Αθήνα: 23/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα: 23/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 501341. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης Ταχ. Δ/νση : Tσόχα 7, Αθήνα Πληροφορίες: Ε-Κ Μητσάκη Τηλέφωνο: Αθήνα: 23/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων Σε συνέχεια των ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στον ΕΟΤ από ενδιαφερόμενες εταιρείες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 3 με τίτλο «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της Χώρας» σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Ερώτηση 1 Επισυνάπτεται το πρακτικό ΔΣ περί εκπροσώπησης της εταιρείας, ώστε να διευκρινιστεί ποια άτομα από τις ομάδες εκπροσώπων δέον είναι όπως υπογράψουν τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις (Β2.3 (2)) και ποια άτομα πρέπει να δηλώσουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση στα προβλεπόμενα στην περ. 7 αδικήματα. Απάντηση 1 Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις (Β2.3 (2)) πρέπει να υπογραφούν από τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας όπως αυτοί ορίζονται νομίμως από το καταστατικό της εταιρείας, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της. Ερώτηση 2 Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι όσες και οι κατηγορίες (Α, Β, Γ και εν προκειμένω για την κατηγορία Α όσες είναι και οι υποπεριπτώσεις;) ή μία ενιαία για όλες τις κατηγορίες; Απάντηση 2 Οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται βάσει του άρθρου Β2.3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του Τεύχους Β της διακήρυξης μπορεί να είναι όσες και οι κατηγορίες δηλαδή τρεις (3). Επισημαίνουμε τα κάτωθι : Η υπεύθυνη δήλωση που αφορά τα στοιχεία της παραγράφου Α, βάσει του Ν.4111/2013, άρθρο 21, δύναται να φέρει ημερομηνία σύνταξης 30 ημερών προ της ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Οι υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν τα στοιχεία των παραγράφων Β και Γ ρητά θα πρέπει να έχουν ημερομηνία σύνταξης και ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής την ημερομηνία της ημέρας κατάθεσης της προσφοράς. Ερώτηση 3 Η επικύρωση των σχετικών εγγράφων (ισχύον καταστατικό) μπορεί να γίνει από δικηγόρο με επικόλληση επικυρώσιμου; Σελίδα 1 από 16

2 Απάντηση 3 Η επικύρωση των σχετικών εγγράφων (αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού) μπορεί να γίνει νομίμως από δικηγόρο. Ερώτηση 4 Στη σελίδα 32/55 της προκήρυξης αναφέρεται ότι κάθε έγγραφο πρέπει να προσκομίζεται σε πρωτότυπο και αντίγραφο και να αναγράφεται κάτωθι «πρωτότυπο» ή «αντίγραφο». Τα αντίγραφα μπορούν να είναι φωτοτυπημένα και επικυρωμένα από δικηγόρο αντίγραφα (ιδίως στην περίπτωση α) των υπευθύνων δηλώσεων, β) του πιστοποιητικού περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης εταιρείας); Απάντηση 4 Βάσει του άρθρου Β3.2 «Περιεχόμενο Προσφορών» : Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. Τα αντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα από δικηγόρο, μπορούν να είναι απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων χωρίς την αναγραφή της λέξης «Πρωτότυπο» και να φέρουν την ένδειξη «Αντίγραφο» σε κάθε σελίδα. Ερώτηση 5 Εφόσον δεν έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ περί εκπροσώπησης της εταιρείας, προσκομίζεται επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο της αίτησης καταχώρησης στο ΓΕΜΗ & του διπλότυπου είσπραξης και επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού ΔΣ; Απάντηση 5 Στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν έχει δημοσιευτεί το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης της εταιρείας αλλά και οποιαδήποτε άλλο σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. που πρέπει να δημοσιευθεί είναι απαραίτητη η προσκόμιση - επικυρωμένη από δικηγόρο - αντιγράφου της αίτησης καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και του διπλότυπου είσπραξης καθώς και επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Δ.Σ. Ερώτηση 6 Στο ΜΕΡΟΣ Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, παρ. Β «Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού Αποσφράγιση προσφορών» (σελ /55): Υποερώτημα 1: Στην πρώτη παράγραφο αναφέρετε «ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους». Σε τι θα μπορούσε να συνίσταται η νόμιμη εκπροσώπηση ; Για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένα πρακτικό ΔΣ, αντίγραφο του οποίου θα μπορούσε να έχει στα χέρια του ο εκπρόσωπος ; Απάντηση 6 Υποερώτημα 1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος με την προσφορά του θα καταθέσει Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ο ορισμός αυτού/των οι οποίοι δύναται να παρίστανται νομίμως κατά την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού. Ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε υποψηφίου έχει από το νόμο το δικαίωμα να παρίσταται σε όλες τις διαδικασίες. Υποερώτημα 2: Στο σημείο 6 της παραγράφου αυτής σημειώνετε ότι κατά την φάση αποσφράγισης του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών «καλούνται οι υποψήφιοι ανάδοχοι σε χρόνο τον οποίο θα ορίσει η επιτροπή προκειμένου να παρουσιάσουν την τεχνική τους προσφορά». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχει ο κάθε αρμόδιος, ο οποίος θα παρουσιάσει την τεχνική πρόταση στην επιτροπή. Θα πρέπει να αναφέρεται εξαρχής στον Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο σχετικό πρακτικό ΔΣ ή θα μπορεί να έχει νέο πρακτικό ΔΣ ή να είναι υπάλληλος της εταιρείας ; Η διευκρίνιση αυτή θα μας διευκολύνει να γνωρίζουμε εγκαίρως αν χρειάζεται να συμπεριλάβουμε τον Υπεύθυνο του Έργου στο σχετικό πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας μας. Σελίδα 2 από 16

3 Απάντηση 6 Υποερώτημα 2 Κατά την παρουσίαση της Τεχνικής Προσφοράς απαιτείται η παρουσία του/των νόμιμα εξουσιοδοτημένου/ων εκπροσώπου/ων της εταιρείας για την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, ο/οι οποίος/οι θα συνοδεύεται/ονται από την ομάδα παρουσίασης του έργου. Δεν απαιτείται εκ των προτέρων ορισμός της ομάδας παρουσίασης του έργου. Υποερώτημα 3: Στο σημείο 6, πως εξουσιοδοτείται το άτομο που θα προσέλθει να πληροφορηθεί το περιεχόμενο του φακέλου των λοιπών συμμετεχόντων, κατόπιν ειδοποίησης από την αρμόδια Επιτροπή ; Απάντηση 6 Υποερώτημα 3 Στο σημείο 6 της διακήρυξης δεν αναφέρεται κάτι σχετικό με την πληροφόρηση του περιεχομένου του φακέλου των λοιπών συμμετεχόντων. Όπως ορίζεται στο στοιχείο 14 της παρ. Β4.1.1 του τεύχους Β της διακήρυξης, η πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο των φακέλων συμμετεχόντων στον διαγωνισμό από τους συμμετέχοντες δύναται να υλοποιηθεί κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος προς την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στην αναφερόμενη διαδικασία θα πρέπει να ορίζονται στο σχετικό αίτημα του υποψηφίου Αναδόχου. Υποερώτημα 4: Στο ΜΕΡΟΣ Β2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, υπό 2.3 Στοιχεία Τεκμηρίωσης (σελ. 27/55), αναφέρεται «υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού για καλή εκτέλεση των εργασιών». Αυτή η δήλωση πρέπει να είναι Υπεύθυνη Δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή αρκεί δήλωση της εταιρείας που θα φέρει την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων ; Απάντηση 6 Υποερώτημα 4 Απαιτείται δήλωση της εταιρίας που θα φέρει την σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων (πρωτότυπη ή νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Υποερώτημα 5: Στο ΜΕΡΟΣ Β2.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής, στο σημείο (3) για τα Νομικά Πρόσωπα ΑΕ και ΕΠΕ, υποσημείο αρ. 5 ζητείται «Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν εναλλακτικά και αντί αυτού του πιστοποιητικού μπορεί να προσκομισθεί κάποιο έγγραφο αντίστοιχης βαρύτητας (π.χ. υπεύθυνης δήλωσης της εταιρείας ), σε περίπτωση μη προσκόμισης του εν λόγω πιστοποιητικού. Απάντηση 6 Υποερώτημα 5 Απαιτούνται από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα έγγραφα που ρητά ορίζονται στο Μέρος Β2.3 της διακήρυξης. Υποερώτημα 6: Στο ΜΕΡΟΣ Β3.2 (σελ. 33/55 πρώτη παράγραφος ) αναφέρεται «σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο». Εννοείται φύλλο (π.χ. στις μονές ή ζυγές σελίδες) ή σε κάθε σελίδα ; Απάντηση 6 Υποερώτημα 6 Απαιτείται να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο σε κάθε σελίδα. Ερώτηση 7: Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου (Υ3) / Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Υ3 / Α Κύριο οπτικοαουστικό περιεχόμενο Στο πλαίσιο του Υ3 θα παραχθούν 20 βίντεο που θα καλύπτουν θεματικά τους εννέα άξονες του τουριστικού μας προϊόντος και θα αποτυπώνουν εμπειρίες πρεσβευτές της χώρας. Ειδικότερα: Α. θα παραχθούν δύο αυτοτελή βίντεο 3λεπτης διάρκειας για κάθε θεματικό άξονα (9 θεματικοί άξονες Χ 2 βίντεο) και θα παρουσιάζονται δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε κάθε 3λεπτο βίντεο, που θα εκτυλίσσονται σε διαφορετική περιοχή της χώρας. Για κάθε 3λεπτο βίντεο, θα παραδοθούν συντομότερες εκδοχές (short versions) του ίδιου υλικού, δηλαδή μία short version 1 λεπτού και μία 30 δευτερολέπτων (ΤV spot). Σελίδα 3 από 16

4 Β. Θα παραχθεί ένα (1) τρίλεπτο βίντεο με κεντρική ιδέα την ελληνική γαστρονομία και συντομότερες εκδοχές (short versions) του ίδιου υλικού, δηλαδή μία short version 1 λεπτού και μία 30 δευτερολέπτων (ΤV spot). Γ. Θα παραχθεί ένα βίντεο διάρκειας 60 λεπτών με πλάνα (beauty shots) από το σύνολο των 19 παραπάνω βίντεο, καθώς και μια συντομότερη εκδοχή αυτού, διάρκειας 20 λεπτών. Ερωτήματα: Αναφέρεται στην προκήρυξη: «παραγωγή 20 βίντεο για την υλοποίηση σχεδιασμένων τουριστικών εμπειριών και διάθεση από τις λήψεις 100 φωτογραφιών ανά βίντεο (σύνολο: 2000 φωτογραφίες)» αλλά στην περιγραφή των βίντεο ξεκαθαρίζεται ότι το 20ο βίντεο είναι το εξής: «Θα παραχθεί ένα βίντεο διάρκειας 60 λεπτών με πλάνα (beauty shots) από το σύνολο των 19 παραπάνω βίντεο». Άρα στο 20ο βίντεο, δεν θα υπάρξουν ξεχωριστά φωτογραφίες εφόσον θα είναι ένα μοντάζ των 19 βίντεο. Οι υπολειπόμενες 100 φωτογραφίες θα παραχθούν από τα 19 βίντεο; Απάντηση 7 Οι 100 ψηφιακές φωτογραφίες, που θα προέρχονται από το 20ο βίντεο (το οποίο θα είναι διάρκειας 60 λεπτών με πλάνα (beauty shots) από το σύνολο των 19 βίντεο) θα αποτυπώνουν διαφορετικά πλάνα από τις υπόλοιπες φωτογραφίες που θα παραχθούν από τα προηγούμενα 19 βίντεο. Ερώτηση Πίνακα των κυριότερων έργων, αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο, που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε τελευταία έτη. Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (από έως) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογισμό) ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημ/νία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Όπου: «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: π.χ. πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη κ.ο.κ. o Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των εργασιών έργου, που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. o Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού για την καλή εκτέλεση των εργασιών - έργου, όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. «ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ»: Θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης. Ως στοιχείο τεκμηρίωσης των έργων των οποίων οι συμβάσεις περιέχουν ρήτρα εμπιστευτικότητας, γίνεται δεκτό αντί της προσκόμισης της σύμβασης, η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη, θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής της, από την οποία θα προκύπτει σαφώς ότι: Σελίδα 4 από 16

5 o Η σύμβαση περιέχει ρήτρα εμπιστευτικότητας και υπάρχουν υποχρεώσεις εχεμύθειας o Το αντικείμενο του έργου o Το οικονομικό μέγεθος του έργου o Η προσήκουσα εκτέλεση του έργου εκ μέρους του αναδόχου. Επισημαίνεται ότι εφόσον τα παραπάνω έργα έχουν υλοποιηθεί από κοινοπραξίες, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η συμμετέχουσα στον παρόντα διαγωνισμό εταιρεία υλοποίησε το δηλωθέν έργο. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 2.4 Από τα έργα, που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα (2.3), ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει αναλυτικά ένα (1) αντίστοιχο έργο που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς νοείται ως η εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους ανατέθηκε στον Ανάδοχο. Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης. Η παραγωγή του έργου θα πρέπει να είναι για ίδια εμπορική εκμετάλλευση του υποψηφίου αναδόχου και όχι ως αντικείμενο σύμβασης με τρίτους. Δύναται να κατατεθούν περισσότερα του ενός έργα, τα οποία να έχουν υλοποιηθεί από τις συμμετέχουσες εταιρείες, έκαστο εκ των οποίων να καλύπτει μερικώς τις απαιτήσεις του φυσικού αντικειμένου της παρούσης, αλλά αθροιστικά να καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων. Ερωτήματα: Στην διευκρίνιση του ορισμού Αντίστοιχο έργο έχει σημειωθεί ότι το έργο αυτό θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί για εμπορική εκμετάλλευση του υποψήφιου αναδόχου και όχι ως αντικείμενο σύμβασης με τρίτους. Η απαίτηση αυτή πολύ δύσκολα μπορεί να ανταποκριθεί σε πραγματικά γεγονότα. Ενδεχομένως αυτό να έχει πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις δημιουργίας ταινίας μεγάλου μήκους το οποίο όμως δεν σχετίζεται με το συγκεκριμένο έργο. Η προβολή ενός τόπου, σε τέτοιο βαθμό, συνήθως δεν γίνεται με πρωτοβουλία ενός ατόμου ή μίας εταιρείας εάν δεν έχει ήδη σύμβαση με τρίτους, προκειμένου να έχει εμπορικό ενδιαφέρον. Πιθανόν να έχει υπάρξει κάποιος που έχει δημιουργήσει κάποιο μικρότερο έργο προβολής ενός τόπου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι αντίστοιχο σε μέγεθος παραδοτέου και κόστους με αυτό που ζητείται από την παρούσα διακήρυξη. Αν λάβουμε υπόψη μας βέβαια αυτή την περίπτωση, αναιρείται η τεκμηρίωση της τεχνογνωσίας που απαιτείται. Παράλληλα, στην διευκρίνιση του ορισμού Έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς έχει σημειωθεί ότι το ίδιο έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί «σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους ανατέθηκε στον Ανάδοχο». Συμπερασματικά, εφόσον υπάρχουν όροι ανάθεσης και αναφέρεται ένας ανάδοχος, αναιρείται η διευκρίνιση του όρου Αντίστοιχο έργο, καθώς η εργασία προφανώς έχει γίνει ως αντικείμενο σύμβασης με τρίτους, οι οποίοι έχουν ορίσει και τους όρους ανάθεσης. Επιπλέον, στο μέρος 2.3, στον πίνακα των κυριότερων έργων που πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στην προσφορά, ζητείται να αναφερθεί ο Πελάτης ο οποίος ανέθεσε τα έργα αυτά στον υποψήφιο ανάδοχο, και μάλιστα να υποβληθεί ως στοιχείο τεκμηρίωσης πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση ή δήλωση (ανάλογα εάν ο πελάτης είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας) για την Σελίδα 5 από 16

6 καλή εκτέλεση των εργασιών, το οποίο ο πελάτης εκ των πραγμάτων μπορεί να κρίνει μόνο εάν ήτο παρών στην εκτέλεση του έργου και άρα το είχε αναθέσει. Τέλος, στο μέρος 2.3. στον πίνακα των κυριότερων έργων, ζητείται επίσης να κατατεθεί η σύμβαση του εν λόγω έργου, όπου σύμβαση έργου υπάρχει όταν ένα πρόσωπο ή μία εταιρία αναλαμβάνει έναντι ενός άλλου φορέα (εργοδότη / κυρίου του έργου) την υποχρέωση εκτέλεσης ορισμένου έργου έναντι αμοιβής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλώ να διευκρινιστούν τα εξής: 1. Να διευκρινιστεί ο σκοπός για τον οποίο συμπεριλήφθηκε η ακόλουθη φράση "Η παραγωγή του έργου θα πρέπει να είναι για ίδια εμπορική εκμετάλλευση του υποψηφίου αναδόχου και όχι ως αντικείμενο σύμβασης με τρίτους." που φαίνεται να έρχεται σε αντίφαση με όλη τη προηγούμενη περιγραφή σχετικά με την τεκμηρίωση του έργου. 2. Σε περίπτωση που όντως έρχεται σε πλήρη αντίφαση, να διευκρινιστεί εάν ισχύει ο ορισμός Αντίστοιχο έργο ή όλη η προηγούμενη περιγραφή (ορισμός Έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και μέρος 2.3, πίνακας των κυριότερων έργων) σχετικά με την τεκμηρίωση του έργου. 3. Με ποιο τρόπο θα κατοχυρωθεί ρητά η ισχύς της μίας ή της άλλης προϋπόθεσης και πως θα διορθωθεί εγγράφως το συγκεκριμένο σφάλμα και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες; Απάντηση 8 Ως προς το «Αντίστοιχο έργο» διευκρινίζουμε ότι : Η διακήρυξη όσον αφορά στην τεκμηρίωση της εμπειρίας του υποψήφιου αναδόχου, απαιτεί την υλοποίηση του έργου από υποψηφίους αναδόχους οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία και έχουν παράξει συναφή έργα για λογαριασμό τρίτων, είτε αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, είτε εταιρίες, είτε κοινοπραξίες. Συνεπώς ισχύει η περιγραφή ως προς το «Έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς» ως έχει. Ως προς τον πίνακα κυριότερων έργων η διακήρυξη ρητά αναφέρει ότι «Δύναται να κατατεθούν περισσότερα του ενός έργα, τα οποία να έχουν υλοποιηθεί από τις συμμετέχουσες εταιρείες, έκαστο εκ των οποίων να καλύπτει μερικώς τις απαιτήσεις του φυσικού αντικειμένου της παρούσης, αλλά αθροιστικά να καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων». Ως προς την γνωστοποίηση των διευκρινίσεων προς τους ενδιαφερόμενους ισχύει η παρ. Β.1.7 του τεύχους Β της διακήρυξης. Ερώτηση 9 Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι / Β2. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαιολογητικά / Β2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 3. Ανθρώπινο Δυναμικό και Πόροι - να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία -που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα 5 τελευταία έτη- η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον κύκλο ζωής του. Στην Ομάδα Έργου πρέπει να περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι κάτωθι ειδικότητες: Ερώτημα: Τι εννοείται με τον όρο πιστοποίηση; Η πιστοποίηση θα πρέπει να είναι δημόσια, κάποιο είδος βεβαίωσης από προηγούμενη εργασία του κάθε μέλους που απαρτίζει την Ομάδα Έργου ή κάτι άλλο; Απάντηση 9 Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποδεικνύει ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, μέσω της κατάθεσης των βιογραφικών της, την εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία κάθε μέλους σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει στο έργο. Τα σχετικά πιστοποιητικά μπορεί να κατατεθούν εφόσον το ζητήσει η επιτροπή διαγωνισμού. Ερώτηση 10 Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι / Β2. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαιολογητικά / Β2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 3.3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. Ερωτήματα: 1. Τι θα περιλαμβάνουν ως κείμενο οι υπεύθυνες δηλώσεις; Υπάρχει κάποιο πρότυπο που μπορούμε να συμβουλευτούμε; 2. Θα πρέπει να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής κάθε υπεύθυνης δήλωσης από δημόσιο φορέα; Σελίδα 6 από 16

7 Απάντηση 10 Από την διακήρυξη απαιτείται ο υποψήφιος Ανάδοχος να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. Δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο κειμένου. Από την διακήρυξη δεν απαιτείται να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής για τις υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών. Ερώτηση 11 Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι / Β2. Δικαίωμα συμμετοχής -Δικαιολογητικά / Β3.2.2 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Β. Για την παραγωγή των είκοσι (20) βίντεο ολοκληρωμένων τουριστικών εμπειριών και φωτογραφιών (100 φωτογραφίες ανά video) που θα παραχθούν από έμπειρο φωτογράφο στο πλαίσιο των γυρισμάτων των video, με πλήρη μεταβίβαση όλων των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στον ΕΟΤ για απεριόριστη χρήση και διάρκεια, δείγμα όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σημεία 8-10 και ειδικότερα: concept, story board, σκηνοθετική προσέγγιση, 1 ενδεικτικό βίντεο προμοντάζ (εικόνα-κείμεναηχητικά) και 1 βίντεο μονταρισμένο (spec) διάρκειας 3 λεπτών για την Κρήτη που θα περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους θεματικούς άξονες και θα ακολουθείται από υποτμήματα αυτού διάρκειας 1 λεπτού (short version) και 30 δευτερολέπτων (tv spot). Η εμπειρία ή οι εμπειρίες που θα αναδειχθούν στην Κρήτη αφήνονται ελεύθερες στην κρίση του κάθε συμμετέχοντα. Το προς παράδοση υλικό, θα δημιουργηθεί από πρωτογενές υλικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Αναθέτουσας Αρχής. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή των video πρέπει να είναι υψηλής αισθητικής, σύγχρονος, μοντέρνος με χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Πενήντα (50) φωτογραφίες στις οποίες θα περιλαμβάνονται οριζόντιες και κάθετες λήψεις, από την περιοχή που θα κινηματογραφηθεί για το δείγμα βίντεο (Κρήτη) σε CD αλλά και εκτυπωμένες. Οι φωτογραφίες θα ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν ορισθεί με την παρούσα Διακήρυξη, ήτοι scale resolution 300 dpi, scale dimension 1:10, μεγάλη πλευρά φωτογραφίας (εκτός πανοραμικών μέχρι pixels, μεγάλη πλευρά πανοραμικών φωτογραφιών, μεγαλύτερη από pixels. Ερωτήματα: a) Όσον αφορά στο βίντεο που πρέπει να παραδοθεί στην τεχνική προσφορά, το υλικό πρέπει να είναι πρωτογενές ως προς τα πλάνα ή ως προς το αποτέλεσμα του μοντάζ; b) Αναφέρετε στην παράγραφο για τις φωτογραφίες ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν ορισθεί με την παρούσα Διακήρυξη, ήτοι scale resolution 300 dpi, scale dimension 1:10, μεγάλη πλευρά φωτογραφίας (εκτός πανοραμικών μέχρι pixels, μεγάλη πλευρά πανοραμικών φωτογραφιών, μεγαλύτερη από pixels. Αυτό δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί καθώς στην πράξη σημαίνει ότι θα πρέπει ο φωτογράφος να ταξιδέψει στην Κρήτη, με συγκεκριμένο εξοπλισμό, προκειμένου να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαν να παραδοθούν στην τεχνική προσφορά φωτογραφίες ενδεικτικές ως προς την καλλιτεχνική επιμέλεια και το θέμα και όχι ως προς το μέγεθος ανάλυσης; Σημείωση: Εάν το υλικό του βίντεο πρέπει να είναι πρωτογενές ως προς το αποτέλεσμα του μοντάζ και όχι ως προς τα πλάνα, τότε αντίστοιχα και οι φωτογραφίες που θα πρέπει να έχουν το ίδιο θέμα με το βίντεο όπως αναφέρετε παραπάνω, δεν θα μπορούν να είναι μεγαλύτερες από 72 dpi. Απάντηση 11 Όπως απαιτείται από την διακήρυξη το υλικό του βίντεο πρέπει να είναι πρωτογενές. Ερώτηση 12 Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι / Β2. Δικαίωμα συμμετοχής -Δικαιολογητικά / Β3.2.2 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Α. Για το περιεχόμενο των λέξεων με πλήρη μεταβίβαση όλων των πνευματικών δικαιωμάτων στον ΕΟΤ για απεριόριστη χρήση και διάρκεια: επτά (7) κείμενα για την περιοχή της Κρήτης (ελεύθερη Σελίδα 7 από 16

8 επιλογή λημμάτων από τον κατάλογο του Παραρτήματος Β ), βάσει των προδιαγραφών της παρούσας Διακήρυξης, σε όλες τις ζητούμενες γλώσσες (ελληνική, αγγλική, γερμανική, ρωσική και ισπανική), δείγμα όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σημεία 1-7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Σύμφωνα με (ΒΙΝΤΕΟ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ) παραγράφους: 1. 1 κείμενο προορισμού (περιοχές, πόλεις, νησιά: γενική περιγραφή) σε όλες τις ζητούμενες γλώσσες (για την περιοχή Φαλάσαρνα Κρήτης). Α παρ κείμενο single / do (sights, activities) σε όλες τις ζητούμενες γλώσσες, (για την Ενετική πόλη του Ηρακλείου). Α παρ κείμενο combo see / do (sights / activities = κείμενο εμπειρίας) σε όλες τις ζητούμενες γλώσσες, (για canyoning στο νομό Ρεθύμνου). Α παρ extended info κείμενο (ιστορίες, παραδόσεις, ήθη και έθιμα, μεταφορά, μικρό λεξικό, ταινίες και βιβλία, παρουσίαση τοπικού προϊόντος, Α παρ 4 συνταγές, χλωρίδα και πανίδα) σε όλες τις ζητούμενες γλώσσες (για το οροπέδιο Ομαλού) κείμενο για εκδηλώσεις (one off and seasonal) σε όλες τις ζητούμενες γλώσσες (για την περιοχή των Χανίων). Α παρ κείμενο παροχή υπηρεσιών, διαμονή σε όλες τις ζητούμενες γλώσσες (για την Π.Ε. Χανίων). ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΕΟΤ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ Α παρ 6 ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 7. 1 κείμενο για παροχή άλλων τουριστικών υπηρεσιών (ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εστιατόριο, τουριστικό γραφείο, sports, κλπ.) σε όλες τις Α παρ 7 ζητούμενες γλώσσες (για την Π.Ε. Χανίων). 8. Δείγμα του βίντεο προμοντάζ (εικόνα-κείμενα-ηχητικά) και δείγμα 3λεπτου βίντεο μονταρισμένου ακολουθούμενου από υποτμήματα 1 Α , Α , λεπτού (short version) και τριάντα δευτερολέπτων (tv spot) (σε ψηφιακό μέσο). 9. Σενάριο και σκηνοθετική προσέγγιση (storyboard) (τυπωμένο και σε CD) Α Δείγμα 50 φωτογραφιών που να αναδεικνύουν την ταυτότητα της Α περιοχής και τις εμπειρίες που παρουσιάζονται στο δείγμα βίντεο, Θα περιλαμβάνονται τόσο κάθετες όσο και οριζόντιες λήψεις (τυπωμένες και σε CD) 11. Προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α4 12. Προτεινόμενη Υλοποίηση Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα Ορόσημα) Α4 13. Πίνακες συμμόρφωσης C2 Ερωτήματα: Ενώ στην γενική περιγραφή για τα κείμενα που θα παραδοθούν στην τεχνική προσφορά αναφέρετε ότι για τα επτά (7) κείμενα μπορεί να γίνει ελεύθερη επιλογή λημμάτων από τον κατάλογο του Παραρτήματος Β, στον πίνακα που ακολουθεί, στα σημεία 1-7, αναφέρονται πολύ συγκεκριμένα τα λήμματα που πρέπει να επιλεχθούν. α) Τι από τα δύο ισχύει; β) Με ποιο τρόπο θα κατοχυρωθεί ρητά η ισχύς του τι πρέπει να παραδοθεί σε κείμενα στην τεχνική προσφορά και πως θα διορθωθεί εγγράφως το συγκεκριμένο σφάλμα και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες; Απάντηση 12 Για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ζητείται από τους υποψηφίους αναδόχους να καταθέσουν δείγμα κειμένων βασισμένα σε συγκεκριμένες θεματολογίες όπως αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ) προκειμένου αυτές να είναι συγκρίσιμες. Ερώτηση 13 Σελίδα 8 από 16

9 Το οπτικοακουστικό υλικό ζητήθηκε να εμπεριέχει τόσο metadata όσο και tags. Ωστόσο, τα metadata αφορούν, ως γνωστό, στη διαδρομή της τεχνικής επεξεργασίας του αρχείου (π.χ. camera, φακός, Photoshop, scale, color correction κ.λπ.). Τα δε tags αφορούν στις λέξεις με τις οποίες τα S.E.O. ανιχνεύουν αυτά τα αρχεία. Δυστυχώς, στο διαγωνισμό απαιτούνται, από λάθος προφανώς, οι προδιαγραφές των tags μέσα από τα metadata και το αντίστροφο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί γιατί είναι αδύνατον για οποιονδήποτε ανάδοχο να παραδώσει τέτοιου είδους υλικό. Απάντηση 13 Στην διακήρυξη τα δεδομένα που αποθηκεύονται αυτόματα μαζί με μια φωτογραφία/video ορίζονται ως EXIF data, τα οποία αποτελούν υποσύνολο των metadata. Τα «metadata» αφορούν τις πληροφορίες που χαρακτηρίζουν-περιγράφουν ένα αντικείμενο, ανεξάρτητα αν αυτό είναι κείμενο, φωτογραφία ή βίντεο, όπως περιγράφονται στο παράδειγμα της παραγράφου Α Τα metadata που οφείλει να παραδώσει ο Ανάδοχος, θα χρησιμοποιηθούν στην τεκμηρίωση του κύριου κειμενικού και οπτικοακουστικού υλικού. Λέξεις κλειδιά που θα περιλαμβάνονται στα metadata ενδεχομένως να αποτελούν και μέρος των tags. Τα tags θα συσχετιστούν με οντολογίες που θα επιτρέψουν την καλύτερη ταξινόμηση και αναζήτηση του περιεχομένου (από τα search engines). Ερώτηση 14 Το δεύτερο που παρατηρούμε, πολύ πιο σημαντικό, ως λανθασμένη περιγραφή στο διαγωνισμό, αφορά στο μέσο παράδοσης και αποθήκευσης του οπτικοακουστικού υλικού. Ζητήθηκε να παραδοθεί το υλικό σε κασέτες DV CAM. Το υλικό αυτό είναι υποδεέστερο της σύγχρονης τεχνολογίας High Definition. Δεν μπορεί να αποθηκεύσει αρχεία video μεγαλύτερης ανάλυσης από 1280x720 pixels. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθεί το πρωτογενές υλικό μέσω αυτής της κασέτας, αν δεν διαθέτει πληροφορίες για τον δημιουργό του μέσω των αντίστοιχων στοιχείων metadata/tags. Θα πρέπει κατά την υποβολή του οπτικοακουστικού υλικού για το διαγωνισμό να κατατεθεί πρωτογενές ψηφιακό αρχείο video data είτε της μορφής uncompressed HD video.mov είτε.mp4. Απάντηση 14 Στην διακήρυξη δεν αναφέρεται παράδοση υλικού σε κασέτα DV CAM. Η απαίτηση για παράδοση των βίντεο σε ανάλυση 1920x1080 παραπέμπει αυτομάτως στο format HD CAM SR για το οποίο υπάρχει αναφορά στη σελίδα 51 της διακήρυξης στο Παραδοτέο Π2.1β. Οποιαδήποτε αναφορά σε HD CAΜ θα πρέπει να εκληφθεί ως HD CAM SR, όπως απαιτείται και από την ανάλυση (1920x1080) η οποία την συνοδεύει. Όπως αναφέρεται στο Τεύχος Α, σημείο Π2.1.δ σημείο της διακήρυξης (Σελ. 55 και 56) για τα αναφερόμενα παραδοτέα, μεταξύ άλλων, απαιτείται: 1. «Το σύνολο του υλικού θα παραδοθεί και σε εξωτερικό ψηφιακό σκληρό δίσκο.» και 2. «Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στον ΕΟΤ το σύνολο των λήψεων που έχει τραβήξει με κάμερα 16:9 - HD CAM σε εξωτερικό σκληρό δίσκο ο δε ΕΟΤ θα μπορεί να χρησιμοποιεί για απεριόριστη χρονική διάρκεια και κατά την κρίση του πλάνα από αυτές για την προβολή της Ελλάδας. Από το υλικό αυτών των λήψεων θα γίνουν οι μεταγραφές σε 16:9 - HD CAM, BETA DIGITAL και 4:3 BETA SP και DVD.» Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το ως άνω υλικό (video data) σε video format αντίστοιχο με αυτό που έχει καταθέσει στην τεχνική του προσφορά. Ερώτηση 15 Οι λέξεις που έχουν προκηρυχθεί αφορούν μόνο τα κανονικά κείμενα (long versions) ή το σύνολο των κανονικών και σύντομων κειμένων (long versions + short versions); Απάντηση 15 Οι λέξεις αφορούν το σύνολο των κανονικών και σύντομων κειμένων. Ερώτηση 16 Ποιο είναι το επιθυμητό μέγεθος των short versions ανά κατηγορία κειμένου, δηλαδή για κάθε ένα από τα: Σελίδα 9 από 16

10 - Κείμενο προορισμού - Single see/do κείμενο - Combo see/do κείμενο - Extended info κείμενο Απάντηση 16 Σχετικά με την έκταση των κειμένων παρατίθεται στο Τεύχος Α, σημείο Α3.6, Φάση 1 (σελ. 50), ο οποίος προσεγγιστικά αναφέρει τον επιθυμητό αριθμό λέξεων για κάθε είδος κειμένου (long version). Στην διακήρυξη δεν ορίζεται ακριβής ή προσεγγιστικός αριθμός λέξεων για τις short versions ανά είδος κειμένου, καθότι το μέγεθός τους μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της long version του. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οι short versions των κειμένων θα πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε tablets και κινητά, όπως ορίζεται και στη σελίδα 49 (Τεύχος Α, σημείο Α3.6, Φάση 1) της διακήρυξης. Ερώτηση 17 Πόσες λέξεις πρέπει να είναι τα κείμενα για την «παροχή υπηρεσιών, διαμονή» (Β κείμενο 6 στον πίνακα) και «παροχή άλλων τουριστικών υπηρεσιών» (Β κείμενο 7 στον πίνακα); Τα συγκεκριμένα ζητούνται στο demo αλλά δεν εμπίπτουν στα παραδοτέα του έργου οπότε οι τεχνικές τους προδιαγραφές δεν προσδιορίζονται στην προκήρυξη ούτε υπάρχει δείγμα. Απάντηση 17 Για τα αναφερόμενα στην ερώτηση κείμενα που ζητούνται στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου δεν έχει οριστεί αριθμός λέξεων, καθότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις οριζόμενες κατηγορίες κειμένων στην προκήρυξη. Το εύρος των ανωτέρω δύο (2) κειμένων επαφίεται στους υποψηφίους αναδόχους. Σημειώνεται ότι τα θέματα ποικίλουν, γεγονός που λογικά προσδιορίζει και το μέγεθος των κειμένων. Σημειώνεται ότι οι χρήστες των διαδικτυακών τόπων επιθυμούν να συλλέγουν πληροφορίες γρήγορα με σαφήνεια και ελκυστικό τρόπο (εμπλουτισμένα κείμενο με φωτογραφίες, πρωτότυπο είδος γραφής κοκ). Το γεγονός αυτό, προσδιορίζει το μέγεθος των κειμένων κείμενο παροχή υπηρεσιών, διαμονή σε όλες τις ζητούμενες γλώσσες (για την Π.Ε. Χανίων). ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΕΟΤ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 7. 1 κείμενο για παροχή άλλων τουριστικών υπηρεσιών (ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εστιατόριο, τουριστικό γραφείο, sports, κλπ.) σε όλες τις ζητούμενες γλώσσες (για την Π.Ε. Χανίων). Α παρ 6 Α παρ 7 Ερώτηση 18 Στην παράγραφο Α περιγράφονται «Δευτερεύοντα είδη κειμένου» (polls, tweets κλπ). Να μας επιβεβαιώσει o EOT ότι δεν είναι μέρος του έργου και ότι δεν υπάρχει απαίτηση από τον Ανάδοχο για αυτά. Απάντηση 18 Τα δευτερεύοντα είδη κειμένου που περιγράφονται στην παράγραφο Α αποτελούν μέρος του έργου και ως εκ τούτου απαιτούνται από τον ανάδοχο, όπως αναφέρεται και στην σελίδα 49 (Τεύχος Α, σημείο Α3.6, Φάση 1) της διακήρυξης: «Ο Ανάδοχος καλείται να παραδώσει κείμενα που συμφωνούν με τις ανωτέρω προδιαγραφές όπως αυτές έχουν παρατεθεί ανάλογα με το είδος κειμένου και τη ζητούμενη πληροφορία (πόλη, δραστηριότητα, αξιοθέατα κλπ), τα οποία θα συνοδεύονται από 5-7 tags το καθένα, καθώς και τα μεταδεδομένα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο: Α Επιπρόσθετα θα συνοδεύονται από γεωγραφικό προσδιορισμό (χώρα-περιφέρεια κτλ.), γεωγραφικό είδος (πόλη, βουνό, θάλασσα, νησί, εξοχή, all), καθώς και γεωγραφικές συντεταγμένες ώστε αυτά να αποτυπωθούν στο χάρτη ως POI.» Σελίδα 10 από 16

11 Ερώτηση 19 Σε τι συνίστανται τα Meta data στα κείμενα; Υπάρχουν υποδείξεις; Στην προκήρυξη υπάρχει παράδειγμα για meta data φωτογραφιών (παράγραφος Α ) αλλά όχι για meta data κειμένων. Απάντηση 19 Το δευτερεύον είδος metadata που περιγράφεται στην παράγραφο Α αφορά τόσο τα κείμενα όσο και τις φωτογραφίες και τα βίντεο που οφείλει να παράγει και να παραδώσει ο υποψήφιος ανάδοχος. Η περιγραφή που υπάρχει στη σελίδα 31 του Τεύχους Α και αφορά φωτογραφία που απεικονίζει το έργο του Van Gogh Self-portrait with Felt Hat αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα. Τα metadata για τα κείμενα και τα βίντεο θα πρέπει να ακολουθούν τις ενδεικτικές οδηγίες του παραπάνω παραδείγματος όπου αυτές απαιτούνται. Ερώτηση 20 Τι σημαίνει 2 ξεχωριστές εμπειρίες σε κάθε video; 2 διαφορετικές σεναριακές καταστάσεις σε κάθε 3 λεπτο βίντεο; 2 διαφορετικά location; H διαφορετική περιοχή σημαίνει διαφορετικό γεωγραφικό διαμέρισμα ή μπορεί να είναι π.χ. Χανιά και Ηράκλειο; Τα short versions προϋποθέτουν το ίδιο; Απάντηση 20 Στο Τεύχος Α της διακήρυξης αναφέρεται: Α Κύριο οπτικοακουστικό περιεχόμενο (σελ. 30) και Α3.6 Χρονοδιαγράμματα και Φάσεις του Υποέργου (σελ. 48) Οι γεωγραφικές περιφέρειες που θα καλύπτονται είναι: Αττική, Στερεά Ελλάδα Εύβοια, Μακεδονία, Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Κρήτη, Νησιά Αιγαίου Πελάγους, Θράκη, Ήπειρος και Νησιά Ιονίου Πελάγους.» «κύριος στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να εμπλουτισθεί η εικόνα και η τουριστική ταυτότητα της χώρας ώστε η Ελλάδα να εδραιωθεί στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη ως δωδεκάμηνος προορισμός με απαράμιλλες εναλλαγές και ανεξερεύνητες αντιθέσεις». Α3.6 Χρονοδιαγράμματα και Φάσεις του Υποέργου (σελ. 49) «Το σύνολο των βίντεο θα καλύπτει όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με τα αντίστοιχα κεφάλαια του παραρτήματος της παρούσας (Παράρτημα Α. Μελέτη και απόφαση στρατηγικής). Βάση των παραπάνω προκύπτει ότι: Δύο ξεχωριστές εμπειρίες είναι δύο ξεχωριστές σεναριακές προσεγγίσεις από διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο Α3.6 (σελ. 49). Τα short version, ως προϊόν των 3λεπτων βίντεο, ακολουθούν τα παραπάνω. Ερώτηση 21 B A. Concept, story board, σκηνοθετική προσέγγιση: 1. Το story board, τι ακριβώς μορφή πρέπει να έχει ; Κειμενική ή με εικονίδια ; Και αν είναι με εικονίδια σε πόση ανάπτυξη ; Απάντηση 21 Είναι στη διακριτική ευχέρεια του υποψηφίου αναδόχου να καταθέσει το story board σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμεί, με την προϋπόθεση αυτό να είναι κατανοητό. Ερώτηση 22 Β2.5.3 Να διευκρινιστεί τι σημαίνει «ιθαγενείς ομιλητές της κάθε μίας από τις ζητούμενες γλώσσες για τη συγγραφή/σύνταξη κειμένων» και ποιος ο ρόλος τους στο έργο. Σελίδα 11 από 16

12 Απάντηση 22 Ιθαγενής ομιλητής σημαίνει ότι το μέλος της ομάδας έργου - που απαιτείται από την Προκήρυξη έχει ως μητρική του γλώσσα μία από τις ζητούμενες. Ως εκ τούτου, απαιτούνται τουλάχιστον τόσα μέλη για την ομάδα έργου (που θα ασχοληθεί με τα κείμενα και τις μεταφράσεις) όσες και οι ζητούμενες γλώσσες. Ερώτηση Από τα έργα, που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα (2.3), ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει αναλυτικά ένα (1) αντίστοιχο έργο που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς νοείται ως η εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους ανατέθηκε στον Ανάδοχο. Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης. Η παραγωγή του έργου θα πρέπει να είναι για ίδια εμπορική εκμετάλλευση του υποψηφίου αναδόχου και όχι ως αντικείμενο σύμβασης με τρίτους. Δύναται να κατατεθούν περισσότερα του ενός έργα, τα οποία να έχουν υλοποιηθεί από τις συμμετέχουσες εταιρείες, έκαστο εκ των οποίων να καλύπτει μερικώς τις απαιτήσεις του φυσικού αντικειμένου της παρούσης, αλλά αθροιστικά να καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων. Ερωτήματα: Στην διευκρίνιση του ορισμού Αντίστοιχο έργο έχει σημειωθεί ότι το έργο αυτό θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί για εμπορική εκμετάλλευση του υποψήφιου αναδόχου και όχι ως αντικείμενο σύμβασης με τρίτους. Η απαίτηση αυτή πολύ δύσκολα μπορεί να ανταποκριθεί σε πραγματικά γεγονότα. Ενδεχομένως αυτό να έχει πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις δημιουργίας ταινίας μεγάλου μήκους το οποίο όμως δεν σχετίζεται με το συγκεκριμένο έργο. Η προβολή ενός τόπου, σε τέτοιο βαθμό, συνήθως δεν γίνεται με πρωτοβουλία ενός ατόμου ή μίας εταιρείας εάν δεν έχει ήδη σύμβαση με τρίτους, προκειμένου να έχει εμπορικό ενδιαφέρον. Πιθανόν να έχει υπάρξει κάποιος που έχει δημιουργήσει κάποιο μικρότερο έργο προβολής ενός τόπου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι αντίστοιχο σε μέγεθος παραδοτέου και κόστους με αυτό που ζητείται από την παρούσα διακήρυξη. Αν λάβουμε υπόψη μας βέβαια αυτή την περίπτωση, αναιρείται η τεκμηρίωση της τεχνογνωσίας που απαιτείται. Παράλληλα, στην διευκρίνιση του ορισμού Έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς έχει σημειωθεί ότι το ίδιο έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί «σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους ανατέθηκε στον Ανάδοχο». Συμπερασματικά, εφόσον υπάρχουν όροι ανάθεσης και αναφέρεται ένας ανάδοχος, αναιρείται η διευκρίνιση του όρου Αντίστοιχο έργο, καθώς η εργασία προφανώς έχει γίνει ως αντικείμενο σύμβασης με τρίτους, οι οποίοι έχουν ορίσει και τους όρους ανάθεσης. Επιπλέον, στο μέρος 2.3, στον πίνακα των κυριότερων έργων που πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στην προσφορά, ζητείται να αναφερθεί ο Πελάτης ο οποίος ανέθεσε τα έργα αυτά στον υποψήφιο ανάδοχο, και μάλιστα να υποβληθεί ως στοιχείο τεκμηρίωσης πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση ή δήλωση (ανάλογα εάν ο πελάτης είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας) για την καλή εκτέλεση των εργασιών, το οποίο ο πελάτης εκ των πραγμάτων μπορεί να κρίνει μόνο εάν ήτο παρών στην εκτέλεση του έργου και άρα το είχε αναθέσει. Τέλος, στο μέρος 2.3. στον πίνακα των κυριότερων έργων, ζητείται επίσης να κατατεθεί η σύμβαση του εν λόγω έργου, όπου σύμβαση έργου υπάρχει όταν ένα πρόσωπο ή μία εταιρία αναλαμβάνει έναντι ενός άλλου φορέα (εργοδότη / κυρίου του έργου) την υποχρέωση εκτέλεσης ορισμένου έργου έναντι αμοιβής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλώ να διευκρινιστούν τα εξής: 1. Να διευκρινιστεί ο σκοπός για τον οποίο συμπεριλήφθηκε η ακόλουθη φράση "Η παραγωγή του έργου θα πρέπει να είναι για ίδια εμπορική εκμετάλλευση του υποψηφίου αναδόχου και όχι ως Σελίδα 12 από 16

13 αντικείμενο σύμβασης με τρίτους." που φαίνεται να έρχεται σε αντίφαση με όλη τη προηγούμενη περιγραφή σχετικά με την τεκμηρίωση του έργου. 2. Σε περίπτωση που όντως έρχεται σε πλήρη αντίφαση, να διευκρινιστεί εάν ισχύει ο ορισμός Αντίστοιχο έργο ή όλη η προηγούμενη περιγραφή (ορισμός Έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και μέρος 2.3, πίνακας των κυριότερων έργων) σχετικά με την τεκμηρίωση του έργου. 3. Με ποιο τρόπο θα κατοχυρωθεί ρητά η ισχύς της μίας ή της άλλης προϋπόθεσης και πως θα διορθωθεί εγγράφως το συγκεκριμένο σφάλμα και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες; Απάντηση 23 Αντίστοιχο Έργο θεωρούμε ότι είναι ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων φυσικού αντικειμένου και έχει παραχθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο ανάδοχο (φυσικό πρόσωπο ή εταιρία ή Ένωση εταιριών) που διαθέτει τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων, δηλ. δεν το έχει αναθέσει ή προμηθευτεί σε/απο τρίτο πάροχο. Όπως αναφέρεται στον πίνακα 2.3 που αφορά στα κυριότερα έργα που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος, απαιτείται η αναλυτική καταγραφή των συμβάσεων των έργων που έχουν υπογραφεί με τρίτους (δικαιούχους). Ερώτηση 24 Ο ΕΟΤ θα αναλάβει την παροχή αδειών κινηματογράφησης/βιντεοσκόπησης σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (αναφερόμαστε στο κόστος της άδειας) ή αυτό αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του Αναδόχου; Απάντηση 24 Όπως αναφέρεται στο τεύχος Β της προκήρυξης στον όρο «Β.5.4. Υποχρεώσεις Αναδόχου», σημείο «16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου». Ερώτηση 25 Ο ΕΟΤ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την παροχή αδειών κινηματογράφησης/βιντεοσκόπησης σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (αναφερόμαστε στη διευκόλυνση του Αναδόχου στο να έρθει σε επικοινωνία με τους Υπεύθυνους των χώρων, ώστε να εξασφαλίσει είσοδο σε αυτούς τους χώρους) ή αυτό αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του Αναδόχου; Απάντηση 25 Όπως αναφέρεται στο τεύχος C, Σχέδιο Σύμβασης, «ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Ο ΕΟΤ υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους φορείς διαχείρισης πολιτιστικών πόρων (Εφορίες, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, Κ.Α.Σ.) για την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης και για τα στοιχεία του Αναδόχου, καθώς και να ζητήσει να παρασχεθεί στον Ανάδοχο, από τους παραπάνω φορείς, κάθε δυνατή διευκόλυνση, όσον αφορά τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για τις κατά τόπους φωτογραφίσεις». Όπως αναφέρεται στο τεύχος C, Σχέδιο Σύμβασης στο «ΑΡΘΡΟ 11ο ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή του Ε.Ο.Τ. προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του». Ερώτηση 26 Στην παράγραφο «Α Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου» αναφέρεται πως «θα υπάρξει συνεργασία με αρμόδιους φορείς, όπου απαιτείται, για να αντληθεί επιπλέον πολυμεσικό υλικό (π.χ. από μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, κ.α.)» Τι υλικό αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο; Απάντηση 26 Η παράγραφος Α αποτελεί μέρος του Α.1 Περιβάλλον του Έργου και αναφέρεται στην συνοπτική παρουσίαση του συνόλου του Έργου (της εγκεκριμένης Πράξης), του Φορέα, κλπ. Το προκηρυσσόμενο Υποέργο 3 και το φυσικό αντικείμενο αυτού περιγράφεται από το σημείο «Α.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας - Α2.1 Αντικείμενο του Υποέργου 3». Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο σημείο δεν αφορά στον υποψήφιο ανάδοχο του Υποέργου 3. Σελίδα 13 από 16

14 Ερώτηση 27 Ο αριθμός Διακήρυξης του διαγωνισμού. Απάντηση 27 H απόφαση επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 3 με τίτλο «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της Χώρας» έχει αριθμό πρωτοκόλλου ΕΟΤ / και αυτός θα χρησιμοποιείται όποτε αναφέρεστε στην διακήρυξη. Ερώτηση 28 Στην παράγραφο Β2.5 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και ειδικότερα στο σημείο 2 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» του πίνακα αναφέρεται : 2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι, πρέπει να διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί, να αντεπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να: διαθέτει κατ ελάχιστο πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην παραγωγή των βίντεο, φωτογραφιών και της παραγωγής κειμενικού υλικού και μεταφράσεων διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) για την υλοποίηση διαφημιστικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών παραγωγής οπτικοαουστικού υλικού, διαθέτει στην οργανωτική του δομή ή να συνεργαστεί για τους σκοπούς της υλοποίησης του έργου με επαγγελματίες συγγραφείς, μεταφραστές και επιμελητές/διορθωτές κειμένων στις γλώσσες του παραδοτέου υλικού. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 2.1 Περιγραφή των στοιχείων που τεκμηριώνουν τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου αναδόχου: επιχειρηματική δομή (καταστατικό, οργανόγραμμα), συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης (αναλυτική περιγραφή) προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν παραχθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο την τελευταία πενταετία που να τεκμηριώνουν την επαγγελματική εμπειρία του στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων. μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. 2.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας Εφόσον το σχήμα του υποψηφίου αναδόχου αποτελείται πέραν της μίας εταιρείας, μπορεί να αποδεικνύεται η εμπειρία του σημείου 2 από το σύνολο των εμπειριών των συμμετεχόντων στο σχήμα ; Η εμπειρία των υπεργολάβων που συμμετέχουν στο σχήμα λαμβάνεται υπόψη και πως αποδεικνύεται ; Σελίδα 14 από 16

15 Απάντηση 28 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Εφόσον το σχήμα του υποψηφίου αναδόχου αποτελείται από δύο εταιρείες και πάνω θα πρέπει η προσφορά να κατατεθεί ως ένωση εταιρειών (ή μελλοντική κοινοπραξία) και κάθε μέλος της να δεσμεύεται για την υλοποίηση του έργου. Ως προς την απόδειξη της εμπειρίας στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων θα πρέπει τα μέλη του σχήματος να αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιήσει αντίστοιχο έργο σύμφωνα με το ζητούμενο της διακήρυξης. Εφόσον στο σχήμα συμμετέχουν και υπεργολάβοι για τμήματα του έργου, αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα και επίσης τα αποδεικτικά στοιχεία για τα έργα που έχουν υλοποιήσει και αναφέρονται ως αντίστοιχα έργα στη προσφορά. Η συνεργασία με τους υπεργολάβους αποδεικνύεται με την σύνταξη και υπογραφή υπευθύνων δηλώσεων: α) εκ μέρους της εταιρείας ή ένωσης ή κοινοπραξίας προς τον/τους υπεργολάβο/ους, στην οποία θα αναφέρεται το τμήμα του έργου που προτίθεται να του αναθέσει για την υλοποιήσή του και β) εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων προς την εταιρεία ή ένωση ή κοινοπραξία στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχεται να υλοποιήσει το συγκεκριμένο τμήμα του έργου που θα του ανατεθεί. Ερώτηση 29 Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης 3.1 Πίνακας της Ομάδας Έργου με αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της (βάσει του υποδείγματος στο Μέρος C της Διακήρυξης). Από τα Βιογραφικά Σημειώματα θα πρέπει να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία κάθε μέλους σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που προτείνετε να συμμετέχει στην ομάδα Έργου: Α/Α Εταιρία (σε περίπτωση Ένωσης Κοινοπραξίας) Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου - Θέση στο σχήμα υλοποίησης Ανθρωπομήνες Ποσοστό συμμετοχής* (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1) 3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α Επωνυμία Εταιρείας Υπεργολάβου Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου θέση στο σχήμα υλοποίησης Ανθρωπομήννες Ποσοστό συμμετοχής* (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2) Σελίδα 15 από 16

16 3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου Θέση στο σχήμα υλοποίησης Ανθρωπομήνες Ποσοστό συμμετοχής* (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3) *ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι εξωτερικοί συνεργάτες που συμμετέχουν ως μέλη της ομάδας έργου «παρέχουν» εμπειρία στο υποψήφιο σχήμα όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα (Β2.5 Πίνακας Σημείο 2) ; Απάντηση 29 Όχι, η επαγγελματική εμπειρία των εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην ομάδα έργου δεν υπολογίζεται ως εμπειρία του υποψηφίου σχήματος. Η εμπειρία τους λαμβάνεται υπόψη μόνο για την συμμετοχή τους στην Ομάδα Έργου. Ο Γενικός Γραμματέας Πάνος Λειβαδάς Ακριβές αντίγραφο Ε-Κ Μητσάκη Κοινοποίηση : Γραφείο Γενικού Γραμματέα Όλες οι εταιρείες που έχουν δηλώσει εγγράφως ενδιαφέρον Σελίδα 16 από 16

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 2719 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 ΗΜΕΡOMHNIA: 29-05-2013 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία Τηλέφωνο : 22313 50900

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 16 παρ. 12.13 εάν έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ο όρος «παραδεκτές» αντί του «απαράδεκτες».

Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 16 παρ. 12.13 εάν έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ο όρος «παραδεκτές» αντί του «απαράδεκτες». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 11-11-2013 Α.Π.: 10133 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΤΗΛ.: 210 3339582 FAX: 210 3339590 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.:32117/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 49597/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 6.03.2013 Αριθ. Πρωτ.: 42 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσκλήσεων για την Υποβολή Προτάσεων με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3)Υπεύθυνους Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 14/07/2015 Α.Π.: 3537/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: α. Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1.7. της διακήρυξης, παρατίθενται στη συνέχεια διευκρινήσεις σε ερωτήματα εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκρυξης 30-09-2014 Α ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2.

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2. Απαντήσεις σε αίτημα για Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» Προοίμιο: 1. Όπως είναι γνωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-10-2013 Αριθ. Πρωτ.:501945 ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

Αθήνα: 9-10-2013 Αριθ. Πρωτ.:501945 ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Tσόχα 7, 11521 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων Ημ/νια: 03/09/2014-11:17 Καρ. Σερβίας 8,10562, Αθήνα Aριθ. Πρωτ:Γ.Γ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 157 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ. Θεσσαλονίκη: 26-09-2014 Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 546-28 Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλ : 2310764023 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών FAX : 2310760076 Email : kathc@otenet.gr ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 50479/2012 στο πλαίσιο διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος. ΕΡ: Σχετικά με την επιλεξιμότητα των κλάδων που αφορούν τις δράσεις L312-1, L312-2 και L312-3 έχετε αναρτήσει ενδεικτικό πίνακα επιλέξιμων κλάδων. Ήθελα να ρωτήσω αν αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ το 20.59.59.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / 09.04.2015) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / 09.04.2015) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΑ : ΒΙΕΟ639-ΦΝΦ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μαρούσι, 14-2-2014 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΡΙΘ. : 10905/Φ507 Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Μητρώου Ωφελουμένων για το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ»

Θέμα: Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Μητρώου Ωφελουμένων για το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 10-12-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 2121 ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 11/Ε/4434 /3222. Fax: 210 8947112 G4S:

Α.Π.: 11/Ε/4434 /3222. Fax: 210 8947112 G4S: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 16-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Π.: 11/Ε/4434 /3222 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Αρ. Πρωτ.: 10573 Αθήνα, 9-05-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 22 / 10 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 15691 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε Έχοντας υπόψη: Την υπ αρ. 19/3/09 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα