Τεχνολογία, καινοτοµία, και αναδιάρθρωση του χώρου Technology, innovation, and spatial restructuring

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία, καινοτοµία, και αναδιάρθρωση του χώρου Technology, innovation, and spatial restructuring"

Transcript

1 αναδιάρθρωση του χώρου Technology, innovation, and spatial restructuring, ΤΜΧΠΠΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνολογική ανάπτυξη που βασίζεται συχνά σε ριζοσπαστικές αλλά και σε τµηµατικές καινοτοµίες στα προϊόντα στις διαδικασίες, κλπ. γίνεται συχνά αιτία να δηµιουργούνται νέοι χώροι/εστίες συσσώρευσης του κεφάλαιου είτε µε σχεδιασµένο τρόπο, είτε από τις ίδιες τις δυνάµεις της αγοράς. Αλλού οι εξελίξεις οδηγούν στην µεταµόρφωση της φυσιογνωµίας ευρύτερων περιοχών σε περιφερειακό επίπεδο, π.χ. Τρίτη Ιταλία. Οι µετασχηµατισµοί έρχονται ως συνέχεια της διαίρεσης της εργασίας, η οποία ακολουθεί µια δική της πορεία που συµπλέκεται µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και της καινοτοµίας. Κατά τη διαδικασία αυτή, τις περισσότερες φορές υπάρχει σοβαρή εµπλοκή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων ή/και των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Οι δύο αυτές κατηγορίες φορέων είναι στυλοβάτες µιας ανάπτυξης που όµως πρωταρχικό στοιχείο της έχει τελικά την επιχειρηµατικότητα. Οι χωρικές διαστάσεις των φαινοµένων αυτών είναι κρίσιµες, καθώς γίνεται φανερό ότι αναπτύσσονται ταυτόχρονα τάσεις αποκέντρωσης και νέων µορφών συγκέντρωσης, που έχουν ως συνέπεια την ίδια την µε νέες χωρικές ιεραρχίες και ανταγωνισµούς. ABSTRACT Technology development based on radical and incremental innovation in products, processes, etc is often a cause for new foci of capital accumulation weather planned or unplanned via the market forces. Elsewhere, the developments lead to the transformation of the profile of broader areas, at a regional level, e.g. Third Italy. These transformations come as a result of the division of labour that follows a path interwoven with the development of technology and innovation. During this process, in most cases, there is an involvement of higher educational and research institutions and/or local societies. These two categories of agents are the pillars of a development which, however, is primarily based on entrepreneurship. The spatial dimensions of these phenomena are critical, as it becomes obvious that new tendencies for both concentration and de-concentration develop simultaneously, engendering spatial restructuration, new spatial hierarchies and cleavages. Keywords: spatial restructuring, innovation, technopolis Βιβλιογραφική αναφορά Σκάγιαννης,Π. (2003) Τεχνολογία, Καινοτοµία, και Αναδιάρθρωση του Χώρου. Πρακτικά 16 ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών. ΤΕΙ Λάρισας Σεπτεµβρίου.

2 1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη, και ειδικά η τεχνολογική ανάπτυξη θεωρείται σήµερα συνδεδεµένη στενά µε την ανάπτυξη της καινοτοµίας. Στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας, ιδιαίτερα στις οικονοµικά ανεπτυγµένες κοινωνίες, (που έχουν περάσει στο στάδιο της µαζικής κατανάλωσης), η ζήτηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες είναι αλµατωδώς αυξανόµενη. Ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων για την ικανοποίηση της ζήτησης περνάει σε µεγάλο βαθµό (αν εξαιρέσουµε τον βρώµικο ανταγωνισµό και τις µονοπωλιακές συµπεριφορές και καταναγκασµούς) µέσα από την επιδίωξη της καινοτοµίας. Προκύπτει ένας νέος ανταγωνισµός για συνεχείς καινοτοµίες συνήθως τµηµατικές, αλλά και σε ορισµένες περιπτώσεις που αφήνουν ιστορία - ριζοσπαστικές. Οι περισσότερες από τις σηµερινές καινοτοµίες είναι τεχνολογικού χαρακτήρα είτε µε την έννοια των προϊόντων ή και µε την έννοια της διαδικασίας που γίνεται η παραγωγή, η οργάνωση της διαδικασίας, η προώθηση κλπ. Είτε δηλαδή πρόκειται για προϊόντα που ενσωµατώνουν άµεσα τις νέες τεχνολογίες, είτε για προϊόντα που στη διαδικασία της παραγωγής τους της διοίκησης κλπ έχουν χρησιµοποιηθεί νέες τεχνολογίες. Λίγα είναι αυτά που σήµερα διαφεύγουν από τη µοίρα της σύνδεσής τους µε τις νέες τεχνολογίες. Η ανάπτυξη λοιπόν της καινοτοµίας µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι στενά συνυφασµένη µε την δυνατότητα ή µε την ευκολία παραγωγής, διαχείρισης, υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών. Η σύνδεση όµως µε τη νέα τεχνολογία µπορεί να είναι σε µεγάλο βαθµό αναγκαία συνθήκη δεν είναι όµως και η κρίσιµη ικανή συνθήκη. Εξ άλλου, η καινοτοµία είναι η εφεύρεση, η στην περίπτωση αυτή η τεχνολογική λύση που έχει περάσει επιτυχώς σε κάποιο στάδιο της αλυσίδας της παραγωγής. Τον κρίσιµο ρόλο συνεπώς παίζουν οι ίδιοι οι παραγωγικοί συντελεστές, συµπυκνωµένοι στις παντοειδείς επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν, διαχειρίζονται και εν τέλει πραγµατοποιούν και καρπώνονται την καινοτοµία. Οι επιχειρήσεις όµως, χωροθετούνται κάπου, επιλέγουν ένα τόπο εγκατάστασης. Αυτό ίσχυε πάντα και κάθε εποχή τα κριτήρια για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων ακολουθούσαν τους κανόνες και τις επιταγές της εποχής που προσδιορίζονταν από την αναµονή της µεγαλύτερης δυνατής επιτυχίας που µετρούνταν από την προσδοκία του µεγαλύτερου δυνατού κέρδους, την κερδοφορία. Όχι πάντα µε την στενή έννοια της άµεσης χρηµατικής ανταπόδοσης, αλλά και µε ευρύτερες επιδιώξεις πιο µακροπρόθεσµων κερδών. Έτσι, στο ιστορικό πλαίσιο διάφορων οικονοµικών κύκλων/φάσεων, σε µάκρο-επίπεδο έχουν καταγραφεί διάφορα ρεύµατα χωροθέτησης επιχειρήσεων στο διεθνή χώρο, που είχαν ως αιτία τα διάφορα είδη της διεθνούς διαίρεσης της εργασίας συνδυασµένα µε τη διεθνή τεχνική διαίρεση εργασίας. 2 Οι χωρικές διαιρέσεις της εργασίας σε παγκόσµιο επίπεδο Στην περίοδο του µερκαντιλισµού, οι µεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τις κρίσιµες προσβάσεις προς την Ινδία εγκαθίδρυσαν αποικίες και κατέλαβαν πολλές περιοχές της υδρογείου. Ο τελικός σκοπός ήταν το εµπόριο. Με µια έννοια αναβίωσαν την αρχαία αποικιοκρατία. Η τεχνολογική τους υπεροχή τις βοήθησε σ αυτό. Αργότερα, µετά το 1750, κατά τις δύο βιοµηχανικές επαναστάσεις, µε την είσοδο του ατµού, και των σιδηροδρόµων, η βιοµηχανική επέκταση και η αποικιοκρατία πέρασε σε επόµενο στάδιο. Ιδιαίτερα, µετά την οικονοµική κρίση του 1873 ο κόσµος κυριολεκτικά µοιράστηκε όλος, ενώ µε τους δύο παγκόσµιους πολέµους και άλλους µικρότερους, ετίθετο πάλι το αίτηµα της επαναδιανοµής. Σε κάθε περίπτωση, στη δεύτερη αυτή φάση, εκφράστηκε µια διεθνής διαίρεση εργασίας που έµελλε να κρατήσει για πολλά χρόνια (η επονοµαζόµενη παλαιά). Από τη µια οι χώρες του κέντρου που οργανώνουν, αποφασίζουν κατέχουν υψηλότερη τεχνολογία παράγουν σύγχρονα προϊόντα και επικρατούν, από την άλλη οι χώρες της περιφέρειας που έχουν έλλειµµα τεχνολογικής γνώσης και οργανωτικών δυνατοτήτων, που έχουν παραδοσιακές 1

3 οικονοµίες και κοινωνικές δοµές, και πουλούν πρώτες ύλες. Οι θεωρίες για τον τρίτο κόσµο και για τη µεταφορά της αξίας (όπως των A.G. Frank, S. Amin, A. Emmanuel, P. Sweezy) φώτισαν µερικές πλευρές αυτών των φαινοµένων. Σε ένα επόµενο στάδιο, στον εικοστό αιώνα, το ξύπνηµα του τρίτου κόσµου έφερε την ανεξαρτησία πολλών χωρών, αλλά οι σχέσεις οικονοµικής και πολιτικής εξάρτησης επιβίωσαν µε άλλους τρόπους. Η διαφορά στις τεχνολογικές δυνατότητες και βέβαια στην οικονοµική ισχύ έπαιξαν το ρόλο τους. Η νέα αποικιοκρατία που προέκυψε στη δεκαετία του 60 έφερε ένα βασικό γνώρισµα. Την αποκέντρωση σηµαντικών τµηµάτων της παραγωγής σε χώρες του τρίτου κόσµου, ενώ τα στρατηγεία της ανάπτυξης και οι χώροι των αποφάσεων παρέµειναν στις ανεπτυγµένες χώρες, όπως και η ίδια η παραγωγή των εκάστοτε νέων τεχνολογιών. Προέκυψε έτσι η νέα διεθνής διαίρεση εργασίας [Fröbel,F., 1977, Plum,V., 1987]. Σε µια προσπάθεια κατάκτησης της οικονοµικής ανάπτυξης και µεγαλύτερης ανεξαρτησίας, ακολουθήθηκαν από τις χώρες που είχαν τη δυνατότητα δύο πολιτικές: η υποκατάσταση των εισαγωγών (η µείωση των εισαγωγών µέσα από την προσπάθεια ανάπτυξης εγχώριων βιοµηχανιών στην κατεύθυνσης της όσο δυνατόν µεγαλύτερης αυτάρκειας, µε προσπάθειες για µεταφορά τεχνολογίας), και η επέκταση των εξαγωγών που έφτανε και στην πολιτική των ελεύθερων επιχειρηµατικών ζωνών (η παροχή δυνατότητας σε πολυεθνικές επιχειρήσεις για παραγωγή µε ευνοϊκούς όρους µε στόχο την επανεξαγωγή του προϊόντος ή και εξαρτηµάτων προϊόντων συχνότατα στη βάση εργοστασίων έντασης εργασίας). Στην φάση αυτή, ευνοήθηκαν χώρες του περιφερειακού φορντισµού και χώρες του τρίτου κόσµου όπως της Νοτιο-Ανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αµερικής (NICs). Η υποκατάσταση των εισαγωγών είχε περιορισµένη επιτυχία, διότι αναπόφευκτα η ίδια η τεχνολογία της παραγωγής παρέµεινε εισαγόµενη, ενώ της εξαγωγικής πλατφόρµας απέδειξε για µια ακόµα φορά τη σηµασία της τεχνολογικής υπεροχής. Μια παράλληλη διαδικασία ήταν η εγκατάσταση εργοστασίων παρόµοιας παραγωγής σε διάφορες χώρες (προηγµένες και µη) µε στόχο την εκµετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ιδιαίτερα του κόστους εργασίας. Την ίδια εποχή άρχιζε η κρίση στις παραδοσιακές βιοµηχανικές περιοχές των ανθρακωρυχείων, του ατσαλιού και των ναυπηγείων, αλλά και των χηµικών, απόλυτα συνδεδεµένη µε τις καινοτοµικές τεχνολογικές εξελίξεις στους τοµείς αυτούς, και µε σηµαντικά περιβαλλοντικά ζητήµατα, αλλά και µε την υπερπαραγωγή σε τρίτες χώρες και µε την άνοδο της Ιαπωνικής βιοµηχανίας. Μετά την πετρελαϊκή κρίση του 74 ανέτειλε σιγά-σιγά η εποχή των τεσσάρων δράκων της Ανατολικής Ασίας, τεσσάρων µικρών χωρών πρώην NICs που µέσα από διαφορετικές συνθήκες η κάθε µια εξειδικεύονται και αποκτούν σηµαντικές οικονοµικές επιδόσεις σε διάφορους τοµείς. Μέσα από την κρίση των χρόνων όµως κι αυτές οι χώρες αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα. 3 Οι χωρικές δοµές εσωτερικό των βιοµηχανικών χωρών στον 20 ο αιώνα Στην εποχή µετά τη βιοµηχανική επανάσταση, στη ύση, οι χωρικές δοµές µέχρι περίπου την πετρελαϊκή κρίση είχαν τα εξής κοινά και εντελώς βασικά χαρακτηριστικά: Στο εσωτερικό των βιοµηχανικών χωρών, η βιοµηχανία επέφερε σηµαντικές αλλαγές µέσω της αστικοποίησης και της συγκέντρωσης των οικονοµικών δραστηριοτήτων στα µεγάλα βιοµηχανικά κέντρα που αναπτύχθηκαν. Σ αυτό έπαιξαν µεγάλο ρόλο οι καινοτοµίες στην ενέργεια, υφαντουργία και στις µεταφορές, καθώς και η διαθεσιµότητα της εργατικής δύναµης, συµπεριλαµβανοµένων και των µεταναστών. Ειδικά, οι διαρκείς καινοτοµίες στις µορφές οργάνωσης της παραγωγής περνώντας από τη µανιφακτούρα στον τεϋλορισµό και στον φορντισµό, επέφεραν συνολικότερες αλλαγές στις κοινωνίες, και διασφάλισαν τις δυτικές κοινωνίες ως κοινωνίες µαζικής παραγωγής και µαζικής κατανάλωσης µε σοβαρούς αντίκτυπους στις ευρύτερες µορφές της κοινωνικής οργάνωσης, όπως του κράτους πρόνοιας. Παράλληλα, οι χωρικές αντιθέσεις οξύνθηκαν: η αντίθεση πόλης υπαίθρου πήρε µεγαλύτερες διαστάσεις, όπως και η περιφερειακή διαφοροποίηση ανάµεσα σε ανεπτυγµένες (δηλ. µε βιοµηχανία και µεγαλύτερα εισοδήµατα) και λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες. 2

4 Οι λειτουργικές και περιβαλλοντικές ανάγκες στις πόλεις, οδήγησαν και σε επιλογές εγκατάστασης που προέκυψαν µέσα από σχεδιασµό. Έτσι, µετά από τον δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, έχουµε την οργάνωση από το κράτος (µε τη στενή ή την ευρεία έννοια) των βιοµηχανικών περιοχών, στα πλαίσια χωρικών ρυθµίσεων χωροταξικής φύσεως, ή στα πλαίσια απλούστερων ρυθµίσεων για τις χρήσεις γης. Παράλληλα, σε χώρες όπως στην Ελλάδα θεσπίστηκαν και κίνητρα για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων (π.χ. σε συνοριακές περιοχές, ή σε οργανωµένες εκτάσεις- βιοµηχανικές περιοχές). εν είναι τυχαίο ότι κατά την ίδια περίοδο οι κρατικές πολιτικές προχώρησαν και στην ίδρυση των νέων πόλεων. Ιδιαίτερα στην Βρετανία που από παλαιότερα είχε το όραµα των διαφόρων µορφών νέων πόλεων όπως οι κηπουπόλεις - ιδρύθηκαν πολλές νέες πόλεις κατά το διάστηµα αυτό, που πάντα υπάκουαν στις αρχές ενός σύγχρονου για την εποχή τους σχεδιασµού. Η περίοδος αυτή, που χαρακτηρίστηκε και από το zoning µέσα στον ίδιο τον αστικό χώρο, ήταν µια περίοδος που διεκδίκησε για τον εαυτό της έναν ορθολογισµό λειτουργισµό στο σχεδιασµό, χωρίς όµως τουλάχιστον στις πόλεις να συλλαµβάνει επαρκώς και τα αντίστοιχα κοινωνικά ζητήµατα ή και επιπτώσεις -που ανάκυπταν ή και επέφερε. Στη µεγάλη αυτή περίοδο, οι δυτικές κοινωνίες απασχολήθηκαν σε επίπεδο οραµατισµού αλλά και πράξης µε τα θέµατα των πόλεων: από τη βιοµηχανική πόλη που ήλκε πάντα µαζί της το όραµα των κηπουπόλεων, περάσαµε στη λειτουργική πόλη από τις αρχές του 20 αιώνα µε τη διαφοροποίηση των λειτουργιών και τη ζωνοποίηση, για να φτάσουµε στην υστεροµοντέρνα πόλη του 60 και 70. Ο διαχωρισµός των λειτουργιών, εντός της βιοµηχανίας, ήδη από τις αρχές του αιώνα στη βάση των οικονοµιών κλίµακας, συγκέντρωσης-συσπείρωσης, και του συγκριτικού πλεονεκτήµατος, είχε δώσει µερικά πρώτα δείγµατα βιοµηχανικών συµπλεγµάτων (που αναλύθηκαν από τον Marshall το 1920). Ο αντίκτυπος των εξελίξεων ήταν δραµατικός. Οι νέες καινοτοµίες και η εξέλιξη της τεχνολογίας, οδήγησαν µερικές από τις περιοχές που φιλοξενούσαν παραδοσιακούς κλάδους της βαριάς βιοµηχανίας σε κρίση. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγµατα των βιοµηχανιών ατσαλιού στο Shefield των ναυπηγείων στο Newcastle, του λιµανιού του Λονδίνου και της εξόρυξης άνθρακα και της κλωστοϋφαντουργίας στην Αγγλία, αλλαγές που προέκυψαν από τις τότε σύγχρονες τεχνολογίες-καινοτοµίες µια από τις οποίες ήταν η αναδιάρθρωση των θαλασσίων µεταφορών µε τα εµπορευµατοκιβώτια. Οι περιοχές αυτές παρήκµασαν και πέρασαν πολλά χρόνια για να επαναπροσδιορίσουν την παραγωγική τους φυσιογνωµία σε νέες βάσεις. Ήδη όµως, ένας συνδυασµός των αναγκών της παραγωγής και της αναζήτησης νέου περιβάλλοντος άρχισε να οδηγεί από τη δεκαετία του 50 σε µια διαµόρφωση νέων χώρων παραγωγής που αργότερα, µε την έλευση της ψηφιακής επανάστασης, έµελλε να µεγεθυνθεί και να αποτελέσει τη βάση των νέων βιοµηχανικών χώρων της υψηλής τεχνολογίας [Castells,M. and Hall,P., 1994] Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στη ύση δεν διαχύθηκε στον Τρίτο κόσµο όπως τα κλαδικά εργοστάσια των πολυεθνικών. Αποτέλεσε µάλιστα τη βάση για ένα νέο εξορθολογισµό της βιοµηχανίας που συνοδεύτηκε από επανεγκατάσταση και επαναβιοµηχάνιση. 4 Μεταφορντισµός Η έναρξη της εποχής του µεταφορντισµού στις χώρες του Κέντρου, που άρχισε σταδιακά µετά το 74, και αν και σταδιακή, και αν και ακόµα σε µεγάλο βαθµό ως τάση, δανειζόµενη µεθόδους και από την Ιαπωνία, εφαρµόζοντας σειρές καινοτοµιών σε όλα τα επίπεδα, άρχισε να αλλάζει ενεργά τις µεθόδους και διαδικασίες παραγωγής, µε αποτέλεσµα διάφορες χωρικές αναδιαρθρώσεις. Κρίσιµο στοιχείο αποτελεί η ψηφιακή τεχνολογία, που ενσωµατώθηκε γρήγορα σε όλους τους κλάδους παραγωγής, και άλλαξε άρδην τα δεδοµένα των διαδικασιών, προϊόντων και οργάνωσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά του µεταφορντισµού διαµορφώνονται ως εξής: α) στην παραγωγή ο µεταφορντισµός υιοθέτησε την λογική των µικρών σειρών παραγωγής µη τυποποιηµένων προϊόντων (batch production) ως επίσης και την παραγωγή κατά 3

5 παραγγελία (customised production) προκειµένου να στοχεύσει σε οριακές και ασταθείς αγορές (θύλακες) (market niches). Το κρίσιµο πλεονέκτηµα γίνεται το ανταγωνιστικό και οι κρίσιµες οικονοµίες, οι οικονοµίες στόχου. Η λιτή παραγωγή δίνει έµφαση στο συγχρονισµό µε την αγορά και τις εισροές της "just -in-time" (kan-ban) και είναι όλο και περισσότερο παραγωγή έντασης γνώσης, πληροφορίας και τηλεµατικής. Η αποκαθετοποίηση, και η λογική της παραγγελίας σε εξωτερικές επιχειρήσεις εξαρτηµάτων για την παραγωγή (outsourcing) ανέδειξαν τον ρόλο υπεργολαβιών και συνεπακόλουθα των ΜΜΕ. Στην πορεία αυτή δηµιουργήθηκαν κάθετα δίκτυα (µεγάλες επιχειρήσεις-συντονιστές, πολλοί µικροί προµηθευτές), π.χ. Ιαπωνία, ή οριζόντια δίκτυα (ισοδύναµες εξειδικευµένες µικρές επιχειρήσεις, συντονισµός από ενδιάµεσους φορείς, κρατικούς δηµοτικούς, συνεταιριστικούς, κλπ), π.χ. Τρίτη Ιταλία. Παράλληλα όµως εµφανίστηκε αυξηµένος ο ρόλος της οικιακής εργασίας, και σε ορισµένες περιπτώσεις µεγεθύνθηκε η ανεπίσηµη οικονοµία. Στην εποχή αυτή, οι κεντρικές τεχνολογίες (κλάδοι) είναι η µικροηλεκτρονική, η βιοτεχνολογία (µε τη γενετική µηχανική), και τα νέα υλικά. β) τα εργοστάσια, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της ευελιξίας, χρησιµοποιούν εξοπλισµό πολλαπλών σκοπών, εµφανίζεται ξανά η πολυειδίκευση, ενώ η παραγωγή είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη, ή έντασης εργασίας και γνώσης. Εµφανίζεται ξανά η οµαδική εργασία πάνω σε σταθερή θέση του προϊόντος, ενώ δίνεται έµφαση στην ποιότητα. Στη φάση αυτή, οι εργασιακοί-εργοστασιακοί χώροι γίνονται µικρότεροι. γ) στο εργασιακό επίπεδο, υπάρχει ενθάρρυνση πρωτοβουλίας εργαζόµενων αλλαγή ρόλου εποπτών παραγωγής που δίνουν πλέον έµφαση στη διασφάλιση της ποιότητας, και χαλαρή εργασιακή ιεραρχία, µε δυνατότητες εξέλιξης των εργαζόµενων, και µε ευπρόσδεκτες τις προτάσεις τους για βελτίωση διαδικασιών. Τα συµβόλαια εργασίας υπάρχει τάση να είναι εξατοµικευµένα και οι διαπραγµατεύσεις εργοστασιακές και όχι κλαδικές. Παράλληλα γίνονται και συµφωνίες εργασιακής ειρήνης (no-strike aggreements). Η εργατική δύναµη χωρίζεται σε δύο τµήµατα. Το κεντρικό, που έχει διασφαλισµένη εργασία στους πυρήνες των επιχειρήσεων, και αυτό που αποτελεί την περιφερειακή εργατική δύναµη, και έχει ασταθή εργασία σε µικρότερες επιχειρήσεις υπεργολάβους που προµηθεύουν τις µεγάλες. δ) στο κοινωνικό επίπεδο υπάρχει αποσύνδεση µισθού-παραγωγικότητας, επανέρχεται η ανεργία, αλλά η πολυδιάσπαση αδυνατίζει τις παραδοσιακές δοµές της εργατικής τάξης, οι οποίες µερικώς παραµερίζονται και δηµιουργούνται συγκροτήσεις διαταξικών οµάδων και συµφερόντων σε παράλληλα κοινωνικά θέµατα όπως του περιβάλλοντος. Ακολουθεί ο κλονισµός Κράτους Πρόνοιας και περιορισµός Κοινωνικού Μισθού. Σε ένα άλλο επίπεδο, εµφανίζεται µια µεγάλη ποικιλία µόδας και στυλ που ευνοεί και ευνοείται από τη δυνατότητα που προσφέρει η ευελιξία της παραγωγής. ε) στο οικονοµικό επίπεδο, επί της ουσίας κατέρρευσε η συµφωνία του Bretton Woods και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες έγιναν ελεύθερες, ενώ µειώθηκε ο ρόλος των εθνικών κεντρικών τραπεζών, και οι τιµές απελευθερώθηκαν. Τα µέτρα πολιτικής έγιναν νεοφιλελεύθερα, ενώ ο οικονοµικός ρόλος του κράτους µειώθηκε µε αποκρατικοποιήσεις, απορύθµιση, και εισαγωγή του ανταγωνισµού σε τοµείς που δεν υπήρχε πριν (π.χ. ενέργεια, µεταφορές, τηλεπικοινωνίες). Η εξέλιξή της εποχής αυτής που µπορεί να χωρέσει στη λογική της τριτογενοποίησης, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης στο µεταβιοµηχανικό πλαίσιο των δυτικών κοινωνιών, ή σε µια σύγχρονη επαναβιοµηχάνιση, συνεχίζει σήµερα να θέτει σηµαντικά ζητήµατα για τη χωρική οργάνωση, τόσο σε αστικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Στα πλαίσια του τελευταίου σταδίου, στο τελευταίο κυρίως τέταρτο του εικοστού αιώνα, είναι που ολοένα άρχισε ο τεχνολογικός παράγοντας (και συν αυτώ η καινοτοµία) συνδυασµένος µε την πληροφορία και τη γνώση να παίζει σηµαντικότερο ρόλο στην εγκατάσταση των επιχειρήσεων και στην, από ότι παλαιότερα (που η απόσταση ως εγγύτητα, οι οικονοµίες κλίµακας ή το φτηνό εργατικό κόστος είχαν τον πρώτο λόγο). 4

6 5 Νέοι βιοµηχανικοί χώροι, ή τεχνοπόλεις Όταν οι πρακτικές του σχεδιασµού, περίπου µετά την πετρελαϊκή κρίση του 74, παραιτήθηκαν πλέον από το όραµα της δηµιουργία των νέων πόλεων, δόθηκε έµφαση στις οργανωµένες επεκτάσεις και στα ρυθµιστικά πλαίσια. Σε συνδυασµό µε τα επιτεύγµατα της σύγχρονης τεχνολογίας και µε την έλευση της ψηφιακής εποχής, µια νέα χωρική αναδιάρθρωση άρχισε να επέρχεται. Οι νέες χωρικές συγκεντρώσεις που άρχισαν να δηµιουργούνται ως νέες εστίες συσσώρευσης, τουλάχιστον στις πιο προχωρηµένες περιπτώσεις ήταν πιο στενά από ποτέ άλλοτε στενά συνδυασµένες µε τη νέα τεχνολογία. Η εξέλιξη αυτή ήταν τόσο σχεδιασµένη (π.χ. τεχνοπόλεις) όσο και αποτέλεσµα των δυνάµεων της αγοράς (π.χ. νέα τεχνολογικά συµπλέγµατα όπως το Silicon Valley). Σύµφωνα µε τους Castells και Hall [1994], οι κατηγορίες των νέων αυτών τεχνολογικών χώρων µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους είναι οι εξής: α) βιοµηχανικά συµπλέγµατα εταιρειών υψηλής τεχνολογίας που δηµιουργούνται στη βάση καινοτοµικών milieux. Μερικά δηµιουργούνται από τα νέα κύµατα παγκόσµιας βιοµηχανοποίησης (Silicon Valley, Mineapolis, Cambridge), και άλλα από παλαιότερες βιοµηχανικές περιοχές µετασχηµατισµός και επαναβιοµηχάνιση (Boston Route 128, Μ4, στην Βρετανία). Άλλες είναι σχεδιασµένες και άλλες όχι. Στις περιοχές αυτές υπάρχει εξειδίκευση σε πολλές κατηγορίες δεξιοτήτων και πολυµορφία συνεργασιών των παραγωγών. Υπάρχει επίσης παρουσία καταλυτών όπως οι µαζικοί αγοραστές, όπως στο Prato της Ιταλίας. Πολλά από τα συµπλέγµατα αυτά δηµιουργούνται µε αναφορά σηµαντικά πανεπιστήµια. β) επιστηµονικές πόλεις, αυστηρά συµπλέγµατα επιστηµονικής έρευνας µε όχι άµεση εδαφική σχέση µε µεταποίηση (Akademgorodok, Tsukuba, Taedok, Kansai). Κατά την κατηγοριοποίηση της ΕΕ ονοµάζονται επιστηµονικά πάρκα (science parks) και έχουν στενή σχέση (ακόµη και εδαφική) µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ερευνητικά Κέντρα (ΑΕΙ & ΕΚ). γ) τεχνολογικά πάρκα, µε στόχο να προσελκύσουν (µεταποιητικές) εταιρείες υψηλής τεχνολογίας σε προνοµιούχους χώρους. Έµφαση δόθηκε στην καινοτοµία αλλά κυρίως στο ρόλο τους ως παραγόντων οικονοµικής ανάπτυξης. Από τη δεκαετία του 70 το πρώτο κύµα (Hsinchu, Sophia-Antipolis, Cambridge, Herriot-Watt, UK, Haarsrode-Belgium,). Στις ΗΠΑ τα Research Triangle Park N.Carolina, Stanford Research Park και άλλα µικρότερα. Τη δεκαετία του 80 προγραµµατίστηκαν περίπου 100 σε όλη την Ευρώπη. Τα πάρκα αυτά ανέπτυξαν σχέση µε ΑΕΙ & ΕΚ, φιλοξενούν υπηρεσίες και επιχειρηµατικές µονάδες µεταφοράς τεχνολογίας, Από αναλυτική άποψη, µπορεί να διακρίνει κανείς σ αυτά [Komninos,Ν., 2002] τέσσερις τύπους τεχνολογικής διαµεσολάβησης: α) συνεργασία µε ΑΕΙ & ΕΚ, β) δικτύωση επιχειρήσεων στρατηγικές συµµαχίες παραγωγών προµηθευτών, γ) χρηµατοδότηση τεχνοβλαστών, δ) προσέλκυση εταιρειών µε στόχο τη διασπορά και διάχυση έρευνας από τις µεγάλες στις µικρές επιχειρήσεις. Στα τεχνολογικά πάρκα παίζει ρόλο και η εκµετάλλευση της εγγείου ιδιοκτησίας που ανατροφοδοτεί τις δραστηριότητές τους. δ) Προγράµµατα ανάπτυξης τεχνοπόλεων για οικονοµική ανάπτυξη και αποκέντρωση. Το µεγαλύτερο εγχείρηµα εξελίσσεται στην Ιαπωνία από το 1983 (Technopolis Programme, Japan). Στην Ευρώπη, Γαλλία, το Montpellier, Ile de France, Toulouse, Nante, και στην Ιταλία το Technocity of Tourin στο κέντρο του Piedmont, το µόνο από καθαρά ιδιωτικές πρωτοβουλίες. ε) Οι µεγάλες µητροπολιτικές περιοχές, που συγκεντρώνουν τελικά το µεγαλύτερο µέρος της παγκόσµιας παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας. Μπορούν να διακριθούν α) στις παλαιές που κρατούν το ρόλο τους (Τόκυο, Παρίσι, Λονδίνο), β) στις παλαιές που έχουν χάσει το ρόλο τους (Νέα Υόρκη, Βερολίνο) και γ) στις νέες που τις αντικαθιστούν (Λος Άντζελες, Μόναχο) [Castells,M. and Hall.P., 1994]. Σε µικρότερο χωρικό επίπεδο, η κατηγοριοποίηση της ΕΕ προτείνει δύο ακόµη επίπεδα σε κλίµακα συµπλέγµατος κτιρίων ή κτιρίου: κέντρα καινοτοµίας (για τις ανάγκες νέων 5

7 επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηµατικότητας υψηλής τεχνολογίας και υψηλού ρίσκου, και θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και επιβίωση µικρών επιχειρήσεων, δηµιουργία θέσεων εργασίας, και συµβολή στην τοπική ανάπτυξη, χωρίς απαραίτητα να είναι υψηλής τεχνολογίας [OJEC C 186/52 στο Komninos,Ν., 2002: 55]. Ο Komninos [2002] αναφέρει επίσης και άλλες δύο κατηγορίες χώρων υψηλής τεχνολογίας, τις άϋλες νησίδες καινοτοµίας (το πρώτο πείραµα πραγµατοποιείται στην ΕΕ µε 7 ινστιτούτα από 5 χώρες και κέντρο την Ispra στην Ιταλία.) και τις έξυπνες πόλεις. Κοινή βάση όλων των ανωτέρω χωρικών συστηµάτων είναι η γεωγραφική συγκέντρωση δραστηριοτήτων έντασης γνώσης και θεσµών που εµπλέκονται στη διαχείρισή της. Ένα πλήρως ανεπτυγµένο περιβάλλον καινοτοµίας περιλαµβάνει και τις παρακάτω 5 λειτουργίες: 1) ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας, 2) χρηµατοδότηση καινοτοµίας, 3) µεταφορά και προσαρµογή τεχνολογίας, 4) ανάπτυξη προϊόντων, 5) δικτύωση και τεχνολογική συνεργασία [Komninos,Ν., 2002: 30]. ιάφορες περιοχές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, πολλές από αυτές εδραιωµένες σε µια προηγούµενη παράδοσή τους ανέπτυξαν σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα στη βάση ενός ή περισσότέρων κλάδων τόσο βασισµένες σε συγκριτικά πλεονεκτήµατά τους όσο και αναπτύσσοντας νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Η εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια και της διαίρεσης της εργασίας, η οποία ακολουθεί µια δική της πορεία που επίσης συµπλέκεται µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και της καινοτοµίας. Στη µεγάλη κλίµακα, σε επίπεδο περιφερειών µπορεί να διακρίνει κανείς τόσο περιφέρειες που επαναπροσδιορίζουν την οικονοµική τους υπόσταση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και στην καινοτοµία υψηλής τεχνολογίας, όσο και σε περιπτώσεις περιφερειών που ενταχθείσες σε πρόσφατα ευρωπαϊκά προγράµµατα (από το 95 RTP, IRISi, RIS, RIS+ RITTS, Know-Reg, κλπ) προσπαθούν να µιµηθούν τις προηγούµενες θέτοντας αργά τις βάσεις για την πιθανότητα µιας παρόµοιας µελλοντικής εξέλιξης. Στην πρώτη κατηγορία, ανήκουν περιφέρειες ή µεγάλα τµήµατα µητροπολιτικών περιοχών όπως στις ΗΠΑ το LA, και το Orange County. Στη Γαλλία, Montpellier, Toulouse, Grenoble, και νέες πόλεις στο νότιο Παρίσι (Evry, Melun Senart, Saint-Quentin en Yvelyn). Στη Γερµανία Süd Bayern, Stuttgart, Baden-Wüttemberg, Στην Αγγλία West London, Cambridge, Milton Keynes, Crawley, Bracknell, στην Ιταλία Torino, Milano, Capri, Prato, Bologne, Sassulo Lombardy, Emiglia-Romana, Tuscany, Veneto, Marche (Τρίτη Ιταλία), στην Ισπανία Malaga, Seville, Barcelona, Andalusia, στη Σουηδία to Göteborg, στη Ολλανδία το Ranstad, στο Βέλγιο το Kortrjik, στη ανία η Jutland, κλπ. Οι εξελίξεις κατά τις τελευταίες δύο περιόδους σε µακρο- επίπεδο, πέραν των νέων χωρικών εστιών συσσώρευσης διαµόρφωσαν νέες περιφερειακές ανακατατάξεις (και προφανώς νέες ανισότητες). Κατά τη διαδικασία αυτή, τις περισσότερες φορές υπάρχει σοβαρή εµπλοκή των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή και των φορέων της τοπικής κοινωνίας ( ήµοι, Επιµελητήρια, Νοµαρχίες, κ.ά). Οι δύο αυτές κατηγορίες φορέων είναι στυλοβάτες µιας ανάπτυξης που όµως πρωταρχικό στοιχείο της έχει τελικά την επιχειρηµατικότητα. Τέτοιες περιπτώσεις ολοένα και πληθαίνουν. Στο επίπεδο της σχέσης µε τα ΑΕΙ & ΕΚ, οι γνωστότερες περιπτώσεις είναι στις ΗΠΑ η Silicon Valley (Παν. Sanford) η Minneapolis (Παν. Minnesota), στη Βρετανία η περιοχή του Cambridge (Παν.Cambridge) στη Γαλλία η Sophia-Antipolis (Παν. Nice), στη ανία η Northern Jutland (Παν. Aalborg), στη Φιλανδία τα Πανεπιστήµια Oulu, Lapland (Rovaniemi) και τα Πανεπιστηµιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα των Oulu, Kajaani (Central Ostrobothnia), Kemi-Tornio and Rovaniemi µε τις ευρύτερες περιοχές, στη Σουηδία το Innova Gotland Project µε το Πανεπιστήµιο του Gotland και το Södertörn Initiative στη περιφέρεια της Στοκχόλµης µε τα τοπικά Πανεπιστήµια. Στη βόρεια Φιλανδία το Πανεπιστήµιο Oulu University και το VTT, λειτουργεί ως κινητήρια δύναµη του περιφερειακού RTDI εστιάζοντας στα ηλεκτρονικά ως αναπτυξιακό κλάδο. Μια 6

8 δηµόσια εταιρεία µεταφοράς τεχνολογίας η OuluTech) που δηµιουργήθηκε από αυτά και το κράτος παίζει ρόλο κλειδί για την ανάπτυξη εξειδικευµένων συµπλεγµάτων στην περιφέρεια. Σε σχέση µε τη σύνδεση µε το τοπικό κράτος και την τοπική κοινωνία, αξίζει να αναφερθούν δύο παραδείγµατα: Στη Βαυαρία υπάρχει εντυπωσιακό περιφερειακό clustering στην Βιοτεχνολογική περιοχή του Μονάχου. Η München Martinsried, είναι µια από τις τρεις περιοχές στη Γερµανία που χρηµατοδοτούνται από το BMBF. Η περιοχή φιλοξενεί τώρα περισσότερες από 120 φαρµακευτικές και βιοτεχνολογικές επιχειρήσεις. Η Andalusia στην Ισπανία αποτελεί µοντέλο για το ενδο-περιφερειακό RTDI clustering, όπου υπό τη διαχείριση και τη συµβουλευτική του Instituto Andaluz de Tecnologia, ανεδείχθησαν διάφορα βιοµηχανικά clusters στους κλάδους της αεροναυτικής, µεταφορών, αυτοκινητοβιοµηχανίας, και ναυπηγικής από το τοπικό RITTS (Regional Innovation and Technology Transfer Strategy). Συµπεριλαµβάνονται 100 περίπου καινοτοµικές ΜΜΕ σε διάφορες δράσεις (το INNOVA 100 scheme περιελάµβανε πρωτοβουλίες µεταφοράς τεχνολογίας, ερευνητική συνεργασία, σεµινάρια για διαχείριση και παρακολούθηση στοχευµένης τεχνολογίας, σχεδιασµό προϊόντων. Οι χωρικές διαστάσεις των φαινοµένων αυτών είναι κρίσιµες, καθώς γίνεται φανερό ότι αναπτύσσονται ταυτόχρονα τάσεις αποκέντρωσης και νέων µορφών συγκέντρωσης σε χωρικό επίπεδο, που έχουν τελικά ως συνέπεια την ίδια την γεννώντας νέες χωρικές ιεραρχίες και νέους χωρικούς ανταγωνισµούς. Έτσι, σταδιακά, µπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι στο διεθνές επίπεδο έχουµε: τις εποχές που χαρακτηριζόντουσαν από µια χωρική διάρθρωση του τύπου κέντρου-περιφέρειας (αρχικά µε ανταλλαγή πρώτων υλών µε βιοµηχανικά προϊόντα και αργότερα µε την εγκατάσταση µονάδων παραγωγής σε χώρες κυρίως φτηνού εργατικού δυναµικού), και αργότερα µια χωρική αναδιάρθρωση κυρίως στο Κέντρο στα πλαίσια µιας νέας γεωγραφίας, που επηρεάζει όµως µε τη σειρά της την «περιφέρεια». Αναφορές Castells, M. and Hall, P. (1994). Technopoles of the World: the making of twenty-firstcentury industrial complexes. London: Routledge. Fröbel, F. et al (1977). Die neue internationale Arbeitsteilung. Hamburg Κοµνηνός, Ν. (1993). Τεχνοπόλεις: στρατηγικές ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αθήνα: Gutenberg. Komninos, N. (2002). Intelligent Cities: innovation, knowledge systems and digital spaces. London: Spon Press. Κρούγκµαν, Π. (2000). ιεθνισµός για Ευρεία Κατανάλωση. Αθήνα: Πόλις. Λυµπεράκη, Α. και Μουρίκη, Α. (1996). Η Αθόρυβη Επανάσταση: νέες µορφές οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας. Αθήνα: Gutenberg. Λυµπεράκη, Α. (1992). Η Πρόκληση της Ανάπτυξης σε Μικρή Κλίµακα. Αθήνα: Παπαζήσης Plum, V. (1987). The New International Division of Labour and the pressure on old industrial cities. City and Region, Vol.13. Thessaloniki: Paratiritis (pp.11-25). Regional Studies (1999). Special Issue: Regional Networking, Collective Learning and Innovation in High Technology SMEs in Europe. Vol. 33 (4). Storper, M. and Walker, R. (1989). The Capitalist Imperative: territory, technology and industrial growth. Oxford: Blackwell. ΤΟΠΟΣ επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών µελετών (1992). Τχ.5: Αφιέρωµα στις Τεχνοπόλεις και Επιστηµονικά Πάρκα. Αθήνα. 7

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος για την ανάδυση από την κρίση Απρίλιος 2013 Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων μέσω της Έρευνας & Καινοτομίας If you don t plan, you plan to fail. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 17 Φεβρουαρίου 2014 (Λ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) H Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο.

Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο. Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο. Βάλια Αρανίτου, ΙΝΕΜΥ, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιων Σαγιάς, ΕΜΠ ΟΡΣΑ-ΕΣΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Economist 2012 03/07/2012 www.onexcompany.com

Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Economist 2012 03/07/2012 www.onexcompany.com Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Economist 2012 03/07/2012 www.onexcompany.com Μπορούμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα Τεχνολογικό Επιχειρηματικό Κέντρο παραγωγής βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Μέλος του ΒΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 March 07 Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου WAVEPLAM

Παρουσίαση του έργου WAVEPLAM Παρουσίαση του έργου WAVEPLAM Προώθηση της εισαγωγής ενέργειας από θαλάσσιο κυματισμό στην Ευρωπαϊκή αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ, (ΚΑΠΕ) το έργο ΗΕ.Ε. Χρηματοδότησε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 217. Στο κεφάλαιο αυτό µελετώνται ορισµένες όψεις της καινοτοµικής διαδικασίας. Η εµπειρία από προηγούµενες καταγραφές µας επιτρέπει να προτείνουµε ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ CLUSTERS ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΛΑ ΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ CLUSTERS ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΛΑ ΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Tοµέας Γ : Πολεοδοµίας - Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας Η πληροφορική σήμερα IT = ICT Τι είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Κλασική, Νεοκλασική και σύγχρονη προσέγγιση Προκλασικοί Μερκαντιλισμός Κλασικοί David Ricardo(συγκριτικό πλεονέκτημα) Το αγαθό με το χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ PEST POLITICAL Πολιτική σταθερότητα Νόµοι για την προστασία του περιβάλλοντος Νόµοι για τη φορολογία ιεθνείς εµπορικοί φραγµοί και νόµοι Νόµοι για

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η Επαγγελματική Χρήση-Εκμετάλλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Ηλεκτρονικών Μέσων Δικτύων και Επικοινωνιών στον Κλάδο των Ανεξάρτητων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Οχημάτων Ολοκληρωμένο Δίκτυο Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας

RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γ.Δ. Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Απρίλιος 2013 «SΕVE 2nd generation» Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η κατάσταση σήμερα Γραφειοκρατία, απουσία παραγωγής και υγιούς επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα