ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK"

Transcript

1 Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

2 ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιτυχής ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης Εκδήλωση του ρηµατιστηρίου Αθηνών για την εισαγωγή των νέων µετοχών της Alpha Bank Επιτυχής ολοκλήρωση της µεταπτώσεως των συστηµάτων της πρώην Εµπορικής στο ενιαίο περιβάλλον πληροφοριακών συστηµάτων της Alpha Bank ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Alpha Bank B lgaria σελ. 2 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 9 σελ. 11 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Τα νέα της Βιβλιοθήκης της Τραπέζης κατά τον µήνα Απρίλιο 2014 σελ A NEA ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩN Alpha -Banking Επιχειρήσεων H Alpha Bank στηρίζει τις Ανοιχτές Κυριακές µε διπλάσιους Bon s πόντους Alpha Μηνιαία Πρόοδος Pl s σελ. 13 σελ. 14 σελ. 15 Εκδηλώσεις Κοινωνικής Προσφοράς σε περιβαλλοντικές δράσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη Η Τράπεζα υποστηρικτής του έργου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ιαδικτύου Προσφορά ειδών και εξοπλισµού από την Alpha Bank σελ. 16 σελ. 19 σελ. 22 σελ. 23 σελ. 24 πεύθυνος Εκδόσεως: ΕΤΑ Ρ ΚΗ ΕΠ ΚΟ ΝΩΝ Α Σταδίου ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: , ax: omm ni omm ni Σχεδιασµός παραγωγή: A.E. Alpha Bank pr s Lt Alpha Bank omania Alpha Bank r i a a.. Alpha Bank Al ania HA Alpha Bank a.. kop σελ. 25 σελ. 27 σελ. 27 σελ. 28 σελ. 29 σελ. 30 Περιεχόµενα

3 Η ΤΡΑΠΕΖΑ T Επιτυχής ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης ην 31 Μαρτίου 2014, η Alpha Bank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αυξήσεως του Μετοχικού της Κεφαλαίου, ποσού Ευρώ 1,2 δισ., διά ιδιωτικής τοποθετήσεως σε ειδικούς επενδυτές, µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών µε τιµή διαθέσεως Ευρώ 0,65 ανά νέα µετοχή. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ήταν πλήρως εγγυηµένη από διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς οίκους. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου είχε ως σκοπό: να συντελέσει στη δηµιουργία συνθηκών για την αποπληρωµή των προνοµιούχων µετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητας του Ελληνικού ηµοσίου, να ικανοποιήσει τις οριακές κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυ αν από τη διαγνωστική µελέτη της Τραπέζης της Ελλάδος, να βελτιώσει την ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων της Τραπέζης και να επισπεύσει την προσαρµογή αυτής στο νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και να διευκολύνει τη χρηµατοδότηση της Τραπέζης από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου υπό το ενισχυµένο προφίλ πιστοληπτικής ικανότητας. Η επιτευχθείσα, µέσω του βιβλίου προσφορών, τιµή διαθέσεως, αντιπροσωπεύει έκπτωση µόλις,1 σε σχέση µε την τελευταία τιµή κλεισίµατος προ της διαθέσεως των νέων µετοχών, τη στιγµή που η προκύπτουσα έκπτωση σε αντίστοιχες αυξήσεις κεφαλαίου µε κατάργηση των δικαιωµάτων προτιµήσεως είναι σηµαντικά υ ηλότερη. Κατά συνέπεια, η αραίωση που υπέστη ο υφιστάµενος Μέτοχος ήταν αµελητέα, ενώ η Τράπεζα θωρακίσθηκε µε υ ηλής ποιότητας κεφάλαια, που προήλθαν κατά βάση από θεσµικούς επενδυτές µε µακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα. Με την ολοκλήρωση της Αυξήσεως, διευρύνθηκε σηµαντικά η ελεύθερη διασπορά των µετοχών της Τραπέζης, αναµένεται ενίσχυση της εµπορευσιµότητας της µετοχής, ενώ έχει ήδη πραγµατοποιηθεί η αύξηση της σταθµίσεώς της στους εγχώριους και διεθνείς χρηµατιστηριακούς δείκτες, στους οποίους συµµετέχει. Επίσης, η αύξηση της διασποράς της µετοχής της Alpha Bank, σε συνδυασµό µε την τρέχουσα χρηµατιστηριακή της τιµή, η οποία διαπραγµατεύεται υ ηλότερα από την τιµή ασκήσεως των warrants, αναµένεται να επιταχύνει την πλήρη επανιδιωτικοποίηση της Τραπέζης και κατά συνέπεια, την αποπληρωµή του Τ Σ. < 2 / 32 >

4 Η ΤΡΑΠΕΖΑ H oa show της Alpha Bank µε στόχο την κάλυ η της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ιοίκηση της Alpha Bank, µε στόχο την κάλυ η της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου, πραγµατοποίησε στα µέσα Μαρτίου 2014, εκτεταµένο oa show στα µεγαλύτερα διεθνή χρηµατοοικονοµικά κέντρα (ενδεικτικά αναφέρουµε: Νέα Υόρκη, Λονδίνο, ραγκφούρτη, κ.ά.). Μέλη της Γενικής ιευθύνσεως και Ανώτερα Στελέχη της Τραπέζης, µέσα σε περίπου δύο εβδοµάδες, πραγµατοποίησαν άνω των 100 συναντήσεων µε περισσότερους από 300 επιλεγµένους ξένους θεσµικούς επενδυτές. Οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν σε υ ηλής ποιότητας χαρτοφυλάκια µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, που προσβλέπουν στην ανάκαµ η της ελληνικής οικονοµίας και επιθυµούν να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά µέσω της συµµετοχής τους στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης. Οι ληφθείσες προσφορές υπερκάλυ αν σηµαντικά το ποσό των Ευρώ 1,2 δισ., επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση, µε αποτέλεσµα την επιτυχή ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης στα τέλη Μαρτίου. Μετά την ολοκλήρωση της Αυξήσεως, η διασπορά των µετοχών εκδόσεως της Τραπέζης σχεδόν διπλασιάσθηκε και ανήλθε σε 30 ενισχύοντας την εµπορευσιµότητα της µετοχής και τη συµµετοχή της σε διεθνείς χρηµατιστηριακούς δείκτες. Στο πλαίσιο της επιτυ ο ς ολοκληρώσε ς της Αυξήσε ς Μετο ικο Κεφαλαίου της Τραπέ ης, τη Μεγάλη Τρίτη, 15 Απρίλιου 01, πραγµατοποιή ηκε εκδήλ ση για τους συναδέλφους που συµµετεί αν στην προσπά εια αυτή, παρουσία Μελών της ενικής ιευ νσε ς. < 3 / 32 >

5 Η ΤΡΑΠΕΖΑ T Εκδήλωση του ρηµατιστηρίου Αθηνών για την εισαγωγή των νέων µετοχών της Alpha Bank ην 4 Απριλίου 2014, το ρηµατιστήριο Αθηνών πραγµατοποίησε εκδήλωση στο κτήριό του, στο πλαίσιο της εισαγωγής των νέων µετοχών της Alpha Bank, κατόπιν της επιτυχούς ολοκληρώσεως της διαδικασίας της Αυξήσεως του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης Γιάννης Σ. Κωστόπουλος κήρυξε την έναρξη της διαπραγµατεύσεως, σηµατοδοτώντας, κατ αυτόν τον τρόπο, την ιδιαίτερη σηµασία τόσο της επιτυχηµένης Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης, όσο και της δυνατότητας αντλήσεως κεφαλαίων από τις Κεφαλαιαγορές. Στη συνέχεια, ο κ. Κωστόπουλος τόνισε τη διαχρονική στήριξη του θεσµού του ρηµατιστηρίου από την Τράπεζα και αναφέρθηκε στις πάντα επιτυχηµένες Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει πραγµατοποιήσει η Alpha Bank µε τη στήριξη της ευρείας µετοχικής βάσεως που διαθέτει, και οι οποίες έχουν συντελέσει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Τραπέζης, αλλά και της ελληνικής οικονοµίας. Ο ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Ε ΑΕ, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, σε σύντοµο χαιρετισµό κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως για την εισαγωγή των νέων µετοχών, ανέφερε µεταξύ άλλων: Ολοκληρώνεται σήµερα, µε την εισαγωγή των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, άλλη µία µεγάλη επιτυχία τόσο για την Alpha Bank, όσο και για τον θεσµό του ρηµατιστηρίου. Η επιτυχία αυτή έρχεται να αποδείξει, για ακόµη µία φορά, το µεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον ρόλο του ρηµατιστηρίου στην άντληση κεφαλαίων, τη στήριξη της χρηµατοδότησης των εταιριών και εν τέλει, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. εν µπορώ να µην σηµειώσω επίσης, ότι ο µηχανισµός της Κεφαλαιαγοράς, επέδειξε ευελιξία και ταχύτητα, µε την έστω µικρή συµβολή του, στο µεγάλο αυτό και πρωτότυπο εγχείρηµα σε ό,τι αφορά στη διάρθρωση και τις διαδικασίες του. < 4 / 32 >

6 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιτυχής ολοκλήρωση της µεταπτώσεως των συστηµάτων της πρώην Εµπορικής Τραπέζης στο ενιαίο περιβάλλον πληροφοριακών συστηµάτων της Alpha Bank T ον Μάρτιο ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι κύριες ενέργειες του Τοµέα της Πληροφορικής για το έργο της λειτουργικής, οργανωτικής και τεχνικής συγχωνεύσεως της Τραπέζης µε την πρώην Εµπορική Τράπεζα. Με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και οµαλότερη µετάβαση στο ενιαίο περιβάλλον πληροφοριακών συστηµάτων της Alpha Bank, οι ιευθύνσεις του Τοµέα Πληροφορικής προγραµµάτισαν, οργάνωσαν και συντόνισαν τις επιµέρους Οµάδες και Έργα, που δηµιουργήθηκαν, προκειµένου να επιτευχθούν οι βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι επιχειρησιακοί στόχοι. Η συνένωση των πληροφοριακών συστηµάτων των δύο Τραπεζών ως µέρος της Λειτουργικής Συγχωνεύσεως, απετέλεσε ένα σηµαντικό έργο µε εξαιρετική πολυπλοκότητα και πολλές προκλήσεις. Η Στρατηγική προέβλεπε τη σταδιακή µετάπτωση των Συστηµάτων, ώστε να επιτευχθούν ταχύτερα οι συνέργειες, η απόσυρση συστηµάτων, τα οποία αντικαταστάθηκαν, καθώς και η ολοκλήρωση µεµονωµένων µεταπτώσεων εφαρµογών. Με γνώµονα την επιχειρησιακή καταλληλότητα και την τεχνολογική υπεροχή, την ηλικία και τη δυνατότητα συντηρήσεως των εφαρµογών, τον όγκο δεδοµένων, το πλήθος Καταστηµάτων, το πελατολόγιο και την πολυπλοκότητα προ όντων και διαδικασιών, επελέγη η διατήρηση του περιβάλλοντος των πληροφοριακών συστηµάτων της Alpha Bank. Συγχρόνως, µε βάση την αποδοτικότητα στην υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών, του χρόνου και του κόστους των επιχειρησιακών διεργασιών, την τεχνολογική ποιότητα, καθώς και τα συνδεόµενα κόστη, επελέγησαν τα βέλτιστα περιφερειακά συστήµατα πληροφορικής. < 5 / 32 >

7 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Το αποτέλεσµα τ ν µεταπτώσε ν σε αρακτηριστικά µεγέ η αντικατοπτρί εται στα ακόλου α γραφήµατα Οργανωτικά, για τον εντοπισµό των βασικών αποκλίσεων των δύο Τραπεζών σε προ όντα, υπηρεσίες και διαδικασίες και για την επίτευξη της απαιτούµενης ευθυγραµµίσεως µε τις αντίστοιχες επιχειρησιακές ιευθύνσεις, δηµιουργήθηκαν σχετικές Οµάδες Έργου. Ωστόσο, στη συνολική προσπάθεια, σηµαντικό ρόλο έπαιξε η, εκ µέρους της ιοικήσεως, υποστήριξη της αποφάσεως για άµεση έναρξη των έργων, µε στόχο την ταχύτερη επίτευξη των συνεργειών. < 6 / 32 >

8 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Η επίτευξη του συνολικού έργου στηρίχθηκε στην άριστη συνεργασία µεταξύ των Οµάδων Έργων, στην ορθή διαχείριση, µε συλλογική αντιµετώπιση, των θεµάτων που προέκυπταν από τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των Έργων, καθώς και στον συντονισµό των τεχνικών και επιχειρησιακών µελών των Οµάδων. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί η σηµασία της ταχείας λή εως αποφάσεων, της διατηρήσεως της ευελιξίας και της παράλληλης αξιοποιήσεως πρωτοβουλιών από όλη τη διοικητική κλίµακα. Από πλευράς διαχειρίσεως του έργου, σε κάθε επιχειρησιακή περιοχή, αρχικώς, εντοπίσθηκαν περισσότερα του ενός διακριτά έργα, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαπιστώθηκαν οι µεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις. Κατόπιν, προσδιορίσθηκε το γενικό πλάνο ( ast r Plan), το οποίο και εφαρµόσθηκε αποτελεσµατικά. Το νέο περιβάλλον των Πληροφοριακών Συστηµάτων της Τραπέζης αποτελεί το προ όν εργασίας 2 Ενοτήτων Έργων ( tr ams), εντός των οποίων σχεδιάσθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν 132 επιµέρους Έργα, µε τη συµµετοχή 450 Λειτουργών των ιευθύνσεων του Τοµέα Πληροφορικής, 140 Λειτουργών Επιχειρησιακών ιευθύνσεων και ηµερών συνολικής ανθρωπο-προσπάθειας. Περι άλλον Συστηµάτ ν Mηχανογραφικό Κέντρο (κτήριο) Disaster Recovery (κτήριο) < 7 / 32 >

9 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Σηµαντικό έργο για την εξυπηρέτηση των ιευθύνσεων και τη συστέγαση των Καταστηµάτων, απετέλεσαν οι µεταβολές των κεντρικών συστηµάτων ( r rs) και των Μονάδων (Σταθµών Εργασίας) (βλ. ακόλουθο πίνακα). Παράλληλα µε την εκτέλεση των έργων µεταπτώσεως των πληροφοριακών συστηµάτων της πρώην Εµπορικής Τραπέζης, τον εκέµβριο του 2013, και εντός ενός εξαιρετικά σύντοµου χρονικού διαστήµατος, πραγµατοποιήθηκαν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες στα συστήµατα Πληροφορικής της Τραπέζης, για την αναδοχή των καταθέσεων των Συνεταιριστικών Τραπεζών ωδεκανήσου, Ευβοίας και υτικής Μακεδονίας. Το έργο περιελάµβανε τη µετάπτωση των λογαριασµών των Πελατών, τη δηµιουργία µερίδων Πελατών και τη µετάπτωση των στοιχείων τους, καθώς και τη µετάπτωση των τραπεζικών επιταγών των τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών. Συγχρόνως, η συνδροµή των ιευθύνσεων του Τοµέα Πληροφορικής ήταν καίρια στη συγκέντρωση και απόδοση στοιχείων, καθώς και στην επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη, στο πλαίσιο σηµαντικών ελέγχων που διενεργήθησαν το 2013, µεταξύ των οποίων της Bla k o k ( ilig n ), της a ars ( onitoring r st ) ), της Ευρωπα κής Κεντρικής Τράπεζας (E B-A ) και των Ορκωτών Λογιστών της KP. Παρά τις εγγενείς δυσκολίες του συνολικού εγχειρήµατος και τις πρόσθετες προκλήσεις που εµφανίσθηκαν, µε την κατάλληλη τεχνολογία και την αξιοποίηση όλων των ανθρώπινων πόρων, επετεύχθη ο στόχος της οµαλής Λειτουργικής Συγχωνεύσεως, στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα. Για το 2014, ο κύριος στόχος των ιευθύνσεων της Πληροφορικής είναι η ορθή διαχείριση και η ολοκλήρωση των λοιπών έργων της συγχωνεύσεως µε την πρώην Εµπορική Τράπεζα, καθώς και η υποστήριξη των έργων που προκύπτουν στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αναδιαρθρώσεως για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας µε παράλληλη µείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, ο Τοµέας της Πληροφορικής θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τα αιτήµατα των Μονάδων της Τραπέζης και των εξωτερικών φορέων, τα οποία προκύπτουν από την τρέχουσα επιχειρησιακή λειτουργία και τον στρατηγικό σχεδιασµό της Τραπέζης. < 8 / 32 >

10 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Μαρτίου 2014 ετάπτ ση Επι ειρηµατικών ανεί ν και υρίδ ν ησαυροφυλακίου πως είχε σχεδιασθεί, κατά τον µήνα Μάρτιο, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση του Προσωπικού των Καταστηµάτων µε τη συµπληρωµατική εκπαίδευση των Υποδιευθυντών Κατόχων Α Υπογραφής και ΥΕΕ, για τη µετάπτωση των Επιχειρηµατικών ανείων στην πλατφόρµα iglo. Επίσης, εκλήθησαν όσοι ΥΠΕ και ΥΕΕ της πρώην Εµπορικής Τραπέζης δεν είχαν εκπαιδευθεί κατά τον Ιανουάριο, σε θέµατα Κανονισµού Πιστοδοτήσεων, Εγγυητικών Επιστολών και ιεθνούς Εµπορίου. Συγκεκριµένα, εκπαιδεύθηκαν οι κάτοχοι των θέσεων εργασίας που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ονοµασία Εκπαιδευτικο Προγράµµατος iglo Εργασίες Υποδιευθυντού Κατόχου Α Υπογραφής iglo Εργασίες ΥΕΕ Εµπορική ορηγήσεις Εµπορική ορηγήσεις Εγγυητικές Επιστολές Εµπορική Εγγυητικές Επιστολές Εµπορική Εργασίες ιεθνούς Εµπορίου Εκπαιδευ έντες 164 άτοµα 251 άτοµα 119 άτοµα 60 άτοµα 56 άτοµα 23 άτοµα Για τη νέα εφαρµογή των Θυρίδων Θησαυροφυλακίου, η εκπαιδευτική ανάγκη καλύφθηκε, όπως και στο παρελθόν, µε τη δηµιουργία νέου µαθήµατος Bas raining ( B ). Νέα Πλατφόρµα Ba a n n B - ABA Στο πλαίσιο αναβαθµίσεως των υπηρεσιών Εκπαιδεύσεως, οι παλαιές εφαρµογές IB L arning anag m nt st m και ABA της πρώην Εµπορικής Τραπέζης, αναβαθµίσθηκαν στη νέα έκδοση ABA. Η σύγχρονη εφαρµογή ABA, παρέχει δυνατότητες απ ευθείας εγγραφής σε µαθήµατα EB BA E AININ ( -l arning), γρήγορη πρόσβαση και αξιόπιστα αποτελέσµατα, συµβάλλοντας στη σωστή δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού φακέλου για κάθε εκπαιδευόµενο, µε αποτέλεσµα την καλύτερη διαχείριση της εκπαιδεύσεώς του. Με περιβάλλον πιο φιλικό προς τον χρήστη, µε αναβαθµισµένη ταχύτητα εισόδου και λειτουργίας, δυνατότητα δηµιουργίας προσωπικών links για ευκολία προσβάσεως σε αγαπηµένα sit s και ευκολότερη πρόσβαση από προσωπικό Η Υ, η καινούρια εφαρµογή, η οποία είναι διαθέσιµη από την 1 εβρουαρίου 2014, θα διευκολύνει την παρακολούθηση ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Αναλυτικές οδηγίες προσβάσεως καθώς και Πίνακας µε όλα τα προσφερόµενα Μαθήµατα B, έχουν αναρτηθεί στο Alpha Bank Intran t, στην Ενότητα της ιευθύνσεως Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως. < 9 / 32 >

11 Η ΤΡΑΠΕΖΑ n - a a 5η Σειρά εκίνησε το Εσωτερικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, το οποίο διεξάγεται για πέµπτη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία µε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Στην 5η αυτή σειρά, συµµετέχουν συνολικά 20 άτοµα από το δίκτυο των Καταστηµάτων αλλά και από τις Κεντρικές Υπηρεσίες. Την , ξεκίνησε η προπαρασκευαστική εβδοµάδα µε θέµατα Λογιστικής, Μαθηµατικών και ρηµατοοικονοµικών, η οποία διήρκεσε έως την και είχε σκοπό την προετοιµασία των συµµετεχόντων για τα εξειδικευµένα αντικείµενα, των εννέα ενοτήτων του Προγράµµατος. Εκπαίδευση Προσ πικο Καταστήµατος Νισ ρου Κατά το χρονικό διάστηµα από 11 έως 15 Μαρτίου 2014, πραγµατοποιήθηκε η εκπαίδευση του Προσωπικού του Καταστήµατος Νισύρου στη χρήση των συστηµάτων της Τραπέζης ( I, in ss, orkflow Καρτών και Καταναλωτικών δανείων). Οι ενηµερώσεις πραγµατοποιήθηκαν από τον Εισηγητή της ιευθύνσεως Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Κωνσταντίνο Καρόγιαννη. Από αριστερά: ο Κωνσταντίνος Καρόγιαννης, ο Κάτοχος Α Υπογραφής του Καταστήµατος Νισύρου ίλιππος Τριοµµάτης, η ll r του αυτού Καταστήµατος Ευτυχία Σάκαλλη και ο ΥΠΙ του αυτού Καταστήµατος ίλιππος Παρπούκιας. < 10 / 32 >

12 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Alpha Bank Bulgaria Alpha Bank Enter Visa Business Νέα ρε στική κάρτα από την Alpha Bank B l a a E γκαινιάσθηκε στην τοπική αγορά, η νέα Alpha Bank Ent r isa B sin ss, µία κάρτα, η οποία απευθύνεται σε στελέχη µικρών, µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και σε επαγγελµατίες, προσφέροντας ευελιξία και µία σειρά δυνατοτήτων για τον βέλτιστο έλεγχο των καθηµερινών δαπανών της επιχειρήσεως. Η νέα κάρτα προσφέρει τη δυνατότητα συνδέσεως καρτών Alpha Bank Ent r isa B sin ss περισσοτέρων του ενός κατόχων µε έναν και µόνο τρέχοντα λογαριασµό της Τραπέζης, καθώς και τη δυνατότητα διαδικτυακών αγορών στη Βουλγαρία και το εξωτερικό. Η προβολή της πραγµατοποιήθηκε µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της Τραπέζης, στην τοπική αγορά. < 11 / 32 >

13 H ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ O Τα νέα της Βιβλιοθήκης της Τραπέζης κατά τον µήνα Απρίλιο 2014 H συλλογή της Βιβλιοθήκης εµπλουτίσθηκε µε νέους τίτλους βιβλίων εµπλουτισµός της συλλογής της Βιβλιοθήκης της Τραπέζης συνεχίζεται µέσω δωρεών, αλλά και αγοράς βιβλίων ποικίλου περιεχοµένου. Κατά το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, η Βιβλιοθήκη εµπλουτίσθηκε µε τίτλους παλαιοτέρων και νέων εκδόσεων ( α σ ε ε για να δείτε τον κατάλογο. Η κύρια θεµατική ενότητα των νέων προσκτηµάτων προέκυ ε από τη συνεχιζόµενη καταλογογράφηση και ενσωµάτωση της εξειδικευµένης Οικονοµικής Βιβλιοθήκης της πρώην Εµπορικής Τραπέζης. Πρόκειται για επιστηµονικές µελέτες που αναφέρονται στην εγχώρια και διεθνή οικονοµική ιστορία, καθώς και σε συγκεκριµένους κλάδους της θεωρητικής, πολιτικής και κοινωνικής οικονοµίας. Η συλλογή εµπλουτίσθηκε επίσης µε βιβλία γενικότερου ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς και µε εκδόσεις καλλιτεχνικού, λαογραφικού και αρχαιολογικού περιεχοµένου. εχωριστή ενότητα αποτελούν λογοτεχνικά έργα και δοκίµια από τον Γεώργιο Βιζυηνό και τον Κωστή Παλαµά, έως τη σύγχρονη ποίηση και πεζογραφία. Αξίζει να αναφερθεί η έκδοση Τα 00 ελληνικά ι λία του 0ου αιώνα που ξε ώρισαν, όπου ανάµεσα στα βιβλία που παρουσιάζονται συγκαταλέγονται και εκδόσεις της Τραπέζης. Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης της Τραπέζης Στο Αναγν στήριο της ι λιο ήκης παρέχεται η δυνατότητα προσβάσεως στο διαδίκτυο. Ο ηλεκτρονικός Κατάλογος της ι λιο ήκης A είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου και παρέχει τη δυνατότητα αναζητήσεως και ανακτήσεως των βιβλιογραφικών στοιχείων της συλλογής της Βιβλιοθήκης. Στον Κατάλογο γίνεται επίσης αναφορά στις πληροφοριακές πηγές της συλλογής. Επιπροσθέτως, η Βιβλιοθήκη διαθέτει αρχείο κλαδικών µελετών, σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή, των εταιριών I AP α σ ε ε ) και HA I α σ ε ε ). Το Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης (Αίθουσα Περικλή Κοµνηνού) είναι ανοικτό για τους ενδιαφεροµένους (εντός και εκτός Τραπέζης) κατά τις εργάσιµες ηµέρες, από τις 0.00 έως τις Πεσµαζόγλου ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: , ax: li < 12 / 32 >

14 ΤΑ NEA Alpha -Banking Επιχειρήσεων ε στόχο την ενίσχυση της εικόνας της Τραπέζης στον τοµέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής για επιχειρήσεις, πραγµατοποιήθηκε, διαφηµιστική εκστρατεία στην τηλεόραση, τον Τύπο και το διαδίκτυο, µε κύριο µήνυµα: Alpha -Bank n Επι ειρήσε ν. Σ γ ρονες λ σεις για σ γ ρονες επι ειρήσεις. Το τηλεοπτικό σποτ παρουσίασε, µε ιδιαιτέρως δηµιουργικό τρόπο και µε όχηµα την οθόνη ενός ta l t, την εξέλιξη της επιχειρήσεως ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος, χρησιµοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία που προσφέρει το Alpha -Banking Επιχειρήσεων, αναβαθµίζει σταδιακά την επιχείρησή του. Η επικοινωνία στον Τύπο και το διαδίκτυο ακολούθησε την ίδια δηµιουργική τεχνική, αυτή τη φορά µέσω της οθόνης ενός υπολογιστή, προκειµένου να παρουσιάσει µέσω θεµατικών καταχωρίσεων τα εργαλεία που προσφέρει η Alpha Bank για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, συµβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στην εξωστρέφεια, την ευκολία, την οικονοµία, την ταχύτητα και την ασφάλεια. Οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, που προβλήθηκαν στην επικοινωνία, αφορούσαν στο Alpha - omm r, το Alpha ass Pa m nts και το Alpha Int rnational ra. Ειδικότερα: Alpha e-commerce: Προβάλλεται η υπηρεσία ηλεκτρονικού εµπορίου της Alpha Bank, η οποία δίδει τη δυνατότητα στους πελάτες µίας επιχειρήσεως να πραγµατοποιούν on-lin αγορές των προ όντων και των υπηρεσιών της. Alpha Mass Payments: Παρουσιάζεται η ηλεκτρονική πλατφόρµα που επιτρέπει τις µαζικές πληρωµές και εισπράξεις µίας επιχειρήσεως απλά, γρήγορα και µε ασφάλεια. Alpha Web International Trade: Προβάλλονται τα εργαλεία και οι πληροφορίες που χρειάζεται ο επιχειρηµατίας, ο οποίος δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται για το ιεθνές Εµπόριο, προκειµένου να ενισχύσει τις εργασίες του στον τοµέα των εισαγωγών και των εξαγωγών, σε όλον τον κόσµο. Η διαφηµιστική εκστρατεία ενισχύθηκε µε προβολή στον κινηµατογράφο, καθώς και µε υλικά εντός των Καταστηµάτων. Για να δείτε το τηλεοπτικό σποτ, α σ ε ε. < 13 / 32 >

15 ΤΑ NEA H Alpha Bank στηρίζει τις Ανοιχτές Κυριακές µε διπλάσιους Bon s πόντους H Τράπεζα ανακοίνωσε µία νέα σηµαντική πρωτοβουλία, η οποία αφορά στο λιανικό εµπόριο και το καταναλωτικό κοινό. Συγκεκριµένα, όλες τις επίσηµες Ανοιχτές Κυριακές του έτους, µε έναρξη από την Κυριακή, 13 Απριλίου 2014, το Πρόγραµµα Bon s, το εγαλύτερο Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών της αγοράς, θα διπλασιάζει τους Bon s πόντους, σε όλες, ανεξαιρέτως, τις αγορές που θα πραγµατοποιούνται µε τις Κάρτες του Προγράµµατος, σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Alpha Bank στηρίζει τις Ανοιχτές Κυριακές και συµβάλλει στην ανάκαµ η της ελληνικής αγοράς, ενώ παράλληλα, προσφέρει στους Πελάτες της, κατόχους καρτών Bon s, επιπλέον επιβράβευση. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Οι Ανοι τές Κυριακές είναι ακόµη καλ τερες, γιατί έ ουν B n πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και Τύπου. Για να δείτε το τηλεοπτικό σποτ, α σ ε ε. < 14 / 32 >

16 ΤΑ NEA M ε σκοπό την προώθηση της 6µηνης Προθεσµιακής Καταθέσεως Alpha Μηνιαία Πρόοδος Pl s, πραγµατοποιήθηκε κατά τους µήνες εβρουάριο και Μάρτιο, διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεοράσεως, Τύπου και διαδικτύου. Alpha Μηνιαία Πρόοδος Pl s Στο τηλεοπτικό σποτ, πρωταγωνιστεί ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης αραλαµπόπουλος, που µε το σύνηθες χιούµορ του, προβάλλει τον τρόπο, µε τον οποίον µπορεί κάθε καταναλωτής να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του προσφέρονται. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Κά ε µήνα ελε εροι, κά ε µήνα l κερδισµένοι, προβλήθηκε η δυνατότητα που έχουν οι Πελάτες να απολαµβάνουν όλα τα προνόµια της Alpha Μηνιαίας Προόδου και επιπλέον, το δικαίωµα να προσθέτουν, κάθε µήνα, χρήµατα στο κεφάλαιό τους και να επωφελούνται από το µηνιαία αυξανόµενο επιτόκιο, για ακόµη µεγαλύτερο κέρδος. Η επικοινωνία ενισχύθηκε και µε υλικά εντός των Καταστηµάτων. Για να δείτε το τηλεοπτικό σποτ, α σ ε ε. < 15 / 32 >

17 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK HΝοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συνεργάζονται για µία ακόµη φορά και διοργανώνουν την έκθεση Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK. Το θέµα της Εκθέσεως σχετίζεται µε τον ελληνικό Αποικισµό, τη διάδοση και χρήση του νοµίσµατος, του βασικού συναλλακτικού µέσου, στην Ευρώπη. Οι ελληνικές αποικίες, που ιδρύθηκαν κατά τον Β Αποικισµό στις σηµερινές χώρες Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αλβανία, Ουκρανία, Ρουµανία και Βουλγαρία, διαµόρφωσαν τον πολιτισµό της Ευρώπης και διέδωσαν τη χρήση του νοµίσµατος, το οποίο στον κυρίως ελλαδικό χώρο χρησιµοποιούνταν ήδη από τις αρχές του 6ου αιώνα π.. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΕΣΕΩΣ ο σ ς ερ ε α α ρ λ σ α α α σ ος Στην εισαγωγική ενότητα δίδεται το περίγραµµα του ρόλου της θάλασσας ως ζωτικής δύναµης του ελληνικού πολιτισµού, των κύριων µύθων, των επών, των εµβληµατικών ηρώων που πλάσθηκαν µε αφετηρία τις θαλασσινές περιπλανήσεις. ες α ρί ες α ο ε ο ο ς ς ρ λε ες λες Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η γεωγραφική εξάπλωση του Αποικισµού από την Κάτω Ιταλία και Σικελία, τη Νότια Γαλλία, την Ισπανία, τις Ιλλυρικές Ακτές και τον Εύξεινο Πόντο. Παρουσιάζονται 39 αποικίες, οι πιο αντιπροσωπευτικές των περιοχών. < 16 / 32 >

18 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ λλ ες α ο λλο Η τελευταία ενότητα της Εκθέσεως αφιερώνεται στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάµεσα στους Έλληνες και τους γείτονες λαούς των περιοχών, όπου εγκαθιδρύθηκαν αποικίες. εχωριστή αναφορά γίνεται στη σχέση µε τους θαλασσοπόρους, και δυνάµει ανταγωνιστές, οίνικες και τους Κέλτες της υτικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εκ έµατα Στην Έκθεση παρουσιάζονται 121 νοµίσµατα των ελληνικών αποικιών, εκ των οποίων 116 ανήκουν στη Συλλογή της Alpha Bank, 3 στο Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών και 2 σε Ιδιωτική Συλλογή. Για την καλύτερη κατανόηση της ιστορικής πορείας και της αναπτύξεως των αποικιών που παρουσιάζονται στην Έκθεση, τα νοµίσµατα πλαισιώνονται από 61 µοναδικά αρχαία αντικείµενα, προ όντα εργαστηρίων των ελληνικών αποικιών. Τα αντικείµενα αυτά προέρχονται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τα Αρχαιολογικά Μουσεία ελφών, Ολυµπίας, Ερέτριας και Ιωαννίνων, καθώς και από τη Γ Εφορεία Προ στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Αθηνών). < 17 / 32 >

19 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Έκθεση περιλαµβάνει επίσης αρχαία αντικείµενα από τρία Μουσεία της Ιταλίας ( s o Ar h ologi o Na ional lla i ariti, s o Αr h ologi o Νa ional lla iriti, s o Ar h ologi o i iar ini Naxos) και δύο της Ισπανίας ( s Ar ologia atal n a, Bar lona-empúri s), χωρών όπου η αποικιακή δραστηριότητα των Ελλήνων υπήρξε µεγάλη. ιάρκεια Εκ έσε ς 11 Απριλίου 01-1 Απριλίου 015 Την Έκθεση συνοδεύει κατάλογος-λεύκωµα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ανάθηµα των Μεσσηνίων της Σικελίας στην Ολυµπία. Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυµπίας Ολυµπία Μ53 Ειδώλιο οπλίτη s o Ar h ologi o Na ional lla i ariti Σύβαρις 6514 Την Πέµπτη, 10 Απριλίου 2014, πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Εκθέσεως, στα οποία παρευρέθησαν φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ενώ εκ µέρους της Τραπέζης, Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ιευθύνσεως, καθώς και εκπρόσωποι από τον επιχειρηµατικό και οικονοµικό κόσµο της Βορείου Ελλάδος και από τον χώρο των Γραµµάτων και των Τεχνών. < 18 / 32 >

20 T Εκδηλώσεις Κοινωνικής Προσφοράς ο Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα πραγµατοποίησε τέσσερις εκδηλώσεις κοιν νικής προσφοράς, στην Α ήνα, στη εσσαλονίκη, στη Λάρισα και στην Πάτρα, µε σκοπό την ενίσχυση κοινωνικών φορέων, σε όλη την Ελλάδα. Το εν λόγω Πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον εθελοντικό οργανισµό Μπορο µε (http: www. oro m.gr ). Στην Α ήνα, η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο ισόγειο του Κεντρικού Κτηρίου, επί της οδού Σταδίου 40, στη εσσαλονίκη, στο Κατάστηµα Εγνατίας, στη Λάρισα, στη ιεύθυνση Καταστηµάτων Κεντρικής Ελλάδος και στην Πάτρα, στο Κατάστηµα Πατρών. άρη στην αθρόα συµµετοχή των Εργαζοµένων της Τραπέζης, συγκεντρώθηκαν συνολικά αρτοκι ώτια µε τρόφιµα, τα οποία αντιστοιχούν σε µερίδες φαγητο και σε 5 τόνους αλε ρι, ά αρη και σάλτσα ντοµάτας. Σηµειώνεται ότι επιπλέον των τροφίµων που συγκεντρώθηκαν, η Τράπεζα προσέφερε 560 κιλά ελαιόλαδου σε όλους τους φορείς. Οι Εθελοντές της Τραπέζης ανέλαβαν τη συγκέντρωση, διαλογή και προετοιµασία της αποστολής των ειδών στους φορείς, ως κατωτέρω: Α ΗΝΑ Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήµονος Αχαρνών Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Ιερός Ναός Αγίου ηµητρίου των πλων, Κάτω Πατησίων Ιερά Μητρόπολις Νικαίας Κοινωνικό Παντοπωλείο Σπάτων 19 32

21 ΕΣΣΑΛΟΝ ΚΗ συλο του Παιδιού Ελληνικό Παιδικό ωριό ιλύρου ΛΑΡ ΣΑ ενώνας Ελευθερία (Σύλλογος γονέων κηδεµόνων και φίλων αυτιστικών ατόµων) Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας ΠΑΤΡΑ συλο Ανιάτων Πάτρας Κοινωνικό Παντοπωλείο Πάτρας 20 32

22 Επιπλέον των ανωτέρω εκδηλώσεων, από την 24 έως και την 2 Μαρτίου 2014, πραγµατοποιήθηκε συλλογή τροφίµων και στα Καταστήµατα Αγρινίου, Aµφίσσης, Ερµουπόλε ς, Ηρακλείου Κρήτης, εράπετρας, στιαίας, Κα άλας, Λαµίας, Λήµνου, Μυτιλήνης, Π ργου Ηλείας, Ρε µνου, Σπάρτης και ανί ν. Τα τρόφιµα που συγκεντρώθηκαν, παρεδόθησαν σε εκπροσώπους φορέων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ιερών Ναών. µφισσα Λαµία Λήµνος Ευ αριστο µε ερµά όλους όσους συµµετεί αν και προσέφεραν, κα ώς και τους Ε ελοντές, οι οποίοι µε εν ουσιασµό συνέ αλαν στην επιτυ ή διεξαγ γή τ ν εκδηλώσε ν. Μυτιλήνη Σπάρτη 21 32

23 H σε περιβαλλοντικές δράσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη Τράπεζα, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος, πραγµατοποίησε, την Κυριακή, 6 Απριλίου 01, περι αλλοντικές εκδηλώσεις στην Α ήνα και στη εσσαλονίκη. Στην Α ήνα, πραγµατοποιήθηκε επίσκε η και περιβαλλοντικές δραστηριότητες για ενήλικες και παιδιά στο Κέντρο της Γης, σε συνεργασία µε την Οργάνωση Γη. Συγκεκριµένα, οι Εθελοντές συµµετείχαν σε ποικίλες δράσεις, όπως ξεβοτάνισµα, καθαρισµός ελαιώνα, µεταφύτευση καλλιεργήσιµων εκτάσεων, καθώς και στη συλλογική κουζίνα, ενώ τα παιδιά των Εθελοντών έλαβαν µέρος σε εκπαιδευτική περιβαλλοντική δράση. Στη εσσαλονίκη, πραγµατοποιήθηκαν δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα για ενήλικες και παιδιά, στις εγκαταστάσεις της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής. Ειδικότερα, οι Εθελοντές συµµετείχαν σε δραστηριότητα σχετική µε τη βιολογική καλλιέργεια αρωµατικών φυτών και τη διαχείριση αύλιου χώρου και εισροής νερού. Τα παιδιά των Εθελοντών συµµετείχαν σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία περιελάµβανε ενηµέρωση και ξενάγηση στον Αµπελώνα, στον Ελαιώνα, στο Οινοποιείο, στο Βουστάσιο και στο Γαλακτοκοµείο, ενώ, στο τέλος, οδηγήθηκαν στην αίθουσα µαγειρικής, όπου µε τη βοήθεια στελεχών της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, δηµιούργησαν λιτό γεύµα

24 H Η Τράπεζα υποστηρικτής του έργου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ιαδικτύου Τράπεζα, για τρίτο κατά σειρά έτος, υποστηρίζει το έργο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ιαδικτύου. Η ράση Ενηµερώσεως af rint rn t.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ιαδικτύου και η εκστρατεία ενηµερώσεως και επαγρυπνήσεως, που διεξάγεται στη χώρα µας από το 2004, πραγµατοποιούνται υπό την αιγίδα της Ευρωπα κής Επιτροπής, στο πλαίσιο του προγράµµατος af r Int rn t. Οι κύριοι στόχοι της ράσεως είναι: Η προστασία των ανηλίκων χρηστών του διαδικτύου από ακατάλληλο ή επιβλαβές, για αυτούς, περιεχόµενο, ή από ακατάλληλη ή επιβλαβή συµπεριφορά. Η ενηµέρωση των γονέων για τους τρόπους, µε τους οποίους µπορούν να προστατευθούν, αλλά και να προστατεύσουν αποτελεσµατικά τα παιδιά τους από τους κινδύνους που εγκυµονούν από τη µη ορθή χρήση των διαδραστικών τεχνολογιών, όπως είναι το διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο. Η προώθηση των θετικών πλευρών των διαδραστικών τεχνολογιών, ως εργαλεία της καθηµερινής µας ζωής. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου, ενηµερώνοντας τόσο για τα πολλαπλά οφέλη, όσο και για τους πιθανούς κινδύνους, µε στόχο τη δηµιουργία πολλαπλασιαστικής δράσεως µέσα στην τάξη. Η ενθάρρυνση του διαλόγου µεταξύ ανηλίκων και γονέων σχετικά µε τη χρήση του διαδικτύου, η προώθηση του ηφιακού αλφαβητισµού και της κριτικής σκέ εως. Η υποστήριξη, γονέων, εκπαιδευτικών, αλλά και ανηλίκων χρηστών µε κατάλληλο ενηµερωτικό υλικό. Στο πλαίσιο αυτό, το 2013, η Τράπεζα ανήρτησε στο Alpha Bank Intran t σχετική ενηµέρωση για την Ασφαλή Πλοήγηση των Παιδιών στο διαδίκτυο. Για να δείτε τις βασικές συµ ουλές ασφαλείας για τα κοινωνικά δίκτυα, α σ ε ε. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το

25 H Προσφορά ειδών και εξοπλισµού από την Alpha Bank Τράπεζα, επί σειρά ετών, πραγµατοποιεί προγράµµατα προσφοράς διαφόρων ειδών και εξοπλισµού σε εκπαιδευτικούς και νοσηλευτικούς φορείς, µε στόχο την ενίσχυσή τους. Ειδικότερα, κατά τον µήνα Μάρτιο, πραγµατοποιή ηκαν προγράµµατα αποστολής ειδών και εξοπλισµο ς κατ τέρ Στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός απεστάλησαν ιατρικές µάσκες. 64 σχολεία και 15 φορείς ανά την Ελλάδα, έλαβαν από έναν νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή. 27 σχολεία έλαβαν τσάντες τύπου µεταφοράς φορητών υπολογιστών, για να τις διανείµουν στους µαθητές. Η ιευθύντρια του Καταστήµατος Πανόρµου Οιτύλου Ευδοκία ρίτσα και ο Υπεύθυνος Πελατείας Ιδιωτών του αυτού Καταστήµατος Αργύριος Αργυρόπουλος παραδίδουν νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή στον ιευθυντή του 10 ου ηµοτικού Σχολείου Αθηνών κ. Γεώργιο Τζίνο. Ο Υποδιευθυντής της ιευθύνσεως Καταστηµάτων Αττικής Εµµανουήλ Αθηναίος παραδίδει νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή στη ιευθύντρια του 13ου Γενικού Λυκείου Αθηνών κυρία Σταυρούλα Μισθού. Ο ιευθυντής του Καταστήµατος Κερατσινίου Ηλίας ρονόπουλος παραδίδει νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή στον ιευθυντή του 3ου Γυµνασίου Κερατσινίου κ. Αναστάσιο Καρατζά

26 Alpha Bank Cyprus Ltd Η Alpha Bank pr s Lt υποστηρίζει παιδικά εργαστήρια οδικής ασφάλειας H Alpha Bank pr s Lt, µέλος της Ευρωπα κής άρτας Οδικής Ασφάλειας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υποστήριξε δύο παιδικά εργαστήρια οδικής ασφάλειας, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία, την 6 Μαρτίου 2014, από τον µη κερδοσκοπικό Οργανισµό EA I N o th for th Pr ntion. Στα εργαστήρια, στα οποία συµµετείχαν άνω των 200 µαθητών της Α και Β τάξεως των ηµοτικών Σχολείων Παραλιµνίου και Πόλεως ρυσοχούς, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για την οδική ασφάλεια, µέσα από ένα πρωτότυπο εργαστήρι βασισµένο στις δικές τους εµπειρίες, καθώς και να εκφράσουν τις δικές τους σκέ εις και προτάσεις. H Η Alpha Bank pr s Lt στον ο ιεθνή Μαραθώνιο Λεµεσού ΓΣΟ Alpha Bank pr s Lt, στο πλαίσιο της υποστηρίξεως που παρέχει στον αθλητισµό και την ευγενή άµιλλα, συµµετείχε την Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014, στον ιεθνή Μαραθώνιο Λεµεσού ΓΣΟ, έναν από τους δηµοφιλέστερους Μαραθωνίους στην Ευρώπη, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε εφέτος, για η συνεχή χρονιά, στον Παραλιακό ρόµο της Λεµεσού. Συγκεκριµένα, η ράπεζα έδωσε το παρών στον Εταιρικό ρόµο πέντε χιλιοµέτρων, µε οµάδα 40 ατόµων, η οποία τερµάτισε στην η θέση, σε σύνολο 10 εταιριών, που συµµετείχαν µε περισσότερους από δροµείς. Μετά από την άφιξη των πρώτων δροµέων στον χώρο τερµατισµού, ακολούθησε τελετή βραβεύσεως για τις τέσσερις πρώτες οµάδες, ενώ όλοι οι µαραθωνοδρόµοι παρέλαβαν αναµνηστικά δώρα και διπλώµατα συµµετοχής. Η Οµάδα της Alpha Bank pr s Lt που συµµετείχε στον ο ιεθνή Μαραθώνιο Λεµεσού ΓΣΟ

27 Η Alpha Bank pr s Lt αρωγός της 14ης Ετήσιας ιαδροµής Αγάπης H Τράπεζα υποστήριξε και εφέτος, τη 14η Ετήσια ιαδροµή Αγάπης που διοργάνωσε από την 20 έως την 23 Μαρτίου 2014, ο Παγκύπριος Σύνδεσµος για παιδιά µε καρκίνο και συναφείς παθήσεις, ένα όνειρο µια ευχή. Η ιαδροµή περιελάµβανε την Παγκύπρια πορεία µοτοσικλετιστών, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι µοτοσικλετιστές επισκέπτονται ήµους και Κοινότητες σε διάφορες επαρχίες της Κύπρου, µε στόχο τη συλλογή χρηµάτων για τη στήριξη του Συνδέσµου. Τα έσοδα από την προσπάθεια χρησιµοποιούνται για την εκπλήρωση ευχών των πασχόντων παιδιών και νέων, στο πλαίσιο του προγράµµατος υχολογικής υποστηρίξεως και οικονοµικής ενισχύσεως που παρέχει ο Σύνδεσµος στα παιδιά και τις οικογένειές τους. M Ανοιξιάτικη Προσφορά A g an isa ε στόχο την περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση της κάρτας συνεργασίας A g an isa, πραγµατοποιήθηκε ανοιξιάτικη προωθητική ενέργεια, µε προβολή µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων. Κατά τη διάρκεια της προσφοράς, όλοι οι κάτοχοι της A g an isa είχαν τη δυνατότητα αποκτήσεως διπλών µιλίων για όλες τους τις αγορές, στην Κύπρο και το εξωτερικό, εφ όσον πραγµατοποιούσαν αγορές συνολικής αξίας Ευρώ 300 και άνω µε την κάρτα τους

28 T Η Alpha Bank omania φιλοξένησε το πρόγραµµα oala Altf l ην Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, οι Εργαζόµενοι του καθηµερινές εργασίες της Τραπέζης, ενώ είχαν την ευκαιρία να Καταστήµατος oro anti της Alpha Bank omania, στο Βουκουρέστι, φιλοξένησαν µαθητές σχολείων, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος oala Altf l, που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας. Η φιλοξενία διήρκεσε µία εβδοµάδα, κατά την οποία τα παιδιά συµµετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες, προκειµένου να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους ενδιαφέροντες τοµείς. Επίσης, η ιευθύντρια του Καταστήµατος oro anti ioara r an s και ο Αναπληρωτής ιευθυντής του ικτύου Καταστηµάτων της Alpha Bank omania org hirita ενηµέρωσαν τους µαθητές για θέµατα χρηµατοοικονοµικού περιεχοµένου, µε παραδείγµατα από την καθηµερινότητα, τονίζοντας διάφορα βασικά στοιχεία που κάθε άτοµο θα πρέπει να γνωρίζει για τη σχέση του µε µία τράπεζα. Επιπλέον, οι µαθητές περιηγήθηκαν στο Κατάστηµα παρατηρώντας τις Alpha Bank omania µάθουν πολλά για τους τραπεζικούς λογαριασµούς, τα δάνεια, τις καταθέσεις και τις πιστωτικές κάρτες. M Alpha ash ε κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Match your desires and possibilities πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο κύµα διαφηµιστικής εκστρατείας του καταναλωτικού προ όντος Alpha ash Loan. Βασικά χαρακτηριστικά του προ όντος είναι το σταθερό επιτόκιο και η σταθερή δόση καθ όλη τη διάρκεια της αποπληρωµής. Η προβολή του πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου, Τύπου, επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων και υπαίθριας διαφηµίσεως. Alpha Bank r i a a

29 M Εταιρική Προβολή ε στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας και της εικόνας της Alpha Bank r i a a.. στην τοπική αγορά, έλαβε χώρα προβολή της µέσω καταχωρίσεως σε ειδική, έντυπη έκδοση µε θέµα την ελληνική υποστήριξη στην ενταξιακή πορεία της Σερβίας στην Ευρωπα κή Ένωση. Μέσω της εκδόσεως προβλήθηκε η παρουσία και η δράση των ελληνικών επιχειρήσεων στη Σερβία και τονίσθηκε η στενή συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο. Alpha Bank r i a a.. Alpha Bank Al ania HA E Alpha Plan γκαινιάσθηκε διαφηµιστική εκστρατεία για την προβολή προνοµιακής προσφοράς του στεγαστικού προ όντος της Alpha Bank Al ania HA, Alpha Plan, µε κύριο µήνυµα: The best plan for your house και µε κύριο χαρακτηριστικό το ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο. Η προβολή του πραγµατοποιήθηκε µέσω ραδιοφώνου, Τύπου, υπαίθριας διαφηµίσεως, καθώς και µέσω επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων. < 28 / 32 >

30 Alpha Bank a.. kop Ανανέωση συνεργασίας της Alpha Bank a.. kop µε την Am ri an Expr ss M ετά από επτά έτη επιτυχηµένης συνεργασίας, η Alpha Bank a.. kop και η Am ri an Expr ss ανανέωσαν τη συνεργασία τους έως το έτος Ως εκ τούτου, η Τράπεζα παραµένει ο αποκλειστικός συνεργάτης της Am ri an Expr ss στην τοπική αγορά, µε σκοπό την από κοινού παροχή υ ηλού επιπέδου προ όντων και υπηρεσιών, µέσω ενός ευρέως φάσµατος προνοµίων προς τους Πελάτες. H Η Alpha Bank a.. kop στο p n a του Πανεπιστηµίου Κυρίλλου και Μεθοδίου Alpha Bank a.. kop συµµετείχε στο p n a για µελλοντικούς φοιτητές, που διοργάνωσε η Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Κυρίλλου και Μεθοδίου στα Σκόπια, την 14 Απριλίου Κατά τη διάρκεια του p n a, οι καθηγητές έδωσαν διαλέξεις για διάφορα θέµατα οικονοµικού ενδιαφέροντος, ενώ αρκετές εταιρίες-συνεργάτες του Πανεπιστηµίου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν και να ενηµερώσουν τους µελλοντικούς φοιτητές για τις δραστηριότητές τους. Η Τράπεζα προσκλήθηκε να συµµετάσχει στην εκδήλωση και να παρουσιάσει τα προ όντα και τις υπηρεσίες της. Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποι της Τραπέζης διένειµαν ενηµερωτικά έντυπα και προωθητικά υλικά. < 29 / 32 >

31 ME MIA MATIA ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK 2014 Την Κυριακή, 11 Μα ου 01, θα πραγµατοποιηθεί η ΗΜΕΡΑ Ε ΕΛΟΝΤ ΣΜΟΥ ΟΜ ΛΟΥ A A BA, για την οποία, στην Ελλάδα, έχουν προγραµµατισθεί επισκέ εις και δραστηριότητες στους χώρους που διατηρούν τα Παιδικά ριά στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαµάτα. Το Ε νικό δρυµα Ερευνών πραγµατοποιεί, επί σειρά ετών, το πρόγραµµα ειδικών µορφωτικών εκδηλώσεων Επιστήµης Κοινωνία, το οποίο περιλαµβάνει κύκλους οµιλιών, επιστηµονικά δρώµενα, εκθέσεις, επιστηµονικά ντοκιµαντέρ και παρουσίαση εκδόσεων, µε στόχο τη διάχυση της επιστηµονικής γνώσεως στο ευρύτερο κοινό και τη συµβολή του στην πνευµατική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Σε αυτήν την προσπάθεια, αρωγός είναι η Alpha Bank. Ναυτική αποστολή µιλίων Η Alpha Bank ανέλαβε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, χορηγός του εθελοντικού εγχειρήµατος της οµάδας o th E ian lf t am, αρχηγός της οποίας είναι Εργαζόµενος της Τραπέζης. Ο διάπλους είναι αφιερωµένος στον Σ λλογο ονέ ν και Κηδεµόν ν Παιδιών µε Νεοπλασµατικές Πα ήσεις Η Πίστη (Νοσοκοµείο Παίδων Αγία Σοφία ) (www.pisti.gr ). Για πρώτη φορά στη ναυτική ιστορία, θα πραγµατοποιηθεί ένα ταξίδι ναυτικών µιλίων από το δυτικότερο σηµείο της Ελλάδας, τους Οθωνούς, έως το ανατολικότερο, το ακριτικό Καστελλόριζο. Η διαδροµή υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός 55 ηµερών. Η Τράπεζα υποστηρίζει µε επιτυχία, για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Ελε ερο Πανεπιστήµιο της Στοάς του ι λίου, µε τη χορηγία του 3ου Κ κλου Μα ηµάτ ν του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι έως σήµερα, έχουν συµµετάσχει στα µαθήµατα, 105 Εργαζόµενοι της Alpha Bank. Στον τρέχοντα, 23ο Κύκλο, δόθηκε η δυνατότητα σε 20 κληρωθέντες Εργαζοµένους της Τραπέζης, να παρακολουθήσουν από ένα µάθηµα της επιλογής τους. < 30 / 32 >

32 ME MIA MATIA Προσφορά των εκδόσεων της Νοµισµατικής Συλλογής µε έκπτωση 40 καθ όλη τη διάρκεια του Μα ου 2014 Η Τράπεζα, προσφέρει κα όλη τη διάρκεια του Μα ου τις εκδόσεις Νόµισµα Ελληνικόν. Η Συλλογή της Alpha Bank, Μακεδονίας Νόµισµα από τη Συλλογή της Alpha Bank και Μέγας Αλέξανδρος. Από τη η της Μακεδονίας έ ς τα Πέρατα της Οικουµένης µε έκπτ ση 0. ΝΟΜ ΣΜΑ ΕΛΛΗΝ ΚΟΝ Η Συλλογή της Alpha Bank ήµητρα Τσαγκάρη Alpha Bank, Αθήναι 200 ιαστάσεις 32 x 24 εκ., σελίδες 311 Ελληνικά, Αγγλικά Το βιβλίο εκδόθηκε µε την ευκαιρία της πρώτης µεγάλης εκθέσεως της Συλλογής της Alpha Bank στο Μουσείο Μπενάκη το καλοκαίρι του 200. Περιλαµβάνει επιλεκτικά 206 νοµίσµατα από ολόκληρο τον αρχαίο κόσµο, από τη σηµερινή Μεγάλη Βρεταννία έως την Ινδία και από την Ουκρανία έως την Αφρική. Μαλακό εξώφυλλο Ευρώ 18,00 Πανόδετο Ευρώ,00 ΜΑΚΕ ΟΝ ΑΣ ΝΟΜ ΣΜΑ από τη Συλλογή της Alpha Bank ήµητρα Τσαγκάρη Alpha Bank, Αθήναι 2009 ιαστάσεις 30 x 23 εκ., σελίδες 151 Ελληνικά, Αγγλικά Εκδόθηκε µε την ευκαιρία της οµότιτλης εκθέσεως αρχαίων νοµισµάτων από τη Συλλογή της Alpha Bank στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Αναφέρεται στη νοµισµατοκοπία της Μακεδονίας και περιλαµβάνει φωτογραφίες 1 1 νοµισµάτων και αναλυτικά επεξηγηµατικά κείµενα. Μαλακό εξώφυλλο Ευρώ 18,00 Πανόδετο Ευρώ,00 ΜΕ ΑΣ ΑΛΕ ΑΝ ΡΟΣ Από τη η της Μακεδονίας έ ς τα Πέρατα της Οικουµένης Κωνσταντίνος Ζάχος, Κατερίνη Λιάµπη, ήµητρα Τσαγκάρη Alpha Bank, Αθήναι 2010 ιαστάσεις 30 x 23 εκ., σελίδες 200 ίγλωσση έκδοση Το βιβλίο εκδόθηκε µε την ευκαιρία της οµότιτλης εκθέσεως αρχαίων νοµισµάτων από τη Συλλογή της Alpha Bank στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Η έκδοση αναφέρεται στην ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου µέσω των νοµισµάτων του και τις επιδράσεις τους στον αρχαίο κόσµο, ακόµη και µετά τον θάνατό του. Στο βιβλίο παρουσιάζονται 21 χρυσά, αργυρά και χάλκινα νοµίσµατα και αναλυτικά επεξηγηµατικά κείµενα. Πανόδετο Ευρώ,00 < 31 / 32 >

33 ME MIA MATIA Νέα έκδοση της Alpha Bank Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση της Τραπέζης, Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και Νοµίσµατα από τη Συλλογή της Alpha Bank. Πρόκειται για κατάλογο-λεύκωµα που συνοδεύει την οµότιτλη έκθεση, η οποία συνδιοργανώνεται από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Νοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank και παρουσιάζεται σε δύο Αίθουσες περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου. Η Έκθεση θα διαρκέσει έως τον Απρίλιο του Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αποικίες και Νοµίσµατα από τη Συλλογή της Alpha Bank ήµητρα Τσαγκάρη (γενική επιµέλεια) Alpha Bank, Αθήναι 2014 ιαστάσεις 30 x 23 εκ., σελ. 335 Ελληνικά, Αγγλικά Στην έκδοση παρουσιάζεται ο Β Ελληνικός Αποικισµός, η ιστορία και τα αρχαία νοµίσµατα 39 ελληνικών αποικιών που ιδρύθηκαν στην Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αλβανία, Ουκρανία, Ρουµανία και Βουλγαρία. Ο κατάλογος περιλαµβάνει πρωτότυπες φωτογραφίες των αποικιών, 53 αρχαία αντικείµενα από 5 Μουσεία της Ελλάδος και 5 του εξωτερικού, καθώς και 93 αρχαία νοµίσµατα της Συλλογής της Alpha Bank. Μαλακό εξώφυλλο Ευρώ 35,00 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν τις εκδόσεις είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τραπέζης ALPHA BANK ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, είτε κατόπιν παραγγελίας. ALPHA BANK - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑΙ, Τηλ.: , Ώρες λειτουργίας: ευτέρα - Παρασκευή Υπεύθυνη: κυρία Παναγιώτα Καλλιµάνη < 32 / 32 >

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank - Ναύπλιο

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank - Ναύπλιο Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank - Ναύπλιο ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 2 Μαρτίου 2014 Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Μαζί ΣΤΟ. 0 χρόνια Μαζί

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Μαζί ΣΤΟ. 0 χρόνια Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 0 χρόνια ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 2 2014 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως ενάγηση στην έκθεση ΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥ ΗΣ Εικονογράφηση µιας αυτοβιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί. To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαζί. To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank ΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 1 2014 πεύθυνος Εκδόσεως ΕΤ Η Ε Σταδίου 40 102 2 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ. 30 210 32 2413, 30 210 32 243 a 30 210 32 2439 a l n a n alpha. n a n1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος έτη προσφοράς

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος έτη προσφοράς Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Γιάννης Σ. Κωστόπουλος έτη προσφοράς ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ 6 2014 πεύθυνος Εκδόσεως: ΑΙ ΙΚ ΙΚ Ι ΙΑ Σταδίου 1 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: 1 1, 1 a : 1 ail: ni a i n alpha.g ni a i n1 alpha.g Σχεδιασµός παραγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συγκέντρωση Στελεχών Οµίλου Alpha ank ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συγκέντρωση Στελεχών Οµίλου Alpha ank ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο Η Τ ΑΠΕ Α ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Συγκέντρωση Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί. Καλές δουλειές! ΣΤΟ. Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαζί. Καλές δουλειές! ΣΤΟ. Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα Καλές δουλειές! ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 9 2014 πεύθυνος Εκδόσεως: ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙ ΙΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: 0 210 2

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί. Η Συλλογή Έργων Τέχνης Alpha Bank. Η Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank ΣΤΟ. 10 2013 Τεύχος 2 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μαζί. Η Συλλογή Έργων Τέχνης Alpha Bank. Η Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank ΣΤΟ. 10 2013 Τεύχος 2 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΤΡΑΠΕΖΑ 10 2013 Τεύχος 2 Η Συλλογή Έργων Τέχνης Alpha Bank Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10 2013 Τεύχος 2 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς,

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς, ALPHA BANK Α.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 1/319/9.12.2004) Αθήναι, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 5 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ Ο (ΕΤΕ,ΑΓΡΟΤΙΚΗ,ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Εισηγητης:Κ.ΠΑΞΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΙ ΕΜΕΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 Περιεχόμενα Επιστολή Προέδρου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 9 Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μιχάλης Οικονόμου, Σπίτι στη νότια Γαλλία Λάδι σε χαρτόνι 42,5 x 65,5 εκ. Η κοινωνική ευθύνη συνίσταται στην ενσωμάτωση από τις επιχειρήσεις, αρχών, στόχων και δράσεων που άπτονται του συνόλου των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007. Πράσινο φως για τους πυροπαθείς

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007. Πράσινο φως για τους πυροπαθείς ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Πράσινο φως για τους πυροπαθείς 3 4-5 6-7 Editorial Τα Νέα µας 8-11 Συνέντευξη 12-13 14-16 Εξελίξεις 17-18 Εξελίξεις 19 Ο Όµιλός µας Ο Όµιλός µας ιακρίσεις Τίτλος αγγλόφωνης

Διαβάστε περισσότερα

KΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

KΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ KΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Προσωπικό της Τραπέζης Απασχόληση Οι απασχολούμενοι στην Τράπεζα ανήλθαν την 31.12.24 σε 7.179 άτομα έναντι 7.412 του 23, σημειώνοντας μείωση κατά 3,1%. Η μέση ετήσια μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ως εταιρική υπευθυνότητα ορίζεται η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων να συμπεριλαμβάνουν στη στρατηγική τους οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 1 από 62 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ EUROBANK

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 "Μαζί και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" Παρουσία της Alpha Bank ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ALPHA BANK ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank 2008 Απολογισµός ραστηριοτήτων 2008 Περιεχόµενα Περιεχόµενα σελ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 6 ΜΕΤΟΧΗ... 7 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ... 8 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της Γεωργίας Κίτσου

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας

Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας Με Ευθύνη για τον Εργαζόμενο Μέριμνα για τον Εργαζόμενο «Η δύναμη της Τράπεζας και του Ομίλου πηγάζει από το Προσωπικό της. Η ανάπτυξη και η διατήρηση υψηλού

Διαβάστε περισσότερα