(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/261 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση των αποφάσεων 2010/470/ΕΕ και 2010/471/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις πιστοποίησης της υγείας των ζώων για το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων των ιπποειδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 548] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Α μέρος I της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση, το άρθρο 11 παράγραφος 3 τρίτη περίπτωση, το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ καθορίζει τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου οι οποίες καθορίζονται σε ειδικές πράξεις της Ένωσης. Η εν λόγω οδηγία περιλαμβάνει απαιτήσεις για το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών («τα εμπορεύματα»). Επιπλέον, προβλέπει τη θέσπιση υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για το εμπόριο και τις εισαγωγές των εμπορευμάτων στην Ένωση. (2) Το παράρτημα Δ της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ θεσπίζει ορισμένες απαιτήσεις για τα εμπορεύματα οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για το εμπόριο και τις εισαγωγές των εμπορευμάτων στην Ένωση. (3) Η απόφαση 2010/470/ΕΕ της Επιτροπής ( 2 ) καθόρισε τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για το εμπόριο εντός της Ένωσης όσον αφορά το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα, μεταξύ άλλων, των ιπποειδών. ( 1 ) ΕΕ L 268 της , σ. 54. ( 2 ) Απόφαση 2010/470/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2010, για τον καθορισμό υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για το εμπόριο εντός της Ένωσης όσον αφορά το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα ιπποειδών και αιγοπροβάτων καθώς και τα ωάρια και τα έμβρυα χοίρων (ΕΕ L 228 της , σ. 15).

2 L 52/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4) Η απόφαση 2010/471/ΕΕ της Επιτροπής ( 1 ) καθόρισε τους όρους για τις εισαγωγές στην Ένωση σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών όσον αφορά τους καταλόγους κέντρων συλλογής και αποθήκευσης σπέρματος και τις ομάδες συλλογής και παραγωγής εμβρύων, καθώς και τις απαιτήσεις πιστοποίησης. (5) Μετά την έκδοση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 846/2014 της Επιτροπής ( 2 ), που τροποποιεί το παράρτημα Δ της οδηγίας 92/65/ΕΚ, ο οποίος εισήγαγε νέους κανόνες για την επίβλεψη των κέντρων συλλογής σπέρματος και καθόρισε τους όρους που ισχύουν για τα ζώα-δότες σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων των ιπποειδών, επιπλέον εκείνων που καθορίζονται στην οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου ( 3 ), είναι αναγκαίο να καταρτιστούν νέα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για το εμπόριο και τις εισαγωγές των εν λόγω εμπορευμάτων στην Ένωση. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 846/2014 ισχύει από την 1η Οκτωβρίου (6) Ως εκ τούτου, για λόγους συνέπειας της νομοθεσίας της Ένωσης, θα πρέπει να τροποποιηθούν τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών που θεσπίζονται στις αποφάσεις 2010/470/ΕΕ και 2010/471/ΕΕ. Τα εμπορεύματα που συλλέγονται και αποστέλλονται μετά την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 846/2014 και της παρούσας απόφασης θα πρέπει να συνοδεύονται από τα νέα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. (7) Καθώς τα εμπορεύματα έχουν μακρά διάρκεια ζωής, είναι επομένως αναγκαίο να τηρούνται υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας για τα αποθέματα των εμπορευμάτων που έχουν συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΚ πριν από την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 846/2014, καθώς και εκείνων που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 176/2010 της Επιτροπής ( 4 ). (8) Επιπλέον, το σημείο Ι.11. «Τόπος καταγωγής» του μέρους I των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών που καθορίζονται στην απόφαση 2010/471/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να επιτρέπει μόνο ένα ενιαίο κέντρο συλλογής σπέρματος της καταγωγής του σπέρματος ή κέντρο αποθήκευσης σπέρματος από το οποίο πραγματοποιήθηκε η αποστολή του σπέρματος ή εγκεκριμένη ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων από την οποία κατάγονται τα ωάρια ή τα έμβρυα και να ευθυγραμμιστεί με τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών που παρατίθενται στην απόφαση 2010/470/ΕΕ. (9) Επιπλέον, στο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές στην Ένωση σπέρματος ιπποειδών που ορίζονται ως Υπόδειγμα 1 στο τμήμα Α του μέρους 2 του παραρτήματος I της απόφασης 2010/471/ΕΕ και στο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές στην Ένωση των ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών που ορίζονται ως Υπόδειγμα 1 στο τμήμα Α του μέρους 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2010/471/ΕΕ, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι όροι για την υγεία των ζώων σε ό,τι αφορά τη φυσαλιδώδη στοματίτιδα, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα για τις υγειονομικές δοκιμές που καθορίζονται στο «Εγχειρίδιο για τις διαγνωστικές δοκιμές και τα εμβόλια χερσαίων ζώων» ( 5 ). (10) Για την περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου, επειδή συνδέονται με τις ζωοτεχνικές απαιτήσεις και δεν είναι συναφείς με την πιστοποίηση των όρων για την υγεία των ζώων, είναι σκόπιμο να διαγραφούν οι πληροφορίες σχετικά με τη φυλή από το σημείο I.31. του μέρους I του υποδείγματος υγειονομικών πιστοποιητικών που καθορίζονται στην απόφαση 2010/470/ΕΕ και το σημείο Ι.28. του μέρους I του υποδείγματος υγειονομικών πιστοποιητικών που καθορίζονται στην απόφαση 2010/471/ΕΕ. (11) Συνεπώς, οι αποφάσεις 2010/470/ΕΕ και 2010/471/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. (12) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, ( 1 ) Απόφαση της Επιτροπής 2010/471/ΕΕ, της 26ης Αυγούστου 2010, σχετικά με τις εισαγωγές στην Ένωση σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών όσον αφορά τους καταλόγους κέντρων συλλογής και αποθήκευσης σπέρματος και τις ομάδες συλλογής και παραγωγής εμβρύων καθώς και τις απαιτήσεις πιστοποίησης (ΕΕ L 228 της , σ. 52). ( 2 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 846/2014 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2014, για την τροποποίηση του παραρτήματος Δ της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους για τα ιπποειδή-δότες (ΕΕ L 232 της , σ. 5). ( 3 ) Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ L 192 της , σ. 1). ( 4 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 176/2010 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2010, για την τροποποίηση του παραρτήματος Δ της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα κέντρα συλλογής και αποθήκευσης σπέρματος, τις ομάδες συλλογής και παραγωγής εμβρύων, καθώς και τους όρους για τα ιπποειδή δότες και τα αιγοπρόβατα δότες και το χειρισμό του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων των εν λόγω ειδών (ΕΕ L 52 της , σ. 14). ( 5 ) Εγχειρίδιο για τις διαγνωστικές δοκιμές και τα εμβόλια χερσαίων ζώων, Έκδοση 2013, Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/3 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις της απόφασης 2010/470/ΕΕ Η απόφαση 2010/470/ΕΕ τροποποιείται ως εξής: 1. Τα άρθρα 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 2 Εμπόριο σπέρματος ιπποειδών Κατά τη μεταφορά τους από ένα κράτος μέλος σε άλλο οι παρτίδες σπέρματος ιπποειδών συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο συντάσσεται με βάση ένα από τα υποδείγματα που καθορίζονται στο παράρτημα I: α) υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΙΑ για το εμπόριο εντός της Ένωσης παρτίδων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεγεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και έχει αποσταλεί από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο κατάγεται το σπέρμα β) υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΙΒ για το εμπόριο εντός της Ένωσης παρτίδων αποθεμάτων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από την 1η Οκτωβρίου 2014 και έχει αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο κατάγεται το σπέρμα γ) υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΙΓ για το εμπόριο εντός της Ένωσης παρτίδων αποθεμάτων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και έχει αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο κατάγεται το σπέρμα δ) υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΙΔ για το εμπόριο εντός της Ένωσης παρτίδων: i) σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και έχει αποσταλεί από εγκεκριμένο κέντρο αποθήκευσης σπέρματος ii) αποθεμάτων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ: μετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από την 1η Οκτωβρίου 2014 ή πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και έχει αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένο κέντρο αποθήκευσης σπέρματος. Άρθρο 3 Εμπόριο ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών Κατά τη μεταφορά τους από ένα κράτος μέλος σε άλλο οι παρτίδες ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο συντάσσεται με βάση ένα από τα υποδείγματα που καθορίζονται στο παράρτημα II: α) υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΙΙΑ για το εμπόριο εντός της Ένωσης παρτίδων ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών που έχουν συλλεγεί ή παραχθεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και έχουν αποσταλεί από εγκεκριμένη ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων από την οποία κατάγονται τα ωάρια ή τα έμβρυα

4 L 52/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΙΙΒ για το εμπόριο εντός της Ένωσης παρτίδων αποθεμάτων ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών που έχουν συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από την 1η Οκτωβρίου 2014 και έχουν αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένη ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων από την οποία κατάγονται τα ωάρια ή τα έμβρυα γ) υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΙΙΓ για το εμπόριο εντός της Ένωσης παρτίδων αποθεμάτων ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών που έχουν συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και έχουν αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένη ομάδα συλλογής εμβρύων από την οποία κατάγονται τα ωάρια ή τα έμβρυα.» 2. Τα παραρτήματα I και ΙΙ αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2 Τροποποιήσεις της απόφασης 2010/471/ΕΕ Η απόφαση 2010/471/ΕΕ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «γ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που καταρτίστηκε σύμφωνα με ένα από τα ακόλουθα υποδείγματα που παρατίθενται στο μέρος 2 του παραρτήματος I και συμπληρώθηκε σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις που ορίζονται στο μέρος 1 του εν λόγω παραρτήματος: i) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για εισαγωγές παρτίδων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεγεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και έχει αποσταλεί από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο κατάγεται το σπέρμα ii) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για εισαγωγές παρτίδων αποθεμάτων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από την 1η Οκτωβρίου 2014 και έχει αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο κατάγεται το σπέρμα iii) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για εισαγωγές παρτίδων αποθεμάτων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και έχει αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο κατάγεται το σπέρμα iv) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για εισαγωγές παρτίδων: σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και έχει αποσταλεί από εγκεκριμένο κέντρο αποθήκευσης σπέρματος αποθεμάτων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ: α. μετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από την 1η Οκτωβρίου 2014 ή β. πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και έχει αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένο κέντρο αποθήκευσης σπέρματος. Ωστόσο, όταν στις διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών ορίζονται ειδικές απαιτήσεις πιστοποίησης, ισχύουν οι απαιτήσεις αυτές.»

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/5 2. Στο άρθρο 3, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «γ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που καταρτίστηκε σύμφωνα με ένα από τα ακόλουθα υποδείγματα που παρατίθενται στο μέρος 2 του παραρτήματος II και συμπληρώθηκε σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις που ορίζονται στο μέρος 1 του εν λόγω παραρτήματος: i) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για εισαγωγές παρτίδων ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών που έχει συλλεγεί ή παραχθεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και έχει αποσταλεί από εγκεκριμένη ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων από την οποία κατάγονται τα ωάρια ή τα έμβρυα ii) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για εισαγωγές παρτίδων αποθεμάτων ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών που έχουν συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από την 1η Οκτωβρίου 2014 και έχουν αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένη ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων από την οποία κατάγονται τα ωάρια ή τα έμβρυα. Ωστόσο, όταν στις διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών ορίζονται ειδικές απαιτήσεις πιστοποίησης, ισχύουν οι απαιτήσεις αυτές.» 3. Τα παραρτήματα I και ΙΙ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας απόφασης. Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Αποδέκτες Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου Για την Επιτροπή Vytenis ANDRIUKAITIS Μέλος της Επιτροπής

6 L 52/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/7 ΜΕΡΟΣ Α Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΙΑ για το εμπόριο στην Ένωση παρτίδων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεγεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και έχει αποσταλεί από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο κατάγεται το σπέρμα

8 L 52/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/9

10 L 52/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/11

12 L 52/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/13 ΜΕΡΟΣ B Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΙΒ για το εμπόριο εντός της Ένωσης παρτίδων αποθεμάτων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από την 1η Οκτωβρίου 2014 και έχει αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο κατάγεται το σπέρμα

14 L 52/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/15

16 L 52/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/17

18 L 52/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/19 ΜΕΡΟΣ Γ Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΙΓ για το εμπόριο εντός της Ένωσης παρτίδων αποθεμάτων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και έχει αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο κατάγεται το σπέρμα

20 L 52/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/21

22 L 52/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

23 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/23 ΜΕΡΟΣ Δ Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΙΔ για το εμπόριο εντός της Ένωσης παρτίδων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και παρτίδων αποθεμάτων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από την 1η Οκτωβρίου 2014 ή πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και έχει αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος

24 L 52/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

25 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

26 L 52/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΩΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

27 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/27 ΜΕΡΟΣ Α Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΙΙΑ για το εμπόριο στην Ένωση παρτίδων ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών που έχουν συλλεγεί ή παραχθεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και έχουν αποσταλεί από εγκεκριμένη ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων από την οποία κατάγονται τα ωάρια ή τα έμβρυα

28 L 52/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/29

30 L 52/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/31 ΜΕΡΟΣ B Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΙΙΒ για το εμπόριο εντός της Ένωσης παρτίδων αποθεμάτων ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών που έχουν συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από την 1η Οκτωβρίου 2014 και έχουν αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένη ομάδα συλλογής εμβρύων ή παραγωγής από την οποία κατάγονται τα ωάρια ή τα έμβρυα

32 L 52/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

33 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/33

34 L 52/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΜΕΡΟΣ Γ Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΙΙΓ για το εμπόριο εντός της Ένωσης παρτίδων αποθεμάτων ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών που έχουν συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και έχουν αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένη ομάδα συλλογής εμβρύων από την οποία κατάγονται τα ωάρια ή τα έμβρυα

35 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/35

36 L 52/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

37 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Τα παραρτήματα I και II της απόφασης 2010/471/ΕΕ τροποποιούνται ως ακολούθως: (1) Στο παράρτημα I το τμήμα 2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

38 L 52/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΜΕΡΟΣ 2 Τμήμα Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για εισαγωγές παρτίδων σπέρματος ιπποειδών που έχουν συλλεγεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και έχουν αποσταλεί από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο κατάγεται το σπέρμα

39 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/39

40 L 52/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

41 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/41

42 L 52/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

43 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/43

44 L 52/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

45 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/45 Τμήμα Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για εισαγωγές παρτίδων αποθεμάτων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από την 1η Οκτωβρίου 2014 και έχει αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο κατάγεται το σπέρμα

46 L 52/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

47 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/47

48 L 52/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

49 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/49

50 L 52/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

51 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/51 Τμήμα Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για εισαγωγές παρτίδων αποθεμάτων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και έχει αποσταλεί ύστερα από τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο κατάγεται το σπέρμα

52 L 52/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

53 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/53

54 L 52/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

55 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/55 Τμήμα Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για εισαγωγές παρτίδων σπέρματος ιπποειδών το οποίο έχει συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ ύστερα από την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και παρτίδων αποθεμάτων σπέρματος ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από την 1η Οκτωβρίου 2014 ή πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και έχει αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένο κέντρο αποθήκευσης σπέρματος

56 L 52/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

57 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/57

58 L 52/58 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) Το παράρτημα II αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΩΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΜΕΡΟΣ 1 Επεξηγηματικές σημειώσεις για την πιστοποίηση α) Τα υγειονομικά πιστοποιητικά εκδίδονται από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας εξαγωγής, σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθεται στο παράρτημα II μέρος 2. Αν το κράτος μέλος προορισμού έχει πρόσθετες απαιτήσεις πιστοποίησης, βεβαιώσεις που πιστοποιούν ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις ενσωματώνονται επίσης στο πρωτότυπο έντυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού. β) Το πρωτότυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού αποτελείται από ένα μόνο φύλλο χαρτιού ή, όπου απαιτείται περισσότερο κείμενο, πρέπει να καταρτίζεται έτσι ώστε όλες οι αναγκαίες σελίδες να αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο. γ) Εφόσον στο υπόδειγμα του υγειονομικού πιστοποιητικού αναφέρεται ότι ορισμένες δηλώσεις πρέπει να διατηρούνται ανάλογα με την περίπτωση, οι δηλώσεις που δεν είναι σχετικές μπορούν να διαγραφούν, να μονογραφηθούν και να σφραγιστούν από τον αρμόδιο για την πιστοποίηση υπάλληλο ή να απαλειφθούν εντελώς από το πιστοποιητικό. δ) Το υγειονομικό πιστοποιητικό συντάσσεται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους του συνοριακού σταθμού ελέγχου της εισόδου της παρτίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του κράτους μέλους προορισμού. Ωστόσο, τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν τη σύνταξη του κειμένου στην επίσημη γλώσσα ενός άλλου κράτους μέλους η οποία να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση, εάν κρίνεται αναγκαίο. ε) Εάν για λόγους ταυτοποίησης των μερών της παρτίδας (χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο I.28 του υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού), στο υγειονομικό πιστοποιητικό επισυνάπτονται πρόσθετες σελίδες, τότε οι σελίδες αυτές θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτότυπου υγειονομικού πιστοποιητικού με την τοποθέτηση της υπογραφής και της σφραγίδας, σε κάθε μία από τις σελίδες, του αρμόδιου για την πιστοποίηση υπαλλήλου. στ) Όταν το υγειονομικό πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρονται στο σημείο ε), αποτελείται από περισσότερες από μία σελίδες, κάθε σελίδα αριθμείται, (αριθμός σελίδας) από (συνολικός αριθμός σελίδων), στο κάτω μέρος της και φέρει τον κωδικό αριθμό του πιστοποιητικού που ορίστηκε από την αρμόδια αρχή, στην κορυφή των σελίδων. ζ) Το πρωτότυπο υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο εντός της τελευταίας εργάσιμης ημέρας που προηγείται της φόρτωσης της παρτίδας προς εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας εξαγωγής μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις πιστοποίησης που είναι ισοδύναμες με εκείνες που ορίζονται στην οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου ( 1 ). Το χρώμα της μελάνης της υπογραφής και της σφραγίδας του επίσημου κτηνίατρου πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων του υγειονομικού πιστοποιητικού. Η απαίτηση αυτή ισχύει επίσης για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες ή τα υδατόσημα. η) Το πρωτότυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την παρτίδα έως τον συνοριακό σταθμό ελέγχου στον οποίο γίνεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. θ) Ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο πλαίσιο Ι.2 και στο πλαίσιο ΙΙ.α. του υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού πρέπει να εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας εξαγωγής. ( 1 ) ΕΕ L 13 της , σ. 28.

59 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/59 ΜΕΡΟΣ 2 Τμήμα Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για εισαγωγές παρτίδων ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών που έχει συλλεγεί ή παραχθεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και έχει αποσταλεί από εγκεκριμένη ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων από την οποία κατάγονται τα ωάρια ή τα έμβρυα

60 L 52/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

61 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/61

62 L 52/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

63 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/63

64 L 52/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τμήμα Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για εισαγωγές φορτίων αποθεμάτων ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών που έχουν συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ μετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από την 1η Οκτωβρίου 2014 και έχουν αποσταλεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 από εγκεκριμένη ομάδα συλλογής εμβρύων ή παραγωγής από την οποία κατάγονται τα ωάρια ή τα έμβρυα

65 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/65

66 L 52/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

67 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/67

68 L 52/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12.06.2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1871/63486 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.2.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 119/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2009 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 16/44 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/99 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιανουαρίου 2017 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/50 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΣΤ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 10/12/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4701/138084 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 261/26 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1841 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 118/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.5.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2010 για τροποποίηση των μερών 1 και 2 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/98 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1178 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990L0427 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.4.2017 L 89/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/622 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση του υποδείγματος πιστοποιητικού για τις εισαγωγές παρασκευασμάτων κρέατος, στο παράρτημα II της

Διαβάστε περισσότερα

Εκτελεστική Απόφαση 2017/99 93/195/ΕΟΚ

Εκτελεστική Απόφαση 2017/99 93/195/ΕΟΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 27/01/2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:325/9687 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισµού 2074/2005

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισµού 2074/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 13-11-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3852/120197 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 03-04-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:1155/37697 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 11/12/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4709/138758 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων τα κράτη μέλη επιτρέπουν εισαγωγές σπέρματος κατοικίδιων βοοειδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων τα κράτη μέλη επιτρέπουν εισαγωγές σπέρματος κατοικίδιων βοοειδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα παραρτήματα της εκτελεστικής απόφασης 2011/630/ΕΕ τροποποιούνται ως εξής: 1) Το παράρτημα I αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων τα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 17. 08. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2549/87486 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1597/53657

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1597/53657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Ι.2. Ι.4. I 7. Ι.9. Περιφέρεια Κωδικός καταγωγής Μεταφορέας. Σιδηροδρομικό βαγόνι

Ι.2. Ι.4. I 7. Ι.9. Περιφέρεια Κωδικός καταγωγής Μεταφορέας. Σιδηροδρομικό βαγόνι 1.1. Αποστολέας Ι.2. Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Ι.2..α. Τοπικός αριθμός αναφοράς Ι.3. Αρμόδια κεντρική αρχή V Ι.5. Παραλήπτης S 8 1 1 Ι.8. Χώρα καταγωγής Κωδικός ISO 1.12. Τόπος καταγωγής Εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Επιπλέον, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Επιπλέον, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για L 219/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και.

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 24-10-2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3390/118332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Χρυσούλα ηλέ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Χρυσούλα ηλέ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 02/02/2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:398/12333 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2408/88196 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.3.2017 L 59/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/384 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 όσον αφορά τα υποδείγματα κτηνιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 717/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις καταχωρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 30/10 6.2.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 1.1. Αποστολέας Ι.2. αναφοράς του πιστοποιητικού Ι.2.α. αναφοράς TRACES: Ι.3. Αρμόδια κεντρική αρχή Χώρα Ι.4. Αρμόδια τοπική αρχή Ι.5. Παραλήπτης Ι.6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/08/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2402/88090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2008 (16.06) (OR. en) 10305/08 ADD 1. Διοργανικός φάκελος : 2008/0046 (CNS) AGRILEG 93

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2008 (16.06) (OR. en) 10305/08 ADD 1. Διοργανικός φάκελος : 2008/0046 (CNS) AGRILEG 93 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2008 (16.06) (OR. en) Διοργανικός φάκελος : 2008/0046 (CNS) 10305/08 ADD 1 AGRILEG 93 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Ομάδας «Γεωργικοί Σύμβουλοι/Ακόλουθοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 25/7/2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:2392/80604 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008L0073 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.1.2015 L 10/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/57 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 91/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2013 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των αποφάσεων 2005/734/ΕΚ, 2006/415/ΕΚ και 2007/25/ΕΚ και

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των αποφάσεων 2005/734/ΕΚ, 2006/415/ΕΚ και 2007/25/ΕΚ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 9/12/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4680/137060 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 76/64 20.3.20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 20/474 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαρτίου 20 για την τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ της Επιτροπής για την επιτήρηση, τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του ιού του αφθώδους πυρετού από την Αλγερία

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του ιού του αφθώδους πυρετού από την Αλγερία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12-4-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:1252/42113 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2017 COM(2017) 79 final 2017/0030 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθεστώς κρατών µελών της ΕΕ σε ότι αφορά στη βρουκέλλωση (B. melitensis) ΣΧΕΤ: Η µε αριθµ. πρωτ. 3235/114245/ εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Καθεστώς κρατών µελών της ΕΕ σε ότι αφορά στη βρουκέλλωση (B. melitensis) ΣΧΕΤ: Η µε αριθµ. πρωτ. 3235/114245/ εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 16.2. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:541/17804 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 11/01/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 44/2489 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1994D0778 EL 01.03.1996 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεµβρίου 1994 για καθορισµό των ειδικών όρων εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/4 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1414 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2017 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για την πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 21. 3. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:996/32431 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.4.2015 COM(2015) 167 final 2015/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υγειονομικό πιστοποιητικό για βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή/παραγωγή/σφαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1.1. Αποστολέας Ι.2. Ι.3. Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 742 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 742 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0329 (COD) 15540/17 AGRI 686 AGRILEG 248 VETER 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 182/28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1096 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά αποστολών

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών Ι.6. Όνομα 1.17.

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών Ι.6. Όνομα 1.17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτημα, το μέρος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΜΕΡΟΣ 1 Υπόδειγμα υγειονομικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών ΧΩΡΑ: Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή σπέρματος χοίρων από τρίτες χώρες

περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή σπέρματος χοίρων από τρίτες χώρες 6. 4. 93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 86 / 43 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 1993 περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή σπέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2015 (OR. en) 11584/15 AGRILEG 162 DENLEG 114 VETER 65 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 414/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26ης Ιουλίου 1991

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26ης Ιουλίου 1991 Αριθ. L 240/28 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29. 8. 91 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 8.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 395/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Χρυσούλα ηλέ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Χρυσούλα ηλέ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 08.06.2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:1841/62381 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2016 C(2016) 2731 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.5.2016 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 793 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή στην Ένωση ορισµένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή στην Ένωση ορισµένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 19/05/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:1491/58770 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα