Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α. ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΥΑΛΑΝΓΡΙ, ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013

2 ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Y.Φ.Α. TH ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΣΔΤΥΟ Ι - ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ) - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ) - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 (ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΧΝ) - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 (ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ) - ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 1. ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟ ΤΜΒΑΗ 2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΣΔΤΥΟ ΙΙ Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 2 από 9

3 1. Αξηζκόο Γηαγωληζκνύ: 410/13/ΓΓΠ Η Δηαηξία Γηαρεηξηζηήο Δζληθνύ πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΓΔΦΑ) Α.Δ., εθεμήο θαινύκελε ΓΔΦΑ, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε Τπεξεζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γηεύζπλζεο Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο θαη ηεο Γηεύζπλζεο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ, πξνθεξύζζεη Αλνηθηό Γηαγσληζκό θαη ζαο θαιεί λα ππνβάιεηε ηελ πξνζθνξά ζαο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ xx ε Ννεκβξίνπ 2013 θαη ώξα 12:00 κ.κ. ζηε δηεύζπλζε ΓΔΦΑ Α.Δ., Λ. Μεζνγείωλ , Υαιάλδξη Αηηηθήο, κε ηελ έλδεημε ΠΡΟΦΟΡΑ - ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Y.Φ.Α. TH ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΤΠΟΦΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ. ΠΡΟΦΟΡΔ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΑΡΑΛΑΒΔΙ ΣΑ ΣΔΤΥΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. ΜΟΝΟ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΙ ΔΚΠΡΟΧΠΟΙ ΣΧΝ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΤΝ ΣΑ ΣΔΤΥΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΔΝ ΘΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘΟΤΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΠΙΣΡΑΦΟΤΝ ΚΛΔΙΣΔ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΔΙ. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ Παξόληνο Γηαγσληζκνύ xxx,xx επξώ, πιένλ Φ.Π.Α., βαξύλνπλ ηνλ ANAΓOXO θαη ζα αθαηξεζνύλ από ηνλ πξώην Λνγαξηαζκό πνπ ζα ππνβάιεη. 2. ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Ο Γηαγσληζκόο δηέπεηαη από ηνλ Καλνληζκό Αλάζεζεο & Δθηέιεζεο Πξνκεζεηώλ ηνπ ΓΔΦΑ, ν νπνίνο εθαξκόδεηαη γεληθώο ζε όιεο ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ΓΔΦΑ θαη πξνζθεξόλησλ αλεμάξηεηα από ηελ εζληθόηεηά ηνπο. Οπνηαδήπνηε αληηδηθία ζα ππόθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε Γηαθήξπμε θαη ηνλ ηζρύνληα Καλνληζκό Αλάζεζεο & Δθηέιεζεο Πξνκεζεηώλ ηνπ ΓΔΦΑ (ΦΔΚ Β 2695/ Απόθαζε Αξηζ.Γ1/Γ/25457) όπσο θαησηέξσ πεξηγξάθεηαη. Ο αλσηέξσ Καλνληζκόο ζα εθαξκόδεηαη επίζεο ζηελ ύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. 3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Η αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο CCTV παξαθνινύζεζεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Τ.Φ.Α πεξηιακβάλεη: 1. Αληηθαηάζηαζε 15 παιαηώλ εηθνλνιεπηώλ πεδίνπ θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε έγρξσκνπο. Η αληηθαηάζηαζε ζα γίλεη εληόο ησλ ππαξρόλησλ ππνδνρέσλ πνπ είλαη θαηάιιεινη γηα αληηεθξεθηηθό πεξηβάιινλ ATEX. Παξάιιεια ζα γίλεη επηζθεπή ησλ δπν κεραληζκώλ πεξηζηξνθήο πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ. 2. Αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηαγξαθηθνύ κεραλήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο, εληόο ηνπ Technical room, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ζύγρξνλε θαηαγξαθή ησλ θηλήζεσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 7 εκεξώλ. 3. Σελ αληηθαηάζηαζε 4 παιαηώλ κνλόρξσκσλ monitors εληόο ηνπ ζαιάκνπ ειέγρνπ, κε λέα ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, κεγαιύηεξεο δηάζηαζεο θαη πςειόηεξεο αλάιπζεο. 4. Πξόβιεςε γηα ηελ ππνδνρή ησλ λέσλ ζεκάησλ εηθόλαο από ηνπο εηθνλνιήπηεο πνπ ζα πξνζηεζνύλ κεηά από ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο 3εο Γεμακελήο Τ.Φ.Α. 5. Σελ παξάδνζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηερληθώλ εγγξάθσλ, ζρεδίσλ θαη νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ. 6. Σελ εθπαίδεπζε ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηαζκνύ ΤΦΑ ζηε ρξήζε θαη ηελ ζπλήζε ζπληήξεζε ηνπ ελ ιόγσ αλαβαζκηζκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ πεδίνπ δηεξγαζηώλ ΤΦΑ. Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 3 από 9

4 Οη Τπεξεζίεο ηνπ αλαδόρνπ δύλαληαη λα παξέρνληαη θαζεκεξηλά θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη γηα νθηώ ώξεο ηελ εκέξα), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηηο αλσηέξσ Τπεξεζίεο άκεζα κε ηελ αλάζεζε. Οη ππόςε Τπεξεζίεο ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΔΦΑ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο CCTV παξαθνινύζεζεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Τ.Φ.Α, πεξηιακβάλεηαη ζην «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ-4 Σερληθή Πεξηγξαθή». 4. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο Φάθεινο Α ζα πεξηέρεη έλα (1) πξσηόηππν από ηα αθόινπζα λνκίκσο επηθπξσκέλα δηθαηνινγεηηθά, αξηζκεκέλα κε ηε ζεηξά πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: θαη ΦΑΚΔΛΟ Α - Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 4.1 Γεόλησο ζπκπιεξσκέλε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 10 θαη ην ππόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηνπ παξόληνο. 4.2 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ Πξαθηηθώλ ηεο πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή άιινπ αξκόδηνπ θαηά ην λόκν ή ην θαηαζηαηηθό γηα ιήςε απνθάζεσλ Οξγάλνπ, όπνπ ζα αλαθέξνληαη: α) Η απόθαζε ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό ζύκθσλα κε ηνπο Όξνπο θαη Γηαηάμεηο ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Σεπρώλ ηνπ Γηαγσληζκνύ. β) Ο δηνξηζκόο Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ λα ππνγξάςεη θαη λα ππνβάιεη ηελ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη λα εθπξνζσπήζεη ηνλ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ΤΜΒΑΗ. 4.3 Γήισζε όηη ν ΠΡΟΦΔΡΩΝ έρεη κειεηήζεη θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπ όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ησλ ινηπώλ Σεπρώλ. 4.4 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 όηη όια ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη σο εθ ηνύηνπ δελ είλαη έλνρνο παξνρήο ςεπδώλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ. Σα αλσηέξσ ππό 4.3 θαη 4.4 ππνγξάθνληαη από ηνλ Νόκηκν Δθπξόζσπν ηνπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ. 4.5 Γήισζε ππνγεγξακκέλε από ηνλ Νόκηκν Δθπξόζσπν, ηνλ νπνίν ζα έρεη νξίζεη ην αξκόδην Όξγαλν ηνπ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ, όηη απνδέρεηαη ηνλ (σο αλσηέξσ 4.2β) δηνξηζκό ηνπ ρσξίο όξνπο ή επηθπιάμεηο θαζώο θαη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα παξάπησκα ζρεηηθό κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα. 4.6 Καηάινγνο εηαηξηώλ (ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ) ζηηο νπνίεο έρνπλ παξαζρεζεί παξόκνηεο ππεξεζίεο. 4.7 Σα παξαθάηω λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα: i) Ωο πξνο ηηο Αλώλπκεο Δηαηξίεο: - Σν θύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο όπνπ δεκνζηεύζεθε ε άδεηα ζπζηάζεσο θαη ην θαηαζηαηηθό. - Σα θύιια ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο όπνπ δεκνζηεύζεθαλ νη κέρξη ζήκεξα ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ. - Απόζπαζκα Πξαθηηθώλ Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηελ εθινγή ηνπ ηζρύνληνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. - Πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπγθξόηεζή ηνπ ζε ζώκα θαζώο θαη γηα ηηο ππνγξαθέο πνπ δεζκεύνπλ ηελ εηαηξία. - Σν θύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο όπνπ αλαθνηλώλνληαη ηα νλόκαηα ησλ κειώλ ηνπ λένπ Γ.. Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 4 από 9

5 ii) iii) Ωο πξνο ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο: - Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ (ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν). - Σν θύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο όπνπ δεκνζηεύζεθε ε πεξίιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνύ. - Οη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ (ζπκβόιαηα). - Σα θύιια ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο όπνπ δεκνζηεύζεθαλ νη ηξνπνπνηήζεηο. Ωο πξνο ηε λνκηκνπνίεζε Οκνξξύζκσλ θαη Δηεξνξξύζκσλ Δηαηξηώλ: - Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο πνπ έρεη δεκνζηεπζεί λόκηκα ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο. - Αληίγξαθα ησλ ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο. 4.8 Γηα θάζε κνξθή Δηαηξίαο ή πξνζωπηθήο επηρείξεζεο, ππεύζπλε δήιωζε ή άιιν επίζεκν έγγξαθν πνπ ζα απνδεηθλύεη όηη: i) δελ ηειεί ππό πηώρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο (άξζξν 99 επ. Πησρεπηηθνύ Κώδηθα) ή άιιε παξόκνηα θαηάζηαζε θαη δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ. ii) δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκόξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξόξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), ν πξόεδξνο θαη ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ζε πεξίπησζε αλώλπκεο εηαηξίαο (Α.Δ.), ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξόζσπα γηα : α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο αξηζκ. 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (21) θαη ζην άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζκ. 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, δ) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ. 91./308/ΔΟΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξόιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, ε) ππεμαίξεζε (375 Π.Κ), ζη) απάηε ( Π.Κ.), δ) εθβίαζε (385 Π.Κ.), ε) πιαζηνγξαθία ( Π.Κ.), ζ) ςεπδνξθία (224 Π.Κ.), η) δσξνδνθία ( Π.Κ.), θ) δόιηα ρξενθνπία (398 Π.Κ.). Σα ππό α - δ αδηθήκαηα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε πεξίπησζε, ελώ ηα ππό ε θ, κόλν αλ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνζθέξνληνο. 4.9 Πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηηο αξκόδηεο Αξρέο ηεο ρώξαο όηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ, σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο, εηζθνξέο ζε Δπαγγεικαηηθέο ελώζεηο ή όηη άιιν απαηηείηαη θαη πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ρώξαο Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ εηεζίσλ ηζνινγηζκώλ ησλ ηξηώλ (3) ηειεπηαίσλ εηώλ Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ ζα δειώλεη όινπο ηνπο Οξγαληζκνύο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό. Δπηκεξηζκόο ησλ ππεξεζηώλ θαη αλάζεζε ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο (1) εηαηξίαο απνθιείεηαη. Παξαηήξεζε: Η εκεξνκελία ηωλ Τπεπζύλωλ Γειώζεωλ ηνπ Ν.1599/86 ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ εκεξνκελία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγωληζκνύ. Οη Τπεύζπλεο Γειώζεηο απαηηείηαη λα θέξνπλ βεβαίωζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 5 από 9

6 4.12 Πξόζζεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ Κνηλνπξαμίεο ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό εθ κέξνπο Κνηλνπξαμίαο, εθηόο από ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο ηνπ παξόληνο Άξζξνπ, ζα ππνβιεζνύλ επηπξόζζεηα ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: Απνθάζεηο ή πξαθηηθά ησλ Αξκνδίσλ θαηά ην Καηαζηαηηθό ή ηνλ Νόκν νξγάλσλ πνπ δεζκεύνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Κνηλνπξαμία γηα: α. Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζύκπξαμε κε ηα άιια κέξε ηεο Κνηλνπξαμίαο ζην Γηαγσληζκό. β. Σνλ νξηζκό εθπξνζώπσλ, πνπ ζα ππνγξάθνπλ δηθαηνινγεηηθά, από απηνύο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ππνγξάθνπλ ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο θάζε εηαηξίαο γ. Σνλ νξηζκό Δθπξνζώπνπ πνπ ζα ηα ππνβάιιεη δ. Απνδνρή ηεο εηο νιόθιεξνλ επζύλεο ελόο εθάζηνπ θνηλνπξαθηνύληνο κέινπο. ε. Σνλ νξηζκό ηνπ επηθεθαιήο (Leader) ηεο Κνηλνπξαμίαο (κε κεξίδην ζηελ Κνηλνπξαμία θαη ειάρηζηνλ 50%) Έγγξαθα πνπ, θαηά ηνλ Νόκν ηνπ Κξάηνπο όπνπ ζα ζπζηήλεηαη Κνηλνπξαμία, ζα απνδεηθλύνπλ ηε ζύζηαζε ηεο Κνηλνπξαμίαο (ζπκβνιαηνγξαθηθό ή ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό) ή δεζκεπηηθή δήισζε πξόζεζεο ζύζηαζεο Κνηλνπξαμίαο, όπνπ ζα αλαθέξεηαη ε απνδνρή ηεο εηο νιόθιεξνλ επζύλεο ελόο εθάζηνπ θνηλνπξαθηνύληνο κέινπο πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε εμνπζηνδόηεζεο θνηλνύ εθπξνζώπνπ, ή άιιε πξάμε ζύκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ ζπζηήλεηαη ε Κνηλνπξαμία, θαη δήισζε απνδνρήο, θαζώο θαη πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθπξνζώπνπ, γηα λα είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία καδί ηνπ Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε Κνηλνπξαμία ζα είλαη αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνη απέλαληη ζην ΓΔΦΑ γηα όιεο ηηο ΤΠΗΡΔΙΔ θαη γηα θάζε ππνρξέσζε πνπ ζα απνξξέεη από ηε ΤΜΒΑΗ ή από ηνλ Διιεληθό Νόκν. εκεηώλεηαη όηη ζηνλ Φάθειν Α δελ ζα πεξηέρνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. εκεηώλεηαη όηη ηα δεηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο ηνπ Φαθέινπ Α πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία αλαγξάθνληαη ζην παξόλ Άξζξν. ΦΑΚΔΛΟ Β Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Ο θάθεινο Β ζα πξέπεη εκθαλώο λα θέξεη εμσηεξηθώο ηελ έλδεημε όηη πεξηέρεη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη θαη λα επηθνιιήζεη ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηελ θόθθηλε εηηθέηα πνπ παξέρεηαη κε ην παξόλ ηεύρνο δηαθήξπμεο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιε επδηάθξηηε εηηθέηα, πνπ λα ππνδεηθλύεη ηα πεξηερόκελα κε ζαθήλεηα. Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη: i) Σν πνζνζηό ακνηβήο ηεο ππνςεθίνπ εηαηξίαο (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο) επί ηνπ κεληαίνπ θόζηνπο γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ σο απηό αλαγξάθεηαη ζηνπο Πίλαθεο Ι θαη ΙΙ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 3 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ θαη ζε πεξίπησζε δηαθνξάο ζα ηζρύεη ε νιόγξαθε ηηκή. Σν πνζνζηό απηό ζα είλαη εληαίν γηα ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Πίλαθα Ι. Σν ίδην πνζνζηό ζα εθαξκόδεηαη θαη γηα ηηο πξόζζεηεο Τπεξεζίεο ηνπ Πίλαθα ΙΙ σο θαη γηα ηπρόλ έθηαθηεο Τπεξεζίεο. ii) Σνλ Φ.Π.Α. θαη ηηο ηπρόλ άιιεο επηβαξύλζεηο. Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 6 από 9

7 Σν θόζηνο αλά θαηεγνξία Τπεξεζηώλ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Ι ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 3 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηεο παξνύζεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο, πάζεο θύζεσο έμνδα θαη απνδεκηώζεηο ηεο ππνςεθίαο εηαηξίαο γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Γηαθήξπμε θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθά κε απηήλ ππνρξεώζεώλ ηεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη απνδεκηώζεηο γηα ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη πέξαλ ηνπ 8ώξνπ πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο θαζώο θαη παξνρή ππεξεζηώλ εθηόο έδξαο. ε ηέηνηα πεξίπησζε ζα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε βάζεη ηνπ Πίλαθα ΙΙ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 3 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ. Σν πξνζθεξόκελν πνζνζηό ζα είλαη ζηαζεξό θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή όισλ ησλ λνκίκσλ πξνζαπμήζεσλ πξνο ην δηαηηζέκελν πξνζσπηθό (π.ρ. ππεξ-εξγαζία, δώξν Υξηζηνπγέλλσλ Πάζρα, επίδνκα αδείαο, αμηώζεηο θαη απνδεκίσζε ιόγσ θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο, εηζθνξέο πξνο ην ΙΚΑ ή άιινπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο θύξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαηαβνιή εκεξνκηζζίνπ ζε όζνπο εξγαζζνύλ εκέξα αξγίαο θιπ.). Σνλίδεηαη όηη νπδεκία λόκηκε, ζπκβαηηθή ή άιιε ζρέζε ζα ζπλδέεη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ην ΓΔΦΑ κε ην παξερόκελν πξνζσπηθό, γηα ην νπνίν ε επηιεγείζα εηαηξία ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλε έλαληη παληόο. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη δεόλησο ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο, ζα θέξεη δε ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο. 5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ακέζσο κεηά ην ρξόλν ιήμεο ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, ε ππεξεζία ηνπ ΓΔΦΑ πνπ ηηο παξέιαβε (Κεληξηθή Γξακκαηεία) ζα ηηο παξαδώζεη ζηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο ε νπνία ζα απνζθξαγίζεη ηνπο θαθέινπο Α (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο) ησλ πξνζθνξώλ ζηηο 12:30 κ.κ. ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ, ήηνη ηελ ΥΥ ε /11/2013. ΠΡΟΦΟΡΔ πνπ ππνβάιινληαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ΠΡΟΦΟΡΩΝ δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Δμνπζηνδνηεκέλνη εθπξόζσπνη ησλ πξνζθεξόλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκό κπνξνύλ λα παξαζηνύλ ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο εάλ ην επηζπκνύλ. Η απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε γίλεηαη ζύκθωλα κε ηελ παξαθάηω δηαδηθαζία: H Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο ζα απνζθξαγίζεη αξρηθά ηνπο θαθέινπο Α (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο) θαη ζα πξνζππνγξάςεη ην πεξηερόκελό ηνπο. Δπίζεο ζα πξνζππνγξάςεη ηνπο Φαθέινπο Β (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) θαη ζα ηνπο παξαδώζεη ζθξαγηζκέλνπο ζηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Πξνκεζεηώλ. ηε ζπλέρεηα ζα ειέγμεη ηελ πιεξόηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνπο Φαθέινπο Α δηθαηνινγεηηθώλ, βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ. Η κε ππνβνιή ηωλ απαηηνύκελωλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα Άξζξα 4.1, 4.3 & 4.11 ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηνπ Γηαγωληζκνύ θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απνξξηπηέα. Η Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάινπλ κέζα ζε δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο, από ηελ εκέξα γλσζηνπνίεζήο ηνπο (κε ηειενκνηνηππία) δηθαηνινγεηηθά ζπκπιεξσκαηηθά ε δηεπθξηληζηηθά ησλ ήδε ππνβιεζέλησλ πέξαλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ. Αλ ηα ππόςε δηθαηνινγεηηθά δελ ππνβιεζνύλ εκπξόζεζκα ν ΓΔΦΑ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα απνξξίςεη ηηο ζρεηηθέο πξνζθνξέο. Οη Φάθεινη Β απνζθξαγίδνληαη κόλν γηα ηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη Φάθεινη Α έγηλαλ δεθηνί θαη αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο ηνπο. Οη ππόινηπνη Φάθεινη Β (ησλ πξνζθεξόλησλ ησλ νπνίσλ νη Φάθεινη Α απνξξίθζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο ) επηζηξέθνληαη ζθξαγηζκέλνη. Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ είλαη δπλαηόλ λα δεηεζεί από ηνπο πξνζθέξνληεο λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο θαη λα παξέρνπλ πεξαηηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή πιεξνθνξίεο, αιιά κόλν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 7 από 9

8 δεηνύληαη από ην ΓΔΦΑ. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λ απαληήζνπλ γξαπηά ην αξγόηεξν ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ εξσηήκαηνο ηνπ ΓΔΦΑ, άιισο ν ΓΔΦΑ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λ απνξξίςεη ηηο πξνζθνξέο απηώλ πνπ δελ απάληεζαλ εκπξόζεζκα. Απηέο νη απαληήζεηο δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηνύλ ηελ αξρηθά ππνβιεζείζα πξνζθνξά θαη δελ ζπληζηνύλ δηθαίσκα αληηπξνζθνξάο ζηνλ πξνζθέξνληα. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Δάλ ππνβιεζνύλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ Πξνζθνξώλ, ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ Φαθέισλ Α & Β, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο πξνβαίλεη ζε ζύληαμε αληίζηνηρνπ πξαθηηθνύ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη από όια ηα κέιε ηεο. Ο ΓΔΦΑ ελεκεξώλεη ηνπο Πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ νη Φάθεινη Α & Β έγηλαλ δεθηνί, θαζώο θαη ην κεηνδόηε. Δπίζεο ν ΓΔΦΑ ελεκεξώλεη γξαπηά όινπο ηνπο Πξνζθέξνληεο εθηόο από ην κεηνδόηε λα παξαιάβνπλ, έλαληη απόδεημεο, ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο. Ο ΓΔΦΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ αλαζέζεη ηε ΤΜΒΑΗ σο απνηέιεζκα απηνύ ηνπ Γηαγσληζκνύ, ή λα επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκό ή νπνηαδήπνηε θάζε απηνύ, ή λα αθπξώζεη ηνλ Γηαγσληζκό, ή λα ελεξγήζεη δηαθνξεηηθά, ρσξίο θακία ππνρξέσζε απέλαληη ζηνλ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ. 6. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ Η πιεξέζηεξε ηερληθά απνδεθηή ιύζε αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (κε βάζε ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο), έρνπζα ην ρακειόηεξν ζπλνιηθά νηθνλνκηθό θόζηνο πιηθώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ. 7. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Η δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ζαο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ πέληε (5) κελώλ από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Πξνζθνξά πνπ δελ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο ή νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη. 8. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Σεξκαηηθόο ηαζκόο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ, Νήζνο Ρεβπζνύζα, Κόιπνο Μεγάξσλ, ΣΚ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γηα ηελ Παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ (σο παξαγξ.3 αλσηέξσ), ζα ππνγξαθεί ζύκβαζε θαη απνθνπή γηα ηελ ηερληθή νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 10. ΔΓΓΤΗΔΙ α) Οη ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ύςνπο ρηιίσλ πελήληα επξώ ( 1.050,00), ΔΤΡΩ ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα (Παξάξηεκα 1 -Τπόδεηγκα Τπνβνιήο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο), δηάξθεηαο ελόο (1) κήλα επηπιένλ από ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ, όπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 7 ηνπ παξόληνο. β) ε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηε γξαπηή αλάζεζε, Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ζύκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα - Παξάξηεκα 2 Τπόδεηγκα Τπνβνιήο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο, ύςνπο ίζν κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο αλάζεζεο (ρσξίο Φ.Π.Α.). Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί από πξώηεο ηάμεσο Σξάπεδα, ή από νξγαληζκό πνπ έρεη άδεηα δηελέξγεηαο Σξαπεδηθώλ Δξγαζηώλ. Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 8 από 9

9 11. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΧΜΗ Η ηηκνιόγεζε ησλ Τπεξεζηώλ ζα γίλεηαη αλά κήλα κε ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, ελώ ην ζρεηηθό ηηκνιόγην, ην νπνίν ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν από ηνλ αξκόδην ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ., ζα εμνθιείηαη εληόο ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηνπ ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηνπ ΓΔΦΑ (Λ. Μεζνγείσλ , Υαιάλδξη Αζήλα, ΑΦΜ ΓΟΤ: ΜΔΓΑΛΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ). Θα δνζεί πξνθαηαβνιή σο πξνβιέπεηαη ζην επηζπλαπηόκελν ρέδην ύκβαζεο. 12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ α) Ο ΓΔΦΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη, λα ηξνπνπνηήζεη, λα αλαζέζεη κέξνο ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ παξαγξ. 3 αλσηέξσ Τπεξεζηώλ ή λα αλαβάιεη ην Γηαγσληζκό γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ρσξίο ππνρξέσζε έλαληη παληόο. β) Ο ηξόπνο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΓΔΦΑ κε ηνλ Αλάδνρν πνπ ηειηθά ζα επηιεγεί, ζα πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή ύκβαζε. γ) Όιε ε αιιεινγξαθία ζρεηηθά κε ην Γηαγσληζκό θαη νη πξνζθνξέο ζα είλαη ζηελ Διιεληθή ή/θαη Αγγιηθή γιώζζα ελώ ε εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο ζα είλαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 13. ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Πξνκεζεηώλ, ηει.: , fax.: Γηα ηελ Δηαηξία ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. Γεώξγηνο Πξίκπαο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθώλ Πξνκεζεηώλ Γ/ζκόο ΓΔΦΑ 410/13/ΓΓΠ Σεύρνο Ι Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει. 9 από 9

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη

Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 3/11/2014 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 13022 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 8, 152 36 ΞΔΛΡΔΙΖ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο».

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λακία, 10.11.2009 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αξ. Γηαθήξπμεο:5874 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο Σειέθσλν: 22310 60158 FAX: 22310 33945 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα