Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΒΑ ΟΥ 462.τ.µ. (ΟΙΚΟΠΕ Ο) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙ ΑΥΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ ΕΜΒΑ ΟΥ 81 τ.µ. ), ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Μ. ΚΑΛΛΙ ΟΥ ΑΡΙΘΜ. 60 (ΓΩΝΙΑ),ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΓΙΑ Ω ΕΚΑ (12) ΕΤΗ Η ιοίκηση της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»(φεκ 30 Α / ), 2. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α / ), 3. Τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/ / τεύχος Α ), 4. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 5. Το Ν.. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π...», 6. Το Π.. 715/1979 «Περί του τρόπου ενέργειας υπό των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...) προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» (ΦΕΚ Α 212), 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του Ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 272 Α / ), 8. Τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 41 του Ν. 2648/1998 «Ρυθµίσεις δασµολογικού και φορολογικού περιεχοµένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής ικονοµίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 238 τ.α / ), 9. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/ τεύχος Α ). 10. Το Π.. 34/95 (ΦΕΚ 30 τ. Α ) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων» όπως ισχύει σήµερα, 11. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160 Α / ), 12. Το γεγονός ότι το ανωτέρω ακίνητο είχε περιέλθει στην ιδιοκτησία του ΠΙΚΠΑ Θεσσαλονίκης δυνάµει της υπ αριθµ. πρωτ / απόφασης της Γενικής ιοίκησης Μακεδονίας (Τµήµα ηµόσιας Αντίληψης) και παραχωρήθηκε εκ νέου στο ΠΙΚΠΑ δυνάµει της υπ αριθµ. 4/13591/2012/ απόφασης του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, η οποία

2 µεταγράφηκε νόµιµα στις στον τόµο 803 και αριθµό 50, των βιβλίων µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, 13. Το γεγονός ότι το ανωτέρω ακίνητο δυνάµει των διατάξεων του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/ ), περιήλθε αυτοδικαίως κατά κυριότητα στην ιδιοκτησία του Α Περιφερειακού Συστήµατος Υγείας και Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ήδη στη ιοίκηση της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, δυνάµει του άρθρου 3 του Νόµου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/ ), µε τη µεταγραφή της περίληψης του ακινήτου στις στον τόµο 294 και αριθµό 472 των βιβλίων µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαµαριάς, 14. Το γεγονός ότι το ανωτέρω ακίνητο έχει καταγραφεί στις κτηµατολογικές εγγραφές των κτηµατολογικών φύλλων του Εθνικού Κτηµατολογίου, σύµφωνα µε το υπ αριθµ. πρωτ. 25/13186/ Πιστοποιητικό του Κτηµατολογικού Γραφείου Καλαµαριάς. 15. Το γεγονός ότι η σηµερινή κατάσταση του κτιρίου απαιτεί µεγάλη δαπάνη για την αποκατάσταση των φθορών που έχει υποστεί, από την µακρόχρονη έλλειψη συντήρησης του, λόγω της µη χρήσης του. 16. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Προεδρικού ιατάγµατος 715/1979 (ΦΕΚ 212/τ. Α ) «Περί του τρόπου ενέργειας υπό των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου, προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων κλπ», οι οποίες τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόµου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/τ. Α / ), σύµφωνα µε τις οποίες «..τα ακίνητα που ανήκουν σε Ν.Π... εκµισθώνονται δια δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού κατόπιν απόφασης της ιοίκησης του ΝΠ, για χρονικό διάστηµα µέχρι και δώδεκα (12) έτη». 17. Την υπ αριθµ. 1061/ (Α Α:6Σ3ΞΟΡ1Ο-ΞΤΠ) Απόφαση του ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, Προκηρύσσει ηµόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε ανοικτές γραπτές προσφορές που µπορούν στη συνέχεια να µετατραπούν σε προφορικές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 715/ 1979 όπως αυτό ισχύει σήµερα καθώς και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και νοµολογία περί µισθώσεων ακινήτων από τα Ν.Π..., για την εκµίσθωση ακινήτου εµβαδού 462 τ.µ. (οικόπεδο) και του επί αυτού κτίσµατος (ισόγειο κεραµοσκεπές εµβαδού 81 τ.µ.) επί των οδών Αργοναυτών και Μ. Καλλίδου αριθµός 60 (γωνία), στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, κυριότητας της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µε τιµή εκκίνησης µηνιαίου µισθώµατος το ποσό των εκατό (100) ευρώ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) ετών, και προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν προσφορές, σε προθεσµία είκοσι δύο (22) ηµερών από την δηµοσίευση της διακήρυξης, και µέχρι µετά την παρέλευση της προβλεπόµενης είκοσι διήµερης προθεσµίας, ήτοι µέχρι την 17 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. 1. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται έως τις 17/12/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 µ.µ., ηµεροµηνία που θα διενεργηθεί ο διαγωνισµός, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον µε ανοικτές έγγραφες προσφορές, τις οποίες θα υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων, ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού. Ο διορισµός αντιπροσώπου µπορεί να γίνεται µέσω απλής επιστολής η οποία θα φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος και βεβαίωση αρµόδιας αρχής για το γνήσιο της υπογραφής αυτού. 2. Ο διαγωνισµός µε κατάθεση ανοικτών προσφορών θα διενεργηθεί στην έδρα της ιοίκησης της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα στο Γραφείο Προµηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , στην Θεσσαλονίκη, και οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι την 17/12/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.. Οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν προσφορά για το σύνολο του προς εκµίσθωση ακινήτου. Προσφορές ποσοστού του προς εκµίσθωση ακινήτου ή τµηµατικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Μετά την παρέλευση της προβλεπόµενης εικοσαήµερης προθεσµίας ήτοι µετά την παρέλευση της 17 ης /12/2014 και ώρας 10:00 π.µ. οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσµη. 3. Οι επιθυµούντες να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, υποβάλλουν προσφορά στην οποία καθορίζεται το προσφερόµενο µηνιαίο τίµηµα. 2

3 4. Οι προσφορές συµµετοχής στο διαγωνισµό συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής, αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος ή γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, ποσού εκατό ευρώ (100,00 ) (ήτοι ποσού ίσου προς το προτεινόµενο ελάχιστο µηνιαίο όριο µισθώµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3, του Π.. 715/1979) και είναι απαραίτητη η προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας του συµµετέχοντος. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Στην εγγύηση θα αναγράφεται ότι θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό και ότι θα προσέλθει ο πλειοδότης, εντός της προθεσµίας που θα ταχθεί να υπογράψει το µισθωτήριο συµβόλαιο. Η ως άνω εγγυητική επιστολή επιτρέπεται να έχει προθεσµία ισχύος όχι όµως λιγότερη των 75 ηµερολογιακών ηµερών. 5. Προ της υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης, αυτός, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός υποχρεούται να αυξήσει την κατατεθειµένη εγγύηση µε ποσό ίσο µε το διπλάσιο του επιτευχθέντος µισθώµατος η οποία θα παραµείνει ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µέχρι τη λήξη της µίσθωσης. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρµόζεται σε κάθε αύξηση του µισθώµατος, ώστε να αντιστοιχεί πάντοτε προς δύο (2) καταβαλλόµενα µισθώµατα και η οποία σε καµία περίπτωση δεν θα συµψηφίζεται µε µισθώµατα έστω και το τελευταίο. Η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του εκµισθωτή σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων µίσθωσης ή οφειλής του µισθωτή σε.ε.η., Ε.Υ..Α.Π. κτλ και λόγω φθορών στο µισθίο πέραν της συνήθους χρήσεως και ιδιαίτερα σε περίπτωση δυστροπίας του µισθωτή, ως δίκαιη και εύλογη ποινική ρήτρα. 6. Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης θα είναι για δώδεκα (12) έτη. Η µίσθωση αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής του σχετικού µισθωτηρίου συµβολαίου από τον ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και τον πλειοδότη. Η υποµίσθωση, η παραχώρηση µερικά ή ολικά της χρήσης του µισθίου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν επιτρέπεται. Μετά τη λήξη του οριζόµενου χρόνου λήγει υποχρεωτικά η µίσθωση και ο µισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τη χρήση του µισθίου αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση. 7. Ο προσφέρων θα αναγράφει στην προσφορά του την δραστηριότητα που επιθυµεί να ασκήσει στο µισθίο. Η ιοίκηση 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, δεν ευθύνεται σε καµία περίπτωση για πιθανή αδυναµία έκδοσης άδειας π.χ. λειτουργίας καταστήµατος της επιχείρησης του πλειοδότη µισθωτή. Σε κάθε περίπτωση το µίσθωµα θα συνεχίζεται να καταβάλλεται κανονικά, άλλως θα λήγει η σύµβαση. 8. Στην προσφορά θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 9. Η ιοίκηση της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης δεν ευθύνεται απέναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µισθίο, την οποία πρέπει να γνωρίζει ο µισθωτής και δεν υποχρεούται γι αυτό το λόγο σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή λύση της µισθώσεως. 10. Οι επισκευές που χρήζει το εν λόγω ακίνητο θα βαρύνουν τον µισθωτή. 11. Ως τιµή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ ανά µήνα. Το µηνιαίο µίσθωµα για τα δύο (2) πρώτα χρόνια θα είναι σταθερό και από τον τρίτο χρόνο θα αναπροσαρµόζεται κατ έτος µε το νόµιµο ποσοστό αύξησης όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά ύστερα από ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. Η πληρωµή του ενοικίου θα γίνεται το αργότερο έως την 7 η ηµέρα κάθε µήνα στο λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης της τράπεζας µε την οποία συνεργάζεται η 4η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Ο µισθωτής µαζί µε το µηνιαίο µίσθωµα υποχρεούται στην καταβολή και των τελών χαρτοσήµου 3,6% επί του εκάστοτε καταβαλλοµένου µισθώµατος. Η είσπραξη µισθώµατος ενός ή περισσότερων µηνών και µετά την ορισµένη 7 η ηµέρα εκάστου µηνός ή και οποτεδήποτε δεν δύναται να εκληφθεί ως τροποποίηση των όρων της µισθώσεως ούτε να θεωρηθεί ως δικαίωµα του µισθωτού. Η καθυστέρηση ή ελλιπής καταβολή του µισθώµατος και ενός έστω µηνός θα παρέχει στην ιοίκηση της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης το δικαίωµα να καταγγείλει τη µίσθωση και να επιδιώξει δικαστικώς την απόδοση του µισθίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. Σε περίπτωση εξώσεως ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλει και όλα τα µέχρι της λήξης της µισθώσεως µισθώµατα, έστω και 3

4 µη δεδουλευµένα, τα οποία καθίστανται απαιτητά λόγω αποζηµιώσεως και συµπεφωνηµένης ποινικής ρήτρας. Για κανένα λόγο δεν δικαιούται ο µισθωτής να παρακρατήσει µίσθωµα ή µέρος αυτού. 12. Ο προσφέρων υποχρεούται να λάβει γνώση της καταστάσεως του µισθίου αποδεχόµενος αυτό ως κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει, παραιτούµενος οποιουδήποτε δικαιώµατος µείωσης του µισθώµατος που ήθελε επιτευχθεί. 13. Στην προσφορά θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του προσφέροντα, το Α.Φ.Μ. του, η πλήρης διεύθυνσή του και τηλέφωνο επικοινωνίας µε αυτόν (σταθερό και κινητό). 14. Προσφορές κάτω της ορισθείσας τιµής εκκίνησης, ήτοι κάτω του µηνιαίου µισθώµατος των εκατό (100) ευρώ δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απαγορεύεται ρητώς η υποβολή εναλλακτικών για το αντικείµενο του διαγωνισµού προσφορών. 15. Η εγκατάσταση του µισθωτή στο µισθίο θα βαρύνει τον ίδιο (Επανασύνδεση.Ε.Η., Ε..Υ.Α.Θ.) Κάθε δε επισκευή ή προσθήκη γενόµενη από τον µισθωτή στο µισθίο, θα παραµείνει προς όφελος του µισθίου αναποζηµίωτη. 16. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής πλειδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, µόνο από τους συµµετέχοντες στον προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισµό, εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτού ή µέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες από τη διενέργειά του, ενώπιον της Επιτροπής του ιαγωνισµού, η οποία αποφαίνεται οριστικά επί αυτών. 17. Μετά τη λήξη της προφορικής πλειοδοσίας και την εκδίκαση των ενστάσεων, η Επιτροπή του ιαγωνισµού θα προβεί σε σύνταξη πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού, µε το οποίο θα προτείνει αιτιολογηµένα στον ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας την εκµίσθωση του ακινήτου ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Το πρακτικό αυτό θα συνοδεύεται από τον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισµού και θα επισυνάπτονται σε αυτό οι προσφορές των πλειοδοτών, οι ενστάσεις και οι επ αυτών αποφάσεις της Επιτροπής. 18. Ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µέσα σε δεκαπέντε µέρες (15) από την υποβολή του πρακτικού και την απόφαση της Επιτροπής, αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή την επανάληψή του. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π 715/79, ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µπορεί να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης του, αν κρίνει ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή να αποφασίσει, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης του, υπέρ της κατακύρωσης επ ονόµατι άλλου πλειοδότη και όχι υπέρ του τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισµό. Στην περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το αυτό µίσθωµα, ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης αποφασίζει αιτιολογηµένα την κατακύρωση σε αυτόν που συγκεντρώνει τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα, και αν οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση ενεργείται µε κλήρωση. Σε κάθε µία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων δεν δηµιουργείται κανένα δικαίωµα αποζηµιώσεως υπέρ των µη προκριθέντων. Εάν θεωρηθεί από τον ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή εάν δεν προσέλθει κανένας πλειοδότης στο διαγωνισµό που διενεργήθηκε, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται. 19. Οι εγγυητικές συµµετοχής θα επιστραφούν σε όλους τους διαγωνιζόµενους, πλην του τελευταίου πλειοδότη, µέσα σε πέντε (5) µέρες από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Η εγγυητική συµµετοχής του τελευταίου πλειοδότη θα παραµείνει σαν εγγύηση µέχρι την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, ενώ, σε περίπτωση που αυτός δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση υπογραφής συµφωνητικού, καταπίπτει υπέρ της υπηρεσίας. 20. Ο προκριθείς πλειοδότης υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, θα κληθεί, µε έγγραφη και αποδείξιµη γνωστοποίηση, να προσέλθει µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες (15) για την υπογραφή σύµβασης µίσθωσης, η οποία θα καταρτιστεί µε ιδιωτικό έγγραφο. Εάν αυτός δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία, ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα πλειοδότη, η εγγύηση συµµετοχής του οποίου καταπίπτει υπέρ της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Στην περίπτωση αυτή, η 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης 4

5 θα προβεί σε νέα εκµίσθωση και χωρίς διαγωνισµό εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται την πληρωµή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του µισθώµατος, µέχρι τη λήξη του ορισθέντα στη διακήρυξη χρόνου µίσθωσης, καθώς επίσης και την αποκατάσταση όποιας άλλης ζηµιάς που τυχόν θα προκαλέσει στην υπηρεσία η αθέτηση της υποχρέωσής του να υπογράψει τη σύµβαση. 21. Η ιοίκηση της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης δεν έχει καµία ευθύνη αποζηµιώσεως του µισθωτού κατά την λήξη της µισθώσεως για οποιαδήποτε δαπάνη, έστω αναγκαία που έγινε κατά την χρήση του µισθίου, ο δε µισθωτής ουδεµία ουσιώδη µεταβολή δύναται να επιφέρει στο µίσθιο χωρίς την έγκριση του εκµισθωτή. 0 µισθωτής έχει την υποχρέωση να κάνει καλή χρήση του µισθίου ευθυνόµενος σε αποζηµίωση για φθορές ή βλάβες που τυχόν προκληθούν από αυτόν, την υποχρέωση του να διατηρεί το µίσθιο καθαρό και να χρησιµοποιεί τούτο κατά τρόπο που να µη θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία και την ασφάλεια των γειτόνων εντός των νοµίµων ορίων. 0 µισθωτής έχει την υποχρέωση να αλλάξει επ' ονόµατι του τις συνδέσεις µε τους οργανισµούς κοινής ωφελείας, να πληρώνει τις δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, τα τέλη και φόρους καθαριότητας και δηµοτικού φωτισµού, όπως επίσης και κάθε άλλη δαπάνη που αφορά τη µίσθωση και βαρύνει το µίσθιο, υποχρεούµενος επίσης να επιδεικνύει τους κάθε φύσεως ληξιπρόθεσµους λογαριασµούς σε κάθε πρώτη ζήτηση του εκµισθωτή. Ο µισθωτής έχει την υποχρέωση να τηρεί και να εφαρµόζει τις αστυνοµικές διατάξεις και διαταγές των αρµοδίων διοικητικών ή άλλων αρχών, ευθυνόµενος αυτός αποκλειστικά και µόνο. 22. Ο µισθωτής δεν έχει κανένα δικαίωµα υποµισθώσεως ούτε παραχωρήσεως της χρήσης εν όλω ή εν µέρει, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, ούτε να προσλάβει συνεταίρο χωρίς προηγούµενη άδεια της ιοίκησης της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Η σιωπηρή αναµίσθωση της µισθώσεως απαγορεύεται. 23. Επειδή η ανωτέρω δωδεκαετής εκµίσθωση συνδέεται µετά νοµίµων εγκαταστάσεων του µισθωτού, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Π.. 715/1979, ήτοι ουσιώδεις δαπάνες του µισθωτού, καθώς η σηµερινή κατάσταση του κτιρίου απαιτεί µεγάλη δαπάνη για την αποκατάσταση των φθορών που έχει υποστεί, από την µακρόχρονη έλλειψη συντήρησης του, λόγω της µη χρήσης του, η ιοίκηση της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης παραιτείται του δικαιώµατός της για µονοµερή λύση της συµβάσεως µισθώσεως, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του µισθίου ή η εκποίηση αυτού, σύµφωνα µε την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 46 «Μονοµερής λύσις της συµβάσεως µισθώσεως παρά του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου» του Π.. 715/1979. Ο σχετικός όρος θα µνηµονευθεί ρητά και στην υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του µισθωτή και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. 24. Η διακήρυξη αυτή θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης καθώς στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου Καλαµαριάς και περίληψη αυτής θα δηµοσιευτεί α. στον τοπικό τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 40 και 28, παρ. 3-5 του Π.. 715/79, και β. στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 25. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 26. Οι ενδιαφερόµενοι µισθωτές θα µπορούν να επισκέπτονται το προς µίσθωση ακίνητο από την 21/11/2014, ύστερα από συνεννόηση µε τον κ. Τελιούση Χρήστο, στο τηλέφωνο και Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής ΜΕΡΟΣ Α : «ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΜΕΡΟΣ Β : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» 28. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον µισθωτή. 5

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη µισθωτή για την εκµίσθωση ακινήτου εµβαδού 462 τ.µ. (οικόπεδο) και του επί αυτού κτίσµατος (ισόγειο κεραµοσκεπές εµβαδού 81 τ.µ.) επί των οδών Αργοναυτών και Μ. Καλλίδου αριθµός 60 (γωνία), στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, κυριότητας της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µε τιµή εκκίνησης µηνιαίου µισθώµατος το ποσό των 100 ευρώ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα ετών (12) ετών. ιαγωνιστική διαδικασία προφορική πλειοδοσία. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π 715/79, ο ιοικητής 4 ης της Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µπορεί να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης του, αν κρίνει ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή να αποφασίσει, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης του, υπέρ της κατακύρωσης επ ονόµατι άλλου πλειοδότη και όχι υπέρ του τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισµό. Στην περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το αυτό µίσθωµα, ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης αποφασίζει αιτιολογηµένα την κατακύρωση σε αυτόν που συγκεντρώνει τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα, και αν οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση ενεργείται µε κλήρωση. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Αναθέτουσα Αρχή Η 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 16, Τ.Κ στην Θεσσαλονίκη και προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό. Αρµόδιος Υπάλληλος Υπηρεσίας ιενέργειας Η κα Μ. Σοφικίτου που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας , Fax: , όλες τις εργάσιµες ηµέρες 10:00-12:00). ιακήρυξη Η παρούσα ιακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Αντικείµενο - Περιγραφή του Ακινήτου Τεχνικές Προδιαγραφές και απαιτήσεις, και τα Παράρτηµατα : Ι. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής ΙΙ. Σχέδιο Σύµβασης Ακίνητο Μισθίο Ακίνητο, εµβαδού 462 τ.µ. (οικόπεδο) και το επί αυτού κτίσµα του (ισόγειο κεραµοσκεπές εµβαδού 81 τ.µ.) επί των οδών Αργοναυτών και Μ. Καλλίδου αριθµός 60 (γωνία), στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, κυριότητας της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης. Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης ιαγωνισµού Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης µε την 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. 6

7 Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. Πλειοδότης Μισθωτής Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η µίσθωση του ακινήτου του πλειοδότη - µισθωτή. Σύµβαση Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και του Μισθωτή, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων / υποψηφίων Μισθωτών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Συµβατικά τεύχη Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Μισθωτή του ακινήτου και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύµβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, και γ. την Οικονοµική Προσφορά του Μισθωτή. Τιµή εκκίνησης Το εκτιµώµενο από την Αναθέτουσα Αρχή ως ελάχιστον µηνιαίο όριο του µισθώµατος για την υλοποίηση της προκηρυσσόµενης εκµίσθωσης, ήτοι το ποσό των εκατό (100). Συµβατικό Τίµηµα Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η µίσθωση. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Πλειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 715/ 1979 όπως αυτό ισχύει σήµερα καθώς και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και νοµολογία περί εκµισθώσεων ακινήτων από τα Ν.Π..., για την εκµίσθωση ακινήτου εµβαδού 462 τ.µ. (οικόπεδο) και του επί αυτού κτίσµατος (ισόγειο κεραµοσκεπές εµβαδού 81 τ.µ.) επί των οδών Αργοναυτών και Μ. Καλλίδου αριθµός 60 (γωνία), στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, κυριότητας της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µε τιµή εκκίνησης µηνιαίου µισθώµατος το ποσό των εκατό (100) ευρώ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα ετών (12) ετών, και µε κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιµή. Το προσφερόµενο ακίνητο αναλυτικά περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 7

8 Αναθέτουσα Αρχή είναι η 4 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης ιεύθυνση Αναθέτουσας Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : Φαξ : Πληροφορίες : Μ. Σοφικίτου A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 5. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. Η συµµετοχή στον διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της διακήρυξης, της υπ αριθµ. 1061/ Απόφασης του ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίας νοµολογίας σχετικά µε τις µισθώσεις ακινήτων από τα Ν.Π... Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ικαστήρια, σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του Π 715/1979. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής πλειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεως ενώπιον της Επιτροπής, η οποία και αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι εν λόγω ενστάσεις, υποβάλλονται µόνο από τους συµµετέχοντες στον πλειοδοτικό διαγωνισµό, εγγράφως, κατά την διάρκεια τούτου, ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήξεως της διενέργειας αυτού. ΑΡΘΡΟ 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση : 1. Στον ηµερήσιο τοπικό τύπο και δηµοσιεύθηκε στις και στις στην εφηµερίδα ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, στις στην εφηµερίδα ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ και στον τοπικό τύπο στις στην εφηµερίδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ( ) στις Επικολλήθηκε σε εµφανές µέρος της εισόδου της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης καθώς στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου Καλαµαριάς. ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ιακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισµό έγγραφα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ( ). Σε περίπτωση αδυναµίας λήψης σχετικών εγγράφων µε τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ιακήρυξης από το γραφείο Προµηθειών (6ος όροφος- Α ασανσέρ) της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης οδός Αριστοτέλους 16, , Θεσσαλονίκη, καθηµερινά, 10:00-14:00, αρµόδια κα Μ. Σοφικίτου. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διατηρεί ειδικό έντυπο στο οποίο όσοι παραλαµβάνουν την διακήρυξη υποχρεούνται να καταγράφουν τα στοιχεία τους (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), θα αναγράφεται δε ακόµα και η ηµέρα παραλαβής της διακήρυξης, σε περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλει σε αυτούς τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις. 8

9 Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ιενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποψήφιοι Μισθωτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 17/12/2014 και ώρα 10:00 π.µ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, (στο Γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της 4 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης ) επί της οδού Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη στις 17/12/2014 και ώρα 10:00 π.µ. A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 11. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.. 60/2007) ή προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόµενη µε την παρούσα µίσθωση κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. ΑΡΘΡΟ 12. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα: Α. Έλληνες Πολίτες Α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Όλα τα στοιχεία ταυτότητας µε πλήρεις διευθύνσεις του ή των προσφερόντων υποψήφιων µισθωτών. Εφόσον οι υποψήφιοι µισθωτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό τους, ή εκπρόσωπό τους, θα αναφέρουν όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και θα υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά το έγγραφο της εξουσιοδότησης, ή το παραστατικό εκπροσώπησης. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις», χωρίς θεώρηση γνήσιου υπογραφής και η οποία φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. 9

10 Α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι : 1. Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του ακινήτου. 4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση µαταίωση του διαγωνισµού. 6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 3. Φορολογική Ενηµερότητα του ή των προσφερόντων υποψήφιων µισθωτών Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της παραπάνω περίπτωσης εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος ή γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, ποσού εκατό ευρώ (100,00 ) (ήτοι ποσού ίσου προς το προτεινόµενο ελάχιστο µηνιαίο όριο µισθώµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3, του Π.. 715/1979) ως εγγύηση ότι οι διαγωνιζόµενοι θα προσέλθουν σε σύνταξη του οικείου µισθωτηρίου συµβολαίου µέσα στην οριζόµενη προθεσµία. Απαλλάσσονται της προς εγγυοδοσία υποχρέωσης το ηµόσιον, τα Ν.Π... και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Π.. 715/1979). α.α Β. Νοµικά πρόσωπα ή Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες, αντιστοίχως. ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο του.σ., στις περιπτώσεις Α.Ε., ή το νόµιµο εκπρόσωπο εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α.. 2. Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριµένα: 2Α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. Πρακτικό απόφασης.σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής σε ιαγωνισµούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 10

11 2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή Γ. Συνεταιρισµοί α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προσφέροντα από τον διαγωνισµό. Επισηµάνσεις για τις προς υποβολή Υπεύθυνες ηλώσεις Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του. ιευκρινίζεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές είναι δυνατό: α. να υποβάλλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, 4 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης µέχρι την 17/12/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την 17/12/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες. ΑΡΘΡΟ 14. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για σαράντα πέντε (45) µέρες από τη διεξαγωγή της πλειοδοσίας, Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι Υποψήφιοι µισθωτές δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση ΑΡΘΡΟ 15. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 11

12 Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος µισθωτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. ΑΡΘΡΟ 16. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές για την υλοποίηση µέρους του διακηρυσσοµένου ακινήτου, δεν γίνονται δεκτές ΑΡΘΡΟ 17. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές µίσθωσης υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 715/1979, στην ελληνική γλώσσα, µε ανοικτές προσφορές µίσθωσης, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ να µονογράφεται από τον υποψήφιο Μισθωτή και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 2. Στην ανοικτή προσφορά µίσθωσης πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού, καθώς και το ακίνητο για το οποίο υποβάλλεται προσφορά Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα 3. Στην ανοικτή προσφορά µίσθωσης επισυνάπτονται ειδικώς αριθµηµένα όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 3.1. ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), 3.2. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο), 4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. 5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. 6. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 7. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 18. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Οι τιµές των προσφορών για το προσφερόµενο ακίνητο θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Το προσφερόµενο µίσθωµα θα επιβαρύνεται µε τα τέλη χαρτοσήµου 3,6%. 3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο 12

13 στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 4. Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς το τίµηµα της µίσθωσης. 5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρο το προσφερόµενο ακίνητο, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. 8. Προσφορές κάτω της ορισθείσας τιµής εκκίνησης, ήτοι κάτω του µηνιαίου µισθώµατος των 100 (100) ευρώ απορρίπτονται. ΑΡΘΡΟ 19. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟ ΟΣΙΑ Η Επιτροπή ιαγωνισµού ακολουθεί την προβλεπόµενη από το άρθρο 42 του Π 715/1979 διαδικασία. 1. Η Επιτροπή του ιαγωνισµού αρχικά προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των υποψήφιων µισθωτών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη, µονογράφοντας κάθε πρωτότυπη προσφορά καθώς και τα ειδικώς αριθµηµένα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία, κατά φύλλο. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής του ιαγωνισµού ανακοινώνει την προσφορά εκάστου πλειοδότη. 2. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας δεν ελέγχονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 3. Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία ανακοίνωσης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό και των προσφορών τους. 4. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών, δεν συµµετέχουν στη φάση της συνέχισης του διαγωνισµού µε προφορικές προσφορές. 5. Μετά την ανακοίνωση των προσφορών εκάστου πλειοδότη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του ιαγωνισµού, η Επιτροπή του ιαγωνισµού συνεχίζει τον διαγωνισµό µε προφορικές προσφορές µέχρι την ανάδειξη του τελευταίου πλειοδότη. Η προφορική προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό ανώτερη του ελαχίστου ορίου (ήτοι της τιµής εκκίνησης), ενώ απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά είναι ανώτερη από το ελάχιστο όριο κατά µικρότερο ποσοστό. 6. Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού µε προφορικές προσφορές, κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 7. Οι προσφορές εγγράφονται στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού και στον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισµού, ο οποίος υπογράφεται και από τους πλειοδότες. 8. Οι διαγωνιζόµενοι πλειοδότες µισθωτές υποχρεούνται, επί ποινή απορρίψεως πάσης περί αποζηµιώσεως αιτήσεως των κατά της Αναθέτουσας Αρχής, να ζητούν εγγράφως και επί αποδείξει, από την Επιτροπή του ιαγωνισµού, προ της υποβολής των πρακτικών αυτής, όσες διασαφήσεις θεωρούν αναγκαίες. Τις διασαφήσεις αυτές, οφείλει η Επιτροπή του ιαγωνισµού, να τις ανακοινώνει στον τόπο του διαγωνισµού και να τις καταχωρεί στα σχετικά πρακτικά της, µαζί µε την µνεία των ανακοινώσεων. ΑΡΘΡΟ 20. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13

14 Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού του άρθρου 12 του Μέρους Α της παρούσας. 2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών του άρθρου 12 του Μέρους Α της παρούσας. 3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρο 12 του Μέρους Α της παρούσας). 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. 5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ιακήρυξης 6. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 7. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 22. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής πλειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, µόνο από τους συµµετέχοντες στον προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό, εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτού ή µέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες από τη διενέργειά του, ενώπιον της Επιτροπής του ιαγωνισµού, η οποία αποφαίνεται οριστικά επί αυτών. ΑΡΘΡΟ 23. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ Μετά τη λήξη της προφορικής πλειοδοσίας και την εκδίκαση των ενστάσεων, η Επιτροπή του ιαγωνισµού θα προβεί σε σύνταξη πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού, µε το οποίο θα προτείνει αιτιολογηµένα στον ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας τη µίσθωση του ακινήτου ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Το πρακτικό αυτό θα συνοδεύεται από τον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισµού και θα επισυνάπτονται σε αυτό οι προσφορές των πλειοδοτών, οι ενστάσεις τους και οι επ αυτών αποφάσεις της Επιτροπής. Ο ιοικητής της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, µέσα σε δεκαπέντε µέρες (15) από την υποβολή του πρακτικού και την απόφαση της Επιτροπής, αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή την επανάληψή του. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π 715/79, ο ιοικητής της Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορεί να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης του, αν κρίνει ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή να αποφασίσει, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης του, υπέρ της κατακύρωσης επ ονόµατι άλλου πλειοδότη και όχι υπέρ του τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισµό. Στην περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το αυτό µίσθωµα, ο ιοικητής της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης αποφασίζει αιτιολογηµένα την κατακύρωση σε αυτόν που συγκεντρώνει τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα, και αν οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση ενεργείται µε κλήρωση. Σε κάθε µία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων δεν δηµιουργείται κανένα δικαίωµα αποζηµιώσεως υπέρ των µη προκριθέντων. Εάν θεωρηθεί από τον ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή εάν δεν προσέλθει κανένας πλειοδότης στο διαγωνισµό που διενεργήθηκε, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται. A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 24. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο προκριθείς πλειοδότης υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, θα κληθεί, µε έγγραφη και αποδείξιµη γνωστοποίηση, να προσέλθει µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες (15) για την υπογραφή σύµβασης µίσθωσης, η οποία θα καταρτιστεί µε ιδιωτικό έγγραφο (ιδιωτικό συµφωνητικό). Εάν ο προκριθείς πλειοδότης δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης 14

15 µίσθωσης µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία, ο ιοικητής της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα πλειοδότη, η εγγύηση συµµετοχής του οποίου καταπίπτει υπέρ της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή, η 4η Υγειονοµική Περιφέρεια θα προβεί σε νέα εκµίσθωση και χωρίς διαγωνισµό εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται την πληρωµή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του µισθώµατος, µέχρι τη λήξη του ορισθέντα στη διακήρυξη χρόνου µίσθωσης, καθώς επίσης και την αποκατάσταση όποιας άλλης ζηµιάς που τυχόν θα προκαλέσει στην υπηρεσία η αθέτηση της υποχρέωσής του να υπογράψει τη σύµβαση. Η Σύµβαση (το ιδιωτικό συµφωνητικό) θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη ιακήρυξη και την Προσφορά του µισθωτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της Σύµβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος µεταφράσεων εγγράφων του Μισθωτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Μισθωτή. ΑΡΘΡΟ 25 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον εκµισθωτή θα είναι δώδεκα (12) έτη. Η µίσθωση αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής του σχετικού µισθωτηρίου συµβολαίου από τον ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και τον προκριθέντα πλειοδότη. Η υποµίσθωση, η παραχώρηση µερικά ή ολικά της χρήσης του µισθίου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν επιτρέπεται. Μετά τη λήξη του οριζόµενου χρόνου λήγει υποχρεωτικά η µίσθωση και ο µισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τη χρήση του µισθίου αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση.. ΑΡΘΡΟ 26 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη ιακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα του Παραρτήµατος της παρούσας. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Της προς εγγυοδοσία υποχρεώσεως απαλλάσσονται το ηµόσιο, τα Ν.Π... και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής θα επιστραφούν σε όλους τους διαγωνιζόµενους, πλην του τελευταίου πλειοδότη, µέσα σε πέντε (5) µέρες από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Η εγγυητική συµµετοχής του τελευταίου πλειοδότη θα παραµείνει σαν εγγύηση µέχρι την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, ενώ, σε περίπτωση που αυτός δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση υπογραφής συµφωνητικού, καταπίπτει υπέρ της υπηρεσίας. Προ της υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης, αυτός, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός υποχρεούται να αυξήσει την κατατεθειµένη εγγύηση µε ποσό ίσο µε το διπλάσιο του επιτευχθέντος µισθώµατος η οποία θα παραµείνει ως εγγύηση για την καλή 15

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 20250/28-5-2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 20250/28-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: ΘΗΒΩΝ 46-48 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 20250/28-5-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ TOY ΠΠΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 14/06/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1178/1086F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 46/2015

Αρ. Διακήρυξης: 46/2015 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έργο: «Καλύτερη υγειονομική περίθαλψη στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 38/2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 38/2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 25 / 6 / 2014 Αρ. Πρωτ. 13040 Ταχ. /νση: Πολυµέρη 134 ιεύθυνση: Τµήµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 130/2010

ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 130/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες: Σταµάτιος Παυλούς Τηλέφωνο: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο αρ. 319).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο αρ. 319). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Βόλος -3-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51351-51551

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02/06/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αρ. Πρωτ.11/07/497/1093F ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr. Α Α: Β5Ι94690ΒΜ-7ΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 30/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/ 15655 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α:ΒΑ6Ι4690ΒΜ-Υ3Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 30-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/15653 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα