ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ ΚΙΑΜΟΤ Νόλε Μαξαβειάθε, Γπ. Φημικόρ, ΥΠΠΟ, ΚΔ ΔΠΚΑ, Σηοά Βαπδινογιάννη, 73100, Φανιά Γηάλλλεο Υξηζηνδνπιάθνο Απσιηέκηων Μησανικόρ, ΥΠΠΟ, ΚΔ ΔΠΚΑ, Σηοά Βαπδινογιάννη, 73100, Φανιά Λέξειρ κλειδιά: ΤΣΙΜΔΝΤΟ, διάβπωζη, ςδπαςλική άζβεζηορ, μακποποπώδη διαπνέονηα επισπίζμαηα, διαπνέονηα οπςκηά σπώμαηα ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Σν ηζηνξηθό θηίξην πνπ ιεηηνπξγεί σο Αξραηνινγηθό Μνπζείν Κηζάκνπ παξνπζίαζε πξνβιήκαηα δηάβξσζεο, ηα νπνία πξνέθπςαλ θαηά θύξην ιόγν από ιαζεκέλεο επηινγέο απνθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο, όπσο ε εθηεηακέλε ρξήζε ηζηκεληνθνληακάησλ θαη ε κε εθαξκνγή εμσηεξηθνύ επηρξίζκαηνο. Οη αζηνρίεο αληηκεησπίζηεθαλ κε θξηηήξηα πνπ απέβιεπαλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πξνεγνύκελσλ επεκβάζεσλ κε ηελ ειάρηζηε πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ θηηξίνπ, όπσο π.ρ. ε ρξήζε θαηάιιεισλ θαη ζπκβαηώλ πιηθώλ κε ηα ππάξρνληα, όπνπ απηό ήηαλ δπλαηόλ. Η εθηεηακέλε παξνπζία πγξαζίαο θαη αιάησλ αληηκεησπίζηεθαλ κε δηαπλένληα θνληάκαηα κε βάζε ηελ πδξαπιηθή άζβεζην, επηρξίζκαηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ κε άζβεζην θαη θπζηθέο ώρξεο γηα ην εμσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ, θαζώο θαη εθαξκνγή εηδηθώλ πνιπζηινμαλίσλ γηα ηελ αδηαβξνρνπνίεζε θαη πξνζηαζία δηαβξσκέλσλ ιίζσλ. Οη εθηεηακέλεο πεξηνρέο κε άιαηα θαζαξίζηεθαλ κε επηζέκαηα ζεπηoιίζνπ κε απηνληζκέλν λεξό. Η ζπγθέληξσζε ησλ εμαγνκέλσλ αιάησλ ειέγρζεθε κε αγσγηγνκεηξηθέο κεηξήζεηο ησλ επηζεκάησλ. Δπίζεο εθαξκόζηεθε δηαπλένλ ρξώκα κε βάζε ην ππξηηηθό θάιην ζηνπο εζσηεξηθνύο ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ θαη δελ παξνπζίαζε πξνβιήκαηα απνθόιιεζεο από ην ππόζηξσκα. Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο απνπεξαηώζεθαλ ην 2004 θαη επέηξεςαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ από ην 2006, ρσξίο ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ κέρξη ζήκεξα. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ: ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑΒΡΧΗ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ Σν Μνπζείν Κηζάκνπ είλαη έλα δηώξνθν ιίζηλν θηίξην πνπ ηκήκαηά ηνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πηζαλόηαηα ην δεύηεξν κηζό ηνπ 16 νπ αηώλα, θπξίσο ην 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 ζνινζθέπαζην ηζόγεην ηκήκα ηνπ, ελώ ν όξνθνο θαη ε εμσηεξηθή ζθάια ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ είλαη κεηαγελέζηεξεο επηζθεπέο ηεο πεξηόδνπ ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Σν θηίξην αλαζηειώζεθε ξηδηθά ππό ηελ επνπηεία ηνπ ΤΠΠΟ δηα κέζνπ πεξηθεξεηαθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Β ΚΠ κε θνξέα πινπνίεζεο ηνλ Οξγαληζκό Αλάπηπμεο Γπηηθήο Κξήηεο. ην αλαζηεισκέλν θηίξην, πνπ επξόθεηην λα ιεηηνπξγήζεη σο Αξραηνινγηθό Μνπζείν, επηζεκάλζεθαλ ηνλ ρεηκώλα ηνπ 2003 ζεκαληηθά πξνβιήκαηα δηάβξσζεο, όπσο εκθάληζε πγξαζίαο θαη επδηάιπησλ αιάησλ, απνθόιιεζε ηνπ ρξώκαηνο ησλ εζσηεξηθώλ ηνίρσλ, θαζώο θαη εθηεηακέλε δηάζξπςε δνκηθώλ ζηνηρείσλ, όπσο ιίζσλ θαη θνληακάησλ. Απηά ηα πξνβιήκαηα, νθείινληαλ θαηά θύξην ιόγν ζε ιαζεκέλεο επηινγέο απνθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο, όπσο ε εθηεηακέλε ρξήζε ηζηκεληνθνληακάησλ θαη ε κε εθαξκνγή ζην θηίξην εμσηεξηθνύ επηρξίζκαηνο, ην νπνίν ζα πξνζηάηεπε από ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ζα αληηκεηώπηδε επίζεο πηζαλή αζηνρία ησλ ελεκάησλ ζηελ ηνηρνπνηία Δηθόλα 1. Άπνςε ηεο βόξεηαο εμσηεξηθήο πιεπξάο κε ηηο % ηηκέο πγξαζίαο ζηα ζεκεία πνπ κεηξήζεθαλ θαη κε εληνπηζκέλν κέησπν πγξαζίαο ζην ύςνο ησλ ζόισλ θαη θνληά ζην δάπεδν Η θαηάζηαζε δηάβξσζεο ηνπ θηηξίνπ θαηεγξάθε κε καθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο επηζεκάλζεθαλ νη ζέζεηο εληνπηζκέλεο θαη εθηεηακέλεο πγξαζίαο θαη ζπζρεηίζζεθαλ κε ηα αίηηα δεκηνπξγίαο. Αθνινύζεζαλ κεηξήζεηο ηεο επηθαλεηαθήο πγξαζίαο ζηνπο πεξηκεηξηθνύο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 ηνίρνπο εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά κε πγξόκεηξν Protimeter Mini ΙΙΙ, θαζώο θαη εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο δεηγκάησλ αιάησλ από ιίζνπο θαη θνληάκαηα Δηθόλα 2. Άπνςε δπηηθήο εμσηεξηθήο πιεπξάο κε εληνπηζκέλε πγξαζία ζην ύςνο ησλ ζόισλ θαη ηηο % ηηκέο πγξαζίαο λα αλαγξάθνληαη ζηα ζεκεία κέηξεζεο Η απνδεθηή ηηκή πγξαζίαο ζε κηα ηνηρνπνηία θηάλεη ην 25% (Biscontin, 1993). ην ηζόγεην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ, εμσηεξηθά ηεο βόξεηαο θαη δπηηθήο πιεπξάο, νη κέζεο ηηκέο επηθαλεηαθήο πγξαζίαο (%) πνπ κεηξήζεθαλ είλαη κεγαιύηεξεο ησλ απνδεθηώλ, όπσο θαίλεηαη θαη ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ αθνινπζνύλ (βι. Δηθ. 1-2). Δπίζεο εληνπίδεηαη πγξαζία (60%) ζε ζεκεία πςειόηεξα από ην έδαθνο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζην ύςνο ησλ ζόισλ, όπνπ είραλ γίλεη επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο ζην ππεξθείκελν δάπεδν κε ηελ ρξήζε ειαθξνκπεηόλ. ηελ βόξεηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ θαη ζηνλ δηαζηξσκέλν κε θπβόιηζνπο πεδόδξνκν παξαηεξείηαη κία δώλε κε έληνλε πγξαζία θαη βιάζηεζε πνπ εθηείλεηαη ζε πιάηνο 1-1,6 κ. (βι. Δηθ. 1). Απηή νθείιεηαη ζηελ θιίζε ηνπ πεδόδξνκνπ πξνο ην Μνπζείν θαη πξνηείλεηαη, παξ όιε ηελ κόλσζε ησλ ζεκειίσλ, ε δηόξζσζε ηεο θιίζεο ησλ θπβόιηζσλ, νη νπνίνη άιισζηε εδξάδνληαη ζε άκκν. Η λόηηα εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηζνγείνπ δελ παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηα πξνβιήκαηα πγξαζίαο θαη απηό νθείιεηαη ζηελ θαιή έθζεζή ηεο ζηνλ ήιην. Σα πξνβιήκαηα πγξαζίαο αληαλαθιώληαη θαη ζην εζσηεξηθό ηκήκα ηνπ ηζνγείνπ ζε αληηζηνηρία κε ηηο ζέζεηο πνπ εληνπίζζεθαλ ζην εμσηεξηθό θηίξην. πγθεθξηκέλα, ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ ε δηάβξσζε από ηελ πγξαζία (40-60%) θαη ηελ δξάζε ησλ αιάησλ εθδειώλεηαη κε απνθόιιεζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 ηεο βαθήο ζε πνιιά ηκήκαηα, όπσο εζσηεξηθνί ηνίρνη ηνπ ηζνγείνπ θαη πεξηκεηξηθνί ηνίρνη ηνπ νξόθνπ (βι. Δηθ. 3). Δηθόλα 3. Η ΒΑ γσλία ζην εζσηεξηθό ηκήκα ηνπ νξόθνπ κε έληνλε πγξαζία θαη απνθόιιεζε βαθήο. Έληνλα πξνβιήκαηα δηάβξσζεο παξνπζηάδνπλ όινη νη ζόινη ηνπ ηζνγείνπ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί από ςακκηηηθνύο αζβεζηόιηζνπο (ακκνπδάξεο) κε κεγάιν πνξώδεο (30-40%). πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη εθηεηακέλε δηάζξπςε ησλ ιίζσλ θαη εκθάληζε αιάησλ (βι. Δηθ. 4). Πηζηεύεηαη όηη ε ρξήζε ειαθξνκπεηόλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δαπέδνπ πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ηνπο ζόινπο επζύλεηαη γηα ηελ έληνλε παξνπζία αιάησλ ζηελ επηθάλεηα ησλ ζόισλ θαη σο εθ ηνύηνπ θαη ηελ θζνξά ησλ ιίζσλ. Απηό είλαη έλα θαηλόκελν πνπ απαληάηαη ζπρλά ζε ηζηνξηθά θηίξηα πνπ αλαζηειώλνληαη κε ηελ ρξήζε ηζηκέληνπ ή παξαγώγσλ ηνπ θαη έρεη ηεθκεξησζεί εξγαζηεξηαθά θαη βηβιηνγξαθηθά (Moropoulou, 2000). Δθηηκήζεθαλ εξγαζηεξηαθά θαη κε πηινηηθέο δνθηκέο νη εξγαζίεο πνπ ζα αληηκεηώπηδαλ ηα πξνβιήκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ επεκβάζεσλ κε ηελ ειάρηζηε πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ θηηξίνπ, όπσο π.ρ. ε ρξήζε θαηάιιεισλ θαη ζπκβαηώλ πιηθώλ κε ηα ππάξρνληα, όπνπ απηό ήηαλ δπλαηόλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 2. ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΓΟΚΙΜΔ ΚΑΙ ΠΙΛΟΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟ ΜΝΗΜΔΙΟ Δμεηάζζεθαλ δείγκαηα αιάησλ από ηνπο ζόινπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζύζηαζήο ηνπο κε ηελ ππέξπζξε θαζκαηνζθνπία (FTIR) θαη ηνλ θζνξηζκό αθηίλσλ Υ (EDXRF). Δπίζεο, ην πνζνζηό ησλ επδηάιπησλ αιάησλ ππνινγίζηεθε κε κεηξήζεηο ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο δηαιπκάησλ ησλ αιάησλ, κε ην αγσγηκόκεηξν (Crison GLP 31) θαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν NORMAL 13/83. Η EDXRF ρξεζηκνπνίεζε ηηο ξαδηελεξγέο πεγέο θαδκίνπ 109 Cd θαη ζηδήξνπ 55 Fe, αληρλεπηή από εκηαγσγό ππξηηίνπ-ιηζίνπ Si(Li), εληζρπηή ζήκαηνο TC-244 θαη ην πξόγξακκα AXIL (RN) γηα ηελ αλάιπζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ. Η FTIR πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ππέξπζξν θαζκαηνθσηόκεηξν Perkin Elmer system Σα θάζκαηα ζπιιέρζεθαλ κεηξώληαο ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ θπκαηαξηζκό Δηθόλα 4. Ιζόγεην, αλαηνιηθή αίζνπζα, βόξεην ηόμν δπηηθνύ ηνίρνπ. Λεπηνκέξεηα από ηνλ ζόιν κε ηελ παξνπζία αιάησλ θαη ηηο % ηηκέο ηεο πγξαζίαο. ηα ζεκεία ησλ ζόισλ ηνπ ηζνγείνπ κε κεγάιε ζπγθέληξσζε αιάησλ εθαξκόζηεθαλ επηζέκαηα (5x5 cm) κε ηελ απνξξνθεηηθή άξγηιν από ζεπηόιηζν θαη απηνληζκέλν λεξό. Απηή ε εξγαζία εθξίζε απαξαίηεηε γηαηί ζπκβάιεη ζηνλ απεγθισβηζκό ησλ ππαξρόλησλ αιάησλ (Simon, 2004). Γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο αθαιάησζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνύλ νη ρξόλνη εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ίζεο πνζόηεηεο ζεπηνιίζνπ θαη 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 λεξνύ. Μεηξήζεθε ε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα ησλ επηζεκάησλ ζεπηνιίζνπ κεηά από εθαξκνγή 48 σξώλ. Γηαπηζηώζεθε όηη κεηά από δύν 48σξα νη ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ησλ επηζεκάησλ ειαηηώζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά (ηειηθή ηηκή 102 κs/cm από αξρηθή ηηκή 1580 κs/cm), γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ αιάησλ. Μεηά ηελ αθαιάησζε, είλαη εκθαλήο ε επηθαλεηαθή ζπλεθηηθόηεηα ησλ θόθθσλ ησλ ιίζσλ, πνπ ζα επέηξεπε ηελ εθαξκνγή πξνζηαηεπηηθνύ επηρξίζκαηνο. ηελ Δηθόλα 5 παξνπζηάδεηαη ηκήκα ησλ ζόισλ θαηά ηελ δνθηκή αθαιάησζεο. Δηθόλα 5. Ιζόγεην, ηκήκα ζόισλ κε εθαξκνγή ζεπηνιίζνπ γηα ηελ αθαιάησζε ησλ ιίζσλ Οη κεγάιεο ηηκέο αιάησλ θαη πγξαζίαο πνπ κεηξήζεθαλ ζηνπο ζόινπο ηνπ ηζνγείνπ ζπλεγνξνύλ ζηελ εθαξκνγή ελόο δηαπλένληνο επηρξίζκαηνο θαηά ηεο πγξαζίαο θαη αιάησλ. Γνθηκάζηεθαλ δηάθνξα καθξνπνξώδε δηαπλένληα επηρξίζκαηα πνπ θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην, θαη δηαπηζηώζεθε όηη ην Αlbaria SP2 παξνπζηάδεη ηελ θαιύηεξε αληνρή ζηελ ηερλεηή γήξαλζε κε άιαηα ζεητθνύ λαηξίνπ, θαη είλαη απηό πνπ έρεη κεγάιν πνζνζηό πόξσλ κε αθηίλα από 1 έσο 10 κm, ζύκθσλα θαη κε ηηο αλαιύζεηο ηεο πνξνκεηξίαο Hg, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα. Σν Αlbaria SP2 είλαη έλα αθπγξαληηθό ζύζηεκα δηαπλένληνο επηρξίζκαηνο ηεζζάξσλ ζηξσκάησλ, πνπ ζπκβάιεη ζηελ εμπγίαλζε ησλ ηνίρσλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί από αλεξρόκελε θαη θπθινθνξνύζα πγξαζία θαη ηελ επηζεηηθή δξάζε ησλ αιάησλ. Αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 998/1 γηα επηρξίζκαηα εμπγίαλζεο θαη είλαη εγθεθξηκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν από ηελ WTA (Bulletin WTA, 2000). Με ην ζύζηεκα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 Αlbaria SP2 επλνείηαη ε εμάηκηζε ηεο πγξαζίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο ηνίρνπο θαη ειαρηζηνπνηείηαη ε εκθάληζε θξπζηαιιηθώλ αιάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζνβά. Η πξώηε ύιε ηνπ επηρξίζκαηνο είλαη πδξαπιηθή άζβεζηνο θαη αλζξαθηθνί άκκνη κε θνθθνκεηξία 0 έσο 3 mm. Σα ζηξώκαηα εθαξκνγήο ζηνλ πξνζβεβιεκέλν από ηελ πγξαζία ηνίρν είλαη ηα παξαθάησ: (α) πξώην ρέξη ζηαζεξνπνηεηηθνύ ζνβά κεηαμύ ππνζηξώκαηνο θαη επηρξίζκαηνο (ALB SP2-1), (β) δεύηεξν ζηξώκα από καθξνπνξώδε ζνβά πνπ απνκαθξύλεη ηε κέγηζηε πγξαζία θαη ηαπηόρξνλα ελαπνζέηεη ζην εζσηεξηθό ηνπ ηα επηθίλδπλα άιαηα (ALB SP2-2), (γ) ηξίην ζηξώκα από πδαηναπσζεηηθό θαη πςειήο δηαπλνήο ζνβά (ALB SP2-3) θαη (δ) ρξσκαηηζκέλν επίρξηζκα πςειήο δηαπλνήο θαηά ηεο πγξαζίαο (ALB SP2-4). Η εθαξκνγή θαη ησλ ηεζζάξσλ ζηξσκάησλ δελ ήηαλ εύθνιε ζηνπο ζόινπο, ρσξίο λα πξνθιεζνύλ απνθνιιήζεηο από ην βάξνο ησλ ζηξσκάησλ. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ πνιύ πηζαλή πεξίπησζε παξαγσγήο επδηάιπησλ αιάησλ από ηελ ύπαξμε ηνπ ειαθξνκπεηόλ ζην πάησκα, θαη κε δεδνκέλε ηελ αλαγθαία επηινγή ζηξσκάησλ γηα λα απνθεπρζνύλ πξνβιήκαηα απνθόιιεζεο, είλαη πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δεύηεξν ζηξώκα (ALB SP2-2), πνπ αληηκεησπίδεη άιαηα θαη πγξαζία, καδί κε ην ηέηαξην ηειηθό ζηξώκα επηρξίζκαηνο (ALB SP2-4). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αθαιάησζεο ησλ ιίζσλ ησλ ζόισλ, θαη ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πηινηηθώλ δνθηκώλ αθνινύζεζε ε εθαξκνγή ηνπ δεύηεξνπ θαη ηέηαξηνπ ζηξώκαηνο ηα νπνία θαη παξνπζίαζαλ ηελ θαιύηεξε εξγαζηκόηεηα θαη ζπλάθεηα κε ην ππόζηξσκα. Σν ζπλνιηθό πάρνο ηνπ επηρξίζκαηνο ησλ ζόισλ είλαη 1,3 cm. Οη εμσηεξηθνί πεξηκεηξηθνί ηνίρνη ηνπ κλεκείνπ δελ είραλ επηρξηζζεί. Χο εθ ηνύηνπ, ηα ζπλδεηηθά θνληάκαηα απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ θαζώο θαη ηκήκαηα ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ παξνπζίαζαλ κεγάιε δηάβξσζε θαη έρξεδαλ απνκάθξπλζεο. Δθαξκόζηεθε πδξνβνιή ρακειήο πίεζεο έσο 100 mbar πνπ απνκάθξπλε αξθεηά ζαζξά ηκήκαηα. Η πιήξσζε ησλ θελώλ ζηελ εμσηεξηθή δνκή ηνπ θηηξίνπ έγηλε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξώηνπ ζηξώκαηνο (ALB SP2-1). Μεηά εθαξκόζηεθε ην επίρξηζκα Albaria intonaco, πνπ είλαη έλαο έηνηκνο ζνβάο θπζηθήο πδξαπιηθήο αζβέζηνπ, επηιεγκέλσλ άκκσλ αλζξαθηθήο ζύζηαζεο κε θνθθνκεηξία κεηαμύ 0 θαη 3 mm θαη κε ηνμηθώλ νξπθηώλ ηλώλ. Σν επίρξηζκα Albaria intonaco είλαη ρξώκαηνο κπεδ ακπγδάινπ, δελ παξάγεη πδαηνδηαιπηά άιαηα αιιά θαη δελ ζρεκαηίδεη εμαλζήζεηο. Αλαθέξεηαη όηη, θαηά ηελ πηινηηθή δνθηκή ηνπ εμσηεξηθνύ επηρξίζκαηνο ζε πεξηνρή κε έληνλε πγξαζία θαη απνζάζξσζε ηνπ ππάξρνληνο αξκνινγήκαηνο, δηαπηζηώζεθαλ θελά ζηελ ηνηρνπνηία, πνπ πηζαλόλ λα πξνέξρνληαη από ηνπηθή αζηνρία ηόζν ησλ ελεκάησλ όζν θαη ησλ αξκνινγεκάησλ. Η ηειηθή ζηξώζε ηεο ηνηρνπνηίαο έγηλε κε ηελ Αlbaria stabilitura, πνπ είλαη έλα έηνηκν θνλίακα πδξαζβέζηνπ άζπξνπ ρξώκαηνο, ρσξίο ηζηκέλην, πδξόθνβν θαη πςειήο δηαπλνήο, ελδεδεηγκέλν γηα ηειηθή ζηξώζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ επηρξηζκάησλ. Σν ηειηθό απηό επίρξηζκα αλακείρζεθε κε θπζηθή ώρξα (ζηέλλα σκή) θαη απνηέιεζε ην ηειηθό ζηξώκα εθαξκνγήο ζην Μνπζείν. Οη εζσηεξηθνί ηνίρνη, ηόζν ζην ηζόγεην όζν θαη ζηνλ όξνθν, είραλ επηρξηζζεί κε παηεηή ηζηκεληνθνλία. Ήηαλ αδύλαην, όπσο έδεημαλ επί ηόπνπ δνθηκέο, λα απνκαθξπλζεί απηό ην ζηξώκα ρσξίο λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο επηβαξύλζεηο ζηελ ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηνπ κλεκείνπ. Δπηρεηξήζεθε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ηειεπηαίνπ ζηξώκαηνο ηνπ επηρξίζκαηνο Albaria SP2-4, πάρνπο 2 mm, ζην ηζόγεην θαη ζηνλ όξνθν, ζε επηθάλεηα κε έληνλε πγξαζία πνπ είρε κεξηθώο ππνζηεί θαηεξγαζία. Η εθαξκνγή θαηέδεημε ηθαλνπνηεηηθή ζύκθπζε κε ην ππόζηξσκα. Η ήδε ππάξρνπζα ζπκπαγήο ηζηκεληνθνλία κε ηελ εμαηξεηηθά ιεία επηθάλεηα όκσο, δελ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία νπώλ θαη ηξαρείαο επηθάλεηαο ζε κεγάιε έθηαζε κε ρεηξνθίλεηα εξγαιεία, ώζηε λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζύκθπζε ππνζηξώκαηνο επηρξίζκαηνο. Βεβαίσο κε ρξήζε κεραλνθίλεησλ κέζσλ είλαη δπλαηόλ λα ιεθζεί ηξαρεία επηθάλεηα, αιιά απηό θξίλεηαη αζύκθνξν θαη σο πξνο ηελ ζπλνρή ηεο ήδε ππάξρνπζαο ηνηρνπνηίαο, αιιά θαη σο πξνο ην θόζηνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. Η αδπλακία λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζπλνρή κε ην ππόζηξσκα νδήγεζαλ ζηελ απόξξηςε εθαξκνγήο ηνπ ηέηαξηνπ ζηξώκαηνο ηνπ επηρξίζκαηνο. Απνθαζίζηεθε, κεηά από πηινηηθέο εθαξκνγέο ζηνπο εζσηεξηθνύο ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ, ε εθαξκνγή δηαπλένληνο ρξώκαηνο θαη αζηαξηνύ κε βάζε ζηαζεξνπνηεκέλν ππξηηηθό θάιην (Silikatfδrg θαη Silikatbinder). Σν ρξώκα είλαη πδαην-απσζεηηθό, επηηξέπεη ηελ δίνδν θαη εμάηκηζε ηεο πγξαζίαο, πξνζηαηεύεη από ηελ κνύρια θαη δεκηνπξγεί δεζκό κε ην ππόζηξσκα κε απνηέιεζκα ηελ θαιύηεξε ζύκθπζε. 3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ Σα επδηάιπηα άιαηα πνπ αληρλεύζεζαλ ζηνπο ζόινπο είλαη KNO 3, NaNO 3, KCl, NaCl θαη αζβεζηίηεο (Δηθ. 6). Η πνζνηηθή ζύζηαζε ησλ αιάησλ είλαη ε αθόινπζε: Ca: 39,7%, Si: 8,7%, K: 1,7%, S: 1,4%, Cl: 0,4%. Οθείινπλ ηελ ύπαξμή ηνπο ζε δεπηεξεύνπζεο αληηδξάζεηο αλάκεζα ζηα ζπζηαηηθά ηνπ ειαθξνκπεηόλ θαη ησλ ιίζσλ ησλ ζόισλ. Ο κεραληζκόο δξάζεο ηνπ καθξνπνξώδνπο επηρξίζκαηνο νθείιεηαη ζηελ θαηάιιειε θαηαλνκή ησλ πόξσλ, θαζώο θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ κηθξνθαη καθξνπόξσλ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θαηαθξάηεζε ησλ αιάησλ ζην εζσηεξηθό ηκήκα ηνπ επηρξίζκαηνο. Γηεπθνιύλεηαη ε θξπζηάιισζε ησλ αιάησλ ρσξίο δηάξξεμε ηεο επηθάλεηαο από ηελ εμάζθεζε πηέζεσλ θαη ρσξίο δεκηνπξγία εμαλζεκάησλ πνπ επηθέξνπλ ηειηθά ηελ απνθόιιεζε ηνπ επηρξίζκαηνο. Σα καθξνπνξώδε επηρξίζκαηα επηηξέπνπλ ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ θαη ηελ δίνδν ησλ πδξαηκώλ (Fortunati, 2001 θαη Coppola, 1998). Σν ελ ιόγσ επίρξηζκα έρεη κειεηεζεί ζην εξγαζηήξην γηα λα δηαπηζησζεί ε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 αληνρή ηνπ ζηελ επίδξαζε αιάησλ (Maravelaki-Kalaitzaki, 2004). Η θύξηα θαηαλνκή ηεο αθηίλαο ησλ πόξσλ, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ δξάζε ηνπ καθξνπνξώδνπο επηρξίζκαηνο, εληνπίδεηαη κεηαμύ 0,1 θαη 50 κm (Δηθ. 7). 1,393 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1, ,05 1,00 0, ,90 0,85 0,80 A 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0, ,45 0, , , , ,20 0, , ,0 cm-1 Δηθόλα 6. FTIR θάζκα επδηάιπησλ αιάησλ πνπ αληρλεύζεθαλ ζηνπο ζόινπο ηνπ Μνπζείνπ. Οη αζβεζηόιηζνη ηνπ Μνπζείνπ ραξαθηεξίδνληαη από πόξνπο κε αθηίλα από 0,01 έσο 10 κm, ελώ νη αζβεζηηηηθνί ςακκίηεο εκθαλίδνπλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ πόξσλ ηνπο λα έρεη αθηίλα από 1 έσο 20 κm. Οη κεγάινη πόξνη πνπ απαληώληαη ζηνπο αζβεζηηηηθνύο ςακκίηεο επηηξέπνπλ ηελ θξπζηάιισζε ησλ αιάησλ ρσξίο εμάζθεζε πηέζεσλ ζηνπο πόξνπο ηνπ ιίζνπ θαη δεκηνπξγία ξσγκώλ (Maravelaki-Kalaitzaki, 2008). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη απηό ην είδνο ησλ ιίζσλ απνηειεί βαζηθό δνκηθό πιηθό ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπώλ ζηελ Κξήηε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πόξσλ ησλ αζβεζηηηηθώλ ςακκηηώλ πξνζνκνηάδνπλ κε εθείλα ηνπ καθξνπνξώδνπο επηρξίζκαηνο. ε εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο πδαηναπνξξόθεζεο κε ηξηρνεηδή αλαξξίρεζε ηνπ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε επξέζεζαλ πνιύ κεγάιεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηνύ απνξξόθεζεο Α=30,52 mg/cm 2 s 1/2 8,6 ζε ζρέζε κε ηνλ αζβεζηόιηζν πνπ έρεη Α=5,23 mg/cm 2 s 1/2 5,2 θαη έλα αζβεζηηηηθό θνλίακα πνπ έρεη Α=~20 mg/cm 2 s 1/2. Με βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα ηεο πδαηναπνξξόθεζεο εθηηκάηαη όηη ηα ιίζηλα ηνπ θηηξίνπ απνηεινύλ ζεκείν πνπ δηεπθνιύλεη ηελ είζνδν ηνπ λεξνύ ζην εζσηεξηθό θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 δεκηνπξγία εθηεηακέλεο πγξαζίαο. ε απηή ηελ παξαηήξεζε ζπλεγνξνύλ θαη νη κεγάιεο ηηκέο πγξαζίαο πνπ κεηξήζεθαλ ζηα ιίζηλα ζε ζρέζε κε ηα επηρξίζκαηα ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην εμσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ. Δηθόλα 7. Καηαλνκή ηεο αθηίλαο ησλ πόξσλ (κm) θαη % πνζνζηό πόξσλ γηα ην εμσηεξηθό (ALB SP2-3 θαη ALB SP2-4 ) θαη εζσηεξηθό (ALB SP2-2 θαη ALB SP2-1) ηκήκα ησλ επηρξηζκάησλ ALB SP2. Σα ιίζηλα ηκήκαηα δελ πξέπεη λα παξακείλνπλ αθάιππηα θαη πξέπεη λα επαιεηθζνύλ κε αιθνμπζηιάλην. Οη δνθηκέο έδεημαλ ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ αιθνμπζηιαλίνπ γηα κείσζε ηεο πδαηναπνξξόθεζεο. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ πηινηηθώλ εθαξκνγώλ αθνινύζεζε ε επίρξηζε ησλ ιίζηλσλ ηκεκάησλ κε ην πδαηναπσζεηηθό πιηθό, πνπ ηαπηόρξνλα επηηξέπεη ηελ θαλνληθή θπθινθνξία ησλ πδξαηκώλ (Maravelaki-Kalaitzaki, 2007). ηελ Δηθόλα 8 παξνπζηάδεηαη ε βόξεηα εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ Μνπζείνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαπλεόλησλ επηρξηζκάησλ, όπνπ δελ παξαηεξείηαη ην κέησπν ηεο πγξαζίαο θνληά ζην δάπεδν θαη ζην ύςνο ησλ ζόισλ. 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Οη επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο ηζηνξηθώλ θηηξίσλ δηέπνληαη από κία αθνινπζία δηαδηθαζηώλ πνπ πεξηιακβάλεη δηαγλσζηηθέο ηερληθέο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο δηάβξσζεο θαη επηινγή κεζόδσλ ζπληήξεζεο κε πιηθά ζπκβαηά κε ηα ππάξρνληα (Moropoulou, 2003). ηελ πεξίπησζε ηνπ Μνπζείνπ Κηζάκνπ δελ εθαξκόζηεθε θακηά δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία γηα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 ηελ κειέηε ησλ αξρηθώλ δνκηθώλ πιηθώλ ηνπ θηηξίνπ. Δπεκβάζεηο κε κε ζπκβαηά πιηθά κε ηα ππάξρνληα, όπσο ηζηκεληνθνλίεο, ειαθξνκπεηόλ θαη ηζηκεληηηηθά ελέκαηα αλαδείρηεθαλ σο νη θύξηεο ηερληθέο απνθαηάζηαζεο ζην Μνπζείν Κηζάκνπ. Δπηπξόζζεηα, απνξξίθηεθε ε επίρξηζε ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ, πνπ απνηειεί ηαθηηθή πξνζηαζίαο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ από παιαηόηαηνπο ρξόλνπο (Lugli, 1957). Δηθόλα 8. Άπνςε ηεο βόξεηαο εμσηεξηθήο πιεπξάο ηνπ Μνπζείνπ Κηζάκνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ζπκβαηώλ πιηθώλ. Οη ζπλέπεηεο ησλ πξώησλ αηπρώλ επεκβάζεσλ απέθιεηζαλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ, αιιά θαη θαζόξηζαλ απνθαζηζηηθά ηηο επηινγέο ησλ λέσλ επεκβάζεσλ. Σα θξηηήξηα πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ επηινγή κεζόδσλ θαη πιηθώλ ησλ λέσλ επεκβάζεσλ ζπληήξεζεο ζπλνςίδνληαη ζηελ κείσζε ηεο πδαηναπνξνθεηηθόηεηαο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ θαη ζηελ αύμεζε ηεο δηαπεξαηόηεηαο ζε πδξαηκνύο. Απηνί νη δύν παξάγνληεο, πνπ είλαη ζπρλά αληαγσληζηηθνί, ηθαλνπνηνύληαη κε ηελ επηινγή δηαπλεόλησλ επηρξηζκάησλ θαη ρξσκάησλ. Η εθαξκνγή ηνπο αληηκεηώπηζε ηα πξνβιήκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ επεκβάζεσλ θαη απέδσζε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ. Από ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ Μνπζείνπ πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ, πξηλ από νπνηαδήπνηε επέκβαζε, ε ρξήζε ζπκβαηώλ πιηθώλ κε ηα ππάξρνληα θαη ε δπλαηόηεηα επαλάιεςεο επεκβάζεσλ ζπληήξεζεο, αλ ρξεηαζηεί ζην κέιινλ. Σν 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 ηειεπηαίν επηηπγράλεηαη κόλν κε ηελ επηινγή ζπκβαηώλ πιηθώλ κε ηα ππάξρνληα θαηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαζηήισζεο. ΑΝΑΦΟΡΔ Biscontin, G., and Graziano L., Conservation of Architectural Surfaces: Stones and Wall Covering, II Cardo, Venice (1993) Bulletin WTA /D, System of protective renderings, Supplementary, WTA Publications, c/o ETH Zürich, IBWK, CH Zürich, (2000) Coppola L., Gli intonaci macroporosi, L Edilizia, 3(4) (1998) Fortunati G., Dal Bo A., Torresan I., Biscontin G., Driussi G., Dehumidifying render for historic masonry: study of macroporous mechanism and salts crystallisation inside pores, in Proceedings of the 8 th Euroseminar Applied to Building Materials, (Athens Greece September ), NTUA Ed., Athens, Greece (2001) Lugli G., La tecnica edilizia romana, Bardi Editore, Roma (1957) Maravelaki-Kalaitzaki P., Restoration of the Venetian Fortress of Firka, Chania, Crete, Greece, in Proceedings 7 th National Congress on Mechanics (HSTAM2004), Hellenic Society for Theoretical & Applied Mechanics, Technical University of Crete, (Chania Crete June ), Eds. A. Kounadis, C. Providakis and G. Exadaktylos, Chania, Greece (2004) Maravelaki-Kalaitzaki P., Kallithrakas-Kontos N., Agioutantis Z., Maurigiannakis S. and Korakaki D., A comparative study of porous limestones treated with silicon-based strengthening agents, Progress in Organic Coatings, Vol. 62, Issue 1 (2008) Maravelaki-Kalaitzaki P., Hydraulic lime-mortars with siloxane for waterproofing historic masonry, Cement and Concrete Research, 37(2), (2007) Moropoulou A, Bakolas A. and Bisbikou K, Physico-chemical adhesion and cohesion bonds in joint mortars imparting durability to the historic structures, Construction and Building Materials, Vol. 14, Issue 1 (2000) Moropoulou A., Polikreti K., Ruf V. and Deodatis G., San Francisco Monastery, Quito, Equador: characterisation of building materials, damage assessment and conservation considerations, Journal of Cultural Heritage, Volume 4, Issue 2 (2003) NORMAL 13/83/UNI-Beni Culturali (2003), Dosaggio dei Sali solubili, CNR-ICR, Roma, 1983, Milano, Simon S, Desalination by poulticing: laboratory study on controlling parameters, in Proceedings of the 10 th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, D. Kwiatkowski (Ed.) (Stockholm Sweden June 27 July ), Stockholm, Sweden, (2004) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Άλλα Καιαγξή, MSc Φημικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/ Διεύθςνζη Τεσνικών Επεςνών Αναζηήλωζηρ Αλδξνλίθε Μηιηηάδνπ Fezans, Δπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα