ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 10/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 10/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα Γραφείο Προμηθειών Αριθμ. πρωτ Πληροφορίες: Δ. Δήμος ΤΗΛ.: FAX : Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Στ. Νιάρχου, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 10/2013 ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΓΝΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, όπως αναλυτικά ζητείται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ,00 με Φ.Π.Α., με κάλυψή της από τα λειτουργικά έξοδα του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 9747) Π.Γ.Ν.Ι. 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η χαμηλότερη τιμή, ανά ζητούμενο από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης είδος , ημέρα Παρασκευή και ώρα Έχοντας υπόψη στις διατάξεις : 1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», στις συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07 και ισχύει Tου Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και στις διατάξεις» 1.3. Toυ Ν.2286/95 «Πρoμήθειες τoυ δημόσιoυ τoμέα και ρυθμίσεις συvαφώv θεμάτωv», στις τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 ( ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, στις ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» Toυ Ν.2362/95 Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π» 1.5. Του Π.Δ.118/ 07 «Καvovισμός Πρoμηθειώv Δημoσίoυ» 1.6. Τo άρθρo 24 τoυ Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

2 1.7. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στις διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) στις τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α 66/ ). 1.8 Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και στις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», άρθρο 27, παρ Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή στις Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» Την αριθμ. 34/ (Θ.15) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου Την αριθμ. 17/ (Θ.13) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο διαγωvισμό, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, όπως αναλυτικά ζητείται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡOΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : # ,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.#. 2. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τα λειτουργικά έξοδα του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 9747). 3. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του ΠΓΝΙ οδός Στ. Νιάρχου ΙΩΑΝΝΙΝΑ το αργότερο μέχρι τις 10 /05/ 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. Ο διαγωvισμός θα γίvει στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ., στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Νοσοκομείου. Διεύθυνση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωάννινα Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ κ.α.α ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

3 ( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αριθμ. 10 / 2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ. 10 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, όπως αναλυτικά ζητείται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης. Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή, ανά ζητούμενο από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης είδος. 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 3. Οι εvδιαφερόμεvoι πoυ θα συμμετάσχoυv στov διαγωvισμό πρέπει vα υπoβάλλoυv τηv πρoσφoρά τoυς, στo αρμόδιo Γραφείο Προμηθειών τoυ Νοσοκομείου ως εξής: 3.1 Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητα σφραγισμένους φακέλους (με τα αντίτυπα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, και Οικονομικής) με την ένδειξη : «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, αρ. διακ. 10 /2013» Επίσης στον φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα.

4 3.2 Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται οι τρεις (3) επί μέρους σφραγισμένοι φάκελοι οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας) : Kλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στov oπoίo θα εσωκλείovται : Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α 75 ), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση ότι, σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία, κατά το στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07, θα προσκομίσει αυτά έγκαιρα Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Κ.Π.Δ 118/07. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού Κλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΤΕΧΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στov oπoίo θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι : Προσφερόμενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού. Πίνακες Συμμόρφωσης με τις ζητούμενες από το άρθρο 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσης τεχνικές προδιαγραφές, Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους για ένα (1) έτος τουλάχιστον, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις ζητούμενες από το άρθρο 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσης τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τη διάθεση ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. Κατά την διάρκεια της εγγύησης το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του είδους Τα oικovoμικά στoιχεία της πρoσφoράς τoπoθετoύvται, σε χωριστό φάκελo επίσης μέσα στov κυρίως φάκελo με τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 4. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).

5 5. Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Εναλλακτικές προσφορές για τα προς προμήθεια είδη δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 7. ΤΙΜΕΣ Οι τιμές θα δοθούν ως εξής : 7.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, ανά ζητούμενο από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης είδος και θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως. 7.2 Στις τιμές περιλαμβάvovται oι τυχόv κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυvση, εκτός απo τov Φ.Π.Α. 7.3 Πoσoστό Φ.Π.Α. επί της % στo oπoίo υπάγεται τo είδoς. 8. Οι πρoσφoρές ισχύoυv και δεσμεύoυv τoυς πρoμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες. Η έvαρξη πρoθεσμίας αρχίζει απo τηv επoμέvη της διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ. Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς μικρότερo τoυ πρoβλεπόμεvoυ απo τηv παρoύσα διακήρυξη, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη. 9. Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε ζητούμενο από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης είδος. 10. Κριτήριo κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή, ανά ζητούμενο από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης είδος. 11. Κατακύρωση του διαγωνισμού. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα(- ντες) από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προμηθευτή, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, που επισυνάπτεται της παρούσης διακήρυξης). 12. Παράδοση Παραλαβή Η παράδοση θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, στις αποθήκες του ΠΓΝΙ. Σαν τόπος παράδοσης ορίζονται οι αποθήκες της Δ/χσης Πάγιου Εξοπλισμού του Νοσοκομείου, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή και με βάση την ισχύουσα διαδικασία παραλαβής. Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός δύο (2) ημερών από την παράδοση στο Νοσοκομείο, απo αρμόδια επιτρoπή παραλαβής, με βάση τις vόμιμες διαδικασίες. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια υλικά μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει η σύμβαση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση. 13. Πληρωμή - Κρατήσεις 13.1 Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της αξίας, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του είδους. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/07. Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει ισχύουν τα όσα το ΠΔ 166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», ορίζει.

6 13.2 Toν προμηθευτή (-τές) πoυ θα αvαδειχθεί (-χθούν) βαρύvoυv oι παρακάτω κρατήσεις: α) Kράτηση 1,536% επί της αξίας τoυ τιμoλoγίoυ ήτoι:1,5% ΜΤΠΥ, 2% επί τoυ ΜΤΠΥ για χαρτόσημo και 20% επί τoυ χαρτoσήμoυ για ΟΓΑ, στo πρo ΦΠΑ πoσό. β)υπέρ του Νοσοκομείου (άρθρο 6 παρ. 7 Ν. 3580/2007) : 2,00 ο/οο (δύο της χιλίοις). γ) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3 παρ. 7 Ν. 3580/2007 και Αριθμ. ΔΥ6α/ οικ απόφαση ΦΕΚ 545 Β / ) : 2,00 % (δύο της εκατό). δ) 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ. 204 Α / ) ε) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. στ) Ο ΦΠΑ βαρύvει τo Νoσoκoμείo. 14. Σε ότι αφορά την κατάθεση Διοικητικών προσφυγών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ 118/07 (Κ.Π.Δ) και κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση ειδών τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32 και 34 του Π.Δ 118/07 (Κ.Π.Δ). 15. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών του δημοσίου διατάξεις. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ κ.α.α ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

7 ( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αριθμ. 10 / 2013) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με Φ.Π.Α, ήτοι : Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 1 ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤO ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ,00 2 ΣΤΡΩΜΑ (ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ) LATEX ,00 3 ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ,00 4 ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 4 320,00 5 ΣΚΑΜΠΟ 2 80,00 6 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ 4 400,00 7 ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 6 300,00 8 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΣΚΩΝ ,00 ΦΑΓΗΤΟΥ 9 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ 3 600,00 ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 10 ΟΙΚΙΑΚΟ ΨΥΓΕΙΟ 55 Χ 100 εκ ,00 11 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 60 X ,00 εκ. 12 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ,00 13 DVD PLAYER 2 200,00 14 ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ,00 ΛΙΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 ΑΡΘΡΟ 2 : ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤO ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΤΕΜ. 4) 1. Να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό στραντζαριστό βαρέως τύπου ( στην προσφορά να υπάρχει λεπτομερής περιγραφή υλικού) κατάλληλο ασταρωμένο και με βαφή φούρνου με πολυεστερικά χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Πάχος σωλήνων που στηρίζουν το κρεβάτι να είναι περίπου 3mm. 2. Να έχει εσωτερικό μονόσπαστο σκελετό, ένα στο τμήμα της πλάτης κεφαλιού προσαρμοσμένο σε ενιαίο εξωτερικό σκελετό. Το υπόλοιπο τμήμα να είναι σταθερό. Το τμήμα της πλάτης κεφαλιού να είναι το 1/3 περίπου του συνολικού μήκους της επιφάνειας κατάκλισης. Η ρύθμιση του ερεισίνωτου κεφαλής πλάτης να επιτυγχάνεται με σκαλιέρα ή μηχανικό σύστημα μανιβέλας. 3. Να έχει διαστάσεις επιφάνειας ύπνου ( πλαίσιο στρώματος ) περίπου 200 Χ 90 cm, με επιφάνεια κατάκλισης από υψηλής αντοχής πλαστικό υλικό αντιμικροβιακής σύστασης, πλενόμενο, μη αναφλέξμο και μη πορώδες υλικό. 4. Να έχει πλαστικές μετώπες εύκολα προσθαφαιρούμενες από μη αναφλέξιμο και μη πορώδες υλικό, χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.

8 5. Να έχει προσθαφαιρούμενους τροχούς κίνησης αντιστατικούς τουλάχιστον Φ125 mm με ρουλεμάν κάθετα - οριζόντια και προσαρμογή υποχρεωτικά στο σκελετό του κρεβατιού με πύρο, δυνατότητα φρεναρίσματος στους τέσσερις τροχούς και ο ένας τροχός να είναι κατευθυντήριος. 6. Να έχει προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες από ειδικό περιστρεφόμενο ελαστικό υλικό ( μικρή ρόδα ) στο ύψος του σκελετού του κρεβατιού. 7. Να είναι αποσυναρμολογούμενο ώστε να μπορεί να πλυθεί και να απολυμανθεί να αντέχει δηλαδή στα ισχυρά απολυμαντικά. 8. Να είναι αισθητικά ωραίο ( design ) λειτουργικά αποδοτικό ( ευκολίες χειρισμού και εργονομία ) και ανθεκτικό στις καταπονήσεις. 9. Να διαθέτει πιστοποιητικά CE mark και ISO 9001 του οίκου κατασκευής 2. ΣΤΡΩΜΑ (ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ) LATEX (ΤΕΜ 4) 1. Διαστάσεις στρώματος 195Χ90Χ16cm που να προσαρμόζεται στο κρεβάτι νοσηλείας. 2. Να είναι εύκαμπτο και να ακολουθεί τα σημεία κάμψης και τις κλίσεις της επιφάνειας του κρεβατιού. 3. Να αποτελείται από κατάλληλο υλικό εύκαμπτο και μαλακό, πάχους 16cm περίπου, ώστε να ακολουθεί εύκολα τις κλίσεις του κρεβατιού. 4. Το latex να είναι από φυσικό καουτσούκ 100% με μέση πυκνότητα περίπου 70kgr/m3, με κυψελίδες αέρος σωληνωτές διαφόρων μεγεθών. 5. Να είναι ντυμένο με κάλυμμα (προσθαφαιρούμενο), και με ένα επιπλέον τεμάχιο, κατασκευασμένο από πλήρες αδιάβροχο συνθετικό ύφασμα, αντιστατικό και άκαυστο, διαποτισμένο με ειδική αντιμικροβιακή ουσία μεγάλης διάρκειας, αντιαλλεργικό, αντιολισθητικό, να καθαρίζεται εύκολα, να μη μαζεύει στο πλύσιμο, να μη λεκιάζει και να αντέχει στα υγρά απολύμανσης. Το κάλυμμα να έχει ραφή στη μέση της πλαϊνής όψης του στρώματος και φερμουάρ έτσι ώστε να βγαίνει και να πλένεται. 6. Το υλικό του στρώματος και το κάλυμμα να είναι υψηλής ανθεκτικότητας στο πλύσιμο, και απολύμανση. 7. Η προσφορά να συνοδεύεται από αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές ( με αντίστοιχα prospectus και φωτογραφίες ). 8. Να διαθέτει πιστοποιητικά CE mark και ISO 9001 του οίκου κατασκευής. 3. ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΤΕΜ. 4) 1. Τροχήλατο κομοδίνο ασθενών, διαστάσεων (περίπου) πλάτος 55cm, βάθος 45cm και ύψος 90cm. 2. Ο κορμός του κομοδίνου να είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα DKP πάχους 1χιλ. Η πάνω επιφάνεια του κομοδίνου να είναι κατασκευασμένη από νοβοπάν πάχους τουλάχιστον 16mm επενδεδυμένο με φορμάικα και στις δύο πλευρές. 3. Στο πάνω μέρος του κομοδίνου να υπάρχει συρτάρι με βαφή φούρνου και κυλιόμενο σε πλαστικούς τροχούς με ρουλεμάν που να ανοίγει και από τις δύο πλευρές, στην συνέχεια να υπάρχει κενό και στο κάτω μέρος ντουλάπι με δύο πόρτες εμπρός πίσω, και εσωτερικά ένα ράφι. Οι χειρολαβές να είναι από σωλήνα αλουμινίου. 4. Σε όλα τα ξύλινα στοιχεία του κομοδίνου τα σόκορα να είναι επενδεδυμένα με πλαστικό ή μεταλλικό (αλουμινίου) παρέμβασμα. Το κομοδίνο να φέρει τέσσερις περιστροφικούς ειδικούς τροχούς για την μετακίνησή του. Η βαφή του να είναι ηλεκτροστατική αρίστης ποιότητος και όλα τα χρώματα επιλογής της υπηρεσίας. 4. ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ( 6 ΤΕΜ. )

9 1. Κατασκευασμένη από μεταλλικό ανοξείδωτο σκελετό και με πλάτη κάθισμα (όχι ενιαία) από ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 30mm χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, χωρίς μπράτσα. 2. Ο σκελετός να είναι από στραντζαριστό βαρέως τύπου πάχους τουλάχιστον 1,5mm αυγοειδούς σχήματος διαστάσεων τουλάχιστον 30Χ14mm. 3. Ο σκελετός όπου εδράζεται το πλαστικό κάθισμα να είναι σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου και το πλαστικό κάθισμα να είναι ανατομικό με ενίσχυση (νευρώσεις από το ίδιο πλαστικό ) στα σημεία προσαρμογής του με το μεταλλικό σκελετό. 4. Το πλαστικό να είναι λείο και όχι σαγρέ για να καθαρίζει καλά η επιφάνειά του. 5. Η πλαστική πλάτη ανατομική με υποδοχή δεξιά και αριστερά από το ίδιο πλαστικό. Στις υποδοχές της πλάτης θα εισχωρεί ο μεταλλικός σκελετός στήριξης της πλάτης, χωρίς την χρήση βιδών. 6. Όλες οι απολήξεις του σκελετού να φέρουν πλαστικές τάπες. 7. Απαραίτητο να υπάρχουν ανταλλακτικά της πλάτης και του καθίσματος και στην οικονομική προσφορά να αναφέρεται η τιμή τους ξεχωριστά. 8. Να έχει πιστοποίηση για αντοχή σε βάρος 120 kgr. 5. ΣΚΑΜΠΟ (ΤΕΜ 2) 1. Κατασκευασμένο από μεταλλικό ανοξείδωτο σκελετό και με κάθισμα από ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 30mm χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. 2. Ο σκελετός να είναι από στραντζαριστό βαρέως τύπου πάχους τουλάχιστον 1,5mm αυγοειδούς σχήματος διαστάσεων τουλάχιστον 30Χ14mm. 3. Ο σκελετός όπου εδράζεται το πλαστικό κάθισμα να είναι σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου και το πλαστικό κάθισμα να είναι ανατομικό με ενίσχυση (νευρώσεις από το ίδιο πλαστικό ) στα σημεία προσαρμογής του με το μεταλλικό σκελετό. Το σχήμα του να είναι κατάλληλο ώστε εκτός από χρήση καθίσματος να χρησιμοποιείται και για στήριξη-ανάπαυση των ποδιών. 4. Το πλαστικό να είναι λείο και όχι σαγρέ για να καθαρίζει καλά η επιφάνειά του. 5. Όλες οι απολήξεις του σκελετού να φέρουν πλαστικές τάπες. 6. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ( 4 ΤΕΜ.) (Διαστάσεις : 50 Χ 60 Χ 180 cm ) 1. Ντουλάπα ξύλινη κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από μελαμίνη λευκή ματ 18-22mm ( όπως ράφια, πλάτη, πόρτες, σκελετός κ.λ.π ). Θα έχει ένα ράφι στο επάνω μέρος (σε ύψους 155cm περίπου), ένα σωλήνα μεταλλικό για κρεμάστρες κάτω από το ράφι και πόρτα με πόμολο κλειδαριά με την οποία να λειτουργεί από το μέσα μέρος ντίζα. Όλα τα σόκορα να είναι επενδεδυμένα με πλαστικό ρέλι P.V.C. 2. Επίσης να έχουν ρεγουλατόρους για εξισορρόπηση στη βάση τους και ρυθμιζόμενους μεντεσέδες για καλύτερο άνοιγμα των θυρών. 3. Η όλη κατασκευή να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. 7. ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ( 6 ΤΕΜ. ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ25 Χ 50cm ύψος (20 λίτρων) Κάδος ανοξείδωτος, στεγανός με πεντάλ, χωρίς πρόσθετο εσωτερικό κάδο αλλά με δακτύλιο για την στήριξη των σάκων, χωρίς πλαστικά εξαρτήματα στις συνδέσεις. 8. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΣΚΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ( 2 ΤΕΜ. ) Διαστάσεις : Περίπου 600 ( Μήκος ) Χ 900 ( Πλάτος ) Χ 1000 (Ύψος)mm 1. Ανοξείδωτο με λείες επιφάνειες και στρογγυλεμένες γωνίες ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα.

10 2. Να φέρει δύο ράφια (με ανασηκωμένη περιμετρικά την επιφάνειά τους ή γείσο για να μη γλιστρούν οι δίσκοι ) 3. Να φέρει ενσωματωμένες χειρολαβές ώθησης στις πλευρές των 600mm. 4. Στη βάση να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 125mm περίπου εκ των οποίων οι δύο με φρένο και οι άλλες δύο χωρίς φρένο. 5. Στις γωνίες της βάσης να φέρει πλαστικούς προσκρουστήρες για την εξομάλυνση των κραδασμών. 9. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ( 3 ΤΕΜ. ) Ωφέλιμες διαστάσεις : Περίπου 55 ( Μήκος ) Χ 45 ( Πλάτος ) Χ 90 (Ύψος)mm 1. Ανοξείδωτο με λείες επιφάνειες και στρογγυλεμένες γωνίες ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα. 2. Στο άνω μέρος να φέρει άνοιγμα και καπάκι (ανακλινόμενο) με μηχανισμό συγκράτησης για την αποφυγή κλεισίματος κατά την διάρκεια φόρτωσης εκφόρτωσης των σάκων. 3. Να έχει δακτύλιο για την τοποθέτηση και σταθεροποίηση του σάκου και να έχει την δυνατότητα εύκολης απελευθέρωσης του σάκου 4. Το καρότσι να είναι τροχήλατο και να κινείται σε τέσσερις τροχούς αντιστατικούς και αντικραδασμικούς διαμέτρου Φ200 εκ των οποίων οι δύο να είναι σταθεροί σύστοιχα τοποθετημένοι και οι άλλοι δύο ελεύθερης κίνησης με φρένα. 5. Να έχει εργονομικές λαβές ώθησης και περιμετρικό αντικρουστήρα από κατάλληλο πλαστικό 6. Να έχει στεγανό πώμα αποχέτευσης στον πυθμένα, ώστε να διευκολύνεται η αποχέτευση των νερών έκπλυσης, όταν πλένεται και απολυμαίνεται. 7. Οι κολλήσεις να είναι παντού συνεχής ραφή καλά τριμμένες ώστε στις ενώσεις να μην δημιουργούνται αρμοί ή πόροι που να εμποδίζουν τον καθαρισμό αυτών. ΕΙΔΟΣ 10: ΟΙΚΙΑΚΟ ΨΥΓΕΙΟ 55 Χ 100 εκ. (2 ΤΕΜ) 1. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α. 2. Να είναι διαστάσεων περίπου 55 Χ 100 εκ (Πλ., Υ). ΕΙΔΟΣ 11: ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 60 X 160 εκ. (1 ΤΕΜ) 1. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α. 2. Να είναι διαστάσεων περίπου 60 Χ 160 εκ. (Πλ., Υ) 3. Να έχει ξεχωριστά διαμερίσματα συντήρησης και κατάψυξης. ΕΙΔΟΣ 12: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32 ΙΝΤΣΩΝ (2 ΤΕΜ) 1. Να προσφερθεί τηλεόραση 32 τεχνολογίας LCD. 2. Να είναι Full HD (1920 Χ 1080). 3. Να διαθέτει υψηλό contrast. Να αναφερθεί. 4. Να διαθέτει ευρεία γωνία θέασης. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. 5. Να διαθέτει ικανό αριθμό εισόδων / εξόδων. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση. 6. Να διαθέτει ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή ψηφιακού σήματος MPEG4. 7. Να αναφερθούν επιπλέον λειτουργίες ή τεχνολογικά χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση. 8. Να συνοδεύεται από βάση για επίτοιχη στήριξη. ΕΙΔΟΣ 13: CD/DVD PLAYER ( 2 ΤΕΜ)

11 1. Να προσφερθεί CD/DVD PLAYER με μεγάλη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων εικόνων και ήχου (να αναφερθούν αναλυτικά). 2. Να διαθέτει θύρα USB. 3. Να συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο. ΕΙΔΟΣ 14: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 1. Να προσφερθεί επαγγελματικού τύπου ψυκτικός θάλαμος με δυο ξεχωριστές πόρτες και διαμερίσματα, για αποθήκευση και φύλαξη ραδιομολυσμένων υπολειμμάτων τροφής. 2. Να έχει ωφέλιμη χωρητικότητα περίπου λίτρων. 3. Να επιτυγχάνει ψύξη σε θερμοκρασία τουλάχιστον έως 18 ο C. 4. Να διαθέτει ενισχυμένη μόνωση. 5. Να διαθέτει δάπεδο με πάτωμα. 6. Να διαθέτει θερμόμετρο αναλογικό ή ψηφιακό. 7. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό. 8. Να διαθέτει κλειδαριά. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ κ.α.α ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ.. ΜΕΤΑΞΥ Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ.. ΓΙΑ ΤΗΝ. Συμβατικού Τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΕΣ ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 13 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

13 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.... Στα Ιωάννινα σήμερα την..... του έτους., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων που εδρεύει στα Ιωάννινα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ..., και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία.. που εδρεύει.. *, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου..., υπάγεται στη ΔΟΥ... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο..,.. της εταιρείας, σύμφωνα με το... και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής», Λαμβάνοντας υπόψη : 1) Την αριθμ. 10/2013 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. 2) Την από.. προσφορά του προμηθευτή, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 3) Την υπ. αριθ.... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον προμηθευτή. Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ Διοικητική εντολή: Oιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών και των τηλεομοιοτυπιών. Προμήθεια :.., όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα:Η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παραλαβής : Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Παραδοτέα: Τα είδη που ο προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η από.. προσφορά του προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - TIMEΣ

14 Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «....». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σε συνδυασμό με τους όρους της αριθμ. 10 / 2013 διακήρυξης και την υπ αριθμ.... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα, ο προμηθευτής θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο., με τα παρακάτω είδη στις αντίστοιχες τιμές : ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε.. (..) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της. ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ Για την οριστική παραλαβή θα συσταθεί από το Νοσοκομείο Επιτροπή Παραλαβής. Η Οριστική Παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μέσα σε.( ) ημερολογιακές ημέρες μετά την προσκόμιση του είδους στο Νοσοκομείο. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί. ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του είδους με υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Π.Δ 118/ Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/ Οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΑΡΘΡΟ 6 : ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους από το Νοσοκομείο, με βάση την περιγραφή και την τιμή, όπως αυτή προσδιορίζεται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 2. Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή του είδους (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 3. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.

15 4.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2003/35) της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). 6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 7. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην αριθμ. 10 /2013 διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού. 8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 9. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 10. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 11.Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 8 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

16 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξής της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πέραν της αμοιβής των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν, δεν δικαιούται άλλο ποσό. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το είδος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 11 : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η αριθμ. 10 /2013 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από.. κατατεθείσα προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ.

17 ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Ιωαννίνων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4555 /25-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4555 /25-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ. ΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ Ταχ. /νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ.: 26210-82784 Φαξ: 26210-82378 Πληροφορίες: Πουλιάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8128 για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8128 για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8128 για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ. του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ. Για την υλοποίηση του έργου

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ. του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ. Για την υλοποίηση του έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ Για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 106 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π03/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΚΗΣ ΕΔΡΑΣ» ΚΩΔ. CPV 33130000-0

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π03/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΚΗΣ ΕΔΡΑΣ» ΚΩΔ. CPV 33130000-0 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 14 / 01 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π. : 391 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.: Χρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 8289 για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού διάφορου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 8289 για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού διάφορου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 8289 για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού διάφορου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 14 / 01 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π. : 390 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.: Χρ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002872879 2015-06-25

15PROC002872879 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

12145 : @ 1129. 2421351133-2421351218 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

12145 : @ 1129. 2421351133-2421351218 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ: 13-06 -2014 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΑΠ. ΠΡ.: 12145 Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002603706 2015-02-27

15PROC002603706 2015-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003015798 2015-09-03

15PROC003015798 2015-09-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 03.09.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 7893 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αριθ. 8911/2014. Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού, Ένδυσης και Υπόδησης από το ΠΠΥΥ 2012

Διακήρυξη υπ αριθ. 8911/2014. Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού, Ένδυσης και Υπόδησης από το ΠΠΥΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΖΦΠ4690ΒΥ-ΑΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 5 Νοεμβρίου 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 Πληροφορίες: ΣΤΟΓΙΟΥ ΒΑΙΑ ΤΗΛ.: 26510 61308 FAX : 26510 62794 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 24-8-2015 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1375

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 7-7-2015 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ.: 1198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21Α/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21Α/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 26658/29-10-2013 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21/2013 21 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1/8/2013 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 19001. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 14/06/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1178/1086F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γραφείο Προμηθειών Κόρινθος 8-2-2011 Λ.ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ HM./NIA : 23/12 /2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ AΡ. ΠΡΩΤ. 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 15710/24.12.2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ ΑΔΑ: «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ ΑΔΑ: «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ DEVELOPMEN ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2015.07.08 12:17:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 193.202,88 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 193.202,88 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.: 210 3501545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (33162100-4) ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (33162100-4) ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002846065 2015-06-15

15PROC002846065 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002942741 2015-07-29

15PROC002942741 2015-07-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 29.07.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 6846 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα