ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Με ιην ένωση πλέον των κοινοτήτων, όπως έχονμε γράψει πολλές φορές, εκ φ ρ ά ζ ο ν τ α ς β έ β α ι α τις προσωπικές μας από ψεις, δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι ή δ η νέες π ρ ο ο π τ ι κ έ ς. Η μικρή μας εφημε ρ ί δ α, α π ό τότε π ο υ ξε κίνησε, με τα χ ω ρ ι α ν ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α, πο τέ δεν έ π α ψ ε ν α ενη μ ε ρ ώ ν ε ι κ α ι να π λ η ροφορεί τους α ν α γνώστες κ α ι γ ι α τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α της ευρύ τερης περιοχής. Η δ η ε ι σ έ ρ χ ε τ α ι σε ν έ α φ ά ση. Τ α γύρω χ ω ρ ι ά μας: ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ, Α Ν Ω ΡΑΒΕΝΙΑ, Κ Α Τ Ω ΡΑΒΕΝΙΑ - ΔΟΛΙΑΝΑ - [ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ Λ Α Μ Π Ρ Η Τ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Γιορτάσαμε κι εφέτος το Πάσχα στο χωριό μας μέσα στα λουλούδια και στην καταπράσινη φύση στον Δρυόφυτο Αγιο Νικόλαο. Μέσα απ' την πλούσια Ελληνική λογοτε χνία θα παραθέσουμε δύο κομμάτια από ποιήματα ποιητών που ύμνησαν και δόξασαν το Πάσχα: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες, όλοι, μικροί, μεγάλοι ετοιμαστήτε μέσα στες εκκλησιές τες δαφνοφόρες με το φως της χαράς συμμαζωχτήτεανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες ομπροστά στους Αγίους, και φιληθήτε φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη, πέστε Χριστός ανέστη, εχθροί και φίλοι. Δάφνες εις κάθε πλάκα έχουν οι τάφοι, και βρέφη ωραία στην αγκαλιά οι μανάδες γλυκόφωνα, κοιτώντας τες ζωγραφι σμένες εικόνες, ψάλλουνε οι ψαλτάδεςλάμπει το ασήμι, λάμπει το χρυσάφι από το φως που χύνουνε οι λαμπάδες κάθε πρόσωπο λάμπει απ' τ' αγιοκέρι, οπού κρατούνε οι Χριστιανοί στο χέρι. Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ Η Ανάσταση. Και γέμισε χαρά, λουλούδισε η ψυχή μου σαν το κρίνο κι ανοίγω της λαχτάρας τα φτερά, ψηλά, μες της αυγής τα φωτερά γαλάζιο εν' αστροφώς κι εγώ να γίνω. Ανάσταση. Τα σήμαντρα χτυπούν κι όλα τα δέντρα ανθίζουν πέρα ως πέρα. Στον κόσμο αυτόν ας μάθουν ν' αγαπούν όσοι το μίσος έσπειραν, κι ας πουν "Χριστός Ανέστη" ετούτη την ημέρα. ΣΤ. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ ΚΑΛΠΑΚΙ, ΝΕΓΡΑΔΕΣ και Χ Ρ Υ Σ Ο Ρ Α Χ Η, κάνουμε το νέο ΔΗΜΟ. ΤΟ ΔΗΜΟ Κ Α Λ Π Α Κ Ι Ο Υ. Η δια δ ι κ α σ ί α αυτή ε κ φ ρ ά ζει έντονο π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό, νέες ανησυ χίες, α π ο ρ ί ε ς, γ ι α το τι π ρ ό κ ε ι τ α ι α π ' ε δ ώ και π έ ρ α να σ υ μ β ε ί και νέες π ρ ο ο π τ ι κ έ ς ανοίγονται. Εδώ, όπως πολύ σ ω σ τ ά λέγεται, δεν π ρ ό κ ε ι τ α ι να γίνει η ε π ι σ κ ε υ ή ενός κτι ρ ί ο υ, α λ λ ά το κ τ ί σ ι μ ο εκ θεμελίων ενός κ α ι νούργιου οικοδομή ματος, ε ν ό ς ο ι κ ο δ ο μ ή μ α τ ο ς π ο υ θ α εγ γυάται τη συνέχιση της λ α μ π ρ ή ς ι σ τ ο ρ ί α ς των χ ω ρ ι ώ ν μ α ς. Ε ι σ ε ρ χ ό μ ε θ α δειλά δ ε ι λ ά στην προεκλογι κή π ε ρ ί ο δ ο του Ο κ τ ω βρίου, όπου νέοι εκλεγμένοι Δ η μ ο τ ι κ ο ί άρχοντες, θ' αναλά βουν το πράγματι βα ρύ έργον. Ολοι μας πρέπει να συστρατευτουμε στις νέες π ρ ο ο π τ ι κ έ ς, μ α κριά από προσωπικές επιδιώξεις και φιλο δοξίες, αρρωστημέ νους κομματισμούς και τ ο π ι κ ι σ μ ο ύ ς. Π ρ έ πει με ο μ ο ψ υ χ ί α σύμ πνοια, υπευθυνότητα ν' α ρ θ ο ύ μ ε π ά ν ω α π ό μικροεγωϊσμούς και με μ ο ν α δ ι κ ή ε π ι δ ί ω ξ η το κ ο ι ν ό σ υ μ φ έ ρ ο ν του Ν Ε Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ. Νέα, προβλήματα και ν έ α β ά σ α ν α, π ο υ όπως λέει κ α ι ο Π α π α διαμάντης "σάμπως νάχαν τ ε λ ε ι ω μ ό τ α Βά σανα του κ ό σ μ ο υ " κ ι αυτό ω ς μ ί α δ ι α π ί σ τ ω ση κι όχι ως δόση Συνέχεια στην σελίδα 3 Αφιερωμένο οε όϋονς τους Γεροπϋατανίτες μετανάοτες Μετανάστευση. Η φυγή από την πατρική γη με σκο πό τη μόνιμη ή την πρόσκαι ρη εγκατάσταση σε μια ξέ νη χώρα λέγεται μετανά στευση και οι άνθρωποι που μεταναστεύουν, μετανά στες. Η μετανάστευση είναι αρχαιότατο φαινόμενο για όλους τους λαούς και ιδιαί τερα για τους Ελληνες, που έχουν μέσα τους τον πόθο της φυγής από δίψα γνωρι μίας με ξένους μακρινούς τόπους και για την απόχτη ση υλικού και πνευματικού πλούτου. Ο πρώτος Ελληνας μυθι κός μετανάστης ήταν ο Οδυσσέας, που τη φυγή του, τις περιπέτειες του και την επιστροφή του στην πα τρική γη μας ιστορεί ο Ομη ρος στην περίφημη Οδύσ σεια του. Το μύθο του Οδυσσέα τον πραγματο ποίησαν οι αρχαίοι Ελληνες που μετανάστευαν σε ξέ νους τόπους, διέδωσαν τον Ελληνικό πολιτισμό και από χτησαν δύναμη, πλούτο και δόξα. Μ α και οι σύγχρονοι Ελ ληνες μεταναστεύουν από τη μικρή και φτωχή μας χώ ρα σε ξένους τόπους, όπου με την εξυπνάδα τους δη μιουργούν μια καλύτερη ζωή. Ωστόσο η νοσταλγία για την πατρίδα τους πιέζει πάντα. Οπου κι αν βρίσκωνται, είτε στην Αμερική ή την Αυστραλία, όπου ανθούν πολυάριθμες ελληνικές πα ροικίες, είτε στην Αφρική και την Ευρώπη ή όπου αλ λού, πάντα έχουν μέσα τους τον πόθο της επιστροφής. Πολλοί επισκέπτονται ταχτι κά την πατρική γη, για νάρθουν αργότερα να εγκατα σταθούν για πάντα και να περάσουν τα γερατειά τους ανάμεσα στους αγαπημέ νους τους συγγενείς, φίλους και συμπατριώτες. Η νοσταλγία αυτή, ριζωμέ νη από τα Ομηρικά χρόνια στους Ελληνες, τροφοδοτεί τη λαϊκή μούσα, που στα ωραία μας δημοτικά τρα γούδια ιστορεί τα κάθε λο γής βάσανα, τις πίκρες και τους καημούς της ξενιτιάς. Το παρακάτω δημοτικό τραγούδι δείχνει όλον τον πόθο του Ελληνα να μετανα στεύσει να γίνει ΐιΛούσιος, Συνέχεια στην 4η σελίδα

2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥΜΑΣ Η ευρύτερη περιοχή Πυκυνίου PIOUS Ενα παλιό ποίημα Αού μας λέει για τα βάσανα του αγρότη Bufovtivous xpovous κοι στη διάρκεια ins Τουρκοκροιία$ Είναι γνωστό ότι η Βυζαντι νή περίοδος αρχίζει το μ.χ. και τελειώνει το 1453 με την άλωση της Κ ω ν / πόλεως από τους Τούρκους. Στο διάστημα αυτό η Ηπει ρος διαιρείται διοικητικά σε Παλαιά και Νέα Ηπειρο, δύο Θέματα όπως ονομάζονταν τότε. Η Παλαιά Ηπειρος είχε πρωτεύουσα τη Νικόπολη και η Νέα το Δυρράχιο. Στο Θέμα Δυρραχίου περιλαμ βάνονταν και η βόρεια Ιλλυ ρία. Την τύχη των δύο αυτών θεμάτων ακολούθησε και το Πωγώνι. Το λυπηρό είναι ότι όλη αυτή η έκταση για αιώνες ήταν κάπως απομονωμένη και δέχτηκε τις επιδρομές των Σλαυοβουλγάρων με όλες τις συνέπειες. Α λ λ ά και γνώρισε την ακμή του αυτο τελούς και ανεξάρτητου Δε σποτάτου της Ηπείρου που ιδρύθηκε μετά το Την δε εποχή αυτή εμφανίζονται νέοι επιδρομείς: Σέρβοι, Βε νετοί και Αλβανοί. Στη μεγάλη αυτή χρονική περίοδο οι κάτοικοι της πε ριοχής αντιστέκονται στις επιδρομές και διασώζουν τον εθνισμό τους, τη γλώσ σα τους και τη θρησκεία τους. Οργάνωσαν την Αρχιε πισκοπή τους με έδρα τη Διπαλίτσα (Διός πόλις) και ανέδειξαν σπουδαίους Αρ χιεπισκόπους όπως ο Παρθένιος ( μ.χ.), Α Β α κούμ (812), τον Υπάτιο (815) και άλλους. Οργάνω σαν την παιδεία τους στα Μοναστήρια, ανέπτυξαν την οικονομία τους και την πολι τιστική ζωή. Από τις αρχές του 7ου αι ώνα, φέρεται γνωστή η ονο μασία Πωγωνιανή και Πωγώνιον. Σ' αυτή την περιοχή, σ' αυτή την επαρχία λειτουργεί επί αιώνες η Αρχιεπισκοπή Πωγωνιανής με έδρα τη Μολυβδοσκέπαστη Ιερά Μονή της Θεοτόκου. Εκεί ελειτουργούσε επί αιώνες η εμποροπανήγυρη "Πωγωνια νή", την οποία ο Αλή Πασάς μετέφερε στα Γιάννενα. Η έδρα του Μητροπολίτη (με τον τίτλο Αρχιεπίσκοπος) πα ρέμεινε εκεί μέχρι το 1863, όταν ονομάστηκε Μητρόπο λη Βελλάς και Κονίτσης. Και σήμερα όταν ο Μητρο πολίτης προσφωνείται Δρυϊνουπόλεως - Πωγωνιανής και Κονίτσης, αυτή την Πω γωνιανή εννοεί και όχι την σημερινή Πωγωνιανή, η οποία τότε ελέγονταν Βοστί να. Πωγωνιανή ονομάστηκε το Το Πωγώνι υποδουλώθηκε οριστικά στους Τούρκους το Τότε άρχισαν να επε κτείνονται στο Πωγώνι οι Αλ βανοί και από τότε η περιοχή Αλβανοκρατείται και Τουρκοκρατείται μέχρι το 1913, όταν ελευθερώθηκε. Στους μακρούς αυτούς αι ώνες της σκλαβιάς, τα δύο τμήματα, το βόρειο και το "Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ TQN ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤίΐΝ Υ Π Ε Υ θ Υ Ν Ο Χ Ϊ Υ Μ Φ ί Ι Ν Λ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΙΙΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Α Π Ο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΙΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Λ Ο Σ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Ε Η Σ - ΥΛΗΣ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653)41466 και (0651)26645 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοοιεϋονιαι ιί «χι δεν επιστρέφονται. Ο ι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν us' απόψεις εκείνων που υπογράφουν. ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ' Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η ' Πλ. Αρκιεπ. Σπυρίδωνος 8 ΤηΛ.: ΕΑΧ; ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ Αγαπημένε γεωργέ, καιρός να καταλάβεις το δίκαιο που δεν γνώρισες πρέπει και συ να λάβεις Καμμιά κυβέρνηση ποτέ δεν ήρθε να κυττάξει τον κόπο σου τον πόνο σου και τις πληγές ν' αλλάξει Ευχαριστώ δεν άκουσες από κανένα στόμα από καμμιά πολιτική από κανένα κόμμα. Ολοι από σένα απομυζούν τον καθαρό χυμό σου κι αν δεν αλλάξεις νούμερα έρχεται ο χαμός σου Μοιάζεις με μόσχο τριετή που αίσθηση δεν νοιώθει για μας δουλεύεις τρομερά λείπει σ' εσέ το "γνώθι" Νυχθημερόν εργάζεσαι τα μέλη σου παιδεύεις να κάμεις καλλιέργεια και χρήματα ξοδεύεις Σαν ωριμάσουν τα σπαρτά τα προϊόντα πάλι συγκομιδή συγκέντρωση ξανά το ίδιο χάλι Και σαν αρχίσει η πούληση αρχίζει και το δράμα στο ζύγισμα ξεπούλημα και η τιμή για κλάμα Κι αν κάνεις παρατήρηση πως η τιμή δεν φτάνει "φέρνουμε απέξω" σ' απαντούν δε σ' έχουμε ανάγκη. Κι αρχίζει από το μάτι σου δάκρυ πικρό να ρέει σου μένει ο κόπος διάφορο της Τράπεζας τα χρέη. Γι αυτό λοιπόν αγρότες μου καθόλου μην αργούμε Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η να κάνουμε βελτίωση να δούμε. Ν' αρχίσουν πλέον οι χαρές αγγέλων χορωδία αρκούνε πια τα ψέμματα μια τέτοια κοροϊδία. Παραμονές των εκλογών σε γράφουν για πελάτη κι από δευτέρα και μετά γυρίζουνε την πλάτη. Οι κάτοικοι των πόλεων θα πρέπει να γνωρίζουν τα χέρια του αγρότη μας ζωή σ' αυτούς χαρίζουν Ο γεωργός εργάζεται δεν γράφει με τη πέννα για να μη λείψει το ψωμί σαν το σαρανταένα Αγρότη ξύπνα φρόντισε νάχεις και συ πρωτεία να κάμεις την Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η σαν τ' άλλα σωματεία. Ικανοποίηση τιμών η μόνη προσδοκία στον γεωργό τον άσημο που ζει στην αδικία Αγρότη κοκορόμυαλε κι αγύριστο κεφάλι εσύ κερδίζεις τη δουλειά και τα λεφτά σου άλλοι. Δουλεύεις σαν αιχμάλωτος με ίδρωτα ποτίζεις κι αν περιμένεις προκοπή πάνω στην άμμο χτίζεις. Ποτέ χαρά δεν ένοιωσες ποτέ ψυχαγωγία ποτέ κακό δεν έκαμες ποτέ την απεργία Καντήλια με πετρέλαιο στο σπίτι σου το βράδυ δεν τρως ψωμί ξεκούραστος και φαγητό με λάδι. Ρετσίνα το κουστούμι σου και "λάστιχο" σκαρπίνι κανείς αγρότης δεν γελά μόνο φαρμάκι πίνει. Σου καταστρέφει τα σπαρτά η ξέρα κι η πλημμύρα και κάθε χρόνο συναντάς όλο την ίδια "μοίρα". Δεν το σκεφτήκανε ποτέ αυτοί που ζουν στη πόλη αν θα πεθάνει η ΑΓΡΟΤΙΑ θε να πεθάνουν όλοι... Χ.Λ. νότιο του Πωγωνίου δεν έχουν πάντοτε την ίδια πολι τική και Εκκλησιαστική Διοί κηση. Διοικητικώς ολόκλη ρο το Πωγώνι υπάγεται, για δύο αιώνες, στην Τουρκική Διοίκηση, της Μέσης Ηπεί ρου και την Υποδιοίκηση Πωγωνίου με έδρα τον Κακόλακκο. Κατόπιν επί ένα σχεδόν αιώνα, στην Ενιαία Τουρκική Διοίκηση με έδρα τα Γιάννενα. Επειτα για τρεις δεκαετίες, στην Υποδιοίκη ση Αργυροκάστρου και από το 1882 έως το 1913, στην Υποδιοίκηση ΑεσκοΒικίου το βόρειο τμήμα και στην Υποδιοίκηση Πωγωνίου με έδρα τη Βοστίνα (σημ. Πω γωνιανή) το νότιο Τμήμα. Εκκλησιαστικώς, η Επαρ χία, σ' όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ανήκει στην Αρ χιεπισκοπή Πωγωνιανής με έδρα τη Διπαλίτσα έως το και κατόπιν τμηματικά και ανάλογα με τα κατά και ρούς όρια τους στις Μητρο πόλεις Δρυϊνουπόλεως, Βελ λάς και Κονίτσης και κατό πιν Πωγωνιανής και Κονί τσης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι παλαιότερα, δεξιά του Αώου, υπήρχαν και άλλα χω ριά, που ανήκαν στην Αρχιε πισκοπή Πωγωνιανής, αλλά είχαν υποστεί καταστροφές και εκπατρισμούς των κατοί κων τους. Επίσης, στην Αρ χιεπισκοπή Πωγωνιανής ανή καν και τα χωριά ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ, Μαυροβούνι, Μεσοβούνι, Αγιος Μηνάς, Αρτσίστα, Τσερβάρι, Ανω ΡαΒένια, Κάτω ΡαΒένια, Δολιανά και Μόσιορη. Αθανάσιος Δέμος JJ ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ.: 0651/71108 Οικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ KEY HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Κ Α Ι ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , ,817796, ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 Γ Γ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ Ί65 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΚΑΙ J ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: 44101

3 ΠΑΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΑΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ 0 ΑΛΦΑΒΗΤΟ! ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Α = Α Λ Φ Α, Αλφα μου μεγάλη, και στον κόσμο δεν είν' άλλη. Β = ΒΗΤΑ, βάλε με το νού σου κι έλα με τους ορι σμούς σου. Γ = ΓΑΜΑ, γράψε μ' ένα γράμμα, για να περβατούμ' αντάμα. Δ = ΔΕΛΤΑ, δε σου φανερώνω της καρδούλας μου τον πόνο. Ε = Ε Ψ Ι Λ Ο Ν μου κυπαρίσσι, ποιος να σε πρωτοφιλήση. Ζ = ΖΗΤΑ, ζώνομαι τα φίδια, για τα δυό σου μαύρα φρύδια. Η = ΗΤΑ, είτε εσένα θέλω, είτ' ανύπαντρος πεθαίνω. Θ = Θ Η Τ Α, θέλω νάρθω να σε πάρω με παπά και με κουμπάρο. Ι = ΙΩΤΑ, γένομαι γιοφύρι να περάσ' ο τζιοβάί'ρης. Κ = Κ Α Π Π Α, κάλλη μου γραμμένα και στον κόσμο ξα κουσμένα. Λ = Λ Α Μ Π Δ Α, λάμπει ο πρόσωπός σου, τα μαλλιά σου κι ο λαιμός σου. Μ = Μ Η, μη μου κάνης με το μάτι, αγροί κώ κι εγώ κομμάτι. Ν = Ν Η, νέα εισ' ωραιότατη και στον κόσμο πλέον κά τι. Ξ = ϊ Η, ξένος είμαι, ποιος με πιάνει, κι αν με πάρη το ποτάμι; Ο = Ο Μ Ι Κ Ρ Ο Ν μου πορτοκάλλι, ποιος σου τάδωκε τα κάλλη; Π = Πάρε, λέγω, το μαχαίρι με το ιδικό σου χέρι. Ρ = Ρόϊδο είσαι και μυρίζεις και τον κόσμο δαιμονί ζειςσ = Στάσου, στάσου κομματάκι, όσο νάρθη το β ρ α δ ά κι. Τ = Το πουλί μου, το πουλί μου, κακιωμένο είναι μαζί μου. Υ = Υ Ψ Η Λ Ο Ν μου κυπαρίσσι, ποιος να σε πρωτοφιλήση; Φ = Φύλαξε τα δυό σου μάτια, γιατί γένομαι κομμά τια. Χ = Χύθηκε όλο μου το (γ) αίμα α π ' το στήθος μου για σένα. Ψ = Ψάλλω, τραγουδώ, φωνάζω, για να σας διασκε δάζω. Ω = Το ΩΜΕΓΑ τελειώνει και τον κόσμο ομορφαίνει. Ξ Ε Ν Ω Ν Α Σ Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 1998 Ν CCS Συνέχεια από την 1η σελίδα απαισιοδοξίας. Ε ί ν α ι χ ρ έ ο ς όλων μ α ς π ρ ο ς τον τ ό π ο μας, προς τα χ ω ρ ι ά μ α ς. Ν ' α ρ θ ο ύ μ ε στο ύ ψ ο ς των περιστάσε ω ν κ α ι των νέων π ρ ο ο π τ ι κ ώ ν της τ ο π ι κ ή ς κοινωνίας μας. Η εφημερίδα μας, θ' αγωνιστεί, θ α προ τείνει, θ α γ ρ ά ψ ε ι, θ α κριτικάρει, θα φωνά ξει κ ι ό σ ο ι νέοι δημό τες, μ α ς διαβάζουν, α ς προβληματιστούν, α ς έλθουν μ α ζ ί μ α ς, α ς πυκνώσουν τις τ ά ξεις μας, τις φ ω ν έ ς μ α ς, μ α ς λείπουν πολ λοί. Δεν π ε ρ ι σ σ ε ύ ε ι κανείς. Μ α κανείς! Σε κάθε χωριό υπάρχουν ά ν θ ρ ω π ο ι που ενδιαφέρονται για τον τ ό π ο τους, π ο υ κ α θ η μ ε ρ ι ν ά βιώ νουν τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α της τ ο π ι κ ή ς κ ο ι ν ω νίας. Π ο υ ' ν α ι ρ ι ζ ω μ έ νοι ε κ ε ί κ α ι θ έ λ ο υ ν ε κ ε ί ν α μείνουν. Α υ τ ο ί οι ά ν θ ρ ω π ο ι θ α πρέ πει να π ά ρ ο υ ν στα χέ ρ ι α τους κ α ι τις τύχες του νέου Δ ή μ ο υ μας. Οχι ξενόφερτοι που ζουν μακριά. Σαν πρώτη επικοινωνία μας -θα επανέλθουμε άλλωστε με άρθρα μ α ς - τονίζουμε ότι επιβάλλεται σε κ ο ι ν ή σ ύ σ κ ε ψ η, ό λ ω ν των εμπλεκομένων φορέ ΣΕΛΙΔΑ 3 npoortikcs ων των χ ω ρ ί ω ν μ α ς (Κοινοτικών Συμβου λίων, Πολιτιστικών Συλλόγων, Αγροτικών Συνεταιρισμών, Εκ κλησιαστικών Συμ βουλίων, αδελφοτή των ταξιδιωτών κ.λ.π.), με σ ο β α ρ ό τ η τα, υπευθυνότητα, με επιχειρηματολογία και με γ ν ώ μ ο ν α το κ ο ι ν ό σ υ μ φ έ ρ ο ν του νέου πλέον Δ Η Μ Ο Υ Μ Α Σ, να συζητήσουμε και να οριοθετήσουμε που π ρ έ π ε ι ν α κινη θούμε, μ ι α π ο υ η α π ό φ α σ η της κυβέρνη σης, ε ί ν α ι ο ρ ι σ τ ι κ ή και η έ ν ω σ η των κ ο ι νοτήτων π ρ α γ μ α τ ι κ ό τητα. Σ ' αυτή την νέα πραγματικότητα, υπάρχουν κ α ι α ν α φύονται π ο λ λ ά π ρ ο βλήματα. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά αναφέρω: (Δρόμος επικοινωνίας Κάτω Ραβενίων - Δολιανών Ανω Ραβενίων - Μαυ ροβουνίου Γεροπλατάνου, κ α τ α ν ο μ ή υπη ρ ε σ ι ώ ν, λ ε ι β ά δ ι α, ξυλευση, ν ε ρ ό, Κ έ ν τ ρ ο Υγείας, σχολεία, δω ρεές, κληροδοτήματα - κ τ η ν ο τ ρ ο φ ι κ ή υπο στήριξη - γεωπόνοι κτηνίατροι - σ ύ σ φ ι ξ η σχέσεων επικοινω νίας με Ν Ε Γ Ρ Α Δ Ε Σ και Χ Ρ Υ Σ Ο Ρ Α Χ Η ). Α υ τ ό ς ο τ ό π ο ς είναι δικός μας και όλων μας! Α ς μην α δ ρ α ν ή σουμε, όλοι μ α όλοι ας δραστηριοποιη θ ο ύ μ ε σ ή μ ε ρ α, γιατί α ΰ ρ ι ο ί σ ω ς νάνοι α ρ γά. Ο λ ο ι μ α ς έ χ ο υ μ ε δικαίωμα αλλά και καθήκον. Σωκράτης Mix. Οικονόμου ΟΛΑ ΑΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Βασιλίσσης Ολγας 111 Τηλ.: ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ * TOYWITIKA ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ * ΞϊΝίΙΝΑΧ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ * ΑΦΐ ΨΗΙΤΑΡΙΑ ΤΑΚΡΝΑ AW/urmoj. i / i M l Ο Ρ Α Ι ί Μ Α Ι Ϊ Κ ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ ) 41.S91-4t.463 Ε Ι Ο Χ Ι Κ Ο ΚΕΝΤΡΟ Ο ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ! ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ Ο Υ Ρ Λ Ο Υ Κ Α Σ ΤΗΛ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Στην πανέμορφη Τορώνη της Χ α λ ι κ ι δ ι κ ή ς σας περι μ έ ν ε ι η καταγάλανη κ α ι καθαρή θάλλασσα, ο λαμπε ρός ήλιος, το ωραίο κ λ ί μ α κ α ι το φιλικό περιβάλλον. Ολα αυτά θα τα απολαύ σετε κατά την διαμονή σας στα ε ν ο ι κ ι α ζ ό μ ε ν α δωμάτια του Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ Σ Κ Ο Ν ΔΡΑ - Π Ο Λ Α Ν Τ Α Σ ΚΡΕΤΣΗ. Το κάθε δωμάτιο δια θέτει δικό του μπάνιο, εξο πλισμένη κουζίνα και μπαλκόνι. ΑΩΜΑΤΙΑ w '» ΤΟΡΩΝΗ ΧΛΛΚΙΑΙΚΗΣ ΤΗΛ

4 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ Acpicpupcvo σε oaous xous μετανάστες ΣΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ Μ Ο Υ ΣΠΥΡΟ ΚΑΛΥΒΑ Σ υ ν έ χ ε ι α α π ό την 1 η σ ε λ ί δ α Ο παππούς μ ο υ έ σ β η σ ε στις Το κ ε ν ό π ο υ ά φ η σ ε είναι μ ε γ ά λ ο. Μ α ζ ί τ ο υ π ή ρ ε χ α ρ έ ς κ α ι λ ύ π ε ς. Η τ α ν α π ' τ ο Π ά π ι γ κ ο, ή ρ 8 ε σ τ ο ν Γ ε ρ ο π λ ά τ α ν ο μ α ζ ί με την ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ. Α γ ά π η σ ε τ ο ν έ ο του χ ω ρ ι ό κ α ι τους χωριανούς. Αγαπήθηκε α π ' όλους. Μ ε γ ά λ ω σ ε τα παιδιά του ε ξ α σ κ ώ ν τ α ς τ ο ε π ά γ γ ε λ μ α τ ο υ κτηνοτρόφου. Π έ ρ α σ ε δ ύ σ κ ο λ α χ ρ ό ν ι α, έ χ α σ ε τον π ρ ω τ ό τ ο κ ο γ ι ό του γ ε γ ο ν ό ς π ο υ τον λ ύ π η σ ε α φ ά ν τ α σ τ α, α υ τ ό ν κ α ι την γ υ ν α ί κ α του. Μ ε τ ά α π ό χ ρ ό ν ι α π έ θ α ν ε κ α ι αυτή π ι κ ρ α μ έ ν η. Εμεινε μ ό ν ο ς τ ο υ α φ ο ύ τ α π α ι δ ι ά του ξενιτεύτηκαν α ν α ζ η τ ώ ν τ α ς κάτι κ α λ ύ τ ε ρ ο. Τον π α π π ο ύ ό μ ω ς δ ε ν τον ξ ε χ ν ο ύ σ α ν. Ερχονταν α π ' την ξενιτιά κ α ι τον έ β λ ε π α ν σ υ χ ν ά. Α υ τ ό τ ο υ έ δ ι ν ε μ ε γ ά λ η χ α ρ ά κ α ι τον κ ρ α τ ο ύ σ ε στην ζ ω ή. Μ ο ν α δ ι κ ή σ υ ν τ ρ ο φ ι ά σ τ ο χ ω ρ ι ό είχε τ ο υ ς γ ο νείς μου. Ο παππούς μου είδε και καμάρωσε πολλά εγγόνια και δ ι σ έ γ γ ο ν α. Ο λ α τον λ ά τ ρ ε υ α ν κ α ι τα λ ά τ ρ ε υ ε. Η τ α ν ά ρ ι στος κυνηγός, γελαστός και ήσυχος άνθρωπος. Πάντα με τ ο χ α μ ό γ ε λ ο κ α ι τον κ α λ ό λ ό γ ο σ τ α χείλη. Η μ ο ί ρ α το έ φ ε ρ ε ν α φύγει μ α ζ ί με τον α γ α π η μ έ ν ο του φίλο Π ά ν ο Ιωάννου. Ο θ ά ν α τ ο ς τ ο υ με σ υ γ κ λ ό ν ι σ ε α φ ά ν τ α σ τ α. Είχα ιδιαί τ ε ρ η σ χ έ σ η μ α ζ ί τ ο υ. Μ ε γ ά λ ω σ α δ ί π λ α του έ χ ω υ π έ ρ ο χες α ν α μ ν ή σ ε ι ς π ο υ δ ε ν θ α λ η σ μ ο ν ή σ ω ποτέ. Μ ' α γ α π ο ύ σ ε π ο λ ύ κ α ι π α ρ ά λ λ η λ α α γ ά π η σ ε τον ά ν τ ρ α μ ο υ κ α ι τα π α ι δ ι ά μου. Η μ ο ρ φ ή του θ α μ α ς μείνει α ξ έ χ α σ τ η. Θ α τον θ υ μ ά μ α ι κ α ι θ α τ ο ν α γ α π ώ π ά ν τ α. Ε λ α φ ρ ύ ν α είναι το χ ώ μ α που θ α σ ε σ κ ε π ά ζ ε ι. αλλά και τη νοσταλγία του να γυρίσει πίσω στην πατρίδα. Βουλιούμαι μια, βουλιούμαι δυό, βουλιούμαι τρεις και πέντε βουλιούμαι να ξενητευτώ, να πάω μακριά στα ξένα. Κι ό σ α Βουνά 8έ να διαβώ 8έ να τα παραγγεί λω: "Βουνά μου μη χιονίσετε, κάμποι μη παχνιαστήτε, βρυσούλες και κρύα νερά να μη κρουσταλλιαστήτε ώσπου να πάω στην ξενητιά και πίσω να γυρίσω. Παρακαλάω το Θεό, Χριστό και Παναγία να είμαι γερός και τυχερός, νάρδω καζαντισμένος, να βρώ καλά το σπίτι μου κι όλους τους εδικούς μου. Να φέρω γρόσια και φλωριά κι ασήμι και λογάρ' και μούλα χρυσοκάπουλη και χρυσοστολισμένη ' χ ι ναχη τα πέταλα χρυσά και τα καρφιά ασημένια. Τη νοσταλγία για την πατρική γη και την αγάπη κάδε ξενητεμένου για τους δικούς του και προπά ντων τη μητέρα του μας τραγουδούν πολλά δημο τικά τραγούδια. Λίτσα Γκαντόλια ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Β Ε Λ Ε Ρ Ε Φ Ο Ν Τ Ο Υ 14 Κ Ο Λ Ο Κ Υ Ν Θ Ο Υ ΤΗΛ.: ΧΑΙΡΕ Ω ΧΑΙΡΕ ΛΕΦΤΕΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ Η θεά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ φαΐΐθύρπγ6 με δυό φτερά κουράστηκε όμως στη ακααβιά ώσπου πήγε στο Μωριά. ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΟΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στύλωσε τ' ανάστημα της μάζεψε την κπεφτουριά κοντά της τη θάρρεψε με μυστικά της και ζήταγε τη ΛΕΦΤΕΡΙΑ της. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης σειρά ηλεκτρικών κ α ι ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Μπαταρίες, Ο ρ γ α ν α, Φ α ν ά ρ ι α, Μίζες, Δυναμοί ΜΙΧΑΗΛ Α. ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 κ α ι Α γ ί α ς Μαρίνης τηλ κ α ι Ιωάννινα ^ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ Ρίχτε χτενιστεί ματιά στων Ηρώων τη δουλειά και θαυμάστε πιατικά όπη τους την ανθρωπιά. ~ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 4 Η μεγάλη τους 8υσία ππούτηοε την ιστορία κι η τυφλή φιλοπατρεία έγινε ευνογνωαία. ΓΚΙΚΑΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΚΑΙ Για γ ά μ ο υ ς π α ν η γ ύ ρ ι α κ α ι ε κ 8 η λ ώ σ ΐ ς ε ι δ ι κ έ ς τ ι μ έ ς. ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: Σ' αφίνω γεια μανούλα μου, σ' αφίνω γεια μητέρα έχετε γεια αδερφάκια μου και σεις ξαδερφοπούλες. Θ α φύγω, 8 α ξενητευτώ, 8α πάω μακριά στα ξέ να 8α φύγω μάνα και 8αρ8ώ, να μην πολυλυπιέσαι. Από τα ξένα όπου βρεδώ μυνήματα σου στέλνω με τη δροσιά της άνοιξης, την πάχνη του χειμώ να και με τ' αστέρια τ' ουρανού, τα ρ ό δ α του Μαΐ ου δενά στου στέλνω πράγματα π' ουδέ τα συλλο γιέσαι. - Παιδί μου, πάαινε στο καλό κι όλοι οι αγιοί κο ντά σου και της μανούλας σου η ευχή νάναι για φυλαχτό σου να μη σε πιάνει βάσκαμα και το κακό το μάτι. Θυμήσου με, παιδάκι μου, κι εμέ και τα παιδιά μου μη σε πλανέψη η ξενητιά και μας αλησμονήσης. - Κάλλιο, μανούλα μου γλυκιά, κάλλιο ν α σκά σω πρώτα, παρά να μη σε θυμηδώ στα έρημα τα ξένα. Α.Μ. (Και για την επιμέλεια) Σ. ΟΙΚ. Τ ο νέα Α, Σ, ins HitcipuxiKns QcqqoAoviKns To νέο Διοικητικό Συμ βούλιο της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης που εξελέγει από τις εκλογές της 15ης Μαρτίου 1998 συ- Η αγαπημένη σου ε γ γ ο ν ή / ΣΕΛΙΔΑ 4 Η εικοστή πέμπτη του Μάρτη οπιθοβόληοε απ' τη στάχτη φλόγησε γένος να μάθει η αναγέννησίς του 8άρ8ει. ΛΕΦΤΕΡΙΑ μου πικραμένη απ' τα κόκκαλα βγαλμένη ΧΑΙΡΕ., τώρα ευλογημένη του ΛΑΟΥ σου σμιλεμένη. ΚΠΝ. ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ νήλθε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Καφκιάς Βα σίλειος. Α ' Αντιπρόεδρος: Παππάς Βασίλειος. Β' Αντιπρόεδρος: Μ ά ντης Χρήστος. Γενικός Γραμματέας: Καπετανόπουλος Σωτή ριος. Ταμίας: Γκέλης Βασί λειος. Εφορος Μελετών: Κούγκλης Φίλιππος.. Εφορος Αλληλεγγύης: Βαρδάκα Φρόσω. Εφορος Ψυχαγωγίας: Παλασοπούλου Ματούλα. Εφορος Νεολαίας: Βαδίλη Χριστίνα. Ειδική Γραμματέας: Το- IDS τοκώτση Αθηνά. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Στάσας Μ ι χάλης, Μέλη: Μπότσαρη Μαρία, Ζαφείρης Γρηγό ρης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Η εφημερίδα συγχαίρει τους χωριανούς μας Φί λιππο Κούγκλη και Μαί ρη Κατσάνου - Μπότσα ρη για την εκλογή τους στο Δ.Σ. και Εξελεγκτική Επιτροπή αντίστοιχα της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης κ α ι τους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ. ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γ ρ α φ ε ί ο : Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς 16 τηλ.: Ο ι κ ί α : Φ ι λ < Α λ ή ν ο ν 26 τηλ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΧΑΝΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.:

5 (ί Εκείνοι που φεύγουν ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΜΙΝΩΣ Γεννήθηκε το στην Κάτω Μ ε ρ ό π η, ο πέμπτος γιος του Ν ι κ ο λ ά ο υ και της Κ α λ λ ι ό πης Μ ί ν ο υ και πήρε το ό ν ο μ α του παππού του. Α ν α σ τ ά σ ι ο ς, ο γνωστός σ' ό λ ο το Πωγώνι με το π α ρ α δ ο σ ι α κ ό ό ν ο μ α Σιούλας. Τελείωσε το Δημοτικό Σχο λ ε ί ο στο χ ω ρ ι ό και μετά α π ό 3 χ ρ ό ν ι α έφυγε για την Αίγυπτο για ν α ε ρ γ α σ τ ε ί στην επιχείρη ση των μεγαλύτερων α δ ε λ φών του. Εμαθε γ ρ ή γ ο ρ α α ρ α β ι κ ά και ιταλικά και ανέ λ α β ε τις εξωτερικές πωλήσεις του α ρ τ ο π ο ι ε ί ο υ, δ ι α σ χ ί ζ ο ντας ό λ η την Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α. Το κ α λ ο κ α ί ρ ι του επέστρεψε στην Ε λ λ ά δ α για ν α υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, αν και γνώριζε ότι εκυοφορείτο εμπόλεμη σύρ ρ α ξ η με την Ιταλία. Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς του τον β ρ ί σ κ ε ι στην πρώτη γ ρ α μ μή του μετώπου στη Μ έ ρ τ ζ α νη, ν α π ο λ ε μ ά τους Ιταλούς με ά λ λ ο υ ς συμπατριώτες μας Πωγωνήσιους της 8ης Μ ε ρ α ρ χ ί α ς, υπομένοντας αγόγγυστα τον πόλεμο, το β α ρ ύ χειμώνα, τις ψείρες, τη δ ί ψ α ως την τελική υποχώρηση του μετώπου. Κ α τ ά τη δ ι ά ρ κ ε ι α της Κατο χής παρέμεινε στο χωριό, φροντίζοντας τη μητέρα του. Φ ί λ ε ρ γ ο ς και πολυτεχνίτης δούλευε α κ ο ύ ρ α σ τ α. Ο π ο υ γκρεμισμένος τοίχος αναστη λωνόταν, όπου αγριόδεντρο μπολιαζόταν προς κοινό όφε λος. Μ α ζ ί με τον Κώστα Κ α λ λ ι α ρ έ κ ο άνοιξε β α θ ύ πηγάδι, το Σερτό της Α ν α ρ γ ύ ρ α ς, για ν α ποτίζονται τα π ο λ λ ά ζ ώ α του Κάτω Μ α χ α λ ά. Το , αφού παντρεύτη κε την Αφροδίτη, κόρη του Οδυσσέα Τριαντάφυλλου, άνοιξε μικρό εμπορικό μαγαζί στα Γιάννινα. Εργατικός και τίμιος με στα θ ε ρ ά βήματα πρόκοψε στη δ ο υ λ ε ι ά του και μεγάλωσε τα παιδιά του, δυό κόρες, μαθαί νοντας τες εκτός των ά λ λ ω ν σ τ α θ ε ρ ώ ν ηθικών αξιών της ζωής, να αγαπούν το χωριό του, που για εκείνο ζούσε και ο ίδιος. Δ υ ό φορές το 1951 και το , νέος και δυνατός απο φασιστικός και ά φ ο β ο ς πήγε α π ό τα Γιάννινα στα Φ ρ α σ τ α ν ά με ποδήλατο, για να κάνει Π ά σ χ α στο χωριό του. Βαθύτατος λάτρης της δη μοτικής μουσικής και εξαίρε τος χορευτής, ήταν ο β α σ ι κ ό ς διοργανωτής και τελετάρχης κ ά θ ε εκδηλώσεως του χω ριού. Μετουσίωση, είναι η α κ ρ ι βέστατη λέξη για να τον χ α ρ α κτηρίσει κανείς βλέποντας τον να χορεύει μόνο αυτός την αυτόχθονη Πωγωνήσια "Πέρδικα". Τα παιδιά του παντρεύτη καν, απέκτησε εγγόνια κι ένοιωθε ευτυχισμένος γιατί τα έ β λ ε π ε κι εκείνα σφραγισμέ ν α και μπολιασμένα με την ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, Hi-Fi, TV, VIDEO ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Δαγκλή 5 τηλ.: FAX ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ AVIN ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΟΝΑΣ - ΘΩΜΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΙΕΝΩΝΑΣ "ΛΙ< ΑΙΑΟΦΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κ ρ α τ ή σ ε ι * δ έ σ ε ω ν : Τηλ. (0653) και FAX: (0651) ΣΕΛΙΔΑ 5 ίδια δική του λατρεία για τα Φ ρ α σ τ α ν ά. Η συνέχεια ε ξ α σφαλίστηκε. Τα χρόνια πέρασαν, συντα ξιοδοτήθηκε, χωρίς αυτή η συνταξιοδότηση να του φέρει θ λ ι β ε ρ ο ύ ς συνειρμούς ως εί θισται. Ισα - ίσα. Την επόμενη ημέρα προγραμμάτιζε την ωραιότερη -ίσως- περίοδο τ Πζ ζ ω ή ς τ υ, μιας ζωής - προ σ φ ο ρ ά στα Φ ρ α σ τ α ν ά με την πιστή του Βίτω, που τις περισ σότερες φορές υπερθεμάτιζε η ίδια για το κ α λ ό του χωριού. Μ α ζ ί με τους αγαπητούς του συγχωριανούς, τα μέλη της Αδελφότητας, Κάτω Μ ε ροπαίων, το Κοινοτικό Συμ βούλιο σε αγαστή και εποικο δομητική συνεργασία, εργά ζεται α κ ο ύ ρ α σ τ α στα έ ρ γ α που ά λ λ α ξ α ν τη μορφή του χωριού. Χρόνια και χρόνια Εκκλη σιαστικός Επίτροπος, Κοινοτι κός Σύμβουλος, Αντιπρόε δ ρ ο ς και για δύο συνεχείς τε τραετίες π ρ ό ε δ ρ ο ς άξιος του χωριού, συγκέντρωνε με την παρουσία του και την καταδεκτικότητά του, τη νεστόρεια στάση του, τη ν ε ο λ α ί α του χω ριού, τους κοντοχωριανούς, εξομάλυνε δ ύ σ κ ο λ ε ς κατα στάσεις και δ ι α θ έ σ ε ι ς. Ο τ α ν πεθάνω, έλεγε, θ α θυμούνται ότι αυτές τις κερα σιές, τις αχλαδιές, μηλιές, κληματαριές τις φύτεψε στους δρόμους του χωριού ο Σιούλα - Μίνως, να τρώνε οι χωριανοί και ν α τον θυμού νται. Γρήγορα για κείνον όμως ξεκίνησε αυτή η δ ι α δ ι κ α σ ί α της μνήμης, αυτή η α ν α φ ο ρ ά για το ό ν ο μ α του σε χ ρ ό ν ο πα ρελθόντα. Εκείνος που για περισσότε ρ α α π ό σ α ρ ά ν τ α χρόνια δεν αρρώστησε ποτέ του, β ρ έ θ η κε αντιμέτωπος με την ε π ά ρ α τη νόσο, που βρίσκοντας ορ γανισμό π α ρ θ έ ν ο προχώρησε ταχύτατα. Ο λ η η οικογένεια του αγω νίστηκε, οι γαμπροί του ως πραγματικοί του γιοί πάλαιψαν με πείσμα και πόνο για κείνον που α γ α π ο ύ σ α ν α λ η θ ι νά, οι φίλοι του νοιάστηκαν σαν α δ έ λ φ ι α του, τα αδέλφια του σαν για τον εαυτό τους. Μ ά τ α ι α όμως ό λ α. Χ ά θ η κ ε μια Τρίτη και 13 Γενάρη του γ ρ ή γ ο ρ α και ανώδυνα για κείνον, δυσβάστακτα επώδυνα για όλους τους δι κούς του. Η α ν α δ ε χ τ ή σου Λ Ο Λ Α ΤΖΟΒΑ - Μ Ο Υ Κ Α Σ Τ Ο Ν ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ Ενας Τούρκος έβλεπε τους Ελληνες στο χωριό να γλεντάνε μερικές φορές χωρίς να έχει συμβεί κάτι, κάποιο γεγονός. Μαζευόταν στο σπίτι του ενός και του άλλου σε ακαθόριστα χρονικά διαστήματα. Αποφάσισε λοιπόν να ρωτήσει. - Μπρε Νικόλα, γιατί εσείς οι Ελληνες γλεντάτε ξαφνικά που και που; - Δεν ξέρω τι μου λες, Χικμέτ. Πάντως όταν γλεντάμε κάτι έχει συμβεί. - Ν α τζάνεμ. Χτες στου Γιώργη τι συνέβη και μαζευτήκατε; Την παράλλη στου Λάζου στου Ανάσταση μετά; - Μμμ... Σαν να κατάλαβα τι λες... Είναι το όνομα. - Δηλαδή; - Να.. Ανάλογα με το όνομα μας. Αλλος Μιχάλης άλλος Πέ τρος, Κώστας, Βασίλης. - Και κάθε πότε συμβαίνει αυτό; - Είναι ανακατεμένα μέσα στο χρόνο. - Να σου πω. Ετσι που σας βλέπω μ' αρέσει. Δ ε μου δίνετε κι εμένα ένα όνομα, να έρχεστε στο σπίτι μου να γλεντάμε. - Καλή δουλειά Χικμέτ 8 α το σκεφτούμε. Μερικές μέρες μετά ο Νικόλας βρήκε τον Τούρκο. - Ακου να δεις το σκεφτήκαμε. Γιάννης. Σ' αρέσει; - Μ ' αρέσει. Και πότε 8 α έρχεστε για το γλέντι; - Θ α σου πούμε εμείς. Θ α σου πούμε. - Να μου το πείτε λίγο νωρίτερα να ετοιμαστώ. - Βέβαια... Βέβαια. Μ α γι αυτό γίνεται όλη η φασαρία είπε με νόημα ο Μιχάλης. Μόλις μπήκε ο Ιανουάριος είπε ο Νικόλας στον Χικμέτ να ετοιμάζεται. - Και να είναι ωραίο γλέντι. Ετσι. - Εννοια σου Νικόλα μου έννοια σου. Κι έγινε γλέντι τρικού βερτο! Εσφαξε ο Χικμέτ κάτι κουνέλια! Μ α τι κουνέλια! Τσούγ κρισαν και τα ποτήρια οι Ελληνες στην υγεία του νοικοκύρη. Εφαγαν και κάτι μεζέδες δαύμα! Στις 2 0 Φεβρουαρίου είπε ο Νικόλας στον Χικμέτ. - Φεβρουαρίου 24, γλέντι. -Καλώς να ρδείτε! Εσφαξε τα κοτόπουλα ο Τούρκος κάναν πίτες και μπακλαβάδες. Γλέντι με τα όλα του. Στις 2 0 Μαΐου. - Χικμέτ ερχόμαστε 2 5 Μάιου. - Με το καλό Νικόλα μου! Εσφαξε ο εορτάζων τη γαλοπούλα. Σάλτσες πεντανόστιμες. Και σαραγλί αυτή τη φορά. Στις 2 Μαΐου. - Γλέντι 8 Μάιου. Ετοιμος, Χικμέτ; - Βέβαια σιγομουρμούρισε ο Τούρκος. Πάει και η γίδα για το γλέντι. Τα καρύδια τα μύγδαλα η ζάχαρη για το εκμέκ - καταίφ. 2 5 Αυγούστου. - Χικμέτ αλλιώτικο γλέντι στις 29 Αυγούστου με σύκα, καρύ δια, ζυμωτό ψωμί, ζαρζαβατικά και φρούτα. Ε 8 α έχεις και κανέ να τουρσί. - Εγινε μπρε Νικόλα μου! Εγινε α λ λ ά σαν πολύ δεν γλεντάμε. - Κ α ι δε χαίρεσαι. - Χαίρομαι δε λέω αλλά. - Ε αφού χαίρεσαι άστα όλα τα άλλα. Περιττά λόγια θ α λέμε. Στις 2 0 Σεπτεμβρίου. Ελα Χικμέτ μου 2 3 Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο γλέντι. Του χρό νου πάλι. Κι ως του χρόνου ποιος ζει ποιος πεθαίνει. - Ν α ζούμε να ζούμε! - Να ζούμε να γλεντάμε στην υγεία του αφέντη. Πήγε ο Χικμέτ στο σπίτι του και σκεφτόταν τι να σφάξει. Τα κο τόπουλα ρημάχτηκαν. Κουνέλι δεν του έμεινε πάει και η γαλο πούλα πάει και το λάδι το αλεύρι η ζάχαρη. Εσφαξε πρόβατο. Γύρισαν τη σούβλα και μοσχομύρισε η γειτονιά. Ευχές κέφι χα ρές. Οταν ο Χικμέτ ξαναβρήκε τον Νικόλα του'πε λίγο σκεφτικός. - Δε μου λες μπρε Νικόλα. Κανένα άλλο όνομα πιο εύκολο να πως να πω δεν έχει για μένα. - Οχι αδύνατον. Είσαι αφέντης και σου πάει. Ακου που σου λέω σου πάει. Κι έκλεισε ο Νικόλας με νόημα το μάτι στον Μιχά λη απέναντι. Ναι ναι βέβαια σου πάει. Για να πίνουμε συχνά στην υγεία μας στη λευτεριά μας! Γούρλωσε τα μάτια του ο Νικόλας. Ξεροκατάπιε ο Βασίλης κουνήθηκε στην καρέκλα του τάχα αμέριμνος ο Ηλίας. - Της λευτεριάς; Τι εννοείς; είπε ο Τούρκος. - Ναι ναι βέβαια! Την κόρη σου Νικόλα Ελευθερία δεν τη λέ νε; Και κείνη θ α τη γιορτάσουμε στη μέρα της. Τι με κοιτάς έτσι ρε Νικόλα τσιγκούνη! ΛΟΛΑ Μ Ο Υ Κ Α,

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Α Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α Τ Ο Υ ΧΩΡΙΟΥ Ο ι ασβεστάδες και οι αχφεσχαριές Π ο λ λ έ ς τοποθεσίες στο χω ριό τις ονομάζουμε α σ Β ε σ τ α ριές. Πάνω ασβεσταριές, κά τω ασβεσταριές πέρα α σ β ε σταριές κ.λπ. και κατά την ντο πιολαλιά ασβεσταργιές. Ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι έτσι αυτές οι τοποθεσίες επειδή παλιότερα κάνανε ασβεσταριές οι α σ β ε στάδες του χωριού που β γ ά ζανε ασβέστη για το χτίσιμο των σπιτιών και των τοίχων αλ λ ά και για πούλημα στους ερ γολάβους. Πολλούς και καλούς α σ β ε στάδες είχε το χωριό μας. Ο π ω ς ο Σ. Καλαντζής, ο Γ. Φώ του, ο Κ. Καραζιώτης, ο Β. Μ ο υ λ ά ς, ο Π. Θ ε ο λ ό γ ο υ, ο Κ. Καραντάνης, ο Α. Αιάπης, ο Ι. Κατσάνος, ο Αριστ. Ταλιούρης ο Δημ. Κούγκλης, ο Φ. Μ ο ν έ δ α ς, ο Μ. Μ ο ν έ δ α ς κ.α. α π ό τους παλιότερους, και από τους νεότερους, ο Χ. Κ α λαντζής, ο Γ. Καλαντζής, ο Α 8. Γόρας, ο Θ. Γόρας, ο Δημ. Κρέτσης, ο Γ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ο Ε. Τσαντής, ο Β. Ν ι κ ο λ ά ο υ, ο Χ. Αιάπης, ο Σπυρ. Κήτας, ο Νικ. Ντεμίρης, ο Ε. Γκίκας, ο Ι. Κ α ραντάνης ο Β. Καραντάνης κ.α. Αρχιτεχνίτης όλων αυτών ήταν ο μακαρίτης μπάρμπα Σταύρος α π ό τη Αεσινίτσα της Βορείου Ηπείρου, που 'ρθε εσώγαμπρος στο χωριό μας στην οικογένεια Γ. Βλάχου. Είχε μάθει την τέχνη α π ό τους παλιούς χωριανούς του, μια σπουδαία τέχνη, που α ρ γότερα την έμαθε και στα παι δ ι ά του και σ' όλους τους χω ριανούς. Μ ' αυτή την τέχνη του α σ β ε στά, πρόκοψε, έ θ ρ ε ψ ε και με γάλωσε την πολυμελή οικογέ νεια του. Γνωστός ο κυρ. Σταύ ρ ο ς σ' ό λ α τα γύρω χωριά. Βα σιλικό Ρουψιά Κ ε φ α λ ό β ρ υ σ ο κι ό λ ο το Πωγώνι. Πάντα πρώτος, αυτός έ κ α ν ε κουμάντο με προσοχή μεγάλη, γιατί η δ ο υ λ ε ι ά και β α ρ ι ά ήταν και επικίνδυνη. Ο α σ β ε σ τ ά ς έπρεπε να προσέχει, κυρίως όταν ήταν πάνω στον (κουπέ( γιατί αν έπεφτε θ α γινόταν (παρανά λωμα του πυρός(. Α ν θ ρ ω π ο ι εργατικοί, όλοι οι α σ β ε σ τ ά δ ε ς, ταπεινοί και βιοπαλαιστές δούλευαν και στο χωριό, α λ λ ά πήγαιναν και στ' ά λ λ α τα χωριά, να Βρουν δουλειά και ν α κάνουν ασβεσταργιές, ως το μήνα Οχτώβρη κι ύστερα καζαντημενοι γύριζαν στο χωριό. Α λ λ ά α ς δούμε πως αυτοί οι δουλευτάδες έκαναν την πέ τρα νερό! Μ ε γ ά λ η τέχνη! Ο ασβέστης είναι χημική έ ν ω σ η που ονομάζεται (οξείδιο του ασβεστίου). Παράγεται από τους ασβεστόλιθους, τις γνω στές λευκές πέτρες, που συ ναντούμε άφθονες στο χωριό μας. Ο ι ασβεστόπετρες θερ μαίνονται σε μεγάλα καμίνια (ασβεστοκάμινο) και στη θερ μ ο κ ρ α σ ί α των 1000(Κ. Απε λευθερώνουν το διοξείδιο του ά ν θ ρ α κ α που περιέχουν, χάνουν το 4 5 % από το β ά ρ ο ς τους και απομένει το οξείδιο του ασβέστη δηλαδή ο ασβέ στης. Δ ύ ο τα βασικά στοιχεία η πέτρα και τα ξύλα. Πέτρα στο χωριό όση θέλεις, ξύλα ά φ θ ο ν α, ξύλα χοντρά, βελανι διές, κρεπούνια τζέροι, πουρ νάρια, μερόδρια κ.α. που τα κόβαν με το πριόνι (σιάρα) και τα 'σχιζαν με μεγάλες τσεκούρες και σφήνες που τις έφκια νε ο σιδεράς Β. Κήτας. Μ η χ α νάκια κοπής ξύλων τότε δεν υπήρχαν. Πώς ρ γ ά ζ ο ν τ α ν Πρώτα-πρώτα γίνονταν συ ντροφιά από 6-7 άτομα ε ρ γ α τικά ζ ω η ρ ά με επικεφαλής τον αρχιασβεστά μπάρμπα Σταύ ρο. Το ασβεστοκάμινο το 'καναναν σε όχτο. Ανοιγαν γούρ να στρόγγυλη με Βάση 2-2,5 μέτρα και πλάτος διάμετρο 2,5-3 μ. Στο Β ά θ ο ς της γούρ νας όργωναν και 0, 4 0-0, 5 0 μ. Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν MERCEDES - ΒΕΝΖ Μ Η Χ Α Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε! ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α Ρ Γ Ο Υ Σ 151 ΤΗΛ.: FAX Α Ο Η Ν Α Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα -Κάρβουνα Ηπείρου ΤΗΛ.: Κινητό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: πιο κάτω κι έφτιαχναν το κα ζάνι που μέσα μάζωνε τις στά χτες των καμμένων ξύλων, όταν καίγονταν η ασβεσταργιά. Το χτίσιμο της ασβεσταργιάς ήθελε μεγάλη τέχνη. Α ρ χιζε με μονόλιθο, ό σ ο προχω ρούσε το χτίσιμο ανεβαίνο ντας πάχαινε ο τοίχος μπρο στά με "κλειδιά" και πίσω με γιομή. Προχωρώντας ο τοίχος ό λ ο και μάζωνε προς τα μέσα, θολωτά και κλειόταν σχηματί ζοντας έτσι "θόλο ή κουπέ" προς την έξω πλευρά άφηναν "μπούκα" που α π ' εκεί τροφο δοτούσαν την ασβεσταργιά με ξύλα. Α π ό αυτή την πόρτα έδιναν "τροφή" ά ν α β α ν τη φωτιά ρίχνοντας ξύλα συνέ χεια από την πόρτα. Τέσσερα μερόνυχτα ήθελε το καμίνι να καεί. Συνεχώς οι α σ β ε σ τ ά δ ε ς δούλευαν με Βάρδιες. Α λ λ ο ι κοιμούνταν, για να 'ναι σε κα λή σωματική κατάσταση κι άλ λοι έριχναν ξύλα έτσι ώστε να 'ναι σταθερή η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α. Ν α φλογίζεται το καμίνι. Εκεί γινόταν σωστό εργαστήρι, ξε νύχτι, κούραση, φαγητό φα σ ο υ λ ά δ α ή πατάτες και κά που κάπου και κανένα ψητό, α λ λ ά και έγνοια για τη φωτιά. Ο μπάρμπα-σταύρος πάντα στο πόδι. Την τελευταία β ρ α δ υ ά την κλειούσαν, την βού λωναν καλά την πόρτα για να 'ναι καλή η ποιότητα του ασβεστίου. Ο ι ασβεστάδες με κάτι ση μάδια δ ι κ ά τους καταλάβαι ναν αν η ασβεσταργιά κάηκε καλά ή όχι. Η πολύχρονη πείρα τους εί χε μάθει να υπολογίζουν σω στά και πρακτικά πόσες ο κ ά δες ασβέστη έ β γ α ζ ε η α σ Β ε σταργιά, α ν ά λ ο γ α με το Π λ ά τος και ύψος της ασβεστοκαμίνου. Ακόμη για ασβεσταργιά υπολογισμένη για χ. ο κ ά δ ε ς ασβέστη χρειάζονταν 100 φορτώματα ξύλα (μουλαρίσια) δηλαδή αντιστοιχού σαν 10 φορτώματα ξύλα στη χιλιάδα (χίλιες ο κ ά δ ε ς α σ β έ στη. Ο κ ά = μονάδα μέτρη σης) Πολλές φορές όμως έπε φταν έξω κι έτρεχαν την τε λευταία στιγμή να κόψουν ξύ λ α, ξύλα π ο λ λ ά για να καεί η ασβεσταργιά, κι έριχναν στη φωτιά λιανά, λιανόξυλα, κλα ριά στεγνά ή χλωρά. Η ασβεσταργιά θέλει φαΐ (φωτιά) πολύ έλεγε ο αρχιτε χνίτης. Και θυμάμαι, όταν ερ χόμουν για διακοπές α π ' το Γυμνάσιο, ο αρχιτεχνίτης μούλεγε να του γράψω την αίτηση για το Δασονομείο Πωγωνίου και μου υπαγόρευε: "Αίτηση... κ.λπ. " Π α ρ α κ α λ ώ να μου εγκρίνητε την κοπήν ξύλων, δρυς παλαιάς και κουφαλεράς, δια την καύσιν της ασβε στοκαμίνου ημών..." εις άπταιστον καθαρεύουσαν. Ο τ α ν κρύωνε η ασβεσταρ γιά, άρχιζε το φόρτωμα και το πούλημα του ασβέστη. Σκληρή δ ο υ λ ε ι ά για όλη την παρέα. Ο ιδρώτας έτρεχε πο τάμι κι αυλάκωνε το πρόσωπο. Τα κορμιά ηλιοκαμένα και τα χέρια ρ ο ζ ι α σ μ έ ν α και τσου ρουφλισμένα α π ό τις γλώσ σες της φλόγας, κάτασπρα ρούχα και τα μαλλιά τους ό λ ο ασβεστόσκονη. Μ ό ν ο τα πλε μόνια τους ήταν γ ε ρ ά, γιατί ανάπνεαν κ α θ α ρ ό ασβέστη που σκότωνε κ ά θ ε είδους μι κρόβιο. Μ ε το πούλημα έπαιρναν τον παρά από τον νοικοκύρη ή εργολάβο. Πήγαιναν στο μπακάλη, που τους είχε πιστώσει (για: ρύζι, λάδι, πετρέλαιο, αλάτι, ζ ά χ α ρη κ.α.) κατέβαζαν κάτω τα μπακαλοδεύτερα με την "έν- δειξιν" "λογαριασμός α σ β ε στοκαμίνου" λογαριάζονταν πλήρωναν, έπιναν κάνα "ρα κί", και περίμεναν το πανηγύρι του χωριού ν α γλεντήσουν. Αφού ξεκουράζονταν για λίγο άρχιζαν ξ α ν ά γι ά λ λ ο ασβεστοκάμινο ν α ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους και μονολογούσαν: " Ο ασβέστης ό σ ο ά σ π ρ ο ς είναι, τόσα μαυρ ά δ ι α (βάσανα) έχει για μας τους ασβεστάδες". Αυτοί ήταν οι ασβεστάδες του χωριού μας. Α π λ ο ί άνθρω ποι, τίμιοι εργάτες και καλοί νοικοκύρηδες. Σήμερα ο ασβέστης γίνεται στα εργοστάσια. Α σ Β ε σ τ α ρ γιές δεν γίνονται. Μ ό ν ο οι ονομασίες, π έ ρ α στα ξέφωτα στις ά κ ρ ε ς του χωριού, έμει ναν. Α ς είναι αυτές οι γραμμές, μια μακρινή ενθύμηση για όλους εκείνους τους α σ β ε στάδες που έφυγαν. Σ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ LA^^TLJ j4[^^t Β ϋ JiTwk ΠΑΡΑΙΕΝ1ΕΣ Διαβάζουμε πολλές φορές ότι συγκροτούνται επιτροπές για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων. Και τότε παρατηρούμε, παρά ξενα πράγματα και άσχετοι, με το αντικείμενο άνθρωποι προσπα θούν να επιλύσουν σοβαρά προβλήματα, ενώ δάπρεπε νάναι απόλυτα ειδικευμένοι. Ετσι παρατηρούμε εκπαιδευτικοί, καλούνται να διασώσουν τις Δ Ε Κ Ο, δημοσιογράφοι ν' αποφασίζουν για το αν η Ελλάδα 8 α λά βει μέρος στο διαστημικό πρόγραμμα, οικονομολόγοι να καθορί ζουν τις τύχες της δημόσιας υγείας, εργολάβοι να καθορίζουν τις τύχες της παιδείας. Ασχετοι προς την τοπική Αυτοδιοίκηση και τις συνήθειες των χωριών μας αποφασίζουν για τις ενώσεις και συνε νώσεις των κοινοτήτων, καταρτίζουν τους κανονισμούς λειτουρ γίας των νέων Δήμων κ.λ.π. Τι παράξενα πράγματα που συμβαί νουν γύρω μας! Τι παράξενη κοινωνία πούμαστεϋ! ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ Μ ε ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε ότι το υπουργείο Δημό σιας Τάξης ανακοίνωσε τη συγκρότηση Σώματος Συνοριακών φυ λάκων με την πρόσληψη 1000 ανδρών ηλικίας μέχρι ετών, κατά προτίμηση κατοίκων των περιοχών της Ηπείρου και της Β.Δ. Μακεδονίας, οι οποίοι θα είναι υπόχρεοι πενταετούς θητείας με δικαίωμα αίτησης για ανανέωση και οι οποίοι θ ' αναλάβουν δρά ση στα σύνορα μας. Ετσι δικαιωνόμαστε με όσα γράψαμε και φω νάξαμε προς κάθε κατεύθυνση και Αρχές στο ά ρ θ ρ ο μας στη " Φ Ω Ν Η Τ Ο Υ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " στο υπ' αριθ. 17 φύλλο (ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1997 σελίδα 3 Με θέμα: "Το πρόβλημα της σωστής φρούρησης των συνόρων"). Ετσι μερικοί νέοι μας θα βρουν εργασία στον τόπο μας. Νοιώθουμε όπως τονίσαμε πραγ ματική ικανοποίηση. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΡΙΟ - ΑΝΤΙΡΡΙΟ Πρόσφατος θάνατος συγχωριανού μας, που τον μετέφερναν οι συγγενείς του για να τον κηδέψουν στη γενέθλια γή του, μας ξα νάφερε το θέμα της ζεύξης ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ στην επικαιρότη τα, γιατί ταλαιπωρήθησαν αφάνταστα, μαζί με χιλιάδες άλλους Ηπειρώτες και Αιτωλοακαρνάνες, περιμένοντας πότε να καλυτε ρεύσει ο καιρός για να περάσουν απέναντι στο Αντίρριο. Χρόνια ακούμε για τη γέφυρα. Επιτέλους οι υπεύθυνοι, μας διαβεβαιώ νουν, ότι η γέφυρα που θ α ενώσει το Ρίο με το Αντίρριο θ α είναι έτοιμη να δοθεί στην κυκλοφορία το 2004 κι έτσι η διέλευση των αυτοκινήτων από τη μια πλευρά έως την άλλη θα γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο που θ α ενώ σει την Ηπειρο και την Αιτωλοακαρνανία με την λοιπή ΕΛΛΑΔΑ. Μακάρι να γίνει αυτό το έργο!!!

7 ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ Πολλές φορές έχουμε γράψει για τη μεγάλη αξία που έχουν τα παλιά οικογενειακά κειμήλια. Τέτοια εί ναι: διαθήκες, προικοσύμφωνα, πωλητήρια, λογαρια σμοί, παλιές επιστολές, παλιές στολές, παλιές φωτο γραφίες, Τούρκικες διαταγές, κιτρινισμένα χαρτιά, ιδιωτικοί διορισμοί, δασκάλων, παπάδων, αγροφυλά κων κ.λ.π. Ο λ α αυτά, τα παλιά, σχετίζονται με την κοι νωνική, κοινοτική, οικονομική, εθνική και θρησκευτική ζωή των κατοίκων του χωριού μας από τα περασμένα μέχρι σήμερα. Αυτά ό λ α καθώς έπιπλα και παλιά εργαλεία, πρέπει να τα διαφυλάσσουμε "ως κόρην οφθαλμού". Ν α μη τα πουλούμε και να τα διατηρούμε. Είναι οι ρίζες μας, είναι η Ιστορία μας. Πολλά α π ' αυτά φωτοτυπημένα μπορούν να δουν το φως της δημοσιότητας στην εφη μερίδα μας, ώστε να τα γνωρίσουν και να τα διαβά σουν περισσότεροι χωριανοί μας. Εξυπακούεται πάντως, ότι μ' αυτά που γράφω, δε θέλω να νομιστεί πως αυτά δεν τα γνωρίζουν κι άλλοι συγχωριανοί μας. Πρόθεση μας είναι να βοηθηθούμε όλοι και ιδίως η νέα Γεροπλατανίτικη γενιά. ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΠΑΛΙΑ Και μια και μιλάμε για παλιά έγγραφα - χαρτιά και κειμήλια, σε παλιό έγγραφο του Βασίλη Φανίτσιου "Διάσωσης της ιδιοκτησίας του Ζαγορίου" διαβάζου με "Το Ζαγόριον κατά το 1788 συνίστατο από 4 6 χω ριά" και με αλφαβητική σειρά: Αγιος Μηνάς, Αληζώτ Τσιφλίκι (ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ), Αρτσίστα, Βίτσα, Βιτσικόν, Βραδέτο κ.λ.π. σύνολον χωριών 4 6. Αυτά για την ιστορία. (Από τη μελέτη του Βιζουκίδη "Ηπειρωτών Θεσμίων έ ρ ε υ ν α " όπως δημοσιεύεται στο "Ζαγορίσιο νοικοκυ ριό και τάξη" του Β. Φανίτσιου σελ. 283) Εξ' αυτών απεσπάσθησαν επί των χρόνων του Αλη - Πασά δύο: το Αληζώτ - Τσιφλίκι και τα Δολιανά. Τα παλιά λοιπόν αυτά κειμήλια αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για τον ιστορικό ερευνητή για επιστημονική έρευνα. "Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ" ΚΑΙ Η ΣΤΗΛΗ ΜΑΣ Ο αείμνηστος Γ.Κ. Γάγαρης, στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας του " Η Φ Ω Ν Η ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ" (έτος Ιο αριθμ. φυλ. 1, 1 8 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρα σκευή) έγραφε:... "Εις τας στήλας αυτής (της εφημερίδας) θ α παρελάσωσι το εν μετά το άλλο άπαντα τα ενδιαφέροντα την Ηπειρο ζητήματα, τα αναγόμενα εις την ιστορίαν, την γεωγραφίαν, την τοπογραφίαν, την κλιματολογίαν αυτής και την εκπαίδευσιν.... Εις τας ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΣ Δ Ι Α Μ Α Χ Α Σ ΚΑΙ ΤΑ Κ Α Θ Α ΡΩΣ ΤΟΠΙΚΑ Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α Ο Υ Δ Ο Λ Ω Σ Θ Ε Λ Ο Μ Ε Ν ΑΝΑΜΙΧΘΗ". Την επιταγήν ταύτην εφαρμόζουμε και εμείς σήμε ρα. Η στήλη μας για να μη παραξηγηθούμε, σχολιάζει τους πάντας και τα πάντα α λ λ ά δεν παίρνει μέρος ού τε τον Α ' ούτε τον Β' γιατί τότε θ α ήμαστε μονοκομμα τικοί ή μονοκοινοτικοί δηλαδή υπέρ της μιας μόνο πα ράταξης. Κοντολογίς δηλαδή " Η Φ. του Γ." δεν αποτελεί επι χείρηση. Ούτε δεσμεύεται από πολιτικά κόμματα ή ιδε ολογίες. Ενδιαφέρεται ολιγότερο για την πολιτική και περισσότερο για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κί νηση του χωριού και της γύρω ευρύτερης περιοχής. Ο πολιτισμός είναι στοιχείο διαρκέστατο της πολιτικής. Και βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στο χωριό και σε κάθε κοινότητα. Ευτυχώς αυτά επιλύονται με την lllllllllll!llllllllllll!llllllllllllll!!!lllllll!lllllllllllllllllll!llllllll!llllllllllllillllll!lll[!lllll λαϊκή ετυμηγορία των αποφάσεων του λαού κατά τον πλέον δημοκρατικό τρόπο και όλοι μας άρχοντες και αρχόμενοι κρινόμαστε. "ΚΡΟΤΟΒΟΛΟΙ ΠΥΡ" Κατά την άφιξη, του πρώτου κυβερνήτη της ΕΛΛΑ Δ Ο Σ Μ Α Σ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, στο ΝΑΥΠΛΙΟ, για την υποδοχή του είχαν κανονίσει οι Αρχές, λαός και οι στρατιωτικοί κατά τα συνηθισμένα να ρίξουν 21 κα νονιές. Πράγματι συγκεντρώθηκαν όλοι στην παρα λία, Αρχές, λαός, ξένοι πρεσβευτές και στρατιωτικοί. Μόλις λοιπόν πάτησε το πόδι του στην ξηρά, ο νέος κυβερνήτης Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ο επικεφαλής της στρατιωτικής φρουράς πρόσταξε στρατιωτικά " Κ Ρ Ο Τ Ο Β Ο Λ Ο Ι Π Υ Ρ " κανένας δεν ταράχτηκε και ούτε κα νονιά έπεσε. Ξανά και ξανά πρόσταξε ο επικεφαλής αξιωματικός "Κροτοβόλοι πυρ" δηλαδή ν' αρχίσουν να ρίχνουν κανονιές. Α λ λ ά του κάκου. Προς στιγμήν φάνηκε να γίνεται παρεξήγηση κι όλοι αλληλοκοιτάχτηκαν λαός και επίσημοι. Τι συμβαίνει; δεν ήθελαν το νέο κυβερνήτη; οι ξένοι διπλωμάτες δυσφόρησαν. Ο γέρος του Μοριά -ο Κολοκοτρώνης- κατάλαβε, με το αγέρωχο ύφος του πρόσταξε δυνατά. "Μπουρ λότο ωρέ". Αμέσως οι κανονιοβολιστές το βρόντη ξαν και ρίχτηκαν οι 21 καθορισμένες κανονιές. Η πα ρεξήγηση αποφεύχθηκε κι όλοι αισθάνθηκαν ικανο ποίηση και χαρά. Το μεσημέρι στο επίσημο τραπέζι οι ξένοι διπλωμά τες και οι στρατιωτικοί ακόλουθοι ρώτησαν τον Κο λοκοτρώνη. Γιατί οι άνδρες σου με το "κροτοβόλοι ΠΥΡ" δεν έριξαν κανονιές; Τι συνέβη; Ο γερο - Κολο κοτρώνης γέλασε κι είπε: "Δεν έριξαν κανονιές, γιατί δεν κατάλαβαν το πρόσταγμα. Τι θ α πει "κροτοβόλοι ΠΥΡ"; ενώ με το σύνθημα "μπουρλότο ωρέ" άστρα ψαν και βρόντησαν τα κανόνια. Πρέπει να μιλάς τη γλώσσα των κλεφτών είπε ο γέρος του Μοριά. Τότε μόνο σε καταλαβαίνει ο λαός. Γίνεσαι ένα με το λαό. Αυτή τη γλώσσα θέλει ο λαός μας, πούναι κατανοη τή". Πόσο σοφά και επίκαιρα είναι πάντα τα λόγια του γέρου του Μοριά. Μόνο τότε πετυχαίνουμε εκείνο που θέλουμε. Τότε μόνο νικάμε και κάνουμε θαύμα τα, όταν μας νοιώθει ο λαός μας, όταν μιλάμε τη γλώσσα του, μέσα στην καρδιά του. (Ιστορίες απ' την παλιά εποχή). ΣΥΝΕΒΕΙ Παραμονή λήξης ημερομηνίας κατάθεσης φορο λογικών δηλώσεων ουρά πολιτών, κούραση υπαλλή λων, εκνευρισμός. - Σε λίγο τελειώνουμε φωνάζει η υπάλληλος όποιος πρόλαβε πρόλαβε. Διαμαρτυρίες φορολογουμένων πολιτών. - Δ ε φταίμε εμείς. Εσείς φταίτε πούρθατε όλοι την τελευταία ώρα. - Δε λάβαμε έγκαιρα τις βεβαιώσεις μας έχουμε από το πρωί εδώ στη γραμμή. Κουραστήκαμε. Βαρυεστημένη και μάλλον κουρασμένη η υπάλλη λος ζήτησε τη βοήθεια συναδέλφου μάλλον συνδικα λιστή. - Σας είπαμε κύριοι τελειώνουμε. Οποιος πρόλαβε πρόλαβε κ.λ.π. Δεν άντεξα ήμουν στη σειρά. Διαμαρ τυρήθηκα δεν είναι κατάσταση αυτή, θ α σας αναφέ ρω στην προϊσταμένη σας αρχή κ.λ.π. Να πάτε όπου θέλετε. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ; Ασφαλώς ξέρω γι αυ τό φωνάζω. Γίνεται παρεξήγηση. Ανταλλάσσουμε όχι κομψές εκφράσεις. Ν α μην τα πολυλογώ. Αναφέρθη κα νομοτύπως στον ανώτερο του. Δικαιώθηκα. Σήμε ρα ο εν λόγω υπάλληλος παίρνει απόσπαση γι άλλη υπηρεσία. Διαμορφωμένες εικόνες. Α ς πρόσεχε. Ο λ α όμως έγιναν νόμιμα και νομοτύπως. Ο πολίτης έχει δί καιο όταν το αίτημα του και τα δικαιώματα του είναι ΣΕΛΙΔΑ 7 σωστά. Α λ λ ά κι ο υπάλληλος πρέπει να προστατεύεται από τους νόμους όταν γνωρίζει να συμπεριφέρεται και να ενεργεί ο ρ θ ά, δίκαια και δημοκρατικά κι όχι βάναυσα προς τους φορολογουμένους πολίτες. Η 95η ΜΑΡΤΙΟΥ Η 25η Μαρτίου είναι η κορυφαία Εθνική μας γιορτή. Εί ναι διπλή γιορτή, Θρησκευτική και Εθνική. Παλιότερα στα χωριά μας τραγουδούσαμε και χτυπού σαμε τις κουδούνες (κουδούνια) με το γνωστό: "Φευγάστε φίδια και γκουσταρίδια γιατ' ήρθε ο Βαγγελισμός να σας κόψει τα κεφάλια να τα ρίξει στα ποτάμια να τα τρώνε τα κοράκια και να λεν' κι από σπολάκια" Λόγια με αλληλογορική σημασία, όπου φίδια και γκου σταρίδια, ήταν οι Τούρκοι, κι ότι έφτασε ο Βαγγελισμός εννοώντας ότι, όπως του Ευαγγελισμού επαναστάτησε ο Ελληνικός λαός, έτσι και τώρα θ α φύγετε μια μέρα. Ακόμη του Ευαγγελισμού ανάβαμε φωτιές. Ο ι φωτιές συμβόλιζαν τις φλόγες της επανάστασης. Η 25η Μαρτίου, έχει τον τρόπο της να συναγείρει τους απανταχού Ελληνες και περισσότερον τους Ελληνες της Διασποράς, που, όπου κι αν βρίσκονται, με τις ενώσεις τους, με τους Συλλόγους τους, γιορτάζουν με υπερηφά νεια, την Εθνική μας γιορτή, την 25η Μαρτίου 1821, που μας τονώνει το φρόνημα για μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυ ρή και Δημιουργική! ΠΑΛΙΑ ΜΟΥ ΤΕΧΝΗ... ΚΟΣΚΙΝΟ Συγγενής μου και αναγνώστης της εφημερίδας μας, που εργάζεται ως μηχανικός αεροπλάνων στην Ολυμπιακή Αεροπορία, μου στέλνει τακτικά την εφημερίδα " Ο μηχα νικός αεροπλάνων". Εκεί λοιπόν διαβάζουμε, ο πρώην πρόεδρος της Ο.Α. καθηγητής κ. Φθενάκης, απεκάλυψε σε συνέντευξη του στον "Οικονομικό Ταχυδρόμο" ότι: οι βουλευτές του έστελναν σημειώματα για να προσλάβει στην Ο.Α. 3 ή 4 άτομα που δεν είχαν ιδέα από αεροπλάνο και τον επίεζαν αφόρητα. Οταν αρνιούμουν λέει τον απει λούσαν. Πότε τέλος πάντων θ α τελειώσουν αυτά; Πότε θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος; Πότε ο κατάλληλος άν θρωπος θ α πάει στην κατάλληλη θέση δικαιωματικά και αξιοκρατικά; ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΟΛΙΑΝΩΝ Το χωριό μας επανήλθε ταχυδρομικώς στο Ταχυδρο μείο Δολιανών γιατί το Ταχυδρομείο Βησσάνης καταργή θηκε. Ολοι οι χωριανοί μας και οι γνωστοί μας που αλληλο γραφούν με το χωριό μας πρέπει να γράφουν: Ονοματεπώνυμο... Χωριό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Ταχυδρομείο Δ Ο Λ Ι Α Ν Ω Ν Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν Τ.Κ Δ Ο Λ Ι Α Ν Α. 0 ΑΡ0Μ0Σ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Πληροφορούμαι ότι η συμπλήρωση της ασφάλτου από το χωριό προς το ΜαυροΒούνι θ α αρχίσει αφού πρώτα γί νουν τ' απαραίτητα τεχνικά έργα (γεφύρια και διευθέτηση των ομβρίων υδάτων). Πιστεύουμε ότι η πίστωση θ α επαρ κέσει και δε θ α μείνει στη μέση ο δρόμος. Ο ι οδηγοί του ΚΤΕΛ έχουν αγανακτήσει και με το δίκιο τους. Πρόεδρε τα μάτια σου τέσσερα. ΚΟΥΙΖ Ποιος αγαπητός φίλος και χωριανός με περδικοαυγό έσπασε τα περισσότερα Πασχαλιάτικα αυγά; Οποιος το βρει έχει κέρασμα ένα μπουκάλι... αγροτι κό!!! Ο ΣΧΟΛΙΑΖΤΗΙ ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Παρακαλούνται οι αναγνώστες της εφημερίδας, όταν αλλάζουν διεύθυνση να μας ενημερώνουν εγκαίρως.

8 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ (Γ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 *% Η ΑΙΜΟΙΞΗ ΣΕΛΙΔΑ 8 (Τ Βρισκόμαστε ήδη στην Ανοιξη. Η κα και της δουλειάς. Ενα παλιό νοσταλγικό ανοιξιάτικο τρα λύτερη εποχή του χρόνου. Όλα αρχί γούδι λέει: ζουν από το Μάρτη και ανθίζουν και μο Ηρθε, ήρθε χιλιδόνα σχοβολάει η γη. Αν και σε μας έρχεται ήρθε κι άλλη μελιδόνα λίγο αργά. Οι παλιοί έλεγαν: "Από Μάρ κάθισε και λάλησε τη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειμώνα". και γλυκά κελάδησε Την 1η Μάρτη βάζουμε στο χέρι "Μαρτή"Μάρτη, Μάρτη μου καλέ, σια ή Μαρτήτσια" για να μη μας μαυρί και Φλεβάρη φοβερέ, σει ο ήλιος. Κόβουμε κρανιές και χτυ κι αν φλεβίσεις κι αν τσικνίσεις, πούμε τους ανθρώπους για νάναι γεροί. καλοκαίρι θα μυρίσεις". Ερχονται τα χελιδόνια και οπωσδήποτε Μύρισε λοιπόν καλοκαίρι, πάντα με τον Απρίλη η Πασχαλιά. Καιρός όμως υγεία και χαρά. Ο Δημήτριος Φιλίππου Κούγκλης αρτο ποιός και η Αμαλία Παν. Βιτωράτου δημό σιος υπάλληλος έδωσαν αμοιβαία υπόσχε ση γάμου. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια και καλά στέφανα. ΘΑΝΑΤΟΙ Στις 8 Μαρτίου απεβίωσε στην Αθήνα όπου και διέμενε τον τελευταίο καιρό ο Απόστολος Σταυρίδης από το Πολύδροσο Θεσπρωτίας (σύζυγος της Κούλας Παναγή από Γεροπλάτανο). Ελαφρύ να είναι το αθη ναϊκό χώμα που τον σκεπάζει. Η εφημερίδα συλλυπείται την σύζυγο του, τα παιδιά του και τους λοιπούς συγγενείς. Απεβίωσε στην Αθήνα όπου και διέμενε ο Λεωνίδας Γκέρτσος από το Σταυροδρόμι Πωγωνίου. (Πεθερός του Ηλία Ιωάννου). Η κηδεία έγινε στη γενέτειρα του. Ο Θ ε ό ς να τον αναπαύσει. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τους οικείους του. Στη μακρινή Γερμανία (στις ) απε βίωσε ο μπάρμπα Πάνος (Παναγιώτης Α. Ιω άννου ετών 84) και τα παιδιά του τον μετέ φεραν στο χωριό και εκηδεύτηκε στο κοιμη τήριο του δρυόφυτου Αγίου Νικολάου Γεροπλατάνου, στη γενέθλια γη του που τόσο αγαπούσε. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τα παιδιά του, τ' αδέλφια του, τ' εγγόνια του, τα δισέγγονα του κι όλους τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη του. Στις απεβίωσε ο μπάρμπα Σπύ ρος (Σπυρίδων Καλύβας) ετών 9 6 παλιός κτηνοτρόφος και αρχιτσέλιγκας και εκηδεύθηκε εν μέσω πένθους στο Κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου παρουσία πολλών συγ γενών και φίλων. Συλλυπούμεθα βαθύτατα, τα παιδιά του, τον αδελφό του, τα εγγόνια του, τα δισέγγο να του κι όλους τους συγγενείς. Αιωνία η μνήμη του. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Απεβίωσε η Βασιλική Σιουσιούρα ετών 86. Κόρη της αείμνηστης Μ ά λ ε Τζιάκος από Ρουψιά και πεθερά του αγαπητού μας Γιώρ γου Κάλλου. Αιωνία η μνήμη της. ΡΟΥΨΙΑ Απεβίωσε ο Μανώλης Παπουτσάκης, σύ ζυγος της Ανδρομάχης Παπαβασιλείου. Αιωνία η μνήμη του. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ Ο Κων/νος και Παναγιώτα Μουλά και τα παιδιά τους Βασίλης και Ο λ γ α έστειλαν στην εφημερίδα στην μνήμη του πατέρα και παπού τους Ε. Πασχάλη δρχ. Ο Γιαννόπουλος Δημήτριος εις μνήμη της συζύγου του Αιμιλίας - Λίτσας έστειλε στην εφημερίδα δρχ. Η Αίτσα και ο Σωτήρης Γκαντόλιας έστει λαν στην εφημερίδα δρχ. στην μνή μη του αγαπημένου τους παπού Σπύρου Καλύβα. Ο Σύμβουλος της Αδελφότητας Γεροπλατανιτών Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Πα σχάλης και η οικογένεια του, μας απέστει λαν 5.0θΟ δρχ. εις μνήμην του πατέρα τους Ευαγγέλου Πασχάλη, για ενίσχυση της εφημερίδας μας. Ο Παναγιώτης Πασχάλης και η οικογέ νεια του, που διαμένουν στη Γερμανία, μας απέστειλαν πέντε χιλιάδες δραχμές εις μνήμη του πατέρα τους Ε. Πασχάλη για ενί σχυση της εφημερίδας μας. Αιωνία η μνήμη τους. Ο Θ ε ό ς να ανα παύσει τις ψυχές τους. Τους ευχαριστούμε πολύ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαρι στήσω και δημοσίως, θερμώς, τον κοντοχωριανό μας (από το χωριό Αγιος Κοσμάς Πωγωνίου), χειρούργο οφθαλμίατρο κ. Γε ώργιο Κ. Κίτσο, επίκουρο καθηγητή Πανε πιστημίου Ιωαννίνων, για την επιτυχή εγχεί ρηση μου από καταράχτη. Τέτοιοι επιστήμονες και άνθρωποι, τι μούν την επιστήμη τους και το Πανεπιστή μιο μας. Και υπερηφανευόμαστε κι εμείς σαν κοντοχωριανοί του. Χίλια ευχαριστήρια και συγχαρητήρια στον κ. Καθηγητή. Ευάγγελος Φ. Τσαντής ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τον αγαπητό μου παιδικό φίλο και συγ γενή μου κ. Φίλιππο Δ. Κούγκλη, πρόεδρο αδελφότητας Γεροπλατανιτών Θεσσαλο νίκης, που εξελέγη έφορος του Διοικητι κού Συμβουλίου της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης κατά τις πρόσφατες εκλο γές, συγχαίρω θερμώς και εύχομαι κάθε του επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Σωκράτης Μιχ. Οικονόμου ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Την Κυριακή 8 Μαρτίου στα "Λιθαρίτσια" έγινε εκ δήλωση για την ημέρα της γυναίκας από την Νομαρ χιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, τον Εθνικό Οργανι σμό Πρόνοιας και το Κέντρο Επαγγελματικής Στήρι ξης Γυναικών Υπαίθρου. Συμμετείχαν γυναίκες από πολλά χωριά του Νομού και γυναίκες από διάφορες οργανώσεις. Από μια τέτοια εκδήλωση δεν μπορού σε να λείψει και η ομάδα γυναικών Γεροπλατάνου με την υπεύθυνη του ΚΕ.Φ.Ο κ. Ε. Κοντογιάννη. Το καλοσώρισμα των γυναικών έγινε με πολύχρωμα λου λούδια. Η γιορτή άρχισε με ομιλία του Νομάρχη Ιωαννίνων κ. Ν. Ζορμπαλά και ακολούθησαν ομιλίες με θέμα: "Η θέση και τα δικαιώματα της γυναίκας". Η κ. Αφροδίτη Μίτσιου κεντρική ομιλήτρια μίλησε για την πορεία του γυναικείου κινήματος. Χαιρετισμό έκανε η Ελένη Παπαμιχαήλ Νομαρχια κή σύμβουλος Κόνιτσας. Η κ. Λούλα Μπούκα δημοτι κή σύμβουλος, η κ. Ιουλία Γιαννόπουλου προϊσταμέ νη του Ε.Ο.Π. και τέλος η κ. Ντίνα ΜπακόλαΟικονόμου υπεύθυνη του Κ.Ε.Σ.Γ.Υ. Στη συνέχεια ένας υπέροχος μπουφές με μεγάλη ποικιλία και πλούσιες γεύσεις ήταν στη διάθεση των γυναικών. Ακολούθησε χορός και μεγάλο κέφι, από όλες τις γυναίκες νέες και ηλικιωμένες. Καθώς και παραδο σιακά τραγούδια από μέλη του ΚΕΦΟ Κεφαλοχωρίου Κόνιτσας. Η γιορτή έκλεισε με το ποίημα μιας γερόντισας αφιερωμένο στην γυναίκα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο κ. Μ. Παντούλας Βοηθός Νομάρχη, ο κ. Δ. Γιωτίτσας πρόεδρος Δημο τικού Συμβουλίου Ιωαννίνων και ο πρόεδρος του 4ου συμβουλίου περιοχής που στήριξε την εκδήλωση οι κονομικά. Εντύπωση έκανε η χειροτεχνική έκθεση από δη μιουργίες γυναικών της υπαίθρου οι οποίες στηρί χθηκαν από το ΚΕΣΓΎ και ΚΕΤΕ Ιωαννίνων. Συγχαρητήρια εκ μέρους της εφημερίδος στους υπεύθυνους της εκδήλωσης για την άψογη οργάνω ση. ^ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ "% ΛΟΛΑ ΜΟΥΚΑ ^ J ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό χους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ε ν ι σχύσεις για την έκδοση της εφημερίδας: Στρατής Νικόλαος Ρούσσης Μιχάλης Γιαννόπουλος Μιχάλης Σόμπολου Α γ γ ε λ ι κ ή Κοντονάσιος Θεόφιλος Ντίνος Λάμπρος Βάρδης Δημήτριος Γκιολέκας Χρήστος Μαγουλάς Γεώργιος Ταλιούρης Κ ω ν /νος του Στάθη Τσίνος Αλέξανδρος Σκόντρα Γιολάντα Ιωάννου Αναστάσιος του Παναγιώτη Τους ευχαριστούμε θερμά. \ Ολες οι οικονομικές ενισχύσεις εκτός της αποδεί ξεως θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα αναλυτικά. Για όσους δεν θέλουν να δημοσιευτεί το όνομα τους θα γράφεται η λέξη ανώνυμος και δίπλα ο αύξων αριθμός της απόδειξης για πλήρη διαφάνεια Η διεύθυνση του υπευθύνου των οικονομικών εί ναι γραμμένη στη δεύτερη σελίδα στην ταυτότητα της εφημερίδας. Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι : Κούγκλης Φίλιππος: Π. Σινδίκα 45 - τηλ.: Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Ανδρέας: Παπαδιαμάντη 39 Τ.Κ Νέα Φιλαδέλφεια τηλ.:

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Γιώργος και η Ελευθερία πηγαίνουν εκδρομή. Θα ακούσεις την Ελευθερία να λέει ποια ρούχα θα πάρει μαζί της. Σημείωσε με () αυτά που θα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ3 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ3 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟ3 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ Ένα παιδικό θεατρικό μιούζικαλ για παιδιά Διαμορφώνουμε κατάλληλα την τάξη μας, σε μια γωνιά έχουμε βάλει ένα τραπέζι και πάνω σ αυτό κατσαρόλες, ένα ξύλο κοπής, κουτάλες

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. Βήματα για τη Ζωή ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Φύλλα Εργασίας από τη σύνδεση του Πολιτιστικού Προγράμματος "Σεργιάνι στην Παράδοση" και του Προγράμματος Υγείας "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει;

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2011 Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές στους δρόμους της Πλάκας; Τι ακούω; Ένα νταούλι; Κουδουνάκια; Τύμπανα; φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; Όλο

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα