Ν παπών καηάλογορ ακςπώνει κάθε πποηγούμενο. ΞΝΡΔΛΠΗΝΚΔΡΟΑ 1 ΠΡΟΝΦΖΠ 4 Watts A/A Φυηογπαθία Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. ΞΝΡΔΛΠΗΝΚΔΡΟΝ 5Υ/4W

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν παπών καηάλογορ ακςπώνει κάθε πποηγούμενο. ΞΝΡΔΛΠΗΝΚΔΡΟΑ 1 ΠΡΟΝΦΖΠ 4 Watts A/A Φυηογπαθία Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. ΞΝΡΔΛΠΗΝΚΔΡΟΝ 5Υ/4W"

Transcript

1 ΞΝΡΔΛΠΗΝΚΔΡΟΑ 1 ΠΡΟΝΦΖΠ 4 Watts A/A Φυηογπαθία Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I25PB ΞΝΡΔΛΠΗΝΚΔΡΟΝ 5Υ/4W I25PB ΞΝΡΔΛΠΗΝΚΔΡΟΝ 10Υ/4W I25PB ΞΝΡΔΛΠΗΝΚΔΡΟΝ 1KΥ/4W I25PB ΞΝΡΔΛΠΗΝΚΔΡΟΝ 2,5KΥ/4W I25PB ΞΝΡΔΛΠΗΝΚΔΡΟΝ 5KΥ/4W I25PB ΞΝΡΔΛΠΗΝΚΔΡΟΝ 10KΥ/4W Σ ε λ ί δ α 1

2 CONNECTORS H/Y A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Θαηαζκεςαζηήρ Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I080JR4022 CONNECTOR D-SUB 15Ο ΑΟΠΔΛΗΘΝΠ I080JR4023 CONNECTOR D-SUB 15Ο ΘΙΖΘΝΠ I80U1001/25P CONNECTOR D-SUB 25Ο ΑΟΠΔΛΗΘΝΠ I80U1001/25S CONNECTOR D-SUB 25Ο ΘΖΙΘΝΠ I80U7200-2X5B CONNECTOR IDC ΑΟΠ.ΚΔ ΠΓΘΟΑΡΖΠΖ ΓΥΛ.10Ο I80U7200-2X7B CONNECTOR IDC ΑΟΠ.ΚΔ ΠΓΘΟΑΡΖΠΖ ΓΥΛ.14Ο I80U7200-2X8B CONNECTOR IDC ΑΟΠ.ΚΔ ΠΓΘΟΑΡΖΠΖ ΓΥΛ.16Ο I80U7200-2X10B CONNECTOR IDC ΑΟΠ.ΚΔ ΠΓΘΟΑΡΖΠΖ ΓΥΛ.20Ο I80U7200-2X13B CONNECTOR IDC ΑΟΠ.ΚΔ ΠΓΘΟΑΡΖΠΖ ΓΥΛ.26Ο I80U7200-2X17B CONNECTOR IDC ΑΟΠ.ΚΔ ΠΓΘΟΑΡΖΠΖ ΓΥΛ.34Ο I80U7200-2X20B CONNECTOR IDC ΑΟΠ.ΚΔ ΠΓΘΟΑΡΖΠΖ ΓΥΛ.40Ο I80U7200-2X25B CONNECTOR IDC ΑΟΠ.ΚΔ ΠΓΘΟΑΡΖΠΖ ΓΥΛ.50Ο I80U7200-2X30B CONNECTOR IDC ΑΟΠ.ΚΔ ΠΓΘΟΑΡΖΠΖ ΓΥΛ.60Ο I80U8000/10 CONNECTOR IDC ΘΖΙΘΝΠ 10Ο I80U8000/14 CONNECTOR IDC ΘΖΙΘΝΠ 14Ο I80U8000/16 CONNECTOR IDC ΘΖΙΘΝΠ 16Ο I80U8000/20 CONNECTOR IDC ΘΖΙΘΝΠ 20Ο I80U8000/26 CONNECTOR IDC ΘΖΙΘΝΠ 26Ο I80U8000/34 CONNECTOR IDC ΘΖΙΘΝΠ 34Ο I80U8000/40 CONNECTOR IDC ΘΖΙΘΝΠ 40Ο I80U8000/50 CONNECTOR IDC ΘΖΙΘΝΠ 50Ο I CONNECTOR 2Σ18 ΘΑΙΑΠΠΗ I CONNECTOR 2Σ22 ΘΑΙΑΠΠΗ I CONNECTOR 2Σ28 ΘΑΙΑΠΠΗ I U CONNECTOR 2Σ28 ΘΑΙΑΠΠΗ I CONNECTOR 2Σ12 ΘΑΙΑΠΠΗ I CONNECTOR 2Σ15 ΘΑΙΑΠΠΗ 1.29 Σ ε λ ί δ α 2

3 PC ADAPTORS 1 I080JR2766 ADAPTOR COMPUTERS 9Ο ΑΟΠ/6Ο ΘΖΙ I080JR I080JR2752 ADAPTOR COMPUTERS 9Ο ΘΖΙ/ΚΗΛΗ DIN 6Ο ΘΖ ADAPTOR COMPUTERS 9Ο ΑΟΠ/25Ο ΑΟΠ I080JR2753 ADAPTOR COMPUTERS 9Ο ΘΖΙ/25Ο ΘΖΙ I080JR2750 ADAPTOR COMPUTERS 9Ο ΑΟΠ/25Ο ΘΖΙ I080JR2751 ADAPTOR COMPUTERS 9Ο ΘΖΙ/25Ο ΑΟΠ 0.81 USB ADAPTORS 1 I080JR4211 ADAPTOR USB Β FEMALE- FEMALE I080JR4212 ADAPTOR USB Α MALE-Β FEMALE I080JR4214 ADAPTOR USB Α FEMALE-Β FEMALE 1.79 Σ ε λ ί δ α 3

4 ΞΝΓΝΣΔΠ ΖΣΔΗΥΛ 1 I080JR2602 ΞΝΓΝΣΖ ΘΑΙΥΓΗΥΛ ΖΣΔΗΥΛ 2Ο ΘΝΛΡΖ I080JR2603 ΞΝΓΝΣΖ ΘΑΙΥΓΗΝ ΖΣΔΗΥΛ 2Ο ΘΝΛΡΖ I080JR2605 ΞΝΓΝΣΖ ΘΑΙΥΓΗΝ ΖΣΔΗΥΛ 4Ο ΚΑΘΟΝΠΡΔΛΝ I080PT0207 ΣΝΦΡΑ ΡΔΡΟΑΓΥΛΖ ΓΗΑ ΠΡΟΝΓ. ΡΟΞΑ ΖΣΔΗΝ I080PT0233 ΣΝΦΡΑ ΖΣΔΗΝ ΚΔ 2 ΚΞΝΟΛΔΠ I080PT0433 ΣΝΦΡΑ ΖΣΔΗΝ ΚΔ 4 ΚΞΝΟΛΔΠ I080JR2601 ΞΝΓΝΣΖ ΘΑΙΥΓΗΝ ΖΣΔΗΥΛ 2Ο ΠΡΟΝΓΓ.4.5CM I080PT206 ΞΝΓΝΣΖ ΘΑΙΥΓΗΝ ΖΣΔΗΥΛ 2Ο ΠΡΟΝΓΓ.3.5CM 0.58 Σ ε λ ί δ α 4

5 ΑΘΝΠΡΗΘΑ 1 I040UMD516 ΑΘΝΠΡΗΘΝ ΠΡΔΘΑ ΚΔ VOLUME CONTROL I040UMD517 ΑΘΝΠΡΗΘΝ ΠΡΔΘΑ ΑΞΙΝ I040UCD423 ΑΘΝΠΡΗΘΝ ΤΔΗΟΑ 13ΚΚ/32Υ CD I040UHD18B ΑΘΝΠΡΗΘΝ ΤΔΗΟΑ HD18B I040RP-HV162 ΑΘΝΠΡΗΘΝ ΤΔΗΟΑ PANASONIC RP-HV I040RP-HV121 ΑΘΝΠΡΗΘΝ PANASONIC RPHV I80UEP02-2M ΑΘΝΠΡΗΘΝ ΚΝΛΝ 3.5ΚΚ ROHS 0.66 Σ ε λ ί δ α 5

6 ΘΑΡΑΛΔΚΖΡΔΠ AUDIO-VIDEO 1 I080JL45202 SCART 1 ΑΟΠ.ΠΔ 2 SCART ΘΖΙ.ΓΗΑΘ.BLIST I080JL45208 SCART 1 ΑΟΠ.ΠΔ 3 SCART ΘΖΙ.ΓΗΑΘ.BLISTER I080JL45212 SCART 1 ΑΟΠ.ΠΔ 5 SCART ΘΖΙ.ΓΗΑΘ.BLISTER I080LLF020 ΔΞΗΙΝΓΔΑΠ AUDIO-VIDEO 3 ΠΠΘΔΔΠ ΞΟΝΠ I080LLF021 ΔΞΗΙΝΓΔΑΠ AUDIO-VIDEO 4 ΠΠΘΔΔΠ ΞΟΝΠ 1 ΚΗΛΗ I080HE1201 SPLITTER 1 HDMI ΠΔ 2 HDMI I080HE1401 SPLITTER 1 HDMI ΠΔ 4 HDMI Σ ε λ ί δ α 6

7 ΚΔΓΑΦΥΛΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 1 I040YD103-4F/8 ΚΔΓΑΦΥΛΝ 4" ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ ΘΥΛΝΠ 8Υ I040YD103-4X/8 ΚΔΓΑΦΥΛΝ 4"ΣΑΟΡΗΛΝΠ ΘΥΛΝΠ 8Υ I040AL21 ΚΔΓΑΦΥΛΑΘΗ 21mm/8Υ/0.25W I040AL23 ΚΔΓΑΦΥΛΑΘΗ 23mm/8Υ/0.25W I040AL27 ΚΔΓΑΦΥΛΑΘΗ 27mm/8Υ/0.25W I040AL29 ΚΔΓΑΦΥΛΑΘΗ 29mm/8Υ/0.25W I80ULP29028F ΚΔΓΑΦΥΛΝ ΚΗΛΗ TV AL Σ ε λ ί δ α 7

8 ΑΞΝΓΚΛΥΡΔΠ ΘΑΙΥΓΗΥΛ 1 I80UMPA08 ΑΞΝΓΚΛΥΡΖΠ ΘΑΙΥΓΗΥΛ I080BXD-2 ΑΞΝΓΚΛΥΡΖΠ ΘΑΙΥΓΗΝ 2.66 ΘΝΦΡΔΠ 1 I80UMPA50 ΘΝΦΡΖΠ ΓΗΑ ΘΑΙΥΓΗΝ ΚΔ ΓΗΑΚΔΡΟΝ 1.2ΚΚ, ΚΔΠΑΗΝΠ I80UMPA51 3 I80UMPA49 ΘΝΦΡΖΠ ΓΗΑ ΘΑΙΥΓΗΝ ΚΔΣΟΗ 1.2mm, ΚΔΓΑΙΝΠ ΘΝΦΡΖΠ ΓΗΑ ΘΑΙΥΓΗΝ ΚΔ ΓΗΑΚΔΡΟΝ 1.2ΚΚ, ΚΗΘΟΝΠ ΚΡΝΡΠΗΚΞΗΓΑ 1 I80UMPA45 ΚΡΝΡΠΗΚΞΗΓΝ 6" I80UMPA46 ΞΙΑΡΡΠΗΚΞΗΓΝ 6" I80UMPA48 ΚΡΝΡΠΗΚΞΗΓΝ 5 1/ ΘΑΡΠΑΒΗΓΗΑ ΓΝΘΗΚΑΠΡΗΘΑ 1 I080K C ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΓΝΘΗΚΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΝ I080K C ΘΑΡΠΑΒΗΓΗ ΓΝΘΗΚΑΠΡΗΘΝ ΚΔΓΑΙΝ 0.77 Σ ε λ ί δ α 8

9 ΘΝΙΙΖΡΖΟΗΑ ΣΔΗΟΝΠ 1 I80USI05B ΘΝΙΙΖΡΖΟΗ 30W ΚΔ ΦΗΠ ΠΝΘΝ I80USI05C 3 I80USI05D ΘΝΙΙΖΡΖΟΗ 40W ΚΔ ΦΗΠ ΠΝΘΝ ΘΝΙΙΖΡΖΟΗ 60W ΚΔ ΠΝΘΝ ΦΗΠ I80ZD-507 ΘΝΙΙΖΡΖΟΗ ΞΗΠΡΝΙΗ 230V/100W 7.85 ΟΑΒΓΝΗ ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ ΞΗΠΡΝΙΗΑ ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I80GLUESTICK/WH ΟΑΒΓΝΗ ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ ΙΔΘΝ ΘΗΙ.Φ11.2ΚΚΣ300Κ I80GLUESTICK/BL ΟΑΒΓΝΗ ΠΗΙΗΘΝΛΖΠ ΚΑΟ.ΘΗΙΝ 11.2ΚΚΣ300ΚΚ I80GLUESTICK/WS ΠΗΙΗΘΝΛΖ ΓΗΑ ΘΔΟΚΝΞΗΠΡΝΙΝ ΑΠΞΟΖ ΡΔΚΑΣΗΝ I80GLUESTICK/BS ΠΗΙΗΘΝΛΖ ΓΗΑ ΘΔΟΚΝΞΗΠΡΝΙΝ ΚΑΟΝ ΡΔΚΑΣΗΝ I80ZD-5 ΞΗΠΡΝΙΗ ΘΔΟΚΝΘΝΙΙΑΠ 230VAC/20W ΚΗΛΗ I80ZD-7A ΞΗΠΡΝΙΗ ΘΔΟΚΝΘΝΙΙΑΠ 230VAC/40W 5.79 ΠΡΑΘΚΝΗ ΘΔΟΚΝ ΑΔΟΑ 1 I80ZD-509 ΞΗΠΡΝΙΗ ΘΔΟΚΝ ΑΔΟΑ 1500W 230V ΡΟΝΚΞΔΠ ΑΞΝΟΟΝΦΖΠΖΠ 1 I80USI10E ΡΟΝΚΞΑ ΑΞΝΟΟΝΦΖΠΖΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 2.60 Σ ε λ ί δ α 9

10 ΡΟΝΚΞΔΠ ΑΞΝΟΟΝΦΖΠΖΠ 2 I80USI10F ΡΟΝΚΞΑ ΑΞΝΟΟΝΦΖΠΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 3.12 ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΚΡΔΠ ΘΝΙΙΖΡΖΟΗΥΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΗΠ 1 I80N1-1TIP ΚΡΖ ΘΝΙΙΖΡΖΟΗΝ ΓΗΑ ZD- 200Λ Φ1.0ΚΚ I80C2-1TIP ΚΡΖ ΘΝΙΙΖΡΖΟΗΝ ΓΗΑ ZD- 200C60W Φ1.5ΚΚ I80USI05BP ΚΡΖ ΘΝΙΖΡΖΟΗΝ ΘΑΓΚΗΝ 30W I80USI05CP ΚΡΖ ΘΝΙΖΡΖΟΗΝ ΘΑΓΚΗΝ 40W I B REPLACEMENT HEATER ΓΗΑ ZD V/80W 7.23 ΑΞΝΟΟΝΦΖΡΔΠ ΘΑΞΛΝ(ΑΔΟΗΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΥΛ ΘΝΙΙΖΠΖΠ) 1 I80ZD-153A ΑΞΝΟΟΝΦΖΡΖΟΑΠ ΘΑΞΛΝ(ΑΔΟΗΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΥΛ ΘΝΙΙΖΠΖΠ) ΒΑΠΖΠ ΕD-153A I80ZD-153 ΑΞΝΟΟΝΦΖΡΖΟΑΠ ΘΑΞΛΝ(ΑΔΟΗΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΥΛ ΘΝΙΙΖΠΖΠ) ΕD ΒΑΠΔΗΠ ΘΝΙΙΖΡΖΟΗΥΛ 1 I80USI11A ΒΑΠΖ ΘΝΙΙΖΡΖΟΗΝ I80USI11B ΒΑΠΖ ΘΝΙΖΡΖΟΗΝ Β.Ρ 3.47 Σ ε λ ί δ α 10

11 MINI DIN 1 I080JR2001 ADAPTOR AUDIO ΑΟΠ 5Ο DIN/ ΘΖΙ 1/4 ST I080JR2723 ADAPTOR DIN 5Ο ΘΖΙ/6Ο ΚΗΛΗ DIN ΑΟΠ I080JR2721 ADAPTOR ΚΗΛΗ DIN ΘΖΙ ΠΔ ΘΖΙ I080JR2722 ADAPTOR DIN 5Ο ΑΟΠ/3Ο-10Ο ΚΗΛΗ DIN ΘΖΙ 1.44 ΚΗΘΟΝΓΗΑΘΝΞΡΔΠ 1 I65PBS22H01 2 I65PBS42H01 3 I65PS22F11 4 I65PS42F42 5 I65SK12F14 6 I65SS12D10 PUSH SLIDE SWITCH ΓΗΑ ΡΞΥΚΔΛΝ 6Δ ROHS PUSH SLIDE SWITCH ΡΞΥΚΔΛΝ 12 ΔΞ.ROHS PUSH SLIDE SWITCH ΓΗΑ ΡΞΥΚΔΛΝ 6 ΔΞΑΦΥΛ PUSH SLIDE SWITCH ΓΗΑ ΡΞΥΚΔΛΝ 12 ΔΞΑΦΥ ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΠΟ/ΡΝΠ 2 ΘΔΠΔΥΛ 2 ΔΞΑΦΥΛ (ΓΥ ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΠΟ/ΡΝΠ 2 ΘΔΠΔΥΛ 3 ΔΞΑΦΥΛ I65MS01B MICROSWITCH NC I65MS01A MICROSWITCH NC+NO I65PDS220SP ΚΑΛΡΑΙΑΘΗ ΞΝΟΡΑΠ 0.29 Σ ε λ ί δ α 11

12 CANNON-MINI DIN 1 I080JR2727/4P ΦΗΠ ΚΗΛΗ DIN 4Ο ΑΟΠ I080JR2727/5P ΦΗΠ ΚΗΛΗ DIN 5Ο ΑΟΠ I080JR2727/6P ΦΗΠ ΚΗΛΗ DIN 6Ο ΑΟΠ I080JR2727/7P ΦΗΠ ΚΗΛΗ DIN 7Ο ΑΟΠ I080JR2727/8P ΦΗΠ ΚΗΛΗ DIN 8Ο ΑΟΠ I080MDW102Y ΚΗΛΗ DIN SOCKET 4Ο WITH1P RCA I080JR2715/5P ΦΗΠ ΚΗΛΗ DIN ΘΖΙ 5Ο I080JR2725/4P ΦΗΠ ΚΗΛΗ DIN 4Ο ΘΖΙ.ΠΑΠΗ I080JR2725/5P ΦΗΠ ΚΗΛΗ DIN 5Ο ΘΖΙ.ΠΑΠΗ I080JR2725/6P ΦΗΠ ΚΗΛΗ DIN 6Ο ΘΖΙ.ΠΑΠΗ I080JR2725/8P ΦΗΠ ΚΗΛΗ DIN 8Ο ΘΖΙ.ΠΑΠΗ 0.81 Σ ε λ ί δ α 1 2

13 ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΑ DC 1 I060LLA48/060-1 ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ ΑΞΙΝ 6V/1A I060LLA48/090-1 ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ ΑΞΙΝ 9V/1A I060LLA57/120-1 ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ ΑΞΙΝ 12V/1.5Α ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΑ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΑ (ΑΞΙΑ) 1 I060LLA41/050N ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ ΑΞΙΝ ΟΘΚΗΕ.3-12V/500MA I060LLA48/100 ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ ΟΘΚΗΕ.ΑΞΙΝ 3-12V/1A 7.89 ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΑ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΑ (ΠΡΑΘΔΟΝΞΝΗΖΚΔΛΑ) 1 I060LLA48/100R ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ V/1A ΠΡΑΘΔΟΝΞΝΗΖΚΔΛΝ I060LLA48/050R ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ ΟΘΚΗΕ.STABIL V/50OMA 8.09 Σ ε λ ί δ α 13

14 ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΑ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΑ (ΠΡΑΘΔΟΝΞΝΗΖΚΔΛΑ) 3 I060LLA57/150R ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ ΟΘΚΗΕ.STAB V/1500mA ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΑ SWITCHING 1 I060LLAS1000 ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ SWIT. ΟΘΚΗΕ/ΛΝ 1Α I060LLAS1200 ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ SWIT. ΟΘΚΗΕ/ΛΝ 1200mA I060LLAS1500U ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ SWIT. ΟΘΚΗΕ/ΛΝ 1500mA I060LLAS1500 ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ SWITCING 1,5V- 12V.1,5Α I060LLAS3000 ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ SWIT.ΟΘΚΗΕ/ΛΝ 6-24V/3A I060LLAS5000 ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ SWITCHING 5Α Σ ε λ ί δ α 14

15 ΑΠΦΑΙΔΗΝΓΗΑΘΝΞΡΔΠ 1 I080DZ47631PC3 ΑΠΦΑΙΔΗΝΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΚΝΛΝΠ 3Α DZ47-631PC I80HMW/10A ΑΠΦΑΙΔΗΝΓΗΑΘΝΞΡΖΠ 10Α HMW/10A I080DZ47631PC6 ΑΠΦΑΙΔΗΝΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΚΝΛΝΠ 6Α DZ47-631PCS I80HMW/16A ΑΠΦΑΙΔΗΝΓΗΑΘΝΞΡΖΠ 16Α HMW/16A I080DZ47631PC10 ΑΠΦΑΙΔΗΝΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΚΝΛΝΠ 10Α I80HMW/32A ΑΠΦΑΙΔΗΝΓΗΑΘΝΞΡΖΠ 32Α HMW/32A I080DPNC10A ΑΠΦΑΙΔΗΝΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΓΗΞΙΝΠ 10Α I080DPNC16A ΑΠΦΑΙΔΗΝΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΓΗΞΙΝΠ 16Α 2.41 Σ ε λ ί δ α 15

16 ΑΠΦΑΙΔΗΝΓΗΑΘΝΞΡΔΠ 1 I080EK710A ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΚΔ ΘΔΟΚΗΘΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑ 10Α/16Α I080EK716A ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΚΔ ΘΔΟΚΗΘΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑ 10Α/16Α 0.98 ΞΟΗΕΔΠ - ΦΗΠ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑΠ AC 1 I11JL48091 SURGE PROTECTION WITH VDE JL ΓΔΚΑΡΗΘΑ A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Θαηαζκεςαζηήρ Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I055FHS3X80 ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS3X80 80ΚΚΣ2.5ΚΚ I055FHS3X80B ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS3X80B 80ΚΚΣ2.5ΚΚ ΚΑΟΝ I055FHS3X100 ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS3X ΚΚΣ2.5ΚΚ I055FHS3X100B ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS3X100B 100ΚΚΣ2,5ΚΚ I055FHS3X100BL ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS3X100BL 3Σ100 ΚΞΙΔ I055FHS3X100R ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS3X100R 3Σ100 ΘΝΘΘΗΛΝ I055FHS3X150 ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS3X ΚΚΣ2.6ΚΚ I055FHS3X150B ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS3X150B 150ΚΚΣ2,6ΚΚ ΚΑΟΝ I055FHS3X150BL ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS3X150BL 3Σ150 ΚΞΙΔ I055FHS3X150R ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS3X150R 3Σ150 ΘΝΘΘΗΛΝ I055FHS3X200 ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS3X ΚΚΣ2.5ΚΚ I055FHS3X200B ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS3X200B 200ΚΚΣ2.5ΚΚ ΚΑΟΑ I055FHS3X200BL ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS3X200BL 3Σ200 ΚΞΙΔ I055FHS3X200R ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS3X200R 3Σ200 ΘΝΘΘΗΛΝ I055FHS4X150 ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS4X ΚΚΣ3.5ΚΚ I055FHS4X150B ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS4X150B 150ΚΚΣ3.5ΚΚ ΚΑΟΝ I055FHS4X250 ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS4X ΚΚΣ3.6ΚΚ I055FHS4X250B ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS4X250B 250ΚΚΣ3.6ΚΚ ΚΑΟΝ I055FHS4X300 ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS4X ΚΚΣ3.6ΚΚ I055FHS4X300B ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS4X300B 300ΚΚΣ3.6ΚΚ ΚΑΟΝ I055FHS4X350 ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS4X ΚΚΣ3.6ΚΚ I055FHS4X370B ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS4X370B 3.5Σ370 ΚΑΟΝ I055FHS5X200 ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS5X ΚΚΣ4.7ΚΚ I055FHS5X200B ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS5X200B 200ΚΚΣ4.7ΚΚ ΚΑΟΝ I055FHS5X250 ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS5X ΚΚΣ4.8ΚΚ I055FHS5X250B ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS5X250B 250ΚΚΣ4.8ΚΚ ΚΑΟΝ I055FHS5X300 ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS5X ΚΚΣ4.8ΚΚ I055FHS5X300B ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS5X300B 300ΚΚΣ4.8ΚΚ ΚΑΟΝ I055FHS5X380 ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS5X ΚΚΣ4.8ΚΚ I055FHS5X380B ΓΔΚΑΡΗΘΝ FHS5X380B 380ΚΚΣ4.8ΚΚ ΚΑΟΝ Σ ε λ ί δ α 16

17 ΞΝΓΑΟΑΘΗΑ ΠΠΘΔΥΛ Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Θαηαζκεςαζηήρ Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. I080RF14 ΞΝΓΑΟΗΘΝ ΠΠΘΔΥΛ Φ14.5Σ8.2Tmm 0.21 I080RF16 ΞΝΓΑΟΗΘΝ ΠΠΘΔΥΛ Φ16Σ9.2Tmm 0.22 ΓΗΣΑΙΑ ΑΘΟΝΓΔΘΡΔΠ A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I055E0508 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ ΞΗΛ Δ I055E1008 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ ΞΗΛ Δ I055E1508 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ ΞΗΛ Δ I055E2508 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ ΞΗΛ Δ I055E7508 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ ΞΗΛ Δ I055MFDFD1-250 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ MFDFD1-250 ΚΝΛΥΚΔΛΝΠ I055MFDFD2-250 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ MFDFD2-250 ΚΝΛΥΚΔΛΝΠ I055MFDFD5-250 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ MFDFD5-250 ΚΝΛΥΚΔΛΝΠ I055MPD1-156 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ MPD ΚΚ I055MPD2-156 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ MPD ΚΚ I055MPD5-195 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ MPD mm I055RV ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ RV ΚΚ I055RV ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ RV ΚΚ I055RV1.25-4S ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ RV1.25-4S I055RV ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ RV I055RV2-3.2 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ RV2-3.2ΚΚ I055RV2-3.7S ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ RV2-3.7S I055RV2-4 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ RV I055RV2-6 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ RV I055RV5.5-4 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ RV ΚΚ I055RV5.5-5 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ RV ΚΚ I055RV5.5-6 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ RV ΚΚ I055RV5.5-8 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ RV ΚΚ I055SV ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ SV ΚΚ Σ ε λ ί δ α 17

18 25 I055SV ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ SV ΚΚ I055SV1.25-4S ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ SV ΚΚ I055SV ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ SV ΚΚ I055SV2-3.2 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ SV I055SV2-3.7S ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ SV2-3.7S I055SV2-4S ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ SV2-4S I055SV2-6 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ SV I055SV5.5-4 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ SV I055SV5.5-6 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ SV I055FDFD2-250 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ FDFD I055FDFD5-250 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ FDFD I055FRD1-156 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ FRD ΚΚ I055FRD2-156 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ FRD ΚΚ I055FRD5-195 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ FRD ΚΚ I055DJ221-4A ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ ΓΚΛΝΠ DJ221-4Α I055DJ222-4A ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ ΓΚΛΝΠ DJ222-4Α I055FDFD1-156 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ FDFD I055FDFD1-250 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ FDFD I055RVT1 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ I055RVT2 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ I055RVT3 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ I055MDD1-250 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ MDD ,35Σ0,5 ΑΟΠΔΛΗΘΝ Σ ε λ ί δ α 18

19 47 I055MDD2-250 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ MDD Σ I055MDD5-250 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ MDD Σ I055DJ621-E6.3 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ ΓΚΛΝΠ DJ621-Δ I055FDD1-110 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ FDD Σ I055FDD1-187 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ FDD Σ I055FDD1-250 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ FDD ,35Σ0, I055FDD2-187 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ FDD Σ I055FDD2-250 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ FDD Σ I055FDD5-250 ΑΘΟΝΓΔΘΡΖΠ FDD Σ ΑΠΦΑΙΔΗΝΘΖΘΔΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 1 I080EWF2034 ΘΑΡΑΛΔΚΖΡΖΠ ΘΑΙΥΓΗΥΛ ΡΟΝΦ.ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ ΓΗΑΘΝΞΡΔΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 1 I080MS48 ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΘΝΛΗΑ ΝΛ-OFF- ΝΛ ΠΡΗΓΚΗΑΗΝΠ Γ I080MS-SW-VM ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ ΦΥΡΗΕΝΚΔΛΝΠ I080MS49-3P ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΘΝΛΗΑ ΝΛ-OFF- ΝΛ ΠΡΗΓΚΗΑΗΝΠ Γ I080MS-SW-VL ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ ΦΥΡΗΕΝΚΔΛΝΠ 6.63 Σ ε λ ί δ α 19

20 ΞΝΙΝΗ ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ 1 I080BC30 ΞΝΙΝΠ ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ ΑΡΝΘ/ΡΝ ΔΞΗΣΟ.(+) I080BC10 ΞΝΙΝΠ ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ ΑΡΝΘ/ΡΝ ΔΞΗΣΟ.(-) 5.58 CONVERTERS ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 1 I060LLC800SW CONVERTER ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝ 12V ΠΔ V/800mA I060LLCS1000R CONVERTER ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝ 12V ΠΔ 1.5V- 12V/1A I060LLCS2000NR CONVERTER ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝ 12V ΠΔ V/2A I060LLCS3500 CONVERTER ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ ΚΔ ΔΜΝΓΝ V DC / 3.5 A Σ ε λ ί δ α 20

21 ΚΗΘΟΝΦΥΛΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ 1 I040AP-30 ΚΗΘΟΝΦΥΛΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ(5 ΖΣΝΗ ΕΥΥΛ+5 ΑΙΙΝΗ), AP I040EA-1030 ΚΗΘΟΝΦΥΛΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΓΗΑ ΚΝΡΝΠΘΙΔΡΑ, EA ΝΣΕΙΜΠΕΛΟΜΕΣΡΟ ΦΗΦΙΑΚΟ SL-401 Κεηπηηήρ ένηαζηρ ήσος με οθόνη LCD, βήμα 0,1dB, ένηαζη ήσος από 40 έυρ 125dB, ζςσνόηηηα 31,5-8KHz. Γιαθέηει 3 λειηοςπγίερ : Sl, Ln, Leq. Γιαζηάζειρ: 212x69x32mm. ΑΛΗΣΛΔΡΖΠ ΑΔΟΗΥΛ Ρο εύπορ μέηπηζηρ ηηρ ένηαζηρ ηος ήσος είναι dB και η απόκπιζη ζςσνόηηηαρ ηος 31,5-8KHz. Ζ δειγμαηολητία ηος είναι 0,1 sec και σπηζιμοποιεί 4 μπαηαπίερ AA (1,5 V) για ηην ηποθοδοζία ηος. Πςνοδεύεηαι από ππακηική καζεηίνα καθώρ και από ηα απαπαίηηηα καλώδια. Νι διαζηάζειρ ηος είναι 212x69x32mm. Υαρακτηριστικά: db (A) db(c) dB (Linear) Resolution :0.1dB Accuracy :± 0.8dB Amplifier response :20Hz - 8KHz,±0.5dB Sampling time: 0.1 second Memory : Peak Value It has an linear analog output, and one filtering input. It can be calibrated manually with standard ND9 or ND6 sound source.( No included) See manual book for details. Size :212 X69 X 32 mm Weight: 300 g SPECIFICATIONS: Detect Items...Dangerous explosive gases Ultimate Sensitivity...5ppm Power...4.8V(Nicd Rechargerable Batteries) Product Net Weight g Product Size X86X46cm Adjustable Sensitivity/Constant Power Indication/LED Indicate Leak Size/Rapid Warm-up/Low Battery Indication/High Efficiency Pump Reduces Response and Clearing /Instantaneous Response/ Adjustable Detection Control/Long Flexible Stainless Probe Reaches All Area SCU:I30HSL SCU:I30JT Σ ε λ ί δ α 21

22 ΑΝΙΥΝΕΤΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΦΟΡΗΣΟ Υαρακτηριστικά: 1. Detecting point:0.02%bac and 0.05%BAC 2. Working temperature:0 ~40 3. Size: 66mmX45mmX18mm 4. Weight: 21g, excluding batteries. 5. Indication manner of alcohol status: LED 6. Warm-up time: less than 10 seconds. 7. Batteries:3VDC (2XAAA batteries) SCU:I30JT INSULATION TESTER, JT30-5 EARTH RESISTANCE TESTER Υαρακτηριστικά: Measuring range: Resistance: 0-1 Υ, DC / AC Voltage: V Accuracy: ±0.5%rdg ±0.5%dgt. Rated Voltage: 500V / 1000V / 2500V / 5000V. Resolution 1.0 V. Overload protection: AC 1200V / 10s. Withstand Voltage: AC 8320V / 5s. Polarization index function. Line probe function. Large LCD with backlight. Drip water and dust proof construction help them withstand extreme condition. With auto-discharge function to protect the user. Auto power shut-off. SCU:I30JT Υαρακτηριστικά: Measuring range accuracy Earth Resistance 20 / 200 / 1000 Υ (2%+3) Earth Voltage 0-30V (2%+5) Resolution 0.01 Υ Data Hold: YES Led Indication: YES Power Supply: 1.5V / 12V SCU:I30JT4105A Σ ε λ ί δ α 22

23 ΑΠΟΚΑΡΝΗ ΠΛΑΓΔΟΚΝΗ 1 I040LS ΠΛΑΓΔΟΚΝΠ ΑΠΟΚΑΡΝΠ 4 ΕΥΛΥΛ, LS I040LS5000 ΠΛΑΓΔΟΚΝΠ ΑΠΟΚΑΡΝΠ - ΔΛΠΟΚΑΡΝΠ 24 ΕΥΛΔΠ, LS ΠΔΗΟΖΛΔΠ ΠΛΑΓΔΟΚΥΛ 1 I040SOLBEL ΔΜΥΡΔΟΗΘΖ ΠΔΗΟΖΛΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ, ΑΠΟΚΑΡΖ+ΖΙΗΑΘΝ ΞΑΛΔΙ, SOLBEL ΚΑΓΛΖΡΗΘΔΠ ΔΞΑΦΔΠ 1 I040PB3 SHOCK SENSOR- ΑΛΡΗΘΟΑΓΑΠΚΗΘΝ I080JR I080JR5804A ΚΑΓΛΖΡΗΘΖ ΔΞΑΦΖ NORMALLY CLOSE ΡΟΔ ΚΑΓΛΖΡΗΘΖ ΔΞΑΦΖ NORMALLY CLOSE ΡΟ.ΘΑΦΔ I080JR5807 ΚΑΓΛΖΡΗΘΖ ΔΞΑΦΖ ΠΛΑΓΔΟΚΝ (OPER.G I080JR5806 ΚΑΓΛΖΡΗΘΖ ΔΞΑΦΖ NORMALLY CLOSE ΡΟΔ 2.85 Σ ε λ ί δ α 23

24 ΦΑΟΝΗ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 1 I040CZP12DF ΦΑΟΝΠ ΝΟΝΦΖΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ I040SL RB ΦΑΟΝΠ ΝΟΝΦΖΠ MINILIGHT CAR BAR RED/BLUE I040ZH Y ΦΑΟΝΠ ΚΞΑΟΑΠ ΚΗΛΗ AMBER ΦΑΟΝΗ ΞΔΟΗΠΡΟΝΦΗΘΝΗ A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I040CY12MSA ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.& ΠΔΗΟΖΛΑ 12 VDC ΣΟ.ΞΝΟΡ I040CY12MSR ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.& ΠΔΗΟΖΛΑ 12 VDC ΣΟ.ΘΝΘΘΗΛΝ I040CY12MSB ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.& ΠΔΗΟΖΛΑ 12 VDC ΣΟ.ΚΞΙΔ I040CM12A ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.12VDC ΞΝΟΡ.Λ"3 ΚΗΘΟΝ I040CM12R ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.12VDC ΘΝΘΘΗΛΝΠ.Λ'3 ΚΗΘΟΝ I040CM12B ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.12VDC ΚΞΙΔ. Λ'3 ΚΗΘΟΝ I040CM12G ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.12VDC ΞΟΑΠΗΛΝΠ Λ" 3 ΚΗΘΟΝΠ I040CM220A ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.220VAC ΞΝΟΡ.Λ'3 ΚΗΘΟΝ I040CM220R ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.220VAC ΘΝΘΘΗΛΝ Λ'3 ΚΗΘΟΝ I040CM220B ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.220VAC ΚΞΙΔ Λ'3 ΚΗΘΟΝ I040CHS12HA ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.ΘΗΡΟΗΛΝΠ 12VDC ΑΙΝΓ.ΚΔΠΑΗΝΠ I040CHS12HR ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.ΘΝΘΘΗΛΝΠ 12VDC ΑΙΝΓ.ΚΔΠΑΗΝΠ I040CHS12HB ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.ΚΞΙΔ 12VDC ΑΙΝΓ.ΚΔΠΑΗΝΠ I040CHS12HG ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.ΞΟΑΠΗΛΝΠ 12VDC ΑΙΝΓ.ΚΔΠΑΗΝΠ I040CHS24HA ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ 24VDC ΑΙΝΓ.ΚΔΠΑΗΝΠ I040CHS24HR ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.ΘΝΘΘΗΛΝΠ 24VDC ΑΙΝΓ.ΚΔΠΑΗΝΠ I040CHS24HB ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.ΚΞΙΔ 24VDC ΑΙΝΓ.ΚΔΠΑΗΝΠ I040CHS24HG ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.ΚΔΠΑΗΝΠ 24V ΑΙΝΓΝΛΝ ΞΟΑΠΗΛΝΠ I040CHS220HA ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.ΞΝΟΡΝΘ.220VAC ΑΙΝΓΝΛ.ΚΔΠΑΗΝΠ I040CHS220HR ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.ΘΝΘΘΗΛΝΠ ΑΙΝΓΝΛΝ 220V I040CHS220HB ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.ΚΞΙΔ ΑΙΝΓΝΛΝ 220V I040CHS220HG ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΑΙΝΓΝΛΝ 220V I040CHB12A ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.12 VDC ΣΟ.ΞΝΟΡ Λ'1 ΚΔΓΑΙΝ I040CHB12R ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.12 VDC ΣΟ.ΘΝΘΘ.Λ'1 ΚΔΓΑΙΝ I040CHB12B ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.12 VDC ΣΟ.ΚΞΙΔ Λ'1 ΚΔΓΑΙΝ Σ ε λ ί δ α 24

25 26 I040CHB24A ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.24 VDC ΣΟ.ΞΝΟΡ Λ'1 ΚΔΓΑΙΝ I040CHB24R ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.24 VDC ΣΟ.ΘΝΘΘ.Λ'1 ΚΔΓΑΙΝ I040CHB24B ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.24 VDC ΣΟ.ΚΞΙΔ Λ'1 ΚΔΓΑΙΝ I040CHB220A ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.220 VAC ΣΟ.ΞΝΟΡ Λ'1 ΚΔΓΑΙΝ I040CHB220R ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.220 VAC ΣΟ.ΘΝΘΘ.Λ'1 ΚΔΓΑΙΝ I040CHB220B ΦΑΟΝΠ ΞΔΟ.220 VAC ΣΟ.ΚΞΙΔ Λ'1 ΚΔΓΑΙΝ I040KJI024S-R ΦΑΟΝΠΔΗΟΖΛΑ 24V ΘΝΘΘΗΛΖ I040KJI0220S-R ΦΑΟΝΠΔΗΟΖΛΑ 220V ΘΝΘΘΗΛΖ I040KJI0220S-A ΦΑΟΝΠΔΗΟΖΛΑ 220V ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ I040CP800 ΦΥΡΔΗΛΝΠ ΠΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠ ΘΗΛΓΛΝ ΦΑΟΝΗ FLASHING A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I040AL101 STROBE LIGHT ΚΗΛΗ AL I040D600 ΦΑΟΝΠ STROBE LIGHT 220V DISCO Σ ε λ ί δ α 25

26 REED RELAYS 1 I REED RELAY 5V 1 ΔΞΑΦΖΠ I REED RELAY 5V 2 ΔΞΑΦΥΛ I REED RELAY 12V 1 ΔΞΑΦΖΠ I REED RELAY 12V 2 ΔΞΑΦΥΛ I REED RELAY 24V 2 ΔΞΑΦΥΛ I REED RELAY Ζ.V ΓΟΑΟΓΟΗΘΝΗ ΓΗΑΘΝΞΡΔΠ 1 I5CB08-S0 ΓΟΑΟΓΟΗΘΖ ΔΞΑΦΖ 20mm I5CB18-SO ΓΟΑΟΓΟΗΘΖ ΔΞΑΦΖ 30mm I5CA20-SO ΓΟΑΟΓΟΗΘΖ ΔΞΑΦΖ ΚΗΘΟΖ I5S1016 ΓΟΑΟΓΟΗΘΝΠ ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ, 10A / 240V - 14 / 120V, S Σ ε λ ί δ α 26

27 ΔΠΥΡΔΟΗΘΔΠ ΘΔΟΑΗΔΠ 1 I080JL72011 ΘΔΟΑΗΑ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΚΔ ΔΛΗΠΣΡΖ 32db ΞΗΑΡΝ I080JL72022 ΘΔΟΑΗΑ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΚΔ ΔΛΗΠΣΡΖ 32db I80HXF1023 ΘΔΟΑΗΑ PANASONIC TV 3.47 ΦΗΠ TV / CONNECTORS F 1 I80NP659 ΦΗΠ TV ΑΟΠ ΠΑΠΗ I080JR1775 ΦΗΠ TV ΘΖΙ ΠΑΠΗ (ΒΗΓΑΠ)ΚΔΡΑΙ I080MJ503 TV ΘΖΙΘΝ ΚΝΛΥΚΔΛΝ ΓΗΑ ΠΑΠΗ I80TV0505 ΚΔΡ/ΡΖΠ 300Υ ΠΔ 75Υ ΚΔ ΦΗΠ 3.5ΚΚ I80UTC ΚΚ COAX JACK CHASSIS MOUNT 0.15 ΦΗΠ ΡΖΙΔΦΥΛΝ - ADAPTORS - ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ ΡΖΙΔΦΥΛΝ A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Θαηαζκεςαζηήρ Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I050UUS100 ΠΡΟΝΦΔΑΠ ΡΖΙ.ΘΑΙΥΓΗΝ I080JL46059 ΚΝΦΑ 8P8C CAT 5Δ Σ ε λ ί δ α 27

28 3 I050BY1114/4C CONNECTOR PCB TEL.6P4C I060LLE600 PROTECTOR SURGE AC-TEL I050SD-150B ΘΑΤΑ ΡΖΙΔΦΥΛΝ 150Υ ΠΡΑ 1ΘΖΕ I050SD-150PH ΘΑΤΑ ΡΖΙΔΦΥΛΝ 150Υ ΠΡΑ 1ΘΖΕ I050SD-152B ΘΑΤΑ ΡΖΙΔΦΥΛΝ 150Υ ΠΡΑ 1ΘΖΕ I050SD-152BH ΘΑΤΑ ΡΖΙΔΦΥΛΝ 150Υ ΠΡΑ 1ΘΖΕ ΞΟΗΕΔΠ ΡΖΙΔΦΥΛΝ A/A Φυηογπαθία Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Θαηαζκεςαζηήρ Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I050ZD86AB2/6P4 ΞΟΗΕΑ Ρ/Φ ΡΝΗΣΝ ΚΝΛΖ 6P4C I050UUS55 ΞΟΗΕΑ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΔΛΡΝΗΣΗΕΝΚΔΛΖ 3.13 RACKS ΓΗΘΡΥΛ - ΘΝΡΗΑ ΓΗΑΛΝΚΖΠ A/A Φυηογπαθία Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Θαηαζκεςαζηήρ Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I050XF6-28A ΘΝΡΗ ΠΟΚΑΡ.ΔΠΥΡ.10ΕΔΓ.153Σ105Σ I050KRB-071 ΘΝΡΗ ΠΟΚΑΡ.ΔΜΥΡΔΟ.10 ΕΔΓ.160Σ115Σ Σ ε λ ί δ α 28

29 RACKS ΓΗΘΡΥΛ - ΘΝΡΗΑ ΓΗΑΛΝΚΖΠ A/A Φυηογπαθία Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Θαηαζκεςαζηήρ Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I050KRB-061 ΘΝΡΗ ΠΟΚΑΡ.ΔΠΥΡΔΟ.10 ΕΔΓ.165Σ85Σ I050XFO-32IN ΘΝΡΗ ΠΟΚΑΡ.ΔΠΥΡ.30 LOOPS- 1200LOOPS I050KRB-30P ΘΝΡΗ ΠΟΚΑΡ.ΔΠΥΡΔΟ.30 ΕΔΓ.171Σ140Σ I050KRB-072 ΘΝΡΗ ΠΟΚΑΡ.ΔΜΥΡΔΟ.50 ΕΔΓ.195Σ195Σ ΘΑΙΥΓΗΑ ΡΖΙΔΦΥΛΝ A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I050UUS80/4CB ΘΑΙΥΓΗΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΞΙΑΘΔ 4 ΑΓΥΓΝΗ ΚΑΟΝ/ΑΠΞΟΝ I050UUS80/4CW ΘΑΙΥΓΗΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΞΙΑΘΔ 4 ΑΓΥΓΝΗ ΚΑΟΝ/ΑΠΞΟΝ I050UUS80/6CB ΘΑΙΥΓΗΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΞΙΑΘΔ 6 ΑΓΥΓΥΛ ΚΑΟΝ/ΑΠΞΟΝ I050UUS80/6CW ΘΑΙΥΓΗΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΞΙΑΘΔ 6 ΑΓΥΓΝΗ ΚΑΟΝ/ΑΠΞΟΝ I050TC4CP ΘΑΙΥΓΗΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΞΝΙΘΙΥΛΝ 4 ΑΓΥΓΝΗ I050TC6 ΘΑΙΥΓΗΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΚΝΛΝΘΙΥΛΝ 6 ΑΓΥΓΝΗ I050TC6CP ΘΑΙΥΓΗΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΞΝΙΘΙΥΛΝ 6 ΘΑΙΥΓΗΝ I050TC8 ΘΑΙΥΓΗΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΚΝΛΝΘΙΥΛ0 8 ΑΓΥΓΝΗ I050TC8CP ΘΑΙΥΓΗΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ 8 ΘΑΙΥΓΗΑ ΞΝΙΘΙΥΛΝ 0.29 ΘΑΙΥΓΗΑ ΖΣΔΗΥΛ A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I10RB2X0.5 ΘΑΙΥΓΗΝ ΖΣΔΗΥΛ ΘΝΘΘΗΛΝ-ΚΑΟΝ 2Σ0,5ΚΚ I10RB2X1 ΘΑΙΥΓΗΝ ΖΣΔΗΥΛ ΘΝΘΘΗΛΝ-ΚΑΟΝ 2Σ1ΚΚ I10RB2X3 ΘΑΙΥΓΗΝ ΖΣΔΗΥΛ ΘΝΘΘΗΛΝ-ΚΑΟΝ 2Σ3ΚΚ I10C2X1 ΘΑΙΥΓΗΝ ΖΣΔΗΥΛ ΓΗΑΦΑΛΔΠ 2Σ1ΚΚ I10C2X1.5 ΘΑΙΥΓΗΝ ΖΣΔΗΥΛ ΓΗΑΦΑΛΔΠ 2Σ1.5ΚΚ I10C2X2 ΘΑΙΥΓΗΝ ΖΣΔΗΥΛ ΓΗΑΦΑΛΔΠ 2Σ2ΚΚ I10W2X1 ΘΑΙΥΓΗΝ ΖΣΔΗΥΛ ΑΠΞΟΝ 2Σ Σ ε λ ί δ α 29

30 ΘΑΙΥΓΗΑ ΖΣΔΗΥΛ A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 8 I10W2X1.5 ΘΑΙΥΓΗΝ ΖΣΔΗΥΛ ΑΠΞΟΝ 2Σ1.5ΚΚ I10W2X2.5 ΘΑΙΥΓΗΝ ΖΣΔΗΥΛ ΑΠΞΟΝ 2Σ2.5ΚΚ 1.15 ΘΑΙΥΓΗΑ ΚΗΘΟΝΦΥΛΗΘΑ A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Θαηαζκεςαζηήρ Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I10MPC003PH2.5 ΘΑΙΥΓΗΝ ΚΗΘΟ.ΓΗΞΙΝ MPC003PH I10MPC003PH3.0 ΘΑΙΥΓΗΝ ΚΗΘΟΝΦ.ΓΗΞΙΝ MPC003PH I10MPC003PH5.5 ΘΑΙΥΓΗΝ ΚΗΘΟΝΦ.ΓΗΞΙΝ MPC003PH I10SPC001S ΘΑΙΥΓΗΝ ΚΗΘΟΝΦ.STEREO SPC001S I10OD4.0 ΘΑΙΥΓΗΝ ΚΗΘΟΝΦ. 2&ΚΞΙΔΛΡΑΕ ΤΗΙΝ OD I10MPC003PH5.5R ΘΑΙΥΓΗΝ ΚΗΘΟΝΦ.ΓIΞΙO+REMOTE MPC I10SPC003M ΘΑΙΥΓΗΝ ΚΗΘΟΝΦ.ΚΝΛΝ SPC003M 0.65 ΘΑΙΥΓΗΑ CCTV 1 I040MCOAX ΘΑΙΥΓΗΝ ΘΑΚΔΟΑΠ COAXIAL+2X0,5+2Σ0, ΘΑΙΥΓΗΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ 1 I10SC2W ΘΑΙΥΓΗΝ 2 ΑΓΥΓΥΛ ΚΔ ΑΡ/ΡΝ STICK CABLE 3.68 ΘΑΙΥΓΗΑ S-VIDEO A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Θαηαζκεςαζηήρ Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I080JR9501N1,5 ΘΑΙΥΓΗΝ S VIDEO/N/1,5Κ I080JR9501G1.5B ΘΑΙΥΓΗΝ S VIDEO 1.5Κ BLISTER I080JR9501G/3MB ΘΑΙΥΓΗΝ S VIDEO 3Κ ΔΞΗΣΟΠΝ I080JR9501G/5MB ΘΑΙΥΓΗΝ S VIDEO 5Κ ΔΞΗΣΟΠΝ I080JR9501G10MB ΘΑΙΥΓΗΝ S VIDEO-S VIDEO ΔΞΗΣ. 10Κ BLIST 7.81 Σ ε λ ί δ α 30

31 JR I080JR9501GP1OB ΘΑΙΥΓΗΝ S VIDEO ΠΔ S VIDEO ΔΞΗΣ.ΑΟ.BLIS I080JR8363G1.5B ΘΑΙΥΓΗΝ 1 VHS ΑΟΠ ΠΔ 2 VHS ΘΖΙ BLIS 2.12 ΘΑΙΥΓΗΑ DVI 1 I080JR4351/1.5B ΘΑΙΥΓΗΝ DVI-D ΑΟΠΔΛΗΘΝ ΠΔ DVI-D ΑΟΠΔΛΗΘΝ BLISTER I080JR4354/1.5B ΘΑΙΥΓΗΝ DVI-D ΑΟΠΔΛΗΘΝ ΠΔ HDMI ΑΟΠΔΛΗΘΝ BLISTER I080JR4353/10MB ΘΑΙΥΓΗΝ DVI ΑΟΠΔΛΗΘΝ ΠΔ VGA ΑΟΠΔΛΗΘΝ ΓΗΑ PROJECTOR, 10 ΚΔΡΟΑ ΘΑΙΥΓΗΑ SCART A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Θαηαζκεςαζηήρ Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I080JR8122G/1.5 ΘΑΙΥΓΗΝ SCART ΠΔ 2 RCA&4P ΚΗΛΗ DIN ΔΞΗΣ I080JR8145G/1.5 ΘΑΙΥΓΗΝ SCART ΠΔ SCART ΑΟΠ ΔΞΗΣΟ.BLIS I080JR9570/1.5B ΘΑΙΥΓΗΝ SCART-SCART ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ BLISTER Σ ε λ ί δ α 31

32 4 I080JR8115N/1.5 ΘΑΙΥΓΗΝ SCART ΠΔ 4 RCA ΑΟΠ NICKEL I080JR8147N1.5B SCART-SCART & 2 RCA ΗΛ-OUT ΚΔ ΓΗΑΘ.BLIT I080JR8134 ΘΑΙΥΓΗΝ 1 SCART ΠΔ 2 SCART JR I080JR8135 SCART 1 ΚΔ ΘΑΙΥΓΗΝ ΠΔ 3 SCART 2.44 ΘΑΙΥΓΗΑ TV A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Θαηαζκεςαζηήρ Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I080JR9010N/1.5 ΘΑΙΥΓΗΝ QUICK F ΑΟΠ/ΘΝ-PAL ΑΟΠΔΛ. 1.5Κ 0.73 ΝΞΡΗΘΔΠ ΗΛΔΠ 1 I080JR9910/1.5 ΝΞΡΗΘΖ ΗΛΑ ΑΙ/ΛΗΑ ΙΑΒΖ 5ΚΚ ΘΑΙΥΓΗΝ 1.5Κ I080JR9908/1.5 ΝΞΡΗΘΖ ΗΛΑ ΚΔ ΞΙ/ΘΖ ΙΑΒΖ 4.5ΚΚ ΘΑΙΥΓΗΝ I080JR9901/5M ΝΞΡΗΘΖ ΗΛΑ ΑΙ/ΛΗΑ ΙΑΒΖ 6ΚΚ ΘΑΙΥΓΗΝ 5Κ Σ ε λ ί δ α 32

33 ΝΞΡΗΘΔΠ ΗΛΔΠ 4 I080JR9908/5M ΝΞΡΗΘΖ ΗΛΑ ΚΔ ΞΙ/ΘΖ ΙΑΒΖ 4,5Κ ΘΑΙ.5Κ 8.90 ΘΑΙΥΓΗΑ USB 1 I080JR9764/2M ΘΑΙΥΓΗΝ USB Α ΑΟΠΔΛΗΘΝ ΠΔ ΑΟΠΔΛΗΘΝ ΠΞΗΟΑΙ 2Κ BLISTER I080JR9761/1.5B ΘΑΙΥΓΗΝ USB Α ΑΟΠΔΛΗΘΝ ΠΔ USB Β ΑΟΠΔΛΗΘΝ, BLISTER I080JR9761/1.8B ΘΑΙΥΓΗΝ USB Α ΑΟΠΔΛΗΘΝ ΠΔ USB Β ΑΟΠΔΛΗΘΝ, 1.8Κ BLISTER I080JR9761/3MB ΘΑΙΥΓΗΝ USB Α ΑΟΠΔΛΗΘΝ ΠΔ USB Β ΑΟΠΔΛΗΘΝ, 3Κ BLISTER I080JR9761/5MB ΘΑΙΥΓΗΝ USB Α ΑΟΠΔΛΗΘΝ ΠΔ USB Β ΑΟΠΔΛΗΘΝ, 5Κ BLISTER 3.99 JR9761 ΘΑΙΥΓΗΝ ΗΔΔΔ Ο 6 I080JR9771/1.5M ΑΟΠ. -4Ο ΑΟΠ ΘΑΙΥΓΗΝ ΗΔΔΔ 1394/4Ο 7 I080JR9772/1.5M ΑΟΠ. -6Ο ΑΟΠ ΘΑΙΥΓΗΝ ΗΔΔΔ ΟΚ 8 I080JR9773/1.5M ΑΟΠ. -6Ο ΑΟΠ ΘΑΙΥΓΗΑ MONITORS (VGA) 1 I080JR9647 ΘΑΙΥΓΗΝ 25Ο ΑΟΠ.- 25Ο ΘΖΙ Σ ε λ ί δ α 33

34 ΘΑΙΥΓΗΑ MONITORS (VGA) 2 I080JR9607 ΘΑΙΥΓΗΝ 9Ο ΘΖΙ.-25Ο ΘΖΙ I080JR9648 ΘΑΙΥΓΗΝ 25Ο ΘΖΙ.- 25Ο ΘΖΙ ΘΑΙΥΓΗΝΡΑΗΛΗΔΠ Ζ/ 1 I10UHF50 ΘΑΙΥΓΗΝ 50 ΑΓΥΓΥΛ FLAT ΓΗΑ COMPUTER I080JR8107N/3M ΘΑΙΥΓΗΝ ΚΔ ΦΗΠ ΑΛΑΞΡΖΟΑ ΠΔ ΘΑΟΦΗ ΘΖΙ ΚΗΘΟΝΦΥΛΑ A/A Φυηογπαθία Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Θαηαζκεςαζηήρ Θαηάζηημα (με ΦΞΑ) 1 I040M1002H ΑΠΟΚΑΡΝ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ VHF 2 ΘΔΦΑΙΝΦΥΛΑ I040M1002H+L ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ ΑΠΟΚΑΡΝ VHF, 180 ~ 280 MHZ, 1 ΘΔΦΑΙΝΦΥΛΝ + 1 ΞΔΡΝ, M1002H+L I040M2002H 4 I040M2002H+L ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ ΑΠΟΚΑΡΝ VHF, 180 ~ 280 MHZ, ΤΖΙΖΠ ΑΞΝΘΟΗΠΖΠ, 2 ΘΔΦΑΙΝΦΥΛΑ, M2002H ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ ΑΠΟΚΑΡΝ VHF, 180 ~ 280 MHZ, ΤΖΙΖΠ ΑΞΝΘΟΗΠΖΠ, 1 ΘΔΦΑΙΝΦΥΛΝ + 1 ΞΔΡΝ, M2002H+L I040M5502H ΑΠΟΚΑΡΝ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ UHF, MHz, 2 ΘΔΦΑΙΝΦΥΛΑ, Κ5502Ζ I040M5502H+L ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ ΑΠΟΚΑΡΝ UHF, MHz, 1 ΘΔΦΑΙΝΦΥΛΝ + 1 ΞΔΡΝ, M5502H+L Σ ε λ ί δ α 34

35 DVI HDMI ADAPTORS 1 I080JR4304 ADAPTOR DVI-D MALE ΠΔ HDMI FEMALE I080JR4303 ADAPTOR DVI-D FEMALE ΠΔ HDMI MALE I080JR4308G 4 I080JR4301 ADAPTOR HDMI F ΡΝ HDMI F ΔΞΗΣΟΠΝ ADAPTOR DVI MALE ΡΝ VGA HDDB 15Ο FEMALE ΦΗΠ-ADAPTORS TNC 1 I080JR6601/213 TNC ΑΟΠΔΛΗΘΝ CRIMP ΡΟΔ RG I080JR6627 TNC ΑΟΠΔΛΗΘΝ ΠΔ UHF ΘΖΙΘΝ 1.79 BUZZERS ΞΗΔΕΝΖΙΔΘΡΟΗΘΑ A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I040PMB23FW BUZZER ΟΗΔΕΝ 3-24V ΡΖΗΛ PMB23FW I040PMB23FP BUZZER ΟΗΔΕΝ 3-24V ΡΖΗΛ PMB23FP I040PMB24F BUZZER ΟΗΔΕΝ 3-24V SUPER ΡΖΗΛ PMB24F I040PMB25-4NC BUZZER ΟΗΔΕΝ 30VP-Ο I040PMB28 BUZZER ΟΗΔΕΝ 3-30V ΤΖΙΖΠ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ 1.48 Σ ε λ ί δ α 35

36 BUZZERS ΖΙΔΘΡΟΝΚΑΓΛΖΡΗΘΑ A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I040MB729P BUZZER ΖΙΔΘΡΟΝΚΑΓΛΖΡΗΘΝ 9V ΚΔ ΟΗΛ I040MB722P BUZZER ΖΙΔΘΡΟΝΚΑΓΛΖΡΗΘΝ 12V ΚΔ ΟΗΛ I040LBT06 BUZZER ΖΙΔΘΡΟΝΚΑΓΛΖΡΗΘΝ 6V LBT ΠΔΗΟΖΛΔΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Θαηαζκεςαζηήρ Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I040LI102 ΠΔΗΟΖΛΑ 12V 115DB I040LI700 ΠΔΗΟΖΛΑ 12V 118DB I040S160 ΠΔΗΟΖΛΑ ΟΗΔΕΝ 12V ΡΞΝ ΘΝΟΛΑΠ 5" I040LI101 ΠΔΗΟΖΛΑ 12V 110DB 6.08 ΘΝΟΛΔΠ 1 I040TK515X ΘΝΟΛΑ ΟΗΔΕΝ 15W/5" I040H160 ΘΝΟΛΑ 8-12V 8.24 Σ ε λ ί δ α 36

37 ΑΞΙΔΠ ΘΙΔΚΔΠ - ΑΠΦΑΙΔΗΝΘΙΔΚΔΠ A/A Φυηογπαθία Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I080CFTBN/3 ΘΙΔΚΑ ΡΟΗΞΝΙΗΘΖ ΚΔ ΑΠΦΑΙΔΗΝΘΖΘΖ I080CFTBN/3E ΘΙΔΚΑ ΡΟΗΞΝΙΗΘΖ ΚΔ ΑΠΦΑΙΔΗΝΘΖΘΖ I080CFTBN/5 ΘΙΔΚΑ ΞΔΛΡΑΞΝΙΗΘΖ ΘΙΔΚΑ ΚΔ ΑΠΦΑΙΔΗΝΘΖΘΖ I080CFTBN/3C ΘΑΙΚΑ ΗΟ20 ΓΗΑ CFTBN/ I055JX3-WP3A ΘΙΔΚΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΖ 3Α I055JX3-WP6A ΘΙΔΚΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΖ 6Α I055JX3-WP10A ΘΙΔΚΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΖ 10Α 0.64 Σ ε λ ί δ α 37

38 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΦΠΔΠ ΒΑΟΔΥΠ ΡΞΝ 1 I12DB ΓΗΑΛ.ΟΔΚ/1ΞΔΛΡ+1ΡΔΡΟ+1ΞΔΛΡ.ΑΟ.ΑΠ Φ/ΓΗΑΘ I12DB ΓΗΑΛ.ΟΔΚ/1ΞΔΛΡ+1ΡΔΡΟ+1ΡΟΗΞ+ΘΑΙ+ ΑΠΦ/ΡΖΠ I12DB11M-02 ΓΗΑΛ.ΟΔΚ/4ΠΝΘΝ+1ΞΔΛ+1ΡΟΗ+1ΞΔΛ.Α ΟΠ+ΑΠΦ I12DB11M-03 ΓΗΑΛ.ΟΔΚ/4ΠΝΘΝ+1ΞΔΛ+1ΡΔΡ+1ΡΟΗ+ ΘΑΙ+ΑΠΦ I12S R ΦΗΠΑ ΒΗΝΚ/ΘΖ ΘΖΙ.ΞΔΛΡ/ΘΖ+ΡΟ/ΘΖ ΡΝΗΣ.32Α SCART 1 I080CS101 ΒΑΠΖ ΡΞΥΚΔΛΝ SCART I080JR2915 ΦΗΠ SCART ΑΟΠΔΛΗΘΝ 21 PINS 0.58 Σ ε λ ί δ α 38

39 ΚΗΘΟΝΓΗΑΘΝΞΡΔΠ TACT A/A Θυδικόρ Ξεπιγπαθή Θαηαζκεςαζηήρ Ριμή συπίρ Φ.Ξ.Α. 1 I65TC020 TACT SWITCH SONY 2 ΔΞΑΦΥΛ I65PB22E08 PUSH SWITCH ΓΗΑ ΡΞΥΚΔΛΝ 8ΚΚ Σ 8ΚΚ I65PB22E18 PUSH BUTTON ΓΗΑ ΡΞΥΚΔΛΝ 8ΚΚ Σ 8ΚΚ I65PB22E06 PUSH SWITCH ΓΗΑ ΡΞΥΚΔΛΝ 8.5ΚΚ Σ 8.5ΚΚ I65PB22E16 PUSH BUTTON ΓΗΑ ΡΞΥΚΔΛΝ 8.5ΚΚ Σ 8.5ΚΚ I65PB22E07 PUSH SWITCH ΓΗΑ ΡΞΥΚΔΛΝ 7ΚΚ Σ 7ΚΚ I65PB22E17 PUSH BUTTON ΓΗΑ ΡΞΥΚΔΛΝ 7ΚΚ Σ 7ΚΚ 0.31 ΘΑΙΥΓΗΑ MONITORS (VGA) 1 I080JR9670 ΘΑΙΥΓΗΝ 9Ο ΑΟΠ.- 9Ο ΑΟΠ I080JR9672 ΘΑΙΥΓΗΝ 9Ο ΘΖΙ.- 9Ο ΘΖΙ I080JR9671 ΘΑΙΥΓΗΝ 9Ο ΑΟΠ.- 9Ο ΘΖΙ Σ ε λ ί δ α 39

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή ποιότητα εικόνας, καθώς και ασύγκριτο σχεδιασμό και απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΖΙΜΗΑΠΑΘΜΓΜΟ 2013 ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Φ.Π.Α ΟΙ ΣΙΜΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΩΡΙ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ

ΠΖΙΜΗΑΠΑΘΜΓΜΟ 2013 ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Φ.Π.Α ΟΙ ΣΙΜΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΩΡΙ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΠΖΙΜΗΑΠΑΘΜΓΜΟ 2013 ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Φ.Π.Α ΟΙ ΣΙΜΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΩΡΙ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ ΜΟΝΟ ΚΑΣΟΠΙΝ ΤΝΔΝΝΟΗΗ ΔΚΞΝΟΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35 Crystal Line Crystal 35 1/1/2014 Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 chip DMD 1080p, Φωτεινότητα: 2500 ANSI Lumens, Contrast >30.000:1, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Aspect Ratio 16:9 (4 aspect ratio selectable),

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

AV & MM cables. Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 10mm - Επίχρυσα Βύσματα

AV & MM cables. Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 10mm - Επίχρυσα Βύσματα SCART AV & MM cables χ.φ.π.α. CTV8202B Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 1.5 1,10 2,20 CTV8302B Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 10mm - Επίχρυσα 1.5 2,80 5,60 CTV1580B SCART Adapter

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016 www.audiotheasis.gr e-mail:info@audiotheasis.gr ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779 Τιµοκατάλογος Λιανικής German Hi-Fi Cables HDMI WHITE series Κωδικός Περιγραφή Τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ασφαλείας και Σήμανσης

Συστήματα Ασφαλείας και Σήμανσης ΣΥΣΤΗΜΑΣΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Συστήματα Ασφαλείας και Σήμανσης Αυτοματισμοί ELDES.....1 Κάμερες εξωτερικού χώρου..5 Κάμερες τύπου Dome...7 Παρελκόμενα καμερών, Διανεμητές σήματος..8 Ασύρματοι συναγερμοί,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2.

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 4A Αρθρωτή μονάδα ελέγχου για ή μοτέρ 4Vdc Management System ISO 9:8 www.tuv.com ID 9543769 EL Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας Σελ. Εισαγωγή στο προϊόν Σελ.. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.»

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτου 7, Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Καλλούδης Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE ITALY 2007-2013

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE ITALY 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ Π.Δ. 432/81 ΣΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.26/06/2012 EUROPEAN TERRITORIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. από το

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. από το ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ από το Καλώδια Για να δείτε και να ακούσετε τη διαφορά... Eπίχρυσες επαφές 24Κ που εγγυώνται υψηλής ποιότητας σήμα και μετάδοσή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ένα σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που σκοπό έχει να προστατέψει έναν συγκεκριμένο χώρο από παραβίαση.

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1 L.1 Φορητοί Σταθμοί Εργασίας (Laptops) 15,6'' (High end) Full HD 1. Φορητοί Σταθμοί Εργασίας 2.2. Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες 3.1. Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική της CPU και να δοθούν: Τύπος CPU:

Διαβάστε περισσότερα

info@lemco.gr / www.lemco.gr

info@lemco.gr / www.lemco.gr a n a l o g a n d d i g i t a l T V s o l u t i o n s H e l l e n i c q u a l i t y p r o d u c t s info@lemco.gr / www.lemco.gr Πομπός ψηφιακής τηλεόρασης DTM-2U (0,5-2W) και DTM-5U (0,5-5W) Ο DTM-2U,

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Ι

Oδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Ι 1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Oδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Ι 2 Περιεχόμενα 1 Γενικές Οδηγίες Εκπόνησης Εργαστηρίου...8 1.1 Κανονισμός Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD 2010 ASECINDUSTRIESPTELTD No.1UpperAljuniedLink, #0802,JooSengWarehouseBlockA,Singapore367901 TEL:(65)63834368/62842051 FAX:(65)63834369 Email:shirleytan@asec.com.sg Website:www.asec.com.sg [SWITCHESCATALOGUE]

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 0//200 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ Πρωτ: 283 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Σ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Τηλέφωνο :283077929

Διαβάστε περισσότερα

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD 1.4 TB 105hp 1368 Progression Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΝΓΖΓΝ & ΠΛΝΓΖΓΝ MULTISTAGE ΓΗΞΙΝΗ ΞΟΝΔΛΡΑΡΖΟΔΠ ΔΚΞΟΝΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ ΞΗΠΥ ΦΥΡA LED & ΔΚΞΟΝΠ ΦΥΡΑ ΖΚΔΟΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑ ΚΔ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ D.N.A.

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

PUNTO PUNTO PUNTO. 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP EASY 3ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12.

PUNTO PUNTO PUNTO. 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP EASY 3ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12. ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP 3ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12.600 199.13Q.6 199.15Q.6 199.25Q.6 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΛΑΛΔΥΚΔΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

TV Analyzer Σειρά S7000 Οδηγίες Χρήσης. Έκδοση 1.3

TV Analyzer Σειρά S7000 Οδηγίες Χρήσης. Έκδοση 1.3 TV Analyzer Σειρά S7000 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 1.3 MSS Electronics 2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 1.1 Γενικές Πληροφορίες... 2 1.1.1 Ιστοσελίδα... Σφάλμα! Δεν έχει

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER STUDER INNOTEC Inverter Studer-AJ275

INVERTER STUDER INNOTEC Inverter Studer-AJ275 INVERTER STUDER INNOTEC Inverter Studer-AJ275 Inverter Studer-AJ350 Studer-AJ275 Σάζη ειζόδος : 12V DC. Πεπιοσή Σάζηρ Διζόδος: 10.5 16V (24V absolute max.) V Ιζσύρ Δξόδος @ 25 C: 200VA ςσνόηηηα: 50Hz (60Hz*)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή προϊοντος. Εγκατάσταση 1.Στήνοντας την κάμερα

Περιγραφή προϊοντος. Εγκατάσταση 1.Στήνοντας την κάμερα 40939 Περιεχόμενα συσκευασίας Μια κάμερα Ένα μόνιτορ Ένα A/V(audio/video) καλώδιο (mini-rca ή mini-scart) Δύο αντάπτορες ( 9V DC, 300 MA για την κάμερα, 6V DC, 60 MA για το μόνιτορ) Πιάτο τοποθέτησης Βίδες

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...

Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών... Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...5 Παράλληλη σύνδεση περισσότερων μονάδων και τριφασική σύνδεση...5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH. ipod Dock

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH. ipod Dock 170i ipod Dock 171i 151 381 Σύστημα προσαρμογής και λειτουργίας ipod σε High End Audio Eξοδοι Audio: 1x Digital S/PDIF Coax (RCA), 1x Analog Unbalanced (2x RCA) Εξοδοι Video: 1x Component, 1x S/Video ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.: 3437 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Slim LED Series 6300

Slim LED Series 6300 Slim LED Series 6300 Ανάλυση FHD 1920x1080 HDMI 4, 1.4v Auto Return Επεξεργαστής εικόνας HyperReal Engine USB 3, Movie Σάρωση Panel 200Hz CMR Headphone 1 Panel Component/Composite 1 (κοινή) Ethernet (LAN)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ>

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 1 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΥΟΡΗΣΟΙ) ΜΗΦΑΝΕ ΓΡΑΥΕΙΟΤ/ ΤΚΕΤΕ ΗΦΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Κωδικός 1: PC INTEL ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ Θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

...απόλαυση High Definition παντού!

...απόλαυση High Definition παντού! HDMI Modulator single DVB-T...απόλαυση High Definition παντού! Οδηγίες Χρήσης HDMI to DVB T Modulator Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ 3 2. ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3. ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ 4 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 4.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 4ΑΘ746Ψ8ΒΞ-Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, 4-5-2011 Αρ. Πρωτ.: 412 Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Βαξεβανίδου Ζαφείρω Τηλ.: 27550 22021,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV Λ.ΘΗΒΩΝ 71 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 12136 ΤΗΛ. 210-5322734 - 94 FAX 2118002861 email: info@artion-sec.gr www.artion-sec.gr Safebuilding Security Systems ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ CLOUD

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ.: FAX:. Το Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 45005/2015 στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq monitors hdmi vga resolution monitors hdmi vga resolution rgb monitors hdmi vga resolution rgb monitors hdmi

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq monitors hdmi vga resolution monitors hdmi vga resolution rgb monitors hdmi vga resolution rgb monitors hdmi Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq monitors hdmi vga resolution monitors hdmi vga resolution rgb monitors hdmi vga resolution rgb monitors hdmi All about monitors vga resolution Iek Delta rgb project 2015 monitors

Διαβάστε περισσότερα

AVX SMD Power Inductors

AVX SMD Power Inductors AVX SMD Power Inductors www.avx.com Version 14.7 Table of Contents LMax SMD Non-Shield Power Inductor LMXN Series Non-Shielded Style B 2-3 Inductance Range: 0.47-470 μh Rated Current: 0.53-30 A LMXN Series

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ GSM/PSTN KIT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ARTEC AR-7664 SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Κεντρική μονάδα AR-7664. Πληκτρολόγιο LCD Β-7664. Μεταλλικό κουτί. Μετασχηματιστής. AR-7664 Β-7664 AR-210R

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ CONSUMER ELECTRONICS OPTICUM DVB-T

ΕΤΑΙΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ CONSUMER ELECTRONICS OPTICUM DVB-T AX900 WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: OPTICUM DVB-T Professional High Gain Digital and Analogue Aerial For outdoor usage waterproof and UV resistant Ideal for fringe reception areas Tilting mast bracket for easy adjustment

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P46G15E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. H τεχνολογία 600-Hz σας δίνει τη δυνατότητα για υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-UPS-SWITCHES WAGO

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-UPS-SWITCHES WAGO VER.DATE: 07/07/2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-UPS-SWITCHES WAGO ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TIMH Στείλτε μας E-MAIL στο: sales@dimoulas.com.gr με τα στοιχεια σας για την αποστολή της προσφορας ARTICLE NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Samsung Electronics Hellas SA Κηφισίας 280, Χαλάνδρι, 152 32 Αθήνα Τηλ.: +30 2130 16 38 00 www.samsung.com/gr

Samsung Electronics Hellas SA Κηφισίας 280, Χαλάνδρι, 152 32 Αθήνα Τηλ.: +30 2130 16 38 00 www.samsung.com/gr Samsung Electronics Hellas SA Κηφισίας 280, Χαλάνδρι, 152 32 Αθήνα Τηλ.: +30 2130 16 38 00 www.samsung.com/gr Samsung Central Station Series 03 04 Συνδεθείτε με έναν ισχυρό κόμβο πολυμέσων! CA 750 Απολαύστε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 TRIMAX METERS www.antoniadis.com.gr ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση MODEL: ICR-210 Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση 1. 1st Alarm Indicator Buzzer 2. 1st Alarm Indicator Music 3. Volume Increase/Alarm 1 Set 4. Volume Decrease/Alarm 2 Set

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών τιμοκατάλογοσ ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Οι ανωτέρω τιμέσ δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & φόρο ανακύκλωςησ. Οι τιμέσ και τα χαρακτηριςτικά μπορούν να

Ο παρών τιμοκατάλογοσ ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Οι ανωτέρω τιμέσ δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & φόρο ανακύκλωςησ. Οι τιμέσ και τα χαρακτηριςτικά μπορούν να Οι τιμέσ και τα χαρακτηριςτικά μπορούν να αλλάξουν χωρίσ προειδοποίηςη. 1 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ NX-4LXT-EUR Θσδηθόο: 01.01.0050 Κεντρικέσ μονάδεσ ςυναγερμού CADDX NX-4LXT-EUR: Θέληξν κε communicator, up/downloadable.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μοντελά Περιγραφή Τιμή TSIF-1 Bullet IR Bullet waterproof camera, Sensor 1/3" CMOS, Resolution 700 TV lines, IR 20m, 12V DC, 24 Units Infrared LED(φ5mm/850nm), with ICR, Environment ResistanceIP66,

Διαβάστε περισσότερα

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS Accu-Guard II is a version of Accu-Guard fuses for a wider range of current and voltage ratings. Con struct ed on alumina substrates, Accu-Guard II fuses display superior electrical, mechanical and en

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

UE32D4000NW - Τηλεοράσεις. η απόλυτη οικιακή ψυχαγωγία. τεχνολογία Wide Color Enhancer Plus. καλύτερη απόδοση της κίνησης

UE32D4000NW - Τηλεοράσεις. η απόλυτη οικιακή ψυχαγωγία. τεχνολογία Wide Color Enhancer Plus. καλύτερη απόδοση της κίνησης UE32D4000NW - Τηλεοράσεις Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή ποιότητα εικόνας, καθώς και ασύγκριτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα)Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης.

Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα)Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Μεταπτυχιακό Ψηφιακές Μορφές Τέχνης Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα)Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης. Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα) Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης επαγγελματικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE VERSION V1 (REV 1.1) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54352, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 231 220 9009 email: info@istechnology.gr FAX. 2310 943169 URL: www.istechnology.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιγραμματικά. Camcorder

Επιγραμματικά. Camcorder Επιγραμματικά Application Σο ΜΑΤΡΟ ΚΟΤΣΙ για οποιοδήποτε συμβάν στο αυτοκίνητό σας. Ένα ολοκληρωμένο κλειστό κύκλωμα με εκπληκτική ποιότητα καταγραφής εικόνας και ήχου. Monitor parking car: Καταγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ

ΜΙΚΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ SMATV Τιμοκατάλογος ΜΙΚΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ ΜΙΚΤΕΣ ΙΣΤΟΥ TV για ψηφιακή & αναλογική τηλεόραση Μεταλλικοί, με πλήρη θωράκιση, σύνδεση με F connectors, DC σε 1 ή 2 εισόδους 1 ή 2 έξοδοι, Ειδικό πλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

IVM 4 SET SST4 TRANSMITTER SPR4 POCKET RECEIVER SET

IVM 4 SET SST4 TRANSMITTER SPR4 POCKET RECEIVER SET www.soundservice.gr IVM SERIES IVM 4 SET Ασύρματο IN EAR σύστημα ακουστικών Stereo SET για monitoring χρήση. SST4 TRANSMITTER Πομπός στερεοφωνικός, σταθμός που αποτελείται από τέσσερεις των 30ΜHz UHF wide

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας (με αποσπώμενο πληκτρολόγιο) για συστήματα ελέγχου πρόσβασης και έλεγχο ηλεκτρικών κλειδαριών.

Ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας (με αποσπώμενο πληκτρολόγιο) για συστήματα ελέγχου πρόσβασης και έλεγχο ηλεκτρικών κλειδαριών. ΑΕΙ DK 9880 Ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας (με αποσπώμενο πληκτρολόγιο) για συστήματα ελέγχου πρόσβασης και έλεγχο ηλεκτρικών κλειδαριών. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικά χαρακτηριστικά τροφοδοσία ρελέ εξόδου ενδείξεις led προστασία βάση σύνδεσης περίβληµα θερµοκρασία λειτουργίας διάγραµµα λειτουργίας power

τεχνικά χαρακτηριστικά τροφοδοσία ρελέ εξόδου ενδείξεις led προστασία βάση σύνδεσης περίβληµα θερµοκρασία λειτουργίας διάγραµµα λειτουργίας power ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ \ ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ PT42x ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Χρησιµοποιείται για να εισάγει µια ρυθµιζόµενη χρονοκαθυστέρηση σε διατάξεις αυτοµατισµού. Χαρακτηριστική περίπτωση εφαρµογής του είναι η εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211

Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211 Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211 (10/2014) Εγειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης www.sulzer.com Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211, Εγειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

500L 500L 500L. 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp POP POP STAR LOUNGE 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 15.400 16.800 18.400

500L 500L 500L. 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp POP POP STAR LOUNGE 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 15.400 16.800 18.400 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ FIAT - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 1 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp 1368 1368 1368 POP 15.400 16.800 18.400 330.12J.0 330.14J.0 330.17J.0 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ XXX ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης SKU# 210013 Rated Voltage 220-240V, 50Hz ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ PANDA - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΘΩΓΗΘΝΠ 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1242 1242 1242 POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ευρώ) Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 10.000, ολογράφως ( δεκα χιλιάδων για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, βιντεοπροβολέων, FAX κλπ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp 1368 1368 Progression Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 ΘΟΦΝΠ ΦΥΡΗΠΚΝΠ NIGHT PANEL ΚΔ LED ---- ΦΥΡΗZOMENOI ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΠΡΑ ΑΙΔΜΖΙΗΑ ---- ΡΑΚΞΙΥ SPRINT ---- ΡΑΚΞΙΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 )

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΟΜΑΔΑ 1 NETBOOKS (3 τεμ.) προϋπολογισμός 2100 Διαγώνιος Οθόνης 10.1" Τεχνολογία Οθόνης X-Black, LED Ανάλυση 1024 x 600 Τεχνολογία Επεξεργαστή Atom 1.83 GHz Μέγεθος Μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας. Ανανεώσιμες Πηγές. Ενέργειας ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενέργειας. Ανανεώσιμες Πηγές. Ενέργειας ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ POLITEC

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ POLITEC ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ POLITEC Φωτογρ Κωδ Μοντέλο Σύντοµη Περιγραφή Description ALES S04385 ALES-60 ΙΠΛΗ ΕΣΜΗ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 60Μ - 4CH IR double beam synchronized (4 channels), indoors 60m outdoors, enviroment

Διαβάστε περισσότερα

6. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας

6. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας 6. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (RADIAL SCANNING) 1. Να διαθέτει οπτικό πεδίο εύρους τουλάχιστον 100 για υπερηχογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXM

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXM 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ELECTRO

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

PLC Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, GENIE-NX

PLC Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, GENIE-NX PLC Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, GENIE-NX PLC GENIE - NX Μονάδα επέκτασης Ι/Ο Διαθέτουν οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό και 8 πλήκτρα προγραμματισμού Υποστηρίζουν μέχρι 48 Εισόδους / Εξόδους (32 ψηφιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14-1 AC\DC ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 068.xxxxxxx 068.xxxxxxx 068.6909088 Τύπος ΗΤ 6 ΗΤ 8 ΗΤ 9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ένδειξη LED και ηχητική (βομβητής) LCD οθόνη - DC/AC τάση έως 690V έως 690V έως 690V Ανίχνευση τάσης με 1

Διαβάστε περισσότερα

1.2 69hp 1.2 69hp 12.450 13.450 ΘΩΓΗΘΝΠ 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ---- ---- XXX 160 STD 041 STD STD 195 60 STD 295 470 ---- 439 ---- 160 439

1.2 69hp 1.2 69hp 12.450 13.450 ΘΩΓΗΘΝΠ 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ---- ---- XXX 160 STD 041 STD STD 195 60 STD 295 470 ---- 439 ---- 160 439 1 500 500 1.2 69hp 1.2 69hp 1242 1242 POP LOUNGE 12.450 13.450 150.033.1 150.043.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ XXX ΔΙΑΠΡΗΘΑ 175/65 R14 ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΞΑΘΗΑ ΡΟΝΣΥΛ STD ---- XXX XXX ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

500 C 500 C. 1.2 69hp 1.2 69hp 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ STD STD XXX STD STD 041 STD STD 195

500 C 500 C. 1.2 69hp 1.2 69hp 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ STD STD XXX STD STD 041 STD STD 195 1 1.2 69hp 1.2 69hp 1242 1242 POP 15.450 16.450 150.533.1 150.543.1 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΔΙΑΠΡΗΘΑ 175/65 R14 ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΑΞΑΘΗΑ ΡΟΝΣΥΛ ---- ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΝΟΝΦΖ (SOFT TOP)

Διαβάστε περισσότερα

MAGIC CHRISTMAS CATALOGUE 2011 / PAGE 3

MAGIC CHRISTMAS CATALOGUE 2011 / PAGE 3 Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο ελαττωματικών προϊόντων κατόπιν συμφωνίας με τον υπεύθυνο αποθήκης κ. Καλαπόδα Γιούλη έως 20/01/12 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΨΟΣ / ΠΛΑΤΟΣ) SIZE (HEIGHT / WIDTH) LED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FUNCTION

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο)

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 17/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/118632 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON 5 Art.- o. 07886-000 &

MARATHON 5 Art.- o. 07886-000 & MARATHON 5 Art.- o. 07886-000 & μ KETTLER μ μ μ μ μ μ μ., μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ., μ μ KETTLER. μ μ μ, μ ( μ μ ) (1) μ. μ μ. μ. μ μ μ μ μ. μ μμ μ., μ μμ μμ μ μ. μ μ KETTLER. μ μ μ μ /. μ μ μ ( μμ )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TV - AV ELITE ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TV - AV ELITE ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TV - AV ELITE ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Curved SUHD Series JS9500 Κατηγορία SUHD Curved LED ΘΥΡΕΣ PQI 2400 USB 3, Movie Panel Ultra Clear Pro Headphone ΟΧΙ Precision Black Pro Ethernet (LAN)

Διαβάστε περισσότερα

Στην είσοδο TEMP στην οποία συνδέεται εξωτερικά το LM335 και βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής δεν µπορείτε να συνδέσετε άλλο αισθητήριο της

Στην είσοδο TEMP στην οποία συνδέεται εξωτερικά το LM335 και βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής δεν µπορείτε να συνδέσετε άλλο αισθητήριο της Logger IV Εγχειρίδιο Χρήσης ηµήτριος. Πυροµάλης Τσελές Ι. Τσελές Εαρινό Εξάµηνο 2006 0 A.A Θέµα Περιεχόµενα 1.0 Εκπαιδευτικό πακέτο LOGGER IV 2 2.0 Πριν ώσετε Τροφοδοσία στο LOGGER IV 2 2.1 Η Πρόσοψη Του

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Σειρά PB238Q Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη

ASUS Σειρά PB238Q Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη ASUS Σειρά PB238Q Οθόνη LCD Οδηγός Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημειώσεις... iii Πληροφορίες ασφαλείας... iv Φροντίδα & Καθαρισμός... v 1.1 Καλώς ορίσατε!... 1-1 1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1-1 1.3

Διαβάστε περισσότερα

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA U P S Uninterruptible Power System NRG GUARD Line Interactive ( ικτυακό) UPS 800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Oι τρεις σωματοφύλακες Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Οι κεντρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. EB1037 Εγχειρίδιο Χρήστη

Ελληνικά. EB1037 Εγχειρίδιο Χρήστη X EB1037 Εγχειρίδιο Χρήστη GK8817b Πρώτη Έκδοση / Νοέμβριος 2013 Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα