ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από"

Transcript

1 ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 µέχρι 31 η εκεµβρίου 2013 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης στις 25 Απριλίου 2014 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/88/228/97 Αριθµός Γ.Ε.Μ.Η.: Μαρίνου Αντύπα Ηράκλειο Αττικής 1

2 ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 16 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της 31 ης εκεµβρίου Καταστάσεις Ταµειακών Ροών για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

3 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα Σελ. 5 Η Συγχώνευση /Απορρόφηση Σελ. 6 ιοικητικό Συµβούλιο Σελ. 7 ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα Σελ. 9 Στρατηγικές Κατευθύνσεις Σελ. 10 Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Σελ. 11 Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Σελ. 12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

5 Η ΟΤΕplus σήµερα Η ΟΤΕplus, εταιρεία του Οµίλου ΟΤΕ, παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις στους τοµείς παροχής υπηρεσιών τεχνικής & συµβουλευτικής υποστήριξης (HR Services), των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), καθώς και του Management Consulting. Τον Ιούλιο 2013 πραγµατοποιήθηκε η συγχώνευσή της µε την Hellascom, εταιρεία του Οµίλου ΟΤΕ, µε απορρόφηση της τελευταίας, ενώ κατά την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε µε επιτυχία πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου των εργαζοµένων των δύο εταιρειών. Kατά το δεύτερο εξάµηνο του 2013 υλοποιήθηκε η ενοποίηση των συστηµάτων και λειτουργιών του νέου ενοποιηµένου εταιρικού σχήµατος. Η Εταιρεία έχει εδραιωθεί στην Ελληνική αγορά συµβούλων για την εξειδικευµένη τεχνογνωσία της στο χώρο των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών καθώς και του Management Consulting. Η OTEplus έχει υλοποιήσει µέχρι σήµερα ένα σηµαντικό αριθµό έργων παρέχοντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς του ηµοσίου και του Ιδιωτικού Τοµέα σε θέµατα Οικονοµικής, Περιφερειακής και Τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Επίσης, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί στην υλοποίηση κατασκευαστικών έργων και µελετών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Η Εταιρεία απασχολεί ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και πολυετή εµπειρία. Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη για τη λειτουργία Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001:2008, ενώ έχει διακριθεί για τον τρόπο λειτουργίας της µε το βραβείο της «επιχειρηµατικής αριστείας» -Committed to Excellence (C2E)- από το European Foundation for Quality Management (EFQM). ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6 Η Συγχώνευση /Απορρόφηση Την , ολοκληρώθηκαν οι διοικητικές διαδικασίες της συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας ΕΛΛΑΣΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ από την Εταιρεία «ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε.-Υπηρεσίες Φύλαξης» όπως τούτο προκύπτει από την υπ αριθ / ανακοίνωση της αρµόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ (ΦΕΚ 4629/ ). Συγκεκριµένα από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η OTEplus υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καµία άλλη διατύπωση σύµφωνα µε τον Νόµο, σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις της ΕΛΛΑΣΚΟΜ και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή. Τα οικονοµικά αποτέλεσµα του ενοποιηµένου σχήµατος για το έτος 2013 εµφάνισαν αύξηση εσόδων κατά 19% τα οποία διαµορφώθηκαν σε χιλ. Ευρώ, και ζηµίες προ φόρων κατά χιλ. Ευρώ (µε βάση τα.π.χ.α.). Αναφέρεται τέλος, ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την τεχνική του predecessor accounting όπως αναφέρεται αναλυτικά στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων και πιο συγκεκριµένα στην παράγραφο για τη βάση συµµόρφωσης αυτών. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7 ιοικητικό Συµβούλιο Από τις ( υνάµει του υπ αριθµ. 312/ Πρακτικού του ιοικητικού Συµβουλίου), µέχρι την το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είχε ως εξής: Ελένη Παπαδοπούλου Πρόεδρος Ηλίας ρακόπουλος Αντιπρόεδρος Λοΐζος Κύζας /νων Σύµβουλος Ευάγγελος ακουτρός Μέλος Κωνσταντίνος Βλακός Μέλος Γεώργιος Βάρκας Μέλος Γεώργιος Αρβανιτίδης Μέλος Λαµβάνοντας υπόψη: α) την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αναφορικά µε την τροποποίηση µεταξύ άλλων του άρθρου 15 παρ. 1 περί του αριθµού των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, (ΦΕΚ4625/ ) β) την από παραίτηση του Αντιπροέδρου της Εταιρείας, κ. Ηλία ρακόπουλου, γ) την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης µε την οποία εξελέγη το νέο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη την υπ αριθ. ΕΜ-4919/13-29/03/2013 Εγκριτική Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Βορείου Τοµέα Αθηνών περί έγκρισης της προαναφερόµενης τροποποίησης του καταστατικού και ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

8 δ) το υπ αριθ. 326/ Πρακτικό ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µε το οποίο συγκροτήθηκε αυτό σε σώµα. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε θητεία έως την 25 η Νοεµβρίου 2014 έχει ως εξής: Ελένη Παπαδοπούλου Πρόεδρος Λοΐζος Κύζας Αντιπρόεδρος & /νων Σύµβουλος Ευάγγελος ακουτρός Μέλος Κωνσταντίνος Βλακός Μέλος Γεώργιος Βάρκας Μέλος Γεώργιος Αρβανιτίδης Μέλος ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

9 ραστηριότητες του Έτους στην Ελλάδα Η εταιρεία υλοποίησε έργα επιχειρησιακών, τεχνολογικών και τεχνικών λύσεων, και έργα τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης καθώς και κατασκευαστικά έργα και µελέτες. Συγκεκριµένα το 2013 η εταιρεία: Ι. Ανέπτυξε σηµαντικά τη δραστηριότητα της στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης (ΗR Services) µε στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας καίριων για τον Οργανισµό τµηµάτων του, µε την υλοποίηση µεγάλων έργων, τα οποία αφορούν: α) στην περαιτέρω υποστήριξη της λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ, µε τη διάθεση επιπλέον 370 τεχνικών. β) στη συνέχιση υποστήριξης της λειτουργίας των Call Centers ΟΤΕ µε τη διάθεση περίπου συµβούλων εξυπηρέτησης πελατών, γ) στην περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου καταστηµάτων ΟΤΕ µε τη διάθεση επιπλέον 67 συµβούλων πωλήσεων καταστηµάτων καθώς και την ενίσχυση του καναλιού των εταιρικών πωλήσεων µε τη διάθεση 17 επιπλέον συµβούλων εταιρικών πωλήσεων ΙΙ. Συνέχισε την υλοποίηση έργων όπως: Η Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του Συστήµατος «GIS ΙΚΤΥΩΝ» του ΟΤΕ. Η διενέργεια ερευνητικού προγράµµατος για την αποτύπωση και αξιολόγηση της ικανοποίησης πελατών από τη λειτουργία των τηλεφωνικών κέντρων ΟΤΕ-COSMOTE. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της επιχειρηµατικής ανάπτυξης του ΟΤΕ στο πλαίσιο ΕΣΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα Marketing, χρηµατο-οικονοµικά πληροφορική κ.α. ΙΙΙ. Επίσης, υλοποίησε: Έργα Κατασκευής και συντήρησης - τηλεπικοινωνιακών δικτύων (καλωδιακά δίκτυα οπτικών ινών και χαλκού, ασυρµατικά δίκτυα, δίκτυα Νέας Γενιάς). Έργα κατασκευής φυσικών υποδοµών & διαµόρφωσης χώρων (οικοδοµικές & ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες). Μελέτες ικτυακών υποδοµών. Μελέτες ανάπτυξης πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, εφαρµογών και υπηρεσιών. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10 Στρατηγικές Κατευθύνσεις της OTEplus Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις της εταιρείας για την τριετία , αφορούν: Στη διατήρηση των παρεχόµενων υπηρεσιών τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης. Στην παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών διαχείρισης & ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναµικού εντός και εκτός ΟΤΕ. Στη βελτίωση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της OTEplus σε συνδυασµό µε συµβουλευτικές υπηρεσίες. Στην περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθµιση και διεύρυνση της λειτουργικών δυνατοτήτων των εφαρµογών HR της εταιρείας, µε στόχο α) την επέκτασή τους σε όλο το φάσµα των διαδικασιών αξιολόγησης του προσωπικού πριν την πρόσληψη, παρέχοντας υποστήριξη στα επιµέρους στάδια προεπιλογής µε χρήση ειδικευµένων modules, καθώς και στη διαδικασία διαχείρισης και παρακολούθησης του προσωπικού και β) την υποστήριξη της παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών HR development & management εντός και εκτός του Οµίλου ΟΤΕ. Στη συνέχιση και επέκταση του τοµέα κατασκευαστικών έργων και µελετών τηλεπικοινωνιακής υποδοµής. Στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στον ΟΤΕ, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η OTEplus έχει παράσχει υπηρεσίες και έχει την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία, όπως στον τοµέα του Λειτουργικού Σχεδιασµού-Ανασχεδιασµού και Βελτιστοποίησης της Λειτουργίας (Process Gοvernance και Operation Optimization services), της Επιχειρησιακής Έρευνας και Αξιολόγησης, καθώς και στο GIS. Στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο χώρο του ICT. Στην ανάπτυξη της υποδοµής & της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας. Στην περαιτέρω προώθηση και επικοινωνία της εταιρικής εικόνας και των υπηρεσιών που παρέχονται. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11 Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανθρώπινο υναµικό H εταιρεία το 2013 διαχειρίστηκε αυξηµένο αριθµό προσωπικού υποστήριξης έργων συµβουλευτικής & τεχνικής υποστήριξης, και δανεισµένου προσωπικού κατά 22% περίπου, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, παρουσιάζοντας συγχρόνως µείωση στο in house προσωπικό κατά 39% περίπου. Ειδικότερα, ο αριθµός συµβούλων που διαχειρίστηκε η εταιρεία αυξήθηκε κατά 416 συµβούλους το εκέµβριο του έτους 2013 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ενώ αντίθετα ο αριθµός του inhouse προσωπικού µειώθηκε κατά 45 άτοµα την αντίστοιχη περίοδο. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν κατά την 31 εκεµβρίου 2013 σε άτοµα. Ο αριθµός αυτός περιλαµβάνει το σύνολο του απασχολούµενου προσωπικού είτε αµείβονται µέσω µισθοδοσίας (2.478 άτοµα στην Εταιρεία) είτε µέσω δελτίων παροχής υπηρεσιών (39 άτοµα). ιαδικασίες / Συστήµατα ιοίκησης Με στόχο την εξασφάλιση αποδοτικότητας και την αναβάθµιση της λειτουργίας της Εταιρείας, η OTEplus έχει ολοκληρωµένα λογισµικά συστήµατα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού HRMS. Επίσης, κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους η Εταιρεία προχώρησε στην εισαγωγή συστήµατος λογιστικής και οικονοµικής καταχώρησης και παρακολούθησης, προσαρµοσµένο στις αντίστοιχες διαδικασίες και συστήµατα του Οµίλου ΟΤΕ (σύστηµα SAP). ιασφάλιση Ποιότητας Προτεραιότητα της OTEplus αποτελεί η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών της, την οποία εξασφαλίζει αξιοποιώντας την επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία των στελεχών της, την προσαρµοστικότητά της στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη και την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων κάθε έργου. Παράλληλα, η πιστοποίηση της Εταιρίας, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών της µέσα από το σχεδιασµό και την καθιέρωση µιας σειράς εσωτερικών διαδικασιών, οι οποίες καλύπτουν όλους σχεδόν τους τοµείς λειτουργίας της εταιρίας. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12 Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηµειώνεται ότι στα παρακάτω οικονοµικά δεδοµένα έχουν ενσωµατωθεί τα αποτελέσµατα της OTEplus & της ΕΛΛΑΣΚΟΜ και για τις δύο χρήσεις αναφοράς ήτοι το 2013 και Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει συνοπτικά τα εταιρικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το 2013: Οικονοµικά Αποτελέσµατα, OTEplus A.E. σε χιλ. ΕΥΡΩ Κύκλος Εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Άλλα Έσοδα Σύνολο: Κέρδη-(Ζηµίες) Λειτουργικά (µικτά) (1.729) Περιθώριο κέρδους (%) -3,3% Προ Φόρων (1.901) Περιθώριο κέρδους (%) -3,6% Καθαρά χρήσης Καθαρά Θέση Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο/προηγ. χρήσεων (11.475) Σύνολο: Β. Αποτελέσµατα της OTEplus Έσοδα Τα έσοδα της Εταιρίας για το οικονοµικό έτος 2013 αυξήθηκαν κατά 18,8% σε σχέση µε το Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως, στην υλοποίηση µεγαλύτερης κλίµακας έργων τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης από τον Όµιλο ΟΤΕ. Έσοδα Μεταβολή σε χιλ. ΕΥΡΩ (%) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ,6% Άλλα Έσοδα ,8% Σύνολο: ,8% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13 Έξοδα Η OTEplus σηµείωσε αύξηση των δαπανών που σχετίζονται µε τις κύριες δραστηριότητές της κατά 24,8%, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Κόστος Μελετών και Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα, Μεταβολή σε χιλ. ΕΥΡΩ (%) Αναλώσεις εµπορευµάτων ,8% Αποδοχές προσωπικού & Αµοιβές τρίτων ,7% Επισφάλειες ,0% Ενοίκια κτιρίων ,7% ιαγραφή αναπόσβεστης αξίας από τη λύση του συµβολαίου του ενοικιαστηρίου της ΕΛΛΑΣΚΟΜ ,0% Αποσβέσεις ,1% Έξοδα ταξιδίων & µεταφορών ,6% Λοιπά λειτουργικά έξοδα ,6% Σύνολο ,8% Το γεγονός αυτό οφείλεται στους παρακάτω λόγους: Αύξηση του κόστους µισθοδοσίας & αµοιβών τρίτων λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών της εταιρείας και λόγω προσµέτρησης κόστους εθελουσίας εξόδου των εργαζοµένων των δύο υπό συγχώνευση εταιρειών (special factor). Ειδικότερα, αύξηση κόστους µισθοδοσίας και αµοιβών συµβούλων (φυσικά & νοµικά πρόσωπα) σε έργα, το οποίο περιλαµβάνει και κόστος προσωπικού που απασχολείται σε έργα τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης προς τις Γενικές ιευθύνσεις του ΟΤΕ. Αύξηση του κόστους µισθοδοσίας inhouse προσωπικού καθότι συµπεριλήφθηκε σε αυτό το κόστος του προγράµµατος εθελουσίας εξόδου της Εταιρείας (Special Factor). Εξαιρουµένου του συγκεκριµένου κόστους, το κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού µειώθηκε κατ αναλογία µε τη µείωση του inhouse προσωπικού, όπως αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο για το Ανθρώπινο υναµικό και όπως αυτή υλοποιήθηκε χρονικά εντός του έτους. Επίσης πραγµατοποιήθηκε µείωση λειτουργικών εξόδων, όπως: Μείωση των ενοικίων της εταιρείας κατόπιν λύσης του συµβολαίου του µισθωµένου κτιρίου της ΕΛΛΑΣΚΟΜ. Μείωση λοιπών εξόδων, τα οποία αποτελούνται κυρίως από έξοδα για σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ύδρευση, φωτισµό καθώς και λοιπά λειτουργικά έξοδα ήτοι έξοδα εκτυπώσεων, αναλώσεις κλπ, το κόστος των οποίων µειώθηκε λόγω συγχώνευσης των δύο εταιρειών. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14 Κέρδη (Ζηµιές) προ Φόρων Τα συνολικά αποτελέσµατα προ φόρων που κατέγραψε η Εταιρία ανήλθαν σε ζηµίες χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 588 χιλ. Ευρώ στην περσινή χρήση. Κέρδη προ Φόρων Μεταβολή σε χιλ. ΕΥΡΩ (%) Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (1.901) ,3% Γ. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Οι σηµαντικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για το 2013 ήταν (σε χιλιάδες Ευρώ): Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Κέρδη /(Ζηµιές) προ φόρων (1.901) 588 = -18,1% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων = 4,9% Κέρδη /(Ζηµιές) µετά φόρων (1.886) (48) = -17,9% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων = -0,4% Γενική ρευστότητα: Κυκλοφορούν ενεργητικό = 181,3% Σύνολο υποχρεώσεων = 198,5% είκτης Μόχλευσης: Βραχυπρόθεσµα δάνεια = 8,9% = 11,8% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15 . Μεταγενέστερα γεγονότα Τα µεταγενέστερα γεγονότα αναφέρονται αναλυτικά στη Σηµείωση 32 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ε. ιαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου της Εταιρείας αναφέρεται στη Σηµείωση 30 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ηράκλειο Αττικής, 25 Απριλίου 2014 Η Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ελένη Παπαδοπούλου Λοΐζος Κύζας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «OTEplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «OTEplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Τ: , Φ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: , Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Τ: , Φ:

17 Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «OTEplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης» κατά την 31 η εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Aθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία Λεωφ. Κηφισίας Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Μάριος Ψάλτης Αρ Μ ΣΟΕΛ: ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Τ: , Φ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: , Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Τ: , Φ:

18 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου

19 Οι οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20 έως 56 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 25 η Απριλίου 2014 και υπογράφονται εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κατωτέρω: Η Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ελένη Παπαδοπούλου Λοΐζος Κύζας Α..Τ. ΑΕ Α.. Ε Η Λογιστής Παγώνα Καρύδη Α..Τ. ΑΑ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ

20 ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. Υπηρεσίες Φύλαξης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Ποσά σε Ευρώ) Σηµ (1) Κύκλος εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Έσοδα από πώληση εµπορευµάτων Λοιπά έσοδα Λειτουργικά έξοδα Αναλώσεις εµπορευµάτων 13 ( ) ( ) Αποδοχές προσωπικού 5 ( ) ( ) Αποσβέσεις 9 & 10 (53.781) (64.111) Λοιπά έξοδα 6 ( ) ( ) ( ) ( ) Λειτουργικά κέρδη / (ζ ηµίες) ( ) Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 7 ( ) ( ) Πιστωτικοί τόκοι Κέρδη /(ζ ηµίες) από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες ( ) (99.441) Κέρδη από χρηµατ/κά περιουσιακά στοιχεία Ζηµίες από συµµετοχές (25.296) (37.190) Σύνολο ( ) ( ) Κέρδη/ (ζ ηµίες) προ φόρου εισοδήµατος ( ) Φόρος εισοδήµατος ( ) Καθαρά κέρδη / (ζ ηµίες) της χρήσης ( ) (48.177) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα /(ζ ηµίες): Στοιχεία που δεν θα ταξινοµηθούν µεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσµάτων Αναλογιστικές (ζηµιές) κέρδη αποζηµίωσης προσωπικού ( ) Αναβαλλόµενος φόρος στα αναλογιστικά κέρδη 8 (99.294) - Λοιπά συνολικά εισοδήµατα /(ζ ηµίες) της χρήσης ( ) Συνολικά συγκεντρωτικά εισοδήµατα / (ζ ηµίες) της χρήσης ( ) ( ) (1) Αναπροσαρµοσµένα ποσά βάση του τροποποιηµένου ΛΠ 19 Σχετική αναφορά στην αναπροσαρµογή γίνεται στη Σηµ. 31 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 24 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 20

21 ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. Υπηρεσίες Φύλαξης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Ποσά σε Ευρώ) Σηµ (1) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κτίρια και εξοπλισµός Ά υλα περιουσιακά στοιχεία Συµµετοχές Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εµπορεύµατα Πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Φόρος εισοδήµατος εισπρακτέος Προκαταβολές Χρηµ/κά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατ/κά στοιχεία Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό αποθεµατικό Αποθεµατικό Έκδοσης Μετοχών Υπέρ το Ά ρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποθεµατικό πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού Υπόλοιπο κερδών /(ζηµιών) εις νέο ( ) ( ) Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισµένης παροχής Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Βραχυπρόθεσµα δάνεια Προκαταβολές πελατών Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (2) Αναπροσαρµοσµένα ποσά βάση του τροποποιηµένου ΛΠ 19 Σχετική αναφορά στην αναπροσαρµογή γίνεται στη Σηµ. 31 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 24 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Kαταστάσεων 21

22 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Ποσά σε Ευρώ) Σηµ Κέρδη /(Ζηµιές) προ φόρων ( ) Πλέον/ µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Ζηµιές από πώληση παγίων Ζηµιές από διαγραφή παγίων 9, Κέρδη από πώληση παγίων (7.044) - Τόκοι χρεωστικοί Μείον Τόκοι πρόβλεψη 22 (85.553) (52.708) Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών (17.766) Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού Ανάκτηση πρόβλεψης λόγω είσπραξης υπολοίπου πελάτη (55.937) Σύνολο Μεταβολές κεφαλαίου Κίνησης: Μείωση /(Αύξηση) αποθέµατος Μείωση /(Αύξηση) απαιτήσεων ( ) ( ) (Μείωση)/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Τόκοι πληρωθέντες (63.903) (67.501) Πληρωθείσες αποζηµιώσεις προσωπικού 22 ( ) (44.006) Πιστωτικοί τόκοι & µερίσµατα (39.081) (56) Καταβληθέντες φόροι 25 ( ) ( ) Σύνολο ταµειακών (εκροών)/εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - (7.500) Αγορά κτιρίων και εξοπλισµού 9,10 (29.202) ( ) Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων & συµµετοχών Τόκοι & µερίσµατα εισπραχθέντα Αγορές χρηµ/κών στοιχείων διακρατούµενων ως τη λήξη - ( ) Αγορές χρηµ/κών στοιχείων διακρατούµενων προς πώληση - ( ) Εισπράξεις από χρηµ/κά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη Εισπράξεις χρηµ/κών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Σύνολο ταµειακών εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων ( ) ( ) Σύνολο ταµειακών εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή αύξηση /(µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων Χρηµατικά διαθέσιµα έναρξης χρήσης Χρηµατικά διαθέσιµα λήξης χρήσης (1) Αναπροσαρµοσµένα ποσά βάση του τροποποιηµένου ΛΠ 19 Σχετική αναφορά στην αναπροσαρµογή γίνεται στη Σηµ. 31 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 24 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Kαταστάσεων 22

23 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό Έκδοσης Μετοχών Υπέρ το Άρτιο Λοιπά Αποθεµατικά Αποθεµατικό Πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού Υπόλοιπο (ζηµιών)/κερδών εις Νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2012 (1) ( ) Κέρδη/Ζηµίες της χρήσης (48.177) (48.177) Λοιπά εισοδήµατα χρήσης ( ) - ( ) Τακτικό Αποθεµατικό (30.268) - Μεταφορά αναβαλλόµενου φόρου στο σωρευµένου µη αναγνωρισµένου κόστους προϋπηρεσίας Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου 2012 (1) ( ) Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2013 (1) ( ) Κέρδη/Ζηµίες της χρήσης ( ) ( ) Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών βάση Ν. 4172/ ( ) - - Λοιπά εισοδήµατα χρήσης Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου ( ) (2) Αναπροσαρµοσµένα ποσά βάση του τροποποιηµένου ΛΠ 19 Σχετική αναφορά στην αναπροσαρµογή γίνεται στη Σηµ. 31 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 24 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 23

24 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η OTEplus (η Εταιρεία) ιδρύθηκε το Από τον Φεβρουάριο του 2007 µοναδικός µέτοχος είναι ο ΟΤΕ (100%), ποσοστό όπως διαµορφώθηκε µετά από απόφαση του.σ. του ΟΤΕ για εξαγορά του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας, που κατείχαν τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. (1%). Η OTEplus αποτελεί τη συµβουλευτική εταιρεία παροχής Τεχνικών και Επιχειρηµατικών Λύσεων του Οµίλου ΟΤΕ. Η Εταιρεία έχει εδραιωθεί στην ελληνική αγορά ως εταιρεία η οποία παρέχει Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες. ιαθέτει εκτεταµένη εµπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή υπηρεσιών και ολοκληρωµένων λύσεων τεχνολογικού και τεχνικού εκσυγχρονισµού, καθώς και Στρατηγικής, Επιχειρησιακής, Οργανωτικής και Λειτουργικής Ανάπτυξης σε Οργανισµούς και Επιχειρήσεις του ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Επίσης η Εταιρεία συµµετέχει σε διεθνείς κοινοπραξίες στα πλαίσια διεθνών ανταγωνιστικών έργων. Η Εταιρεία απασχολεί ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και πολυετή εµπειρία. Μέχρι σήµερα έχει υλοποιήσει ένα σηµαντικό αριθµό έργων, σε φορείς του ηµοσίου και του Ιδιωτικού τοµέα, παρέχοντας ολοκληρωµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα οικονοµικής, περιφερειακής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008. Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι: Μαρίνου Αντύπα 90, Ηράκλειο Αττικής ενώ η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι ( ). Την , ολοκληρώθηκαν οι διοικητικές διαδικασίες της συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας ΕΛΛΑΣΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ από την Εταιρεία «ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε.-Υπηρεσίες Φύλαξης» όπως τούτο προκύπτει από την υπ αριθ / ανακοίνωση της αρµόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ (ΦΕΚ 4629/ ). Συγκεκριµένα από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η OTEplus υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καµία άλλη διατύπωση σύµφωνα µε τον Νόµο, σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις της ΕΛΛΑΣΚΟΜ και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή. Η OTEplus κατέχει το 100% των µετόχων της Εταιρείας «ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ». Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ την αποφάσισε τη λύση και θέση αυτής υπό εκκαθάριση. Την καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ (αριθ. πρωτ ) το σχετικό πρακτικό µε το οποίο αποφασίστηκε η λύση της Εταιρείας και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση, ο διορισµός του Εκκαθαριστή και ο διορισµός των ελεγκτών. Οι οικονοµικές καταστάσεις τόσο της OTEplus όσο και της ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο της Αθήνας. 24

25 2. ΒΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις (εφ εξής «Οικονοµικές Καταστάσεις») έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Σύµφωνα και µε το ΠΧΑ 3, η συγχώνευση/απορρόφηση της OTEPLUS µε την ΕΛΛΑΣΚΟΜ περιλαµβάνει οντότητες υπό κοινό έλεγχο ("Entities under common control") καθώς η µητρική εταιρεία των δύο Εταιρειών είναι ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος - ΟΤΕ. Τέτοιας φύσεως επιχειρηµατικές συνενώσεις είναι εκτός εύρους του ΠΧΑ 3. Συνεπώς και κατόπιν αποφάσεως της ιοίκησης οι συγχωνευµένες οικονοµικές καταστάσεις των δύο εταιρειών OTEplus & ΕΛΛΑΣΚΟΜ απεικονίζονται µε βάση την τεχνική του "predecessor accounting" και τις συνηθισµένες µεθόδους της µία εκ των οποίων είναι η ενσωµάτωση των κονδυλίων των αποτελεσµάτων της απορροφηθείσας εταιρείας σαν να ήταν και οι δύο εταιρείες συγχωνευµένες και λειτουργώντας ως µία οντότητα από το παρελθόν. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η εταιρεία παρουσιάζει την κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής θέσης, την Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων, την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης και την Κατάσταση Ταµειακών Ροών µε τις δύο εταιρείες ως µία οντότητα από την 1η Ιανουαρίου 2012 µε βάση την τεχνική του "Predecessor Accounting". Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (Going Concern) γεγονός που υποδηλώνει ότι η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα και προβαίνει στις αναγκαίες κινήσεις και διαπραγµατεύσεις ώστε να διαθέτει επαρκείς χρηµατοοικονοµικούς πόρους για να ανταποκρίνεται στις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές του υποχρεώσεις για το προβλεπτό µέλλον. Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται ότι ο δείκτης της γενικής ρευστότητας (βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις προς υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 181,3% το 2013 και 198,5% το 2012 ενώ το βραχυπρόθεσµο δάνειο ύψους 936 χιλ. ευρώ αποπληρώθηκε εντός του Ιανουαρίου Επίσης, ο τζίρος της Εταιρείας ενισχύθηκε σηµαντικά λόγω και της συγχώνευσης µέσω απορρόφησης µε την ΕΛΛΑΣΚΟΜ. Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2013, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας το οποίο συγκλήθηκε στις 25 Απριλίου Λειτουργικό νόµισµα & νόµισµα αναφοράς: Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εµφανίζονται σε Ευρώ, που είναι το νόµισµα λειτουργίας και αναφοράς Εκτιµήσεις της ιοίκησης: Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα.π.χ.α., απαιτεί την διενέργεια εκτιµήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς ιοίκησης, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών καθώς και τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Η ιοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιµήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαµβάνουν τις εκκρεµείς νοµικές υποθέσεις, την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, την ωφέλιµη ζωή των περιουσιακών στοιχείων, την πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την αναγνώριση των εσόδων και εξόδων και τους φόρους εισοδήµατος. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγµατοποιούνται, και επηρεάζουν τη σχετικές περιόδους που αφορούν, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο, ή στην περίοδο αναθεώρησης και τις επόµενες περιόδους, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει και την παρούσα και τις µελλοντικές περιόδους. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές, βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. Οι εκτιµήσεις αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων, σχετικά µε τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Τα πραγµατικά τελικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύναται να έχουν επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων, η οποία δεν αναµένεται να είναι σηµαντική. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης. Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 3.1. Αρχές Ενοποίησης & Συµµετοχές: Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας, οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσης αυτών µειούµενο µε τυχόν αποµείωση της αξίας των συµµετοχών. Σύµφωνα µε το.λ.π. 27 παρ. 10δ, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να συντάξει ενοποιηµένες 25

26 Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς αυτές συντάσσονται µε βάση τα.π.χ.α από την υπερκείµενη µητρική Εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων: Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ που είναι και το νόµισµα αναφοράς. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, οι νοµισµατικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στις καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, που αποτελεί συνήθως το κόστος απόκτησης πλέον των άµεσων δαπανών συναλλαγής, στις περιπτώσεις των επενδύσεων που δεν αποτιµώνται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αυτές ταξινοµούνται στις εξής κατηγορίες: Ως αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στα αποτελέσµατα, ως διακρατούµενα µέχρι τη λήξη, ως δάνεια και απαιτήσεις και ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. H Εταιρεία προσδιορίζουν την κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική τους αναγνώριση. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινοµούνται ως αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στα αποτελέσµατα αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και τα κόστη συναλλαγής εξοδοποιούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων µεταγενέστερα καταχωρούνται στην εύλογη αξία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις µεταγενέστερα καταχωρούνται στο αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία µέσω κατάστασης αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στη γραµµή «Κέρδη/ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία». Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που καταχωρούνται ως διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Για επενδύσεις οι οποίες διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση τις τιµές προσφοράς της αγοράς. Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ενεργός αγορά η εύλογη αξία προσδιορίζεται µέσω τεχνικών αποτίµησης, εκτός εάν το εύρος των ορθολογικών εκτιµήσεων της εύλογης αξίας είναι σηµαντικά µεγάλο και οι πιθανότητες των διάφορων εκτιµήσεων δεν µπορούν εύλογα να αξιολογηθούν, οπότε δεν επιτρέπεται η αποτίµηση αυτών των επενδύσεων στην εύλογη αξία. H αγορά ή πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων µέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται από κανονισµό ή παραδοχή της αγοράς αναγνωρίζεται κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού (δηλ. την ηµεροµηνία που το περιουσιακό στοιχείο µεταφέρεται ή παραδίδεται στην Εταιρεία) Κτίρια και εξοπλισµός: Τα κτίρια και ο εξοπλισµός απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, µειωµένα µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους. Τα κτίρια και ο εξοπλισµός προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα πάγια στο κόστος τους. Οι επισκευές και συντηρήσεις εξοδοποιούνται µε την πραγµατοποίησή τους. Το κόστος κτήσης και οι σωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων και του εξοπλισµού που πωλούνται ή αποσύρονται, µεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη στιγµή της πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία προκύπτει περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης και επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, καθ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους. Οι υπολειµµατικές και οι ωφέλιµες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επανεξετάζονται σε ετήσια βάση. Εντός του 2013, έγινε επανεξέταση των ωφέλιµων ζωών των περιουσιακών στοιχείων λόγω και της διαδικασίας συγχώνευσης µε την ΕΛΛΑΣΚΟΜ. Οι όποιες διαφορές που προέκυψαν καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα της Εταιρείας εντός του 2013 και κρίνονται ως µη σηµαντικές. Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των κτιρίων και του εξοπλισµού λογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή των παγίων η οποία ανά κατηγορία παγίων έχει ως εξής: 26

27 Ωφέλιµη ζωή Βελτιώσεις σε Ακίνητα τρίτων Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης ή ωφέλιµη ζωή αν είναι µικρότερη Μεταφορικά µέσα 10 χρόνια Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5-10 χρόνια 3.5. Ασώµατες ακινητοποιήσεις: Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο ποσό αυτό µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης της αξίας τους. Η ωφέλιµη ζωή των ασώµατων ακινητοποιήσεων είναι περιορισµένη. Το κόστος των ασώµατων ακινητοποιήσεων αποσβένεται στην περίοδο της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους µε την σταθερή µέθοδο. Οι ωφέλιµες ζωές των ασώµατων ακινητοποιήσεων αξιολογούνται σε ετήσια βάση και οποιεσδήποτε τυχόν αναµορφώσεις εφαρµόζονται µελλοντικά. Οµοίως µε το κονδύλι των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, έγινε αναπροσαρµογή στις ωφέλιµες ζωές των ασώµατων ακινητοποιήσεων εντός του 2013 χωρίς να υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι συντελεστές απόσβεσης είναι οι ακόλουθοι: Ωφέλιµη ζωή Λογισµικά Προγράµµατα 5 χρόνια 3.6. Αποθέµατα: Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Η τιµή κτήσης προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του κυκλοφοριακού µέσου όρου, µετά από κάθε αγορά. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων, µειωµένη µε τα εκτιµώµενα κόστη για την ολοκλήρωση αυτών και τα εκτιµώµενα για την πραγµατοποίηση της πώλησης κόστη. Σε περίπτωση µεταγενέστερης αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας αποθεµάτων που έχουν αποµειωθεί, η αποµείωση αυτή αντιλογίζεται Αποµείωση Αξίας Μη Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων Οι λογιστικές αξίες των µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ή της Εταιρείας εξετάζονται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιµώµενο ανακτήσιµο ποσό, αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης, η οποία καταχωρείται απ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ εύλογης αξίας µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα και αξίας χρήσης αυτών. Για την εκτίµηση της αξίας χρήσης, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν δηµιουργεί ανεξάρτητες ταµειακές ροές, το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται για την µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων ο Όµιλος και η Εταιρεία εξετάζουν αν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώριση της αποµείωσης σε προηγούµενες περιόδους δεν συνεχίζουν να υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου και η ζηµία αποµείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο ανακτήσιµο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που θα είχε προσδιοριστεί (καθαρή από αποσβέσεις) αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενα έτη Παροχές σε εργαζοµένους: Προγράµµατα Καθορισµένων Εισφορών Οι καταβολές εισφορών σε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο, κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους. Η υποχρέωση εξαντλείται µε τη καταβολή της συγκεκριµένης εισφοράς, κατά περίπτωση. Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών υπολογίζονται χωριστά ανά πρόγραµµα, µε υπολογισµό του ποσού των µελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δουλευµένες κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων. Οι µελλοντικές παροχές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους, λαµβάνοντας υπόψη προσαρµογές για το κόστος προϋπηρεσίας. Ως επιτόκιο προεξόφλησης θεωρείται η απόδοση υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών εταιρικών οµολόγων τα οποία έχουν ηµεροµηνία λήξης που προσεγγίζει τα χρονικά όρια των υποχρεώσεων του Οµίλου. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται µε βάση οικονοµικές και αναλογιστικές 27

28 παραδοχές οι οποίες γίνονται από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη µέθοδο της Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδας (Projected Unit Credit Method). Το καθαρό συνταξιοδοτικό κόστος της χρήσης περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισµό της µελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες. Για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της µέσης υπολειπόµενης περιόδου υπηρεσίας των υπαλλήλων που αναµένεται να λάβουν παροχές. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται απευθείας στα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιούνται και δεν µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερη περίοδο. Για τις λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες και το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται αµέσως στην κατάσταση αποτελεσµάτων Μισθώσεις: Μίσθωση η οποία µεταφέρει ουσιαστικά όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου στον µισθωτή, θεωρείται ως χρηµατοδοτική µίσθωση και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη µιας υποχρέωσης, ενώ από τον εκµισθωτή ως µία πώληση και/ ή παροχή χρηµατοδότησης. Στην περίπτωση αυτή τα καταβαλλόµενα ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηµατοοικονοµικά έξοδα (τόκοι) και σε µείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσµατα. Aν η µίσθωση δε µεταφέρει ουσιαστικά όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου, τότε θεωρείται λειτουργική για το µισθωτή και τα ενοίκια καταχωρούνται ως έξοδα µε την πραγµατοποίησή τους Λογαριασµοί εισπρακτέοι - Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις: Οι λογαριασµοί εισπρακτέοι αναγνωρίζονται αρχικά στο αναπόσβεστο κόστος τους. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στην αξία αυτή η οποία µειώνεται µε τα ποσά για τα οποία υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι δεν θα εισπραχθούν. Κατά την εκάστοτε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, η εισπραξιµότητα των λογαριασµών εκτιµάται βάσει, ιστορικών τάσεων και στατιστικών δεδοµένων, και σχηµατίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συµβούν και µπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας πρόβλεψης. Απαιτήσεις που εκτιµώνται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, διαγράφονται άνεια: Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία προσαρµόζεται µε τα κόστη που αφορούν άµεσα τις συναλλαγές αυτές. Μεταγενέστερα, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τα κέρδη ή οι ζηµίες από τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικό έσοδο ή έξοδο µέσω της διαδικασίας της απόσβεσης µε το πραγµατικό επιτόκιο Προβλέψεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη), ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης και το ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις Χρηµατικά ιαθέσιµα: Για σκοπούς κατάρτισης των καταστάσεων ταµειακών ροών, οι προθεσµιακές καταθέσεις και οι άµεσα ρευστοποιήσιµες και µέχρι τριµηνιαίας αρχικής διάρκειας επενδύσεις, θεωρούνται ως χρηµατικά διαθέσιµα Προµηθευτές Οι εµπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωµή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί κατά τη άσκηση της συνήθους εµπορικής δραστηριότητας από προµηθευτές. Οι πληρωτέοι λογαριασµοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εάν η πληρωµή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου Αναγνώριση Εσόδων: Τα σταθερά έσοδα κυρίως περιλαµβάνουν τα έσοδα από Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών σε τρίτους. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 28

29 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες µε βάση τη µέθοδο της τµηµατικής αποπεράτωσης, που συχνά αναφέρεται και ως µέθοδος ποσοστιαίας ολοκλήρωσης. Σύµφωνα µε αυτήν τη µέθοδο, το έσοδο αναγνωρίζεται στις λογιστικές περιόδους στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες. Έσοδα από συµβάσεις έργων αναγνωρίζονται µε βάση τη µέθοδο της τµηµατικής αποπεράτωσης. Έσοδα από εµπορεύµατα αναγνωρίζονται µε την παράδοση των εµπορευµάτων στους πελάτες και την αποδοχή τους. Έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται τη στιγµή που δηµιουργείται το δικαίωµα είσπραξης τους από το µέτοχο. Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δουλευµένος (µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου). Έσοδα από επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζονται µε βάση την υποβολή πιστοποιήσεων Φόρος Εισοδήµατος- ιαφορές φορολογικού ελέγχου: Ο φόρος εισοδήµατος για το κέρδος ή τη ζηµία της χρήσης περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης και στα ίδια κεφάλαια για τα ποσά εκείνα που πηγαίνουν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Ο τρέχων φόρος είναι η αναµενόµενη υποχρέωση του φόρου για τα φορολογικά κέρδη της χρήσης, µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές, ή που αναδροµικά άλλαξαν µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καθώς και για αναπροσαρµογή φόρου προηγούµενων χρήσεων. Ο αναβαλλόµενος φόρος, αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και λογιστικής αναγνώρισης τους και υπολογίζεται βάσει φορολογικών συντελεστών που αναµένεται ότι θα ισχύουν και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ, ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση Μετοχικό Κεφάλαιο: Οι κοινές µετοχές καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Τα έξοδα έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου, αφαιρούµενης της σχετικής φορολογικής ωφέλειας, συµψηφίζονται µε το Αποθεµατικό Υπέρ το Άρτιο Μερίσµατα: Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση τη χρονική στιγµή κατά την οποία εγκρίνονται προς διανοµή από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου 29

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 µέχρι 31 η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητα της θυγατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

E-VALUE Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

E-VALUE Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 E-VALUE Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TA ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TA ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (VOICENET) ΑΡ.ΜΑΕ : 41042/01AT/Β/98/172(2011) ΕΔΡΑ : ΣΧΟΛΕΙΟΥ 11, 153 42, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ IEΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΟΤΕSAT-Maritel)

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΟΤΕSAT-Maritel) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΟΤΕSAT-Maritel) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Οικονομικές Καταστάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010.

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DIGITAL BANK AE ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 Σινιόσογλου 6, 142 34 Νέα Ιωνία www.eurobankpropertyservices.gr Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 2296701000 Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ι ΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094510767.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.39330/01ΑΤ/Β/97/097(08)

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΟΤΕSAT-Maritel)

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΟΤΕSAT-Maritel) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΟΤΕSAT-Maritel) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014) «ΤΡΑΒΕΛ 80 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18/9/2006 31/12/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3434101000 Ε ΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3434101000 Ε ΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3434101000 Ε ΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιακριτικός Τίτλος : «HELLENIC FUELS S.A.» Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση AP.M.A.E. 13557/01ΑΤ/Β/86/0245

Διαβάστε περισσότερα

MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑE- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑE- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ MYEBOOKS ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Α.Ε ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α ) Η Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΡΜΟΥ 25 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 14564 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ Α.Ε.

ΚΟΡΡΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ Α.Ε. ΚΟΡΡΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012 Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. AP.M.A.E.: 39204/01ΑΤ/Β/97/298 Ε ΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ Περιεχόµενα Σελίδα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η OTEplus Σήµερα. ιοικητικό Συµβούλιο. Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων. ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα. ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό

Η OTEplus Σήµερα. ιοικητικό Συµβούλιο. Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων. ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα. ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανάλυση Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 ΕΔΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Της Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20366/01/Β/89/121/06

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ)

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ) ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔIEΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2012 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

11/03/2013 31/12/2012

11/03/2013 31/12/2012 ARTENIUS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 Ιανουαρίου έως Βιοµηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET ΑΡ. Μ.Α.Ε. 34763/01ΑΤ/Β/95/365 Πλ.Φιλικής Εταρείας 15, 106 73 Αθήνα Περιεχόµενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα