Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α. ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΥΑΛΑΝΓΡΙ, ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013

2 ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Y.Φ.Α. TH ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΣΔΤΥΟ Ι - ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ) - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ) - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 (ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΧΝ) - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 (ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ) - ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 1. ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟ ΤΜΒΑΗ 2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΣΔΤΥΟ ΙΙ Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 2 από 9

3 1. Αξηζκόο Γηαγωληζκνύ: 410/13/ΓΓΠ Η Δηαηξία Γηαρεηξηζηήο Δζληθνύ πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΓΔΦΑ) Α.Δ., εθεμήο θαινύκελε ΓΔΦΑ, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε Τπεξεζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γηεύζπλζεο Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο θαη ηεο Γηεύζπλζεο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ, πξνθεξύζζεη Αλνηθηό Γηαγσληζκό θαη ζαο θαιεί λα ππνβάιεηε ηελ πξνζθνξά ζαο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ xx ε Ννεκβξίνπ 2013 θαη ώξα 12:00 κ.κ. ζηε δηεύζπλζε ΓΔΦΑ Α.Δ., Λ. Μεζνγείωλ , Υαιάλδξη Αηηηθήο, κε ηελ έλδεημε ΠΡΟΦΟΡΑ - ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Y.Φ.Α. TH ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΤΠΟΦΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ. ΠΡΟΦΟΡΔ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΑΡΑΛΑΒΔΙ ΣΑ ΣΔΤΥΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. ΜΟΝΟ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΙ ΔΚΠΡΟΧΠΟΙ ΣΧΝ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΤΝ ΣΑ ΣΔΤΥΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΔΝ ΘΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘΟΤΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΠΙΣΡΑΦΟΤΝ ΚΛΔΙΣΔ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΔΙ. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ Παξόληνο Γηαγσληζκνύ xxx,xx επξώ, πιένλ Φ.Π.Α., βαξύλνπλ ηνλ ANAΓOXO θαη ζα αθαηξεζνύλ από ηνλ πξώην Λνγαξηαζκό πνπ ζα ππνβάιεη. 2. ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Ο Γηαγσληζκόο δηέπεηαη από ηνλ Καλνληζκό Αλάζεζεο & Δθηέιεζεο Πξνκεζεηώλ ηνπ ΓΔΦΑ, ν νπνίνο εθαξκόδεηαη γεληθώο ζε όιεο ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ΓΔΦΑ θαη πξνζθεξόλησλ αλεμάξηεηα από ηελ εζληθόηεηά ηνπο. Οπνηαδήπνηε αληηδηθία ζα ππόθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε Γηαθήξπμε θαη ηνλ ηζρύνληα Καλνληζκό Αλάζεζεο & Δθηέιεζεο Πξνκεζεηώλ ηνπ ΓΔΦΑ (ΦΔΚ Β 2695/ Απόθαζε Αξηζ.Γ1/Γ/25457) όπσο θαησηέξσ πεξηγξάθεηαη. Ο αλσηέξσ Καλνληζκόο ζα εθαξκόδεηαη επίζεο ζηελ ύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. 3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Η αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο CCTV παξαθνινύζεζεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Τ.Φ.Α πεξηιακβάλεη: 1. Αληηθαηάζηαζε 15 παιαηώλ εηθνλνιεπηώλ πεδίνπ θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε έγρξσκνπο. Η αληηθαηάζηαζε ζα γίλεη εληόο ησλ ππαξρόλησλ ππνδνρέσλ πνπ είλαη θαηάιιεινη γηα αληηεθξεθηηθό πεξηβάιινλ ATEX. Παξάιιεια ζα γίλεη επηζθεπή ησλ δπν κεραληζκώλ πεξηζηξνθήο πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ. 2. Αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηαγξαθηθνύ κεραλήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο, εληόο ηνπ Technical room, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ζύγρξνλε θαηαγξαθή ησλ θηλήζεσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 7 εκεξώλ. 3. Σελ αληηθαηάζηαζε 4 παιαηώλ κνλόρξσκσλ monitors εληόο ηνπ ζαιάκνπ ειέγρνπ, κε λέα ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, κεγαιύηεξεο δηάζηαζεο θαη πςειόηεξεο αλάιπζεο. 4. Πξόβιεςε γηα ηελ ππνδνρή ησλ λέσλ ζεκάησλ εηθόλαο από ηνπο εηθνλνιήπηεο πνπ ζα πξνζηεζνύλ κεηά από ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο 3εο Γεμακελήο Τ.Φ.Α. 5. Σελ παξάδνζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηερληθώλ εγγξάθσλ, ζρεδίσλ θαη νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ. 6. Σελ εθπαίδεπζε ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηαζκνύ ΤΦΑ ζηε ρξήζε θαη ηελ ζπλήζε ζπληήξεζε ηνπ ελ ιόγσ αλαβαζκηζκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ πεδίνπ δηεξγαζηώλ ΤΦΑ. Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 3 από 9

4 Οη Τπεξεζίεο ηνπ αλαδόρνπ δύλαληαη λα παξέρνληαη θαζεκεξηλά θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη γηα νθηώ ώξεο ηελ εκέξα), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηηο αλσηέξσ Τπεξεζίεο άκεζα κε ηελ αλάζεζε. Οη ππόςε Τπεξεζίεο ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΔΦΑ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο CCTV παξαθνινύζεζεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Τ.Φ.Α, πεξηιακβάλεηαη ζην «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ-4 Σερληθή Πεξηγξαθή». 4. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο Φάθεινο Α ζα πεξηέρεη έλα (1) πξσηόηππν από ηα αθόινπζα λνκίκσο επηθπξσκέλα δηθαηνινγεηηθά, αξηζκεκέλα κε ηε ζεηξά πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: θαη ΦΑΚΔΛΟ Α - Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 4.1 Γεόλησο ζπκπιεξσκέλε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 10 θαη ην ππόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηνπ παξόληνο. 4.2 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ Πξαθηηθώλ ηεο πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή άιινπ αξκόδηνπ θαηά ην λόκν ή ην θαηαζηαηηθό γηα ιήςε απνθάζεσλ Οξγάλνπ, όπνπ ζα αλαθέξνληαη: α) Η απόθαζε ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό ζύκθσλα κε ηνπο Όξνπο θαη Γηαηάμεηο ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Σεπρώλ ηνπ Γηαγσληζκνύ. β) Ο δηνξηζκόο Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ λα ππνγξάςεη θαη λα ππνβάιεη ηελ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη λα εθπξνζσπήζεη ηνλ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ΤΜΒΑΗ. 4.3 Γήισζε όηη ν ΠΡΟΦΔΡΩΝ έρεη κειεηήζεη θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπ όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ησλ ινηπώλ Σεπρώλ. 4.4 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 όηη όια ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη σο εθ ηνύηνπ δελ είλαη έλνρνο παξνρήο ςεπδώλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ. Σα αλσηέξσ ππό 4.3 θαη 4.4 ππνγξάθνληαη από ηνλ Νόκηκν Δθπξόζσπν ηνπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ. 4.5 Γήισζε ππνγεγξακκέλε από ηνλ Νόκηκν Δθπξόζσπν, ηνλ νπνίν ζα έρεη νξίζεη ην αξκόδην Όξγαλν ηνπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ, όηη απνδέρεηαη ηνλ (σο αλσηέξσ 4.2β) δηνξηζκό ηνπ ρσξίο όξνπο ή επηθπιάμεηο θαζώο θαη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα παξάπησκα ζρεηηθό κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα. 4.6 Καηάινγνο εηαηξηώλ (ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ) ζηηο νπνίεο έρνπλ παξαζρεζεί παξόκνηεο ππεξεζίεο. 4.7 Σα παξαθάηω λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα: i) Ωο πξνο ηηο Αλώλπκεο Δηαηξίεο: - Σν θύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο όπνπ δεκνζηεύζεθε ε άδεηα ζπζηάζεσο θαη ην θαηαζηαηηθό. - Σα θύιια ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο όπνπ δεκνζηεύζεθαλ νη κέρξη ζήκεξα ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ. - Απόζπαζκα Πξαθηηθώλ Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηελ εθινγή ηνπ ηζρύνληνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. - Πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπγθξόηεζή ηνπ ζε ζώκα θαζώο θαη γηα ηηο ππνγξαθέο πνπ δεζκεύνπλ ηελ εηαηξία. - Σν θύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο όπνπ αλαθνηλώλνληαη ηα νλόκαηα ησλ κειώλ ηνπ λένπ Γ.. Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 4 από 9

5 ii) iii) Ωο πξνο ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο: - Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ (ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν). - Σν θύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο όπνπ δεκνζηεύζεθε ε πεξίιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνύ. - Οη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ (ζπκβόιαηα). - Σα θύιια ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο όπνπ δεκνζηεύζεθαλ νη ηξνπνπνηήζεηο. Ωο πξνο ηε λνκηκνπνίεζε Οκνξξύζκσλ θαη Δηεξνξξύζκσλ Δηαηξηώλ: - Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο πνπ έρεη δεκνζηεπζεί λόκηκα ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο. - Αληίγξαθα ησλ ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο. 4.8 Γηα θάζε κνξθή Δηαηξίαο ή πξνζωπηθήο επηρείξεζεο, ππεύζπλε δήιωζε ή άιιν επίζεκν έγγξαθν πνπ ζα απνδεηθλύεη όηη: i) δελ ηειεί ππό πηώρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο (άξζξν 99 επ. Πησρεπηηθνύ Κώδηθα) ή άιιε παξόκνηα θαηάζηαζε θαη δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ. ii) δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκόξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξόξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), ν πξόεδξνο θαη ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ζε πεξίπησζε αλώλπκεο εηαηξίαο (Α.Δ.), ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξόζσπα γηα : α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο αξηζκ. 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (21) θαη ζην άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζκ. 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, δ) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ. 91./308/ΔΟΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξόιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, ε) ππεμαίξεζε (375 Π.Κ), ζη) απάηε ( Π.Κ.), δ) εθβίαζε (385 Π.Κ.), ε) πιαζηνγξαθία ( Π.Κ.), ζ) ςεπδνξθία (224 Π.Κ.), η) δσξνδνθία ( Π.Κ.), θ) δόιηα ρξενθνπία (398 Π.Κ.). Σα ππό α - δ αδηθήκαηα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε πεξίπησζε, ελώ ηα ππό ε θ, κόλν αλ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνζθέξνληνο. 4.9 Πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηηο αξκόδηεο Αξρέο ηεο ρώξαο όηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ, σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο, εηζθνξέο ζε Δπαγγεικαηηθέο ελώζεηο ή όηη άιιν απαηηείηαη θαη πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ρώξαο Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ εηεζίσλ ηζνινγηζκώλ ησλ ηξηώλ (3) ηειεπηαίσλ εηώλ Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ ζα δειώλεη όινπο ηνπο Οξγαληζκνύο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό. Δπηκεξηζκόο ησλ ππεξεζηώλ θαη αλάζεζε ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο (1) εηαηξίαο απνθιείεηαη. Παξαηήξεζε: Η εκεξνκελία ηωλ Τπεπζύλωλ Γειώζεωλ ηνπ Ν.1599/86 ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ εκεξνκελία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγωληζκνύ. Οη Τπεύζπλεο Γειώζεηο απαηηείηαη λα θέξνπλ βεβαίωζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 5 από 9

6 4.12 Πξόζζεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ Κνηλνπξαμίεο ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό εθ κέξνπο Κνηλνπξαμίαο, εθηόο από ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο ηνπ παξόληνο Άξζξνπ, ζα ππνβιεζνύλ επηπξόζζεηα ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: Απνθάζεηο ή πξαθηηθά ησλ Αξκνδίσλ θαηά ην Καηαζηαηηθό ή ηνλ Νόκν νξγάλσλ πνπ δεζκεύνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Κνηλνπξαμία γηα: α. Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζύκπξαμε κε ηα άιια κέξε ηεο Κνηλνπξαμίαο ζην Γηαγσληζκό. β. Σνλ νξηζκό εθπξνζώπσλ, πνπ ζα ππνγξάθνπλ δηθαηνινγεηηθά, από απηνύο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ππνγξάθνπλ ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο θάζε εηαηξίαο γ. Σνλ νξηζκό Δθπξνζώπνπ πνπ ζα ηα ππνβάιιεη δ. Απνδνρή ηεο εηο νιόθιεξνλ επζύλεο ελόο εθάζηνπ θνηλνπξαθηνύληνο κέινπο. ε. Σνλ νξηζκό ηνπ επηθεθαιήο (Leader) ηεο Κνηλνπξαμίαο (κε κεξίδην ζηελ Κνηλνπξαμία θαη ειάρηζηνλ 50%) Έγγξαθα πνπ, θαηά ηνλ Νόκν ηνπ Κξάηνπο όπνπ ζα ζπζηήλεηαη Κνηλνπξαμία, ζα απνδεηθλύνπλ ηε ζύζηαζε ηεο Κνηλνπξαμίαο (ζπκβνιαηνγξαθηθό ή ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό) ή δεζκεπηηθή δήισζε πξόζεζεο ζύζηαζεο Κνηλνπξαμίαο, όπνπ ζα αλαθέξεηαη ε απνδνρή ηεο εηο νιόθιεξνλ επζύλεο ελόο εθάζηνπ θνηλνπξαθηνύληνο κέινπο πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε εμνπζηνδόηεζεο θνηλνύ εθπξνζώπνπ, ή άιιε πξάμε ζύκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ ζπζηήλεηαη ε Κνηλνπξαμία, θαη δήισζε απνδνρήο, θαζώο θαη πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθπξνζώπνπ, γηα λα είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία καδί ηνπ Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε Κνηλνπξαμία ζα είλαη αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνη απέλαληη ζην ΓΔΦΑ γηα όιεο ηηο ΤΠΗΡΔΙΔ θαη γηα θάζε ππνρξέσζε πνπ ζα απνξξέεη από ηε ΤΜΒΑΗ ή από ηνλ Διιεληθό Νόκν. εκεηώλεηαη όηη ζηνλ Φάθειν Α δελ ζα πεξηέρνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. εκεηώλεηαη όηη ηα δεηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο ηνπ Φαθέινπ Α πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία αλαγξάθνληαη ζην παξόλ Άξζξν. ΦΑΚΔΛΟ Β Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Ο θάθεινο Β ζα πξέπεη εκθαλώο λα θέξεη εμσηεξηθώο ηελ έλδεημε όηη πεξηέρεη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη θαη λα επηθνιιήζεη ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηελ θόθθηλε εηηθέηα πνπ παξέρεηαη κε ην παξόλ ηεύρνο δηαθήξπμεο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιε επδηάθξηηε εηηθέηα, πνπ λα ππνδεηθλύεη ηα πεξηερόκελα κε ζαθήλεηα. Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη: i) Σν πνζνζηό ακνηβήο ηεο ππνςεθίνπ εηαηξίαο (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο) επί ηνπ κεληαίνπ θόζηνπο γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ σο απηό αλαγξάθεηαη ζηνπο Πίλαθεο Ι θαη ΙΙ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 3 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ θαη ζε πεξίπησζε δηαθνξάο ζα ηζρύεη ε νιόγξαθε ηηκή. Σν πνζνζηό απηό ζα είλαη εληαίν γηα ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Πίλαθα Ι. Σν ίδην πνζνζηό ζα εθαξκόδεηαη θαη γηα ηηο πξόζζεηεο Τπεξεζίεο ηνπ Πίλαθα ΙΙ σο θαη γηα ηπρόλ έθηαθηεο Τπεξεζίεο. ii) Σνλ Φ.Π.Α. θαη ηηο ηπρόλ άιιεο επηβαξύλζεηο. Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 6 από 9

7 Σν θόζηνο αλά θαηεγνξία Τπεξεζηώλ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Ι ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 3 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηεο παξνύζεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο, πάζεο θύζεσο έμνδα θαη απνδεκηώζεηο ηεο ππνςεθίαο εηαηξίαο γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Γηαθήξπμε θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθά κε απηήλ ππνρξεώζεώλ ηεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη απνδεκηώζεηο γηα ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη πέξαλ ηνπ 8ώξνπ πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο θαζώο θαη παξνρή ππεξεζηώλ εθηόο έδξαο. ε ηέηνηα πεξίπησζε ζα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε βάζεη ηνπ Πίλαθα ΙΙ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 3 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ. Σν πξνζθεξόκελν πνζνζηό ζα είλαη ζηαζεξό θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή όισλ ησλ λνκίκσλ πξνζαπμήζεσλ πξνο ην δηαηηζέκελν πξνζσπηθό (π.ρ. ππεξ-εξγαζία, δώξν Υξηζηνπγέλλσλ Πάζρα, επίδνκα αδείαο, αμηώζεηο θαη απνδεκίσζε ιόγσ θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο, εηζθνξέο πξνο ην ΙΚΑ ή άιινπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο θύξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαηαβνιή εκεξνκηζζίνπ ζε όζνπο εξγαζζνύλ εκέξα αξγίαο θιπ.). Σνλίδεηαη όηη νπδεκία λόκηκε, ζπκβαηηθή ή άιιε ζρέζε ζα ζπλδέεη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ην ΓΔΦΑ κε ην παξερόκελν πξνζσπηθό, γηα ην νπνίν ε επηιεγείζα εηαηξία ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλε έλαληη παληόο. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη δεόλησο ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο, ζα θέξεη δε ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο. 5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ακέζσο κεηά ην ρξόλν ιήμεο ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, ε ππεξεζία ηνπ ΓΔΦΑ πνπ ηηο παξέιαβε (Κεληξηθή Γξακκαηεία) ζα ηηο παξαδώζεη ζηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο ε νπνία ζα απνζθξαγίζεη ηνπο θαθέινπο Α (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο) ησλ πξνζθνξώλ ζηηο 12:30 κ.κ. ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ, ήηνη ηελ ΥΥ ε /11/2013. ΠΡΟΦΟΡΔ πνπ ππνβάιινληαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ΠΡΟΦΟΡΩΝ δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Δμνπζηνδνηεκέλνη εθπξόζσπνη ησλ πξνζθεξόλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκό κπνξνύλ λα παξαζηνύλ ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο εάλ ην επηζπκνύλ. Η απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε γίλεηαη ζύκθωλα κε ηελ παξαθάηω δηαδηθαζία: H Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο ζα απνζθξαγίζεη αξρηθά ηνπο θαθέινπο Α (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο) θαη ζα πξνζππνγξάςεη ην πεξηερόκελό ηνπο. Δπίζεο ζα πξνζππνγξάςεη ηνπο Φαθέινπο Β (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) θαη ζα ηνπο παξαδώζεη ζθξαγηζκέλνπο ζηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Πξνκεζεηώλ. ηε ζπλέρεηα ζα ειέγμεη ηελ πιεξόηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνπο Φαθέινπο Α δηθαηνινγεηηθώλ, βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ. Η κε ππνβνιή ηωλ απαηηνύκελωλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα Άξζξα 4.1, 4.3 & 4.11 ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηνπ Γηαγωληζκνύ θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απνξξηπηέα. Η Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάινπλ κέζα ζε δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο, από ηελ εκέξα γλσζηνπνίεζήο ηνπο (κε ηειενκνηνηππία) δηθαηνινγεηηθά ζπκπιεξσκαηηθά ε δηεπθξηληζηηθά ησλ ήδε ππνβιεζέλησλ πέξαλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ. Αλ ηα ππόςε δηθαηνινγεηηθά δελ ππνβιεζνύλ εκπξόζεζκα ν ΓΔΦΑ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα απνξξίςεη ηηο ζρεηηθέο πξνζθνξέο. Οη Φάθεινη Β απνζθξαγίδνληαη κόλν γηα ηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη Φάθεινη Α έγηλαλ δεθηνί θαη αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο ηνπο. Οη ππόινηπνη Φάθεινη Β (ησλ πξνζθεξόλησλ ησλ νπνίσλ νη Φάθεινη Α απνξξίθζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο ) επηζηξέθνληαη ζθξαγηζκέλνη. Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ είλαη δπλαηόλ λα δεηεζεί από ηνπο πξνζθέξνληεο λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο θαη λα παξέρνπλ πεξαηηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή πιεξνθνξίεο, αιιά κόλν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 7 από 9

8 δεηνύληαη από ην ΓΔΦΑ. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λ απαληήζνπλ γξαπηά ην αξγόηεξν ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ εξσηήκαηνο ηνπ ΓΔΦΑ, άιισο ν ΓΔΦΑ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λ απνξξίςεη ηηο πξνζθνξέο απηώλ πνπ δελ απάληεζαλ εκπξόζεζκα. Απηέο νη απαληήζεηο δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηνύλ ηελ αξρηθά ππνβιεζείζα πξνζθνξά θαη δελ ζπληζηνύλ δηθαίσκα αληηπξνζθνξάο ζηνλ πξνζθέξνληα. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Δάλ ππνβιεζνύλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ Πξνζθνξώλ, ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ Φαθέισλ Α & Β, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο πξνβαίλεη ζε ζύληαμε αληίζηνηρνπ πξαθηηθνύ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη από όια ηα κέιε ηεο. Ο ΓΔΦΑ ελεκεξώλεη ηνπο Πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ νη Φάθεινη Α & Β έγηλαλ δεθηνί, θαζώο θαη ην κεηνδόηε. Δπίζεο ν ΓΔΦΑ ελεκεξώλεη γξαπηά όινπο ηνπο Πξνζθέξνληεο εθηόο από ην κεηνδόηε λα παξαιάβνπλ, έλαληη απόδεημεο, ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο. Ο ΓΔΦΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ αλαζέζεη ηε ΤΜΒΑΗ σο απνηέιεζκα απηνύ ηνπ Γηαγσληζκνύ, ή λα επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκό ή νπνηαδήπνηε θάζε απηνύ, ή λα αθπξώζεη ηνλ Γηαγσληζκό, ή λα ελεξγήζεη δηαθνξεηηθά, ρσξίο θακία ππνρξέσζε απέλαληη ζηνλ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ. 6. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ Η πιεξέζηεξε ηερληθά απνδεθηή ιύζε αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (κε βάζε ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο), έρνπζα ην ρακειόηεξν ζπλνιηθά νηθνλνκηθό θόζηνο πιηθώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ. 7. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Η δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ζαο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ πέληε (5) κελώλ από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Πξνζθνξά πνπ δελ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο ή νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη. 8. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Σεξκαηηθόο ηαζκόο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ, Νήζνο Ρεβπζνύζα, Κόιπνο Μεγάξσλ, ΣΚ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γηα ηελ Παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ (σο παξαγξ.3 αλσηέξσ), ζα ππνγξαθεί ζύκβαζε θαη απνθνπή γηα ηελ ηερληθή νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 10. ΔΓΓΤΗΔΙ α) Οη ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ύςνπο ρηιίσλ πελήληα επξώ ( 1.050,00), ΔΤΡΩ ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα (Παξάξηεκα 1 -Τπόδεηγκα Τπνβνιήο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο), δηάξθεηαο ελόο (1) κήλα επηπιένλ από ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ, όπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 7 ηνπ παξόληνο. β) ε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηε γξαπηή αλάζεζε, Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ζύκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα - Παξάξηεκα 2 Τπόδεηγκα Τπνβνιήο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο, ύςνπο ίζν κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο αλάζεζεο (ρσξίο Φ.Π.Α.). Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί από πξώηεο ηάμεσο Σξάπεδα, ή από νξγαληζκό πνπ έρεη άδεηα δηελέξγεηαο Σξαπεδηθώλ Δξγαζηώλ. Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 8 από 9

9 11. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΧΜΗ Η ηηκνιόγεζε ησλ Τπεξεζηώλ ζα γίλεηαη αλά κήλα κε ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, ελώ ην ζρεηηθό ηηκνιόγην, ην νπνίν ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν από ηνλ αξκόδην ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ., ζα εμνθιείηαη εληόο ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηνπ ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηνπ ΓΔΦΑ (Λ. Μεζνγείσλ , Υαιάλδξη Αζήλα, ΑΦΜ ΓΟΤ: ΜΔΓΑΛΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ). Θα δνζεί πξνθαηαβνιή σο πξνβιέπεηαη ζην επηζπλαπηόκελν ρέδην ύκβαζεο. 12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ α) Ο ΓΔΦΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη, λα ηξνπνπνηήζεη, λα αλαζέζεη κέξνο ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ παξαγξ. 3 αλσηέξσ Τπεξεζηώλ ή λα αλαβάιεη ην Γηαγσληζκό γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ρσξίο ππνρξέσζε έλαληη παληόο. β) Ο ηξόπνο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΓΔΦΑ κε ηνλ Αλάδνρν πνπ ηειηθά ζα επηιεγεί, ζα πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή ύκβαζε. γ) Όιε ε αιιεινγξαθία ζρεηηθά κε ην Γηαγσληζκό θαη νη πξνζθνξέο ζα είλαη ζηελ Διιεληθή ή/θαη Αγγιηθή γιώζζα ελώ ε εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο ζα είλαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 13. ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Πξνκεζεηώλ, ηει.: , fax.: Γηα ηελ Δηαηξία ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. Γεώξγηνο Πξίκπαο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθώλ Πξνκεζεηώλ Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 9 από 9

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ1Α Πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν Σαρ. Κώδηθαο: 67100 Ξάλζε Πιεξνθνξίεο: Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΜΒΑΖ - ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΖ ΩΦΔΛΔΙΑ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΜΒΑΖ - ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΖ ΩΦΔΛΔΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Γεκνζίεπζε ζην πκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670 Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: ojs@publications.europa.eu Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02-12-2015 Αξηζ. πξση 15512/8-12-2015 ΟΡΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ. Αξ. Πξνθήξπμεο: Π008/2009

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ. Αξ. Πξνθήξπμεο: Π008/2009 ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ Αξ. Πξνθήξπμεο: Π008/2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2009 1. Πξόζθιεζε γηα Πξνζθνξέο Σν Ογθνινγηθό Κέληξν Σξάπεδαο Κύπξνπ «Κέληξν»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΖ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. Γηαγσληζκόο 209/10/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΖ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. Γηαγσληζκόο 209/10/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΖ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. Γηαγσληζκόο 209/10/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΔΡΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΣΟΝ ΑΩΠΟ ΠΟΣΑΜΟ» W.B.S.: 10.30.27.101 Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572158 2015-02-12

15PROC002572158 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάισκλος, 12/02/2015 Αρηζ. Πρωη.: 2944 ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μ. Μπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΙΗΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΑΥΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΤΦΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΧ. ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 1308 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ : 31 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα