ΓΔΛΗΘΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΛΗΘΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ"

Transcript

1 ΓΔΛΗΘΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ Πορζελάνες Μπαηαρίες Καμπίνες Μπανιέρες

2 Αγαπεηνί Φίινη θαη Ππλεξγάηεο, Παο παξνπζηάδνπκε ηνλ λέν καο ηηκνθαηάινγν, ν νπνίνο αθπξώλεη θάζε πξνεγνύκελν θαη ηζρύεη από 1/1/2012. Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηα αθόινπζα: Νη θνξηώζεηο γίλνληαη θαζεκεξηλά από ηηο απνζήθεο καο Logistic (Ι. Λάην & Θξηεδή 99, Αζπξόππξγνο Αηηηθήο), από Γεπηέξα έωο Ξαξαζθεπή θαη ώξεο 08:30-15:30. Ζ κεηαθνξά γίλεηαη κε επζύλε θαη έμνδα ηνπ πειάηε. Θαηά ηελ παξαιαβή παξαθαιείζζε λα ειέγρεηε ηελ αθεξαηόηεηα θαη πνηόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ. Δπηζηξνθέο εκπνξεπκάηωλ δε γίλνληαη απνδεθηέο. Νη ηηκέο δε ζπκπεξηιακβάλνπλ Φ.Ξ.Α. Δπραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία.

3 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΠΔΙ. ΠΔΙ. ΛΗΞΡΖΟΔΠ ΘΝΕΗΛΑ ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ DIAGONAL 4 DROP 5 DIANA 6 CLARA 7 LARISA 8 LENA 8 MARINA 8 ΙΔΘΑΛΔΠ DORIAN 9 ICE 10 YOUNG 11 PEARL 12 DIANA 13 ERICA 14 FIONA 15 ΚΞΑΛΗΝ ΑΘΟΙΗΘΑ ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ ΞΟΝΦΝΛΡΑ 3VIP 29 LOGOS 30 CHEF 31 H2VIP 32 ΠΔΗΟΑ ECO 32 PAOLA 33 NEO 34 RODAS 34 ΚΞΑΛΗΔΟΔΠ CLAUDIA 35 FATIMA 36 CRISTINA QUADRA 39 HELENA 40 ΘΑΚΞΗΛΔΠ ROUND 41 B-CUBE 16 SQUARE 42 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ EUCLIDE 17 FEEL 18 H2VIP 19 LOGOS 20 PICO STYLOS XSMALL 25 NEO 26 RODAS 27 ΠΔΗΟΑ ECO 28 ΓΟΝΚΑΠΑΕ [θαηόπηλ παξαγγειίαο] ΛΡΝΕΗΔΟΔΠ ΞΝΟΠΔΙΑΛΖΠ PLUVIA 46-47

4 ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΛΗΞΡΖΟΔΠ 4 DIAGONAL ΘΥΓ. DIALAA ΛΗΞΡΖΟΑΠ ΔΛΘΔΡΝΠ 50X40cm 330,00

5 ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΛΗΞΡΖΟΔΠ 5 DROP 302,00 ΘΥΓ. DROLAA40 ΛΗΞΡΖΟΑΠ ΔΛΘΔΡΝΠ 40Σ40cm ΘΥΓ. DROLAA60 ΛΗΞΡΖΟΑΠ ΔΛΘΔΡΝΠ 60Σ35cm 330,00 ΘΥΓ. DROLAA70 ΛΗΞΡΖΟΑΠ ΔΛΘΔΡΝΠ 70Σ40cm 390,00

6 ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΛΗΞΡΖΟΔΠ 6 DIANA -RO- ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΑΠ 60cm 49,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΑΠ 50cm 44,50 ΘΥΓ ΘΝΙΥΛΑ ΓΑΞΔΓΝ 200 x 220 x ,00

7 ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΛΗΞΡΖΟΔΠ 7 CLARA -RO- ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΑΠ 60cm 61,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΑΠ 50cm 47,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΑΠ 40cm 28,50

8 ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΛΗΞΡΖΟΔΠ 8 LARISA -RO- 62,50 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΑΠ 60cm LENA -RO- 74,50 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΑΠ ΔΞΗΘΑΘΖΚΔΛΝΠ 55cm MARINA -RO- 30,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΑΠ 40cm

9 ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΙΔΘΑΛΔΠ 9 DORIAN 273,00 ΘΥΓ. DORVAMP ΙΔΘΑΛΖ Σ.Ξ. / Ξ.Π. ΙΔΘΖ ΘΥΓ. BAMGEB ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΠ ΓΝ ΔΞΗΙΝΓΥΛ 190,00 ΘΥΓ. DORCAM ΘΑΕΑΛΑΘΗ ΙΔΘΝ 98,00 ΘΥΓ. DORCW ΘΑΙΚΚΑ ΙΔΘΑΛΖΠ 102,00 ΡΗΚΖ ΠΔΡ: 663,00

10 ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΙΔΘΑΛΔΠ 10 ICE 380,00 ΘΥΓ. ICEVAMP ΙΔΘΑΛΖ Σ.Ξ./Ξ.Π. ΙΔΘΖ ΘΥΓ. ICEBAMG ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΠ ΓΝ ΔΞΗΙΝΓΥΛ 98,00 195,00 ΘΥΓ. ICECAM ΘΑΕΑΛΑΘΗ ΙΔΘΝ ΘΥΓ. ICECW ΘΑΙΚΚΑ ΙΔΘΑΛΖΠ SOFT CLOSE 130,00 ΡΗΚΖ ΠΔΡ: 803,00

11 ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΙΔΘΑΛΔΠ 11 YOUNG ΡΗΚΖ ΠΔΡ: 668,00 142,00 86,00 342,00 ΘΥΓ. YOUVAM ΙΔΘΑΛΖ Σ.Ξ./Ξ.Π. ΙΔΘΖ ΘΥΓ. YOUCAM ΘΑΕΑΛΑΘΗ ΙΔΘΝ ΘΥΓ. YOUCW ΘΑΙΚΚΑ ΙΔΘΑΛΖΠ 260,00 ΘΥΓ. YOUVAS ΙΔΘΑΛΖ ΘΟΔΚΑΠΡΖ ΙΔΘΖ ΘΥΓ. BAMGEB ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΠ ΓΝ ΔΞΗΙΝΓΥΛ 98,00

12 ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΙΔΘΑΛΔΠ 12 PEARL 340,00 ΘΥΓ. PEAVAS ΙΔΘΑΛΖ ΘΟΔΚΑΠΡΖ ΘΥΓ. PEACW ΘΑΙΚΚΑ POLYESTER ΙΔΘΝ 104,00

13 ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΙΔΘΑΛΔΠ 13 DIANA -RO- 75,00 ΘΥΓ ΘΑΕΑΛΑΘΗ ΚΔ ΑΞΙΝ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝ ΘΥΓ ΘΑΙΚΚΑ ΙΔΘΝ 24,50 ΘΥΓ ΙΔΘΑΛΖ Σ.Ξ. /Ξ.Π. 70,00 ΘΥΓ ,00 ΙΔΘΑΛΖ Σ.Ξ./Θ.Π. ΡΗΚΖ ΠΔΡ: 178,00 ΘΥΓ ΙΔΘΑΛΖ ΘΟΔΚΑΠΡΖ 77,50 ΘΥΓ DIANA Combo/SET ΙΔΘΑΛΖ Σ.Ξ. /Ξ.Π. ΚΔ ΘΑΕΑΛΑΘΗ, ΚΖΣΑΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΘΑΙΚΚΑ

14 ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΙΔΘΑΛΔΠ 14 ERIKA -RO- ΘΥΓ ΙΔΘΑΛΖ Σ.Ξ./Ξ.Π. 78,50 ΘΥΓ ΘΑΕΑΛΑΘΗ ΚΔ ΓΗΞΙΝ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝ 84,00 ΘΥΓ ΘΑΙΚΚΑ ΙΔΘΝ 24,00 ΡΗΚΖ ΠΔΡ: 200,00 ΘΥΓ ERICA Combo ΙΔΘΑΛΖ Σ.Ξ./Θ.Π. ΚΔ ΘΑΕΑΛΑΘΗ, ΓΗΞΙΝ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΘΑΙΚΚΑ

15 ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΙΔΘΑΛΔΠ 15 FIONA -RO- 140,50 ΘΥΓ ΙΔΘΑΛΖ Σ.Ξ. ΓΗΞΙΖΠ ΔΜΝΓΝ Ξ.Π. & Θ.Π. (fixing kit) 97,00 ΘΥΓ ΘΑΕΑΛΑΘΗ ΚΔ ΓΗΞΙΝ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝ 58,00 ΘΥΓ ΘΑΙΚΚΑ ΙΔΘΝ ΒΑΟΔΥΠ ΡΞΝ ΡΗΚΖ ΠΔΡ: 308,00 ΘΥΓ FIONA Combo ΙΔΘΑΛΖ Σ.Ξ./Ξ.Π. ΚΔ ΘΑΕΑΛΑΘΗ, ΚΖΣΑΛΗΠΚΝ ΓΗΞΙΖΠ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΘΑΗ ΘΑΙΚΚΑ

16 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΚΞΑΛΗΝ 16 B-CUBE [MAMOLI] 245,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ pop-up ΒΑΙΒΗΓΑ 306,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ (ΤΖΙΖ) ΘΥΓ. 1860/PD40 ΙΝΡΟΝ ΚΔ ΛΡΝΠ 535,00

17 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΚΞΑΛΗΝ 17 EUCLIDE [MAMOLI] 344,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ pop-up ΒΑΙΒΗΓΑ 377,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ (ΤΖΙΖ) 675,00 ΘΥΓ. 1850/PD40 ΙΝΡΟΝ ΚΔ ΛΡΝΠ

18 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΚΞΑΛΗΝ 18 FEEL [MAMOLI] ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ pop-up ΒΑΙΒΗΓΑ 240,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ (ΤΖΙΖ) 300,00 ΘΥΓ. 1840/PD40 ΙΝΡΟΝ ΚΔ ΛΡΝΠ 530,00

19 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΚΞΑΛΗΝ 19 H2VIP [MAMOLI] ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ pop-up ΚΔ ΒΑΙΒΗΓΑ 99,00 ΘΥΓ. 1682/FY19 ΙΝΡΟΝ ΚΔ ΛΡΝΠ 152,00

20 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΚΞΑΛΗΝ 20 LOGOS [MAMOLI] 76,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ pop-up ΒΑΙΒΗΓΑ 114,00 ΘΥΓ. 1722/FC68 ΙΝΡΟΝ ΚΔ ΛΡΝΠ

21 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΚΞΑΛΗΝ 21 PICO [MAMOLI] 218,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ pop-up ΒΑΙΒΗΓΑ 470,00 ΘΥΓ. 1180/PG29 ΙΝΡΟΝ ΚΔ ΛΡΝΠ 218,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ pop-up ΒΑΙΒΗΓΑ ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ 205,00

22 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΚΞΑΛΗΝ 22 PICO [MAMOLI] 270,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ (ΤΖΙΖ) 284,00 ΘΥΓ. 4386/S200 ΛΗΞΡΖΟΝΠ 469,00 ΘΥΓ. 1380/PG29 ΙΝΡΟΝ

23 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΚΞΑΛΗΝ 23 STYLOS [MAMOLI] 250,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ pop-up ΒΑΙΒΗΓΑ 267,00 ΘΥΓ. 4811/S150 ΛΗΞΡΖΟΝΠ (L150mm) pop-up ΒΑΙΒΗΓΑ 311,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ (ΤΖΙΖ)

24 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΚΞΑΛΗΝ 24 STYLOS [MAMOLI] 278,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ «ΘΑΡΑΟΑΘΡΖΠ» ΚΔ ΒΑΙΒΗΓΑ ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ «ΘΑΡΑΟΑΘΡΖΠ» 338,00 ΘΥΓ. 1810/PD40 ΙΝΡΟΝ ΚΔ ΛΡΝΠ 540,00

25 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΚΞΑΛΗΝ 25 XSMALL [MAMOLI] ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ 272,00 ΘΥΓ. 4286/0705 ΛΗΞΡΖΟΝΠ 272,00 ΘΥΓ. 1285/PG29 ΙΝΡΟΝ ΚΔ ΛΡΝΠ 374,00

26 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΚΞΑΛΗΝ 26 NEO [40mm] -RO- ΘΥΓ ΙΝΡΟΝ ΚΔ ΛΡΝΠ 98,00 ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ ΚΔ pop-up ΒΑΙΒΗΓΑ 72,00

27 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΚΞΑΛΗΝ 27 RODAS [35mm] -RO- ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ ΚΔ pop-up ΒΑΙΒΗΓΑ 60,00 ΘΥΓ ΙΝΡΟΝ ΚΔ ΛΡΝΠ 82,00

28 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΚΞΑΛΗΝ 28 ΠΔΗΟΑ ECO [MAMOLI] ΘΥΓ ΛΗΞΡΖΟΝΠ 60,00 ΘΥΓ. 1632/FY30 ΙΝΡΟΝ ΚΔ ΛΡΝΠ 72,00

29 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΘΝΕΗΛΑ 29 3VIP [MAMOLI] 88,50 ΘΥΓ. 7741/0744 ΘΝΕΗΛΑΠ 98,00 ΘΥΓ ΘΝΕΗΛΑΠ 147,50 ΘΥΓ. 7747/0377 ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ ΑΞΝΠΞΥΚΔΛΝ ΛΡΝΠ

30 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΘΝΕΗΛΑ 30 LOGOS [MAMOLI] 91,00 ΘΥΓ. 7729/0754 ΘΝΕΗΛΑΠ 88,00 ΘΥΓ. 7729/0744 ΘΝΕΗΛΑΠ 149,00 ΘΥΓ. 7728/0377 ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ ΑΞΝΠΞΥΚΔΛΝ ΛΡΝΠ ΓΗΞΙΖΠ ΔΞΗΙΝΓΖΠ (JET)

31 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΘΝΕΗΛΑ 31 CHEF [MAMOLI] 197,00 ΘΥΓ. 7726/0779 ΘΝΕΗΛΑΠ 225,00 ΘΥΓ. 7726/0780 ΘΝΕΗΛΑΠ 259,00 ΘΥΓ. 7727/0375 ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ ΑΞΝΠΞΥΚΔΛΝ ΛΡΝΠ ΓΗΞΙΖΠ ΔΞΗΙΝΓΖΠ (JET)

32 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΘΝΕΗΛΑ 32 H2VIP [MAMOLI] ΘΥΓ ΘΝΕΗΛΑΠ 150,00 ΠΔΗΟΑ ECO [MAMOLI] 64,00 ΘΥΓ ΘΝΕΗΛΑΠ

33 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΘΝΕΗΛΑ 33 PAOLA [MAMOLI] 383,00 ΘΥΓ ΘΝΕΗΛΑΠ 450,00 ΘΥΓ. 7507/0756 ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ ΘΑΡΔΘΛΝΚΔΛΖ ΟΝΖ 407,00 ΘΥΓ. 7506/0755 ΘΝΕΗΛΑΠ

34 ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ - ΘΝΕΗΛΑ 34 NEO [40mm] -RO- 79,00 ΘΥΓ ΘΝΕΗΛΑΠ RODAS [35mm] -RO- ΘΥΓ ΘΝΕΗΛΑΠ 68,00 ΘΥΓ ΘΝΕΗΛΑΠ 72,00

35 ΑΘΟΙΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ - ΚΞΑΛΗΔΟΔΠ 35 CLAUDIA -RO- 396,00 ΘΥΓ ΚΞΑΛΗΔΟΑ ΓΥΛΗΑΘΖ (140x40cm) ΘΥΓ «ΑΘΟΙΗΘΖ ΞΝΓΗΑ» 226,50

36 ΑΘΟΙΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ - ΚΞΑΛΗΔΟΔΠ 36 FATIMA -RO- ΘΥΓ «ΑΘΟΙΗΘΖ ΞΝΓΗΑ» 226,50 349,00 349,00 ΘΥΓ ΚΞΑΛΗΔΟΑ ΑΟΗΠΡΔΟΖΠ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖΠ (150x100cm) ΘΥΓ ΚΞΑΛΗΔΟΑ ΓΔΜΗΑΠ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖΠ (150x100cm)

37 ΑΘΟΙΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ - ΚΞΑΛΗΔΟΔΠ 37 CRISTINA [ΘΑΡΝΞΗΛ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ] ΓΗΑΡΗΘΔΡΑΗ ΔΞΗΠΖΠ ΚΔ ΔΜΡΟΑ ΑΜΔΠΝΑΟ (ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΑ) ΘΑΡΝΞΗΛ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ. ΔΛΖΚΔΟΥΘΔΗΡΔ ΑΞΝ ΡΝΛ ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΝ ΚΑΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΠΑΠ ΘΥΓ. V6320 ΚΞΑΛΗΔΟΑ ΑΞΙΖ (140x70cm) ΘΥΓ. V6330 ΚΞΑΛΗΔΟΑ ΑΞΙΖ (150x70cm) ΘΥΓ. V6360 ΚΞΑΛΗΔΟΑ ΑΞΙΖ (160x70cm) 230,00 230,00 230,00 ΘΥΓ. V6340 ΚΞΑΛΗΔΟΑ ΑΞΙΖ (160x75cm) ΘΥΓ. V6350 ΚΞΑΛΗΔΟΑ ΑΞΙΖ (170x75cm) 260,00 260,00 ΘΥΓ. V6370 ΚΞΑΛΗΔΟΑ ΑΞΙΖ (170x70cm) 230,00

38 ΑΘΟΙΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ - ΚΞΑΛΗΔΟΔΠ 38 CRISTINA [ΘΑΡΝΞΗΛ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ] 226,00 ΚΔΓΑΙΖ ΞΝΗΘΗΙΗΑ ΠΔ ΑΜΔΠΝΑΟ (ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΑ) ΘΥΓ. V6305 ΚΞΑΛΗΔΟΑ ΑΞΙΖ (105x70cm) 226,00 ΘΥΓ. V6310 ΚΞΑΛΗΔΟΑ ΑΞΙΖ (120x70cm) 226,00 ΘΥΓ. V6310S ΚΞΑΛΗΔΟΑ ΑΞΙΖ ΚΔ ΘΑΘΗΠΚΑ (120x70cm)

39 ΑΘΟΙΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ - ΚΞΑΛΗΔΟΔΠ 39 QUADRA [ΘΑΡΝΞΗΛ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ] ΓΗΑΡΗΘΔΡΑΗ ΔΞΗΠΖΠ ΚΔ ΔΜΡΟΑ ΑΜΔΠΝΑΟ (ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΑ) ΘΑΡΝΞΗΛ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ. ΔΛΖΚΔΟΥΘΔΗΡΔ ΑΞΝ ΡΝΛ ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΝ ΚΑΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΠΑΠ 430,00 ΘΥΓ. V0770 ΚΞΑΛΗΔΟΑ ΑΞΙΖ 170x70cm ΘΥΓ. V0790 ΚΞΑΛΗΔΟΑ ΑΞΙΖ 170x80cm 485,00 535,00 ΘΥΓ. V0780 ΚΞΑΛΗΔΟΑ ΑΞΙΖ 180x80cm

40 ΑΘΟΙΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ - ΚΞΑΛΗΔΟΔΠ 40 HELENA -RO- 207,50 ΘΥΓ ΚΞΑΛΗΔΟΑ (150x70cm) ΘΥΓ ΚΞΑΛΗΔΟΑ (170x70cm) 226,50 ΘΥΓ ΘΥΓ ,00 120,00 «ΑΘΟΙΗΘΖ ΞΝΓΗΑ» 150x50cm «ΑΘΟΙΗΘΖ ΞΝΓΗΑ» 170x50cm

41 41 ΑΘΟ ΙΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ - ΘΑΚΞΗΛΔΠ ROUND [ΘΑΡΝΞΗΛ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ] 645,00 -RO- 685,00 ΘΩΓ ΘΑΚΞΗΛΑ ΓΩΛΗΑΘΖ ΝΒΑΙ 80x80cm ΘΩΓ ΘΑΚΞΗΛΑ ΓΩΛΗΑΘΖ ΝΒΑΙ 90x90 cm Ύψος: 185cm Ύψος: 185cm ΞΑΛΔΙ ΓΗΑΦΑΛΝ ΚΔ ΑΠΦΑΙΔΠ ΘΟ ΠΡΑΙΙΝ ΞΟΝΦΗΙ ΑΙΝ ΚΗΛΗΝ ΣΟΩΚΔ

42 ΑΘΟΙΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ - ΘΑΚΞΗΛΔΠ 42 SQUARE [ΘΑΡΝΞΗΛ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ] -RO- 560,00 590,00 ΘΩΓ ΘΑΚΞΗΛΑ ΓΩΛΗΑΘΖ ΡΔΡΟΑΓΩΛΖ 80x80cm Ύψος: 185cm ΘΩΓ ΘΑΚΞΗΛΑ ΓΩΛΗΑΘΖ ΡΔΡΟΑΓΩΛΖ 90x90cm Ύψος: 185cm ΞΑΛΔΙ ΓΗΑΦΑΛΝ ΚΔ ΑΠΦΑΙΔΠ ΘΟΠΡΑΙΙΝ ΞΟΝΦΗΙ ΑΙΝΚΗΛΗΝ ΣΟΩΚΔ

43 ΓΟΝΚΑΠΑΕ 43 [ΘΑΡΝΞΗΛ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ] ΕΖΡΖΠΡΔ ΡΝΛ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΙΖΟΖ ΘΑΡΑΙΝΓΝ

44 ΓΟΝΚΑΠΑΕ 44 [ΘΑΡΝΞΗΛ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ] ΕΖΡΖΠΡΔ ΡΝΛ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΙΖΟΖ ΘΑΡΑΙΝΓΝ

45 ΓΟΝΚΑΠΑΕ 45 [ΘΑΡΝΞΗΛ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ] ΕΖΡΖΠΡΔ ΡΝΛ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΙΖΟΖ ΘΑΡΑΙΝΓΝ

46 ΛΡΝΕΗΔΟΔΠ - ΞΝΟΠΔΙΑΛΖΠ 46 PLUVIA ΘΥΓ. PD70 (70x70cm) ΡΔΡΟΑΓΥΛΖ ΛΡΝΕΗΔΟΑ ΘΥΓ. PD80 (80x80cm) ΡΔΡΟΑΓΥΛΖ ΛΡΝΕΗΔΟΑ ΘΥΓ. PD90 (90x90cm) ΡΔΡΟΑΓΥΛΖ ΛΡΝΕΗΔΟΑ 93,00 100,00 150,00

47 ΛΡΝΕΗΔΟΔΠ - ΞΝΟΠΔΙΑΛΖΠ 47 PLUVIA 136,00 ΘΥΓ. PD80R (80x80cm) ΓΥΛΗΑΘΖ ΛΡΝΕΗΔΟΑ 160,00 ΘΥΓ. PD90R (90x90cm) ΓΥΛΗΑΘΖ ΛΡΝΕΗΔΟΑ 208,00 ΘΥΓ. PD10070 (100x70cm) ΑΠΚΚΔΡΟΖ ΛΡΝΕΗΔΟΑ

48 Λ. Νάτο & Κριεζή 99 Ασπρόπσργος Αττικής Τηλ.: , / Κινητό: Fax: /

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ -- 5 ΖΚΔΟΔΠ 5 ΞΑΠΣΑ 09-13/04/2015 10-14/04/2015 655 935 475 550 720 460 550 720 460 INNPERA 4* 525 675 455 AVANTGARDE 4* 525 675 455 METROPARK 4* 525 675 455 525 675 455 TURKISH AIRLINES 09-13/4/2015 A3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Υαληά 30 επηεκβξίνπ 2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Αξηζ.Πξση:7113 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Υαληά 30 επηεκβξίνπ 2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Αξηζ.Πξση:7113 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Υαληά 30 επηεκβξίνπ 2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Αξηζ.Πξση:7113 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1 Σαρ.Δ/λζε : Αγπηά ΠΡΟ Σ.Κ : 73100,Αγπηά 1.Δήκν Υαλίσλ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - -

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - - - - 1 - - ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΗΜΖ ΠΑΚΔΣΟΤ ΠΑΚΔΣΑ / ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΗΜΖ ΚΗΒΩΣΗΟΤ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 713 818 1582 1061 13008 932 805 930 957 1583 933 934 938/CELESTE 938/ROSA 938/PESCA 938/GIALLO 938/VERDE 504

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ PANDA - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΘΩΓΗΘΝΠ 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1242 1242 1242 POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-Γ.Ν.-Κ.Τ.ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΝ»

-Γ.Ν.-Κ.Τ.ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κως, 29/01/2015 2 η Τ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίοσ Αρ.πρωτ.: Γ.Π. 586 Γεληθφ Λνζνθνκείν Οφδνπ «ΑΛΓΟΔΑΠ ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ» -Γ.Ν.-Κ.Τ.ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΝ» -Γ.Λ.-Θ.. ΘΑΙΚΛΝ «ΡΝ ΒΝΒΑΙΔΗΝ» Οικονομική Τπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα 14. Αγοπέρ. Δπαζηηπιόηηηα. Σο υπάπιο ηυν καηαζηημάηυν ζηη σώπα ζαρ είναι ηο ίδιο με ηηρ Κύππος; Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 1

Μάζεκα 14. Αγοπέρ. Δπαζηηπιόηηηα. Σο υπάπιο ηυν καηαζηημάηυν ζηη σώπα ζαρ είναι ηο ίδιο με ηηρ Κύππος; Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 1 Μάζεκα 14 Αγοπέρ Δπαζηηπιόηηηα Σο υπάπιο ηυν καηαζηημάηυν ζηη σώπα ζαρ είναι ηο ίδιο με ηηρ Κύππος; Μαθαίνυ ελληνικά ζηο ΣΕΠΑΚ 1 Δπαζηηπιόηηηα Πος ζςνανηήζαηε και ηι ζημαίνοςν οι παπακάηυ λέξειρ και θπάζειρ;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ

ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΠΔ ΚΔΡΝΣΔΠ Σ.Α, ΝΚΝΙΝΓΑ, ΣΟΖΚΑΡΗΘΑ ΓΗΑΘΔΠΗΚΑ ΗΓΗΩΡΔΠ ΞΔΙΑΡΔΠ (Φπζηθά ή Λνκηθά πξόζωπα) 1. ΑΚΝΗΒΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΘΟΗΡΖΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 7 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.Ζ -Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ» Ιευθ. Θνυζού, Ρ.Θ. 44, Ζπάκλειο Θπήηηρ ΑΦΚ 999161766, Α ΓΝ Ζπακλείος Ρμήμα Ξπομηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΖΙΜΗΑΠΑΘΜΓΜΟ 2013 ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Φ.Π.Α ΟΙ ΣΙΜΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΩΡΙ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ

ΠΖΙΜΗΑΠΑΘΜΓΜΟ 2013 ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Φ.Π.Α ΟΙ ΣΙΜΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΩΡΙ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΠΖΙΜΗΑΠΑΘΜΓΜΟ 2013 ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Φ.Π.Α ΟΙ ΣΙΜΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΩΡΙ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ ΜΟΝΟ ΚΑΣΟΠΙΝ ΤΝΔΝΝΟΗΗ ΔΚΞΝΟΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΡΝΚΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ ΕΩΖΠ & ΓΔΗΑΠ Ξξνο: Ριρ Δπιθευπήζειρ και ηιρ Ιοιπέρ Κονάδερ Ξαπαγυγήρ Ριρ Ξεπιθεπειακέρ ποδιεςθύνζειρ Ρα ποκαηαζηήμαηα, ηοςρ Ξεπιθεπειακούρ Ρομείρ Αζήλα, 20 Ηαλνπαξίνπ 2010 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker Έκδοζη : 1.3 06/10/2011 Copyright 2011 - Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ... 2 1.1 κοπόρ... 2 1.2 ύνοτη... 2 1.3 Πποαπαιηούμενα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) Π Δ Ι Ρ Α Ι Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) Π Δ Ι Ρ Α Ι Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) Π Δ Ι Ρ Α Ι Α ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ) Σατ. Γ/νζη: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01)

Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01) Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01) Ν Γείθηεο Ξνηόηεηαο B01 (Ραρύηεηα Κεηάδνζεο Γεδνκέλσλ ζην Ρκήκα Ππγθέληξσζεο ηνπ Γηθηύνπ Ξξόζβαζεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» α. ΠΓ 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» β. ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008)

«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» α. ΠΓ 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» β. ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008) «ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» ΠΡΟ : ΚΟΙΝ : Πίλαθα Απνδεθηώλ ΗV ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΩ ΓΝΖ ΔΦΟΓ. ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ Σειέθσλν: 25410-35466 Φ.600.163/178/13779.1551 Ξάλζε, 12 Ηνπλ 2014 πλεκκέλα: Γύν (2) θύιια ΘΕΜΑ: XET:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΕΥΛΥΛ ΑΛΑΠΣΔΠΖΠ ΠΔ ΓΔΥΟΓΗΘΔΠ ΔΘΡΑΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τπέξε με ηην καπδιά ζος Για ηην καπδιά ζος

Τπέξε με ηην καπδιά ζος Για ηην καπδιά ζος Αλνηθηόο Αγώλαο Γξόκνπ Αλδξώλ & Γπλαηθώλ 3 & 8 Υηιηόκεηξα Τπέξε με ηην καπδιά ζος Για ηην καπδιά ζος Σςνδιοπγανωηέρ: Τπέξε με ηην καπδιά ζος Για ηην καπδιά ζος Όινη γλσξίδνπλ φηη ην ηξέμηκν είλαη έλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD 1.4 TB 105hp 1368 Progression Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΝΓΖΓΝ & ΠΛΝΓΖΓΝ MULTISTAGE ΓΗΞΙΝΗ ΞΟΝΔΛΡΑΡΖΟΔΠ ΔΚΞΟΝΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ ΞΗΠΥ ΦΥΡA LED & ΔΚΞΟΝΠ ΦΥΡΑ ΖΚΔΟΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑ ΚΔ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ D.N.A.

Διαβάστε περισσότερα