Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών -ΕΠΕΡ- Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών -ΕΠΕΡ- Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος»"

Transcript

1 Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών -ΕΠΕΡ- Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» Προϊστάµενος: ρ.. Αθανάσιος Στούµπος, Ερευνητής A

2 Ερευνητικές ραστηριότητες Ανάπτυξη λογισµικού για την ανάλυση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και εκπόνηση Περιβαλλοντικών µελετών, πλήρως εναρµονισµένων µε τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία ατµοσφαιρικής διάχυσης αερίων ρύπων (φωτοχηµική ρύπανση, αδρανείς ρύποι, ραδιενεργοί ρύποι) πάνω από πολύπλοκες τοπογραφίες, σε αστικές και σε µεγαλύτερης κλίµακας περιοχές ( π.χ. λεκάνη της Μεσογείου, Βόρεια Θάλασσα κτλ.). ατµοσφαιρικής διάχυσης αερίων πυκνότερων του αέρα που προέρχονται από βιοµηχανικά ατυχήµατα, σε οποιεσδήποτε συνθήκες έκλυσης και τοπογραφίας (π.χ. τοξικά). ατµοσφαιρικής διάχυσης εύφλεκτων αερίων σε περιπτώσεις διάχυσης (ατυχήµατα) σε κλειστούς χώρους (τούνελ, γκαράζ), αστικούς δρόµους και υπαίθριους χώρους. επιφανειακής απορροής και διήθησης στο έδαφος υδατοδιαλυτών ραδιενεργών ρύπων.

3 Ερευνητικές ραστηριότητες Αναλύσεις & Εκτιµήσεις Περιβαλλοντικών Ρύπων και Παροχή Υπηρεσιών σε Εργα-στηριακές Μετρήσεις Ποιότητας Αέρα Προσδιορισµός αέριων οργανικών πτητικών ενώσεων (VOC) στην ατµόσφαιρα και σε εσωτερικούς χώρους. Προσδιορισµός και εκτίµηση δεικτών ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Μετρήσεις αιωρουµένων σωµατιδίων PM10 και ΡΜ2,5 στα πλαίσια του CEN (TC264 Air Quality) ) και συσχέτισή τους µε άλλους δείκτες ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Μετρήσεις Εκποµπών ολικών ή και επιλεγµένων πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) σε καµιναέρια. Προσδιορισµός αέριων θειούχων ρύπων. Συνεχή καταγραφή µετεωρολογικών δεδοµένων. Βιογενείς εκποµπές. Περιβαλλοντική αναλυτική χηµεία. Προσδιορισµός βαρέων µετάλλων και ΠΑΥ σε αιωρούµενα σωµατίδια (αεροζόλ).

4 Ερευνητικές ραστηριότητες Συλλογή,, πιστοποίηση και διαχείριση µετεωρολογικών δεδοµένων οριζόντιας και κατακόρυφης ταχύτητας και διεύθυνσης ανέµου θερµοκρασίας και υγρασίας του ατµοσφαιρικού αέρα ισοζυγίου ακτινοβολίας υπεριώδους ακτινοβολίας βροχόπτωσης θερµοκρασίας εδάφους

5 Data Loggers Α) Συστηµατα Καταγραφης PC καρτα USB/PCI (π.χ.( USB /USB-6211) Hard disc για (back-up) Καταγραφή ανά λεπτό Β) Κεντρική µονάδα PC Data storage and handling SCADA Web interface Περιορισµένη πρόσβαση στα δεδοµένα

6 Data transfer GSM network Μηνιαίο κόστος WiFi Μικρό λειτουργικό κόστος Εύκολη και αποµακρυσµένη διαχείριση ΤΕ Κ Ν. Κοζάνης Wireless Broadband Network at 108Mbps

7 Ερευνητικές ραστηριότητες Παροχή εξειδικευµένων συµβουλών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε περιβαλλοντικά ζητήµατα Περιβαλλοντικές µελέτες σε εναρµόνιση µε την Κοινοτική Οδηγία 85/317/EEC και Οδηγία Seveso 82/501/EEC. Παροχή εξειδικευµένων συµβουλών σε συγκεκριµένα περιβαλλοντικά θέµατα. ιάθεση λογισµικού για εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και µελέτες ενεργειακών διεργασιών σε εναρµόνιση µε την Κοινοτική Οδηγία 85/317 EEC. Περιβαλλοντικές εφαρµογές Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. Υπολογισµοί και ανάλυση ασφάλειας και κινδύνου σε περιπτώσεις εκλύσεων τοξικών ή και εύφλεκτων αερίων στη βιοµηχανία, σε γκαράζ,, κατά την µεταφορά αυτών σε τούνελ ή αστι-κούς δρόµους. Μετεωρολογικές µετρήσεις, εναρµόνιση µε DIN 43760B, Standards και Τεχνικές Οδηγίες Γερµανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

8 Ερευνητικές ραστηριότητες Παροχή εξειδικευµένων συµβουλών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε περιβαλλοντικά ζητήµατα Μετρήσεις αέριας ρύπανσης, εναρµόνιση µε ISO DIS-7996, EPA Designation EQQA Αναλύσεις αέριας ρύπανσης, σύµφωνα µε τις µεθόδους ΕΡΑ 8310, ΕΡΑ Τ0-1, ΕΡΑ Τ0-11 και ΕΡΑ ΤΟ-15. Μετρήσεις Εκποµπών, ολικών ή / και επιλεγµένων πτητικών οργανικών ν ενώσεων (VOC) σε καµιναέρια. Επί τόπου ανίχνευση τοξικών ενώσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μετρήσεις σωµατιδιακής ύλης (PM10, PM2.5). Χηµική ανάλυση αιωρουµένων σωµατιδίων για βαρέα µέταλλα και ΠΑΥ (Πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες) και συσχέτισή τους µε τους άλλους δείκτες ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ε&Α σε θέµατα συνεισφοράς της βιογενούς συνιστώσας στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και τη αστική ρύπανση για την διαµόρφωση πολιτικής σε αυτό τον τοµέα. Απογραφή ανθρωπογενών και βιογενών εκποµπών σε επίπεδο χώρας, πόλης, νοµού. Ασφάλεια ενεργειακών συστηµάτων υδρογόνου. Χαρακτηρισµός νανο-πορωδών υλικών (φίλτρα, µεµβράνες, άνθρακας, κεραµικά και δοµικά υλικά, γεω-υλικά κλπ). Προσοµοίωση ταµιευτήρων (υδρολογία, ανάκτηση υδρογονανθράκων).

9 Ερευνητικές ραστηριότητες Μεταφορά µάζας και θερµότητας σε πορώδη υλικά Αποθήκευση υδρογόνου σε στερεά υλικά µε εφαρµογές στη βιοµηχανία οχηµάτων. ιαδικασίες µεταφοράς ρύπων µεµβράνες διαχωρισµού αερίων). σε πορώδη υλικά (έδαφος, φίλτρα και Ανάκτηση υδρογονανθράκων (πετρελαίου) από υπόγειους ταµιευτήρες. Προσοµοίωση ταµιευτήρων πετρελαίου/αερίου. Χαρακτηρισµός δοµών που είναι πορώδεις. Πολυφασική µεταφορά σε πορώδη υλικά. Στοχαστική ανακατασκευή για διφασικά µέσα. Προσοµοίωση της ροής και διάχυσης σε ανακατασκευασµένα µέσα και ελεγχόµενα συστήµατα έκλυσης. Ελεγχόµενη αποδέσµευση δραστικών ουσιών και τη διαδερµική χορήγηση φαρµάκων

10 Μελέτη επιπτώσεων από την χρήση CO 2 και αερίων του θερµοκηπίου Καταγραφή πηγών CO 2 και ΑΦΘ Εφαρµογή µοντέλων διασποράς και επιπτώσεων (radiative( transfer models) Εκτίµηση δυναµικού πλανητικής θέρµανσης και κλιµατικών επιπτώσεων Προτάσεις αντιµετώπισης

11 Υποδοµή Λογισµικό Εφαρµογές GIS προσοµοίωση τοπογραφίας και προσοµοίωση δοµηµένης τοπογραφίας προγνωστική και διαγνωστική προσοµοίωση µετεωρολογικών παραµέτρων (ADREA-Ι, ADREA-diagnostic diagnostic,, MM5) ατµοσφαιρική διασπορά ρύπων αδρανών, πυκνότερων του αέρα, διφασικών, ραδιενεργών (DIPCOT (DIPCOT,, ADREA-HF, ADREA- dispersion) ατµοσφαιρική διασπορά φωτοχηµικών ρύπων (Urban( Airshed Model-UAM, C-MAQ) C προσοµοίωση ροής σε πορώδη υλικά και εδάφη, πρόβλεψη σχετικών ιδιοτήτων ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού συστήµατος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις πυρηνικών ατυχηµάτων RODOS.

12 Υποδοµή Μετρήσεις Κινητή µονάδα µέτρησης ατµοσφαιρικών ρύπων και µετεωρολογικών παραµέτρων, Μετεωρολογικό ιστό 84 m τεσσάρων µετρητικών επιπέδων. Το ΕΠΕΡ διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο για µετρήσεις οργανικών ρύπων, µε αυτόµατους δειγµατολήπτες και όργανα αναλυτικής χηµείας υψηλής ακρίβειας όπως GC/FID και GC/MS εφοδιασµένα µε θερµοεκροφητή,, HPLC και GC/FPD. Πιο συγκεκριµένα, η εργαστηριακή υποδοµή αποτελείται από τα εξής: Αέριος χρωµατογράφος τύπου Varian Star 3400, µε ανιχνευτή φασµατογράφο µά-ζας Αέριος χρωµατογράφος τύπου Hewlett-Packard Series 5900, µε ανιχνευτή FID. Αέριος χρωµατογράφος τύπου Varian Star 3400, µε ανιχνευτή FPD. Φορητός αέριος χρωµατογράφος PE PHOTOVAC µε ανιχνευτή PID Σύστηµα υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) Waters,, µε ανιχνευτή UV και φθορισµού Σύστηµα θερµοεκρόφησης CHROMPACK. Σύστηµα θερµοεκρόφησης CDS- CAM.

13 Υποδοµή Μετρήσεις Αναλυτικούς ζυγούς (2), µε 4 και 6 δεκαδικά ψηφία Αντλίες χαµηλής ροής ( ml/min min) Αντλίες ηλεκτρονικές χαµηλής ροής ( L/min min) Αντλία υψηλής πίεσης Hi Volume (TSP-particles particles) Αντλία µέσης ροής µε κεφαλές ΡΜ2,5 και ΡΜ10 Αντλίες υψηλής ροής για συλλογή TST και PAH Βαθµονοµητής αντλίας Gilibrator-2 Σύστηµα ακριβείας FLOWTEST TCR TECORA για µέτρηση ταχύτητας καυσαερίων, παροχής και υπολογισµό των ισοκινητικών συνθηκών δειγµατοληψίας σε καπναγωγούς /καµινάδες Ασκούς δειγµατοληψίας (Tedlar( bag) Ειδικά κλιµατιζόµενο χώρο (weighing( room) Αυτόµατους αναλυτές για ΝΟ, ΝΟ2, και SO2

14 Υποδοµή

15 Τι πρέπει να συνδυάζει ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης

16 Στατική πληροφορία GIS Πηγές εκποµπής Μετεωρολογικές Προγνώσεις MM5 Απογραφή εκποµπών 1x1 km 2 εδοµένα Πραγµατικού χρόνου Προγνώσεις αέριας ρύπανσης CMAQ / HYSPLIT

17 Στατική πληροφορία Αναλυτικό σετ δεδοµένων που θα περιέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία. Τοπογραφία Γεωγραφικά χαρακτηριστικά Πληθυσµιακή κατανοµή Χρήσεις γης Καλλιέργειες Οδικό δίκτυο Οικονοµικά χαρακτηριστικά ανά κατηγορία GIS σύστηµα

18 Απογραφή εκποµπών Θέσπιση περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων, και καταγραφή των παραγόντων που είναι υπεύθυνοι Καταγραφή ουσιωδών στόχων και περιορισµών Εργαλείο για να εκτιµηθούν περιβαλλοντικές συνέπειες και αποτελέσµατα στρατηγικών και µέτρων Αποτίµηση περιβαλλοντικού κόστους και κερδών από διαφορετικές πολιτικές Παρακολούθηση επιπέδων ρύπανσης και των ρυπαινόντων Παρακολούθηση αποτελεσµάτων εφαρµοζόµενων πολιτικών για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσµατα τους.

19 Κύριες πηγές ρύπανσης Ανθρωπογενείς Σηµειακές Χωρικές Κινητές εντός δρόµου εκτός δρόµου Βιογενείς Residential area GS GS Agriculture

20 Κύριες πηγές ρύπανσης Εργοστάσια παραγωγής ενέργειας ιυλιστήρια Εργοστάσια Οικίες Οχήµατα Άνθρωποι και ζώα Ορυχεία Γραφεία και δηµόσια κτήρια Βλάστηση ίκτυα διανοµής Λιπάσµατα

21 Απογραφή εκποµπών Καταγραφή εκποµπών σύµφωνα µε πηγή γεωγραφικά χαρακτηριστικά χρονική περίοδο Ρύπος Ο 3 VOC, NO x, CO PM direct PM, NOx, SO 2, VOC τοξικά HAPs Όξινη βροχή NOx, SO 2 Ορατότητα everything

22 Απογραφή εκποµπών Bottom up µεθοδολογία Βήµα 1: Συλλογή δεδοµένων Συλλογή δεδοµένων από τοπικές αρχές Θέση, τύπος δραστηριότητας, ικανότητα παραγωγής, τύπος καυσίµου κλπ. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) Οδικό δίκτυο (Εγνατία εθνικό και επαρχιακό) Βήµα 2: Συντελεστές εκποµπής CORINAIR EPA COPERT

23 Απογραφή εκποµπών Βήµα 3: Παραγωγή βάσης δεδοµένων µε ωριαία στοιχεία Χωρική ανάλυση 1x1 km 2 ή άλλο Χρήση µετεωρολογικών προγνώσεων Sparse Matrix Operator Kernel Emissions (SMOKE) Απαιτούµενα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται από µοντέλα αέριας ρύπανσης και θα υπολογίζεται κάθε µέρα.

24 Παράδειγµα Ετήσια κατανάλωση (tonnes fuel/year) και συντελεστές εκποµπής (in grams SO2 emitted/tonne fuel consumed), ή Μετρούµενες εκποµπές SO2 (in grams per hour) και αριθµός ωρών λειτουργίας τον χρόνο.

25

26 Συνολικές Συνολικές εκποµπές Αττικής εκποµπές Αττικής (1996) (1996) Σύνολο Σύνολο Λιµάνια Λιµάνια Αεροδρόµια Αεροδρόµια Θέρµανσ Θέρµανσ η Βιοµηχανί Βιοµηχανί α Οχήµατα Οχήµατα PM PM CO CO 2 CO CO NO NO x SO SO 2 Source Source

27

28

29 Οperational system GAA

30 Μετεωρολογικές προγνώσεις µοντέλο MM5 - Version (final) PEN STATE University Αρχικά δεδοµένα από το παγκόσµιο µοντέλο NCEP-GFS Επιχειρησιακή πρόγνωση σε ηµερήσια βάση µε χρονικό ορίζοντα 48 ώρες

31 Εισαγωγή δεδοµένων τοπογραφίας Εισαγωγή δεδοµένων από παγκόσµιο µετεωρολογικό µοντέλο (εδώ το GFS από το NCEP) Επιφανειακές µετρήσεις (optional) Κύριο πρόγραµµα

32 Domains εργασίας Και τα 4 domains τρέχουν ταυτόχρονα µε εµφώλευση km resolution

33 Περιοχή εργασίας

34 Output

35 Output

36 CMAQ Community Modeling and Analysis System (CMAS) Version 4.4 Εγκατεστηµένο σε «δοκιµαστική» περίοδο CB4 ενώ ήδη είναι διαθέσιµη η εξέλιξη του (CB( CB5)

37 CMAQ Σκοπός: Να µοντελοποιεί πολύπλοκες εκποµπές και συνδυασµούς πηγών. Να µοντελοποιεί πολύπλοκες ατµοσφαιρικές διεργασίες που µεταφέρουν και µετασχηµατίζουν αέριους ρύπους σε ένα δυναµικό περιβάλλον. Να µοντελοποιεί την εναπόθεση αερίων ρύπων και των precursors σε αστικό ή και περιφερειακό περιβάλλον. ουλεύοντας µε διαφορετικές χρονικές κλίµακες (από λεπτά σε µέρες και εβδοµάδες). Το CMAQ χρησιµοποιεί την ανάπτυξη «µίας ατµόσφαιρας» για να προσοµοιώσει τα χαρακτηριστικά όζοντος, αιωρούµενων σωµατιδίων, οµίχλης

38 CMAQ Εκποµπές Κύριο πρόγραµµα Αρχικές Συνθήκες Οριακές Συνθήκες Συντελεστές φωτόλυσης Μετεωρολογία

39 Παράδειγµα υτική Μακεδονία 22 Ιανουαρίου 2006 Βόρειοι άνεµοι Θερµοκρασία κοντά στο µηδέν

40 Παράδειγµα υτική Μακεδονία 22 Ιανουαρίου 2006 SO2 snapshots lowest vertical layer

41 Παράδειγµα υτική Μακεδονία 22 Ιανουαρίου 2006 PM10 snapshots lowest vertical layer

42 ΠΠΚ Μ: «Συν-ενέργεια» ράση Α1: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ/ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ/ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ/ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

43 Φορείς Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας, Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΕΗ Α.Ε., Γ Παραγωγής ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών

44 Σκοπός Πρότυπο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης µε σκοπό την συνεχή παρακολούθηση και πρόγνωση της ποιότητας του αέρα στην ευρύτερη περιοχή λειτουργίας των σταθµών την υποβοήθηση αποφάσεων σχετικά µε την χάραξη στρατηγικών λειτουργίας ΑΗΣ για τον κατά το δυνατό περιορισµό των υπερβάσεων των επιτρεπτών ορίων αέριας ρύπανσης.

45 ίκτυο µέτρησης υτικής Μακεδονίας

46 Θέσεις σταθµών

47 Εκτίµηση πηγών αέριας ρύπανσης

48 Μέχρι στιγµής Εκτιµήσεις εκποµπών από Οδικό δίκτυο Κεντρική θέρµανση Βιογενείς εκποµπές Καταγραφή βιοµηχανιών Σταθµός BITOLA

49 Οδικό δίκτυο

50 Κεντρική θέρµανση

51 Βιογενείς

52 Λειτουργίες Συστηµα υποβοήθησης αποφάσεων - DSS Παρακολούθηση ποιότητας αέρα σε πραγµατικό χρόνο Πρόβλεψη ποιότητας αέρα µε µοντέλα υψηλής ανάλυσης και στατιστικά εργαλεία Ανάλυση σεναρίων και εκτίµηση επικινδυνότητας σε µελλοντικο χρόνο και καθηµερινή βάση Υποβοήθηση αποφάσεων για τις βέλτιστες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες σε πραγµατικό χρόνο και µακροπρόθεσµα

53 Web based Συστηµα υποβοήθησης αποφάσεων - DSS Περιορισµένη πρόσβαση 1. Πρόγνωση ποιότητας αέρα µε δεδοµένο σενάριο 2. Ο χρήστης θα δίνει εκποµπές ανά σταθµό / ώρα ή φορτίο µε προκαθορισµένους συντελεστές εκποµπής. Πρόγνωση ρύπανσης και επικινδυνότητας 3. Μακροπρόθεσµα Αντιρρυπαντική τεχνολογία Νέα µονάδα / ορυχείο

54 Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης Στατική πληροφορία GIS Πηγές εκποµπής Μετεωρολογικές προγνώσεις Απογραφή εκποµπών εδοµένα πραγµατικού χρόνου Προγνώσεις αέριας ρύπανσης Προτάσεις παρέµβασης στη λειτουργία ΑΗΣ Εξέταση εναλλακτικών σεναρίων

55 Σύστηµα πρόγνωσης αέριας ρύπανσης

ΟΜΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Στόχοι Ανθρώπινο υναµικό Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ράσεις Παροχή Υπηρεσιών ηµοσιεύσεις Εργαστηριακός εξοπλισµός Συνεργασίες Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τεχνική αναφορά ερευνητικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Δέσποινα Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Πρόβλεψη αέριων εκπομπών από τις οδικές μεταφορές στην Κύπρο μέχρι το 2030 ΕΛΕΝΑ ΛΑΟΥ Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας: «Προσδιορισμός εκπομπών αέριων ρύπων στα αστικά κέντρα της Ελλάδας» ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ:124)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Σήματα

Περιβαλλοντικά Σήματα ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιβαλλοντικά Σήματα Σχέδιο Έκθεσης Δεικτών Αειφορίας ΕΛΛΑΔΑ 2003 Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Δανάη Διακουλάκη, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ, μέλος ΔΣ ΕΚΠΑΑ Συνεργάτες:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της κυκλοφορίας των πλοίων στο κλίμα, μελλοντικές εκτιμήσεις και μετριασμός επιπτώσεων. Χαράλαμπος Φείδας Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Επιπτώσεις της κυκλοφορίας των πλοίων στο κλίμα, μελλοντικές εκτιμήσεις και μετριασμός επιπτώσεων. Χαράλαμπος Φείδας Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιπτώσεις της κυκλοφορίας των πλοίων στο κλίμα, μελλοντικές εκτιμήσεις και μετριασμός επιπτώσεων Χαράλαμπος Φείδας Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. 3.4 Επιπτώσεις της κυκλοφορίας των πλοίων στο κλίμα Εισαγωγή Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...17

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...17 ΑΝΑΛΥΤΙΙΚΟΣ ΠΙΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 1.1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 15 1.2 ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΑΕΠΟ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)... 16 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...17 2.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος 2 Εισαγωγή Στην καθημερινή μας ζωή συνυπάρχουμε με τις ακτινοβολίες, καθώς μας περιβάλλουν φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβόλησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας»

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» Θ-ΠΜΣ/ΠΟΜ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ SO2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΒΛΑΣΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5 Π2 Π4 Π5 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ - ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Α.Ρ.- ΠΕ.ΦΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://airlab.edu.gr

Ε.Α.Ρ.- ΠΕ.ΦΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://airlab.edu.gr Ε.Α.Ρ.- ΠΕ.ΦΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://airlab.edu.gr ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Δίκτυο Ελέγχου της Ποιότητας του Αέρα Αξιολόγηση συγκεντρώσεων Αιωρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕθΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ RES DISSEMINATION

ΤΟ ΕΡΓΟ RES DISSEMINATION Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας σε οικιστικά σύνολα European Commission Directorate-General for Energy and Transport ΤΟ ΕΡΓΟ RES DISSEMINATION Το παρόν υλικό έχει παραχθεί µε την συγχρηµατοδότηση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα