Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ , ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν FAX : ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (Αξηζκφο 1/2010) Πξνθ.μελ-ρείσλ ζεξ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995 θαη Ν. 2522/1997 2) Σα Π.Γ. 60/2007 θαη 118/2007 3) Σνλ θαλνληζκφ 1422 ηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 4) Σηο εθδηδφκελεο θαη εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 Ν. 2160/93 σο ηζρχεη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 4) Σηο αξ. 2/ θαη 4/ απνθάζεηο ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ Γ ε κ φ ζ η ν Α λ ν η θ η φ Γ η α γ σ λ η ζ κ φ, κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα Ννκψλ ή Πφιεσλ ή Νήζσλ ηεο Διιάδνο (ζρεη. πίλαθαο παξαξηήκαηνο Α), ζηα νπνία ζα δηαλπθηεξεχζνπλ νη εθδξνκείο - δηθαηνχρνη παξνρψλ ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην εθδξνκηθφ πξφγξακκα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ 2010, κε νξγαλσκέλα γθξνχπ θαηά εβδνκάδα. Σα πξνζθεξφκελα δσκάηηα γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα δηαζέηνπλ απαξαηηήησο θιηκαηηζκφ ςχμεο, αηνκηθφ ινπηξφ, παξνρή ζεξκνχ χδαηνο, ςπγείν, ηειεφξαζε θαη ζα παξέρεηαη πξστλφ ζε φινπο ηνπο εθδξνκείο νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην εθδξνκηθφ πξφγξακκα. Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη απφ 10/7/2010 κέρξη 27/8/2010, δειαδή 7 εβδνκάδεο Παξαθάησ παξαζέηνπκε, ηνπο Ννκνχο, ηηο Πφιεηο θαη ηα Νεζηά ζηα νπνία ζα γίλνπλ δηαλπθηεξεχζεηο, ηνλ αξηζκφ ησλ ιεσθνξείσλ πνπ πξφθεηηαη λα κηζζσζνχλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ γηα κίζζσζε θιηλψλ θαηά γθξνχπ, ηελ επηζπκεηή αλαινγία δσκαηίσλ, ηηο εκέξεο δηαλπθηέξεπζεο, θαηά εβδνκάδα θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εθδξνκέο θαη νη δηαλπθηεξεχζεηο αληίζηνηρα. Οη πξνζθνξέο ζα θαιχπηνπλ φιν ην αλαθεξφκελν δηάζηεκα. Οη θιίλεο ππνινγίζηεθαλ κε αξηζκφ ζέζεσλ ιεσθνξείνπ πελήληα (50). Αλ κηζζσζνχλ ιεσθνξεία κε απφθιηζε ζέζεσλ, ζα γίλεη αλάινγε απμνκείσζε ησλ θιηλψλ. Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε φπσο αλαιχεηαη ζηνλ πίλαθα Β ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο πξνθήξπμεο αλέξρεηαη : β) ζην πνζφ ησλ ,27 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ, ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. Η παξαπάλσ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο Άξζξν 1 Υξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέρξη ηηο 3.00 κ.κ. ηεο πξνεγνχκελεο εξγάζηκεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδή κέρξη ηελ 10/5/2010 εκέξα Γεπηέξα. -1-

2 2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη ζα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Γ/λζε: Μεηξνπφιεσο νο φξνθνο, ΣΚ , Θεζζαινλίθε, Γξαθείν Γηνηθεηηθνχ (Πξσηφθνιιν). 3. Δπηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, εθπξφζεζκα. Υξνλνινγία δηαγσληζκνχ Άξζξν 2 Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξψλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ζηηο 11 / 5 / 2010 εκέξα Σξίηε θαη ψξα π.κ. ζηα Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ (νδφο Μεηξνπφιεσο 110 Θεζζαινλίθε 6 νο φξνθνο Γξ. Πξντζηακέλνπ). Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Μνλνγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλά θχιιν. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρνπλ νξηζηεί θαησηέξσ. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη. Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ δηαβηβάδεηαη ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Ζ Τπεξεζία δηαβηβάδεη ην ππφςε πξαθηηθφ ζηελ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. Η απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κεηαγελέζηεξα ζηηο 20 / 5 /2010 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα π.κ. ε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 2, παξάγξαθνο Γ ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο πξνθήξπμεο, φζσλ αλαδφρσλ επηιέρζεθαλ γηα ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο. Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ δχλαληαη λα έρνπλ πξφζβαζε εληφο πξνζεζκίαο (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ζηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαηφπηλ γξαπηήο πξνο ηελ επηηξνπή αηηήζεψο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Με απφθαζε ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ή ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Άξζξν 3 Πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ δχλαληαη λα παξίζηαληαη κφλν νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ησλ. Άξζξν 4 Γεκνζίεπζε δηαγσληζκνχ Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζην πκπιήξσκα (S) ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζηηο εθεκεξίδεο «ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ», «ΚΔΡΓΟ» θαη «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ». -2-

3 Άξζξν 5 Πξνζφληα: ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα, πλεηαηξηζκνί, Κνηλνπξαμίεο, πκπξάμεηο παξερφλησλ ππεξεζίεο, Δλψζεηο, πνπ έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο ή ζηελ εθκεηάιιεπζε ή ρξήζε ηνπο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ΔΗΓΗΚΟ ΖΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ απφ ηνλ Δ.Ο.Σ ή απφ ηελ Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, θαη είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο ή ηνπξηζηηθά γξαθεία, πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηηο σο άλσ μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηελ παξαρψξεζε θιηλψλ ζε απηά. Άξζξν 6 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ Με ηελ πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά εθηφο ησλ άιισλ θαη εγγπεηηθή επηζηνιή (ζρεηηθά παξάξηεκα Α ) Άξζξν 7 Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ: 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα 80 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή έσο 30/7/ Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε πξνθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 3. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί, απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 90 εκεξψλ. Μεηά ηε ιήμε ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Άξζξν 8 Αληηπξνζθνξέο : ηνπο δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Άξζξν 9 Κξηηήξην αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ε ρακειφηεξε ηηκή Άξζξν 10 Ννκηθή κνξθή Κνηλνπξαμίαο πνπ ζα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο εθφζνλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε ε πεξίπησζε πνπ ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε είλαη κε θπζηθά πξφζσπα, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζα δεκνζηεχζνπλ (λνκίκσο) ζην νηθείν Πξσηνδηθείν ην θαηαζηαηηθφ ηεο Κνηλνπξαμίαο. Άξζξν 11 Ζ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα έρνπλ ζπληαρζεί σο ηα ππνδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ. Άξζξν 12 Πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο ηα παξαξηήκαηα Α, Β, Γ απηήο, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ δεζκεχεη ηνπ ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ηνπο αλαδφρνπο θαη ην Π.Γ.Δ.Δ.Θ. -3-

4 Άξζξν 13 Ηκεξνκελία απνζηνιήο ελδεηθηηθήο αλαθνίλσζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (κε ειεθηξνληθφ έληππναξηζκφο εζσηεξηθήο αλαθνξάο ) ε 19/3/2010. Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο ε 26/3/2010 θαη ζηνλ ειιεληθφ ηχπν ε 27/3/2010 Άξζξν 14 Γλσζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Σν Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Δξγαηηθήο Δζηίαο Θεζζαινλίθεο (Π.Γ.Ο.Δ.Δ.Θ.) ζα γλσζηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Άξζξν 15 Γλσζηνπνίεζε απνθάζεσλ ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ππφςε δηαγσληζκφ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ δηαγσληζκφ απνθάζεσλ ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. κε δηθή ηνπο θξνληίδα, ππνβάιινληαο ζρεηηθή πξνο ηνχην αίηεζε, πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο Θεζζαινλίθεο (Π.Γ.Ο.Δ.Δ.Θ.), Σκήκα Φπραγσγίαο θαη Πλεπκαηηθψλ Δλαζρνιήζεσλ. Άξζξν 16 Παξαιαβή πξνθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ Α, Β, Γ απηήο Γηα ηελ παξαιαβή ηεο παξνχζαο θαη ησλ παξαξηεκάησλ Α, Β, Γ απηήο νη ελδηαθεξφκελνη λα απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν Φπραγσγίαο, Μεηξνπφιεσο νο φξνθνο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ηει FAX θαη ζηελ ηζηνζειίδα > Νέα ηεο πεξηθέξεηαο > ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. ΚΧΝ/ΝΟ ΥΑΝΣΕΑΡΗΓΖ -4-

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Άξζξν 1 Α/Α ΝΟΜΟΙ - ΝΗΙΑ ή ΠΟΛΔΙ 1.1 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) 1.2 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ (ΝΖΟ ΣΖΝΟ) 2 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΝΖΟΤ (ΝΖΟ ΡΟΓΟ) 3 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΝΖΟΤ (ΝΖΟ ΚΧ) 4 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ (ΝΖΟ ΛΖΜΝΟ) 5 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ (ΝΖΟ ΛΔΒΟ) 6 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ (ΝΖΟ ΥΗΟ) 7 ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΝΖΟ ΚΔΡΚΤΡΑ) 8 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΚΛΙΝΧΝ ΓΙΑ ΜΙΘΧΗ ΑΡΙΘΜΟ ΜΙΘ/ΝΧΝ ΑΤΣ/ΣΧΝ ΚΑΣΑ ΓΚΡΟΤΠ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΙΣ/ΝΧΝ ΓΙΑ ΜΙΘΧΗ ΚΛΙΝΧΝ ΔΠΙΘΤΜΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΓΧΜΑΣΙΧΝ κνλνθι. Γηθι. Σξηθι. ΗΜΔΡΔ ΓΙΑΝ/Η ΣΧΝ ΓΚΡΟΤΠ ΚΑΘΔ : /19/4 ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ /19/4 ΣΔΣΑΡΣΖ, ΠΔΜΠΣΖ, ΠΑΡΑΚΔΤΖ /19/4 ΑΒΒΑΣΟ, ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ, ΣΔΣΑΡΣΖ /19/4 ΑΒΒΑΣΟ, ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ, ΣΔΣΑΡΣΖ /19/4 ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ, ΣΔΣΑΡΣΖ, ΠΔΜΠΣΖ, ΠΑΡΑΚΔΤΖ /19/4 ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ, ΣΔΣΑΡΣΖ, ΠΔΜΠΣΖ, ΠΑΡΑΚΔΤΖ /19/4 ΑΒΒΑΣΟ, ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ, ΣΔΣΑΡΣΖ, ΠΔΜΠΣΖ /19/4 ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ, ΣΔΣΑΡΣΖ, ΠΔΜΠΣΖ /19/4 ΚΤΡΗΑΚΖ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΡΗΣΖ, ΣΔΣΑΡΣΖ, ΠΔΜΠΣΖ ΜΔΑ ΣΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ 11/7 έσο 24/8/ /7 έσο 27/8/ /7 έσο 25/8/ /7 έσο 25/8/ /7 έσο 27/8/ /7 έσο 27/8/ /7 έσο 26/8/ /7 έσο 26/8/ /7 έσο 26/8/

6 (Γηεπθξηλήζεηο) : α) Οη εκέξεο δηαλπθηέξεπζεο ζηε Νεζησηηθή Διιάδα ζα ηεινχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηα θαηαθπξσζέληα ζηνπο αλαδφρνπο ηνπ αληίζηνηρνπ δηαγσληζκνχ, δξνκνιφγηα πινίσλ. β) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη αλάγθε ρνξήγεζεο ηξίθιηλνπ δσκαηίνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε πξνζζήθε ηξίηεο θιίλεο θαη λα δηακνξθψλεη ρσξίο πξφζζεηε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ Ο.Δ.Δ., δίθιηλα δσκάηηα ζε ηξίθιηλα. Ο αξηζκφο ησλ θιηλψλ θαη κεηά ηε δηακφξθσζε ηξίθιηλσλ δσκαηίσλ, γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ εθδξνκέσλ, δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θαηαθπξσζέλησλ θιηλψλ (π.ρ. δχλαηαη λα δηαηεζνχλ αληί γηα 3 δσκάηηα δίθιηλα, 2 δσκάηηα ηξίθιηλα). γ) Ζ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο θαηάξγεζεο θάπνησλ απφ ηηο εθδξνκέο ηνπ πίλαθα, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηηο δηαζέζηκεο πηζηψζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. δ) Δπίζεο ε Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο απφ ηηο αλαθεξφκελεο εθδξνκέο (ιφγσ κε εμεχξεζεο θιηλψλ ή κε εμεχξεζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ ή κε εμεχξεζεο εηζηηεξίσλ πινίσλ ή ππέξβαζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα θάπνην πξννξηζκφ) ή αθφκε ζε πεξίπησζε αχμεζεο ησλ πηζηψζεσλ γηα ην εθδξνκηθφ πξφγξακκα, λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο θαη δεχηεξεο εθδξνκήο (Γεχηεξν γθξνχπ 50 αηφκσλ) ζε θάπνηα απφ ηηο ηνπνζεζίεο ηνπ αλαθεξφκελνπ πίλαθα θαη ζε θαηάιπκα πνπ ζα έρεη πξνζθεξζεί ζηνλ δηαγσληζκφ. ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε άθημε ηνπ γθξνχπ ζην μελνδνρείν είλαη πξηλ ηηο ην κεζεκέξη (π.ρ. εμαηηίαο ηεο άθημεο ηνπ πινίνπ λσξίο ην πξσί), ηα δσκάηηα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ ππνδνρή ησλ εθδξνκέσλ, ρσξίο ηελ επηβάξπλζε επηπιένλ δηαλπθηέξεπζεο. ζη) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ κνλφθιηλνπ δσκαηίνπ γίλεηαη πξνο ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζην νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε κεηαθνξά ησλ εθδξνκέσλ θαη αθνξά ηελ δηαλπθηέξεπζε ηνπ νδεγνχ. Ο αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ δεζκεχεηαη λα δηαζέζεη έλα δσκάηην πξνο ηνλ νδεγφ ηνπ ιεσθνξείνπ ηνπ γθξνππ κε ηελ ηηκή πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Σν δσκάηην απηφ δελ ζα πξέπεη λα είλαη ππφγεην ή πξνβιεκαηηθφ θαη ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ κίζζσζε ηνπ δσκαηίνπ εθφζνλ θξίλεη φηη είλαη αζχκθνξε. -6-

7 ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. Α/Α ΝΟΜΟΙ - ΝΗΙΑ ή ΠΟΛΔΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ζε επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. 1.1 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) , ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ (ΝΖΟ ΣΖΝΟ) ,00 2 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΝΖΟΤ (ΝΖΟ ΡΟΓΟ) ,00 3 ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΝΖΟΤ (ΝΖΟ ΚΧ) ,09 4 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ (ΝΖΟ ΛΔΒΟ) ,18 5 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ (ΝΖΟ ΛΖΜΝΟ) ,54 6 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ (ΝΖΟ ΥΗΟ) ,18 7 ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ( ΚΔΡΚΤΡΑ) ,27 8 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ ,45 ΠΡΟΟΥΗ : Οη αλσηέξσ πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ, ΥΧΡΗ ΦΠΑ, ζα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα ηελ ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (εάλ ε πξνζθνξά είλαη εληφο ή εθηφο πξνυπνινγηζκνχ). Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ΥΧΡΙ ΦΠΑ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. -7-

8 Άξζξν 2 Πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Πξνθ.μελ-ρείσλ ζεξ Α. Σα θπζηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη ππήθννη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ησλ ρσξψλ ηνπ ΔΟΥ θαη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. ή ηνπ θξάηνπο κέινπο Δ.Ο.Υ. Σα λνκηθά πξφζσπα (εηαηξείεο) πξέπεη λα έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία θξάηνπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη λα έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ.ή ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Ο.Υ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κφλν ε θαηαζηαηηθή έδξα ησλ εηαηξεηψλ απηψλ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. ή θξάηνπο κέινπο ηνπ Δ.Ο.Υ. ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ κφλνλ εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη ε δξαζηεξηφηεηάο ηνπο παξνπζηάδεη νπζηαζηηθφ θαη ζπλερή δεζκφ κε ηελ νηθνλνκία ελφο θξάηνπο κέινπο, ρσξίο φκσο ν δεζκφο απηφο λα εμαξηάηαη απφ ηελ ηζαγέλεηα ηδίσο ησλ εηαίξσλ ή ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ή ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο, δηαρεηξίζεσο ή επνπηείαο ηεο εηαηξείαο. Χο εηαηξείεο λννχληαη νη εηαηξείεο αζηηθνχ ή εκπνξηθνχ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε εμαίξεζε εθείλσλ πνπ δελ επηδηψθνπλ θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ. Β. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο : 1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. ii. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο - δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ήηνη ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο (πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007) α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα : ηνπ ηδίνπ, β) Γηα ηηο Α.Δ. : ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληα ζπκβνχινπ, γ) Γηα ηηο Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ. : ηνπ Γηαρεηξηζηή-σλ. - δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε (κφλν ην θπζηθφ ή κφλν ην λνκηθφ πξφζσπν αληίζηνηρα ) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. - δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A' 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (γηα ηα λνκηθά πξφζσπα), - είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, iii. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο, γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/ Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 4. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΣΗΜΧΝ ΔΣΟΤ Γηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο εάλ δελ έρεη εγθξηζεί αξκνδίσο απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Σνπξηζκνχ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηψλ, ζα ππνβιεζεί ζεσξεκέλν θσηναληίγξαθν ηεο δήισζεο ηηκψλ πνπ ππνβιήζεθε γηα ζεψξεζε ζην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο ή Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη ηηκέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε ζην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο. Ζ εγθεθξηκέλε ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΣΗΜΧΝ ΔΣΟΤ 2010 ζα θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κφιηο παξαιεθζεί θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ θαηαθπξσηηθή απφ ηελ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. απφθαζε. -8-

9 5. ΔΗΓΗΚΟ ΖΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ κε ην λέν ζχζηεκα θαηάηαμεο απφ ηνλ ΔΟΣ ή απφ ηε Γ/λζε Σνπξηζκνχ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηψλ, ην νπνίν ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ιήμεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή φηη ππνβιήζεθαλ απηά πξνο αλαλέσζε ηνπ Δηδηθνχ ήκαηνο Λεηηνπξγίαο. Σν πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηφζν θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ φζν θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο θιηλψλ. 6. ΔΗΓΗΚΟ ΖΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ απφ ηνλ Δ.Ο.Σ ή ηε Γ/λζε Σνπξηζκνχ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, Γξαθείνπ Γεληθνχ Σνπξηζκνχ ην νπνίν ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. (ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ) 7. Δθ φζνλ πξφθεηηαη πεξί Α.Δ. ή ΠΔ., ην ΦΔΚ κε ηελ πξφζθαηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο ζε ζψκα θαη πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα ζπκκεηνρή απηνχ ζην δηαγσληζκφ. Δθ φζνλ πξφθεηηαη πεξί Δ.Π.Δ., επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε εθπξνζψπεζή ηεο απφ ην δηαρεηξηζηή θαη ζε πεξίπησζε ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ, πξαθηηθφ εθινγήο δηνξηζκνχ λένπ δηαρεηξηζηή. 8. Δθφζνλ ηα πξνζθεξφκελα θαηαιχκαηα δηαζέηνπλ πηζίλα, ζα πξνζθνκίδεηαη ε θαηά Νφκν άδεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο απηήο. 9. Δπηθπξσκέλε θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνζθέξνληνο, ή ηνπ ηδίνπ ηνπ πξνζθέξνληνο. 10. Φσηνγξαθίεο ή θπιιάδηα κε θσηνγξαθίεο δσκαηίσλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ πξνζθεξφκελσλ μελνδνρείσλ. εκείσζε : χκθσλα κε ην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007, θάζε ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ εθφζνλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Ματνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε πξνθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. Γ. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξεηαη ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα κέζσ ηξίηνπ (π.ρ. Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ), απαηηείηαη : α) Δθφζνλ ηελ θπξηφηεηα ή εθκεηάιιεπζε ηνπ Καηαιχκαηνο έρεη Φπζηθφ Πξφζσπν : πξσηφηππν Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ, κε ην νπνίν ν θχξηνο ή εθκεηαιιεπηήο ηνπ θαηαιχκαηνο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνο ην πξνζθέξνλ Σνπξηζηηθφ Γξαθείν, ηεο ρξήζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ θιηλψλ ηεο κνλάδαο ηνπ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ. β) Δθφζνλ ηελ θπξηφηεηα ή εθκεηάιιεπζε ηνπ θαηαιχκαηνο έρεη Α.Δ : 1) ΦΔΚ κε ηελ πξφζθαηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο ζε ζψκα, 2) πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ην πξφζσπν ην νπνίν εμνπζηνδνηείηαη λα δηαζέζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ θιηλψλ ηεο κνλάδαο δεζκεχνληαο ην Ννκηθφ Πξφζσπν, ζην πξνζθέξνλ Σνπξηζηηθφ Γξαθείν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη 3) πξσηφηππν Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ κεηαμχ ηνπ σο άλσ εμνπζηνδνηεζέληνο πξνζψπνπ θαη ηνπ πξνζθέξνληνο Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ θιηλψλ ηεο Μνλάδαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν Γηαγσληζκφ. -9-

10 -10- Πξνθ.μελ-ρείσλ ζεξ γ) Δθφζνλ ηελ θπξηφηεηα ή Δθκεηάιιεπζε ηνπ Καηαιχκαηνο έρεη ΔΠΔ ή πξνζσπηθή Δηαηξεία ( Ο.Δ, Δ.Δ θ.ι.π ) : 1) πξσηφηππν Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ κεηαμχ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ άλσ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηνχ, θαη ηνπ πξνζθέξνληνο Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ θιηλψλ ηεο κνλάδαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη 2) ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηνπ άλσ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Όπνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ πξσηφηππν Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ, ηνχην ζα θέξεη ζθξαγίδεο θαη ππνγξαθέο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Διιείςεη δε ζθξαγίδνο, ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ ζπκβαιινκέλσλ απφ Γεκφζηα, Γεκνηηθή-Κνηλνηηθή ή Αζηπλνκηθή Αξρή. Ζ ζπκκεηνρή εληνινδφρνπ ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ εθκεηαιιεπηή ή ρξήζηε επηηξέπεηαη πάληα αθνχ απηφο πξνζθνκίζεη εηδηθφ πιεξεμνχζην πνπ έρεη ζπληαρζεί ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, κε ην νπνίν ζα παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζ απηφλ λα πάξεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ κε πιήξε εθπξνζψπεζε ηνπ εληνιέα θαη λα δεζκεχζεη απηφλ ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ζαλ λα ήηαλ παξψλ. Γίλεηαη επίζεο δεθηή θαη εμνπζηνδφηεζε κε παξφκνην θείκελν, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο απφ Γεκφζηα, Γεκνηηθή Κνηλνηηθή ή Αζηπλνκηθή Αξρή. Γ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν πξνο ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε: Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ παξαξη. Α ηεο πξνθήξπμεο ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο θαη αλψηαην φξην είθνζη (20 ) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα θαησηέξσ αλά πεξίπησζε, απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ παξαξη. Α ηεο πξνθήξπμεο: α) Σα θπζηθά πξφζσπα (έρνληα αηνκηθή επηρείξεζε): 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007 ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, πεξί κε θαηάζεζεο αηηήζεσο γηα πηψρεπζε. 3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε. 4. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθφ θνξέα, απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (βεβαηψζεηο, πεξί κε νθεηιήο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία (θχξηα θαη επηθνπξηθά) πνπ αζθαιίδεηαη ηφζν ν εξγνδφηεο φζν θαη νη αζθαιηζκέλνη ππάιιεινη), θαη ην νπνίν έρεη εθδνζεί ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 σο ηζρχεη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ. 5. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο θαη ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί γηα θάζε λφκηκε ρξήζε, ζε πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν επηθπξσκέλν κφλν απφ ηελ Τπεξεζία καο κε ηελ επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ (ζρεηηθή ε αξηζκ / /0016/1999 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ)

11 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ (3), (4), (5) θαη (6) εθδίδνληαη κε βάζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 6. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. β) Σα Ννκηθά Πξφζσπα (ΑΔ, ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, θιπ.): 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007 ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο : α) Γηα ηηο Α.Δ. : ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληα ζπκβνχινπ, β) Γηα ηηο Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ. : ηνπ Γηαρεηξηζηή/Γηαρεηξηζηψλ. 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε. 3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, πεξί κε θαηάζεζεο αηηήζεσο γηα πηψρεπζε. 4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A' 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). - Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζηνλ δηαγσληζκφ Α.Δ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα.θαη 7β. 12ηνπ θ. λ.2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο Α.Δ. πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. - Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο 5. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθφ θνξέα, απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (βεβαηψζεηο, πεξί κε νθεηιήο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία (θχξηα θαη επηθνπξηθά) πνπ αζθαιίδεηαη ηφζν ν εξγνδφηεο φζν θαη νη αζθαιηζκέλνη ππάιιεινη ) θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο θαη ην νπνίν έρεη εθδνζεί ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 σο ηζρχεη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ. 6. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί γηα θάζε λφκηκε ρξήζε, ζε πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν επηθπξσκέλν κφλν απφ ηελ Τπεξεζία καο κε ηελ επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ (ζρεηηθή ε αξηζκ / /0016/1999 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ) ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ (2), (3), (4), (5) θαη (6) εθδίδνληαη κε βάζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 8. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ -11-

12 φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 9. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηειεπηαίνπ θαηαζηαηηθνχ εηαηξείαο ή ζσκαηείνπ πνπ έρεη θαηαηεζεί ζην νηθείν Πξσηνδηθείν θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. γ) Οη πλεηαηξηζκνί: 1. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 2. Πνηληθφ Μεηξψν, έθδνζεο εληφο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ (Ννκηθά Πξφζσπα) γηα ην πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε. 4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, πεξί κε θαηάζεζεο αηηήζεσο γηα πηψρεπζε. 5. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθφ θνξέα, απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (βεβαηψζεηο, πεξί κε νθεηιήο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία (θχξηα θαη επηθνπξηθά) πνπ αζθαιίδεηαη ηφζν ν εξγνδφηεο φζν θαη νη αζθαιηζκέλνη ππάιιεινη ) θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο θαη ην νπνίν έρεη εθδνζεί ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 σο ηζρχεη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ. 6. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί γηα θάζε λφκηκε ρξήζε, ζε πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν επηθπξσκέλν κφλν απφ ηελ Τπεξεζία καο κε ηελ επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ (ζρεηηθή ε αξηζκ / /0016/1999 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ) ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ (2), (3), (4), (5) θαη (6) εθδίδνληαη κε βάζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. δ) Δλψζεηο πξνζψπσλ 1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε παξέρνληα ππεξεζίεο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 2. Δλψζεηο πξνζψπσλ πιελ εηαηξεηψλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ ζα πξνζθνκίζνπλ ζπζηαηηθφ έγγξαθν ην νπνίν ζα έρεη ππνβιεζεί ζηε αξκφδηα Γ.Ο.Τ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα κέιε, ηελ έδξα, ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο, ην ζθνπφ θαη ηνλ ρξφλν δηάξθεηαο. 3. Δάλ ζε θάπνηα Υψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξέρνληα ππεξεζίεο ζην δηαγσληζκφ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 4. Ζ Έλσζε παξερφλησλ ππεξεζίεο ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο παξέρνληεο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ θιηλψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. 5. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο κίζζσζεο ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 6. ε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 7. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. 8. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. -12-

13 9. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο. ε) Κνηλνπξαμίεο ή ζπκπξάμεηο παξερφλησλ ππεξεζίεο : ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θνηλνπξαμίαο, ην θάζε κέινο ηεο μερσξηζηά ζα ππνβάιεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξίπησζή ηνπ (εάλ δει. πξφθεηηαη πεξί κέινπο θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή κέινπο Α. Δ. ή κέινπο Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. θ.ι.π., αλαιφγσο ηεο λνκηθήο ηνπ κνξθήο). Δπίζεο θάζε κέινο ηεο Κνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη νη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ Κνηλνπξαμία επηρεηξήζεηο ή ηα άηνκα πνπ ζπλέζηεζαλ ηελ Κνηλνπξαμία, κε κφλν ζθνπφ λα αλαιάβνπλ, κε ηελ ίδηα ζχλζεζε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ζ απηνχο, θαηφπηλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελέρνληαη θαη επζχλνληαη έλαληη ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο, ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ εληαία, αδηαίξεηα θαη θαζ νινθιεξία. Όζνλ αθνξά ζην ζέκα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, απηέο ζα εθδνζνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Κνηλνπξαμίαο. Οη πκπξάμεηο παξερφλησλ ππεξεζίεο (πιελ εηαηξεηψλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ) ζα πξνζθνκίζνπλ ζπζηαηηθφ έγγξαθν ην νπνίν ζα έρεη ππνβιεζεί ζηε αξκφδηα Γ.Ο.Τ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα κέιε, ηελ έδξα, ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο, ην ζθνπφ θαη ηνλ ρξφλν δηάξθεηαο. Άξζξν 3 Δγγπήζεηο Α) Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Β) Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή - πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε - ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηε δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή ). Γ) Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ : (1) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο (2) Σνλ εθδφηε (3) Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη (Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο Θεζζαινλίθεο) (4) Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο (5) Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε (6) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. (7) Σνπο φξνπο φηη : (α) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. (β) ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. (γ) ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. (δ) ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. (ΠΡΟΟΥΗ : Δπηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα ζην παξάξηεκα Γ ) α. Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο κε Φ.Π.Α. β. ε πεξίπησζε θαηάζεζεο πξνζθνξψλ, γηα πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο πξννξηζκνχο δηαλπθηεξεχζεσλ, ην πνζνζηφ 5% ηεο εγγπήζεσο ζπκκεηνρήο, ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ κε ΦΠΑ απφ ηελ νηθεία πξνθήξπμε, ζηνπο πξνζθεξφκελνπο απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα πξννξηζκνχο δηαλπθηεξεχζεσλ. -13-

14 γ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πεξ. Γ ηεο παξ. 3 θαη ηα αθφινπζα : (Η) Σελ ζρεηηθή πξνθήξπμε (ΗΗ) Σελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ηηο πξνο παξνρή ππεξεζίεο (ΗΗΗ) Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ήηνη κέρξη 29/8/2010. ( Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε πξνθήξπμε). ΠΡΟΟΥΗ ε. Αλαγθαία ζηνηρεία εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο κε ηελ πξνζθνξά είλαη ηα θαησηέξσ θαη ε έιιεηςεο απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, δηφηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξσζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ : (1) ε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηελ δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. (2) ν αξηζκφο ηεο πξνθήξπμεο (3) ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. (4) ε εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. (5) ηα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα δεηεζεί απηφ γξαπηά εθ κέξνπο ηεο επηηξνπήο θαη νπσζδήπνηε πξν ηεο εηζαγσγήο ηνπ πξψηνπ πξαθηηθνχ κε ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζηελ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. (Δπηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην αξηζκ. Π1/6111/2001 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο) Έληνθα Γξακκάηηα Γεκνζίνπ: α. Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο. β. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη εθπνίεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζηελ αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθπνίεζήο ηνπο γ. Ζ επηζηξνθή εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλεηαη κε παξαιαβή ηνχησλ απφ ηνλ δηθαηνχρν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ, κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε κίζζσζε κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπνκέλεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηαζέηεο δελ αλαθεξπρζεί αλάδνρνο, ε εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζ απηφλ κεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Άξζξν 4 πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο α. Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο δεηεζνχλ εγθαίξσο ηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζε απηνχο κέζα ζε έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. β. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007. Άξζξν 5 Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ απηήο δελ ιακβάλνληαη ππφςε. -14-

15 -15- Πξνθ.μελ-ρείσλ ζεξ Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε πξνθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 1 ηεο πξνθήξπμεο. Όιεο νη πξνζθνξέο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη αλ θαηαηεζνχλ, ζα απνζθξαγίδνληαη ηελ ίδηα ψξα. ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: α. Ζ ιέμε " ΠΡΟΦΟΡΑ " κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηε κίζζσζε (Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο Θεζζαινλίθεο) γ. Ο αξηζκφο ηεο πξνθήξπμεο (1/2010) δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (11/5/2010) ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Άξζξν 6 Πξνζθνξέο: Ζ πξνζθνξά ζα ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν. Ζ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη: 1. Σελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ΔΤΡΧ έθαζηνπ δσκαηίνπ κνλφθιηλνπ, δίθιηλνπ, ηξίθιηλνπ, γηα δηαλπθηέξεπζε κε πξσηλφ, πνπ ζα δηαζέηεη απαξαίηεηα (θάζε δσκάηην) αηνκηθφ ινπηξφ θαη παξνρή ζεξκνχ χδαηνο. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, ν Γεκνηηθφο Φφξνο, θαη ε παξνρή πξσηλνχ (Παξάξηεκα Γ - Οηθνλνκηθή πξνζθνξά). Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. 2. Σνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ δσκαηίσλ (κνλφθιηλα, δίθιηλα, ηξίθιηλα θιπ.) 3. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, θαηά ηηο νπνίεο πξνζθέξνληαη ηα δσκάηηα απηά, ζχκθσλα κε ηνλ αλαιπηηθφ πίλαθα ησλ απαηηνχκελσλ, γηα κίζζσζε, θιηλψλ. 4. Σν φλνκα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 5.Σελ επσλπκία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο 6. Σελ θαηεγνξία θαη ηελ ηάμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο 7. Σελ έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο (νδφο, αξηζκφο, πφιε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, FAX). 8. Ζκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηεο πξνζθνξάο. 9. Όζα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα δηαζέηνπλ δσκάηηα κε θιηκαηηζκφ, ςπγείν, Σ.V. θαη δηαζέηνπλ ρψξνπο ελδηαίηεζεο θαη ςπραγσγίαο (ζαιφλη, εζηηαηφξην, κπαξ θιπ.) ζα ην ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο. Δπίζεο, εθφζνλ δηαζέηνπλ πηζίλα, ζα πξνζθνκίδεηαη ε θαηά Νφκν άδεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο απηήο. εκεηψλεηαη φηη ε ππεχζπλε δήισζε ηηκψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ θαηαιπκάησλ ζα είλαη αλά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν, ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν 5 ηνπ παξαξηήκαηνο απηνχ. Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: α. ην θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο. β. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξάξηεκαηνο Γ ) ηεο πξνθήξπμεο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν. Ο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα θέξεη θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη απαξαίηεηα θσηνγξαθίεο ή θπιιάδηα κε θσηνγξαθίεο δσκαηίσλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ πξνζθεξφκελσλ μελνδνρείσλ. γ. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξάξηεκαηνο Γ ) ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ", επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν. Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξεη θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ

16 ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Οη πξνζθνξέο ζα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ αξκνδίνπ ηεο επηρείξεζεο. Ο πξνζθέξσλ εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπ φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαζψο θαη ησλ παξαξηεκάησλ Α, Β, Γ απηήο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Η άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ. ηνπο δηαγσληζκνχο, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, νη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ ζίγνπλ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2522/1997. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Άξζξν 7 πκπιήξσζε ή απνζαθήληζε εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ Ζ επηηξνπή δχλαηαη λα πξνζθαιεί γξαπηά ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα ζπκπιεξψζνπλ εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ή λα ηα απνζαθελίζνπλ. Ζ ζπκπιήξσζε ή απνζαθήληζε ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ νινθιεξψλεηαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ πξψηνπ πξαθηηθνχ κε ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ζηελ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. Άξζξν 8 Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη αλαθνίλσζε ηηκψλ: 1. Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη αλσηέξσ ζην άξζξν 2 ηεο πξνθήξπμεο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο αλά θχιιν. Γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αθνινπζείηαη ε ίδηα παξαπάλσ δηαδηθαζία. 2. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη. 3. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζε ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κε απφθαζε ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ., ζην παξαπάλσ αξκφδην φξγαλν, γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξηζνχλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. Δθφζνλ ην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα -16-

17 νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ παξακέλνπλ ζε απηφ. 4. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. Γ ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο πξνθήξπμεο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ηνπ Π.Γ 118/2007, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνθ.μελ-ρείσλ ζεξ ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο ην νπνίν εηζάγεηαη ζηελ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. Άξζξν 9 Δπηηφπηνο έιεγρνο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ πνπ πξνζθέξζεθαλ ζην δηαγσληζκφ. Ο επηηφπηνο έιεγρνο ησλ πξνζθεξζέλησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ γηα ηελ χπαξμε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 10 ηνπ παξφληνο γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. Ο έιεγρνο γίλεηαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθέο εθζέζεηο ηηο νπνίεο παξαδίδεη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. Άξζξν 10 Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. Οη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα θαηαιχκαηα πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη νη εμήο : α) Ζ ηάμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αζηέξσλ β) Υξήζε θιηκαηηζκνχ ςχμεο εληφο ησλ δσκαηίσλ κε δπλαηφηεηα αηνκηθήο ξχζκηζεο γ) Υξήζε ηειεφξαζεο εληφο ησλ δσκαηίσλ δ) Υξήζε ςπγείνπ εληφο ησλ δσκαηίσλ ε) Παξνρή δπλαηφηεηαο ζηάζκεπζεο ιεσθνξείνπ πνχικαλ πξνο άκεζε θαη αθίλδπλε επηβίβαζε απνβίβαζε εθδξνκέσλ, θαζψο θαη κε επίπνλεο κεηαθνξάο ησλ απνζθεπψλ απηψλ ζη) Απφιπηε θαζαξηφηεηα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ ηκαηηζκνχ θαη ησλ ζθεπψλ δ) Πιήξε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ε) Ζ ηνπνζεζία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη δχζβαηε ή ζε πεξηνρή απφκεξε, καθξηά απφ πφιε ή ρσξηφ φπνπ ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα ελδηαίηεζεο θαη ςπραγσγίαο (θαθέ θ.ι.π.) Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ ηελ πξνεγνχκελε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη επνπζηψδεηο. Άξζξν 11 Κξίζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ: Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κε γλσκνδφηεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη ζηελ Π.Δ.Ο.Δ.Δ.Θ. : α. Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα φινλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ θιηλψλ ή γηα κεγαιχηεξν αξηζκφ απηψλ ζε πνζνζηφ 15 % ή γηα κηθξφηεξν αξηζκφ απηψλ ζε πνζνζηφ 50 %. β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, γηα φιν ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ θιηλψλ ή γηα κέξνο απηψλ. γ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-12-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο».

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λακία, 10.11.2009 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αξ. Γηαθήξπμεο:5874 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο Σειέθσλν: 22310 60158 FAX: 22310 33945 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα