ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK"

Transcript

1 Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

2 ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιτυχής ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης Εκδήλωση του ρηµατιστηρίου Αθηνών για την εισαγωγή των νέων µετοχών της Alpha Bank Επιτυχής ολοκλήρωση της µεταπτώσεως των συστηµάτων της πρώην Εµπορικής στο ενιαίο περιβάλλον πληροφοριακών συστηµάτων της Alpha Bank ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Alpha Bank B lgaria σελ. 2 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 9 σελ. 11 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Τα νέα της Βιβλιοθήκης της Τραπέζης κατά τον µήνα Απρίλιο 2014 σελ A NEA ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩN Alpha -Banking Επιχειρήσεων H Alpha Bank στηρίζει τις Ανοιχτές Κυριακές µε διπλάσιους Bon s πόντους Alpha Μηνιαία Πρόοδος Pl s σελ. 13 σελ. 14 σελ. 15 Εκδηλώσεις Κοινωνικής Προσφοράς σε περιβαλλοντικές δράσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη Η Τράπεζα υποστηρικτής του έργου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ιαδικτύου Προσφορά ειδών και εξοπλισµού από την Alpha Bank σελ. 16 σελ. 19 σελ. 22 σελ. 23 σελ. 24 πεύθυνος Εκδόσεως: ΕΤΑ Ρ ΚΗ ΕΠ ΚΟ ΝΩΝ Α Σταδίου ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: , ax: omm ni omm ni Σχεδιασµός παραγωγή: A.E. Alpha Bank pr s Lt Alpha Bank omania Alpha Bank r i a a.. Alpha Bank Al ania HA Alpha Bank a.. kop σελ. 25 σελ. 27 σελ. 27 σελ. 28 σελ. 29 σελ. 30 Περιεχόµενα

3 Η ΤΡΑΠΕΖΑ T Επιτυχής ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης ην 31 Μαρτίου 2014, η Alpha Bank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αυξήσεως του Μετοχικού της Κεφαλαίου, ποσού Ευρώ 1,2 δισ., διά ιδιωτικής τοποθετήσεως σε ειδικούς επενδυτές, µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών µε τιµή διαθέσεως Ευρώ 0,65 ανά νέα µετοχή. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ήταν πλήρως εγγυηµένη από διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς οίκους. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου είχε ως σκοπό: να συντελέσει στη δηµιουργία συνθηκών για την αποπληρωµή των προνοµιούχων µετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητας του Ελληνικού ηµοσίου, να ικανοποιήσει τις οριακές κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυ αν από τη διαγνωστική µελέτη της Τραπέζης της Ελλάδος, να βελτιώσει την ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων της Τραπέζης και να επισπεύσει την προσαρµογή αυτής στο νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και να διευκολύνει τη χρηµατοδότηση της Τραπέζης από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου υπό το ενισχυµένο προφίλ πιστοληπτικής ικανότητας. Η επιτευχθείσα, µέσω του βιβλίου προσφορών, τιµή διαθέσεως, αντιπροσωπεύει έκπτωση µόλις,1 σε σχέση µε την τελευταία τιµή κλεισίµατος προ της διαθέσεως των νέων µετοχών, τη στιγµή που η προκύπτουσα έκπτωση σε αντίστοιχες αυξήσεις κεφαλαίου µε κατάργηση των δικαιωµάτων προτιµήσεως είναι σηµαντικά υ ηλότερη. Κατά συνέπεια, η αραίωση που υπέστη ο υφιστάµενος Μέτοχος ήταν αµελητέα, ενώ η Τράπεζα θωρακίσθηκε µε υ ηλής ποιότητας κεφάλαια, που προήλθαν κατά βάση από θεσµικούς επενδυτές µε µακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα. Με την ολοκλήρωση της Αυξήσεως, διευρύνθηκε σηµαντικά η ελεύθερη διασπορά των µετοχών της Τραπέζης, αναµένεται ενίσχυση της εµπορευσιµότητας της µετοχής, ενώ έχει ήδη πραγµατοποιηθεί η αύξηση της σταθµίσεώς της στους εγχώριους και διεθνείς χρηµατιστηριακούς δείκτες, στους οποίους συµµετέχει. Επίσης, η αύξηση της διασποράς της µετοχής της Alpha Bank, σε συνδυασµό µε την τρέχουσα χρηµατιστηριακή της τιµή, η οποία διαπραγµατεύεται υ ηλότερα από την τιµή ασκήσεως των warrants, αναµένεται να επιταχύνει την πλήρη επανιδιωτικοποίηση της Τραπέζης και κατά συνέπεια, την αποπληρωµή του Τ Σ. < 2 / 32 >

4 Η ΤΡΑΠΕΖΑ H oa show της Alpha Bank µε στόχο την κάλυ η της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ιοίκηση της Alpha Bank, µε στόχο την κάλυ η της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου, πραγµατοποίησε στα µέσα Μαρτίου 2014, εκτεταµένο oa show στα µεγαλύτερα διεθνή χρηµατοοικονοµικά κέντρα (ενδεικτικά αναφέρουµε: Νέα Υόρκη, Λονδίνο, ραγκφούρτη, κ.ά.). Μέλη της Γενικής ιευθύνσεως και Ανώτερα Στελέχη της Τραπέζης, µέσα σε περίπου δύο εβδοµάδες, πραγµατοποίησαν άνω των 100 συναντήσεων µε περισσότερους από 300 επιλεγµένους ξένους θεσµικούς επενδυτές. Οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν σε υ ηλής ποιότητας χαρτοφυλάκια µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, που προσβλέπουν στην ανάκαµ η της ελληνικής οικονοµίας και επιθυµούν να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά µέσω της συµµετοχής τους στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης. Οι ληφθείσες προσφορές υπερκάλυ αν σηµαντικά το ποσό των Ευρώ 1,2 δισ., επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση, µε αποτέλεσµα την επιτυχή ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης στα τέλη Μαρτίου. Μετά την ολοκλήρωση της Αυξήσεως, η διασπορά των µετοχών εκδόσεως της Τραπέζης σχεδόν διπλασιάσθηκε και ανήλθε σε 30 ενισχύοντας την εµπορευσιµότητα της µετοχής και τη συµµετοχή της σε διεθνείς χρηµατιστηριακούς δείκτες. Στο πλαίσιο της επιτυ ο ς ολοκληρώσε ς της Αυξήσε ς Μετο ικο Κεφαλαίου της Τραπέ ης, τη Μεγάλη Τρίτη, 15 Απρίλιου 01, πραγµατοποιή ηκε εκδήλ ση για τους συναδέλφους που συµµετεί αν στην προσπά εια αυτή, παρουσία Μελών της ενικής ιευ νσε ς. < 3 / 32 >

5 Η ΤΡΑΠΕΖΑ T Εκδήλωση του ρηµατιστηρίου Αθηνών για την εισαγωγή των νέων µετοχών της Alpha Bank ην 4 Απριλίου 2014, το ρηµατιστήριο Αθηνών πραγµατοποίησε εκδήλωση στο κτήριό του, στο πλαίσιο της εισαγωγής των νέων µετοχών της Alpha Bank, κατόπιν της επιτυχούς ολοκληρώσεως της διαδικασίας της Αυξήσεως του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης Γιάννης Σ. Κωστόπουλος κήρυξε την έναρξη της διαπραγµατεύσεως, σηµατοδοτώντας, κατ αυτόν τον τρόπο, την ιδιαίτερη σηµασία τόσο της επιτυχηµένης Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης, όσο και της δυνατότητας αντλήσεως κεφαλαίων από τις Κεφαλαιαγορές. Στη συνέχεια, ο κ. Κωστόπουλος τόνισε τη διαχρονική στήριξη του θεσµού του ρηµατιστηρίου από την Τράπεζα και αναφέρθηκε στις πάντα επιτυχηµένες Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει πραγµατοποιήσει η Alpha Bank µε τη στήριξη της ευρείας µετοχικής βάσεως που διαθέτει, και οι οποίες έχουν συντελέσει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Τραπέζης, αλλά και της ελληνικής οικονοµίας. Ο ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Ε ΑΕ, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, σε σύντοµο χαιρετισµό κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως για την εισαγωγή των νέων µετοχών, ανέφερε µεταξύ άλλων: Ολοκληρώνεται σήµερα, µε την εισαγωγή των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, άλλη µία µεγάλη επιτυχία τόσο για την Alpha Bank, όσο και για τον θεσµό του ρηµατιστηρίου. Η επιτυχία αυτή έρχεται να αποδείξει, για ακόµη µία φορά, το µεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον ρόλο του ρηµατιστηρίου στην άντληση κεφαλαίων, τη στήριξη της χρηµατοδότησης των εταιριών και εν τέλει, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. εν µπορώ να µην σηµειώσω επίσης, ότι ο µηχανισµός της Κεφαλαιαγοράς, επέδειξε ευελιξία και ταχύτητα, µε την έστω µικρή συµβολή του, στο µεγάλο αυτό και πρωτότυπο εγχείρηµα σε ό,τι αφορά στη διάρθρωση και τις διαδικασίες του. < 4 / 32 >

6 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιτυχής ολοκλήρωση της µεταπτώσεως των συστηµάτων της πρώην Εµπορικής Τραπέζης στο ενιαίο περιβάλλον πληροφοριακών συστηµάτων της Alpha Bank T ον Μάρτιο ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι κύριες ενέργειες του Τοµέα της Πληροφορικής για το έργο της λειτουργικής, οργανωτικής και τεχνικής συγχωνεύσεως της Τραπέζης µε την πρώην Εµπορική Τράπεζα. Με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και οµαλότερη µετάβαση στο ενιαίο περιβάλλον πληροφοριακών συστηµάτων της Alpha Bank, οι ιευθύνσεις του Τοµέα Πληροφορικής προγραµµάτισαν, οργάνωσαν και συντόνισαν τις επιµέρους Οµάδες και Έργα, που δηµιουργήθηκαν, προκειµένου να επιτευχθούν οι βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι επιχειρησιακοί στόχοι. Η συνένωση των πληροφοριακών συστηµάτων των δύο Τραπεζών ως µέρος της Λειτουργικής Συγχωνεύσεως, απετέλεσε ένα σηµαντικό έργο µε εξαιρετική πολυπλοκότητα και πολλές προκλήσεις. Η Στρατηγική προέβλεπε τη σταδιακή µετάπτωση των Συστηµάτων, ώστε να επιτευχθούν ταχύτερα οι συνέργειες, η απόσυρση συστηµάτων, τα οποία αντικαταστάθηκαν, καθώς και η ολοκλήρωση µεµονωµένων µεταπτώσεων εφαρµογών. Με γνώµονα την επιχειρησιακή καταλληλότητα και την τεχνολογική υπεροχή, την ηλικία και τη δυνατότητα συντηρήσεως των εφαρµογών, τον όγκο δεδοµένων, το πλήθος Καταστηµάτων, το πελατολόγιο και την πολυπλοκότητα προ όντων και διαδικασιών, επελέγη η διατήρηση του περιβάλλοντος των πληροφοριακών συστηµάτων της Alpha Bank. Συγχρόνως, µε βάση την αποδοτικότητα στην υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών, του χρόνου και του κόστους των επιχειρησιακών διεργασιών, την τεχνολογική ποιότητα, καθώς και τα συνδεόµενα κόστη, επελέγησαν τα βέλτιστα περιφερειακά συστήµατα πληροφορικής. < 5 / 32 >

7 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Το αποτέλεσµα τ ν µεταπτώσε ν σε αρακτηριστικά µεγέ η αντικατοπτρί εται στα ακόλου α γραφήµατα Οργανωτικά, για τον εντοπισµό των βασικών αποκλίσεων των δύο Τραπεζών σε προ όντα, υπηρεσίες και διαδικασίες και για την επίτευξη της απαιτούµενης ευθυγραµµίσεως µε τις αντίστοιχες επιχειρησιακές ιευθύνσεις, δηµιουργήθηκαν σχετικές Οµάδες Έργου. Ωστόσο, στη συνολική προσπάθεια, σηµαντικό ρόλο έπαιξε η, εκ µέρους της ιοικήσεως, υποστήριξη της αποφάσεως για άµεση έναρξη των έργων, µε στόχο την ταχύτερη επίτευξη των συνεργειών. < 6 / 32 >

8 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Η επίτευξη του συνολικού έργου στηρίχθηκε στην άριστη συνεργασία µεταξύ των Οµάδων Έργων, στην ορθή διαχείριση, µε συλλογική αντιµετώπιση, των θεµάτων που προέκυπταν από τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των Έργων, καθώς και στον συντονισµό των τεχνικών και επιχειρησιακών µελών των Οµάδων. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί η σηµασία της ταχείας λή εως αποφάσεων, της διατηρήσεως της ευελιξίας και της παράλληλης αξιοποιήσεως πρωτοβουλιών από όλη τη διοικητική κλίµακα. Από πλευράς διαχειρίσεως του έργου, σε κάθε επιχειρησιακή περιοχή, αρχικώς, εντοπίσθηκαν περισσότερα του ενός διακριτά έργα, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαπιστώθηκαν οι µεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις. Κατόπιν, προσδιορίσθηκε το γενικό πλάνο ( ast r Plan), το οποίο και εφαρµόσθηκε αποτελεσµατικά. Το νέο περιβάλλον των Πληροφοριακών Συστηµάτων της Τραπέζης αποτελεί το προ όν εργασίας 2 Ενοτήτων Έργων ( tr ams), εντός των οποίων σχεδιάσθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν 132 επιµέρους Έργα, µε τη συµµετοχή 450 Λειτουργών των ιευθύνσεων του Τοµέα Πληροφορικής, 140 Λειτουργών Επιχειρησιακών ιευθύνσεων και ηµερών συνολικής ανθρωπο-προσπάθειας. Περι άλλον Συστηµάτ ν Mηχανογραφικό Κέντρο (κτήριο) Disaster Recovery (κτήριο) < 7 / 32 >

9 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Σηµαντικό έργο για την εξυπηρέτηση των ιευθύνσεων και τη συστέγαση των Καταστηµάτων, απετέλεσαν οι µεταβολές των κεντρικών συστηµάτων ( r rs) και των Μονάδων (Σταθµών Εργασίας) (βλ. ακόλουθο πίνακα). Παράλληλα µε την εκτέλεση των έργων µεταπτώσεως των πληροφοριακών συστηµάτων της πρώην Εµπορικής Τραπέζης, τον εκέµβριο του 2013, και εντός ενός εξαιρετικά σύντοµου χρονικού διαστήµατος, πραγµατοποιήθηκαν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες στα συστήµατα Πληροφορικής της Τραπέζης, για την αναδοχή των καταθέσεων των Συνεταιριστικών Τραπεζών ωδεκανήσου, Ευβοίας και υτικής Μακεδονίας. Το έργο περιελάµβανε τη µετάπτωση των λογαριασµών των Πελατών, τη δηµιουργία µερίδων Πελατών και τη µετάπτωση των στοιχείων τους, καθώς και τη µετάπτωση των τραπεζικών επιταγών των τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών. Συγχρόνως, η συνδροµή των ιευθύνσεων του Τοµέα Πληροφορικής ήταν καίρια στη συγκέντρωση και απόδοση στοιχείων, καθώς και στην επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη, στο πλαίσιο σηµαντικών ελέγχων που διενεργήθησαν το 2013, µεταξύ των οποίων της Bla k o k ( ilig n ), της a ars ( onitoring r st ) ), της Ευρωπα κής Κεντρικής Τράπεζας (E B-A ) και των Ορκωτών Λογιστών της KP. Παρά τις εγγενείς δυσκολίες του συνολικού εγχειρήµατος και τις πρόσθετες προκλήσεις που εµφανίσθηκαν, µε την κατάλληλη τεχνολογία και την αξιοποίηση όλων των ανθρώπινων πόρων, επετεύχθη ο στόχος της οµαλής Λειτουργικής Συγχωνεύσεως, στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα. Για το 2014, ο κύριος στόχος των ιευθύνσεων της Πληροφορικής είναι η ορθή διαχείριση και η ολοκλήρωση των λοιπών έργων της συγχωνεύσεως µε την πρώην Εµπορική Τράπεζα, καθώς και η υποστήριξη των έργων που προκύπτουν στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αναδιαρθρώσεως για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας µε παράλληλη µείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, ο Τοµέας της Πληροφορικής θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τα αιτήµατα των Μονάδων της Τραπέζης και των εξωτερικών φορέων, τα οποία προκύπτουν από την τρέχουσα επιχειρησιακή λειτουργία και τον στρατηγικό σχεδιασµό της Τραπέζης. < 8 / 32 >

10 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Μαρτίου 2014 ετάπτ ση Επι ειρηµατικών ανεί ν και υρίδ ν ησαυροφυλακίου πως είχε σχεδιασθεί, κατά τον µήνα Μάρτιο, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση του Προσωπικού των Καταστηµάτων µε τη συµπληρωµατική εκπαίδευση των Υποδιευθυντών Κατόχων Α Υπογραφής και ΥΕΕ, για τη µετάπτωση των Επιχειρηµατικών ανείων στην πλατφόρµα iglo. Επίσης, εκλήθησαν όσοι ΥΠΕ και ΥΕΕ της πρώην Εµπορικής Τραπέζης δεν είχαν εκπαιδευθεί κατά τον Ιανουάριο, σε θέµατα Κανονισµού Πιστοδοτήσεων, Εγγυητικών Επιστολών και ιεθνούς Εµπορίου. Συγκεκριµένα, εκπαιδεύθηκαν οι κάτοχοι των θέσεων εργασίας που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ονοµασία Εκπαιδευτικο Προγράµµατος iglo Εργασίες Υποδιευθυντού Κατόχου Α Υπογραφής iglo Εργασίες ΥΕΕ Εµπορική ορηγήσεις Εµπορική ορηγήσεις Εγγυητικές Επιστολές Εµπορική Εγγυητικές Επιστολές Εµπορική Εργασίες ιεθνούς Εµπορίου Εκπαιδευ έντες 164 άτοµα 251 άτοµα 119 άτοµα 60 άτοµα 56 άτοµα 23 άτοµα Για τη νέα εφαρµογή των Θυρίδων Θησαυροφυλακίου, η εκπαιδευτική ανάγκη καλύφθηκε, όπως και στο παρελθόν, µε τη δηµιουργία νέου µαθήµατος Bas raining ( B ). Νέα Πλατφόρµα Ba a n n B - ABA Στο πλαίσιο αναβαθµίσεως των υπηρεσιών Εκπαιδεύσεως, οι παλαιές εφαρµογές IB L arning anag m nt st m και ABA της πρώην Εµπορικής Τραπέζης, αναβαθµίσθηκαν στη νέα έκδοση ABA. Η σύγχρονη εφαρµογή ABA, παρέχει δυνατότητες απ ευθείας εγγραφής σε µαθήµατα EB BA E AININ ( -l arning), γρήγορη πρόσβαση και αξιόπιστα αποτελέσµατα, συµβάλλοντας στη σωστή δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού φακέλου για κάθε εκπαιδευόµενο, µε αποτέλεσµα την καλύτερη διαχείριση της εκπαιδεύσεώς του. Με περιβάλλον πιο φιλικό προς τον χρήστη, µε αναβαθµισµένη ταχύτητα εισόδου και λειτουργίας, δυνατότητα δηµιουργίας προσωπικών links για ευκολία προσβάσεως σε αγαπηµένα sit s και ευκολότερη πρόσβαση από προσωπικό Η Υ, η καινούρια εφαρµογή, η οποία είναι διαθέσιµη από την 1 εβρουαρίου 2014, θα διευκολύνει την παρακολούθηση ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Αναλυτικές οδηγίες προσβάσεως καθώς και Πίνακας µε όλα τα προσφερόµενα Μαθήµατα B, έχουν αναρτηθεί στο Alpha Bank Intran t, στην Ενότητα της ιευθύνσεως Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως. < 9 / 32 >

11 Η ΤΡΑΠΕΖΑ n - a a 5η Σειρά εκίνησε το Εσωτερικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, το οποίο διεξάγεται για πέµπτη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία µε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Στην 5η αυτή σειρά, συµµετέχουν συνολικά 20 άτοµα από το δίκτυο των Καταστηµάτων αλλά και από τις Κεντρικές Υπηρεσίες. Την , ξεκίνησε η προπαρασκευαστική εβδοµάδα µε θέµατα Λογιστικής, Μαθηµατικών και ρηµατοοικονοµικών, η οποία διήρκεσε έως την και είχε σκοπό την προετοιµασία των συµµετεχόντων για τα εξειδικευµένα αντικείµενα, των εννέα ενοτήτων του Προγράµµατος. Εκπαίδευση Προσ πικο Καταστήµατος Νισ ρου Κατά το χρονικό διάστηµα από 11 έως 15 Μαρτίου 2014, πραγµατοποιήθηκε η εκπαίδευση του Προσωπικού του Καταστήµατος Νισύρου στη χρήση των συστηµάτων της Τραπέζης ( I, in ss, orkflow Καρτών και Καταναλωτικών δανείων). Οι ενηµερώσεις πραγµατοποιήθηκαν από τον Εισηγητή της ιευθύνσεως Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Κωνσταντίνο Καρόγιαννη. Από αριστερά: ο Κωνσταντίνος Καρόγιαννης, ο Κάτοχος Α Υπογραφής του Καταστήµατος Νισύρου ίλιππος Τριοµµάτης, η ll r του αυτού Καταστήµατος Ευτυχία Σάκαλλη και ο ΥΠΙ του αυτού Καταστήµατος ίλιππος Παρπούκιας. < 10 / 32 >

12 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Alpha Bank Bulgaria Alpha Bank Enter Visa Business Νέα ρε στική κάρτα από την Alpha Bank B l a a E γκαινιάσθηκε στην τοπική αγορά, η νέα Alpha Bank Ent r isa B sin ss, µία κάρτα, η οποία απευθύνεται σε στελέχη µικρών, µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και σε επαγγελµατίες, προσφέροντας ευελιξία και µία σειρά δυνατοτήτων για τον βέλτιστο έλεγχο των καθηµερινών δαπανών της επιχειρήσεως. Η νέα κάρτα προσφέρει τη δυνατότητα συνδέσεως καρτών Alpha Bank Ent r isa B sin ss περισσοτέρων του ενός κατόχων µε έναν και µόνο τρέχοντα λογαριασµό της Τραπέζης, καθώς και τη δυνατότητα διαδικτυακών αγορών στη Βουλγαρία και το εξωτερικό. Η προβολή της πραγµατοποιήθηκε µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της Τραπέζης, στην τοπική αγορά. < 11 / 32 >

13 H ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ O Τα νέα της Βιβλιοθήκης της Τραπέζης κατά τον µήνα Απρίλιο 2014 H συλλογή της Βιβλιοθήκης εµπλουτίσθηκε µε νέους τίτλους βιβλίων εµπλουτισµός της συλλογής της Βιβλιοθήκης της Τραπέζης συνεχίζεται µέσω δωρεών, αλλά και αγοράς βιβλίων ποικίλου περιεχοµένου. Κατά το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, η Βιβλιοθήκη εµπλουτίσθηκε µε τίτλους παλαιοτέρων και νέων εκδόσεων ( α σ ε ε για να δείτε τον κατάλογο. Η κύρια θεµατική ενότητα των νέων προσκτηµάτων προέκυ ε από τη συνεχιζόµενη καταλογογράφηση και ενσωµάτωση της εξειδικευµένης Οικονοµικής Βιβλιοθήκης της πρώην Εµπορικής Τραπέζης. Πρόκειται για επιστηµονικές µελέτες που αναφέρονται στην εγχώρια και διεθνή οικονοµική ιστορία, καθώς και σε συγκεκριµένους κλάδους της θεωρητικής, πολιτικής και κοινωνικής οικονοµίας. Η συλλογή εµπλουτίσθηκε επίσης µε βιβλία γενικότερου ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς και µε εκδόσεις καλλιτεχνικού, λαογραφικού και αρχαιολογικού περιεχοµένου. εχωριστή ενότητα αποτελούν λογοτεχνικά έργα και δοκίµια από τον Γεώργιο Βιζυηνό και τον Κωστή Παλαµά, έως τη σύγχρονη ποίηση και πεζογραφία. Αξίζει να αναφερθεί η έκδοση Τα 00 ελληνικά ι λία του 0ου αιώνα που ξε ώρισαν, όπου ανάµεσα στα βιβλία που παρουσιάζονται συγκαταλέγονται και εκδόσεις της Τραπέζης. Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης της Τραπέζης Στο Αναγν στήριο της ι λιο ήκης παρέχεται η δυνατότητα προσβάσεως στο διαδίκτυο. Ο ηλεκτρονικός Κατάλογος της ι λιο ήκης A είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου και παρέχει τη δυνατότητα αναζητήσεως και ανακτήσεως των βιβλιογραφικών στοιχείων της συλλογής της Βιβλιοθήκης. Στον Κατάλογο γίνεται επίσης αναφορά στις πληροφοριακές πηγές της συλλογής. Επιπροσθέτως, η Βιβλιοθήκη διαθέτει αρχείο κλαδικών µελετών, σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή, των εταιριών I AP α σ ε ε ) και HA I α σ ε ε ). Το Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης (Αίθουσα Περικλή Κοµνηνού) είναι ανοικτό για τους ενδιαφεροµένους (εντός και εκτός Τραπέζης) κατά τις εργάσιµες ηµέρες, από τις 0.00 έως τις Πεσµαζόγλου ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: , ax: li < 12 / 32 >

14 ΤΑ NEA Alpha -Banking Επιχειρήσεων ε στόχο την ενίσχυση της εικόνας της Τραπέζης στον τοµέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής για επιχειρήσεις, πραγµατοποιήθηκε, διαφηµιστική εκστρατεία στην τηλεόραση, τον Τύπο και το διαδίκτυο, µε κύριο µήνυµα: Alpha -Bank n Επι ειρήσε ν. Σ γ ρονες λ σεις για σ γ ρονες επι ειρήσεις. Το τηλεοπτικό σποτ παρουσίασε, µε ιδιαιτέρως δηµιουργικό τρόπο και µε όχηµα την οθόνη ενός ta l t, την εξέλιξη της επιχειρήσεως ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος, χρησιµοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία που προσφέρει το Alpha -Banking Επιχειρήσεων, αναβαθµίζει σταδιακά την επιχείρησή του. Η επικοινωνία στον Τύπο και το διαδίκτυο ακολούθησε την ίδια δηµιουργική τεχνική, αυτή τη φορά µέσω της οθόνης ενός υπολογιστή, προκειµένου να παρουσιάσει µέσω θεµατικών καταχωρίσεων τα εργαλεία που προσφέρει η Alpha Bank για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, συµβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στην εξωστρέφεια, την ευκολία, την οικονοµία, την ταχύτητα και την ασφάλεια. Οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, που προβλήθηκαν στην επικοινωνία, αφορούσαν στο Alpha - omm r, το Alpha ass Pa m nts και το Alpha Int rnational ra. Ειδικότερα: Alpha e-commerce: Προβάλλεται η υπηρεσία ηλεκτρονικού εµπορίου της Alpha Bank, η οποία δίδει τη δυνατότητα στους πελάτες µίας επιχειρήσεως να πραγµατοποιούν on-lin αγορές των προ όντων και των υπηρεσιών της. Alpha Mass Payments: Παρουσιάζεται η ηλεκτρονική πλατφόρµα που επιτρέπει τις µαζικές πληρωµές και εισπράξεις µίας επιχειρήσεως απλά, γρήγορα και µε ασφάλεια. Alpha Web International Trade: Προβάλλονται τα εργαλεία και οι πληροφορίες που χρειάζεται ο επιχειρηµατίας, ο οποίος δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται για το ιεθνές Εµπόριο, προκειµένου να ενισχύσει τις εργασίες του στον τοµέα των εισαγωγών και των εξαγωγών, σε όλον τον κόσµο. Η διαφηµιστική εκστρατεία ενισχύθηκε µε προβολή στον κινηµατογράφο, καθώς και µε υλικά εντός των Καταστηµάτων. Για να δείτε το τηλεοπτικό σποτ, α σ ε ε. < 13 / 32 >

15 ΤΑ NEA H Alpha Bank στηρίζει τις Ανοιχτές Κυριακές µε διπλάσιους Bon s πόντους H Τράπεζα ανακοίνωσε µία νέα σηµαντική πρωτοβουλία, η οποία αφορά στο λιανικό εµπόριο και το καταναλωτικό κοινό. Συγκεκριµένα, όλες τις επίσηµες Ανοιχτές Κυριακές του έτους, µε έναρξη από την Κυριακή, 13 Απριλίου 2014, το Πρόγραµµα Bon s, το εγαλύτερο Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών της αγοράς, θα διπλασιάζει τους Bon s πόντους, σε όλες, ανεξαιρέτως, τις αγορές που θα πραγµατοποιούνται µε τις Κάρτες του Προγράµµατος, σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Alpha Bank στηρίζει τις Ανοιχτές Κυριακές και συµβάλλει στην ανάκαµ η της ελληνικής αγοράς, ενώ παράλληλα, προσφέρει στους Πελάτες της, κατόχους καρτών Bon s, επιπλέον επιβράβευση. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Οι Ανοι τές Κυριακές είναι ακόµη καλ τερες, γιατί έ ουν B n πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και Τύπου. Για να δείτε το τηλεοπτικό σποτ, α σ ε ε. < 14 / 32 >

16 ΤΑ NEA M ε σκοπό την προώθηση της 6µηνης Προθεσµιακής Καταθέσεως Alpha Μηνιαία Πρόοδος Pl s, πραγµατοποιήθηκε κατά τους µήνες εβρουάριο και Μάρτιο, διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεοράσεως, Τύπου και διαδικτύου. Alpha Μηνιαία Πρόοδος Pl s Στο τηλεοπτικό σποτ, πρωταγωνιστεί ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης αραλαµπόπουλος, που µε το σύνηθες χιούµορ του, προβάλλει τον τρόπο, µε τον οποίον µπορεί κάθε καταναλωτής να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του προσφέρονται. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Κά ε µήνα ελε εροι, κά ε µήνα l κερδισµένοι, προβλήθηκε η δυνατότητα που έχουν οι Πελάτες να απολαµβάνουν όλα τα προνόµια της Alpha Μηνιαίας Προόδου και επιπλέον, το δικαίωµα να προσθέτουν, κάθε µήνα, χρήµατα στο κεφάλαιό τους και να επωφελούνται από το µηνιαία αυξανόµενο επιτόκιο, για ακόµη µεγαλύτερο κέρδος. Η επικοινωνία ενισχύθηκε και µε υλικά εντός των Καταστηµάτων. Για να δείτε το τηλεοπτικό σποτ, α σ ε ε. < 15 / 32 >

17 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK HΝοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συνεργάζονται για µία ακόµη φορά και διοργανώνουν την έκθεση Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK. Το θέµα της Εκθέσεως σχετίζεται µε τον ελληνικό Αποικισµό, τη διάδοση και χρήση του νοµίσµατος, του βασικού συναλλακτικού µέσου, στην Ευρώπη. Οι ελληνικές αποικίες, που ιδρύθηκαν κατά τον Β Αποικισµό στις σηµερινές χώρες Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αλβανία, Ουκρανία, Ρουµανία και Βουλγαρία, διαµόρφωσαν τον πολιτισµό της Ευρώπης και διέδωσαν τη χρήση του νοµίσµατος, το οποίο στον κυρίως ελλαδικό χώρο χρησιµοποιούνταν ήδη από τις αρχές του 6ου αιώνα π.. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΕΣΕΩΣ ο σ ς ερ ε α α ρ λ σ α α α σ ος Στην εισαγωγική ενότητα δίδεται το περίγραµµα του ρόλου της θάλασσας ως ζωτικής δύναµης του ελληνικού πολιτισµού, των κύριων µύθων, των επών, των εµβληµατικών ηρώων που πλάσθηκαν µε αφετηρία τις θαλασσινές περιπλανήσεις. ες α ρί ες α ο ε ο ο ς ς ρ λε ες λες Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η γεωγραφική εξάπλωση του Αποικισµού από την Κάτω Ιταλία και Σικελία, τη Νότια Γαλλία, την Ισπανία, τις Ιλλυρικές Ακτές και τον Εύξεινο Πόντο. Παρουσιάζονται 39 αποικίες, οι πιο αντιπροσωπευτικές των περιοχών. < 16 / 32 >

18 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ λλ ες α ο λλο Η τελευταία ενότητα της Εκθέσεως αφιερώνεται στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάµεσα στους Έλληνες και τους γείτονες λαούς των περιοχών, όπου εγκαθιδρύθηκαν αποικίες. εχωριστή αναφορά γίνεται στη σχέση µε τους θαλασσοπόρους, και δυνάµει ανταγωνιστές, οίνικες και τους Κέλτες της υτικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εκ έµατα Στην Έκθεση παρουσιάζονται 121 νοµίσµατα των ελληνικών αποικιών, εκ των οποίων 116 ανήκουν στη Συλλογή της Alpha Bank, 3 στο Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών και 2 σε Ιδιωτική Συλλογή. Για την καλύτερη κατανόηση της ιστορικής πορείας και της αναπτύξεως των αποικιών που παρουσιάζονται στην Έκθεση, τα νοµίσµατα πλαισιώνονται από 61 µοναδικά αρχαία αντικείµενα, προ όντα εργαστηρίων των ελληνικών αποικιών. Τα αντικείµενα αυτά προέρχονται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τα Αρχαιολογικά Μουσεία ελφών, Ολυµπίας, Ερέτριας και Ιωαννίνων, καθώς και από τη Γ Εφορεία Προ στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Αθηνών). < 17 / 32 >

19 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Έκθεση περιλαµβάνει επίσης αρχαία αντικείµενα από τρία Μουσεία της Ιταλίας ( s o Ar h ologi o Na ional lla i ariti, s o Αr h ologi o Νa ional lla iriti, s o Ar h ologi o i iar ini Naxos) και δύο της Ισπανίας ( s Ar ologia atal n a, Bar lona-empúri s), χωρών όπου η αποικιακή δραστηριότητα των Ελλήνων υπήρξε µεγάλη. ιάρκεια Εκ έσε ς 11 Απριλίου 01-1 Απριλίου 015 Την Έκθεση συνοδεύει κατάλογος-λεύκωµα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ανάθηµα των Μεσσηνίων της Σικελίας στην Ολυµπία. Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυµπίας Ολυµπία Μ53 Ειδώλιο οπλίτη s o Ar h ologi o Na ional lla i ariti Σύβαρις 6514 Την Πέµπτη, 10 Απριλίου 2014, πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Εκθέσεως, στα οποία παρευρέθησαν φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ενώ εκ µέρους της Τραπέζης, Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ιευθύνσεως, καθώς και εκπρόσωποι από τον επιχειρηµατικό και οικονοµικό κόσµο της Βορείου Ελλάδος και από τον χώρο των Γραµµάτων και των Τεχνών. < 18 / 32 >

20 T Εκδηλώσεις Κοινωνικής Προσφοράς ο Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα πραγµατοποίησε τέσσερις εκδηλώσεις κοιν νικής προσφοράς, στην Α ήνα, στη εσσαλονίκη, στη Λάρισα και στην Πάτρα, µε σκοπό την ενίσχυση κοινωνικών φορέων, σε όλη την Ελλάδα. Το εν λόγω Πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον εθελοντικό οργανισµό Μπορο µε (http: www. oro m.gr ). Στην Α ήνα, η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο ισόγειο του Κεντρικού Κτηρίου, επί της οδού Σταδίου 40, στη εσσαλονίκη, στο Κατάστηµα Εγνατίας, στη Λάρισα, στη ιεύθυνση Καταστηµάτων Κεντρικής Ελλάδος και στην Πάτρα, στο Κατάστηµα Πατρών. άρη στην αθρόα συµµετοχή των Εργαζοµένων της Τραπέζης, συγκεντρώθηκαν συνολικά αρτοκι ώτια µε τρόφιµα, τα οποία αντιστοιχούν σε µερίδες φαγητο και σε 5 τόνους αλε ρι, ά αρη και σάλτσα ντοµάτας. Σηµειώνεται ότι επιπλέον των τροφίµων που συγκεντρώθηκαν, η Τράπεζα προσέφερε 560 κιλά ελαιόλαδου σε όλους τους φορείς. Οι Εθελοντές της Τραπέζης ανέλαβαν τη συγκέντρωση, διαλογή και προετοιµασία της αποστολής των ειδών στους φορείς, ως κατωτέρω: Α ΗΝΑ Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήµονος Αχαρνών Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Ιερός Ναός Αγίου ηµητρίου των πλων, Κάτω Πατησίων Ιερά Μητρόπολις Νικαίας Κοινωνικό Παντοπωλείο Σπάτων 19 32

21 ΕΣΣΑΛΟΝ ΚΗ συλο του Παιδιού Ελληνικό Παιδικό ωριό ιλύρου ΛΑΡ ΣΑ ενώνας Ελευθερία (Σύλλογος γονέων κηδεµόνων και φίλων αυτιστικών ατόµων) Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας ΠΑΤΡΑ συλο Ανιάτων Πάτρας Κοινωνικό Παντοπωλείο Πάτρας 20 32

22 Επιπλέον των ανωτέρω εκδηλώσεων, από την 24 έως και την 2 Μαρτίου 2014, πραγµατοποιήθηκε συλλογή τροφίµων και στα Καταστήµατα Αγρινίου, Aµφίσσης, Ερµουπόλε ς, Ηρακλείου Κρήτης, εράπετρας, στιαίας, Κα άλας, Λαµίας, Λήµνου, Μυτιλήνης, Π ργου Ηλείας, Ρε µνου, Σπάρτης και ανί ν. Τα τρόφιµα που συγκεντρώθηκαν, παρεδόθησαν σε εκπροσώπους φορέων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ιερών Ναών. µφισσα Λαµία Λήµνος Ευ αριστο µε ερµά όλους όσους συµµετεί αν και προσέφεραν, κα ώς και τους Ε ελοντές, οι οποίοι µε εν ουσιασµό συνέ αλαν στην επιτυ ή διεξαγ γή τ ν εκδηλώσε ν. Μυτιλήνη Σπάρτη 21 32

23 H σε περιβαλλοντικές δράσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη Τράπεζα, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος, πραγµατοποίησε, την Κυριακή, 6 Απριλίου 01, περι αλλοντικές εκδηλώσεις στην Α ήνα και στη εσσαλονίκη. Στην Α ήνα, πραγµατοποιήθηκε επίσκε η και περιβαλλοντικές δραστηριότητες για ενήλικες και παιδιά στο Κέντρο της Γης, σε συνεργασία µε την Οργάνωση Γη. Συγκεκριµένα, οι Εθελοντές συµµετείχαν σε ποικίλες δράσεις, όπως ξεβοτάνισµα, καθαρισµός ελαιώνα, µεταφύτευση καλλιεργήσιµων εκτάσεων, καθώς και στη συλλογική κουζίνα, ενώ τα παιδιά των Εθελοντών έλαβαν µέρος σε εκπαιδευτική περιβαλλοντική δράση. Στη εσσαλονίκη, πραγµατοποιήθηκαν δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα για ενήλικες και παιδιά, στις εγκαταστάσεις της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής. Ειδικότερα, οι Εθελοντές συµµετείχαν σε δραστηριότητα σχετική µε τη βιολογική καλλιέργεια αρωµατικών φυτών και τη διαχείριση αύλιου χώρου και εισροής νερού. Τα παιδιά των Εθελοντών συµµετείχαν σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία περιελάµβανε ενηµέρωση και ξενάγηση στον Αµπελώνα, στον Ελαιώνα, στο Οινοποιείο, στο Βουστάσιο και στο Γαλακτοκοµείο, ενώ, στο τέλος, οδηγήθηκαν στην αίθουσα µαγειρικής, όπου µε τη βοήθεια στελεχών της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, δηµιούργησαν λιτό γεύµα

24 H Η Τράπεζα υποστηρικτής του έργου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ιαδικτύου Τράπεζα, για τρίτο κατά σειρά έτος, υποστηρίζει το έργο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ιαδικτύου. Η ράση Ενηµερώσεως af rint rn t.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ιαδικτύου και η εκστρατεία ενηµερώσεως και επαγρυπνήσεως, που διεξάγεται στη χώρα µας από το 2004, πραγµατοποιούνται υπό την αιγίδα της Ευρωπα κής Επιτροπής, στο πλαίσιο του προγράµµατος af r Int rn t. Οι κύριοι στόχοι της ράσεως είναι: Η προστασία των ανηλίκων χρηστών του διαδικτύου από ακατάλληλο ή επιβλαβές, για αυτούς, περιεχόµενο, ή από ακατάλληλη ή επιβλαβή συµπεριφορά. Η ενηµέρωση των γονέων για τους τρόπους, µε τους οποίους µπορούν να προστατευθούν, αλλά και να προστατεύσουν αποτελεσµατικά τα παιδιά τους από τους κινδύνους που εγκυµονούν από τη µη ορθή χρήση των διαδραστικών τεχνολογιών, όπως είναι το διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο. Η προώθηση των θετικών πλευρών των διαδραστικών τεχνολογιών, ως εργαλεία της καθηµερινής µας ζωής. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου, ενηµερώνοντας τόσο για τα πολλαπλά οφέλη, όσο και για τους πιθανούς κινδύνους, µε στόχο τη δηµιουργία πολλαπλασιαστικής δράσεως µέσα στην τάξη. Η ενθάρρυνση του διαλόγου µεταξύ ανηλίκων και γονέων σχετικά µε τη χρήση του διαδικτύου, η προώθηση του ηφιακού αλφαβητισµού και της κριτικής σκέ εως. Η υποστήριξη, γονέων, εκπαιδευτικών, αλλά και ανηλίκων χρηστών µε κατάλληλο ενηµερωτικό υλικό. Στο πλαίσιο αυτό, το 2013, η Τράπεζα ανήρτησε στο Alpha Bank Intran t σχετική ενηµέρωση για την Ασφαλή Πλοήγηση των Παιδιών στο διαδίκτυο. Για να δείτε τις βασικές συµ ουλές ασφαλείας για τα κοινωνικά δίκτυα, α σ ε ε. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το

25 H Προσφορά ειδών και εξοπλισµού από την Alpha Bank Τράπεζα, επί σειρά ετών, πραγµατοποιεί προγράµµατα προσφοράς διαφόρων ειδών και εξοπλισµού σε εκπαιδευτικούς και νοσηλευτικούς φορείς, µε στόχο την ενίσχυσή τους. Ειδικότερα, κατά τον µήνα Μάρτιο, πραγµατοποιή ηκαν προγράµµατα αποστολής ειδών και εξοπλισµο ς κατ τέρ Στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός απεστάλησαν ιατρικές µάσκες. 64 σχολεία και 15 φορείς ανά την Ελλάδα, έλαβαν από έναν νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή. 27 σχολεία έλαβαν τσάντες τύπου µεταφοράς φορητών υπολογιστών, για να τις διανείµουν στους µαθητές. Η ιευθύντρια του Καταστήµατος Πανόρµου Οιτύλου Ευδοκία ρίτσα και ο Υπεύθυνος Πελατείας Ιδιωτών του αυτού Καταστήµατος Αργύριος Αργυρόπουλος παραδίδουν νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή στον ιευθυντή του 10 ου ηµοτικού Σχολείου Αθηνών κ. Γεώργιο Τζίνο. Ο Υποδιευθυντής της ιευθύνσεως Καταστηµάτων Αττικής Εµµανουήλ Αθηναίος παραδίδει νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή στη ιευθύντρια του 13ου Γενικού Λυκείου Αθηνών κυρία Σταυρούλα Μισθού. Ο ιευθυντής του Καταστήµατος Κερατσινίου Ηλίας ρονόπουλος παραδίδει νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή στον ιευθυντή του 3ου Γυµνασίου Κερατσινίου κ. Αναστάσιο Καρατζά

26 Alpha Bank Cyprus Ltd Η Alpha Bank pr s Lt υποστηρίζει παιδικά εργαστήρια οδικής ασφάλειας H Alpha Bank pr s Lt, µέλος της Ευρωπα κής άρτας Οδικής Ασφάλειας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υποστήριξε δύο παιδικά εργαστήρια οδικής ασφάλειας, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία, την 6 Μαρτίου 2014, από τον µη κερδοσκοπικό Οργανισµό EA I N o th for th Pr ntion. Στα εργαστήρια, στα οποία συµµετείχαν άνω των 200 µαθητών της Α και Β τάξεως των ηµοτικών Σχολείων Παραλιµνίου και Πόλεως ρυσοχούς, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για την οδική ασφάλεια, µέσα από ένα πρωτότυπο εργαστήρι βασισµένο στις δικές τους εµπειρίες, καθώς και να εκφράσουν τις δικές τους σκέ εις και προτάσεις. H Η Alpha Bank pr s Lt στον ο ιεθνή Μαραθώνιο Λεµεσού ΓΣΟ Alpha Bank pr s Lt, στο πλαίσιο της υποστηρίξεως που παρέχει στον αθλητισµό και την ευγενή άµιλλα, συµµετείχε την Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014, στον ιεθνή Μαραθώνιο Λεµεσού ΓΣΟ, έναν από τους δηµοφιλέστερους Μαραθωνίους στην Ευρώπη, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε εφέτος, για η συνεχή χρονιά, στον Παραλιακό ρόµο της Λεµεσού. Συγκεκριµένα, η ράπεζα έδωσε το παρών στον Εταιρικό ρόµο πέντε χιλιοµέτρων, µε οµάδα 40 ατόµων, η οποία τερµάτισε στην η θέση, σε σύνολο 10 εταιριών, που συµµετείχαν µε περισσότερους από δροµείς. Μετά από την άφιξη των πρώτων δροµέων στον χώρο τερµατισµού, ακολούθησε τελετή βραβεύσεως για τις τέσσερις πρώτες οµάδες, ενώ όλοι οι µαραθωνοδρόµοι παρέλαβαν αναµνηστικά δώρα και διπλώµατα συµµετοχής. Η Οµάδα της Alpha Bank pr s Lt που συµµετείχε στον ο ιεθνή Μαραθώνιο Λεµεσού ΓΣΟ

27 Η Alpha Bank pr s Lt αρωγός της 14ης Ετήσιας ιαδροµής Αγάπης H Τράπεζα υποστήριξε και εφέτος, τη 14η Ετήσια ιαδροµή Αγάπης που διοργάνωσε από την 20 έως την 23 Μαρτίου 2014, ο Παγκύπριος Σύνδεσµος για παιδιά µε καρκίνο και συναφείς παθήσεις, ένα όνειρο µια ευχή. Η ιαδροµή περιελάµβανε την Παγκύπρια πορεία µοτοσικλετιστών, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι µοτοσικλετιστές επισκέπτονται ήµους και Κοινότητες σε διάφορες επαρχίες της Κύπρου, µε στόχο τη συλλογή χρηµάτων για τη στήριξη του Συνδέσµου. Τα έσοδα από την προσπάθεια χρησιµοποιούνται για την εκπλήρωση ευχών των πασχόντων παιδιών και νέων, στο πλαίσιο του προγράµµατος υχολογικής υποστηρίξεως και οικονοµικής ενισχύσεως που παρέχει ο Σύνδεσµος στα παιδιά και τις οικογένειές τους. M Ανοιξιάτικη Προσφορά A g an isa ε στόχο την περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση της κάρτας συνεργασίας A g an isa, πραγµατοποιήθηκε ανοιξιάτικη προωθητική ενέργεια, µε προβολή µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων. Κατά τη διάρκεια της προσφοράς, όλοι οι κάτοχοι της A g an isa είχαν τη δυνατότητα αποκτήσεως διπλών µιλίων για όλες τους τις αγορές, στην Κύπρο και το εξωτερικό, εφ όσον πραγµατοποιούσαν αγορές συνολικής αξίας Ευρώ 300 και άνω µε την κάρτα τους

28 T Η Alpha Bank omania φιλοξένησε το πρόγραµµα oala Altf l ην Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, οι Εργαζόµενοι του καθηµερινές εργασίες της Τραπέζης, ενώ είχαν την ευκαιρία να Καταστήµατος oro anti της Alpha Bank omania, στο Βουκουρέστι, φιλοξένησαν µαθητές σχολείων, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος oala Altf l, που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας. Η φιλοξενία διήρκεσε µία εβδοµάδα, κατά την οποία τα παιδιά συµµετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες, προκειµένου να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους ενδιαφέροντες τοµείς. Επίσης, η ιευθύντρια του Καταστήµατος oro anti ioara r an s και ο Αναπληρωτής ιευθυντής του ικτύου Καταστηµάτων της Alpha Bank omania org hirita ενηµέρωσαν τους µαθητές για θέµατα χρηµατοοικονοµικού περιεχοµένου, µε παραδείγµατα από την καθηµερινότητα, τονίζοντας διάφορα βασικά στοιχεία που κάθε άτοµο θα πρέπει να γνωρίζει για τη σχέση του µε µία τράπεζα. Επιπλέον, οι µαθητές περιηγήθηκαν στο Κατάστηµα παρατηρώντας τις Alpha Bank omania µάθουν πολλά για τους τραπεζικούς λογαριασµούς, τα δάνεια, τις καταθέσεις και τις πιστωτικές κάρτες. M Alpha ash ε κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Match your desires and possibilities πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο κύµα διαφηµιστικής εκστρατείας του καταναλωτικού προ όντος Alpha ash Loan. Βασικά χαρακτηριστικά του προ όντος είναι το σταθερό επιτόκιο και η σταθερή δόση καθ όλη τη διάρκεια της αποπληρωµής. Η προβολή του πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου, Τύπου, επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων και υπαίθριας διαφηµίσεως. Alpha Bank r i a a

29 M Εταιρική Προβολή ε στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας και της εικόνας της Alpha Bank r i a a.. στην τοπική αγορά, έλαβε χώρα προβολή της µέσω καταχωρίσεως σε ειδική, έντυπη έκδοση µε θέµα την ελληνική υποστήριξη στην ενταξιακή πορεία της Σερβίας στην Ευρωπα κή Ένωση. Μέσω της εκδόσεως προβλήθηκε η παρουσία και η δράση των ελληνικών επιχειρήσεων στη Σερβία και τονίσθηκε η στενή συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο. Alpha Bank r i a a.. Alpha Bank Al ania HA E Alpha Plan γκαινιάσθηκε διαφηµιστική εκστρατεία για την προβολή προνοµιακής προσφοράς του στεγαστικού προ όντος της Alpha Bank Al ania HA, Alpha Plan, µε κύριο µήνυµα: The best plan for your house και µε κύριο χαρακτηριστικό το ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο. Η προβολή του πραγµατοποιήθηκε µέσω ραδιοφώνου, Τύπου, υπαίθριας διαφηµίσεως, καθώς και µέσω επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων. < 28 / 32 >

30 Alpha Bank a.. kop Ανανέωση συνεργασίας της Alpha Bank a.. kop µε την Am ri an Expr ss M ετά από επτά έτη επιτυχηµένης συνεργασίας, η Alpha Bank a.. kop και η Am ri an Expr ss ανανέωσαν τη συνεργασία τους έως το έτος Ως εκ τούτου, η Τράπεζα παραµένει ο αποκλειστικός συνεργάτης της Am ri an Expr ss στην τοπική αγορά, µε σκοπό την από κοινού παροχή υ ηλού επιπέδου προ όντων και υπηρεσιών, µέσω ενός ευρέως φάσµατος προνοµίων προς τους Πελάτες. H Η Alpha Bank a.. kop στο p n a του Πανεπιστηµίου Κυρίλλου και Μεθοδίου Alpha Bank a.. kop συµµετείχε στο p n a για µελλοντικούς φοιτητές, που διοργάνωσε η Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Κυρίλλου και Μεθοδίου στα Σκόπια, την 14 Απριλίου Κατά τη διάρκεια του p n a, οι καθηγητές έδωσαν διαλέξεις για διάφορα θέµατα οικονοµικού ενδιαφέροντος, ενώ αρκετές εταιρίες-συνεργάτες του Πανεπιστηµίου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν και να ενηµερώσουν τους µελλοντικούς φοιτητές για τις δραστηριότητές τους. Η Τράπεζα προσκλήθηκε να συµµετάσχει στην εκδήλωση και να παρουσιάσει τα προ όντα και τις υπηρεσίες της. Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποι της Τραπέζης διένειµαν ενηµερωτικά έντυπα και προωθητικά υλικά. < 29 / 32 >

31 ME MIA MATIA ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK 2014 Την Κυριακή, 11 Μα ου 01, θα πραγµατοποιηθεί η ΗΜΕΡΑ Ε ΕΛΟΝΤ ΣΜΟΥ ΟΜ ΛΟΥ A A BA, για την οποία, στην Ελλάδα, έχουν προγραµµατισθεί επισκέ εις και δραστηριότητες στους χώρους που διατηρούν τα Παιδικά ριά στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαµάτα. Το Ε νικό δρυµα Ερευνών πραγµατοποιεί, επί σειρά ετών, το πρόγραµµα ειδικών µορφωτικών εκδηλώσεων Επιστήµης Κοινωνία, το οποίο περιλαµβάνει κύκλους οµιλιών, επιστηµονικά δρώµενα, εκθέσεις, επιστηµονικά ντοκιµαντέρ και παρουσίαση εκδόσεων, µε στόχο τη διάχυση της επιστηµονικής γνώσεως στο ευρύτερο κοινό και τη συµβολή του στην πνευµατική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Σε αυτήν την προσπάθεια, αρωγός είναι η Alpha Bank. Ναυτική αποστολή µιλίων Η Alpha Bank ανέλαβε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, χορηγός του εθελοντικού εγχειρήµατος της οµάδας o th E ian lf t am, αρχηγός της οποίας είναι Εργαζόµενος της Τραπέζης. Ο διάπλους είναι αφιερωµένος στον Σ λλογο ονέ ν και Κηδεµόν ν Παιδιών µε Νεοπλασµατικές Πα ήσεις Η Πίστη (Νοσοκοµείο Παίδων Αγία Σοφία ) (www.pisti.gr ). Για πρώτη φορά στη ναυτική ιστορία, θα πραγµατοποιηθεί ένα ταξίδι ναυτικών µιλίων από το δυτικότερο σηµείο της Ελλάδας, τους Οθωνούς, έως το ανατολικότερο, το ακριτικό Καστελλόριζο. Η διαδροµή υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός 55 ηµερών. Η Τράπεζα υποστηρίζει µε επιτυχία, για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Ελε ερο Πανεπιστήµιο της Στοάς του ι λίου, µε τη χορηγία του 3ου Κ κλου Μα ηµάτ ν του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι έως σήµερα, έχουν συµµετάσχει στα µαθήµατα, 105 Εργαζόµενοι της Alpha Bank. Στον τρέχοντα, 23ο Κύκλο, δόθηκε η δυνατότητα σε 20 κληρωθέντες Εργαζοµένους της Τραπέζης, να παρακολουθήσουν από ένα µάθηµα της επιλογής τους. < 30 / 32 >

32 ME MIA MATIA Προσφορά των εκδόσεων της Νοµισµατικής Συλλογής µε έκπτωση 40 καθ όλη τη διάρκεια του Μα ου 2014 Η Τράπεζα, προσφέρει κα όλη τη διάρκεια του Μα ου τις εκδόσεις Νόµισµα Ελληνικόν. Η Συλλογή της Alpha Bank, Μακεδονίας Νόµισµα από τη Συλλογή της Alpha Bank και Μέγας Αλέξανδρος. Από τη η της Μακεδονίας έ ς τα Πέρατα της Οικουµένης µε έκπτ ση 0. ΝΟΜ ΣΜΑ ΕΛΛΗΝ ΚΟΝ Η Συλλογή της Alpha Bank ήµητρα Τσαγκάρη Alpha Bank, Αθήναι 200 ιαστάσεις 32 x 24 εκ., σελίδες 311 Ελληνικά, Αγγλικά Το βιβλίο εκδόθηκε µε την ευκαιρία της πρώτης µεγάλης εκθέσεως της Συλλογής της Alpha Bank στο Μουσείο Μπενάκη το καλοκαίρι του 200. Περιλαµβάνει επιλεκτικά 206 νοµίσµατα από ολόκληρο τον αρχαίο κόσµο, από τη σηµερινή Μεγάλη Βρεταννία έως την Ινδία και από την Ουκρανία έως την Αφρική. Μαλακό εξώφυλλο Ευρώ 18,00 Πανόδετο Ευρώ,00 ΜΑΚΕ ΟΝ ΑΣ ΝΟΜ ΣΜΑ από τη Συλλογή της Alpha Bank ήµητρα Τσαγκάρη Alpha Bank, Αθήναι 2009 ιαστάσεις 30 x 23 εκ., σελίδες 151 Ελληνικά, Αγγλικά Εκδόθηκε µε την ευκαιρία της οµότιτλης εκθέσεως αρχαίων νοµισµάτων από τη Συλλογή της Alpha Bank στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Αναφέρεται στη νοµισµατοκοπία της Μακεδονίας και περιλαµβάνει φωτογραφίες 1 1 νοµισµάτων και αναλυτικά επεξηγηµατικά κείµενα. Μαλακό εξώφυλλο Ευρώ 18,00 Πανόδετο Ευρώ,00 ΜΕ ΑΣ ΑΛΕ ΑΝ ΡΟΣ Από τη η της Μακεδονίας έ ς τα Πέρατα της Οικουµένης Κωνσταντίνος Ζάχος, Κατερίνη Λιάµπη, ήµητρα Τσαγκάρη Alpha Bank, Αθήναι 2010 ιαστάσεις 30 x 23 εκ., σελίδες 200 ίγλωσση έκδοση Το βιβλίο εκδόθηκε µε την ευκαιρία της οµότιτλης εκθέσεως αρχαίων νοµισµάτων από τη Συλλογή της Alpha Bank στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Η έκδοση αναφέρεται στην ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου µέσω των νοµισµάτων του και τις επιδράσεις τους στον αρχαίο κόσµο, ακόµη και µετά τον θάνατό του. Στο βιβλίο παρουσιάζονται 21 χρυσά, αργυρά και χάλκινα νοµίσµατα και αναλυτικά επεξηγηµατικά κείµενα. Πανόδετο Ευρώ,00 < 31 / 32 >

33 ME MIA MATIA Νέα έκδοση της Alpha Bank Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση της Τραπέζης, Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και Νοµίσµατα από τη Συλλογή της Alpha Bank. Πρόκειται για κατάλογο-λεύκωµα που συνοδεύει την οµότιτλη έκθεση, η οποία συνδιοργανώνεται από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Νοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank και παρουσιάζεται σε δύο Αίθουσες περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου. Η Έκθεση θα διαρκέσει έως τον Απρίλιο του Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αποικίες και Νοµίσµατα από τη Συλλογή της Alpha Bank ήµητρα Τσαγκάρη (γενική επιµέλεια) Alpha Bank, Αθήναι 2014 ιαστάσεις 30 x 23 εκ., σελ. 335 Ελληνικά, Αγγλικά Στην έκδοση παρουσιάζεται ο Β Ελληνικός Αποικισµός, η ιστορία και τα αρχαία νοµίσµατα 39 ελληνικών αποικιών που ιδρύθηκαν στην Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αλβανία, Ουκρανία, Ρουµανία και Βουλγαρία. Ο κατάλογος περιλαµβάνει πρωτότυπες φωτογραφίες των αποικιών, 53 αρχαία αντικείµενα από 5 Μουσεία της Ελλάδος και 5 του εξωτερικού, καθώς και 93 αρχαία νοµίσµατα της Συλλογής της Alpha Bank. Μαλακό εξώφυλλο Ευρώ 35,00 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν τις εκδόσεις είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τραπέζης ALPHA BANK ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, είτε κατόπιν παραγγελίας. ALPHA BANK - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑΙ, Τηλ.: , Ώρες λειτουργίας: ευτέρα - Παρασκευή Υπεύθυνη: κυρία Παναγιώτα Καλλιµάνη < 32 / 32 >

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1 Εταιρεία εποπτευόµενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Ε.Κ. 4/187/21.3.2000 & 17/469/18.4.

ΥΝΑΜΙΚΗ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1 Εταιρεία εποπτευόµενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Ε.Κ. 4/187/21.3.2000 & 17/469/18.4. ΥΝΑΜΙΚΗ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1 Εταιρεία εποπτευόµενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Ε.Κ. 4/187/21.3.2000 & 17/469/18.4.2008 Εταιρεία Η υναµική Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ιδρύθηκε το 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα αυτό έχει σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι απασχολούμενοι στις Εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank ανήλθαν στις 31.12.2009 σε 7.662 άτομα έναντι 8.061 στις 31.12.2008, σημειώνοντας μείωση κατά 5% συνολικά: ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΤΟΣ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται η απόφαση της Υπουργού για τις αντιστοιχίες µεταξύ τµηµάτων ΤΕΙ. Η αντιστοιχία των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Με στόχο την κοινωνική προσφορά, η Τράπεζα Πειραιώς στην Κύπρο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό έργο και τα περιβαλλοντικά θέματα, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

26-29 Μαΐου 2011, Μ.Ε.Κ. Παιανίας Επιστολή Χαιρετισµός Η αναµφισβήτητη επιτυχία της InterAigis 09, της 1 ης ιεθνούς Έκθεσης Πολιτικής Προστασίας. Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Ειδικού Εξοπλισµού Οργανισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I.

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I. sed10pin8 Ηµ/νία: 02/02/2011 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ------------------------------------------------------------- ------------ ---------- ------------

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ Απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ 400ώρες ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ.

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ Απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ 400ώρες ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. «ΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε. Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ε.Κ.Ε.Κ Α.00 Το Κ.Ε.Ε «ΗΜΗΤΡΑ» ιδρύθηκε το 1987, µε έδρα τη Λάρισα, µε σκοπό να συµβάλλει µέσα από τους τοµείς δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3A1\sed11_pin3_xd.txt 28/11/2005, 9:49:18πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3A1\sed11_pin3_xd.txt 28/11/2005, 9:49:18πµ Ηµ/νία: 28/11/2005 Σελίδα 1 από 21 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Απω Ανατολή Λοιπή Ασία Λοιπή Αφρική Νοτιαφρικανική ΗΠΑ-Καναδάς ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Ενωση ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37910 17745 23 5 4 3 816 338

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp3f : 10/11/2011 1 14 : 13:07:32 user ,

sed11sp3f : 10/11/2011 1 14 : 13:07:32 user  , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp3f Ηµ/νία: 10/11/2011 Σελίδα 1 από 14 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 1. ιαµόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εµπειρία και αναλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

BSEC Business Council

BSEC Business Council BSEC Business Council ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ρ. Κώστας Μασµανίδης Γενικός Γραµµατέας . Μετά τα Βαλκάνια, πού ; Τί είναι ο ΟΣΕΠ - BSEC? Οικονοµική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου Black

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης - 4 Οκτωβρίου 2015 - www.neasmirnihistoricrun.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης Νέα Σμύρνη 2015 4 Οκτωβρίου 2015 Αγώνες: 10 Χλμ., 5 Χλμ., 2,5 Χλμ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ Ηµ/νία: 05/10/2004 Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1566 659 1228 511 213 92 62 19 6 2 6 2 8 2 7 3 5 2 6 4 8 6 17 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1489 650 1171 507 207 90 58 17 5 2 2 1 4 2 6 3 5 2 6 4 8 6 17 16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ: 210 82 03 737-8 E-mail: din@aueb.gr URL: www.din.aueb.gr

Tηλ: 210 82 03 737-8 E-mail: din@aueb.gr URL: www.din.aueb.gr Diploma In Negotiations Αθήνα, 24 Απριλίου 2014 Το ετήσιο, καινοτόμο και βιωματικό Πρόγραμμα Diploma In Negotiations (www.din.aueb.gr), το οποίο είναι ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις που

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp4f : 01/09/2004 1 12 : 08:46:47 user

sed11sp4f : 01/09/2004 1 12 : 08:46:47 user ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp4f Ηµ/νία: 01/09/2004 Σελίδα 1 από 12 ---------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Λοιπή Ασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελληνική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε) Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Στις 15 Ιουνίου 1891, ιδρύεται η Εθνική Ασφαλιστική με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος & σε συνεργασία με τα 4 κορυφαία ιδρύματα της χώρας Αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα