ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Τιµολόγιο-Τιµές Εφαρµογής 4. Τεχνικές Προδιαγραφές 5. Συγγραφή Υποχρεώσεων

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015», οι οποίες συµπεριλαµβάνουν τις µεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η. της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ήµου Ιλίου, σε ηµερήσιες εκδροµές, θεατρικές παραστάσεις, συνεστιάσεις, περιπάτους, καθώς και σε τριήµερες και τετραήµερες εκδροµές, εντός και εκτός του Νοµού Αττικής, τις µεταφορές αθλουµένων του Αυτοτελούς Τµήµατος Αθλητισµού Νέας Γενιάς Παιδείας και ιά Βίου Μάθησης εντός και εκτός του Νοµού Αττικής και τις µεταφορές θεατρικής οµάδας της ιεύθυνσης Πολιτισµού εντός και εκτός του Νοµού Αττικής και µαθητών σχολείων σε πολιτιστικές δραστηριότητες εντός του ήµου Ιλίου, για το έτος Βασίζεται και στο υπ αρ. 2735/ έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Αθλητισµού Νέας Γενιάς Παιδείας και ιά Βίου Μάθησης του ήµου Ιλίου και στα υπ αρ. 2156/ και 2759// έγγραφα της /νσης Πολιτισµού του ήµου Ιλίου. Η εκτέλεση των µεταφορών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : Του Π.. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο. Τ. Α.». Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων». Του N. 2362/ΦΕΚ 247 Α'/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις». Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης». Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 2

3 Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α / ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)». Του Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α / «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως τη Ζ παράγραφό του. Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων». Της Υπουργικής Απόφασης 214/1771/4/ (ΦΕΚ 408 Β ) «Περί καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών τύπων λεωφορείων». Του Κανονισµού (Ε. Κ.) 561/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των οδικών µεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συµβουλίου, καθώς και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου. Του Ν. 4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα µίας χιλιάδων, εννιακοσίων ενενήντα πέντε Euro και τριάντα λεπτών (13995,30 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του προϋπολογισµού του ήµου, οικονοµικού έτους

4 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή Κωδικός CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιµή ( ) Συνολική Τιµή ( ) 1η ΟΜΑ Α: "Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η. της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, σε εκδηλώσεις και εκδροµές" 1 Ηµερήσια εκδροµή δροµολόγια , ,00 2 Μεταφορά σε θεατρικές παραστάσεις δροµολόγια 8 80,00 640,00 3 Μεταφορά σε συνεστιάσεις δροµολόγια 25 60,00 0,00 4 Μεταφορά σε περιπάτους δροµολόγια , ,00 5 Μεταφορά σε τριήµερη εκδροµή δροµολόγια 25 2,00 32,00 6 Μεταφορά σε τετραήµερη εκδροµή δροµολόγια , ,00 1ης ΟΜΑ ΑΣ= ,00 Φ. Π. Α. 13 % ,00 ΓΕΝΙΚΟ 1ης ΟΜΑ ΑΣ= ,00 2η ΟΜΑ Α: "Μεταφορές αθλουµένων του Αυτοτελούς Τµήµατος Αθλητισµού Νέας Γενιάς Παιδείας και ιά Βίου Μάθησης, σε αθλητικές-επιµορφωτικές δραστηριότητες" Μεταφορά αθλουµένων για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ Ι & ΘΑΛΑΣΣΑ Μονοήµερη µεταφορά αθλητών για ΣΚΙ - ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ - ΡΑΦΤΙΝΓΚ Μεταφορά αθλουµένων του καλοκαιρινού προγράµµατος «AΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ» σε ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ δροµολόγια , , δροµολόγια 6 4, , δροµολόγια 6 1,00 900,00 2ης ΟΜΑ ΑΣ= ,00 Φ. Π. Α. 13 % 2.028,00 ΓΕΝΙΚΟ 2ης ΟΜΑ ΑΣ= ,00 4

5 3η ΟΜΑ Α: "Μεταφορές θεατρικής οµάδας της ιεύθυνσης Πολιτισµού και µαθητών σε πολιτιστικές δραστηριότητες" Μεταφορά θεατρικής οµάδας εντός του Νοµού Αττικής Μεταφορά θεατρικής οµάδας στην Κόρινθο Μεταφορά µαθητών Σχολείων εντός του ήµου Ιλίου, σε πολιτιστικές δραστηριότητες δροµολόγια 9 110,00 990, δροµολόγια 1 320,00 320, δροµολόγια 40 65, ,00 3ης ΟΜΑ ΑΣ= 3.910,00 Φ. Π. Α. 13 % 8,30 ΓΕΝΙΚΟ 3ης ΟΜΑ ΑΣ= 4.418,30 (1ης+2ης+3ης ΟΜΑ ΑΣ)= ,00 Φ.Π.Α. (1ης+2ης+3ης ΟΜΑ ΑΣ)= ,30 ΓΕΝΙΚΟ = (ΓΕΝ. 1ης+2ης+3ης ΟΜΑ ΑΣ) συµπ. Φ.Π.Α. 13%= 13995,30 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο «Ηµερήσια εκδροµή», ήτοι µεταφορά και άριστη προσφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε δροµολόγια του ενός πούλµαν. Τιµή ανά δροµολόγιο: 340,00 Τριακόσια σαράντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 2 ο «Μεταφορά σε θεατρικές παραστάσεις», ήτοι µεταφορά και άριστη προσφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε δροµολόγια του ενός πούλµαν. Τιµή ανά δροµολόγιο: 80,00 Ογδόντα Euro (καθαρή αξία) 5

6 ΑΡΘΡΟ 3 ο «Μεταφορά σε συνεστιάσεις», ήτοι µεταφορά και άριστη προσφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε δροµολόγια του ενός πούλµαν. Τιµή ανά δροµολόγιο: 60,00 Εξήντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 4 ο «Μεταφορά σε περιπάτους», ήτοι µεταφορά και άριστη προσφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε δροµολόγια του ενός πούλµαν. Τιµή ανά δροµολόγιο: 130,00 Εκατόν τριάντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 5 ο «Μεταφορά σε τριήµερη εκδροµή», ήτοι µεταφορά και άριστη προσφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε δροµολόγια του ενός πούλµαν. Τιµή ανά δροµολόγιο: 2,00 Χίλια διακόσια πενήντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 6 ο «Μεταφορά σε τετραήµερη εκδροµή», ήτοι µεταφορά και άριστη προσφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε δροµολόγια του ενός πούλµαν. Τιµή ανά δροµολόγιο: 600,00 Χίλια εξακόσια Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 7 ο «Μεταφορά αθλουµένων για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ Ι & ΘΑΛΑΣΣΑ», ήτοι µεταφορά και άριστη προσφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε δροµολόγια του ενός πούλµαν. Τιµή ανά δροµολόγιο: 200,00 ιακόσια Euro (καθαρή αξία) 6

7 ΑΡΘΡΟ 8 ο «Μονοήµερη ΣΚΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ-ΡΑΦΤΙΝΓΚ», ήτοι µεταφορά και άριστη προσφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε δροµολόγια του ενός πούλµαν. Τιµή ανά δροµολόγιο: 4,00 Τετρακόσια πενήντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 9 ο «Μεταφορά αθλουµένων του καλοκαιρινού προγράµµατος «AΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ» σε ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ», ήτοι µεταφορά και άριστη προσφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε δροµολόγια του ενός πούλµαν. Τιµή ανά δροµολόγιο: 1,00 Εκατόν πενήντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 10 ο «Μεταφορά θεατρικής οµάδας εντός του Νοµού Αττικής», ήτοι µεταφορά και άριστη προσφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε δροµολόγια του ενός πούλµαν. Τιµή ανά δροµολόγιο: 110,00 Εκατόν δέκα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 11 ο «Μεταφορά θεατρικής οµάδας στην Κόρινθο», ήτοι µεταφορά και άριστη προσφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε δροµολόγια του ενός πούλµαν. Τιµή ανά δροµολόγιο: 320,00 Τριακόσια είκοσι Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 12 ο «Μεταφορά µαθητών Σχολείων εντός του ήµου Ιλίου, σε πολιτιστικές δραστηριότητες», ήτοι µεταφορά και άριστη προσφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγµένη σε δροµολόγια του ενός πούλµαν. Τιµή ανά δροµολόγιο: 65,00 Εξήντα πέντε Euro (καθαρή αξία) 7

8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τις «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε δραστηριοτήτων, για το έτος 2015», οι οποίες συµπεριλαµβάνουν τις µεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η. της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ήµου Ιλίου, σε ηµερήσιες εκδροµές, θεατρικές παραστάσεις, συνεστιάσεις, περιπάτους, καθώς και σε τριήµερες και τετραήµερες εκδροµές, εντός και εκτός του Νοµού Αττικής, τις µεταφορές αθλουµένων του Αυτοτελούς Τµήµατος Αθλητισµού Νέας Γενιάς Παιδείας και ιά Βίου Μάθησης εντός και εκτός του Νοµού Αττικής και τις µεταφορές θεατρικής οµάδας της ιεύθυνσης Πολιτισµού εντός και εκτός του Νοµού Αττικής και µαθητών σχολείων σε πολιτιστικές δραστηριότητες εντός του ήµου Ιλίου, για το έτος Ειδικότερα, ο ήµος Ιλίου προκειµένου να πραγµατοποιήσουν τα (8) οκτώ Κ.Α.Π.Η. της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας (Α, Β, Γ,, Ε, ΣΤ, Ζ και Η Κ.Α.Π.Η.), τις παραπάνω µεταφορές των µελών τους για το έτος 2015, είναι απαραίτητο να προχωρήσει στη µίσθωση των κατάλληλων αυτοκινήτων (πούλµαν). Αυτή η µίσθωση θα πρέπει να καλύπτει ορισµένες προϋποθέσεις: Η ηλικία των προς µίσθωση πούλµαν δεν θα ξεπερνά τα 10 χρόνια. Αυτό θα αποδεικνύεται µέσω των αδειών κυκλοφορίας, οι οποίες θα επιδεικνύονται υποχρεωτικά πριν από κάθε µεταφορά, ώστε να φαίνεται ότι η χρονική απόσταση από την 1 η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος δεν είναι µεγαλύτερη της δεκαετίας. 2. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει ιδιόκτητα, (4) τέσσερα τουλάχιστον τουριστικά λεωφορεία. Με την κατάθεση της προσφοράς του, θα προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση, ότι έχει ιδιόκτητα (4) τέσσερα τουλάχιστον τουριστικά λεωφορεία, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. Τα ιδιόκτητα τουριστικά λεωφορεία, θα αποδεικνύει ο ανάδοχος από τις άδειες κυκλοφορίας των οχηµάτων, τις οποίες θα προσκοµίσει πριν την υπογραφή του συµφωνητικού, όπου θα αναγράφεται και η 1 η άδεια κυκλοφορίας για κάθε προσφερόµενο όχηµα, από την οποία θα προκύπτει το έτος κατασκευής τους. Εφόσον ο ανάδοχος δεν προσκοµίσει τα ανωτέρω, ο ήµος Ιλίου θα απορρίπτει την προσφορά και θα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή. 3. Ο κάθε υποψήφιος µε ιδιόκτητα τουριστικά λεωφορεία, µε την κατάθεση της προσφοράς του, θα προσκοµίσει ασφαλιστήριο συµβόλαιο της εταιρείας, µε την οποία έχει συνάψει σύµβαση, για αστική ευθύνη και για αποζηµιώσεις προς τρίτους (επιβαίνοντες). 4. Ο ανάδοχος ιδιόκτητων τουριστικών λεωφορείων, πριν την υπογραφή του συµφωνητικού, θα καταθέσει έγγραφα ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των ιδιόκτητων τουριστικών λεωφορείων. Εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει τα ανωτέρω, ο ήµος Ιλίου θα απορρίπτει την προσφορά και θα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή. 5. Η χρήση λεωφορείων από τον ανάδοχο, τα οποία δεν συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης, δίνει το δικαίωµα επιβολής ποινικής ρήτρας και αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης. 8

9 6. Ο ήµος Ιλίου, προκειµένου να διασφαλίσει τα συµφέροντά του, επιφυλάσσει το δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση του να µαταιώσει εν µέρει ή ολικά τον διαγωνισµό. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση λόγο αποζηµίωσης εκείνων που διαγωνίστηκαν. Ο ήµος Ιλίου, διατηρεί το δικαίωµα να διαπραγµατευτεί µε εκείνον που αναδείχθηκε µειοδότης. 7. Ο ήµος Ιλίου, έχει το δικαίωµα να µη λάβει υπόψη και να απορρίψει προσφορά στην περίπτωση διαγωνιζόµενων που στο παρελθόν είχαν υπογράψει σύµβαση µεταφοράς µε το πρώην Ν.Π... Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, ή το πρώην Ν.Π... Κ.Α.Π.Η. ήµου Ιλίου, ή το ήµο Ιλίου και δεν την είχαν εκτελέσει µε τον προσήκοντα τρόπο. Τούτο δε, να αναδεικνύεται εξ εγγράφων καταγγελιών. 8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η εµπειρία των διαγωνιζόµενων σε σύµβαση µεταφοράς µε Κ.Α.Π.Η. ή Νοµικό Πρόσωπο ήµων που θα αποδεικνύεται εγγράφως ότι ανέλαβαν και έχουν εκτελέσει µε προσήκοντα τρόπο και σύµφωνα µε την υπογεγραµµένη σύµβαση. 9. Οι τεχνικές προδιαγραφές των πούλµαν θα πρέπει να συµφωνούν µε τα προβλεπόµενα από την Υπουργική Απόφαση 214/1771/4/ (ΦΕΚ 408 Β ) «Περί καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών τύπων λεωφορείων». 10. Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι καθαρά κατά την αναχώρηση, θα διαθέτουν αναπαυτικά καθίσµατα και, γενικότερα, όλες τις απαραίτητες για τους επιβάτες ανέσεις. Επίσης, θα διαθέτουν συστήµατα θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα 19 και 20 της Υ. Α. 214/1771/4/ Οι οδηγοί, οι οποίοι θα αναλαµβάνουν την κάθε µεταφορά, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν δίπλωµα οδήγησης Κατηγορίας. Ακόµα, οφείλουν να έχουν την ικανότητα και τον επαγγελµατισµό που χρειάζεται ώστε να πραγµατοποιήσουν την κάθε µεταφορά µε απόλυτη ασφάλεια και πλήρη συνέπεια, καθώς και να έχουν καθ όλα κόσµια συµπεριφορά. 12. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από τη /νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ήµου Ιλίου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από κάθε προγραµµατισµένη µεταφορά και θα είναι υποχρεωµένος εντός αυτών των πέντε (5) ηµερών να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 13. Το αναλυτικό πρόγραµµα της εκάστοτε τριήµερης και τετραήµερης εκδροµής, θα δίδεται στον ανάδοχο από τους εκπροσώπους των µελών των Κ.Α.Π.Η., οι οποίοι θα έχουν και την τελική ευθύνη για την επιλογή του, σε συµφωνία µε τη /νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ήµου Ιλίου. 14. Οι ηµεροµηνίες αναχώρησης και επιστροφής για τις τριήµερες και τετραήµερες εκδροµές, δύναται να τροποποιηθούν, µε µικρή όµως απόκλιση, σε συµφωνία των εκπροσώπων των µελών των Κ.Α.Π.Η. και του αναδόχου. 9

10 15. Τα πούλµαν θα πρέπει να είναι έτοιµα στους τόπους αναχώρησης τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την καθορισµένη ώρα, ώστε τα δροµολόγια να εκτελεστούν στην ώρα τους και να ακολουθήσουν πιστά το αντίστοιχο γραπτό πρόγραµµα για κάθε µεταφορά. 16. Τα πούλµαν, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τη µεταφορά των µελών των Κ.Α.Π.Η. της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ήµου Ιλίου θα είναι των θέσεων, ενώ η µεταφορά ορθίων απαγορεύεται ρητά. 17. Ο µέγιστος αριθµός πούλµαν που θα χρησιµοποιηθούν από τα Κ.Α.Π.Η. της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ήµου Ιλίου ηµερησίως, ανά Κ.Α.Π.Η., θα είναι (4). Σηµειώνεται εδώ, ότι το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών θα περιλαµβάνει την τιµή προσφοράς των προς παροχή υπηρεσιών, στην οποία συµπεριλαµβάνονται τα διόδια Αττικής Οδού Εθνικών οδών και για τις 3 ΟΜΑ ΕΣ της παρούσας µελέτης, το κόστος µετακίνησης από γέφυρα Ρίου Αντιρρίου (µε επιστροφή) και το κόστος µετακίνησης των πούλµαν µε καράβι Καβάλα-Θάσος (µε επιστροφή) 1 ης ΟΜΑ ΑΣ. Το κόστος µετακίνησης των µελών των Κ.Α.Π.Η. µε καράβι Καβάλα-Θάσος (ατοµικά εισιτήρια µε επιστροφή), θα βαρύνει τα µέλη των Κ.Α.Π.Η. και θα καταβληθεί αποκλειστικά και µόνον από τα µέλη των Κ.Α.Π.Η. 18. Οι διαδροµές για κάθε µεταφορά, εντός ή εκτός των ορίων του Νοµού Αττικής (για ηµερήσιες εκδροµές, θεατρικές παραστάσεις, συνεστιάσεις, περιπάτους, τριήµερες και τετραήµερες εκδροµές), θα επιλέγονται από τους εκπροσώπους των µελών των Κ.Α.Π.Η., σε συµφωνία µε τη ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ήµου Ιλίου και ορίζονται ως πλήρεις. Ως πλήρης θεωρείται η διαδροµή από την επιβίβαση των ηλικιωµένων µελών στο χώρο αναχώρησης, ως και την αποβίβαση στον ίδιο χώρο µε µικρές αποκλίσεις ως προς την ενδιάµεση διαδροµή και τις αντίστοιχες στάσεις. 19. Με ευθύνη του αναδόχου των µεταφορών θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε πούλµαν µικροφωνική εγκατάσταση και συσκευή ασύρµατης επικοινωνίας (CB) ή κινητό τηλέφωνο, καθώς και φαρµακείο που να περιλαµβάνει τα αντίστοιχα είδη πρώτης ανάγκης. 20. Κάθε αυτοκίνητο που θα χρησιµοποιηθεί για τις µεταφορές θα είναι υποχρεωτικά ασφαλισµένο, για αστική ευθύνη και για αποζηµιώσεις προς τρίτους (επιβαίνοντες), τα δε γενικά έξοδα και τυχούσες ζηµίες θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο. 2 Το σύνολο των εξόδων των οδηγών των πούλµαν, θα καλύπτεται αποκλειστικά και µόνον από τον ανάδοχο. 22. Ο ηµερήσιος χρόνος οδήγησης και ξεκούρασης για τους οδηγούς των πούλµαν της παρούσας µελέτης, θα είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 10

11 23. Σε περίπτωση βλαβών που θα προκύψουν σε πούλµαν, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να το αντικαταστήσει αµέσως µε άλλο πούλµαν. 24. Το προσωρινό πρόγραµµα των ηµερήσιων εκδροµών των µελών των οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η. της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ήµου Ιλίου, έχει ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΚ ΡΟΜΩΝ Α Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ- ΙΑΚΟΦΤΟ-ΑΘΗΝΑ 17/5/ ΑΘΗΝΑ-ΑΛΙΑΡΤΟΣ-ΑΡΚΙΤΣΑ-ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΠΕΤΡΑΣ-ΑΘΗΝΑ 15/11/ Β Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ 28/3/ ΑΘΗΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ 16/10/ Γ Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ 2/4/ ΑΘΗΝΑ-ΡΟΒΙΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ -ΑΘΗΝΑ 14/10/ Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ-ΑΘΗΝΑ 29/3/ ΑΘΗΝΑ-KAΛΑΒΡΥΤΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ-ΑΘΗΝΑ 25/10/

12 Ε Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΑΡΓΟΣ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ-ΑΘΗΝΑ 27/6/ ΑΘΗΝΑ-ΛΕΙΒΑ ΙΑ-ΑΛΙΑΡΤΟΣ-ΑΘΗΝΑ 31/10/ ΣΤ Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ-ΧΙΛΙΟΜΟ Ι-ΑΘΗΝΑ 22/3/ ΑΘΗΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΙ ΛΕΙΒΑ ΙΑΣ-ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ-ΑΘΗΝΑ 4/10/ Ζ Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΘΗΝΑ 14/6/ ΑΘΗΝΑ-ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΑΘΗΝΑ 14/11/ Η Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-TΡΙΚΑΛΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ 21/3/ ΑΘΗΝΑ-ΑΡΑΧΩΒΑ-ΑΘΗΝΑ 1/11/ Το αναλυτικό πρόγραµµα της εκάστοτε εκδροµής θα καθορίζεται από τους εκπροσώπους των µελών των Κ.Α.Π.Η., σε συµφωνία µε τη ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ήµου Ιλίου, η οποία θα έχει και την τελική επιλογή του προγράµµατος. 12

13 26. Το προσωρινό πρόγραµµα των περιπάτων των µελών των οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η. της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ήµου Ιλίου, έχει ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΜΗΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ Α Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΚΑΛΥΒΙΑ 3/6/ Β Κ.Α.Π.Η. ΑΚΡΟΠΟΛΗ 22/11/ Γ Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟ- ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 20/3/ Κ.Α.Π.Η. ΑΡΤΕΜΙ Α (ΛΟΥΤΣΑ) 5/11/ Ε Κ.Α.Π.Η. ΑΡΤΕΜΙ Α (ΛΟΥΤΣΑ) 21/11/ ΣΤ Κ.Α.Π.Η. ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ-ΚΟΡΩΠΙ 29/11/ Ζ Κ.Α.Π.Η. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 19/11/ Η Κ.Α.Π.Η. ΣΟΥΝΙΟ 4/4/ Το αναλυτικό πρόγραµµα του εκάστοτε περιπάτου θα καθορίζεται από τους εκπροσώπους των µελών των Κ.Α.Π.Η., σε συµφωνία µε τη ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ήµου Ιλίου, η οποία θα έχει και την τελική επιλογή του προγράµµατος. 13

14 28. Τα προσωρινά προγράµµατα των µεταφορών των τριήµερων και τετραήµερων εκδροµών των µελών των οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η. της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ήµου Ιλίου, έχουν ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΗΜΕΡΩΝ ΕΚ ΡΟΜΩΝ Α Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΓΥΘΕΙΟ-ΜΥΣΤΡΑΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ (1 ΧΙΛ.) 17-19/10/ Β Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ-ΑΘΗΝΑ (9 ΧΙΛ.) 10-12/9/ Γ Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΓΥΘΕΙΟ -ΑΘΗΝΑ (1 ΧΙΛ.) 26-28/9/ Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΑΘΗΝΑ (100 ΧΙΛ.) 5-7/10/ Ε Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΓΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ (900 ΧΙΛ.) 19-21/9/ ΣΤ Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΒΟΛΟΣ-ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΘΗΝΑ (200 ΧΙΛ.) 6-8/11/

15 Ζ Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΓΥΘΕΙΟ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ (1 ΧΙΛ.) 9-11/10/ Η Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΑΘΗΝΑ (200 ΧΙΛ.) 1-3/10/ Α Κ.Α.Π.Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΩΝ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ-ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ (800 ΧΙΛ.) 18-21/6/ Β Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΓΥΡΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ (200 ΧΙΛ.) 10-13/6/ Γ Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ (400 ΧΙΛ.) 22-25/6/ Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΞΑΝΘΗ-ΑΘΗΝΑ (800 ΧΙΛ.) 27-30/5/

16 Ε Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ (800 ΧΙΛ.) 2-5/5/ ΣΤ Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΚΑΒΑΛΑ-ΘΑΣΟΣ-ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ-ΑΘΗΝΑ (800 ΧΙΛ.) 7-10/5/ Ζ Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ (800 ΧΙΛ.) 21-24/5/ Η Κ.Α.Π.Η. ΑΘΗΝΑ-ΚΑΒΑΛΑ-ΘΑΣΟΣ-ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ-ΑΘΗΝΑ (800 ΧΙΛ.) 4-7/6/ Το αναλυτικό πρόγραµµα των τριήµερων και τετραήµερων εκδροµών θα καθορίζεται από τους εκπροσώπους των µελών των Κ.Α.Π.Η., σε συµφωνία µε τη ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ήµου Ιλίου, η οποία θα έχει και την τελική επιλογή του προγράµµατος. 30. Το αναλυτικό πρόγραµµα περιπάτων, ηµερησίων εκδροµών, τριήµερων και τετραήµερων εκδροµών, θα δίδεται γραπτώς από τον ανάδοχο, στα µέλη των Κ.Α.Π.Η. 3 Oι χιλιοµετρικές αποστάσεις αναφέρονται εκτός των βασικών προορισµών, σε περιηγήσεις γύρω περιοχών, οι οποίες θα καθοριστούν λεπτοµερώς σε συνεργασία της Υπηρεσίας µε τον ανάδοχο πριν την πραγµατοποίηση της εκδροµής. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υπερβαίνουν τη χιλιοµετρική απόσταση που αναφέρεται στην παρούσα µελέτη. 16

17 Οι προς εκτέλεση µεταφορές χωρίζονται στις ακόλουθες τρεις (3) ΟΜΑ ΕΣ : 1 η ΟΜΑ Α: "Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η. της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, σε εκδηλώσεις και εκδροµές" 1) Ηµερήσιες εκδροµές σε προορισµούς εντός ή εκτός του Νοµού Αττικής, συνολικής διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει τις 12 ώρες (περίπου από τις 08:00 ως τις 20:00). Η συνολική πλήρης διαδροµή που θα διανύεται από το χώρο αναχώρησης ως τον προορισµό και την επιστροφή στο χώρο αναχώρησης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 420 χιλιόµετρα. Προβλέπονται δύο (2) ηµερήσιες εκδροµές για καθένα από τα 8 Κ.Α.Π.Η., µε µέγιστο προβλεπόµενο αριθµό πούλµαν που θα χρησιµοποιηθούν σε καθεµία ηµερήσια εκδροµή τα τέσσερα (4) για (Α, Β, Γ,, Ε, ΣΤ και Ζ Κ.Α.Π.Η.) και τα δύο (2) για (Η Κ.Α.Π.Η.). Άρα, ο συνολικός αριθµός δροµολογίων του ενός πούλµαν που προκύπτει είναι (4 δροµολόγια του ενός πούλµαν ανά ηµερήσια εκδροµή) x (2 ηµερήσιες εκδροµές ανά Κ.Α.Π.Η.) X (7 Κ.Α.Π.Η.) = 56 δροµολόγια και (2 δροµολόγια του ενός πούλµαν ανά ηµερήσια εκδροµή) x (2 ηµερήσιες εκδροµές ανά Κ.Α.Π.Η.) X (1 Κ.Α.Π.Η., το Η Κ.Α.Π.Η.) = 4 δροµολόγια. Σύνολο δροµολογίων = 60 δροµολόγια. 2) Μεταφορές σε θεατρικές παραστάσεις εντός του Νοµού Αττικής. Προβλέπεται µια (1) θεατρική παράσταση ανά Κ.Α.Π.Η. (Α, Β, Γ,, Ε, ΣΤ, Ζ και Η Κ.Α.Π.Η.), µε µέγιστο προβλεπόµενο αριθµό πούλµαν που θα χρησιµοποιηθεί σε κάθε θεατρική παράσταση το ένα (1) πούλµαν ανά Κ.Α.Π.Η. Άρα, ο συνολικός αριθµός δροµολογίων του ενός πούλµαν που προκύπτει είναι (1 δροµολόγιο του ενός πούλµαν ανά θεατρική παράσταση) x (1 θεατρική παράσταση ανά Κ.Α.Π.Η.) Χ (8 Κ.Α.Π.Η.) = 8 δροµολόγια. Σύνολο δροµολογίων = 8 δροµολόγια. 3) Μεταφορά σε συνεστιάσεις εντός του Νοµού Αττικής. Προβλέπεται µια (1) συνεστίαση ανά Κ.Α.Π.Η., στην οποία η µεταφορά θα µπορεί να γίνει µε µέγιστο προβλεπόµενο αριθµό πούλµαν που θα χρησιµοποιηθούν τα (4) τέσσερα για τα (Α, Β, Γ,, Ζ Κ.Α.Π.Η.), τα (3) τρία για το (Ε Κ.Α.Π.Η.) και τα (2) δύο για το (Η Κ.Α.Π.Η.). Για τα µέλη του ΣΤ Κ.Α.Π.Η. δεν απαιτείται µίσθωση µεταφορικού µέσου, λόγω γειτνίασης µε το χώρο όπου διεξάγονται οι συνεστιάσεις (ιδιόκτητος χώρος ήµου Ιλίου, επί των οδών Πριάµου & Πρέσπας, στην περιοχή Ραδιοφωνίας ήµου Ιλίου). Άρα, ο συνολικός αριθµός δροµολογίων του ενός πούλµαν που προκύπτει είναι (4 δροµολόγια του ενός πούλµαν ανά συνεστίαση) Χ (1 συνεστίαση) Χ (5 Κ.Α.Π.Η.) = 20 δροµολόγια και (3 δροµολόγια του ενός πούλµαν ανά συνεστίαση) Χ (1 συνεστίαση) Χ (1 Κ.Α.Π.Η., το Ε Κ.Α.Π.Η.) = 3 δροµολόγια και (2 δροµολόγια του ενός πούλµαν ανά συνεστίαση) Χ (1 συνεστίαση) Χ (1 Κ.Α.Π.Η., το Η Κ.Α.Π.Η.) = 2 δροµολόγια. Σύνολο δροµολογίων = 25 δροµολόγια. 17

18 4) Μεταφορά σε περιπάτους σε προορισµούς εντός του Νοµού Αττικής, συνολικής διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει τις 6 ώρες. Η συνολική πλήρης διαδροµή που θα διανύεται από το χώρο αναχώρησης ως τον προορισµό και την επιστροφή στο χώρο αναχώρησης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1 χιλιόµετρα. Προβλέπεται ένας (1) περίπατος για καθένα από τα 8 Κ.Α.Π.Η., µε µέγιστο προβλεπόµενο αριθµό πούλµαν που θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε έναν περίπατο τα τέσσερα (4) για (Β, Ε, ΣΤ, Ζ Κ.Α.Π.Η.), τα τρία (3) για (Α, Γ, Κ.Α.Π.Η.), και τα δύο (2) για (Η Κ.Α.Π.Η.). Άρα, ο συνολικός αριθµός δροµολογίων του ενός πούλµαν που προκύπτει είναι (4 δροµολόγια του ενός πούλµαν ανά περίπατο) x (1 περίπατο ανά Κ.Α.Π.Η.) X (4 Κ.Α.Π.Η.) = 16 δροµολόγια, (3 δροµολόγια του ενός πούλµαν ανά περίπατο) x (1 περίπατο ανά Κ.Α.Π.Η.) X (3 Κ.Α.Π.Η.) = 9 δροµολόγια και (2 δροµολόγια του ενός πούλµαν ανά περίπατο) x (1 περίπατο ανά Κ.Α.Π.Η.) X (1 Κ.Α.Π.Η., το Η Κ.Α.Π.Η.) = 2 δροµολόγια. Σύνολο δροµολογίων = 27 δροµολόγια. 5) Μεταφορές σε τριήµερες εκδροµές, σε προορισµούς εκτός του Νοµού Αττικής. Η συνολική πλήρης διαδροµή που θα διανύεται από το χώρο αναχώρησης ως τον προορισµό, καθώς και την περιήγηση στο χώρο µετάβασης και την επιστροφή στο χώρο αναχώρησης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200 χιλιόµετρα. Προβλέπεται µια (1) τριήµερη εκδροµή για καθένα από τα 8 Κ.Α.Π.Η. µε συνολικό προβλεπόµενο αριθµό πούλµαν που θα χρησιµοποιηθούν τα (25). Συνολικά= 25 δροµολόγια. 6) Μεταφορές σε τετραήµερες εκδροµές, σε προορισµούς εκτός του Νοµού Αττικής. Η συνολική πλήρης διαδροµή που θα διανύεται από το χώρο αναχώρησης ως τον προορισµό, καθώς και την περιήγηση στο χώρο µετάβασης και την επιστροφή στο χώρο αναχώρησης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 800 χιλιόµετρα. Προβλέπεται µια (1) τετραήµερη εκδροµή για καθένα από τα 8 Κ.Α.Π.Η. µε συνολικό προβλεπόµενο αριθµό πούλµαν που θα χρησιµοποιηθούν τα (25). Συνολικά= 25 δροµολόγια. Οι ηµεροµηνίες αναχώρησης και επιστροφής για περιπάτους, ηµερήσιες, τριήµερες και τετραήµερες εκδροµές, δύναται να τροποποιηθούν, σε συµφωνία των εκπροσώπων των µελών των Κ.Α.Π.Η. της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ήµου Ιλίου και του αναδόχου. 18

19 2 η ΟΜΑ Α: "Μεταφορές αθλουµένων του Αυτοτελούς Τµήµατος Αθλητισµού Νέας Γενιάς Παιδείας και ιά Βίου Μάθησης, σε αθλητικές-επιµορφωτικές δραστηριότητες" 7) Μεταφορά αθλουµένων για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ Ι & ΘΑΛΑΣΣΑ, εντός Ν. Αττικής, συνολικής διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει τις 7 ώρες. Η συνολική πλήρης διαδροµή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 130 χιλιόµετρα. Ώρες εκτελούµενων δροµολογίων από π.µ. έως µ.µ. Προβλέπονται εξήντα (60) µεταφορές αθλουµένων για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ Ι & ΘΑΛΑΣΣΑ για το έτος 2015, οι οποίες θα µπορούν να γίνουν µε µέγιστο προβλεπόµενο αριθµό πούλµαν που θα χρησιµοποιηθεί ηµερησίως, τα τρία (3), των () θέσεων. Σύνολο δροµολογίων = 60 δροµολόγια. 8) Μονοήµερη µεταφορά αθλητών για ΣΚΙ εκτός Ν. Αττικής (Καλάβρυτα ή Παρνασσό) - ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ εκτός Ν. Αττικής (Λούσιος ποταµός Ν. Αρκαδίας ή όρος ίρφυς Ν. Ευβοίας) και εντός Ν. Αττικής (Πάρνηθα) - ΡΑΦΤΙΝΓΚ εκτός Ν. Αττικής (Λούσιος ποταµός Ν. Αρκαδίας), συνολικής διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει τις 12 ώρες. Ώρα αναχώρησης π.µ. και επιστροφής µ.µ. Η συνολική πλήρης διαδροµή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 600 χιλιόµετρα. Προβλέπονται έξι (6) Μονοήµερες µεταφορές αθλητών για ΣΚΙ - ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ - ΡΑΦΤΙΝΓΚ για το έτος 2015, οι οποίες θα µπορούν να γίνουν µε µέγιστο προβλεπόµενο αριθµό πούλµαν που θα χρησιµοποιηθεί ηµερησίως, τα δύο (2), των () θέσεων. Σύνολο δροµολογίων = 6 δροµολόγια. 9) Μεταφορά αθλουµένων του καλοκαιρινού προγράµµατος «AΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ» σε ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (Αρχαιολογικούς χώρους, Μουσεία κ.α.) εντός Ν. Αττικής, συνολικής διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει τις 7 ώρες. Η συνολική πλήρης διαδροµή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 80 χιλιόµετρα. Ώρες εκτελούµενων δροµολογίων από π.µ. έως µ.µ. Προβλέπονται έξι (6) Μεταφορές αθλουµένων του καλοκαιρινού προγράµµατος «AΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ» σε ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ για το έτος 2015, οι οποίες θα µπορούν να γίνουν µε µέγιστο προβλεπόµενο αριθµό πούλµαν που θα χρησιµοποιηθεί ηµερησίως, τα τρία (3), των () θέσεων. Σύνολο δροµολογίων = 6 δροµολόγια. 19

20 3 η ΟΜΑ Α: "Μεταφορές θεατρικής οµάδας της ιεύθυνσης Πολιτισµού και µαθητών σε πολιτιστικές δραστηριότητες" 10) Μεταφορά θεατρικής οµάδας εντός του Νοµού Αττικής, συνολικής διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει τις 9 ώρες. Η συνολική πλήρης διαδροµή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 180 χιλιόµετρα. Ώρες εκτελούµενων δροµολογίων: Αναχώρηση µ.µ. (ανάλογα µε τον προορισµό) από το θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» και επιστροφή 000 µετά τα µεσάνυχτα από τον τόπο διεξαγωγής, µε δυνατότητα επιµήκυνσης κατά µία ώρα. Προβλέπονται εννέα (9) Μεταφορές θεατρικής οµάδας εντός του Νοµού Αττικής για το έτος 2015, οι οποίες θα µπορούν να γίνουν µε µέγιστο προβλεπόµενο αριθµό πούλµαν που θα χρησιµοποιηθεί ηµερησίως, το ένα (1), των () θέσεων. Σύνολο δροµολογίων = 9 δροµολόγια. 11) Μεταφορά θεατρικής οµάδας στην Κόρινθο (εκτός του Νοµού Αττικής), συνολικής διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει τις 12 ώρες. Η συνολική πλήρης διαδροµή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 180 χιλιόµετρα. Ώρες εκτελούµενων δροµολογίων: Αναχώρηση µ.µ. από το θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» και επιστροφή µετά τα µεσάνυχτα από την Κόρινθο. Προβλέπεται µία (1) Μεταφορά θεατρικής οµάδας στην Κόρινθο (εκτός του Νοµού Αττικής), για το έτος 2015, η οποία θα µπορεί να γίνει µε µέγιστο προβλεπόµενο αριθµό πούλµαν που θα χρησιµοποιηθεί ηµερησίως, το ένα (1), των () θέσεων. Σηµείωση: Το δροµολόγιο της Κορίνθου θα ισχύσει εφόσον η θεατρική οµάδα επιλεγεί και µπορεί να συµµετάσχει στο φεστιβάλ. Σύνολο δροµολογίων = 1 δροµολόγιο. 12) Μεταφορά µαθητών Σχολείων εντός του ήµου Ιλίου, σε πολιτιστικές δραστηριότητες, συνολικής διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει τις 2,5 ώρες. Ώρες εκτελούµενων δροµολογίων π.µ. έως µ.µ. Η συνολική πλήρης διαδροµή που θα διανύεται από το χώρο αναχώρησης (το σχολείο) ως τον προορισµό (το χώρο της έκθεσης βιβλίων στον πεζόδροµο µπροστά από την κεντρική βιβλιοθήκη του ήµου Ιλίου, στην οδό Νέστορος 101 ή το θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στο Πολιτιστικό Κέντρο του ήµου Ιλίου, στην οδό Αγίου Φανουρίου 99) και την επιστροφή στο χώρο αναχώρησης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 χιλιόµετρα. Προβλέπονται σαράντα (40) Μεταφορές µαθητών Σχολείων εντός του ήµου Ιλίου, σε πολιτιστικές δραστηριότητες, για το έτος Οι µεταφορές µαθητών σχολείων στο χώρο της έκθεσης βιβλίων, θα µπορούν να γίνουν µε µέγιστο προβλεπόµενο αριθµό πούλµαν που θα χρησιµοποιηθεί ηµερησίως, τα δύο (2), των () θέσεων και (12) δροµολόγια το ανώτερο και οι µεταφορές µαθητών σχολείων στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» θα µπορούν να γίνουν µε µέγιστο προβλεπόµενο αριθµό πούλµαν που θα χρησιµοποιηθεί ηµερησίως τα δύο (2), των () θέσεων και (8) δροµολόγια το ανώτερο. Σύνολο δροµολογίων = 40 δροµολόγια. 20

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα