ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ"

Transcript

1 Αθήνα, 4/7/2013 Αρ. Πρωτ. ΠΟΛ.1171/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α' - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Τηλ. : : FAX : ΠΟΛ 1171/2013 Θέµα: «Οδηγίες σχετικά µε την παροχή στοιχείων από τους φορολογούµενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων» Με την απόφαση ΕΣ Α ΕΞ , όπως δηµοσιεύθηκε στα ΦΕΚ.1136/Β και ΦΕΚ.1199/Β , καθορίστηκε ο τρόπος εφαρµογής των έµµεσων τεχνικών στη διαδικασία του τακτικού ελέγχου παράλληλα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί τακτικού ελέγχου του ΚΦΕ. Οι έµµεσες τεχνικές ελέγχου προκειµένου να προσδιορίσουν το φορολογητέο εισόδηµα, αξιοποιούν κάθε στοιχείο ή πληροφορία που διαθέτει η υπηρεσία ή µπορεί να συλλεχθεί για τον φορολογούµενο τον/την σύζυγο ή τα προστατευόµενα µέλη αυτών και το οποίο µπορεί να αφορά κάθε µορφή εσόδων ή δαπανών. Σκοπός είναι να προσδιοριστεί µε αντικειµενικό τρόπο το πραγµατικό εισόδηµα του φορολογούµενου το οποίο είτε έχει αναλωθεί σε αγορές και δαπάνες ή έχει χρησιµοποιηθεί προκειµένου να προσαυξηθεί η περιουσιακή του κατάσταση. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρο 66 του ΚΦΕ ο προϊστάµενος της ελεγκτικής υπηρεσίας κατά τον έλεγχο των επιδιδόµενων δηλώσεων δικαιούται: «Να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, ανεξάρτητα αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, να δώσει µέσα σε τακτή και σύντοµη προθεσµία, είτε αυτοπροσώπως είτε µε εντολοδόχο που ορίζεται µε δήλωση του προς την ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκοµίσει κάθε λογαριασµό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιµο για τον καθορισµό του εισοδήµατος». Οι διατάξεις αυτές έχουν ανάλογη εφαρµογή και κατά τους ελέγχους από το γραφείο, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 67Α του ΚΦΕ. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 66 του ΚΦΕ, όσοι αρνούνται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδήµατος και να διευκολύνουν το ελεγκτικό έργο του

2 προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, υπόκεινται στο πρόστιµο που ορίζεται από το άρθρο 4 παράγρ.2 του Ν.2523/1997 (όπως προστέθηκε µε το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν 3943/2011 (ΦΕΚ. Α' 66/ ): «Στους υπόχρεους που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ΚΦΕ, επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών διοικητικό πρόστιµο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόµενη υποτροπή». Με τις διατάξεις του άρθρου 9 της απόφασης ΕΣ Α ΕΞ για την εφαρµογή των έµµεσων τεχνικών ελέγχου η ελεγκτική υπηρεσία, µε την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, ζητεί από τον φορολογούµενο και ο τελευταίος υποχρεούται να παράσχει όποια στοιχεία κρίνονται από την ελεγκτική υπηρεσία απαραίτητα ως προς την περιουσιακή κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του φορολογουµένου, της συζύγου και των προστατευόµενων µελών αυτών κατά τις ελεγχόµενες χρήσεις. Μετά τα παραπάνω και για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων κατά την άντληση στοιχείων από τους φορολογούµενους (φυσικά πρόσωπα) ορίζονται τα ακόλουθα έντυπα: α) ιαθέσιµα Περιουσιακά στοιχεία β) Ερωτηµατολόγιο τρόπου διαβίωσης-µεταβολών-υποχρεώσεων γ) Επιστολή προς το φορολογούµενο Τα έντυπα αυτά µπορεί να τροποποιούνται/συµπληρώνονται από τον ελεγκτή ανάλογα µε τα δεδοµένα του φακέλου κάθε υπόθεσης. Θα επιδίδονται στο φορολογούµενο µαζί µε την εντολή ελέγχου ή χωριστά, αλλά οπωσδήποτε µε τη συνοδεία επιστολής προς το φορολογούµενο, ο τύπος της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο. Ο φορολογούµενος συµπληρώνει τα έντυπα και προσκοµίζει κάθε αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη των ισχυρισµών του. Συγκεκριµένα: α) Το έντυπο ιαθεσίµων Περιουσιακών στοιχείων θα επιδίδεται σε δύο αντίτυπα στο φορολογούµενο. Το ένα θα συµπληρώνεται µε τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά την έναρξη της ελεγχόµενης περιόδου και το άλλο µε τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά την λήξη της ελεγχόµενης περιόδου. Παράδειγµα: αν η ελεγχόµενη περίοδος είναι από 1/1/2003 έως την 31/12/2010, θα συµπληρωθούν τα έντυπα µε ηµεροµηνίες 1/1/2003 και 31/12/2010. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου προκύπτει σηµαντική απόκλιση στα περιουσιακά στοιχεία (κάθε µορφής) που αναγράφηκαν στα αντίστοιχα έντυπα έναρξης- λήξης της ελεγχόµενης περιόδου θα επιδίδονται στο φορολογούµενο προς συµπλήρωση έντυπα για τη λήξη κάθε ελεγχόµενης χρήσης. Αν τα ελεγχόµενα έτη δεν είναι συνεχή θα συµπληρωθούν έντυπα για την έναρξη και τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου. Για την απόδειξη των αναγραφοµένων στο έντυπο περιουσιακών στοιχείων ο

3 φορολογούµενος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα σχετικά έγγραφα/ δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ακρίβεια των αναγραφέντων στοιχείων, όπως τίτλους ή συµβόλαια αγοράς ακίνητης περιουσίας, αποδεικτικά έγγραφα ανέγερσης ακινήτων (άδεια οικοδοµής, νοµιµοποιήσεις, ΕΚΚΟ και λοιπά έγγραφα που µπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόµενα για την ακίνητη περιουσία), τίτλους ή συµβόλαια ή τιµολόγια αγοράς των κινητών µέσων, τίτλους ή συµβόλαια ή πράξεις απόκτησης συµµετοχών και λοιπών χρεογράφων, βεβαιώσει/πιστοποιητικά ή αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ενηµερωµένο µε τα διαθέσιµα ποσά κατά την έναρξη ή λήξη της ελεγχόµενης χρήσης και τους δικαιούχους των ποσών αυτών, τίτλους ή συµβόλαια ή τιµολόγια αγοράς των λοιπών επενδυτικών στοιχείων (έργων τέχνης, συλλογών, τιµαλφών και λοιπών στοιχείων αξίας εκάστου 5000 ευρώ και άνω), έγγραφα που να υποστηρίξουν τις τυχόν υπάρχουσες απαιτήσεις έναντι τρίτων (ονόµατα, ποσά κ.λπ.). Στο έντυπο συµπεριλαµβάνεται δήλωση του φορολογουµένου για τα µετρητά που κατείχε σε νοµίσµατα κάθε µορφής. Σε περίπτωση που δεν συµπληρωθεί, θεωρείται από τον έλεγχο ότι ο/η φορολογούµενος, ο/η σύζυγος του και τα προστατευόµενα µέλη αυτών δεν είχαν στην κατοχή τους µετρητά, κατά την έναρξη ή λήξη της αντίστοιχης ελεγχόµενης περιόδου ή Χρήσης. β) Το έντυπο ερωτηµατολόγιο τρόπου διαβίωσης-µεταβολών- υποχρεώσεων επιδίδεται στο φορολογούµενο σε ένα (1) αντίτυπο, επί του οποίου παρέχει στοιχεία για όλα τα έτη για τα οποία ελέγχεται. Στο έντυπο αυτό παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο διαβίωσης του φορολογουµένου, του/της συζύγου και των προστατευοµένων µελών αυτών, για τις µεταβολές των περιουσιακών τους στοιχείων και για τις υφιστάµενες υποχρεώσεις τους για όλα τα ελεγχόµενα έτη. γ) Το έντυπο Επιστολή προς το φορολογούµενο συνοδεύει υποχρεωτικά τα δύο προηγούµενα έντυπα, περιέχει την προθεσµία που δίδεται στο φορολογούµενο για συµπλήρωση αυτών και την πράξη κοινοποίησης. Ακριβές αντίγραφο Η Προϊσταµένη της γραµµατείας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

4 :~~WW.~-!'M~~~~ l"" <"""'~_'_~. ""~-_~"_~~-"~~"""'."""""""'"~'-Ι<'~'~'"''''''''''''''''''"'.'J.<,''''..Cγ;,~",.!.,,,,~,;;;,,,,,~...,,~~,~if&:~.'''-:-~*~'''''';''''''':''':"''''"",;".,..!",.;,;., '';,';;j'''''-''''''''','''':>ίl. ;,;..'IιU,'.,ο;.'i_. ~Iό.>t.,~~"ιι.m-,"""_;;~f'<.... ""-''''',ο,'.,;"'iiί'c;::..;. *'-~,,~Ο';'.,.... ~.,,. '''';~~~;~~,;i:fri,'μ.-1t',j'fft~~~'ι:"'""".~ Ό.,~' ~ ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔιΝΣΗ ΦOPOΛOΓlΚΩN ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.;.I!η*ι::λλλλ~EΠΩNYIiIIO ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1

5 ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7

6 ω ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7

7 - Ι Α ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 Ο 0]3: ~ig ~.. Ι Ι "".9.~!H~ i.~

8 U'I ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7

9 ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7

10 -''''''''-''1'''._''._" ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 ΕΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙ. ΠΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (σε περυπωση που ο Φορ/νος ή ο/η σύζυγος είναι υποκειμενοι στις διατάξεις του ΚΦΑΣ) 7

11 ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 ;::ι ~ s:c m ~ > Q:::ι :;:) Ζ m :::ι m Ζ Ξm :;:) ~ Ο :::ι :;:) Μ m 'τj ; ~ Ζ :ι:.!"" 00

12 _..,._;_..,"',....,'~",."..~ ;,.-y"';.,.'_r""'"''''''''''''''"''''"-'-''._.~'',,..c...",,""" "~'. _~ ~.~,.c _"""-."._~~.u~.,~'~_---".'--n"'-'.,""--c~.. "-_. -'~"''''.,''''-~7''ot'''.;".,'-'c.. -";;.,.=.',..o,~.";,:; """' ""~""""«;.;".4-,"-"'.""'""'".,..-~'O""'""~-"1"'-,... ~,,ί~.""--j.'_,,',;-,,- ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 Ζ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΠΟΙΧΕΙΑ και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Η. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΡΗΤΑ Θ. ΔΗΛΩΣΗ Δηλώνω ότι όλες οι πληροφορίες που ανέυραψα στη Δήλωση αυτή είναι αληθείς. Γνωρίζω ότι όσοι αρνούνται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδήματος υπόκεινται στις συνέπειες των άρθρων 4 και 9 του Ν.2523/97. / /201 ΟΦορολογούμενος Ο/Η Σύζυγος 9

13 ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 Ι. ΟΔΗΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΟΙΧΕΙΑ Στο παρόν έντυπο Διαθέσιμων Περιουσιακών Στοιχείων θα πρέπει να συμπεριλάβετε όλα τα περιουσιακά στοιχε(α που κατέχετε εσε(ς, ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη σας, όπως αναγράφονται στους οικείους πίνακες. ΑκΙνητα που έχετε συμπεριλά8ει στα υπο8λη8έντα 'Εντυπα Δήλωσης Ακινήτων (Ε9) δεν απαιτειται να τα επαναγράψετε στο ΠαΡ6ν έντυπο. Αναγράψτε μ6νο τον αντlστoιxo αρι8μ6 του ακινήτου απ6 το έντυπο Ε9 και επισυνάψτε, προαφεπκά, φωτοτυπία του. Όπου ο χώρος στους επιμέρους πίνακες του παρόντος εντύπου δεν επαρκεί, επισυνάψτε αντ(γραφο της σχετικής σελίδας. Τα στοιχεία που θα αναφέρετε στο παρόν έντυπο θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικά αποδεικτικά στοιχε(α. Στον πίνακα Β και στη στήλη «οικόπεδο/αγροτεμάχιο επί του οποίου υφίσταται το κτίσμα» αναφέρετε τον αντίστοιχο αριθμό του οικοπέδου/αγροτεμαχίου από τον πίνακα Α. Ως Αξία Κτήσης στους πίνακες Α και Β αναγράψετε την πραγματική αξία. Ως έτος κτήσης περιουσιακού στοιχείου αναγράψτε το έτος κατά το οποίο συντάχθηκε το έγγραφο/τίτλος απόκτησής του. Στοιχεία που πρέπει να επισυναφθούν: Τίτλοι ή συμβόλαια αγοράς ακίνητης περιουσίας, αποδεικτικά έγγραφα ανέγερσης ακινήτων (άδεια οικοδομής, νομιμοποιήσεις, ΕΚΚΟ και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για την ακίνητη περιουσία σας-πίνακες Α και Β). Ισχύει και για ακίνητα που δεν θα δηλωθούν στο παρόν έντυπο αφού είχαν συμπεριληφθεί σε υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9). Τίτλοι ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των κινητών μέσων που διαθέτετε καθώς και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για αυτά στο σχετικό πίνακα Γ'. Τίτλοι ή συμβόλαια ή πράξεις απόκτησης συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων καθώς και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα στο σχετικό πίνακα Δ'. Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά ή αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ενημερωμένο με τα διαθέσιμα ποσά κατά την έναρξη ή λήξη της ελεγχόμενης χρήσης και τους δικαιούχους των ποσών αυτών. Βεβαιώσεις από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργαστήκατε για τις υπό έλεγχο χρήσεις, ότι δεν διατηρούσατε άλλους λογαριασμούς στο όνομά σας ή στο όνομα του/της συζύγου σας ή στο όνομα των προστατευομένων μελών σας, εκτός από εκείνους που ήδη αναγράψατε στην Δήλωση αυτή. 10

14 Τίτλοι ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των λοιπών επενδυτικών στοιχείων (έργα τέχνης, συλλογές, τιμαλφή και λοιπά στοιχεία αξίας εκάστου 5000 ευρώ και άνω) που διαθέτετε καθώς και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για αυτά στο σχετικό πίνακα ΣΤ'. ΈγγραΦα που διαθέτετε που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για τις απαιτήσεις σας έναντι τρίτων (ονόματα, ποσά κ.λπ.). Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον πίνακα ΗΌ Συμπεριλαμβάνονται μετρητά σε νομίσματα κάθε μορφής. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί, ο έλεγχος θα θεωρήσει ότι κατά την έναρξη ή λήξη της αντίστοιχης χρήσης δεν είχατε διαθέσιμα μετρητά. ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 Στοιχεία εκ των ανωτέρω που ήδη είχατε συνυπο6άλει με τις οικείες δηλώσεις φορολογίας Εισοδήματος δεν απαιτείται να επισuναφ{jούν. 11

15 ~, i~ ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔιΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Για την/τις ελεγχόμενη/ες χρήση/εις:. Α. Βασικές πληροφορίες Στοιχεία ελεγχομένου Ονοματεπώνυμο:. ΑφΜ:. Ημερομηνία Γέwησης Τόπος Γέwησης. Τόπος καταγωγής από: Πατέρα:... Μητέρα:,. Επάγγελμα: Δ/νση επαγγ/τος. Τηλέφωνο εργασίας. Τηλέφωνο οικίας '". Τηλέφωνο κινητό:. E-maiI Εργασίας. Προσωπικό:. 'Εγγαμος DΆγαμος D Στοιχεία συζύγου Ονοματεπώνυμο συζύγου:. ΑΦΜ συζύγου:. Ημερομηνία Γέwησης συζύγου: Τόπος γέwησης. Τόπος καταγωγής από: Πατέρα: Μητέρα:. Επάγγελμα συζύγου: Δ/νση Επαγγ/τος. i. 1 1

16 ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 Στοιχεία TΙκvωνΙΠpoστατευόμενων μελών π... _.._.. 'λ ;Λ _.-._... _.,.. ΤΕΚΝΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Όνομα ΕΙδος Έτος ΣxoλεΙo-σxoλ~ Πόλη Έτος Έτος απόκτησης υγγένειας γέννησης φοιτησης ισαγωγ~ς (βεβαιωση) στο σχολειο/ ΠτυχΙου Μεταπτυσxoλ~ χιακού υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση τα τέκνα; Ι ΝΑΙ Ι ΌΧΙ Αν είστε διαζευγμένος ~ Έχετε την επιμέλεια των τέκνων; Ι ΝΑΙ ] ΌΧΙ Στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου Ονοματεπώνυμο:. ΑΦΜ:. Τηλέφωνο εργασίας. Τηλέφωνο κινητό:. . Β. Ερωτήσεις 2. Σε περίπτωση που είστε διαζευγμένος ή σε διάσταση, καταβάλετε διατροφή συζύγου ή τέκνων; ΝΑΙ D ΟΧΙ D Αν ναι, αναφέρετε στοιχεία ατόμων και ποσά για κάθε ελεγχόμενο έτος,t! 2

17 !)~ f ~ c' ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 τον αοι6υο παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των κατοικιών σας (κύρια, εξοχική ή δευτερεύουσα), για κάθε Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 4. Αναγράψτε τα πιο κάτω στοιχεία για λογαριασμούς σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας για κάθε ελεγχόμενο έτος. Αν δεν έχετε τα ακριβή στοιχεία, αναφέρετε οπωσδήποτε τις εταιρείες με τις οποίες έχετε συμβληθεί για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας και τους αριθμούς σταθεοών και κινπτών τπλεφώνων ανό )(οnστn!uέλοc τ 3

18 ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 5. Σε περίπτωση απόκτησης ή άλλης μεταβολής περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων) από αγορά, κληρονομιά, γονική παροχή κ.λπ. σε κάποιο από τα ελεγχόμενα έτη. Συμπληρώστε τα ποσά που καταβάλατε, και τα λοιπά στοι'χ'είανια κάθε ελεν'χ'ό $, ~ ~_! ~ ~ Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 6. Καταβάλατε εισφορές (υποχρεωτικές και προαιρετικές) σε ασφαλιστικά ταμεία, συλλόγους, επιμελητήρια, κ.λπ. οργανώσεις κατά τα ελεγχόμενα έτη; Αν ναι, αναφέρετε που και για ποια έτ". 4

19 ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 7; Διαθέτατε πιστωτικές κάρτες εσείς, ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη σας κατά τα ελενχόμενα ΝΑΙΟ έτη; ΟΧΙ D Στις κάρτες περιλαμβάνονται και οι τυχόν επαγγελματικές που χρησιμοποιούσατε κατά τα ελεγχόμενα έτη. 8. Αναφέρετε κάθε είδους δάνεια που λάβατε κατά τα ελενχόμενα έτη, συμπληρώνοντας τον πίνακα: Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία οφειλόμενου υπολοίπου, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 5

20 ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 10. Συμπληρώστε τον ακόλουθο πινακα, εφόσον εσεις, ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη σας συμμετειχατε σε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα (ζωής, υγειας, κ.λπ.) κατά τα ελενυόυενα έτ Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 11. Αν ασφαλισατε κάποιο/α από τα ακινητά σας κατά τα ελεγχόμενα έτη συμπληρώστε τον παοακάτω πινακα. Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 6

21 ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 12. Αν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για διδακτρα σε σχολεια κάθε μορφής εκπαιδευσης ή φροντιστήρια κάθε μορφής, κατά τα ελεγχόμενα έτη, συμπληρώστε τον παρακάτω πινακα. Αν δεν έχετε τα πιο πάνω στοιχεία ποσών, αναφέρετε υποχρεωτικά τα λοιπά στοιχεία. 13. Αναφέρετε τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις προς τριτους κατά τα ελεγχόμενα έτη. Αν ναι, αναφέρετε στοιχεία και ποσά για κάθε ελεγχόμενο έτος 7

22 ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 14. Αναφέρετε τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς) που διατηρούσατε ή συμμετειχατε (εσεις προσωπικά, ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη σας) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά τα ελεγχόμενα έτη. Περιλαμβάνονται και οι λογαριασυοι που άνοιιαν και έκλεισαν κατά τη διάρκεια των ελενυό Σημείωση: Οι πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν tvτυπo αφορούν τον ελεγχόμενο, τονhην σύζυγο αυτού και τα προστατευόμενα μtλη αυτών, για όλα τα ελεγχόμενα διαχειριστικά tτη. ΔΗΛΩΣΗ Δηλώνω ότι όλες οι πληροφορίες που ανέγραψα στο Έντυπο αυτό είναι αληθείς και αποδεικνύονται από σχετικά έγγραφα ή στοιχεία. Γνωρίζω ότι όσοι αρνούνται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδήματος υπόκεινται στις συνέπειες των άρθρων 4 και 9 του Ν.2523/97. Ι 1201 Ο Φορολογούμενος Ο/Η Σύζυγος Η παρούσα Δήλωση Ερωτηματολόγιο ΤΡόπου Διαβίωσης μπορεί να τροποποιείται/συμπληρώνεται από τον ελεγκτή, ανάλογα και με τα δεδομένα της ελενχόμενης υπόθεσης. 1/ 8

23 ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΗ-5Ρ7 Ι ~ 1. ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 11 ~ ~ ~! ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ Αξιότιμε κύρι. Σκοπός των εντύπων «Διαθέσιμα Περιουσιακά ΣτοιχεΙα» και «Ερωτηματολόγιο Τρόπου Διαβfωσης-Μεταβολtς- Υποχρεώσεις» που επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες αναγκαίες στο φορολογικό έλεγχο που διεξάγουμε μετά από την αριθ Εντολή Ελέγχου. Τα έντυπα μπορούν να συμπληρωθούν από εσάς ή από εκπρόσωπο που θα ορίσετε με δική σας ευθύνη για το περιεχόμενο των απαντήσεων. Οι απαντήσεις και τα στοιχεία που θα παρέχετε αφορούν εσάς προσωπικά, τον/την σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη σας. Η Υπηρεσία μας δεσμεύεται για το απόρρητο των πληροφοριών που θα θέσετε στη διάθεση του ελέγχου. Με την υποχρεωτική συμπλήρωση των εντύπων αυτών αναλαμβάνεται την ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών, καθόσον όσοι αρνούνται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδήματος υπόκειται στις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Παρακαλούμε για την επιστροφή των συνημμένων Εντύπων στην υπηρεσία μας μετά τη συμπλήρωσή τους και εντός χρονικού διαστήματος δέκα (1Ο) ημερών. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή απορίες για τη συμπλήρωση των Δηλώσεων παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: ι, ~ il Ο προϊστάμενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Η παρούσα επιστολή και τα συνημμένα έντυπα επιδόθηκαν στ ν την στο κατάστημα επί της οδού, όπου βρίσκεται η έδρα τ. Ο ΕΠΙΔΟΥΣ Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 1. Ισχύουσες διατάξεις (Άρθρο 67Β Ν. 2238/1994) 1 1.1. Προσδιορισµός αποτελεσµάτων (Παράγραφος 1) 2 Ο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων µε έλεγχο µπορεί να διενεργείται και µε την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 ΠΟΛ.1067/20.3.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method).

1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜA Γ Αθήνα, 24 / 12 / 2013 ΠΟΛ. 1270 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις 1.1. Ν. 2238/1994 1 1.1.1. Άρθρο 66 - Φορολογικός έλεγχος 1. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12)

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) ΠΟΛ.: 1051 ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/28-1-2004) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 10 του ν. 3255/2004 (Α 138) και 5 παρ. 14 του ν. 3296/2004 (Α 253) Άρθρο 10 Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Γ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος:

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος:

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα, Ιούνιος 2015 0 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜA Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα, Απρίλιος 2015 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 24/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. Δ/ νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 Page ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ.170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4183/2013] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα «Φορολογική Δήλωση για Φυσικά πρόσωπα 2015»

Συμπλήρωμα «Φορολογική Δήλωση για Φυσικά πρόσωπα 2015» Χρήστος Παύλου Ιωάννης Γκούρλιας Συμπλήρωμα «Φορολογική Δήλωση για Φυσικά πρόσωπα 2015» Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων 1. Διαδικαστικά Θέματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1209 ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΗ-Ρ11 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ.1209 ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΗ-Ρ11 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα