

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 6. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 6. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 15 /01 /2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ. 2237 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Κατηγορία Απόφαση Διορισμός ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ 5 59200 ΝΑΟΥΣΑ ΤΣΟΥΠΕΛΗ 4 59100 ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΟΗΣ 1 59100 ΒΕΡΟΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 33 59100 ΒΕΡΟΙΑ

Διεύθυνση Κατηγορία Απόφαση Διορισμός ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ 5 59200 ΝΑΟΥΣΑ ΤΣΟΥΠΕΛΗ 4 59100 ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΟΗΣ 1 59100 ΒΕΡΟΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 33 59100 ΒΕΡΟΙΑ Εκτύπωση Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής - Εκλογές 25/1/2015 A/A Ονοματεπώνυμο Μητρώο Σύλλογος - Υπηρεσία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΣΑΒΒΑ ΑΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 2617 ΜΠΑΛΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ ΑΗ127827 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0 0 0 360,00 0 Οχι 1 Οχι 1.160,00 1 1802 ΣΑΒΒΑΡΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΜΑΡ Ρ382685 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες μαθητές του ν.σερρών σε ΑΕΙ ΤΕΙ 2013

Επιτυχόντες μαθητές του ν.σερρών σε ΑΕΙ ΤΕΙ 2013 Επιτυχόντες μαθητές του ν.σερρών σε ΑΕΙ ΤΕΙ 2013 1ο Λυκειο Σερρών 90% Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα ΑΒΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ ΣΜΥ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ", 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ, 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ", 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Αρ. Id Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Τμήμα Εξ Κάρτας 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΜ.ΛΟΓ Α 2520 2 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Διαβάστε περισσότερα