ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ ΚΙΑΜΟΤ Νόλε Μαξαβειάθε, Γπ. Φημικόρ, ΥΠΠΟ, ΚΔ ΔΠΚΑ, Σηοά Βαπδινογιάννη, 73100, Φανιά Γηάλλλεο Υξηζηνδνπιάθνο Απσιηέκηων Μησανικόρ, ΥΠΠΟ, ΚΔ ΔΠΚΑ, Σηοά Βαπδινογιάννη, 73100, Φανιά Λέξειρ κλειδιά: ΤΣΙΜΔΝΤΟ, διάβπωζη, ςδπαςλική άζβεζηορ, μακποποπώδη διαπνέονηα επισπίζμαηα, διαπνέονηα οπςκηά σπώμαηα ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Σν ηζηνξηθό θηίξην πνπ ιεηηνπξγεί σο Αξραηνινγηθό Μνπζείν Κηζάκνπ παξνπζίαζε πξνβιήκαηα δηάβξσζεο, ηα νπνία πξνέθπςαλ θαηά θύξην ιόγν από ιαζεκέλεο επηινγέο απνθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο, όπσο ε εθηεηακέλε ρξήζε ηζηκεληνθνληακάησλ θαη ε κε εθαξκνγή εμσηεξηθνύ επηρξίζκαηνο. Οη αζηνρίεο αληηκεησπίζηεθαλ κε θξηηήξηα πνπ απέβιεπαλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πξνεγνύκελσλ επεκβάζεσλ κε ηελ ειάρηζηε πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ θηηξίνπ, όπσο π.ρ. ε ρξήζε θαηάιιεισλ θαη ζπκβαηώλ πιηθώλ κε ηα ππάξρνληα, όπνπ απηό ήηαλ δπλαηόλ. Η εθηεηακέλε παξνπζία πγξαζίαο θαη αιάησλ αληηκεησπίζηεθαλ κε δηαπλένληα θνληάκαηα κε βάζε ηελ πδξαπιηθή άζβεζην, επηρξίζκαηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ κε άζβεζην θαη θπζηθέο ώρξεο γηα ην εμσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ, θαζώο θαη εθαξκνγή εηδηθώλ πνιπζηινμαλίσλ γηα ηελ αδηαβξνρνπνίεζε θαη πξνζηαζία δηαβξσκέλσλ ιίζσλ. Οη εθηεηακέλεο πεξηνρέο κε άιαηα θαζαξίζηεθαλ κε επηζέκαηα ζεπηoιίζνπ κε απηνληζκέλν λεξό. Η ζπγθέληξσζε ησλ εμαγνκέλσλ αιάησλ ειέγρζεθε κε αγσγηγνκεηξηθέο κεηξήζεηο ησλ επηζεκάησλ. Δπίζεο εθαξκόζηεθε δηαπλένλ ρξώκα κε βάζε ην ππξηηηθό θάιην ζηνπο εζσηεξηθνύο ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ θαη δελ παξνπζίαζε πξνβιήκαηα απνθόιιεζεο από ην ππόζηξσκα. Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο απνπεξαηώζεθαλ ην 2004 θαη επέηξεςαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ από ην 2006, ρσξίο ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ κέρξη ζήκεξα. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ: ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑΒΡΧΗ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ Σν Μνπζείν Κηζάκνπ είλαη έλα δηώξνθν ιίζηλν θηίξην πνπ ηκήκαηά ηνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πηζαλόηαηα ην δεύηεξν κηζό ηνπ 16 νπ αηώλα, θπξίσο ην 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 ζνινζθέπαζην ηζόγεην ηκήκα ηνπ, ελώ ν όξνθνο θαη ε εμσηεξηθή ζθάια ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ είλαη κεηαγελέζηεξεο επηζθεπέο ηεο πεξηόδνπ ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Σν θηίξην αλαζηειώζεθε ξηδηθά ππό ηελ επνπηεία ηνπ ΤΠΠΟ δηα κέζνπ πεξηθεξεηαθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Β ΚΠ κε θνξέα πινπνίεζεο ηνλ Οξγαληζκό Αλάπηπμεο Γπηηθήο Κξήηεο. ην αλαζηεισκέλν θηίξην, πνπ επξόθεηην λα ιεηηνπξγήζεη σο Αξραηνινγηθό Μνπζείν, επηζεκάλζεθαλ ηνλ ρεηκώλα ηνπ 2003 ζεκαληηθά πξνβιήκαηα δηάβξσζεο, όπσο εκθάληζε πγξαζίαο θαη επδηάιπησλ αιάησλ, απνθόιιεζε ηνπ ρξώκαηνο ησλ εζσηεξηθώλ ηνίρσλ, θαζώο θαη εθηεηακέλε δηάζξπςε δνκηθώλ ζηνηρείσλ, όπσο ιίζσλ θαη θνληακάησλ. Απηά ηα πξνβιήκαηα, νθείινληαλ θαηά θύξην ιόγν ζε ιαζεκέλεο επηινγέο απνθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο, όπσο ε εθηεηακέλε ρξήζε ηζηκεληνθνληακάησλ θαη ε κε εθαξκνγή ζην θηίξην εμσηεξηθνύ επηρξίζκαηνο, ην νπνίν ζα πξνζηάηεπε από ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ζα αληηκεηώπηδε επίζεο πηζαλή αζηνρία ησλ ελεκάησλ ζηελ ηνηρνπνηία Δηθόλα 1. Άπνςε ηεο βόξεηαο εμσηεξηθήο πιεπξάο κε ηηο % ηηκέο πγξαζίαο ζηα ζεκεία πνπ κεηξήζεθαλ θαη κε εληνπηζκέλν κέησπν πγξαζίαο ζην ύςνο ησλ ζόισλ θαη θνληά ζην δάπεδν Η θαηάζηαζε δηάβξσζεο ηνπ θηηξίνπ θαηεγξάθε κε καθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο επηζεκάλζεθαλ νη ζέζεηο εληνπηζκέλεο θαη εθηεηακέλεο πγξαζίαο θαη ζπζρεηίζζεθαλ κε ηα αίηηα δεκηνπξγίαο. Αθνινύζεζαλ κεηξήζεηο ηεο επηθαλεηαθήο πγξαζίαο ζηνπο πεξηκεηξηθνύο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 ηνίρνπο εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά κε πγξόκεηξν Protimeter Mini ΙΙΙ, θαζώο θαη εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο δεηγκάησλ αιάησλ από ιίζνπο θαη θνληάκαηα Δηθόλα 2. Άπνςε δπηηθήο εμσηεξηθήο πιεπξάο κε εληνπηζκέλε πγξαζία ζην ύςνο ησλ ζόισλ θαη ηηο % ηηκέο πγξαζίαο λα αλαγξάθνληαη ζηα ζεκεία κέηξεζεο Η απνδεθηή ηηκή πγξαζίαο ζε κηα ηνηρνπνηία θηάλεη ην 25% (Biscontin, 1993). ην ηζόγεην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ, εμσηεξηθά ηεο βόξεηαο θαη δπηηθήο πιεπξάο, νη κέζεο ηηκέο επηθαλεηαθήο πγξαζίαο (%) πνπ κεηξήζεθαλ είλαη κεγαιύηεξεο ησλ απνδεθηώλ, όπσο θαίλεηαη θαη ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ αθνινπζνύλ (βι. Δηθ. 1-2). Δπίζεο εληνπίδεηαη πγξαζία (60%) ζε ζεκεία πςειόηεξα από ην έδαθνο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζην ύςνο ησλ ζόισλ, όπνπ είραλ γίλεη επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο ζην ππεξθείκελν δάπεδν κε ηελ ρξήζε ειαθξνκπεηόλ. ηελ βόξεηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ θαη ζηνλ δηαζηξσκέλν κε θπβόιηζνπο πεδόδξνκν παξαηεξείηαη κία δώλε κε έληνλε πγξαζία θαη βιάζηεζε πνπ εθηείλεηαη ζε πιάηνο 1-1,6 κ. (βι. Δηθ. 1). Απηή νθείιεηαη ζηελ θιίζε ηνπ πεδόδξνκνπ πξνο ην Μνπζείν θαη πξνηείλεηαη, παξ όιε ηελ κόλσζε ησλ ζεκειίσλ, ε δηόξζσζε ηεο θιίζεο ησλ θπβόιηζσλ, νη νπνίνη άιισζηε εδξάδνληαη ζε άκκν. Η λόηηα εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηζνγείνπ δελ παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηα πξνβιήκαηα πγξαζίαο θαη απηό νθείιεηαη ζηελ θαιή έθζεζή ηεο ζηνλ ήιην. Σα πξνβιήκαηα πγξαζίαο αληαλαθιώληαη θαη ζην εζσηεξηθό ηκήκα ηνπ ηζνγείνπ ζε αληηζηνηρία κε ηηο ζέζεηο πνπ εληνπίζζεθαλ ζην εμσηεξηθό θηίξην. πγθεθξηκέλα, ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ ε δηάβξσζε από ηελ πγξαζία (40-60%) θαη ηελ δξάζε ησλ αιάησλ εθδειώλεηαη κε απνθόιιεζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 ηεο βαθήο ζε πνιιά ηκήκαηα, όπσο εζσηεξηθνί ηνίρνη ηνπ ηζνγείνπ θαη πεξηκεηξηθνί ηνίρνη ηνπ νξόθνπ (βι. Δηθ. 3). Δηθόλα 3. Η ΒΑ γσλία ζην εζσηεξηθό ηκήκα ηνπ νξόθνπ κε έληνλε πγξαζία θαη απνθόιιεζε βαθήο. Έληνλα πξνβιήκαηα δηάβξσζεο παξνπζηάδνπλ όινη νη ζόινη ηνπ ηζνγείνπ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί από ςακκηηηθνύο αζβεζηόιηζνπο (ακκνπδάξεο) κε κεγάιν πνξώδεο (30-40%). πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη εθηεηακέλε δηάζξπςε ησλ ιίζσλ θαη εκθάληζε αιάησλ (βι. Δηθ. 4). Πηζηεύεηαη όηη ε ρξήζε ειαθξνκπεηόλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δαπέδνπ πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ηνπο ζόινπο επζύλεηαη γηα ηελ έληνλε παξνπζία αιάησλ ζηελ επηθάλεηα ησλ ζόισλ θαη σο εθ ηνύηνπ θαη ηελ θζνξά ησλ ιίζσλ. Απηό είλαη έλα θαηλόκελν πνπ απαληάηαη ζπρλά ζε ηζηνξηθά θηίξηα πνπ αλαζηειώλνληαη κε ηελ ρξήζε ηζηκέληνπ ή παξαγώγσλ ηνπ θαη έρεη ηεθκεξησζεί εξγαζηεξηαθά θαη βηβιηνγξαθηθά (Moropoulou, 2000). Δθηηκήζεθαλ εξγαζηεξηαθά θαη κε πηινηηθέο δνθηκέο νη εξγαζίεο πνπ ζα αληηκεηώπηδαλ ηα πξνβιήκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ επεκβάζεσλ κε ηελ ειάρηζηε πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ θηηξίνπ, όπσο π.ρ. ε ρξήζε θαηάιιεισλ θαη ζπκβαηώλ πιηθώλ κε ηα ππάξρνληα, όπνπ απηό ήηαλ δπλαηόλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 2. ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΓΟΚΙΜΔ ΚΑΙ ΠΙΛΟΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟ ΜΝΗΜΔΙΟ Δμεηάζζεθαλ δείγκαηα αιάησλ από ηνπο ζόινπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζύζηαζήο ηνπο κε ηελ ππέξπζξε θαζκαηνζθνπία (FTIR) θαη ηνλ θζνξηζκό αθηίλσλ Υ (EDXRF). Δπίζεο, ην πνζνζηό ησλ επδηάιπησλ αιάησλ ππνινγίζηεθε κε κεηξήζεηο ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο δηαιπκάησλ ησλ αιάησλ, κε ην αγσγηκόκεηξν (Crison GLP 31) θαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν NORMAL 13/83. Η EDXRF ρξεζηκνπνίεζε ηηο ξαδηελεξγέο πεγέο θαδκίνπ 109 Cd θαη ζηδήξνπ 55 Fe, αληρλεπηή από εκηαγσγό ππξηηίνπ-ιηζίνπ Si(Li), εληζρπηή ζήκαηνο TC-244 θαη ην πξόγξακκα AXIL (RN) γηα ηελ αλάιπζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ. Η FTIR πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ππέξπζξν θαζκαηνθσηόκεηξν Perkin Elmer system Σα θάζκαηα ζπιιέρζεθαλ κεηξώληαο ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ θπκαηαξηζκό Δηθόλα 4. Ιζόγεην, αλαηνιηθή αίζνπζα, βόξεην ηόμν δπηηθνύ ηνίρνπ. Λεπηνκέξεηα από ηνλ ζόιν κε ηελ παξνπζία αιάησλ θαη ηηο % ηηκέο ηεο πγξαζίαο. ηα ζεκεία ησλ ζόισλ ηνπ ηζνγείνπ κε κεγάιε ζπγθέληξσζε αιάησλ εθαξκόζηεθαλ επηζέκαηα (5x5 cm) κε ηελ απνξξνθεηηθή άξγηιν από ζεπηόιηζν θαη απηνληζκέλν λεξό. Απηή ε εξγαζία εθξίζε απαξαίηεηε γηαηί ζπκβάιεη ζηνλ απεγθισβηζκό ησλ ππαξρόλησλ αιάησλ (Simon, 2004). Γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο αθαιάησζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνύλ νη ρξόλνη εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ίζεο πνζόηεηεο ζεπηνιίζνπ θαη 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 λεξνύ. Μεηξήζεθε ε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα ησλ επηζεκάησλ ζεπηνιίζνπ κεηά από εθαξκνγή 48 σξώλ. Γηαπηζηώζεθε όηη κεηά από δύν 48σξα νη ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ησλ επηζεκάησλ ειαηηώζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά (ηειηθή ηηκή 102 κs/cm από αξρηθή ηηκή 1580 κs/cm), γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ αιάησλ. Μεηά ηελ αθαιάησζε, είλαη εκθαλήο ε επηθαλεηαθή ζπλεθηηθόηεηα ησλ θόθθσλ ησλ ιίζσλ, πνπ ζα επέηξεπε ηελ εθαξκνγή πξνζηαηεπηηθνύ επηρξίζκαηνο. ηελ Δηθόλα 5 παξνπζηάδεηαη ηκήκα ησλ ζόισλ θαηά ηελ δνθηκή αθαιάησζεο. Δηθόλα 5. Ιζόγεην, ηκήκα ζόισλ κε εθαξκνγή ζεπηνιίζνπ γηα ηελ αθαιάησζε ησλ ιίζσλ Οη κεγάιεο ηηκέο αιάησλ θαη πγξαζίαο πνπ κεηξήζεθαλ ζηνπο ζόινπο ηνπ ηζνγείνπ ζπλεγνξνύλ ζηελ εθαξκνγή ελόο δηαπλένληνο επηρξίζκαηνο θαηά ηεο πγξαζίαο θαη αιάησλ. Γνθηκάζηεθαλ δηάθνξα καθξνπνξώδε δηαπλένληα επηρξίζκαηα πνπ θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην, θαη δηαπηζηώζεθε όηη ην Αlbaria SP2 παξνπζηάδεη ηελ θαιύηεξε αληνρή ζηελ ηερλεηή γήξαλζε κε άιαηα ζεητθνύ λαηξίνπ, θαη είλαη απηό πνπ έρεη κεγάιν πνζνζηό πόξσλ κε αθηίλα από 1 έσο 10 κm, ζύκθσλα θαη κε ηηο αλαιύζεηο ηεο πνξνκεηξίαο Hg, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα. Σν Αlbaria SP2 είλαη έλα αθπγξαληηθό ζύζηεκα δηαπλένληνο επηρξίζκαηνο ηεζζάξσλ ζηξσκάησλ, πνπ ζπκβάιεη ζηελ εμπγίαλζε ησλ ηνίρσλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί από αλεξρόκελε θαη θπθινθνξνύζα πγξαζία θαη ηελ επηζεηηθή δξάζε ησλ αιάησλ. Αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 998/1 γηα επηρξίζκαηα εμπγίαλζεο θαη είλαη εγθεθξηκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν από ηελ WTA (Bulletin WTA, 2000). Με ην ζύζηεκα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 Αlbaria SP2 επλνείηαη ε εμάηκηζε ηεο πγξαζίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο ηνίρνπο θαη ειαρηζηνπνηείηαη ε εκθάληζε θξπζηαιιηθώλ αιάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζνβά. Η πξώηε ύιε ηνπ επηρξίζκαηνο είλαη πδξαπιηθή άζβεζηνο θαη αλζξαθηθνί άκκνη κε θνθθνκεηξία 0 έσο 3 mm. Σα ζηξώκαηα εθαξκνγήο ζηνλ πξνζβεβιεκέλν από ηελ πγξαζία ηνίρν είλαη ηα παξαθάησ: (α) πξώην ρέξη ζηαζεξνπνηεηηθνύ ζνβά κεηαμύ ππνζηξώκαηνο θαη επηρξίζκαηνο (ALB SP2-1), (β) δεύηεξν ζηξώκα από καθξνπνξώδε ζνβά πνπ απνκαθξύλεη ηε κέγηζηε πγξαζία θαη ηαπηόρξνλα ελαπνζέηεη ζην εζσηεξηθό ηνπ ηα επηθίλδπλα άιαηα (ALB SP2-2), (γ) ηξίην ζηξώκα από πδαηναπσζεηηθό θαη πςειήο δηαπλνήο ζνβά (ALB SP2-3) θαη (δ) ρξσκαηηζκέλν επίρξηζκα πςειήο δηαπλνήο θαηά ηεο πγξαζίαο (ALB SP2-4). Η εθαξκνγή θαη ησλ ηεζζάξσλ ζηξσκάησλ δελ ήηαλ εύθνιε ζηνπο ζόινπο, ρσξίο λα πξνθιεζνύλ απνθνιιήζεηο από ην βάξνο ησλ ζηξσκάησλ. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ πνιύ πηζαλή πεξίπησζε παξαγσγήο επδηάιπησλ αιάησλ από ηελ ύπαξμε ηνπ ειαθξνκπεηόλ ζην πάησκα, θαη κε δεδνκέλε ηελ αλαγθαία επηινγή ζηξσκάησλ γηα λα απνθεπρζνύλ πξνβιήκαηα απνθόιιεζεο, είλαη πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δεύηεξν ζηξώκα (ALB SP2-2), πνπ αληηκεησπίδεη άιαηα θαη πγξαζία, καδί κε ην ηέηαξην ηειηθό ζηξώκα επηρξίζκαηνο (ALB SP2-4). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αθαιάησζεο ησλ ιίζσλ ησλ ζόισλ, θαη ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πηινηηθώλ δνθηκώλ αθνινύζεζε ε εθαξκνγή ηνπ δεύηεξνπ θαη ηέηαξηνπ ζηξώκαηνο ηα νπνία θαη παξνπζίαζαλ ηελ θαιύηεξε εξγαζηκόηεηα θαη ζπλάθεηα κε ην ππόζηξσκα. Σν ζπλνιηθό πάρνο ηνπ επηρξίζκαηνο ησλ ζόισλ είλαη 1,3 cm. Οη εμσηεξηθνί πεξηκεηξηθνί ηνίρνη ηνπ κλεκείνπ δελ είραλ επηρξηζζεί. Χο εθ ηνύηνπ, ηα ζπλδεηηθά θνληάκαηα απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ θαζώο θαη ηκήκαηα ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ παξνπζίαζαλ κεγάιε δηάβξσζε θαη έρξεδαλ απνκάθξπλζεο. Δθαξκόζηεθε πδξνβνιή ρακειήο πίεζεο έσο 100 mbar πνπ απνκάθξπλε αξθεηά ζαζξά ηκήκαηα. Η πιήξσζε ησλ θελώλ ζηελ εμσηεξηθή δνκή ηνπ θηηξίνπ έγηλε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξώηνπ ζηξώκαηνο (ALB SP2-1). Μεηά εθαξκόζηεθε ην επίρξηζκα Albaria intonaco, πνπ είλαη έλαο έηνηκνο ζνβάο θπζηθήο πδξαπιηθήο αζβέζηνπ, επηιεγκέλσλ άκκσλ αλζξαθηθήο ζύζηαζεο κε θνθθνκεηξία κεηαμύ 0 θαη 3 mm θαη κε ηνμηθώλ νξπθηώλ ηλώλ. Σν επίρξηζκα Albaria intonaco είλαη ρξώκαηνο κπεδ ακπγδάινπ, δελ παξάγεη πδαηνδηαιπηά άιαηα αιιά θαη δελ ζρεκαηίδεη εμαλζήζεηο. Αλαθέξεηαη όηη, θαηά ηελ πηινηηθή δνθηκή ηνπ εμσηεξηθνύ επηρξίζκαηνο ζε πεξηνρή κε έληνλε πγξαζία θαη απνζάζξσζε ηνπ ππάξρνληνο αξκνινγήκαηνο, δηαπηζηώζεθαλ θελά ζηελ ηνηρνπνηία, πνπ πηζαλόλ λα πξνέξρνληαη από ηνπηθή αζηνρία ηόζν ησλ ελεκάησλ όζν θαη ησλ αξκνινγεκάησλ. Η ηειηθή ζηξώζε ηεο ηνηρνπνηίαο έγηλε κε ηελ Αlbaria stabilitura, πνπ είλαη έλα έηνηκν θνλίακα πδξαζβέζηνπ άζπξνπ ρξώκαηνο, ρσξίο ηζηκέλην, πδξόθνβν θαη πςειήο δηαπλνήο, ελδεδεηγκέλν γηα ηειηθή ζηξώζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ επηρξηζκάησλ. Σν ηειηθό απηό επίρξηζκα αλακείρζεθε κε θπζηθή ώρξα (ζηέλλα σκή) θαη απνηέιεζε ην ηειηθό ζηξώκα εθαξκνγήο ζην Μνπζείν. Οη εζσηεξηθνί ηνίρνη, ηόζν ζην ηζόγεην όζν θαη ζηνλ όξνθν, είραλ επηρξηζζεί κε παηεηή ηζηκεληνθνλία. Ήηαλ αδύλαην, όπσο έδεημαλ επί ηόπνπ δνθηκέο, λα απνκαθξπλζεί απηό ην ζηξώκα ρσξίο λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο επηβαξύλζεηο ζηελ ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηνπ κλεκείνπ. Δπηρεηξήζεθε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ηειεπηαίνπ ζηξώκαηνο ηνπ επηρξίζκαηνο Albaria SP2-4, πάρνπο 2 mm, ζην ηζόγεην θαη ζηνλ όξνθν, ζε επηθάλεηα κε έληνλε πγξαζία πνπ είρε κεξηθώο ππνζηεί θαηεξγαζία. Η εθαξκνγή θαηέδεημε ηθαλνπνηεηηθή ζύκθπζε κε ην ππόζηξσκα. Η ήδε ππάξρνπζα ζπκπαγήο ηζηκεληνθνλία κε ηελ εμαηξεηηθά ιεία επηθάλεηα όκσο, δελ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία νπώλ θαη ηξαρείαο επηθάλεηαο ζε κεγάιε έθηαζε κε ρεηξνθίλεηα εξγαιεία, ώζηε λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζύκθπζε ππνζηξώκαηνο επηρξίζκαηνο. Βεβαίσο κε ρξήζε κεραλνθίλεησλ κέζσλ είλαη δπλαηόλ λα ιεθζεί ηξαρεία επηθάλεηα, αιιά απηό θξίλεηαη αζύκθνξν θαη σο πξνο ηελ ζπλνρή ηεο ήδε ππάξρνπζαο ηνηρνπνηίαο, αιιά θαη σο πξνο ην θόζηνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. Η αδπλακία λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζπλνρή κε ην ππόζηξσκα νδήγεζαλ ζηελ απόξξηςε εθαξκνγήο ηνπ ηέηαξηνπ ζηξώκαηνο ηνπ επηρξίζκαηνο. Απνθαζίζηεθε, κεηά από πηινηηθέο εθαξκνγέο ζηνπο εζσηεξηθνύο ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ, ε εθαξκνγή δηαπλένληνο ρξώκαηνο θαη αζηαξηνύ κε βάζε ζηαζεξνπνηεκέλν ππξηηηθό θάιην (Silikatfδrg θαη Silikatbinder). Σν ρξώκα είλαη πδαην-απσζεηηθό, επηηξέπεη ηελ δίνδν θαη εμάηκηζε ηεο πγξαζίαο, πξνζηαηεύεη από ηελ κνύρια θαη δεκηνπξγεί δεζκό κε ην ππόζηξσκα κε απνηέιεζκα ηελ θαιύηεξε ζύκθπζε. 3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ Σα επδηάιπηα άιαηα πνπ αληρλεύζεζαλ ζηνπο ζόινπο είλαη KNO 3, NaNO 3, KCl, NaCl θαη αζβεζηίηεο (Δηθ. 6). Η πνζνηηθή ζύζηαζε ησλ αιάησλ είλαη ε αθόινπζε: Ca: 39,7%, Si: 8,7%, K: 1,7%, S: 1,4%, Cl: 0,4%. Οθείινπλ ηελ ύπαξμή ηνπο ζε δεπηεξεύνπζεο αληηδξάζεηο αλάκεζα ζηα ζπζηαηηθά ηνπ ειαθξνκπεηόλ θαη ησλ ιίζσλ ησλ ζόισλ. Ο κεραληζκόο δξάζεο ηνπ καθξνπνξώδνπο επηρξίζκαηνο νθείιεηαη ζηελ θαηάιιειε θαηαλνκή ησλ πόξσλ, θαζώο θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ κηθξνθαη καθξνπόξσλ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θαηαθξάηεζε ησλ αιάησλ ζην εζσηεξηθό ηκήκα ηνπ επηρξίζκαηνο. Γηεπθνιύλεηαη ε θξπζηάιισζε ησλ αιάησλ ρσξίο δηάξξεμε ηεο επηθάλεηαο από ηελ εμάζθεζε πηέζεσλ θαη ρσξίο δεκηνπξγία εμαλζεκάησλ πνπ επηθέξνπλ ηειηθά ηελ απνθόιιεζε ηνπ επηρξίζκαηνο. Σα καθξνπνξώδε επηρξίζκαηα επηηξέπνπλ ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ θαη ηελ δίνδν ησλ πδξαηκώλ (Fortunati, 2001 θαη Coppola, 1998). Σν ελ ιόγσ επίρξηζκα έρεη κειεηεζεί ζην εξγαζηήξην γηα λα δηαπηζησζεί ε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 αληνρή ηνπ ζηελ επίδξαζε αιάησλ (Maravelaki-Kalaitzaki, 2004). Η θύξηα θαηαλνκή ηεο αθηίλαο ησλ πόξσλ, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ δξάζε ηνπ καθξνπνξώδνπο επηρξίζκαηνο, εληνπίδεηαη κεηαμύ 0,1 θαη 50 κm (Δηθ. 7). 1,393 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1, ,05 1,00 0, ,90 0,85 0,80 A 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0, ,45 0, , , , ,20 0, , ,0 cm-1 Δηθόλα 6. FTIR θάζκα επδηάιπησλ αιάησλ πνπ αληρλεύζεθαλ ζηνπο ζόινπο ηνπ Μνπζείνπ. Οη αζβεζηόιηζνη ηνπ Μνπζείνπ ραξαθηεξίδνληαη από πόξνπο κε αθηίλα από 0,01 έσο 10 κm, ελώ νη αζβεζηηηηθνί ςακκίηεο εκθαλίδνπλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ πόξσλ ηνπο λα έρεη αθηίλα από 1 έσο 20 κm. Οη κεγάινη πόξνη πνπ απαληώληαη ζηνπο αζβεζηηηηθνύο ςακκίηεο επηηξέπνπλ ηελ θξπζηάιισζε ησλ αιάησλ ρσξίο εμάζθεζε πηέζεσλ ζηνπο πόξνπο ηνπ ιίζνπ θαη δεκηνπξγία ξσγκώλ (Maravelaki-Kalaitzaki, 2008). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη απηό ην είδνο ησλ ιίζσλ απνηειεί βαζηθό δνκηθό πιηθό ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπώλ ζηελ Κξήηε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πόξσλ ησλ αζβεζηηηηθώλ ςακκηηώλ πξνζνκνηάδνπλ κε εθείλα ηνπ καθξνπνξώδνπο επηρξίζκαηνο. ε εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο πδαηναπνξξόθεζεο κε ηξηρνεηδή αλαξξίρεζε ηνπ αζβεζηηηηθνύ ςακκίηε επξέζεζαλ πνιύ κεγάιεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηνύ απνξξόθεζεο Α=30,52 mg/cm 2 s 1/2 8,6 ζε ζρέζε κε ηνλ αζβεζηόιηζν πνπ έρεη Α=5,23 mg/cm 2 s 1/2 5,2 θαη έλα αζβεζηηηηθό θνλίακα πνπ έρεη Α=~20 mg/cm 2 s 1/2. Με βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα ηεο πδαηναπνξξόθεζεο εθηηκάηαη όηη ηα ιίζηλα ηνπ θηηξίνπ απνηεινύλ ζεκείν πνπ δηεπθνιύλεη ηελ είζνδν ηνπ λεξνύ ζην εζσηεξηθό θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 δεκηνπξγία εθηεηακέλεο πγξαζίαο. ε απηή ηελ παξαηήξεζε ζπλεγνξνύλ θαη νη κεγάιεο ηηκέο πγξαζίαο πνπ κεηξήζεθαλ ζηα ιίζηλα ζε ζρέζε κε ηα επηρξίζκαηα ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην εμσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ. Δηθόλα 7. Καηαλνκή ηεο αθηίλαο ησλ πόξσλ (κm) θαη % πνζνζηό πόξσλ γηα ην εμσηεξηθό (ALB SP2-3 θαη ALB SP2-4 ) θαη εζσηεξηθό (ALB SP2-2 θαη ALB SP2-1) ηκήκα ησλ επηρξηζκάησλ ALB SP2. Σα ιίζηλα ηκήκαηα δελ πξέπεη λα παξακείλνπλ αθάιππηα θαη πξέπεη λα επαιεηθζνύλ κε αιθνμπζηιάλην. Οη δνθηκέο έδεημαλ ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ αιθνμπζηιαλίνπ γηα κείσζε ηεο πδαηναπνξξόθεζεο. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ πηινηηθώλ εθαξκνγώλ αθνινύζεζε ε επίρξηζε ησλ ιίζηλσλ ηκεκάησλ κε ην πδαηναπσζεηηθό πιηθό, πνπ ηαπηόρξνλα επηηξέπεη ηελ θαλνληθή θπθινθνξία ησλ πδξαηκώλ (Maravelaki-Kalaitzaki, 2007). ηελ Δηθόλα 8 παξνπζηάδεηαη ε βόξεηα εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ Μνπζείνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαπλεόλησλ επηρξηζκάησλ, όπνπ δελ παξαηεξείηαη ην κέησπν ηεο πγξαζίαο θνληά ζην δάπεδν θαη ζην ύςνο ησλ ζόισλ. 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Οη επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο ηζηνξηθώλ θηηξίσλ δηέπνληαη από κία αθνινπζία δηαδηθαζηώλ πνπ πεξηιακβάλεη δηαγλσζηηθέο ηερληθέο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο δηάβξσζεο θαη επηινγή κεζόδσλ ζπληήξεζεο κε πιηθά ζπκβαηά κε ηα ππάξρνληα (Moropoulou, 2003). ηελ πεξίπησζε ηνπ Μνπζείνπ Κηζάκνπ δελ εθαξκόζηεθε θακηά δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία γηα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 ηελ κειέηε ησλ αξρηθώλ δνκηθώλ πιηθώλ ηνπ θηηξίνπ. Δπεκβάζεηο κε κε ζπκβαηά πιηθά κε ηα ππάξρνληα, όπσο ηζηκεληνθνλίεο, ειαθξνκπεηόλ θαη ηζηκεληηηηθά ελέκαηα αλαδείρηεθαλ σο νη θύξηεο ηερληθέο απνθαηάζηαζεο ζην Μνπζείν Κηζάκνπ. Δπηπξόζζεηα, απνξξίθηεθε ε επίρξηζε ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ, πνπ απνηειεί ηαθηηθή πξνζηαζίαο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ από παιαηόηαηνπο ρξόλνπο (Lugli, 1957). Δηθόλα 8. Άπνςε ηεο βόξεηαο εμσηεξηθήο πιεπξάο ηνπ Μνπζείνπ Κηζάκνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ζπκβαηώλ πιηθώλ. Οη ζπλέπεηεο ησλ πξώησλ αηπρώλ επεκβάζεσλ απέθιεηζαλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ, αιιά θαη θαζόξηζαλ απνθαζηζηηθά ηηο επηινγέο ησλ λέσλ επεκβάζεσλ. Σα θξηηήξηα πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ επηινγή κεζόδσλ θαη πιηθώλ ησλ λέσλ επεκβάζεσλ ζπληήξεζεο ζπλνςίδνληαη ζηελ κείσζε ηεο πδαηναπνξνθεηηθόηεηαο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ θαη ζηελ αύμεζε ηεο δηαπεξαηόηεηαο ζε πδξαηκνύο. Απηνί νη δύν παξάγνληεο, πνπ είλαη ζπρλά αληαγσληζηηθνί, ηθαλνπνηνύληαη κε ηελ επηινγή δηαπλεόλησλ επηρξηζκάησλ θαη ρξσκάησλ. Η εθαξκνγή ηνπο αληηκεηώπηζε ηα πξνβιήκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ επεκβάζεσλ θαη απέδσζε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ. Από ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ Μνπζείνπ πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ, πξηλ από νπνηαδήπνηε επέκβαζε, ε ρξήζε ζπκβαηώλ πιηθώλ κε ηα ππάξρνληα θαη ε δπλαηόηεηα επαλάιεςεο επεκβάζεσλ ζπληήξεζεο, αλ ρξεηαζηεί ζην κέιινλ. Σν 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 ηειεπηαίν επηηπγράλεηαη κόλν κε ηελ επηινγή ζπκβαηώλ πιηθώλ κε ηα ππάξρνληα θαηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαζηήισζεο. ΑΝΑΦΟΡΔ Biscontin, G., and Graziano L., Conservation of Architectural Surfaces: Stones and Wall Covering, II Cardo, Venice (1993) Bulletin WTA /D, System of protective renderings, Supplementary, WTA Publications, c/o ETH Zürich, IBWK, CH Zürich, (2000) Coppola L., Gli intonaci macroporosi, L Edilizia, 3(4) (1998) Fortunati G., Dal Bo A., Torresan I., Biscontin G., Driussi G., Dehumidifying render for historic masonry: study of macroporous mechanism and salts crystallisation inside pores, in Proceedings of the 8 th Euroseminar Applied to Building Materials, (Athens Greece September ), NTUA Ed., Athens, Greece (2001) Lugli G., La tecnica edilizia romana, Bardi Editore, Roma (1957) Maravelaki-Kalaitzaki P., Restoration of the Venetian Fortress of Firka, Chania, Crete, Greece, in Proceedings 7 th National Congress on Mechanics (HSTAM2004), Hellenic Society for Theoretical & Applied Mechanics, Technical University of Crete, (Chania Crete June ), Eds. A. Kounadis, C. Providakis and G. Exadaktylos, Chania, Greece (2004) Maravelaki-Kalaitzaki P., Kallithrakas-Kontos N., Agioutantis Z., Maurigiannakis S. and Korakaki D., A comparative study of porous limestones treated with silicon-based strengthening agents, Progress in Organic Coatings, Vol. 62, Issue 1 (2008) Maravelaki-Kalaitzaki P., Hydraulic lime-mortars with siloxane for waterproofing historic masonry, Cement and Concrete Research, 37(2), (2007) Moropoulou A, Bakolas A. and Bisbikou K, Physico-chemical adhesion and cohesion bonds in joint mortars imparting durability to the historic structures, Construction and Building Materials, Vol. 14, Issue 1 (2000) Moropoulou A., Polikreti K., Ruf V. and Deodatis G., San Francisco Monastery, Quito, Equador: characterisation of building materials, damage assessment and conservation considerations, Journal of Cultural Heritage, Volume 4, Issue 2 (2003) NORMAL 13/83/UNI-Beni Culturali (2003), Dosaggio dei Sali solubili, CNR-ICR, Roma, 1983, Milano, Simon S, Desalination by poulticing: laboratory study on controlling parameters, in Proceedings of the 10 th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, D. Kwiatkowski (Ed.) (Stockholm Sweden June 27 July ), Stockholm, Sweden, (2004) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Άλλα Καιαγξή, MSc Φημικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/ Διεύθςνζη Τεσνικών Επεςνών Αναζηήλωζηρ Αλδξνλίθε Μηιηηάδνπ Fezans, Δπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ Ισάλλα Παπαγηάλλε Καθηγήηπια, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Διεπζέξηνο Αλαζηαζίνπ Πολιηικόρ Μησανικόρ MSc, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Μηράιεο Παπαρξηζηνθόξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ"

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΑΝΕΠΗΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΖΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Γεώξγηνο Ζαλλήο Υποτ. Διδ. Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Θσάλλεο Αλησληάδεο Αναπλ. Καθηγήρ Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Μαξία Φνύληε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ. Κονηός, Π. Κοσηζούκος, Υρ. Παραζκεσά Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ Θενδσξίδεο Υξήζηνο Μησανικόρ Μεηαλλείων Μεηαλλοςπγόρ Μησανικόρ, BASF CC HELLAS SA Λέξειρ κλειδιά: Ρηηινούσα, πολςοςπεθανικά δάπεδα, Επιζηπώζειρ πποζηαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Κοζμόποσλος Πάνος 1, Φραγγίδοσ Ιωάννα-Πηνελόπη 1 1 Δξγαζηεξίν Πεξηβαιινληηθνύ θαη Δλεξγεηαθνύ Σρεδηαζκνύ Κηηξίσλ θαη Οηθηζκώλ, Πνιπηερληθή Σρνιή, Γ.Π.Θ., Τκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα