ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN COASTAL ORGANOSEDIMENTARY FORMS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN COASTAL ORGANOSEDIMENTARY FORMS"

Transcript

1 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πρακτικά, Τόμος Ι ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ οργανοϊζηματογενεις ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ντίλη Ν., Τριανταφυλλάκη Σ., Πετροχείλου Μ., Λαδάκης Μ., Δασενάκης Μ. Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο προσδιορισμός πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ), σε δείγματα οργανοϊζηματογενών σχηματισμών. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των ΠΑΥ από τα ιζήματα ήταν η εκχύλιση με συσκευή Soxhlet, ακολουθούμενη από καθαρισμό με χρωματογραφία προσρόφησης με silica gel και παραλαβή με διάλυμα n-c 6 : CH 2. Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός έγινε με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC), με ανιχνευτή φωτοδιόδων (PDA) και φθορισμομετρικό ανιχνευτή (FLD). Γενικά οι συγκεντρώσεις των ΠΑΥ είναι μεγαλύτερες τους χειμερινούς μήνες, ενώ ανάμεσα στις τρεις στιβάδες των σχηματισμών, αυτή με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις είναι το υπόστρωμα. Λέξεις κλειδιά: ΠΑΥ, Soxhlet, HPLC, FLD. DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN COASTAL ORGANOSEDIMENTARY FORMS Ntili N., Triantafyllaki S., Petrochilou M., Ladakis M., Dassenakis M. Chemistry Dptm, National and Kapodistrian University of Athens, Abstract The aim of this work was the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in organosedimentary forms. The technique used for the analysis of PAHs in the sediment samples was Soxhlet extraction, followed by silica gel clean-up and finally elution with n-c 6 : CH 2. The samples were analyzed by High Performance Liquid Chromatography with photodiode array and fluorescence detectors (HPLC PDA/FLD). Generally, the concentrations of PAHs were higher during the winter. Moreover, from the three layers of organosedimentary forms analysed, the sublayer contained the highest concentrations of PAHs. Keywords: PAH, Soxhlet, HPLC, FLD. 1. Εισαγωγή Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) είναι οργανικές ενώσεις μεγάλου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος εξαιτίας της καρκινογόνου και μεταλλαξιογόνου δράσης τους και της συχνότητας με την οποία εμφανίζονται στο περιβάλλον. Προέρχονται από φυσικές πηγές (πυρκαγιές δασών, εκρήξεις ηφαιστείων) και ανθρώπινες δραστηριότητες (ατελής καύση ορυκτών καυσίμων, παραγωγή κωκ, βιομηχανικές διεργασίες, οχήματα). 16 από τις παραπάνω ενώσεις περιλαμβάνονται από την EPA (US Environmental Protection Agency) στη λίστα των κυριότερων ρύπων. (EPA 1996, UNEP/WHO 1995). Στην παρούσα εργασία προσδιορίστηκαν οι 16 αυτοί ΠΑΥ σε παράκτιους οργανοϊζηματογενείς σχηματισμούς οι οποίοι παρατηρούνται ορισμένες φορές σε παράκτια περιβάλλοντα με αβαθή ήρεμα και θερμά νερά. Οι οργανοϊζηματογενείς αυτές δομές προέρχονται από παγίδευση ή/ και συγκόλληση καθιζάνοντος λεπτόκοκκου υλικού λόγω της ανάπτυξης και μεταβολικής δραστηριότητας φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών, κυρίως κυανοβακτηρίων. Η επαναλαμβανόμενη αυτή διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας στιβάδας που αποτελείται -245-

2 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume Ι από επάλληλες στρώσεις κυανοβακτηρίων συνολικού πάχους της τάξης των χιλιοστών του μέτρου. Κάτω από τη στιβάδα αυτή, επικρατούν ανοξικές συνθήκες λόγω έλλειψης οξυγόνου και αποσύνθεσης παλαιοτέρων στιβάδων κυανοβακτηρίων. Η υποκείμενη αυτή στιβάδα έχει πάχος περί τα 5 cm, είναι μαύρου χρώματος και έχει έντονη οσμή υδροθείου. Η τρίτη στιβάδα είναι το υπόστρωμα, το οποίο αποτελεί το υπόβαθρο του ιζήματος. (Λεοντάρης, 1992) (Εικ. 1). Εικ. 1: Η δομή των οργανοϊζηματογενών σχηματισμών. 2. Μεθοδολογία 2.1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ Δειγματοληψίες έγιναν τη θερινή και χειμερινή περίοδο στην Αττική, στις περιοχές Άγιος Νικόλαος Αναβύσσου και Μαρίκες Ραφήνας και στο νομό Λασιθίου, στις περιοχές Καραβόπετρα Σητείας (Κρητικό πέλαγος) και Μαύρος Κόλυμπος Ιεράπετρας (Λιβυκό πέλαγος). Οι παραπάνω περιγραφέντες οργανοϊζηματογενείς σχηματισμοί εντοπίζονται επί των ακτολίθων των περιοχών αυτών. Τα δείγματα, συλλέχθηκαν προσεκτικά με σπάτουλα έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η στρωμάτωση και ακολούθησε διαχωρισμός των στιβάδων με τη βοήθεια νυστεριού. Τα διαχωρισμένα δείγματα τοποθετήθηκαν στην κατάψυξη για να λυοφιλοποιηθούν στη συνέχεια. 2.2 ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΥ Η εκχύλιση των ΠΑΥ έγινε με τη βοήθεια συσκευής Soxhlet. Χρησιμοποιήθηκαν 2gr από κάθε δείγμα και η εκχύλιση έγινε με 150ml CH 2 : 50ml n-c 6. Πριν την εκχύλιση προστέθηκε γνωστή ποσότητα 6-μεθυλοχρυσενίου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικό πρότυπο. Η εκχύλιση διαρκούσε ώρες. Στο εκχύλισμα έγινε αλλαγή του διαλύτη σε n-c 6 και συμπύκνωση στο 0,5ml περίπου με τη χρήση περιστροφικού συμπυκνωτήρα. Ο καθαρισμός του δείγματος πραγματοποιήθηκε με χρωματογραφία προσρόφησης, με 3gr silica gel 60 (0,063 0,200mm). Αρχικά, έγινε έκπλυση του δείγματος με 10ml n-c 6, ενώ η παραλαβή των ΠΑΥ από τη στήλη έγινε με διάλυμα n-c 6 : CH 2 1:1, οπότε και τελικά παρελήφθησαν 7ml διαλύματος. Τέλος, το εκχύλισμα εξατμίστηκε μέχρι ξηρού σε ήπιο ρεύμα αζώτου και οι ΠΑΥ επαναδιαλυτοποιήθηκαν με 300μl ακετονιτριλίου HPLC. Οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν n-εξάνιο, διχλωρομεθάνιο και ακετονιτρίλιο HPLC. (EPA Method 3630C, Chen et al., 2004, Martinez et al., 2004, Song et al., 2002)

3 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πρακτικά, Τόμος Ι 2.3 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Για την ανάλυση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC), με ανιχνευτή φωτοδιόδων (PDA) και φθορισμομετρικό ανιχνευτή (FLD). Με τον ανιχνευτή φωτοδιόδων έγινε κυρίως ο ποιοτικός προσδιορισμός των ΠΑΥ στο δείγμα, ενώ για τον ποσοτικό προσδιορισμό χρησιμοποιήθηκε κυρίως ο φθορισμομετρικός ανιχνευτής, λόγω λιγότερων παρεμποδίσεων. Για το διαχωρισμό, εφαρμόστηκε ισοκρατική έκλουση (με ακετονιτρίλιο και νερό HPLC) και χρονικός προγραμματισμός μήκους κύματος φθορισμού. Σχεδιάστηκαν καμπύλες αναφοράς για κάθε προσδιοριζόμενη ουσία, ενώ η διόρθωση των αποτελεσμάτων ως προς το ποσοστό ανάκτησης έγινε με τη βοήθεια εσωτερικού προτύπου, του 6-μεθυλοχρυσενίου. (Miege et al., 2003, Rodriguez et al., 2000, Telli-Karakoc et al., 2002). Οι 16 ΠΑΥ οι οποίοι προσδιορίστηκαν είναι οι: ακεναφθένιο (ace), ακεναφθυλένιο (acy), ανθρακένιο (ant), βενζο(a)ανθρακένιο (baa), βενζο(g,h,i)περυλένιο (bzp), βενζο(a)πυρένιο (bap), βενζο(b) φλουορανθένιο (bbf), βενζο(k)φλουορανθένιο (bkf), διβένζο(a,h)ανθρακένιο (dba), ινδενο(1,2,3-cd) πυρένιο (ind), ναφθαλένιο (nap), πυρένιο (pyr), φαινανθρένιο (phe), φλουορανθένιο (flu), φλουορένιο (fla) και χρυσένιο (chr). Ο μόνος ΠΑΥ που δεν ανιχνεύτηκε με το φθορισμομετρικό ανιχνευτή ήταν το ακεναφθυλένιο, το οποίο φθορίζει ελάχιστα. Τα όρια ανίχνευσης του φθορισμομετρικού ανιχνευτή κυμαίνονται από 1,6 ng/ml, τιμή που αντιστοιχεί στο βενζο[k]φλουορανθένιο, μέχρι 2,9 ng/ml, τιμή που αντιστοιχεί στο ινδενο[1,2,3-cd] πυρένιο. 3. Αποτελέσματα Παρακάτω δίδονται πίνακες με τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές των 16 ΠΑΥ που βρέθηκαν στις περιοχές δειγματοληψίας σε κάθε στιβάδα κατά τη διάρκεια ενός έτους (Πίν. 1, Πίν. 2), όπου το όριο ανίχνευσης αναφέρεται ως LOD και το όριο ποσοτικοποίησης ως LOQ. Πίνακας 1: Ελάχιστες και μέγιστες συγκεντρώσεις (ppb) κατά τη διάρκεια ενός έτους στις τρεις στιβάδες. ΠΑΥ Ανάβυσσος Ραφήνα (θερινή περίοδος) επιφανειακή ανοξική υπόστρωμα επιφανειακή ανοξική υπόστρωμα nap <LOD <LOD <LOD-14,4 <LOD <LOD <LOD acy <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD flu <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD ace 3,0-20,7 <LOD-14,3 <LOD-7,6 4,5 3,1 1,4 phe 10,4-76,4 7,8-67,4 7,4-30,1 9,8 9,3 14,3 ant <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD fla <LOD-6,6 6,2-53,0 5,9-9,3 6,7 6,8 10,2 pyr 8,4-10,5 7,3-48,0 7,1-8,3 6,7 6,7 7,1 baa <LOD-1,4 1,5-9,1 <LOQ-2,4 1,8 1,3 2,1 chr <LOD-6,1 <LOD-5,9 <LOD-8,7 4,1 1,5 7,2 bbf <LOD-1,5 <LOD-1,3 1,4-2,8 2,3 2,9 2,8 bkf <LOD-1,3 1,3-13,1 <LOD-1,5 1,4 1,6 2,6 bap 1,6-2,1 1,7-6,5 <LOD-1,4 1,5 1,8 3,2 dba <LOQ <LOD-1,2 <LOD <LOD <LOQ <LOD ind 3,9-4,8 4,6-8,2 <LOD-2,9 10,0 4,5 9,2 bzp <LOD-2,7 2,2-10,6 3,6-4,1 4,0 4,6 5,7-247-

4 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume Ι Πίνακας 2: Ελάχιστες και μέγιστες συγκεντρώσεις (ppb) κατά τη διάρκεια ενός έτους στις τρεις στιβάδες. ΠΑΥ Καραβόπετρα Μαύρος Κόλυμπος επιφανειακή ανοξική υπόστρωμα επιφανειακή ανοξική υπόστρωμα nap <LOD-1,7 3,2-6,4 <LOD-3,4 <LOD <LOD-1,4 <LOD-4,8 acy <LOD-40,9 <LOD-17,6 <LOD <LOD <LOD <LOD-10,0 flu <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD ace 2,1-4,9 2,7-20,6 <LOD-2,8 4,5-4,8 3,5-10,6 1,5-6,1 phe 12,6-13,5 11,0-11,9 <LOD-17,3 15,9-23,1 14,6-18,8 20,1-30,5 ant <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD fla 6,6-7,2 6,4-6,8 <LOD-6,9 9,2-21,8 10,7-36,5 5,4-52,8 pyr 5,9-6,9 5,4-10,9 <LOD-6,4 6,8-12,1 7,2-21,6 3,5-27,5 baa <LOQ <LOD <LOD 1,0-1,9 <LOD-4,1 <LOD-3,6 chr <LOD <LOQ <LOD 3,3-5,7 17,2-25,5 <LOD-66,6 bbf <LOQ <LOQ <LOD <LOD-2,1 3,5-7,5 1,2-21,3 bkf <LOD-1,0 <LOQ <LOQ <LOD-1,6 1,8-3,5 1,0-10,8 bap 0,7-1,1 <LOQ <LOD 0,8-1,5 1,1-2,2 0,8-4,4 dba <LOQ <LOQ <LOD <LOD <LOQ <LOD-0,9 ind <LOD <LOQ <LOD 1,8-1,8 2,7-5,2 <LOD-7,4 bzp <LOQ <LOQ <LOQ 1,6-2,9 2,7-4,0 1,3-8,9 4. Συμπεράσματα - Συζήτηση Οι ΠΑΥ είναι ενώσεις που επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες και από την ύπαρξη μικροοργανισμών. Οι κύριες διεργασίες που οδηγούν στην απομάκρυνσή τους από την υδάτινη στήλη είναι η φωτόλυση, η εξάτμιση, η υδρόλυση, η βιοαποδόμηση, η βιοσυσσώρευση, η φωτοοξείδωση, η προσρόφηση στα αιωρούμενα σωματίδια και η καταβύθιση αυτών στο ίζημα. Κάθε μια από τις παραπάνω διεργασίες επιδρά με διαφορετικό βαθμό σε κάθε ΠΑΥ. Σε γενικές γραμμές, οι μικρού μοριακού βάρους ΠΑΥ, δηλαδή αυτοί με τον μικρότερο αριθμό δακτυλίων, φωτολύονται ευκολότερα από τους μεγαλύτερους, ενώ οι δεύτεροι προσροφώνται ισχυρότερα στα αιωρούμενα σωματίδια, τους μικροοργανισμούς και τα ιζήματα. (Neff, 1979, ATSDR, 1995). Τοιουτοτρόπως, στα ιζήματα που μελετήθηκαν ανιχνεύτηκαν κυρίως οι μεσαίου και μεγαλύτερου μοριακού βάρους ΠΑΥ, αφού οι μικρότεροι παραμένουν στο νερό όπου κατά ένα μεγάλο βαθμό φωτολύονται, βιοαποδομούνται ή και εξατμίζονται. Περαιτέρω, από τις τρεις στιβάδες των σχηματισμών, αυτή που παρουσίασε τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ΠΑΥ είναι το υπόστρωμα. Η στιβάδα αυτή είναι η λιγότερο εκτεθειμένη, άρα και αυτή που επηρεάζεται λιγότερο από τις καιρικές συνθήκες. Οι μικρότερες συγκεντρώσεις γενικά εμφανίζονται στην επιφανειακή στιβάδα, παρά το ότι αυτή επηρεάζεται άμεσα από τη θαλάσσια ρύπανση, αφού εκεί λαμβάνει χώρα η φωτοδιάσπαση και η επαναδιαλυτοποίηση των ΠΑΥ στο νερό. Στην Εικόνα 2 1 παρουσιάζεται η κατανομή των ΠΑΥ στις στιβάδες του οργανοϊζηματογενούς σχηματισμού της περιοχής της Ραφήνας, στη δειγματοληψία του Αυγούστου

5 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πρακτικά, Τόμος Ι Εικ. 2: Κατανομή των ΠΑΥ στις τρεις στιβάδες του οργανοϊζηματογενούς σχηματισμού. Στην Εικόνα 3 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στην επιφανειακή στιβάδα των οργανοϊζηματογενών σχηματισμών της περιοχής του Μαύρου Κόλυμπου, τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο. Όπως ήταν αναμενόμενο, τη θερινή περίοδο οι συγκεντρώσεις ήταν γενικά μικρότερες, λόγω αυξημένης ηλιοφάνειας και θερμοκρασίας. Εικ. 3: Συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στην επιφανειακή στιβάδα των δειγμάτων του Μαύρου Κόλυμπου τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο. Παράλληλα με τα ιζήματα, προσδιορισμοί τον ΠΑΥ έγιναν, για συγκριτικούς λόγους, και στο θαλασσινό νερό των περιοχών που μελετήθηκαν. Στα δείγματα αυτά βρέθηκαν πολύ μικρές συγκεντρώσεις (της τάξης των ppt) των ΠΑΥ μικρού και μεσαίου μοριακού βάρους το χειμώνα, ενώ οι συγκεντρώσεις ήταν ακόμα μικρότερες το καλακαίρι. (Ντίλη, 2006). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι οργανοϊζηματογενείς σχηματισμοί συσσωρεύ

6 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume Ι ουν τους ΠΑΥ μεσαίου και μεγάλου μοριακού βάρους, αφού αυτοί προσροφώνται ευκολότερα στα αιωρούμενα σωματίδια και καταβυθίζονται στο ίζημα. 5. Ευχαριστίες Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. 6. Βιβλιογραφικές Αναφορές ATSDR, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Department of Health & Human Services, Toxicological Profile for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Chen, B., Xuan, X, Zhu, L., Wang, J., Gao, Y., Yang, K., Shen, X. & Lou, B., Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface waters, sediments and soils of Hangzhoo City, China. Water Research 38: EPA METHOD 3630C, Dec Silica Gel Cleanup, Revision 3. Martinez, E.,Gros, M., Lacorte, S. & Barcelo, D., Simplified procedures for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in water, sediments and mussels. Journal of Chromatography A, 1047: Miege, C., Dugay, J. & Hennion, M.C., Optimization, validation and comparison of various extraction techniques for the trace determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in sewage sludges by liquid chromatography coupled to diode-array and fluorescence detection. Journal of Chromatography A, 995: Neff, J.M., Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Aquatic Environment: Sources, Fates and Biological Effects. Applied Science Publishers Ltd., Essex, England. 262 p. Rodriguez, J.J.S. & Sanz, C.P., Fluorescence techniques for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in marine environment: an overview. Analysis, 28, N 8, EDP Sciences, Viley-VCH. Song, Y.F., Jing, X., Fleischmann, S. & Wilke, B.-M., Comparative study of extraction methods for the determination of PAHs from contaminated soils and sediments. Chemosphere 48 (2002) Telli-Karakoc, F., Tolun, L., Henkelmann, B., Klimm, C., Okay, O. & Schramm, K.W., Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and polychlorinated diphenyls (PCBs) distributions in the Bay of Marmara Sea: Izmit Bay. Environmental Pollution 119: UNEP/WHO, Assessment of the state of pollution in the Mediterranean Sea by carcinogenic, mutagenic and teratogenic substances. MAP Technical Reports Series No. 92. UNEP, Athens, 238 pp. Λεοντάρης, Σ.Ν., Εισαγωγή στην ωκεανογραφία, Αθήνα. Ντίλη, Ν., Μελέτη Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε παράκτιους οργανοϊζηματογενείς σχηματισμούς με τη χρήση χρωματογραφικών τεχνικών, Ερευνητική εργασία διπλώματος ειδίκευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΦΕΝΑΝΘΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μαρία Κάτζιη Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PRESENT TROPHIC STATE EVALUATION OF LAKE TRICHONIS - COMPARISON WITH PREVIOUS DATA

PRESENT TROPHIC STATE EVALUATION OF LAKE TRICHONIS - COMPARISON WITH PREVIOUS DATA 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ντούλκα Ε., Κεχαγιάς Γ. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795)

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) Γαληνού - Μητσούδη Σ., Πασπαλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ N. Σταµάτης 1,2,. Χελά 3, I. Kωνσταντίνου 1* 1 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Παυλίδου Α., Ρουσελάκη Ε. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, aleka@hcmr.gr, erousel@hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων Τυράκης Μιχάλης Εξεταστική επιτροπή: Πασαδάκης Νικόλαος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

concentration of DISSOLVED heavy metals at the elefsis gulf

concentration of DISSOLVED heavy metals at the elefsis gulf ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΕΝΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟν ΚΟΛΠΟ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Βαββάς Δ. 1, Παπαδάτος Π. 1, Θεοχαράτος Γ. 1, Μαυράκης Α.

Διαβάστε περισσότερα

Sigala K., Papageorgiou N., Karakassis I. Marine Ecology Lab, Biology Dptm., University of Crete, 71409 Heraklion, Greece, karakassis@biology.uoc.

Sigala K., Papageorgiou N., Karakassis I. Marine Ecology Lab, Biology Dptm., University of Crete, 71409 Heraklion, Greece, karakassis@biology.uoc. 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΒΑΘΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΣΤΑΚΟΣ) Σιγάλα Κ., Παπαγεωργίου Ν., Καρακάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ «SEA DIAMOND» ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΑΘΗΝΙΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ «SEA DIAMOND» ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΑΘΗΝΙΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΒΙΟΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΒΙΟΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΩΠΟΥ ΑΧΙΝΟΥ PARACENTROTUS LIVIDUS

ΒΑΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΩΠΟΥ ΑΧΙΝΟΥ PARACENTROTUS LIVIDUS 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΒΑΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΩΠΟΥ ΑΧΙΝΟΥ PARACENTROTUS LIVIDUS Σταμάτης Ν. 1, Στεργίου Δ. 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πειραματικός προσδιορισμός συντελεστών οκτανόλης νερού με χρήση υγρής μικροεκχύλισης» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 21: Ποιότητα των φυσικών υδάτων και διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα

Δράση 21: Ποιότητα των φυσικών υδάτων και διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 1 (2012): 33-42. http://www.jodysseus.gr υδάτων και διαχείριση σε ευαίσθητα νησιωτικά Διονύσιος Κουλουγλιώτης, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis suecica

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis suecica 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα Εργασίας 4 & 5

Πακέτα Εργασίας 4 & 5 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεώργιος Μήλτσιος ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της επίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ψυλλάκη Ε. 1, Μαντζαβίνος. 1, Ανδρεαδάκης Α. 2, Τζίµας Α. 2, Μαµάης. 2, Αγγελόπουλος Μ. 3 και Καλογεράκης Ν. 1* 1 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πετρακάκης Μ.Ι. 1, Κελέσης Α.Γ. 1, Τζουµάκα Π.Ν. 1, Ζουµάκης Ν. 2, Κασσωµένος Π. 3, Κανελλοπούλου Ζ. 1, Τσακνιά Α. 1 και Κούτσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚων ΟΜΟΙΩΜΑΤων

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚων ΟΜΟΙΩΜΑΤων 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Ζαμπάρας Μ. 1, Γιάννη Α. 1, Παπαδάς Ι. 1, Δεληγιαννάκης Ι. 1, Ζαχαρίας Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο

ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 73 ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο Τσομπάνογλου Κ., Τσιραμπίδης Α., Αλμπανάκης Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΛΟΙΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ MERLOT, CABERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ : Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για τον Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα)

εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα) εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα) Κλαουδάτος Δ., Κονίδης Α., Γλυκοκόκκαλος Σ., Παπακωνσταντίνου Κ. Ινστιτούτο Θαλλάσιων Βιολογικών Πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΑΣ Ελένη Τρύφων κ αι Εύα Π απαστεργιάδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 Το

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 2: Παρακολούθηση

Δράση 2: Παρακολούθηση ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Συντονισμένες Δράσεις για τη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης του Στρυμονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ME ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LASER ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Χαραλάμπους Νικολίνα

Διαβάστε περισσότερα