ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ"

Transcript

1 ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ:16/6/2011 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: /Φ2420 /Γ Φ308 ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ «Πχκβνπινο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Τεθηαθή Πχγθιηζε » Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ: 24 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Ξξνυπνινγηζκφο: ,00 ΔΟΥ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 23%) Ρν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο - 1 -

2 Ζκεξνκελία Απνζηνιήο γηα Γεκνζίεπζε: Ζκεξνκελίαο Γεκνζίεπζεο ζηνλ Ζκεξήζην Ρχπν: Ζκεξνκελία αλάξηεζεο ζην δηαδίθηπν Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Ρφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ: Αλαζέηνπζα Αξρή: Ξαξαιαβή πξνθήξπμεο: Δίδνο ζχκβαζεο: Ραμηλφκεζε θαηά CPV: Θξηηήξην επηινγήο Αλαδφρνπ: Ξξνυπνινγηζκφο έξγνπ Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο Σξεκαηνδφηεζε ηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ ΔΚ (ΔΔΔΚ): 26/5/2011 ην ΦΔΚ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ: 26/5/ /5/2011 Ξαξαζθεπή, 29/7/2011, 11:30 ψξα Διιάδνο πκ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Φεθηαθή χγθιηζε, Λέθθα 23-25, Αζήλα, (Γξαθείν Πξσηνθφιινπ) Ξαξαζθεπή, 29/7/2011, 12:00 ψξα Διιάδνο πκ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Φεθηαθή χγθιηζε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Φεθηαθή χγθιηζε, Λέθθα 23-25, Αζήλα, Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηει: , fax: , χκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαηεγνξίαο 11: «χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δ.Π. Φεθηαθή χγθιηζε » Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο , , πκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% 30% ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη εζληθνί πφξνη. Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζπκβάιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ην βηνηηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ηε κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηθεξεηψλ. Οι επικεθαλίδερ, οι ηίηλοι ηυν άπθπυν και ο πίνακαρ πεπιεσομένυν ηίθενηαι για διεςκόλςνζη ηηρ ανάγνυζηρ και δεν λαμβάνονηαι ςπότη για ηην επμηνεία ηηρ πποκήπςξηρ

3 ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ» ΚΝΛΑΓΑ Γ Σαρ. Γ/λζε: Λέθθα Σαρ. Κσδ. : Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Α. Κνζκφπνπινο Σειέθσλν: ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΝΦΑΠΖ Έρνληαο ππφςε: 1. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ινπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/ Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 3. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1783/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ Α 267) "Γηαρείξηζε, έιεγρνο, εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ ". 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2860/2000 (ΦΔΚ Α 251) «Γηαρείξηζε, Παξαθνινχζεζε, Έιεγρνο Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 6. Σελ ππ αξηζ. 7725/ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο θαη ηα Παξαξηήκαηα Ι θαη ΙΙ απηήο

4 7. Σελ κε αξ. CC GR 161 PO X-2007 απφθαζε έγθξηζεο ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ( Δγγξαθν (2007) 5339). 8. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α 98). 9. Σν Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ Α 213) «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε «Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο». 10. Σν Π.Γ. 178/2000 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΦΔΚ Α 165). 11. Σελ ππ αξηζκ ΓΙΟΔ 769/ (ΦΔΚ Β 1502) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ «χζηαζεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δηδηθήο Τπεξεζίαο «Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο 14536/ΓΙΟΔ 187/ (ΦΔΚ B 546), 33/ (ΦΔΚ Β 220), 75079/2563/ (ΦΔΚ Β 1667), 47534/ΓΙΟΔ 1249/ (ΦΔΚ Β 1819) θαη 22840/ΓΙΟΔ 1091/ (ΦΔΚ Β 1011) φκνηεο απνθάζεηο. 12. Σελ ππ αξηζκ. 6318/712/ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα (ΦΔΚ Γ 46/ ). 13. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζ /ΓΙΟΔ1276/ (ΦΔΚ Β 1129) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο γηα ηελ κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Τπνπξγνχ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ αξηζκ 50259/ΓΙΟΔ2101 (ΦΔΚ 1825Β ) 14. Σν άξζξν 32 ηνπ Ν. 3492/2006 (ΦΔΚ Α 210) γηα ηε κεηνλνκαζία ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζε Δηδηθή Γξακκαηεία Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ. 15. Σν Π.Γ. 4/2002 (ΦΔΚ Α 3) «Δθηέιεζε ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο - ζηήξημεο θαη δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ». 16. Σελ ππ αξηζκ /ΔΤΑΑΠ3628/ (ΦΔΚ Β 1856/ ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη έγθξηζήο ηνπο. 17. Σνλ ππ αξηζκ. 953/ Οδεγφ Γηαδηθαζηψλ θαη Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηψλ Σερληθήο Βνήζεηαο ηήξημεο ΚΠ , ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 18. Σελ ππ αξηζκ /ΔΤ 5671/ εγθχθιην ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 4/ Σελ ππ αξηζκ /ΔΤΑΑΠ1048/ απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο έγθξηζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο Σερληθήο Τπνζηήξημεο Δθαξκνγήο ηνπ ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε γηα ην έηνο Σηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (Δ.Δ. L 134/ ). 21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ Α 64) κε ην νπνίν πξνζαξκφζηεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ αλσηέξσ Οδεγία

5 22. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», φπσο ελ πξνθεηκέλσ δχλαηαη λα ηζρχνπλ αλαινγηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηα Π.Γ. 60/2007 θαη 4/ Σν Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335).». 24. Σελ ππ αξηζκ. 3769/ (ΦΔΚ Β 1264/ ) Τπνπξγηθή απφθαζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπψλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΤΓ ΔΠ ΚηΠ. 25. Σελ ππ αξηζκ /Α2/ Απφθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν: «χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Φεθηαθή χγθιηζε » ζηνλ Άμνλα 3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή χγθιηζε». 26. Σελ ππ αξηζκ /ΓΔ /4/2011 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα έληαμε ζην ΠΓΔ 2011 ηνπ έξγνπ: «ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ », θσδ. ΟΠ: , κε αξηζκ. 2010Δ Σηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε, δηαρείξηζε παξαθνινχζεζε έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» Απνθαζίδνπκε 1. Πξνθεξχζζνπκε αλνηθηφ δηεζλή δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ην έξγν «χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Φεθηαθή χγθιηζε » κε θξηηήξην επηινγήο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ εμήληα ελλέα ρηιηάδσλ επξψ ( ,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%. 2. Η δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 3. Οη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπλεκκέλα ηα νπνία είλαη αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 4. Ο δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, χζηεξα απφ ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ πελήληα δχν εκεξψλ απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ζηα γξαθεία ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο (ΔΤΓ) ηνπ ΔΠ Φεθηαθήο χγθιηζεο ζηελ νδφ Λέθθα 23-25,Σ.Κ Αζήλα. 5. Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα (240) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ελψζεηο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αλαιπηηθφ ηεχρνο δηαθήξπμεο. 7. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ πεληακειή Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ

6 8. Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ «χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Φεθηαθή χγθιηζε » ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή χγθιηζε», ην έξγν 2010Δ ηεο ΑΔ 019/8. 9. Αληίγξαθα ηεο παξνχζαο, δίδνληαη απφ ηα γξαθεία ηεο ΔΤΓ ΔΠ Φ. νδφ Λέθθα 23-25,Σ.Κ Αζήλα, 5νο φξνθνο, Γξαθείν Πξσηνθφιινπ, (ηει: , ηειενκνηνηππία: ) φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο πξνθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Οη παξαιακβάλνληεο ηελ πξνθήξπμε, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφο ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (fax), ειεθηξνληθή δηεχζπλζε( ). Η πξνθήξπμε δηαηίζεηαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΤΓ ΔΠ «Φεθηαθήο χγθιηζεο», 10. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε δίλνληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθήο χγθιηζε» Λέθθα 23-25,Σ.Κ Αζήλα, θo. Κνζκφπνπιν Αζαλάζην ηει: , , 11. Οη εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπλνδεπφκελεο απφ φιεο ηηο απαληήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΤΓ ΔΠ Φ.» θαζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ν ΔΗΓΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝΠ Θνηλνπνίεζε: - Γξαθείν Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο - Όπσο πίλαθαο Γηαλνκήο (Δπηκειεηήξηα θαη ΔΟΜΜΔΥ) Δζσηεξηθή Γηαλνκή: - Γξ.Τπνπξγνχ Οηθ.Αλη.Ναπηηιηίαο - Γξ. Δηδηθνχ Γξακκαηέα Φ - Γξ. Πξνηζηακέλνπ ΔΤΓ ΔΠ Φ. - Μνλάδεο ΔΠ Φ - Μέιε ΔΓΓ - 6 -

7 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ ΜΔΡΟ Α... 9 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΔΝΙΚΑ ΑΝΣΙΚΔΊΜΔΝΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΓΔΝΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑΘΈΙΜΑ ΣΟΙΥΔΊΑ ΠΛΑΊΙΟ ΓΙΑΥΔΊΡΙΗ ΠΡΧΣΟΓΔΝΏΝ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΏΝ ΓΔΓΟΜΈΝΧΝ ΟΜΆΓΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ.Α ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ- ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔΡΟ Β ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΚΑΊΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΉ ΑΤΜΒΊΒΑΣΑ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΡΘΔΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ ΤΜΜΔΣΟΥΉ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ ΚΑΣΑΚΌΡΧΗ ΠΡΟΦΟΡΔ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΆΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΑΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΊΑ ΔΝΣΆΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΈ ΠΡΟΦΤΓΈ ΜΑΣΑΙΧΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΣΙΚΈ ΔΓΓΤΉΔΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΧΜΉ

8 7.3 ΠΟΙΝΙΚΈ ΡΉΣΡΔ ΔΚΠΣΔΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΊΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΥΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΧΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΚΡΙΣΗΡΊΧΝ ΠΟΙΟΣΙΚΉ ΔΠΙΛΟΓΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΔΝΣΤΠΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ

9 ΜΔΡΟ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - 9 -

10 1. ΓΔΛΗΘΑ 1.1. Ραπηφηεηα θαη ζηφρνη ηνπ ΔΞ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» ηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή χγθιηζε» γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν είλαη ε απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία. Σν ΔΠ βαζίδεηαη ζηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ ρψξνπ ησλ ΣΠΔ, θαη ζηηο αλάγθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΠ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ηεο πεξηφδνπ ε κεγάιν βαζκφ ζηεξίδεηαη ζηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ζέηεη ε Φεθηαθή ηξαηεγηθή Γεσγξαθηθά, ην ΔΠ αθνξά ζηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ησλ ΣΠΔ ζε φιεο ηεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Χζηφζν, βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπο, εζηηάδεηαη ρξεκαηνδνηηθά ζηηο παξαθάησ νθηψ «Πεξηθέξεηεο Ακηγνχο χγθιηζεο»: Αλαηνιηθή Μαθεδνλία - Θξάθε Πεινπφλλεζνο Θεζζαιία Ιφληνη Νήζνη Ήπεηξνο Κξήηε Γπηηθή Διιάδα Βφξεην Αηγαίν Οη ππφινηπεο πεξηθέξεηεο θαιχπηνληαη ρξεκαηνδνηηθά κέζσ ησλ εθρσξήζεσλ ζηελ ΔΤΓ «Φεθηαθή χγθιηζε» απφ ηα αληίζηνηρα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. Σν ΔΠ πεξηέρεη δξάζεηο ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο: Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε αμηνπνίεζε ΣΠΔ ΣΠΔ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο Σν Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» έρεη εζληθφ ραξαθηήξα θαη αληαλαθιά πιήξσο ηελ Φεθηαθή ηξαηεγηθή ηεο ρψξαο, αλαπηχζζνληαο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ 13 πεξηθεξεηψλ (ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο θαη κεηαβαηηθήο ζηήξημεο). Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο (δεκφζηα δαπάλε) ησλ πξάμεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ βάζεη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ΔΠ ζην ζχλνιν ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ππνινγίδεηαη ζε 1,965 εθαη. Η αλάιπζε ηνπ πνζνχ θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (ζε εθ. ): Φεθηαθή χγθιηζε Κεληξηθή Μαθεδνλία Γπηηθή Μαθεδνλία ηεξεά Διιάδα Αηηηθή Νφηην Αηγαίν χλνιν Γεληθφο ηφρνο Γεληθφο ηφρνο ΑΠ ,5 Γεληθφο ηφρνο ΑΠ ,5 χλνιν ηηο νθηψ «Πεξηθέξεηεο Ακηγνχο ηφρνπ χγθιηζεο» ην Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» έρεη πξνυπνινγηζκφ ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο ηάμεο ησλ 1,147 εθ, κε θνηλνηηθή ζπλδξνκή Κ εθ, (ΔΣΠΑ) ηα νπνία θαηαλέκνληαη αλά Άμνλα σο εμήο:

11 ΑΜΝΛΔΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ % ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ Θ.Π. (εθ. ) Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 402,00 46,70% κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ΣΠΔ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 442,00 51,40% Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο 16,00 1,90% ΠΛΝΙΝ 860,00 100,00% (ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε) Ο θνξέαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» είλαη, ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε». Δπίζεο, γηα ην ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» έρνπλ νξηζηεί δχν ελδηάκεζνη θνξείο, ε «Φεθηαθέο Δληζρχζεηο Α.Δ.» θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Πέξα απφ απηνχο, κπνξνχλ λα νξηζηνχλ, αλ θάηη ηέηνην απαηηεζεί, θαη άιινη ελδηάκεζνη θνξείο δηαρείξηζεο ή πινπνίεζεο Ρν επξχηεξν πεξηβάιινλ θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ ΔΞ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» Σα πεξηερφκελα θαη νη ζηξαηεγηθέο ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» είλαη πξντφλ ηφζν ησλ γεληθφηεξσλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ζηξαηεγηθψλ, φζν θαη ηεο παξνχζαο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο. ε επίπεδν ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, ην ΔΠ απνξξέεη απφ ηηο παξαθάησ θνηλά απνδεθηέο πνιηηηθέο: ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο: o Αλάδεημε ηεο ΔΔ ζηελ αληαγσληζηηθφηεξε νηθνλνκία γλψζεο o Η νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ αλάπηπμε, θνηλσληθή ζπλνρή, πιήξε απαζρφιεζε θαη ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ Κνηλνηηθέο ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο γηα ηε πλνρή: o Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ΔΔ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο γηα επελδχζεηο θαη απαζρφιεζε o Βειηίσζε γλψζεσλ θαη θαηλνηνκίαο γηα ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο o Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο Δπξσπατθή ηξαηεγηθή i2010 γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο: o Γεκηνπξγία εληαίνπ Δπξσπατθνχ ρψξνπ ηεο Πιεξνθνξίαο o Δπελδχζεηο ζε έξεπλα θαη ηερλνινγία γηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο o Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο κέζσ κίαο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο : o Γηεχξπλζε αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο Διιάδαο o Δπηηάρπλζε ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο o Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο άλσ ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ o Μέζσ ησλ παξαπάλσ, επίηεπμε πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο θαη o Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ: o Δλίζρπζε απαζρφιεζεο, αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή o Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ησλ επθαηξηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη ΣΠΔ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 7ν Πξφγξακκα Πιαίζην Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο: o Έξεπλα αηρκήο ζηηο ΣΠΔ o Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο

12 o Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αθαδεκατθνχ θαη εξεπλεηηθνχ θεθαιαίνπ ζηνλ ρψξν ησλ ΣΠΔ Παξά ην γεγνλφο φηη, ε παξνχζα θαηάζηαζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή βειηίσζε, ε ρψξα καο ζπλερίδεη λα ππνιείπεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ Διιάδα ππάξρεη αθφκα ζρεηηθά κηθξή απαζρφιεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο. ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ππάξρεη αχμεζε ηεο εθαξκνγήο ΣΠΔ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, σζηφζν ηα απνηειέζκαηα, (φπσο απηά εθθξάδνληαη απφ ην πνζνζηφ ρξήζεο Η/Τ απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο, απφ ηελ ζπλδεζηκφηεηα ζην Γηαδίθηπν θαη ηελ δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο) είλαη ρακειφηεξα απφ ηνπο επξσπατθνχο κέζνπο φξνπο. Η εηθφλα απηή εληζρχεηαη απφ ηηο ρακειέο, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΔΔ, δαπάλεο γηα εμνπιηζκφ θαη επελδχζεηο ΣΠΔ θαη ηελ ειάρηζηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Γίλεηαη ζαθέο φηη ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ εκπεδσζεί πιήξσο νη σθέιεηεο απφ ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε, έρεη ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο παξά ηελ ππνδνκή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ γίλεηαη ζαθέο φηη, παξά ηελ κέρξη ηψξα πξφνδν, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο ζηελ δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, κε ηελ ζπλνιηθή εηθφλα λα δείρλεη ζεκαληηθή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Αθφκε, ην πνζνζηφ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, αλ θαη έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, παξακέλεη ρακειφ, φπσο θαη ν αξηζκφο ησλ πνιηηψλ πνπ αμηνπνηνχλ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα, νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη δελ είλαη πξνζβάζηκεο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, κε απνηέιεζκα λα απνθιείνληαη απφ ηελ ρξήζε ηνπο. Παξφκνηα είλαη ε θαηάζηαζε κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ γεληθά θαη ηνπ δηαδηθηχνπ εηδηθφηεξα γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. πλνπηηθά, ελψ ππάξρεη γεληθή πξφνδνο, ε γεληθή ζέζε ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΔΔ-25 ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ δσήο κέζσ ησλ ΣΠΔ παξακέλεη κε ηθαλνπνηεηηθή. Καηά ηελ πεξίνδν ε εζληθή ζηξαηεγηθή ζηηο ΣΠΔ ππνζηεξηδφηαλ απφ ην ΔΠ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». Σν ΔΠ ΚηΠ πινπνίεζε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ δξάζεσλ ζηνπο άμνλεο «Παηδεία θαη Πνιηηηζκφο», «Πνιίηεο θαη πνηφηεηα δσήο», «Αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε» θαη «Δπηθνηλσλίεο». Σα έξγα ηνπ ΔΠ ΚηΠ έθαλαλ ηα πξψηα θξίζηκα βήκαηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε (φπσο π.ρ. δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο κε ηνλ δεκφζην ηνκέα) θαη ελίζρπζαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, θπξίσο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Χζηφζν, ην ΔΠ ΚηΠ ζπλάληεζε πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ, εκθαλίδνληαο ην θαηλφκελν λα ππάξρεη δπζαλαινγία αλάκεζα ζηελ πςειή δήηεζε απφ ηνπο Σειηθνχο Γηθαηνχρνπο θαη ηα πινπνηεκέλα απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, νη δπζθνιίεο πνπ εκθαλίζηεθαλ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: o o Η εκπινθή πνιιψλ θνξέσλ ζηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ πξνθάιεζε δπζθνιίεο ζηνλ ζπληνληζκφ ηνπο Σν ΔΠ ΚηΠ έθεξε θαηλνηνκίεο ζηηο εζληθέο ππνδνκέο θαη ζηνλ Γεκφζην Σνκέα, νη νπνίεο, φπσο είλαη θπζηθφ, δελ κπφξεζαλ λα ελζσκαησζνχλ εχθνια ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε

13 o Η αλππαξμία πξνεγνχκελσλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ αλζξψπσλ, ηθαλνηήησλ θαη δηεξγαζηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ Σειηθψλ Γηθαηνχρσλ ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο απφ ην ΔΠ ΚηΠ απνηεινχλ ηηο βάζεηο γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε». Οη αλάγθεο πνπ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη δηαρσξίδνληαη ζε δχν επξείεο θαηεγνξίεο, ηεο «βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ» θαη ηεο «βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ». Αλαιπηηθφηεξα, ππάξρνπλ νη παξαθάησ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο: Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ Αλάγθεο ςειήο πξνηεξαηφηεηαο Δπηπιένλ αλάγθεο Πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ΣΠΔ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ κε έκθαζε ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο Δπέθηαζε ησλ παξερφκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα πξνο επηρεηξήζεηο Δλίζρπζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην Γεκφζην ηνκέα Δλνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο Αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηζκνχ ηνπ θιάδνπ ησλ ΣΠΔ πξνο ελίζρπζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο Γεκηνπξγία επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ πνπ αμηνπνηνχλ ΣΠΔ Αχμεζε ηεο αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο κε αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ Αλάγθεο ςειήο πξνηεξαηφηεηαο Δπηπιένλ αλάγθεο Δλίζρπζε Ιζφηηκεο πξφζβαζεο φισλ ησλ πνιηηψλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Δπξπδσληθφηεηα λνηθνθπξηψλ - Η/Τ ζε πνιίηεο Πξνζβαζηκφηεηα ζε ΑΜΔΑ) Δλίζρπζε ζπκβνιήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Σειεθπαίδεπζε - Δθπαίδεπζε κε ςεθηαθφ πεξηερφκελν - Φεθηαθά Πξνγξάκκαηα «Γηα Βίνπ κάζεζεο») Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ςεθηαθά δηαζέζηκσλ Γεκφζησλ ππεξεζηψλ κε εμαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο πςειήο πνηφηεηαο θαη αζθαινχο παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνο ηνπο πνιίηεο Δμαζθάιηζε ησλ φξσλ εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ Δλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ πνιίηε (portals, info kiosks, digital TV, εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θιπ) Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη πνιηηψλ 1.3 Γνκή ηνπ ΔΞ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» Ξεξηθέξεηεο ζπκκεηνρήο θαη γεσγξαθηθή θάιπςε Σν ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» ρξεκαηνδνηεί έξγα ζηηο 8 πεξηθέξεηεο: o Αλαηνιηθή Μαθεδνλία - Θξάθε

14 o o o o o o o Πεινπφλλεζνο Θεζζαιία Ιφληνη Νήζνη Ήπεηξνο Κξήηε Γπηηθή Διιάδα Βφξεην Αηγαίν Οη πεξηθέξεηεο απηέο απνηεινχλ ηηο πεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο. Σν Δ.Π., ελψ ρξεκαηνδνηηθά εζηηάδεηαη ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο Ακηγνχο ηφρνπ χγθιηζεο, ελζσκαηψλεη ηηο αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο ζηνλ ρψξν ησλ ΣΠΔ θαη ζηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα θαηεγνξίεο πξάμεσλ «Φεθηαθήο χγθιηζεο» νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζε Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο 5 Πεξηθέξεηεο Μεηαβαηηθήο ηήξημεο: o o o o o Αηηηθή ηεξεά Διιάδα Νφηην Αηγαίν Κεληξηθή Μαθεδνλία Γπηηθή Μαθεδνλία ηηο πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο, ην ςεθηαθφ άικα ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ζπλδέεηαη κε δηαθξηηέο παξεκβάζεηο ζηήξημεο ηεο δηείζδπζεο θαη ρξήζεο ΣΠΔ αληίζηνηρεο κε απηέο ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε», νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ κε ηελ ηαπηφρξνλε αληηκεηψπηζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ (επηηαρπληηθέο, ζηαζεξνπνηεηηθέο. θαη δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο). Η ζχλδεζε ηνπ ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε κε ηα αληίζηνηρα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα γίλεηαη: ε επίπεδν πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, κέζσ ζπλεξγαζίαο ησλ αληίζηνηρσλ Οκάδσλ ρεδηαζκνχ Πξνγξάκκαηνο (ΟΠ) θαη ζπληνληζκνχ κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο. ην επίπεδν απηφ, δηαζθαιίδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ εζληθνχ κε εθείλεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ / ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ε επίπεδν πξνγξακκαηηθήο πινπνίεζεο, κέζσ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηξαηεγηθψλ νξγάλσλ ηνπ ΔΠΑ ε επίπεδν εμεηδίθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ παξεκβάζεσλ, κέζσ ηνπ λένπ «πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ» (ΓΔ), ην νπνίν θαιχπηεη ζεζκηθά ην ΔΠΑ ΑΜΝΛΔΠ θαη ζηφρνη Σν ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο/ γεληθνχο ζηφρνπο: o o o Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε αμηνπνίεζε ΣΠΔ ΣΠΔ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο ΓΔΛΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 1: ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΝΡΖΡΑΠ ΚΔ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΡΞΔ Ο πξψηνο γεληθφο ζηφρνο αθνξά ζηε δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ θαηλνηνκηψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο

15 Οη παξεκβάζεηο ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ 1 κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο εηδηθνχο ζηφρνπο: Δηδηθφο Πηφρνο 1 Δηδηθφο Πηφρνο 2 Δηδηθφο Πηφρνο 3 Δηδηθφο Πηφρνο 4 Πξνψζεζε ρξήζεο ΣΠΔ ζε επηρεηξήζεηο Παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο & βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα κε ηελ ρξήζε ΣΠΔ Δλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ ησλ ΣΠΔ ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία Πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο πνπ αμηνπνηνχλ ΣΠE Δηδηθφο ζηφρνο 1: Ξξνψζεζε ρξήζεο ΡΞΔ ζε επηρεηξήζεηο Η πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ θαηλνηνκηψλ, απνηειεί ην θχξην κέζν βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο ΜΜΔ, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ζε λέεο επελδχζεηο ζε ΣΠΔ φζν θαη ζε θίλεηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο ρξήζεο ηνπο. Δθηηκάηαη φηη ζεκαληηθά νθέιε ζα πξνέιζνπλ απφ δξάζεηο φπσο ελδεηθηηθά: Παξεκβάζεηο γηα ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο γηα λέεο ηερλνινγίεο Γξάζεηο ζηνρεπφκελεο αλάδεημεο ησλ σθειεηψλ ησλ ΣΠΔ αλά θιάδν ηεο νηθνλνκίαο Παξεκβάζεηο ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο κέζσ ΣΠΔ, κε κεηξήζηκνπο ζηφρνπο Δλέξγεηεο δηάρπζεο Δπξσπατθψλ θαιψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ ζε ΣΠΔ Δλέξγεηεο δηάρπζεο ησλ εζληθψλ θαιψλ πξαθηηθψλ Γξάζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο αλάπηπμεο επξπδσληθψλ δηθηχσλ ζηελ πεξηθέξεηα. Δηδηθφο Πηφρνο 2: Ξαξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο & βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα κε ηελ ρξήζε ΡΞΔ Θα πξνβιεθζνχλ κέηξα πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην δεκφζην ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε πξφζεζε γηα ηελ δηελέξγεηα ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, πξνσζψληαο ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηελ δηαθάλεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Αλαιπηηθά, έρνπλ πξνβιεθζεί ηα παξαθάησ κέηξα: Αλάπηπμε θφκβσλ ζπλαιιαγψλ, ζηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ ζπλαιιαγέο θαη κε ηνλ δεκφζην ηνκέα Απινχζηεπζε γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ ρξήζε ΣΠΔ Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ Ηιεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε πξνκεζεηψλ θαη δηαδηθαζίαο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ πξάμεσλ Γξάζεηο ελίζρπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ ζθφπηκε θξίλεηαη ε αλάπηπμε δνκψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απινχζηεπζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη εζληθήο εκβέιεηαο δνκέο φπσο ειεθηξνληθά θέληξα κηαο ζηάζεο (one-stop-shops) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε παξερφκελεο ππεξεζίεο

16 πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηφζν ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ (ειεθηξνληθή νξγάλσζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ, δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο δηεθπεξαίσζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έλαξμε κηαο λέαο επηρείξεζεο, δηεμαγσγή ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θ.α.) φζν θαη πιεξνθνξηαθά (αλαδήηεζε θιαδηθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ, αλαδήηεζε ζηειερψλ θ.α.). Δηδηθφο Πηφρνο 3: Δλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ ησλ ΡΞΔ ζηελ Διιεληθή Νηθνλνκία Ο ζπγθεθξηκέλνο εηδηθφο ζηφρνο πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηηο αθφινπζεο παξεκβάζεηο: Γεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ, κε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο Αλάπηπμε ςεθηαθψλ κεραληζκψλ εζληθήο εκβέιεηαο γηα ηελ πξνβνιή ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ΣΠΔ ζην εμσηεξηθφ Δηδηθφο Πηφρνο 4: Ξξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο πνπ αμηνπνηνχλ ΡΞE Η αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζε ηνκείο πνπ αμηνπνηνχλ ΣΠΔ απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κέζσ ρξήζεο ΣΠΔ. Μεηαμχ ησλ δξάζεσλ γηα ηνλ εηδηθφ ζηφρν 4 πεξηιακβάλνληαη: Αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε επηηπρεκέλσλ κνληέισλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο Αλάπηπμε δνκψλ ελεξγνχ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηδεψλ, εμεχξεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, βαζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, θαηεπζχλζεσλ επέθηαζεο, δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θ.α. Υξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ ΓΔΛΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 2: ΡΞΔ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ Οη παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη λα πινπνηεζνχλ θαηά ηε λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν έρνπλ σο επίθεληξν θαη ηειηθφ επσθεινχκελν ηνλ πνιίηε ζηηο πεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο. Η σθέιεηα ηνπ πνιίηε ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο εμεηδηθεχεηαη ζε 2 Δηδηθνχο Πηφρνπο: Δηδηθφο Πηφρνο 5 Δηδηθφο Πηφρνο 6 Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ΣΠΔ Ιζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ Φεθηαθή Διιάδα Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηνλ πνιίηε Δηδηθφο Πηφρνο 5: Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ΡΞΔ Ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ Τεθηαθή Διιάδα Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν απνηειεί ε ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηε γλψζε, ε δηαζεζηκφηεηα ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαζψο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζε φιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο (γεσγξαθηθέο, ειηθηαθέο, άηνκα κε αλαπεξία θιπ.). Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, ζα πινπνηεζνχλ, κεηαμχ άιισλ δξάζεηο:

17 Πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ Δμαζθάιηζεο φξσλ εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο ζε ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη δξαζηεξηφηεηεο Δθαξκνγψλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε θαζεκεξηλψλ ελεξγεηψλ ηνπ πνιίηε (π.ρ. portals πιεξνθνξηψλ, ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, βάζεηο δεδνκέλσλ αγξνηηθνχ ρψξνπ θηι) Μεραληζκψλ γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ Αλάπηπμεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ Δλίζρπζεο ηεο ζρνιηθήο ππνδνκήο ΣΠΔ θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ Δηδηθφο Πηφρνο 6: Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηνλ πνιίηε Οη ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθέο κε ηελ επέθηαζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ απφ νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ φπσο π.ρ. ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ). Σν ΔΠ απνζθνπεί ζηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα θαηαλαιψλεη ν πνιίηεο ζε ζπλαιιαγέο κε ην Γεκφζην θαη ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ πνιηηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο απηέο. Δλδεηθηηθά, πξνηείλνληαη δξάζεηο: Αλαζρεδηαζκφο θαη ςεθηαθή δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ θαηάινγν ησλ 20 βαζηθψλ πνπ δελ είλαη αθφκα πιήξσο δηαζέζηκεο ή/θαη ησλ ππεξεζηψλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ρέδην i2010, ηνρεπκέλεο ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ηεο πεξηθέξεηαο βάζεη ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ. πξνβνιήο ηνπ εζληθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ηνπ Διιεληθνχ ζηνηρείνπ αλά ηνλ θφζκν Οινθιήξσζεο πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη δηαθαλή ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ απφ νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. Αλάπηπμεο εληαίσλ ζεκείσλ πξφζβαζεο ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θάζε είδνπο (κέζσ portals, infokiosks), ε ππνζηήξημε κε εληαίν ηξφπν ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ (remote, services, digital TV, ζπζηήκαηα επαπμεκέλεο θαη εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θιπ) θαη ε παξνρή πξνζσπνπνηεκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε (π.ρ. πιεξνθφξεζε αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ καζεηηθή ή θνηηεηηθή ηδηφηεηα, θ.α.). Αλάπηπμεο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα πξνζσπηθά έγγξαθα (πηζηνπνηεηηθά), θαζψο θαη ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ζα θηάζνπλ ηνπιάρηζηνλ κέρξη επίπεδν 3. Έκθαζε ζηελ πηνζέηεζε ηεο αξρήο ηνπ «ρεδηάδνληαο γηα Όινπο» εληάζζνληαο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πξνζβαζηκφηεηαο ζε ΣΠΔ γηα άηνκα κε αλαπεξία ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ Σν πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» δηαξθεί απφ ην 2007 κέρξη ην ηέινο ηνπ Η ελδεηθηηθή εηήζηα θαηαλνκή ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζε φηη αθνξά ζηνπο πφξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

18 - 18 -

19 2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ Ζ αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα (on going) ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ απνηππψλεηαη κε ηε κνξθή κηαο ζεηξάο αμηνινγήζεσλ. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη λα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή, ηελ εθηέιεζε ελφο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηηο αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Δ.Π., κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ησλ εθξνψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη λα ζπζηήζεη, εάλ είλαη απαξαίηεην, δηνξζσηηθά κέηξα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε γηα ηζρπξφηεξε ζχλδεζε κεηαμχ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ. Οη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ην Ν.3614/2007 έρνπλ ηελ επζχλε λα νξγαλψζνπλ, λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη αμηνινγήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 48 (3) ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006 θαη αθνξνχλ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (Δ.Π.) πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 47 ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνχ, θαζψο θαη φηη ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο ΓΔΛΗΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΔΟΥΡΖΚΑΡΑ Παξαθάησ δηαηππψλνληαη ηα εξσηήκαηα ζηα νπνία ε Αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα «απαληήζεη» ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο πνπ ππνβάιιεηαη. Δπηζεκαίλεηαη φηη, θάζε αμηνινγεηηθφ εξψηεκα ζα πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη ν Α ζα πξέπεη λα πξνρσξεί ζε ηεθκεξησκέλεο θαη πινπνηήζηκεο πξνηάζεηο. Η δνκή ηεο έθζεζεο είλαη ζθφπηκν λα αθνινπζήζεη ηε ζεηξά ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλ ππφ ηε κνξθή θεθαιαίσλ θαη ππνθεθαιαίσλ: ΔΛΝΡΖΡΑ Α: Απνηίκεζε ηεο ζπλερηδφκελεο νξζφηεηαο θαη ζπλέπεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο Α.1. Καηά πφζν ε ζηξαηεγηθή ηνπ ΔΠ εθηηκάηαη φηη παξακέλεη επίθαηξε; Πσο αμηνινγείηαη ε ζπλέπεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί; (ζην πιαίζην απηφ ν Α ζα πξέπεη λα εμεηάζεη επίζεο θαη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο θαηαλνκήο πφξσλ ηνπ ΔΠ ζηνπο θσδηθνχο ζέκαηνο πξνηεξαηφηεηαο θαζψο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ ΔΠ, εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ιήςεο απφθαζεο γηα αλαζεψξεζή ηνπ). Πσο αμηνινγείηαη ε ζπλέπεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απφ ην επίπεδν ησλ επηιεγκέλσλ έξγσλ κέρξη ην επίπεδν ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο; Πσο αμηνινγνχληαη νη ζπλέξγεηεο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε παξεκβάζεηο άιισλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ (εθφζνλ ππάξρνπλ); Καηά πφζν ε SWOT αλάιπζε παξακέλεη επίθαηξε θαη πνηεο πηζαλέο αιιαγέο θξίλνληαη απαξαίηεηεο; Πσο αμηνινγείηαη ε αληαπφθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην Δπξσπατθφ ρέδην γηα ηελ Αλάθακςε ηεο Οηθνλνκίαο (COM (2008) 876/3) θαη ηδηαίηεξα ζην παθέην ηεο Πνιηηηθήο ζπλνρήο (COM(2008) 876), θαζψο θαη ε πξφνδνο πηνζέηεζεο ησλ κέηξσλ πνπ πξνηείλνληαη ζε απηφ; Δθηηκάηαη φηη έρνπλ επέιζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηδηαίηεξα σο απνηέιεζκα επίδξαζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο;

20 Κξίλνληαη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππφ ην πξίζκα ησλ ζρεηηθψλ εμειίμεσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ αλάθακςεο θαη πνηέο; (εάλ λαη, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη πξφηαζε επηθαηξνπνίεζεο ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάιπζεο κε βάζε ηηο πξφθαηεο εμειίμεηο θαη ζρεηηθή ηεθκεξίσζε γηα ηξνπνπνηήζεηο). Α.2. Πσο νη παξεκβάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρνπλ ζπκβάιιεη έσο ηψξα ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΔΠΑ ζε φξνπο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ; Πσο αμηνινγείηαη ε ζπλεηζθνξά ησλ πινπνηεζέλησλ/ζε εμέιημε παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο θαη ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο (ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ, ηηο Οινθιεξσκέλεο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε θαη ηηο ζπζηάζεηο ησλ Δαξηλψλ Δπξσπατθψλ πκβνπιίσλ γηα ηελ Διιάδα), θαη θπξίσο ηηο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο, φπσο απηέο απνηππψζεθαλ ζην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. ΔΛΝΡΖΡΑ Β: Αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞ Β.1. ε πνην βαζκφ εθηηκάηαη φηη ην ζχζηεκα πνζνηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο παξακέλεη νξζφ θαη αμηφπηζην; Δπαιεζεχεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ; ε πνην βαζκφ εθηηκάηαη φηη έρεη ηεξεζεί ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο; Καηά πφζνλ νη κέζνδνη ζπγθέληξσζεο ησλ δεδνκέλσλ θξίλνληαη αμηφπηζηνη θαη επίθαηξνη; Σν ζχζηεκα δεηθηψλ επηηξέπεη λα δίδεηαη αθξηβήο θαη επίθαηξε εηθφλα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠ θαη λα ηξνθνδνηεί κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε; (Η αλάιπζε ηνπ εξσηήκαηνο Β.1 αθνξά ζηνπο δείθηεο θνξκνχ - Core indicators ζηνπο δείθηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο θάλνληαο ρξήζε θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δεηθηψλ ζε επίπεδν πξφζθιεζεο. ην πιαίζην ηνπ εξσηήκαηνο απηνχ απαηηείηαη λα γίλεη αλαιπηηθή απνηχπσζε ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ θαη ησλ παξαδνρψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηηκή θάζε δείθηε. Δηδηθφηεξα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε απνηχπσζε ηνπ ηξφπνπ πνπ νη δείθηεο ζε επίπεδν Θέκαηνο Πξνηεξαηφηεηαο/θαηεγνξίαο πξάμεο ζπλδένληαη κε ηνπο δείθηεο ζε επίπεδν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο θαη Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Πνζνηηθή- Πνηνηηθή Αλάιπζε) θαζψο θαη ε αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ «ηξνθνδνηνχληαη» (κφλν) απφ ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο, αιιά απαηηνχλ έξεπλεο ή αμηνινγεηηθέο κειέηεο. Β.2. Δθηηκάηαη φηη ελδερφκελεο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πνζνηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο επεξεάδνπλ ην ζχζηεκα δεηθηψλ ηνπ ΔΠΑ; (εάλ λαη, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζπζηάζεηο γηα ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ζχζηεκα δεηθηψλ ΔΠΑ). Β.3. Πνηα είλαη ε εθηίκεζε γηα ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ, ζηε βάζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο;

21 ΔΛΝΡΖΡΑ Γ: Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ Γ.1. Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο έσο ηψξα θαη ζε πνην βαζκφ έρνπλ επηηεπρζεί νη πνηνηηθνί, πνζνηηθνί θαη ρξεκαηνδνηηθνί ηνπ ζηφρνη, ζηε βάζε ησλ αξρηθά ηεζέλησλ ζηφρσλ εηζξνψλ, εθξνψλ, απνηειεζκάησλ; Δληνπίδνληαη θαη πνπ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο αξρηθνχο πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο ζηφρνπο; Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αηηίεο; Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ζηνπο νπνίνπο εθηηκάηαη ρακειφο βαζκφο επίηεπμεο γηα ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη πνηεο εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα είλαη νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαηξαπεί ε ηάζε απηή; Πνηεο εθηηκάηαη φηη είλαη νη πξνβιέςεηο αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ πνηνηηθψλ, πνζνηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠ έσο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ; Γ.2.Πσο νη πνζνηηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπλέβαιιαλ έσο ηψξα ζηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΑ; Πφζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηαη ε ζπκβνιή απηή; Γ.3.1. Δθηηκάηαη φηη κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη πνηνηηθνί (ηξαηεγηθνί, Γεληθνί θαη Δηδηθνί) θαη πνζνηηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο; Πσο πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο αξρηθήο θαηαλνκήο πφξσλ ηνπ ΔΠ ζηνπο θσδηθνχο ζέκαηνο πξνηεξαηφηεηαο επεξεάδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ ζε φξνπο απνδνηηθφηεηαο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ ΔΠΑ ζρεηηθά κε ην earmarking; Πνπ εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα απνδνηηθφηεηαο, ππεξβάζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο κε απνηέιεζκα πηζαλή δηαθνξνπνίεζή ηνπ; Πσο αμηνινγείηαη ε νηθνλνκηθή πξφνδνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έσο ηψξα; Δδψ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην πιαίζην δηαρείξηζεο ηεο πεξηφδνπ θαη εηδηθφηεξα νη θαηαλνκέο ησλ πφξσλ ζηνπο ηφρνπο χγθιηζεο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο/Απαζρφιεζεο, νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαλφλα απηφκαηεο απνδέζκεπζεο λ+2/λ+3, ην πιαίζην εηήζηαο ζηαδηαθήο απνκείσζεο ησλ πφξσλ ζε νξηζκέλα ΔΠ, θιπ. Γ.3.2. Πνηεο είλαη νη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο έσο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ; ΔΛΝΡΖΡΑ Γ: Αμηνιφγεζε ησλ κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο, δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ παξεκβάζεσλ Γ.1. Πψο αμηνινγείηαη ην πιαίζην δηαρείξηζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ επίηεπμε ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπ ζηξαηεγηθήο;

22 Πσο αμηνινγείηαη ε ζαθήλεηα, επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ πινπνίεζεο, παξαθνινχζεζεο, θαη ειέγρνπ; ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο βαζηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (φπσο πρ ηα θξηηήξηα επηινγήο πξάμεσλ, ε εηαηξηθή ζρέζε, ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ κε ην ΔΓΣΑΑΑ θαη ην ΔΣΑΛ, νη ηζρχνπζεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο αιιά θαη ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο - πνηνο θάλεη ηη, πσο θαη πφηε- ηα ζέκαηα δηαζθάιηζεο ηεο ζπκβαηφηεηαο κε ηηο Κνηλνηηθέο πνιηηηθέο, ε πηζηνπνίεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο Γηθαηνχρσλ, ηα ζέκαηα ζχζηαζεο/νξγάλσζεο θαη αξκνδηνηήησλ ησλ λέσλ Τπεξεζηψλ δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΑ, ην λέν πιαίζην εθρσξήζεσλ αξκνδηνηήησλ ζε ΔΦΓ/ΔΓΑ) σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ. Η αλάιπζε ζην πιαίζην ηεο ελφηεηαο Γ πξέπεη λα γίλεη κε γλψκνλα ην θαλνληζηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ζην επίπεδν ηνπ Πξνγξάκκαηνο (πρ ζρεηηθή λνκνζεζία, θξηηήξηα επηινγήο πξάμεσλ, εγθχθιηνη, νδεγνί, Γηαηάμεηο Δθαξκνγήο θιπ.) θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πιαίζην ηνπ ΔΠΑ (Ν. 3614/2007, χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ θιπ). Η αλσηέξσ επεμεξγαζία ζα απνηειέζεη ηκήκα ηνπ έξγνπ ησλ Α ζηελ πεξίπησζε ηνπ Παξαδνηένπ Γ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ην 2011 ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Αμηνιφγεζεο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη δεδνκέλνπ ηνπ νξηδφληηνπ ραξαθηήξα ηνπ ΓΔ ηέηνηεο αμηνινγηθέο εξγαζίεο ζα δηελεξγνχληαη κεηά απφ πξσηνβνπιία ηεο ΔΑ, ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ππ αξηζκ /ΔΤΑΑΠ/3543, ΔΛΝΡΖΡΑ E: Δηδηθά αμηνινγεηηθά εξσηήκαηα Δ.1 Πσο αμηνινγείηαη ε Πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο; Γεδνκέλεο ηεο έκθαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πινπνίεζε άπισλ ιεηηνπξγηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ΣΠΔ, ην ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» ζα πινπνηεζεί ζε πιαίζην ην νπνίν δελ αλακέλεηαη λα έρεη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο αληίζηνηρεο κε απηέο ησλ έξγσλ ππνδνκψλ, εηδηθφηεξα απηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξαξηήκαηα Ι θαη ΙΙ ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 85/337/EEC, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηηο Οδεγίεο 97/11/ECθαη 2003/35/EC. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζπληάρζεθε θάθεινο Πεξηβαιινληηθνχ Πξνειέγρνπ ηνπ ελ ιφγσ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαηά ηνλ νπνίν αμηνινγήζεθε φηη νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο δελ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Ο θάθεινο πξνσζήζεθε ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ (σο «αξκφδηα αξρή»), ε νπνία απνθάζηζε αξλεηηθά επί ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο ζε δηαδηθαζία ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ). Δ.2 Πσο αμηνινγείηαη ε νξηδφληηα εθαξκνγή θαη ζπκκφξθσζε: 1. Με ηηο αξρέο α) ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη β) ηεο κε δηάθξηζεο (εμαηηίαο ηνπ θχινπ, ηεο θπιήο ή ηεο εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ηεο ζξεζθείαο ήησλ πεπνηζήζεσλ, ηεο χπαξμεο αλαπεξίαο, ηεο ειηθίαο ή ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ) θαη 2. Με ην θξηηήξην ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Άξζξν 16 Καλ. 1083/2006), φπσο έρεη εμεηδηθεπζεί κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π., ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην εμήο: «Δμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξάμε/δξάζε ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ΑκεΑ, σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θαη ηελ πιεξνθφξεζε κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Οη δεκφζηνη δηαδηθηπαθνί ηφπνη ή

23 δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πξέπεη θαη' ειάρηζηνλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ζην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο ΑΑ. Τπεξεζίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ή δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνπλ αλαιπηηθά ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη νδεγηψλ.» Δ.3 Σσξηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο ΔΠΞΑ: Αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηηο ρσξηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηνπ ΔΠΑ (βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, λεζησηηθψλ πεξηνρψλ θιπ). Δ.4 Έξεπλεο Ξεδίνπ: Δηο βάζνο αλάιπζε επηιεγκέλσλ παξεκβάζεσλ κε ηε δηεμαγσγή έξεπλαο πεδίνπ ζε δείγκα Γηθαηνχρσλ ή/θαη σθεινπκέλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ην πιαίζην απηφ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ησλ παξεκβάζεσλ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΑ, ζηηο πεξηπηψζεηο α) επηινγήο ησλ ηχπσλ παξεκβάζεσλ ζηηο νπνίεο ζα γίλεη ε έξεπλα πεδίνπ θαη β) ζηε κεζνδνινγία δηαηχπσζεο ησλ ζρεηηθψλ εηδηθψλ εξσηεκάησλ. Κάζε Αμηνιφγεζε πξνβιέπεηαη λα πεξηιακβάλεη 3 έσο 4 επηιεγκέλεο έξεπλεο, νη νπνίεο ζα νξηζηνχλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη Αλαζέηνπζαο Αξρήο 2.2. ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ Ρνκεαθφ θαη ρσξηθφ πεδίν εθαξκνγήο Σν έξγν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε , θαηά ηελ αλάιπζε ησλ αμηνινγεηηθψλ εξσηεκάησλ Α.2. Β,Γ,Γ θαη Δ πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε αλαθνξηθά κε ηηο 8 πεξηθέξεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ακηγή ηφρν χγθιηζεο, θαζψο θαη ηηο παξεκβάζεηο ησλ ΠΔΠ ζηηο 5 κεηαβαηηθέο πεξηθέξεηεο (ηφρνο 1 phasing out, θαη ηφρνο 2 phasing in) γηα ηηο νπνίεο ε ΔΤΓ ΔΠ Φ ηνπ ΤΠΟΙΑΝ έρεη νξηζζεί ΔΦΓ, θαηά ηα πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ηεο έρνπλ εθρσξεζεί απφ ηνπο αληίζηνηρνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο. Η αλάιπζε ηνπ εξσηήκαηνο Α.2. ζα γίλεη κε αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνξά ζηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην Γεληθφ ηφρν 6 ηνπ ΔΠΑ θαη εμεηδηθεχεηαη ζην ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε θαη ζηηο παξεκβάζεηο ησλ ΠΔΠ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ έρνπλ γίλεη νη ζρεηηθέο εθρσξήζεηο. Η αλάιπζε ηνπ αμηνινγεηηθνχ εξσηήκαηνο Α.1 ζα θαιχπηεη ην ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε. Η αμηνιφγεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη αλάιπζε αλά πεξηθέξεηα - ηδηαίηεξα ζηα εξσηήκαηα Β θαη Γ - γηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα πεξηιεθζεί ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ ΠΔΠ κία ζχλνςε φισλ ησλ παξεκβάζεσλ-ζπκπεξαζκάησλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ΔΠ Φ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή (ΓΑ ΔΠ Φ) έρεη ηελ επζχλε παξνρήο φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, ελψ ν Α ζα αμηνινγήζεη θαη ηηο παξεκβάζεηο ηεο Φεθηαθήο χγθιηζεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ΠΔΠ κεηαβαηηθήο ζηήξημεο ζηα αλσηέξσ εξσηήκαηα κε δηθή ηνπ κεζνδνινγία, ζηνηρεία θαη αλάιπζε / ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο ΓΗΑΘΔΠΗΚΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΟΥΡΝΓΔΛΥΛ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΓΔΛΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ Βαζηθή πεγή γηα ηελ αλάιπζε ηνπ Α ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηα πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ ΟΠ-ΔΡΓΟΡΑΜΑ. Τπεχζπλε γηα ηελ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή (ΓΑ ηνπ ΔΠ ζε ζπλεξγαζία, φπνπ απαηηείηαη, κε ηνπο ΔΦΓ ηνπ Πξνγξάκκαηνο)

24 Ο Α έρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ΔΦΓ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ ηνπ. Ο Α δχλαηαη λα απεπζπλζεί θαη ζε ΔΓΑ ησλ Πεξηθεξεηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ (πρ αλαθνξηθά κε ηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο θαη πγείαο/πνιηηηζκνχ εθφζνλ απνθαζηζζεί ε δηελέξγεηα δηαθξηηήο αμηνιφγεζεο ηνπ ηνκέα). Όπνπ αμηνπνηνχληαη άιιεο πεγέο ζηνηρείσλ εθηφο ΟΠ (π.ρ. ζηνηρεία ΔΦΓ/ΔΓΑ, εθηηκήζεηο ζηειερψλ ΔΤΓ θαη Γηθαηνχρσλ, βάζεηο δεδνκέλσλ Σερληθψλ πκβνχισλ θιπ), ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά, κε ζαθή δηάθξηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ ακηγψο απφ ην ΟΠ- ΔΡΓΟΡΑΜΑ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηο βάζνο αλάιπζεο επηιεγκέλσλ ζεκάησλ ζην πιαίζην ηεο Αμηνιφγεζεο (Δηδηθφ αμηνινγεηηθφ εξψηεκα Δ.5 Έξεπλεο Πεδίνπ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο πεδίνπ κε ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απφ δείγκα Γηθαηνχρσλ, Φνξέσλ Τινπνίεζεο ή σθεινχκελσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο αμηνιφγεζεο ζην ζεκείν πνπ αθνξά ζηε ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ, κε ζηφρν ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ λα νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα θαη αμηνπνηήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Οη Α ζην πιαίζην ηνπ Παξαδνηένπ Α (κεζνδνινγία ηεο αμηνιφγεζεο, βι. αλσηέξσ) ζα πξέπεη λα πξνηείλνπλ ηηο πεξηπηψζεηο (πρ. θαηεγνξίεο πξάμεσλ, ηειηθνί δηθαηνχρνη, εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα) γηα ηα νπνία εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζεί ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ΝΚΑΓΑ ΠΚΒΝΙΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ Σν νξγαλσηηθφ ζρήκα πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζα πξέπεη θαη ειάρηζηνλ λα δηαθξίλεη ηνπο εμήο ξφινπο: 1.Ο Τπεχζπλνο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο (ΤΑ): έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε ησλ εξγαζηψλ ηνπ πκβνχινπ. 2. Οκάδα Έξγνπ: Θα δεκηνπξγεζνχλ δηαθξηηέο ππν-νκάδεο ηνπ Αλαδφρνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΠ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ νη νπνίεο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ΤΑ αλαιακβάλνπλ επηκέξνπο επζχλεο θαη εξγαζίεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ. 3.Οκάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ: Η θχζε ηνπ έξγνπ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή εκπεηξνγλσκφλσλ κε εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία ζηα ζεκαηηθά πεδία ηνπ Δ.Π. Φεθηαθή χγθιηζε θαζψο θαη ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ελεξγεηψλ, πνηνηηθψλ αλαιχζεσλ, θαη ζρεδηαζκφ θαη δηεμαγσγή εξεπλψλ πεδίνπ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΡΥΛ ΠΡΔΙΔΣΥΛ ΡΝ Π.Α. 1. Τπεχζπλνο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο (ΤΑ) Ο ΤΑ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αζξνηζηηθά: Πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο Σερλνινγηθήο ή Θεηηθήο ή Οηθνλνκηθήο ή Γηνηθεηηθήο Καηεχζπλζεο Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ Γεθαεηή (10) θαη ειάρηζηνλ εκπεηξία ζε ηνκείο ζρεδηαζκνχ - δηαρείξηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηα δηαξζξσηηθά Σακεία ηεο ΔΔ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ Πέκπηε, 27 Ννεκβξίνπ 2014 Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ην λέν λνκνζρέδην ΔΠΑ 2014 2020 1. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ Σν φξακα γηα ηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 7/11/2011 Απ.Ππυη.: Οικ.:15705/3834 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ A Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ. Χ ρ ή ς τ ο σ Μ π ό γ α σ 6/2 / 2 0 1 3. Επιβλέπων καθηγητής: ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ. Χ ρ ή ς τ ο σ Μ π ό γ α σ 6/2 / 2 0 1 3. Επιβλέπων καθηγητής: ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ Α Ε Μ : 7 3 8 1 6/2 / 2 0 1 3 Θέμα: Πρώτεσ εκτιμήςεισ και ςχολιαςμοί ςτο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) τησ προγραμματικήσ περιόδου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη,

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη, ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΚΝΛΑΓΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε : Κσλζηαληηλνππόιεσο 45-49 Σαρ. Κώδηθαο : 8 55 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΑ 2007-2013 / ΔΠΑ 2014-2020 Πςλώνερ Ανάπηςξηρ για ηην Δλλάδα 2 ΔΠΑ 2007-2013 / Σι πεηύσαμε; εκαληηθή αύξηζη αποππόθηζηρ θνηλνηηθώλ πόξσλ Από 41,3% ηνλ Ινύλην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η Α Π Ο Φ Α Η Αθήνα, 3 Αςγούζηος 2011 Απ. Ππυη.: 506.... ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ηυν ςπ απιθμ. 9/28-06-2011 Ππακηικού για ηην αξιολόγηζη ηυν Οικονομικών Πποζθοπών πος ςποβλήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος διαγυνιζμού για ηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Βίικα ηλάλνγινπ.

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Βίικα ηλάλνγινπ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Διιεληθφ ΔΠΑ 2007-2013: κηα πξψηε θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο θαη ν πεξηθεξεηαθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ. ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ

ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ. ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ Πάξνο 14/03/2014 ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ ΚΟΗΝ. : ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 1 Πίνακασ Περιεχομένων I. Δηζαγσγή... 3 Βειηίσζε Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ... 4 Δλίζρπζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020)

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Νέν ΔΠΑ Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Πξνηεξαηφηεηεο & Αξρηηεθηνληθή Νέν ΞΔΚΙΝΗΜΑ 9 Γεθεκβξίνπ 2013 Σν Νέν ΔΠΑ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 φπσο απηφ ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ για τοςρ ΠΟΛΙΣΔ ΔΚΓΟΗ 1.4 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014 Δισαγωγή : ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ - Δηδηθή Υπεξεζία Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο - Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπ. Ξξνγξακκάησλ - Δηδηθή Υπεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα