ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 55 1 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 38. Τροποποίηση του π.δ. 210/1992 (Α 99) «Κωδικο ποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβε στικού Σώματος Κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Τροποποίηση του π.δ. 210/1992 (Α 99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονι σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της περ. ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1590/1986 (Α 49). β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α 49) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 (Α 152) «Ορ γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες δι ατάξεις». γ. Του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπη ρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α 41). δ. Της περ. α της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώ ματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες δια τάξεις» (Α 258). ε. Της υπ αριθμ. Υ357/ απόφασης Πρωθυπουρ γού «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών (Α 3) 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. (1) 3. Τις υπ αριθμ. 290/2008 και 18/2009 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ 101/1991 (Α 44), όπως το άρθρο αυτό κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 103 του π.δ/τος 210/1992 (Α 99), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 5 του π.δ. 239/1997 (Α 177), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Για τα θέματα τα σχετικά με την άδεια για συμ μετοχή πυροσβεστικού υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης προς απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφών με τις δρα στηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αλλοδα πής, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους». 2. Η παρ. 3 του άρθρου 112 του π.δ. 210/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 97/2008 (Α 152), αντικαθίσταται, ως εξής: «Τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη των Υγειονομικών Αξιωματικών, είναι όμοια με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών και προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 2 του π.δ. 19/2006 (Α 16), όπως κάθε φορά ισχύει. Ως ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη των Υγειονομικών Αξιωματικών ορίζεται το 45ο έτος. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Υγειονομικών Αξιωματικών απαιτείται επίσης, να διαθέτουν τριετή ιατρική προϋ πηρεσία στο Δημόσιο Τομέα. Ως ιατρική προϋπηρεσία στο Δημόσιο Τομέα νοείται και αυτή η οποία παρέχεται για την απόκτηση της ειδικότητας». Άρθρο 2 Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

2 3880 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 39 Κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη των παρ. 1 και 2 του άρθρo 62 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήμα τος Υγείας» (ΦΕΚ 123 Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/2005) 3. Tην υπ αριθμ. 9559/ Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιο Πα παγεωργίου και Μάριο Σαλμά» (ΦΕΚ 85 Β / ) 4. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α / ). 5. Το υπ αριθμ. 263.Φ.45,50/ έγγραφο της Ελ ληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, με το οποίο πα ρέχεται η γνώμη της σχετικά με το Σχέδιο του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ πολογισμού. 7. Την υπ αριθμ. 161/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλί ου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Άρθρο 1 Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ Το λειτούργημα του οδοντιάτρου αποσκοπεί στην εξασφάλιση της στοματικής υγείας του ανθρώπου, δηλαδή στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και ανα κούφιση από τον πόνο των ανωμαλιών και ασθενειών των οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των γύρω ιστών. Η άσκηση του λειτουργήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της επι στήμης και να χαρακτηρίζεται από απόλυτο σεβασμό στη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Άρθρο 2 Η συμπεριφορά του οδοντιάτρου πρέπει να είναι αντίστοιχη του επιτασσόμενου ήθους, σύμφωνα με τον όρκο του Ιπποκράτη, τους αποδεκτούς διεθνείς κώδικες ηθικής και δεοντολογίας και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα: α) Ο οδοντίατρος ασκώντας το έργο του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μέσα στο πνεύμα των ηθών και των εθίμων της σύγχρονης κοινωνίας πρέπει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του να αποφεύγει κάθε πράξη, ή παράλειψη, η οποία δύναται να βλάψει την τιμή και την αξιοπρέπεια του οδοντιάτρου και να κλονίσει την πίστη του κοινού προς αυτό και οφείλει να διατηρεί σε υψηλότατο επίπεδο την επαγγελματική του συμπεριφορά, ώστε να καταξιώνεται ο οδοντίατρος στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και να προάγεται το κύρος και η αξιοπιστία του οδοντιατρικού σώματος. β) Ο οδοντίατρος πρέπει να επιδεικνύει την ως άνω συμπεριφορά και έξω από τα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματός του. (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 3 Κατά την άσκηση του επαγγέλματός του ο οδοντία τρος υποχρεούται να δίνει προτεραιότητα στην υγεία των ασθενών. Ο οδοντίατρος πρέπει να χρησιμοποιεί την επιστημονική και επαγγελματική του γνώση και εμπειρία με πρωταρχικό σκοπό την πρόληψη, τη διατήρηση και τη βελτίωση της στοματικής υγείας των ασθενών του. Άρθρο 4 Ο οδοντίατρος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες με την ίδια ευσυνειδησία σε όλους τους ασθενείς, ανεξάρτη τα από την οικονομική κατάσταση, την εθνικότητα, τη φυλή, τις θρησκευτικές, ή πολιτικές πεποιθήσεις, ή άλλες ιδιαιτερότητες. Άρθρο 5 1. Εκτός από την περίπτωση της κατεπείγουσας ανά γκης, ή αυτής κατά την οποία θα παρέβαινε τα ανθρωπι στικά του καθήκοντα, ο οδοντίατρος διατηρεί το δικαί ωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, όταν υπάρχουν σχέσεις με τον ασθενή, που εμποδίζουν την ευσυνείδητη και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του. 2. Ο οδοντίατρος έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του προς τον ασθενή για τους λόγους, που αναφέρονται ανωτέρω, εφόσον όμως εξα σφαλισθεί, ότι θα προσφερθούν στον ασθενή οδοντια τρικές υπηρεσίες από άλλον οδοντίατρο. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Άρθρο 6 1. Ο οδοντίατρος οφείλει καταρχήν να ενημερώνεται για τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενή (λήψη ιστορικού). 2. Κατά κανόνα και εκτός από τις επείγουσες περιπτώ σεις ο οδοντίατρος οφείλει να ενημερώνει τον ασθενή για τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις συνέπειες της προτεινόμενης, ή ενδεδειγμένης θεραπευτικής αγω γής, ή τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας, για τους τυχόν κινδύνους και τα διάφορα προληπτικά και με τα θεραπευτικά μέτρα, που πρέπει να ληφθούν, καθώς επίσης και για το συνολικό κόστος της θεραπείας. Ο ασθενής, εφόσον δεν επιθυμεί να ενημερωθεί ο ίδιος προσωπικά, μπορεί να επιλέξει να ενημερωθεί πρόσωπο της προτίμησής του. 3. Ο οδοντίατρος έχει καθήκον πλήρους ενημέρωσης προς τον ασθενή, δύναται όμως να αποκρύψει, ή να αποκαλύψει μέρος της αλήθειας για τη νόσο, εφόσον διαβλέπει, ότι η ενημέρωση αυτή δυνατόν να προκαλέ σει σοβαρή ψυχοσωματική διαταραχή στο συγκεκριμένο άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές οφείλει, για την προ στασία της υγείας του ασθενή, να ενημερώσει πλήρως τους πλησιέστερους συγγενείς του. Άρθρο 7 1. Ο οδοντίατρος πριν από την εκτέλεση οποιασδήπο τε οδοντιατρικής θεραπείας, πρέπει να έχει βεβαιωθεί, ότι έχει τη συναίνεση του ασθενή. Η συναίνεση δύναται να είναι γραπτή, όταν πρόκειται για εκτεταμένη επέμ βαση, που χρήζει ολικής αναισθησίας. 2. Με τον όρο συναίνεση νοείται, ότι ο ασθενής έχει ενημερωθεί, έχει κατανοήσει όσον το δυνατόν περισ σότερο και έχει αποδεχτεί όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3881 Άρθρο 8 1. Όταν ο ασθενής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του, είναι απαραίτητη η συναίνεση του γονέα, ή κηδεμόνα του. 2. Όταν πρόκειται για κατεπείγουσα περίπτωση και η συναίνεση του ασθενή δεν είναι δυνατή εξαιτίας της κα τάστασης της υγείας του, ο οδοντίατρος αναλαμβάνει κάθε επείγουσα οδοντιατρική πράξη για την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση της στοματικής υγείας του ασθενή. 3. Σε μη επείγουσες περιπτώσεις και όταν η γενική κατάσταση της υγείας του ασθενή δεν του επιτρέπει να δώσει πλήρη ενημερωμένη συγκατάθεση στον οδο ντίατρο, ο τελευταίος οφείλει να τη λάβει από τον κατά νόμο αρμόδιο κηδεμόνα,ή επίτροπο του ασθενή. Άρθρο 9 Ο οδοντίατρος, αναλαμβάνοντας έναν ασθενή, πρέπει να είναι έτοιμος να διεξαγάγει και να εκτελέσει σύμ φωνα με την κρίση του και τα δεδομένα της επιστήμης ό,τι είναι αναγκαίο για τη θεραπεία, την οποία δέχτηκε ο ασθενής να ακολουθήσει. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΣΘΕΝΗ Άρθρο 10 Αν ο οδοντίατρος παραπέμψει τον ασθενή σε άλλον οδοντίατρο για οδοντιατρική φροντίδα (ειδική αγωγή θεραπεία), ο δεύτερος οδοντίατρος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει πλήρως τον ασθενή για την αγωγή θε ραπεία, που θα ακολουθήσει και για το κόστος αυτής. Μετά την ολοκλήρωση της ειδικής θεραπείας, ο οδο ντίατρος οφείλει να παραπέμψει τον ασθενή στον πρώ το οδοντίατρο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Άρθρο Ο oδοντίατρος οφείλει να τηρεί αυστηρά απόλυτη εχεμύθεια για οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή του, ή του αποκαλύπτει ο ασθενής, ή τρίτοι στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του και το οποίο αφορά στον ασθενή ή στους οικείους του. 2. Για την αυστηρή και αποτελεσματική τήρηση του οδοντιατρικού απορρήτου, ο οδοντίατρος οφείλει: α. να ασκεί την αναγκαία εποπτεία στους βοηθούς, στους συνεργάτες, ή στα άλλα πρόσωπα που συμπράτ τουν, ή συμμετέχουν, ή τον στηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο κατά την άσκηση του λειτουργήματός του και β. να λαμβάνει κάθε μέτρο διαφύλαξης του απορρήτου και για το χρόνο μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο παύση, ή λήξη άσκησης του λειτουργήματός του γ. στην περίπτωση των ανηλίκων, πληροφορίες δύ ναται να δίνονται στους γονείς και στους νομίμους αντιπροσώπους τους, αλλά πάντα με γνώμονα το συμ φέρον του ασθενή. 3. Η άρση του οδοντιατρικού απορρήτου επιτρέπεται όταν: α. Ο oδοντίατρος αποβλέπει στην εκπλήρωση νο μικού καθήκοντος. Νομικό καθήκον συντρέχει, όταν η αποκάλυψη επιβάλλεται από ειδικό νόμο, όπως στις περιπτώσεις γέννησης, θανάτου, μολυσματικών νόσων και άλλων, ή από γενικό νόμο, όπως στην υποχρέωση έγκαιρης αναγγελίας στην αρχή, όταν ο οδοντίατρος μαθαίνει με τρόπο αξιόπιστο, ότι μελετάται κακούργημα, ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή του και μάλιστα σε χρόνο τέτοιο, ώστε να μπορεί ακόμη να προληφθεί η τέλεση, ή το αποτέλεσμά του. β. Ο oδοντίατρος αποβλέπει στη διαφύλαξη έννομου, ή άλλου δικαιολογημένου, ουσιώδους δημοσίου συμ φέροντος, ή συμφέροντος του ίδιου του οδοντιάτρου, ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορεί να διαφυλαχθεί διαφορετικά γ. Όταν συντρέχει κατάσταση ανάγκης, ή άμυνας δ. Η υποχρέωση τήρησης οδοντιατρικού απορρήτου αίρεται, εάν συναινεί σε αυτό εκείνος στον οποίο αφο ρά, εκτός εάν η σχετική δήλωσή του δεν είναι έγκυρη, όπως στην περίπτωση, που αυτή είναι προϊόν πλάνης, απάτης, απειλής, σωματικής, ή ψυχολογικής βίας, ή εάν η άρση του απορρήτου συνιστά προσβολή της ανθρώ πινης αξιοπρέπειας. 4. Οι οδοντίατροι, που ασκούν δημόσια υπηρεσία ελέγ χου, επιθεώρησης, ή πραγματογνωμοσύνης, απαλλάσ σονται από την υποχρέωση τήρησης του οδοντιατρικού απορρήτου μόνον έναντι των εντολέων τους και μόνο ως προς το αντικείμενο της εντολής και τους λοιπούς όρους χορήγησής της. 5. Η υποχρέωση τήρησης και διαφύλαξης του οδοντι ατρικού απορρήτου δεν παύει να ισχύει με το θάνατο του ασθενή, ή του οδοντιάτρου. Άρθρο 12 ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 1. Ο οδοντίατρος υποχρεούται να τηρεί οδοντιατρικό αρχείο, σε ηλεκτρονική, ή μη μορφή, το οποίο περιέχει δεδομένα που συνδέονται αρρήκτως, ή αιτιωδώς με την ασθένεια,ή την υγεία των ασθενών του. Για την τήρηση του αρχείου αυτού και την επεξεργασία των δεδομένων του εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α ). 2. Τα οδοντιατρικά αρχεία πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, τη διεύθυνση του ασθενή, τις ημερομηνίες της επίσκεψης, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο, που συνδέεται με την παροχή φροντίδας στον ασθενή, τα ενοχλήματα της υγείας του και το λόγο της επίσκε ψης, την πρωτογενή και δευτερογενή διάγνωση, ή την αγωγή, που ακολουθήθηκε. 3. Οι κλινικές και τα Νοσοκομεία τηρούν στα οδοντι ατρικά τους αρχεία και τα αποτελέσματα όλων των κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων. 4. Η υποχρέωση διατήρησης των οδοντιατρικών αρ χείων ισχύει: α) στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρω τοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθε νούς και β) σε κάθε άλλη περίπτωση για μία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς. 5. Ο οδοντίατρος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε στην περίπτωση επιστημονικών δημοσιεύ σεων να μη γνωστοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο η ταυτότητα του ασθενή στον οποίο αφορούν τα δε δομένα. Εάν λόγω της φύσης της δημοσίευσης, είναι αναγκαία η αποκάλυψη της ταυτότητας του ασθενή, ή στοιχείων που υποδεικνύουν, ή μπορούν να οδηγήσουν στην εξακρίβωση της ταυτότητάς του, απαιτείται η ει δική έγγραφη συναίνεσή του. 6. Ο οδοντίατρος τηρεί τα επαγγελματικά του βιβλία με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το οδοντι ατρικό απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

4 3882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7. Στα οδοντιατρικά αρχεία δεν πρέπει να αναγρά φονται κρίσεις, ή σχολιασμοί για τους ασθενείς, παρά μόνον εάν αφορούν στην ασθένειά τους. 8. Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα οδο ντιατρικά αρχεία, καθώς και λήψης αντιγράφων του φακέλου του. Το δικαίωμα αυτό, μετά το θάνατό του, ασκούν οι κληρονόμοι του, εφόσον είναι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού. 9. Δεν επιτρέπεται σε τρίτο η πρόσβαση στα οδο ντιατρικά αρχεία ασθενή. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση: α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα, ή μετά από αίτηση τρίτου, που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα. 10. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, στα εθνικά, ή διεθνή αρχεία στα οποία έχουν εισέλθει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν. Άρθρο 13 Εάν για την αρχειοθέτηση των προσωπικών δεδο μένων του ασθενή γίνεται χρήση ηλεκτρονικού υπο λογιστή, ή άλλης παρόμοιας μεθόδου αποθήκευσης, η αρχειοθέτηση είναι επιτρεπτή μόνον εφόσον λαμβάνο νται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία, ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίω ση, απαγορευμένη διάδοση, ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τηρουμένων των ως άνω προϋποθέσεων, οι οδοντί ατροι μπορούν να συνεργάζονται για τη δημιουργία ηλεκτρονικών τραπεζών δεδομένων. Κάθε τράπεζα πλη ροφορικής δεδομένων πρέπει να τίθεται υπό τον έλεγχο και την εποπτεία ειδικά διορισμένου οδοντιάτρου. Άρθρο 14 Άρση του απόρρητου είναι επιτρεπτή καταρχήν μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση του ασθενούς τα προσωπι κά δεδομένα του οποίου πρόκειται να αποκαλυφθούν. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά στο νόμο άρση του απορρήτου, ο οδοντίατρος δύναται να έχει τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Συλλόγου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ Άρθρο 15 Ο οδοντίατρος πρέπει να έχει επαγγελματική συνείδη ση, να διατηρεί καλές επαγγελματικές σχέσεις με τους οδοντιάτρους, να τους βοηθά πρόθυμα, να σέβεται τη διαφορετική τους άποψη σε επαγγελματικά και επιστη μονικά θέματα και να μην υπαινίσσεται οποιαδήποτε υπεροχή έναντι αυτών. Η συμπεριφορά αυτή δε θα πρέπει να εξαρτάται από την τυχόν διαφορά των χρόνων άσκησης επαγγέλματος, το οικονομικό επίπεδο των οδοντιάτρων, τη διαφορά ιεραρ χίας, ή των τίτλων σπουδών, που έχουν μεταξύ τους. Άρθρο 16 Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να αποσπά ασθενείς άλλου οδοντιάτρου. Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφό σον ο ασθενής βρίσκεται σε αδυναμία επικοινωνίας με τον οδοντίατρό του, μπορεί τρίτος οδοντίατρος να παρέ χει στον ασθενή μόνο τις άμεσα αναγκαίες υπηρεσίες. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ Άρθρο 17 Ο οδοντίατρος, του οποίου ζητείται η συμβουλή από ασθενή που βρίσκεται υπό τις φροντίδες άλλου οδοντι άτρου, οφείλει να σεβαστεί τον ακόλουθο κανόνα: Εάν ο ασθενής, χωρίς να αρνηθεί τη θεραπεία του πρώτου οδοντιάτρου, ζητά μία απλή γνώμη από δεύτε ρο οδοντίατρο, ο τελευταίος οφείλει να εκφράσει την άποψή του, σεβόμενος συγχρόνως και την άποψη του πρώτου οδοντιάτρου. Άρθρο Ο θεράπων οδοντίατρος, εφόσον το κρίνει απαραί τητο, μπορεί να ζητήσει τη γνώμη άλλου οδοντιάτρου, αφήνοντας ελευθερία επιλογής στην οικογένεια του ασθενή με γνώμονα το συμφέρον του τελευταίου διατηρώντας όμως το δικαίωμα να αποσυρθεί, εάν ο ασθενής, ή η οικογένεια αυτού επιβάλλει οδοντίατρο που ο ίδιος δεν αποδέχεται. 2. Δεν μπορεί να επιβάλλεται στο θεράποντα οδοντί ατρο η επιλογή βοηθών, ή αναισθησιολόγων. 3. Κατά τη συνεργασία τους ο θεράπων και ο γνω μοδοτών οδοντίατρος οφείλουν να αποφεύγουν προ στριβές, ενώ σε περίπτωση σοβαρής και αναπόφευκτης διαφωνίας μεταξύ τους, ο πρώτος έχει το δικαίωμα να αποποιηθεί κάθε ευθύνη και να αρνηθεί να εφαρμόσει τη θεραπεία, που έχει προτείνει ο δεύτερος. Εφόσον ο ασθενής, ή οι οικείοι του συμφωνούν με την αγωγή του δευτέρου, ο θεράπων οδοντίατρος μπορεί να ζητήσει τη συγκρότηση συμβουλίου προσκαλώντας σε αυτό και άλλους οδοντιάτρους και στην περίπτωση που ο ασθε νής, ή οι οικείοι του αρνηθούν, μπορεί να σταματήσει να παρέχει τις υπηρεσίες του. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Άρθρο Το οδοντιατρικό συμβούλιο διευθύνεται από τον αρ χαιότερο σε ηλικία σύμβουλο και περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: 1) Προσύσκεψη, 2) Εξέταση του ασθενή, 3) Σύ σκεψη των μετεχόντων στο συμβούλιο, 4) Γνωστοποίηση του πορίσματος στον ασθενή, ή στην οικογένειά του. 2. Ο θεράπων οδοντίατρος διατηρεί το δικαίωμα: ι) να αποδεχτεί την πρόταση του Συμβουλίου, ή ιι) να μην αναλάβει την ευθύνη αν κρίνει, ότι η εφαρ μογή του πορίσματος είναι επικίνδυνη για την υγεία του ασθενούς, εφόσον όμως ενημερώσει σχετικά τον ασθενή, ή την οικογένειά του και ζητήσει συγκρότηση άλλου συμβουλίου, ή ιιι) να αποχωρήσει αν ο ασθενής, ή η οικογένειά του συντάσσεται με τη γνώμη των άλλων συμβούλων και αρνείται τη συγκρότηση νέου συμβουλίου. 3. Ο σύμβουλος οδοντίατρος μπορεί μόνο μετά την πρόσκληση του θεράποντος οδοντιάτρου να εξετάσει εκ νέου τον ασθενή. 4. Όταν ο ασθενής, κατά τη γνώμη του θεράποντα ιατρού, χρειάζεται οδοντιατρική περίθαλψη, θα πρέ πει να αποτανθεί στον τακτικό του οδοντίατρο. Μόνο στην περίπτωση που ο ασθενής δεν διαθέτει τακτικό οδοντίατρο, ο ιατρός μπορεί να προτείνει οδοντίατρο της επιλογής του. 5. Ο τακτικός οδοντίατρος του ασθενή οφείλει να πα ρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον ιατρό, που χρειάζεται οδοντιατρική γνώμη για τον ασθενή του. 6. Όταν ο οδοντίατρος διαπιστώνει, ότι ο ασθενής έχει κάποια οργανική διαταραχή και εύλογα θεωρεί, ότι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3883 είναι απαραίτητη μία δύσκολη οδοντιατρική θεραπεία, θα πρέπει να συμβουλεύεται τον προσωπικό ιατρό του ασθενή πριν την εκτελέσει. Ο οδοντίατρος παραμένει ωστόσο πλήρως υπεύθυνος για τη θεραπεία, που θα ακολουθήσει και πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα, σύμφω να με τις οδηγίες του ιατρού, προφορικές, ή γραπτές. 7. Όταν υπάρχει διαφορετική άποψη μεταξύ του ιατρού και οδοντιάτρου σχετικά με τη διάγνωση, ή/και την θε ραπεία, θα πρέπει να συσκεφθούν, ώστε να καταλήξουν σε μία συμφωνία ικανοποιητική και για τους δύο. 8. Αν η παραπάνω διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί, θα πρέπει ο ασθενής να ενημερωθεί και να κληθεί να διαλέξει μία εκ των επιλογών, ή για να βοηθηθεί να λάβει τρίτη γνώμη, ή να συγκληθεί συμβούλιο. 9. Αν ο οδοντίατρος, ο ασθενής, ή οι οικείοι του κρίνουν σκόπιμη τη συγκρότηση οδοντιατρικού συμβουλίου, ο θεράπων οδοντίατρος μπορεί να υποδείξει σύμβουλο της επιλογής του. Είναι όμως υποχρεωμένος να αφήσει στην οικογένεια ελευθερία επιλογής με βάση το συμφέρον του ασθενή και τις μεταξύ τους σχέσεις εμπιστοσύνης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΣΧΕΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Άρθρο Ο οδοντίατρος οφείλει να ενεργεί κατά τρόπο, ώστε να μη διακυβεύεται η τιμή και η υπόληψη του οδοντια τρικού επαγγέλματος. 2. Ο οδοντίατρος έχει υποχρέωση να συμμετέχει στην επεξεργασία και την εκτέλεση όλων των συλλογικών μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της πρό ληψης, στη διάγνωση και στη θεραπεία των ασθενειών μέσω των συλλογικών τους οργάνων. Ειδικότερα θα πρέπει να συνεργάζεται στα ιατρικά θέματα για την οργάνωση των πρώτων βοηθειών κυρίως σε περιπτώ σεις μαζικών καταστροφών. 3. Ο οδοντίατρος πρέπει να συμμετέχει κατά το μέ τρο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του στη σταθερή βελτίωση της ποιότητας των φροντίδων με την έρευνα, ή τη διαρκή τελειοποίηση του τρόπου προ σφοράς τους στον ασθενή, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα δεδομένα της επιστήμης. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άρθρο 21 Κάθε άμεση, ή έμμεση ενέργεια διαφήμισης, ή δη μοσιότητας απαγορεύεται. Η φήμη του οδοντιάτρου θεμελιώνεται με την επιστημονική του κατάρτιση και την επαγγελματική του συνέπεια και εντιμότητα. Άρθρο Ο οδοντίατρος απαγορεύεται να διαφημίζεται άμε σα, ή έμμεσα στον ημερήσιο τύπο, το χρυσό οδηγό, τους κινηματογράφους, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά δίκτυα διαδίκτυα, καθώς και σε οποιο δήποτε άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης. 2. Ο οδοντίατρος απαγορεύεται να τοποθετεί πινακί δες, αφίσες, ή φυλλάδια σε καταστήματα ή οχήματα, να χρησιμοποιεί κάθε σήμα, ή επιγραφή εμπορικής εμφάνι σης, καθώς και να τοιχοκολλά, ή να διανέμει αγγελίες, φυλλάδια, βιβλιάρια, ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, έστω και αν αναγράφονται σε αυτά μόνο τα στοιχεία του, ή τα στοιχεία της Εταιρείας στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες του. 3. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται στον οδοντίατρο: α. Κατά την έναρξη της επαγγελματικής του δρα στηριότητας, καθώς και σε περίπτωση που εγγράφεται σε άλλο Σύλλογο λόγω αλλαγής έδρας, να δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στις τοπικές εφημερίδες για έξι μήνες (μονόστηλο 5 cm). β. Κατά την αλλαγή επαγγελματικής στέγης, εφόσον παραμένει μέλος του ίδιου Συλλόγου, να δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στις τοπικές εφημερίδες για τρεις μήνες (μονόστηλο 5 cm). Άρθρο 23 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1. Οι οδοντίατροι μπορούν να διατηρούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην οποίαν αναφέρονται Ιδίως τα οριζόμενα στην παράγραφο α του άρθρου Το όνομα, η επωνυμία, ή ο τίτλος που επιλέγει ο οδοντίατρος για την ιστοσελίδα του, ή την ηλεκτρονική του διεύθυνση πρέπει να συνάδουν με την επαγγελματι κή του ευπρέπεια και αξιοπρέπεια και να ανταποκρίνο νται στις πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες. Η ιστοσε λίδα πρέπει να αναφέρει το χρόνο της τελευταίας της ενημέρωσης. Πρέπει επίσης να αναφέρει οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. 3. Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις, ή την με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία του οδοντιάτρου με το Δημόσιο, τα ταμεία ασθενείας και τους ασφαλιστικούς φορείς. 4. Οι πληροφορίες, που παρέχονται στην ιστοσελίδα πρέπει να είναι ακριβείς, αντικειμενικές, κατανοητές και σύμφωνες με τον παρόντα Κώδικα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγούν σε παραπλάνηση του κοινού, ή σε έμμεση συγκριτική εκτίμηση προσόντων, ή πτυχίων. Άρθρο 24 Απαγορεύεται στον οδοντίατρο η χρήση εικονικών μεσαζόντων πελατών, ή άλλων με σκοπό την προσέλκυ ση πελατείας με ποσοστά, όπως και η παροχή, ή λήψη ποσοστών επί οδοντιατρικής αμοιβής. Απαγορεύεται επίσης η διενέργεια μη ζητηθέντων τηλεφωνημάτων και η αποστολή μη ζητηθέντων φυλλα δίων, ή άλλου ταχυδρομικού υλικού για την προώθηση οδοντιατρείου. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Άρθρο 25 Ο οδοντίατρος υποχρεούται να αναγράφει στα επαγ γελματικά του έντυπα (συνταγολόγια, μπλόκ αποδείξε ων, επαγγελματικές κάρτες, κάρτες επισκέψεων κλπ) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνσή του, καθώς και την αναγνωρισμένη ειδικότητά του, εφόσον έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει δηλώσει στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, ότι την ασκεί, ενώ δύναται να αναγράφει επίσης τους ακαδημαϊκούς τίτλους του, αριθμό τηλεφώνου και FAX, ημέρες και ώρες εργασίας. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Άρθρο 26 Για τη γνωστοποίηση της θέσης των οδοντιατρείων, ή των πολυοδοντιατρείων, επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων στην εξώθυρα και επί της πρόσοψης του οικήματος, που στεγάζεται το οδοντιατρείο, ή το πο λυοδοντιατρείο. α. Η πινακίδα εξώθυρας του οδοντιατρείου φέρει υποχρεωτικά τον αριθμό μητρώου του οδοντιάτρου, που εκδίδεται από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, το ονοματεπώνυμο και την αναγνωρισμένη ειδικότητά του, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος.

6 3884 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Επίσης, δύναται να φέρει τους ακαδημαϊκούς τίτλους του οδοντιάτρου, τον όροφο, τον αριθμό τηλεφώνου και FAX, τις ημέρες και ώρες εργασίας. Οι διαστάσεις της πινακίδας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 30 Χ 40 εκατοστά. β. Η πινακίδα επί της πρόσοψης του κτηρίου φέρει υποχρεωτικά το κοινό οδοντιατρικό σήμα, όπως αυτό αποφασίζεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπον δία, τη λέξη ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ, το ονοματεπώνυμο και την αναγνωρισμένη ειδικότητα του οδοντιάτρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος. Η πινακίδα απα γορεύεται να είναι φωτεινή, ενώ οι διαστάσεις της δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 30 Χ 40 εκατοστά. γ. Για τις πινακίδες εξώθυρας και πρόσοψης των πο λυοδοντιατρείων εφαρμόζονται οι διατάξεις, που προ βλέπονται στους κείμενους νόμους. δ. Οδοντίατρος, που αλλάζει την επαγγελματική του εγκατάσταση εντός των ορίων του Οδοντιατρικού Συλ λόγου στον οποίον είναι εγγεγραμμένος, οφείλει να γνω στοποιήσει τη νέα του διεύθυνση στο Σύλλογο. Επίσης δύναται να αναρτά στην εξώπορτα της προηγούμενης επαγγελματικής του στέγης πινακίδα στην οποία θα ανα φέρει τη νέα του διεύθυνση. Η πινακίδα αυτή θα αφαιρεί ται από τον ίδιο μετά την παρέλευση ενός έτους. Άρθρο Οι αναγραφόμενες ώρες εργασίας για τα οδοντι ατρεία και πολυοδοντιατρεία θα πρέπει να είναι στα πλαίσια των εργασίμων ωρών. 2. Απαγορεύεται να αναγράφονται στις πινακίδες νυ κτερινές ώρες εργασίας (νυκτερινό ωράριο), καθώς και οι αργίες. Άρθρο 28 Οι πινακίδες είναι ομοιόχρωμες και μπορούν να κατα σκευάζονται και στο Σύλλογο. Ο οδοντίατρος υποχρε ούται να τηρεί αυστηρά τις προδιαγραφές. Άρθρο 29 Τα επαγγελματικά έντυπα, πινακίδες κ.λπ. μπορεί να είναι και ξενόγλωσσα, παράλληλα με την ελληνική γραφή, στις διαστάσεις και με τους περιορισμούς που προβλέπο νται στις διατάξεις των άρθρων του παρόντος. ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Άρθρο Ο οδοντίατρος, που έχει τίτλο αναγνωρισμένης οδο ντιατρικής ειδικότητας, υποχρεούται να φέρει κατά την άσκηση του επαγγέλματος τον τίτλο της ειδικότητάς του, εφόσον έχει προηγουμένως καταθέσει τα σχετικά αποδεικτικά κτήσης της ειδικότητας και έχει δηλώσει, ότι την ασκεί στο Σύλλογο, όπου είναι εγγεγραμμένος. 2. Ο οδοντίατρος δικαιούται να αναγράφει τους ακα δημαϊκούς τίτλους που διαθέτει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Άρθρο Ο οδοντίατρος ασκεί τα καθήκοντά του σε ιδιωτικό οδοντιατρείο, ή πολϋοδοντιατρείο στην περιφέρεια του οδοντιατρικού συλλόγου στον οποίο έχει εγγραφεί και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει. 2. Ιδιωτικό οδοντιατρείο, ή πολυοδοντιατρείο είναι η δηλούμενη επαγγελματική εγκατάσταση των οδοντιά τρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 3. Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να διατηρεί πε ρισσότερα από ένα οδοντιατρεία, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία με άλλον συνάδελφό του. 4. Κατ εξαίρεση και όσον αφορά τη νησιωτική Ελ λάδα, εφόσον συντρέχουν ειδικές συνθήκες για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, επιτρέπεται η διπλή εγκατάσταση ύστερα από έγκριση του οικείου Οδοντιατρικού Συλλόγου. 5. Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να παρέχει περι στασιακά τις υπηρεσίες του με ή χωρίς αμοιβή στην περιφέρεια άλλου Οδοντιατρικού Συλλόγου. Άρθρο Οδοντίατρος, που επιθυμεί να διαγραφεί από το Σύλλογο του οποίου είναι μέλος, προκειμένου να εγ γραφεί σε άλλον, οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία, που προβλέπεται στους κείμενους νόμους. 2. Επανεγγραφή στο Σύλλογο, από τον οποίο διεγρά φη ο οδοντίατρος, δεν επιτρέπεται πριν την παρέλευση ενός έτους, εκτός ειδικών περιπτώσεων επαρκώς αιτι ολογημένων, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Άρθρο 33 Επιτρέπεται η παροχή οδοντιατρικής φροντίδας, ή η συγκέντρωση επιστημονικών στοιχείων, καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων προληπτικής οδοντια τρικής, ή άλλων προγραμμάτων κοινωνικού, ή φιλανθρω πικού χαρακτήρα από οδοντιατρικούς, ή άλλους φορείς του δημόσιου, ή του ιδιωτικού τομέα, μετά από έγγραφη έγκριση του οικείου τοπικού οδοντιατρικού συλλόγου, στην οποίαν ορίζεται ο χώρος, ο χρόνος και ο τρόπος παροχής αυτών των υπηρεσιών. Άρθρο Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να συγκαλύπτει με το όνομά του, ή να προστατεύει με οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα, που ασκούν παράνομα την οδοντιατρική και οφείλει να γνωστοποιεί στο Σύλλογο του οποίου είναι μέλος τις περιπτώσεις προσώπων, που ασκούν παράνο μα την οδοντιατρική και εμπίπτουν στην αντίληψή του με οποιοδήποτε τρόπο. 2. Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να χρησιμοποιεί οδοντοτεχνίτη, ή οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό προ σωπικό για εργασία στο στόμα ασθενούς. Άρθρο 35 Οδοντίατρος, ο οποίος αναλαμβάνει το οδοντιατρείο άλλου οδοντιάτρου, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το όνο μα του τελευταίου σε συνδυασμό με το δικό του. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ Άρθρο 36 Ο οδοντίατρος απαγορεύεται να ασκεί άλλα επαγ γέλματα, ή να έχει άλλες ενασχολήσεις, όταν με τον τρόπο αυτό παραβλάπτεται το κύρος και η ευσυνείδητη άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Άρθρο 37 Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να εξυπηρετεί, να εξαρτάται, ή να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις, που παρασκευάζουν φάρμακα, υλικά, ερ γαλεία κλπ, ή να διαφημίζει και να προβάλλει αυτά με οποιονδήποτε τρόπο. Άρθρο 38 Ο οδοντίατρος δεν μπορεί να ασκεί ταυτόχρονα επο πτεία και θεραπεία σε ασθενείς του Ταμείου στο οποίο είναι ελεγκτής κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου ενός χρόνου, που υπολογίζεται από την άσκηση της τελευ ταίας πράξης ελέγχου στους ασθενείς αυτούς.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3885 Απαγορεύεται στον ελεγκτή οδοντίατρο να ελέγχει οδοντιατρικές πράξεις οδοντιάτρου που έχει α βαθμό συγγενείας με αυτόν. Επίσης απαγορεύεται να παρεμ βαίνει στο έργο του θεραπευτή οδοντιάτρου, αλλά, σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να τον ενημερώνει για την αντίθετη άποψή του. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Άρθρο Ο οδοντίατρος παρέχει τις υπηρεσίες του με αμοι βή, μη δικαιούμενος να υποτιμά την αξία αυτής και να εξαγγέλλει με οποιοδήποτε τρόπο, μέσο ή διαδικασία, ότι δέχεται αμοιβή κατώτερη απ αυτή που ορίζεται για την κάθε οδοντιατρική πράξη στο εκάστοτε ισχύ ον Προεδρικό Διάταγμα, στο οποίο περιλαμβάνεται ο πίνακας οδοντιατρικών πράξεων και των τιμών τους, ή η αύξηση αυτών. 2. Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να παρέχει τις υπη ρεσίες του σε ομάδα νοσοκομείων, ταμείων υγείας, ή σε άλλους συναφείς οργανισμούς με αμοιβή κατώτερη απ αυτή που ορίζεται για την κάθε οδοντιατρική πράξη στο εκάστοτε ισχύον Προεδρικό Διάταγμα, στο οποίο περιλαμ βάνεται ο πίνακας οδοντιατρικών πράξεων και των τιμών τους, ή η αύξηση αυτών, καθώς και να διαφημίζεται για διευκολύνσεις αμοιβής ή αμοιβή με πιστωτικές κάρτες. Άρθρο 40 Η διεκδίκηση της νόμιμης αμοιβής, ή κάθε άλλο θέμα σχετικά με την οδοντιατρική αμοιβή πρέπει να διενερ γείται κατά τρόπο, που να μην προσκρούει στην αξιο πρέπεια και τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του οδοντι ατρικού επαγγέλματος. Άρθρο 41 Ο θεράπων οδοντίατρος δικαιούται προσωπικής αμοι βής, εφόσον είναι παρών κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, μόνον όμως στην περίπτωση κατά την οποία η παρουσία του είχε ζητηθεί, ή είχε γίνει δεκτή από τον ασθενή, ή την οικογένειά του. Άρθρο 42 Απαγορεύεται οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ οδο ντιάτρου και οποιουδήποτε άλλου ασκεί επάγγελμα υγείας, που να αφορά στη λήψη αμοιβής από ασθενή. Άρθρο Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να χρησιμοποιεί εικονικούς μεσάζοντες πελάτες, ή άλλους με σκοπό την προμήθεια πελατών με ποσοστά, καθώς και να λαμβάνει ποσοστά επί της οδοντιατρικής αμοιβής. 2. Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να λαμβάνει μέρος σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την παροχή των οδο ντιατρικών του υπηρεσιών. Ο οικείος Σύλλογος υποχρε ούται να απαγορεύει τη συμμετοχή των μελών του σε τέτοιους διαγωνισμούς. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Άρθρο Τα οδοντιατρικά πιστοποιητικά και οι κάθε είδους γνωματεύσεις πρέπει να αναφέρουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 2. Τα οδοντιατρικά πιστοποιητικά εκδίδονται μετά από προηγούμενη αίτηση του ενδιαφερομένου και παραδί δονται, είτε προσωπικά στον αιτούντα, είτε σε τρίτο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραβιάζεται το απόρρητο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Άρθρο Η οδοντιατρική έρευνα διεξάγεται ελεύθερα στο πλαίσιο των θεμελιωδών πνευματικών και ηθικών αξιών, που χαρακτηρίζονται από σεβασμό στον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του. 2. Η οδοντιατρική έρευνα στον άνθρωπο επιτρέπεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Α. Ενημέρωση του ανθρώπου που υπόκειται σε έρευνα, σύμφωνα με το άρθρο 6 και ιδίως ως προς: αα. την ύπαρξη και το μέγεθος πιθανών κινδύνων, ββ. τα δικαιώματα προστασίας του ατόμου γγ. τον εθελοντικό χαρακτήρα συμμετοχής στην έρευ να και χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα και δδ. τη δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της παρε χόμενης συναίνεσης Β. Ελεύθερη, ανεπιφύλακτη, ειδική και τεκμηριωμένη συναίνεση του ανθρώπου που υπόκειται σε οδοντιατρι κή έρευνα, ο οποίος έχει τη σχετική ικανότητα, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 7. Γ. Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο άνθρωπος είναι δυσανάλογα μικροί σε σχέση με τα πιθανά οφέλη από την έρευνα Δ. Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο μετά από σύμφωνη γνώμη του αρ μόδιου Επιστημονικού Συμβουλίου και της αρμόδιας Επιτροπής Δεοντολογίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο, ή η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί κατά τη διεξαγωγή της έρευνας να προβεί σε επανεκτίμηση των όρων και συνθηκών διεξαγωγής αυτής. 3. Η έρευνα σε άτομα τα οποία δεν διαθέτουν ικανό τητα συναίνεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 επιτρέπεται μόνον εφόσον: α. πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των προηγου μένων παραγράφων β. τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να οδηγή σουν σε άμεσο όφελος της υγείας του ατόμου γ. δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί έρευνα αντίστοιχης αποτελεσματικότητας σε άτομα τα οποία διαθέτουν ικανότητα συναίνεσης δ. έχει δοθεί η απαραίτητη συναίνεση σύμφωνα με τους όρους της παρ. 2 του άρ. 7 και ε. το άτομο δεν αντιτίθεται με οποιονδήποτε τρόπο 4. Οποιαδήποτε διαγνωστική, ή θεραπευτική μέθοδος δεν εφαρμόζεται διεθνώς, χαρακτηρίζεται ως πειρα ματική και επιτρέπεται η εφαρμογή της μόνον ύστερα από έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ). Οδοντίατροι, που εφαρμόζουν πειραματικές, διαγνωστι κές, ή θεραπευτικές πράξεις χωρίς τις προϋποθέσεις των άρθρων του παρόντος, ή την ανωτέρω έγκριση, τιμωρούνται με την ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 52. Άρθρο 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΝΕΟ ΦΑΡΜΑΚΟ Ή ΜΕ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 1. Οι κλινικές μελέτες με νέα φάρμακα, ή εφαρμογή νεότερων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων επιτρέπονται εφόσον: α. ανταποκρίνονται στις γενικές προδιαγραφές και διαδικασίες, όπως αυτές καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8 3886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β. υπάρχουν ισχυρές επιστημονικές ενδείξεις, ότι η χρήση τους, ή η εφαρμογή τους θα αυξήσει τις πι θανότητες επιβίωσης, ή αποκατάστασης της υγείας, ή ανακούφισης των ασθενών, που πάσχουν από αντί στοιχες νόσους και η ωφελιμότητα θα είναι σοβαρά σημαντικότερη του ενδεχόμενου εμφάνισης ανεπιθύ μητων ενεργειών γ. συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του προηγού μενου άρθρου. 2. Αν ο ασθενής αρνηθεί τη συμμετοχή του σε μια τέτοια μελέτη, ο οδοντίατρος οφείλει να λάβει κάθε μέτρο, προκειμένου η άρνηση του ασθενούς να μην επη ρεάζει αρνητικά τη σχέση οδοντιάτρου προς ασθενή. 3. Ο οδοντίατρος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί νέα φάρμακα άγνωστης αποτελεσματικότητας, ή να εφαρμόζει νέες θεραπευτικές, ή διαγνωστικές μεθόδους αγνώστων συνεπειών χωρίς την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων, που διέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή κλινικών μελετών. Αναγνωρίζει ως θεμελιώδη κανόνα, ότι η πιθανή διαγνωστική, ή θεραπευτική αξία προς όφελος του ασθενή έχει προτεραιότητα έναντι της επιστημονικής γνώσης, που ενδεχομένως αποκτάται από τα νέα φάρμα κα, ή τις νέες θεραπευτικές, ή διαγνωστικές μεθόδους. Άρθρο 47 ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 1. Επιτρέπεται η οδοντιατρική έρευνα σε ανθρώπους για καθαρώς επιστημονικούς λόγους με τις προϋποθέ σεις του άρθρου 45 και επιπλέον τις ακόλουθες προ ϋποθέσεις: Α. ο οδοντίατρος ερευνητής θεωρεί ύψιστο καθήκον του την προστασία της ζωής, της υγείας και της αξιο πρέπειας του προσώπου στο οποίο διεξάγεται η έρευνα, η οποία προστασία προηγείται του συμφέροντος της επιστήμης, ή της κοινωνίας. Β. ο οδοντίατρος ερευνητής λαμβάνει κάθε απαραί τητο μέτρο, έτσι ώστε η συμμετοχή του ατόμου στην έρευνα να γίνεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα 2. Ο οδοντίατρος ερευνητής διακόπτει την έρευνα, αν κατά την κρίση του η συνέχισή της μπορεί να επιφέρει σοβαρή, επικίνδυνη, ή απλή βλάβη στο άτομο. Άρθρο 48 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ 1. Ο οδοντίατρος υποχρεούται να καθιστά γνωστές κατά προτεραιότητα στην οδοντιατρική κοινότητα με τον πιο πρόσφορο τρόπο τις ανακαλύψεις, που επέ τυχε και τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει από τις επαγγελματικές του μελέτες σε διαγνωστικά, ή θεραπευτικά θέματα. Αποφεύγει την ευρύτερη δημο σιοποίηση των ανακαλύψεων και των συμπερασμάτων του στο μη οδοντιατρικό κοινό, προτού τα υποβάλει στην κριτική των συναδέλφων του. 2. Ο οδοντίατρος σε κάθε επιστημονική ανακοίνωσή του αναφέρει όλους τους συνεργάτες του, που συνέβα λαν στο περιεχόμενο της επιστημονικής ανακοίνωσης. Επιπλέον, δηλώνει οπωσδήποτε την επιχείρηση, ή εται ρεία, που χρηματοδότησε ολικά, ή μερικά την έρευνά του, λαμβάνοντας υπόψη την απαγόρευση του άρθρου 37. Οδοντίατροι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι σύνταξης οδο ντιατρικών, ιατρικών και βιοϊατρικών περιοδικών, ή μετέ χουν στη συντακτική τους επιτροπή πριν προχωρήσουν * * στη δημοσίευση των εργασιών, που προκύπτουν από την ερευνητική διαδικασία, ελέγχουν την τήρηση των κανόνων των άρθρων 45 έως και 48, ή απαιτούν υπεύ θυνη δήλωση για την τήρησή τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Ο οδοντίατρος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει όλα τα επιβεβλημένα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις προς τον Οδοντιατρικό Σύλλογο του οποίου είναι μέλος. 2. Ο οδοντίατρος υποχρεούται να εγγραφεί ως μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου στην περιφέρεια του οποί ου έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση. 3. Ο οδοντίατρος υποχρεούται προσκαλούμενος από τον Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου να προσέρχε ται για την επίλυση τυχόν ανακύψαντος προβλήματος. 4. Κάθε παράλειψη, ή παράβαση των υποχρεώσεων του οδοντιάτρου προς τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, κα θώς και κάθε απείθεια προς τις αποφάσεις του, επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος του. Άρθρο 50 Οι οδοντίατροι, οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι και όλες οι οδοντιατρικές οργανώσεις δύνανται να επικοινωνούν με τη Διεθνή Οδοντιατρική Ομοσπονδία (F.D.I), την Πε ριφερειακή Οργάνωση των Οδοντιάτρων της Ευρώπης (E.R.O) και την Επιτροπή Σύνδεσης των Οδοντιάτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Dental Liaison Committee in the EU) μέσω της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος τιμω ρείται πειθαρχικά από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. 2. Ο οδοντίατρος που παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 9, 24, 31 (παρ. 3, 4, και 5), 34, 36,37,39 (παρ. 1 και 2), 42, 43 και 45 του παρόντος τιμωρείται με α. έγγραφη επίπληξη, β. πρόστιμο που ορίζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, γ. με την ποινή της προσωρινής παύσης της άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος από δεκαπέ ντε (15) ημέρες έως και έξι (6) μήνες και δ. με οριστική παύση εξασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Άρθρο 52 Με την εγγραφή του οδοντιάτρου στα Μητρώα του Συλλόγου, ο Σύλλογος υποχρεούται να του χορηγεί τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας, ο δε οδοντίατρος υποχρεούται να τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας. Άρθρο 53 ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται το β.δ. της (ΦΕΚ Α 167) καθώς και κάθε διάταξη που αντίκειται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα. Στο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανα θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 39 Έτος: 2009 ΦΕΚ: Α 55 20090401 Τέθηκε σε ισχύ: 01.04.2009 Ημ.Υπογραφής: 27.03.2009 Τίτλος Κώδικας οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/ Αθήνα, 17-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/17-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα)

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής καρδιολογικής κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011 Αθήνα, 24-11-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/24-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π.: ΕΞΕΛ/2017/102 Αθήνα, 22.05.2017 Για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανάδειξη δύο (2) αναδόχων (ένας ανά Ομάδα) για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα εξυπηρετούμενα μέλη των θεραπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 12/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 12/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/743/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 12/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6472-1/22-12-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2011 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών (Υ.Α 109088/20-13 ΦΕΚ 2824/2011 Β) Άρθρο 1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 1.1 Προσόντα Οι διαµεσολαβητές πρέπει να είναι διαπιστευµένοι από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Μαρία Μ. Μηλαπίδου ΔρΝ, Δικηγόρος Περιστατικό Σε ταραχές στο κέντρο της πρωτεύουσας εκδηλώθηκαν εμπρησμοί κι λεηλασίες. Την επόμενη ημέρα σε ξενώνα

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ» Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Μαρία Μ. Μηλαπίδου ΔρΝ, Δικηγόρος Περιστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4279/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4279/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-06-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/4279/20-06-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 84/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/90-1/09-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-03-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1805/15-03-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

N. 3418/05 (ΦΕΚ Α 287/ ) : Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

N. 3418/05 (ΦΕΚ Α 287/ ) : Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: N. 3418/05 (ΦΕΚ Α 287/28-11-2005) : Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Aρθρο 1 Έννοιες, ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Nόμος υπ αριθμ. 3418 /ΦΕΚ 287/28-11-2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Α : Έννοιες και ορισμοί Άρθρο 1: Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφάλαιο Β : Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2165-2/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ. 22. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1329/25-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗΣ, MD, MSc, MFSSoc ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΕΚΠΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7049-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 156/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7049-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 156/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7049-2/01-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 156/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3418 Φ.Ε.Κ. Α 287/28-11-2005

ΝΟΜΟΣ 3418 Φ.Ε.Κ. Α 287/28-11-2005 ΝΟΜΟΣ 3418 Φ.Ε.Κ. Α 287/28-11-2005 ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοιες, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής του παρόντος 1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 16-01-2012 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 1.Το προωθητικό πρόγραμμα MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ θα διεξαχθεί από την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος

Δ. Μυλωνόπουλος 5. Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών ΥΑ 57088/ΔΙΟΕ-1033/2013 ΦΕΚ 3314/2013 Δρ. Δ. Μυλωνόπουλος Καθηγητής 2014 Σκοπός Ποιότητα / διαφάνεια υπηρεσιών που παρέχονται από Λ-Φ Προστασία Ηθικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/ Αθήνα, 03-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/03-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... Συντομογραφίες..

Περιεχόμενα. Πρόλογος... Συντομογραφίες.. Πρόλογος...... Συντομογραφίες.. ΙΧ ΧΙΧ 1. Εισαγωγή Ι. Συναίνεση του ασθενούς και ατομικό δικαίωμα προστασίας της υγείας... 1 ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο της συναίνεσης του ασθενούς. 6 ΙΙΙ. Η σημασία του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμόν 340/1993. Μέρος 1ο. Κεφάλαιο Α' Γενικές αρχές της δεοντολογίας

Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμόν 340/1993. Μέρος 1ο. Κεφάλαιο Α' Γενικές αρχές της δεοντολογίας Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμόν 340/1993 Μέρος 1ο Κεφάλαιο Α' Γενικές αρχές της δεοντολογίας Άρθρο 1 Η φαρμακευτική ασκείται αποκλειστικά από τους κατόχους Πανεπιστημιακού διπλώματος φαρμακοποιού και νομίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A2 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ TΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A2 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ TΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A2 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ TΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Ψηφίσθηκε από την Οδοντιατρική Επιτροπή Σύνδεσης της Ε.Ε. στην ολοµέλεια της στο Ελσίνκι, στις 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 3/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 2953 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Σχετ.: Η υπ αριθ. Α23/ (ΑΔΑ: 6ΣΖΗ Φ3Ζ) απόφαση Διοικητή του ΠΓΝ Λάρισας ΓΝ Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο».

ΠΡΟΣ: Σχετ.: Η υπ αριθ. Α23/ (ΑΔΑ: 6ΣΖΗ Φ3Ζ) απόφαση Διοικητή του ΠΓΝ Λάρισας ΓΝ Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Περιοχή Μεζούρλο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-11-2015 Αριθ. Πρωτ. : 20681

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Στ.σήμερα την μεταξύ αφενός του Διοικητή του Νοσοκομείου..., δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ /12/ Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α32)

Αριθ. πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ /12/ Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α32) Πίνακας περιεχομένων ΣΚΟΠΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Αριθ. πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.141282-21/12/2011 - Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α32) ΣΚΟΠΟΣ Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περσεύς Υγειονομικής Μέριμνα Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο Αττικής (οδός

Περσεύς Υγειονομικής Μέριμνα Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο Αττικής (οδός ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Του Σωματείου με την επωνυμία «Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδος», που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ημερ. 17-06-2016 Αρ.πρωτ: 737 ΠΡΟΣ Διεύθυνση: Παπάγου 49, 41500, Γιάννουλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δράμα: 08/08/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 8066 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ Στον παρόντα κώδικα δεοντολογίας καθορίζονται ορισµένες αρχές, τις οποίες οι επιµέρους διαµεσολαβητές µπορούν να επιλέξουν οικειοθελώς να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 142/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2595 της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 142 Οι περί Ιατρών (Εκπαίδευση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EL Η παρούσα ανεπίσηµη ενοποιηµένη απόδοση του κώδικα συµπεριφοράς των µελών του διοικητικού συµβουλίου έχει αποκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. B ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1808 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 16368 Κ αθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγε λίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1 ο : Σύσταση και σκοπός 1. Συστήνεται Τράπεζα Αίματος με την ονομασία «ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο. Γνώρισε τα ικαιώµατά σου

Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο. Γνώρισε τα ικαιώµατά σου Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο Γνώρισε τα ικαιώµατά σου Γνωρίζεις τα δικαιώµατα σου ως ασθενής; Γνωρίζοντας τα δικαιώµατά σου µπορείς να τα διεκδικήσεις. Απαίτησε να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1 Παράρτημα 1 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου Κώδικας Δεοντολογίας Με βάση το άρθρο 28 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5151/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5151/ Αθήνα, 26-07-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5151/26-07-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. Η Ακαδημία Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. Η Ακαδημία Αθηνών ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.:126558/15-6-17 έχοντας υπ όψιν: Η Ακαδημία Αθηνών 1. Το άρθρο 6 του Ν. 2909/2001(ΦΕΚ 90 τ.α /2-5-01)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3360/29-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα