ΟΜΑΔΑ Α' -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΡΟΦΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΤΑ ΟΡΟΦΟΙ (ΜΙΚΤΗ) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ- (ΜΙΚΤΗ) ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΔΑ Α' -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΡΟΦΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΤΑ ΟΡΟΦΟΙ (ΜΙΚΤΗ) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ- (ΜΙΚΤΗ) ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΠΙΝΑΚΑ ΙΔΙΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Α.Ε.Ε. ΠΥ ΘΑ ΑΦΑΛΙΤΥΝ ΜΑΔΑ Α' -ΛΕΙΤΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΦΤΑ (ΜΙΚΤΗ) ΑΥΤΤΕΛΕ- (ΜΙΚΤΗ) ΤΕΓΑΗ ΕΝΝΙΑΩΡΦ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ (ΜΙΚΤΗ) (ΜΙΚΤΑ) ΑΤΩΒΡΙΑΝΔΥ ΚΤΙΡΙ 1 ΑΘΗΝΑ 1154/1981 ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ 100% ΜΙΚΤΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΔΥ ΥΠΓΕΙΑ ΑΡΧΕΙ ΕΞΙ - ΔΩΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΜΙΚΤΗ) (ΜΙΚΤΗ) ΕΦΤΑΩΡΦΗ ΦΑΚΕΛ (ΜΙΚΤΗ) ΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ (ΜΙΚΤΗ) ΑΘΗΝΑ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΤΗ ΙΚ. 2 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΥ ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ 100% ΜΙΚΤΗ ΥΠΓΕΙ ΑΔΕΙΑ 5 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΑΠΘΗΚΩΝ ΑΓΡΑΘΗΚΕ Τ ΤΕΓΑΗ 3 ΑΘΗΝΑ ΕΞΑΩΡΦΗ ΚΝΠΙΠΥΛ ΑΝΑΜΝΗ ΕΚΔΗ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 1977/80. ΩΠΛΙΕΝ 192,50-66,00 192,50 100% Υ 27Α ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΥΠΓΕΙ ΜΙΚΤΗ ΑΥΤΤΕΛΕ- ΕΚΜΙΘΩΗ ΕΝΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤ. ΑΡΧΕΙ ελίδα 1

2 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΤΕΤΡΑΩΡΦ ΚΤΡΙ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ 1ος ΤΕΓΑΗ ΑΘΗΝΑ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 4 ΑΡΙΤΕΙΔΥ 153 Ν - ΓΡΑΦΕΙΩΝ 183/98 ΩΠΛΙΕΝ - έως 3ος - 393,00 100% ΜΙΚΤΗ 880 (ΚΑΛΛΙΘΕΑ) 393,00 ΜΕ ΔΥ ΥΠΓΕΙΑ ΤΑΘΜΕΥΗ ΙΧΥ ΕΩ ΗΜΙΩΡΦ ος ΡΦ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 2ος ΑΠΘΗΚΗ 5 (ΔΗΜ ΑΓ. Λ. ΜΕΓΕΙΩΝ /1997 ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ - 649,00 100% ΜΙΚΤΗ 880 ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΥΗ) ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΔΩΜΑ ΡΦ ος ΡΦ 1ος ΡΦ ος ΡΦ ος ΡΦ ος ΡΦ ΜΕΓΑΡ ΚΤΩ 50% ΕΚΜΙΘΩΜΕΝ Ι. - 5ος ΡΦ ΡΦΩΝ ΜΕ ΤΑΘΜ ΕΞ Ε 6 ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΩΠΛΙΕΝ - ΚΥΛΙΚΕΙ ,77 ΜΙΚΤΗ 780 ΔΥ ΥΠΓΕΙΑ ΑΔΙΑΙΡ ΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΩΜΑ ΕΤΥ ΥΠΗΡΕΙΑ 6ος ΡΦ Α & Β ΥΠΓΕΙ ΑΥΤΚΙΝΗ ΤΩΝ ος ΡΦ ΔΩΜΑ ελίδα 2

3 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝ (90,00) (ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΖΩΔΧΥ 7 ΑΘΗΝΑ - - ΩΠΛΙΕΝ - 93,03-93,03 100% ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΤΗ 700 ΠΗΓΗ ΥΠΓΕΙ (90,00) ΕΚΜΙΘΩΗ ΤΥ ) ος 8 ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΩΡΦΗ 886/1980 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ Δ (ΔΗΜ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 1998 ΩΠΛΙΕΝ ΑΝΑΝΕΩΗ ΤΥ - 2ος ΑΙΓΑΛΕΩ) ΥΠΓΕΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ - 633,91 100% ΜΙΚΤΗ , ος 1 (23.52) 2 ΑΦΥ (26.81) ΠΕΡΑΤΩΘΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν ΕΡΓΑΙΕ ΕΝΝΙΑΩΡΦΗ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΙΛΥ /69 ΩΠΛΙΕΝ ΑΝΑΝΕΩΗ ΤΥ ,45 100% ΑΝΑΚΑΙΝΗΗ ΜΙΚΤΗ 780 ΙΚΔΜΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ 3 ΘΑ (30.00) ΤΕΓΑΘΥΝ ΥΠΗΡΕΙΕ 4 (36.30) (39.82) ελίδα 3

4 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ /1962 ΗΜΙΡΦ 594,81 1ος ΡΦ 515,87 2ος ΡΦ 517,16 ΑΥΤΤΕΛΕ- ΤΕΓΑΗ & 10 ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 22 ΧΩΡ 327/2004 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΥΠΓΕΙ ΩΚΤΑΩΡΦΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΝΕΩΗ 3ος Α & ΑΡΧΕΙ. ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΩΠΛΙΕΝ ,36 100% Ε ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΡΦ Β ΤΑ ΔΥ ΥΠΓΕΙΑ ΚΑΤΑΤΗΜ. - ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ 517, ΚΑΤΑΤΗΜ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΗ 4ος ΕΚΜΙΘΩΝΝ ΜΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΝΙΧΥΗ ΡΦ ΤΑΙ Φ..) 517, ος ΌΡΦ 517,16 6ος ΡΦ 517,16 ελίδα 4

5 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 1ος ΡΦ ος ΡΦ ος ΡΦ ΑΥΤΤΕΛΕ ΑΝΩΔΜΗ ΚΤΑΩΡΦ 4ος ΕΙΔ ΚΑΙ Α' & Β' ΚΕΝΗ - ΚΤΙΡΙ ΜΕ ΔΥ ΡΦ 11 ΑΘΗΝΑ ΒΥΛΗ /1947 ΩΠΛΙΕΝ - ΚΑΤΑΤΗΜ. ΥΠΓΕΙ 3037,00 100% (ΕΚΜΙΘΩΗ ΜΙΚΤΗ ΥΠΓΕΙΑ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΈ) 5ος ΡΦ ος ΡΦ ος ΡΦ ΥΠΓΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΤ. Υ) ος ΡΦ ος ΡΦ ΚΤΑΩΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΙΚΔΜΗ ΜΕ Δ3249/1964 ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ - 3ος ,60 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΔΥ ΥΠΓΕΙΑ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΡΦ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΕΠΤΑΩΡΦΗ ΑΝΑΝΕΩΗ ΔΑΓΚΛΗ 26 & 13 ΑΓΡΙΝΙ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 29/91 ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ Τ 227,84-105,00 227,84 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΥ ΥΠΓΕΙ ΠΙ ΙΧΥΕ ΕΩ ΤΙ 23/04/2007) ελίδα 5

6 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 331/96, 14 ΑΙΓΙ 575/2000 ΒΑΙΛ. ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΝΑΜΝΗ ΕΚΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΥ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ 140,89-108,00 100% ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ 44 ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜ. Ε ΜΙΚΤΗ /86, /1996 ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠ ΓΕΡΒΑΙΥ 4 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 158,30-158,30 100% ΛΗ ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΙΧΥ ΕΩ 12/06/2012 ΚΑΤΑΤΗΜ. Ε ΜΙΚΤΗ /91 ΤΕΓΑΗ 96/97 ΚΛΚΤΡΩΝΗ & ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 16 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΦΙΛΙΚΗ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 119, ,05 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 26 ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΙΧΥ ΕΩ 22/08/12 ΚΑΤΑΤΗΜ. Ε ΑΡΧΕΙ *907/1979. ΤΕΓΑΗ 158/1997 ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 17 ΑΡΓ ΑΤΡΕΩ 15 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 172, ,03 100% ΚΑΤΙΚΊΕ 780 ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΙΧΥ ΕΩ 27/03/13 ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΑΡΧΕΙ ελίδα 6

7 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 13/ ΑΡΤΑ ΑΝΑΝΘΕΩΡΗ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ Η Ω ΠΡ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΧΑΡ. ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 146,50-102,60 146,50 100% ΚΑΤΙΜΗΤΡΥ 34 ΥΠΓΕΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΝΙΚ ΙΧΥ ΕΩ 31/10/2013 ΩΝ ΧΕΔΙΩΝ- ΜΙΚΤΗ 780 ΑΛΛΑΓΗ Τ ΚΑΙ Ι ΤΡΕΙ ΚΑΤΑΚΕΥΑΘ ΤΕΓΑΗ 3ος ΓΡΑΦΕΙ ΗΚΑΝ ΠΕΡΙ Τ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΕΤ ΒΕΡΙΑ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙ 1 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 4ος 202,32 100% MIKTH 780 ΙΚΔΜΗ ΙΧΥ ΕΩ 26/04/2016 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. ΙΚ. ΑΔΕΙΑ 335/87 ΕΓΙΝΕ ΠΡΘΗΚΗ 4ου ΡΌΦΥ ΓΡΑΦΕΙ ΑΡΧΕΙ ΒΛ ΡΖΥ ΕΞΑΩΡΦ ΚΤΙΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΙΚΙΩΝ 218/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΚΑΙ Ε ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 264,90 1ος ΓΡΑΦΕΙ ΙΧΥ ΕΩ ,80 13 ΤΕΓΑΗ - 510,70 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΡΧΕΙ ελίδα 7

8 ΒΛ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ *77/ /2003 ΕΞΑΩΡΦ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΤΙΡΙ ΜΕ 21 ΚΡΑΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ 66, ,00 100% ΑΡΧΕΙ ΜΙΚΤΗ 780 PILOTI ΚΑΙ ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ *306/96 22 ΓΙΑΝΝΙΤΑ ΑΠ.ΛΥΚΑ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 134,20-115,00 134,20 100% ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΙΧΥ ΕΩ 10/04/2013 ΔΩΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΜΙΚΤΗ 780 ΓΡΑΦΕΙ ΔΡΑΜΑ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 28ης ΚΤΩΒΡΙΥ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΚΑΙ 256/84 ΩΠΛΙΕΝ ,00 100% 11 ΙΚΔΜΗ ΙΧΥ (ΜΗ ΜΝΙΜΑ ΠΑΤΑΡΙ ΜΕΤΡΑ) ΜΙΚΤΗ /91 *69/96 ΕΞΑΩΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΤΙΜΙΚΗ 53 & ΑΝΑΝΕΩΗ ΚΑΤΙΚΙΕ, 24 ΕΔΕΑ ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ 237, ,80 100% 780 ΠΥΘΑΓΡΑ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΧΩΡ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΤΑΘΜΕΥΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ *ΤΕΓΑΗ *ΑΡΧΕΙ ΠΕΝΤΕΩΡΦ *ΤΕΓΑΗ ΚΤΙΡΙ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ PILOTI ΠΥ 25 ΕΛΕΥΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡ 67 ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 115,30-55,00 115,30 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΙΧΥ ΕΩ 15/07/2013 ΧΡΗΙΜΠΙΕΙΤ ΑΙ Ω ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ 269/ /00 ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΑΡΧΕΙ ελίδα 8

9 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΞΑΩΡΦ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 2ος ΓΡΑΦΕΙ ΚΤΙΡΙ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 26 ΗΡΑΚΛΕΙ 248/93 ΩΠΛΙΕΝ ΕΛΗΞΕ ΤΙ 01/12/2009-3ος 61,00 412,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΝΤΙΤΑΕΩ 176 ΚΑΤΙΚΙΩΝ, ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ Ν ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΑΝΑΝΕΩΗ ΓΡΑΦΕΙ ΠΛΥΩΡΦΗ 27 ΘΕΑΛΝΙΚΗ ΛΑΚΑΡΑΤΥ 17 ΙΚΔΜΗ: ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΥΠΓΕΙ, ΑΛΛΑΓΗ 1ος ΓΡΑΦΕΙ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 206, ΙΧΥ ΕΩ 15/05/ ,84 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΕΞΙ ΡΦΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑ 1962/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΥΓΚΡΤΗΜΑ ΑΠΌ ΤΕΕΡΙ ΙΚΔΜΕ ΕΝ Γ ΙΚΔ. 1ος ΕΠΑΦΗ ΓΡΑΦΕΙ ΤΡΙΡΦΕ ΚΑΙ 1101,37 28 ΘΕΑΛΝΙΚΗ ΚΩΛΕΤΤΗ 23Δ ΤΕΤΡΑΡΦΕ 640/85 Δ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ( Α ΙΚΔ. 1ος ΚΑΤΑΤΗΜ. ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ,02 100% ΙΧΥ ΕΩ 24/07/ ΙΚΔΜΗ, Β ΙΚΔΜΗ, Γ ΙΚΔΜΗ, Δ ΙΚΔΜΗ) 10576/88 ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΓΡΑΦΕΙ 279,18 Γ ΙΚΔ. 2ος ΠΛΥΩΡΦΗ ΑΠΘΗΚΗ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 1ος Ρ. - ΕΚΜΙΘΩΜΕΝ 29 ΘΕΑΛΝΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ 116 ΥΠΓΕΙ 741/52 ΩΠΛΙΕΝ ,71 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΠΑΡΑΚΛ Ν ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΘΗΜΑ ΚΑΤΙΚΙΩΝ ελίδα 9

10 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 98/94 37/00 30 ΘΗΒΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΚΑΔΜΥ 3 ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΑΡΩΝ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΔΡΑΚΥ ΑΠΌ ΡΦΩΝ ΙΧΥ ΕΩ14/10/2013 ΚΑΤΙΚΙΑ ΚΑΙ 142, ,79 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε *351/ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΓΕΩΡΓΙΥ ΔΙΩΡΦΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΓΙΑΝΝΑΚΥ ΙΚΔΜΗ ΑΠΌ ΙΧΥ ΕΩ 13/01/ , ,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΤΒΥ 5 ΤΕΤΡΑΩΡΦ ΚΤΡΙ (ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ) 521/73( ΑΠΘΗ ΚΕ) 81/1995 ΑΛΛΑΓΗ Ε ΚΤΙΡΙ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ ΩΠΛΙΕΝ Ν/ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 216/2006 ΑΛΛΑΓΗ ΑΠ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΕΝΕΡΓΡΙΕ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ (ΜΙΚΤΑ) ος ος ος ΔΩΜΑ ΑΥΤΤΕΛΕ ,00 100% ΤΕΓΑΗ, ΜΙΚΤΗ 880 ΑΡΧΕΙ ελίδα 10

11 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 192/ /93 ΤΡΠΠΙΗΗ ΚΑΤΨΗ 33 ΚΑΒΑΛΑ ΜΝΙΑ 110 ΚΑΤΑΤΗΜΑΤ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ - ΑΛΛΑΓΗ 1ος ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 43,09 ΧΡΗΕΩ 227,03 ΥΠΓΕΙ ΙΧΥ ΕΩ 30/06/2016 ΑΥΤΥ Ε - 270,12 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΙ ΤΥ Α ΡΦΥ Ε ΗΜΙΡΦ - ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΡΧΕΙ 34 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΡΙΤΔΗΜΥ 63 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 811/Α/91 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ,72 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΥΠΓΕΙ ΙΧΥ ΕΩ 24/06/2016 1ος /95 35 ΚΑΡΔΙΤΑ 1997ΑΝΑΘΕΩΡ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΠΑΛΑΙΛΓΥ & ΤΡΙΩΡΦΗ ΗΗ ΑΛΛΑΓΗ 1ος ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - ΕΡΜΥ ΙΚΔΜΗ ΙΧΥ ΕΩ 20-/01/16-240,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΕ Ε ελίδα 11

12 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 84/96 ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΚΑΤΡΙΑ ΙΚΔΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΘ. ΔΡΑΚΥ & 1ος ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - ΗΡΔΤΥ Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΙΧΥ ΕΩ 01/09/ ,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΙΚΙΩΝ. ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΑ Ε / ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΕΞΑΩΡΦΗ 37 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΚΔΜΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΘΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 1ος ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 87,50 ΑΝΑΛΗΨΕΩ Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΙΧΥ ΕΩ 05/01/ ,50 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΙΚΙΩΝ. ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙΚΙΑ Ε ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΝΥ ΖΑΦΕΙΡΠΥΛΥ 22 & ΜΑΡΑΛΗ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ 705/92, ΙΚΔΜΗ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΤΙΚΙΩΝ, ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ ΑΥΤΚΙΝΗΤΩΝ 172/2002 ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΩΠΛΙΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ 298, ,43 100% ΜΙΚΤΗ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΙΚΔΜΗ 39 ΚΙΛΚΙ 21ης ΙΥΝΙΥ 164 ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 2ος Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 610/89 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - 135,20 ΙΧΥ ΕΩ 03/03/ ,20 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ ελίδα 12

13 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΕΠΤΑΩΡΦΗ 36/94 40 ΚΖΑΝΗ ΠΙΝΔΥ 6 ΙΚΔΜΗ 151/97 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΚΑΤΙΚΙΩΝ ΜΕ ΑΝΘΕΩΡΗΗ ΙΧΥ ΕΩ ΥΠΓΕΙ ΧΩΡ ΑΛΛΑΓΗ 257, ,66 100% ΜΙΚΤΗ 880 ΤΑΘΜΕΥΗ ΤΡΙΩΡΦΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 1ος 41 ΚΜΤΗΝΗ ΦΡΥΡΙΥ /90 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 166,00 75,00 481,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΥΠΓΕΙ ΙΧΥ ΕΩ20/01/2016 () ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΚΛΕΠΑΤΡΑ 2 & ΤΡΙΩΡΦΗ 2ος, 43 ΚΩ 278/94 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ,40 100% 780 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΚΔΜΗ ΚΑΤΑΤ. ΙΧΥ ΕΩ 05/09/ /95 10/98 42 ΚΡΙΝΘ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΓ. ΝΙΚΛΑΥ 3-5- ΙΚΔΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 7 ΔΩΜΑ ΙΧΥ ΕΩ 10/09/ , ,32 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε 2/90 ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΥΓΧΡΝΙ 44 ΛΑΜΙΑ ΠΑΤΡΚΛΥ 10 Μ 1ος ΔΙΩΡΦΥ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΔΙΩΡΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΥ- ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - ΙΚΔΜΗ ΠΡΘΗΚΗ ΙΧΥ ΕΩ 26/12/ ΚΑΤ - 177,00 100% ΑΡΧΕΙ ΜΙΚΤΗ 780 ΕΠΕΚΤΑΗ ΤΕΤΡΑΡΦ Υ ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ελίδα 13

14 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΜΙΚΤΗ (Τ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 1ος ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΛΑΡΙΑ ΕΡ.ΤΑΥΡΥ /89 ΩΠΛΙΕΝ ,50 100% ΤΕΓΑΖΕΤΑΙ 780 ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΙΧΥ (ΜΗ ΜΝΙΜΑ 2ος ΔΩΜΑ ΜΕΤΡΑ) ΥΠΕΡΑΓΡΑ ΤΡΦΙΜΩΝ) ΚΤΩΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 1ος 46 ΛΑΡΙΑ ΗΦΑΙΤΥ 9 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 615/1991 ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ * - 249,87 100% ΜΙΚΤΗ ΥΠΓΕΙ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ 14/97 51/97 47 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΦΙΛΛΑΥ 5 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 1ος ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΩΠΛΙΕΝ - 223,96 ΔΩΜΑ - 223,96 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΕΕ 160/ ΙΧΥ ΕΩ ΔΥ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΤΡΙΩΡΦΕ ΙΔΕΡΗ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 48 ΜΕΛΓΓΙ ΙΚΔΜΕ Ε ΩΠΛΙΕΝ 76, ,37 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΛΕΒΙΔΥ ΙΧΥ (ΜΗ ΜΝΙΜΑ "PILOTI" ΜΕ ΜΕΤΡΑ) ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε 222/ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΔΥΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 49 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΡ.ΜΥΡΙΒΙΛΗ 14 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΩΠΛΙΕΝ 76,66 86,03 83,33 162,69 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΥΠΓΕΙ ΑΛΛΑΓΗ Ε ΙΧΥ ΕΩ ελίδα 14

15 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 103/88 50 ΝΑΥΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 7Α ΤΡΙΩΡΦΗ ΙΚΔΜΗ ΜΕ PILOTI ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΛΛΑΓΗ Ε ΚΑΙ ΤΡΠΠΙΗΗ ΤΜΗΜΑΤ PILOTIS Ε ΚΛΕΙΤ ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΙΧΥ ΕΩ ΕΙΔ ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ 18,15 1ος 107,39 2ος 107,39 2ος 107,39 ΑΥΤΤΕΛΕΙΑ -ΤΕΓΑΗ, ΑΡΧΕΙ, - 370,03 100% ΚΛΕΙΤ ΚΑΤΙΚΙΕ 780 ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΗΜΑ /97 51 ΝΑΥΠΛΙ ΚΥΠΡΥ 2 ΠΡΘΗΚΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΤΡΩΡΦ ΚΑΘ ΥΨ ΚΑΙ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 1ος ΩΠΛΙΕΝ - ΚΤΙΡΙ ,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΗ ΤΡΙΡΦΥ ΙΧΥ ΕΩ 03/05/ ΔΞ 120/04 ΤΡΠΠΙΗΗ ΤΗ ΔΞ 46/01 Ω ΠΡ ΤΗΝ ΥΓΚΡΤΗΜΑ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΔΥ ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 52 ΞΑΝΘΗ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΚΤΑΩΡΦΩΝ ΔΥ ΩΠΛΙΕΝ 316,88-154,71 316,88 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΙΧΥ ΕΩ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ 27/07/2014 ΥΠΓΕΙ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ Ν ΤΥ Υ ΜΕ ΥΠΓΕΙ Ε ΔΥ ελίδα 15

16 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 188/99 53 ΡΕΤΙΑΔΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΕΩ ΔΙΩΡΦΗ ΜΕ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΩΠΛΙΕΝ 129 ΔΩΜΑ 101, ,43 100% ΜΙΚΤΗ 780 Υ ΑΠΌ ΠΥΛΩΤΗ Ε ΙΧΥ (ΜΗ ΜΝΙΜΑ ΜΕΤΡΑ) ος ος ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΕΚΔΗ 345,48 (ΑΠΘΗΚΗ 54 ΠΑΤΡΑ ΚΡΙΝΘΥ 175 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 268/94 ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ -, ΧΩΡ 1268,98 100% 780 ΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΥΠΓΕΙ ΥΠΒΛΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΘΜΕΥ ΥΠΕΡΑΓΡΑ ΤΗΝ ΠΛΕΔΜΙΑ Η) ΤΡΦΙΜΩΝ) 3ος ος ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΥΜΠΥΛΙΝΑ ΠΛΥΩΡΦΗ 55 ΠΑΤΡΑ - ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ 199, ,15 100% ΜΙΚΤΗ ΙΚΔΜΗ: ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΜΙΚΤΗ (Τ ελίδα 16

17 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ 101/91 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΠΡΘΗΚΗ 4 ΙΓΕΙΑ ΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 2ος 56 ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΕΩΧΑΡΥ 26 ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΑ ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ ,75 100% ΜΙΚΤΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΜΕΤΑ ΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑ 170/91 ΑΠΚΑΤΑΤΑ Η Υ ΚΑΙ ΕΝΙΧΥΗ Φ.. 35/95 ΚΑΤΕΔΑΦΙΗ ΤΜΗΜΑΤ ΠΛΑΚ Υ 4/98 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΗ ΗΜΙΩΡΦΥ ΗΜΙΩΡΦ ος ος ος / /71 1ος ΡΦ 57 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΛΜΥΡΙΔ 6 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΕΞΑΩΡΦ ΠΡΘΗΚΗ ΑΝΑΝΕΩΗ 2ος ΑΠΘΗΚΗ - ΚΤΙΡΙ ΩΠΛΙΕΝ 805, ,07 100% ΑΡΧΕΙ ΑΠΘΗΚΩΝ 700 ΚΑΘ ΥΨ 2459/72 ΠΡΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΡΦ ος ΡΦ 58 ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΝΙΑΩΡΦΗ ΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΥ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΠΠΕΡΑΤΩΗ ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ - ΓΥΝΑΡΗ 4-6 5ος ΥΠΓΕΙ 1967 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΡΦ - 451,20 100% ΜΙΚΤΗ / /98 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΤΡΙΩΡΦΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 1ος 59 ΠΡΕΒΕΖΑ Θ. ΠΑΡΛΑ 5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΠΛΙΕΝ ,32 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΙΚΔΜΗ ΙΧΥ ΕΩ ,32 ΑΛΛΑΓΗ 2014 ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΑ Ε ελίδα 17

18 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 60 ΠΤΛΕΜΑΪΔΑ ΜΑΤΥΚΑ 22 ΕΞΑΩΡΦΗ ΙΚΔΜΗ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΜΕ ΧΩΡΥ ΤΑΘΜΕΥΗ Τ 54/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΩΠΛΙΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΚΛΕΙΤΙ ΧΩΡΙ ΤΑΘΜΕΥΗ ,54 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΠΕΝΤΑΩΡΦ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 4ος 61 ΠΥΡΓ ΠΑΤΡΩΝ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 228/88 ΩΠΛΙΕΝ ,30 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΙΧΥ ΕΩ 158,30 ΥΠΓΕΙ 22/12/ ελίδα 18

19 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΠΕΝΤΑΩΡΦ ΚΤΗΡΙΑΚ Ε ΑΝΑΜΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΓΥΜ. ΥΓΚΡΤΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΤΥ 1ος 62 ΡΕΘΥΜΝ ΓΑΒΡΙΗΛ & ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ 523/1993 ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΑΠΌ ,85 100% ΜΙΚΤΗ ΗΦΗ ΒΛΑΤΥ Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΤΙΚΙΩΝ, ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΠΥΡΒΕΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ /79 ΠΡΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΚΤΑΗ Υ ΜΕ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΔΙΩΡΦΗ ΥΠΓΕΙ. ΑΠΦΑΗ Δ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ 63 ΡΔ Θ. ΦΥΛΗ 89 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 13597/1994 ΩΠΛΙΕΝ 174, ,64 100% ΓΙΑ ΤΕΓΑΗ ΜΙΚΤΗ 780 ΥΠΓΕΙ ΠΡΑΞΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠ ΚΑΤΑΤΗΜ. Ε ΠΥ ΙΧΥΕ ΕΩ ΤΙ /1991 1ος ΡΦ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΕΞΑΩΡΦ 190/ ,89 ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 64 ΕΡΡΕ ΡΩΜΑΝΥ 3 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ 150,00 2ος - 405,78 100% ΜΙΚΤΗ 700 ΙΧΥ ΕΩ 20- ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΡΦ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε 127,89 ΓΡΑΦΕΙ 47/ ΠΑΡΤΗ ΜΑΡΤΙ 1993 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΚΡΤΛΓΛΥ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 1ος ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ ΙΚΔΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΑΛΛΑΓΗ - 239,20 100% ΜΙΚΤΗ 780 Α ΡΦΥ ελίδα 19

20 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 821/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 66 ΥΡ ΤΡΙΩΡΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 1ος ΠΕΤΡΙΔΗ & ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - ΠΛΥΤΑΡΧΥ ΥΠΓΕΙ ΙΧΥ ΕΩ 26/11/ ,52 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΤΜΗΜΑΤ 1ου ΡΦΥ ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΕ Ε / /2005 ΑΥΤΤΕΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΝΕΩΗ 1ος ΡΦ 67 ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΥ 34 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΩΠΛΙΕΝ 175,43 62,20 458,22 100% ΜΙΚΤΗ ΥΠΓΕΙ Υ ΑΠ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΥ ΡΦΥ ΑΠ ΚΑΤΙΚΙΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ /78 331/94 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΝΑΝΕΩΗ 1ος ΡΦ 68 ΤΡΙΠΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 58 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ 173,01-346,02 100% ,01 ΚΑΤΙΚΙΕ ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΕ Ε ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ελίδα 20

21 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 203/90 ΑΥΓΥΤ 69 ΦΛΩΡΙΝΑ 1996 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΚΑΤΡΙΙΑΝΑΚΗ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΝΑΝΕΩΗ ΩΠΛΙΕΝ 22 ΙΚΔΜΗ 105, ,78 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΕΞΑΩΡΦΗ ΑΝΑΝΕΩΗ 1ος 70 ΧΑΛΚΙΔΑ ΡΙΩΝ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ 31/ ΩΠΛΙΕΝ ,20 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ 260,20 ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ος ΡΦ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΙΚΔΜΗ Ε 71 ΧΑΝΙΑ ΚΡΝΑΡΥ 11 33/95 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - 2ος - 262,00 100% 780 PILOTI ΜΕ ΚΑΤΙΚΙΕ ΙΧΥ ΕΩ 23/08/2012 ΥΠΓΕΙ 256/73, 162/00 72 ΧΙ ΡΗΓΙΝΥ 10 ΒΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ Η ΑΠΘΗΚΗ ΙΧΥ ΕΩ 18/11/2013 ΑΠ 168,20-177,56 168,20 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΠΘΗΚΗ Ε ΓΡΑΦΕΙ υνολική ασφαλιστέα αξία ακινήτων (μάδας Α) ελίδα 21

22 Κενά -Μη Λειτουργικά Ακινητα Α ΜΑΔΑ Β' -ΚΕΝΑ/ΜΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ 1 ΘΕΑΛΝΙΚΗ : ΥΠΓΕΙ, Π. ΠΑΤΡΩΝ 1ος ΓΡΑΦΕΙ, ΤΡΕΙ 1013/1962 ΩΠΛΙΕΝ - - ΓΕΡΜΑΝΥ ΚΑΙ 9,00 227,90 100% ΚΕΝ ΜΙΚΤΗ 780 ΔΩΜΑ 5856/74 ΚΑΤΑΚΕΥΗ 2 ΑΘΗΝΑ ΜΗΘΥΜΝΗ 41 ΜΕΡΦΥ ΜΕ ΜΕΡΦ ΕΝΤ ΩΠΛΙΕΝ - 680,15 ΠΑΤΑΡΙ ΥΠΑΡΧΝΤ - 909,30 100% ΚΕΝ- ΜΙΚΤΗ 550 Υ ΧΩΡΥ ΗΜΙΤΡΙΩΡΦΗ 3 ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΚΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΚΕΥΑΘ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΛΚΤΡΩΝ ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΗΚΕ ΠΡΤΥ ΑΠΌ Η 44 ΙΓΕΙΑ 1955 ΛΙΘΔΜΗ - 170,81 454,07 170,81 624,88 100% ΚΕΝ ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝ ΑΠΌ Τ 1978 ΠΥ ΕΦΤΑΩΡΦΗ 4 ΘΕΑΛΝΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ 111 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 6 ΚΤΙΘΗΚΕ Τ ΥΠΑΙΘΕΙ ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΩΠΛΙΕΝ - 135, Τ.Μ. 135,00 945,00 100% 1946 ΕΧΗ ΈΚΑΤ ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΙΚΙΩΝ 1ος ΡΦ 5 ΘΕΑΛΝΙΚΗ ΕΝΝΙΑΩΡΦΗ 333,00 ΚΑΡΛΥ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 1178/68 ΩΠΛΙΕΝ - 24,00 2ος ΝΤΗΛ 1 ΥΠΓΕΙ ΡΦ 6,25 691,00 100% ΚΕΝ ΜΙΚΤΗ ,50 ΞΑ 37/95 6 ΞΑΝΘΗ ΠΡΘΗΚΗ 40 ΕΚΚΛΗΙΩΝ ΤΡΙΡΦΗ ΚΑΘ ΥΨ 3 2ος ΩΠΛΙΕΝ ΙΚΔΜΗ ΡΦΩΝ Ε 159,59 ΔΙΡΦΗ - 159,59 100% ΚΕΝ ΜΙΚΤΗ 780 ΙΚΔΜΗ ΚΑΠΙΕ ΒΛΑΒΕ ΑΠΌ ΕΙΜ ελίδα 22

23 Κενά -Μη Λειτουργικά Ακινητα Α ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 1ος ΡΦ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΕΡΑΙΒΥ 17 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 313/91 ΩΠΛΙΕΝ Α ΠΥ ΙΧΥΕ ,00 100% ΚΕΝ ΜΙΚΤΗ 780 2ος ΡΦ ΥΠΓΕΙ ΕΩ ΤΙ /10/ υνολική ασφαλιστέα αξία ακινήτων (μάδας Β) ελίδα 23

24 ΤΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΑΚΙΝΗΤΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ Α/ ΝΜΑΡΧΙΑ Κ ΔΙΑΜΕΡΙΜ Α Ακίνητα Εντασσόμενων Τομέων ΜΑΔΑ Γ' -ΚΤΙΡΙΑ ΤΜΕΩΝ ΕΝΤΑΜΕΝΩΝ ΤΝ ΑΕΕ ΤΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΥ Αρ.ΙΚ.ΑΔΕΙΑ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙ Α ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ ΙΔΙΚΤΗΤΥ ΑΚΙΝΗΤΥ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΤΜΕΑ ΕΠΙΚ. ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΑΤΗΡ. ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΜΥΡΗ 14 6ΡΦ ΚΤΙΡΙ ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΜΕ ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΗ ΤΕΓΑΗ 1595/1982 ΑΝΑΜΝΗ -ΑΡΧΕΙ-ΧΩΡ ΕΛΕΓΧΥ ΑΠ ΜΙΚΤΗ ΩΠΛΙΕΝ ΜΙΚΤΗ % ΤΑΘΜΕΗ ΠΥΡΒΕΤΙΚΗ ΜΙΚΤΗ (ΜΙΚΤΗ) ΥΠΗΡΕΙΑ ΜΙΚΤΗ ΤΑΝΠΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΚΤΗ ΜΙΑΥΛΗ ΡΦ ΚΤΙΡΙ ΥΠΑΡΧΥΝ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ 163/5347/1948 ΌΠΩ & ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΗ, 749, , ,79 50% ΚΑΤ/ΤΑ ΠΥΡΒΕΤΗΡΕ, ΜΙΚΤΗ 780 ΠΥΡΒΕΤΙΚΕ ΦΩΛΙΕ ΤΜΕΑ ΕΠΙΚ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΡΤΠΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΕΚΚΑ 22 ΥΝΤΑΓΜΑ 7ΡΦΗ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΔΩΜΑ. Έγινε ανακαίνιση των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου και των ορόφων 4,5&6 το 1992 Το κτίριο ανεγέρθη το ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ & ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ οι τοιχοι ΕΝ ΙΧΥ ΕΩ πληρώσεως 01/10/2015 οπτοπλινθοδομή (τούβλα) ΤΕΓΑΗ Α :118,85, (3ος, 4ος, 5ος, 6ος 136,15 όροφος)αρχείο, Β :118,85 225,00 εκμισθωμένα Γ : 118,85, 775,40 100% ΜΙΚΤΗ γραφεία, και Δ :135,00 καταστήματα Ε :91,65 ΜΙΚΤΗ 780 Τ :56,05 ΑΡΧΕΙ ,00 υνολική ασφαλιστέα αξία ακινήτων (μάδας Γ ) ελίδα 24

25 Ακίνητα Εντασσόμενων Τομέων Ασφαλιστέα αξία του συνόλου των ακινήτων (Α+Β+Γ) ελίδα 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών ργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. υγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-7ΘΓ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-7ΘΓ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών ργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. υγγρού 5-7 Ταχ.κωδ. :7 43

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ. κ. ηµήτριο Ρέππα. κ. Ιωάννη Μαγκριώτη. κ. Ιωάννη Οικονοµίδη. Χαρ. Τρικούπη 182. Αθήνα 10178

Π Ρ Ο Σ. κ. ηµήτριο Ρέππα. κ. Ιωάννη Μαγκριώτη. κ. Ιωάννη Οικονοµίδη. Χαρ. Τρικούπη 182. Αθήνα 10178 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝ ΕΜΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αρ. Πρωτ. 21750/ΓΒ/κσ Αθήνα, 29 Απριλίου 2010 Π Ρ Ο 1. Υπουργό ΥΠ.ΜΕ. Ι. κ. ηµήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΙΩΝ ΙΩΝ ΙΩΝ ΙΩΝ ΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕ- ΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΙΕΚ, ΙΕΚ, ΜΟΥΕΙΟΛΟΓΙΑ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΩΝ, ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ, ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 27 του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546.

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ, ΜΠΔ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Θα πρέπει να γνωρίζουμε: 1. τις επιφάνειες του χώρου στις οποίες γίνεται μετάβαση της θερμότητας. 2. τις διαστάσεις των επιφανειών αυτών. 3. τη διαφορά θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 KΩΔ ΝΜΑ ΧΛΗ ΤΠ ΕΠΙΤΥΧ ΒΑΘΜ ΒΑΘΜ ΙΤΕΛΙΔΑ ΠΕΔΙ ΝΤΕ ΠΡΩΤΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 225 22729 19709 http://www.enl.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 14 106 71 ΑΘΗΝΑΙ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ) Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα Επαρχεία.

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ) Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα Επαρχεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 23-2-2006 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. : οικ. 3743/203 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α 1 β Ταx. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 15 180 Μαρούσι 1 ος όροφ. - γραφ.: 1012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤ ΡΩΟ Υ ΤΗΛ. ΣΥΛΛΟΓΟ Υ. ΦΑΞ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-mail

ΑΡ. ΜΗΤ ΡΩΟ Υ ΤΗΛ. ΣΥΛΛΟΓΟ Υ. ΦΑΞ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-mail ΑΡ. ΜΗΤ ΡΩΟ Υ ΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΗΛ. ΥΛΛΟΓΟ Υ ΦΑΞ ΔΙΕΥΘΥΝΗ E-ail 2 4 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΜΑΧΗΤΩΝ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΡΑΪΤΗ ΩΚΡΑΤΗ ΟΜΙΛΟ ΤΖΟΥΝΤΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΜΙΩΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ 25940 23747 25940 23747 210 2531313 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr 2014.

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. υγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακούς Διευθυντές Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις Π.Ε.: Ο. Ιντζέ: 210 3443266, Μ. Εκπ/σης Ασλάνογλου: 2103443246, Γ. Μπουζιάνη: 210 3442335

1. Περιφερειακούς Διευθυντές Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις Π.Ε.: Ο. Ιντζέ: 210 3443266, Μ. Εκπ/σης Ασλάνογλου: 2103443246, Γ. Μπουζιάνη: 210 3442335 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ. στις 31-12-2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ. στις 31-12-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ στις ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑ ΛΑΡΙΣΑ Διεύθυνση Περιουσίας της Τράπεζας Γερανίου 30 & Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), όροφοι 1ος έως 4ος, Τ.Κ. 105 52,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ 15516/17-03-2010 Διαπιστωτικής Πράξης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ 15516/17-03-2010 Διαπιστωτικής Πράξης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΥΠΑΤΙΑΣ 5, ΑΘΗΝΑ 1 ος όροφος, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 12.00-14.00 μ.μ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΠΟΛΗ ΟΡΦΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα