Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ , ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν FAX : ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (Αξηζκφο 1/2010) Πξνθ.μελ-ρείσλ ζεξ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995 θαη Ν. 2522/1997 2) Σα Π.Γ. 60/2007 θαη 118/2007 3) Σνλ θαλνληζκφ 1422 ηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 4) Σηο εθδηδφκελεο θαη εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 Ν. 2160/93 σο ηζρχεη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 4) Σηο αξ. 2/ θαη 4/ απνθάζεηο ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ Γ ε κ φ ζ η ν Α λ ν η θ η φ Γ η α γ σ λ η ζ κ φ, κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα Ννκψλ ή Πφιεσλ ή Νήζσλ ηεο Διιάδνο (ζρεη. πίλαθαο παξαξηήκαηνο Α), ζηα νπνία ζα δηαλπθηεξεχζνπλ νη εθδξνκείο - δηθαηνχρνη παξνρψλ ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην εθδξνκηθφ πξφγξακκα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ 2010, κε νξγαλσκέλα γθξνχπ θαηά εβδνκάδα. Σα πξνζθεξφκελα δσκάηηα γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα δηαζέηνπλ απαξαηηήησο θιηκαηηζκφ ςχμεο, αηνκηθφ ινπηξφ, παξνρή ζεξκνχ χδαηνο, ςπγείν, ηειεφξαζε θαη ζα παξέρεηαη πξστλφ ζε φινπο ηνπο εθδξνκείο νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην εθδξνκηθφ πξφγξακκα. Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη απφ 10/7/2010 κέρξη 27/8/2010, δειαδή 7 εβδνκάδεο Παξαθάησ παξαζέηνπκε, ηνπο Ννκνχο, ηηο Πφιεηο θαη ηα Νεζηά ζηα νπνία ζα γίλνπλ δηαλπθηεξεχζεηο, ηνλ αξηζκφ ησλ ιεσθνξείσλ πνπ πξφθεηηαη λα κηζζσζνχλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ γηα κίζζσζε θιηλψλ θαηά γθξνχπ, ηελ επηζπκεηή αλαινγία δσκαηίσλ, ηηο εκέξεο δηαλπθηέξεπζεο, θαηά εβδνκάδα θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εθδξνκέο θαη νη δηαλπθηεξεχζεηο αληίζηνηρα. Οη πξνζθνξέο ζα θαιχπηνπλ φιν ην αλαθεξφκελν δηάζηεκα. Οη θιίλεο ππνινγίζηεθαλ κε αξηζκφ ζέζεσλ ιεσθνξείνπ πελήληα (50). Αλ κηζζσζνχλ ιεσθνξεία κε απφθιηζε ζέζεσλ, ζα γίλεη αλάινγε απμνκείσζε ησλ θιηλψλ. Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε φπσο αλαιχεηαη ζηνλ πίλαθα Β ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο πξνθήξπμεο αλέξρεηαη : β) ζην πνζφ ησλ ,27 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ, ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. Η παξαπάλσ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο Άξζξν 1 Υξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέρξη ηηο 3.00 κ.κ. ηεο πξνεγνχκελεο εξγάζηκεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδή κέρξη ηελ 10/5/2010 εκέξα Γεπηέξα. -1-

2 2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη ζα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Γ/λζε: Μεηξνπφιεσο νο φξνθνο, ΣΚ , Θεζζαινλίθε, Γξαθείν Γηνηθεηηθνχ (Πξσηφθνιιν). 3. Δπηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, εθπξφζεζκα. Υξνλνινγία δηαγσληζκνχ Άξζξν 2 Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξψλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ζηηο 11 / 5 / 2010 εκέξα Σξίηε θαη ψξα π.κ. ζηα Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ (νδφο Μεηξνπφιεσο 110 Θεζζαινλίθε 6 νο φξνθνο Γξ. Πξντζηακέλνπ). Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Μνλνγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλά θχιιν. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρνπλ νξηζηεί θαησηέξσ. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη. Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ δηαβηβάδεηαη ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Ζ Τπεξεζία δηαβηβάδεη ην ππφςε πξαθηηθφ ζηελ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. Η απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κεηαγελέζηεξα ζηηο 20 / 5 /2010 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα π.κ. ε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 2, παξάγξαθνο Γ ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο πξνθήξπμεο, φζσλ αλαδφρσλ επηιέρζεθαλ γηα ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο. Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ δχλαληαη λα έρνπλ πξφζβαζε εληφο πξνζεζκίαο (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ζηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαηφπηλ γξαπηήο πξνο ηελ επηηξνπή αηηήζεψο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Με απφθαζε ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ή ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Άξζξν 3 Πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ δχλαληαη λα παξίζηαληαη κφλν νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ησλ. Άξζξν 4 Γεκνζίεπζε δηαγσληζκνχ Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζην πκπιήξσκα (S) ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζηηο εθεκεξίδεο «ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ», «ΚΔΡΓΟ» θαη «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ». -2-

3 Άξζξν 5 Πξνζφληα: ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα, πλεηαηξηζκνί, Κνηλνπξαμίεο, πκπξάμεηο παξερφλησλ ππεξεζίεο, Δλψζεηο, πνπ έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο ή ζηελ εθκεηάιιεπζε ή ρξήζε ηνπο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ΔΗΓΗΚΟ ΖΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ απφ ηνλ Δ.Ο.Σ ή απφ ηελ Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, θαη είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο ή ηνπξηζηηθά γξαθεία, πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηηο σο άλσ μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηελ παξαρψξεζε θιηλψλ ζε απηά. Άξζξν 6 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ Με ηελ πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά εθηφο ησλ άιισλ θαη εγγπεηηθή επηζηνιή (ζρεηηθά παξάξηεκα Α ) Άξζξν 7 Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ: 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα 80 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή έσο 30/7/ Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε πξνθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 3. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί, απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 90 εκεξψλ. Μεηά ηε ιήμε ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Άξζξν 8 Αληηπξνζθνξέο : ηνπο δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Άξζξν 9 Κξηηήξην αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ε ρακειφηεξε ηηκή Άξζξν 10 Ννκηθή κνξθή Κνηλνπξαμίαο πνπ ζα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο εθφζνλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε ε πεξίπησζε πνπ ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε είλαη κε θπζηθά πξφζσπα, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζα δεκνζηεχζνπλ (λνκίκσο) ζην νηθείν Πξσηνδηθείν ην θαηαζηαηηθφ ηεο Κνηλνπξαμίαο. Άξζξν 11 Ζ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα έρνπλ ζπληαρζεί σο ηα ππνδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ. Άξζξν 12 Πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο ηα παξαξηήκαηα Α, Β, Γ απηήο, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ δεζκεχεη ηνπ ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ηνπο αλαδφρνπο θαη ην Π.Γ.Δ.Δ.Θ. -3-

4 Άξζξν 13 Ηκεξνκελία απνζηνιήο ελδεηθηηθήο αλαθνίλσζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (κε ειεθηξνληθφ έληππναξηζκφο εζσηεξηθήο αλαθνξάο ) ε 19/3/2010. Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο ε 26/3/2010 θαη ζηνλ ειιεληθφ ηχπν ε 27/3/2010 Άξζξν 14 Γλσζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Σν Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Δξγαηηθήο Δζηίαο Θεζζαινλίθεο (Π.Γ.Ο.Δ.Δ.Θ.) ζα γλσζηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Άξζξν 15 Γλσζηνπνίεζε απνθάζεσλ ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ππφςε δηαγσληζκφ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ δηαγσληζκφ απνθάζεσλ ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. κε δηθή ηνπο θξνληίδα, ππνβάιινληαο ζρεηηθή πξνο ηνχην αίηεζε, πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο Θεζζαινλίθεο (Π.Γ.Ο.Δ.Δ.Θ.), Σκήκα Φπραγσγίαο θαη Πλεπκαηηθψλ Δλαζρνιήζεσλ. Άξζξν 16 Παξαιαβή πξνθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ Α, Β, Γ απηήο Γηα ηελ παξαιαβή ηεο παξνχζαο θαη ησλ παξαξηεκάησλ Α, Β, Γ απηήο νη ελδηαθεξφκελνη λα απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν Φπραγσγίαο, Μεηξνπφιεσο νο φξνθνο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ηει FAX θαη ζηελ ηζηνζειίδα > Νέα ηεο πεξηθέξεηαο > ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. ΚΧΝ/ΝΟ ΥΑΝΣΕΑΡΗΓΖ -4-

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Άξζξν 1 Α/Α ΝΟΜΟΙ - ΝΗΙΑ ή ΠΟΛΔΙ 1.1 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) 1.2 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ (ΝΖΟ ΣΖΝΟ) 2 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΝΖΟΤ (ΝΖΟ ΡΟΓΟ) 3 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΝΖΟΤ (ΝΖΟ ΚΧ) 4 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ (ΝΖΟ ΛΖΜΝΟ) 5 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ (ΝΖΟ ΛΔΒΟ) 6 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ (ΝΖΟ ΥΗΟ) 7 ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΝΖΟ ΚΔΡΚΤΡΑ) 8 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΚΛΙΝΧΝ ΓΙΑ ΜΙΘΧΗ ΑΡΙΘΜΟ ΜΙΘ/ΝΧΝ ΑΤΣ/ΣΧΝ ΚΑΣΑ ΓΚΡΟΤΠ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΙΣ/ΝΧΝ ΓΙΑ ΜΙΘΧΗ ΚΛΙΝΧΝ ΔΠΙΘΤΜΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΓΧΜΑΣΙΧΝ κνλνθι. Γηθι. Σξηθι. ΗΜΔΡΔ ΓΙΑΝ/Η ΣΧΝ ΓΚΡΟΤΠ ΚΑΘΔ : /19/4 ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ /19/4 ΣΔΣΑΡΣΖ, ΠΔΜΠΣΖ, ΠΑΡΑΚΔΤΖ /19/4 ΑΒΒΑΣΟ, ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ, ΣΔΣΑΡΣΖ /19/4 ΑΒΒΑΣΟ, ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ, ΣΔΣΑΡΣΖ /19/4 ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ, ΣΔΣΑΡΣΖ, ΠΔΜΠΣΖ, ΠΑΡΑΚΔΤΖ /19/4 ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ, ΣΔΣΑΡΣΖ, ΠΔΜΠΣΖ, ΠΑΡΑΚΔΤΖ /19/4 ΑΒΒΑΣΟ, ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ, ΣΔΣΑΡΣΖ, ΠΔΜΠΣΖ /19/4 ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ, ΣΔΣΑΡΣΖ, ΠΔΜΠΣΖ /19/4 ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ, ΣΔΣΑΡΣΖ, ΠΔΜΠΣΖ ΜΔΑ ΣΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ 11/7 έσο 24/8/ /7 έσο 27/8/ /7 έσο 25/8/ /7 έσο 25/8/ /7 έσο 27/8/ /7 έσο 27/8/ /7 έσο 26/8/ /7 έσο 26/8/ /7 έσο 26/8/

6 (Γηεπθξηλήζεηο) : α) Οη εκέξεο δηαλπθηέξεπζεο ζηε Νεζησηηθή Διιάδα ζα ηεινχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηα θαηαθπξσζέληα ζηνπο αλαδφρνπο ηνπ αληίζηνηρνπ δηαγσληζκνχ, δξνκνιφγηα πινίσλ. β) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη αλάγθε ρνξήγεζεο ηξίθιηλνπ δσκαηίνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε πξνζζήθε ηξίηεο θιίλεο θαη λα δηακνξθψλεη ρσξίο πξφζζεηε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ Ο.Δ.Δ., δίθιηλα δσκάηηα ζε ηξίθιηλα. Ο αξηζκφο ησλ θιηλψλ θαη κεηά ηε δηακφξθσζε ηξίθιηλσλ δσκαηίσλ, γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ εθδξνκέσλ, δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θαηαθπξσζέλησλ θιηλψλ (π.ρ. δχλαηαη λα δηαηεζνχλ αληί γηα 3 δσκάηηα δίθιηλα, 2 δσκάηηα ηξίθιηλα). γ) Ζ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο θαηάξγεζεο θάπνησλ απφ ηηο εθδξνκέο ηνπ πίλαθα, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηηο δηαζέζηκεο πηζηψζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. δ) Δπίζεο ε Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο απφ ηηο αλαθεξφκελεο εθδξνκέο (ιφγσ κε εμεχξεζεο θιηλψλ ή κε εμεχξεζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ ή κε εμεχξεζεο εηζηηεξίσλ πινίσλ ή ππέξβαζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα θάπνην πξννξηζκφ) ή αθφκε ζε πεξίπησζε αχμεζεο ησλ πηζηψζεσλ γηα ην εθδξνκηθφ πξφγξακκα, λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο θαη δεχηεξεο εθδξνκήο (Γεχηεξν γθξνχπ 50 αηφκσλ) ζε θάπνηα απφ ηηο ηνπνζεζίεο ηνπ αλαθεξφκελνπ πίλαθα θαη ζε θαηάιπκα πνπ ζα έρεη πξνζθεξζεί ζηνλ δηαγσληζκφ. ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε άθημε ηνπ γθξνχπ ζην μελνδνρείν είλαη πξηλ ηηο ην κεζεκέξη (π.ρ. εμαηηίαο ηεο άθημεο ηνπ πινίνπ λσξίο ην πξσί), ηα δσκάηηα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ ππνδνρή ησλ εθδξνκέσλ, ρσξίο ηελ επηβάξπλζε επηπιένλ δηαλπθηέξεπζεο. ζη) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ κνλφθιηλνπ δσκαηίνπ γίλεηαη πξνο ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζην νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε κεηαθνξά ησλ εθδξνκέσλ θαη αθνξά ηελ δηαλπθηέξεπζε ηνπ νδεγνχ. Ο αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ δεζκεχεηαη λα δηαζέζεη έλα δσκάηην πξνο ηνλ νδεγφ ηνπ ιεσθνξείνπ ηνπ γθξνππ κε ηελ ηηκή πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Σν δσκάηην απηφ δελ ζα πξέπεη λα είλαη ππφγεην ή πξνβιεκαηηθφ θαη ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ κίζζσζε ηνπ δσκαηίνπ εθφζνλ θξίλεη φηη είλαη αζχκθνξε. -6-

7 ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. Α/Α ΝΟΜΟΙ - ΝΗΙΑ ή ΠΟΛΔΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ζε επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. 1.1 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) , ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ (ΝΖΟ ΣΖΝΟ) ,00 2 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΝΖΟΤ (ΝΖΟ ΡΟΓΟ) ,00 3 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΝΖΟΤ (ΝΖΟ ΚΧ) ,09 4 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ (ΝΖΟ ΛΔΒΟ) ,18 5 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ (ΝΖΟ ΛΖΜΝΟ) ,54 6 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ (ΝΖΟ ΥΗΟ) ,18 7 ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ( ΚΔΡΚΤΡΑ) ,27 8 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ ,45 ΠΡΟΟΥΗ : Οη αλσηέξσ πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ, ΥΧΡΗ ΦΠΑ, ζα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα ηελ ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (εάλ ε πξνζθνξά είλαη εληφο ή εθηφο πξνυπνινγηζκνχ). Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ΥΧΡΙ ΦΠΑ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. -7-

8 Άξζξν 2 Πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Πξνθ.μελ-ρείσλ ζεξ Α. Σα θπζηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη ππήθννη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ησλ ρσξψλ ηνπ ΔΟΥ θαη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. ή ηνπ θξάηνπο κέινπο Δ.Ο.Υ. Σα λνκηθά πξφζσπα (εηαηξείεο) πξέπεη λα έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία θξάηνπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη λα έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ.ή ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Ο.Υ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κφλν ε θαηαζηαηηθή έδξα ησλ εηαηξεηψλ απηψλ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. ή θξάηνπο κέινπο ηνπ Δ.Ο.Υ. ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ κφλνλ εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη ε δξαζηεξηφηεηάο ηνπο παξνπζηάδεη νπζηαζηηθφ θαη ζπλερή δεζκφ κε ηελ νηθνλνκία ελφο θξάηνπο κέινπο, ρσξίο φκσο ν δεζκφο απηφο λα εμαξηάηαη απφ ηελ ηζαγέλεηα ηδίσο ησλ εηαίξσλ ή ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ή ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο, δηαρεηξίζεσο ή επνπηείαο ηεο εηαηξείαο. Χο εηαηξείεο λννχληαη νη εηαηξείεο αζηηθνχ ή εκπνξηθνχ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε εμαίξεζε εθείλσλ πνπ δελ επηδηψθνπλ θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ. Β. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο : 1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. ii. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο - δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ήηνη ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο (πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007) α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα : ηνπ ηδίνπ, β) Γηα ηηο Α.Δ. : ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληα ζπκβνχινπ, γ) Γηα ηηο Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ. : ηνπ Γηαρεηξηζηή-σλ. - δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε (κφλν ην θπζηθφ ή κφλν ην λνκηθφ πξφζσπν αληίζηνηρα ) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. - δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A' 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (γηα ηα λνκηθά πξφζσπα), - είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, iii. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο, γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/ Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 4. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΣΗΜΧΝ ΔΣΟΤ Γηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο εάλ δελ έρεη εγθξηζεί αξκνδίσο απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Σνπξηζκνχ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηψλ, ζα ππνβιεζεί ζεσξεκέλν θσηναληίγξαθν ηεο δήισζεο ηηκψλ πνπ ππνβιήζεθε γηα ζεψξεζε ζην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο ή Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη ηηκέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε ζην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο. Ζ εγθεθξηκέλε ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΣΗΜΧΝ ΔΣΟΤ 2010 ζα θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κφιηο παξαιεθζεί θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ θαηαθπξσηηθή απφ ηελ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. απφθαζε. -8-

9 5. ΔΗΓΗΚΟ ΖΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ κε ην λέν ζχζηεκα θαηάηαμεο απφ ηνλ ΔΟΣ ή απφ ηε Γ/λζε Σνπξηζκνχ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηψλ, ην νπνίν ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ιήμεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή φηη ππνβιήζεθαλ απηά πξνο αλαλέσζε ηνπ Δηδηθνχ ήκαηνο Λεηηνπξγίαο. Σν πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηφζν θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ φζν θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο θιηλψλ. 6. ΔΗΓΗΚΟ ΖΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ απφ ηνλ Δ.Ο.Σ ή ηε Γ/λζε Σνπξηζκνχ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, Γξαθείνπ Γεληθνχ Σνπξηζκνχ ην νπνίν ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. (ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ) 7. Δθ φζνλ πξφθεηηαη πεξί Α.Δ. ή ΠΔ., ην ΦΔΚ κε ηελ πξφζθαηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο ζε ζψκα θαη πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα ζπκκεηνρή απηνχ ζην δηαγσληζκφ. Δθ φζνλ πξφθεηηαη πεξί Δ.Π.Δ., επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε εθπξνζψπεζή ηεο απφ ην δηαρεηξηζηή θαη ζε πεξίπησζε ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ, πξαθηηθφ εθινγήο δηνξηζκνχ λένπ δηαρεηξηζηή. 8. Δθφζνλ ηα πξνζθεξφκελα θαηαιχκαηα δηαζέηνπλ πηζίλα, ζα πξνζθνκίδεηαη ε θαηά Νφκν άδεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο απηήο. 9. Δπηθπξσκέλε θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνζθέξνληνο, ή ηνπ ηδίνπ ηνπ πξνζθέξνληνο. 10. Φσηνγξαθίεο ή θπιιάδηα κε θσηνγξαθίεο δσκαηίσλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ πξνζθεξφκελσλ μελνδνρείσλ. εκείσζε : χκθσλα κε ην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007, θάζε ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ εθφζνλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Ματνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε πξνθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. Γ. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξεηαη ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα κέζσ ηξίηνπ (π.ρ. Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ), απαηηείηαη : α) Δθφζνλ ηελ θπξηφηεηα ή εθκεηάιιεπζε ηνπ Καηαιχκαηνο έρεη Φπζηθφ Πξφζσπν : πξσηφηππν Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ, κε ην νπνίν ν θχξηνο ή εθκεηαιιεπηήο ηνπ θαηαιχκαηνο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνο ην πξνζθέξνλ Σνπξηζηηθφ Γξαθείν, ηεο ρξήζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ θιηλψλ ηεο κνλάδαο ηνπ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ. β) Δθφζνλ ηελ θπξηφηεηα ή εθκεηάιιεπζε ηνπ θαηαιχκαηνο έρεη Α.Δ : 1) ΦΔΚ κε ηελ πξφζθαηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο ζε ζψκα, 2) πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ην πξφζσπν ην νπνίν εμνπζηνδνηείηαη λα δηαζέζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ θιηλψλ ηεο κνλάδαο δεζκεχνληαο ην Ννκηθφ Πξφζσπν, ζην πξνζθέξνλ Σνπξηζηηθφ Γξαθείν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη 3) πξσηφηππν Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ κεηαμχ ηνπ σο άλσ εμνπζηνδνηεζέληνο πξνζψπνπ θαη ηνπ πξνζθέξνληνο Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ θιηλψλ ηεο Μνλάδαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν Γηαγσληζκφ. -9-

10 -10- Πξνθ.μελ-ρείσλ ζεξ γ) Δθφζνλ ηελ θπξηφηεηα ή Δθκεηάιιεπζε ηνπ Καηαιχκαηνο έρεη ΔΠΔ ή πξνζσπηθή Δηαηξεία ( Ο.Δ, Δ.Δ θ.ι.π ) : 1) πξσηφηππν Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ κεηαμχ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ άλσ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηνχ, θαη ηνπ πξνζθέξνληνο Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ θιηλψλ ηεο κνλάδαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη 2) ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηνπ άλσ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Όπνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ πξσηφηππν Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ, ηνχην ζα θέξεη ζθξαγίδεο θαη ππνγξαθέο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Διιείςεη δε ζθξαγίδνο, ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ ζπκβαιινκέλσλ απφ Γεκφζηα, Γεκνηηθή-Κνηλνηηθή ή Αζηπλνκηθή Αξρή. Ζ ζπκκεηνρή εληνινδφρνπ ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ εθκεηαιιεπηή ή ρξήζηε επηηξέπεηαη πάληα αθνχ απηφο πξνζθνκίζεη εηδηθφ πιεξεμνχζην πνπ έρεη ζπληαρζεί ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, κε ην νπνίν ζα παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζ απηφλ λα πάξεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ κε πιήξε εθπξνζψπεζε ηνπ εληνιέα θαη λα δεζκεχζεη απηφλ ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ζαλ λα ήηαλ παξψλ. Γίλεηαη επίζεο δεθηή θαη εμνπζηνδφηεζε κε παξφκνην θείκελν, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο απφ Γεκφζηα, Γεκνηηθή Κνηλνηηθή ή Αζηπλνκηθή Αξρή. Γ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν πξνο ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε: Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ παξαξη. Α ηεο πξνθήξπμεο ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο θαη αλψηαην φξην είθνζη (20 ) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα θαησηέξσ αλά πεξίπησζε, απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ παξαξη. Α ηεο πξνθήξπμεο: α) Σα θπζηθά πξφζσπα (έρνληα αηνκηθή επηρείξεζε): 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007 ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, πεξί κε θαηάζεζεο αηηήζεσο γηα πηψρεπζε. 3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε. 4. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθφ θνξέα, απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (βεβαηψζεηο, πεξί κε νθεηιήο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία (θχξηα θαη επηθνπξηθά) πνπ αζθαιίδεηαη ηφζν ν εξγνδφηεο φζν θαη νη αζθαιηζκέλνη ππάιιεινη), θαη ην νπνίν έρεη εθδνζεί ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 σο ηζρχεη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ. 5. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο θαη ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί γηα θάζε λφκηκε ρξήζε, ζε πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν επηθπξσκέλν κφλν απφ ηελ Τπεξεζία καο κε ηελ επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ (ζρεηηθή ε αξηζκ / /0016/1999 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ)

11 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ (3), (4), (5) θαη (6) εθδίδνληαη κε βάζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 6. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. β) Σα Ννκηθά Πξφζσπα (ΑΔ, ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, θιπ.): 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007 ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο : α) Γηα ηηο Α.Δ. : ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληα ζπκβνχινπ, β) Γηα ηηο Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ. : ηνπ Γηαρεηξηζηή/Γηαρεηξηζηψλ. 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε. 3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, πεξί κε θαηάζεζεο αηηήζεσο γηα πηψρεπζε. 4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A' 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). - Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζηνλ δηαγσληζκφ Α.Δ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα.θαη 7β. 12ηνπ θ. λ.2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο Α.Δ. πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. - Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο 5. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθφ θνξέα, απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (βεβαηψζεηο, πεξί κε νθεηιήο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία (θχξηα θαη επηθνπξηθά) πνπ αζθαιίδεηαη ηφζν ν εξγνδφηεο φζν θαη νη αζθαιηζκέλνη ππάιιεινη ) θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο θαη ην νπνίν έρεη εθδνζεί ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 σο ηζρχεη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ. 6. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί γηα θάζε λφκηκε ρξήζε, ζε πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν επηθπξσκέλν κφλν απφ ηελ Τπεξεζία καο κε ηελ επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ (ζρεηηθή ε αξηζκ / /0016/1999 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ) ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ (2), (3), (4), (5) θαη (6) εθδίδνληαη κε βάζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 8. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ -11-

12 φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 9. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηειεπηαίνπ θαηαζηαηηθνχ εηαηξείαο ή ζσκαηείνπ πνπ έρεη θαηαηεζεί ζην νηθείν Πξσηνδηθείν θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. γ) Οη πλεηαηξηζκνί: 1. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 2. Πνηληθφ Μεηξψν, έθδνζεο εληφο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ (Ννκηθά Πξφζσπα) γηα ην πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε. 4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, πεξί κε θαηάζεζεο αηηήζεσο γηα πηψρεπζε. 5. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθφ θνξέα, απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (βεβαηψζεηο, πεξί κε νθεηιήο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία (θχξηα θαη επηθνπξηθά) πνπ αζθαιίδεηαη ηφζν ν εξγνδφηεο φζν θαη νη αζθαιηζκέλνη ππάιιεινη ) θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο θαη ην νπνίν έρεη εθδνζεί ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 σο ηζρχεη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ. 6. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί γηα θάζε λφκηκε ρξήζε, ζε πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν επηθπξσκέλν κφλν απφ ηελ Τπεξεζία καο κε ηελ επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ (ζρεηηθή ε αξηζκ / /0016/1999 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ) ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ (2), (3), (4), (5) θαη (6) εθδίδνληαη κε βάζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. δ) Δλψζεηο πξνζψπσλ 1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε παξέρνληα ππεξεζίεο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 2. Δλψζεηο πξνζψπσλ πιελ εηαηξεηψλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ ζα πξνζθνκίζνπλ ζπζηαηηθφ έγγξαθν ην νπνίν ζα έρεη ππνβιεζεί ζηε αξκφδηα Γ.Ο.Τ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα κέιε, ηελ έδξα, ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο, ην ζθνπφ θαη ηνλ ρξφλν δηάξθεηαο. 3. Δάλ ζε θάπνηα Υψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξέρνληα ππεξεζίεο ζην δηαγσληζκφ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 4. Ζ Έλσζε παξερφλησλ ππεξεζίεο ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο παξέρνληεο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ θιηλψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. 5. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο κίζζσζεο ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 6. ε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 7. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. 8. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. -12-

13 9. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο. ε) Κνηλνπξαμίεο ή ζπκπξάμεηο παξερφλησλ ππεξεζίεο : ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θνηλνπξαμίαο, ην θάζε κέινο ηεο μερσξηζηά ζα ππνβάιεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξίπησζή ηνπ (εάλ δει. πξφθεηηαη πεξί κέινπο θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή κέινπο Α. Δ. ή κέινπο Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. θ.ι.π., αλαιφγσο ηεο λνκηθήο ηνπ κνξθήο). Δπίζεο θάζε κέινο ηεο Κνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη νη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ Κνηλνπξαμία επηρεηξήζεηο ή ηα άηνκα πνπ ζπλέζηεζαλ ηελ Κνηλνπξαμία, κε κφλν ζθνπφ λα αλαιάβνπλ, κε ηελ ίδηα ζχλζεζε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ζ απηνχο, θαηφπηλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελέρνληαη θαη επζχλνληαη έλαληη ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο, ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ εληαία, αδηαίξεηα θαη θαζ νινθιεξία. Όζνλ αθνξά ζην ζέκα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, απηέο ζα εθδνζνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Κνηλνπξαμίαο. Οη πκπξάμεηο παξερφλησλ ππεξεζίεο (πιελ εηαηξεηψλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ) ζα πξνζθνκίζνπλ ζπζηαηηθφ έγγξαθν ην νπνίν ζα έρεη ππνβιεζεί ζηε αξκφδηα Γ.Ο.Τ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα κέιε, ηελ έδξα, ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο, ην ζθνπφ θαη ηνλ ρξφλν δηάξθεηαο. Άξζξν 3 Δγγπήζεηο Α) Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Β) Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή - πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε - ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηε δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή ). Γ) Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ : (1) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο (2) Σνλ εθδφηε (3) Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη (Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο Θεζζαινλίθεο) (4) Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο (5) Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε (6) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. (7) Σνπο φξνπο φηη : (α) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. (β) ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. (γ) ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. (δ) ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. (ΠΡΟΟΥΗ : Δπηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα ζην παξάξηεκα Γ ) α. Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο κε Φ.Π.Α. β. ε πεξίπησζε θαηάζεζεο πξνζθνξψλ, γηα πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο πξννξηζκνχο δηαλπθηεξεχζεσλ, ην πνζνζηφ 5% ηεο εγγπήζεσο ζπκκεηνρήο, ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ κε ΦΠΑ απφ ηελ νηθεία πξνθήξπμε, ζηνπο πξνζθεξφκελνπο απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα πξννξηζκνχο δηαλπθηεξεχζεσλ. -13-

14 γ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πεξ. Γ ηεο παξ. 3 θαη ηα αθφινπζα : (Η) Σελ ζρεηηθή πξνθήξπμε (ΗΗ) Σελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ηηο πξνο παξνρή ππεξεζίεο (ΗΗΗ) Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ήηνη κέρξη 29/8/2010. ( Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε πξνθήξπμε). ΠΡΟΟΥΗ ε. Αλαγθαία ζηνηρεία εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο κε ηελ πξνζθνξά είλαη ηα θαησηέξσ θαη ε έιιεηςεο απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, δηφηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξσζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ : (1) ε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηελ δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. (2) ν αξηζκφο ηεο πξνθήξπμεο (3) ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. (4) ε εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. (5) ηα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα δεηεζεί απηφ γξαπηά εθ κέξνπο ηεο επηηξνπήο θαη νπσζδήπνηε πξν ηεο εηζαγσγήο ηνπ πξψηνπ πξαθηηθνχ κε ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζηελ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. (Δπηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην αξηζκ. Π1/6111/2001 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο) Έληνθα Γξακκάηηα Γεκνζίνπ: α. Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο. β. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη εθπνίεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζηελ αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθπνίεζήο ηνπο γ. Ζ επηζηξνθή εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλεηαη κε παξαιαβή ηνχησλ απφ ηνλ δηθαηνχρν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ, κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε κίζζσζε κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπνκέλεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηαζέηεο δελ αλαθεξπρζεί αλάδνρνο, ε εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζ απηφλ κεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Άξζξν 4 πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο α. Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο δεηεζνχλ εγθαίξσο ηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζε απηνχο κέζα ζε έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. β. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007. Άξζξν 5 Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ απηήο δελ ιακβάλνληαη ππφςε. -14-

15 -15- Πξνθ.μελ-ρείσλ ζεξ Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε πξνθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 1 ηεο πξνθήξπμεο. Όιεο νη πξνζθνξέο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη αλ θαηαηεζνχλ, ζα απνζθξαγίδνληαη ηελ ίδηα ψξα. ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: α. Ζ ιέμε " ΠΡΟΦΟΡΑ " κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηε κίζζσζε (Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο Θεζζαινλίθεο) γ. Ο αξηζκφο ηεο πξνθήξπμεο (1/2010) δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (11/5/2010) ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Άξζξν 6 Πξνζθνξέο: Ζ πξνζθνξά ζα ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν. Ζ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη: 1. Σελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ΔΤΡΧ έθαζηνπ δσκαηίνπ κνλφθιηλνπ, δίθιηλνπ, ηξίθιηλνπ, γηα δηαλπθηέξεπζε κε πξσηλφ, πνπ ζα δηαζέηεη απαξαίηεηα (θάζε δσκάηην) αηνκηθφ ινπηξφ θαη παξνρή ζεξκνχ χδαηνο. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, ν Γεκνηηθφο Φφξνο, θαη ε παξνρή πξσηλνχ (Παξάξηεκα Γ - Οηθνλνκηθή πξνζθνξά). Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. 2. Σνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ δσκαηίσλ (κνλφθιηλα, δίθιηλα, ηξίθιηλα θιπ.) 3. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, θαηά ηηο νπνίεο πξνζθέξνληαη ηα δσκάηηα απηά, ζχκθσλα κε ηνλ αλαιπηηθφ πίλαθα ησλ απαηηνχκελσλ, γηα κίζζσζε, θιηλψλ. 4. Σν φλνκα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 5.Σελ επσλπκία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο 6. Σελ θαηεγνξία θαη ηελ ηάμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο 7. Σελ έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο (νδφο, αξηζκφο, πφιε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, FAX). 8. Ζκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηεο πξνζθνξάο. 9. Όζα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα δηαζέηνπλ δσκάηηα κε θιηκαηηζκφ, ςπγείν, Σ.V. θαη δηαζέηνπλ ρψξνπο ελδηαίηεζεο θαη ςπραγσγίαο (ζαιφλη, εζηηαηφξην, κπαξ θιπ.) ζα ην ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο. Δπίζεο, εθφζνλ δηαζέηνπλ πηζίλα, ζα πξνζθνκίδεηαη ε θαηά Νφκν άδεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο απηήο. εκεηψλεηαη φηη ε ππεχζπλε δήισζε ηηκψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ θαηαιπκάησλ ζα είλαη αλά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν, ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν 5 ηνπ παξαξηήκαηνο απηνχ. Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: α. ην θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο. β. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξάξηεκαηνο Γ ) ηεο πξνθήξπμεο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν. Ο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα θέξεη θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη απαξαίηεηα θσηνγξαθίεο ή θπιιάδηα κε θσηνγξαθίεο δσκαηίσλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ πξνζθεξφκελσλ μελνδνρείσλ. γ. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξάξηεκαηνο Γ ) ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ", επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν. Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξεη θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ

16 ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Οη πξνζθνξέο ζα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ αξκνδίνπ ηεο επηρείξεζεο. Ο πξνζθέξσλ εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπ φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαζψο θαη ησλ παξαξηεκάησλ Α, Β, Γ απηήο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Η άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ. ηνπο δηαγσληζκνχο, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, νη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ ζίγνπλ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2522/1997. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Άξζξν 7 πκπιήξσζε ή απνζαθήληζε εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ Ζ επηηξνπή δχλαηαη λα πξνζθαιεί γξαπηά ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα ζπκπιεξψζνπλ εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ή λα ηα απνζαθελίζνπλ. Ζ ζπκπιήξσζε ή απνζαθήληζε ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ νινθιεξψλεηαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ πξψηνπ πξαθηηθνχ κε ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ζηελ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. Άξζξν 8 Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη αλαθνίλσζε ηηκψλ: 1. Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη αλσηέξσ ζην άξζξν 2 ηεο πξνθήξπμεο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο αλά θχιιν. Γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αθνινπζείηαη ε ίδηα παξαπάλσ δηαδηθαζία. 2. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη. 3. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζε ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κε απφθαζε ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ., ζην παξαπάλσ αξκφδην φξγαλν, γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξηζνχλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. Δθφζνλ ην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα -16-

17 νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ παξακέλνπλ ζε απηφ. 4. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. Γ ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο πξνθήξπμεο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ηνπ Π.Γ 118/2007, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνθ.μελ-ρείσλ ζεξ ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο ην νπνίν εηζάγεηαη ζηελ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. Άξζξν 9 Δπηηφπηνο έιεγρνο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ πνπ πξνζθέξζεθαλ ζην δηαγσληζκφ. Ο επηηφπηνο έιεγρνο ησλ πξνζθεξζέλησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ γηα ηελ χπαξμε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 10 ηνπ παξφληνο γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. Ο έιεγρνο γίλεηαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθέο εθζέζεηο ηηο νπνίεο παξαδίδεη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. Άξζξν 10 Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. Οη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα θαηαιχκαηα πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη νη εμήο : α) Ζ ηάμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αζηέξσλ β) Υξήζε θιηκαηηζκνχ ςχμεο εληφο ησλ δσκαηίσλ κε δπλαηφηεηα αηνκηθήο ξχζκηζεο γ) Υξήζε ηειεφξαζεο εληφο ησλ δσκαηίσλ δ) Υξήζε ςπγείνπ εληφο ησλ δσκαηίσλ ε) Παξνρή δπλαηφηεηαο ζηάζκεπζεο ιεσθνξείνπ πνχικαλ πξνο άκεζε θαη αθίλδπλε επηβίβαζε απνβίβαζε εθδξνκέσλ, θαζψο θαη κε επίπνλεο κεηαθνξάο ησλ απνζθεπψλ απηψλ ζη) Απφιπηε θαζαξηφηεηα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ ηκαηηζκνχ θαη ησλ ζθεπψλ δ) Πιήξε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ε) Ζ ηνπνζεζία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη δχζβαηε ή ζε πεξηνρή απφκεξε, καθξηά απφ πφιε ή ρσξηφ φπνπ ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα ελδηαίηεζεο θαη ςπραγσγίαο (θαθέ θ.ι.π.) Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ ηελ πξνεγνχκελε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη επνπζηψδεηο. Άξζξν 11 Κξίζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ: Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κε γλσκνδφηεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη ζηελ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. : α. Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα φινλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ θιηλψλ ή γηα κεγαιχηεξν αξηζκφ απηψλ ζε πνζνζηφ 15 % ή γηα κηθξφηεξν αξηζκφ απηψλ ζε πνζνζηφ 50 %. β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, γηα φιν ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ θιηλψλ ή γηα κέξνο απηψλ. γ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο

18 δ. Σελ θαηαλνκή κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κε ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ή ηελ δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ. ε. Μαηαίσζε ηεο κίζζσζεο. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξηλ ηελ ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ηεο νθείιεη λα ελεκεξσζεί απφ ηηο επηηξνπέο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ α) γηα ηελ πξνκήζεηα εηζηηεξίσλ πινίσλ θαη β) γηα ηελ κίζζσζε ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ ζεξηλνχ εθδξνκηθνχ πξνγξάκκαηνο Ν. Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ πξνο πξαγκαηνπνίεζε θάζε εθδξνκήο. Δπίζεο ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κε γλσκνδφηεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη ζηελ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ., ηνλ απνθιεηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ δσκαηίσλ ηα νπνία θαηά ηελ θξίζε ηεο είλαη αθαηάιιεια γηα ηε δηακνλή ησλ εθδξνκέσλ θαη ηα νπνία κε απφθαζε ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. δελ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζε. Άξζξν 12 Πξνυπφζεζε πξαγκαηνπνίεζεο εθδξνκήο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο Πξνυπφζεζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο θάζε εθδξνκήο θαη ηεο ππνγξαθήο κίζζσζεο θιηλψλ κε ηνλ αλάδνρν, είλαη ε εμεχξεζε θαηφπηλ δηαγσληζκνχ απηνθηλήηνπ ή απηνθηλήησλ, ηζάξηζκσλ ζέζεσλ θαη εηζηηεξίσλ πινίνπ θαηά πεξίπησζε κε ηηο θιίλεο ζηελ απηή εθδξνκή. Άξζξν 13 Αλαθνίλσζε Καηαθχξσζεο - Αλάζεζεο ηνλ αλάδνρν ηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα θαη ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί, έρεη κφλν απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Άξζξν 14 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. α. Ο παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. β.ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. γ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πεξ. Γ ηεο παξ. 3 ηνπ παξαξηήκαηνο απηνχ θαη ηα αθφινπζα : (Η) Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο (αξ. 1/2010) θαη ηηο πξνο παξνρή ππεξεζίεο. (ΗΗ) Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) κήλεο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ ζχκβαζε. ηελ πεξίπησζε έλσζεο, Κνηλνπξαμίαο, ή ζχκπξαμεο παξερφλησλ ππεξεζίεο, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο, ηεο Κνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο παξερφλησλ ππεξεζίεο. Άξζξν 15 πκβάζεηο: Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ή ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. ην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ζα πεξηιακβάλεηαη δηάηαμε φηη φινη νη φξνη ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ παξαξηεκάησλ απηήο, θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαη 118/2007 θαη θάζε ζπλαθή δηάηαμε πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ Π.Γ. ηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζαλ φξνη ηνπ γξαπηνχ ζπκθσλεηηθνχ γηα ηελ κίζζσζε γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε πξνθήξπμε θαη δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ δχν κεξψλ (αλαδφρνπ θαη Δξγαηηθήο Δζηίαο), είηε γξαθνχλ είηε φρη, είηε αλαθεξζνχλ απηνί είηε φρη ζην ζπκθσλεηηθφ. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ, ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, πξνθήξπμε θαη παξαξηήκαηα Α, Β, Γ απηήο θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη απφθαζε ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. Ζ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νπνία ζπλαηλεί ζηελ ηξνπνπνίεζε, δχλαηαη λα πξνζβιεζεί απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. -18-

19 Άξζξν 16 Τπνγξαθή ζχκβαζεο θαη ππνβνιή απαηηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ: Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο νθείιεη, κε ηε ιήςε ηνπ θαηαθπξσηηθνχ εγγξάθνπ, λα επηθνηλσλήζεη κε ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Δξγαηηθήο Δζηίαο Θεζζαινλίθεο Σκήκα Φπραγσγίαο & Πλ/θψλ ελ/ζεσλ, γηα λα πιεξνθνξεζεί ζρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζέιζεη κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ παξαξηήκαηνο απηνχ ζην Π.Γ.Ο.Δ.Δ.Θ., πξνζθνκίδνληαο φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθφκηζε εθηφο ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο θαη ησλ παξαθάησ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ: Δάλ ε ζχκβαζε δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν, ηφηε πξέπεη ν ππνγξάθσλ λα πξνζθνκίδεη εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο απφ ηελ αξκφδηα Αξρή κε ηελ νπνία λα παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε έρνληαο πιήξε εθπξνζψπεζε ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο θαη λα δεζκεχεη απηφλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ γηα ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ ίδξπζεο ή θαηά πεξίπησζε ην πξνβιεπφκελν ζπζηαηηθφ έγγξαθν ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη φιεο νη πξάμεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπζηαηηθνχ εγγξάθνπ. Δθφζνλ πξφθεηηαη πεξί Α.Δ. ή ΠΔ, πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ πνπ λα παξέρεηαη θαηά ηα παξαπάλσ εμνπζηνδφηεζε ηνπ ππνγξάθνληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή επέιζεη ζην πξφζσπν αλαδφρνπ νθείιεη απηφο έγθαηξα, λα ππνβάιιεη ηα λνκηκνπνηεηηθά πεξί απηνχ έγγξαθα. Άξζξν 17 Πεξίπησζε αηπρήκαηνο: ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο εθδξνκέα ή εθδξνκέσλ, εμ ππαηηηφηεηαο ηνπ ή ησλ αλαδφρσλ ή ησλ νξγάλσλ απηψλ, εθ πηαίζκαηνο βαξείαο ή ειαθξάο ακέιεηαο, πέξαλ απφ ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιιεη ν Νφκνο, ζπλεπάγεηαη θαη ηελ πνηλή ηεο απψιεηαο ηεο αμίαο νινθιήξνπ ηνπ κηζζψκαηνο ησλ θιηλψλ ηεο εκεξνκελίαο ηεο εθδξνκήο θαηά ηελ νπνία ζπλέβε ην αηχρεκα. Άξζξν 18 Αλσηέξα βία: Δθφζνλ δηαπηζησζεί αδπλακία ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο γηα δηαλπθηέξεπζε ησλ εθδξνκέσλ ζην ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα εθ ιφγσλ απνδεδεηγκέλεο αλσηέξαο βίαο ν αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ηνλ Οξγαληζκφ πεξί απηνχ δηα ηειενκνηνηππίαο (fax). Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Άξζξν 19 Αχμεζε ή κείσζε ηηκψλ κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο Κάζε αχμεζε ή κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ κηζζψκαηνο ησλ θιηλψλ θαη γεληθά ησλ εηδψλ ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ πξνζσπηθνχ θ.ι.π. κεηά ηελ πξνζθνξά, δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα αχμεζε ή κείσζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. Άξζξν 20 Καηαγγειία ηεο ζχκβαζεο - καηαίσζε εθδξνκήο ή γθξνχπ εθδξνκήο (αλά ιεσθνξείν)- κεηάζεζε εκεξνκελίαο έλαξμεο θαη εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο - παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο κεηάζεζε ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζεο καηαησζείζεο εθδξνκήο γηα απξφβιεπηνπο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Σν Π.Γ.Ο.Δ.Δ.Θ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίλεη εχινγν θαη επηβεβιεκέλν (φπσο π.ρ. ε κε εθηέιεζε δξνκνινγίσλ πινίσλ απφ ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πξννξηζκνχο εθδξνκψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνθήξπμε), αδεκίσο λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε εμ νινθιήξνπ ή λα καηαηψζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ εθδξνκψλ ή γθξνχπ εθδξνκήο (αλά ιεσθνξείν) ηνπ πξνγξάκκαηνο ή λα κεηαζέζεη ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο καηαησζείζεο, γηα απξφβιεπηνπο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, εθδξνκήο ή γθξνχπ εθδξνκήο (αλά ιεσθνξείν). Πξνυπφζεζε εγθπξφηεηαο ηεο παξά ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο, παξάηαζεο ηζρχνο ή θαηαγγειίαο ζχκβαζεο ή καηαίσζεο κίζζσζεο θιηλψλ (ζην ζχλνιν θάζε εθδξνκήο ή γθξνχπ -19-

20 εθδξνκήο(αλά ιεσθνξείν), γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, θαζψο θαη ε κεηαθνξά έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνεηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, ηεο επηζπκεηήο εκεξνκελίαο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ή ηεο καηαίσζεο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ θ.ι.π. πιελ ηεο πεξηπηψζεσο θαηά ηελ νπνία ε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ δελ είλαη εθηθηή ιφγσ ηνπ φηη ε καηαίσζε ηεο εθδξνκήο ζην ζχλνιφ ηεο ή γθξνχπ εθδξνκήο (αλά ιεσθνξείν) νθείιεηαη ζε απξφβιεπηνπο ιφγνπο (απεξγία εξγαδνκέλσλ ζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, αδπλακία δηέιεπζεο νρεκάησλ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο, αιιαγή ή καηαίσζε ή θαζπζηέξεζε πξαγκαηνπνίεζεο δξνκνινγίσλ πινίσλ, απνδξνκνιφγεζε ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ γηα ιφγνπο φπσο ε κε επαξθήο πξνζέιεπζε ησλ δηθαηνχρσλ εθδξνκέσλ ζηελ αθεηεξία θ.ι.π.) ή ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (απαγφξεπζε απφπινπ πινίσλ, απεξγία, θαηξηθά θαηλφκελα θ.ι.π.) Ζ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. δχλαηαη κε απφθαζή ηεο λα κεηαζέζεη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ηέζζεξηο (4) εβδνκάδεο, εθ φζνλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν ή αλαγθαίν, κε αληίζηνηρε θαηά ηνλ απηφ ηξφπν παξάηαζε. Ζ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. δχλαηαη επίζεο κε απφθαζή ηεο λα παξαηείλεη κέρξη κία εβδνκάδα ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Σα αλσηέξσ ζα ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο θάπνηαο εθδξνκήο ζην ζχλνιφ ηεο ή γθξνχπ εθδξνκήο αλά ιεσθνξείν γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Άξζξν 21 Τπνρξεψζεηο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθδξνκψλ α) Ζ επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα παξαρσξεί ηε ρξήζε ησλ δσκαηίσλ ηνπ θαηαιχκαηνο πνπ κηζζψζεθαλ θαη δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα αξλεζεί ηελ παξαρψξεζε ή λα κεηαθηλεί ζε άιιν ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα έζησ θαη ηεο απηήο θαηεγνξίαο θαη ηάμεο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηε ρξήζε φισλ ησλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ςπραγσγίαο θαη ελδηαίηεζεο ηνπ θαηαιχκαηνο πνπ δηαζέηεη, εθφζνλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ( θιηκαηηζκφ, ηειεφξαζε, ςπγείν θ.ι.π.), ζηνπο εθδξνκείο ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ηειερεηξηζηήξηα ησλ ηειενξάζεσλ θαη ησλ αηνκηθψλ θιηκαηηζηηθψλ ζα παξαδίδνληαη άκεζα θαηά ηελ ψξα ηεο αθίμεσο ηνπ γθξνχπ ζηνπο εθδξνκείο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ απηά δεηεζνχλ ή φρη. (Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ππάξρεη αηνκηθφο θιηκαηηζκφο θαη ηειεφξαζε εληφο ησλ δσκαηίσλ) Δπίζεο επηζεκαίλεηαη φηη φπνπ πθίζηαηαη αλάγθε ρνξήγεζεο ηξίθιηλνπ δσκαηίνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε πξνζζήθε ηξίηεο θιίλεο θαη λα δηακνξθψλεη ρσξίο πξφζζεηε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ Ο.Δ.Δ., δίθιηλα δσκάηηα ζε ηξίθιηλα. Ο αξηζκφο ησλ θιηλψλ θαη κεηά ηε δηακφξθσζε ηξίθιηλσλ δσκαηίσλ, γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ εθδξνκέσλ δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακκία πεξίπησζε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαθπξσζέλησλ θιηλψλ (π.ρ. δχλαηαη λα δηαηεζνχλ αληί γηα 3 δσκάηηα δίθιηλα, 2 δσκάηηα ηξίθιηλα). β) Καζαξηφηεηα -Σάμε Να ππάξρεη: 1) απφιπηε θαζαξηφηεηα κέζα ζηα δσκάηηα, ζηα ηδηαίηεξα ινπηξά ε ληνπο, ζηα θνηλφρξεζηα W.C. & ληνπο θαζψο θαη ζηνπο ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη απνιχκαλζε δχν θνξέο ην ρξφλν φισλ ησλ ρψξσλ, ν πεξηβάιισλ ρψξνο λα είλαη θαιαίζζεηνο θαη λα είλαη θαζαξφο 2) Πιήξε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο βάζεη ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη ζπλερήο αεξηζκφο ησλ ρψξσλ πγηεηλήο. 3) Γηάηαμε ησλ επίπισλ κέζα ζηα δσκάηηα κε ηξφπν θαιαίζζεην ψζηε ε δηαθίλεζε λα είλαη επρεξήο κέζα ζ απηά θαη ε δηακνλή άλεηε. 4) Άκεκπηνο θαζαξηφηεηα θαη εκθάληζε ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ ηκαηηζκνχ θαη ησλ ζθεπψλ ήηνη : Σα πξνζφςηα πξέπεη λα αιιάδνληαη θάζε κέξα θαη ηα ζεληφληα σο εμήο : Κχξηα Ξελνδνρεηαθά Καηαιχκαηα Α) Σα πξνζφςηα πξέπεη λα αιιάδνληαη θάζε κέξα Β) Σα ζεληφληα λα αιιάδνληαη σο εμήο : Γηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 5 θαη 4 αζηέξσλ, θαζεκεξηλά. Γηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 3 θαη 2 αζηέξσλ, ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα Γηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 1 αζηέξα, δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα Δλλνείηαη φηη γηα θάζε λέν εθδξνκέα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαζαξά ζεληφληα θαη πξνζφςηα αλεμάξηεηα ησλ εκεξψλ δηακνλήο ηνπ πξνεγνπκέλνπ. -20-

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3/2011 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.24 10:15:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ066-5Β3 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΚΑΘ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΡΟ: 32 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο.

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηξα 13 Οθηωβξίνπ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σκήκα: Πξνκεζεηώλ Γ/λζε: Παλ/πνιε-Πάηξα Σ.Κ. : 265 00 Αξκνδ : Γ. Γηδηάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 15.11.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β >

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β > 1 Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Καβάια 30/10/2013 Α.Π. :1445 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ Α.' ΜΔΡΟ ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΣΟΝ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Υακειόηεξε ηηκή ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 22/07/ /07/2011

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΣΟΝ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Υακειόηεξε ηηκή ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 22/07/ /07/2011 ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 2/2011 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαξθνχιε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. Ξξφρεηξν Κεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ πξνο αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. Ξξφρεηξν Κεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ πξνο αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ξξφρεηξν Κεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ πξνο αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΑΙΩΠΗΚΩΛ ΔΗΓΩΛ ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΑΗ ΓΟΑΦΗΘΖΠ ΙΖΠ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε ειιελνκάζεηαο:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >>

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 07-02-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 4376 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΡΖΣΖ ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ Τπεξεζηψλ Γνύξλεο 30-8-2011 Αξηζκόο πξση. 24532 ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΓΗΑ ΡΝ ΠΣΝΙΗΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ Ιάξηζα 2/11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101, Ταχ. Δ/νση: ΤΚ 41110 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος: Μαντούδη

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ.

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κψδηθαο : 35100 Πιεξνθνξίεο : Γ. θνχξαο Σειέθσλν : 22313-53315 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ & ΝΔΑΠΟΛΔΩ,153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν λ. 1892/1990 Φ.Δ.Κ. 101 η.α'/31.7.1990

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα