Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: Αθήνα, Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά µε τον υπολογισµό των Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος από Πελάτες και τον επιµερισµό τους σε Προµηθευτές Κωδικός : O Σελίδες : 10 Παραλήπτες από ΥΠΑΝ: 1. Υπουργός Ανάπτυξης, κ.. Σιούφας 2. Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Γ. Σαλαγκούδης 3. Γ.Γ. ΥΠΑΝ, κ. Ν. Στεφάνου 4. Γεν. ιευθύντρια ΥΠΑΝ, κα. Ε. Σαργιάνου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Νόµου αυτού. 2. Τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος, ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ αριθµόν 5/Β/Φ1/οικ.8989 (ΦΕΚ Β' 654/ ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ειδικότερα τις διατάξεις του Κεφαλαίου Κ αυτού. 3. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ αριθµόν 5/Β/Φ1/οικ.8988 (ΦΕΚ Β' 623/ ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 19 και 67 αυτού. 4. Την από απόφαση της ΡΑΕ µε αρ. πρωτ. Ο-1006 µε θέµα «Χρεώσεις για το 2002 των πελατών που συνδέονται στο ίκτυο Μέσης Τάσης για τη χρήση του ικτύου Μέσης Τάσης και για τη χρήση του Συστήµατος»

2 5. Την από απόφαση της ΡΑΕ µε αρ. πρωτ. Ο-5485 µε θέµα «Υπολογισµός ετησίου κόστους ικτύου Μέσης Τάσης και εισήγηση χρεώσεων χρήσης ικτύου Μέσης Τάσης για καταναλωτές υπό Μέση Τάση για το έτος 2004». 6. Την από εισήγηση της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ (ΡΑΕ/Ι-23398/ ) µε θέµα «ιευκρινήσεις εφαρµογής Κώδικα για Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος (ΧΧΣ) για Πελάτες». 7. Την από εισήγηση της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. 1256/ (ΡΑΕ/Ι / ) µε θέµα «Χρέωση Χρήσης Συστήµατος - Επιµερισµός Ισχύος Χρέωσης Επιλέγοντος Πελάτη στους Προµηθευτές του». 8. Την από εισήγηση της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. 2035/ (ΡΑΕ/Ι / ) µε θέµα «Χρέωση Χρήσης Συστήµατος Επιµερισµός της Ισχύος Χρέωσης Πελατών και των Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος σε Προµηθευτές», και τη συνηµµένη αυτής επιστολή της εταιρείας «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» µε θέµα «Χρέωση Χρήσης Συστήµατος». 9. Τα πρακτικά της από συνεδρίασης της ολοµέλειας της ΡΑΕ. σκέφτηκε ως εξής: 1. Επί των ισχυουσών διατάξεων σχετικά µε τον υπολογισµό των Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για Πελάτες και τον επιµερισµό τους στους Προµηθευτές 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος (Κ Σ), ο ιαχειριστής του Συστήµατος επιµερίζει το ετήσιο κόστος του Συστήµατος σε όλους τους χρήστες και υπολογίζει ένα ποσό χρέωσης για κάθε έναν από αυτούς. Το ποσό της χρέωσης που αντιστοιχεί σε κάθε χρήστη υπολογίζεται σε ετήσια βάση και προσδιορίζεται ως το γινόµενο της ισχύος χρέωσης του χρήστη επί τη µοναδιαία χρέωση που αντιστοιχεί σε αυτόν. Ειδικότερα για τους Πελάτες, η µοναδιαία χρέωση που αντιστοιχεί σε κάθε έναν από αυτούς είναι η ίδια για όλη την επικράτεια και καθορίζεται ως το πηλίκο του ετησίου κόστους του Συστήµατος που επιµερίζεται στους Πελάτες, διαιρούµενο µε το άθροισµα των ισχύων χρέωσης των Πελατών. 2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 171 του Κ Σ, η ισχύς χρέωσης κάθε Επιλέγοντα Πελάτη προσδιορίζεται σε ετήσια βάση ως ο µέσος όρος των εξής τριών τιµών (εφεξής: «τριάδα ζήτησης» του Πελάτη): α) της µέσης ωριαίας ισχύος που καταναλώνει ο Πελάτης κατά την ώρα της θερινής αιχµής του Συστήµατος, β) της µέσης ωριαίας ισχύος που καταναλώνει ο Πελάτης κατά την ώρα της χειµερινής αιχµής του Συστήµατος, και γ) της µέσης ωριαίας ισχύος που καταναλώνει ο Πελάτης κατά την ώρα της µέγιστης ζήτησης του Πελάτη κατά τη διάρκεια του έτους. Κατά συνέπεια, η πραγµατική ισχύς χρέωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Πελάτη και εποµένως το ετήσιο ποσό χρέωσης που προκύπτει για την πραγµατική χρήση του Συστήµατος από αυτόν, είναι δυνατό να υπολογίζονται µόνον απολογιστικά, µετά το πέρας κάθε έτους. 3. Όµως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ), ο ιαχειριστής του Συστήµατος εισπράττει από τους υπόχρεους τα ποσά των χρεώσεων για τη χρήση του Συστήµατος και καταβάλλει αντίστοιχα τις πληρωµές που οφείλει στον Κύριο του Συστήµατος βάσει της Σύµβασης Παραχώρησης Ελέγχου του Συστήµατος, σε µηνιαία βάση. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να καθοριστεί τρόπος προϋπολογισµού της ετήσιας χρέωσης για τη χρήση του Συστήµατος από Επιλέγοντες Πελάτες, βάσει εκτίµησης του ιαχειριστή του Συστήµατος για την ισχύ χρέωσης κάθε Επιλέγοντα Πελάτη κατά το έτος χρέωσης, και να προβλεφθεί η - 2 -

3 εκκαθάριση των σχετικών ποσών µε βάση την πραγµατική ισχύ χρέωσης που υπολογίζεται στο τέλος του έτους. Στους Κώδικες δεν περιλαµβάνονται διατάξεις σχετικά µε τα ανωτέρω και ειδικότερα για τον εκ των προτέρων και εκ των υστέρων προσδιορισµό της ετήσιας χρέωσης για τη χρήση του Συστήµατος από Πελάτες, καθώς και την τελική εκκαθάριση των ποσών που εισπράττονται σε µηναία βάση. 4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ΚΣΗΕ, επιτρέπεται η προµήθεια Επιλέγοντα Πελάτη από δύο η περισσότερους Προµηθευτές, εφόσον οι Προµηθευτές συνάψουν εγγράφως µεταξύ τους συµφωνία κατανοµής των µετρήσεων. Συµφωνίες κατανοµής δύνανται να συνάπτονται επίσης µεταξύ Προµηθευτών και Επιλεγόντων Πελατών οι οποίοι εισάγουν ενέργεια για ιδία χρήση (εφεξής: Αυτοπροµηθευόµενοι Επιλέγοντες Πελάτες). Κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2773/1999 η δραστηριότητα αυτή των Αυτοπροµηθευόµενων Πελατών είναι προµήθεια, και ως εκ τούτου οι Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες εξοµοιώνονται µε τους κατόχους άδειας προµήθειας όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους ως προς τις χρεώσεις χρήσης του Συστήµατος. Οι συµφωνίες κατανοµής των µετρήσεων γνωστοποιούνται στον ιαχειριστή του Συστήµατος και εγκρίνονται από αυτόν. Η κατανοµή της απορροφούµενης ενέργειας Πελάτη στους Προµηθευτές του προσδιορίζεται είτε ποσοστιαίως είτε βάσει παροχής συγκεκριµένης ποσότητας ισχύος από ορισµένους Προµηθευτές και µεταβλητής ποσότητας από άλλους (ήτοι της διαφοράς µεταξύ της συνολικής ισχύος της ζήτησης του Πελάτη για µία συγκεκριµένη ώρα και της ισχύος την οποία προµηθεύουν αθροιστικά οι έτεροι Προµηθευτές), έτσι ώστε να καλύπτεται το σύνολο της ενέργειας που απορροφάται από τον Πελάτη ανά ώρα. Στις περιπτώσεις αυτές προµήθειας Πελάτη από δύο ή περισσότερους Προµηθευτές, είναι αναγκαίος ο επιµερισµός της χρέωσης για τη χρήση του Συστήµατος η οποία αναλογεί σε αυτόν, µεταξύ των Προµηθευτών του σε µηνιαία βάση. Στους Κώδικες δεν περιλαµβάνονται διατάξεις σχετικά µε τον επιµερισµό των χρεώσεων Πελάτη για τη χρήση του Συστήµατος σε περισσότερους από έναν Προµηθευτές. 5. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 171 του Κ Σ, για τους Μη Επιλέγοντες Πελάτες υπολογίζεται η συνολική ισχύς χρέωσης, βάσει της οποίας προσδιορίζεται η ετήσια χρέωση για τη χρήση του Συστήµατος από το σύνολο των Πελατών αυτών. Περαιτέρω, οι Επιλέγοντες Πελάτες που συνδέονται στο ίκτυο και δεν είναι εφοδιασµένοι µε µετρητικό εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων, εξοµοιώνονται µε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, όσον αφορά την ισχύ χρέωσής τους και κατ επέκταση τη χρέωση χρήσης του Συστήµατος 1. Οι εν λόγω Επιλέγοντες Πελάτες, οι οποίοι εξοµοιώνονται µε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, ενδεχοµένως προµηθεύονται ενέργεια, µερικώς ή ολικώς, από Προµηθευτές πλην της ΕΗ Α.Ε. Ενόψει των ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 175 του Κ Σ το ποσό της χρηµατικής οφειλής που αντιστοιχεί στις χρεώσεις χρήσης του Συστήµατος από Πελάτες καταβάλλεται από τους αντίστοιχους Προµηθευτές, είναι αναγκαίο η χρέωση χρήσης του Συστήµατος που αντιστοιχεί στους Πελάτες αυτούς να υπολογίζεται χωριστά για κάθε Προµηθευτή, κατ αναλογία της χρήσης του Συστήµατος από τους Πελάτες εκάστου Προµηθευτή. 1 Επισηµαίνεται ότι και οι Πελάτες που συνδέονται στο ίκτυο στη Χαµηλή Τάση και εντάχθηκαν στους Επιλέγοντες Πελάτες βάσει των διατάξεων του Ν.3175/2003, ελλείψει εξοπλισµού ωριαίων µετρήσεων εξοµοιώνονται όσον αφορά τις χρεώσεις χρήσης του Συστήµατος µε Μη Επιλέγοντες Πελάτες

4 2. Επί των εισηγήσεων του ΕΣΜΗΕ σχετικά µε τη µέθοδο υπολογισµού των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος για Πελάτες και τον επιµερισµό τους σε Προµηθευτές 2.1 Γενικά ως προς την εισήγηση του ΕΣΜΗΕ σχετικά µε τη µέθοδο επιµερισµού των χρεώσεων χρήσης Συστήµατος για Πελάτες στους Προµηθευτές τους 6. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος, µε το από έγγραφό του, και για τις περιπτώσεις Πελατών µε περισσότερους του ενός Προµηθευτές, εισηγείται να αναγνωριστεί η ενέργεια κατανάλωσης ως βάση επιµερισµού των χρεώσεων χρήσης Συστήµατος στους Προµηθευτές του Πελάτη. Περαιτέρω, µε το από έγγραφό του, ο ιαχειριστής του Συστήµατος εισηγείται ο ανωτέρω επιµερισµός των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος µεταξύ των Προµηθευτών ενός Πελάτη να γίνεται σε µηνιαία βάση αναλογικά προς την ενέργεια την οποία προµηθεύει κάθε Προµηθευτής στον Πελάτη. 7. Οι χρεώσεις χρήσης του Συστήµατος υπολογίζονται κατά τις διατάξεις του Κ Σ βάσει της ισχύος κατανάλωσης των Πελατών κατά τις ώρες υψηλού φορτίου (βλ. ανωτέρω παραγράφους 1 και 2), και ως εκ τούτου και ο επιµερισµός των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος µεταξύ των Προµηθευτών ενός Πελάτη πρέπει να βασίζεται στην ισχύ της προµήθειας του Πελάτη από έκαστο Προµηθευτή. Στην περίπτωση που το σύνολο της ενέργειας που απορροφάται από Πελάτη δεν κατανέµεται σε Προµηθευτές εξ ολοκλήρου βάσει ποσοστών, υφίσταται το ενδεχόµενο το ποσοστό της ενέργειας η οποία κατανέµεται µηνιαίως σε κάθε Προµηθευτή, να διαφέρει από το λόγο της ισχύος την οποία προµηθεύει ο εν λόγω Προµηθευτής προς τη συνολική ισχύ ζήτησης του Πελάτη. Εποµένως ο επιµερισµός των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος µε βάση την προµηθευόµενη µηνιαίως ενέργεια δύναται να οδηγεί σε διαφορετική κατανοµή των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος σε Προµηθευτές, σε σχέση µε την αντίστοιχη που θα προέκυπτε βάσει της ισχύος που παρέχει κάθε Προµηθευτής στον Πελάτη. Περαιτέρω, κατά τον επιµερισµό µε βάση την προµηθευόµενη µηνιαίως ενέργεια, εισάγεται ως παράµετρος η καµπύλη φορτίου του Πελάτη και οι χρεώσεις χρήσης του Συστήµατος δεν κατανέµονται στους Προµηθευτές αποκλειστικά βάσει του µεγέθους της µέγιστης χρήσης του Συστήµατος (αιχµή ζήτησης), όπως προβλέπεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 171 του Κ Σ. 8. Ακόµη και στην περίπτωση που ενδεχοµένως προβλεφθεί ετήσια εκκαθάριση των χρεώσεων που επιβάλλονται µηνιαίως στους Προµηθευτές, µε την οποία εξασφαλίζεται ο ορθός επιµερισµός των χρεώσεων σε ετήσια βάση αναλογικά προς την ισχύ την οποία προµηθεύουν στους Πελάτες τους, υφίσταται ενδεχόµενο ασύµµετρης επιβάρυνσης των Προµηθευτών λόγω στρέβλωσης των χρηµατοροών τους. Για το λόγο αυτό, ο ιαχειριστής του Συστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη και τις σχετικές επισηµάνσεις Αυτοπροµηθευόµενων Πελατών, εισηγείται τελικά µε το από έγγραφό του ο επιµερισµός των χρεώσεων χρήσης Συστήµατος να γίνεται αναλογικά προς την ισχύ που οι Προµηθευτές προµηθεύουν στους Πελάτες τους, όπως αυτή προσδιορίζεται µε βάση τις σχετικές συµφωνίες κατανοµής, και κατά τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 11 κατωτέρω. 2.2 Ως προς τους Επιλέγοντες Πελάτες οι οποίοι συνδέονται στο Σύστηµα 9. Σχετικά µε την ισχύ χρέωσης των Επιλεγόντων Πελατών που συνδέονται στο Σύστηµα, η οποία χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της σχετικής χρέωσης χρήσης Συστήµατος, µε τα από και έγγραφά του ο ιαχειριστής του Συστήµατος εισηγείται ο εκ των προτέρων προσδιορισµός της ισχύος χρέωσης κάθε Πελάτη για το - 4 -

5 τρέχον έτος να βασίζεται στη µέγιστη ετήσια ισχύ χρέωσης που προκύπτει από τα στοιχεία ζήτησης του Πελάτη για την τριετία που προηγείται του τρέχοντος έτους. Στη συνέχεια, η πραγµατική ισχύς χρέωσης για κάθε Επιλέγοντα Πελάτη για το τρέχον έτος προτείνεται να υπολογίζεται µετά το τέλος αυτού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 171 του Κ Σ µε βάση την αντίστοιχη τριάδα ζήτησης, οπότε προσδιορίζεται και η πραγµατική χρέωση χρήσης του Συστήµατος που αντιστοιχεί σε αυτόν. Η τελική εκκαθάριση προτείνεται να γίνεται µε τη χρέωση της τελευταίας µηνιαίας δόσης του έτους. 10. Ο ως άνω τρόπος προσδιορισµού της ισχύος χρέωσης ενδεχοµένως να οδηγεί σε υπέρµετρη επιβάρυνση ορισµένων Προµηθευτών Επιλεγόντων Πελατών, σε περιπτώσεις που οι Πελάτες αυτοί έχουν, για οποιοδήποτε λόγο, ελαττώσει διαχρονικά τη ζήτησή τους. Κρίνεται συνεπώς ορθότερο η εκ των προτέρων υπολογιζόµενη τιµή της ισχύος χρέωσης έκαστου Πελάτη για το τρέχον έτος, να λαµβάνεται ίση µε την µέση τιµή της ισχύος χρέωσής του για τα αµέσως προηγούµενα τρία έτη. Με τον τρόπο αυτό, µειώνεται ο κίνδυνος υπέρµετρης επιβάρυνσης ορισµένων Προµηθευτών Επιλεγόντων Πελατών, και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται εξοµάλυνση των έντονων διακυµάνσεων της ισχύος χρέωσης ανά Επιλέγοντα Πελάτη, η οποία ενδεχοµένως να προκύψει εξαιτίας συγκυριακών και πρόσκαιρων λόγων κατά τη διάρκεια ενός έτους. Σε κάθε περίπτωση, η ετήσια εκ των υστέρων εκκαθάριση των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος που αντιστοιχούν σε κάθε Επιλέγοντα Πελάτη βάσει των απολογιστικών στοιχείων του έτους, σύµφωνα µε την εισήγηση του ιαχειριστή του Συστήµατος κατά τα ανωτέρω υπό παράγραφο (9), διασφαλίζει τον ορθό απολογιστικά υπολογισµό των ετησίων χρεώσεων που αντιστοιχούν σε κάθε Πελάτη. Περαιτέρω, είναι εύλογο η εκ των προτέρων υπολογιζόµενη ετήσια χρέωση χρήσης του Συστήµατος που αντιστοιχεί σε έκαστο Πελάτη να καταβάλλεται σε δώδεκα ισόποσες µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΣΜΗΕ, και στην περίπτωση Πελατών για τους οποίους δεν υπάρχουν πλήρη ιστορικά στοιχεία τριετίας να λαµβάνονται υπόψη τα διαθέσιµα στοιχεία. 11. Στην περίπτωση που ο Πελάτης προµηθεύεται ενέργεια από περισσότερους του ενός Προµηθευτές, προτείνεται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος (µε το από έγγραφό του) ο προκαταρτικός επιµερισµός της µηνιαίας χρέωσης χρήσης Συστήµατος, να γίνεται αναλογικά προς την ισχύ που αντιστοιχεί σε κάθε Προµηθευτή κατά την ώρα της µηνιαίως µέγιστης ζήτησης του Πελάτη, όπως η ισχύς αυτή υπολογίζεται βάσει της συµφωνίας κατανοµής που ισχύει κατά την ώρα αυτή. Για τον υπολογισµό της ετήσιας χρέωσης χρήσης Συστήµατος που αναλογεί σε Προµηθευτή για τους Πελάτες του, υπολογίζεται αντίστοιχα η ισχύς χρέωσης που αντιστοιχεί στον Προµηθευτή, βάσει των συµφωνιών κατανοµής που ισχύουν κατά τις ώρες από τις οποίες προσδιορίζεται η πραγµατική τριάδα ζήτησης των Πελατών του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 171 του Κ Σ. Η συνολική ετησίως χρέωση χρήσης του Συστήµατος που αναλογεί στον Προµηθευτή, υπολογίζεται ως το γινόµενο της ανωτέρω ισχύος χρέωσης επί τη µοναδιαία χρέωση χρήσης του Συστήµατος για Πελάτες που ισχύει κατά το εν λόγω έτος. Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ της ανωτέρω συνολικής ετήσιας χρέωσης για τη χρήση του Συστήµατος και των ποσών τα οποία ο Προµηθευτής έχει καταβάλει βάσει του προκαταρτικού επιµερισµού των µηνιαίων χρεώσεων χρήσης Συστήµατος, αποτελεί το ποσό ετήσιας εκκαθάρισης της χρέωσης χρήσης Συστήµατος του Προµηθευτή για τους Πελάτες του. Η κατά την ανωτέρω διαδικασία ετήσια εκκαθάριση και ο υπολογισµός των σχετικών χρεώσεων και πιστώσεων των Προµηθευτών, γίνεται µε τη χρέωση του µηνός εκεµβρίου. 2.3 Ως προς τους Επιλέγοντες Πελάτες οι οποίοι συνδέονται στο ίκτυο στη Μέση Τάση και έχουν εφοδιασθεί µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων 12. Όσον αφορά στους Επιλέγοντες Πελάτες που συνδέονται στο ίκτυο στη Μέση Τάση και έχουν εφοδιασθεί µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων, µε το από έγγραφό του ο - 5 -

6 ιαχειριστής του Συστήµατος εισηγείται «µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας τηλεµέτρησης του συνόλου 2 των πελατών Μέσης Τάσης να αντιµετωπίζονται όλοι σαν πελάτες χωρίς τηλεµέτρηση» ώστε «να αποφευχθούν µεταξύ τους [ήτοι µεταξύ των Πελατών που έχουν ή δεν έχουν εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων] διακρίσεις». Στην περίπτωση αυτή, προτείνεται η χρέωση χρήσης του Συστήµατος από κάθε Πελάτη να υπολογίζεται βάσει των διωνυµικών κατανοµών που έχει προτείνει από τις η ΡΑΕ. 13. Η ως άνω προτεινόµενη µεθοδολογία αντιβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 171 του Κ Σ, όπου ρητά προβλέπεται διαφοροποίηση της µεθοδολογίας υπολογισµού των Χρεώσεων Χρήσης του Συστήµατος µεταξύ των Επιλεγόντων Πελατών του ικτύου µε κριτήριο την ύπαρξη ή µη µετρητικού εξοπλισµού ωριαίων µετρήσεων, και οδηγεί σε υπολογισµό διαφορετικών χρεώσεων για τη χρήση του Συστήµατος. Ως εκ τούτου, τυχόν υιοθέτηση της προτεινόµενης από τον ΕΣΜΗΕ µεθοδολογίας υπολογισµού των χρεώσεων των Επιλεγόντων Πελατών που συνδέονται στο ίκτυο στη Μέση Τάση και έχουν εφοδιασθεί µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων, απαιτεί είτε την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Κ Σ κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2773/1999 είτε τη χορήγηση σχετικής εξαίρεσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ Σ. 14. Για τους συνδεόµενους στο ίκτυο Επιλέγοντες Πελάτες, οι οποίοι έχουν εφοδιασθεί µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων, υφίσταται το πρόβληµα ότι η πραγµατική ισχύς χρέωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Πελάτη και εποµένως το ετήσιο ποσό χρέωσης για την πραγµατική χρήση του Συστήµατος, είναι δυνατό να υπολογίζονται µόνο απολογιστικά, µετά το πέρας κάθε έτους. Περαιτέρω, οι Πελάτες αυτοί ενδεχοµένως προµηθεύονται ενέργεια από περισσότερους τους ενός Προµηθευτές. Ενόψει αυτού, είναι εύλογο να εφαρµοστεί και για τους Πελάτες αυτούς, η ως άνω υπό παραγράφους 10 και 11 διαδικασία που αφορά τους Επιλέγοντες Πελάτες του Συστήµατος, σύµφωνα µε την οποία καθορίζεται εκ των προτέρων η ισχύς χρέωσης κάθε Πελάτη και η χρέωση χρήσης Συστήµατος που αναλογεί σε αυτόν για το τρέχον έτος, και υπολογίζονται οι προκαταρτικές µηνιαίες χρεώσεις χρήσης Συστήµατος που αντιστοιχούν στους Προµηθευτές του και, εκ των υστέρων, γίνεται ετήσια εκκαθάριση των χρεώσεων αυτών βάσει των απολογιστικών στοιχείων του έτους. 2.4 Ως προς τους Μη Επιλέγοντες Πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων των Επιλεγόντων Πελατών οι οποίοι συνδέονται στο ίκτυο στη Μέση Τάση και δεν είναι εφοδιασµένοι µε µετρητικό εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων 15. Όσον αφορά τους Επιλέγοντες Πελάτες που συνδέονται στο ίκτυο στη Μέση Τάση και δεν είναι εφοδιασµένοι µε µετρητικό εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων, η ΡΑΕ εισηγήθηκε στον Υπουργό Ανάπτυξης, µε τις από και αποφάσεις της, τρόπο υπολογισµού των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος ο οποίος αφενός διαφέρει από τον καθοριζόµενο στον Κ Σ, αφετέρου όµως συνάδει µε τη δοµή των υφιστάµενων τιµολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας υπό Μέση Τάση της ΕΗ Α.Ε. εδοµένου ότι δεν ελήφθη σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης περί διαφοροποίησης του τρόπου υπολογισµού των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος από τον καθοριζόµενο στον Κ Σ, ο ΕΣΜΗΕ ορθώς εφήρµοσε την καθοριζόµενη στον Κ Σ µεθοδολογία υπολογισµού των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος για τους εν λόγω Πελάτες, όπως φαίνεται και από τους σχετικούς δηµοσιοποιηµένους από αυτόν πίνακες χρεώσεων. Λαµβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι µεγάλος αριθµός Πελατών Μέσης Τάσης έχει ήδη εφοδιαστεί µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων, ενώ βάσει των προβλέψεων του ιαχειριστή του ικτύου αναµένεται 2 Υπογράµµιση ΕΣΜΗΕ - 6 -

7 η ολοκλήρωση του σχετικού προγράµµατος εγκατάστασης εξοπλισµού σε όλους του Πελάτες Μέσης Τάσης εντός του τρέχοντος έτους, δεν κρίνεται σκόπιµο να τροποποιηθεί ειδικά για το 2005 ο τρόπος υπολογισµού των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος για τους Επιλέγοντες Πελάτες που συνδέονται στο ίκτυο στη Μέση Τάση και δεν είναι εφοδιασµένοι µε µετρητικό εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων. 16. Για τους Πελάτες που συνδέονται στη Χαµηλή Τάση του ικτύου, µε την από εισήγηση του ιαχειριστή του Συστήµατος, προτείνεται ο υπολογισµός των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος να γίνεται µε βάση την κατανάλωση ενέργειας των Πελατών αυτών. Συγκεκριµένα, προτείνεται ο υπολογισµός καταρχήν του ενιαίου Μοναδιαίου Τέλους Χρήσης Συστήµατος για τους Πελάτες αυτούς, το οποίο εκφράζεται σε /MWh και ισούται µε το λόγο του ετήσιου κόστους του Συστήµατος που επιµερίζεται σε Πελάτες και του συνόλου της εκτιµώµενης κατανάλωσης ενέργειας του Συστήµατος. Η µηνιαία χρέωση χρήσης του Συστήµατος για κάθε Πελάτη που συνδέεται στη Χαµηλή Τάση του ικτύου, προτείνεται να υπολογίζεται ως το γινόµενο του Μοναδιαίου Τέλους και της µηνιαίας κατανάλωσης ενέργειας του Πελάτη. 17. Η ως άνω προτεινόµενη µεθοδολογία καθορισµού της χρέωσης των Πελατών που συνδέονται στη Χαµηλή Τάση του ικτύου (Επιλέγοντες ή µη) για χρήση του Συστήµατος αντιβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 171 και 173 του Κ Σ, όπου ρητά προβλέπεται ο υπολογισµός των Χρεώσεων Χρήσης του Συστήµατος βάσει της ισχύος χρέωσης των Πελατών αυτών. Συνεπώς, τυχόν υιοθέτηση της προτεινόµενης από τον ΕΣΜΗΕ µεθοδολογίας υπολογισµού των χρεώσεων των εν λόγω Πελατών, απαιτεί είτε την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Κ Σ κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2773/1999 είτε τη χορήγηση σχετικής εξαίρεσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ Σ. 18. Υφίσταται, όµως, για τους Επιλέγοντες Πελάτες οι οποίοι συνδέονται στο ίκτυο και δεν έχουν εφοδιασθεί µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων, καθώς και για τους Μη Επιλέγοντες Πελάτες, το πρόβληµα ότι η πραγµατική ισχύς χρέωσης που αντιστοιχεί στους Πελάτες αυτούς, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ανά Πελάτη, καθώς για τους Πελάτες αυτούς µετράται µόνον η ενέργεια την οποία καταναλώνουν και δεν µετράται η ισχύς της κατανάλωσής τους 3. Το ύψος της συνολικής µέσης ωριαίας ισχύος κατανάλωσης των Πελατών αυτών αθροιστικά, δύναται να υπολογιστεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 171 του Κ Σ. Ενόψει αυτού, ο επιµερισµός της συνολικής ισχύος χρέωσης των Πελατών αυτών ανά Πελάτη, και εν τέλει ανά Προµηθευτή, δύναται να γίνεται µόνον βάσει της ενέργειας την οποία οι Πελάτες αυτοί καταναλώνουν. Στη βάση αυτή, η µηνιαία χρέωση για τη χρήση του Συστήµατος από τους εν λόγω Πελάτες, η οποία καταβάλλεται κατά το άρθρο 175 του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος από κάθε Προµηθευτή, δύναται να υπολογίζεται ως το γινόµενο των εξής παραγόντων: α) της µοναδιαίας χρέωσης Πελατών για τη χρήση του Συστήµατος, β) της ισχύος χρέωσης των Μη Επιλεγόντων Πελατών και των Επιλεγόντων Πελατών του ικτύου που δεν έχουν εφοδιασθεί µε ωριαίο µετρητή, όπως αυτή υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 171 του Κ Σ, και γ) του λόγου της µηνιαίως εκκαθαρισθείσας ποσότητας ενέργειας του εν λόγω Προµηθευτή η οποία αφορά τους Πελάτες του οι οποίοι είτε είναι Επιλέγοντες και συνδέονται στο ίκτυο αλλά δεν 3 Ειδικά για τους Επιλέγοντες Πελάτες οι οποίοι συνδέονται στο ίκτυο στη Μέση Τάση και δεν έχουν εφοδιασθεί µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων, πέραν της ηλεκτρικής ενέργειας την οποία καταναλώνουν µετράται και η µέγιστη µηνιαίως ισχύς κατανάλωσής τους. Στο γεγονός αυτό βασίστηκαν και οι από και προτάσεις της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τροποποίηση της µεθοδολογίας υπολογισµού των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος από τους εν λόγω Πελάτες

8 έχουν εφοδιασθεί µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων είτε είναι Μη Επιλέγοντες 4, προς την αναµενόµενη ετησίως εκκαθαριζόµενη ενέργεια όλων των Προµηθευτών για Πελάτες τους της κατηγορίας αυτής. Με την εφαρµογή της ως άνω µεθοδολογίας αφενός εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 173 Κ Σ για τον υπολογισµό της µοναδιαίας χρέωσης των Πελατών, και αφετέρου επιτυγχάνεται επιµερισµός της συνολικής χρέωσης των Πελατών για τη χρήση του Συστήµατος κατά τρόπο ο οποίος αντανακλά κατά το δυνατόν την πραγµατική χρήση του Συστήµατος από τους Πελάτες έκαστου Προµηθευτή. 19. Για την εφαρµογή της ανωτέρω µεθοδολογίας υπολογισµού των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος από Μη Επιλέγοντες Πελάτες του ικτύου και από Επιλέγοντες Πελάτες του ικτύου που δεν έχουν εφοδιασθεί µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων, υφίσταται η ανάγκη υπολογισµού εκ των προτέρων των εξής µεγεθών από τον ιαχειριστή του Συστήµατος: α) της αναµενόµενης ισχύος χρέωσης που αφορά το σύνολο των Πελατών αυτών και β) της αναµενόµενης ετησίως εκκαθαριζόµενης ενέργειας όλων των Προµηθευτών για Πελάτες τους της κατηγορίας αυτής. Ο υπολογισµός των µεγεθών αυτών είναι εύλογο να γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα µεγέθη προηγουµένων ετών και τις εκτιµήσεις του ιαχειριστή του Συστήµατος περί των ποσοστών ετήσιας αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας και της ισχύος των εν λόγω Πελατών. Η ετήσια εκ των υστέρων εκκαθάριση των χρεώσεων χρήσης που αφορούν τους Πελάτες αυτούς, δύναται να γίνεται µε βάση την πραγµατική ισχύ χρέωσης και την πραγµατική ετησίως εκκαθαριζόµενη ενέργεια που αντιστοιχούν στο σύνολό τους, καθώς και την πραγµατική ετησίως εκκαθαρισθείσα ποσότητα ενέργειας του εν λόγω Προµηθευτή η οποία αφορά σε Πελάτες του της κατηγορίας αυτής, µεγέθη τα οποία δύναται απολογιστικά να υπολογίζει ο ιαχειριστής του Συστήµατος βάσει των στοιχείων της λειτουργίας του Συστήµατος και των εκκαθαρίσεων των Συναλλαγών κατά το έτος αυτό. η ΡΑΕ: Εγκρίνει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 και 20 παρ. 3 του Ν. 2773/1999, τις ακόλουθες λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας: 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει σε µηνιαία βάση τους Προµηθευτές για τη χρήση του Συστήµατος από τους Επιλέγοντες Πελάτες τους, οι οποίοι συνδέονται στο Σύστηµα ή στο ίκτυο και έχουν εφοδιασθεί µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει για κάθε Προµηθευτή την προκαταρτική µηνιαία χρέωση που αναλογεί σε αυτόν για τη χρήση του Συστήµατος από κάθε έναν από τους ανωτέρω Πελάτες του, ως το γινόµενο των εξής παραγόντων: α) της ισχύος χρέωσης του Πελάτη, η οποία υπολογίζεται εκ των προτέρων ως η µέση αριθµητική τιµή της ισχύος χρέωσης του Πελάτη κατά τα αµέσως προηγούµενα τρία (3) έτη, όπως αυτή υπολογίστηκε κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 171 του Κ Σ, β) του ενός δωδέκατου (1/12) της µοναδιαίας χρέωσης χρήσης Συστήµατος για Πελάτες, όπως αυτή καθορίζεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 173 του Κ Σ, γ) του λόγου της µέσης ωριαίας ζήτησης ισχύος του Πελάτη την οποία προµηθεύεται κατά την ώρα της µηνιαίας µέγιστης ζήτησής του από τον εν λόγω Προµηθευτή βάσει της ισχύουσας κατά 4 Η εκκαθαρισθείσα, κατά τη διάρκεια µίας χρονικής περιόδου, ποσότητα ενέργειας ενός Προµηθευτή η οποία αφορά τους Πελάτες του οι οποίοι είτε είναι Επιλέγοντες και συνδέονται στο ίκτυο αλλά δεν έχουν εφοδιασθεί µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων είτε είναι Μη Επιλέγοντες, υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της συνολικής εκκαθαρισθείσας (σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΣΗΕ) κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου, ποσότητας ενέργειας του Προµηθευτή και της ενέργειας την οποία ο ίδιος προµήθευσε κατά την ίδια χρονική περίοδο σε Επιλέγοντες Πελάτες του µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων

9 την ώρα αυτή συµφωνίας κατανοµής, προς τη συνολική ζήτηση ισχύος του Πελάτη κατά την ίδια ώρα. 2. Για τους Επιλέγοντες Πελάτες, για τους οποίους υπάρχουν ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης λιγότερων ετών από τα απαιτούµενα σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο υπολογισµός των µέσων τιµών της ισχύος χρέωσης γίνεται από τα διαθέσιµα στοιχεία. Για τους νέους Επιλέγοντες Πελάτες, για τους οποίους δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης παρελθόντων ετών, η αναµενόµενη ισχύς χρέωσής τους για τον εκ των προτέρων υπολογισµό των χρεώσεων δηλώνεται από τον αντίστοιχο Προµηθευτή ή από τον ίδιο τον Πελάτη. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των δηλώσεων αυτών υπερισχύει η δήλωση του Πελάτη. 3. Ο τελικός υπολογισµός και η ετήσια εκκαθάριση της χρέωσης κάθε Προµηθευτή για τη χρήση του Συστήµατος από Επιλέγοντες Πελάτες του που συνδέονται στο Σύστηµα, και Επιλέγοντες Πελάτες οι οποίοι συνδέονται στο ίκτυο και έχουν εφοδιασθεί µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων, γίνεται εκ των υστέρων και βάσει πραγµατικών στοιχείων κατανάλωσης των Πελατών. Η χρέωση που αναλογεί ετησίως σε Προµηθευτή για τη χρήση του Συστήµατος από κάθε έναν από τους ανωτέρω Πελάτες του υπολογίζεται ως το γινόµενο των εξής παραγόντων: α) της µοναδιαίας χρέωσης χρήσης Συστήµατος για Πελάτες, όπως αυτή καθορίζεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 173 του Κ Σ και β) της ισχύος χρέωσης του Πελάτη, όπως αυτή υπολογίζεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 171 του Κ Σ, µε βάση τα καταγεγραµµένα δεδοµένα ζήτησης του Πελάτη κατά το έτος στο οποίο αφορά ο υπολογισµός της χρέωσης, κατά το τµήµα αυτής που αντιστοιχεί στον Προµηθευτή. Το τµήµα της ισχύος χρέωσης Πελάτη που αντιστοιχεί στον Προµηθευτή υπολογίζεται ως ο αριθµητικός µέσος όρος της µέσης ωριαίας ισχύος την οποία προµηθεύεται ο Πελάτης από τον εν λόγω Προµηθευτή κατά τις ώρες της θερινής αιχµής, της χειµερινής αιχµής και κατά την ώρα της µέγιστης ετησίως ζήτησης του Πελάτη, βάσει των συµφωνιών κατανοµής που ήταν εν ισχύ κατά τις ώρες αυτές. 4. Μετά την παρέλευση έκαστου έτους, ο ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει για κάθε Προµηθευτή τη διαφορά µεταξύ της ετήσιας χρέωσης που του αντιστοιχεί για τη χρήση του Συστήµατος από το σύνολο των Επιλεγόντων Πελατών του οι οποίοι συνδέονται στο Σύστηµα ή στο ίκτυο και έχουν εφοδιασθεί µε εξοπλισµό ωριαίας µέτρησης, και του αθροίσµατος των αντίστοιχων προκαταρτικών µηνιαίων χρεώσεων που έχει καταβάλει ο Προµηθευτής, και προβαίνει στις απαιτούµενες χρεώσεις ή πιστώσεις του λογαριασµού του Προµηθευτή. 5. Ο υπολογισµός της µηνιαίας χρέωσης κάθε Προµηθευτή για τη χρήση του Συστήµατος από Επιλέγοντες Πελάτες του οι οποίοι συνδέονται στο ίκτυο και δεν είναι εφοδιασµένοι µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων και από Μη Επιλέγοντες Πελάτες του, γίνεται καταρχήν εκ των προτέρων και βάσει ιστορικών στοιχείων κατανάλωσης των Πελατών. Η εκ των προτέρων υπολογιζόµενη µηνιαία χρέωση κάθε Προµηθευτή για τη χρήση του Συστήµατος από τους εν λόγω Πελάτες του, υπολογίζεται ως το γινόµενο των εξής παραγόντων: α) της µοναδιαίας χρέωσης Πελατών για τη χρήση του Συστήµατος, β) της αναµενόµενης ισχύος χρέωσης όλων των Μη Επιλεγόντων Πελατών, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι Επιλέγοντες Πελάτες του ικτύου που δεν έχουν εφοδιασθεί µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων, όπως αυτή καθορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 171 του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος, και εκτιµάται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος βάσει των στοιχείων παρελθόντων ετών, και γ) του λόγου της µηνιαίως εκκαθαρισθείσας ποσότητας ενέργειας του εν λόγω Προµηθευτή η οποία αφορά τους εν λόγω Πελάτες του 4, προς την αναµενόµενη ετησίως εκκαθαριζόµενη ενέργεια όλων των Προµηθευτών για όλους τους Πελάτες τους της κατηγορίας αυτής όπως εκτιµάται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος

10 6. Ο τελικός υπολογισµός και η ετήσια εκκαθάριση της χρέωσης κάθε Προµηθευτή για τη χρήση του Συστήµατος από Επιλέγοντες Πελάτες του οι οποίοι συνδέονται στο ίκτυο και δεν είναι εφοδιασµένοι µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων και από Μη Επιλέγοντες Πελάτες του, γίνεται εκ των υστέρων και βάσει πραγµατικών στοιχείων κατανάλωσης των Πελατών. Αµέσως µετά την παρέλευση έκαστου έτους, ο ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει τις τελικές ετήσιες χρεώσεις έκαστου Προµηθευτή για Πελάτες του της κατηγορίας αυτής, ως το γινόµενο των εξής παραγόντων: α) της µοναδιαίας χρέωσης Πελατών για τη χρήση του Συστήµατος, β) της ισχύος χρέωσης των Πελατών αυτών, όπως αυτή υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 171 του Κ Σ, µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας του Συστήµατος, και γ) του λόγου της ετησίως εκκαθαρισθείσας ποσότητας ενέργειας του εν λόγω Προµηθευτή η οποία αφορά τους Πελάτες του της κατηγορίας αυτής 4, προς την συνολική ετησίως εκκαθαρισθείσα ποσότητας ενέργειας όλων των Προµηθευτών για Πελάτες τους της κατηγορίας αυτής. 7. Μετά την παρέλευση έκαστου έτους, ο ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει για κάθε Προµηθευτή τη διαφορά µεταξύ της ετήσιας χρέωσης που του αντιστοιχεί για τη χρήση του Συστήµατος από Επιλέγοντες Πελάτες του οι οποίοι συνδέονται στο ίκτυο και δεν είναι εφοδιασµένοι µε εξοπλισµό ωριαίων µετρήσεων και από Μη Επιλέγοντες Πελάτες του, και του αθροίσµατος των αντίστοιχων προκαταρτικών µηνιαίων χρεώσεων που έχει καταβάλει ο Προµηθευτής, και προβαίνει στις απαιτούµενες χρεώσεις ή πιστώσεις του λογαριασµού του Προµηθευτή. 8. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος καλείται να προβεί άµεσα στην κατάλληλη χρέωση ή πίστωση του λογαριασµού έκαστου Προµηθευτή ή αυτοπροµηθευόµενου Επιλέγοντος Πελάτη, για τον οποίο οι επιβληθείσες χρεώσεις χρήσης του Συστήµατος κατά τους παρελθόντες µήνες διαφέρουν από τις υπολογιζόµενες κατά την παρούσα. 9. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη ΡΑΕ, Μ. Καραµανής Πρόεδρος

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/05/04 Κωδικός: Ο-6713 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/12/05 Προς: Κοινοποίηση: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα,11.03.2004 Κωδικός: 0-6026 Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007 Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 21/6/2004. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 21/6/2004. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 21/6/2004 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος 2003

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος 2003 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 25/07/2003 Κωδικός: Ο-3978 Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης Απόφασης της ΡΑΕ για την τροποποίηση των διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 Πειραιώς 132118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού ελλείμματος ή πλεονάσματος του Λογαριασμού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007 «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008 Καθορισµός όρων πλειοδοτικών διαγωνισµών για την εκχώρηση σε µακροχρόνια και σε βραχυχρόνια βάση του δικαιώµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και για εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Συντελεστές επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007 Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007 Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010 Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31275 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2935 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 282/2016 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4308/2009. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4308/2009. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4308/2009 Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά µε την πρόταση της για µη συνυπολογισµό του ΕΦΚ για το φυσικό αέριο στο κόστος λειτουργίας των µονάδων παραγωγής µε καύσιµο το φυσικό αέριο Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006 Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 16.01.2004 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Κοιν.: 1. Γενικό Γραµµατέα ΥΠΑΝ κ. Γ. Αγραφιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 Τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) (ΦΕΚ Β 3164/30.09.2016), ως ισχύει. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών ικτύου Οι µετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 1. Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, Σχέδιο γνωµοδότησης της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38559 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3857 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007 «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018 Τροποποίηση του προγράμματος διεξαγωγής των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα