, και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "30.6.2007, 1.7.2007 30.6.2008 και 1.7.2008 30.6.2009...69 31.12.2009...85...104"

Transcript

1 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΩΣ ,00 ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2,00 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΕΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΗΤΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 10%, ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΣΤΟ Ι ΡΥΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 2725/1999. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΗΤΟΙ , ΘΑ ΙΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ 2,23 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρία Επιχειρηµατική δραστηριότητα και Σύντοµο Ιστορικό ιοίκηση Μέτοχοι Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Συνοπτικά στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου Προθέσεις βασικών µετόχων Σηµαντικότεροι Κίνδυνοι ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα και τον κλάδο Κίνδυνοι που σχετίζονται µε το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη µετοχή ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας Νοµικός Έλεγχος ικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Έκτακτος Λογιστικός και Οικονοµικός Έλεγχος Τακτικός Έλεγχος Έγγραφα στη διάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας Πληροφορίες για την Εταιρία Σύντοµο ιστορικό Αντικείµενο ραστηριότητας Ανάλυση Εσόδων Πολιτική Μάρκετινγκ και Εµπορική Ανάπτυξη Συµβάσεις Συµβάσεις µε Πελάτες Συµβάσεις µε προµηθευτές Συµβάσεις Αθλητικού τµήµατος Συµβάσεις µε Τράπεζες Άδειες Λειτουργίας Σήµατα Επενδύσεις Πληροφορίες για τις Τάσεις και Προοπτικές της Εταιρίας Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Ιδιόκτητα ακίνητα Κτιριακές εγκαταστάσεις Ενοικιαζόµενα ακίνητα Κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανήµατα Μεταφορικά µέσα και Λοιπός εξοπλισµός

3 3.7.4 Ασφαλιστικές καλύψεις Εγγυήσεις Εµπράγµατες Ασφάλειες Περιβαλλοντικές Άδειες Οργανωτική ιάρθρωση Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις Υποχρεώσεις, τη Χρηµατοοικονοµική Θέση και τα Αποτελέσµατα της Εταιρίας για τις χρήσεις , και Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων Ανάλυση αναµορφώσεων Ιδίων Κεφαλαίων και των Αποτελεσµάτων Χρήσεως για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου Πληροφορίες για τα Κεφάλαια της Εταιρίας την Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις Υποχρεώσεις, τη Χρηµατοοικονοµική Θέση και τα Αποτελέσµατα της Εταιρίας για την περίοδο Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων Ανάλυση αναµορφώσεων Ιδίων Κεφαλαίων και των Αποτελεσµάτων Περιόδου για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου Πληροφορίες για τα Κεφάλαια της Εταιρίας την Κεφαλαιακή διάρθρωση και συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος την ήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη Αµοιβές µελών διοικητικού συµβουλίου χρήσεων Σηµαντικές αλλαγές στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Εταιρίας Μερισµατική πολιτική ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτατα ιευθυντικά Στελέχη ιοικητικό Συµβούλιο και Ανώτατα ιευθυντικά Στελέχη Τρόπος λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου Εταιρική ιακυβέρνηση Συγκρούσεις συµφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων καθώς και των ανώτερων διοικητικών στελεχών ηλώσεις µελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων καθώς και Ανώτερων ιευθυντικών Στελεχών Αµοιβές και οφέλη Οργανόγραµµα Προσωπικό Μέτοχοι Πρόσθετες Πληροφορίες

4 Μετοχικό Κεφάλαιο Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας Προθέσεις βασικών µετόχων Μείωση διασποράς Αραίωση (Dilution) Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Ενδεχόµενη Νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Σύµβουλος Έκδοσης απάνες έκδοσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενηµερωτικό δελτίο αφορά στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», (εφεξής: «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» ή «η Εταιρία» ή «η Εκδότρια»), µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου και περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την Εταιρία, τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της καθώς και των παραγόντων κινδύνου. Συνεπώς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για επένδυση σε κινητές αξίες της Εταιρίας στην εξέταση του Ενηµερωτικού δελτίου ως σύνολο. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό δελτίο ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίηση του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. 1.1 Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρία Επιχειρηµατική δραστηριότητα και Σύντοµο Ιστορικό Η Εταιρία µε την επωνυµία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και µε τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», ιδρύθηκε το 1979 (ΦΕΚ 2714/ ) και, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού, λήγει την 30η Ιουλίου του έτους 2079, µε δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της, µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 99124/06/Β/86/40. Έδρα της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της ορίσθηκε ο ήµος Πειραιά και ειδικότερα τα γραφεία της βρίσκονται στην Πλατεία Αλεξάνδρας, Πειραιάς, τηλ Η «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» ανήκει στον κλάδο των επαγγελµατικών οµάδων ποδοσφαίρου και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιριών» και το Ν 2725/1999 «Ερασιτεχνικός Επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 121/ ). Σκοπός της Eταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της, είναι: 1.- Η δηµιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση επαγγελµατικής αθλητικής οµάδας ποδοσφαίρου ανδρών. 2.- Η οργάνωση επισήµων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελµατικού χαρακτήρα της οµάδας αυτής και η συµµετοχή της σε κάθε είδους αγώνες. 3.- Η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν στο άθληµα του ποδοσφαίρου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου και της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. 4.- Η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεµάτων αφορούν στη δραστηριότητά της αυτή. 5

6 Σύµφωνα µε ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ -03) η Εταιρία εµπίπτει στην κατηγορία «Άλλες Αθλητικές δραστηριότητες». Σηµειώνεται ότι ο Καταστατικός σκοπός της Εταιρίας δεν έχει τροποποιηθεί από ιδρύσεώς της. Επίσης, οι µετοχές της Eταιρίας δεν είναι εισηγµένες και ως εκ τούτου δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά αξιών. Η Εταιρία αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το Καταστατικό, τους κανονισµούς και τις αποφάσεις των υπερκείµενων Αρχών που αφορούν αγωνιστικά θέµατα καθώς και των λοιπών αρµόδιων Αρχών ή οργάνων. Σύντοµο Ιστορικό Ίδρυση Την 10η Μαρτίου 1925 αποφασίστηκε η ίδρυση της οµάδας, αρχικά µε το όνοµα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» και στη συνέχεια «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». Κόκκινο και λευκό ορίστηκαν τα χρώµατα της οµάδας και σήµα ο αφνοστεφανωµένος Έφηβος. Η ανώνυµη εταιρία ιδρύθηκε το 1979 (ΦΕΚ 2714/ ) µε την επωνυµία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και µε τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ». Γήπεδο Η οµάδα αγωνίζεται στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης Ε.Ο.Ε.», το οποίο το 2004 κατασκευάστηκε εξ αρχής και είναι το πλέον σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου που λειτουργεί σήµερα στη χώρα µας, σύµφωνο µε όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Η διεύθυνση του γηπέδου είναι Καραολή ηµητρίου & Σοφιανοπούλου, Πειραιάς. Οι προπονητικές εγκαταστάσεις της οµάδας βρίσκονται στο ήµο Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Αττικής (Λεγάκη 9-11, , Αγ. Ι. Ρέντης). Κατασκευάστηκαν το 2004, στο χώρο όπου υπήρχαν οι παλιές εγκαταστάσεις του συλλόγου και διαθέτουν όλες τις υποδοµές που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκληρωµένη προετοιµασία της οµάδας. Μουσείο Η ιστορία του συλλόγου και της οµάδας είναι αποτυπωµένη στα εκθέµατα του Μουσείου της, το οποίο ιδρύθηκε στις 14 Μαΐου 2006, και έδωσε στον κόσµο και στους φιλάθλους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο παρελθόν της οµάδας. Το Μουσείο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Μέτοχοι Από το 1993 βασικός µέτοχος και Πρόεδρος του.σ. της εταιρίας είναι ο κος Σωκράτης Π. Κόκκαλης, ο οποίος, µε τις επενδύσεις που πραγµατοποίησε τόσο σε έµψυχο υλικό (ποδοσφαιριστές, προπονητές κλπ) όσο και σε εγκαταστάσεις (γήπεδα, υποδοµές κλπ) οδήγησε την οµάδα στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου έχοντας κατακτήσει τα περισσότερα έπαθλα από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ποδοσφαιρική οµάδα. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ , εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των δρχ , µε έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ εκάστης, όπως πιστοποίησε το.σ. στη συνεδρίαση της Η µερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Στην εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συµµετείχε µεγάλος αριθµός φιλάθλων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ µε αποτέλεσµα να γίνει η πρώτη πολυµετοχική οµάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, µε αριθµό µετόχων που ανέρχεται σε 5.465, γεγονός που φανερώνει το ενδιαφέρον και την αγάπη του κόσµου για την οµάδα. 6

7 1.1.2 ιοίκηση Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από 14 µέλη, εξελέγη από την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της , συγκροτήθηκε σε σώµα µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και έχει ως ακολούθως: Ονοµατεπώνυµο Θέση στο.σ. Επαγγελµατική Ιδιότητα Σωκράτης Κόκκαλης Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Επιχειρηµατίας Γεώργιος Λούβαρης Αντιπρόεδρος Ιδιωτικός Υπάλληλος Πέτρος Κόκκαλης Αντιπρόεδρος Επιχειρηµατίας Σάββας Θεοδωρίδης Αντιπρόεδρος Φαρµακοποιός Λεωνίδας Θεοδωρακάκης Σύµβουλος Συνταξιούχος Κωνσταντίνος Μπαρµπής Σύµβουλος Συνταξιούχος Συγγραφέας Αιµίλιος Παπαθανασίου Σύµβουλος Έµπορος Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης Σύµβουλος Επιχειρηµατίας Ιωάννης Συγγελίδης Σύµβουλος Επιχειρηµατίας Ιωάννης Χρυσικόπουλος Σύµβουλος Ιδιωτικός Υπάλληλος Σωκράτης Σ. Κόκκαλης Σύµβουλος Ιδιωτικός Υπάλληλος ηµήτριος Θεοδωρίδης Σύµβουλος Ιδιωτικός Υπάλληλος Μιχάλης Κουντούρης Σύµβουλος Επιχειρηµατίας Αναστάσιος Τσούφης Σύµβουλος ικηγόρος Η διεύθυνση των µελών του.σ. είναι η διεύθυνση της Εταιρίας, Πλατεία Αλεξάνδρας, Πειραιάς. Η θητεία των µελών του ως άνω ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής και λήγει την Μέτοχοι Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας σε ποσοστό άνω του 5% σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της , ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των µετόχων της είναι η ακόλουθη: Μέτοχος Μετοχές ικαιώµατα Ψήφου % Σωκράτης Π. Κόκκαλης ,3% ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π ,0% Λοιποί µέτοχοι ,7% Σύνολο ,0% 1.2 Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της περιόδου και προέρχονται από τις επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο , οι οποίες συντάχθηκαν για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.: 18731) και Ιωάννη Παπουτσή (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.: 14361) της εταιρίας BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. και εγκρίθηκαν µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αυτής. 7

8 Ποσά σε '000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Κύκλος εργασιών Μείον: Έξοδα ποδοσφαιρικού τµήµατος Μικτά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµετάλλευσης (6.907) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο (2.445) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (3.840) (4.288) Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµεταλλεύσεως (6.286) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) (581) (721) Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως (6.866) Έκτακτα αποτελέσµατα (5.216) (9.606) Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) (12.082) 155 Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (15.540) (15.734) Κέρδη / (Ζηµιές) προ Φόρων (12.082) 155 Φόρος εισοδήµατος - - Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από Φόρους (12.082) 155 Πηγή: Επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη και Ιωάννη Παπουτσή. Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Στον κύκλο εργασιών της Εταιρίας περιλαµβάνονται τα έσοδα από εισιτήρια αγώνων, έσοδα από τηλεοπτικές µεταδόσεις, έσοδα από την παραχώρηση ποδοσφαιριστών και έσοδα από τη συµµετοχή της οµάδας στη διοργάνωση του Champions League. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά την περίοδο ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση κατά 74% από τη µια περίοδο στην άλλη οφείλεται στην καλή πορεία που είχε η οµάδα κατά το πρώτο εξάµηνο στην Ευρωπαϊκή διοργάνωση του Champions League που είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση των εσόδων από την UEFA. Πιο συγκεκριµένα τα έσοδα από την UEFA για τη συµµετοχή της οµάδας στο Champions League για την περίοδο , ανήλθαν σε χιλ. Λόγω των ανωτέρω το µεικτό περιθώριο επί του κύκλου εργασιών ήταν θετικό, ήτοι 34,8% έναντι αρνητικού περιθωρίου την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών διαµορφώθηκαν σε 10,2% την περίοδο έναντι 15,8% την περίοδο Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους ήταν µειωµένο την περίοδο έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών. Τα έκτακτα αποτελέσµατα της Εταιρίας κατά την περίοδο διαµορφώθηκαν σε ζηµιές ύψους χιλ. έναντι ζηµιών ύψους χιλ. την περίοδο Σηµειώνεται ότι η µεταβλητότητα που παρουσιάζουν τα έκτακτα αποτελέσµατα οφείλεται κυρίως στην εκκαθάριση των συµβολαίων των αποχωρησάντων παικτών και σε συναλλαγµατικές διαφορές. 8

9 Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, τα αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρίας, διαµορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 155 χιλ. έναντι ζηµιών ύψους χιλ. την περίοδο ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ποσά σε ' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα εγκατάστασης (αναπόσβεστη αξία) 8 5 Πάγιο ενεργητικό Κυκλοφορούν ενεργητικό Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια (13.105) (16.746) Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Υποχρεώσεις Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Πηγή: Επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη και Ιωάννη Παπουτσή. Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Το σύνολο του παγίου ενεργητικού της Εταιρίας την ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την Η αύξηση του παγίου ενεργητικού κατά την εξεταζόµενη περίοδο οφείλεται στην αύξηση του υπολοίπου του λογαριασµού «ασώµατες ακινητοποιήσεις» και ειδικότερα στην αύξηση του κόστους απόκτησης ποδοσφαιριστών, λόγω νέων συµβολαίων. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της Εταιρίας την ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την Βάσει των ανωτέρω, το σύνολο του ενεργητικού της Εταιρίας την διαµορφώθηκε σε χιλ. έναντι χιλ. την Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν αρνητικά και διαµορφώθηκαν σε χιλ. την , έναντι χιλ. την Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο διαµορφώθηκαν σε χιλ. την έναντι χιλ. την Η εν λόγω αύξηση οφείλεται αφενός στην αύξηση των βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας και αφετέρου στην αύξηση του υπολοίπου του λογαριασµού «Προµηθευτές». 9

10 Ποσά σε '000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ταµιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (44.315) (37.728) Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Πηγή: Επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη και Ιωάννη Παπουτσή. Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Οι λειτουργικές ταµειακές ροές της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν θετικές και διαµορφώθηκαν σε χιλ. την περίοδο έναντι χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στις εν λόγω ροές περιλαµβάνεται και µέρος των εσόδων από τη συµµετοχή της οµάδας στους οµίλους του Champions League. Οι ροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν αρνητικές και διαµορφώθηκαν σε χιλ. την περίοδο έναντι χιλ. την περίοδο Οι εν λόγω ροές περιλαµβάνουν τις αγορές από την Εταιρία νέων ποδοσφαιριστών καθώς επίσης και την παραχώρηση παικτών σε άλλες οµάδες. Οι ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν θετικές και διαµορφώθηκαν σε χιλ. την περίοδο έναντι χιλ. την περίοδο Οι εν λόγω ροές ακολουθούν αυξητική τάση κατά την εξεταζόµενη περίοδο λόγω αφενός της είσπραξης από την Εταιρία µέρους των κεφαλαίων που προορίζονται για την παρούσα αύξηση κεφαλαίου και αφετέρου στην αύξηση των µελλοντικών δόσεων των συµβολαίων των ποδοσφαιριστών. 10

11 Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων , και προέρχονται από τις επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες συντάχθηκαν για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.: 18731) και Ιωάννη Παπουτσή (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.: 14361) της εταιρίας BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. και εγκρίθηκαν µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αυτής.. Ποσά σε '000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Κύκλος εργασιών Μείον: Έξοδα ποδοσφαιρικού τµήµατος Μικτά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµετάλλευσης (4.165) (1.377) (12.975) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο (11.762) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (4.237) (6.483) (7.369) Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµεταλλεύσεως (19.132) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) (892) (871) (1.428) Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως (20.559) Έκτακτα αποτελέσµατα 337 (4.980) (7.216) Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) (27.776) Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (16.907) (24.775) (31.581) Κέρδη / (Ζηµιές) προ Φόρων (27.776) Φόρος εισοδήµατος - (588) - Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από Φόρους (27.776) Πηγή: Επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων , και , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη και Ιωάννη Παπουτσή. Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Στον κύκλο εργασιών της Εταιρίας περιλαµβάνονται τα έσοδα από εισιτήρια αγώνων, έσοδα από τηλεοπτικές µεταδόσεις και έσοδα από την παραχώρηση ποδοσφαιριστών. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά τη χρήση ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. τη χρήση και χιλ. τη χρήση Η µείωση κατά 6,1% τη χρήση έναντι της χρήσης οφείλεται στα µειωµένα έσοδα από παραχώρηση ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό, τα οποία διαφέρουν από χρήση σε χρήση λόγω της διαφορετικής αξίας των ποδοσφαιριστών που παραχωρούνται. Η αύξηση που παρατηρείται κατά 46,79% τη χρήση σε σχέση µε τη χρήση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από παραχώρηση ποδοσφαιριστών και κυρίως στο αντίτιµο που δόθηκε από την ουκρανική FC SHAKHTAR για τη µεταγραφή του ποδοσφαιριστή Castillo. Η αύξηση των εξόδων ποδοσφαιρικού τµήµατος κατά την εξεταζόµενη περίοδο οφείλεται στις αυξηµένες αµοιβές των ποδοσφαιριστών σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια λόγω σηµαντικών επενδύσεων της Εταιρίας σε µεταγραφές νέων ποδοσφαιριστών καθώς και στις αυξηµένες αποσβέσεις του άµεσου κόστους µεταγραφής και της αξίας των συµβολαίων των παικτών. Λόγω των ανωτέρω το µεικτό περιθώριο επί του Κύκλου εργασιών είναι αρνητικό καθόλη την εξεταζόµενη περίοδο. Στα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης περιλαµβάνονται τα έσοδα της Εταιρίας από τη συµµετοχή της οµάδας στους οµίλους του Champions League, έσοδα από χορηγούς, έσοδα ΕΠΟ (συµµετοχή στο κύπελλο Ελλάδος), έσοδα ΟΠΑΠ (δικαιώµατα ΠΡΟΠΟ), και διάφορα έσοδα παροχής υπηρεσιών (Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Σήµατος, κ.λπ). Κατά τη χρήση τα εν λόγω έσοδα µειώθηκαν 11

12 κατά 93,9% σε σχέση µε τη χρήση λόγω της αποτυχίας της οµάδας να προκριθεί στους οµίλους του Champions League και ως εκ τούτου την απώλεια εσόδων από την UEFA. Αντίθετα, τα έσοδα την UEFA ήταν αυξηµένα κατά τις χρήσεις και σε σχέση µε την τελευταία χρήση λόγω της επιτυχίας της οµάδας του Ολυµπιακού να προκριθεί στους οµίλους του Champions League. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών διαµορφώθηκαν σε 17,4% τη χρήση έναντι 14,3% τη χρήση και 13,7% τη χρήση Τα εν λόγω έξοδα παρουσιάζουν ανοδική τάση λόγω του αυξηµένου κόστους σε δαπάνες διαφήµισης, εξεύρεσης χορηγών και διαχείρισης εισιτηρίων (ticketing). Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (χρηµατοοικονοµικό κόστος πιστωτικούς τόκους) ακολουθούν αυξητική τάση λόγω της αύξησης του δανεισµού της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο από χιλ. τη χρήση σε χιλ. τη χρήση και χιλ. τη χρήση Τα έκτακτα αποτελέσµατα της Εταιρίας κατά τη χρήση διαµορφώθηκαν σε ζηµιές ύψους χιλ. έναντι ζηµιών ύψους χιλ. τη χρήση και κερδών ύψους 337 χιλ. τη χρήση Σηµειώνεται ότι η µεταβλητότητα που παρουσιάζουν τα έκτακτα αποτελέσµατα στην τριετία οφείλεται κυρίως στην εκκαθάριση των συµβολαίων των αποχωρησάντων παικτών και σε συναλλαγµατικές διαφορές. Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, τα αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρίας, διαµορφώθηκαν σε ζηµιές ύψους χιλ. έναντι κερδών ύψους χιλ. τη χρήση και κερδών ύψους χιλ. τη χρήση ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ποσά σε ' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα εγκατάστασης (αναπόσβεστη αξία) Πάγιο ενεργητικό Κυκλοφορούν ενεργητικό Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια (12.101) (4.023) (28.778) Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Υποχρεώσεις Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Πηγή: Επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων , και , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη και Ιωάννη Παπουτσή. Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Το σύνολο του παγίου ενεργητικού της Εταιρίας την ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την και χιλ. την Η αύξηση του παγίου ενεργητικού κατά την εξεταζόµενη περίοδο οφείλεται στην αύξηση του υπολοίπου του λογαριασµού «ασώµατες ακινητοποιήσεις» και ειδικότερα στην αύξηση του κόστους απόκτησης ποδοσφαιριστών, λόγω νέων συµβολαίων. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της Εταιρίας την ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την και χιλ. την Η αύξηση του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασµού από χρήση σε χρήση είναι συγκυριακή και οφείλεται κυρίως σε απαιτήσεις από πελάτες λόγω πώλησης ποδοσφαιριστών µε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες πληρωµής προς την Εταιρία και χορηγίες. 12

13 Βάσει των ανωτέρω, το σύνολο του ενεργητικού της Εταιρίας την διαµορφώθηκε σε χιλ. έναντι χιλ. την και χιλ. την Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν αρνητικά και διαµορφώθηκαν σε χιλ. την , έναντι χιλ. την και χιλ. την Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο ακολουθούν αυξητική τάση και διαµορφώθηκαν σε χιλ. την έναντι χιλ. την και χιλ. την Η εν λόγω αύξηση οφείλεται αφενός στην αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας και αφετέρου στην αύξηση των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, οι οποίες αφορούν µελλοντικές δόσεις συµβολαίων ποδοσφαιριστών. Ποσά σε '000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (26.817) (53.921) (51.267) Ταµειακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Πηγή: Επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων , και , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη και Ιωάννη Παπουτσή. Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Οι λειτουργικές ταµειακές ροές της Εταιρίας κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν θετικές και διαµορφώθηκαν σε χιλ. τη χρήση έναντι χιλ. τη χρήση και χιλ. τη χρήση Στις εν λόγω ροές περιλαµβάνονται και έσοδα από τη συµµετοχή της οµάδας στους οµίλους του Champions League. Οι ροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν αρνητικές και διαµορφώθηκαν σε χιλ. τη χρήση έναντι χιλ. τη χρήση και χιλ. τη χρήση Οι εν λόγω ροές είναι ιδιαίτερα αυξηµένες λόγω των υψηλών επενδύσεων της Εταιρίας για την αγορά των δικαιωµάτων ποδοσφαιριστών. Οι ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν θετικές και διαµορφώθηκαν σε χιλ. τη χρήση έναντι χιλ. τη χρήση και χιλ. τη χρήση Οι εν λόγω ροές ακολουθούν αυξητική τάση λόγω αφενός της αύξησης του δανεισµού και αφετέρου στην αύξηση των µελλοντικών δόσεων των συµβολαίων των ποδοσφαιριστών. 13

14 1.3 Συνοπτικά στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, της αποφάσισε οµόφωνα την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µέχρι του ποσού των ,00 (είκοσι έξι εκατοµµύρια ευρώ), προκειµένου να βελτιωθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας και να αυξηθεί η καθαρή της θέση. Όσον αφορά στους όρους της, η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα γίνει µε την έκδοση συνολικά νέων ονοµαστικών, µετά ψήφου, µετοχών, µε ονοµαστική αξία 2,00 η κάθε µία. Οι νέες µετοχές θα διατεθούν σε παλαιούς (αποφασίσθηκε η µη κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων) και σε νέους µετόχους στην τιµή των 2,23 η κάθε µία, προκειµένου να περιέλθει στο Σωµατείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. το δικαιούµενο ποσοστό 10%, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του αθλητικού νόµου 2725/99. Συνοπτικά, οι όροι της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με δηµόσια προσφορά σε παλαιούς και νέους µετόχους χωρίς κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης Ιδρυτικό Αθλητικό Σωµατείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ονοµαστική Αξία Μετοχής 2,00 ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 2,23 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΥΠΟ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σηµειώνεται ότι το επιπλέον ποσό των ,00 που θα καταβληθεί από τους νέους και τους παλαιούς µετόχους, λόγω στρογγυλοποίησης της τιµής διάθεσης κάθε µετοχής, θα πιστωθεί στις µερίδες των µετόχων που το κατέβαλαν µε την ένδειξη «έναντι αύξησης µετοχικού κεφαλαίου» και θα κεφαλαιοποιηθεί σε επόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 1.4 Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου Τα αντληθέντα κεφάλαια από την παρούσα αύξηση προορίζονται αφενός να ενισχύσουν τη ρευστότητα της Εταιρίας και αφετέρου να διευρύνουν την µετοχική της βάση. Ειδικότερα, τα αντληθέντα κεφάλαια από την παρούσα αύξηση (µετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης) θα καλύψουν λειτουργικές ανάγκες, οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση της οµάδας ποδοσφαίρου, την ανάπτυξη τµηµάτων νέων υποδοµών (ακαδηµίες), την συντήρηση των τεχνικών υποδοµών της Εταιρίας, την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων προς τρίτους και το Ελληνικό ηµόσιο, και λοιπές λειτουργικές ανάγκες της Εταιρίας. Επισηµαίνεται ότι, όπως πιστοποιείται κατωτέρω από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, µέχρι σήµερα έχει καταβληθεί,, για την παρούσα αύξηση κεφαλαίου το συνολικό ποσό των ,01, ήτοι 99,6% επί του συνόλου της προσφοράς, στην Εταιρία από τον βασικό της µέτοχο κ. Σωκράτη Κόκκαλη, καθώς επίσης και άλλα τρία (3) φυσικά πρόσωπα και ένα (1) νοµικό πρόσωπο (βλ. επίσης ενότητα 1.5). Το εν λόγω ποσό έχει διατεθεί ως ακολούθως: 14

15 Προορισµός των υπό άντληση κεφαλαίων Ποσοστό εσόδων (%) Ενίσχυση ποδοσφαιρικής οµάδας 50 Ανάπτυξη ακαδηµιών 8,5 Κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων προς ποδοσφαιριστές και λοιπές λειτουργικές ανάγκες 40 απάνες έκδοσης 1,5 Σύνολο 100 Το υπολειπόµενο ποσό µέχρι τα 26 εκατ. θα διατεθεί αναλογικά σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα. Η Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεσµεύεται να ενηµερώνει την Ετήσια τακτική γενική Συνέλευση των µετόχων σχετικά µε την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. 1.5 Προθέσεις βασικών µετόχων Μέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου οι κάτωθι επενδυτές έχουν ασκήσει δικαιώµατα προτίµησης µε σκοπό να συµµετάσχουν στην εν λόγω αύξηση κεφαλαίου και ως εκ τούτου έχουν καταθέσει αντίστοιχα ποσά στους ειδικούς λογαριασµούς που έχουν ανοιχθεί γι αυτόν τον σκοπό στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και την ALPHA BANK (βλ. ενότητα 4.1): Ονοµατεπώνυµο επενδυτή Ποσό συµµετοχής σε Αριθµός µετοχών που τους αναλογεί Σωκράτης Κόκκαλης , RED LAND Α.Ε. *, ** , Μιχάλης Κυριακίδης * , Σταµατίνα Μαρµαρά * , ηµήτρης Σµύρνης 44,60 20 Σύνολο , * Συµµετοχή µε µερική παραίτηση των δικαιωµάτων προτίµησης από τον βασικό µέτοχο κ. Σωκράτη Κόκκαλη. ** H REDLAND A.E. είναι αποκλειστικών συµφερόντων του κ. Λαυρέντιου Λαυρεντιάδη. 1.6 Σηµαντικότεροι Κίνδυνοι Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρίας, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται καθώς και την µετοχή της Εταιρίας. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα και τον κλάδο Ανταγωνιστικό και αβέβαιο επιχειρηµατικό περιβάλλον Κίνδυνος µείωσης αξίας ποδοσφαιριστών Ασφαλιστικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνοι από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Η Εταιρία είναι εκτεθειµένη σε υψηλότερα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στην περίπτωση αύξησης των επιτοκίων Πιθανότητα εφαρµογής των διατάξεων του αρ. 48 του Κ.Ν. 2190/1920 Ο βασικός µέτοχος της Εταιρίας αναµένεται να συνεχίσει να κατέχει σηµαντικό ποσοστό στο µετοχικό της κεφάλαιο Εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη 15

16 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο Εκκρεµείς δικαστικές διαµάχες Αλλαγή του νοµικού και θεσµικού πλαισίου Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη µετοχή Οι µετοχές της Εταιρίας δεν διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακή αγορά Ενδεχοµένως στο µέλλον να απαιτηθεί νέα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου Η Εταιρία δεν µπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλει µέρισµα στο µέλλον 16

17 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η επένδυση στις µετοχές της Εταιρίας υπόκειται σε µια σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε µετοχές της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται ακολούθως, η Εταιρία, η χρηµατοοικονοµική της θέση ή/και τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί απαξίωση των µετοχών της Εταιρίας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες, που περιγράφονται ακολούθως, µπορεί να µην είναι οι µόνοι που, ενδεχοµένως, να αντιµετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της Εταιρίας. Σηµειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς. Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρίας, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται καθώς και την µετοχή της Εταιρίας. 2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα και τον κλάδο Ανταγωνιστικό και αβέβαιο επιχειρηµατικό περιβάλλον Το περιβάλλον που δραστηριοποιείται η Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (διασυλλογικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη) είναι έντονα ανταγωνιστικό. Ο χώρος του αθλητισµού εξαρτάται πολλές φορές από τυχαία και αβέβαια γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο της Εταιρίας. Ο σύλλογος διεξάγει πρωταθλητισµό σε υψηλό επίπεδο διεθνώς µε αποτέλεσµα µια αποτυχηµένη αγωνιστικά πορεία να έχει αρνητική επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα και στη δραστηριότητα της Εταιρίας. Ειδικότερα, στις χρονιές που η οµάδα δεν επιτυγχάνει τη συµµετοχή της στους οµίλους του Champions league υπάρχει σοβαρή επίπτωση στα αποτελέσµατα της Εταιρίας λόγω σηµαντικής απώλειας εσόδων από την UEFA. Κίνδυνος µείωσης αξίας ποδοσφαιριστών Η Εταιρία έχει µερικά µεγάλα συµβόλαια µε ποδοσφαιριστές, των οποίων η αξία δύναται να µειωθεί σηµαντικά κάτω από το κόστος απόκτησης τους λόγω παραγόντων όπως κυρίως οι τραυµατισµοί και η µη συµµετοχή τους στην οµάδα λόγω κακής απόδοσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να επηρεαστεί σηµαντικά η αξία ενός ποδοσφαιριστή και ως εκ τούτου να έχει επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας. Ασφαλιστικός κίνδυνος Η Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν ασφαλίζει τους ποδοσφαιριστές της οµάδας για κινδύνους από τραυµατισµούς. Έτσι, σε περιπτώσεις σοβαρών τραυµατισµών όπου ο ποδοσφαιριστής καθυστερεί να επανέλθει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ή αναγκάζεται να σταµατήσει το ποδόσφαιρο, η Εταιρία εξακολουθεί να πληρώνει το συµβόλαιο του, χωρίς εκείνος να προσφέρει στην οµάδα. Ως εκ τούτου, η απόδοση της οµάδας ως σύνολο δύναται να επηρεαστεί αρνητικά από την απώλεια ενός ή περισσότερων ποδοσφαιριστών λόγω τραυµατισµών, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας. ιευκρινίζεται ότι, το κόστος ασφάλισης όλων των ποδοσφαιριστών της οµάδας είναι σηµαντικά υψηλό και ταυτόχρονα οι όροι της ασφάλισης υπόκεινται σε περιορισµούς όσον αφορά στον τρόπο και στο είδος του τραυµατισµού του ποδοσφαιριστή. Συνεπώς το κόστος για την Εταιρία είναι υψηλότερο σε σχέση µε το όφελος που µπορεί να αποκοµίσει ασφαλίζοντας τους ποδοσφαιριστές της οµάδας. 17

18 Κίνδυνος ρευστότητας Η Εταιρία χρειάζεται συνεχώς κεφάλαια για να κάνει επενδύσεις (αγορά νέων παικτών) και να καταβάλει αµοιβές µε συνέπεια οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην απόκτηση αυτών των κεφαλαίων ενδεχοµένως να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητά της. Η ρευστότητα της Εταιρίας εξαρτάται από την αγωνιστική πορεία της οµάδας, από την δυνατότητα ευχερούς πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισµό και από τη πρόθεση του βασικού µετόχου να συµµετέχει σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου. Κίνδυνοι από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Οριστικός φορολογικός έλεγχος στην Εταιρία έχει διενεργηθεί µέχρι και τη χρήση που έληξε Από την µέχρι την έχει διενεργηθεί προσωρινός φορολογικός έλεγχος στην Εταιρία και έχουν εκδοθεί προσωρινά φύλλα ελέγχου ενώ έχουν προκύψει συνολικές προσαυξήσεις ύψους ,74 (ποσό ύψους ,76 έχει λογιστικοποιηθεί στις επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας). Με την οριστικοποίηση του φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2006/2007, 2007/2008 και 2008/2009 ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις. Η Εταιρία δε δύναται να γνωρίζει το ύψος της πιθανής επιβάρυνσης και δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων επί των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων της (στις επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες συντάχθηκαν για τις ανάγκες του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, η Εταιρία διενήργησε προβλέψεις για επιπρόσθετες ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που δύναται να προκύψουν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο ως εξής: 2006/2007: , 2007/2008: , 2008/2009: και : )..Συνεπώς µετά τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις της Εταιρίας, δύναται να επιβληθούν σε αυτήν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν επηρεάζοντας έτσι τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Η Εταιρία είναι εκτεθειµένη σε υψηλότερα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στην περίπτωση αύξησης των επιτοκίων Τα δάνεια που έχει συνάψει η Eταιρία, φέρουν κυρίως κυµαινόµενο επιτόκιο που ισοδυναµεί µε το επιτόκιο euribor πλέον ενός περιθωρίου. (βλ. κεφ «Συµβάσεις µε Τράπεζες»). Το euribor ή άλλα επιτόκια µπορεί να παρουσιάσουν διακυµάνσεις στο µέλλον, αυξάνοντας έτσι τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας, µειώνοντας τις ταµειακές ροές που θα ήταν διαθέσιµες για κεφαλαιουχικές δαπάνες και για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και επιβραδύνοντας την ικανότητα της Εταιρίας να αποπληρώσει τα δάνειά της. Τα αυξηµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που προέρχονται από µεταβολή των επιτοκίων δύνανται να επηρεάσουν δυσµενώς τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας. Πιθανότητα εφαρµογής των διατάξεων του αρ. 48 του Κ.Ν. 2190/1920 Σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Eταιρίας ανέλθει σε κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού της κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τη λήξη της χρήσης τη γενική συνέλευση που θα αποφασίσει είτε τη λύση της Εταιρίας, είτε την υιοθέτηση άλλου µέτρου. Σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920, µια εταιρία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εάν (µεταξύ άλλων) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας καταστεί κατώτερο του ενός δέκατου του µετοχικού κεφαλαίου αυτής και η γενική συνέλευση της εταιρίας δεν λάβει µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε όλες τις εξεταζόµενες περιόδους που παρουσιάζονται στο παρόν ενηµερωτικό δελτίο η Εταιρία έχει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια. Σε ότι αφορά την εφαρµογή των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Ίδια Κεφάλαια της Π.Α.Ε. συνυπολογίζεται και η πλασµατική αξία των αθλητών της όπως αυτή προσδιορίζεται από πενταµελή επιτροπή συγκροτούµενη µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού µε αποτέλεσµα, µέχρι σήµερα, να µη έχει τεθεί θέµα εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 στην Εταιρία, λόγω υψηλής πλασµατικής αξίας των αθλητών όπως προβλέπεται και προσδιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. 18

19 Οι εκάστοτε βασικοί µέτοχοι της Εταιρίας αναµένεται να συνεχίσουν να κατέχουν σηµαντικό ποσοστό στο µετοχικό της κεφάλαιο Οι εκάστοτε βασικοί µέτοχοι της Εταιρίας όπου στην προκειµένη περίπτωση ο βασικός µέτοχος της είναι ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, θα έχει αποφασιστική επιρροή στο αποτέλεσµα της ψήφου των µετόχων, στην εκλογή των µελών του διοικητικού συµβουλίου και σε άλλες αποφάσεις που επηρεάζουν την Εταιρία. Εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη Η διοίκηση της Εταιρίας στηρίζεται σε οµάδα έµπειρων στελεχών, τα οποία έχοντας γνώση του αντικειµένου συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας. Στην παρούσα φάση τα εν λόγω στελέχη βρίσκονται σε αρµονική συνεργασία µε αντικειµενικό σκοπό την υλοποίηση της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων της Εταιρίας. Η διατάραξη, για οιονδήποτε λόγο, της σχέσης των στελεχών µε την Εταιρία ή απώλειά τους ενδέχεται να διαταράξει την εύρυθµη λειτουργία της. Η Εταιρία διαθέτει την απαιτούµενη υποδοµή ώστε να αντιµετωπίσει έγκαιρα τυχόν απώλεια στελέχους ή στελεχών της χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις στην πορεία εργασιών της. 2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο Εκκρεµείς δικαστικές διαµάχες Η Εταιρία είναι εµπλεκόµενη σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις. Τυχόν αρνητική έκβαση των υφιστάµενων εκκρεµών δικαστικών διαφορών (βλ. σχετική ενότητα «Νοµικός Έλεγχος») θα µπορούσε να επηρεάσει δυσµενώς τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την κερδοφορία της Εταιρίας κατά τα ποσά που αιτούνται οι αντίδικοί της µε τις αιτήσεις ή αγωγές τους ή κατά τα ποσά που τελικά θα επιδικαστούν. Σηµειώνεται ότι, δεν έχει γίνει πρόβλεψη σχετικά µε ενδεχόµενες επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας από τις δικαστικές εκκρεµότητες που αναφέρονται στις ενότητες και Αλλαγή του νοµικού και θεσµικού πλαισίου Η Εταιρία επηρεάζεται άµεσα από τις αλλαγές στην αθλητική και φορολογική νοµοθεσία. Τυχόν αλλαγές στον υπολογισµό του φόρου µεταγραφών και ανανεώσεων των συµβολαίων των ποδοσφαιριστών δύναται να επηρεάσει την ρευστότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας. 2.3 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη µετοχή Οι µετοχές της Εταιρίας δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά Οι µετοχές της Εταιρίας δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά µε αποτέλεσµα η ρευστοποίησή τους να είναι δυσχερής όπως επίσης και ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας τους. Ενδεχοµένως στο µέλλον να απαιτηθεί νέα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου Η φύση της δραστηριότητας της Εταιρίας και ο προσανατολισµός της οµάδας στον πρωταθλητισµό απαιτεί την ύπαρξη σηµαντικών κεφαλαίων µε στόχο τη συνεχή επένδυση σε νέους ποδοσφαιριστές. Ως εκ τούτου, στο µέλλον ενδέχεται να απαιτηθεί και νέα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Η Εταιρία δεν µπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλει µέρισµα στο µέλλον Η Εταιρία δεν έχει καταβάλλει µέρισµα από τη σύστασή της. Οποιεσδήποτε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της για την καταβολή µερίσµατος στο µέλλον, εξαρτώνται από την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας, τα λειτουργικά της αποτελέσµατα, τις ταµειακές της ροές, τα επαρκή σωρευµένα κέρδη καθώς και άλλους παράγοντες. 19

20 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3.1 Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της περιόδου και προέρχονται από τις επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο , οι οποίες συντάχθηκαν για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.: 18731) και Ιωάννη Παπουτσή (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.: 14361) της εταιρίας BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. και εγκρίθηκαν µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αυτής. Ποσά σε '000 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Κύκλος εργασιών Μείον: Έξοδα ποδοσφαιρικού τµήµατος Μικτά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµετάλλευσης (6.907) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο (2.445) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (3.840) (4.288) Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµεταλλεύσεως (6.286) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) (581) (721) Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως (6.866) Έκτακτα αποτελέσµατα (5.216) (9.606) Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) (12.082) 155 Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (15.540) (15.734) Κέρδη / (Ζηµιές) προ Φόρων (12.082) 155 Φόρος εισοδήµατος - - Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από Φόρους (12.082) 155 Πηγή: Επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ελέγχθηκαν από τους Έκτακτους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Πετράκη και Ιωάννη Παπουτσή. Σηµ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Στον κύκλο εργασιών της Εταιρίας περιλαµβάνονται τα έσοδα από εισιτήρια αγώνων, έσοδα από τηλεοπτικές µεταδόσεις, έσοδα από την παραχώρηση ποδοσφαιριστών και έσοδα από τη συµµετοχή της οµάδας στη διοργάνωση του Champions League. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά την περίοδο ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση κατά 74% από τη µια περίοδο στην άλλη οφείλεται στην καλή πορεία που είχε η οµάδα κατά το πρώτο εξάµηνο στην Ευρωπαϊκή διοργάνωση του Champions League που είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση των εσόδων από την UEFA. Πιο συγκεκριµένα τα έσοδα από την UEFA για τη συµµετοχή της οµάδας στο Champions League για την περίοδο , ανήλθαν σε χιλ. Λόγω των ανωτέρω το µεικτό περιθώριο επί του κύκλου εργασιών ήταν θετικό, ήτοι 34,8% έναντι αρνητικού περιθωρίου την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 20

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.» ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων βάσει της από 07.11.2006 απόφασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών Μετόχων βάσει της από 6.12.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα