Μεθυλενοχλωρίδιο - (A4/A20/A50)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθυλενοχλωρίδιο - (A4/A20/A50)"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK Μεθυλενοχλωρίδιο - (A4/A20/A50) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Ονοµασία προΐόντος : Μεθυλενοχλωρίδιο - (A4/A20/A50) Χηµική ονοµασία : διχλωροµεθάνιο Μοριακός τύπος : CH2Cl2 Μοριακό βάρος : 84,9 g/mol 1.2. Χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος Προτινόµενη χρήση : - Χηµικό ενδιάµεσο προΐόν - ιαλύτης 1.3. Στοιχεία της εταιρείας/επιχείρησης ιεύθυνση : SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA RUE DU PRINCE ALBERT, 44 B BRUXELLES Τηλέφωνο : Τέλεφαξ : Αριθµοί τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης και επαφής Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : +44(0) [CareChem 24] (Europe) 2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Dichloromethane CAS-Αριθ. : Παράρτηµα-Ι : EINECS-ΑΡΙΘ. : Σύµβολο(α) : Xn Φράση(εις)-R : R40 Συγκέντρωση : > 99,00 % 3. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Όψη : υγρό Χρώµα : άχρωµο Οσµή : Χλωροφόρµιο - Το προϊόν έχει χαρακτηρισθεί σύµφωνα µε το παράρτηµα I της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. - Ύποπτο καρκινογένεσης. - Σε περίπτωση πυρκαγιάς µπορεί να σχηµατισθούν επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης. 1/11

2 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 4.1. Εισπνοή - Σε περίπτωση ατυχήµατος λόγω εισπονής: αποµακρύνετε το θύµα από το µολυσµένο χώρο και αφήστε το να ηρεµήσει. - Βάλετε τον παθών σε θέση ηρεµίας, σκεπάστε τον και κρατείστε τον σε ζέστη. - Οξυγόνο ή τεχνιτή αναπνοή, εάν είναι απαραίτητο. - Εάν τα συµπτώµατα διαρκούν, καλέστε γιατρό Επαφή µε τα µάτια - Ξεπλύνετε αµέσως µε πολύ νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, τουλάχιστον για 15 λεπτά. - Αν τα βλέφαρα ανοίγουν δύσκολα, χρησιµοποιείστε καταπραϋντικό µέσο πλύσεως των µατιών. - Μία άµεση ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη Επαφή µε το δέρµα - Αποµακρύνετε και πλύνετε τα µολυσµένα ρούχα πριν την επαναχρησιµοποίηση τους. - Πλύνετε µε σαπούνι και νερό. - Εάν τα συµπτώµατα διαρκούν, καλέστε γιατρό Κατάποση Συνιστάται η ακόλουθη διαδικασία: - Συµβουλευτείτε ένα γιατρό. - Μεταφέρετε τον άρρωστο σε ένα νοσοκοµείο. Ο τραυµατισµένος έχει τις αισθήσεις του: - Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόµα µε νερό (µόνο εφόσον το θύµα διατηρεί τις αισθήσεις του). - Μην προκαλείτε εµετό. - Μη δίνετε προς πόση τίποτα. - Τεχνιτή αναπνοή και/ή οξυγόνο µπορεί να είναι απαραίτητο. Ο τραυµατισµένος έχει χάσει τις αισθήσεις του αλλά αναπνέει: - Τεχνιτή αναπνοή και/ή οξυγόνο µπορεί να είναι απαραίτητο. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1. Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης - σκόνη - Αφρός που σχηµατίζει µεµβράνη µε νερό (AFFF) - ιοξείδιο του άνθρακα (CO2) - Νερό - Εκνέφωµα νερού 5.2. Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για λόγους ασφαλείας - Κανένας Ιδιαίτεροι κίνδυνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς - µη αναφλέξιµο - Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος. - Οι ατµοί του διαλύτη είναι βαρύτεροι του αέρος και εβρίσκονται πάνω από το πάτωµα. - Κίνδυνος ανάφλεξης. - Σε περίπτωση πυρκαγιάς µπορεί να σχηµατισθούν επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για πυροσβέστες - Μεταφέρετε τα πρόσωπα σε σίγουρο χώρο. - Χρησιµοποιείτε αυτοδύναµη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος και προστατευτική ενδυµασία. - Χρησιµοποιείστε πυροσβεστική προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικό εξοπλισµό πυροσβεστών. 2/11

3 - Καθαρίστε τις µολυσµένες επιφάνειες πολύ καλά ιάφορες πληροφορίες - Παγώστε τα δοχεία/ντεπόζιτα µε δέσµη πεπιεσµένου νερού. - Βυθίστε το προϊόν σε νερό. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις - Εµποδίστε το επιπλέον χύσιµο ή εκροή, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο. - Οι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρος και µπορεί να προκαλέσουνε ασφυξία δι' εκτοπισµού του οξυγόνου. - Φοράτε συσκευή προστασίας της αναπνοής ανεξάρτητη ανακυκλώµενου αέρα σε εγκεκλεισµένους χώρους, σε περίπτωση ανεπάρκιας οξυγόνου, η σε περίπτωση σηµαντικών εκποµπών. - Φυλάξτε το µακριά από ανοικτές φλόγες, θερµές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. - Σκεπάστε µε αφρό το υγρό προϊόν, ώστε να εµποδίσετε την εξάτµιση. - Μακριά από Ασυµβίβαστα πρΐόντα. - Εξαερίστε τον χώρο. - Βλέπε µέτρα προστασίας στα σηµεία 7 και Περιβαλλοντικές προφυλάξεις - Απαγορεύεται η διοχέτευση στο περιβάλλον. - Σε περίπτωση µόλυνσης ποταµών ή υπονόµων πληροφορείστε τις υπεύθυνες υπηρεσίες Μέθοδοι καθαρισµού - Περιορίζω. - Λαµβάνεται µε αδρανές µέσο απορρόφησης. - Λάβατε µέτρα, ώστε το προΐόν να µη διοχετευθεί στο δίκτυο υπονόµων. - Αποθηκεύεται σε δοχεία που χαρακτηρίζονται σαφώς. - Παραδίνεται προς επεξεργασία σε κατάλληλα κλειστά δοχεία. - Το υλικό που έχει απορροφηθεί επεξεργάζεται σύµφωνα µε το τµήµα ιάθεση. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1. Χειρισµός - Χρήση σε κλειστά συστήµατα. - Εργασίες σε κλίµακα εργαστηρίου γίνονται µόνο σε ένα καλό απορροφητήρα. - Φυλάξτε το µακριά από πηγές θέρµανσης και ανάφλεξης. - Αποφεύγετε τη διάσπαση των ατµών του προϊόντος σε θερµές επιφάνειες. - Αποφεύγετε τη διάσπαση των ατµών του προϊόντος µε ηλεκτρικό τόξο (εργασίες οξυγονοκόλλησης). - Η µετάγγιση γίνετεται κατά προτίµηση µε αντλία ή τη βαρύτητα. - Χρησιµοποιείστε υλικά δοχείου που είναι συµβατά µε το προϊόν. - Μακριά από Ασυµβίβαστα πρΐόντα 7.2. Αποθήκευση - Για να διατηρηθεί η ποιότητα του προϊότνος, αποθηκεύεται µακρυά από θερµότητα και άµεση ηλιακή ακτινοβολία. - ιατηρείται στο πρωτότυπο δοχείο. - Το δοχείο διατηρείται κλειστό. - ιατηρείται κρύο, σε καλά εξαεριζόµενο χώρο. - Αποθηκεύεται σε χώρο συλλογής Ειδική(-ές) χρήση(-εις) - Για περισσότερες πληροφορίες έρθετε σε επαφή µε: Προµηθευτής 3/11

4 7.4. Υλικό συσκευασίας - Ανοξείδωτο ατσάλι - Χαλύβδινο βαρέλι - ύαλοs 7.5. ιάφορες πληροφορίες - Φυλάσσεται µακρυά από φωτιά, σπινθήρες και θερµές επιφάνειες. - Προς αποφυγή θερµικής αποσύνθεσης δεν πρέπει να υπερθερµανθεί. - Βλέπε µέτρα προστασίας στα σηµεία 7 και ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1. Οριακές τιµές έκθεσης Dichloromethane - US. ACGIH Threshold Limit Values 2006 TWA = 50 ppm - Οριακές τιµές έκθεσης (Ελλάδα) 10/2001 TWA = 100 ppm TWA = 350 mg/m3 - Οριακές τιµές έκθεσης (Ελλάδα) 10/2001 STEL = 500 ppm STEL = mg/m Έλεγχοι έκθεσης - Λάβατε µέτρα επαρκούς εξαερισµού. - Λάβετε µέτρα για καλό εξαερισµό και απορρόφηση στις µηχανές επεξεργασίας. - Βλέπε µέτρα προστασίας στα σηµεία 7 και 8. - Πάρτε τα τεχνικά µέτρα, ώστε να υπάρχει συµφωνία µε τις µέγιστες συγκεντρώσεις στο χώρο εργασίας Έλεγχοι έκθεσης των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας Αναπνευστική προστασία - Φοράτε συσκευή προστασίας της αναπνοής ανεξάρτητη ανακυκλώµενου αέρα: 1) σε εν µέρη εγκεκλεισµένους χώρους, 2) σε περίπτωση ανεπάρκιας οξυγόνου, 3) σε περίπτωση µεγάλων µη ελεγχόµενων εκποµπών, 4) κάτω από όλες τις συνθήκες, όπου η µάσκα και η κασσέτα φίλτρου δεν εγγυώνται επαρκή προστασία. - Χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την προστασία της αναπνοής σύµφωνα µε τα διεθνή/εθνικά πρότυπα. - Συνιστώµενος τύπος φύλτρου: - AX Προστασία των χεριών - Να φοράτε κατάλληλα γάντια. - Παρακαλούµε προσέχετε τις οδηγίες του παραγωγού σχετικά µε τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως όπως και τις ειδικές συνθήκες στο χώρο εργασίας (µηχανική επιβάρυνση, διάρκεια επαφής). - Κατάλληλο υλικό : PVΑ - Μη κατάλληλο υλικό : Φυσικό καουτσούκ, PVC Προστασία των µατιών - Πρέπει να φοράτε γυαλιά ανθεκτικά σε χηµικά. - Φοράτε τα ακόλουθα αν είναι δυνατό τα ψεκάσµατα: - Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας - Προστατευτική πινακίδα Προστασία του δέρµατος και του σώµατος - Προστατευτική ενδυµασία - Νεοπρένιο 4/11

5 - Ποδιά - Μπότες Μέτρα υγιεινής - Χρησιµοποιείται µόνο σε χώρο που διαθέτει ένα ντουζ ασφάλειας. - οχείο απόπλυσης µατιών µε καθαρό νερό - Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. - Ένα µεγάλο επίπεδο προστασίας του δέρµατος και προσωπικής υγιεινής πρέπει να διατηρείται πάντα. - Τα κατά τον χειρισµό χηµικών ουσιών συνιστώµενα µέτρα προσοχής πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης - Το νερό καθαρίσµατος πρέπει να απολυµανθεί σύµφωνα µε τα τοπικά υπηρεσιακά διατάγµατα. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 9.1. Γενικές πληροφορίες (εµφάνιση, οσµή) Όψη : υγρό Χρώµα : άχρωµο Οσµή : Χλωροφόρµιο 9.2. Σπουδαίες πληροφορίες για την υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον ph : Σηµειώσεις: µη χρησιµοποιήσιµο Σηµείο ζέοης/περιοχή : 40 C ζέοης Σηµείο ανάφλεξης : Σηµειώσεις: κανένας Μέθοδος: κλειστό χωνευτήριο Ευφλεκτότητα : Ανώτερα όρια έκρηξης: 22 %(V) Κατώτερα όρια έκρηξης: 13 %(V) Εκρηκτικές ιδιότητες : Κίνδυνος έκρηξης: Σηµειώσεις: Ατµοί είναι δυνατόν να σχηµατίσουν µε αέρα µείγµα ικανό να εκραγεί. Οξειδωτικές ιδιότητες : Σηµειώσεις: µη χρησιµοποιήσιµο Πίεση ατµού : 465 hpa Θερµοκρασία: 20 C Σχετική πυκνότητα / : 1,33 Πυκνότητα ιαλυτότητα : Νερό 20 g/l Θερµοκρασία: 20 C : ιαλυτό σε: : οργανικός διαλύτης : Λίποι Συντελεστής κατανοµής (οκταν-1-όλη/νερό) : log POW: 1,25 5/11

6 Πυκνότητα ατµών : 2, Άλλες πληροφορίες σηµείο πήξης: : -97 C Αυτοαναφλεξιµότητα : 662 C Θερµοκρασία αποσύνδεσης : >= 60 C 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Σταθερότητα - Σταθερό κάτω από τις προδιαγραφόµενες υποδείξεις αποθήκευσης Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται - Προς αποφυγή θερµικής αποσύνθεσης δεν πρέπει να υπερθερµανθεί. - Φυλάξτε το µακριά από το απευθείας ηλιακό φως. - Έκθεση σε υγρασία Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται - Ισχυρές βάσεις, Οξειδωτικά µέσα, άλατα µετάλλων, µη σιδηρούχα µέταλλα (αλουµίνιο, µαγνήσιο, ψευδάργυρος κτλ.), Ορισµένα πλαστικά Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης - υδροχλωρικό οξύ, Μονοξείδιο του άνθρακος, Φωαγένιο 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 11.1 Τοξικολογικά δεδοµένα Οξεία τοξικότητα από του στόµατος - LD50, αρουραίος, mg/kg Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής - LC50, 6 h, αρουραίος, 52 mg/l Οξεία τοξικότητα διά τους δέρµατος - LD50, αρουραίος, > mg/kg Ερεθισµός του δέρµατος - κουνέλι, Ερεθισµός του δέρµατος Ερεθισµός των οφθαλµών - κουνέλι, Ερεθισµός των οφθαλµών Ευαισθητοποίηση - δεν υπάρχουν στοιχεία Χρόνια τοξικότητα - Εισπνοή, Επαναλαµβόµενη επίδραση, ιάφορα είδη, Οργανα στόχου: Σηκώτι, Νεφρά, Πνεύµωνες, Κεντρικό νευρικό σύστηµα, NOEL: >= ppm - Από στόµατος, Επαναλαµβόµενη επίδραση, Οργανα στόχου: Σηκώτι, NOEL: >= 200 mg/kg - Εισπνοή, µετά από µία µοναδική έκθεση, ευαισθητοποίηση της καρδιάς ως επακόλουθο αδρενεργικής διέγερσης, Σηµειώσεις: Υψηλή δόση Καρκινογένεσις - Εισπνοή, ιαρκής επίδραση, ποντίκι, Οργανα στόχου: Σηκώτι, Πνεύµωνες, καρκινογόνο δράση Γενετική τοξικότητα in vitro - Πειράµατα in-vitro έδειξαν µεταλλαξιογενείς δράσεις, οι οποίες δεν παρατηρήθηκαν σε πειράµατα in-vivo. 6/11

7 Τοξικότητα στην αναπαραγωγή - Καµία τοξικότητα αναπαραγωγής υνητικοί κίνδυνοι (περίληψη) - Ερεθίζει τα µάτια. - Ερεθίζει το δέρµα. - Βλάβες του ήπατος και των νεφρών είναι δυνατές. - Κίνδυνος επίδρασης του κεντρικού νευρικού συστήµατος. - Η καρκινογόνος δράση δεν έχει αποδειχθεί στον άνθρωπο. - Κίνδυνος αναισθητικής δράσεως και ευαισθητοποίησης της καρδιάς Επιπτώσεις στην υγεία Σπουδαιότερα αποτελέσµατα - Το προΐόν προκαλεί ερεθισµό των µατιών, του δέρµατος και της βλενογόνου. - Βλάβες του ήπατος και των νεφρών είναι δυνατές. - άλλα αποτελέσµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος - Η χορήγηση αλκοολικών ποτών µπορεί να ενδυναµώσει την τοξική δράση. Εισπνοή - ελαφρύς ερεθισµός - Ανώτερο αναπνευστικό σύστηµα - Σε περίπτωση επανειληµµένης ή µακροχρόνιας έκθεσης: πονοκέφαλοι, κόπωση και κίνδυνος δράσεων στο νευρικό σύστηµα. - (Σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις): Αίσθηµα δηλητηρίασης, ανησυχίας, ζάλης, ναυτίας, εµετός, υπνηλία., Μπορεί να προκαλέσει καρδιακή αρυθµία., Κίνδυνος από: Πνευµωνικό οίδηµα, χηµική φλεγµονή των πνευµόνων, κίνδυνος νάρκωσης. Επαφή µε τα µάτια - Έντονος ερεθισµός των µατιών - Έκρυση δακρύων - Κοκκίνισµα - Κίνδυνος προσωρινού τραυµατισµού των µατιών. Επαφή µε το δέρµα - Το προϊόν µπορεί να εισχωρήσει δια του δέρµατος στο σώµα. - Ερέθισµα - Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. - Χρόνια έκθεση µπορεί να προκαλέσει δερµατίτιδα. - Αλλεπάλληλη ή διαρκής επίδραση: Προκαλεί εγκαύµατα.. Κατάποση - Ερεθισµός του στόµατος και του φάρυγγα. - Κατάποση µπορεί να προκαλέσει ερεθισµούς στο στοµάχι, εµετό, αναγούλα και διάρροια. - Αίσθηµα δηλητηρίασης, ανησυχίας, ζάλης και υπνηλίας. - Κίνδυνος µιας αναισθησίας. - Κίνδυνος τοξικής βλάβης των πνευµόνων σε περίπτωση αναρρόφησης του προϊόντος από το αναπνευστικό σύστηµα. - Βλάβες του ήπατος και των νεφρών είναι δυνατές. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τοξικές επιδράσεις περιβάλλοντος Οξεία τοξικότητα - Ψάρια, διάφορα είδη, LC50, 96 h, από mg/l - Ψάρια, Salmo gairdneri, LOEC, 96 h, 5,5 mg/l Σηµειώσεις: έµβρυα ψαριών - Οστρακόδερµα, Daphnia magna, EC50, 48 h, από mg/l Χρόνια τοξικότητα - Ψάρια, Poecilia reticulata, LC50, 14 Days, 295 mg/l 7/11

8 - Ψάρια, Pimephales promelas, NOEC, 8 Days, 357 mg/l - Φύκη, ιάφορα είδη, EC50, 96 h, > 662 mg/l Κινητικότητα - Αέρας, Σταθερά σύµφωνα µε το νόµο του Henry (Η) από hpa.m³/mol, 20 C Σηµειώσεις: Πολυ πτητικό. - Νερό, Εξατµίζεται., t1/2: < 1-48 h Συνθήκες: Συγκέντρωση: 1 ppm - Νερό, Εξατµίζεται., t1/2: από d Συνθήκες: Συγκέντρωση: 1 ppb - 1 ppm - έδαφος/ιζήµατα, log KOC:ca. 1,68 Συνθήκες: υπολογισµένη τιµή Σηµειώσεις: σηµαντική εξάτµιση και διήθηση Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης Αβιοτική αποικοδόµηση - Αέρας, έµµεση φωτοοξίδωση, t 1/2 = 180 d Αποτέλεσµα: ασήµαντη φωτόλυση Συνθήκες: ευαισθητοποιητής: ρίζες ΟΗ - Νερό, Υδρόλυση, t 1/2 > 1,5 y Αποτέλεσµα: µη σηµαντική υδρόλυση και φωτόλυση - Εδαφος Αποτέλεσµα: µη σηµαντική υδρόλυση Βιοαποικοδόµηση - αερόβια, Έχει εξετασθεί κατά: Αποικοδοµείται βιολογικά από µόνο του., Αναγκαίο βιοχηµικό οξυγόνο (BOD) από 5-26 %, 28 d Σηµειώσεις: Η βιολογική αποικοδόµηση είναι δύσκολη. - αναερόβια, t 1/2 = 11 d Συνθήκες: λάσπη βιολογικής επεξεργασίας - αερόβια, Έχει εξετασθεί κατά: Αποικοδοµείται βιολογικά από µόνο του., 100 %, 28 d Σηµειώσεις: Αποικοδοµείται βιολογικά από µόνο του υνατότητα βιοσυσσώρευσης - Συντελεστής βιολογικής: Ψάρια, Cyprinus carpio, Συντελεστής βιολογικής συγκέντρωσης (BCF), 42 d, 6,4-40 %0,025 mg/l - log POW < 3 Αποτέλεσµα: Καµία βιοσυσσώρευση Άλλες δυσµενείς επιπτώσεις - δεν υπάρχουν στοιχεία υνητικοί κίνδυνοι (περίληψη) - Οι πληροφορίες αναφέρονται για το κύριο συστατικό. -. ασθενή ανθεκτικότητα. - Ο κίνδυνος για το περιβάλλον είναι περιορισµένος λόγω των ακόλουθων ιδιοτήτων του προϊόντος: - µικρή τοξικότητα για υδατικούς οργανισµούς. - ιασπείρεται γρήγορα στον αέρα. - Αποικοδοµείται βιολογικά από µόνο του. - Καµία βιοσυσσώρευση. 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ) Αχρησιµοποίητο προΐόν - Σύµφωνα µε τις τοπικές και εθνικές νοµικές οδηγίες. - Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προµηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση. - ή 8/11

9 - Πρέπει να καεί σε εγκατάσταση καύσης, η οποία διαθέτει τις απαραίτητες άδειες των υπεύθυνων αρχών. - Η εγκατάσταση καύσεως πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε πλύση των απόβλητων αερίων για την εξουδετέρωση ή ανάκτηση του HCl Επεξεργασία της συσκευασίας - Άδεια δοχεία. - Εξουδετερώνεται σαν µη χρησιµοποιηµένο προΐόν. - Αν είναι δυνατό χρησιµοποιείτε τα καθορισµένα δοχεία, ώστε να αποφεύγετε (µειώνετε) τις επεξεργασίες. - ή - Το δοχείο πλύνεται µε δύσκολα πτητικό υδρογονάθρακα και το υγρό πλύσεως επεξεργάζεται όπως το προϊόν. 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ UN-No 1593 IATA-DGR Κατηγορία 6.1 Οµάδα συσκευασίας III δελτίο-icao Τοξικό Οικεία ονοµασία αποστολής: DICHLOROMETHANE IMDG Κατηγορία 6.1 Οµάδα συσκευασίας III δελτίο-imdg τοξικό Αριθ. HI/UN EmS: F-A, S-A Οικεία ονοµασία αποστολής: Μεθυλενοχλωρίδιο ADR Κατηγορία 6.1 Οµάδα συσκευασίας III δελτίο-adr/rid 6.1 Αριθ. HI/UN. 60/1593 Οικεία ονοµασία αποστολής: Μεθυλενοχλωρίδιο RID Κατηγορία 6.1 Οµάδα συσκευασίας III δελτίο-adr/rid 6.1 Αριθ. HI/UN. 60/1593 Οικεία ονοµασία αποστολής: Μεθυλενοχλωρίδιο 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Χαρακτηρισµός ΕK - Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγρφή: Dichloromethane - Κατάταξη και χαρακτηρισµός σύµφωνα µε την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ. Σύµβολο(α) Xn Επιβλαβές Φράση(εις)-R R40 Ύποπτο καρκινογένεσης. 9/11

10 Φράση(εις)-S S 2 Μακριά από παιδιά. S23 Μην αναπνέετε ατµούς. S24/25 Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια. S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια ιάφορες πληροφορίες - Χαρακτηρισµός ΕK Πληροφορία καταλόγου ραστηριότητα ελέγχου για τοξικές ουσίες (TSCA) Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) Canadian Domestic Substances List (DSL) Korean Existing Chemicals List (ECL) Λίστα EU υπάρχοντων χηµικών ουσιών (EINECS) Japanese Existing and New Chemical Substances (MITI List) (ENCS) Inventory of Existing Chemical Substances (China) (IECS) Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) New Zealand Inventory (in preparation) (NZ) : - Ολα τα συστατικά είναι στο σύνθετο κατάλογο µεταφοράς Άλλες οδηγίες - Εευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων, ΑΠΟΦΑΣΗ (2000/532/EK), Επικίνδυνο απόβλητο, Ο κωδικός αποβλήτου πρέπει να καθορισθεί από τον καταναλωτή, µε βάση το σκοπό χρήσεως του προϊόντος., Οι ακόλουθοι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να νοηθούν µόνο ως πρόταση: (Halogenated solvents and solvents mixes) 16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πληροφορία διοίκησης - Νέα έκδοση Το δελτίο αυτό ασφάλειας περιέχει αλλαγές του προτέρου στις παραγράφους : 15,16 - ιανέµετε τη νέα έκδοση στους πελάτες Κείµενο των R - φράσεων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2 - R40: Ύποπτο καρκινογένεσης. Αυτό το ελτίο Αφάλειας έχει προβλεφθεί µόνο για τις επιλεγµένες χώρες, στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιειθεί. Αυτό το ελτίο Ασφάλειας δεν έχει προβλεθεί π.χ. για τη χρήση ή τη διανοµή εντός της Βορείου Αµερικής. Σε ότι αφορά τα επίσηµα ελτία Ασφάλειας της Β. Αµερικής πρέπει να απευθυνθείτε προς τον αντιπρόσωπο της Solvay Αµερικής. 10/11

11 Οι πληροφορίες πού δίδονται ανταποκρίνονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεων και των εµπειριών µας µε το προϊόν και δεν είναι πλήρης. Αυτό ισχύει - αν δεν περιγράφεται κάτι άλλο - για το χαρακτηρισµένο προϊόν. Σε περίπτωση επαφής ή µίξεως µε άλλα προϊόντα πρέπει να εξετάζετε, αν είναι δυνατό να σχηµατισθούν και άλλοι νέοι κίνδυνοι. Ο χρήστης δεν ελευθερώνεται σε καµία περίπτωση από την υποχρέωση, να προσέχει όλες τις νοµικές, διοικητικές και ρυθµιστικές διαδικασίες σε σχέση µε το προϊόν που αφορούν την προσωπική υγιεινή όπως και την προστασία του πληθυσµού και του περιβάλλοντος. 11/11

Χηµική ονοµασία CAS-Αριθ. EK-Αριθ. Ταξινόµηση Συγκέντρωση [%] Αλιφατική αλκοόλη, αιθοξυλιοµένη 61827-42-7 Xi; R41 90

Χηµική ονοµασία CAS-Αριθ. EK-Αριθ. Ταξινόµηση Συγκέντρωση [%] Αλιφατική αλκοόλη, αιθοξυλιοµένη 61827-42-7 Xi; R41 90 Αυτό το ελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νοµικές απαιτήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK RUNNER SC 240 1/5 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν RUNNER SC 240 Κωδικός προϊόντος (UVP) 05302609 Χρήση εντοµοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 29-Μαρ- Αριθμός Αναθεώρησης 1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ονομασία προΐόντος Cat No. Συνώνυμα Προτινόμενη χρήση CM1017 Χημικές ουσίες εργαστηρίου Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Αυτό το ελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νοµικές απαιτήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/ΕK TELDOR 50 WG 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήμα κατατεθέν TELDOR 50 WG Κωδικός προϊόντος (UVP) 05419441 Εταιρεία Bayer Hellas AG 18-20 Sorou

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 SOLKANE 22 M HANS-BOECKLER-ALLEE 20 D HANNOVER

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 SOLKANE 22 M HANS-BOECKLER-ALLEE 20 D HANNOVER ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 SOLKANE 22 M 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Στοιχεία της ουσίας ή του μείγματος Ονομασία προΐόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

Χηµική ονοµασία CAS-Αριθ. EK-Αριθ. Ταξινόµηση Συγκέντρωση [%] Thifensulfuron-methyl 79277-27-3 N; R50 -R53 33,33

Χηµική ονοµασία CAS-Αριθ. EK-Αριθ. Ταξινόµηση Συγκέντρωση [%] Thifensulfuron-methyl 79277-27-3 N; R50 -R53 33,33 Αυτό το ελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νοµικές απαιτήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK CURZATE M 4/40 WG

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK CURZATE M 4/40 WG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Ονοµασία προΐόντος : Συνώνυµα : B10234381 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσµατος : µυκητοκτόνο Εταιρεία : Du Pont Agro

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK CONFIDOR FORTE 200 SL 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν CONFIDOR FORTE 200 SL Κωδικός προϊόντος (UVP) 05919835 Χρήση εντοµοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047 Αριθμός αναθεώρησης 1,00 Επεξεργάστηκε στις 10.09.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.10.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος 00900 / 00900P / 00902 Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Χηµική ονοµασία CAS-Αριθ. EK-Αριθ. Ταξινόµηση Συγκέντρωση [%] Rimsulfuron 122931-48-0 N; R51/53 50

Χηµική ονοµασία CAS-Αριθ. EK-Αριθ. Ταξινόµηση Συγκέντρωση [%] Rimsulfuron 122931-48-0 N; R51/53 50 Αυτό το ελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νοµικές απαιτήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμός Αναθεώρησης 0 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. J/2311/08 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK ETHREL AS 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν ETHREL AS Κωδικός προϊόντος (UVP) 05927242 Κωδικός προϊόντος AE F016382 00 SL40 A2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 19.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος : 10361-37-2 Αριθμός Ευρετηρίου: 056-004-00-8 Αριθ. EK: 233-788-1 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK CURZATE R WG

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK CURZATE R WG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Ονοµασία προΐόντος : Συνώνυµα : B10056754 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσµατος : µυκητοκτόνο Εταιρεία : Du Pont Agro

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: AROMA

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK ALIETTE 80 WG 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν ALIETTE 80 WG Κωδικός προϊόντος (UVP) 05921589 Χρήση µυκητοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 20.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 22-Μαρ- Αριθμός Αναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. R211667 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK PLURAL SL 200 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν PLURAL SL 200 Κωδικός προϊόντος (UVP) 06364284 Χρήση εντοµοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032 Αριθμός αναθεώρησης 2,01 Επεξεργάστηκε στις 12.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 12.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LCK 480 LUMIStox Leuchtbakterientest/Luminescent Bacteria Sample cuvette, 1/3 Ημερομηνία έκδοσης: 18.12.2012 Αριθμός προΐόντος: LCK480-1 Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος LH2105 Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος Συνθετικό ψυχρού πολυμερισμού Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό υγρό γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ: 210 2701500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK EQUATION PRO WG

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK EQUATION PRO WG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Ονοµασία προΐόντος : Συνώνυµα : DPX-KX007 WG, Iteral, B10474623 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσµατος : µυκητοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση 52192 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : Ονομασία της ουσίας : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 23-Ιαν- Αριθμός Αναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. DB1049 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΥΡIMAΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Φυσικοί/χηµικοί : Πολύ εύφλεκτο. κίνδυνοι Κίνδυνοι για την : εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. ανθρώπινη υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια.

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά.

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά. Ταυτότητα του προϊόντος Εμπορική επωνυμία Κωδικός Προϊόντος Τύπος προϊόντος Χρήση Προσδιορισμός εταιρείας Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης : Gel : Guardian EVO 3 GEL : 9831 : Καθαριστικό προϊόν. : Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΑΣΦΑΛΤΟΣ 85/25 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK LARVIN WG 80 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν LARVIN WG 80 Κωδικός προϊόντος (UVP) 05927390 Κωδικός προϊόντος (EXP) 06297A Προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 12-Δεκ-1997 Αριθμός Αναθεώρησης 6 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. A/1565/05 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 107/2006 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK RONSTAR 25 EC 1/8 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν RONSTAR 25 EC Κωδικός προϊόντος (UVP) 05932203 Χρήση ζιζανιοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Καρτέλα ασφαλείας της 08/02/2007, έκδοση 2 η. 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία: ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΦΑΝΕΣ Εµπορικός κωδικός: FΡ271 Είδος προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CLOVER PENETRATING OIL Κατασκευαστής: CLOVER Ροδόπης 116 - Πειραιάς Tηλέφωνο επείγουσας αναγκης: 21046120

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK MELODY COMPACT WP 24,5 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν MELODY COMPACT WP 24,5 Κωδικός προϊόντος (UVP) 05440254 Χρήση µυκητοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102035

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102035 Αριθμός αναθεώρησης 3,01 Επεξεργάστηκε στις 08.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 08.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 6 PATTEX HOTSTICKS ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ Αριθµός Α : 43178 Αναθεώρηση: 05.03.2012 Ηµεροµηνία εκτύπωσης:: 23.08.2013 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο ασφάλειας 1. ΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ελτίο ασφάλειας 1. ΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ελτίο ασφάλειας 1. ΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Αριθµός προΐόντος 59895 Ονοµασία προΐόντος Proteinase K Στοιχεία της εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα