Τεχνολογία, καινοτοµία, και αναδιάρθρωση του χώρου Technology, innovation, and spatial restructuring

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία, καινοτοµία, και αναδιάρθρωση του χώρου Technology, innovation, and spatial restructuring"

Transcript

1 αναδιάρθρωση του χώρου Technology, innovation, and spatial restructuring, ΤΜΧΠΠΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνολογική ανάπτυξη που βασίζεται συχνά σε ριζοσπαστικές αλλά και σε τµηµατικές καινοτοµίες στα προϊόντα στις διαδικασίες, κλπ. γίνεται συχνά αιτία να δηµιουργούνται νέοι χώροι/εστίες συσσώρευσης του κεφάλαιου είτε µε σχεδιασµένο τρόπο, είτε από τις ίδιες τις δυνάµεις της αγοράς. Αλλού οι εξελίξεις οδηγούν στην µεταµόρφωση της φυσιογνωµίας ευρύτερων περιοχών σε περιφερειακό επίπεδο, π.χ. Τρίτη Ιταλία. Οι µετασχηµατισµοί έρχονται ως συνέχεια της διαίρεσης της εργασίας, η οποία ακολουθεί µια δική της πορεία που συµπλέκεται µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και της καινοτοµίας. Κατά τη διαδικασία αυτή, τις περισσότερες φορές υπάρχει σοβαρή εµπλοκή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων ή/και των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Οι δύο αυτές κατηγορίες φορέων είναι στυλοβάτες µιας ανάπτυξης που όµως πρωταρχικό στοιχείο της έχει τελικά την επιχειρηµατικότητα. Οι χωρικές διαστάσεις των φαινοµένων αυτών είναι κρίσιµες, καθώς γίνεται φανερό ότι αναπτύσσονται ταυτόχρονα τάσεις αποκέντρωσης και νέων µορφών συγκέντρωσης, που έχουν ως συνέπεια την ίδια την µε νέες χωρικές ιεραρχίες και ανταγωνισµούς. ABSTRACT Technology development based on radical and incremental innovation in products, processes, etc is often a cause for new foci of capital accumulation weather planned or unplanned via the market forces. Elsewhere, the developments lead to the transformation of the profile of broader areas, at a regional level, e.g. Third Italy. These transformations come as a result of the division of labour that follows a path interwoven with the development of technology and innovation. During this process, in most cases, there is an involvement of higher educational and research institutions and/or local societies. These two categories of agents are the pillars of a development which, however, is primarily based on entrepreneurship. The spatial dimensions of these phenomena are critical, as it becomes obvious that new tendencies for both concentration and de-concentration develop simultaneously, engendering spatial restructuration, new spatial hierarchies and cleavages. Keywords: spatial restructuring, innovation, technopolis Βιβλιογραφική αναφορά Σκάγιαννης,Π. (2003) Τεχνολογία, Καινοτοµία, και Αναδιάρθρωση του Χώρου. Πρακτικά 16 ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών. ΤΕΙ Λάρισας Σεπτεµβρίου.

2 1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη, και ειδικά η τεχνολογική ανάπτυξη θεωρείται σήµερα συνδεδεµένη στενά µε την ανάπτυξη της καινοτοµίας. Στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας, ιδιαίτερα στις οικονοµικά ανεπτυγµένες κοινωνίες, (που έχουν περάσει στο στάδιο της µαζικής κατανάλωσης), η ζήτηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες είναι αλµατωδώς αυξανόµενη. Ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων για την ικανοποίηση της ζήτησης περνάει σε µεγάλο βαθµό (αν εξαιρέσουµε τον βρώµικο ανταγωνισµό και τις µονοπωλιακές συµπεριφορές και καταναγκασµούς) µέσα από την επιδίωξη της καινοτοµίας. Προκύπτει ένας νέος ανταγωνισµός για συνεχείς καινοτοµίες συνήθως τµηµατικές, αλλά και σε ορισµένες περιπτώσεις που αφήνουν ιστορία - ριζοσπαστικές. Οι περισσότερες από τις σηµερινές καινοτοµίες είναι τεχνολογικού χαρακτήρα είτε µε την έννοια των προϊόντων ή και µε την έννοια της διαδικασίας που γίνεται η παραγωγή, η οργάνωση της διαδικασίας, η προώθηση κλπ. Είτε δηλαδή πρόκειται για προϊόντα που ενσωµατώνουν άµεσα τις νέες τεχνολογίες, είτε για προϊόντα που στη διαδικασία της παραγωγής τους της διοίκησης κλπ έχουν χρησιµοποιηθεί νέες τεχνολογίες. Λίγα είναι αυτά που σήµερα διαφεύγουν από τη µοίρα της σύνδεσής τους µε τις νέες τεχνολογίες. Η ανάπτυξη λοιπόν της καινοτοµίας µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι στενά συνυφασµένη µε την δυνατότητα ή µε την ευκολία παραγωγής, διαχείρισης, υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών. Η σύνδεση όµως µε τη νέα τεχνολογία µπορεί να είναι σε µεγάλο βαθµό αναγκαία συνθήκη δεν είναι όµως και η κρίσιµη ικανή συνθήκη. Εξ άλλου, η καινοτοµία είναι η εφεύρεση, η στην περίπτωση αυτή η τεχνολογική λύση που έχει περάσει επιτυχώς σε κάποιο στάδιο της αλυσίδας της παραγωγής. Τον κρίσιµο ρόλο συνεπώς παίζουν οι ίδιοι οι παραγωγικοί συντελεστές, συµπυκνωµένοι στις παντοειδείς επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν, διαχειρίζονται και εν τέλει πραγµατοποιούν και καρπώνονται την καινοτοµία. Οι επιχειρήσεις όµως, χωροθετούνται κάπου, επιλέγουν ένα τόπο εγκατάστασης. Αυτό ίσχυε πάντα και κάθε εποχή τα κριτήρια για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων ακολουθούσαν τους κανόνες και τις επιταγές της εποχής που προσδιορίζονταν από την αναµονή της µεγαλύτερης δυνατής επιτυχίας που µετρούνταν από την προσδοκία του µεγαλύτερου δυνατού κέρδους, την κερδοφορία. Όχι πάντα µε την στενή έννοια της άµεσης χρηµατικής ανταπόδοσης, αλλά και µε ευρύτερες επιδιώξεις πιο µακροπρόθεσµων κερδών. Έτσι, στο ιστορικό πλαίσιο διάφορων οικονοµικών κύκλων/φάσεων, σε µάκρο-επίπεδο έχουν καταγραφεί διάφορα ρεύµατα χωροθέτησης επιχειρήσεων στο διεθνή χώρο, που είχαν ως αιτία τα διάφορα είδη της διεθνούς διαίρεσης της εργασίας συνδυασµένα µε τη διεθνή τεχνική διαίρεση εργασίας. 2 Οι χωρικές διαιρέσεις της εργασίας σε παγκόσµιο επίπεδο Στην περίοδο του µερκαντιλισµού, οι µεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τις κρίσιµες προσβάσεις προς την Ινδία εγκαθίδρυσαν αποικίες και κατέλαβαν πολλές περιοχές της υδρογείου. Ο τελικός σκοπός ήταν το εµπόριο. Με µια έννοια αναβίωσαν την αρχαία αποικιοκρατία. Η τεχνολογική τους υπεροχή τις βοήθησε σ αυτό. Αργότερα, µετά το 1750, κατά τις δύο βιοµηχανικές επαναστάσεις, µε την είσοδο του ατµού, και των σιδηροδρόµων, η βιοµηχανική επέκταση και η αποικιοκρατία πέρασε σε επόµενο στάδιο. Ιδιαίτερα, µετά την οικονοµική κρίση του 1873 ο κόσµος κυριολεκτικά µοιράστηκε όλος, ενώ µε τους δύο παγκόσµιους πολέµους και άλλους µικρότερους, ετίθετο πάλι το αίτηµα της επαναδιανοµής. Σε κάθε περίπτωση, στη δεύτερη αυτή φάση, εκφράστηκε µια διεθνής διαίρεση εργασίας που έµελλε να κρατήσει για πολλά χρόνια (η επονοµαζόµενη παλαιά). Από τη µια οι χώρες του κέντρου που οργανώνουν, αποφασίζουν κατέχουν υψηλότερη τεχνολογία παράγουν σύγχρονα προϊόντα και επικρατούν, από την άλλη οι χώρες της περιφέρειας που έχουν έλλειµµα τεχνολογικής γνώσης και οργανωτικών δυνατοτήτων, που έχουν παραδοσιακές 1

3 οικονοµίες και κοινωνικές δοµές, και πουλούν πρώτες ύλες. Οι θεωρίες για τον τρίτο κόσµο και για τη µεταφορά της αξίας (όπως των A.G. Frank, S. Amin, A. Emmanuel, P. Sweezy) φώτισαν µερικές πλευρές αυτών των φαινοµένων. Σε ένα επόµενο στάδιο, στον εικοστό αιώνα, το ξύπνηµα του τρίτου κόσµου έφερε την ανεξαρτησία πολλών χωρών, αλλά οι σχέσεις οικονοµικής και πολιτικής εξάρτησης επιβίωσαν µε άλλους τρόπους. Η διαφορά στις τεχνολογικές δυνατότητες και βέβαια στην οικονοµική ισχύ έπαιξαν το ρόλο τους. Η νέα αποικιοκρατία που προέκυψε στη δεκαετία του 60 έφερε ένα βασικό γνώρισµα. Την αποκέντρωση σηµαντικών τµηµάτων της παραγωγής σε χώρες του τρίτου κόσµου, ενώ τα στρατηγεία της ανάπτυξης και οι χώροι των αποφάσεων παρέµειναν στις ανεπτυγµένες χώρες, όπως και η ίδια η παραγωγή των εκάστοτε νέων τεχνολογιών. Προέκυψε έτσι η νέα διεθνής διαίρεση εργασίας [Fröbel,F., 1977, Plum,V., 1987]. Σε µια προσπάθεια κατάκτησης της οικονοµικής ανάπτυξης και µεγαλύτερης ανεξαρτησίας, ακολουθήθηκαν από τις χώρες που είχαν τη δυνατότητα δύο πολιτικές: η υποκατάσταση των εισαγωγών (η µείωση των εισαγωγών µέσα από την προσπάθεια ανάπτυξης εγχώριων βιοµηχανιών στην κατεύθυνσης της όσο δυνατόν µεγαλύτερης αυτάρκειας, µε προσπάθειες για µεταφορά τεχνολογίας), και η επέκταση των εξαγωγών που έφτανε και στην πολιτική των ελεύθερων επιχειρηµατικών ζωνών (η παροχή δυνατότητας σε πολυεθνικές επιχειρήσεις για παραγωγή µε ευνοϊκούς όρους µε στόχο την επανεξαγωγή του προϊόντος ή και εξαρτηµάτων προϊόντων συχνότατα στη βάση εργοστασίων έντασης εργασίας). Στην φάση αυτή, ευνοήθηκαν χώρες του περιφερειακού φορντισµού και χώρες του τρίτου κόσµου όπως της Νοτιο-Ανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αµερικής (NICs). Η υποκατάσταση των εισαγωγών είχε περιορισµένη επιτυχία, διότι αναπόφευκτα η ίδια η τεχνολογία της παραγωγής παρέµεινε εισαγόµενη, ενώ της εξαγωγικής πλατφόρµας απέδειξε για µια ακόµα φορά τη σηµασία της τεχνολογικής υπεροχής. Μια παράλληλη διαδικασία ήταν η εγκατάσταση εργοστασίων παρόµοιας παραγωγής σε διάφορες χώρες (προηγµένες και µη) µε στόχο την εκµετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ιδιαίτερα του κόστους εργασίας. Την ίδια εποχή άρχιζε η κρίση στις παραδοσιακές βιοµηχανικές περιοχές των ανθρακωρυχείων, του ατσαλιού και των ναυπηγείων, αλλά και των χηµικών, απόλυτα συνδεδεµένη µε τις καινοτοµικές τεχνολογικές εξελίξεις στους τοµείς αυτούς, και µε σηµαντικά περιβαλλοντικά ζητήµατα, αλλά και µε την υπερπαραγωγή σε τρίτες χώρες και µε την άνοδο της Ιαπωνικής βιοµηχανίας. Μετά την πετρελαϊκή κρίση του 74 ανέτειλε σιγά-σιγά η εποχή των τεσσάρων δράκων της Ανατολικής Ασίας, τεσσάρων µικρών χωρών πρώην NICs που µέσα από διαφορετικές συνθήκες η κάθε µια εξειδικεύονται και αποκτούν σηµαντικές οικονοµικές επιδόσεις σε διάφορους τοµείς. Μέσα από την κρίση των χρόνων όµως κι αυτές οι χώρες αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα. 3 Οι χωρικές δοµές εσωτερικό των βιοµηχανικών χωρών στον 20 ο αιώνα Στην εποχή µετά τη βιοµηχανική επανάσταση, στη ύση, οι χωρικές δοµές µέχρι περίπου την πετρελαϊκή κρίση είχαν τα εξής κοινά και εντελώς βασικά χαρακτηριστικά: Στο εσωτερικό των βιοµηχανικών χωρών, η βιοµηχανία επέφερε σηµαντικές αλλαγές µέσω της αστικοποίησης και της συγκέντρωσης των οικονοµικών δραστηριοτήτων στα µεγάλα βιοµηχανικά κέντρα που αναπτύχθηκαν. Σ αυτό έπαιξαν µεγάλο ρόλο οι καινοτοµίες στην ενέργεια, υφαντουργία και στις µεταφορές, καθώς και η διαθεσιµότητα της εργατικής δύναµης, συµπεριλαµβανοµένων και των µεταναστών. Ειδικά, οι διαρκείς καινοτοµίες στις µορφές οργάνωσης της παραγωγής περνώντας από τη µανιφακτούρα στον τεϋλορισµό και στον φορντισµό, επέφεραν συνολικότερες αλλαγές στις κοινωνίες, και διασφάλισαν τις δυτικές κοινωνίες ως κοινωνίες µαζικής παραγωγής και µαζικής κατανάλωσης µε σοβαρούς αντίκτυπους στις ευρύτερες µορφές της κοινωνικής οργάνωσης, όπως του κράτους πρόνοιας. Παράλληλα, οι χωρικές αντιθέσεις οξύνθηκαν: η αντίθεση πόλης υπαίθρου πήρε µεγαλύτερες διαστάσεις, όπως και η περιφερειακή διαφοροποίηση ανάµεσα σε ανεπτυγµένες (δηλ. µε βιοµηχανία και µεγαλύτερα εισοδήµατα) και λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες. 2

4 Οι λειτουργικές και περιβαλλοντικές ανάγκες στις πόλεις, οδήγησαν και σε επιλογές εγκατάστασης που προέκυψαν µέσα από σχεδιασµό. Έτσι, µετά από τον δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, έχουµε την οργάνωση από το κράτος (µε τη στενή ή την ευρεία έννοια) των βιοµηχανικών περιοχών, στα πλαίσια χωρικών ρυθµίσεων χωροταξικής φύσεως, ή στα πλαίσια απλούστερων ρυθµίσεων για τις χρήσεις γης. Παράλληλα, σε χώρες όπως στην Ελλάδα θεσπίστηκαν και κίνητρα για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων (π.χ. σε συνοριακές περιοχές, ή σε οργανωµένες εκτάσεις- βιοµηχανικές περιοχές). εν είναι τυχαίο ότι κατά την ίδια περίοδο οι κρατικές πολιτικές προχώρησαν και στην ίδρυση των νέων πόλεων. Ιδιαίτερα στην Βρετανία που από παλαιότερα είχε το όραµα των διαφόρων µορφών νέων πόλεων όπως οι κηπουπόλεις - ιδρύθηκαν πολλές νέες πόλεις κατά το διάστηµα αυτό, που πάντα υπάκουαν στις αρχές ενός σύγχρονου για την εποχή τους σχεδιασµού. Η περίοδος αυτή, που χαρακτηρίστηκε και από το zoning µέσα στον ίδιο τον αστικό χώρο, ήταν µια περίοδος που διεκδίκησε για τον εαυτό της έναν ορθολογισµό λειτουργισµό στο σχεδιασµό, χωρίς όµως τουλάχιστον στις πόλεις να συλλαµβάνει επαρκώς και τα αντίστοιχα κοινωνικά ζητήµατα ή και επιπτώσεις -που ανάκυπταν ή και επέφερε. Στη µεγάλη αυτή περίοδο, οι δυτικές κοινωνίες απασχολήθηκαν σε επίπεδο οραµατισµού αλλά και πράξης µε τα θέµατα των πόλεων: από τη βιοµηχανική πόλη που ήλκε πάντα µαζί της το όραµα των κηπουπόλεων, περάσαµε στη λειτουργική πόλη από τις αρχές του 20 αιώνα µε τη διαφοροποίηση των λειτουργιών και τη ζωνοποίηση, για να φτάσουµε στην υστεροµοντέρνα πόλη του 60 και 70. Ο διαχωρισµός των λειτουργιών, εντός της βιοµηχανίας, ήδη από τις αρχές του αιώνα στη βάση των οικονοµιών κλίµακας, συγκέντρωσης-συσπείρωσης, και του συγκριτικού πλεονεκτήµατος, είχε δώσει µερικά πρώτα δείγµατα βιοµηχανικών συµπλεγµάτων (που αναλύθηκαν από τον Marshall το 1920). Ο αντίκτυπος των εξελίξεων ήταν δραµατικός. Οι νέες καινοτοµίες και η εξέλιξη της τεχνολογίας, οδήγησαν µερικές από τις περιοχές που φιλοξενούσαν παραδοσιακούς κλάδους της βαριάς βιοµηχανίας σε κρίση. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγµατα των βιοµηχανιών ατσαλιού στο Shefield των ναυπηγείων στο Newcastle, του λιµανιού του Λονδίνου και της εξόρυξης άνθρακα και της κλωστοϋφαντουργίας στην Αγγλία, αλλαγές που προέκυψαν από τις τότε σύγχρονες τεχνολογίες-καινοτοµίες µια από τις οποίες ήταν η αναδιάρθρωση των θαλασσίων µεταφορών µε τα εµπορευµατοκιβώτια. Οι περιοχές αυτές παρήκµασαν και πέρασαν πολλά χρόνια για να επαναπροσδιορίσουν την παραγωγική τους φυσιογνωµία σε νέες βάσεις. Ήδη όµως, ένας συνδυασµός των αναγκών της παραγωγής και της αναζήτησης νέου περιβάλλοντος άρχισε να οδηγεί από τη δεκαετία του 50 σε µια διαµόρφωση νέων χώρων παραγωγής που αργότερα, µε την έλευση της ψηφιακής επανάστασης, έµελλε να µεγεθυνθεί και να αποτελέσει τη βάση των νέων βιοµηχανικών χώρων της υψηλής τεχνολογίας [Castells,M. and Hall,P., 1994] Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στη ύση δεν διαχύθηκε στον Τρίτο κόσµο όπως τα κλαδικά εργοστάσια των πολυεθνικών. Αποτέλεσε µάλιστα τη βάση για ένα νέο εξορθολογισµό της βιοµηχανίας που συνοδεύτηκε από επανεγκατάσταση και επαναβιοµηχάνιση. 4 Μεταφορντισµός Η έναρξη της εποχής του µεταφορντισµού στις χώρες του Κέντρου, που άρχισε σταδιακά µετά το 74, και αν και σταδιακή, και αν και ακόµα σε µεγάλο βαθµό ως τάση, δανειζόµενη µεθόδους και από την Ιαπωνία, εφαρµόζοντας σειρές καινοτοµιών σε όλα τα επίπεδα, άρχισε να αλλάζει ενεργά τις µεθόδους και διαδικασίες παραγωγής, µε αποτέλεσµα διάφορες χωρικές αναδιαρθρώσεις. Κρίσιµο στοιχείο αποτελεί η ψηφιακή τεχνολογία, που ενσωµατώθηκε γρήγορα σε όλους τους κλάδους παραγωγής, και άλλαξε άρδην τα δεδοµένα των διαδικασιών, προϊόντων και οργάνωσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά του µεταφορντισµού διαµορφώνονται ως εξής: α) στην παραγωγή ο µεταφορντισµός υιοθέτησε την λογική των µικρών σειρών παραγωγής µη τυποποιηµένων προϊόντων (batch production) ως επίσης και την παραγωγή κατά 3

5 παραγγελία (customised production) προκειµένου να στοχεύσει σε οριακές και ασταθείς αγορές (θύλακες) (market niches). Το κρίσιµο πλεονέκτηµα γίνεται το ανταγωνιστικό και οι κρίσιµες οικονοµίες, οι οικονοµίες στόχου. Η λιτή παραγωγή δίνει έµφαση στο συγχρονισµό µε την αγορά και τις εισροές της "just -in-time" (kan-ban) και είναι όλο και περισσότερο παραγωγή έντασης γνώσης, πληροφορίας και τηλεµατικής. Η αποκαθετοποίηση, και η λογική της παραγγελίας σε εξωτερικές επιχειρήσεις εξαρτηµάτων για την παραγωγή (outsourcing) ανέδειξαν τον ρόλο υπεργολαβιών και συνεπακόλουθα των ΜΜΕ. Στην πορεία αυτή δηµιουργήθηκαν κάθετα δίκτυα (µεγάλες επιχειρήσεις-συντονιστές, πολλοί µικροί προµηθευτές), π.χ. Ιαπωνία, ή οριζόντια δίκτυα (ισοδύναµες εξειδικευµένες µικρές επιχειρήσεις, συντονισµός από ενδιάµεσους φορείς, κρατικούς δηµοτικούς, συνεταιριστικούς, κλπ), π.χ. Τρίτη Ιταλία. Παράλληλα όµως εµφανίστηκε αυξηµένος ο ρόλος της οικιακής εργασίας, και σε ορισµένες περιπτώσεις µεγεθύνθηκε η ανεπίσηµη οικονοµία. Στην εποχή αυτή, οι κεντρικές τεχνολογίες (κλάδοι) είναι η µικροηλεκτρονική, η βιοτεχνολογία (µε τη γενετική µηχανική), και τα νέα υλικά. β) τα εργοστάσια, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της ευελιξίας, χρησιµοποιούν εξοπλισµό πολλαπλών σκοπών, εµφανίζεται ξανά η πολυειδίκευση, ενώ η παραγωγή είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη, ή έντασης εργασίας και γνώσης. Εµφανίζεται ξανά η οµαδική εργασία πάνω σε σταθερή θέση του προϊόντος, ενώ δίνεται έµφαση στην ποιότητα. Στη φάση αυτή, οι εργασιακοί-εργοστασιακοί χώροι γίνονται µικρότεροι. γ) στο εργασιακό επίπεδο, υπάρχει ενθάρρυνση πρωτοβουλίας εργαζόµενων αλλαγή ρόλου εποπτών παραγωγής που δίνουν πλέον έµφαση στη διασφάλιση της ποιότητας, και χαλαρή εργασιακή ιεραρχία, µε δυνατότητες εξέλιξης των εργαζόµενων, και µε ευπρόσδεκτες τις προτάσεις τους για βελτίωση διαδικασιών. Τα συµβόλαια εργασίας υπάρχει τάση να είναι εξατοµικευµένα και οι διαπραγµατεύσεις εργοστασιακές και όχι κλαδικές. Παράλληλα γίνονται και συµφωνίες εργασιακής ειρήνης (no-strike aggreements). Η εργατική δύναµη χωρίζεται σε δύο τµήµατα. Το κεντρικό, που έχει διασφαλισµένη εργασία στους πυρήνες των επιχειρήσεων, και αυτό που αποτελεί την περιφερειακή εργατική δύναµη, και έχει ασταθή εργασία σε µικρότερες επιχειρήσεις υπεργολάβους που προµηθεύουν τις µεγάλες. δ) στο κοινωνικό επίπεδο υπάρχει αποσύνδεση µισθού-παραγωγικότητας, επανέρχεται η ανεργία, αλλά η πολυδιάσπαση αδυνατίζει τις παραδοσιακές δοµές της εργατικής τάξης, οι οποίες µερικώς παραµερίζονται και δηµιουργούνται συγκροτήσεις διαταξικών οµάδων και συµφερόντων σε παράλληλα κοινωνικά θέµατα όπως του περιβάλλοντος. Ακολουθεί ο κλονισµός Κράτους Πρόνοιας και περιορισµός Κοινωνικού Μισθού. Σε ένα άλλο επίπεδο, εµφανίζεται µια µεγάλη ποικιλία µόδας και στυλ που ευνοεί και ευνοείται από τη δυνατότητα που προσφέρει η ευελιξία της παραγωγής. ε) στο οικονοµικό επίπεδο, επί της ουσίας κατέρρευσε η συµφωνία του Bretton Woods και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες έγιναν ελεύθερες, ενώ µειώθηκε ο ρόλος των εθνικών κεντρικών τραπεζών, και οι τιµές απελευθερώθηκαν. Τα µέτρα πολιτικής έγιναν νεοφιλελεύθερα, ενώ ο οικονοµικός ρόλος του κράτους µειώθηκε µε αποκρατικοποιήσεις, απορύθµιση, και εισαγωγή του ανταγωνισµού σε τοµείς που δεν υπήρχε πριν (π.χ. ενέργεια, µεταφορές, τηλεπικοινωνίες). Η εξέλιξή της εποχής αυτής που µπορεί να χωρέσει στη λογική της τριτογενοποίησης, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης στο µεταβιοµηχανικό πλαίσιο των δυτικών κοινωνιών, ή σε µια σύγχρονη επαναβιοµηχάνιση, συνεχίζει σήµερα να θέτει σηµαντικά ζητήµατα για τη χωρική οργάνωση, τόσο σε αστικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Στα πλαίσια του τελευταίου σταδίου, στο τελευταίο κυρίως τέταρτο του εικοστού αιώνα, είναι που ολοένα άρχισε ο τεχνολογικός παράγοντας (και συν αυτώ η καινοτοµία) συνδυασµένος µε την πληροφορία και τη γνώση να παίζει σηµαντικότερο ρόλο στην εγκατάσταση των επιχειρήσεων και στην, από ότι παλαιότερα (που η απόσταση ως εγγύτητα, οι οικονοµίες κλίµακας ή το φτηνό εργατικό κόστος είχαν τον πρώτο λόγο). 4

6 5 Νέοι βιοµηχανικοί χώροι, ή τεχνοπόλεις Όταν οι πρακτικές του σχεδιασµού, περίπου µετά την πετρελαϊκή κρίση του 74, παραιτήθηκαν πλέον από το όραµα της δηµιουργία των νέων πόλεων, δόθηκε έµφαση στις οργανωµένες επεκτάσεις και στα ρυθµιστικά πλαίσια. Σε συνδυασµό µε τα επιτεύγµατα της σύγχρονης τεχνολογίας και µε την έλευση της ψηφιακής εποχής, µια νέα χωρική αναδιάρθρωση άρχισε να επέρχεται. Οι νέες χωρικές συγκεντρώσεις που άρχισαν να δηµιουργούνται ως νέες εστίες συσσώρευσης, τουλάχιστον στις πιο προχωρηµένες περιπτώσεις ήταν πιο στενά από ποτέ άλλοτε στενά συνδυασµένες µε τη νέα τεχνολογία. Η εξέλιξη αυτή ήταν τόσο σχεδιασµένη (π.χ. τεχνοπόλεις) όσο και αποτέλεσµα των δυνάµεων της αγοράς (π.χ. νέα τεχνολογικά συµπλέγµατα όπως το Silicon Valley). Σύµφωνα µε τους Castells και Hall [1994], οι κατηγορίες των νέων αυτών τεχνολογικών χώρων µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους είναι οι εξής: α) βιοµηχανικά συµπλέγµατα εταιρειών υψηλής τεχνολογίας που δηµιουργούνται στη βάση καινοτοµικών milieux. Μερικά δηµιουργούνται από τα νέα κύµατα παγκόσµιας βιοµηχανοποίησης (Silicon Valley, Mineapolis, Cambridge), και άλλα από παλαιότερες βιοµηχανικές περιοχές µετασχηµατισµός και επαναβιοµηχάνιση (Boston Route 128, Μ4, στην Βρετανία). Άλλες είναι σχεδιασµένες και άλλες όχι. Στις περιοχές αυτές υπάρχει εξειδίκευση σε πολλές κατηγορίες δεξιοτήτων και πολυµορφία συνεργασιών των παραγωγών. Υπάρχει επίσης παρουσία καταλυτών όπως οι µαζικοί αγοραστές, όπως στο Prato της Ιταλίας. Πολλά από τα συµπλέγµατα αυτά δηµιουργούνται µε αναφορά σηµαντικά πανεπιστήµια. β) επιστηµονικές πόλεις, αυστηρά συµπλέγµατα επιστηµονικής έρευνας µε όχι άµεση εδαφική σχέση µε µεταποίηση (Akademgorodok, Tsukuba, Taedok, Kansai). Κατά την κατηγοριοποίηση της ΕΕ ονοµάζονται επιστηµονικά πάρκα (science parks) και έχουν στενή σχέση (ακόµη και εδαφική) µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ερευνητικά Κέντρα (ΑΕΙ & ΕΚ). γ) τεχνολογικά πάρκα, µε στόχο να προσελκύσουν (µεταποιητικές) εταιρείες υψηλής τεχνολογίας σε προνοµιούχους χώρους. Έµφαση δόθηκε στην καινοτοµία αλλά κυρίως στο ρόλο τους ως παραγόντων οικονοµικής ανάπτυξης. Από τη δεκαετία του 70 το πρώτο κύµα (Hsinchu, Sophia-Antipolis, Cambridge, Herriot-Watt, UK, Haarsrode-Belgium,). Στις ΗΠΑ τα Research Triangle Park N.Carolina, Stanford Research Park και άλλα µικρότερα. Τη δεκαετία του 80 προγραµµατίστηκαν περίπου 100 σε όλη την Ευρώπη. Τα πάρκα αυτά ανέπτυξαν σχέση µε ΑΕΙ & ΕΚ, φιλοξενούν υπηρεσίες και επιχειρηµατικές µονάδες µεταφοράς τεχνολογίας, Από αναλυτική άποψη, µπορεί να διακρίνει κανείς σ αυτά [Komninos,Ν., 2002] τέσσερις τύπους τεχνολογικής διαµεσολάβησης: α) συνεργασία µε ΑΕΙ & ΕΚ, β) δικτύωση επιχειρήσεων στρατηγικές συµµαχίες παραγωγών προµηθευτών, γ) χρηµατοδότηση τεχνοβλαστών, δ) προσέλκυση εταιρειών µε στόχο τη διασπορά και διάχυση έρευνας από τις µεγάλες στις µικρές επιχειρήσεις. Στα τεχνολογικά πάρκα παίζει ρόλο και η εκµετάλλευση της εγγείου ιδιοκτησίας που ανατροφοδοτεί τις δραστηριότητές τους. δ) Προγράµµατα ανάπτυξης τεχνοπόλεων για οικονοµική ανάπτυξη και αποκέντρωση. Το µεγαλύτερο εγχείρηµα εξελίσσεται στην Ιαπωνία από το 1983 (Technopolis Programme, Japan). Στην Ευρώπη, Γαλλία, το Montpellier, Ile de France, Toulouse, Nante, και στην Ιταλία το Technocity of Tourin στο κέντρο του Piedmont, το µόνο από καθαρά ιδιωτικές πρωτοβουλίες. ε) Οι µεγάλες µητροπολιτικές περιοχές, που συγκεντρώνουν τελικά το µεγαλύτερο µέρος της παγκόσµιας παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας. Μπορούν να διακριθούν α) στις παλαιές που κρατούν το ρόλο τους (Τόκυο, Παρίσι, Λονδίνο), β) στις παλαιές που έχουν χάσει το ρόλο τους (Νέα Υόρκη, Βερολίνο) και γ) στις νέες που τις αντικαθιστούν (Λος Άντζελες, Μόναχο) [Castells,M. and Hall.P., 1994]. Σε µικρότερο χωρικό επίπεδο, η κατηγοριοποίηση της ΕΕ προτείνει δύο ακόµη επίπεδα σε κλίµακα συµπλέγµατος κτιρίων ή κτιρίου: κέντρα καινοτοµίας (για τις ανάγκες νέων 5

7 επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηµατικότητας υψηλής τεχνολογίας και υψηλού ρίσκου, και θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και επιβίωση µικρών επιχειρήσεων, δηµιουργία θέσεων εργασίας, και συµβολή στην τοπική ανάπτυξη, χωρίς απαραίτητα να είναι υψηλής τεχνολογίας [OJEC C 186/52 στο Komninos,Ν., 2002: 55]. Ο Komninos [2002] αναφέρει επίσης και άλλες δύο κατηγορίες χώρων υψηλής τεχνολογίας, τις άϋλες νησίδες καινοτοµίας (το πρώτο πείραµα πραγµατοποιείται στην ΕΕ µε 7 ινστιτούτα από 5 χώρες και κέντρο την Ispra στην Ιταλία.) και τις έξυπνες πόλεις. Κοινή βάση όλων των ανωτέρω χωρικών συστηµάτων είναι η γεωγραφική συγκέντρωση δραστηριοτήτων έντασης γνώσης και θεσµών που εµπλέκονται στη διαχείρισή της. Ένα πλήρως ανεπτυγµένο περιβάλλον καινοτοµίας περιλαµβάνει και τις παρακάτω 5 λειτουργίες: 1) ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας, 2) χρηµατοδότηση καινοτοµίας, 3) µεταφορά και προσαρµογή τεχνολογίας, 4) ανάπτυξη προϊόντων, 5) δικτύωση και τεχνολογική συνεργασία [Komninos,Ν., 2002: 30]. ιάφορες περιοχές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, πολλές από αυτές εδραιωµένες σε µια προηγούµενη παράδοσή τους ανέπτυξαν σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα στη βάση ενός ή περισσότέρων κλάδων τόσο βασισµένες σε συγκριτικά πλεονεκτήµατά τους όσο και αναπτύσσοντας νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Η εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια και της διαίρεσης της εργασίας, η οποία ακολουθεί µια δική της πορεία που επίσης συµπλέκεται µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και της καινοτοµίας. Στη µεγάλη κλίµακα, σε επίπεδο περιφερειών µπορεί να διακρίνει κανείς τόσο περιφέρειες που επαναπροσδιορίζουν την οικονοµική τους υπόσταση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και στην καινοτοµία υψηλής τεχνολογίας, όσο και σε περιπτώσεις περιφερειών που ενταχθείσες σε πρόσφατα ευρωπαϊκά προγράµµατα (από το 95 RTP, IRISi, RIS, RIS+ RITTS, Know-Reg, κλπ) προσπαθούν να µιµηθούν τις προηγούµενες θέτοντας αργά τις βάσεις για την πιθανότητα µιας παρόµοιας µελλοντικής εξέλιξης. Στην πρώτη κατηγορία, ανήκουν περιφέρειες ή µεγάλα τµήµατα µητροπολιτικών περιοχών όπως στις ΗΠΑ το LA, και το Orange County. Στη Γαλλία, Montpellier, Toulouse, Grenoble, και νέες πόλεις στο νότιο Παρίσι (Evry, Melun Senart, Saint-Quentin en Yvelyn). Στη Γερµανία Süd Bayern, Stuttgart, Baden-Wüttemberg, Στην Αγγλία West London, Cambridge, Milton Keynes, Crawley, Bracknell, στην Ιταλία Torino, Milano, Capri, Prato, Bologne, Sassulo Lombardy, Emiglia-Romana, Tuscany, Veneto, Marche (Τρίτη Ιταλία), στην Ισπανία Malaga, Seville, Barcelona, Andalusia, στη Σουηδία to Göteborg, στη Ολλανδία το Ranstad, στο Βέλγιο το Kortrjik, στη ανία η Jutland, κλπ. Οι εξελίξεις κατά τις τελευταίες δύο περιόδους σε µακρο- επίπεδο, πέραν των νέων χωρικών εστιών συσσώρευσης διαµόρφωσαν νέες περιφερειακές ανακατατάξεις (και προφανώς νέες ανισότητες). Κατά τη διαδικασία αυτή, τις περισσότερες φορές υπάρχει σοβαρή εµπλοκή των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή και των φορέων της τοπικής κοινωνίας ( ήµοι, Επιµελητήρια, Νοµαρχίες, κ.ά). Οι δύο αυτές κατηγορίες φορέων είναι στυλοβάτες µιας ανάπτυξης που όµως πρωταρχικό στοιχείο της έχει τελικά την επιχειρηµατικότητα. Τέτοιες περιπτώσεις ολοένα και πληθαίνουν. Στο επίπεδο της σχέσης µε τα ΑΕΙ & ΕΚ, οι γνωστότερες περιπτώσεις είναι στις ΗΠΑ η Silicon Valley (Παν. Sanford) η Minneapolis (Παν. Minnesota), στη Βρετανία η περιοχή του Cambridge (Παν.Cambridge) στη Γαλλία η Sophia-Antipolis (Παν. Nice), στη ανία η Northern Jutland (Παν. Aalborg), στη Φιλανδία τα Πανεπιστήµια Oulu, Lapland (Rovaniemi) και τα Πανεπιστηµιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα των Oulu, Kajaani (Central Ostrobothnia), Kemi-Tornio and Rovaniemi µε τις ευρύτερες περιοχές, στη Σουηδία το Innova Gotland Project µε το Πανεπιστήµιο του Gotland και το Södertörn Initiative στη περιφέρεια της Στοκχόλµης µε τα τοπικά Πανεπιστήµια. Στη βόρεια Φιλανδία το Πανεπιστήµιο Oulu University και το VTT, λειτουργεί ως κινητήρια δύναµη του περιφερειακού RTDI εστιάζοντας στα ηλεκτρονικά ως αναπτυξιακό κλάδο. Μια 6

8 δηµόσια εταιρεία µεταφοράς τεχνολογίας η OuluTech) που δηµιουργήθηκε από αυτά και το κράτος παίζει ρόλο κλειδί για την ανάπτυξη εξειδικευµένων συµπλεγµάτων στην περιφέρεια. Σε σχέση µε τη σύνδεση µε το τοπικό κράτος και την τοπική κοινωνία, αξίζει να αναφερθούν δύο παραδείγµατα: Στη Βαυαρία υπάρχει εντυπωσιακό περιφερειακό clustering στην Βιοτεχνολογική περιοχή του Μονάχου. Η München Martinsried, είναι µια από τις τρεις περιοχές στη Γερµανία που χρηµατοδοτούνται από το BMBF. Η περιοχή φιλοξενεί τώρα περισσότερες από 120 φαρµακευτικές και βιοτεχνολογικές επιχειρήσεις. Η Andalusia στην Ισπανία αποτελεί µοντέλο για το ενδο-περιφερειακό RTDI clustering, όπου υπό τη διαχείριση και τη συµβουλευτική του Instituto Andaluz de Tecnologia, ανεδείχθησαν διάφορα βιοµηχανικά clusters στους κλάδους της αεροναυτικής, µεταφορών, αυτοκινητοβιοµηχανίας, και ναυπηγικής από το τοπικό RITTS (Regional Innovation and Technology Transfer Strategy). Συµπεριλαµβάνονται 100 περίπου καινοτοµικές ΜΜΕ σε διάφορες δράσεις (το INNOVA 100 scheme περιελάµβανε πρωτοβουλίες µεταφοράς τεχνολογίας, ερευνητική συνεργασία, σεµινάρια για διαχείριση και παρακολούθηση στοχευµένης τεχνολογίας, σχεδιασµό προϊόντων. Οι χωρικές διαστάσεις των φαινοµένων αυτών είναι κρίσιµες, καθώς γίνεται φανερό ότι αναπτύσσονται ταυτόχρονα τάσεις αποκέντρωσης και νέων µορφών συγκέντρωσης σε χωρικό επίπεδο, που έχουν τελικά ως συνέπεια την ίδια την γεννώντας νέες χωρικές ιεραρχίες και νέους χωρικούς ανταγωνισµούς. Έτσι, σταδιακά, µπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι στο διεθνές επίπεδο έχουµε: τις εποχές που χαρακτηριζόντουσαν από µια χωρική διάρθρωση του τύπου κέντρου-περιφέρειας (αρχικά µε ανταλλαγή πρώτων υλών µε βιοµηχανικά προϊόντα και αργότερα µε την εγκατάσταση µονάδων παραγωγής σε χώρες κυρίως φτηνού εργατικού δυναµικού), και αργότερα µια χωρική αναδιάρθρωση κυρίως στο Κέντρο στα πλαίσια µιας νέας γεωγραφίας, που επηρεάζει όµως µε τη σειρά της την «περιφέρεια». Αναφορές Castells, M. and Hall, P. (1994). Technopoles of the World: the making of twenty-firstcentury industrial complexes. London: Routledge. Fröbel, F. et al (1977). Die neue internationale Arbeitsteilung. Hamburg Κοµνηνός, Ν. (1993). Τεχνοπόλεις: στρατηγικές ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αθήνα: Gutenberg. Komninos, N. (2002). Intelligent Cities: innovation, knowledge systems and digital spaces. London: Spon Press. Κρούγκµαν, Π. (2000). ιεθνισµός για Ευρεία Κατανάλωση. Αθήνα: Πόλις. Λυµπεράκη, Α. και Μουρίκη, Α. (1996). Η Αθόρυβη Επανάσταση: νέες µορφές οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας. Αθήνα: Gutenberg. Λυµπεράκη, Α. (1992). Η Πρόκληση της Ανάπτυξης σε Μικρή Κλίµακα. Αθήνα: Παπαζήσης Plum, V. (1987). The New International Division of Labour and the pressure on old industrial cities. City and Region, Vol.13. Thessaloniki: Paratiritis (pp.11-25). Regional Studies (1999). Special Issue: Regional Networking, Collective Learning and Innovation in High Technology SMEs in Europe. Vol. 33 (4). Storper, M. and Walker, R. (1989). The Capitalist Imperative: territory, technology and industrial growth. Oxford: Blackwell. ΤΟΠΟΣ επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών µελετών (1992). Τχ.5: Αφιέρωµα στις Τεχνοπόλεις και Επιστηµονικά Πάρκα. Αθήνα. 7

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκοµαι σήµερα εδώ στα πρώτα γενέθλια ενός σηµαντικού ελληνικού επιτεύγµατος που µας φέρνει στην «καρδιά» των πιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

23/11/14. 20 ος αιώνας. } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας

23/11/14. 20 ος αιώνας. } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας 20 ος αιώνας } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας 1 Taylor F. (1911) The Principles of Scientific Management. επιστηµονική διοίκηση της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος για την ανάδυση από την κρίση Απρίλιος 2013 Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων μέσω της Έρευνας & Καινοτομίας If you don t plan, you plan to fail. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία - Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δεδομένα

Καινοτομία - Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δεδομένα Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για τη ΓΔ Περιφ. Πολιτικής τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς, σ ε θ έ μ α τ α Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ α ι τ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Έ ξ υ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα Ε.Μ. Πολυτεχνείου-Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου:

Διημερίδα Ε.Μ. Πολυτεχνείου-Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου: Διημερίδα Ε.Μ. Πολυτεχνείου-Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου: «Το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: Η συνάντηση της ιστορικής μνήμης με τον σύγχρονο πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες» Λαύριο,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 17 Φεβρουαρίου 2014 (Λ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) H Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) LLP Application Call EAC/61/2006 Transversal Programme / Key Activity 3: ICT / Networks e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Περιφέρεια Ηπείρου Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ως βασική προτεραιότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 2020. Ιωάννινα 25 Απριλίου 2013 Σχέδιο > Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Λάρισα, 30 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγικά Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί µία στρατηγική προσέγγιση, µε στόχο τον οικονοµικό µετασχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρίας Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ενδιάμεση Παραγωγή στο Εξωτερικό και Ενδιάμεσες Προμήθειες από το Εξωτερικό

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ενδιάμεση Παραγωγή στο Εξωτερικό και Ενδιάμεσες Προμήθειες από το Εξωτερικό Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ενδιάμεση Παραγωγή στο Εξωτερικό και Ενδιάμεσες Προμήθειες από το Εξωτερικό Offshoring vs Outsourcing 1 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνδέοντας τους παραγωγούς τροφίμων με τις αγορές: Συντονισμός, οργάνωση και συλλογική επιχειρηματικότητα πριν και μετά από την κρίση

Συνδέοντας τους παραγωγούς τροφίμων με τις αγορές: Συντονισμός, οργάνωση και συλλογική επιχειρηματικότητα πριν και μετά από την κρίση Συνδέοντας τους παραγωγούς τροφίμων με τις αγορές: Συντονισμός, οργάνωση και συλλογική επιχειρηματικότητα πριν και μετά από την κρίση Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, PhD Ημερίδα: Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας και ο Διεθνής Καταµερισµός της Παραγωγής. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Εξωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας και ο Διεθνής Καταµερισµός της Παραγωγής. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Εξωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας και ο Διεθνής Καταµερισµός της Παραγωγής Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Οικονοµίες Κλίµακας Υπάρχουν οικονοµίες κλίµακας όταν η παραγωγή είναι πιο αποτελεσµατική όσο µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκρότηση της ΟΓ Βασικά ερωτήματα που θέτει η ΟΓ Οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και οι γεωγραφικές τους διαστάσεις Η παραδοσιακή κυριαρχία της Βιομηχανικής Γεωγραφίας και οι σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Κλασική, Νεοκλασική και σύγχρονη προσέγγιση Προκλασικοί Μερκαντιλισμός Κλασικοί David Ricardo(συγκριτικό πλεονέκτημα) Το αγαθό με το χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον

πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον Τεχνολογία και «έξυπνες πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΕΠ-Κ AE ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ», ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 6 ΝΟΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Μέλος του ΒΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 March 07 Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα