ΟΜΑΔΑ Α' -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΡΟΦΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΤΑ ΟΡΟΦΟΙ (ΜΙΚΤΗ) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ- (ΜΙΚΤΗ) ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΔΑ Α' -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΡΟΦΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΤΑ ΟΡΟΦΟΙ (ΜΙΚΤΗ) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ- (ΜΙΚΤΗ) ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΠΙΝΑΚΑ ΙΔΙΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Α.Ε.Ε. ΠΥ ΘΑ ΑΦΑΛΙΤΥΝ ΜΑΔΑ Α' -ΛΕΙΤΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΦΤΑ (ΜΙΚΤΗ) ΑΥΤΤΕΛΕ- (ΜΙΚΤΗ) ΤΕΓΑΗ ΕΝΝΙΑΩΡΦ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ (ΜΙΚΤΗ) (ΜΙΚΤΑ) ΑΤΩΒΡΙΑΝΔΥ ΚΤΙΡΙ 1 ΑΘΗΝΑ 1154/1981 ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ 100% ΜΙΚΤΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΔΥ ΥΠΓΕΙΑ ΑΡΧΕΙ ΕΞΙ - ΔΩΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΜΙΚΤΗ) (ΜΙΚΤΗ) ΕΦΤΑΩΡΦΗ ΦΑΚΕΛ (ΜΙΚΤΗ) ΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ (ΜΙΚΤΗ) ΑΘΗΝΑ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΤΗ ΙΚ. 2 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΥ ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ 100% ΜΙΚΤΗ ΥΠΓΕΙ ΑΔΕΙΑ 5 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΑΠΘΗΚΩΝ ΑΓΡΑΘΗΚΕ Τ ΤΕΓΑΗ 3 ΑΘΗΝΑ ΕΞΑΩΡΦΗ ΚΝΠΙΠΥΛ ΑΝΑΜΝΗ ΕΚΔΗ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 1977/80. ΩΠΛΙΕΝ 192,50-66,00 192,50 100% Υ 27Α ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΥΠΓΕΙ ΜΙΚΤΗ ΑΥΤΤΕΛΕ- ΕΚΜΙΘΩΗ ΕΝΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤ. ΑΡΧΕΙ ελίδα 1

2 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΤΕΤΡΑΩΡΦ ΚΤΡΙ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ 1ος ΤΕΓΑΗ ΑΘΗΝΑ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 4 ΑΡΙΤΕΙΔΥ 153 Ν - ΓΡΑΦΕΙΩΝ 183/98 ΩΠΛΙΕΝ - έως 3ος - 393,00 100% ΜΙΚΤΗ 880 (ΚΑΛΛΙΘΕΑ) 393,00 ΜΕ ΔΥ ΥΠΓΕΙΑ ΤΑΘΜΕΥΗ ΙΧΥ ΕΩ ΗΜΙΩΡΦ ος ΡΦ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 2ος ΑΠΘΗΚΗ 5 (ΔΗΜ ΑΓ. Λ. ΜΕΓΕΙΩΝ /1997 ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ - 649,00 100% ΜΙΚΤΗ 880 ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΥΗ) ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΔΩΜΑ ΡΦ ος ΡΦ 1ος ΡΦ ος ΡΦ ος ΡΦ ος ΡΦ ΜΕΓΑΡ ΚΤΩ 50% ΕΚΜΙΘΩΜΕΝ Ι. - 5ος ΡΦ ΡΦΩΝ ΜΕ ΤΑΘΜ ΕΞ Ε 6 ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΩΠΛΙΕΝ - ΚΥΛΙΚΕΙ ,77 ΜΙΚΤΗ 780 ΔΥ ΥΠΓΕΙΑ ΑΔΙΑΙΡ ΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΩΜΑ ΕΤΥ ΥΠΗΡΕΙΑ 6ος ΡΦ Α & Β ΥΠΓΕΙ ΑΥΤΚΙΝΗ ΤΩΝ ος ΡΦ ΔΩΜΑ ελίδα 2

3 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝ (90,00) (ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΖΩΔΧΥ 7 ΑΘΗΝΑ - - ΩΠΛΙΕΝ - 93,03-93,03 100% ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΤΗ 700 ΠΗΓΗ ΥΠΓΕΙ (90,00) ΕΚΜΙΘΩΗ ΤΥ ) ος 8 ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΩΡΦΗ 886/1980 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ Δ (ΔΗΜ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 1998 ΩΠΛΙΕΝ ΑΝΑΝΕΩΗ ΤΥ - 2ος ΑΙΓΑΛΕΩ) ΥΠΓΕΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ - 633,91 100% ΜΙΚΤΗ , ος 1 (23.52) 2 ΑΦΥ (26.81) ΠΕΡΑΤΩΘΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν ΕΡΓΑΙΕ ΕΝΝΙΑΩΡΦΗ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΙΛΥ /69 ΩΠΛΙΕΝ ΑΝΑΝΕΩΗ ΤΥ ,45 100% ΑΝΑΚΑΙΝΗΗ ΜΙΚΤΗ 780 ΙΚΔΜΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ 3 ΘΑ (30.00) ΤΕΓΑΘΥΝ ΥΠΗΡΕΙΕ 4 (36.30) (39.82) ελίδα 3

4 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ /1962 ΗΜΙΡΦ 594,81 1ος ΡΦ 515,87 2ος ΡΦ 517,16 ΑΥΤΤΕΛΕ- ΤΕΓΑΗ & 10 ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 22 ΧΩΡ 327/2004 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΥΠΓΕΙ ΩΚΤΑΩΡΦΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΝΕΩΗ 3ος Α & ΑΡΧΕΙ. ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΩΠΛΙΕΝ ,36 100% Ε ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΡΦ Β ΤΑ ΔΥ ΥΠΓΕΙΑ ΚΑΤΑΤΗΜ. - ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ 517, ΚΑΤΑΤΗΜ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΗ 4ος ΕΚΜΙΘΩΝΝ ΜΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΝΙΧΥΗ ΡΦ ΤΑΙ Φ..) 517, ος ΌΡΦ 517,16 6ος ΡΦ 517,16 ελίδα 4

5 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 1ος ΡΦ ος ΡΦ ος ΡΦ ΑΥΤΤΕΛΕ ΑΝΩΔΜΗ ΚΤΑΩΡΦ 4ος ΕΙΔ ΚΑΙ Α' & Β' ΚΕΝΗ - ΚΤΙΡΙ ΜΕ ΔΥ ΡΦ 11 ΑΘΗΝΑ ΒΥΛΗ /1947 ΩΠΛΙΕΝ - ΚΑΤΑΤΗΜ. ΥΠΓΕΙ 3037,00 100% (ΕΚΜΙΘΩΗ ΜΙΚΤΗ ΥΠΓΕΙΑ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΈ) 5ος ΡΦ ος ΡΦ ος ΡΦ ΥΠΓΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΤ. Υ) ος ΡΦ ος ΡΦ ΚΤΑΩΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΙΚΔΜΗ ΜΕ Δ3249/1964 ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ - 3ος ,60 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΔΥ ΥΠΓΕΙΑ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΡΦ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΕΠΤΑΩΡΦΗ ΑΝΑΝΕΩΗ ΔΑΓΚΛΗ 26 & 13 ΑΓΡΙΝΙ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 29/91 ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ Τ 227,84-105,00 227,84 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΥ ΥΠΓΕΙ ΠΙ ΙΧΥΕ ΕΩ ΤΙ 23/04/2007) ελίδα 5

6 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 331/96, 14 ΑΙΓΙ 575/2000 ΒΑΙΛ. ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΝΑΜΝΗ ΕΚΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΥ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ 140,89-108,00 100% ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ 44 ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜ. Ε ΜΙΚΤΗ /86, /1996 ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠ ΓΕΡΒΑΙΥ 4 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 158,30-158,30 100% ΛΗ ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΙΧΥ ΕΩ 12/06/2012 ΚΑΤΑΤΗΜ. Ε ΜΙΚΤΗ /91 ΤΕΓΑΗ 96/97 ΚΛΚΤΡΩΝΗ & ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 16 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΦΙΛΙΚΗ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 119, ,05 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 26 ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΙΧΥ ΕΩ 22/08/12 ΚΑΤΑΤΗΜ. Ε ΑΡΧΕΙ *907/1979. ΤΕΓΑΗ 158/1997 ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 17 ΑΡΓ ΑΤΡΕΩ 15 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 172, ,03 100% ΚΑΤΙΚΊΕ 780 ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΙΧΥ ΕΩ 27/03/13 ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΑΡΧΕΙ ελίδα 6

7 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 13/ ΑΡΤΑ ΑΝΑΝΘΕΩΡΗ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ Η Ω ΠΡ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΧΑΡ. ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 146,50-102,60 146,50 100% ΚΑΤΙΜΗΤΡΥ 34 ΥΠΓΕΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΝΙΚ ΙΧΥ ΕΩ 31/10/2013 ΩΝ ΧΕΔΙΩΝ- ΜΙΚΤΗ 780 ΑΛΛΑΓΗ Τ ΚΑΙ Ι ΤΡΕΙ ΚΑΤΑΚΕΥΑΘ ΤΕΓΑΗ 3ος ΓΡΑΦΕΙ ΗΚΑΝ ΠΕΡΙ Τ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΕΤ ΒΕΡΙΑ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙ 1 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 4ος 202,32 100% MIKTH 780 ΙΚΔΜΗ ΙΧΥ ΕΩ 26/04/2016 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. ΙΚ. ΑΔΕΙΑ 335/87 ΕΓΙΝΕ ΠΡΘΗΚΗ 4ου ΡΌΦΥ ΓΡΑΦΕΙ ΑΡΧΕΙ ΒΛ ΡΖΥ ΕΞΑΩΡΦ ΚΤΙΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΙΚΙΩΝ 218/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΚΑΙ Ε ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 264,90 1ος ΓΡΑΦΕΙ ΙΧΥ ΕΩ ,80 13 ΤΕΓΑΗ - 510,70 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΡΧΕΙ ελίδα 7

8 ΒΛ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ *77/ /2003 ΕΞΑΩΡΦ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΤΙΡΙ ΜΕ 21 ΚΡΑΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ 66, ,00 100% ΑΡΧΕΙ ΜΙΚΤΗ 780 PILOTI ΚΑΙ ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ *306/96 22 ΓΙΑΝΝΙΤΑ ΑΠ.ΛΥΚΑ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 134,20-115,00 134,20 100% ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΙΧΥ ΕΩ 10/04/2013 ΔΩΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΜΙΚΤΗ 780 ΓΡΑΦΕΙ ΔΡΑΜΑ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 28ης ΚΤΩΒΡΙΥ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΚΑΙ 256/84 ΩΠΛΙΕΝ ,00 100% 11 ΙΚΔΜΗ ΙΧΥ (ΜΗ ΜΝΙΜΑ ΠΑΤΑΡΙ ΜΕΤΡΑ) ΜΙΚΤΗ /91 *69/96 ΕΞΑΩΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΤΙΜΙΚΗ 53 & ΑΝΑΝΕΩΗ ΚΑΤΙΚΙΕ, 24 ΕΔΕΑ ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ 237, ,80 100% 780 ΠΥΘΑΓΡΑ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΧΩΡ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΤΑΘΜΕΥΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ *ΤΕΓΑΗ *ΑΡΧΕΙ ΠΕΝΤΕΩΡΦ *ΤΕΓΑΗ ΚΤΙΡΙ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ PILOTI ΠΥ 25 ΕΛΕΥΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡ 67 ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 115,30-55,00 115,30 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΙΧΥ ΕΩ 15/07/2013 ΧΡΗΙΜΠΙΕΙΤ ΑΙ Ω ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ 269/ /00 ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΑΡΧΕΙ ελίδα 8

9 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΞΑΩΡΦ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 2ος ΓΡΑΦΕΙ ΚΤΙΡΙ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 26 ΗΡΑΚΛΕΙ 248/93 ΩΠΛΙΕΝ ΕΛΗΞΕ ΤΙ 01/12/2009-3ος 61,00 412,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΝΤΙΤΑΕΩ 176 ΚΑΤΙΚΙΩΝ, ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ Ν ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΑΝΑΝΕΩΗ ΓΡΑΦΕΙ ΠΛΥΩΡΦΗ 27 ΘΕΑΛΝΙΚΗ ΛΑΚΑΡΑΤΥ 17 ΙΚΔΜΗ: ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΥΠΓΕΙ, ΑΛΛΑΓΗ 1ος ΓΡΑΦΕΙ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 206, ΙΧΥ ΕΩ 15/05/ ,84 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΕΞΙ ΡΦΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑ 1962/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΥΓΚΡΤΗΜΑ ΑΠΌ ΤΕΕΡΙ ΙΚΔΜΕ ΕΝ Γ ΙΚΔ. 1ος ΕΠΑΦΗ ΓΡΑΦΕΙ ΤΡΙΡΦΕ ΚΑΙ 1101,37 28 ΘΕΑΛΝΙΚΗ ΚΩΛΕΤΤΗ 23Δ ΤΕΤΡΑΡΦΕ 640/85 Δ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ( Α ΙΚΔ. 1ος ΚΑΤΑΤΗΜ. ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ,02 100% ΙΧΥ ΕΩ 24/07/ ΙΚΔΜΗ, Β ΙΚΔΜΗ, Γ ΙΚΔΜΗ, Δ ΙΚΔΜΗ) 10576/88 ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΓΡΑΦΕΙ 279,18 Γ ΙΚΔ. 2ος ΠΛΥΩΡΦΗ ΑΠΘΗΚΗ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 1ος Ρ. - ΕΚΜΙΘΩΜΕΝ 29 ΘΕΑΛΝΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ 116 ΥΠΓΕΙ 741/52 ΩΠΛΙΕΝ ,71 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΠΑΡΑΚΛ Ν ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΘΗΜΑ ΚΑΤΙΚΙΩΝ ελίδα 9

10 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 98/94 37/00 30 ΘΗΒΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΚΑΔΜΥ 3 ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΑΡΩΝ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΔΡΑΚΥ ΑΠΌ ΡΦΩΝ ΙΧΥ ΕΩ14/10/2013 ΚΑΤΙΚΙΑ ΚΑΙ 142, ,79 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε *351/ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΓΕΩΡΓΙΥ ΔΙΩΡΦΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΓΙΑΝΝΑΚΥ ΙΚΔΜΗ ΑΠΌ ΙΧΥ ΕΩ 13/01/ , ,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΤΒΥ 5 ΤΕΤΡΑΩΡΦ ΚΤΡΙ (ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ) 521/73( ΑΠΘΗ ΚΕ) 81/1995 ΑΛΛΑΓΗ Ε ΚΤΙΡΙ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ ΩΠΛΙΕΝ Ν/ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 216/2006 ΑΛΛΑΓΗ ΑΠ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΕΝΕΡΓΡΙΕ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ (ΜΙΚΤΑ) ος ος ος ΔΩΜΑ ΑΥΤΤΕΛΕ ,00 100% ΤΕΓΑΗ, ΜΙΚΤΗ 880 ΑΡΧΕΙ ελίδα 10

11 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 192/ /93 ΤΡΠΠΙΗΗ ΚΑΤΨΗ 33 ΚΑΒΑΛΑ ΜΝΙΑ 110 ΚΑΤΑΤΗΜΑΤ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ - ΑΛΛΑΓΗ 1ος ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 43,09 ΧΡΗΕΩ 227,03 ΥΠΓΕΙ ΙΧΥ ΕΩ 30/06/2016 ΑΥΤΥ Ε - 270,12 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΙ ΤΥ Α ΡΦΥ Ε ΗΜΙΡΦ - ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΡΧΕΙ 34 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΡΙΤΔΗΜΥ 63 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 811/Α/91 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ,72 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΥΠΓΕΙ ΙΧΥ ΕΩ 24/06/2016 1ος /95 35 ΚΑΡΔΙΤΑ 1997ΑΝΑΘΕΩΡ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΠΑΛΑΙΛΓΥ & ΤΡΙΩΡΦΗ ΗΗ ΑΛΛΑΓΗ 1ος ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - ΕΡΜΥ ΙΚΔΜΗ ΙΧΥ ΕΩ 20-/01/16-240,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΕ Ε ελίδα 11

12 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 84/96 ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΚΑΤΡΙΑ ΙΚΔΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΘ. ΔΡΑΚΥ & 1ος ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - ΗΡΔΤΥ Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΙΧΥ ΕΩ 01/09/ ,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΙΚΙΩΝ. ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΑ Ε / ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΕΞΑΩΡΦΗ 37 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΚΔΜΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΘΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 1ος ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 87,50 ΑΝΑΛΗΨΕΩ Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΙΧΥ ΕΩ 05/01/ ,50 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΙΚΙΩΝ. ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙΚΙΑ Ε ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΝΥ ΖΑΦΕΙΡΠΥΛΥ 22 & ΜΑΡΑΛΗ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ 705/92, ΙΚΔΜΗ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΤΙΚΙΩΝ, ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ ΑΥΤΚΙΝΗΤΩΝ 172/2002 ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΩΠΛΙΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ 298, ,43 100% ΜΙΚΤΗ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΙΚΔΜΗ 39 ΚΙΛΚΙ 21ης ΙΥΝΙΥ 164 ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 2ος Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 610/89 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - 135,20 ΙΧΥ ΕΩ 03/03/ ,20 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ ελίδα 12

13 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΕΠΤΑΩΡΦΗ 36/94 40 ΚΖΑΝΗ ΠΙΝΔΥ 6 ΙΚΔΜΗ 151/97 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΚΑΤΙΚΙΩΝ ΜΕ ΑΝΘΕΩΡΗΗ ΙΧΥ ΕΩ ΥΠΓΕΙ ΧΩΡ ΑΛΛΑΓΗ 257, ,66 100% ΜΙΚΤΗ 880 ΤΑΘΜΕΥΗ ΤΡΙΩΡΦΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 1ος 41 ΚΜΤΗΝΗ ΦΡΥΡΙΥ /90 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 166,00 75,00 481,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΥΠΓΕΙ ΙΧΥ ΕΩ20/01/2016 () ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΚΛΕΠΑΤΡΑ 2 & ΤΡΙΩΡΦΗ 2ος, 43 ΚΩ 278/94 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ,40 100% 780 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΚΔΜΗ ΚΑΤΑΤ. ΙΧΥ ΕΩ 05/09/ /95 10/98 42 ΚΡΙΝΘ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΓ. ΝΙΚΛΑΥ 3-5- ΙΚΔΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 7 ΔΩΜΑ ΙΧΥ ΕΩ 10/09/ , ,32 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε 2/90 ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΥΓΧΡΝΙ 44 ΛΑΜΙΑ ΠΑΤΡΚΛΥ 10 Μ 1ος ΔΙΩΡΦΥ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΔΙΩΡΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΥ- ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - ΙΚΔΜΗ ΠΡΘΗΚΗ ΙΧΥ ΕΩ 26/12/ ΚΑΤ - 177,00 100% ΑΡΧΕΙ ΜΙΚΤΗ 780 ΕΠΕΚΤΑΗ ΤΕΤΡΑΡΦ Υ ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ελίδα 13

14 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΜΙΚΤΗ (Τ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 1ος ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΛΑΡΙΑ ΕΡ.ΤΑΥΡΥ /89 ΩΠΛΙΕΝ ,50 100% ΤΕΓΑΖΕΤΑΙ 780 ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΙΧΥ (ΜΗ ΜΝΙΜΑ 2ος ΔΩΜΑ ΜΕΤΡΑ) ΥΠΕΡΑΓΡΑ ΤΡΦΙΜΩΝ) ΚΤΩΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 1ος 46 ΛΑΡΙΑ ΗΦΑΙΤΥ 9 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 615/1991 ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ * - 249,87 100% ΜΙΚΤΗ ΥΠΓΕΙ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ 14/97 51/97 47 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΦΙΛΛΑΥ 5 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 1ος ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΩΠΛΙΕΝ - 223,96 ΔΩΜΑ - 223,96 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΕΕ 160/ ΙΧΥ ΕΩ ΔΥ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΤΡΙΩΡΦΕ ΙΔΕΡΗ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 48 ΜΕΛΓΓΙ ΙΚΔΜΕ Ε ΩΠΛΙΕΝ 76, ,37 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΛΕΒΙΔΥ ΙΧΥ (ΜΗ ΜΝΙΜΑ "PILOTI" ΜΕ ΜΕΤΡΑ) ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε 222/ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΔΥΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 49 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΡ.ΜΥΡΙΒΙΛΗ 14 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΩΠΛΙΕΝ 76,66 86,03 83,33 162,69 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΥΠΓΕΙ ΑΛΛΑΓΗ Ε ΙΧΥ ΕΩ ελίδα 14

15 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 103/88 50 ΝΑΥΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 7Α ΤΡΙΩΡΦΗ ΙΚΔΜΗ ΜΕ PILOTI ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΛΛΑΓΗ Ε ΚΑΙ ΤΡΠΠΙΗΗ ΤΜΗΜΑΤ PILOTIS Ε ΚΛΕΙΤ ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΙΧΥ ΕΩ ΕΙΔ ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ 18,15 1ος 107,39 2ος 107,39 2ος 107,39 ΑΥΤΤΕΛΕΙΑ -ΤΕΓΑΗ, ΑΡΧΕΙ, - 370,03 100% ΚΛΕΙΤ ΚΑΤΙΚΙΕ 780 ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΗΜΑ /97 51 ΝΑΥΠΛΙ ΚΥΠΡΥ 2 ΠΡΘΗΚΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΤΡΩΡΦ ΚΑΘ ΥΨ ΚΑΙ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 1ος ΩΠΛΙΕΝ - ΚΤΙΡΙ ,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΗ ΤΡΙΡΦΥ ΙΧΥ ΕΩ 03/05/ ΔΞ 120/04 ΤΡΠΠΙΗΗ ΤΗ ΔΞ 46/01 Ω ΠΡ ΤΗΝ ΥΓΚΡΤΗΜΑ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΔΥ ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 52 ΞΑΝΘΗ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΚΤΑΩΡΦΩΝ ΔΥ ΩΠΛΙΕΝ 316,88-154,71 316,88 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΙΧΥ ΕΩ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ 27/07/2014 ΥΠΓΕΙ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ Ν ΤΥ Υ ΜΕ ΥΠΓΕΙ Ε ΔΥ ελίδα 15

16 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 188/99 53 ΡΕΤΙΑΔΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΕΩ ΔΙΩΡΦΗ ΜΕ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΩΠΛΙΕΝ 129 ΔΩΜΑ 101, ,43 100% ΜΙΚΤΗ 780 Υ ΑΠΌ ΠΥΛΩΤΗ Ε ΙΧΥ (ΜΗ ΜΝΙΜΑ ΜΕΤΡΑ) ος ος ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΕΚΔΗ 345,48 (ΑΠΘΗΚΗ 54 ΠΑΤΡΑ ΚΡΙΝΘΥ 175 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 268/94 ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ -, ΧΩΡ 1268,98 100% 780 ΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΥΠΓΕΙ ΥΠΒΛΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΘΜΕΥ ΥΠΕΡΑΓΡΑ ΤΗΝ ΠΛΕΔΜΙΑ Η) ΤΡΦΙΜΩΝ) 3ος ος ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΥΜΠΥΛΙΝΑ ΠΛΥΩΡΦΗ 55 ΠΑΤΡΑ - ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ 199, ,15 100% ΜΙΚΤΗ ΙΚΔΜΗ: ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΜΙΚΤΗ (Τ ελίδα 16

17 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ 101/91 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΠΡΘΗΚΗ 4 ΙΓΕΙΑ ΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 2ος 56 ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΕΩΧΑΡΥ 26 ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΑ ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ ,75 100% ΜΙΚΤΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΜΕΤΑ ΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑ 170/91 ΑΠΚΑΤΑΤΑ Η Υ ΚΑΙ ΕΝΙΧΥΗ Φ.. 35/95 ΚΑΤΕΔΑΦΙΗ ΤΜΗΜΑΤ ΠΛΑΚ Υ 4/98 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΗ ΗΜΙΩΡΦΥ ΗΜΙΩΡΦ ος ος ος / /71 1ος ΡΦ 57 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΛΜΥΡΙΔ 6 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΕΞΑΩΡΦ ΠΡΘΗΚΗ ΑΝΑΝΕΩΗ 2ος ΑΠΘΗΚΗ - ΚΤΙΡΙ ΩΠΛΙΕΝ 805, ,07 100% ΑΡΧΕΙ ΑΠΘΗΚΩΝ 700 ΚΑΘ ΥΨ 2459/72 ΠΡΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΡΦ ος ΡΦ 58 ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΝΙΑΩΡΦΗ ΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΥ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΠΠΕΡΑΤΩΗ ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ - ΓΥΝΑΡΗ 4-6 5ος ΥΠΓΕΙ 1967 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΡΦ - 451,20 100% ΜΙΚΤΗ / /98 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΤΡΙΩΡΦΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 1ος 59 ΠΡΕΒΕΖΑ Θ. ΠΑΡΛΑ 5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΠΛΙΕΝ ,32 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΙΚΔΜΗ ΙΧΥ ΕΩ ,32 ΑΛΛΑΓΗ 2014 ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΑ Ε ελίδα 17

18 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 60 ΠΤΛΕΜΑΪΔΑ ΜΑΤΥΚΑ 22 ΕΞΑΩΡΦΗ ΙΚΔΜΗ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΜΕ ΧΩΡΥ ΤΑΘΜΕΥΗ Τ 54/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΩΠΛΙΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΚΛΕΙΤΙ ΧΩΡΙ ΤΑΘΜΕΥΗ ,54 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΠΕΝΤΑΩΡΦ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 4ος 61 ΠΥΡΓ ΠΑΤΡΩΝ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 228/88 ΩΠΛΙΕΝ ,30 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΙΧΥ ΕΩ 158,30 ΥΠΓΕΙ 22/12/ ελίδα 18

19 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΠΕΝΤΑΩΡΦ ΚΤΗΡΙΑΚ Ε ΑΝΑΜΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΓΥΜ. ΥΓΚΡΤΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΤΥ 1ος 62 ΡΕΘΥΜΝ ΓΑΒΡΙΗΛ & ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ 523/1993 ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΑΠΌ ,85 100% ΜΙΚΤΗ ΗΦΗ ΒΛΑΤΥ Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΤΙΚΙΩΝ, ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΠΥΡΒΕΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ /79 ΠΡΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΚΤΑΗ Υ ΜΕ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΔΙΩΡΦΗ ΥΠΓΕΙ. ΑΠΦΑΗ Δ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ 63 ΡΔ Θ. ΦΥΛΗ 89 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 13597/1994 ΩΠΛΙΕΝ 174, ,64 100% ΓΙΑ ΤΕΓΑΗ ΜΙΚΤΗ 780 ΥΠΓΕΙ ΠΡΑΞΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠ ΚΑΤΑΤΗΜ. Ε ΠΥ ΙΧΥΕ ΕΩ ΤΙ /1991 1ος ΡΦ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΕΞΑΩΡΦ 190/ ,89 ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 64 ΕΡΡΕ ΡΩΜΑΝΥ 3 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ 150,00 2ος - 405,78 100% ΜΙΚΤΗ 700 ΙΧΥ ΕΩ 20- ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΡΦ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε 127,89 ΓΡΑΦΕΙ 47/ ΠΑΡΤΗ ΜΑΡΤΙ 1993 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΚΡΤΛΓΛΥ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 1ος ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ ΙΚΔΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΑΛΛΑΓΗ - 239,20 100% ΜΙΚΤΗ 780 Α ΡΦΥ ελίδα 19

20 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 821/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 66 ΥΡ ΤΡΙΩΡΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 1ος ΠΕΤΡΙΔΗ & ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - ΠΛΥΤΑΡΧΥ ΥΠΓΕΙ ΙΧΥ ΕΩ 26/11/ ,52 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΤΜΗΜΑΤ 1ου ΡΦΥ ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΕ Ε / /2005 ΑΥΤΤΕΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΝΕΩΗ 1ος ΡΦ 67 ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΥ 34 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΩΠΛΙΕΝ 175,43 62,20 458,22 100% ΜΙΚΤΗ ΥΠΓΕΙ Υ ΑΠ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΥ ΡΦΥ ΑΠ ΚΑΤΙΚΙΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ /78 331/94 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΝΑΝΕΩΗ 1ος ΡΦ 68 ΤΡΙΠΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 58 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ 173,01-346,02 100% ,01 ΚΑΤΙΚΙΕ ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΕ Ε ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ελίδα 20

21 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 203/90 ΑΥΓΥΤ 69 ΦΛΩΡΙΝΑ 1996 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΚΑΤΡΙΙΑΝΑΚΗ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΝΑΝΕΩΗ ΩΠΛΙΕΝ 22 ΙΚΔΜΗ 105, ,78 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΕΞΑΩΡΦΗ ΑΝΑΝΕΩΗ 1ος 70 ΧΑΛΚΙΔΑ ΡΙΩΝ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ 31/ ΩΠΛΙΕΝ ,20 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ 260,20 ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ος ΡΦ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΙΚΔΜΗ Ε 71 ΧΑΝΙΑ ΚΡΝΑΡΥ 11 33/95 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - 2ος - 262,00 100% 780 PILOTI ΜΕ ΚΑΤΙΚΙΕ ΙΧΥ ΕΩ 23/08/2012 ΥΠΓΕΙ 256/73, 162/00 72 ΧΙ ΡΗΓΙΝΥ 10 ΒΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ Η ΑΠΘΗΚΗ ΙΧΥ ΕΩ 18/11/2013 ΑΠ 168,20-177,56 168,20 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΠΘΗΚΗ Ε ΓΡΑΦΕΙ υνολική ασφαλιστέα αξία ακινήτων (μάδας Α) ελίδα 21

22 Κενά -Μη Λειτουργικά Ακινητα Α ΜΑΔΑ Β' -ΚΕΝΑ/ΜΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ 1 ΘΕΑΛΝΙΚΗ : ΥΠΓΕΙ, Π. ΠΑΤΡΩΝ 1ος ΓΡΑΦΕΙ, ΤΡΕΙ 1013/1962 ΩΠΛΙΕΝ - - ΓΕΡΜΑΝΥ ΚΑΙ 9,00 227,90 100% ΚΕΝ ΜΙΚΤΗ 780 ΔΩΜΑ 5856/74 ΚΑΤΑΚΕΥΗ 2 ΑΘΗΝΑ ΜΗΘΥΜΝΗ 41 ΜΕΡΦΥ ΜΕ ΜΕΡΦ ΕΝΤ ΩΠΛΙΕΝ - 680,15 ΠΑΤΑΡΙ ΥΠΑΡΧΝΤ - 909,30 100% ΚΕΝ- ΜΙΚΤΗ 550 Υ ΧΩΡΥ ΗΜΙΤΡΙΩΡΦΗ 3 ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΚΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΚΕΥΑΘ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΛΚΤΡΩΝ ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΗΚΕ ΠΡΤΥ ΑΠΌ Η 44 ΙΓΕΙΑ 1955 ΛΙΘΔΜΗ - 170,81 454,07 170,81 624,88 100% ΚΕΝ ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝ ΑΠΌ Τ 1978 ΠΥ ΕΦΤΑΩΡΦΗ 4 ΘΕΑΛΝΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ 111 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 6 ΚΤΙΘΗΚΕ Τ ΥΠΑΙΘΕΙ ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΩΠΛΙΕΝ - 135, Τ.Μ. 135,00 945,00 100% 1946 ΕΧΗ ΈΚΑΤ ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΙΚΙΩΝ 1ος ΡΦ 5 ΘΕΑΛΝΙΚΗ ΕΝΝΙΑΩΡΦΗ 333,00 ΚΑΡΛΥ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 1178/68 ΩΠΛΙΕΝ - 24,00 2ος ΝΤΗΛ 1 ΥΠΓΕΙ ΡΦ 6,25 691,00 100% ΚΕΝ ΜΙΚΤΗ ,50 ΞΑ 37/95 6 ΞΑΝΘΗ ΠΡΘΗΚΗ 40 ΕΚΚΛΗΙΩΝ ΤΡΙΡΦΗ ΚΑΘ ΥΨ 3 2ος ΩΠΛΙΕΝ ΙΚΔΜΗ ΡΦΩΝ Ε 159,59 ΔΙΡΦΗ - 159,59 100% ΚΕΝ ΜΙΚΤΗ 780 ΙΚΔΜΗ ΚΑΠΙΕ ΒΛΑΒΕ ΑΠΌ ΕΙΜ ελίδα 22

23 Κενά -Μη Λειτουργικά Ακινητα Α ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 1ος ΡΦ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΕΡΑΙΒΥ 17 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 313/91 ΩΠΛΙΕΝ Α ΠΥ ΙΧΥΕ ,00 100% ΚΕΝ ΜΙΚΤΗ 780 2ος ΡΦ ΥΠΓΕΙ ΕΩ ΤΙ /10/ υνολική ασφαλιστέα αξία ακινήτων (μάδας Β) ελίδα 23

24 ΤΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΑΚΙΝΗΤΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ Α/ ΝΜΑΡΧΙΑ Κ ΔΙΑΜΕΡΙΜ Α Ακίνητα Εντασσόμενων Τομέων ΜΑΔΑ Γ' -ΚΤΙΡΙΑ ΤΜΕΩΝ ΕΝΤΑΜΕΝΩΝ ΤΝ ΑΕΕ ΤΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΥ Αρ.ΙΚ.ΑΔΕΙΑ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙ Α ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ ΙΔΙΚΤΗΤΥ ΑΚΙΝΗΤΥ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΤΜΕΑ ΕΠΙΚ. ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΑΤΗΡ. ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΜΥΡΗ 14 6ΡΦ ΚΤΙΡΙ ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΜΕ ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΗ ΤΕΓΑΗ 1595/1982 ΑΝΑΜΝΗ -ΑΡΧΕΙ-ΧΩΡ ΕΛΕΓΧΥ ΑΠ ΜΙΚΤΗ ΩΠΛΙΕΝ ΜΙΚΤΗ % ΤΑΘΜΕΗ ΠΥΡΒΕΤΙΚΗ ΜΙΚΤΗ (ΜΙΚΤΗ) ΥΠΗΡΕΙΑ ΜΙΚΤΗ ΤΑΝΠΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΚΤΗ ΜΙΑΥΛΗ ΡΦ ΚΤΙΡΙ ΥΠΑΡΧΥΝ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ 163/5347/1948 ΌΠΩ & ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΗ, 749, , ,79 50% ΚΑΤ/ΤΑ ΠΥΡΒΕΤΗΡΕ, ΜΙΚΤΗ 780 ΠΥΡΒΕΤΙΚΕ ΦΩΛΙΕ ΤΜΕΑ ΕΠΙΚ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΡΤΠΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΕΚΚΑ 22 ΥΝΤΑΓΜΑ 7ΡΦΗ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΔΩΜΑ. Έγινε ανακαίνιση των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου και των ορόφων 4,5&6 το 1992 Το κτίριο ανεγέρθη το ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ & ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ οι τοιχοι ΕΝ ΙΧΥ ΕΩ πληρώσεως 01/10/2015 οπτοπλινθοδομή (τούβλα) ΤΕΓΑΗ Α :118,85, (3ος, 4ος, 5ος, 6ος 136,15 όροφος)αρχείο, Β :118,85 225,00 εκμισθωμένα Γ : 118,85, 775,40 100% ΜΙΚΤΗ γραφεία, και Δ :135,00 καταστήματα Ε :91,65 ΜΙΚΤΗ 780 Τ :56,05 ΑΡΧΕΙ ,00 υνολική ασφαλιστέα αξία ακινήτων (μάδας Γ ) ελίδα 24

25 Ακίνητα Εντασσόμενων Τομέων Ασφαλιστέα αξία του συνόλου των ακινήτων (Α+Β+Γ) ελίδα 25

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 KΩΔ ΝΜΑ ΧΛΗ ΤΠ ΕΠΙΤΥΧ ΒΑΘΜ ΒΑΘΜ ΙΤΕΛΙΔΑ ΠΕΔΙ ΝΤΕ ΠΡΩΤΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 225 22729 19709 http://www.enl.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Θα πρέπει να γνωρίζουμε: 1. τις επιφάνειες του χώρου στις οποίες γίνεται μετάβαση της θερμότητας. 2. τις διαστάσεις των επιφανειών αυτών. 3. τη διαφορά θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Business Express Post TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Business Express Post TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Business Express Post TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2 Business Express Post "O οικονομικότερος Courier... στο συρτάρι σας" Τι είναι: Πρόκειται για μία υπηρεσία που αφορά στην κατεπείγουσα επίδοση (την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1 . ΧΛΙΚΕ ΜΝΔΕ ΠΡΩΤΒΜΙ ΕΚΠΙΔΕΥ.α Νπιαγωγεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΤΛΙΚ ΜΚΕΔΝΙ ΚΙ ΡΚ ύνολο χολείων Περιφέρειας: Ν ΚΒΛ 9006 ΚΩΔΙΚ Υ ΝΜΙ ΤΠ 0o ΛΜΕΡ ΝΠΙΓΩΓ ΕΙ ΡΓΝΙΚΤ Τ ΚΒΛ Ν ΛΕΒΥ 933005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΡΕΙΥ ΙΓΙΥ ύνολο χολείων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής 4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. ΑΕΙ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 19.838 20.364-526 20.193-355 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.578 19.625-1.047 19.170-592 217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ [3] [4] 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2005 - ΤΕΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ. ΕΞΕΛΙΞΗ - 2106129412 www.exelixi.edu.gr 1/6

ΒΑΣΕΙΣ 2005 - ΤΕΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ. ΕΞΕΛΙΞΗ - 2106129412 www.exelixi.edu.gr 1/6 ΚΩ ΙΚ Ο ΧΟΛ ΒΑΕΙ 2005 - ΤΕΕ ΜΕΡΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΑ ΧΟΛ Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ ΕΙΑ ΕΙΒ ΜΕΤΑΦ ΕΠΙΤ ΙΟΒ ΚΕΝΑ 639 ΑΙΘΤΙΚ & ΚΟΜΤΟΛΟΓΙΑ TEI ΘΕ/ΝΙΚ 17 17 17 1856 188 1683 195 637 ΑΙΘΤΙΚ & ΚΟΜΤΟΛΟΓΙΑ ΤΕΙ ΑΘΝΑ 21

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0102201 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0101110

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008 BUSINESS EXPRESS POST Το παρόν αποτελεί εγχειρίδιο ενημέρωσης των πελατών και είναι απόσπασμα του επίσημου τιμοκαταλόγου του ΕΛΤΑ. Ο ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα τέλη και τους όρους παραδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ & 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ & 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΤΙΤΛΟ ΕΞ ΑΠΟΤΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Ε ΧΡΗΗ Η/Υ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΗ ΤΙ ΧΡΗΗ ΤΠΕ - ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΗ- POWER

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Δ Πληρ.: Ντασίου Σ., Ζοργιάννου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 497 507 477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5.

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5. 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 20.364 20.193 171 0.8% 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-7ΘΓ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-7ΘΓ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών ργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. υγγρού 5-7 Ταχ.κωδ. :7 43

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ

4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 15.224 14.892 332 2.2% 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.887

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm Ημερίδα με θέμα: Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών - Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι" Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 Ώρα: 9.00 Λιβαδειά, Συνεδριακό Κέντρο Κρύας Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101213 ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 14/2014/000000055597 201201 ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ 201201101892 301205 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 14//000000007666 101205 ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 101205102790 502201

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 112 20.193 1.476 19.044 19.767 19.866 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 112 19.170 1.570

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ 15516/17-03-2010 Διαπιστωτικής Πράξης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ 15516/17-03-2010 Διαπιστωτικής Πράξης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΥΠΑΤΙΑΣ 5, ΑΘΗΝΑ 1 ος όροφος, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 12.00-14.00 μ.μ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΤΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr T.Ε.Ι.

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΤΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr T.Ε.Ι. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΘΗΝΑΣ 3 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) ΑΣΤΕ 1 5 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & ΣΥΓΓΡΟΥ 196,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ. http://kentromeletis.edu.gr

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ. http://kentromeletis.edu.gr TMHMATA ΙΔΡ. ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕΙ 5 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΟ ΑΕΙ 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 5-0-204 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 23 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση Γιώργος Σπηλιωτόπουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Μοσχάτο, 18-02-2014 Ιστορικό - Κατάσταση του έργου ΦΑΣΕΙΣ Δημοσίευση Προκήρυξης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 Αυγούστου 2012 Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Γενικής Παιδείας [

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

639 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσ/νικη 14211 13403 6 12 637 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αθήνα 13626 13804 5 10

639 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσ/νικη 14211 13403 6 12 637 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αθήνα 13626 13804 5 10 ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (10%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2014 2013 2014 2013 639 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσ/νικη 14211 13403

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ GR000102 ΑΘΗΝΩΝ 12 ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ GR000131 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΔΑΦΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000. Σελίδα 1 Από 15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000. Σελίδα 1 Από 15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 2/1/2014 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΥΠΟ: Τελική ΔΙΑΘΕΙΜΗ ΠΙΤΩΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) 4 4 17,910 1 16,630 1 129

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΚΑ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Ηρώδειο ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Θέατρο Αχαρνών Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Σ.Π. Σ.Π. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Σ.Π. Σ.Π. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 5. Των άρθρων 1 και 2 του Π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγό μενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2013 2012 2013 2012 639 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσ/νίκη 12570 12719

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΟΜΟ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ 599 ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 21 21

Διαβάστε περισσότερα