«ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ»"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Αθήνα, 5-6 Απριλίου «ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ» Αθανάσιος Ν. Σαφάκας Καθηγητής ρ.-μηχ. Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήµιο Πατρών. Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Ενέργειας Ρίο-Πάτρα Τηλ , Fax Περίληψη Η επιστηµονική περιοχή των Ηλεκτρονικών Ισχύος σε συνδυασµό µε τα Συστήµατα Ηλεκτρικής Κίνησης, παγκοσµίως, βρίσκεται µεταξύ των δραστηριοτήτων αιχµής. Σε µία διαδροµή πέντε δεκαετιών σηµειώθηκε τεράστια πρόοδος µε ραγδαίους ρυθµούς στην κατάκτηση νέων γνώσεων και στην ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών. Οι εφαρµογές εκτείνονται σε ένα ευρύτατο φάσµα της σύγχρονης τεχνολογίας µε ευεργετικά αποτελέσµατα για την αυτοµατοποίηση και τον εκσυγχρονισµό, την εξοικονόµηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονοµική ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθµιση της κοινωνίας. Στην παρούσα εργασία αναλύεται εν συντοµία η κατάσταση στην Ελλάδα µε βάση τα δεδοµένα στο χώρο της έρευνας και της διδασκαλίας και των εφαρµογών σε όλα τα αντιπροσωπευτικά πεδία. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από οποιαδήποτε αναφορά στην επιστήµη και την τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Ισχύος είναι σκόπιµο να διευκρινισθούν ορισµένες θεµελειακές έννοιες. Γενικά µε τον όρο «ηλεκτρονικά» εννοούµε τα ηλεκτρονικά δοµικά στοιχεία και τις συσκευές που στηρίζονται στις ιδιότητες των ηµιαγωγικών υλικών, τα οποία, από την άποψη των δυνατοτήτων δηµιουργίας ηλεκτρικού ρεύµατος, βρίσκονται µεταξύ των µεταλλικών αγωγών και των µονωτικών υλικών. Οι ηµιαγωγοί διακρίνονται από τα αγώγιµα µέταλλα ως προς την ηλεκτρική αγωγιµότητα, η οποία είναι πολύ µικρότερη εκείνης των µετάλλων, καθώς και ως προς τη χαρακτηριστική ιδιότητα ότι διαθέτουν φορείς αρνητικού και θετικού φορτίου, αλλά και τη δυνατότητα επηρεασµού της ηλεκτρικής αγωγιµότητας. Η τιµή της αγωγιµότητας µπορεί να µεταβάλλεται εντός µίας ευρείας περιοχής. Με βάση αυτή τη δυνατότητα επιτυγχάνεται ο µηδενισµός του ρεύµατος που ρέει µέσα στα ηµιαγωγικά στοιχεία καθώς και η επιλογή ρεύµατος µιας επιθυµητής τιµής, φθάνοντας µέχρι µία ανώτατη επιτρεπτέα τιµή. Η ελεγξιµότητα της ροής του ρεύµατος µε µεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια αποτέλεσε την ιδιότητα κλειδί για την «επαναστατική» ηλεκτρονική τεχνολογία των τελευταίων δεκαετιών. Η συνολική περιοχή των ηλεκτρονικών µπορεί να θεωρηθεί ως σύνθεση δύο µεγάλων υποπεριοχών, δηλ. της περιοχής των ηλεκτρονικών για την επεξεργασία πληροφοριών, όπου κυριαρχεί η απαίτηση να µην υπάρχουν απώλειες πληροφοριών, και της περιοχής των ηλεκτρονικών ισχύος για το µετασχηµατισµό και τον έλεγχο της ροής της ηλεκτρικής ενέργειας. Στη δεύτερη περιοχή κυρίαρχη απαίτηση είναι η ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας και έτσι η επίτευξη υψηλού βαθµού απόδοσης, παρέχοντας µε αξιοπιστία την εκάστοτε επιθυµητή ποσότητα ενέργειας. Η κατάταξη αυτή φαίνεται παραστατικά στο - 1 -

2 διάγραµµα του σχήµατος 1, όπου διακρίνονται οι κατηγορίες των ιδιαίτερων γνωστικών περιοχών και αντικειµένων έρευνας και ανάπτυξης, που σχετίζονται µε τα Ηλεκτρονικά Ισχύος [1]. Σχήµα 1. Σχηµατική παράσταση των περιοχών επιστήµης και τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Σκοπός των Ηλεκτρονικών Ισχύος είναι ο µετασχηµατισµός των κυµατοµορφών των ηλεκτρικών µεγεθών, όπως είναι η µετατροπή της εναλλασσόµενης τάσης σε συνεχή, ή αντίστροφα η µετατροπή συνεχούς τάσεως σε εναλλασσόµενη, µεταβάλλοντας τη συχνότητα και την ενεργό τιµή αυτής. Μέσω αυτών των µετατροπών επιτυγχάνεται η τροφοδοσία των διαφόρων ηλεκτρικών φορτιών π.χ. µηχανών συνεχούς ρεύµατος, µηχανών εναλλασσοµένου ρεύµατος κ.λ.π., όπου ιδιαίτερη σηµασία έχει ο έλεγχος της ποσότητας ισχύος σε κάθε χρονική στιγµή ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του χρήστη, οι οποίες συνήθως είναι αρκετά πολύπλοκες. Επιπλέον, οι διαδικασίες µετατροπής των ηλεκτρικών µεγεθών µε ταυτόχρονη µετατροπή της ενέργειας, π.χ. από ηλεκτρική σε µηχανική, πρέπει να διεκπεραιώνεται γρήγορα, αξιόπιστα, µε υψηλές τιµές του βαθµού απόδοσης και του συντελεστή ισχύος, καθώς και µε µικρό κόστος. Στις εφαρµογές τα συστήµατα µε ηλεκτρονικές διατάξεις ισχύος εκτείνονται από την περιοχή των µικρών µεγεθών ισχύος (mw) µέχρι πολύ µεγάλες τιµές (τάξεως εκατοντάδων MW). Πρέπει να επισηµανθεί µε ιδιαίτερη έµφαση, ότι οι διαδικασίες µετατροπών ενέργειας διεκπεραιώνονται από τους ηλεκτρονικούς µετατροπείς ισχύος µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών διατάξεων χαµηλής ισχύος, κυρίως δε µέσω µικροεπεξεργαστών και γενικά της ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτό είναι αναγκαίο, διότι τα ηµιαγωγικά στοιχεία ισχύος στην ουσία είναι διακοπτικές µονάδες, των οποίων η διακοπτική λειτουργία διεκπεραιώνεται µε εντολές προερχόµενες από ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώµατα κατάλληλα προγραµµατισµένα σύµφωνα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις των φορτίων. Συνεπώς, η πρόοδος της επιστήµης και της τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Ισχύος καθορίζεται αφενός από τα επιτεύγµατα στη δηµιουργία νέων ηµιαγωγικών στοιχείων ισχύος αφετέρου και από τις εξελίξεις στα ηλεκτρονικά χαµηλής ισχύος, π.χ. στη µικροηλεκτρονική. 2. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Το ξεκίνηµα της τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Ισχύος χρονολογείται από το 1882, τότε που άρχισε για πρώτη φορά η µελέτη του φωτεινού τόξου Hg και επικράτησε η σκέψη για χρήση του σε ανορθωτικές διατάξεις. Τελικά το έτος 1902 κατασκευάσθηκε ο πρώτος ανορθωτής Hg για τεχνικές εφαρµογές (Cooper

3 Hewitt Electric Co). Στη συνέχεια οι εξελίξεις υπήρξαν θεαµατικές και φθάσαµε στο έτος 1948, κατά το οποίο έγινε η εφεύρεση του τρανζίστορ από τους Bardeen, Brattain και Shockley στο ερευνητικό κέντρο Bell Laboratories στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, στους οποίους λίγο αργότερα δόθηκε το βραβείο Νόµπελ. Η εφεύρεση αυτή σήµανε την έναρξη της πρώτης «επανάστασης» των ηλεκτρονικών, διότι ξεκίνησε η αλµατώδης ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, που οδήγησε στη δηµιουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Η κατασκευή του τρανζίστορ έδωσε ώθηση για την εφεύρεση ενός άλλου ηµιαγωγικού στοιχείου, του θυρίστορ, κατά το 1958 από την εταιρεία General Electric Company στις Η.Π.Α. Η εφεύρεση αυτή σήµανε την έναρξη της δεύτερης «επανάστασης» στη σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία, αλλά αυτή τη φορά στόχος ήταν κυρίως η ενεργειακή τεχνολογία. ηµιουργήθηκαν ηµιαγωγικά στοιχεία για µεγάλα ρεύµατα και µεγάλες τάσεις, σε αντίθεση µε το τρανζίστορ που κατ εξοχήν λειτουργεί υπό µικρές τάσεις και ρεύµατα και βρήκε εφαρµογές στην επεξεργασία της πληροφορίας. Το θυρίστορ είναι ένα ελεγχόµενο στοιχείο αλλά έχει µία ουσιώδη, δυσµενή, ιδιότητα που το διαφοροποιεί από το τρανζίστορ. Τίθεται σε κατάσταση αγωγής µε παλµό «έναυσης» όταν µεταξύ ανόδου και καθόδου επικρατεί θετική τάση, αλλά δεν «σβήνει», δηλ. δεν διακόπτεται η ροή του ρεύµατος διακόπτοντας την παλµοδότηση της πύλης (Gate), παρά µόνον όταν αντιστραφεί η τάση µεταξύ ανόδου και καθόδου. Βεβαίως, λόγω της αντοχής του θυρίστορ σε υψηλές τιµές τάσεως και ρεύµατος, αυτό αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πολύτιµο διακοπτικό ηµιαγωγικό στοιχείο για τον έλεγχο µεγάλων ποσοτήτων ισχύος. Όµως, αµέσως µετά τη δηµιουργία του η έρευνα στράφηκε προς τη δηµιουργία άλλων στοιχείων, τα οποία έπρεπε να είναι ικανά να «σβήνουν» µε την κατάλληλη παλµοδότηση της πύλης. Έτσι, το έτος 1959 ανακαλύφθηκε το στοιχείο GTO (Gate Turn Off), το οποίο µε έναν κατάλληλο παλµό σβέσεως µπορεί να τεθεί σε µη αγώγιµη κατάσταση. Ο παλµός αυτός, όµως, πρέπει να έχει πολύ µεγαλύτερη τιµή σε σύγκριση µε τον παλµό έναυσης, κάτι που αποτελεί µειονέκτηµα. Γι αυτό η έρευνα συνεχίσθηκε µε εντατικούς ρυθµούς για τη δηµιουργία στοιχείων, ικανών για µεγάλες τιµές τάσεων και ρευµάτων, αλλά να έχουν τη δυνατότητα σβέσης, όπως συµβαίνει στο τρανζίστορ. Αυτή η διαφορά στον τρόπο σβέσεως προσδίδει σηµαντικές δυνατότητες σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της διακοπτικής λειτουργίας και συνεπώς της ροής ισχύος διαµέσου του ηλεκτρονικού µετατροπέα ισχύος. Το έτος 1970 κατασκευάσθηκε το διπολικό τρανζίστορ ισχύος (Bipolar Transistor), αρχικά για τάσεις και ρεύµατα της τάξεως των 500V και 20Α. Την ίδια χρονική περίοδο δηµιουργήθηκε το τρανζίστορ ισχύος MOSFET, το οποίο διακρίνεται για την υψηλή διακοπτική συχνότητα λειτουργίας (π.χ. 100kHz). Πολύ σηµαντική υπήρξε η δηµιουργία του τρανζίστορ IGBT (Integrated Gate Bipolar Transistor), το έτος 1980, διότι πρόκειται για ένα ηµιαγωγικό στοιχείο που συνδυάζει τη βασική ιδιότητα του τρανζίστορ και τα βασικά χαρακτηριστικά του θυρίστορ. ηλαδή µε την εφαρµογή µιας µικρής συνεχούς τάσεως στην πύλη το στοιχείο καθίσταται αγώγιµο, αλλά µόλις µηδενισθεί αυτή η τάση διακόπτεται η ροή του κύριου ρεύµατος. Αυτή η διακοπτική διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί µε συχνότητα της τάξεως 30kHz έως 50kHz (ανάλογα µε τον τύπο του στοιχείου), χωρίς να αποκλείονται υψηλότερες συχνότητες λαµβάνοντας, όµως, υπόψη την αύξηση των διακοπτικών απωλειών. Επίσης, τα τρανζίστορ IGBT έχουν την ικανότητα να επιτρέπουν τη διέλευση υψηλών ρευµάτων και να αντέχουν υπό υψηλές τάσεις, δηλαδή έχουν χαρακτηριστικά όµοια µε εκείνα των θυρίστορ. Επίσης την ίδια περίοδο δηµιουργήθηκε το ηµιαγωγικό στοιχείο ισχύος MOS Controlled Thyristor (MCT). Κατά το έτος 1990 δηµιουργήθηκε το ηµιαγωγικό στοιχείο IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristor), το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ως µία βελτιωµένη κατασκευή του θυρίστορ GTO, αποκτώντας καλύτερες διακοπτικές ιδιότητες. Το στοιχείο αυτό χρησιµοποιείται σε ηλεκτρονικούς µετατροπείς ισχύος πολύ µεγάλης ισχύος, της τάξεως των MW, λόγω των υψηλών τιµών ρεύµατος και τάσεως και παρουσιάζει καλύτερα δυναµικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε το θυρίστορ GTO (πολύ µικρότερο χρόνο διακοπής του ρεύµατος) [13] [14] [15] [16]. Κατά το έτος 1998 προέκυψε ένα νέο ηµιαγωγικό στοιχείο ισχύος από µία ερευνητική οµάδα του πανεπιστηµίου Virginia Tech των Η.Π.Α. µε την επωνυµία ΕΤΟ (Emitter Turn-Off Thyristor) [9] [10] [11]. Η ίδια οµάδα δήλωσε ότι εργάζεται για την ανάπτυξη ενός άλλου στοιχείου µε την ονοµασία RGCT. Τα στοιχεία αυτά ακόµη δεν φαίνεται να είναι διαθέσιµα στην αγορά. Ο οίκος ΑΒΒ, το 1999, εισήγαγε στην αγορά το ηµιαγωγικό στοιχείο ισχύος BCT (Bi-Directional Control Thyristor), το οποίο είναι ένα εξελιγµένο θυρίστορ ελέγχου φάσης και αποτελείται από δύο αντιπαράλληλα θυρίστορ ενσωµατωµένα στην ίδια πλάκα πυριτίου, µπορεί δε να χρησιµοποιηθεί για τάσεις µέχρι 6,5kV και για ρεύµατα µέχρι 3kA [12]

4 Στην κατηγορία των ηµιαγωγικών στοιχείων ισχύος POWER MOSFET ο Γερµανικός κατασκευαστικός οίκος INFINEON κατασκεύασε το έτος 1998 το βελτιωµένο στοιχείο COOLMOS, το οποίο έχει µειωµένη αντίσταση αγωγής και συνεπώς προκύπτει µείωση των απωλειών [17]. Από την παραπάνω ιστορική αναφορά στις εξελίξεις γίνεται σαφές ότι η εφεύρεση νέων ηµιαγωγικών στοιχείων ισχύος αποτελεί το κύριο επίπεδο καινοτοµικής επιστηµονικής δραστηριότητας στην περιοχή των Ηλεκτρονικών Ισχύος. Πρέπει, όµως, να επισηµανθεί ότι διαθέτοντας εξελιγµένα ηµιαγωγικά στοιχεία ισχύος µπορούν να κατασκευασθούν βελτιωµένοι µετατροπείς. Η βελτίωση εννοείται στην κατεύθυνση της αύξησης του βαθµού απόδοσης και του συντελεστή ισχύος, της µείωσης του όγκου και της αποτελεσµατικότερης ψύξης. Ο συντελεστής ισχύος βελτιώνεται εάν αυξηθεί η διακοπτική συχνότητα λειτουργίας των στοιχείων του µετατροπέα, διότι µειώνεται το περιεχόµενο των ανώτερων αρµονικών, οι οποίες συνοδεύουν τα ρεύµατα και διαχέονται στο δίκτυο. Έτσι προκύπτει ποιοτικό όφελος για το συνολικό ενεργειακό σύστηµα, που έχει ενσωµατωµένους τους ηλεκτρονικούς µετατροπείς ισχύος. Επίσης πρέπει να επισηµανθεί ότι, αν και οι δοµές των ηλεκτρονικών µετατροπέων δεν αλλάζουν µε ρυθµούς αντίστοιχους εκείνων των ηµιαγωγικών στοιχείων ισχύος, εντούτοις γίνεται έρευνα για τη δηµιουργία νέων τοπολογιών, αλλά κυρίως για βελτίωση των µεθόδων παλµοδότησης των διακοπτικών στοιχείων (π.χ. διάφοροι µέθοδοι PWM). Με την κατάλληλη διακοπτική λειτουργία των στοιχείων βελτιώνονται οι κυµατοµορφές ρευµάτων και τάσεων και συνεπώς βελτιώνονται τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των ενεργειακών µεγεθών. Καινοτοµίες, επίσης, υπάρχουν σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση και την κατασκευή των µετατροπέων και των ψυκτικών µέσων για την αποµάκρυνση της θερµότητας. Αξιόλογη είναι η τάση να παράγονται ολοκληρωµένα στοιχεία ισχύος, όπως για παράδειγµα τα module, όπου ενσωµατώνονται δύο, τρία, έξι ή και περισσότερα στοιχεία µέσα σε µία ενιαία µονάδα [18]. Η σύντοµη ανασκόπηση και θεώρηση της ανάπτυξης των Ηλεκτρονικών Ισχύος πείθει ότι πρόκειται για έντονα καινοτόµο επιστηµονικό και τεχνολογικό κλάδο µε τεράστια σηµασία για την τεχνολογική και οικονοµική ανάπτυξη της κοινωνίας. Ακολουθούν µερικές εικόνες ηµιαγωγικών στοιχείων ισχύος. Εικόνα 1: Στοιχεία IGBT (του κατασκευαστή Semikron) υπό την µορφή module και λοιπά ηλεκτρονικά εξαρτήµατα

5 Εικόνα 2: Το στοιχείο GTO [23]. Εικόνα 3: Στοιχείο GCT 4.0kA/4.5kV (του κατασκευαστή Mitsubishi) [23]. Εικόνα 4: Στοιχείο IGCT 4,5kV/2,1kA (του κατασκευαστή ΑΒΒ)

6 Εικόνα 5: Στοιχεία ΕΤΟ διαφόρων µεγεθών [23]. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Τα ηλεκτρονικά ισχύος µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών, όπου η ηλεκτρική ενέργεια µετατρέπεται σε άλλη µορφή ενέργειας, όπως είναι το µηχανικό έργο, η θερµότητα, ο φωτισµός κ.λ.π. Στη συνέχεια αναφέρονται οι πιο γνωστές αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις χρήσεως, όπου η παρεµβολή των ηλεκτρονικών ισχύος µεταξύ πηγής τροφοδοσίας και φορτίου είναι πλέον αναπόφευκτη. 1. Ηλεκτροκίνηση στη βιοµηχανία, όπου η κίνηση των διαφόρων µηχανών παραγωγής έργου γίνεται µέσω ηλεκτρικών κινητήρων συνεχούς ή εναλλασσοµένου ρεύµατος. Τα βιοµηχανικά ηλεκτρικά κινητήρια συστήµατα είναι, σχεδόν πάντα, ελεγχόµενα δηλ. η ταχύτητα ή η ροπή και συνεπώς η παρεχόµενη ισχύς ως συνάρτηση του χρόνου πρέπει να ακολουθεί δεδοµένο χρονοδιάγραµµα µε ακρίβεια, ταχύτητα και αξιοπιστία. Οι απαιτήσεις αυτές αποθηκεύονται ως πληροφορία σε µικροϋπολογιστές και η απόκλιση της πραγµατικής κατάστασης από την επιθυµητή δηµιουργεί κατάλληλα σήµατα, µε βάση τα οποία οδηγείται ένας µετατροπέας παράγοντας τα αναγκαία ηλεκτρικά µεγέθη. Παραδείγµατα: Τσιµεντοβιοµηχανία, χαρτοποιία, µεταλλοβιοµηχανία, κλωστοϋφαντουργία, βιοµηχανίες τροφών και ποτών, αντλιοστάσια, εργαλειοµηχανές για την επεξεργασία µετάλλου και άλλων υλικών, κ.λ.π. 2. Ηλεκτροκίνητα Μέσα Μεταφορών, όπου οι ηλεκτρικοί κινητήρες παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήµατα έναντι των µηχανών εσωτερικής καύσεως. Η αντιµετώπιση δύο αρνητικών παραγόντων, η ρύπανση του περιβάλλοντος και η απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες, επιτυγχάνεται κατά τον καλύτερο τρόπο χρησιµοποιώντας την ηλεκτροκίνηση. Λόγω της φύσεως των - 6 -

7 φορτίων πρέπει να ελέγχεται η ροή της ισχύος πολύ δραστικά, κάτι που εξασφαλίζεται µε τους ηλεκτρονικούς µετατροπείς ισχύος. Παραδείγµατα: Τρένο, µετρό, τρόλλεϋ, αυτοκίνητα, υποβρύχια και άλλα πλωτά µεταφορικά µέσα. 3. Παραγωγή και µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής χρειάζονται διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος για τον έλεγχο της διέγερσης των σύγχρονων γεννητριών και την οδήγηση πλήθους κινητήρων για βοηθητικές λειτουργίες και κυρίως για τη µεταφορά του λιγνίτη στους θερµοηλεκτρικούς σταθµούς. Επίσης στη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας υπό υψηλή συνεχή τάση για την αποφυγή των απωλειών και για την απλούστευση του συστήµατος µεταφοράς χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικοί µετατροπείς πολύ υψηλών τάσεων και πολύ υψηλής ισχύος. 4. Εκµετάλλευση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, π.χ. µετατροπή της αιολικής ή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Η φύση των ανεµογεννητριών και των φωτοβολταϊκών γεννητριών είναι τέτοια, ώστε να απαιτείται παρέµβαση ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος µεταξύ πηγής και ηλεκτρικού δικτύου, για τη σταθεροποίηση της τάσης και της συχνότητας και για µετασχηµατισµό των παραγόµενων ηλεκτρικών µεγεθών σε άλλα, που να είναι κατάλληλα τόσο για τον παραλληλισµό µε το δίκτυο όσο και για τη δηµιουργία µεµονωµένων πηγών τροφοδοσίας σε αποµακρυσµένες περιοχές. 5. Συστήµατα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξασφάλιση τροφοδοσίας κρίσιµων ηλεκτρικών φορτίων σε περιπτώσεις διαταράξεων του ηλεκτρικού δικτύου. Παραδείγµατα: Νοσοκοµειακές χρήσεις, αεροδρόµια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π. 6. Ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία για οικιακές χρήσεις ή εργαστηριακές χρήσεις, όπου απαιτείται έλεγχος της ροής ισχύος. Παραδείγµατα: Κλιµατιστικά, πλυντικά, ηλεκτροσυγκολλήσεις,κ.λ.π. 7. Ηλεκτροχηµικές και ηλεκτροµεταλλουργικές διεργασίες, όπως είναι η ηλεκτρόλυση όπου απαιτείται χαµηλή συνεχής τάση και υψηλά συνεχή ρεύµατα, ο γαλβανισµός, η τήξη των µετάλλων όπου απαιτείται εναλλασσόµενο µαγνητικό πεδίο υψηλής συχνότητας, κ.λ.π. 8. Φωτισµός, όπου απαιτείται αυτόµατη ρύθµιση της φωτεινής έντασης, π.χ. ηχοφωτορυθµικές διατάξεις, κ.λ.π. 9. Θερµότητα, όπου η θερµική ενέργεια που προέρχεται από µία ηλεκτρική πηγή πρέπει να ακολουθεί κάποιο επιθυµητό χρονοδιάγραµµα και συγκεκριµένες προδιαγραφές. Παραδείγµατα: Επαγωγική θέρµανση, θερµική σκλήρυνση υλικών, θέρµανση ειδικών χώρων για διατήρηση σταθερής θερµοκρασίας σε ορισµένο επίπεδο, κ.λ.π. Ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση εφαρµογών χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικοί µετατροπείς µε θυρίστορ (µεγάλα φορτία υπό υψηλές τάσεις και µεγάλα ρεύµατα) ή τρανζίστορ ισχύος µε σπουδαιότερο εκπρόσωπο το IGBT (για µικρότερης κλίµακας ισχύ) κ.ο.κ. Ειδικά στις περιπτώσεις υψηλών συχνοτήτων λειτουργίας των µετατροπέων, π.χ. 500kHz, χρησιµοποιούνται τρανζίστορ MOSFET. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι µετατροπείς συντονισµού, οι οποίοι γενικά είναι µικρής ισχύος. Ακολουθούν µερικές εικόνες από τυπικές εφαρµογές των παραπάνω περιοχών

8 Εικόνα 6: Το µαγνητικό τρένο Transrapid στη Σαγκάη (Κίνα) το έτος 2003, 430 km/h, πρώτη εµπορική εφαρµογή στον κόσµο. εξιά φαίνεται το σύστηµα των ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος για την τροφοδοσία των γραµµικών κινητήρων. (Από το περιοδικό Elektrische Bahnen, 10/2004, σελίδα 452). Εικόνα 7: Μετατροπείς εναλλασσόµενης τάσης σε συνεχή µε στοιχεία IGBT για υπόγεια µεταφορά ισχύος υπό υψηλή συνεχή τάση [24]

9 Εικόνα 8: Ηλεκτρονικός µετατροπέας εναλλασσόµενης τάσης σε συνεχή υψηλή τάση για µεταφορά ενέργειας [25]. Σχήµα 2: Σχηµατική παράσταση µετατροπέα τύπου µήτρας για τον έλεγχο ασύγχρονης µηχανής [26]. 4. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τεχνικές διατάξεις που συµπεριλαµβάνουν µετατροπείς µε ηλεκτρονικά ισχύος υπάρχουν στα εργοστάσια παραγωγής τσιµέντων (π.χ. ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) και είναι µεγάλης ισχύος. Εκεί χρησιµοποιούνται ασύγχρονοι κινητήρες µε ισχύ της τάξεως των 4MW και τάση 6kV, οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται ως προς την ταχύτητά τους σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις της παραγωγής. Αυτός ο αυτόµατος έλεγχος επιτυγχάνεται µέσω ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος στο δακτυλιοφόρο δροµέα των ασύγχρονων κινητήρων, οι οποίοι απαρτίζουν το γνωστό σύστηµα «κασκάντε». Επίσης, στις Ελληνικές χαρτοποιητικές βιοµηχανίες υπάρχουν συστήµατα ελέγχου κινητήρων συνεχούς ρεύµατος µεγάλης ισχύος για τον αυτόµατο έλεγχο της λειτουργίας των χαρτοποιητικών µηχανών. Πέραν των δύο παραπάνω - 9 -

10 περιπτώσεων υπάρχει πλήθος άλλων εφαρµογών των ηλεκτρονικών ισχύος στις βιοµηχανικές µονάδες της χώρας µας, όπου η ισχύς ξεκινάει από µικρές τιµές της τάξεως µερικών kw και φθάνει τις εκατοντάδες kw. Με το πέρασµα του χρόνου ο εκσυγχρονισµός της ελληνικής βιοµηχανίας επιβάλλει όλο και περισσότερο τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, διότι εκτός της αναγκαιότητας για πραγµατοποίηση του αυτόµατου ελέγχου της λειτουργίας των παραγωγικών µονάδων, µε τα ηλεκτρονικά ισχύος εξοικονοµείται ενέργεια µε ευεργετικές συνέπειες τόσο στα ενεργειακά αποθέµατα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσο και στο κόστος των παραγόµενων προϊόντων. Η χρήση ελεγχόµενων ηλεκτρικών κινητηρίων συστηµάτων, σε παγκόσµιο επίπεδο, σύµφωνα µε σοβαρούς υπολογισµούς κρατικών και ιδιωτικών φορέων οδηγεί σε βελτίωση του βαθµού απόδοσης και εξοικονόµηση µεγάλων ποσών ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτροκίνητα µέσα µεταφορών στην Ελλάδα, συστήµατα κίνησης µε ηλεκτρονικές διατάξεις µεγάλης ισχύος χρησιµοποιούνται ήδη από τον Ο.Σ.Ε. στη γραµµή Ειδοµένης-Θεσσαλονίκης και βέβαια θα χρησιµοποιηθούν πολύ σύντοµα στη γραµµή Θεσσαλονίκης-Αθήνας, η οποία σύντοµα θα ολοκληρωθεί. Στα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται κινητήριες µονάδες ισχύος 5MW, οι δε κινητήρες είναι τριφασικοί ασύγχρονοι τροφοδοτούµενοι από το δίκτυο των 50Hz µε τάση 25kV, η οποία µετασχηµατίζεται σε µικρότερη τάση µεταβλητής συχνότητας µέσω µετασχηµατιστή, ελεγχόµενης ανορθωτικής διάταξης και αντιστροφέα, προσαρµόζοντας τάση και συχνότητα στις τιµές που απαιτεί κάθε στιγµή το ηλεκτροκινητήριο σύστηµα των συρµών. Επίσης, στο µετρό της Αθήνας, στον προαστιακό σιδηρόδροµο, στο τραµ, στα τρόλλεϋ και στον αστικό ηλεκτρικό σιδηρόδροµο Πειραιά-Κηφισίας, χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικοί µετατροπείς ισχύος µε προφανή θετικά αποτελέσµατα λόγω «καθαρής» ηλεκτροκίνησης και καλύτερων επιδόσεων οφειλόµενων στους ηλεκτρικούς κινητήρες. Ηλεκτρονικά ισχύος χρησιµοποιεί η.ε.η. στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η µονάδα ισχύος 500MW, που πρόσφατα εγκαταστάθηκε κοντά στην Άρτα, µετατρέπει υπερυψηλή εναλλασσόµενη τάση 400kV σε υψηλή συνεχή τάση 500kV για την υποθαλάσσια σύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας µήκους περίπου 220 χιλιοµέτρων. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο. Για τη ροή της ηλεκτρικής ισχύος χρησιµοποιείται ένα καλώδιο ποντισµένο στον πυθµένα της θάλασσας για την όδευση του ρεύµατος σε µία κατεύθυνση και η επιστροφή του γίνεται µέσω του νερού της θάλασσας. Στην Ιταλία υπάρχει αντίστοιχη εγκατάσταση που συνδέει τον υποθαλάσσιο αγωγό µε το τριφασικό σύστηµα της Ιταλίας. Επίσης, ηλεκτρονικά ισχύος χρησιµοποιούνται στις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους διάφορους σταθµούς νεώτερης γενιάς για τον έλεγχο της διέγερσης των σύγχρονων γεννητριών. Πέραν των µεγάλων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχει πλήθος άλλων περιπτώσεων µικρής έως µεσαίας ισχύος, όπου εφαρµόζονται τα ηλεκτρονικά ισχύος στην Ελλάδα. Όµως, τίθεται το ερώτηµα, εάν χρησιµοποιούνται οι ηλεκτρονικές διατάξεις ισχύος παντού, όπου στην εποχή µας έπρεπε να χρησιµοποιούνται. Η απάντηση είναι όχι, διότι υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι δεν προχώρησαν ακόµη στην εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων µετατροπής ενέργειας. Είναι γνωστό από µελέτες ότι στη χώρα µας γενικώς καταναλώνεται 50% περισσότερη ενέργεια για την παραγωγή µίας µονάδας προϊόντος σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο χώρο της επιστήµης και της ανάπτυξης της τεχνολογίας στην Ελλάδα η κατάσταση έχει ως εξής: Στα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Υπολογιστών των Ελληνικών Πανεπιστηµίων καθώς και στα αντίστοιχα τµήµατα των Τ.Ε.Ι. η διδασκαλία των Ηλεκτρονικών Ισχύος άρχισε κυρίως από το 1975, περίπου, µε διαφορετικούς ρυθµούς στα διάφορα Ιδρύµατα. Για παράδειγµα, στο Πανεπιστήµιο Πατρών άρχισε τον Οκτώβριο του 1975, αργότερα ακολούθησε και στα άλλα Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Επίσης, πριν από µερικά χρόνια εισήχθηκαν σχετικά µαθήµατα στα Τεχνικά Λύκεια, καθώς και σε άλλους φορείς που παρέχουν τεχνική εκπαίδευση. Στα Πανεπιστήµια παράλληλα µε τη διδασκαλία των Ηλεκτρονικών Ισχύος διεξάγεται βασική έρευνα σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ένας µεγάλος αριθµός διπλωµατικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών εκπονείται κάθε έτος και αρκετές πρωτότυπες Ελληνικές εργασίες δηµοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά και στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Όµως, πρέπει να τονισθεί ότι το επίπεδο χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη εφαρµοσµένης έρευνας και την παραγωγή Ελληνικών προϊόντων είναι εξαιρετικά χαµηλό. Στη δεκαετία του 1980 η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας είχε προκηρύξει κάποια ερευνητικά προγράµµατα για την εκπόνηση ερευνητικών έργων στην περιοχή των Ηλεκτρονικών Ισχύος, συνήθως µικρής χρηµατοδότησης, στη συνέχεια όµως η δραστηριότητα αυτή ατόνησε. Οι ερευνητικές οµάδες των Πανεπιστηµίων προσπαθούν να ακολουθούν τις διεθνείς δραστηριότητες, έστω υπό τις πενιχρές οικονοµικές δυνατότητες της κρατικής χρηµατοδότησης

11 Στον ιδιωτικό τοµέα υπάρχει κάποια δραστηριότητα, µικρής εµβέλειας, κυρίως στην παραγωγή τροφοδοτικών µικρής ισχύος και εκπαιδευτικών συσκευών. Οι συµπράξεις Πανεπιστηµίων και βιοµηχανιών ή άλλων Φορέων για την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης στην κατεύθυνση των Ηλεκτρονικών Ισχύος είναι σε πολύ χαµηλό επίπεδο, σε αντίθεση µε άλλες σύγχρονες επιστηµονικέςτεχνολογικές περιοχές, όπου η κατάσταση είναι κάπως ικανοποιητική. Από τα παραπάνω είναι σαφής η διαπίστωση, ότι στην Ελλάδα πρέπει ακόµη να γίνουν πολλά στην κατεύθυνση της προώθησης της γνώσης και της ανάπτυξης της τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Ισχύος. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η περιοχή των Ηλεκτρονικών Ισχύος σε συνδυασµό µε τα συστήµατα Ηλεκτρικής Κίνησης χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ερευνητική και αναπτυξιακή ένταση διεθνώς και δικαίως θεωρείται περιοχή αιχµής. Στην Ελλάδα υπάρχει το έµψυχο δυναµικό για την προώθηση της Επιστήµης και της Τεχνολογίας, αρκεί να αυξηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στον τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης τόσο της Πολιτείας όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Η χρήση των συστηµάτων µετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας µέσω Ηλεκτρονικών Ισχύος είναι επιβεβληµένη για ενεργειακούς, περιβαλλοντικούς και οικονοµοτεχνικούς λόγους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Meyer, M.: Leistungselektronik, Springer-Verlag, [2] The IEEE Power Electronics: The second Electronics Revolution, IEEE Power Engineering Review, May 1991, Vol. 11, pp [3] Zach, F.: Entwicklungsproblematik der modernen Leistungselektronik, E. und M., Jahrgang 92, Heft 2, 1975, S [4] Stein, K.-U.: Leistungshalbleiter Entwicklung und Perspektiven, Siemens Zeitschrift 4/87, S [5] Sitting, R.: Leistungshalbleiter für die Traktion, Elektrische Bahnen, 9/99, S [6] Σαφάκας, Α.: Ηλεκτρονικά Ισχύος Γενική θεώρηση της υφιστάµενης κατάστασης, τάσεις και προοπτικές, ιήµερο ΤΕΕ µε τίτλο «Τεχνολογία και βιοµηχανικές εφαρµογές των ηλεκτρονικών ισχύος Βιοµηχανικά ηλεκτρονικά», Σεπτεµβρίου 2000, Αθήνα, Πρακτικά ιηµέρου. [7] Lorenz, L.: Power Electronics in the Technological Change, Infineon Technologies, Εισήγηση στο ιήµερο του ΤΕΕ µε τίτλο «Τεχνολογία και βιοµηχανικές εφαρµογές των ηλεκτρονικών ισχύος Βιοµηχανικά ηλεκτρονικά», Σεπτεµβρίου 2000, Αθήνα, Πρακτικά ιηµέρου. [8] Σαφάκας, Α.: Εξελίξεις στα Ηλεκτρονικά Ισχύος, ιήµερο «Ηλεκτρονικά Ισχύος Παραγωγή, εφαρµογή, εκπαίδευση», ΤΕΕ, 23-24/2/1989, Τεχνικά Χρονικά 1 η Έκτακτη Έκδοση, 1992, σελ [9] A publication of the National Manufacturing Center of Excellence: Emitter Turn-Off Device: Improving Power Application Performance, June 2002, [10] Dr. Alex Q. Huang: Emitter Turn-Off (ETO) Thyristor Development, FY 2001 Energy Storage Systems Program Power, 20/10/2003. [11] Σαµουρέλης, Α.: Μελέτη Κατασκευαστικών και Λειτουργικών Χαρακτηριστικών Νέων Ηλεκτρονικών Στοιχείων Ισχύος, ιπλωµατική Εργασία Νο 213, Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, Πανεπιστήµιο Πατρών, [12] Bjorn Backlund, Jan-Olav Boeris, Ken Thomas, Robert Waishar, Jung Waldmeyer, Orhan Toker: Bi-Directional Control Thyristor, ABB Semiconductors AG, SHORT FORM CATALOGUE [13] Carol Er., Klaka Sven, Linder St.: Integrated Gate Commutated Thyristors, ABB Semiconductors AG, 5600 Lenburg, Switzerland, SHORT FORM CATALOGUE [14] Horold M. Stillman: IGCTs megawatt power switches for medium voltage applications, Reprint from ABB Review 3/97, Asea Brown Boveri A.G., SHORT FORM CATALOGUE

12 [15] Thomas Stiasnny, Bjoerm Oedegard, Eric Carroll: Lifetime Engineering for the Next Generation of Application-Specific IGCTs, ABB Semiconductors AG, Switzerland, SHORT FORM CATALOGUE [16] Grünig, H.: IGCT Technology A Quantum Leap for High-power Converters, ABB Industrie AG, SHORT FORM CATALOGUE [17] INFINEON TECHNOLOGIES: COOLMOS: Power Management & Supply, Aug. 2000, [18] IXYS: SEMICONDUCTORS, 2004/2005. [19] Σαφάκας, Α.: Ηλεκτρονικά Ισχύος: Τέσσαρες εκαετίες Εξελίξεων, Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 5 ο, Μάρτιος 1996, σελ [20] Van Wyk, J.: Present and Future Trends in Power electronics Converters, 6 th European Conference on Electronics and Applications, Spain, Proceedings, Vol. 0 - key- notes papers, pp [21] Majumber, G.: Future of power Semiconductors, Mitsubishi Electric Corporation, Japan, 2004 IEEE 35 th Annual Power electronics Specialists Conference, Aachen, Germany, June 20-25, [22] Mohan/Undeland/Robbins: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ, Α. Τζιόλα Εκδόσεις, Θεσσαλονίκη, [23] Yuxin Li: Innovative GTO Thyristor Based Switches Through Unity Gain Turn-Off, Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Electrical Engineering, Virginia Polytechnic Institute, 22/09/2000, Blacksburg, Virginia, U.S.A.. [24] ABB Review: Innovation the DNA of business, ABB, 4/2005. [25] Schnettler, A., De Doncker, Rik W., Gockenbach, E.: Leistungselectronische Bauelemente, Energie, VDE/ETG, 10/2004. [26] Krause, J.: Leistungselektronik und Antriebstechnik von morgen, etz, Heft 12/2005, S

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 12-ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 12-ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΗΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 12-ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο

Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Σ.Τ.ΕΦ. Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο Βουγιουκλάκης Παναγιώτης & Κοντογιώργης Μιχαήλ Πτυχιακή Εργασία Πειραιάς Νοέμβριος 2012 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ι. ΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Γιώργος Εμμανουηλίδης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Γιώργος Εμμανουηλίδης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Γιώργος Εμμανουηλίδης Ιούλιος 2011 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων... 4 2.1. Ιστορία των ηλεκτρικών οχημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

HVDC Συστήµατα Μεταφοράς Ενέργειας

HVDC Συστήµατα Μεταφοράς Ενέργειας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HVDC Συστήµατα Μεταφοράς Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των εισερχόμενων εξωτερικών υπερτάσεων στον HVDC σταθμό μετατροπής του Αράχθου με τη χρήση του λογισμικού ΑTP-EMTP

Διερεύνηση των εισερχόμενων εξωτερικών υπερτάσεων στον HVDC σταθμό μετατροπής του Αράχθου με τη χρήση του λογισμικού ΑTP-EMTP AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διερεύνηση των εισερχόμενων εξωτερικών υπερτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ.....3 1.1 Εισαγωγικά στοιχεία...3 1.1.1 Αρμονική παραμόρφωση..3 1.1.2 Αρμονικές και μεταβατικά... 4 1.1.3 Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Κυψελών Καυσίμου Εφαρμογές»

«Καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Κυψελών Καυσίμου Εφαρμογές» «Καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Κυψελών Καυσίμου Εφαρμογές» Σάββας Τσοτουλίδης, Διπλ. Ηλ. Μηχ/κός, Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΙΗΜΕΡΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΤΕΕ, 12-13 Ιανουαρίου 2006 «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος

ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος Ι. K. Κοµπούγιας, Α. Χ. Νανάκος, Ν. Π. Φίλιππας, Ε. K. Τατάκης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη προηγμένου συστήματος ελέγχου για κυψελίδα καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛIAΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΕΪΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ AM:4687 ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ:4712 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Συγκριτική μελέτη εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος σε εξοχική κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Τοµέας Συστηµάτων Παραγωγής Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 EDITORIAL 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΜΑΘΑΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 5 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 EDITORIAL 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΜΑΘΑΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 5 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 EDITORIAL 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΜΑΘΑΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 5 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Η ΛΥΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 16 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 23 ΑΙΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ : HARDWARE: SR1, SR1-Q, SR2, SR3,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημιο Πειραιώς, Τμημα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή στην Προσοµοίωση και Αναγνώριση Ανεµογεννητριών µε Ασύγχρονη Γεννήτρια για την ηµιουργία Μειωµένης Τάξης Ισοδυνάµων Μοντέλων

Συµβολή στην Προσοµοίωση και Αναγνώριση Ανεµογεννητριών µε Ασύγχρονη Γεννήτρια για την ηµιουργία Μειωµένης Τάξης Ισοδυνάµων Μοντέλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Συµβολή στην Προσοµοίωση και Αναγνώριση Ανεµογεννητριών µε Ασύγχρονη Γεννήτρια για την ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Επιβλέπων: Μαδεμλής Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα