«ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ»"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Αθήνα, 5-6 Απριλίου «ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ» Αθανάσιος Ν. Σαφάκας Καθηγητής ρ.-μηχ. Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήµιο Πατρών. Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Ενέργειας Ρίο-Πάτρα Τηλ , Fax Περίληψη Η επιστηµονική περιοχή των Ηλεκτρονικών Ισχύος σε συνδυασµό µε τα Συστήµατα Ηλεκτρικής Κίνησης, παγκοσµίως, βρίσκεται µεταξύ των δραστηριοτήτων αιχµής. Σε µία διαδροµή πέντε δεκαετιών σηµειώθηκε τεράστια πρόοδος µε ραγδαίους ρυθµούς στην κατάκτηση νέων γνώσεων και στην ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών. Οι εφαρµογές εκτείνονται σε ένα ευρύτατο φάσµα της σύγχρονης τεχνολογίας µε ευεργετικά αποτελέσµατα για την αυτοµατοποίηση και τον εκσυγχρονισµό, την εξοικονόµηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονοµική ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθµιση της κοινωνίας. Στην παρούσα εργασία αναλύεται εν συντοµία η κατάσταση στην Ελλάδα µε βάση τα δεδοµένα στο χώρο της έρευνας και της διδασκαλίας και των εφαρµογών σε όλα τα αντιπροσωπευτικά πεδία. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από οποιαδήποτε αναφορά στην επιστήµη και την τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Ισχύος είναι σκόπιµο να διευκρινισθούν ορισµένες θεµελειακές έννοιες. Γενικά µε τον όρο «ηλεκτρονικά» εννοούµε τα ηλεκτρονικά δοµικά στοιχεία και τις συσκευές που στηρίζονται στις ιδιότητες των ηµιαγωγικών υλικών, τα οποία, από την άποψη των δυνατοτήτων δηµιουργίας ηλεκτρικού ρεύµατος, βρίσκονται µεταξύ των µεταλλικών αγωγών και των µονωτικών υλικών. Οι ηµιαγωγοί διακρίνονται από τα αγώγιµα µέταλλα ως προς την ηλεκτρική αγωγιµότητα, η οποία είναι πολύ µικρότερη εκείνης των µετάλλων, καθώς και ως προς τη χαρακτηριστική ιδιότητα ότι διαθέτουν φορείς αρνητικού και θετικού φορτίου, αλλά και τη δυνατότητα επηρεασµού της ηλεκτρικής αγωγιµότητας. Η τιµή της αγωγιµότητας µπορεί να µεταβάλλεται εντός µίας ευρείας περιοχής. Με βάση αυτή τη δυνατότητα επιτυγχάνεται ο µηδενισµός του ρεύµατος που ρέει µέσα στα ηµιαγωγικά στοιχεία καθώς και η επιλογή ρεύµατος µιας επιθυµητής τιµής, φθάνοντας µέχρι µία ανώτατη επιτρεπτέα τιµή. Η ελεγξιµότητα της ροής του ρεύµατος µε µεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια αποτέλεσε την ιδιότητα κλειδί για την «επαναστατική» ηλεκτρονική τεχνολογία των τελευταίων δεκαετιών. Η συνολική περιοχή των ηλεκτρονικών µπορεί να θεωρηθεί ως σύνθεση δύο µεγάλων υποπεριοχών, δηλ. της περιοχής των ηλεκτρονικών για την επεξεργασία πληροφοριών, όπου κυριαρχεί η απαίτηση να µην υπάρχουν απώλειες πληροφοριών, και της περιοχής των ηλεκτρονικών ισχύος για το µετασχηµατισµό και τον έλεγχο της ροής της ηλεκτρικής ενέργειας. Στη δεύτερη περιοχή κυρίαρχη απαίτηση είναι η ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας και έτσι η επίτευξη υψηλού βαθµού απόδοσης, παρέχοντας µε αξιοπιστία την εκάστοτε επιθυµητή ποσότητα ενέργειας. Η κατάταξη αυτή φαίνεται παραστατικά στο - 1 -

2 διάγραµµα του σχήµατος 1, όπου διακρίνονται οι κατηγορίες των ιδιαίτερων γνωστικών περιοχών και αντικειµένων έρευνας και ανάπτυξης, που σχετίζονται µε τα Ηλεκτρονικά Ισχύος [1]. Σχήµα 1. Σχηµατική παράσταση των περιοχών επιστήµης και τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Σκοπός των Ηλεκτρονικών Ισχύος είναι ο µετασχηµατισµός των κυµατοµορφών των ηλεκτρικών µεγεθών, όπως είναι η µετατροπή της εναλλασσόµενης τάσης σε συνεχή, ή αντίστροφα η µετατροπή συνεχούς τάσεως σε εναλλασσόµενη, µεταβάλλοντας τη συχνότητα και την ενεργό τιµή αυτής. Μέσω αυτών των µετατροπών επιτυγχάνεται η τροφοδοσία των διαφόρων ηλεκτρικών φορτιών π.χ. µηχανών συνεχούς ρεύµατος, µηχανών εναλλασσοµένου ρεύµατος κ.λ.π., όπου ιδιαίτερη σηµασία έχει ο έλεγχος της ποσότητας ισχύος σε κάθε χρονική στιγµή ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του χρήστη, οι οποίες συνήθως είναι αρκετά πολύπλοκες. Επιπλέον, οι διαδικασίες µετατροπής των ηλεκτρικών µεγεθών µε ταυτόχρονη µετατροπή της ενέργειας, π.χ. από ηλεκτρική σε µηχανική, πρέπει να διεκπεραιώνεται γρήγορα, αξιόπιστα, µε υψηλές τιµές του βαθµού απόδοσης και του συντελεστή ισχύος, καθώς και µε µικρό κόστος. Στις εφαρµογές τα συστήµατα µε ηλεκτρονικές διατάξεις ισχύος εκτείνονται από την περιοχή των µικρών µεγεθών ισχύος (mw) µέχρι πολύ µεγάλες τιµές (τάξεως εκατοντάδων MW). Πρέπει να επισηµανθεί µε ιδιαίτερη έµφαση, ότι οι διαδικασίες µετατροπών ενέργειας διεκπεραιώνονται από τους ηλεκτρονικούς µετατροπείς ισχύος µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών διατάξεων χαµηλής ισχύος, κυρίως δε µέσω µικροεπεξεργαστών και γενικά της ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτό είναι αναγκαίο, διότι τα ηµιαγωγικά στοιχεία ισχύος στην ουσία είναι διακοπτικές µονάδες, των οποίων η διακοπτική λειτουργία διεκπεραιώνεται µε εντολές προερχόµενες από ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώµατα κατάλληλα προγραµµατισµένα σύµφωνα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις των φορτίων. Συνεπώς, η πρόοδος της επιστήµης και της τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Ισχύος καθορίζεται αφενός από τα επιτεύγµατα στη δηµιουργία νέων ηµιαγωγικών στοιχείων ισχύος αφετέρου και από τις εξελίξεις στα ηλεκτρονικά χαµηλής ισχύος, π.χ. στη µικροηλεκτρονική. 2. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Το ξεκίνηµα της τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Ισχύος χρονολογείται από το 1882, τότε που άρχισε για πρώτη φορά η µελέτη του φωτεινού τόξου Hg και επικράτησε η σκέψη για χρήση του σε ανορθωτικές διατάξεις. Τελικά το έτος 1902 κατασκευάσθηκε ο πρώτος ανορθωτής Hg για τεχνικές εφαρµογές (Cooper

3 Hewitt Electric Co). Στη συνέχεια οι εξελίξεις υπήρξαν θεαµατικές και φθάσαµε στο έτος 1948, κατά το οποίο έγινε η εφεύρεση του τρανζίστορ από τους Bardeen, Brattain και Shockley στο ερευνητικό κέντρο Bell Laboratories στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, στους οποίους λίγο αργότερα δόθηκε το βραβείο Νόµπελ. Η εφεύρεση αυτή σήµανε την έναρξη της πρώτης «επανάστασης» των ηλεκτρονικών, διότι ξεκίνησε η αλµατώδης ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, που οδήγησε στη δηµιουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Η κατασκευή του τρανζίστορ έδωσε ώθηση για την εφεύρεση ενός άλλου ηµιαγωγικού στοιχείου, του θυρίστορ, κατά το 1958 από την εταιρεία General Electric Company στις Η.Π.Α. Η εφεύρεση αυτή σήµανε την έναρξη της δεύτερης «επανάστασης» στη σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία, αλλά αυτή τη φορά στόχος ήταν κυρίως η ενεργειακή τεχνολογία. ηµιουργήθηκαν ηµιαγωγικά στοιχεία για µεγάλα ρεύµατα και µεγάλες τάσεις, σε αντίθεση µε το τρανζίστορ που κατ εξοχήν λειτουργεί υπό µικρές τάσεις και ρεύµατα και βρήκε εφαρµογές στην επεξεργασία της πληροφορίας. Το θυρίστορ είναι ένα ελεγχόµενο στοιχείο αλλά έχει µία ουσιώδη, δυσµενή, ιδιότητα που το διαφοροποιεί από το τρανζίστορ. Τίθεται σε κατάσταση αγωγής µε παλµό «έναυσης» όταν µεταξύ ανόδου και καθόδου επικρατεί θετική τάση, αλλά δεν «σβήνει», δηλ. δεν διακόπτεται η ροή του ρεύµατος διακόπτοντας την παλµοδότηση της πύλης (Gate), παρά µόνον όταν αντιστραφεί η τάση µεταξύ ανόδου και καθόδου. Βεβαίως, λόγω της αντοχής του θυρίστορ σε υψηλές τιµές τάσεως και ρεύµατος, αυτό αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πολύτιµο διακοπτικό ηµιαγωγικό στοιχείο για τον έλεγχο µεγάλων ποσοτήτων ισχύος. Όµως, αµέσως µετά τη δηµιουργία του η έρευνα στράφηκε προς τη δηµιουργία άλλων στοιχείων, τα οποία έπρεπε να είναι ικανά να «σβήνουν» µε την κατάλληλη παλµοδότηση της πύλης. Έτσι, το έτος 1959 ανακαλύφθηκε το στοιχείο GTO (Gate Turn Off), το οποίο µε έναν κατάλληλο παλµό σβέσεως µπορεί να τεθεί σε µη αγώγιµη κατάσταση. Ο παλµός αυτός, όµως, πρέπει να έχει πολύ µεγαλύτερη τιµή σε σύγκριση µε τον παλµό έναυσης, κάτι που αποτελεί µειονέκτηµα. Γι αυτό η έρευνα συνεχίσθηκε µε εντατικούς ρυθµούς για τη δηµιουργία στοιχείων, ικανών για µεγάλες τιµές τάσεων και ρευµάτων, αλλά να έχουν τη δυνατότητα σβέσης, όπως συµβαίνει στο τρανζίστορ. Αυτή η διαφορά στον τρόπο σβέσεως προσδίδει σηµαντικές δυνατότητες σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της διακοπτικής λειτουργίας και συνεπώς της ροής ισχύος διαµέσου του ηλεκτρονικού µετατροπέα ισχύος. Το έτος 1970 κατασκευάσθηκε το διπολικό τρανζίστορ ισχύος (Bipolar Transistor), αρχικά για τάσεις και ρεύµατα της τάξεως των 500V και 20Α. Την ίδια χρονική περίοδο δηµιουργήθηκε το τρανζίστορ ισχύος MOSFET, το οποίο διακρίνεται για την υψηλή διακοπτική συχνότητα λειτουργίας (π.χ. 100kHz). Πολύ σηµαντική υπήρξε η δηµιουργία του τρανζίστορ IGBT (Integrated Gate Bipolar Transistor), το έτος 1980, διότι πρόκειται για ένα ηµιαγωγικό στοιχείο που συνδυάζει τη βασική ιδιότητα του τρανζίστορ και τα βασικά χαρακτηριστικά του θυρίστορ. ηλαδή µε την εφαρµογή µιας µικρής συνεχούς τάσεως στην πύλη το στοιχείο καθίσταται αγώγιµο, αλλά µόλις µηδενισθεί αυτή η τάση διακόπτεται η ροή του κύριου ρεύµατος. Αυτή η διακοπτική διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί µε συχνότητα της τάξεως 30kHz έως 50kHz (ανάλογα µε τον τύπο του στοιχείου), χωρίς να αποκλείονται υψηλότερες συχνότητες λαµβάνοντας, όµως, υπόψη την αύξηση των διακοπτικών απωλειών. Επίσης, τα τρανζίστορ IGBT έχουν την ικανότητα να επιτρέπουν τη διέλευση υψηλών ρευµάτων και να αντέχουν υπό υψηλές τάσεις, δηλαδή έχουν χαρακτηριστικά όµοια µε εκείνα των θυρίστορ. Επίσης την ίδια περίοδο δηµιουργήθηκε το ηµιαγωγικό στοιχείο ισχύος MOS Controlled Thyristor (MCT). Κατά το έτος 1990 δηµιουργήθηκε το ηµιαγωγικό στοιχείο IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristor), το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ως µία βελτιωµένη κατασκευή του θυρίστορ GTO, αποκτώντας καλύτερες διακοπτικές ιδιότητες. Το στοιχείο αυτό χρησιµοποιείται σε ηλεκτρονικούς µετατροπείς ισχύος πολύ µεγάλης ισχύος, της τάξεως των MW, λόγω των υψηλών τιµών ρεύµατος και τάσεως και παρουσιάζει καλύτερα δυναµικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε το θυρίστορ GTO (πολύ µικρότερο χρόνο διακοπής του ρεύµατος) [13] [14] [15] [16]. Κατά το έτος 1998 προέκυψε ένα νέο ηµιαγωγικό στοιχείο ισχύος από µία ερευνητική οµάδα του πανεπιστηµίου Virginia Tech των Η.Π.Α. µε την επωνυµία ΕΤΟ (Emitter Turn-Off Thyristor) [9] [10] [11]. Η ίδια οµάδα δήλωσε ότι εργάζεται για την ανάπτυξη ενός άλλου στοιχείου µε την ονοµασία RGCT. Τα στοιχεία αυτά ακόµη δεν φαίνεται να είναι διαθέσιµα στην αγορά. Ο οίκος ΑΒΒ, το 1999, εισήγαγε στην αγορά το ηµιαγωγικό στοιχείο ισχύος BCT (Bi-Directional Control Thyristor), το οποίο είναι ένα εξελιγµένο θυρίστορ ελέγχου φάσης και αποτελείται από δύο αντιπαράλληλα θυρίστορ ενσωµατωµένα στην ίδια πλάκα πυριτίου, µπορεί δε να χρησιµοποιηθεί για τάσεις µέχρι 6,5kV και για ρεύµατα µέχρι 3kA [12]

4 Στην κατηγορία των ηµιαγωγικών στοιχείων ισχύος POWER MOSFET ο Γερµανικός κατασκευαστικός οίκος INFINEON κατασκεύασε το έτος 1998 το βελτιωµένο στοιχείο COOLMOS, το οποίο έχει µειωµένη αντίσταση αγωγής και συνεπώς προκύπτει µείωση των απωλειών [17]. Από την παραπάνω ιστορική αναφορά στις εξελίξεις γίνεται σαφές ότι η εφεύρεση νέων ηµιαγωγικών στοιχείων ισχύος αποτελεί το κύριο επίπεδο καινοτοµικής επιστηµονικής δραστηριότητας στην περιοχή των Ηλεκτρονικών Ισχύος. Πρέπει, όµως, να επισηµανθεί ότι διαθέτοντας εξελιγµένα ηµιαγωγικά στοιχεία ισχύος µπορούν να κατασκευασθούν βελτιωµένοι µετατροπείς. Η βελτίωση εννοείται στην κατεύθυνση της αύξησης του βαθµού απόδοσης και του συντελεστή ισχύος, της µείωσης του όγκου και της αποτελεσµατικότερης ψύξης. Ο συντελεστής ισχύος βελτιώνεται εάν αυξηθεί η διακοπτική συχνότητα λειτουργίας των στοιχείων του µετατροπέα, διότι µειώνεται το περιεχόµενο των ανώτερων αρµονικών, οι οποίες συνοδεύουν τα ρεύµατα και διαχέονται στο δίκτυο. Έτσι προκύπτει ποιοτικό όφελος για το συνολικό ενεργειακό σύστηµα, που έχει ενσωµατωµένους τους ηλεκτρονικούς µετατροπείς ισχύος. Επίσης πρέπει να επισηµανθεί ότι, αν και οι δοµές των ηλεκτρονικών µετατροπέων δεν αλλάζουν µε ρυθµούς αντίστοιχους εκείνων των ηµιαγωγικών στοιχείων ισχύος, εντούτοις γίνεται έρευνα για τη δηµιουργία νέων τοπολογιών, αλλά κυρίως για βελτίωση των µεθόδων παλµοδότησης των διακοπτικών στοιχείων (π.χ. διάφοροι µέθοδοι PWM). Με την κατάλληλη διακοπτική λειτουργία των στοιχείων βελτιώνονται οι κυµατοµορφές ρευµάτων και τάσεων και συνεπώς βελτιώνονται τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των ενεργειακών µεγεθών. Καινοτοµίες, επίσης, υπάρχουν σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση και την κατασκευή των µετατροπέων και των ψυκτικών µέσων για την αποµάκρυνση της θερµότητας. Αξιόλογη είναι η τάση να παράγονται ολοκληρωµένα στοιχεία ισχύος, όπως για παράδειγµα τα module, όπου ενσωµατώνονται δύο, τρία, έξι ή και περισσότερα στοιχεία µέσα σε µία ενιαία µονάδα [18]. Η σύντοµη ανασκόπηση και θεώρηση της ανάπτυξης των Ηλεκτρονικών Ισχύος πείθει ότι πρόκειται για έντονα καινοτόµο επιστηµονικό και τεχνολογικό κλάδο µε τεράστια σηµασία για την τεχνολογική και οικονοµική ανάπτυξη της κοινωνίας. Ακολουθούν µερικές εικόνες ηµιαγωγικών στοιχείων ισχύος. Εικόνα 1: Στοιχεία IGBT (του κατασκευαστή Semikron) υπό την µορφή module και λοιπά ηλεκτρονικά εξαρτήµατα

5 Εικόνα 2: Το στοιχείο GTO [23]. Εικόνα 3: Στοιχείο GCT 4.0kA/4.5kV (του κατασκευαστή Mitsubishi) [23]. Εικόνα 4: Στοιχείο IGCT 4,5kV/2,1kA (του κατασκευαστή ΑΒΒ)

6 Εικόνα 5: Στοιχεία ΕΤΟ διαφόρων µεγεθών [23]. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Τα ηλεκτρονικά ισχύος µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών, όπου η ηλεκτρική ενέργεια µετατρέπεται σε άλλη µορφή ενέργειας, όπως είναι το µηχανικό έργο, η θερµότητα, ο φωτισµός κ.λ.π. Στη συνέχεια αναφέρονται οι πιο γνωστές αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις χρήσεως, όπου η παρεµβολή των ηλεκτρονικών ισχύος µεταξύ πηγής τροφοδοσίας και φορτίου είναι πλέον αναπόφευκτη. 1. Ηλεκτροκίνηση στη βιοµηχανία, όπου η κίνηση των διαφόρων µηχανών παραγωγής έργου γίνεται µέσω ηλεκτρικών κινητήρων συνεχούς ή εναλλασσοµένου ρεύµατος. Τα βιοµηχανικά ηλεκτρικά κινητήρια συστήµατα είναι, σχεδόν πάντα, ελεγχόµενα δηλ. η ταχύτητα ή η ροπή και συνεπώς η παρεχόµενη ισχύς ως συνάρτηση του χρόνου πρέπει να ακολουθεί δεδοµένο χρονοδιάγραµµα µε ακρίβεια, ταχύτητα και αξιοπιστία. Οι απαιτήσεις αυτές αποθηκεύονται ως πληροφορία σε µικροϋπολογιστές και η απόκλιση της πραγµατικής κατάστασης από την επιθυµητή δηµιουργεί κατάλληλα σήµατα, µε βάση τα οποία οδηγείται ένας µετατροπέας παράγοντας τα αναγκαία ηλεκτρικά µεγέθη. Παραδείγµατα: Τσιµεντοβιοµηχανία, χαρτοποιία, µεταλλοβιοµηχανία, κλωστοϋφαντουργία, βιοµηχανίες τροφών και ποτών, αντλιοστάσια, εργαλειοµηχανές για την επεξεργασία µετάλλου και άλλων υλικών, κ.λ.π. 2. Ηλεκτροκίνητα Μέσα Μεταφορών, όπου οι ηλεκτρικοί κινητήρες παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήµατα έναντι των µηχανών εσωτερικής καύσεως. Η αντιµετώπιση δύο αρνητικών παραγόντων, η ρύπανση του περιβάλλοντος και η απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες, επιτυγχάνεται κατά τον καλύτερο τρόπο χρησιµοποιώντας την ηλεκτροκίνηση. Λόγω της φύσεως των - 6 -

7 φορτίων πρέπει να ελέγχεται η ροή της ισχύος πολύ δραστικά, κάτι που εξασφαλίζεται µε τους ηλεκτρονικούς µετατροπείς ισχύος. Παραδείγµατα: Τρένο, µετρό, τρόλλεϋ, αυτοκίνητα, υποβρύχια και άλλα πλωτά µεταφορικά µέσα. 3. Παραγωγή και µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής χρειάζονται διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος για τον έλεγχο της διέγερσης των σύγχρονων γεννητριών και την οδήγηση πλήθους κινητήρων για βοηθητικές λειτουργίες και κυρίως για τη µεταφορά του λιγνίτη στους θερµοηλεκτρικούς σταθµούς. Επίσης στη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας υπό υψηλή συνεχή τάση για την αποφυγή των απωλειών και για την απλούστευση του συστήµατος µεταφοράς χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικοί µετατροπείς πολύ υψηλών τάσεων και πολύ υψηλής ισχύος. 4. Εκµετάλλευση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, π.χ. µετατροπή της αιολικής ή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Η φύση των ανεµογεννητριών και των φωτοβολταϊκών γεννητριών είναι τέτοια, ώστε να απαιτείται παρέµβαση ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος µεταξύ πηγής και ηλεκτρικού δικτύου, για τη σταθεροποίηση της τάσης και της συχνότητας και για µετασχηµατισµό των παραγόµενων ηλεκτρικών µεγεθών σε άλλα, που να είναι κατάλληλα τόσο για τον παραλληλισµό µε το δίκτυο όσο και για τη δηµιουργία µεµονωµένων πηγών τροφοδοσίας σε αποµακρυσµένες περιοχές. 5. Συστήµατα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξασφάλιση τροφοδοσίας κρίσιµων ηλεκτρικών φορτίων σε περιπτώσεις διαταράξεων του ηλεκτρικού δικτύου. Παραδείγµατα: Νοσοκοµειακές χρήσεις, αεροδρόµια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π. 6. Ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία για οικιακές χρήσεις ή εργαστηριακές χρήσεις, όπου απαιτείται έλεγχος της ροής ισχύος. Παραδείγµατα: Κλιµατιστικά, πλυντικά, ηλεκτροσυγκολλήσεις,κ.λ.π. 7. Ηλεκτροχηµικές και ηλεκτροµεταλλουργικές διεργασίες, όπως είναι η ηλεκτρόλυση όπου απαιτείται χαµηλή συνεχής τάση και υψηλά συνεχή ρεύµατα, ο γαλβανισµός, η τήξη των µετάλλων όπου απαιτείται εναλλασσόµενο µαγνητικό πεδίο υψηλής συχνότητας, κ.λ.π. 8. Φωτισµός, όπου απαιτείται αυτόµατη ρύθµιση της φωτεινής έντασης, π.χ. ηχοφωτορυθµικές διατάξεις, κ.λ.π. 9. Θερµότητα, όπου η θερµική ενέργεια που προέρχεται από µία ηλεκτρική πηγή πρέπει να ακολουθεί κάποιο επιθυµητό χρονοδιάγραµµα και συγκεκριµένες προδιαγραφές. Παραδείγµατα: Επαγωγική θέρµανση, θερµική σκλήρυνση υλικών, θέρµανση ειδικών χώρων για διατήρηση σταθερής θερµοκρασίας σε ορισµένο επίπεδο, κ.λ.π. Ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση εφαρµογών χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικοί µετατροπείς µε θυρίστορ (µεγάλα φορτία υπό υψηλές τάσεις και µεγάλα ρεύµατα) ή τρανζίστορ ισχύος µε σπουδαιότερο εκπρόσωπο το IGBT (για µικρότερης κλίµακας ισχύ) κ.ο.κ. Ειδικά στις περιπτώσεις υψηλών συχνοτήτων λειτουργίας των µετατροπέων, π.χ. 500kHz, χρησιµοποιούνται τρανζίστορ MOSFET. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι µετατροπείς συντονισµού, οι οποίοι γενικά είναι µικρής ισχύος. Ακολουθούν µερικές εικόνες από τυπικές εφαρµογές των παραπάνω περιοχών

8 Εικόνα 6: Το µαγνητικό τρένο Transrapid στη Σαγκάη (Κίνα) το έτος 2003, 430 km/h, πρώτη εµπορική εφαρµογή στον κόσµο. εξιά φαίνεται το σύστηµα των ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος για την τροφοδοσία των γραµµικών κινητήρων. (Από το περιοδικό Elektrische Bahnen, 10/2004, σελίδα 452). Εικόνα 7: Μετατροπείς εναλλασσόµενης τάσης σε συνεχή µε στοιχεία IGBT για υπόγεια µεταφορά ισχύος υπό υψηλή συνεχή τάση [24]

9 Εικόνα 8: Ηλεκτρονικός µετατροπέας εναλλασσόµενης τάσης σε συνεχή υψηλή τάση για µεταφορά ενέργειας [25]. Σχήµα 2: Σχηµατική παράσταση µετατροπέα τύπου µήτρας για τον έλεγχο ασύγχρονης µηχανής [26]. 4. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τεχνικές διατάξεις που συµπεριλαµβάνουν µετατροπείς µε ηλεκτρονικά ισχύος υπάρχουν στα εργοστάσια παραγωγής τσιµέντων (π.χ. ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) και είναι µεγάλης ισχύος. Εκεί χρησιµοποιούνται ασύγχρονοι κινητήρες µε ισχύ της τάξεως των 4MW και τάση 6kV, οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται ως προς την ταχύτητά τους σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις της παραγωγής. Αυτός ο αυτόµατος έλεγχος επιτυγχάνεται µέσω ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος στο δακτυλιοφόρο δροµέα των ασύγχρονων κινητήρων, οι οποίοι απαρτίζουν το γνωστό σύστηµα «κασκάντε». Επίσης, στις Ελληνικές χαρτοποιητικές βιοµηχανίες υπάρχουν συστήµατα ελέγχου κινητήρων συνεχούς ρεύµατος µεγάλης ισχύος για τον αυτόµατο έλεγχο της λειτουργίας των χαρτοποιητικών µηχανών. Πέραν των δύο παραπάνω - 9 -

10 περιπτώσεων υπάρχει πλήθος άλλων εφαρµογών των ηλεκτρονικών ισχύος στις βιοµηχανικές µονάδες της χώρας µας, όπου η ισχύς ξεκινάει από µικρές τιµές της τάξεως µερικών kw και φθάνει τις εκατοντάδες kw. Με το πέρασµα του χρόνου ο εκσυγχρονισµός της ελληνικής βιοµηχανίας επιβάλλει όλο και περισσότερο τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, διότι εκτός της αναγκαιότητας για πραγµατοποίηση του αυτόµατου ελέγχου της λειτουργίας των παραγωγικών µονάδων, µε τα ηλεκτρονικά ισχύος εξοικονοµείται ενέργεια µε ευεργετικές συνέπειες τόσο στα ενεργειακά αποθέµατα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσο και στο κόστος των παραγόµενων προϊόντων. Η χρήση ελεγχόµενων ηλεκτρικών κινητηρίων συστηµάτων, σε παγκόσµιο επίπεδο, σύµφωνα µε σοβαρούς υπολογισµούς κρατικών και ιδιωτικών φορέων οδηγεί σε βελτίωση του βαθµού απόδοσης και εξοικονόµηση µεγάλων ποσών ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτροκίνητα µέσα µεταφορών στην Ελλάδα, συστήµατα κίνησης µε ηλεκτρονικές διατάξεις µεγάλης ισχύος χρησιµοποιούνται ήδη από τον Ο.Σ.Ε. στη γραµµή Ειδοµένης-Θεσσαλονίκης και βέβαια θα χρησιµοποιηθούν πολύ σύντοµα στη γραµµή Θεσσαλονίκης-Αθήνας, η οποία σύντοµα θα ολοκληρωθεί. Στα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται κινητήριες µονάδες ισχύος 5MW, οι δε κινητήρες είναι τριφασικοί ασύγχρονοι τροφοδοτούµενοι από το δίκτυο των 50Hz µε τάση 25kV, η οποία µετασχηµατίζεται σε µικρότερη τάση µεταβλητής συχνότητας µέσω µετασχηµατιστή, ελεγχόµενης ανορθωτικής διάταξης και αντιστροφέα, προσαρµόζοντας τάση και συχνότητα στις τιµές που απαιτεί κάθε στιγµή το ηλεκτροκινητήριο σύστηµα των συρµών. Επίσης, στο µετρό της Αθήνας, στον προαστιακό σιδηρόδροµο, στο τραµ, στα τρόλλεϋ και στον αστικό ηλεκτρικό σιδηρόδροµο Πειραιά-Κηφισίας, χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικοί µετατροπείς ισχύος µε προφανή θετικά αποτελέσµατα λόγω «καθαρής» ηλεκτροκίνησης και καλύτερων επιδόσεων οφειλόµενων στους ηλεκτρικούς κινητήρες. Ηλεκτρονικά ισχύος χρησιµοποιεί η.ε.η. στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η µονάδα ισχύος 500MW, που πρόσφατα εγκαταστάθηκε κοντά στην Άρτα, µετατρέπει υπερυψηλή εναλλασσόµενη τάση 400kV σε υψηλή συνεχή τάση 500kV για την υποθαλάσσια σύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας µήκους περίπου 220 χιλιοµέτρων. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο. Για τη ροή της ηλεκτρικής ισχύος χρησιµοποιείται ένα καλώδιο ποντισµένο στον πυθµένα της θάλασσας για την όδευση του ρεύµατος σε µία κατεύθυνση και η επιστροφή του γίνεται µέσω του νερού της θάλασσας. Στην Ιταλία υπάρχει αντίστοιχη εγκατάσταση που συνδέει τον υποθαλάσσιο αγωγό µε το τριφασικό σύστηµα της Ιταλίας. Επίσης, ηλεκτρονικά ισχύος χρησιµοποιούνται στις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους διάφορους σταθµούς νεώτερης γενιάς για τον έλεγχο της διέγερσης των σύγχρονων γεννητριών. Πέραν των µεγάλων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχει πλήθος άλλων περιπτώσεων µικρής έως µεσαίας ισχύος, όπου εφαρµόζονται τα ηλεκτρονικά ισχύος στην Ελλάδα. Όµως, τίθεται το ερώτηµα, εάν χρησιµοποιούνται οι ηλεκτρονικές διατάξεις ισχύος παντού, όπου στην εποχή µας έπρεπε να χρησιµοποιούνται. Η απάντηση είναι όχι, διότι υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι δεν προχώρησαν ακόµη στην εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων µετατροπής ενέργειας. Είναι γνωστό από µελέτες ότι στη χώρα µας γενικώς καταναλώνεται 50% περισσότερη ενέργεια για την παραγωγή µίας µονάδας προϊόντος σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο χώρο της επιστήµης και της ανάπτυξης της τεχνολογίας στην Ελλάδα η κατάσταση έχει ως εξής: Στα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Υπολογιστών των Ελληνικών Πανεπιστηµίων καθώς και στα αντίστοιχα τµήµατα των Τ.Ε.Ι. η διδασκαλία των Ηλεκτρονικών Ισχύος άρχισε κυρίως από το 1975, περίπου, µε διαφορετικούς ρυθµούς στα διάφορα Ιδρύµατα. Για παράδειγµα, στο Πανεπιστήµιο Πατρών άρχισε τον Οκτώβριο του 1975, αργότερα ακολούθησε και στα άλλα Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Επίσης, πριν από µερικά χρόνια εισήχθηκαν σχετικά µαθήµατα στα Τεχνικά Λύκεια, καθώς και σε άλλους φορείς που παρέχουν τεχνική εκπαίδευση. Στα Πανεπιστήµια παράλληλα µε τη διδασκαλία των Ηλεκτρονικών Ισχύος διεξάγεται βασική έρευνα σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ένας µεγάλος αριθµός διπλωµατικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών εκπονείται κάθε έτος και αρκετές πρωτότυπες Ελληνικές εργασίες δηµοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά και στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Όµως, πρέπει να τονισθεί ότι το επίπεδο χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη εφαρµοσµένης έρευνας και την παραγωγή Ελληνικών προϊόντων είναι εξαιρετικά χαµηλό. Στη δεκαετία του 1980 η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας είχε προκηρύξει κάποια ερευνητικά προγράµµατα για την εκπόνηση ερευνητικών έργων στην περιοχή των Ηλεκτρονικών Ισχύος, συνήθως µικρής χρηµατοδότησης, στη συνέχεια όµως η δραστηριότητα αυτή ατόνησε. Οι ερευνητικές οµάδες των Πανεπιστηµίων προσπαθούν να ακολουθούν τις διεθνείς δραστηριότητες, έστω υπό τις πενιχρές οικονοµικές δυνατότητες της κρατικής χρηµατοδότησης

11 Στον ιδιωτικό τοµέα υπάρχει κάποια δραστηριότητα, µικρής εµβέλειας, κυρίως στην παραγωγή τροφοδοτικών µικρής ισχύος και εκπαιδευτικών συσκευών. Οι συµπράξεις Πανεπιστηµίων και βιοµηχανιών ή άλλων Φορέων για την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης στην κατεύθυνση των Ηλεκτρονικών Ισχύος είναι σε πολύ χαµηλό επίπεδο, σε αντίθεση µε άλλες σύγχρονες επιστηµονικέςτεχνολογικές περιοχές, όπου η κατάσταση είναι κάπως ικανοποιητική. Από τα παραπάνω είναι σαφής η διαπίστωση, ότι στην Ελλάδα πρέπει ακόµη να γίνουν πολλά στην κατεύθυνση της προώθησης της γνώσης και της ανάπτυξης της τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Ισχύος. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η περιοχή των Ηλεκτρονικών Ισχύος σε συνδυασµό µε τα συστήµατα Ηλεκτρικής Κίνησης χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ερευνητική και αναπτυξιακή ένταση διεθνώς και δικαίως θεωρείται περιοχή αιχµής. Στην Ελλάδα υπάρχει το έµψυχο δυναµικό για την προώθηση της Επιστήµης και της Τεχνολογίας, αρκεί να αυξηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στον τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης τόσο της Πολιτείας όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Η χρήση των συστηµάτων µετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας µέσω Ηλεκτρονικών Ισχύος είναι επιβεβληµένη για ενεργειακούς, περιβαλλοντικούς και οικονοµοτεχνικούς λόγους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Meyer, M.: Leistungselektronik, Springer-Verlag, [2] The IEEE Power Electronics: The second Electronics Revolution, IEEE Power Engineering Review, May 1991, Vol. 11, pp [3] Zach, F.: Entwicklungsproblematik der modernen Leistungselektronik, E. und M., Jahrgang 92, Heft 2, 1975, S [4] Stein, K.-U.: Leistungshalbleiter Entwicklung und Perspektiven, Siemens Zeitschrift 4/87, S [5] Sitting, R.: Leistungshalbleiter für die Traktion, Elektrische Bahnen, 9/99, S [6] Σαφάκας, Α.: Ηλεκτρονικά Ισχύος Γενική θεώρηση της υφιστάµενης κατάστασης, τάσεις και προοπτικές, ιήµερο ΤΕΕ µε τίτλο «Τεχνολογία και βιοµηχανικές εφαρµογές των ηλεκτρονικών ισχύος Βιοµηχανικά ηλεκτρονικά», Σεπτεµβρίου 2000, Αθήνα, Πρακτικά ιηµέρου. [7] Lorenz, L.: Power Electronics in the Technological Change, Infineon Technologies, Εισήγηση στο ιήµερο του ΤΕΕ µε τίτλο «Τεχνολογία και βιοµηχανικές εφαρµογές των ηλεκτρονικών ισχύος Βιοµηχανικά ηλεκτρονικά», Σεπτεµβρίου 2000, Αθήνα, Πρακτικά ιηµέρου. [8] Σαφάκας, Α.: Εξελίξεις στα Ηλεκτρονικά Ισχύος, ιήµερο «Ηλεκτρονικά Ισχύος Παραγωγή, εφαρµογή, εκπαίδευση», ΤΕΕ, 23-24/2/1989, Τεχνικά Χρονικά 1 η Έκτακτη Έκδοση, 1992, σελ [9] A publication of the National Manufacturing Center of Excellence: Emitter Turn-Off Device: Improving Power Application Performance, June 2002, [10] Dr. Alex Q. Huang: Emitter Turn-Off (ETO) Thyristor Development, FY 2001 Energy Storage Systems Program Power, 20/10/2003. [11] Σαµουρέλης, Α.: Μελέτη Κατασκευαστικών και Λειτουργικών Χαρακτηριστικών Νέων Ηλεκτρονικών Στοιχείων Ισχύος, ιπλωµατική Εργασία Νο 213, Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, Πανεπιστήµιο Πατρών, [12] Bjorn Backlund, Jan-Olav Boeris, Ken Thomas, Robert Waishar, Jung Waldmeyer, Orhan Toker: Bi-Directional Control Thyristor, ABB Semiconductors AG, SHORT FORM CATALOGUE [13] Carol Er., Klaka Sven, Linder St.: Integrated Gate Commutated Thyristors, ABB Semiconductors AG, 5600 Lenburg, Switzerland, SHORT FORM CATALOGUE [14] Horold M. Stillman: IGCTs megawatt power switches for medium voltage applications, Reprint from ABB Review 3/97, Asea Brown Boveri A.G., SHORT FORM CATALOGUE

12 [15] Thomas Stiasnny, Bjoerm Oedegard, Eric Carroll: Lifetime Engineering for the Next Generation of Application-Specific IGCTs, ABB Semiconductors AG, Switzerland, SHORT FORM CATALOGUE [16] Grünig, H.: IGCT Technology A Quantum Leap for High-power Converters, ABB Industrie AG, SHORT FORM CATALOGUE [17] INFINEON TECHNOLOGIES: COOLMOS: Power Management & Supply, Aug. 2000, [18] IXYS: SEMICONDUCTORS, 2004/2005. [19] Σαφάκας, Α.: Ηλεκτρονικά Ισχύος: Τέσσαρες εκαετίες Εξελίξεων, Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 5 ο, Μάρτιος 1996, σελ [20] Van Wyk, J.: Present and Future Trends in Power electronics Converters, 6 th European Conference on Electronics and Applications, Spain, Proceedings, Vol. 0 - key- notes papers, pp [21] Majumber, G.: Future of power Semiconductors, Mitsubishi Electric Corporation, Japan, 2004 IEEE 35 th Annual Power electronics Specialists Conference, Aachen, Germany, June 20-25, [22] Mohan/Undeland/Robbins: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ, Α. Τζιόλα Εκδόσεις, Θεσσαλονίκη, [23] Yuxin Li: Innovative GTO Thyristor Based Switches Through Unity Gain Turn-Off, Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Electrical Engineering, Virginia Polytechnic Institute, 22/09/2000, Blacksburg, Virginia, U.S.A.. [24] ABB Review: Innovation the DNA of business, ABB, 4/2005. [25] Schnettler, A., De Doncker, Rik W., Gockenbach, E.: Leistungselectronische Bauelemente, Energie, VDE/ETG, 10/2004. [26] Krause, J.: Leistungselektronik und Antriebstechnik von morgen, etz, Heft 12/2005, S

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 3 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT. Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT. Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

npapanikolaou@teilam.gr

npapanikolaou@teilam.gr ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: e-mail: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος Η τεχνική προσέγγιση για την επίτευξη του εγγυημένου ποσοστού εξοικονόμησης που σας προτείνει η εταιρεία μας αποσκοπεί στην μείωση των απωλειών (W) που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ «Μεταφορικά Μέσα: Ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Παγκόσµιο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο προοπτικές ανάπτυξης ηλεκτροκίνητων µέσων µεταφοράς»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Ε. Μητρονίκας, Λέκτορας, Α. Σαφάκας, Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος

ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος Ι. K. Κοµπούγιας, Α. Χ. Νανάκος, Ν. Π. Φίλιππας, Ε. K. Τατάκης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Νικόλαος Μουσιόπουλος Καθηγητής Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης INFOSYSTEM 2010 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ AW 50kW. Καθαρή, αθόρυβη και αποδοτική ενέργεια. Με χαμηλή τιμή για σύντομη απόσβεση και υψηλή απόδοση για πολλά χρόνια

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ AW 50kW. Καθαρή, αθόρυβη και αποδοτική ενέργεια. Με χαμηλή τιμή για σύντομη απόσβεση και υψηλή απόδοση για πολλά χρόνια ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ AW 50kW Καθαρή, αθόρυβη και αποδοτική ενέργεια. Με χαμηλή τιμή για σύντομη απόσβεση και υψηλή απόδοση για πολλά χρόνια www.argosywind.com Η ανεμογεννήτρια AW 50KW της Argosy Wind Power Ltd.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources ΣΕΚ Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence Με την συνεργασία των εταιριών: Αυτό το προϊόν αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Γενική Γενική παρουσιάση του του μαθήματος μαθήματος Διδάσκων : Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΣΤΕΦ, ΑΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση σε αστέρα τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

AL-MECHA ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AL-MECHA ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AL-MECHA ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην ουσία πρόκειται για µία πολύ στενή συνεργασία, από το 1998, δύο Εταιρειών, της MECHANISMUS Τεχνικοί Σύµβουλοι και της ΑLV HELLAS Ltd., οι οποίες δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο 1 Ηλεκτρική εγκατάσταση είναι το σύνολο των αγωγών και συσκευών που χρειάζονται για την μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια New Hotel, 21 Ιανουαρίου 2014 1 Ποιά είναι η Schneider

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 1 H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον Νέα δεδομένα τόσο στις ανταγωνιστικές όσο και στις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Άμεση ανάγκη μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε πελατοκεντρική επιχείρηση Υπάρχουν ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 12-ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 12-ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΗΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 12-ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ Όνομα Τμήμα : ΗΡΑΚΛΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι & ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες

ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες Ρυθµ ιστές Στροφών LG Σειρές ic5, ig5a, is5, ip5a & ih ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΡΟΜΕΑ Εισαγωγή Τρόπος Λειτουργίας Κύρια Μέρη Εφαρµογές Τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Έµπνευσή µας ο Ήλιος

Έµπνευσή µας ο Ήλιος Έµπνευσή µας ο Ήλιος Η ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Φ ΤΟΒΟΛΤΑΪΚ Ν (Φ/Β) Η παγκόσµια αγορά Φ/Β συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία και το 2011. Παρά τη διεθνή οικονοµική κρίση της περιόδου 2009-2011, το 2011 υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012 Ε-News Τεύχος 59 Mάρτιος 2012 Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012 Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή της AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε. στην έκθεση CLIMATHERM, που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. Μελέτης: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού 1 Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης ABB Νέος κανονισμός της Ε.Ε. Οικολογικός σχεδιασμός μετασχηματιστών μικρής,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα Εξοχικών Κατοικιών

Ενδεικτικά Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα Εξοχικών Κατοικιών Ενδεικτικά Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα Εξοχικών Κατοικιών 1 ο Σύστημα (145 Watt) - για ένα μικρό τροχόσπιτο To καλοκαίρι καλύπτει απαιτήσεις κατανάλωσης περίπου 0,6 kwh/ημέρα. π.χ. 3 λυχνίες εξοικονόμησης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Ενότητα 2.5 Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Να αναγνωρίζετε βασικά ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. +30 2610 997351, Fax +30 2610 997362. e.mail: koulsot@yahoo.gr, imaltidhs@gmail.com, e.mitronikas@ee.upatras.gr, a.n.safacas@ee.upatras.

Τηλ. +30 2610 997351, Fax +30 2610 997362. e.mail: koulsot@yahoo.gr, imaltidhs@gmail.com, e.mitronikas@ee.upatras.gr, a.n.safacas@ee.upatras. «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΥΒΡΙ ΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ» Σ. Κουλλαπής, Ι. Μαλτίδης, E. Μητρονίκας, Α. Σαφάκας Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ένας παγκόσμιος όμιλος στην υπηρεσία σας

Ένας παγκόσμιος όμιλος στην υπηρεσία σας Ένας παγκόσμιος όμιλος στην υπηρεσία σας Ισχυρή με τους 10.000 συνεργάτες της, η Leroy-Somer δημιούργησε ένα διεθνές δίκτυο 470 κέντρων εμπειρίας και εξυπηρέτησης, ικανό να σας προσφέρει την εμπορική και

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... χάρη στο βελτιωµένο έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε συστήµατα εξαερισµού και κλιµατισµού (EN 13779) 1 κύριος Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 06 I 2008 Συχνά

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση [Power] Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr Έλεγχος συστηµάτων UPS και των συσσωρευτών τους, νέες τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

SMA The Future of Solar Technology. SMA Solar Technology AG

SMA The Future of Solar Technology. SMA Solar Technology AG SMA The Future of Solar Technology SMA Solar Technology AG Δήλωση αποποίησης Η παρούσα ανακοίνωση πιθανόν να περιλαμβάνει μελλοντικές δηλώσεις. Οι μελλοντικές δηλώσεις αποτελούν δηλώσεις που δεν περιγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Χ. Αργυριάδης, Ε. Μπονατάκη, ΜΚΘ/ ΕΗ Α.Ε.

ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Χ. Αργυριάδης, Ε. Μπονατάκη, ΜΚΘ/ ΕΗ Α.Ε. ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Χ. Αργυριάδης, Ε. Μπονατάκη, ΜΚΘ/ ΕΗ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 90 ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Ενότητα 1: Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Συσκευών Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η συμβολή του ΕΜΠ στον εξηλεκτρισμό της χώρας: - Στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα