Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΒΑ ΟΥ 462.τ.µ. (ΟΙΚΟΠΕ Ο) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙ ΑΥΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ ΕΜΒΑ ΟΥ 81 τ.µ. ), ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Μ. ΚΑΛΛΙ ΟΥ ΑΡΙΘΜ. 60 (ΓΩΝΙΑ),ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΓΙΑ Ω ΕΚΑ (12) ΕΤΗ Η ιοίκηση της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»(φεκ 30 Α / ), 2. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α / ), 3. Τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/ / τεύχος Α ), 4. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 5. Το Ν.. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π...», 6. Το Π.. 715/1979 «Περί του τρόπου ενέργειας υπό των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...) προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» (ΦΕΚ Α 212), 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του Ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 272 Α / ), 8. Τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 41 του Ν. 2648/1998 «Ρυθµίσεις δασµολογικού και φορολογικού περιεχοµένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής ικονοµίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 238 τ.α / ), 9. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/ τεύχος Α ). 10. Το Π.. 34/95 (ΦΕΚ 30 τ. Α ) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων» όπως ισχύει σήµερα, 11. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160 Α / ), 12. Το γεγονός ότι το ανωτέρω ακίνητο είχε περιέλθει στην ιδιοκτησία του ΠΙΚΠΑ Θεσσαλονίκης δυνάµει της υπ αριθµ. πρωτ / απόφασης της Γενικής ιοίκησης Μακεδονίας (Τµήµα ηµόσιας Αντίληψης) και παραχωρήθηκε εκ νέου στο ΠΙΚΠΑ δυνάµει της υπ αριθµ. 4/13591/2012/ απόφασης του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, η οποία

2 µεταγράφηκε νόµιµα στις στον τόµο 803 και αριθµό 50, των βιβλίων µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, 13. Το γεγονός ότι το ανωτέρω ακίνητο δυνάµει των διατάξεων του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/ ), περιήλθε αυτοδικαίως κατά κυριότητα στην ιδιοκτησία του Α Περιφερειακού Συστήµατος Υγείας και Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ήδη στη ιοίκηση της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, δυνάµει του άρθρου 3 του Νόµου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/ ), µε τη µεταγραφή της περίληψης του ακινήτου στις στον τόµο 294 και αριθµό 472 των βιβλίων µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαµαριάς, 14. Το γεγονός ότι το ανωτέρω ακίνητο έχει καταγραφεί στις κτηµατολογικές εγγραφές των κτηµατολογικών φύλλων του Εθνικού Κτηµατολογίου, σύµφωνα µε το υπ αριθµ. πρωτ. 25/13186/ Πιστοποιητικό του Κτηµατολογικού Γραφείου Καλαµαριάς. 15. Το γεγονός ότι η σηµερινή κατάσταση του κτιρίου απαιτεί µεγάλη δαπάνη για την αποκατάσταση των φθορών που έχει υποστεί, από την µακρόχρονη έλλειψη συντήρησης του, λόγω της µη χρήσης του. 16. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Προεδρικού ιατάγµατος 715/1979 (ΦΕΚ 212/τ. Α ) «Περί του τρόπου ενέργειας υπό των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου, προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων κλπ», οι οποίες τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόµου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/τ. Α / ), σύµφωνα µε τις οποίες «..τα ακίνητα που ανήκουν σε Ν.Π... εκµισθώνονται δια δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού κατόπιν απόφασης της ιοίκησης του ΝΠ, για χρονικό διάστηµα µέχρι και δώδεκα (12) έτη». 17. Την υπ αριθµ. 1061/ (Α Α:6Σ3ΞΟΡ1Ο-ΞΤΠ) Απόφαση του ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, Προκηρύσσει ηµόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε ανοικτές γραπτές προσφορές που µπορούν στη συνέχεια να µετατραπούν σε προφορικές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 715/ 1979 όπως αυτό ισχύει σήµερα καθώς και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και νοµολογία περί µισθώσεων ακινήτων από τα Ν.Π..., για την εκµίσθωση ακινήτου εµβαδού 462 τ.µ. (οικόπεδο) και του επί αυτού κτίσµατος (ισόγειο κεραµοσκεπές εµβαδού 81 τ.µ.) επί των οδών Αργοναυτών και Μ. Καλλίδου αριθµός 60 (γωνία), στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, κυριότητας της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µε τιµή εκκίνησης µηνιαίου µισθώµατος το ποσό των εκατό (100) ευρώ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) ετών, και προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν προσφορές, σε προθεσµία είκοσι δύο (22) ηµερών από την δηµοσίευση της διακήρυξης, και µέχρι µετά την παρέλευση της προβλεπόµενης είκοσι διήµερης προθεσµίας, ήτοι µέχρι την 17 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. 1. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται έως τις 17/12/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 µ.µ., ηµεροµηνία που θα διενεργηθεί ο διαγωνισµός, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον µε ανοικτές έγγραφες προσφορές, τις οποίες θα υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων, ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού. Ο διορισµός αντιπροσώπου µπορεί να γίνεται µέσω απλής επιστολής η οποία θα φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος και βεβαίωση αρµόδιας αρχής για το γνήσιο της υπογραφής αυτού. 2. Ο διαγωνισµός µε κατάθεση ανοικτών προσφορών θα διενεργηθεί στην έδρα της ιοίκησης της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα στο Γραφείο Προµηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , στην Θεσσαλονίκη, και οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι την 17/12/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.. Οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν προσφορά για το σύνολο του προς εκµίσθωση ακινήτου. Προσφορές ποσοστού του προς εκµίσθωση ακινήτου ή τµηµατικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Μετά την παρέλευση της προβλεπόµενης εικοσαήµερης προθεσµίας ήτοι µετά την παρέλευση της 17 ης /12/2014 και ώρας 10:00 π.µ. οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσµη. 3. Οι επιθυµούντες να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, υποβάλλουν προσφορά στην οποία καθορίζεται το προσφερόµενο µηνιαίο τίµηµα. 2

3 4. Οι προσφορές συµµετοχής στο διαγωνισµό συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής, αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος ή γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, ποσού εκατό ευρώ (100,00 ) (ήτοι ποσού ίσου προς το προτεινόµενο ελάχιστο µηνιαίο όριο µισθώµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3, του Π.. 715/1979) και είναι απαραίτητη η προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας του συµµετέχοντος. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Στην εγγύηση θα αναγράφεται ότι θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό και ότι θα προσέλθει ο πλειοδότης, εντός της προθεσµίας που θα ταχθεί να υπογράψει το µισθωτήριο συµβόλαιο. Η ως άνω εγγυητική επιστολή επιτρέπεται να έχει προθεσµία ισχύος όχι όµως λιγότερη των 75 ηµερολογιακών ηµερών. 5. Προ της υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης, αυτός, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός υποχρεούται να αυξήσει την κατατεθειµένη εγγύηση µε ποσό ίσο µε το διπλάσιο του επιτευχθέντος µισθώµατος η οποία θα παραµείνει ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µέχρι τη λήξη της µίσθωσης. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρµόζεται σε κάθε αύξηση του µισθώµατος, ώστε να αντιστοιχεί πάντοτε προς δύο (2) καταβαλλόµενα µισθώµατα και η οποία σε καµία περίπτωση δεν θα συµψηφίζεται µε µισθώµατα έστω και το τελευταίο. Η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του εκµισθωτή σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων µίσθωσης ή οφειλής του µισθωτή σε.ε.η., Ε.Υ..Α.Π. κτλ και λόγω φθορών στο µισθίο πέραν της συνήθους χρήσεως και ιδιαίτερα σε περίπτωση δυστροπίας του µισθωτή, ως δίκαιη και εύλογη ποινική ρήτρα. 6. Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης θα είναι για δώδεκα (12) έτη. Η µίσθωση αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής του σχετικού µισθωτηρίου συµβολαίου από τον ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και τον πλειοδότη. Η υποµίσθωση, η παραχώρηση µερικά ή ολικά της χρήσης του µισθίου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν επιτρέπεται. Μετά τη λήξη του οριζόµενου χρόνου λήγει υποχρεωτικά η µίσθωση και ο µισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τη χρήση του µισθίου αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση. 7. Ο προσφέρων θα αναγράφει στην προσφορά του την δραστηριότητα που επιθυµεί να ασκήσει στο µισθίο. Η ιοίκηση 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, δεν ευθύνεται σε καµία περίπτωση για πιθανή αδυναµία έκδοσης άδειας π.χ. λειτουργίας καταστήµατος της επιχείρησης του πλειοδότη µισθωτή. Σε κάθε περίπτωση το µίσθωµα θα συνεχίζεται να καταβάλλεται κανονικά, άλλως θα λήγει η σύµβαση. 8. Στην προσφορά θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 9. Η ιοίκηση της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης δεν ευθύνεται απέναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µισθίο, την οποία πρέπει να γνωρίζει ο µισθωτής και δεν υποχρεούται γι αυτό το λόγο σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή λύση της µισθώσεως. 10. Οι επισκευές που χρήζει το εν λόγω ακίνητο θα βαρύνουν τον µισθωτή. 11. Ως τιµή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ ανά µήνα. Το µηνιαίο µίσθωµα για τα δύο (2) πρώτα χρόνια θα είναι σταθερό και από τον τρίτο χρόνο θα αναπροσαρµόζεται κατ έτος µε το νόµιµο ποσοστό αύξησης όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά ύστερα από ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. Η πληρωµή του ενοικίου θα γίνεται το αργότερο έως την 7 η ηµέρα κάθε µήνα στο λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης της τράπεζας µε την οποία συνεργάζεται η 4η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Ο µισθωτής µαζί µε το µηνιαίο µίσθωµα υποχρεούται στην καταβολή και των τελών χαρτοσήµου 3,6% επί του εκάστοτε καταβαλλοµένου µισθώµατος. Η είσπραξη µισθώµατος ενός ή περισσότερων µηνών και µετά την ορισµένη 7 η ηµέρα εκάστου µηνός ή και οποτεδήποτε δεν δύναται να εκληφθεί ως τροποποίηση των όρων της µισθώσεως ούτε να θεωρηθεί ως δικαίωµα του µισθωτού. Η καθυστέρηση ή ελλιπής καταβολή του µισθώµατος και ενός έστω µηνός θα παρέχει στην ιοίκηση της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης το δικαίωµα να καταγγείλει τη µίσθωση και να επιδιώξει δικαστικώς την απόδοση του µισθίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. Σε περίπτωση εξώσεως ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλει και όλα τα µέχρι της λήξης της µισθώσεως µισθώµατα, έστω και 3

4 µη δεδουλευµένα, τα οποία καθίστανται απαιτητά λόγω αποζηµιώσεως και συµπεφωνηµένης ποινικής ρήτρας. Για κανένα λόγο δεν δικαιούται ο µισθωτής να παρακρατήσει µίσθωµα ή µέρος αυτού. 12. Ο προσφέρων υποχρεούται να λάβει γνώση της καταστάσεως του µισθίου αποδεχόµενος αυτό ως κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει, παραιτούµενος οποιουδήποτε δικαιώµατος µείωσης του µισθώµατος που ήθελε επιτευχθεί. 13. Στην προσφορά θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του προσφέροντα, το Α.Φ.Μ. του, η πλήρης διεύθυνσή του και τηλέφωνο επικοινωνίας µε αυτόν (σταθερό και κινητό). 14. Προσφορές κάτω της ορισθείσας τιµής εκκίνησης, ήτοι κάτω του µηνιαίου µισθώµατος των εκατό (100) ευρώ δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απαγορεύεται ρητώς η υποβολή εναλλακτικών για το αντικείµενο του διαγωνισµού προσφορών. 15. Η εγκατάσταση του µισθωτή στο µισθίο θα βαρύνει τον ίδιο (Επανασύνδεση.Ε.Η., Ε..Υ.Α.Θ.) Κάθε δε επισκευή ή προσθήκη γενόµενη από τον µισθωτή στο µισθίο, θα παραµείνει προς όφελος του µισθίου αναποζηµίωτη. 16. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής πλειδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, µόνο από τους συµµετέχοντες στον προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισµό, εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτού ή µέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες από τη διενέργειά του, ενώπιον της Επιτροπής του ιαγωνισµού, η οποία αποφαίνεται οριστικά επί αυτών. 17. Μετά τη λήξη της προφορικής πλειοδοσίας και την εκδίκαση των ενστάσεων, η Επιτροπή του ιαγωνισµού θα προβεί σε σύνταξη πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού, µε το οποίο θα προτείνει αιτιολογηµένα στον ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας την εκµίσθωση του ακινήτου ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Το πρακτικό αυτό θα συνοδεύεται από τον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισµού και θα επισυνάπτονται σε αυτό οι προσφορές των πλειοδοτών, οι ενστάσεις και οι επ αυτών αποφάσεις της Επιτροπής. 18. Ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µέσα σε δεκαπέντε µέρες (15) από την υποβολή του πρακτικού και την απόφαση της Επιτροπής, αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή την επανάληψή του. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π 715/79, ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µπορεί να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης του, αν κρίνει ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή να αποφασίσει, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης του, υπέρ της κατακύρωσης επ ονόµατι άλλου πλειοδότη και όχι υπέρ του τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισµό. Στην περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το αυτό µίσθωµα, ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης αποφασίζει αιτιολογηµένα την κατακύρωση σε αυτόν που συγκεντρώνει τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα, και αν οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση ενεργείται µε κλήρωση. Σε κάθε µία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων δεν δηµιουργείται κανένα δικαίωµα αποζηµιώσεως υπέρ των µη προκριθέντων. Εάν θεωρηθεί από τον ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή εάν δεν προσέλθει κανένας πλειοδότης στο διαγωνισµό που διενεργήθηκε, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται. 19. Οι εγγυητικές συµµετοχής θα επιστραφούν σε όλους τους διαγωνιζόµενους, πλην του τελευταίου πλειοδότη, µέσα σε πέντε (5) µέρες από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Η εγγυητική συµµετοχής του τελευταίου πλειοδότη θα παραµείνει σαν εγγύηση µέχρι την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, ενώ, σε περίπτωση που αυτός δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση υπογραφής συµφωνητικού, καταπίπτει υπέρ της υπηρεσίας. 20. Ο προκριθείς πλειοδότης υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, θα κληθεί, µε έγγραφη και αποδείξιµη γνωστοποίηση, να προσέλθει µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες (15) για την υπογραφή σύµβασης µίσθωσης, η οποία θα καταρτιστεί µε ιδιωτικό έγγραφο. Εάν αυτός δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία, ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα πλειοδότη, η εγγύηση συµµετοχής του οποίου καταπίπτει υπέρ της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Στην περίπτωση αυτή, η 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης 4

5 θα προβεί σε νέα εκµίσθωση και χωρίς διαγωνισµό εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται την πληρωµή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του µισθώµατος, µέχρι τη λήξη του ορισθέντα στη διακήρυξη χρόνου µίσθωσης, καθώς επίσης και την αποκατάσταση όποιας άλλης ζηµιάς που τυχόν θα προκαλέσει στην υπηρεσία η αθέτηση της υποχρέωσής του να υπογράψει τη σύµβαση. 21. Η ιοίκηση της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης δεν έχει καµία ευθύνη αποζηµιώσεως του µισθωτού κατά την λήξη της µισθώσεως για οποιαδήποτε δαπάνη, έστω αναγκαία που έγινε κατά την χρήση του µισθίου, ο δε µισθωτής ουδεµία ουσιώδη µεταβολή δύναται να επιφέρει στο µίσθιο χωρίς την έγκριση του εκµισθωτή. 0 µισθωτής έχει την υποχρέωση να κάνει καλή χρήση του µισθίου ευθυνόµενος σε αποζηµίωση για φθορές ή βλάβες που τυχόν προκληθούν από αυτόν, την υποχρέωση του να διατηρεί το µίσθιο καθαρό και να χρησιµοποιεί τούτο κατά τρόπο που να µη θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία και την ασφάλεια των γειτόνων εντός των νοµίµων ορίων. 0 µισθωτής έχει την υποχρέωση να αλλάξει επ' ονόµατι του τις συνδέσεις µε τους οργανισµούς κοινής ωφελείας, να πληρώνει τις δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, τα τέλη και φόρους καθαριότητας και δηµοτικού φωτισµού, όπως επίσης και κάθε άλλη δαπάνη που αφορά τη µίσθωση και βαρύνει το µίσθιο, υποχρεούµενος επίσης να επιδεικνύει τους κάθε φύσεως ληξιπρόθεσµους λογαριασµούς σε κάθε πρώτη ζήτηση του εκµισθωτή. Ο µισθωτής έχει την υποχρέωση να τηρεί και να εφαρµόζει τις αστυνοµικές διατάξεις και διαταγές των αρµοδίων διοικητικών ή άλλων αρχών, ευθυνόµενος αυτός αποκλειστικά και µόνο. 22. Ο µισθωτής δεν έχει κανένα δικαίωµα υποµισθώσεως ούτε παραχωρήσεως της χρήσης εν όλω ή εν µέρει, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, ούτε να προσλάβει συνεταίρο χωρίς προηγούµενη άδεια της ιοίκησης της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Η σιωπηρή αναµίσθωση της µισθώσεως απαγορεύεται. 23. Επειδή η ανωτέρω δωδεκαετής εκµίσθωση συνδέεται µετά νοµίµων εγκαταστάσεων του µισθωτού, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Π.. 715/1979, ήτοι ουσιώδεις δαπάνες του µισθωτού, καθώς η σηµερινή κατάσταση του κτιρίου απαιτεί µεγάλη δαπάνη για την αποκατάσταση των φθορών που έχει υποστεί, από την µακρόχρονη έλλειψη συντήρησης του, λόγω της µη χρήσης του, η ιοίκηση της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης παραιτείται του δικαιώµατός της για µονοµερή λύση της συµβάσεως µισθώσεως, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του µισθίου ή η εκποίηση αυτού, σύµφωνα µε την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 46 «Μονοµερής λύσις της συµβάσεως µισθώσεως παρά του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου» του Π.. 715/1979. Ο σχετικός όρος θα µνηµονευθεί ρητά και στην υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του µισθωτή και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. 24. Η διακήρυξη αυτή θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης καθώς στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου Καλαµαριάς και περίληψη αυτής θα δηµοσιευτεί α. στον τοπικό τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 40 και 28, παρ. 3-5 του Π.. 715/79, και β. στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 25. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 26. Οι ενδιαφερόµενοι µισθωτές θα µπορούν να επισκέπτονται το προς µίσθωση ακίνητο από την 21/11/2014, ύστερα από συνεννόηση µε τον κ. Τελιούση Χρήστο, στο τηλέφωνο και Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής ΜΕΡΟΣ Α : «ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΜΕΡΟΣ Β : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» 28. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον µισθωτή. 5

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη µισθωτή για την εκµίσθωση ακινήτου εµβαδού 462 τ.µ. (οικόπεδο) και του επί αυτού κτίσµατος (ισόγειο κεραµοσκεπές εµβαδού 81 τ.µ.) επί των οδών Αργοναυτών και Μ. Καλλίδου αριθµός 60 (γωνία), στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, κυριότητας της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µε τιµή εκκίνησης µηνιαίου µισθώµατος το ποσό των 100 ευρώ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα ετών (12) ετών. ιαγωνιστική διαδικασία προφορική πλειοδοσία. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π 715/79, ο ιοικητής 4 ης της Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µπορεί να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης του, αν κρίνει ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή να αποφασίσει, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης του, υπέρ της κατακύρωσης επ ονόµατι άλλου πλειοδότη και όχι υπέρ του τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισµό. Στην περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το αυτό µίσθωµα, ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης αποφασίζει αιτιολογηµένα την κατακύρωση σε αυτόν που συγκεντρώνει τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα, και αν οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση ενεργείται µε κλήρωση. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Αναθέτουσα Αρχή Η 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 16, Τ.Κ στην Θεσσαλονίκη και προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό. Αρµόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας ιενέργειας Η κα Μ. Σοφικίτου που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας , Fax: , όλες τις εργάσιµες ηµέρες 10:00-12:00). ιακήρυξη Η παρούσα ιακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Αντικείµενο - Περιγραφή του Ακινήτου Τεχνικές Προδιαγραφές και απαιτήσεις, και τα Παράρτηµατα : Ι. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής ΙΙ. Σχέδιο Σύµβασης Ακίνητο Μισθίο Ακίνητο, εµβαδού 462 τ.µ. (οικόπεδο) και το επί αυτού κτίσµα του (ισόγειο κεραµοσκεπές εµβαδού 81 τ.µ.) επί των οδών Αργοναυτών και Μ. Καλλίδου αριθµός 60 (γωνία), στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, κυριότητας της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης. Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης ιαγωνισµού Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης µε την 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. 6

7 Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. Πλειοδότης Μισθωτής Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η µίσθωση του ακινήτου του πλειοδότη - µισθωτή. Σύµβαση Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και του Μισθωτή, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων / υποψηφίων Μισθωτών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Συµβατικά τεύχη Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Μισθωτή του ακινήτου και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύµβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, και γ. την Οικονοµική Προσφορά του Μισθωτή. Τιµή εκκίνησης Το εκτιµώµενο από την Αναθέτουσα Αρχή ως ελάχιστον µηνιαίο όριο του µισθώµατος για την υλοποίηση της προκηρυσσόµενης εκµίσθωσης, ήτοι το ποσό των εκατό (100). Συµβατικό Τίµηµα Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η µίσθωση. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Πλειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 715/ 1979 όπως αυτό ισχύει σήµερα καθώς και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και νοµολογία περί εκµισθώσεων ακινήτων από τα Ν.Π..., για την εκµίσθωση ακινήτου εµβαδού 462 τ.µ. (οικόπεδο) και του επί αυτού κτίσµατος (ισόγειο κεραµοσκεπές εµβαδού 81 τ.µ.) επί των οδών Αργοναυτών και Μ. Καλλίδου αριθµός 60 (γωνία), στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, κυριότητας της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µε τιµή εκκίνησης µηνιαίου µισθώµατος το ποσό των εκατό (100) ευρώ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα ετών (12) ετών, και µε κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιµή. Το προσφερόµενο ακίνητο αναλυτικά περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 7

8 Αναθέτουσα Αρχή είναι η 4 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης ιεύθυνση Αναθέτουσας Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : Φαξ : Πληροφορίες : Μ. Σοφικίτου A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 5. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. Η συµµετοχή στον διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της διακήρυξης, της υπ αριθµ. 1061/ Απόφασης του ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίας νοµολογίας σχετικά µε τις µισθώσεις ακινήτων από τα Ν.Π... Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ικαστήρια, σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του Π 715/1979. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής πλειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεως ενώπιον της Επιτροπής, η οποία και αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι εν λόγω ενστάσεις, υποβάλλονται µόνο από τους συµµετέχοντες στον πλειοδοτικό διαγωνισµό, εγγράφως, κατά την διάρκεια τούτου, ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήξεως της διενέργειας αυτού. ΑΡΘΡΟ 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση : 1. Στον ηµερήσιο τοπικό τύπο και δηµοσιεύθηκε στις και στις στην εφηµερίδα ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, στις στην εφηµερίδα ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ και στον τοπικό τύπο στις στην εφηµερίδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ( ) στις Επικολλήθηκε σε εµφανές µέρος της εισόδου της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης καθώς στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου Καλαµαριάς. ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ιακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισµό έγγραφα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ( ). Σε περίπτωση αδυναµίας λήψης σχετικών εγγράφων µε τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ιακήρυξης από το γραφείο Προµηθειών (6ος όροφος- Α ασανσέρ) της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης οδός Αριστοτέλους 16, , Θεσσαλονίκη, καθηµερινά, 10:00-14:00, αρµόδια κα Μ. Σοφικίτου. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διατηρεί ειδικό έντυπο στο οποίο όσοι παραλαµβάνουν την διακήρυξη υποχρεούνται να καταγράφουν τα στοιχεία τους (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), θα αναγράφεται δε ακόµα και η ηµέρα παραλαβής της διακήρυξης, σε περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλει σε αυτούς τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις. 8

9 Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ιενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποψήφιοι Μισθωτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 17/12/2014 και ώρα 10:00 π.µ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, (στο Γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της 4 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης ) επί της οδού Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη στις 17/12/2014 και ώρα 10:00 π.µ. A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 11. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.. 60/2007) ή προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόµενη µε την παρούσα µίσθωση κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. ΑΡΘΡΟ 12. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα: Α. Έλληνες Πολίτες Α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Όλα τα στοιχεία ταυτότητας µε πλήρεις διευθύνσεις του ή των προσφερόντων υποψήφιων µισθωτών. Εφόσον οι υποψήφιοι µισθωτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό τους, ή εκπρόσωπό τους, θα αναφέρουν όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και θα υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά το έγγραφο της εξουσιοδότησης, ή το παραστατικό εκπροσώπησης. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις», χωρίς θεώρηση γνήσιου υπογραφής και η οποία φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. 9

10 Α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι : 1. Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του ακινήτου. 4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση µαταίωση του διαγωνισµού. 6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 3. Φορολογική Ενηµερότητα του ή των προσφερόντων υποψήφιων µισθωτών Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της παραπάνω περίπτωσης εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος ή γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, ποσού εκατό ευρώ (100,00 ) (ήτοι ποσού ίσου προς το προτεινόµενο ελάχιστο µηνιαίο όριο µισθώµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3, του Π.. 715/1979) ως εγγύηση ότι οι διαγωνιζόµενοι θα προσέλθουν σε σύνταξη του οικείου µισθωτηρίου συµβολαίου µέσα στην οριζόµενη προθεσµία. Απαλλάσσονται της προς εγγυοδοσία υποχρέωσης το ηµόσιον, τα Ν.Π... και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Π.. 715/1979). α.α Β. Νοµικά πρόσωπα ή Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες, αντιστοίχως. ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο του.σ., στις περιπτώσεις Α.Ε., ή το νόµιµο εκπρόσωπο εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α.. 2. Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριµένα: 2Α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. Πρακτικό απόφασης.σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής σε ιαγωνισµούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 10

11 2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή Γ. Συνεταιρισµοί α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προσφέροντα από τον διαγωνισµό. Επισηµάνσεις για τις προς υποβολή Υπεύθυνες ηλώσεις Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του. ιευκρινίζεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές είναι δυνατό: α. να υποβάλλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, 4 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης µέχρι την 17/12/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την 17/12/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες. ΑΡΘΡΟ 14. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για σαράντα πέντε (45) µέρες από τη διεξαγωγή της πλειοδοσίας, Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι Υποψήφιοι µισθωτές δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση ΑΡΘΡΟ 15. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 11

12 Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος µισθωτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. ΑΡΘΡΟ 16. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές για την υλοποίηση µέρους του διακηρυσσοµένου ακινήτου, δεν γίνονται δεκτές ΑΡΘΡΟ 17. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές µίσθωσης υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 715/1979, στην ελληνική γλώσσα, µε ανοικτές προσφορές µίσθωσης, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ να µονογράφεται από τον υποψήφιο Μισθωτή και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 2. Στην ανοικτή προσφορά µίσθωσης πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού, καθώς και το ακίνητο για το οποίο υποβάλλεται προσφορά Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα 3. Στην ανοικτή προσφορά µίσθωσης επισυνάπτονται ειδικώς αριθµηµένα όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 3.1. ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), 3.2. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο), 4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. 5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. 6. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 7. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 18. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Οι τιµές των προσφορών για το προσφερόµενο ακίνητο θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Το προσφερόµενο µίσθωµα θα επιβαρύνεται µε τα τέλη χαρτοσήµου 3,6%. 3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο 12

13 στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 4. Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς το τίµηµα της µίσθωσης. 5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρο το προσφερόµενο ακίνητο, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. 8. Προσφορές κάτω της ορισθείσας τιµής εκκίνησης, ήτοι κάτω του µηνιαίου µισθώµατος των 100 (100) ευρώ απορρίπτονται. ΑΡΘΡΟ 19. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟ ΟΣΙΑ Η Επιτροπή ιαγωνισµού ακολουθεί την προβλεπόµενη από το άρθρο 42 του Π 715/1979 διαδικασία. 1. Η Επιτροπή του ιαγωνισµού αρχικά προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των υποψήφιων µισθωτών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη, µονογράφοντας κάθε πρωτότυπη προσφορά καθώς και τα ειδικώς αριθµηµένα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία, κατά φύλλο. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής του ιαγωνισµού ανακοινώνει την προσφορά εκάστου πλειοδότη. 2. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας δεν ελέγχονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 3. Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία ανακοίνωσης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό και των προσφορών τους. 4. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών, δεν συµµετέχουν στη φάση της συνέχισης του διαγωνισµού µε προφορικές προσφορές. 5. Μετά την ανακοίνωση των προσφορών εκάστου πλειοδότη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του ιαγωνισµού, η Επιτροπή του ιαγωνισµού συνεχίζει τον διαγωνισµό µε προφορικές προσφορές µέχρι την ανάδειξη του τελευταίου πλειοδότη. Η προφορική προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό ανώτερη του ελαχίστου ορίου (ήτοι της τιµής εκκίνησης), ενώ απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά είναι ανώτερη από το ελάχιστο όριο κατά µικρότερο ποσοστό. 6. Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού µε προφορικές προσφορές, κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 7. Οι προσφορές εγγράφονται στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού και στον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισµού, ο οποίος υπογράφεται και από τους πλειοδότες. 8. Οι διαγωνιζόµενοι πλειοδότες µισθωτές υποχρεούνται, επί ποινή απορρίψεως πάσης περί αποζηµιώσεως αιτήσεως των κατά της Αναθέτουσας Αρχής, να ζητούν εγγράφως και επί αποδείξει, από την Επιτροπή του ιαγωνισµού, προ της υποβολής των πρακτικών αυτής, όσες διασαφήσεις θεωρούν αναγκαίες. Τις διασαφήσεις αυτές, οφείλει η Επιτροπή του ιαγωνισµού, να τις ανακοινώνει στον τόπο του διαγωνισµού και να τις καταχωρεί στα σχετικά πρακτικά της, µαζί µε την µνεία των ανακοινώσεων. ΑΡΘΡΟ 20. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13

14 Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού του άρθρου 12 του Μέρους Α της παρούσας. 2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών του άρθρου 12 του Μέρους Α της παρούσας. 3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρο 12 του Μέρους Α της παρούσας). 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. 5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ιακήρυξης 6. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 7. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 22. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής πλειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, µόνο από τους συµµετέχοντες στον προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό, εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτού ή µέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες από τη διενέργειά του, ενώπιον της Επιτροπής του ιαγωνισµού, η οποία αποφαίνεται οριστικά επί αυτών. ΑΡΘΡΟ 23. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ Μετά τη λήξη της προφορικής πλειοδοσίας και την εκδίκαση των ενστάσεων, η Επιτροπή του ιαγωνισµού θα προβεί σε σύνταξη πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού, µε το οποίο θα προτείνει αιτιολογηµένα στον ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας τη µίσθωση του ακινήτου ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Το πρακτικό αυτό θα συνοδεύεται από τον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισµού και θα επισυνάπτονται σε αυτό οι προσφορές των πλειοδοτών, οι ενστάσεις τους και οι επ αυτών αποφάσεις της Επιτροπής. Ο ιοικητής της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, µέσα σε δεκαπέντε µέρες (15) από την υποβολή του πρακτικού και την απόφαση της Επιτροπής, αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή την επανάληψή του. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π 715/79, ο ιοικητής της Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορεί να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης του, αν κρίνει ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή να αποφασίσει, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης του, υπέρ της κατακύρωσης επ ονόµατι άλλου πλειοδότη και όχι υπέρ του τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισµό. Στην περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το αυτό µίσθωµα, ο ιοικητής της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης αποφασίζει αιτιολογηµένα την κατακύρωση σε αυτόν που συγκεντρώνει τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα, και αν οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση ενεργείται µε κλήρωση. Σε κάθε µία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων δεν δηµιουργείται κανένα δικαίωµα αποζηµιώσεως υπέρ των µη προκριθέντων. Εάν θεωρηθεί από τον ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή εάν δεν προσέλθει κανένας πλειοδότης στο διαγωνισµό που διενεργήθηκε, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται. A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 24. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο προκριθείς πλειοδότης υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, θα κληθεί, µε έγγραφη και αποδείξιµη γνωστοποίηση, να προσέλθει µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες (15) για την υπογραφή σύµβασης µίσθωσης, η οποία θα καταρτιστεί µε ιδιωτικό έγγραφο (ιδιωτικό συµφωνητικό). Εάν ο προκριθείς πλειοδότης δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης 14

15 µίσθωσης µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία, ο ιοικητής της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα πλειοδότη, η εγγύηση συµµετοχής του οποίου καταπίπτει υπέρ της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή, η 4η Υγειονοµική Περιφέρεια θα προβεί σε νέα εκµίσθωση και χωρίς διαγωνισµό εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται την πληρωµή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του µισθώµατος, µέχρι τη λήξη του ορισθέντα στη διακήρυξη χρόνου µίσθωσης, καθώς επίσης και την αποκατάσταση όποιας άλλης ζηµιάς που τυχόν θα προκαλέσει στην υπηρεσία η αθέτηση της υποχρέωσής του να υπογράψει τη σύµβαση. Η Σύµβαση (το ιδιωτικό συµφωνητικό) θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη ιακήρυξη και την Προσφορά του µισθωτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της Σύµβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος µεταφράσεων εγγράφων του Μισθωτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Μισθωτή. ΑΡΘΡΟ 25 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον εκµισθωτή θα είναι δώδεκα (12) έτη. Η µίσθωση αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής του σχετικού µισθωτηρίου συµβολαίου από τον ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και τον προκριθέντα πλειοδότη. Η υποµίσθωση, η παραχώρηση µερικά ή ολικά της χρήσης του µισθίου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν επιτρέπεται. Μετά τη λήξη του οριζόµενου χρόνου λήγει υποχρεωτικά η µίσθωση και ο µισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τη χρήση του µισθίου αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση.. ΑΡΘΡΟ 26 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη ιακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα του Παραρτήµατος της παρούσας. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Της προς εγγυοδοσία υποχρεώσεως απαλλάσσονται το ηµόσιο, τα Ν.Π... και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής θα επιστραφούν σε όλους τους διαγωνιζόµενους, πλην του τελευταίου πλειοδότη, µέσα σε πέντε (5) µέρες από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Η εγγυητική συµµετοχής του τελευταίου πλειοδότη θα παραµείνει σαν εγγύηση µέχρι την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, ενώ, σε περίπτωση που αυτός δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση υπογραφής συµφωνητικού, καταπίπτει υπέρ της υπηρεσίας. Προ της υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης, αυτός, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός υποχρεούται να αυξήσει την κατατεθειµένη εγγύηση µε ποσό ίσο µε το διπλάσιο του επιτευχθέντος µισθώµατος η οποία θα παραµείνει ως εγγύηση για την καλή 15

16 εκτέλεση της σύµβασης µέχρι τη λήξη της µίσθωσης. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρµόζεται σε κάθε αύξηση του µισθώµατος, ώστε να αντιστοιχεί πάντοτε προς δύο (2) καταβαλλόµενα µισθώµατα και η οποία σε καµία περίπτωση δεν θα συµψηφίζεται µε µισθώµατα έστω και το τελευταίο. Η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του εκµισθωτή σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων µίσθωσης ή οφειλής του µισθωτή σε.ε.η., Ε.Υ..Α.Π. κτλ και λόγω φθορών στο µισθίο πέραν της συνήθους χρήσεως και ιδιαίτερα σε περίπτωση δυστροπίας του µισθωτή, ως δίκαιη και εύλογη ποινική ρήτρα. Μετά την λήξη της µισθώσεως, την ολοσχερή εξόφληση του µισθώµατος και την βεβαίωση της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, περί της εκπληρώσεως όλων των υποχρεώσεων του µισθωτή επιστρέφεται η εγγύηση. ΑΡΘΡΟ 27. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Η πληρωµή του ενοικίου θα γίνεται το αργότερο έως την 7η ηµέρα κάθε µήνα στο λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης της τράπεζας µε την οποία συνεργάζεται η 4η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Ο µισθωτής µαζί µε το µηνιαίο µίσθωµα υποχρεούται στην καταβολή και των τελών χαρτοσήµου 3,6% επί του εκάστοτε καταβαλλοµένου µισθώµατος. Η είσπραξη µισθώµατος ενός ή περισσότερων µηνών και µετά την ορισµένη 7η ηµέρα εκάστου µηνός ή και οποτεδήποτε δεν δύναται να εκληφθεί ως τροποποίηση των όρων της µισθώσεως ούτε να θεωρηθεί ως δικαίωµα του µισθωτού. Η καθυστέρηση ή ελλιπής καταβολή του µισθώµατος και ενός έστω µηνός θα παρέχει στην ιοίκηση της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης το δικαίωµα να καταγγείλει τη µίσθωση και να επιδιώξει δικαστικώς την απόδοση του µισθίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. Σε περίπτωση εξώσεως ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλει και όλα τα µέχρι της λήξης της µισθώσεως µισθώµατα, έστω και µη δεδουλευµένα, τα οποία καθίστανται απαιτητά λόγω αποζηµιώσεως και συµπεφωνηµένης ποινικής ρήτρας. Για κανένα λόγο δεν δικαιούται ο µισθωτής να παρακρατήσει µίσθωµα ή µέρος αυτού. ΑΡΘΡΟ 28. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης δεν υποχρεούται εις την εγκατάσταση του µισθωτού στο µισθίο, και ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωµή του µισθώµατος, αν δεν εγκατασταθεί και αν δεν έκανε χρήση του µισθίου, χωρίς υπαιτιότητα της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. 2. Η ιοίκηση 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, δεν ευθύνεται σε καµία περίπτωση για πιθανή αδυναµία έκδοσης άδειας π.χ. λειτουργίας καταστήµατος της επιχείρησης του πλειοδότη µισθωτή. Σε κάθε περίπτωση το µίσθωµα θα συνεχίζεται να καταβάλλεται κανονικά, άλλως θα λήγει η σύµβαση 3. Η ιοίκηση της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης δεν ευθύνεται απέναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µισθίο, την οποία πρέπει να γνωρίζει ο µισθωτής και δεν υποχρεούται γι αυτό το λόγο σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή λύση της µισθώσεως. ΑΡΘΡΟ 29. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Εάν το µίσθιο, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, περιέλθει κατά οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο στην κυριότητα, νοµή, επικαρπία, χρήση κλπ. άλλου προσώπου, η µίσθωση θα συνεχιστεί αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή, χρήστη κλπ., θεωρούµενος ο τελευταίος στο εξής ως εκµισθωτής. Σε αυτόν θα καταβάλλονται από τον µισθωτή τα µισθώµατα, από τη στιγµή που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα ο οικείος νόµιµος τίτλος, βάσει του οποίου αυτός κατέστη κύριος, νοµέας, επικαρπωτής, χρήσης κλπ. νόµιµα µετεγγραµµένος. ΑΡΘΡΟ 30. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΒΛΑΒΕΣ 16

17 Επειδή η ανωτέρω δωδεκαετής εκµίσθωση συνδέεται µετά νοµίµων εγκαταστάσεων του µισθωτού, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Π.. 715/1979, ήτοι ουσιώδεις δαπάνες του µισθωτού, καθώς η σηµερινή κατάσταση του κτιρίου απαιτεί µεγάλη δαπάνη για την αποκατάσταση των φθορών που έχει υποστεί, από την µακρόχρονη έλλειψη συντήρησης του, λόγω της µη χρήσης του, ο µισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των φθορών καθώς και σε όλες τις απαραίτητες εργασίες επισκευής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Β. Περιγραφή ακινήτου της παρούσας. Επίσης η εγκατάσταση του µισθωτή στο µισθίο θα βαρύνει τον ίδιο (Επανασύνδεση.Ε.Η., Ε.Υ.Α.Θ.) Κάθε επισκευή ή προσθήκη γενόµενη από τον µισθωτή στο µισθίο, από αυτές που αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Β. Περιγραφή ακινήτου της παρούσας, θα παραµείνει προς όφελος του µισθίου αναποζηµίωτη. Επίσης κάθε οικοδόµηµα, εγκατάσταση, παράπηγµα κ.λ.π. γενόµενη από τον µισθωτή στο µισθίο περιέρχεται στην κυριότητα της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης µετά την λήξη ή λύση της µίσθωσης, χωρίς αποζηµίωση. Ο Μισθωτής δεν µπορεί να αφαιρέσει τα προστεθέντα κατασκευάσµατα (να αποξηλώσει και να αναλάβει τα υλικά του), εκτός αν αυτό του ζητηθεί ρητά και εγγράφως από την 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Η ιοίκηση της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης δεν έχει καµία ευθύνη αποζηµιώσεως του µισθωτού κατά την λήξη της µισθώσεως για οποιαδήποτε δαπάνη, έστω αναγκαία που έγινε κατά την χρήση του µισθίου, ο δε µισθωτής ουδεµία ουσιώδη µεταβολή δύναται να επιφέρει στο µίσθιο χωρίς την έγκριση του εκµισθωτή. 0 µισθωτής έχει την υποχρέωση να κάνει καλή χρήση του µισθίου ευθυνόµενος σε αποζηµίωση για φθορές ή βλάβες που τυχόν προκληθούν από αυτόν, την υποχρέωση του να διατηρεί το µίσθιο καθαρό και να χρησιµοποιεί τούτο κατά τρόπο που να µη θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία και την ασφάλεια των γειτόνων εντός των νοµίµων ορίων. 0 µισθωτής έχει την υποχρέωση να αλλάξει επ' ονόµατι του τις συνδέσεις µε τους οργανισµούς κοινής ωφελείας, να πληρώνει τις δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, τα τέλη και φόρους καθαριότητας και δηµοτικού φωτισµού, όπως επίσης και κάθε άλλη δαπάνη που αφορά τη µίσθωση και βαρύνει το µίσθιο, υποχρεούµενος επίσης να επιδεικνύει τους κάθε φύσεως ληξιπρόθεσµους λογαριασµούς σε κάθε πρώτη ζήτηση του εκµισθωτή. Ο µισθωτής έχει την υποχρέωση να τηρεί και να εφαρµόζει τις αστυνοµικές διατάξεις και διαταγές των αρµοδίων διοικητικών ή άλλων αρχών, ευθυνόµενος αυτός αποκλειστικά και µόνο. ΑΡΘΡΟ 31. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗ 1. Ο µισθωτής δεν έχει κανένα δικαίωµα υποµισθώσεως ούτε παραχωρήσεως της χρήσης εν όλω ή εν µέρει, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, ούτε να προσλάβει συνεταίρο χωρίς προηγούµενη άδεια της ιοίκησης της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Η σιωπηρή αναµίσθωση της µισθώσεως απαγορεύεται. 2. Ο µισθωτής επί παρανόµου διαταράξεως ή αποβολής του από το µισθίο έχει κατά παντός τρίτου όλες τις αγωγές της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προς προστασία της νοµής και της κατοχής του ακινήτου, οι οποίες εκχωρούνται σε αυτόν µέσω της σύµβασης µίσθωσης, υποχρεούµενος όπως προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και όπως αµελλητί ειδοποιήσει εγγράφως την 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, σε κάθε περίπτωση παράνοµης ενέργειας τρίτου επί του ακινήτου. ΑΡΘΡΟ 32. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Επειδή η ανωτέρω δωδεκαετής εκµίσθωση συνδέεται µετά νοµίµων εγκαταστάσεων του µισθωτού, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Π.. 715/1979, ήτοι ουσιώδεις δαπάνες του µισθωτού, καθώς η σηµερινή κατάσταση του κτιρίου απαιτεί µεγάλη δαπάνη για την αποκατάσταση των φθορών που έχει υποστεί, από την µακρόχρονη έλλειψη συντήρησης του, 17

18 λόγω της µη χρήσης του, η ιοίκηση της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης παραιτείται του δικαιώµατός της για µονοµερή λύση της συµβάσεως µισθώσεως, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του µισθίου ή η εκποίηση αυτού, σύµφωνα µε την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 46 «Μονοµερής λύσις της συµβάσεως µισθώσεως παρά του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου» του Π.. 715/1979. Ο σχετικός όρος θα µνηµονευθεί ρητά και στην υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του µισθωτή και της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. ΑΡΘΡΟ 33. ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Ο µισθωτής υποχρεούται, όταν µε οποιονδήποτε τρόπο λήξει η σύµβαση της µίσθωσης, να αποδώσει το ακίνητο στην τριµελή Επιτροπή Παραλαβής του ακινήτου, η οποία θα συγκροτηθεί µε απόφαση του ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για τον σκοπό αυτό, αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο, καθώς και να προσυπογράψει αυτό. Σε περίπτωση µη έγκαιρης παράδοσης, ο µισθωτής υπόκειται σε έξωση κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικος Πολιτικής ικονοµίας. ΑΡΘΡΟ 34. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Εάν το µίσθιο δεν παραδοθεί στην καθορισµένη ηµεροµηνία, ο µισθωτής υποχρεούται στην κάλυψη της διαφοράς µισθώµατος που θα προκύψει µεταξύ εκείνου που ήδη καταβάλλεται από αυτόν και εκείνου που επιτεύχθηκε κατά τον νέο πλειοδοτικό διαγωνισµό ή και ορίζεται στο νέο µισθωτήριο συµβόλαιο, για όσο διάστηµα καθυστερεί η παράδοση του µισθίου. Ανεξάρτητα της υποχρέωσης αυτής, ο υπερήµερος µισθωτής είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει, για κάθε µία µέρα, ποσό ίσο µε 1/10 του µηνιαίου µισθώµατος που έχει εγκριθεί, ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα που θα καθυστερεί η παράδοση. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, εφαρµόζονται όπου είναι δυνατόν οι σχετικές µε τη µισθωτική σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 359. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ι. Κάθε παράβαση των όρων της διακήρυξης και της σύµβασης µίσθωσης συνεπάγεται λύση της µισθώσεως και η 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης θα δικαιούται να ζητήσει την αποβολή του µισθωτού από το µίσθιο κατά τους κανόνες του Κώδικα Πολ. ικονοµίας και σε αυτή την περίπτωση και τα µέχρι της λήξης της µισθώσεως µισθώµατα θα καθίστανται απαιτητά λόγω ποινικής ρήτρας συµφωνούµενης ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του µισθωτού. 2.Η τυχόν µη έγκαιρη ενάσκηση από τον εκµισθωτή οποιουδήποτε δικαιώµατος των εφ' άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θα σηµαίνει παραίτηση από το δικαίωµα αυτό. 3.Η καθυστέρηση καταβολής του µισθώµατος οιουδήποτε µήνα ή και µερική καταβολή αυτού λογίζεται σαν δυστροπία του µισθωτή και αποτελεί λόγο άµεσης καταγγελίας της µίσθωσης. 4.Η κάθε µεταβολή των όρων της σύµβασης θα αποδεικνύεται εγγράφως και θα αποκλείεται ρητά κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο συµπεριλαµβανοµένου του όρκου και της οµολογίας. 5.Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης εκ µέρους του µισθωτή, είναι και θα συνοµολογείται ως ουσιώδης, θα δίνει στον εκµισθωτή το δικαίωµα να αξιώσει άµεση απόδοση της χρήσης του µισθίου καθισταµένων συγχρόνως ληξιπρόθεσµων και απαιτητών και των µη δεδουλευµένων µισθωµάτων µέχρι το χρόνο λήξεως της µίσθωσης και θα καταπίπτει υπέρ του εκµισθωτή η συµφωνηθείσα εγγύηση λόγω ποινικής ρήτρας. 6. Για κάθε παράβαση υποχρεώσεως του µισθωτή, από την οποία επήλθε ζηµιά στην 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, ο µισθωτής υπόκειται σε αποζηµίωση, η οποία του καταλογίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και εισπράττεται κατά την διαδικασία εισπράξεως των ηµοσίων Εσόδων. 18

19 ΜΕΡΟΣ Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΛΛΙ ΟΥ 60, ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ισόγειο κεραµοσκεπές κτίσµα εµβαδού Ε=81,00 τµ, µε τµήµα υπογείου εµβαδού Ε=12,00 τµ, κατασκευασµένο το έτος 1937, επί γωνιακού οικοπέδου υπ αριθµ. 11, συνολικής έκτασης Ε=462,00 τµ, το οποίο βρίσκεται στο 21 ο Ο.Τ. του ήµου Καλαµαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επί της οδού Καλλίδου 60 και Αργοναυτών. Το κτίσµα είναι κατασκευασµένο από πλινθοδοµή, φέρει ξύλινη κεραµοσκεπή και αποτελείται από τέσσερα (4) δωµάτια, χωλ, ένα (1) WC και εξωτερικό κλιµακοστάσιο προς το υπόγειο, το οποίο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο. Το ακίνητο είναι κατασκευασµένο πριν το 1955 και κατά συνέπεια δεν πληρεί τις απαιτήσεις των σύγχρονων αντισεισµικών κανονισµών και θα πρέπει να γίνει έλεγχος στατικής επάρκειας του κτίσµατος και πιθανότατα θα απαιτηθούν εργασίες στατικής ενίσχυσης. Το κτίριο είναι εγκαταλειµµένο για χρόνια και παρουσιάζει εκτεταµένες φθορές τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά ενώ αποτελεί και εστία µόλυνσης για την περιοχή και θα πρέπει να καθαριστεί άµεσα. Απαιτούνται εργασίες επισκευής και συγκεκριµένα : Α. Οικοδοµικές εργασίες 1. Περίφραξη : Η περίφραξη αποτελείται από περιµετρικό µαντρότοιχο µε οπτόπλινθούς και τµήµατα από πέτρα πάχους 0,60µ ο οποίος από την πλευρά της οδού Καλλίδου έχει ύψος περίπου 1,20µ και στη συνέχεα µεταλλικό κιγκλίδωµα σε σχετική καλή κατάσταση ύψους 1,00µ. Στις υπόλοιπες τρεις πλευρές το ύψος του µαντρότοιχου είναι 1,60µ. Ο µαντρότοιχος παρουσιάζει σηµαντικές φθορές καθώς εσωτερικά και εξωτερικά έχει αποκολληθεί το µεγαλύτερο τµήµα των επιχρισµάτων ενώ υπάρχουν και διάφορες µικρές οπές διαφόρων διαµετρηµάτων. Απαιτείται πλήρης αποκατάσταση της περίφραξης (επιχρίσµατα, χρωµατισµός και συντήρηση των κιγκλιδωµάτων) και αντικατάσταση της πόρτας εισόδου. 2. Αύλειος χώρος : Απαιτείται πλήρης καθαρισµός από σκουπίδια και την πυκνή βλάστηση (είναι αδύνατη η πρόσβαση τουλάχιστον στο µισό τµήµα του οικοπέδου) και κατάλληλη διαµόρφωση αυτού. 3. Στέγη : Μετά από µακροσκοπική παρατήρηση, σε όσα σηµεία ήταν δυνατό, η στέγη δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα ενώ εσωτερικά στις οροφές εµφανίζονται µικρά σηµάδια υγρασίας σε τρία σηµεία. Απαιτείται επιτόπου έλεγχος της στέγης και τουλάχιστον εργασίες συντήρησης. (Κατά τον επιτόπου έλεγχο θα διαπιστωθεί και αν υπάρχει µόνωση). 19

20 4. Εξωτερική τοιχοποιία : Παρουσιάζει σηµαντικές φθορές στα επιχρίσµατα και απαιτείται πλήρης αποκατάσταση µε µερική καθαίρεση των υπαρχόντων και χρωµατισµό. Προτείνεται και η τοποθέτηση εξωτερικής µόνωσης που θα συµβάλλει στην ενεργειακή αναβάθµιση του κτίσµατος. (Ο µισθωτής υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης) 5. Στέγαστρα εισόδου : Απαιτείται η καθαίρεση τους και η τοποθέτηση καινούργιων. 6. Πλατύσκαλα εισόδου : Απαιτείται η καθαίρεση τους καθώς παρουσιάζουν σηµαντικές βλάβες (αποκολλήσεις και καθιζήσεις) και κατασκευή νέων. 7. Εξωτερικά κουφώµατα : Τα υπάρχοντα ξύλινα κουφώµατα και η πόρτα εισόδου είναι σε κακή κατάσταση και απαιτείται η αποξήλωση όλων και η τοποθέτηση νέων θερµοµονωτικών. 8. άπεδα : Τοποθέτηση πλακιδίων σε όλο το δάπεδο του κτίσµατος. 9. Εσωτερική τοιχοποιία και οροφές : Χρωµατισµός και αποκατάσταση των επιχρισµάτων στα σηµεία που απαιτείται. 10. Εσωτερικά κουφώµατα : Αποξήλωση των παλαιών και τοποθέτηση καινούργιων. 11. W.C : Πλήρης ανακατασκευή µε καθαίρεση των υπαρχόντων πλακιδίων και ειδών υγιεινής που είναι σε κακή κατάσταση. 12. Υπόγειο : Είναι αδύνατη η πρόσβαση στο υπόγειο λόγω της πυκνής βλάστησης. Κρίνοντας από τη συνολική εικόνα του κτιρίου θα απαιτηθούν εργασίες επισκευής. Β. Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες 1. Ισχυρά Ρεύµατα : Η υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι παλαιάς τεχνολογίας, µε εξωτερικά ΝΥΜ καλώδια και απαιτείται η αποξήλωση και καθαίρεση της. Η νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα είναι πλήρης µε ηλεκτρικό πίνακα, ραγοδιακοπτικό υλικό, νέες ηλεκτρικές σωληνώσεις, καλώδια, ρευµατοδότες, διακόπτες, κλπ. Επίσης θα απαιτηθεί να γίνει αναβάθµιση/ σύνδεση σε νέο τριφασικό µετρητή Νο2 της ΕΗ, νέο κεντρικό παροχικό καλώδιο και νέο τρίγωνο γείωσης. 2. Εγκατάσταση Υδρευσης : Η υπάρχουσα εγκατάσταση ύδρευσης είναι εξωτερική, µε σιδηροσωλήνες, σε κακή κατάσταση και απαιτείται η αποξήλωση και καθαίρεση της. Η νέα εγκατάσταση ύδρευσης θα είναι πλήρης µε κεντρική παροχή, βάνες, συλλέκτη, σωλήνες από κολλητό πλαστικό σωλήνα (σύστηµα PP-R), αναµικτήρες (µπαταρίες), κλπ. 3. Εγκατάσταση αποχέτευσης : Η υπάρχουσα εγκατάσταση αποχέτευσης είναι σε κακή κατάσταση µε εξωτερικούς εύκαµπτους σωλήνες και απαιτείται η αποξήλωση και καθαίρεση της. Η νέα εγκατάσταση αποχέτευσης θα είναι πλήρης και θα περιλαµβάνει νέο µηχανοσίφωνα, σύνδεση έως την κεντρική παροχή, τάπες καθαρισµού, πλαστικούς σωλήνες αποχετεύσεως, κλπ. 4. Θέρµανση - Ψύξη : εν υπάρχει κανενός είδους θέρµανση και ψύξη στον χώρο. Προτείνεται η σύνδεση µε το δίκτυο Φυσικού Αερίου πλήρους εγκατάστασης θέρµανσης και Ζεστών Νερών 20

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΖΑ 11/04/2013 ΗΜΟΣ: ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7175 Ταχ. ιεύθυνση:πεζα 70100 Πληροφορίες: Κολενδριανός Χ. Τηλέφωνο: 2813401153 Fax: 2810743464 E-mail: hkoledrianos@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΔΙ.ΠΣΑΠ.Φ304/92 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Οργανισμός Α Ασφάλισης Ε Ελευθέρων ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Επαγγελματιών 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10 Σεπτεµβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.. 2178 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου Ο Πρόεδρος του.σ., διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 27/05/2015 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 35550 Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλέφωνο: 2413 500259 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 07/11/2014 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 105180 Διεύθυνση: ΑΘΛΗΤΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πληροφορίες: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ταχ. Δ/νση Ρούσβελτ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 15-4-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ.πρωτ : 10537 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 601 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας

Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά, 18.8. 2015 ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. πρωτ: 651 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ. Παπανδρέου 12, Ν. Μουδανιά Τ.Κ. 63200 Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα 10-2-2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.14824/605 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ Δ Ι ΑΚ Η Ρ ΥΞ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ Δ Ι ΑΚ Η Ρ ΥΞ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 1 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες 18 / 05 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3625.01/ 01 /15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέρµη 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25525 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. ιεύθυνση: 2 ο χλµ Θέρµης Τριαδίου. ΤΚ:57 001 Πληροφορίες: Κολοκυθάς Αθανάσιος Τηλέφωνο: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 7306 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «για τον καθορισμό των οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 06-03-2015 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Τ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Αριθμ. Πρωτ. 21960/1689 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα