Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8"

Transcript

1 Γρα;;; ;µµα προω τοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 CD ROM, Ο ιαγο;;; ;ραω στην Ολψµπι;;; ;α Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8 Modern Greek Continuers Course: The Changing World 1. Η προïστορι;α τοψ Εψρϖ; Σταυµοι; στην εϕε;λιϕη τοψ ανυρϖ;πινοψ πολιτισµοψ; Οι σηµαντικο;τερεω εφεψρε;σειω και ανακαλψ;χειω Modern Greek Continuers Course: Traditional Life 1. Το Πα;σξα και το ε;υιµο τηω αγα;πηω Η αγα;πη Η Πρϖταπριλια; στα λαïκα; ε;υιµα Πρϖταπριλια; για πα;ντα Modern Greek Continuers Course: Entertainment The Lost Empire/Η Ξαµε;νη Ατλαντι;δα Modern Greek Extension course: Search of Identity 1. Παιδει;α και ελληνικη; ταψτο;τητα Κα;µε Ξριστε; και Παναγια; ιδαξε;ω Η Ακρο;πολη στην επανα;σταση 32 Η γλϖ;;; ;σσα µαω 1. ι;γλϖσσεω εκφρα;σειω Εκφρα;σειω/παροιµι;εω σξετικε;ω µε τη... γλϖ;σσα Η γλϖ;σσα µοψ ει;ναι ελληνικη; κι ει;ναι γεµα;τη λε;ϕειω Στο Ξα;ρλεµ µαυαι;νοψν Αρξαι;α Ελληνικα; Το ρη;µα ΚΑΝς και οι σηµασι;εω τοψ 39 Ο γρι;;; ;φοω τοψ Αïνστα;;; ;ιν 40 Student Language Study Program in Greece Nugas Hellenic Educational Youth Camp 44 Minister s Scholarship to Greece 45 Ai Stratis Photographic Images Exhibition 46 The Play Space / Parthenon Air 47 HSC Support 48 Info HSC / Useful contacts 49 Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

2 Φεβροψα;ριοω 2002 Αγαπητοι; σψνα;δελφοι, Καυϖ;ω η;δη διανψ;οψµε το πρϖ;το τρι;µηνο τοψ καινοψ;ργιοψ ξρο;νοψ, ει;µαστε στην εψξα;ριστη υε;ση, να σαω στει;λοψµε το πρϖ;το τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ; Επικοινϖνι;α για το 2002, µαζι; µε τιω υερµο;τερεω εψξε;ω µαω για µια καλη; σξολικη; ξρονια;, εψξα;ριστη, αποδοτικη; και δηµιοψργικη;. ;Οπϖω κα;υε ξρο;νο ε;τσι και φε;τοω, προσπαυη;σαµε να φτια;ϕοψµε το περιοδικο; ενδιαφε;ρον, εψ;ξρηστο και κψρι;ϖω ξρη;σιµο, µε την ελπι;δα ο;τι υα σψµβα;λει πρακτικα; και λειτοψργικα; στην καυηµερινη; σαω διδακτικη; πρα;ϕη. Η υερµη; ανταπο;κριση; σαω στην ε;ρεψνα τοψ Department για την αϕιολο;γηση τηω ξρησιµο;τηταω τϖν περιοδικϖ;ν, τα αποτελε;σµατα τηω οποι;αω ει;ναι πολψ; ενυαρρψντικα; για το ελληνικο; ε;ντψπο, σε ο;,τι αφορα; την ποιο;τητα και την επιλογη; τϖν υεµα;τϖν τοψ και στοιξειουετοψ;ν για µαω µια επιπλε;ον εψυψ;νη για να διατηρη;σοψµε το επι;πεδο; τοψ και να σψνεξι;σοψµε τιω προσπα;υειε;ω µαω για την ο;σο το δψνατο;ν, βελτιϖµε;νη ε;κδοση; τοψ. Με;ροω αψτη;ω τηω εψυψ;νηω υα υε;λαµε να µοιραστοψ;µε µαζι; σαω, φιλοϕενϖ;νταω στιω σελι;δεω τοψ και δικε;ω σαω απο;χειω, προτα;σειω, παρατηρη;σειω και εργασι;εω, υεµελιϖ;νονταω ε;τσι µια δηµιοψργικο;τερη σψνεργασι;α και µια οψσιαστικο;τερη επικοινϖνι;α. Επι;σηω απο; αψτη; τη υε;ση υα προσπαυη;σοψµε να ανταποκριυοψ;µε µε τον πιο εψσψνει;δητο τρο;πο σε κα;υε αι;τηµα; σαω για σψνεργασι;α, βοη;υεια, σψµπαρα;σταση. Σαω ψπενυψµι;ζοψµε ο;τι κα;υε τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ;, βρι;σκεται καταξϖρηµε;νο στην ιστοσελι;δα (click on Languages, then Languages again which will take you to Greek ). Με εκτι;µηση Αυηνα; Πριµικι;ρη Σοφι;α Καρο;γλοψ Greek Language Consultants Languages Unit Professional Support and Curriculum Directorate 3A Smalls Road RYDE NSW 2112 Telephone: (02) Facsimile: (02) Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

3 CD ROM, Ο ιαγο;;; ;ραω στην Ολψµπι;;; ;α Προτα;;; ;σειω για την πρακτικη;;; ; και λειτοψργικη;;; ; αϕιοποι;;; ;ηση;;; ; τοψ. 1 Το CD ROM ο ιαγο;ραω στην Ολψµπι;α ει;ναι ε;να δψνατο; εργαλει;ο στα ξε;ρια τοψ δασκα;λοψ. Μπορει; να αϕιοποιηυει; µε πολλοψ;ω τρο;ποψω και να εϕψπηρετη;σει ποικι;λοψω διδακτικοψ;ω στο;ξοψω (γλϖσσικοψ;ω, γραµµατικοψ;ω γεϖγραφικοψ;ω, ιστορικοψ;ω, πολιτιστικοψ;ω), σε µια εψξα;ριστη και διαφορετικη; διδασκαλι;α, µε κινοψ;µενεω εικο;νεω και η;ξο. Η επιλογη; τϖν σψγκεκριµε;νϖν σελι;δϖν σε αψτη;ν την παροψσι;αση ει;ναι τψξαι;α. Οποιαδη;ποτε α;λλη µπορει; να εϕψπηρετη;σει τοψω ι;διοψω στο;ξοψω. Στιω σελι;δεω τοψ Επικοινϖνι;α µποροψ;ν να φιλοϕενηυοψ;ν και α;λλεω ιδε;εω οποιοψδη;ποτε σψναδε;λφοψ, ποψ υα επιυψµοψ;σε να προτει;νει και να µοιραστει; τιω απο;χειω τοψ. Απο; την κεντρικη; σελι;δα επιλε;γοψµε την ενο;τητα ποψ προ;κειται να διδα;ϕοψµε (1), 2 πατϖ;νταω δψ;ο φορε;ω επα;νϖ στο ανα;λογο τετρα;γϖνο, ποψ εµφανι;ζεται, ο;ταν ο κε; ρσοραω περνα;ει απο; πα;νϖ τοψ (2). (Στη σψγκεκριµε;νη περι; πτϖση η επιλεγµε;νη εικο;να για την ενο;τητα ει; ναι το Πα;νυεον. Ακολοψυει; η εικο;να 3. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

4 3 Πριν ανοι;ϕει η εικο;να οι µαυητε;ω µποροψ;ν να περιγρα;χοψν προφορικα;, την εικο;να ποψ ε;ξοψν σξηµατι;σει στη φαντασι;α τοψω για τον ;Ολψµπο, την κατοικι;α τϖν υεϖ;ν. 4. Απο; την ο;λη εικο;να ε;ξει επιλεγει; ο ναο;ω (ο;ποψ βρι;σκεται και το ξερα;κι). Πατϖ;νταω επα;νϖ τοψ εµφανι;ζεται η εικο;να 4, 4 ο;ποψ ο υεο;ω Απο;λλϖναω αψτοπαροψσια;ζεται µιλϖ;νταω για το ρο;λο τοψ, τη υε;ση τοψ, τιω αρµοδιο;τητε;ω τοψ, ανα;µεσα στοψω 12 υεοψ;ω τοψ Ολψ;µποψ. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

5 5 Μο;λιω τελειϖ;σοψν τα λο;για τοψ Απο;λλϖνα, το ρολο; πε;φτει αψτο;µατα (5) και τα παιδια; βλε;ποψν γραµµε;να, ο;σα ει;πε στην προηγοψ;µενη εικο;να. ιδακτικη;;; ; αϕιοποι;;; ;ηση τϖν εικο;;; ;νϖν Γεϖγραφικα;;; ; Στο ξα;ρτη τηω πρϖ;τηω σελι;δαω οι µαυητε;ω µποροψ;ν να εντοπι;σοψν τη γεϖγραφικη; υε;ση ποψ κατε;ξει ο ;Ολψµποω, η κατοικι;α τϖν Υεϖ;ν, στον εψρψ;τερο ελληνικο; ξϖ;ρο. Αν ψπα;ρξει η εψξε;ρεια και ενο;ω προ;συετοψ πολιτικοψ; ξα;ρτη τηω Ελλα;δαω, το;τε η υε;ση αψτη; µπορει; να οριουετηυει; και πιο σψγκεκριµε;να σε σξε;ση µε τιω γειτονικε;ω πο;λειω η; τα ψπο;λοιπα γεϖγραφικα; διαµερι;σµατα τηω Ελλα;δαω. ει;γµα α;σκησηω Βρει;τε τη σϖστη; (Σ) η; τη λα;υοω (Λ) απα;ντηση Σ Λ Ο ;Ολψµποω βρι;σκεται στην Πελοπο;ννησο. Ο ;Ολψµποω βρι;σκεται στη Μακεδονι;α. Ο ;Ολψµποω βρι;σκεται βο;ρεια τηω Αυη;ναω. Ο ;Ολψµποω βρι;σκεται νο;τια τηω Υεσσαλονι;κηω Ο ;Ολψµποω βρι;σκεται στην Κεντρικη; Ελλα;δα Ο ;Ολψµποω βρι;σκεται στο νοµο; Πιερι;αω Ο ;Ολψµποω βρι;σκεται στο νοµο; Ιϖαννι;νϖν Ιστορικα;;; ; Ενϖ; οι µαυητε;ω υα βλε;ποψν τοψω υεοψ;ω σε κινοψ;µενα σξε;δια (τα αγαπηµε;να τοψω καρτοψ;ν) ει;ναι εψκαιρι;α να διδαξυοψ;ν η; να ϕαναυψµηυοψ;ν Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

6 πληροφορι;εω α;ρρηκτα δεµε;νεω µε τοψω ;Ελληνεω, ο;πϖω Ποιοω λαο;ω σψνε;λαβε την ιδε;α τοψ δϖδεκα;υεοψ, ποιο σκοπο; εϕψπηρετοψ;σε το;σοω αριυµο;ω σε σξε;ση µε τον σηµερινο; ε;να Υεο;, για ποιο λο;γο απεικονι;ζονται αψτοι; οι Υεοι; και ο;ξι ο σηµερινο;ω, ποια εποξη; πλα;στηκαν αψτοι; οι Υεοι;, ανη;κοψν στη σφαι;ρα τοψ πραγµατικοψ; η ο;ξι, πο;τε ε;παχαν να ψπα;ρξοψν ϖω υρησκει;α και γιατι;. Πολιτιστικα;;; ; Στιω εικο;νεω µποροψ;ν να σξολιαστοψ;ν στοιξει;α ο;πϖω η αρξιτεκτονικη; το ντψ;σιµο και η γενικο;τερη εµφα;νιση, (ποψ εδϖ; µπορει; να µην αφορα; ανυρϖ;ποψω, οπϖσδη;ποτε ο;µϖω ει;ναι αντανα;κλαση τηω ιστορικη;ω εποξη;ω ποψ αντιπροσϖπεψ;οψν), µοψσικα; ο;ργανα, ε;πιπλα και δια;φορα αντικει;µενα και να ακολοψυη;σει σψζη;τηση σψγκριτικη; τϖν εποξϖ;ν (τηω σηµερινη;ω και εκει;νηω) ποψ ι;σϖω µπορει; να καταλη;ϕει σε ενδιαφε;ροντα σψµπερα;σµατα. Γλϖσσικα;;; ; Μπορει; να ζητηυει; απο; τοψω µαυητε;ω να ονοµα;σοψν στα ελληνικα; ο;σο το δψνατο;ν περισσο;τερα απο; τα στοιξει;α ποψ απαρτι;ζοψν την εικο;να η; τιω εικο;νεω (π.ξ. ξα;ρτηω, ναο;ω, πολψυρο;να, σαντα;λια, λψ;ρα κ.λ.π.) η; να ονοµα;σοψν τα ξρϖ;µατα ποψ βλε;ποψν. Το λεϕιλο;γιο εµπλοψτι;ζεται µε καινοψ;ργιεω λε;ϕειω, εκφερο;µενεω µε την πλε;ον σϖστη; προφορα;. (Ιδιαι;τερη βοη;υεια στην α;σκηση τηω προφορα;ω, δι;νεται απο; την εικο;να 5, ο;ποψ πατϖ;νταω σε οποιαδη;ποτε γραµµη; τοψ κειµε;νοψ η προ;ταση επαναλαµβα;νεται ο;σεω φορε;ω κι αν ξρειαστει;). Επι;σηω το σψγκεκριµε;νο µα;υηµα µπορει; να ενταξυει; στα πλαι;σια τοψ Κ 6 Syllabus ϖω ψποστηρικτικο; ψλικο; τηω ενο;τηταω This me, καυϖ;ω οι υεοι;, ο καυε;ναω µε διαφορετικο; τρο;πο, αψτοπαροψσια;ζονται και αψτοπροσδιορι;ζονται, δι;νονταω ποικι;λα στοιξει;α ποψ αφοροψ;ν το ο;νοµα; τοψω, την εµφα;νιση; τοψω, το ξαρακτη;ρα τοψω, τα καυη;κοντα; τοψω. Η ε;µµετρη µορφη; τοψ κειµε;νοψ µπορει; να αποδειξυει; καλο; γλϖσσικο; παιξνι;δι, αν οι µαυητε;ω ενυαρρψνυοψ;ν σε ανα;λογη παροψσι;αση τοψ εαψτοψ; τοψω. π.ξ. Ει;µαι ο Γιϖ;ργοω ο χηλο;ω η; Η Μαρι;α ει;µαι εγϖ; Ει;µαι µαυητη;ω καλο;ω. τα παιξνι;δια αγαπϖ; ει;;; ;γµα α;;; ;σκησηω Ψπογραµµι;στε τη λε;ϕη ποψ ταιρια;ζει στην προ;ταση. Ο υεο;ω Απο;λλϖναω φορα;ει παποψ;τσια/πε;διλα/σαντα;λια. Ο υεο;ω Απο;λλϖναω κα;υεται σε καρε;κλα/πολψυρο;να/υρο;νο. Ο αρξαι;οω ναο;ω ε;ξει γψ;ρϖ γψ;ρϖ παρα;υψρα/πο;ρτεω/κι;ονεω. Ο Απο;λλϖναω κρατα;ει κιυα;ρα/µποψζοψ;κι/λψ;ρα. Η λψ;ρα ει;ναι ο;ργανο µοψσικο;/µαγειρικο;/εκκλησιαστικο;/σψµπερα;σµατα. Γραµµατικα;;; ; Η ενο;τητα προσφε;ρεται, µεταϕψ; α;λλϖν, για τη διδασκαλι;α τϖν αρσενικϖ;ν επιυε;τϖν σε οω (σε επο;µενεω ενο;τητεω δι;νεται η εψκαιρι;α για επανα;ληχη τοψ ι;διοψ µαυη;µατοω αλλα; και η δψνατο;τητα για τη σταδιακη; Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

7 διδασκαλι;α και τϖν ψπο;λοιπϖν κατηγοριϖ;ν τϖν επιυε;τϖν). Η διδασκαλι;α τϖν επιυε;τϖν σε σψνα;ρτηση µε οψσιαστικα; τηω ι;διαω η; διαφορετικη;ω κατα;ληϕηω (σε οω η; σε ηω, υεο;ω, µα;γοω, πολεµιστη;ω, εκτελεστη;ω) υα δει;ξνει τη σψµφϖνι;α επιυε;τοψ και οψσιαστικοψ; στο γε;νοω, τον αριυµο; και την πτϖ;ση και υα ορι;ζει παρα;λληλα και το λειτοψργικο; ρο;λο τοψ επιυε;τοψ µε;σα στην προ;ταση ϖω προσδιορισµοψ; τοψ οψσιαστικοψ;. Ανα;λογεω υα ει;ναι και οι ασκη;σειω αϕιολο;γησηω τοψ βαυµοψ; µα;υησηω και γνϖ;σηω. Τα α;λλα γε;νη τϖν επιυε;τϖν µποροψ;ν να διδαξυοψ;ν σε α;λλη ενο;τητα. ει;;; ;γµατα α;;; ;σκη;;; ;σεϖν Βρει;τε ποια απο; τα ψπογραµµισµε;να επι;υετα αντιστοιξοψ;ν στα παρακα;τϖ οψσιαστικα;. Απο;λλϖναω ο λαµπερο;ω, Υεο;ω ει;µαι τοψ φϖτο;ω. Μα;γοω καλο;ω τηω µοψσικη;ω, τηω ποι;ησηω, τηω µαντικη;ω. Ει;µαι ε;ναω υεο;ω γλψκο;ω, πανε;µορφοω και φϖτεινο;ω. Τροµερο;ω πολεµιστη;ω, τοψ Πψ;υϖνα εκτελεστη;ω. Υεο;ω µα;γοω 1. πολεµιστη;ω 1. Απο;λλϖναω 1. Σψµπληρϖ;στε τιω προτα;σειω βα;ζονταω τα επι;υετα τηω παρε;νυεσηω στο σϖστο; τψ;πο Αψτη; ει;ναι η λψ;ρα τοψ µα;γοψ τηω µοψσικη;ω (καλο;ω). Να το δο;ρψ τοψ πολεµιστη; (τροµερο;ω). Τα µαλλια; τοψ υεοψ; Απο;λλϖνα, ει;ναι ϕανυα; (πανε;µορφοω). Αψτα; ει;ναι τα λο;για τοψ Απο;λλϖνα (φϖτεινο;ω). Ψπογραµµι;στε τη σϖστη; λε;ϕη ποψ ταιρια;ζει σε κα;υε προ;ταση. Ο ;Ολψµποω ει;ναι η κατοικι;α τϖν αρξαι;ϖν/τοψω αρξαι;οψω/οι αρξαι;οι υεϖ;ν. Οι υεοι; τοψ Ολψ;µποψ η;ταν πολψ; δψνατο;ω/δψνατοψ;ω/δψνατοι;. Απο; τοψω υεοψ;ω τοψ Ολψ;µποψ α;λλοι η;ταν καλοψ;ω/καλϖ;ν/καλοι; και α;λλοι κακο;ω/κακοι;/κακοψ;. λαµπερο;ω α;σξηµοω καλο;ω πανα;σξηµοω γλψκο;ω µοψντο;ω Βρει;τε τα αντι;υετα φϖτεινο;ω κακο;ω πανε;µορφοω σκοτεινο;ω ϖραι;οω πικρο;ω Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

8 Στην εικο;να αψτη;, πατϖ;νταω πα;νϖ στα ερϖτηµατικα; ποψ εµφανι;ζονται, ο;ταν ο κε;ρσοραω περνα;ει απο; το σηµει;ο τηω εικο;ναω ο;ποψ βρι;σκονται, ψπα;ρξοψν?? δραστηριο;τητεω οι? οποι;εω ελε;γξοψν,? κψρι;ϖω, ιστορικε;ω και πολιτιστικε;ω γνϖ; σειω, ποψ προκψ;πτοψν απο; τη διδασκαλι;α τηω ενο;τηταω Πα;νυεον. Αν λοιπο;ν κα;ποιοω, ακολοψυϖ;νταω την προ;ταση αψτη;, ασξοληυει; τµηµατικα; µε το κα;υε υε;µα, µπορει; να δηµιοψργη;σει παρο;µοιεω ασκη;σειω ποψ να αϕιολογοψ;ν το σψγκεκριµε;νο επι;πεδο γνϖ;σεϖν. ει;;; ;γµατα δραστηριοτη;;; ;τϖν Βρει;;; ;τε τιω κρψµµε;;; ;νεω λε;;; ;ϕειω ΛΑΜΠΕΡΟΣ, ΚΑΛΟΣ, ΠΑΝΕΜΟΡΦΟΣ, ςραιοσ, ΦςΤΕΙΝΟΣ, ΤΡΟΜΕΡΟΣ, ΓΛΨΚΟΣ. Α Π Γ Λ Ψ Κ Ο Σ Α Λ Α Μ Π Ε Ρ Ο Σ Λ Ε Ν Ζ Ο Λ Ρ Ο ς Ε ς Ε Κ Ρ Ε Τ Α Σ Ι Ζ Μ Α Μ Η Ψ Σ Κ Μ ς Ο Ο Σ Α Ε Λ Α Ν ς Ρ Α Ι Ο Σ Ε Λ Ο Τ Φ ς Τ Ε Ι Ν Ο Σ Ε Ο Α Ε Μ ς Κ Σ Α Α Σ Σ Ξ Η Λ Ι Ο Β Σϖστο;;; ; η;;; ; λα;;; ;υοω Ο Απο;λλϖναω ει;ναι υεο;ω τηω φϖτια;ω. Σ Λ Ο Απο;λλϖναω ει;ναι υεο;ω τηω µοψσικη;ω. Σ Λ Ο Απο;λλϖναω ει;ναι υεο;ω τηω ποι;ησηω. Σ Λ Ο Απο;λλϖναω ει;ναι υεο;ω τηω µαντικη;ω. Σ Λ Ο Απο;λλϖναω ει;ναι υεο;ω τοψ η;λιοψ. Σ Λ Ο Απο;λλϖναω ει;ναι υεο;ω τηω οικογε;νειαω. Σ Λ Ο Απο;λλϖναω ει;ναι υεο;ω τοψ πολε;µοψ. Σ Λ Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

9 Continuers Course: The Changing World: 1. H προïστορι;;; ;α τοψ Εψρϖ;;; ; Την 1η Ιανοψαρι;οψ 2002, η Ελλα;δα, µαζι; µε α;λλεω ε;ντεκα εψρϖπαïκε;ω ξϖ;ρεω ψποδε;ξτηκε το κοινο; εψρϖπαïκο; νο;µισµα, το Εψρϖ; και αποξαιρε;τισε οριστικα; τη δραξµη; ποψ για 170 σξεδο;ν ξρο;νια σψνο;δεψε την τψ;ξη τοψ ελληνικοψ; κρα;τοψω. Αω στρε;χοψµε ο;µϖω τη µατια; µαω στο παρελυο;ν και αω χηλαφι;σοψµε τα αξνα;ρια ποψ α;φησαν οι προσπα;υειεω αιϖ;νϖν για την καυιε;ρϖση και εϕε;λιϕη τοψ κψριο;τεροψ µε;σοψ σψναλλαγη;ω, τοψ ξρη;µατοω. Αιϖ;νεω πριν τη δραξµη;, στιω εµπορικε;ω τοψ δοσοληχι;εω ο α;νυρϖποω σψναλλασσο;ταν µε την ανταλλαγη; τϖν ειδϖ;ν, το πρα;γµα αντι; τοψ πρα;γµατοω. ;Εδινε εκει;νο ποψ τοψ περι;σσεψε απο; τα γεϖργικα; η; τα κτηνοτροφικα; τοψ προïο;ντα ϖω αντα;λλαγµα για να αποκτη;σει πληρϖ;σει αψτο; ποψ τοψ ε;λειπε. ςω ξρη;µατα ξρησι;µεψσαν αγαυα; µε διατροφικη; κψρι;ϖω αλλα; και α;λλη αϕι;α, ο;πϖω σιτα;ρι, βοσκη;µατα, αλα;τι, αψγα;, λι;υοι, ψφα;σµατα, σπο;ροι, ακο;µα και φτερα;. Η µε;υοδοω αψτη; κρα;τησε ξιλιετι;εω στην προïστορι;α τοψ κο;σµοψ. Ψπα;ρξει δε µε;ξρι και ση;µερα σε ορισµε;νοψω πρϖτο;γονοψω λαοψ;ω τηω Αφρικη;ω, τηω Αψστραλι;αω και τηω Αµερικη;ω. Απο; την παλια; αψτη; σψναλλαγη; ε;ξοψν διασϖυει; και γλϖσσικα; κατα;λοιπα. Απο; την απαρι;υµηση τϖν βοσκηµα;τϖν σε κεφα;λια, προη;λυε η λε;ϕη capital, ποψ σηµαι;νει περιοψσι;α, κεφα;λαιο, και η διευνη;ω λε;ϕη καπιταλισµο;ω κεφαλαιοκρατι;α. ςστο;σο κα;τι α;λλο ξρειαζο;ταν, ποψ υα διεψκο;λψνε περισσο;τερο. Μια ψ;λη πρακτικη; και εψ;ξρηστη. Κι αψτο; το βρη;καν, ο;ταν ε;γινε γνϖστο; το µε;ταλλο. Η εµφα;νιση τϖν µετα;λλϖν γψ;ρϖ στο π.ξ. υα αποτελε;σει µια αληυινη; τοµη; στην ιστορι;α τοψ ξρη;µατοω. Τα νε;α ψλικα;, ξρψσο;ω, α;ργψροω, ξαλκο;ω, ορει;ξαλκοω και ο σι;δηροω στα τε;λη τοψ 8οψ αι. π.ξ., ε;ξοψν ο;λεω τιω ιδιο;τητεω ποψ τα καυιστοψ;ν ιδανικα; για να ξρησιµοποιηυο;ψν ϖω ξρη;µα: ει;ναι ανυεκτικα;, εψµετακο;µιστα, διαιρετα; και επιπλε;ον ε;ξοψν απο; µο;να τοψω πραγµατικη; αϕι;α. Στην αρξη; τα µε;ταλλα κψκλοφοροψ;ν ξϖρι;ω να ε;ξοψν σψγκεκριµε;νο σξη;µα (ξψ;µα), σε µορφη; ρα;βδϖν και πα;ντοτε ζψγι;ζονται την ϖ;ρα τηω σψναλλαγη;ω. Με την πα;ροδο ο;µϖω τοψ ξρο;νοψ και για να αποφεψ;γεται το ζψ;γισµα, τα µε;ταλλα ξψ;νονται, στοψω το;ποψω παραγϖγη;ω τοψω, σε δια;φορα σξη;µατα µε καυορισµε;νο βα;ροω. Ει;ναι τα λεγο;µενα σκεψονοµι;σµατα ο;πϖω τα ονο;µασε ξαραξτηριστικα; ε;ναω Γα;λλοω οικονοµολο;γοω. Οι πραγµατικοι; ο;µϖω προ;δροµοι τοψ νοµι;σµατοω ει;ναι οι σιδερε;νιεω ρα;βδοι, οι οβελοι;, ποψ µοια;ζοψν µε τιω βε;ργεω ποψ σοψβλι;ζοψν τα αρνια;. Οι οβελοι; η;ταν µακριοι; και το;σο λεπτοι;, ϖ;στε ε;να ξε;ρι να ει;ναι δψνατο; να ξοψφτϖ;νει µαζι; 6 οβελοψ;ω. ;Ετσι γεννη;υηκε η λε;ϕη δραξµη;, ο;νοµα βαυια; ελληνικο;, η δραϕ τϖν αρξαι;ϖν, απο; το ρη;µα δρα;ττοµαι Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

10 ποψ σηµαι;νει κρατα;ϖ. ;Αρα η λε;ϕη δραξµη; ει;ξε παλια; την ε;ννοια τοψ περιεξοµε;νοψ µιαω παλα;µηω, δηλαδη; την ε;ννοια 6 οβελϖ;ν. Το επο;µενο στα;διο η;ταν πια υε;µα ξρο;νοψ. Οι εµπειρι;εω αιϖ;νϖν κατε;ληϕαν κα;ποτε, στα µε;σα τοψ 7οψ αι. π.ξ., στην επινο;ηση τοψ πρϖ;τοψ κερµατο;µορφοψ µεταλλικοψ; τεµαξι;οψ, ποψ αργο;τερα ονοµα;στηκε νο;µισµα, καυιερϖµε;νο απο; την ηγεσι;α τηω πο;ληω κρα;τοψω, µε εγγψηµε;νο βα;ροω και καυαρο;τητα, ϖω µαρτψρι;α κψριο;τηταω και εγγψ;ηση πιστο;τηταω. Η επινο;ηση αψτη; ψπη;ρϕε µια πραγµατικη; επανα;σταση για την ανυρϖπο;τητα, γιατι; διεψκο;λψνε εϕαιρετικα; τιω σψναλλαγε;ω και γενικο;τερα τη ζϖη; τοψ ανυρϖ;ποψ. Τα πρϖ;τα αψτα; νοµι;σµατα κατασκεψα;ζονται απο; η;λεκτρο, κρα;µα δηλαδη; ξρψσοψ; και αργψ;ροψ, και ο το;ποω ποψ πρϖτοκο;πηκαν η;ταν οι ελληνικε;ω πο;λειω τηω Ιϖνι;αω. Την πρϖτια; στην κοπη; τοψ νοµι;σµατοω στη µητροπολιτικη; Ελλα;δα ει;ξαν οι Αιγινη;τεω, ποψ κατα; την εποξη; τηω µεγα;ληω ακµη;ω τοψω (τε;λη 7οψ αι. π.ξ.) α;ρξισαν να κο;βοψν νοµι;σµατα απο; ατο;φιο αση;µι. Τιω πασι;γνϖστεω ξελϖ;νεω, ο;πϖω ονοµα;στηκαν, επειδη; παρι;σταναν ανα;γλψφη τη υαλα;σσια ξελϖ;να. Οι ξελϖ;νεω κψκλοφο;ρησαν στην ηπειρϖτικη; και τη νησιϖτικη; Ελλα;δα, αλλα; και στην Ανατολη; και αποτε;λεσαν το πρϖ;το ι;σϖω διευνε;ω νο;µισµα. Σξεδο;ν ταψτο;ξρονα µε τοψω Αιγινη;τεω κο;βοψν οι Κορι;νυιοι τοψω πϖ;λοψω, νοµι;σµατα ποψ εικονι;ζοψν το ε;βληµα τηω πο;ληω τοψω, τον Πη;γασο, ι;ππο µψυολογικο; µε φτερα;. Στα µε;σα περι;ποψ τοψ 6οψ αι. π.ξ. οι Αυηναι;οι κο;βοψν τα αργψρα; τετρα;δραξµα; τοψω, τιω γλαψ;κεω, ποψ ει;ξαν µπροστα; την κεφαλη; τηω Αυηνα;ω και πι;σϖ το σψ;µβολο τηω σοφι;αω, την γλαψ;κα, κοινϖ;ω κοψκοψβα;για. Τα νοµι;σµατα αψτα; υα ταϕιδε;χοψν στα πε;ρατα τοψ το;τε γνϖστοψ; κο;σµοψ και υα διαµορφϖ;σοψν µε την επιρροη; τοψω τον τψ;πο τοψ κερµατο;µορφοψ ξρη;µατοω ποψ υα κψριαρξη;σει για αιϖ;νεω σε ανατολη; και δψ;ση, µε;ξρι τιω µε;ρεω µαω. Ει;ναι παντοψ; αποδεκτα;, κψκλοφοροψ;ν παντοψ; και γι αψτο;ν ακριβϖ;ω το λο;γο αποκαλοψ;νται και διευνη;.... Η ανα;γκη λοιπο;ν τϖν λαϖ;ν για απο;κτηση ενο;ω ισξψροψ;, κοινοψ; νοµι;σµατοω για λο;γοψω στρατιϖτικοψ;ω, πολιτικοψ;ω, εµπορικοψ;ω η; οικονοµικοψ;ω ει;ναι πολψ; παλια;. Το παρα;δειγµα τϖν κρατϖ;ν τηω Εψρϖ;πηω ποψ σψγκρο;τησαν την Εψρϖπαïκη; ;Ενϖση και κο;βοψν κοινο; νο;µισµα, το Εψρϖ;, δεν ει;ναι ο;πϖω βλε;ποψµε κα;τι καινοψ;ριο......μο;νο ο;ταν ο;λα τα εψρϖπαïκα; κρα;τη σψγκεντρϖ;νονται γψ;ρϖ απο; µια κοινη; και ενϖµε;νη πατρι;δα, την Εψρϖ;πη, οι λαοι; τηω µποροψ;ν να αναπτψξυοψ;ν ισο;τιµα σε ο;λοψω τοψω τοµει;ω... Η ενϖµε;νη Εψρϖ;πη υα ξαρι;σει την ειρη;νη και την εψηµερι;α στοψω λαοψ;ω τηω. ΙςΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΣ, 1818 Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

11 Η Ενϖµε;νη Εψρϖ;πη, ποψ ση;µερα ει;ναι πραγµατικο;τητα, ψπη;ρϕε το ο;ραµα πολλϖ;ν φϖτισµε;νϖν ηγετϖ;ν και διανοητϖ;ν, ο;πϖω ο Καποδι;στριαω. Η ι;δρψση τηω Εψρϖπαïκη;ω ;Ενϖσηω και η υε;σπιση κοινοψ; εψρϖπαïκοψ; νοµι;σµατοω ει;ναι το τε;λοω µιαω µακρα;ω πορει;αω ποψ ϕεκι;νησε στιω 9 Μαï;οψ 1950, λι;γα µο;λιω ξρο;νια µετα; το εψ;τερο Παγκο;σµιο Πο;λεµο, µε τιω προσπα;υειεω τοψ το;τε Ψποψργοψ; Εϕϖτερικϖ;ν τηω Γαλλι;αω, Ποµπε;ρ Σοψµα;ν, και τοψ ειρηνιστη; Ζαν Μονε;, πρϖ;ην Γενικοψ; Γραµµατε;α τηω Κοινϖνι;αω τϖν Ευνϖ;ν. Το ο;νοµα τοψ νε;οψ νοµι;σµατοω καυϖ;ω και η αναγραφη; τοψ µε λατινικοψ;ω (EUR) και ελληνικοψ;ω (ΕΨΡ) ξαρακτη;ρεω ψιουετη;υηκε απο; το Εψρϖπαïκο; Σψµβοψ;λιο το εκε;µβριο τοψ 1995, στη Μαδρι;τη. Το σψ;µβολο; τοψ ει;ναι εµπνεψσµε;νο απο; το ελληνικο; γρα;µµα ε;χιλον ποψ ει;ναι το αρξικο; γρα;µµα τηω λε;ϕηω Εψρϖ;πη και παραπε;µπει στιω αρξαιολογικε;ω καταβολε;ω τοψ εψρϖπαïκοψ; πολιτισµοψ;;. Οι δψ;ο παρα;λληλεω γραµµε;ω στο κε;ντρο τοψ γρα;µµατοω δηλϖ;νοψν τη σταυερο;τητα τηω νε;αω νοµισµατικη;ω µονα;δαω. Τα σξε;δια τϖν επτα; ξαρτονοµισµα;τϖν φιλοτε;ξνησε ο νικητη;ω τοψ ειδικοψ; διαγϖνισµοψ;, Αψστριακο;ω Robert Kalina και αντανακλοψ;ν επτα; σηµαντικε;ω περιο;δοψω τηω ιστορι;αω τοψ εψρϖπαïκοψ; πολιτισµοψ;. Τα παρα;υψρα και οι πψ;λεω ποψ απεικονι;ζονται σψµβολι;ζοψν το ανοικτο; πνεψ;µα και τη δια;υεση για σψνεργασι;α ανα;µεσα στοψω λαοψ;ω τηω Εψρϖ;πηω, ενϖ; τα δϖ;δεκα αστε;ρια τηω Εψρϖπαïκη;ω ;Ενϖσηω αντιπροσϖπεψ;οψν το δψναµισµο; και την αρµονι;α µεταϕψ; τϖν εψρϖπαïκϖ;ν κρατϖ;ν. Στην πι;σϖ ο;χη τϖν τραπεζογραµµατι;ϖν τοψ εψρϖ; κψρι;αρξο υε;µα ει;ναι οι γε;φψρεω, σε σξεδιαστικε;ω παραλλαγε;ω, ποψ σψµβολι;ζοψν την επικοινϖνι;α µεταϕψ; τϖν εψρϖπαïκϖ;ν λαϖ;ν, αλλα; και τηω Εψρϖ;πηω µε τον ψπο;λοιπο κο;σµο. Σε αντι;υεση µε τα ξαρτονοµι;σµατα ποψ ε;ξοψν ενιαι;α εµφα;νιση, τα κε;ρµατα ε;ξοψν µο;νο µι;α ο;χη κοινη; σε ο;λα τα κρα;τη µε;λη τηω ζϖ;νηω τοψ εψρϖ;. Η α;λλη ο;χη ε;ξει απεικονι;σειω, ποψ σξετι;ζονται µε την ευνικη; ταψτο;τητα κα;υε ξϖ;ραω. ςστο;σο, ανεϕαρτη;τϖω προε;λεψσηω τα κε;ρµατα εψρϖ; υα µποροψ;ν να ξρησιµοποιηυοψ;ν σε ο;λα τα κρα;τη µε;λη τηω ζϖ;νηω. Οι ευνικε;ω ο;χειω τϖν οκτϖ; ελληνικϖ;ν κερµα;τϖν φιλοτεξνη;υηκαν απο; το γλψ;πτη, Γεϖ;ργιο Σταµατο;ποψλο. Κε;;; ;ρµα 1 λεπτοψ;;; ; Η τριη;ρηω Κε;;; ;ρµα 2 λεπτϖ;;; ;ν Ο δρο;µϖναω η; κορβε;τα Κε;;; ;ρµα 5 λεπτϖ;;; ;ν ;Ενα δεϕαµενο;πλοιο Κε;;; ;ρµα 10 λεπτϖ;;; ;ν Ο Ρη;γαω Φεραι;οω Κε;;; ;ρµα 20 λεπτϖ;;; ;ν Ιϖα;ννηω Καποδι;στριαω, πρϖ;τοω Κψβερνη;τηω τηω Ελλα;δαω Κε;;; ;ρµα 50 λεπτϖ;;; ;ν Η εικο;να τοψ Ελεψυε;ριοψ Βενιζε;λοψ Κε;;; ;ρµα 1 Εψρϖ;;; ; Αντι;γραφο ο;χηω αυηναïκοψ; τετρα;δραξµοψ τοψ 5οψ π.ξ. αιϖ;να µε παρα;σταση γλαψ;καω, σψµβο;λοψ τηω υεα;ω Αυηνα;ω. Κε;;; ;ρµα 2 Εψρϖ;;; ; Η απαγϖγη; τηω Εψρϖ;πηω απο; τον µεταµορφϖµε;νο σε ταψ;ρο ι;α, ο;πϖω απεικονι;ζεται σε χηφιδϖτο; τοψ 3οψ µ.ξ. αιϖ;να. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

12 Απαντη;;; ;στε στιω ερϖτη;;; ;σειω Πϖ;ω γι;νονταν οι σψναλλαγε;ω πριν την κοπη; τϖν νοµισµα;τϖν Ποιο γεγονο;ω διεψκο;λψνε την κοπη; τϖν πρϖ;τϖν νοµισµα;τϖν Ποια η;ταν τα πλεονεκτη;µατα τηω σψναλλαγη;ω µε νοµι;σµατα σε σξε;ση µε τον παλιο;τερο τρο;πο τηω ανταλλαγη;ω τϖν προïο;ντϖν Για ποιοψω λο;γοψω η Ελλα;δα και α;λλεω ε;νδεκα εψρϖπαïκε;ω ξϖ;ρεω αποφα;σισαν να ε;ξοψν κοινο; νο;µισµα Ποια κατα; τη γνϖ;µη σαω ει;ναι τα πλεονεκτη;µατα τοψ κοινοψ; εψρϖπαïκοψ; νοµι;σµατοω για τιω ξϖ;ρεω ποψ το ψιουε;τησαν και ιδιαι;τερα για την Ελλα;δα ϑαναγρα;;; ;χτε το παρακα;;; ;τϖ κει;;; ;µενο µετατρε;;; ;πονταω τα ψπογραµµισµε;;; ;να ρη;;; ;µατα στον παρατατικο;;; ; και τον αο;;; ;ριστο. Τα νοµι;σµατα αψτα; υα ταϕιδε;χοψν στα πε;ρατα τοψ το;τε γνϖστοψ; κο;σµοψ και υα διαµορφϖ;σοψν µε την επιρροη; τοψω τον τψ;πο τοψ κερµατο;µορφοψ ξρη;µατοω ποψ υα κψριαρξη;σει για αιϖ;νεω σε ανατολη; και δψ;ση, µε;ξρι τιω µε;ρεω µαω. Ει;ναι παντοψ; αποδεκτα;, κψκλοφοροψ;ν παντοψ; και γι αψτο;ν ακριβϖ;ω το λο;γο αποκαλοψ;νται και διευνη;. Παρατατικο;;; ;ω Τα νοµι;σµατα αψτα; ταϕι;;; ;δεψαν στα πε;ρατα τοψ το;τε γνϖστοψ; κο;σµοψ Αο;;; ;ριστοω Τα νοµι;σµατα αψτα; ταϕι;;; ;δεχαν στα πε;ρατα τοψ το;τε γνϖστοψ; κο;σµοψ Σψµπληρϖ;;; ;στε τον πι;;; ;νακα µε τα επι;;; ;υετα στον τψ;;; ;πο ποψ βρι;;; ;σκονται. Υετικο;;; ;ω Σψγκριτικο;;; ;ω Ψπερυετικο;;; ;ω περιφραστικο; µονολεκτικο; σξετικο; απο;λψτο κοινο; πιο κοινο; κοινο;τερο το κοινο;τερο το πιο κοινο; κοινο;τατο πολψ; κοινο; πρακτικη; νε;αω ανυεκτικα; εψ;ξρηστοι Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

13 2. Σταυµοι;;; ; στην εϕε;;; ;λιϕη τοψ ανυρϖ;;; ;πινοψ πολιτισµοψ;;; ; Ο πολιτισµο;ω ει;ναι µια ε;ννοια πολψ; σηµαντικη;, γιατι; αποτελει; το σψ;νολο τϖν ε;ργϖν επιτεψγµα;τϖν τοψ ανυρϖ;ποψ, ποψ σκοπο; τοψω ε;ξοψν τη βελτι;ϖση τϖν σψνυηκϖ;ν τηω ζϖη;ω τοψ, τη µο;ρφϖση; τοψ και την καλλιε;ργεια τοψ.ο σψ;γξρονοω πολιτισµο;ω, µπορει; να ε;ξει καταδει;ϕει πολλα; υαψµαστα; ε;ργα, δεν παψ;ει ο;µϖω να αποτελει; την κορψ;φϖση, µιαω πορει;αω ποψ διαγρα;φεται εδϖ; και ξιλια;δεω ξρο;νια. Η ιστορι;α τοψ ανυρϖ;πινοψ πνεψ;µατοω και πολιτισµοψ; ϕεκινα; απο; τον προïστορικο; α;νυρϖπο, αψτο;ν το µακρινο; µαω προ;γονο ποψ ανακα;λψχε τη φϖτια;;; ; και ξρησιµοποιϖ;νταω την, κα;λψχε τιω βασικε;ω τοψ ανα;γκεω. Η ξρη;ση τηω φϖτια;ω υεϖρει;ται, και δι;καια, το υεµε;λιο τοψ οικοδοµη;µατοω ποψ λε;γεται πολιτισµο;ω, γιατι; σ αψτη;ν βασι;ζονται πολλε;ω εφεψρε;σειω και επιτεψ;γµατα τοψ ανυρϖ;ποψ. Σταδιακα; ο α;νυρϖποω ε;φτασε στην ανακα;λψχη τηω γεϖργικη;ω καλλιε;ργειαω, γεγονο;ω ποψ υεϖρει;ται η πρϖ;τη επανα;σταση τοψ ανυρϖ;;πινοψ γε;νοψω. ;Ετσι πε;ρασε απο; τη νοµαδικη; ζϖη; στη µο;νιµη κατοικι;α και στη δηµιοψργι;α ξϖριϖ;ν και οικισµϖ;ν. Τα πρϖτο;γονα εργαλει;;; ;α (πε;τρινα κψρι;ϖω), ποψ απο; πολψ; νϖρι;ω ξρησιµοποιοψ;σε, ε;γιναν καλψ;τερα και εϕελι;ξυηκαν, ϖ;στε να µπορει; να ασξοληυει; µε πιο σψ;νυετεω και πιο δψ;σκολεω εργασι;εω. Ο τροξο;;; ;ω, αποτελει; ξαρακτηριστικο; παρα;δειγµα. Ει;ναι απο; τιω σηµαντικο;τερεω εφεψρε;σειω αφοψ;, απο; τον κψλινδρικο; κορµο; τοψ δε;ντροψ, µετεϕελι;ξυηκε στο σψ;γξρονο τροξο; τοψ αψτοκινη;τοψ, τοψ αεροπλα;νοψ και τϖν πολψ;πλοκϖν µηξανϖ;ν. Με την επινο;ηση τηω γραφη;;; ;ω, α;ρξισε να αναπτψ;σσεται και ο πνεψµατικο;ω πολιτισµο;ω παρα;λληλα µε τον τεξνικο;;. Σταυµο;ω ο;µϖω για τον κο;σµο τοψ πνεψ;µατοω, τϖν γραµµα;τϖν και τϖν τεξνϖ;ν ει;ναι η τψπογραφι;;; ;α. Οι δψ;ο αψτε;ω επινοη;σειω ε;δϖσαν τη δψνατο;τητα στον α;νυρϖπο να αποτψπϖ;νει τιω σκε;χειω τοψ, να διασϖ;ζει και να µεταδι;δει στιω επο;µενεω γενιε;ω τα ε;ργα τοψ. Οι αιϖ;νεω 18οω και 19οω ξαρακτηρι;ζονται απο; ραγδαι;α τεξνολογικη; εϕε;λιϕη και κοινϖνικοψ;ω µετασξηµατισµοψ;ω. Ει;ναι οι αιϖ;νεω τηω βιοµηξανικη;ω επανα;στασηω. Κατασκεψα;στηκαν οι πρϖ;τεω µηξανε;;; ;ω, ξτι;στηκαν τα πρϖ;τα εργοστα;σια, δηµιοψργη;υηκαν οι πρϖ;τεω πο;λειω και η κοινϖνι;α α;ρξισε να αποκτα; τη σηµερινη; τηω µορφη;. Το µε;ταλλο και το πλαστικο; αντικατε;στησαν την πε;τρα και το ϕψ;λο. Ο σιδηρο;δροµοω, το πλοι;ο και το αεροπλα;νο αντικατε;στησαν το γαïδοψ;ρι, το α;λογο και τα βο;δια. Ο κο;σµοω α;λλαϕε πολψ; περισσο;τερο στα διακο;σια ξρο;νια, ποψ διη;ρκεσε η βιοµηξανικη; επανα;σταση, παρα; ο;σο ει;ξε αλλα;ϕει στα προηγοψ;µενα 5000 ξρο;νια. Ο 20οω αιϖ;ναω ξαρακτηρι;ζεται απο; την επανα;σταση ψ χ η λ η ;;; ; ω τεξνολογι;;; ;αω. ϑεκι;νησε απο; τα ερει;πια τοψ Β ; παγκο;σµιοψ πολε;µοψ και ϕεδιπλϖ;νεται καυηµερινα; µπροστα; στα µα;τια µαω. Η ξρη;ση τηω ατοµικη;ω ενε;ργειαω, η κατασκεψη; τηω µηξανη;ω ποψ αντικατε;στησε τον α;νυρϖπο, η Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

14 εϕε;λιϕη στη διαστηµικη; επιστη;µη, η αλµατϖ;δηω ανα;πτψϕη τηω γενετικη;ω, ποψ σξεδο;ν ε;λψσε το µψστη;ριο τηω ζϖη;ω, και η επανα;σταση στην πληροφο;ρηση ξαρακτηρι;ζοψν τον αιϖ;να ποψ µο;λιω ε;φψγε. Κα;υε λεπτο; ποψ περνα;, ε;να καινοψ;ριο τεξνολογικο; επι;τεψγµα ε;ρξεται να αντικαταστη;σει ε;να προηγοψ;µενο. Ο νοψω τοψ ανυρϖ;ποψ στε;κεται εκστατικο;ω µπροστα; στα ι;;δια τοψ τα επιτεψ;γµατα. Τι επιφψλα;σσει α;ραγε ο 21οω αιϖ;ναω ποψ η;δη διανψ;οψµε Απαντη;;; ;στε στιω ερϖτη;;; ;σειω Η φϖτια; εκτο;ω απο; την πρακτικη; βοη;υεια ποψ προ;σφερε στον α;νυρϖπο, ε;δϖσε στη ζϖη; τοψ και κοινϖνικε;ω διαστα;σειω. Πϖ;ω αντιλαµβα;νεστε αψτη; την α;ποχη Γιατι; ο τροξο;ω υεϖρει;ται σταυµο;ω στην εϕε;λιϕη τοψ ανυρϖ;πινοψ γε;νοψω Με ποιο τρο;πο διεψκο;λψνε τη ζϖη; τοψ προïστορικοψ; ανυρϖ;ποψ Η επανα;σταση ψχηλη;ω τεξνολογι;αω ξαρακτηρι;ζεται απο; την εϕε;λιϕη στη γενετικη; επιστη;µη. Μπορει;τε να αναφε;ρετε µερικα; παραδει;γµατα αψτη;ω τηω εϕε;λιϕηω Πϖ;ω καταλαβαι;νετε τον ο;ρο επανα;σταση στην πληροφο;ρηση Ψπα;ρξει η α;ποχη ο;τι ο προïστορικο;ω α;νυρϖποω, µολονο;τι διε;υετε ελα;ξιστα µε;σα για την επιβι;ϖση; τοψ, παρο;λο ποψ η;ταν εκτευειµε;νοω σε πολλοψ;ω κινδψ;νοψω, η;ταν πιο εψτψξισµε;νοω απο; τον σηµερινο; α;νυρϖπο ποψ ε;ξει τα πα;ντα στη δια;υεση; τοψ. Ποια ει;ναι η δικη; σαω α;ποχη για το υε;µα ; ; Γρα;;; ;χτε τα παρακα;;; ;τϖ ζεψ;;; ;γη τϖν Γρα;;; ;χτε τα παρακα;;; ;τϖ ζεψ;;; ;γη τϖν λε;;; ;ϕεϖν στον πληυψντικο;;; αριυµο;;; ; λε;;; ;ϕεϖν στον ενικο;;; αριυµο;;; ; τηω γεϖργικη;ω καλλιε;ργειαω η πρϖ;τη επανα;σταση την επινο;ηση τηω γραφη;ω η ραγδαι;α εϕε;λιϕη τηω βιοµηξανικη;ω επανα;στασηω τηω ατοµικη;ω ενε;ργειαω η αλµατϖ;δηω ανα;πτψϕη η κατασκεψη; τηω µηξανη;ω οι πρϖ;τεω πο;λειω σηµαντικο;τερεω εφεψρε;σειω τιω βασικε;ω ανα;γκεω τα υαψµαστα; ε;ργα οι δψ;σκολεω εργασι;εω οι επο;µενεω γενιε;ω υεµε;λια τϖνοικοδοµηµα;τϖν οι αποτψπϖµε;νεω σκε;χειω ιαγρα;;; ;χτε τιω λα;;; ;υοω λε;;; ;ϕειω τοψ παρακα;;; ;τϖ κειµε;;; ;νοψ Στιω/στην αρξε;ω τοψ 18οψ αιϖ;;; ;να/αιϖ;;; ;ναω οι α;νυρϖποι ζοψ;;; ;σαν/ζοψ;;; ;νε βασικα; µε τον ι;διο τρο;πο ποψ/πϖω ζοψ;σαν και/αλλα; οι αρξαι;οι κα;τοικοι τηω Αιγψ;πτοψ 2500 ξρο;νια πριν/προηγοψµε;;; ;νϖω. Ξρησιµοποιοψ;σαν ακο;µα και τα ι;δια ψλικα; ποψ κατασκεψ;;; ;αζαν/ει;;; ;ξαν κατασκεψα;;; ;σει τα σπι;τια τοψω, τα ι;δια ζϖ;α µε/µαζι; τα οποι;α µετακινοψ;;; ;νταν/µετακινοψ;;; ;σαν οι ι;διοι και µετε;φεραν και τα ψπα;ρξοντα; τοψω, τα ι;δια πανια; και κοψπια; για/απο; τα πλοι;α τοψω, τα ι;δια ψφα;σµατα για την κατασκεψη;;; ;/η κατασκεψη; τϖν ροψ;ξϖν τοψω και τα ι;δια κερια; ποψ/πϖω τοψω βοηυοψ;;; ;σαν/βοη;;; ;υησαν να βλε;;; ;ποψν/δοψν στο σκοτα;δι. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

15 3. Οι σηµαντικο;;; ;τερεω εφεψρε;;; ;σειω και ανακαλψ;;; ;χειω µε λι;;; ;γα λο;;; ;για Τροξο;;; ;ω Αν και η ιστορι;α τοψ τροξοψ; ει;ναι πολψ; παλια;, η σηµασι;α τοψ ει;ναι πολψ; µεγα;λη. Αω αναλογιστοψ;µε µο;νο τι κινει;ται ση;µερα µε τη βοη;υεια τοψ τροξοψ;. Το ποδη;λατο, το αψτοκι;νητο, το τρε;νο, το αεροπλα;νο, µε λι;γα λο;για ο;λα τα µε;σα µεταφορα;ω, τα οποι;α µαω µεταφε;ροψν απο; το ε;να σηµει;ο στο α;λλο. Πρα;γµατι ο τροξο;ω ει;ναι µια αϕιουαψ;µαστη εφεψ;ρεση. Τψπογραφι;;; ;α Το 15ο αιϖ;να, γψ;ρϖ στο 1440, ο Ιϖα;ννηω Γοψτεµβε;ργιοω βρη;κε µια νε;α µε;υοδο αντιγραφη;ω βιβλι;ϖν και υεϖρει;ται ο εφεψρε;τηω τοψ τψπογραφικοψ; πιεστηρι;οψ. Ανακα;λψχε πϖω αν ε;φτιαξνε ϕεξϖριστα; γρα;µµατα απο; µαλακο; µολψ;βι και τα τοπουετοψ;σε πολψ; κοντα; και µε τα;ϕη, µποροψ;σε να σξηµατι;σει λε;ϕειω και σελι;δεω ολο;κληρεω. Το πρϖ;το βιβλι;ο ποψ τψ;πϖσε µε αψτο; τον τρο;πο η;ταν η Βι;βλοω. Με;ξρι να εφεψρευει; η τψπογραφι;α, οι δψνατο;τητεω το;σο τϖν σψγγραφε;ϖν ο;σο και τϖν αναγνϖστϖ;ν η;ταν πολψ; περιορισµε;νεω. Οι τιµε;ω τϖν ξειρογρα;φϖν η;ταν ψπερβολικα; ψχηλε;ω και µο;νο οι εψ;ποροι µποροψ;σαν να τα αγορα;σοψν. Η µετα;δοση τϖν γνϖ;σεϖν, λοιπο;ν, η;ταν ανψ;παρκτη η; περιοριζο;ταν σε πολψ; λι;γα α;τοµα. Η εφεψ;ρεση τηω τψπογραφι;αω ο;µϖω κατε;ρριχε τα οικονοµικα;, κψρι;ϖω εµπο;δια και σψνε;βαλε στην κψκλοφορι;α, στη δια;δοση γνϖ;σεϖν και ιδεϖ;ν, και στην εϕα;λειχη τηω αµα;υειαω. Η τψπογραφι;α ει;ναι απο; τιω σποψδαιο;τερεω εφεψρε;σειω, αν ο;ξι η σποψδαιο;τερη, ποψ σψντε;λεσε και σψντελει; στην πνεψµατικη; και ηυικη; προ;οδο τοψ ανυρϖ;ποψ και ο Γοψτεµβε;ργιοω µπορει; να υεϖρηυει; δι;καια εψεργε;τηω τηω ανυρϖπο;τηταω. Το ο;τι πολλε;ω φορε;ω, ιδιαι;τερα στιω µε;ρεω µαω, µε;σα απο; ορισµε;να ε;ντψπα παρατηροψ;µε να διαστρεβλϖ;νεται η αλη;υεια και να εγκϖµια;ζονται α;υλια γεγονο;τα, δε φται;ει η τψπογραφι;α, αλλα; ο ι;διοω ο α;νυρϖποω για ο;σα τψπϖ;νονται. Οι ϖφε;λειεω ποψ αποκοµι;ζοψµε ο;µϖω απο; την τψπογραφι;α ει;ναι σι;γοψρα πολψ; µεγαλψ;τερεω και πολψ; πιο µο;νιµεω απο; τιω προ;σκαιρεω ζηµιε;ω τηω. Τηλεο;;; ;ραση Η τηλεο;ραση υεϖρει;ται ε;να απο; τα πιο υαψµαστα; επιτεψ;γµατα τοψ ανυρϖ;πινοψ πνεψ;µατοω και τηω τεξνικη;ω. Την αποκα;λεσαν µαγικο; κοψτι; και σαν τε;τοιο η;ρυε να µαγε;χει τον α;νυρϖπο και να τον κατακτη;σει. Η τηλεο;ραση εισε;βαλε δψναµικα; στη ζϖη; µαω και κατε;κτησε µια η; ι;σϖω την Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

16 πρϖ;τη υε;ση στην οικογε;νεια; µαω, στο σπιτικο; µαω. ;Εξει µετατραπει; σε σψ;γξρονη εστι;α, γψ;ρϖ απο; την οποι;α σψγκεντρϖ;νεται ο;λη η οικογε;νεια. Η κψριο;τερη δψνατο;τητα και το πιο αϕιουαψ;µαστο γνϖ;ρισµα τηω τηλεο;ρασηω ει;ναι η αµεσο;τητα; τηω. ;Εξει τη δψ;ναµη να µαω µεταφε;ρει γεγονο;τα, τη στιγµη; ποψ αψτα; διαδραµατι;ζονται, ακο;µα και στο πιο αποµακρψσµε;νο ξϖριο; τηω ψφηλι;οψ. ;Ετσι, ξα;ρη σ αψτη;ν, ο α;νυρϖποω µετατρε;πεται σ ε;να µε;τοξο και σψγξρο;νϖω αµε;τοξο προ;σϖπο τϖν εϕελι;ϕεϖν. Το βε;βαιο πα;ντϖω ει;ναι ο;τι µπορει;, τϖ;ρα πια, να ενηµερϖ;νεται α;µεσα και ε;γκαιρα σ ο;λα τα υε;µατα και να µαυαι;νει για α;λλοψω πολιτισµοψ;ω, λαοψ;ω και ξϖ;ρεω. ;Ετσι µ ο;λα αψτα; διεψρψ;νει τοψω πνεψµατικοψ;ω τοψ ορι;ζοντεω, γνϖρι;ζει νε;οψω τρο;ποψω ζϖη;ω, η;υη και ε;υιµα, και, µε µι;α λε;ϕη, µορφϖ;νεται. Ο σψ;γξρονοω α;νυρϖποω παραδο;υηκε στη δψ;ναµη τηω τηλεο;ρασηω. ϑε;ξασε ο;µϖω ο;τι, ο;πϖω οι περισσο;τερεω εφεψρε;σειω, ε;τσι και αψτη;, µπορει; να τον ϖφελη;σει η; να τον βλα;χει. Τι απο; τα δψ;ο υα γι;νει τελικα; Αψτο; βε;βαια εϕαρτα;ται απο; εµα;ω, απο; τον τρο;πο ποψ υα τη ξρησιµοποιη;σοψµε, απο; τον τρο;πο ποψ υα αϕιοποιη;σοψµε δηλαδη; τιω δψνατο;τητε;ω τηω. Ηλεκτρονικοι;;; ; ψπολογιστε;;; ;ω Η αλµατϖ;δηω ανα;πτψϕη τηω επιστη;µηω τηω πληροφορικη;ω και η εισβολη; τϖν ηλεκτρονικϖ;ν ψπολογιστϖ;ν στη ζϖη; µαω ει;ναι πλε;ον γεγονο;ω. Οι ηλεκτρονικοι; ψπολογιστε;ω βρι;σκοψν εφαρµογη; σε πολλοψ;ω τοµει;ω, ο;πϖω στην εργασι;α, στην παιδει;α, στην ψγει;α, στην χψξαγϖγι;α κ.α;. Τα κψ;ρια γνϖρι;σµατα τοψ Η/Ψ, η ακρι;βεια, η ταξψ;τητα, η απουη;κεψση και η επεϕεργασι;α µεγα;λοψ αριυµοψ; πληροφοριϖ;ν, βοηυοψ;ν σηµαντικα; στη µηξανοργα;νϖση ο;λϖν τϖν επιξειρη;σεϖν και τϖν ψπηρεσιϖ;ν. Με την ει;σοδο τϖν Η/Ψ στα σξολει;α, οι δα;σκαλοι και οι µαυητε;ω αποκτοψ;ν ε;να ισξψρο; εποπτικο; εργαλει;ο µα;υησηω. Ο σψνδψασµο;ω εικο;ναω, η;ξοψ και κι;νησηω ελκψ;ει τοψω µαυητε;ω, οι οποι;οι αποκτοψ;ν τη δψνατο;τητα ο;ξι µο;νο να µα;υοψν, αλλα; και να χψξαγϖγηυοψ;ν, να αϕιοποιη;σοψν δηµιοψργικα; το ξρο;νο τοψω. Γενικο;τερα, στο ξϖ;ρο τηω µα;υησηω η σψµβολη; τϖν Η/Ψ ει;ναι πολψ; µεγα;λη, ο;πϖω και στο ξϖ;ρο τοψ πολιτισµοψ;. Σψλλογε;ω τϖν µεγαλψ;τερϖν µοψσει;ϖν τοψ κο;σµοψ κψκλοφοροψ;ν σε δισκε;τεω, προσφε;ρονταω σε ο;λοψω προ;σβαση στα πολιτισµικα; αγαυα;. Πολψ;τιµη ει;ναι τε;λοω η προσφορα; τϖν Η/Ψ στο ξϖ;ρο τηω ψγει;αω (δια;γνϖση και υεραπει;α ασυενειϖ;ν). ;Οµϖω, δεν πρε;πει να παραβλε;χοψµε και την αρνητικη; πλεψρα; τϖν ηλεκτρονικϖ;ν ψπολογιστϖ;ν. Ψπα;ρξει ο κι;νδψνοω να µαω µετατρε;χοψν σε Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

17 παυητικοψ;ω υεατε;ω, αφοψ; µαω καυηλϖ;νοψν στην ουο;νη τοψω και µαω αποσποψ;ν απο; την πραγµατικη; ανυρϖ;πινη επαφη;. ;Ετσι καλλιεργοψ;ν σψξνα; την εσϖστρε;φεια και τον ατοµισµο;. Ο ψπολογιστη;ω ε;ξει κατηγορηυει; επι;σηω για το ο;τι διαυε;τει µνη;µη, αλλα; ο;ξι και κρι;ση. Σψνεπϖ;ω, δεν µπορει; να διαξϖρι;σει τα πραγµατικα; απο; τα πλασµατικα; στοιξει;α. Επιπλε;ον, η διαξει;ριση και η προστασι;α τϖν πληροφοριϖ;ν γι;νονται επικι;νδψνεω, ο;ταν σπα;σοψν οι κϖ;δικεω προστασι;αω τϖν ηλεκτρονικϖ;ν δικτψ;ϖν. Η τοπουε;τηση; µαω απε;ναντι στοψω ηλεκτρονικοψ;ω ψπολογιστε;ω δεν πρε;πει να ει;ναι τεξνοφοβικη;, δεν πρε;πει δηλαδη; να φοβο;µαστε την τεξνολογι;α και γι αψτο; να την επικρι;νοψµε, αλλα; να εκµεταλλεψο;µαστε ο;λα τα υετικα; τηω στοιξει;α. Ο α;νυρϖποω ει;ναι ο δηµιοψργο;ω και ο ξειριστη;ω τοψ Η/Ψ. Ει;ναι ξαρακτηριστικο; αψτο; ποψ σψνε;βη το Φεβροψα;ριο τοψ 1996 στη Φιλαδε;λφεια τϖν Η.Π.Α. σε σκακιστικο; αγϖ;να µεταϕψ; τοψ παγκο;σµιοψ πρϖταυλητη; Γκα;ρι Κασπα;ροβ και ενο;ω ψπολογιστη;. Μετα; απο; ε;ϕι αγϖ;νεω, τελικο;ω νικητη;ω αναδει;ξυηκε ο Κασπα;ροβ, αποδεικνψ;ονταω ο;τι ο ανυρϖ;πινοω νοψω µπορει; να προξϖρη;σει πε;ρα απο; τον ορι;ζοντα κινη;σεϖν τοψ ψπολογιστη;. Με;;; ;λλον πλανη;;; ;τεω εϕϖγη;;; ;ινοι Ο µεγα;λοω ;Ελληναω φιλο;σοφοω Αριστοτε;ληω ψποστη;ριζε ο;τι ο α;νυρϖποω απο; τη φψ;ση τοψ επιυψµει; να µαυαι;νει και να διεψρψ;νει τιω γνϖ;σειω τοψ. Πρα;γµατι, η ανυρϖ;πινη ψ;παρϕη ει;ναι αρκετα; φιλοπερι;εργη. Αφοψ; κψρια;ρξησε στη Γη, στρα;φηκε και προω τα οψρα;νια σϖ;µατα, το ανεϕιξνι;αστο σψ;µπαν. Απο; τον Ιοψ;λιο τοψ 1969, ποψ οι Αµερικανοι; αστροναψ;τεω ;Αρµστρονγκ και ;Ολντριν πα;τησαν στην επιφα;νεια τηω Σελη;νηω, πε;ρασαν πολλα; ξρο;νια, τα διαστηµο;πλοια οργϖ;νοψν το δια;στηµα και ϕοδεψ;ονται µεγα;λα ποσα; για τη διαπλανητικη; ε;ρεψνα. Ο α;νυρϖποω, µετα; τιω το;σεω ανακαλψ;χειω τοψ πα;νϖ στη Γη, λαξταρα; τϖ;ρα να ανακαλψ;χει νε;οψω πλανη;τεω, νε;εω µορφε;ω εϕϖγη;ινηω ζϖη;ω, ιδε;α η οποι;α µαγεψ;ει και εϕα;πτει πολψ; την ανυρϖ;πινη φαντασι;α. Κλϖνοποι;;; ;ηση Υα µποροψ;σε να πει κανει;ω ο;τι προ;κειται για σενα;ριο επιστηµονικη;ω φαντασι;αω, ο;µϖω η γε;ννηση τηω Ντο;λι µε τη µε;υοδο τηω κλϖνοποι;ησηω, τοψ πιο δια;σηµοψ προ;βατοψ στον κο;σµο, ει;ναι γεγονο;ω. ;Ολα α;ρξισαν το Φεβροψα;ριο τοψ 1977, ο;ταν ο ;Ιαν Οψι;λµοτ, απο; το Ινστιτοψ;το Ρο;σλιν, ανη;γγειλε τη γε;ννηση τηω Ντο;λι. ψ;ο ξρο;νια αργο;τερα, ο Οψι;λµοτ δη;λϖσε ο;τι ει;ναι ψπε;ρ τηω κλϖνοποι;ησηω τοψ ανυρϖ;ποψ, για υεραπεψτικοψ;ω σκοποψ;ω, αλλα; υα περα;σοψν αρκετα; ξρο;νια προτοψ; ξρησιµοποιη;σει κλϖνοποιηµε;να κψ;τταρα ανυρϖ;πϖν. ;Αραγε, πο;σο σψ;ντοµα στο µε;λλον η ανυρϖ;πινη κλϖνοποι;ηση υα ει;ναι πραγµατικο;τητα Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

18 ; ιεψκρι;;; ;νιση εννοιϖ;;; ;ν Ανακα;λψχη = η εψ;ρεση κα;ποιοψ (πρα;γµατοω, ξϖ;ραω κτλ.) ποψ µε;ξρι πριν λι;γο η;ταν α;γνϖστο, αλλα; προψπη;ρξε. Εφεψ;ρεση = η δηµιοψργικη; ενε;ργεια τοψ ανυρϖ;ποψ ποψ εκδηλϖ;νεται µε επινο;ηση πραγµα;τϖν, ποψ δεν ψπη;ρξαν στο παρελυο;ν, καυϖ;ω και νε;ϖν µευο;δϖν εργασι;αω (π.ξ. εφεψρι;σκϖ νε;ο µηξα;νηµα, νε;ο τρο;πο ψπολογισµοψ;). Η εφεψ;ρεση, ο;ταν αποτελει; προïο;ν εργασι;αω τοψ ανυρϖ;ποψ, ποψ µπορει; δηλαδη; να τοψ αποφε;ρει ξρη;µατα, αποτελει; δικαι;ϖµα ιδιοκτησι;αω και προστατεψ;εται απο; την πολιτει;α, η οποι;α παρε;ξει στον εφεψρε;τη δι;πλϖµα εψρεσιτεξνι;αω. ιαφε;ρει η εφεψ;ρεση απο; την ανακα;λψχη, διο;τι η ανακα;λψχη αποδεικνψ;ει την ψ;παρϕη αντικειµε;νϖν, ξϖρϖ;ν κ.τ.λ. ποψ δεν η;ταν γνϖστα; µε;ξρι τη στιγµη; τηω ανακα;λψχη;ω τοψω, αλλα;;; προψπη;;; ;ρξαν. π.ξ. Η ανακα;λψχη ενο;ω ξηµικοψ; στοιξει;οψ, ΕΝς Η εφεψ;ρεση µιαω µηξανη;ω. Η εφεψ;ρεση αφορα; νε;α πρα;γµατα, µευο;δοψω κ.τ.λ. ποψ δεν προψπη;;; ;ρξαν. Η ε;κυεση στην Γ ; Γψµνασι;οψ, Εκδο;σειω Πατα;κη Απαντη;;; ;στε στιω ερϖτη;;; ;σειω 1. Ο σψ;;; ;γξρονοω α;;; ;νυρϖποω παραδο;;; ;υηκε...τιω δψνατο;;; ;τητε;;; ;ω τηω. Αφοψ; µελετη;σετε την παρα;γραφο απαντη;στε στιω παρακα;τϖ ερϖτη;σειω α. Ποια ει;ναι τα πλεονεκτη;µατα τηω τηλεο;ρασηω και ποια τα οφε;λη τοψω για τον α;νυρϖπο β. Ποια ει;ναι τα µειονεκτη;µατα τηω τηλεο;ρασηω και ποιεω οι σψνε;πειε;ω τοψω για τον α;νυρϖπο γ. Με ποιοψω τρο;ποψω ο α;νυρϖποω µπορει; να περιορι;σει τιω βλαβερε;ω σψνε;πειεω τηω τηλεο;ρασηω και να αϕιοποιη;σει τα πλεονεκτη;µατα; τηω προω ο;φελο;ω τοψ 2. ;;; ;Οµϖω δεν πρε;;; ;πει να παραβλε;;; ;χοψµε και την αρνητικη;;; ; πλεψρα;;; ;... εσϖστρε;;; ;φεια και ατοµισµο;;; ;. α. Απο; την προσϖπικη; εµπειρι;α, ποια ει;ναι η γνϖ;µη σαω για την α;ποχη ποψ διατψπϖ;νεται παραπα;νϖ Ψποστηρι;ϕτε τη υετικη; η; αρνητικη; απα;ντηση; σαω µε επιξειρη;µατα. β. Πο;σο και πϖ;ω µπορει; να επηρεα;σει τη διαµο;ρφϖση τοψ ξαρακτη;ρα ενο;ω παιδιοψ; η αλο;γιστη ξρη;ση τοψ ηλεκτρονικοψ; ψπολογιστη; 3. Αφοψ;;; ; κψρια;;; ;ρξησε στη γη...το σψ;;; ;µπαν. Με βα;ση την παραπα;νϖ προ;ταση απαντη;στε στιω ερϖτη;σειω α. Τι υα κερδι;σει η ανυρϖπο;τητα απο; την εϕερεψ;νηση α;λλϖν πλανητϖ;ν β. Ψπα;ρξει η α;ποχη σψ;µφϖνα µε την οποι;α, οι κψβερνη;σειω υα ε;πρεπε πρϖ;τα να λψ;σοψν τα προβλη;µατα στη γη (τρι;τοω κο;σµοω, φτϖ;ξεια, πει;να, αµα;υεια, περιβαλλοντικη; καταστροφη;) και µετα; να ξρηµατοδοτοψ;ν πολψε;ϕοδεω εϕερεψνη;σειω στο δια;στηµα. Ποια ει;ναι η γνϖ;µη σαω για το υε;µα αψτο; Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

19 ;; Γραµµατικε;;; ;ω ασκη;;; ;σειω Μετατρε;πονταω το ρη;µα τηω πρϖ;τηω προ;τασηω, σψµπληρϖ;στε τη δεψ;τερη ο;πϖω στο παρα;δειγµα 1 Η τηλεο;ραση κατε;;; ;κτησε τον α;νυρϖπο. Η τηλεο;ραση κατα;φερε να κατακτη;;; ;σει τον α;νυρϖπο. 2 Η τηλεο;ραση εισε;βαλε δψναµικα; στη ζϖη; µαω. Η τηλεο;ραση µπο;ρεσε δψναµικα; στη ζϖη; µαω. 3 Η οικογε;νεια σψγκεντρϖ;υηκε γψ;ρϖ απο; την τηλεο;ραση. Η οικογε;νεια πρε;πει αψ;ριο το βρα;δψ. 4 Τα πρϖ;τα βιβλι;α τψπϖ;υηκαν τον 16ο αιϖ;να µ.ξ. Τα βιβλι;α ει;ναι ε;τοιµα. 5 Η τψπογραφι;α σψνε;βαλε στη δια;δοση τηω γνϖ;σηω. Η κψβε;ρνηση πρε;πει στην προστασι;α τοψ περιβα;λλοντοω. 6 Οι ψπολογιστε;ω κατηγορη;υηκαν πολψ; απο; µια µερι;δα ανυρϖ;πϖν. Πολλοι; πρε;πει για αµε;λεια την ϖ;ρα τοψ καυη;κοντοω. 7 Οι γνϖ;σειω τοψ ανυρϖ;ποψ διεψρψ;νυηκαν µε την εϕερεψ;νηση α;λλϖν πλανητϖ;ν. Οι ορι;ζοντεω τοψ ανυρϖ;ποψ µποροψ;ν µε την εκπαι;δεψση. 2. Σψνδψα;στε τα οψσιαστικα; τηω στη;ληω Α και Β και σψµπληρϖ;στε τιω α;λλεω δψ;ο στη;λεω ο;πϖω στο παρα;δειγµα. ; ; ; Α Β γενικη;;; ενικοψ;;; γενικη;;; πληυψντικοψ;; δια;;; ;δοση ιδε;α δια;;; ;δοση γνϖ;;; ;σηω δια;;; ;δοση γνϖ;;; ;σεϖν αντιγραφη; πληροφορι;α µε;υοδοω µοψσει;ο προ;οδοω γνϖ;;; ;ση επι;τεψγµα επιστη;µη δψ;ναµη µα;υηση ανα;πτψϕη βιβλι;ο ξϖ;ροω αντιγραφη; εργαλει;ο α;νυρϖποω επεϕεργασι;α τηλεο;ραση Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

20 ; Continuers Course: Traditional Life: 1. Το Πα;;; ;σξα και το ε;;; ;υιµο τηω αγα;;; ;πηω ;Ενα ξαρακτηριστικο; τοψ ελληνικοψ; Πα;σξα ει;ναι το ε;υιµο τηω Αγα;πηω ποψ γι;νεται στη δεψ;τερη Ανα;σταση, το απο;γεψµα τηω Κψριακη;ω. Το ε;υιµο αψτο; εκφρα;ζει ανϖτερο;τητα χψξικη; και ανυρϖπισµο; ψχηλο;. Στο τε;λοω τηω υρησκεψτικη;ω τελετη;ω σψνηυι;ζεται καυε;ναω να ξαιρετιε;ται και να φιλιε;ται µε τον παπα; και αµε;σϖω παι;ρνει πλα;ι εκει; σειρα;, καρτερϖ;νταω ο;λοψω τοψω α;λλοψω σψγξϖριανοψ;ω τοψ να περα;σοψν, να φιλη;σοψν και να φιληυοψ;ν σταψρϖτα; στα µα;γοψλα µε τοψω σψµπατριϖ;τεω τοψω και ν ανταλλα;ϕοψν µαζι; τοψω υερµε;ω εψξε;ω και αντεψξε;ω. Πα;ρα πολλε;ω φορε;ω το ε;υιµο αψτο; ε;ξει γι;νει και γι;νεται αιτι;α να σκορπι;σοψν πολλα;, µικρα; και µεγα;λα σψ;ννεφα, ποψ απο; µη;νεω ει;ξαν µο;νιµα µαζεψτει; ανα;µεσα σε δια;φορα α;τοµα τηω ι;διαω κοινο;τηταω. Εψ;κολα λοιπο;ν κατανοει; κανει;ω το βαυψ;τερο κοινϖνικο; νο;ηµα ποψ κλει;νει και εκφρα;ζει το ελληνικο; τοψ;το ε;υιµο τηω Αγα;πηω τοψ Πα;σξα, µια υρησκεψτικη; εψκαιρι;α για ν αγαπηυοψ;ν µεταϕψ; τοψω ο;λοι ο;σοι ε;ξοψν χψξρανυει;. Φιληυει;τε γλψκα; ξει;λη µε ξει;λη, πε;στε Ξριστο;ω Ανε;στη, εξυροι; και φι;λοι. ;Ετσι γρα;φει ο ευνικο;ω µαω ποιητη;ω για τη µε;ρα τηω Λαµπρη;ω. Κ. Ρϖµαι;οω, Κοντα; στιω ρι;ζεω Στον παρακα;;; ;τϖ πι;;; ;νακα βρει;;; ;τε τα αντι;;; ;υετα. Απαντη;;; ;στε στιω ερϖτη;;; ;σειω σψµπα;υεια εψσπλαξνι;α Ποια στοιξει;α τοψ κειµε;νοψ ε;ξυρα αντιπα;υεια δει;ξνοψν ο;τι το Πα;σξα ει;ναι αγα;πη διξο;νοια γιορτη; ξαρα;ω αδιαφορι;α φιλι;α Ποια αποτελε;σµατα ε;ξει για τοψω οµο;νοια µι;σοω ανυρϖ;ποψω το ε;υιµο τηω αγα;πηω απανυρϖπια; αντιπα;υεια Τι εκφρα;ζει το ε;υιµο τηω αγα;πηω ανιδιοτε;λεια ιδιοτε;λεια Ποια α;;λλα η;υη και ε;υιµα τοψ Πα;σξα γνϖρι;ζετε Σψνδψα;;; ;στε πε;;; ;ντε απο;;; ; τα παρακα;;; ;τϖ επι;;; ;υετα µε τη λεϕη φιλι;α και πε;;; ;ντε µε τη λε;;; ;ϕη ε;ξυρα. Σξηµατι;;; ;στε τρειω προτα;;; ;σειω µε την κα;;; ;υε περι;;; ;πτϖση. π.ξ. Εδϖ; και ξρο;νια σψνδε;ονται µε δψνατη;;; ; φιλι;;; ;α. Ψπα;ρξει µια ανεϕη;;; ;γητη ε;;; ;ξυρα ανα;µεσα; τοψω µεγα;;; ;λη, βαυια;;; ;, α;;; ;σβηστη, ειλικρινη;;; ;ω, ψστερο;;; ;βοψλη, αδικαιολο;;; ;γητη, οικογενειακη;;; ;, δψνατη;;; ;, χεψ;;; ;τικη, αµοιβαι;;; ;α, ανεϕη;;; ;γητη, πολιτικη;;; ;;;; Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

21 2. Η αγα;;; ;πη Αν µπορϖ; να λαλϖ; ο;λεω τιω γλϖ;σσεω τϖν ανυρϖ;πϖν, ακο;µα και τϖν αγγε;λϖν, αλλα; δεν ε;ξϖ αγα;πη για τοψω α;λλοψω, οι λο;γοι µοψ ακοψ;γονται σαν η;ξοω ξα;λκινηω καµπα;ναω η; σαν κψµβα;λοψ αλαλαγµο;ω. Κι αν ε;ξϖ τηω προφητει;αω το ξα;ρισµα κι ο;λα κατε;ξϖ τα µψστη;ρια κι ο;λη τη γνϖ;ση, κι αν ε;ξϖ ακο;µα ο;λη την πι;στη ε;τσι ποψ να µετακινϖ; βοψνα;, αλλα; δεν ε;ξϖ αγα;πη, ει;µαι ε;να τι;ποτα. Κι αν ακο;µα µοιρα;σϖ στοψω φτϖξοψ;ω ο;λα µοψ τα ψπα;ρξοντα... αλλα; δεν ε;ξϖ αγα;πη, σε τι;ποτα δε µ ϖφελει;. Εκει;νοω ποψ αγαπα;ει ε;ξει µακρουψµι;α, ε;ξει καλοσψ;νη: εκει;νοω ποψ αγαπα;ει δε ζηλοφυονει;: εκει;νοω ποψ αγαπα;ει δεν κοµπα;ζει οψ;τε περηφανεψ;εται, ει;ναι εψπρεπη;ω, δεν ει;ναι εγϖιστη;ω οψ;τε εψερε;υιστοω: ϕεξνα;ει το κακο; ποψ τοψ ε;ξοψν κα;νει, δε ξαι;ρεται µε το στραβο; ποψ γι;νεται, αλλα; µετε;ξει στη ξαρα; για το σϖστο;. Εκει;νοω ποψ αγαπα;ει, ο;λα τα ανε;ξεται: σε ο;λα εµπιστεψ;εται, για ο;λα ελπι;ζει, ο;λα τα ψποµε;νει. Αποστο;λοψ Παψ;λοψ, Προω Κορινυι;οψω Α ; 13 Μετα;φραση Π. Βασιλεια;δη, Ι. Γαλα;νη, Γ. Γαλι;τη, Ι. Καραβιδο;ποψλοψ Λεϕιλο;;; ;γιο κψ;µβαλο κροψστο; µοψσικο; ο;ργανο αλαλαγµο;ω φϖνη; δψνατη; µακρουψµι;α ανεκτικο;τητα στην κακι;α τϖν α;λλϖν κοµπα;ζει ψπερηφανεψ;εται για τον εαψτο; τοψ ψποµε;νϖ κα;νϖ ψποµονη; Ασκη;;; ;σειω Απαντη;;; ;στε στιω ερϖτη;;; ;σειω - Αψτο;ω ποψ αγαπα; ποια α;λλα ξαρι;σµατα, ποιεω αρετε;ω διαυε;τει, σψ;µφϖνα µε τον Απο;στολο Παψ;λο Ποια ει;ναι η γνϖ;µη σαω για την αγα;πη, σψµφϖνει;τε µε αψτα; ποψ λε;ει ο Απο;στολοω Παψ;λοω Ποια κατα; τη γνϖ;µη σαω ει;ναι η αϕι;α τηω αγα;πηω στη σηµερινη; εποξη; ποψ οι σξε;σειω τϖν ανυρϖ;πϖν διαµορφϖ;νονται, ο;λο και πιο πολψ;, ανα;λογα µε τα σψµφε;ροντα; τοψω Σψµπληρϖ;;; ;στε δικοψ;;; ;ω σαω πι;;; ;νακεω µε τοψω ψπουετικοψ;;; ;ω λο;;; ;γοψω 2 και 3, µετατρε;;; ;πονταω τα ρη;;; ;µατα σψ;;; ;µφϖνα µε το παρα;;; ;δειγµα 1 1. αν ε;ξϖ / αλλα; δεν ε;ξϖ αγα;πη / ει;µαι ε;να τι;ποτα 2. αν µπορϖ; να λαλϖ; / αλλα; δεν ε;ξϖ αγα;πη / οι λο;γοι µοψ ακοψ;γονται 3. αν µοιρα;σϖ / αλλα; δεν ε;ξϖ αγα;πη / σε τι;ποτα δε µ ϖφελει; αν ε;ξϖ αν υα ε;ξϖ αν ει;ξα αλλα; δεν ε;ξϖ αγα;πη αλλα; δεν υα ε;ξϖ αγα;πη αλλα; δεν ει;ξα αγα;πη ει;µαι ε;να τι;ποτα υα ει;µαι ε;να τι;ποτα υα η;µοψν ε;να τι;ποτα Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

22 3. Η πρϖταπριλια;;; ; στα λαïκα;;; ; ε;;; ;υιµα Πρϖταπριλια;, και το χε;µα ο;ξι µο;νο επιτρε;πεται, αλλα; ει;ναι και στιω... δο;ϕεω τοψ. ;Ολο τον α;λλο ξρο;νο, αν δεν περα;σει απαρατη;ρητο, µπορει; να φε;ρει σε δψ;σκολη υε;ση εκει;νον ποψ το λε;ει. Τε;τοια µε;ρα ο;µϖω, παρο;µοιοω κι;νδψνοω δεν ψπα;ρξει. Εφο;σον φψσικα; δε υεϖρηυει; ο;τι µπορει; να προκαλε;σει ανησψξι;α η; φο;βο στοψω πολι;τεω η; να κλονι;σει την εµπιστοσψ;νη τοψ κοινοψ; προω την κρατικη; εϕοψσι;α, ποψ εϕασφαλι;ζει την κοινη; ειρη;νη, σψ;µφϖνα µε τα ο;σα ορι;ζει το α;ρυρο 191 τοψ Ποινικοψ; Κϖ;δικα, το οποι;ο απειλει; τοψω παραβα;τεω µε φψλα;κιση τοψλα;ξιστον ενο;ω ε;τοψω και µε ξρηµατικη; ποινη;. Να υψµηυοψ;µε τη δικαστικη; περιπε;τεια τϖν ψπεψ;υψνϖν ραδιοφϖνικη;ω εκποµπη;ω ποψ τελικα; αυϖϖ;υηκαν απο; το Πληµµελειοδικει;ο για τη µετα;δοση, µια περασµε;νη Πρϖταπριλια;, ενο;ω αστει;οψ ποψ πολλοι; το πη;ραν στα σοβαρα;. Αλλα; τε;τοια περιστατικα; ει;ναι σπα;νια. Γιατι; ανεϕα;ρτητα απο; αψτο;, γεγονο;ω ει;ναι πϖω απο; τα ε;υιµα και τιω προλη;χειω ποψ ει;ξε σψνδε;σει, κατα; καιροψ;ω, ο λαο;ω µαω µε τον Απρι;λιο, το µο;νο ποψ απε;µεινε ει;ναι να λε;γονται, αψτη;; την ηµε;ρα, κα;ποια χεµατα;κια η; να γι;νονται φα;ρσεω σε γνϖστοψ;ω και φι;λοψω, µε απϖ;τερο σκοπο; να βγει τελικα; αψτο; ποψ αραιϖ;νει ο;λο και περισσο;τερο στην εποξη; µαω το γε;λιο. Τοψ λο;γοψ το αληυε;ω προκψ;πτει απο; τη Λαογραφι;α. Σε πο;σα µε;ρη τηω Ελλα;δαω να παρακαλα;νε, τϖ;ρα πια την 1η τοψ Απρι;λη να βρε;ϕει, για να µαζε;χοψν το νερο; και να το φψλα;ϕοψν σε κα;ποιο µποψκα;λι, για να το ξρησιµοποιοψ;ν ϖω υαψµατοψργο; και πολψ;τιµο φα;ρµακο για την καταπολε;µηση διαφο;ρϖν ασυενειϖ;ν, καυϖ;ω γινο;ταν α;λλοτε Και πο;σεω νοικοκψρε;ω τηω ξϖ;ραω µαω ϕε;ροψν ο;τι, την πρϖ;τη Πε;µπτη τοψ Απριλι;οψ, δεν πλε;νοψν, δεν απλϖ;νοψν και δε ρα;βοψν, για να κψλη;σοψν καλα; οι ψπο;λοιποι µη;νεω καυϖ;ω πι;στεψαν στιω αρξε;ω τοψ αιϖ;να µαω ϕεξασµε;νεω οι προλη;χειω αψτε;ω, ε;ξοψν ϖστο;σο περα;σει απο; τον το;πο µαω και πολλοι; η; πολλε;ω τιω ακολοψυοψ;σαν επι; γενιε;ω ολο;κληρεω... και µα;υαιναν παρα;λληλα στα παιδια; και τιω παροιµι;εω ποψ σψνοδεψ;οψν το µη;να. Παροιµι;;; ;α Αν κα;νει ο Μα;ρτηω δψο νερα; κι ο Απρι;ληω α;λλο ε;να, ξαρα; σε κει;νο το ζεψγα; ποψ ξει στη γη σπαρµε;να. Απο; τον Τψ;πο Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

23 4. Πρϖταπριλια;;; ;, για πα;;; ;ντα... Η Πρϖταπριλια; ε;ξει παρα;δοση... Κα;υε ξρο;νο φε;ρνει ε;ϕψπνα χε;µατα, εκπλη;ϕειω και γε;λιο, αλλα; σψξνα; και αγϖνι;α και φο;βο. Μερικα; παραδει;γµατα Το 1928 γρα;φτηκε στον τψ;πο τηω εποξη;ω, ο;τι ο δια;σηµοω Ρϖ;σοω βαυψ;φϖνοω Φεντο;ρ Σαλια;πιν, διερξο;µενοω απο; την Αυη;να, υα δϖ;σει ε;να ρεσιτα;λ στο ςδει;ο τηω Αυη;ναω. Καταλαβαι;νετε τι ε;γινε... Πλη;υοω κατα;κλψσε το ταµει;ο τοψ ςδει;οψ χα;ξνονταω για µια υε;ση στο... ρεσιτα;λ και φψσικα; το ταµει;ο δεν ει;ξε ιδε;α. Το 1930 γρα;φτηκε ο;τι η Γκρε;τα Γκα;ρµπο περνα;ει απο; τον Πειραια; και υα ανε;βει να επισκεφτει; την Ακρο;πολη. ϑεσηκϖ;υηκαν λοιπο;ν ο;λοι, γψναι;κεω, νε;οι, φϖτογρα;φοι κλπ. για να τη δοψν. Το 1971, το κρατικο; ραδιοφϖνικο; δι;κτψο τηω Ιταλι;αω διε;κοχε προ;γραµµα λαïκη;ω µοψσικη;ω για να ανακοινϖ;σει ο;τι διαστηµο;πλοιο τηω Λαïκη;ω ηµοκρατι;αω τηω Κι;ναω, µε πλη;ρϖµα δψ;ο α;ντρεω και µια γψναι;κα, προσεδαφι;στηκε στον ;Αρη! Την ι;δια µε;ρα, ο γαλλικο;ω ραδιοσταυµο;ω ανα;γγειλε ο;τι η Γαλλι;α και α;λλεω πε;ντε ξϖ;ρεω τηω ΕΟΚ υα αλλα;ϕοψν την κατεψ;υψνση τϖν αψτοκινη;τϖν απο; δεϕια; σε αριστερα;, για να προσαρµοστοψ;ν µε το σψ;στηµα τηω Αγγλι;αω. Φψσικα; οι Γα;λλοι αντε;δρασαν µε αγανα;κτηση, ενϖ; στιω ;Αλπειω οι τροξονο;µοι ει;ξαν προ;βληµα µε τοψω οδηγοψ;ω ποψ ε;σπεψσαν να σψµµορφϖυοψ;ν µε τα ανακοινϖυε;ντα! Το 1972, η ελληνικη; τηλεο;ραση ε;κανε ρεπορτα;ζ για τον Πψ;ργο τηω Αυη;ναω ποψ... ε;γειρε σαν τον Πψ;ργο τηω Πι;ζαω και µια κατα;λληλα διαµορφϖµε;νη εικο;να επιβεβαι;ϖνε τοψ λο;γοψ το αληυε;ω. Κα;ποιοι επιξειρηµατι;εω ποψ ει;ξαν γραφει;α στο πολψτελε;ω µεγαυη;ριο ε;τρεϕαν α;ρον α;ρον να το αδεια;σοψν! Το ε;υιµο να ϕεκινα;ει η Πρϖταπριλια; απο; τα γραφει;α τϖν εφηµερι;δϖν παροψσια;στηκε σε ε;ϕαρση το 1980: Φϖτογραφι;α φϖτοµοντα;ζ ποψ ε;δειξνε ιπτα;µενο δι;σκο να προσγειϖ;νεται στην περιοξη; τηω Ακρο;ποληω, δηµοσιεψ;τηκε σε πολλε;ω αυηναïκε;ω εφηµερι;δεω και, αν και µερικε;ω απο; αψτε;ω το;νισαν την ηµεροµηνι;α τηω δηµοσι;εψσηω, ο κο;σµοω ποδοπατη;υηκε για να δει το... φαινο;µενο. Παλαιο;τερα η τηλεο;ραση µε το κατα;λληλο µοντα;ζ ε;δειξνε το πετρε;λαιο ποψ βρε;υηκε κατα; τιω δοκιµαστικε;ω γεϖτρη;σειω για το µετρο; στα... σψντριβα;νια τοψ Ξι;λτον. Το ϕενοδοξει;ο τρελα;υηκε στα τηλεφϖνη;µατα, ο;πϖω και την επο;µενη ξρονια;, ο;ταν δηµοσιεψ;τηκε ο;τι το Ξι;λτον ε;γινε νοσοκοµει;ο µε εϕϖτερικα; ιατρει;α! Αλλα; το πρϖταπριλια;τικο χε;µα ποψ ϕεγε;λασε περισσο;τερο την κοινη; γνϖ;µη η;ταν τοψ ανταποκριτη; τοψ Αυηναïκοψ; Πρακτορει;οψ στιω Βρψϕε;λλεω, ποψ µετε;δϖσε τη σψ;νδεση Ελλα;δαω και Ιταλι;αω µε ψπο;γειο τοψ;νελ. Την ει;δηση δηµοσι;εψσαν εν αγνοι;α τοψω πολλε;ω ε;γκψρεω εφηµερι;δεω, µερικε;ω µα;λιστα στην πρϖ;τη σελι;δα, και ο ανταποκριτη;ω απολψ;υηκε, αλλα; µο;νο για 24 ϖ;ρεω. Φαι;νεται ο;τι οι ;Ελληνεω ε;ξοψµε πολψ; ξιοψ;µορ... (Απο; τον Τψ;πο) Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

24 Απαντη;;; ;στε στιω ερϖτη;;; ;σειω Κατα; τη λαογραφι;α, ποια ε;υιµα σψνδε;ονται µε την πρϖ;τη τοψ Απρι;λη Γνϖρι;ζετε το ε;υιµο τηω Πρϖταπριλια;ω απο; την οικογε;νεια; σαω η; το σψγγενικο; σαω περιβα;λλον Γρα;χτε ε;να πρϖταπριλια;τικο χε;µα ποψ ει;πατε η; κα;ποιο ποψ υα υε;λατε να πει;τε. Σψµπληρϖ;στε τον πι;νακα σψ;µφϖνα µε το παρα;δειγµα. Αψτο;ω ποψ λε;ει χε;µατα λε;γεται η; ει;ναι χεψ;τηω. Αψτη; ποψ λε;ει χε;µατα λε;γεται η; ει;ναι χεψ;τρα.πϖ;ω λε;γεται η; ει;ναι αψτο;ω/αψτη; ποψ αψτο;ω αψτη; λε;ει χε;µατα χεψ;τηω χεψ;τρα κλε;βει ρα;βει καυαρι;ζει γιατρεψ;ει ανταγϖνι;ζεται γκρινια;ζει διδα;σκει ε;ξει πει;σµα Γρα;χτε στη στη;λη Β τα επι;υετα ποψ παρα;γονται απο; τα οψσιαστικα; τηω στη;ληω Α. Σψνδψα;στε τα µε τα οψσιαστικα; τηω στη;ληω Γ, φτια;ξνονταω λεκτικα; σψ;νολα στη στη;λη. Α Β Γ πρϖταπριλια; πρϖταπριλια;τικοω εϕοψσι;α πρϖταπριλια;τικο χε;µα κρα;τοω εφηµερι;δα ξρη;µα νερο; ραδιο;φϖνο φο;βοω βροξη; ασυε;νεια περι;σταση ποινη; ανησψξι;α εταιρει;α Αυη;να χε;µα πετρε;λαιο γεγονο;ω µετα;δοση εκποµπη; Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 1/

Modern Greek Beginners - HSC COURSE/ assessment task. Useful information

Modern Greek Beginners - HSC COURSE/ assessment task. Useful information Γρα;;; ;µµα προω τοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Ολψµπιακοι;;; ; Αγϖ;;; ;νεω, Αυη;;; ;να 2004 και Ευελοντισµο;;; ;ω 3 4 Βιβλιοφαγι;;; ;α Η αποτελεσµατικο;;; ;τερη ψγιεινη;;; ; διατροφη;;; ; 5 7 Το παραµψ;;;

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek HSC Online, Beginners Course 30

Modern Greek HSC Online, Beginners Course 30 ;;; Γρα;;; Γρα;;; ;µµα ;µµα στοψω στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω ;ω 2 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ηλε;;; ;κτρα Μανικα;;; ;κη 3 5 Απο;;; ; τιω παραδο;;; ;σειω µαω 1. Ο Να ελληνικο;;; τα ποψ;µε ;ω κινηµατογρα;;; ;φοω

Διαβάστε περισσότερα

K-10 SYLLABUS NEWS 13

K-10 SYLLABUS NEWS 13 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Η Αντιγο;;; ;νη τοψ ξυεω και τοψ ση;;; ;µερα 3 9 Η Μελι;;; ;να, τα Μα;;; ;ρµαρα, η µνη;;; ;µη... Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 K-10 SYLLABUS NWS 13 Απο;;;

Διαβάστε περισσότερα

Greek Bulletin: Επικοινϖνι;α. HSC Online Modern Greek Extension Course 10 MLTA OF NSW 1 2. Curriculum K-12 Directorate 1

Greek Bulletin: Επικοινϖνι;α. HSC Online Modern Greek Extension Course 10 MLTA OF NSW 1 2. Curriculum K-12 Directorate 1 Π Ε Ρ Ι Ε Ξ Ο Μ Ε Ν Α Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 4 Ολψµπιακη;;; ; λαµπαδηδροµι;;; ;α, το ταϕι;;; ;δι τηω 5 Ολψµπιακη;;; ;ω Φλο;;; ;γαω Extension Course: ;;; ;Ει, µαν, κοι;;; ;τα µπροστα;;; ;

Διαβάστε περισσότερα

2. Che fece... il gran rifiuto 19

2. Che fece... il gran rifiuto 19 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ελε;;; ;νη Βατσικοποψ;;; ;λοψ Η Ελληνια;;; ;δα και ο Ξα;;; ;ρηω Αφεντο;;; ;γλοψ 28η Οκτϖβρι;;; ;οψ 1940, µικρο;;; ; αφιε;;; ;ρϖµα 13 ;Εναω

Διαβάστε περισσότερα

22Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/2001 22

22Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/2001 22 ΠΑΣΞΑ ΤςΝ ΕΛΛΗΝςΝ ΠΑΣΞΑ, ΠΑΣΞΑ ΤςΝ ΠΙΣΤςΝ ΠΑΣΞΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ι;ξϖω να ϕεφεψ;γει απ την εκκλησιαστικη; τα;ϕη και παρα;δοση, ο λαο;ω µαω πλαισιϖ;νει τιω λατρεψτικε;ω εκδηλϖ;σειω τοψ Πα;σξα µε µια σειρα;

Διαβάστε περισσότερα

Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/2001-1 -

Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/2001-1 - Νοε;µβριοω 2001 Αγαπητοι; σψνα;δελφοι Βαδι;ζονταω προω το τε;λοω κι αψτη;ω τηω σξολικη;ω ξρονια;ω, σαω στε;λνοψµε το τε;ταρτο και τελεψται;ο τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ; Επικοινϖνι;α, για το 2001. Μολονο;τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 3, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 3, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝςΝΙΑ Term 3, 2004 Please circulate to teacher of Modern Greek Name of teacher Signature Curriculum K-12 Directorate ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΑΘΗΝΑ 2004 Το στεφα;νι τηω ελια;ω, ε;να σψ;µβολο ταψτισµε;νο

Διαβάστε περισσότερα

πατε;ραω µητε;ρα Graecia;

πατε;ραω µητε;ρα Graecia; Κϖνσταντι;;; ;νοω Καβα;;; ;φηω, αφιερϖ;;; ;µατοω σψνε;;; ;ξεια... Ποσειδϖνια;;; ;ται ραστηριο;;; ;τητεω Την γλϖ;σσα την ελληνικη; οι Ποσειδϖνια;ται εϕε;ξασαν το;σοψω αιϖ;ναω ανακατεµε;νοι µε Τψρρηνοψ;ω

Διαβάστε περισσότερα

Εψξαριστϖ; πα;ρα πολψ; ο;λοψω, Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 2/2001 30

Εψξαριστϖ; πα;ρα πολψ; ο;λοψω, Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 2/2001 30 Εντψπϖ;;; ;σειω ενο;;; ;ω µαυητη;;; ; απο;;; ; τη σψµµετοξη;;; ; τοψ στο προ;;; ;γραµµα, απο;;; ; τοψω ;;; ;Ελληνεω και την Ελλα;;; ;δα. Τον περασµε;νο µη;να για τρειω εβδοµα;δεω, µια οµα;δα παιδιϖ;ν απο;

Διαβάστε περισσότερα

Term 1, 2005. Please circulate or photocopy for other teachers of Modern Greek at your school. The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate

Term 1, 2005. Please circulate or photocopy for other teachers of Modern Greek at your school. The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate Επικοινϖνι;;; ;α Term 1, 2005 Please circulate or photocopy for other teachers of at your school Name of teacher Signature The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΕΞΟΜΕΝΑ Γρα;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;ω

Διαβάστε περισσότερα

Neighbourhood: sample reading and responding tasks

Neighbourhood: sample reading and responding tasks Neighbourhood: sample reading and responding tasks Part A Read the following passage and then answer the questions in English. Σϖτηρι;α Για;ννηω Μψρσι;νη Με;νϖ σε µια γκαρσονιε;ρα στο κε;ντρο τηω πο;ληω:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 4, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 4, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝςΝΙΑ Term 4, 2004 Please circulate to teacher of Modern Greek Name of teacher Signature ΠΕΡΙΕΞΟΜΕΝΑ Γρα;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;ω Σελ. 2 Παραολψµπιακοι; αγϖ;νεω 3 Οι Παραολψµπιονι;κεω

Διαβάστε περισσότερα

Professional Support and Curriculum Directorate Term 3/2003 27

Professional Support and Curriculum Directorate Term 3/2003 27 Ενηµερϖτικο;;; ; και επιµορφϖτικο;;; ; σεµινα;;; ;ριο Το Γραφει;ο Εκπαι;δεψσηω τοψ Γενικοψ; Προϕενει;οψ τηω Ελλα;δαω στο Σψ;δνεü, στα πλαι;σια τηω προσπα;υειαω για σψνεξη; ενηµε;ρϖση τϖν εκπαιδεψτικϖ;ν,

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριο;τητεω και γιορτε;ω τοψ µη;να 4 4. Ξριστοψγεννια;τικεω ασκη;σειω 5 7 1. Επικοινϖνϖ; µε τον κο;σµο 8 9 4. Με;σα µεταφορα;ω 12

ραστηριο;τητεω και γιορτε;ω τοψ µη;να 4 4. Ξριστοψγεννια;τικεω ασκη;σειω 5 7 1. Επικοινϖνϖ; µε τον κο;σµο 8 9 4. Με;σα µεταφορα;ω 12 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Επι;;; ;καιρα υε;;; ;µατα Απο;;; 1. ; τιω Το παραδο;;; ελληνικο; ;σειω καρναβ;α;λι µαω 3 5 1. 2. Να ;Ελληνεω τα ποψ;µε και

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο Σκληρα;;; ; εργαζο;;; ;µενοι νε;;; ;οι Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο εκπαιδεψτικο; σψ;στηµα.

Διαβάστε περισσότερα

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα Ενυοψσιασµε;νοι επε;στρεχαν οι διεψυψντε;ω απο; το ταϕι;δι τοψω στην Ελλα;δα, ποψ πραγµατοποιη;υηκε για δεψ;τερη σψνεξη; ξρονια;. Προ;κειται για το προ;γραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε υπαρκτό πρόβλημα. Εύστοχα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε υπαρκτό πρόβλημα. Εύστοχα ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε υπαρκτό πρόβλημα. Εύστοχα καταθέσατε την ερώτησή σας. Είναι σαφές ότι αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες;

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες; Ονόματα Η μητέρα της Άννας έχει άλλους τρεις μεγαλύτερους γιους. Επειδή έχει πάθος με τα χρήματα, τους έχει βαφτίσει ως εξής: Τον μεγάλο της γιο "Πενηνταράκη", τον μεσαίο "Εικοσαράκη" και τον μικρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics)

Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics) Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics) Πολιτισμός 26/07/2016-08:56 Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1994 με σκοπό να βοηθήσει και να οργανώσει την εξάπλωση του βιβλίου.* Για τον

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑ:Γ1 ΣΧΟΛΟΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ (Στίχοι που δείχνουν τα όνειρα και τον πόνο των ερωτευμένων) Όλοι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Τα πολύ παλιά χρόνια, όταν οι άνθρωποι δημιούργησαν οικισμούς, άρχισαν να καλλιεργούν τη γη και να εκτρέφουν ζώα. Επειδή τα μέταλλα δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμα, οι συναλλαγές τους

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κ2 είναι ένα παιχνίδι για 1 έως 5 παίκτες, ηλικίας 8 ετών και άνω, με διάρκεια περίπου 60 λεπτά.

Το Κ2 είναι ένα παιχνίδι για 1 έως 5 παίκτες, ηλικίας 8 ετών και άνω, με διάρκεια περίπου 60 λεπτά. ΟΔΗΓΙΕΣ Το Κ2 είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό στον κόσμο (μετά το Έβερεστ) με ύψος 8.611 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας. Θεωρείται, επίσης, ένα από τα δυσκολότερα βουνά άνω των 8.000 μέτρων. Το Κ2 ποτέ

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση κατανόησης γραπτού λόγου 1. Διάβασε πάλι την ιστορία και διάλεξε α, β ή γ. 1. Η ιστορία μιλάει για μια... Α. γάτα. Β. αλεπού. Γ. μαϊμού.

Άσκηση κατανόησης γραπτού λόγου 1. Διάβασε πάλι την ιστορία και διάλεξε α, β ή γ. 1. Η ιστορία μιλάει για μια... Α. γάτα. Β. αλεπού. Γ. μαϊμού. Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Μια αλεπού πεινούσε πολύ! Είδε σε ένα δέντρο μια κληματαριά γεμάτη σταφύλια. Ήθελε να φάει!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397 Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ

5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ 5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ Έντυπο 5.4.1. «Κυριακίδης» Δραστηριότητα 1 η : «Στέλιος Κυριακίδης, η ζωή μου» Ο Στέλιος Κυριακίδης ήταν αθλητής δρόμων ημιαντοχής και αντοχής, με ιδιαίτερη έφεση στον μαραθώνιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ - 1 -

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ - 1 - - 1 - 1.Τίτλος της έρευνας...σελ. 3 2.Παρουσίαση του προβλήματος...σελ. 4 3.Παρουσίαση του σκοπού της έρευνας...σελ. 5 4.Κοινωνικές ανάγκες τις οποίες εξυπηρετεί η έρευνα...σελ. 7 5.Διαμόρφωση της υπόθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ (Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων ΥΠΥΜΕ Ι): Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν

Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ (Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων ΥΠΥΜΕ Ι): Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ (Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων ΥΠΥΜΕ Ι): Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν έχω προετοιµαστεί για να κάνω µία οµιλία στο θέµα αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε τα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε τα Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε τα οικονομικά θέματα που αφορούν τους εν ενεργεία υπαλλήλους του ΕΚΕΨΥΕ. Έχουν αποδεσμευτεί τα χρήματα από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι όλες τοποθετήσεις που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, ειδικά από τους εκπροσώπους της τρικομματικής Κυβέρνησης, λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΛΑΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ ΠΛΑΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τάξη:.. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Αρ. Μαθητών: 16

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ROUSSI M. LOGOTEXNIA A GYMNASIOU ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΨΩΜΙ

ROUSSI M. LOGOTEXNIA A GYMNASIOU ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΨΩΜΙ ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΨΩΜΙ Το λογοτεχνικό απόσπασμα που ακολουθεί, ανήκει στην κατηγορία των λαογραφικών έργων, τα οποία είτε ως απανθίσματα αυθεντικού και γνήσιου λαϊκού λόγου, είτε ως έργα γνωστών συγγραφέων

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Συζητάμε σήμερα τη σύσταση μίας ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής για την. αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Άρα, με κάποιο τρόπο συζητάμε το ζήτημα της

Συζητάμε σήμερα τη σύσταση μίας ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής για την. αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Άρα, με κάποιο τρόπο συζητάμε το ζήτημα της ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ Συζητάμε σήμερα τη σύσταση μίας ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Άρα, με κάποιο τρόπο συζητάμε το ζήτημα της αξιολόγησης. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα και νομίζω

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Ρίχνουµε ένα νόµισµα τρείς φορές (i) Να βρείτε τον δειγµατικό χώρο του πειράµατος τύχης. (ii) Να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχοµένων: Α: Οι τρεις ενδείξεις είναι ίδιες. Β:

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα