Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας"

Transcript

1 Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας ΠΑΡΣΗ-ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 9-10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΔ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ Σμιμα Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Ιατρικόσ φλλογοσ Λακωνίασ Ι.Ο.Α. ΠΑΝΟ ΜΤΛΩΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΑ 1

2 ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ Θ Ελλθνικι Εταιρία Κοινωνικισ Ραιδιατρικισ και Ρροαγωγισ τθσ Υγείασ (ΕΕΚΡΡΥ) είναι επιςτθμονικόσ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ και πραγματοποιεί επί 27 ςυναπτά ζτθ ετιςια Συνζδρια ςε όλθ τθν Επικράτεια ςε ςυνεργαςία με Ρανεπιςτθμιακά Ιδρφματα, τοπικοφσ επιςτθμονικοφσ, κοινωνικοφσ φορείσ και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Κοινόσ ςτόχοσ είναι θ προάςπιςθ και θ προαγωγι τθσ υγείασ του παιδικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ μασ, με μεκόδουσ κοινωνικισ ενεργοποίθςθσ και κοινοτικισ αλλθλεγγφθσ. Θ ΕΕΚΡΡΥ πλαιςιϊνεται από περιςςότερα από 1000 μζλθ αποτελοφμενα από παιδίατρουσ και γιατροφσ άλλων ειδικοτιτων, επαγγελματίεσ υγείασ και εκπαιδευτικοφσ. Θ ζδρα τθσ είναι ςτθν Ακινα, ενϊ υπάρχουν παραρτιματα ςτθ Θεςςαλονίκθ, τθν Κζρκυρα, τθ Θεςςαλία, τθ όδο και τθν Ξάνκθ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ κα βρείτε ςτο Το 27ο Ρανελλινιο Συνζδριο τθσ Εταιρίασ κα πραγματοποιθκεί ςτο νομό Λακωνίασ με κεντρικό κζμα «Ρόλθ φιλικι ςτο παιδί». Θ δραςτθριότθτα αποτελεί ςυμβολι ςτο αντίςτοιχο διεκνζσ πρόγραμμα τθσ UNICEF, το οποίο περιλαμβάνει δράςεισ επιςτθμονικζσ, ερευνθτικζσ, ακτιβιςτικζσ και κεςμικζσ. Θ φετινι ςυνδιοργάνωςθ με το Τμιμα Νοςθλευτικισ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου και τον Ιατρικό Σφλλογο Λακωνίασ που πραγματοποιοφν τθν Κυριακι 11 Οκτωβρίου 2015 τθν προςυνεδριακι θμερίδα του 12ου Ραμπελοποννθςιακοφ Συνεδρίου αποτελεί μια ευτυχι ςυγκυρία. Στο πλαίςιο τθσ ςυνδιοργάνωςθσ ευελπιςτοφμε ςε ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ Διμουσ αλλά και τουσ τοπικοφσ εκπαιδευτικοφσ, πολιτιςτικοφσ και ακλθτικοφσ φορείσ κακϊσ τθν Ραραςκευι 9 κα γίνει παρουςίαςθ των δράςεων των Ραραρτθμάτων τθσ Εταιρίασ ςτθ Σπάρτθ και το Σάββατο ο κφριοσ κορμόσ τθσ εκδιλωςθσ ςτθ Μονεμβαςιά. Το Συνζδριο ςτοχεφει ςε ουςιαςτικι ςυμβολι για τθν βελτίωςθ των φυςικϊν και αςτικϊν δομϊν με γνϊμονα τθ φιλικότθτα προσ το παιδί (φυςικό περιβάλλον, κατοικία, οικιςμοί) τθν προαγωγι του πολιτιςμοφ (μουςικι, λογοτεχνία, εικαςτικά) και τθσ εκπαίδευςθσ αλλά και τθν προβολι των κεςμϊν τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ. Στο επιςτθμονικό πρόγραμμα προβλζπονται διαδραςτικά ςεμινάρια και ειδικζσ ςυνεδριάςεισ προβλθματιςμοφ ςε κζματα μάχιμθσ παιδιατρικισ με βάςθ τθν πρόκλθςθ (25ο Συνζδριο, Ικάκθ και 26ο Συνζδριο, Ιωάννινα) τθσ ανάπτυξθσ τθσ Λευκισ Βίβλου: «Ατηζντα Κοινωνικισ Ραιδιατρικισ ςτθν Ελλάδα του 2013». Θα υπάρχουν και αμιγϊσ παιδιατρικά κζματα από γιατροφσ των παιδιατρικϊν κλινικϊν των Ιατρικϊν Σχολϊν και τθσ περιφζρειασ που κα ενδιαφζρουν το γενικό παιδίατρο. Ενκαρρφνονται, ιδιαιτζρωσ οι νζοι επιςτιμονεσ να παρουςιάςουν από το βιμα του Συνεδρίου τθν ερευνθτικι τουσ δουλειά με τθ μορφι αναρτθμζνθσ ι προφορικισ ανακοίνωςθσ. Στακερόσ γνϊμονασ των ςυνεδρίων μασ είναι να ςυνδράμουμε, με αλλθλοενθμζρωςθ, αλλθλεπίδραςθ και πρωτόβουλεσ δράςεισ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ ςτθν παραγωγι ζργου που διαςφαλίηει τθν υγεία του νεαροφ πλθκυςμοφ και ςτθ ςτερζωςθ των επιςτθμονικϊν και κοινωνικϊν δομϊν που μεγιςτοποιοφν τθν πανελλινια προςπάκεια κοινωνικισ προςφοράσ. Γι αυτό προγραμματίηονται δραςτθριότθτεσ πεδίου και αλλθλεπίδραςθσ των ςυνζδρων με τθν τοπικι κοινότθτα. Ρεριμζνουμε τισ δικζσ ςασ ιδζεσ για τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ ςτο και με χαρά κα ςυναντθκοφμε το φκινόπωρο ςτθν μοναδικοφ φυςικοφ κάλλουσ Μονεμβαςιά! Θ Ρρόεδροσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Θ Ρρόεδροσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ Ελζνθ Ρετρίδου 2 Μαρία Τςιρϊνθ

3 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ Ηθτιματα αιχμισ ςτθν Ατηζντα Κοινωνικισ Ραιδιατρικισ (ςυνεδρίεσ προβλθματιςμοφ) Βιωματικά ςεμινάρια: Ανκρϊπινοσ πόνοσ, ΚΑΡΑ, Bullying/Cyberbullying, Αίςκθςθ κινδφνου Υγιείσ πόλεισ: κατοικίεσ - οικιςμοί φιλικοί ςτο παιδί - Δομζσ: ακλθτιςμόσ, αςφάλεια, υγεία Εκπαίδευςθ - Ρολιτιςμόσ: μουςικι - λογοτεχνία - εικαςτικά φιλικά ςτο παιδί Θεςμοί τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ κεντρικισ Κυβζρνθςθσ φιλικοί ςτο παιδί Μουςικι και Υγεία Ραιδίατροσ και Νοςοκομείο Αντίςταςθ ςτον εμβολιαςμό Επίκαιρα κζματα γενικισ και κοινωνικισ παιδιατρικισ- παιδοχειρουργικισ Ραροχι φροντίδασ ςε ευαίςκθτεσ παιδιατρικζσ ομάδεσ Ρεριγεννθτικι-Νεογνικι Θνθςιμότθτα Εφθβιατρικι - Ρροεφθβικι μθτρότθτα και υιοκεςία Ραιδιά με χρόνια νοςιματα ΣΟΠΟ Τόποσ διεξαγωγισ του Συνεδρίου: Παραςκευι 9 Οκτωβρίου: Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου, Τμιμα Νοςθλευτικισ, Σπάρτθ αββάτο 10 & Κυριακι 11 Οκτωβρίου: Αίκουςα εκδθλϊςεων Αγ. Νικολάου, Μονεμβαςιά ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Θ Εταιρία Κοινωνικισ Ραιδιατρικισ και Ρροαγωγισ τθσ Υγείασ ςτθρίηεται ςτισ ςυνδρομζσ των μελϊν τθσ και θ εγγραφι ςτο Συνζδριο ανζρχεται ςε: Ιατροί 70 Διδικευόμεμοι Ιατροί, Νοσηλευτές και λοιπά επαγγέλματα υγείας* 30 Προπτυχιακοί-Μεταπτυχιακοί Υοιτητές και Τποψήφιοι διδάκτορες* 20 Το δικαίωμα ςυμμετοχισ περιλαμβάνει: Ραρακολοφκθςθ των εργαςιϊν του Συνεδρίου Ραραλαβι του ζντυπου υλικοφ Συμμετοχι ςτισ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ του Συνεδρίου Ριςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ που κα αποςταλεί θλεκτρονικά ςε όλουσ τουσ εγγεγραμμζνουσ που κα πραγματοποιιςουν ςυμπλιρωςθ του δικτυακοφ ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ του Συνεδρίου. Εγγραφζσ κα γίνονται κακ όλθ τθ διάρκεια του Συνεδρίου. Οι ςυμμετζχοντεσ είναι υποχρεωμζνοι να προςκομίηουν κατάλλθλο ζγγραφο που κα επιβεβαιϊνει τθν ιδιότθτά τουσ (π.χ. φοιτθτικι ταυτότθτα) 3

4 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΙΑ Τα κζματα των εργαςιϊν δεν είναι απαραίτθτο να εντάςςονται ςτο κεντρικό κζμα του Συνεδρίου. Θα υπάρχει δυνατότθτα παρουςίαςθσ των εργαςιϊν, προφορικζσ ι αναρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ, ςε ιδιαίτερεσ ςυνεδρίεσ. Οι περιλιψεισ κα πρζπει να αποςταλοφν θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: Λιξθ προκεςμίασ υποβολισ περιλιψεων: 15 Μαΐου 2015 ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι περιλιψεισ των αναρτθμζνων ανακοινϊςεων κα δθμοςιευκοφν με απευκείασ αναπαραγωγι από το πρωτότυπο χωρίσ άλλθ διόρκωςθ. Γι αυτό παρακαλοφμε να ακολουκθκοφν με ακρίβεια οι παρακάτω υποδείξεισ: Μζγιςτοσ αρικμόσ λζξεων: 250. Γραμματοςειρά Αrial, μζγεκοσ 12 Ακολουκεί υπόδειγμα υποβολισ περίλθψθσ εργαςίασ: Τίτλοσ (κεφαλαία, εμφατικά γράμματα) Ονόματα ςυγγραφζων (το ανϊτερο μζχρι ζξι, ςτθν ονομαςτικι, με πεηά ςτοιχεία, ςτθν ίδια γραμματοςειρά και μζγεκοσ γραμμάτων. Μετά το επίκετο ακολουκεί μόνον το αρχικό γράμμα του ονόματοσ) Κζντρο ι Κδρυμα, όπου εργάηεται ι ςυνεργάηεται ο πρϊτοσ ςυγγραφζασ και ακολουκοφν τα Κζντρα ι Ιδρφματα, όπου εργάηονται ι ςυνεργάηονται οι επόμενοι ςυγγραφείσ Θ περίλθψθ πρζπει να είναι δομθμζνθ και να περιλαμβάνει τα παρακάτω τμιματα: Σκοπόσ, Υλικό και Μζκοδοι, Αποτελζςματα, Συμπεράςματα, κακϊσ και τρεισ (3) βιβλιογραφικζσ αναφορζσ ςτο κζμα που παρουςιάηεται (Ονόματα ςυγγραφζων. Τίτλοσ εργαςίασ. Ρεριοδικό. Ζτοσ δθμοςίευςθσ. Τόμοσ. Ρρϊτθ και τελευταία ςελίδα του άρκρου) Η εγγραφι είναι υποχρεωτικι για κακζναν από τουσ ςυγγραφείσ, οι οποίοι ςυνιςτάται να μθ υπερβαίνουν τουσ ζξι. Πλοι ςυγγραφείσ των εργαςιϊν παρζχουν οπωςδιποτε τισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ τουσ για ενθμζρωςθ τουσ ςχετικά με τθν αποδοχι τθσ εργαςίασ. Επιπλζον ςυμβάλλοντεσ, μποροφν να αναφερκοφν ςτο τμιμα «Ευχαριςτίεσ» Γραμματεία: Αλζξανδροσ Αλεξόπουλοσ τθλ.: , Fax: Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ Ιατρικι Σχολι, Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Μ. Αςίασ 75, Ακινα Ιστοσελίδα της Εταιρίας: 4

5 ΣΙΜΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: ΤΠΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Βλαςταράκοσ Μιχαιλ Δθμόπουλοσ Μελζτιοσ Ακανάςιοσ Ραπακεοδϊρου Θεόδωροσ Βαλιϊτθσ Ευάγγελοσ Λινοφ Ακθνά Ρατςοφρθσ Ευςτράτιοσ Γεωργιάδθσ Κωνςταντίνοσ Μόςχοσ Γεϊργιοσ Σκανδαλάκθσ Ραναγιϊτθσ Γιαννάκου Μαριζττα Μόςχου Μαριάννα Σφθκάκθσ Ρζτροσ Γρυπιϊτθσ Ιωάννθσ Μπατηανοφλθσ Αλζξανδροσ Τριχείλθσ Θρακλισ Δθμόπουλοσ Κωνςταντίνοσ Χροφςοσ Γεϊργιοσ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: ΤΠΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ Πρόεδροι Αντιπρόεδροι Μζλθ Ρετρίδου Ελζνθ, Μαρία Τςιρϊνθ Εμποριάδου Μαρία, Μερόπθ Τηοφφθ Ανδριόπουλοσ Ραναγιϊτθσ Κομνθνοφ Δζςποινα όηενμπεργκ Θεόφιλοσ Βαρβαριγου Αναςταςία Κουτςοβίτθσ Ραραςκευάσ όχασ Ανδρζα Ραόλα Βρυϊνθσ Γεϊργιοσ Κωςτοποφλου Στεφανία Σαλαπάτα Μαριανζλλα Γαβρίλθ Σταυροφλα Λιονισ Χριςτοσ Σίδθ-Φραγκανδρζα Βαςιλικι Γιαλαμάσ Άγγελοσ Μάκθσ Αλζξανδροσ Σκεντζρθσ Νικόλαοσ Γιάπροσ Βαςίλειοσ Μάνδυλα-Κουςουνι Μαρία Σουλιϊτθσ Κυριάκοσ Δθμθτρίου Γαβριιλ Νθςιϊτου Ιουλία Στειακάκθ Ευτυχία Ευαγγελίου Ακανάςιοσ Ντηάνθ Ευαγγελία Στζρπθ Ραναγιϊτα Ευαγγζλου Ευάγγελοσ Ραναγιϊτου Ιωάννθσ Τςανάκασ Ιωάννθσ Ηυγά Σοφία Ραναγοποφλου Ραραςκευι Τςολιά Μαρίηα Κακαβοφτθ-Δοφδου Αγγελικι Ρανουτςόπουλοσ Γεϊργιοσ Χαλιάςοσ Νικόλαοσ Καντηανοφ Μαρία Ραπαγεωργίου Ιςμινθ Xαρίτου Αντωνία Καραγιαννοποφλου-Κόγιου Σοφία Ραπαευαγγζλου Βάνα Χατηθπαντελισ Εμμανουιλ Καττάμθ Χριςταλζνα Ραπακωμά Ευγενία Χατηθςτυλιανοφ Μαρία Ραπαχριςτου Φϊτιοσ Ψαλτοποφλου Θεοδϊρα ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: ΤΠΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ Πρόεδροι Μαρία Τςιρϊνθ, Άγθσ Τερηίδθσ Αντιπρόεδροι Χαλιάςοσ Νικόλαοσ, Ραπάκου Ελζνθ Μζλθ Αλφαντάκθ Σαπφϊ Κουςουνισ Αλζκοσ Μποφκα Εφθ Αράπθσ Φϊτιοσ Κρθτικόσ Νεοκλισ Νάκου Ιλιάδα Εμμανουιλ Χρυςοφλα Μανουςάκθσ Μανοφςοσ Νεραντηουλάκθ - επαπίνου Ηωι Θωμόπουλοσ Θωμάσ Μαραγκοφ Χρφςα Νιδζλκου Ιφιγζνεια Καραλζξθ Μαίρθ Μαριόλθσ Ανάργυροσ ογαλίδου Μαρία Κοντογεϊργθ Ευαγγελία Μθτςακάκθ Ζλενα Σωτθριανάκοσ Σωτιριοσ Μοιράγιασ Σπυρίδων Μπουφίδθσ Γεϊργιοσ Τίνα Λαμπρινι Φωτόπουλοσ Μιχαιλ 5

6 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 9 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015: ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΟΛΗ, ΠΑΡΣΗ Εγγραφζσ Ϊρα Αίκουςα Α : Αμφικζατρο Αίκουςα Β Αίκουςα Γ Ελαφρφ γεφμα Κοινωνικι δικτφωςθ - ςυηιτθςθ δράςεων Παραρτθμάτων τθσ ΕΕΚΠΠΤ υνεδρία 1: χολικόσ και Διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ: κεντρικζσ και περιφερικζσ δράςεισ Συντονιςτζσ: Κ. Γεωργιάδθσ, Β. Γκουντςίδου Ομιλθτζσ: Κ. Γεωργιάδθσ, Β. Γκουντηίδου, Θ. Ραπακεοδϊρου υνεδρία 2: Πόλθ φιλικι ςτο παιδί και ο ρόλοσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Συντονιςτζσ: Α. Μπατηανοφλθσ, Ν. Σκεντζρθσ, Σ. Ηυγά Ομιλθτζσ: Δ. Αδαμίδθσ, Γ. Μόςχοσ, Ι. Νθςιϊτου, Α. Μπατηανοφλθσ, Α. Αγγελι, Η. Νεραντηουλάκθ - επαπίνου Σελετι Ζναρξθσ: Προςφωνιςεισ Εναρκτιρια ομιλία Συντονίςτρια: Μ. Τςιρϊνθ Ομιλιτρια: Μ. Γιαννάκου Κοινωνικι εκδιλωςθ ςτθ Μονεμβαςιά Παρουςίαςθ Ελεφκερων Ανακοινϊςεων ι Βιωματικό εμινάριο Παρουςίαςθ Προφορικϊν Ανακοινϊςεων Σοποκζτθςθ Αναρτθμζνων Ανακοινϊςεων Παρουςίαςθ Ελεφκερων Ανακοινϊςεων ι Βιωματικό εμινάριο Παρουςίαςθ Αναρτθμζνων Ανακοινϊςεων 6

7 ΑΒΒΑΣΟ 10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015: ΑΙΘΟΤΑ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ, ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ Ϊρα Εγγραφζσ υνεδρία Λευκισ Βίβλου Βιωματικό ςεμινάριο Βιωματικό ςεμινάριο Μεςθμβρινι Διακοπι Γενικι υνζλευςθ μελϊν ΕΕΚΡΡΥ υνεδρία 3: Παιδίατροσ και Νοςοκομείο, μια αμφίδρομθ ςχζςθ Συντονιςτζσ: Ν. Χαλιάςοσ, I. Ραναγιϊτου, Σ. Σωτθριανάκοσ Ομιλθτζσ: Γ. Βρυϊνθσ, Α. Σζρβθσ, Ι. Ραναγιϊτου, Σ. Ηαχάκθ, Α. Ραυλάκθ Διάλειμμα υνεδρία 4: Παροχι φροντίδασ ςε ευαίςκθτεσ παιδιατρικζσ ομάδεσ Συντονιςτζσ: Α. Τερηίδθσ, Ρ. Ραναγοποφλου, Ρ. Ανδριόπουλοσ Ομιλθτζσ: Ρ. Ραναγοποφλου, Χ. Καττάμθ, Μ. Καντηανοφ, Α. Τερηίδθσ, Κ. Σουλιϊτθσ, Ρ. Ανδριόπουλοσ 7

8 Διάλειμμα υνεδρία 5: Μουςικι και Θζατρο: ευεργετικζσ επιδράςεισ ςτθν υγεία Συντονιςτζσ: Μ. Μάνδυλα-Κουςουνι, Σ. Καραγιαννοποφλου Ομιλθτζσ: Ι. Ραπαγεωργίου, Μ. Μάνδυλα- Κουςουνι, Α. Κουςουνισ, Η. Διονυςίου, Κ. Ρετράκου Σελετι λιξθσ Καταλθκτικι ομιλία: Γιάννθσ Ρίτςοσ: "Ο ποιθτισ τθσ Ρωμιοςφνθσ" Ομιλθτισ: Β. Βλαχάκοσ Κοινωνικι εκδιλωςθ ΚΤΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015 ΩΡΑ 13.00: ΑΙΘΟΤΑ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ, ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ υνεδρία ςτο πλαίςιο τθσ προςυνεδριακισ θμερίδασ του 12ου Παμπελοποννθςιακοφ υνεδρίου: Επίκαιρα κζματα γενικισ και κοινωνικισ παιδιατρικισ- παιδοχειρουργικισ Συντονιςτζσ: Ι. Τςανάκασ, Ε. Ρετρίδου, Φ. Ραπαχριςτου, Α. Γιαλαμάσ Ομιλθτζσ: Γ. Βάοσ, Β. Σίδθ, Ι. Τςανάκασ, Ι. Ντότθσ, Σ. Γαβρίλθ 8

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα