ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ"

Transcript

1 ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» 31 η Οκηωβρίοσ 2015 ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΛΖΓΑ ΒΑΡΒΑΡΟΤΖ Ζ Λήδα Βαξβαξνύζε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ ηνπ Απνθνίηεζε από ηε ρνιή Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ Βαθαιό. Δξγάζηεθε σο εηθνλνγξάθνο θαη θαιιηηερληθή δηεπζύληξηα, γηα κεγάιεο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο. Έρεη γξάςεη 15 βηβιία θαη εηθνλνγξαθήζεη πεξί ηα 200 βηβιία, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ θπθινθνξνύλ κεηαθξαζκέλα θαη ζε άιιεο ρώξεο. Μέζα ζε απηά, ηα πην γλσζηά είλαη ε ζεηξά «Σξεινδαγθσλίηζεο» πνπ γξάθεη θαη εηθνλνγξαθεί ε ίδηα, «Σξηγσλνςαξνύιεο» θαη «Μάηθ ν Φαζνιάθεο» (Best sellers & long sellers). Σν 1990 θέξδηζε ην πξώην θαη ην δεύηεξν βξαβείν ηνπ Φεζηηβάι Γηαθήκηζεο, γηα ηελ θακπάληα «αληνξίλε» ηεο εηαηξείαο Μπνπηάξε - Leo Burnett. Πήξε πξώην δηεζλέο βξαβείν εηθνλνγξάθεζεο από ην South East Europe Children Literature Center Sofia, Bulgaria ην 2006, γηα ην βηβιίν ηεο «Έλα θνπιήθη κε θηεξά» - ζεηξά «Σξεινδαγθσλίηζεο», εθδ. Παπαδόπνπινο. Δηθνλνγξαθεί ην αλαγλσζηηθό ηεο Α δεκνηηθνύ «Ζ γιώζζα κνπ» θαη ην ιεμηθό ηεο Α' θαη Β' δεκνηηθνύ. Γξάθεη θαη εηθνλνγξαθεί γηα ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Διιάδα, ην βηβιίν ηεο «Μηα παξέα κε θαξδηά», πνπ απεπζύλεηαη ζε όια ηα παηδηά ηεο Δπξώπεο. Γεκηνπξγεί ηε καζθόη «Διπίδα», πνπ δηαθνζκεί ην Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν Παίδσλ «Διπίδα» Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε. Δηθνλνγξαθεί γηα ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Διιάδα, ην βηβιίν «Σα αζηέξηα ηεο Δπξώπεο». Έρεη θάλεη πέληε αηνκηθέο εηθαζηηθέο εθζέζεηο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ακνξγό, Επξίρε, Βξπμέιιεο) θαη ζπκκεηείρε ζε νθηώ νκαδηθέο εηθαζηηθέο εθζέζεηο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Μπξαηηζιάβα, Μπνιόληα, Ν. Τόξθε). Με ην εθπαηδεπηηθό, δηαδξαζηηθό ηεο πξόγξακκα έκπλεπζεο «Εσγξαθεγήζεηο κε ηε Λήδα», ζπλεξγάδεηαη θαζεκεξηλά κε ζρνιεία, λεπηαγσγεία, βηβιηνζήθεο θαη δήκνπο γηα ηε δηάδνζε ηεο θηιαλαγλσζίαο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Δίλαη κέινο ηνπ Κύθινπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ (Διιεληθό Σκήκα ηεο ΗΒΒΤ) θαη ηεο Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο. Δίναι σποψήθια εικονογράθηζης για ηο Βραβείο Andersen 2016.

2 ΛΗΑΝΑ ΓΔΝΔΕΑΚΖ Ζ Ληάλα Γελεδάθε είλαη ζπγγξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνο. πνύδαζε γξαθηζηηθή θαη γηα έλα δηάζηεκα εξγάζηεθε ζηνλ ρώξν ηεο δηαθήκηζεο, ελώ παξάιιεια αξζξνγξαθνύζε ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο. Ζ κεγάιε ηεο αγάπε ήηαλ θαη παξακέλεη ην βηβιίν, ζην νπνίν ζηξάθεθε γξήγνξα. Σν 2009 ηηκήζεθε κε ηνλ Έπαηλν Πξνζρνιηθήο θαη Πξώηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο ηνπ Κύθινπ ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ «Πελειόπε Μαμίκνπ» γηα ην βηβιίν «Έλαο Γελλαίνο θύινο», ελώ ην 2010 κε ην Βξαβείν Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ Μέζεο ρνιηθήο Ζιηθίαο «Φαλήο Απνζηνιίδνπ» γηα ην βηβιίν «Μαξδνύθ!». Αλήθεη ζηε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ «Μαγηθνύ Κόζκνπ» ηεο πνπ ην 2013 βξαβεύηεθε σο ην «Καιύηεξν Ζιεθηξνληθό Πξόγξακκα Φηιαλαγλσζίαο» από ηνλ Κύθιν ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ. Μέρξη ζήκεξα έρεη γξάςεη 17 παηδηθά βηβιία θη έρεη εηθνλνγξαθήζεη πεξηζζόηεξα από 150 βηβιία. Δίλαη κέινο ηνπ Κύθινπ ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ θαη ηεο Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο θη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εθζέζεηο εηθνλνγξάθεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. πκκεηέρεη ζην Δπξσπατθό πξόγξακκα «100 mirrors - Δξγαιεία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο», ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηα βίνπ Μάζεζε» (ηνκεαθό πξόγξακκα Δrasmus) RSvwEq46Fr&v=g1BSZy83KLY Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί ηεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: ΒΑΓΓΔΛΖ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ Ο Βαγγέιεο Ζιηόπνπινο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην Οη γνλείο ηνπ, Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο, κεγάισζαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη ην Κάηξν ηεο Αηγύπηνπ κε θαηαγσγή από ηελ Πάηξα θαη ηελ Κξήηε, θαη από ηελ Ηθαξία θαη ηελ Κύπξν. Οη θήκεο ινηπόλ όηη ζηηο θιέβεο ηνπ ξέεη Μεζόγεηνο κάιινλ αιεζεύνπλ. Μεγάισζε ζε έλαλ καγηθό θήπν ζηελ Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο. ήκεξα, κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα δπν παηδηά ηνπο, δνπλ κεηαμύ Παηαλίαο Αηηηθήο θαη Άθνιεο Αηγηάιεηαο. πνύδαζε Παηδαγσγηθά θαη Θενινγία ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ (ΔΚΠΑ). Από ην 1984 εξγάδεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Σν 1995 εθδόζεθε «Ζ πεξηπέηεηα ηεο δαξσκέλεο θάιηζαο» (Δθδόζεηο Γειθίλη), ην πξώην ηνπ βηβιίν γηα παηδηά. Σν 1997 θπθινθόξεζε ην βηβιίν «Ο Σξηγσλνςαξνύιεο» (Δθδόζεηο Παηάθε). Σν δηαθνξεηηθό ςάξη έγηλε ν πην δηάζεκνο Έιιελαο ζύγρξνλνο ινγνηερληθόο ήξσαο. Πέξα από ηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν, νη πεξηπέηεηέο ηνπ κεηαθξάζηεθαλ θαη θπθινθόξεζαλ ζηελ Κνξέα θαη ζηελ Κίλα, ελώ γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπ ζε ζρνιεία θαη ινγνηερληθά θεζηηβάι έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηελ Ηηαιία, ζηε Βνπιγαξία θαη ζηε Γεξκαλία. Από ηόηε ν Βαγγέιεο Ζιηόπνπινο έρεη γξάςεη πνιιά βηβιία γηα παηδηά θαη λένπο. Πνιιά από απηά θπθινθνξνύλ θαη ζε άιιεο ρώξεο όπσο Ηξιαλδία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηζπαλία, εξβία, Μαιαηζία, Κνξέα θαη Κίλα, ζηελ νπνία θπθινθόξεζαλ θαη ηα εθηά βηβιία ηνπ Σξηγσλνςαξνύιε. Σν βηβιίν «Από Μηθέιε πξνο Φώηε», ην νπνίν έγξαςε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ηηαιό ζπγγξαθέα Λνπηζάλν Κνκίληα ( ) θαη ηε κεηαθξάζηξηα Βαζηιηθή Νίθα, θπθινθόξεζε ζπγρξόλσο ζε Διιάδα θαη Ηηαιία, ελώ αξγόηεξα ζηελ Ηζπαλία (ζηα θαηαιαληθά) θαη ζηε Γεξκαλία. Βηβιία ηνπ έρνπλ ηηκεζεί κε βξαβεία θαη επαίλνπο: Η πεξηπέηεηα ηεο δαξωκέλεο θάιηζαο - Έπαηλνο Αληηγόλε Μεηαμά 1996, από ην Διιεληθό Σκήκα ηεο ΗΒΒΤ - Κύθινο Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ Ο Τξηγωλνψαξνύιεο - Έπαηλνο Αληηγόλε Μεηαμά 1998, από ην Διιεληθό Σκήκα ηεο ΗΒΒΤ - Κύθινο Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ 2

3 Έηνηκνο από θαηξό Βξαβείν Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο 1999 Η Βαιίηζα κε ηηο ηξεηο ηζαγηέξεο Δύθεκε Μλεία Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο γηα ηε ζεαηξηθή δηαζθεπή ηνπ βηβιίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Βαγγέιε Παπαδάθε Καθέ Αεδηαζηηθό Μπαιάθη Βξαβείν Λνγνηερληθνύ Πεξηνδηθνύ «Γηαβάδσ» 2004 Παίμε ην αλάπνδα Βξαβείν Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο 2006 Κη νη ηζηνξίεο κεηαλαζηεύνπλ Έπαηλνο Μνξθσηηθνύ Κέληξνπ ηεο Πξεζβείαο ηεο Αηγύπηνπ. Δθηόο από ηε ζπγγξαθή ινγνηερληθώλ έξγσλ, ν Βαγγέιεο Ζιηόπνπινο επηζθέπηεηαη ζρνιεία θαη βηβιηνζήθεο όπνπ ζπλαληά ηνπο κηθξνύο αλαγλώζηεο ηνπ, κεηαθξάδεη ινγνηερληθά έξγα γηα παηδηά, ζρεδηάδεη πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη αζρνιείηαη κε ηελ πξνώζεζε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο κε ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο θαζώο θαη κε άξζξα ηνπ ζε πεξηνδηθά. Γηα κηα δεθαεηία ήηαλ ζπλεξγάηεο ησλ πεξηνδηθώλ «Σν παηδί κνπ θη εγώ» θαη «Παξάζπξν ζηελ εθπαίδεπζε» θαζώο θαη ηεο παηδηθήο εθεκεξίδαο «Φηληζηξίλη». ήκεξα αξζξνγξαθεί ζην πεξηνδηθό «ύγρξνλν Νεπηαγσγείν». Σν 2013 αλαθεξύρζεθε από ηελ Δ.Φ.Τ.Π.Δ. Αγγειηαθόξνο Φπρηθήο Τγείαο ζηα ζρνιεία. Από ην 1994 είλαη κέινο ηνπ Διιεληθνύ Σκήκαηνο ηεο ΗΒΒΤ - Κύθινο Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ, ηνπ νπνίνπ είλαη πξόεδξνο από ην Δκπλεύζηεθε θαη ζπληνλίδεη ηελ νκάδα Αθηηβηζηέο Αλαγλώζηεο. ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΜΟΤΡΗΚΖ Ζ Καηεξίλα Μνπξίθε γελλήζεθε ζηνλ Γήκν Εσγξάθνπ ηεο Αζήλαο. πνύδαζε Δξγνδεγόο Υεκηθόο, ηαηηζηηθνιόγνο θαη θνίηεζε ζην Οηθνλνκηθό ηκήκα ηνπ Βηνκεραληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Άξρηζε λα γξάθεη από κηθξή ειηθία θαη από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 έξγα ηεο είραλ θηινμελεζεί ζηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνύ «Γηάπιαζηο ησλ παίδσλ», κε ην ςεπδώλπκν «Μέιηζζα». ηνλ ρώξν ηεο Λνγνηερλίαο εκθαλίζηεθε ην 1985, κε ην βηβιίν ηεο Ζ ΜΗΚΡΖ ΡΗΡΖ ΔΠΗΣΡΔΦΔΗ πνπ πήξε έπαηλν από ηε Γπλαηθεία Λνγνηερληθή πληξνθηά. Σν βηβιίν εθδόζεθε ηελ επόκελε ρξνληά, από ηνλ εθδνηηθό νίθν «Υαξηαεηόο». Παξάιιεια κε ηε δνπιεηά ηεο ζην Παλεπηζηήκην, ζηηο έδξεο Γεληθήο Υεκείαο πξώηα θαη Οηθνινγίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο κεηά, αιιά θαη ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ, παξαθνινύζεζε καζήκαηα ππνθξηηηθήο ζην ζεαηξηθό εξγαζηήξη «ΠΑΡΟΓΟ» ηνπ Λάθε Κνπξεηδή θαη εκθαλίζηεθε ζε δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο παξαζηάζεηο ζηνλ Βόιν, ζην Φεζηηβάι Κνξίλζνπ θαζώο θαη ζε δηαξθή βάζε ζην ζέαηξν ηεο Αζήλαο «Μνληέξλνη θαηξνί». Ζ αγάπε ηεο γηα ηε ζπγγξαθηθή δεκηνπξγία θαη επηθνηλσλία κε ηνπο αλαγλώζηεο ηεο ηελ νδήγεζαλ ζην λα απνρσξήζεη από ηελ εξγαζία ηεο ζην Παλεπηζηήκην. Από ηόηε αζρνιήζεθε κε πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύζαλ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ην παηδηθό βηβιίν. Έγξαθε θαη παξνπζίαδε κηα δσληαλή εθπνκπή γηα ην παηδηθό βηβιίν από ηνλ Γεκνηηθό Ραδηνθσληθό ηαζκό ηεο Διεπζίλαο θαη κεηά από έλα ρξόλν ε εθπνκπή ζπλέρηζε λα κεηαδίδεηαη από ηνλ -κεγαιύηεξεο εκβέιεηαο- Γηαδεκνηηθό Ραδηνθσληθό ηαζκό «Γίαπινο 10». ηηο εθπνκπέο απηέο ζπκκεηείραλ ινγνηέρλεο, καζεηέο, δάζθαινη αιιά θαη αθξναηέο. πλεξγάζηεθε κε ην Πλεπκαηηθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο ζε πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο γηα ηε Λνγνηερλία γηα παηδηά θαη λένπο. Λεηηνύξγεζε ζηελ Διεπζίλα επί 7 ρξόληα βηβιηνπσιείν, κε παηδηθά βηβιία θπξίσο, θαη νξγάλσλε ζπλαληήζεηο παηδηώλ κε ζπγγξαθείο ζην ρώξν ηνπ βηβιηνπσιείνπ αιιά θαη κέζα ζε ζρνιεία ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο. 3

4 ΑΝΣΩΝΖ ΠΑΠΑΘΔΟΓΟΤΛΟΤ Ο Αληώλεο Παπαζενδνύινπ γελλήζεθε ην 1977 ζηνλ Πεηξαηά. πνύδαζε θηλνύκελν ζρέδην θαη εξγάδεηαη ζηε δηαθήκηζε. Από ην 1999 γξάθεη θαη κεηαθξάδεη ηζηνξίεο, ηξαγνύδηα θαη ζελάξηα γηα παηδηά. Σν βηβιίν ηνπ «Οη θαινί θη νη θαθνί πεηξαηέο» ηηκήζεθε κε ην Κξαηηθό Βξαβείν Δηθνλνγξαθεκέλνπ Παηδηθνύ Βηβιίνπ 2012 θαη κε ην βξαβείν ηνπ Κύθινπ ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ. Σν βηβιίν ηνπ «Ζ Πόιε πνπ έδησμε ηνλ πόιεκν» ηηκήζεθε κε ην Κξαηηθό Βξαβείν Δηθνλνγξαθεκέλνπ Παηδηθνύ Βηβιίνπ 2011 θαη ην Βξαβείν Δηθνλνγξαθεκέλνπ Παηδηθνύ Βηβιίνπ ηνπ Πεξηνδηθνύ Γηαβάδσ. Βηβιία ηνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ιίζηεο ησλ White Ravens ηεο Γηεζλνύο Παηδηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Μνλάρνπ (2011, 2012, 2013). Δίλαη κέινο ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Βηβιίνπ γηα ηε Νεόηεηα (IBBY) θαη ηεο SCBWI (Society of Children's Book Writers & Illustrators) θαη έρεη ζπλεξγαζηεί γηα ηε δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ην παηδηθό βηβιίν κε εθδόηεο, ζρνιεία, βηβιηνζήθεο θαη βηβιηνπσιεία ζε όιε ηελ Διιάδα, κε ην Δζληθό Κέληξν Βηβιίνπ, ην Ίδξπκα Λαζθαξίδε, ην Ίδξπκα ηαζηλόπνπινπ, ην Κέληξν Λνγνηερλώλ θαη Μεηαθξαζηώλ Ρόδνπ, ην Μνπζείν Ζξαθιεηδώλ, ην Library4all, ηε Future Library θαη ην Διιεληθό Παηδηθό Μνπζείν. Βιβλία ηοσ για παιδιά: Ζ Κνθθηλνζθνππίηζα, Μίλσαο 2000 Πνηνο θηηάρλεη ηα αλέθδνηα, Παηάθεο 2005 Ο Μάγνο ηνπ Όδνληνο, Μίλσαο 2006 Σν θνθαιάθη ηεο λπρηεξίδαο, Παπαδόπνπινο 2006 Σν Παξαλνκύζη, (κε ηελ Σ. Ηλθάληε), Παπαδόπνπινο 2006 η νπ Νην, Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο 2006 Λάθεο ν ηαξίθαο, Παπαδόπνπινο 2007 Γέιην ηνπ θνπηηνύ, Παπαδόπνπινο 2007 Πιαλόδην Πάξθν, Παηάθε 2007 Πνηα είλαη ε Μαίξε Κξίζηκαο;, Μίλσαο 2007 Εήζε κατκνύ λα θαο ηξηθύιιη, Παπαδόπνπινο δώξα γηα ηα Υξηζηνύγελλα, (ζπιινγηθό) Παπαδόπνπινο 2008 Ζ πόιε πνπ έδησμε ηνλ πόιεκν, Παηάθεο 2010 Υξηζηνπγελληάηηθν Αιθαβεηάξη, Παπαδόπνπινο 2010 Σνπ ζθνηληνύ ηα καληαιάθηα, Παηάθεο 2011 Οη θαινί θαη νη θαθνί πεηξαηέο, Παπαδόπνπινο 2011 Ο Ραθηάθνο ησλ ιέμεσλ, Μεηαίρκην 2012 Οη θαινί θαη νη θαθνί ηππόηεο Παπαδόπνπινο, 2012 Αλ θάζε κέξα, Eurobank, 2012 Έρσ γηα ζπκκαζεηή έλαλ πεηξαηή, Παπαδόπνπινο 2013 Όρη Κπξία, Παπαδόπνπινο 2013 Σν ζθνηάδη θνβάηαη ηνλ Νηθόια, Μίλσαο 2013 Οη θαιέο θαη νη θαθέο κάγηζζεο, Παπαδόπνπινο 2013 Ο γηαηξόο θνβάηαη ηνλ Νηθόια, Μίλσαο 2014 Όηαλ κεγαιώζσ κπνξώ λα γίλσ θαη, Ίθαξνο 2014 Καξάβηα πνπ ηαμίδεςαλ ηε θαληαζία, (κε ηε Μαξία Αγγειίδνπ) Ίθαξνο 2014 Καξάβηα πνπ δελ θνβήζεθαλ, (κε ηε Μαξία Αγγειίδνπ) Ίθαξνο 2014 Ο Ηππόηεο Καιόθαξδνο θαη ε Νεξάηδα Διπίδα, Παπαδόπνπινο, Playmobil 2014 (έθδνζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπώλ ηνπ ζπιιόγνπ Όξακα Διπίδαο). Σί θάλεη ληάνπ ληάνπ ζηα θεξακίδηα, Παπαδόπνπινο 2015 Μηθξά ηαμίδα κε ηε θαληαζία ηνπ Ηνύιηνπ Βεξλ (ζεηξά), Παπαδόπνπινο

5 ΔΛΔΝΖ ΒΟΡΩΝΟΤ Ζ Eλένη βορώνοσ (γελ. 1965) ζπνύδαζε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο θαη έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (Μ.Sc.) ζηε «Γηαρείξηζε θαη αλάδεημε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» (Heritage Management) ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Birmingham, από όπνπ πήξε ππνηξνθία θαη έθαλε ηελ πξαθηηθή ηεο ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ζηε Γαιιία. Aπό ην 1992 εξγάδεηαη ζην WWF Διιάο σο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ). Έρεη αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ζέκαηα Οηθνηνπξηζκνύ θαη ζπκκεηνρηθώλ δηαδηθαζηώλ. Δίλαη ζπγγξαθέαο παηδηθήο θαη λεαληθήο ινγνηερλίαο (βηβιία ηεο θπθινθνξνύλ από ηηο εθδόζεηο Mεηαίρκην, Κέδξνο, Παηάθεο, Παπαδόπνπινο, Δξεπλεηέο θ.ά.). Σα βηβιία ηεο «Σηνλ αζηεξηζκό ηωλ Γηδύκωλ», «Ο βπζόο κε ηα ζνθνιαηόδεληξα» θαη «Όια γηα ηε θαλέια» έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ππνςεθηόηεηεο γηα ηα βξαβεία ηνπ Γηαβάδσ, Κξαηηθά Βξαβεία θαη Αλαγλώζηε, αληίζηνηρα. Σν βηβιίν ηεο «Τν πάηεκα ηνπ Έιιελα» απέζπαζε εύθεκν κλεία από ηε Γπλαηθεία Λνγνηερληθή πληξνθηά. Γηδάζθεη δεκηνπξγηθή γξαθή, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ «Αλαγλώζηε», πεξηνδηθό πνιηηηζκνύ (http://www.anagnostis.gr) θαη αξζξνγξαθεί ζηελ παηδηθή εθεκεξίδα Eξεπλεηέο (έλζεην ζηελ Καζεκεξηλή ηνπ αββάηνπ). Έρεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ εκςύρσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Πεξηζζόηεξα ζην 5

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Θάλνο Τπρνγηόο. Σσντάκτης. Διέλε Γθίθα. Ημερομηνία

Θάλνο Τπρνγηόο. Σσντάκτης. Διέλε Γθίθα. Ημερομηνία Θάλνο Τπρνγηόο Σσντάκτης Ημερομηνία Διέλε Γθίθα 8/6/2011 Σα βηβιία είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηε δωή ηνπ. Οη εθδόζεηο ηνπ, κε ηελ επηηπρία θαη ηελ κεγάιε απήρεζε ζην αλαγλωζηηθό θνηλό. Δελ έηπρε, πέηπρε, επηκέλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ. "Vespro per la Madonna del Carmelo"

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ. Vespro per la Madonna del Carmelo ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ "Vespro per la Madonna del Carmelo" Γεπηέξα 2 Ινπλίνπ 2014 Ώξα 20:30 Σελ Γεπηέξα 2 Ηνπλίνπ 2014 θαη ώξα 20:30, ε ηζηνξηθή αίζνπζα ηνπ Φηινινγηθνύ πιιόγνπ «Παξλαζζόο» ζα θηινμελήζεη

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Ο Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο ίδξπζε ην 1994 ην Βαξβνύηεην Γεκνηηθό Ωδείν Πηνιεκαΐδαο ηνπ νπνίνπ είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο, ην 1998 ην ύιινγν Φίισλ Μνπζηθήο θαη Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 http://emathisi.weebly.com/e-pirhoepsilonomicronupsilonlambda.html Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 *ΤΕΥΧΟΣ 8* 2 ΠΕΡΘΕΧΟΜΕΝΑ e-π@ξενύι@

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΠΑΝΔ ΗΝΔΜΑ» ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

«ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΠΑΝΔ ΗΝΔΜΑ» ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΓΤΜΝΑΗΑ ΛΤΚΔΗΑ «ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΠΑΝΔ ΗΝΔΜΑ» ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ Σν Φεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, ζπλερίδεη θαη θέηνο ην πξόγξακκα εηδηθώλ πξνβνιώλ γηα καζεηέο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε Κάπολορ Τπικολίδερ Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηεο Κ.Ο.Θ. Γηαθξίζεθε κε πξψηα βξαβεία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Πξψηνο Μαέζηξνο ζε δηάθνξε φπεξεο ζηε Γεξκαλία θαη Οπγγαξία. Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηνπ γαιιηθνχ Δζληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία

Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία Αζήλα, 26.11.2009 Ellen Katja Jaeckel, Γηεπζύληξηα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Κέληξνπ Αζελώλ ηεο DAAD Δίλαη γλσζηό όηη ε Διιάδα «εμάγεη» ηνλ κεγαιύηεξν, ζε αλαινγία

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Ζ απνδεκία ζε μέλε γε εκθαλίζηεθε σο ινγνηερληθό κόξθσκα ηαπηόρξνλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP VOCAL PRODUCTION WORKSHOP 16-21 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2013 Σα Black Rock Studios έρνληαο θαηαθέξεη λα είλαη ν πξώηνο θαη κνλαδηθόο πξννξηζκόο ερνγξαθήζεσλ ζηελ Διιάδα γηα θαιιηηέρλεο ηεο δηεζλνύο κνπζηθήο ζθελήο θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Δίλαη γλσζηό όηη ηα ειιεληθά εκπνξηθά δίθηπα θαη νη ζπλεηζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΜΟ ΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. Γράφει η Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου 12 ΓΑΣΟ-ΙΣΟΡΙΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ

Ο ΚΟΜΟ ΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. Γράφει η Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου 12 ΓΑΣΟ-ΙΣΟΡΙΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ Ο ΚΟΜΟ ΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Γράφει η Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου 12 ΓΑΣΟ-ΙΣΟΡΙΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ ηε κλήκε ησλ κεγαιύηεξσλ ζε ειηθία βαζηιεύεη ην αγαπεκέλν παξακύζη ηνπ Παπνπηζωκέλνπ Γάηνπ πνπ ήηαλ ηόζν ηθαλόο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Δπεηδή αθνύγεηαη ζπρλά θαη από πνιινύο, όηη ζηελ Διιάδα δελ κπνξνύκε λα θηηάμνπκε, νύηε μπξαθάθηα, άξρηζα λα ςάρλσ ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ βηβιηνζήθε κνπ, γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα